ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο Ελληνικός οδηγός για την Προοπτική ιερεύνηση σε περιφερειακό επίπεδο στοχεύει στην ενηµέρωση των διαµορφωτών της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής για την χρησιµότητα της Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο όπως και για τους τρόπους εφαρµογής της και για την προστιθέµενη αξία που προσφέρει στις υπάρχουσες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού. Αποτελεί ένα εισαγωγικό εργαλείο για δυνητικούς φορείς υλοποίησης και χρήστες Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δηµιουργία µίας κρίσιµης µάζας ειδικών στην Προοπτική ιερεύνηση στην Ελλάδα. Ο παρών οδηγός, πέραν της µετάφρασης του «προτύπου» που προετοίµασε το PREST στην Αγγλική γλώσσα βάσει του τελικού παραδοτέου του σχεδίου FOREN, εµπλουτίζεται και µε κείµενα που εξειδικεύονται στην Ελληνική πραγµατικότητα και τις ιδιαιτερότητες των Ελληνικών περιφερειών. Τα κείµενα αυτά απαντούν συγκεκριµένες ερωτήσεις του οδηγού οι οποίες επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύψουν τόσο πρακτικά θέµατα που µπορούν να αντιµετωπίσουν δυνητικοί φορείς υλοποίησης της Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα (π.χ. τεκµηρίωση, στόχοι, χρονικός ορίζοντας, θέµατα που µπορούν να εξετασθούν από την Προοπτική ιερεύνηση, ειδικεύσεις και πληροφορίες που χρειάζονται, φορείς που πρέπει να εµπλακούν, αναµενόµενα προϊόντα και παραδοτέα) αλλά και θέµατα που αφορούν την Προοπτική ιερεύνηση γενικότερα (π.χ. πως µπορεί να τοποθετηθεί στο πλαίσιο υφιστάµενων πολιτικών και προγραµµάτων, πως εντοπίζονται και πείθονται οι αρµόδιοι φορείς να συµµετάσχουν, ποια τα έµµεσα οφέλη). Πέραν της Ελλάδας, το «πρότυπο» βάσει του σχεδίου FOREN έχει προσαρµοσθεί και στις ιδιαιτερότητες άλλων χωρών όπως Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, ανία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Παράλληλα, στα άµεσα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προσαρµογή του οδηγού και για τις χώρες που βρίσκονται σε φάση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. Κύπρο, Βουλγαρία, κλπ. Για το λόγο αυτό ο οδηγός µπορεί να αποτελέσει επιπλέον ένα ιδιαίτερης σηµασίας µέσο για την προώθηση της συνεργασίας και τη µεταφορά των εµπειριών στο χώρο της Προοπτικής ιερεύνησης µεταξύ της Ελλάδας και των γειτονικών Βαλκανικών χωρών όπως και της Κύπρου δεδοµένου του ιδιαίτερου ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η χώρα µας τόσο στη διεύρυνση της Ε.Ε. όσο και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Η προσαρµογή του οδηγού στην Ελληνική πραγµατικότητα βασίστηκε σε συγκεκριµένες πηγές, οι οποίες αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα (Πηγές Πληροφοριών & εδοµένων για την Προοπτική ιερεύνηση σε Περιφερειακό Επίπεδο στην Ελλάδα) αλλά και στη σηµαντική βοήθεια και υποστήριξη συναδέλφων του Τοµέα Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας του Τµήµατος Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (κ. Γεώργιος Γριτζάς, υποψήφιος ιδάκτορας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη). Παράλληλα, πολύτιµες ήταν οι συστάσεις της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (κ. Βασίλειος Λαοπόδης) και της Συντονιστικής Οµάδας Εργασίας του Εθνικού Προγράµµατος Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης (καθ. Εµµανουήλ Κούκιος, κ. Νικόλαος Μαρούλης) όπως και η βοήθεια που παρασχέθηκε για την επιµέλεια των κειµένων από τις συναδέλφους στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ (κα. Αντωνία αµβακεράκη και κα. Φωτεινή Ψαρρά).

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Ελλάδα είναι µία περιφερειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της, µε πληθυσµό (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001) και συνολική έκταση ,413 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Ως µοναδικό µέλος της Ε.Ε. στη Βαλκανική χερσόνησο και λόγω της στρατηγικής της θέσης και των ισχυρών κοινωνικο-οικονοµικών δεσµών µε τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αποτελεί µία σηµαντική πύλη της Ε.Ε. στο Νοτιο-ανατολικό της άκρο. Η διοικητική δοµή της χώρας στηρίζεται στη διάκριση µεταξύ της Κεντρικής ιοίκησης, Περιφερειακής ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας. Η κεντρική κρατική διοίκηση αποτελείται από 18 υπουργεία, αρµόδια για τη χάραξη και υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στο επίπεδο της περιφερειακής διοίκησης αντιστοιχούν 13 διοικητικές περιφέρειες µε βάση την κατηγοριοποίηση NUTS 1. Οι περιφέρειες αυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περιοχές NUTS 2 1, µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη περιλαµβάνει τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και τις δύο νησιωτικές περιφέρειες (Κρήτη και Νότιο Αιγαίο) οι οποίες αναπτύσσονται µε ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς ρυθµούς. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις περιφέρειες της υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, οι οποίες είναι αραιοκατοικηµένες ή βρίσκονται στην ορεινή ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και φαίνεται να ακολουθούν τις υπόλοιπες µε βραδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης. Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις υπόλοιπες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ιόνια και Στερεά Ελλάδα) οι οποίες ακολουθούν µέτριους ρυθµούς ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2. Κεντρική Μακεδονία 3. υτική Μακεδονία 4. Θεσσαλία 5. Ήπειρος 6. Ιόνια Νησιά 7. υτική Ελλάδα 8. Στερεά Ελλάδα 9. Αττική 10. Πελοπόννησος 11. Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο 13. Κρήτη 1 Η κατηγοριοποίηση NUTS των περιφερειών γίνεται µε διοικητικά κριτήρια και εξυπηρετεί τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων διαφόρων οργάνων της διοίκησης. Βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης η Ελλάδα χωρίζεται σε 4 χωρικές µονάδες του πρώτου επιπέδου (NUTS 1): Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Αττική, Νησιά. Στο επίπεδο NUTS 2 εντάσσονται οι 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ στο τρίτο επίπεδο (NUTS 3) εντάσσονται οι 51 νοµοί της χώρας που συγκροτούν τις 13 περιφέρειες.

3 Με βάση το γεγονός ότι είναι µία χώρα µε έντονη γεωγραφική πολυµορφία, είναι αναµενόµενο η αναπτυξιακή της πορεία να παρουσιάζει πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια µεταξύ των περιφερειών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού περιφερειακού προβλήµατος συνοψίζονται ως εξής: Στον πληθυσµό παρά την κάµψη των ρυθµών, παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και χαµηλά ή αρνητικά ποσοστά µεταβολής στις νησιώτικες, ορεινές και παραµεθόριες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, υτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά). Στην απασχόληση υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η µεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο παρατηρήθηκε σε περιφέρειες των µεγάλων αστικών κέντρων (Αττική, Κεντρική Μακεδονία) καθώς και στις τουριστικές-νησιώτικες περιφέρειες (Κρήτη και Ιόνια Νησιά). Ειδίκευση στον πρωτογενή τοµέα παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Πελοποννήσου, Α. Μακεδονίας - Θράκης, υτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κρήτης, ενώ ο δευτερογενής τοµέας εµφανίζεται ισχυρότερος στις περιφέρειες γύρω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κ. Μακεδονία και. Μακεδονία). Εξειδίκευση στον τριτογενή τοµέα παρουσιάζει η Αττική και τα νησιά του Αιγαίου. Συσσώρευση ανέργων χαρακτηρίζει την Αττική και την Κ. Μακεδονία, ενώ υψηλή ανεργία παρουσιάζουν και η υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Ήπειρος. Αύξηση του ποσοστού της ανεργίας (µεταξύ ) παρουσίασαν όλες οι περιφέρειες εκτός της υτικής Ελλάδας (λόγω της ανάκαµψης από την περίοδο της αποβιοµηχάνισης) και του Νότιου Αιγαίου (λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης) ενώ το ποσοστό της Κρήτης παρέµεινε σχετικά χαµηλό. Στην κατανοµή του ΑΕΠ µεταξύ των περιφερειών της χώρας όσο και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ οι ανισότητες εντείνονται τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Μεγάλα ποσοστά του συνολικού ΑΕΠ καταλαµβάνουν η Αττική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ χαµηλοί ρυθµοί αύξησής του εµφανίζονται κυρίως σε αγροτικές περιφέρειες αλλά και στην Αττική. Υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζουν η Αττική και οι τουριστικές περιφέρειες της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου. Η ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστηµίων και ερευνητικών ινστιτούτων συνετέλεσε στη µείωση της υπερβολικής συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων αυτών στην περισσότερο στην Πρωτεύουσα και σε µικρότερο βαθµό στη Θεσσαλονίκη και συνέβαλε στη σηµαντική αναβάθµιση των σχετικών συνθηκών σε όλες τις περιφέρειες και ιδιαίτερα της Ηπείρου, υτικής Ελλάδας, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Τέλος, σαφείς τάσεις µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων παρουσιάζονται στον τουρισµό και την υγεία, όπως και σε βασικούς δείκτες βιοτικού επιπέδου (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, καταθέσεις, επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τηλεφωνικές συνδέσεις). Συµπερασµατικά, η ανάπτυξη των Ελληνικών περιφερειών σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία ( ) χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των δυο µητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δυναµισµό και ενίσχυση των περιοχών µεγάλων αστικών κέντρων, υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης για τις τουριστικές-νησιωτικές περιφέρειες και τάσεις ανάκαµψης σε αρκετούς τοµείς στις ευρύτερες χωρικές µονάδες της Βόρειας και Βορειο- υτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. H εισαγωγή και ισχυροποίηση της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα έχει πολύ µικρή ιστορία, µε αποτέλεσµα η σηµερινή πραγµατικότητα να βρίσκεται σε µεταβατική κατάσταση αντιµετωπίζοντας ακόµη αντικειµενικές αντιστάσεις που προβάλλονται στις διαδικασίες ριζικών αναδιαρθρώσεων.

4 Η αναβάθµιση των περιφερειών σε διοικητικές περιφέρειες έλαβε χώρα το 1994 (Νόµος 2218/94) ενώ µόλις το 1997 (Νόµος 2503/97) αναπροσδιορίστηκε ο ρόλος της 'περιφέρειας' ως αποκεντρωµένη διοικητική µονάδα, µε στόχο τη συµβολή στον εθνικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό και την εφαρµογή πολιτικών οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Κάθε µία από τις 13 περιφέρειες διοικείται από το Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος διορίζεται από την κεντρική διοίκηση και αποτελεί τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης µε ευθύνη την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για θέµατα που αφορούν την περιφέρεια. Το όργανο διοίκησης της περιφέρειας είναι το περιφερειακό συµβούλιο το οποίο αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα και από αιρετά µέλη της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους των τοπικών ενώσεων δήµων και κοινοτήτων (ΤΕ Κ) της περιφέρειας καθώς και εκπροσώπους των περιφερειακών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων των εργαζοµένων (Επιµελητήρια παραγωγικών τάξεων, Α Ε Υ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΣΕΕ). Οι αρµοδιότητες του περιφερειακού συµβουλίου περιλαµβάνουν την κατάρτιση των µεσοχρόνιων και ετήσιων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, των πλαισίων κατάρτισης ορισµένων εκ των νοµαρχιακών προγραµµάτων και την έγκριση τους, την κατανοµή των πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και την διατύπωση προτάσεων προς τους κεντρικούς φορείς του δηµοσίου για ένταξη έργων και µέτρων περιφερειακής πολιτικής στα ειδικά τους αναπτυξιακά προγράµµατα. Επιπλέον, το 1998 (Νόµος 2647/98) µεταβιβάστηκαν στους Γενικούς Γραµµατείς αρµοδιότητες που ασκούσαν τα Υπουργεία ισχυροποιώντας έτσι ακόµη περισσότερο το ρόλο τους. Πέραν των παραπάνω κεντρικών φορέων και υπηρεσιών, το τοπικό παραγωγικό δυναµικό κάθε περιοχής είναι οργανωµένο σε συνδικαλιστικούς φορείς, επιµελητήρια και επαγγελµατικούς συνδέσµους τοπικής εµβέλειας, και υποστηρίζεται από υποδοµές για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη όπως τα Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη), τα Βιοµηχανικά Πάρκα και τις Βιοµηχανικές Περιοχές που υπάρχουν σε επίπεδο δήµου. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία εκπροσωπείται µέσα από συγκεκριµένες ενώσεις και κινήσεις πολιτών κυρίως οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σε επίπεδο δήµου), αυτάρκεις πόρους και συγκεκριµένα καταστατικά λειτουργίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διακρίνεται σε δύο επίπεδα, πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα. Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από 54 µονάδες Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε σκοπό την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας τους µε την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων (σύµφωνα µε το Νόµο 1622/86). Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση εισήχθηκε ως δεύτερη βαθµίδα τοπικής αυτοδιοίκησης µόλις το 1994 (Νόµος 2218/94) όταν ο θεσµός του νοµάρχη µετατράπηκε από κρατικό σε αιρετό όργανο και τα διορισµένα κρατικά όργανα αντικαταστάθηκαν από αιρετά. Τα όργανα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι το νοµαρχιακό συµβούλιο, οι νοµαρχιακές επιτροπές και ο Νοµάρχης. Η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση αποτελείται από 900 ήµους και 133 Κοινότητες. Τα όργανα των νέων δήµων είναι ο ήµαρχος, το ιοικητικό Συµβούλιο και η ηµαρχιακή Επιτροπή. Τα όργανα των νέων κοινοτήτων είναι ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συµβούλιο.

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η σηµασία της Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου για τις Ελληνικές περιφέρειες Τα προβλήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ελληνικές περιφέρειες αφορούν τόσο το εθνικό όσο και το Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο εθνικό επίπεδο, ως προς το βαθµό ανάπτυξης και τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες οι περιφέρειες της Ελλάδας µπορούν, χωρίς να παραβλέπεται ότι πολλά είναι και τα κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά, να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: Στην πρώτη κατηγορία εµπίπτουν η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία που περιέχουν τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι περιφέρειες αυτές χαρακτηρίζονται από σχετικό δηµογραφικό δυναµισµό, σχετικά υψηλή ανεργία, σχετικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας και συγκεντρώνουν το µέγιστο τµήµα των κέντρων λήψης αποφάσεων για τις µεγαλύτερες οικονοµικές µονάδες της µεταποίησης και των υπηρεσιών καθώς και το περισσότερο εκπαιδευµένο και έµπειρο εργατικό δυναµικό. Βασικό ζητούµενο για τις περιφέρειες αυτές είναι η περαιτέρω οικονοµικο-παραγωγική ανάπτυξη αλλά και η µείωση της ανεργίας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής µε έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη δεύτερη κατηγορία εµπίπτουν περιφέρειες όπως η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και σε µικρότερο βαθµό τα Ιόνια Νησιά που παρουσιάζουν δυναµισµό στην τουριστική ανάπτυξη. Οι περιφέρεις αυτές χαρακτηρίζονται από χαµηλή ανεργία, σχετικά υψηλό και αυξανόµενο επίπεδο διαβίωσης, δυναµικούς και ταχέως αναπτυσσόµενους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και σταδιακή βελτίωση της οικονοµικής τους διάρθρωσης, παρά τα πολλά προβλήµατα που υπάρχουν και τις πολλές οµοιότητες προς τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε άλλες περιοχές. Ίσως αποτελούν τις µόνες νησίδες ουσιαστικής οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία. Βασικό ζητούµενο για τις περιφέρειες αυτές είναι προφανώς η διατήρηση και όπου είναι δυνατόν η ενίσχυση του αναπτυξιακού τους δυναµισµού για να συνεχιστεί η πρόοδος και να προληφθούν φαινόµενα παλινδρόµησης λόγω αστάθειας που χαρακτηρίζει την τουριστική δραστηριότητα. Στην τρίτη κατηγορία εµπίπτουν όλες οι άλλες περιφέρειες (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, υτική Μακεδονία, υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και Θεσσαλία) που χαρακτηρίζονται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από ένα µεγάλο σχετικά χαµηλής παραγωγικότητας πρωτογενή τοµέα, από συγκριτικά χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης, από την ανεπαρκή παρουσία ή και την απουσία δυναµικών αναπτυξιακών κλάδων και από επιτόπια επιχειρηµατική τάξη µε περιορισµένες δυνατότητες ανάληψης σοβαρών οικονοµικών πρωτοβουλιών. Στις περιφέρειες αυτές το κυριότερο ζητούµενο, ως προϋπόθεση βιώσιµης ανάπτυξης, είναι αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων βάσης. Στο Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σηµαντικές προκλήσεις προκύπτουν από την προσαρµογή της Ελληνικής οικονοµίας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ). Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας εξαρτάται από την ικανότητα της χώρας να πορεύεται ως µέλος της ΟΝΕ χωρίς να κινδυνεύει να διευρύνει τις διαφορές της µε τις άλλες χώρες αλλά ούτε και τις ανισότητες τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Η συµµετοχή στην ΟΝΕ ανάγει την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας σε πρωταρχικούς παράγοντες της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αν δεν επιτευχθεί ουσιαστική και διατηρήσιµη πρόοδος στο πεδίο αυτό, οι επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανισορροπίες και την περιφερειακή ανάπτυξη θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ ανάγει σε µείζον θέµα την εµπλοκή ιδιωτικών φορέων µε παράλληλη διασφάλιση των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου.

6 Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί ταυτόχρονα µία ευκαιρία και µία απειλή. Η ένταξη χωρών µε χειρότερες κοικωνικο-οικονοµικές συνθήκες από αυτές των λιγότερο αναπτυγµένων κρατών µελών θα προκαλέσει πιθανώς ανακατανοµή των διαρθρωτικών κονδυλίων ενώ το άνοιγµα των αγορών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι µία σηµαντική πρόκληση τόσο για τις Ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για τις Ελληνικές περιφέρειες (π.χ. της Βόρειας και υτικής Ελλάδας) που µπορούν να αποκτήσουν έναν σηµαντικό ρόλο λόγω εγγύτητας και γειτνίασης µε αυτές. Παράλληλα η Ελλάδα συνεχίζει να αντιµετωπίζει το πρόβληµα της σύγκλισης µε τις άλλες χώρες της Ένωσης. Η επιτυχής αντιµετώπιση των απειλών και µέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται λόγω της διεθνοποίησης των οικονοµικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων εξαρτώνται από το αν ζούµε σε µία ευηµερούσα ή φτωχή περιοχή, µία δυναµική ή µία παρακµάζουσα περιοχή, µία πόλη ή στην εξοχή, στην περιφέρεια της ΕΕ ή κοντά στα µεγαλύτερα οικονοµικά κέντρα της. Η διεθνοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων επιφέρει ένταση του ανταγωνισµού και καθιστά ακόµη πιο σύνθετη την πολιτική βελτίωσης στον τοµέα της απασχόλησης και της ανεργίας και της στήριξης αδύναµων κοινωνικών οµάδων, οι οποίες πολλαπλασιάζονται µε την δραµατική αύξηση της µετανάστευσης οικονοµικών προσφύγων. Μεταβολές στην απασχόληση προκύπτουν και από τις µετακινήσεις επιχειρήσεων, ιδίως εντάσεως εργασίας, προς περιοχές µε χαµηλό εργατικό κόστος αλλά και λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων της πληροφορικής και των εφαρµογών της στην παραγωγή και τη διοίκηση µε αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης ειδικευµένου προσωπικού και την απώλεια θέσεων εργασίας ανειδίκευτων εργαζοµένων. Παράλληλα, σηµαντικές προκλήσεις αντιµετωπίζει και η Ελληνική περιφερειακή πολιτική, όσον αφορά την οργάνωση και αποτελεσµατικότητά της, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της µετάβασης σε µία Κοινωνία της Γνώσης όπου δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των περιφερειών σε Ευρωπαϊκό αλλά και τοπικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τους στόχους της Λισσαβόνας, η Ευρώπη µέσα στα επόµενα 10 χρόνια πρέπει να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική Κοινωνία της Γνώσης στον κόσµο, ικανή για µία βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, η οποία να συνοδεύεται από ποσοτική και ποιοτική βελτίωση στην απασχόληση, και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την ενδυνάµωση της εµπλοκής των περιφερειών στην επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία στην ΕΕ, στηριζόµενη σε αποτελεσµατικές περιφερειακές στρατηγικές και στη συµµετοχή δυναµικών φορέων, συντονισµένων σε δίκτυα ή κοινοπραξίες. Αυτό απαιτεί κατ αρχάς την προσεκτική µελέτη και διάγνωση της κάθε περιφέρειας σχετικά µε τις αδυναµίες, τα δυνατά σηµεία, τις απειλές και τις ευκαιρίες που αντιµετωπίζουν και τον καθορισµό κοινών στρατηγικών στόχων. Το σύνολο των τοπικών παραγόντων πρέπει να ενσωµατωθεί στον καθορισµό της περιφερειακής στρατηγικής µαζί µε τις περιφερειακές διοικήσεις, τον ιδιωτικό τοµέα, ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά επισηµαίνουν ότι αυθεντικές και καινοτοµικές προσεγγίσεις πρέπει να υιοθετηθούν και µάλιστα µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Και είναι εδώ που η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να παίξει ένα σηµαντικότατα ρόλο στον καθορισµό των προτεραιοτήτων για τις περιφερειακές πολιτικές ανάπτυξης, έρευνας και καινοτοµίας και ιδιαίτερα στην προσεκτική µελέτη των µειονεκτηµάτων, των πλεονεκτηµάτων, των απειλών και των ευκαιριών για την κάθε περιφέρεια, στον εντοπισµό των προβληµάτων, στη δηµιουργία δικτύων και στην ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων (διοίκηση, έρευνα, βιοµηχανία, κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία) στην εξασφάλιση ευρείας συµµετοχής στη διαµόρφωση της πολιτικής και στην υιοθέτηση ενός κοινού µακροπρόθεσµου οράµατος ανάπτυξης. Κατά συνέπεια η σηµασία και η ανάγκη της Προοπτικής ιερεύνησης στην περίπτωση της Ελλάδας κατοχυρώνεται µέσα από ένα συνδυασµό µεγάλων απειλών

7 και εξίσου µεγάλων ευκαιριών, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε ασκήσεις Προοπτικής ιερεύνησης τόσο σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο: Προοπτική ιερεύνηση για τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης µε σκοπό την ανάδειξη του διεθνούς ρόλου µε δυνατότητες κατάληψης µίας θέσης στον επερχόµενο πανευρωπαϊκό καταµερισµό αστικών λειτουργιών (Αθήνα ως πανευρωπαϊκός πόλος κλασσικού πολιτισµού, κέντρο διευθυντικών υπηρεσιών για τη Ν.Α. Μεσόγειο, ως κέντρο διαµετακόµισης και ναυτιλίας - Θεσσαλονίκη ως πόλος χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για τις αναδυόµενες Βαλκανικές και Παρευξείνιες οικονοµίες, ως µείζον κέντρο κατανάλωσης, πολιτισµού και αναψυχής, ως διεθνής κόµβος για θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές) σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο εντός των ορίων της χώρας: Προοπτική ιερεύνηση για τις κατ' εξοχήν ορεινές περιφέρειες της χώρας (π.χ. Ήπειρος) ή ακόµη και συνολικότερα για τις ορεινές περιοχές διαφόρων περιφερειών (π.χ. υτική Μακεδονία, Ήπειρος) µε σκοπό την αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν στα µοναδικής οµορφιάς και αυθεντικότητας τοπία, την ταχέως αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές ορεινού τουρισµού, την στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα οικολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής - ή Προοπτική ιερεύνηση για τις νησιώτικες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) µε σκοπό την καθιέρωσή τους ως πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και την απεξάρτησή τους από τον εποχιακό χαρακτήρα του τουρισµού µε την παράλληλη ανάπτυξη και άλλων µορφών τουρισµού και υπηρεσιών - ή Προοπτική ιερεύνηση για τις περιφέρειες µε ιδιαίτερες δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας (π.χ. Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Αττική) µε σκοπό την ενδυνάµωση του ρόλου τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας αλλά και σε διαπεριφερειακό πέραν των ορίων της χώρας επίπεδο: π.χ. Προοπτική ιερεύνηση για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε τις γειτονικές περιφέρειες της Βουλγαρίας, Ρουµανίας, κλπ. µε σκοπό την αξιοποίηση του σηµαντικού ρόλου της στη Ν.Α. Ευρώπη. Θέµατα που µπορούν να εξετασθούν στο πλαίσιο ασκήσεων Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Θέµατα που µπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο της Προοπτικής ιερεύνησης στην Ελληνική περιφερειακή πραγµατικότητα είναι: η αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν από την ταχέως αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές ορεινού τουρισµού, ή την στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα οικολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής, για τις κατ' εξοχήν ορεινές περιφέρειες της χώρας (π.χ. Ήπειρος) ή ακόµη και συνολικότερα για τις ορεινές περιοχές διαφόρων περιφερειών (π.χ. υτική Μακεδονία, Ήπειρος), η ενίσχυση και καθιέρωση των νησιωτικών περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) ως πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και η απεξάρτησή τους από τον εποχιακό χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου µε την παράλληλη ανάπτυξη και άλλων µορφών τουρισµού και υπηρεσιών, ή η ενδυνάµωση του ρόλου τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για τις περιφέρειες µε ιδιαίτερα σηµαντικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας (π.χ. Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Αττική). Παράλληλα, µπορούν να καλυφθούν θέµατα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, τα οποία όµως συνήθως εξετάζονται σε εθνικό παρά σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης που πραγµατοποιείται έχει ως στόχο τη διερεύνηση του µέλλοντος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και ειδικότερα του ρόλου που αναµένεται να διαδραµατίσουν η επιστήµη, ή έρευνα και η τεχνολογία στη διαµόρφωση του µέλλοντος αυτού, θέτοντας ως ζητούµενο την επίτευξη της ελληνικής εκδοχής της Κοινωνίας της Γνώσης.

8 Ως χρονικοί ορίζοντες της διερεύνησης αυτής τίθενται τα έτη 2015 και Τελική επιδίωξη είναι η δηµιουργία ενός οιονεί κέντρου τεχνογνωσίας και εφαρµογών Προοπτικής ιερεύνησης για την περαιτέρω συνέχιση της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα. Οι επιµέρους θεµατικές περιοχές που εξετάζονται είναι οι ακόλουθες: Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία Βιοµηχανική Παραγωγή και Μεταποίηση Ενέργεια Πληροφορική, Επικοινωνίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) Μεταφορές Περιβάλλον Υγεία και Ποιότητα Ζωής Τουρισµός και Πολιτισµός ιακυβέρνηση και e-government Υλικά Βιοτεχνολογία Παράλληλα µε τις παραπάνω θεµατικές περιοχές εξετάζονται και τέσσερις τοµείς οριζόντιου χαρακτήρα οι οποίοι διαπερνούν τους παραπάνω θεµατικούς τοµείς: Χρηµατοοικονοµικά θέµατα Η χωρική και περιφερειακή διάσταση των τεχνολογικών, κοινωνικών και οικονοµικών εξελίξεων που επιδρά και µεταβάλλει τους όρους έκφρασης και ανάπτυξής τους. Η σηµασία και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού, της εκπαίδευσης / κατάρτισης και της δια βίου µάθησης. Η καινοτοµία µε έµφαση στη σηµασία της και στις παραµέτρους που επηρεάζουν τη δυνατότητα των οικονοµικών φορέων στους παραπάνω θεµατικούς τοµείς να αναπτύξουν ή να υιοθετήσουν καινοτοµίες. Στόχοι της Περιφερειακής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Πιθανά προγράµµατα Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα µπορούν να έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας βάσει των προβληµάτων που αντιµετωπίζει στο εθνικό αλλά και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και των πλεονεκτηµάτων της και των ευκαιριών και ρόλων που µπορεί να υιοθετήσει όπως αυτά αναλύονται και καθορίζονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Έτσι για παράδειγµα: 1. µία Προοπτική ιερεύνηση στην περιφέρεια της υτικής Ελλάδας µπορεί να αξιοποιήσει το γεωγραφικό της ρόλο ως πύλη της χώρας προς την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη µε σκοπό την οικονοµική της ανάπτυξη. 2. Η Προοπτική ιερεύνηση για την περίπτωση της περιφέρειας της υτικής Μακεδονίας µπορεί να στοχεύσει στην προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και στη δηµιουργία νέων οικονοµικών κλάδων αξιοποιώντας την Εγνατία οδό, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση της αποµόνωσης των παραγωγικών κέντρων της περιφέρειας από τα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της χώρας και της ΕΕ. Τη διερεύνηση και εύρεση νέων αγορών λόγω των προβληµάτων στην πρώην Γιουγκοσλαβία και Αλβανία αλλά και την αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης µετά την αποκατάσταση των προβληµάτων αυτών. Την αξιοποίηση του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µέσω του οικολογικού τουρισµού. 3. Η περιφέρεια της Θεσσαλίας µπορεί να στοχεύσει, µέσω της Προοπτικής ιερεύνησης, στην αξιοποίηση της κεντρικής γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα και της εγγύτητας της µε τις γείτονες χώρες του βορά και το ρόλο που µπορεί να υιοθετήσει ως 'κόµβος δικτύων' στην

9 προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και στη δικτύωση οικονοµικών δραστηριοτήτων. 4. Η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, όντας µία από τις δυναµικότερες περιφέρειες από την άποψη της δηµογραφικής ανάπτυξης, µπορεί να στοχεύσει στη µείωση της εξάρτησης των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας και αναβαθµίζοντας οµάδες δυναµικά αναπτυσσόµενων νησιών, και ανακατευθύνοντας την ανάπτυξή τους ώστε να µειωθεί η εξάρτηση από έναν µόνο κλάδο, µε τη βοήθεια της πληροφορικής και της καινοτοµίας. 5. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου µπορεί να αξιοποιήσει την εγγύτητα της στην µητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής, την εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και τις σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισµού. 6. Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου µπορεί να στοχεύσει στην αξιοποίηση της πληροφορικής προς αντιµετώπιση της εξάρτησης της ανάπτυξης και ευηµερίας από την ηπειρωτική Ελλάδα και της γεωγραφικής της αποµόνωσης µε την αξιοποίηση των προοπτικών τηλε-εργασίας µε σκοπό τη δηµιουργία πόλων έλξης για ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ώστε να µειωθεί και η εξάρτηση από τον εποχιακό κλάδο του τουρισµού. 7. Η περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών µπορεί να στοχεύσει στην αξιοποίηση της µακράς τουριστικής παράδοσης, και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, ώστε να αποτελέσει µία αυτόνοµη περιφέρεια µε µειωµένη εξάρτηση από την ενδοχώρα. 8. Η περιφέρεια της Ηπείρου µπορεί να στοχεύσει στην τουριστική αξιοποίηση των µοναδικής οµορφιάς ορεινών περιοχών και του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα µε την Κεντρική και υτική Ευρώπη. 9. Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας µπορεί να αξιοποιήσει την κεντρική της γεωγραφική θέση στα Βαλκάνια και στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας ώστε να γίνει µία οικονοµικά ανεξάρτητη Ελληνική περιφέρεια. 10. Η περιφέρεια της Κρήτης µπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης, αξιοποιώντας τον ισχυρό δευτερογενή τοµέα, τα πανεπιστήµια και σηµαντικά ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής. 11. Η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας µπορεί να στοχεύσει στην αξιοποίηση της εγγύτητας της περιοχής µε την περιφέρεια της Αττικής και στην ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού, αξιοποιώντας τα φυσικά και πολιτιστικά θέλγητρα της περιοχής. 12. Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας µπορεί να εφαρµόσει Προοπτική ιερεύνηση για την ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πόλο χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για τις αναδυόµενες Βαλκανικές και Παρευξείνιες οικονοµίες, ως µείζον κέντρο κατανάλωσης, πολιτισµού και αναψυχής, ως διεθνή κόµβο για θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές. 13. Η περιφέρεια της Αττικής µπορεί να εφαρµόσει Προοπτική ιερεύνηση για την ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας ως πανευρωπαϊκό πόλο κλασσικού πολιτισµού, κέντρο διευθυντικών υπηρεσιών για τη Ν.Α. Μεσόγειο, και ως κέντρο διαµετακόµισης και ναυτιλίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση των υποδοµών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, προς βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και µετά τους αγώνες θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο Προοπτικής ιερεύνησης για την περιφέρεια της Αττικής. Η αξία που θα προσθέσει η Προοπτική ιερεύνηση στις υφιστάµενες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού αφορά την αξιοποίηση της διορατικότητας και ενόρασης στην οποία βασίζεται. Η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να αποτελέσει µία σηµαντική πηγή πληροφοριών για το στρατηγικό σχεδιασµό. Παράλληλα, βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των θέσεων άλλων άµεσα ή έµµεσα ενδιαφερόµενων οµάδων και υποστηρίζει τη µετάβαση από διαδικασίες που βασίζονται στην ιεραρχία σε περισσότερο οριζόντιες συµµετοχικές διαδικασίες. Ενθαρρύνει τη δικτύωση και συµµετοχή όλων και στοχεύει στην επίτευξη οµοφωνίας, δέσµευσης και στην

10 ευθυγράµµιση των προσπαθειών για τον καθορισµό και την αξιοποίηση ενός εξαιρετικά πολύπλοκου αλλά κοινώς αποδεκτού και µέλλοντος. Προοπτική ιερεύνηση και υφιστάµενες(α) πολιτικές και προγράµµατα Οι προτεραιότητες και οι άξονες της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής περιγράφονται στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) της χώρας, στο πλαίσιο του οποίου σχεδιάζονται τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) που αποτελούν το κύριο µέσο εφαρµογής της περιφερειακής πολιτικής. Για την προγραµµατική περίοδο έχουν καταρτιστεί 13 ΠΕΠ τα οποία αντιστοιχούν στις 13 περιφέρειες της χώρας ενώ παράλληλα προτείνονται και 3 δια-περιφερειακά θεµατικά υποπρογράµµατα: Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων σε Ορεινές Περιοχές Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων για το Νησιωτικό Χώρο Παρεµβάσεων για τα δύο Μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Όπως έχει ήδη τονιστεί η Προοπτική ιερεύνηση θα ήταν καλύτερο να ενσωµατώνεται στις υφιστάµενες πολιτικές, προγράµµατα και διαδικασίες χάραξης πολιτικής. Συνεπώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί στις διαδικασίες χάραξης της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής και το σχεδιασµό των επακόλουθων περιφερειακών προγραµµάτων. Αυτό θα απαιτήσει µεγαλύτερη αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και ισχυρότερο ρόλο της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και µεγαλύτερη κινητοποίηση της 'βάσης' (τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες, κοινωνικοί εταίροι, πολίτες, κλπ). Ο καταµερισµός της εξουσίας που µπορεί να υποστηρίξει η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση της υπερσυγκέντρωσης της εξουσίας στο κεντρικό επίπεδο. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις τόσο στην χώρα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προωθούν, αν όχι καταστούν αναγκαίες, τέτοιου είδους αλλαγές. Το γεγονός ότι στην επόµενη προγραµµατική περίοδο ( ) οι Κοινοτικοί πόροι θα κατανέµονται µόνο στις περιφέρειες, απαιτεί ισχυροποίηση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών φορέων σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικής όπως και σαφή γνώση των δυνατοτήτων και αδυναµιών της περιφέρειας αλλά και µακροπρόθεσµο προσανατολισµό όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές. Το τελευταίο Σχέδιο ήδη εφάρµοσε µία µικτή στρατηγική όσον αφορά το σχεδιασµό του, ένα συνδυασµό των διαδικασιών της 'εκ των άνω ανάπτυξης - topdown' και της 'εκ των κάτω ανάπτυξης - bottom-up' και δόθηκε η ευκαιρία, σε εφαρµογή των αρχών του 'δηµοκρατικού προγραµµατισµού', στους εκπροσώπους της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και στους φορείς της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών τάξεων να συµµετάσχουν στην τελική σύνθεση του σχεδίου. Για να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η διαδικασία αυτή απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της δικτύωσης και η ευαισθητοποίηση όλων αυτών των φορέων, ενώ παράλληλα είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί και η εµπλοκή των πολιτών. Κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο η δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση θα διαθέτει ιδιαίτερα σηµαντικούς πόρους από µεταβίβαση φορολογικών εσόδων οι οποίοι θα προσεγγίζουν το 4% των συνολικών φορολογικών εσόδων του Ελληνικού ηµοσίου. Η αποτελεσµατική και ορθολογική χρήση των πόρων αυτών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών δε µπορεί να νοηθεί χωρίς τον καθορισµό και την πορεία προς ένα κοινό µεσο-µακροπρόθεσµο όραµα. Παράλληλα, το διαπεριφερειακό θεµατικό υποπρόγραµµα για τις νησιώτικες περιοχές που προτείνεται στο πλαίσιο του νέου ΣΠΑ στοχεύει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από την πληροφορική και την τηλε-εργασία. Η επιτυχής σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων δε µπορεί να νοηθεί χωρίς µία µελέτη Προοπτικής ιερεύνησης στο τοµέα της πληροφορικής και της Κοινωνίας της Γνώσης καθώς και

11 την ευαισθητοποίηση και εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Το ίδιο συµβαίνει και για τα υποπρογράµµατα που προτείνονται για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η άποψη και η ενεργός συµµετοχή του κοινωνικού συνόλου στην επιτυχία των δράσεων είναι ουσιώδης και η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά ακόµη και σε επίπεδο πόλης για τη δηµιουργία ενός κοινού οράµατος. Εκτός από τα περιφερειακά, και τα εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιλαµβάνουν περιφερειακό σκέλος εφαρµογής. Για παράδειγµα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Άξονας 6 αναφέρεται στην περιφερειακή / τοπική ανάπτυξη και τονίζει ρητά ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη εµβέλεια στην ίδια την περιφέρεια στο σχεδιασµό για τις δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, χωρίς βέβαια να καταργείται ο κεντρικός σχεδιασµός. Παράλληλα, δίνεται έµφαση στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας µεταξύ των περιφερειών και στην εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής τους στον Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνή χώρο, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή οικονοµική κατάσταση της κάθε περιφέρειας ή την γειτνίασή της µε αστικά κέντρα. Για την υλοποίηση των αξόνων της πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας απαιτείται η κάθε περιφέρεια να καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο δράσης και να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δράσεις ευαισθητοποίησης, διάχυσης και προβολής µε τη συµµετοχή της κοινωνίας και των φορέων της περιφέρειας, ώστε να δηµιουργηθούν κρίσιµες µάζες φορέων υλοποίησης αλλά και αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη συµµετοχή τους. Επιπλέον, συστήνεται η εξειδίκευση της στρατηγικής σε περιορισµένο αριθµό τοµέων εφαρµογής βάσει των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιφέρειας. Κατά συνέπεια ο ρόλος της Προοπτικής ιερεύνησης τόσο στον εντοπισµό των σηµαντικότερων αυτών τοµέων αλλά και στην χρήση συστηµατικών και δοκιµασµένων µεθόδων ευαισθητοποίησης και εξασφάλισης ευρύτερης συµµετοχής είναι εµφανής. Παράλληλα, οι Ελληνικές περιφέρειες µπορούν να εφαρµόσουν προγράµµατα Προοπτικής ιερεύνησης όχι µόνο στο πλαίσιο του σχεδιασµού της περιφερειακής πολιτικής αλλά και στο πλαίσιο αξιοποίησης συγκεκριµένων Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Για παράδειγµα, στις Καινοτόµες ράσεις (Innovative Actions) που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις περιοχές του Στόχου 1 και 2, και αποσκοπούν την εύρεση καινοτόµων πρακτικών για τη βελτίωση των διαρθρωτικών παρεµβάσεων, υποβλήθηκαν δύο προτάσεις από δύο Ελληνικές περιφέρειες (Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρος) οι οποίες εγκρίθηκαν πρόσφατα για χρηµατοδότηση και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη διεξαγωγή ασκήσεων Προοπτικής ιερεύνησης στις αντίστοιχες περιφέρειες. Φορείς που µπορούν να συµµετέχουν σε µια άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου και τρόποι εντόπισής τους Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην περίπτωση της Ελλάδας µπορεί να αποτελέσει ο τρόπος που εντοπίστηκαν και εµπλέκονται οι σχετικοί φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης. Παρ' ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι εθνικής εµβέλειας, ο συγκεκριµένος τρόπος που υιοθετήθηκε θα µπορούσε κάλλιστα να προσαρµοστεί και να εφαρµοστεί και σε περιφερειακής εµβέλειας ασκήσεις Προοπτικής ιερεύνησης. Το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης, δεδοµένου ότι αποσκοπεί στον προσδιορισµό ερευνητικών προτεραιοτήτων, έχει ως 'πελάτη' τις κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση περιφερειακών προγραµµάτων Προοπτικής ιερεύνησης ο 'πελάτης' και άµεσα εµπλεκόµενος θα ήταν η αντίστοιχη περιφερειακή διοίκηση. Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος εµπλέκει ενεργά την επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις, τους συνδικαλιστικούς

12 φορείς (ενώσεις εργαζοµένων), επαγγελµατικές ενώσεις και συνδέσµους (ενώσεις εργοδοτών) και µη-κυβερνητικές οργανώσεις. Εκπρόσωποι των φορέων αυτών απαρτίζουν έντεκα Οµάδες Εργασίας και έντεκα Οµάδες Στήριξης (µία για κάθε ένα από τους θεµατικούς τοµείς που καλύπτει το πρόγραµµα). Οι πρώτες οµάδες (Εργασίας) επιλέχθηκαν βάσει της µεθόδου της υποψηφιότητας, της συν-υποψηφιότητας, και µίας ευρείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2. Οι δεύτερες οµάδες (Στήριξης) καθορίστηκαν επίσης µέσω της µεθόδου της υποψηφιότητας, και της προαναφερθείσας προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και µέσα από λίστες µελών συγκεκριµένων οργανώσεων, και µέσω του διαδικτύου. Ο τρόπος επιλογής βασίστηκε στην Ελληνική πραγµατικότητα όπου οι προσωπικές επαφές που χαρακτηρίζουν τις µεθόδους υποψηφιότητας και συν-υποψηφιότητας και οι προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον έντυπο τύπο αποτελούν αποτελεσµατικότερα µέσα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης από την αποστολή παραδείγµατος χάρη µαζικών επιστολών - προσκλήσεων σε 'άγνωστα' µέλη διαφόρων βάσεων δεδοµένων. Γενικότερα η γνώση, η εµπειρογνωµοσύνη και η γνώµη του συνόλου των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αντληθεί µε συγκεκριµένες µεθόδους ανάλογα µε τα εργαλεία Προοπτικής ιερεύνησης που θα χρησιµοποιηθούν. Έτσι για παράδειγµα όταν εφαρµόζεται η ανάπτυξη σεναρίων, τότε οι εµπλεκόµενοι φορείς συµµετέχουν σε ειδικές ηµερίδες εργασίας. Όταν εφαρµόζεται η ελφική µέθοδος τότε χρησιµοποιούνται ειδικά ερωτηµατολόγια. Πέραν αυτών βέβαια υπάρχουν και δραστηριότητες που µπορούν να εφαρµοστούν ανεξάρτητα από τα συγκεκριµένα εργαλεία όπως η συµµετοχή σε διαδικτυακούς διαλόγους, σε ηµερίδες συζητήσεων / συνέδρια, συνεντεύξεις, κλπ, η επιλογή των οποίων εξαρτάται κατά το µεγαλύτερο βαθµό από τους διαθέσιµους χρονικούς και οικονοµικούς πόρους. 2 Εντυπωσιακό για τα Ελληνικά δεδοµένα είναι ότι η συγκεκριµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκέντρωσε περίπου 700 αιτήσεις δηλαδή σε αριθµό υπερ-πενταπλάσιο των απαιτουµένων.

13 Ο ρόλος των φορέων αυτών σε µία άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Σαν παράδειγµα στην περίπτωση µίας Προοπτικής ιερεύνησης στην Περιφέρεια της Κρήτης µε στόχο την ανάπτυξη της περιφέρειας ως κέντρο καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης, ο ρόλος των διαφόρων φορέων της περιφέρειας / τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνδυασµό µε το ρόλο τους στην περιφερειακή πολιτική µπορεί να είναι ο εξής: Περιφέρεια Κρήτης: ανάπτυξη ως κέντρο καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης και κατοχύρωση της θέσης της στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Επίπεδα αρµοδιοτήτων Είδη εµπλοκής στην Προοπτική ιερεύνηση Οργάνωση, συντονισµός Προοπτικής ιερεύνησης Εντοπισµός προβληµάτων, ευκαιριών περιφέρειας και µετατροπή τους σε στόχους Προοπτικής ιερεύνησης Καθορισµός του πεδίου και της προσέγγισης της Προοπτικής ιερεύνησης Εντοπισµός, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εµπλεκόµενων φορέων Υλοποίηση Προοπτικής ιερεύνησης Αξιοποίηση αποτελεσµάτων Προοπτικής ιερεύνησης Σχεδιασµός, εφαρµογή περιφερειακής πολιτικής Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή διοίκηση Τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση Σύνδεση τοπικών, περιφερειακών θεµάτων µε εθνικά, Ευρωπαϊκά Περιφερειακή διοίκηση και κεντρική διοίκηση Περιφερειακή διοίκηση και κεντρική διοίκηση Γνωµοδότηση στη διαµόρφωση της πολιτικής Τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Εκπαιδευτικά / ερευνητικά ιδρύµατα Κοινωνικοί εταίροι Τοπικές οργανώσεις πολιτών Μη-κυβερνητικές οργανώσεις Τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Εκπαιδευτικά / ερευνητικά ιδρύµατα Κοινωνικοί εταίροι Τοπικές οργανώσεις πολιτών Μη-κυβερνητικές οργανώσεις

14 Επιχειρήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να πεισθούν οι φορείς να συµµετάσχουν Η Προοπτική ιερεύνηση προάγει τις αρχές του 'δηµοκρατικού προγραµµατισµού', ο οποίος ήδη εφαρµόστηκε στο σχεδιασµό του τελευταίου Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ). Όχι µόνον υποστηρίζει αλλά και βασίζεται στον ενισχυµένο ρόλο που πρέπει να έχουν οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικής. Παράλληλα, υποβοηθά την ενίσχυση του ρόλου των λοιπών περιφερειακών και τοπικών φορέων του συνόλου της περιοχής (οικονοµικών και παραγωγικών, δηµιουργίας γνώσης, έρευνας και καινοτοµίας, κοινωνικών, κλπ). Στοχεύει στην δηµιουργία ενός κοινού οράµατος και βασίζεται στο δηµοκρατικό σχεδιασµό των δράσεων που θα βοηθήσουν στην πορεία προς αυτό, κάνοντας έτσι εµφανές το βασικότερο επιχείρηµα για την εφαρµογή της: 'ο κάθε πολίτης είτε µέσω του ρόλου που µπορεί να έχει (διαµορφωτής πολιτικής, εµπειρογνώµονας, εκπρόσωπος βιοµηχανίας, ή κοινωνικού φορέα, κλπ) είτε σαν απλός πολίτης πρέπει όχι µόνο να γνωρίζει το µέλλον της κοινωνίας στην οποία ζει, εκ των υστέρων και αφού αυτό έχει προδιαγραφεί χωρίς τη γνώµη του, αλλά να συµµετέχει ενεργά στην επιλογή και στη διαµόρφωση αυτού του µέλλοντος, εκ των προτέρων, και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν.' Πέραν αυτού του γενικότερου, αλλά βασικού επιχειρήµατος, η Προοπτική ιερεύνηση εµπεριέχει οφέλη, και συνεπώς επιχειρήµατα, για κάθε είδος εµπλεκόµενων φορέων. Συγκεκριµένα, εάν πάρουµε για παράδειγµα µία Προοπτική ιερεύνηση για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου µε σκοπό την αξιοποίηση των εξελίξεων στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες προς αντιµετώπιση της εξάρτησης της ανάπτυξης και ευηµερίας από την ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και της γεωγραφικής της αποµόνωσης, οι διάφοροι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να πεισθούν να συµµετάσχουν λόγω των παρακάτω ωφελειών: Κρατικοί φορείς σχεδιασµού και υλοποίησης περιφερειακής πολιτικής - περισσότερο δηµοκρατικός σχεδιασµός του σχετικού περιφερειακού προγράµµατος, και εµπεριστατωµένη επιχειρηµατολογία για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης, εκτίµηση των αλλαγών στις συνθήκες εργασίας λόγω των προοπτικών τηλε-εργασίας και της προσωπικής απασχόλησης και ανάλογη κατεύθυνση και προσαρµογή των σχετικών πολιτικών απασχόλησης, εκτίµηση των αλλαγών στις µεταφορές και στις βασικές κοινωνικές υποδοµές (π.χ. υγεία, εκπαίδευση) και ανάλογη κατεύθυνση των σχετικών πολιτικών, βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κλπ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου - δυνατότητα αξιοποίησης των προοπτικών χρηµατοδότησης έρευνας που θα προκύψουν στο τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενίσχυση της συνεργασίας και παροχή υποστήριξης στις τοπικές επιχειρήσεις για την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα, προσαρµογή και αναβάθµιση των εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων, κλπ. Σχετικοί επαγγελµατικοί σύνδεσµοι και εκπρόσωποι χαρακτηριστικών τοπικών µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων - γνώση των προοπτικών ανάπτυξης και των επιπτώσεων από τις εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής και ανάλογη κατεύθυνση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, ενίσχυση της δικτύωσης τους µε άλλες επιχειρήσεις εγχώριες ή αλλοδαπές, γνώση των ευκαιριών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό επιχειρείν, κλπ. Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί - γνώση των ευκαιριών που θα προκύψουν σε θέµατα επενδύσεων, venture capital, δανειοδότησης επιχειρήσεων, κλπ. Οργανώσεις απασχόλησης - εκτίµηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας για ειδικεύσεις σε σχέση µε την πληροφορική και ανάλογη κατεύθυνση της τοπικής παρεχόµενης εκπαίδευσης / κατάρτισης.

15 Τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης - ενίσχυση του ρόλου τους στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις νέες προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και απειλές. Κινήσεις / ενώσεις πολιτών ασχολούµενες µε την ποιότητα ζωής, όπως και απλοί πολίτες ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση των πολιτών και προώθηση των δικαιωµάτων τους στις νέες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που προκύπτουν βάσει των επιπτώσεων τους στην ποιότητα ζωής (π.χ. καλύτερη εξυπηρέτηση από τις κρατικές υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, δυνατότητα τηλε-εργασίας, µείωση µετακίνησης στα µεγάλα αστικά κέντρα, κλπ). Ωστόσο ο βαθµός επιτυχίας των παραπάνω επιχειρηµάτων και ειδικότερα του βασικότερου από αυτά, της σηµασίας της συµµετοχής όλων στη διαµόρφωση ενός κοινού µέλλοντος, εξαρτάται άµεσα από το βαθµό υιοθέτησης µίας τέτοιου είδους προσέγγισης στο παρελθόν. Στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει παράδοση σε συµµετοχικές διαδικασίες και δηµόσιους διαλόγους ή δηµοψηφίσµατα, παρά µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαιτείται ουσιαστική προσπάθεια για να µεταβεί η ευρύτερη κοινωνία από αντικείµενο απλής και πολλές φορές εκ των υστέρων ενηµέρωσης σε υποκείµενο ενεργής συµµετοχής σε θέµατα που την αφορούν. Για το λόγο αυτό οποιασδήποτε Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο πρέπει να προηγηθούν ουσιαστικές δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των λιγότερο µέχρι τώρα άµεσα εµπλεκοµένων για το ρόλο που τους δίνεται η ευκαιρία να έχουν. Είδη εισροών για µία άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Στην περίπτωση των Ελληνικών περιφερειών παραδείγµατα 'παθητικών' πηγών πληροφοριών αποτελούν τα στατιστικά δεδοµένα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τα οποία διατίθενται από το διαδίκτυο αλλά και σε έντυπη µορφή, τα σενάρια που θα προκύψουν από το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης τα οποία επίσης θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του προγράµµατος αλλά και σε έντυπη µορφή, το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ) και τα ΠΕΠ των 13 περιφερειών και σχετικές µελέτες φορέων που ασχολούνται µε την περιφερειακή ανάπτυξη (π.χ. του Ιδρύµατος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, κλπ.) Το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών διατίθενται στο διαδίκτυο ή / και σε έντυπη µορφή από τους αντίστοιχους οργανισµούς. Παραδείγµατα 'ενεργών' πηγών πληροφοριών για τις Ελληνικές περιφέρειες αποτελούν: οι φορείς χάραξης και εφαρµογής περιφερειακής πολιτικής, οι οποίοι σε συνεργασία µε ειδικούς Προοπτικής ιερεύνησης θα οργανώσουν και θα συντονίσουν τη συγκεκριµένη άσκηση, θα καθορίσουν το πεδίο και την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί και θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατά της, οι ειδικοί στην περιφερειακή ανάπτυξη, οι οποίοι σε συνεργασία µε ειδικούς Προοπτικής ιερεύνησης θα συµβάλουν στον εντοπισµό των προβληµάτων / ευκαιριών της περιφέρειας και στη µετατροπή τους σε διακριτούς στόχους Προοπτικής ιερεύνησης, οι εκπρόσωποι των τοπικών οικονοµικών, παραγωγικών και ερευνητικών φορέων οι οποίοι θα γνωµοδοτήσουν κατά την εφαρµογή της Προοπτικής

16 ιερεύνησης µέσω της συµµετοχής τους παραδείγµατος χάριν στην ανάπτυξη σεναρίων ή σε ελφικά ερωτηµατολόγια, οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνικών φορέων, ενώσεων πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας οι οποίοι µπορούν επίσης να συµµετέχουν ενεργά κατά εφαρµογή της Προοπτικής ιερεύνησης παρέχοντας την άποψη τους για το µέλλον και τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνίας τους µέσα από ερωτηµατολόγια ευρείας κλίµακας, συζητήσεις στο διαδίκτυο, κλπ. Χωρίς να παραβλέπεται η σηµασία της συµµετοχής των προαναφερόµενων 'ενεργών' πηγών πληροφοριών, είναι σηµαντικό να τονιστεί η σηµασία εµπλοκής των νέων της περιοχής εφόσον η νέα γενιά είναι αυτή που θα ζει στην περιοχή στο µέλλον αλλά και είναι αυτή που έχει λιγότερο στενούς ορίζοντες σε σχέση µε τη διερεύνηση του µέλλοντος αυτού. Στην προσπάθεια εµπλοκής των νέων ενεργό ρόλο µπορεί να παίξει η πληροφορική µε τη δυνατότητα συλλογής απόψεων µέσω του διαδικτύου αλλά και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (σχολεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ) µε την προώθηση συγγραφής εκθέσεων για το µέλλον της τοπικής καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας. Προϊόντα και παραδοτέα από µία άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Όπως προαναφέρθηκε τα προϊόντα και παραδοτέα της Προοπτικής ιερεύνησης µπορούν να είναι 'τυπικά' ή 'άτυπα'. Είναι σαφές ότι θα υπάρχει ίσως και σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ του εύρους και της εστίασης των προϊόντων µίας εθνικής άσκησης από εκείνα µίας περιφερειακής άσκησης Προοπτικής ιερεύνησης. Ωστόσο, µπορούµε να πούµε ότι το είδος των αναµενόµενων προϊόντων και παραδοτέων είναι παρόµοιο. Έτσι, για την Ελληνική περίπτωση µπορούµε να παραθέσουµε τα προϊόντα που αναµένονται από το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης. Αναµενόµενα προϊόντα και παραδοτέα του Εθνικού Προγράµµατος Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης Υλικό µακροχρόνιας αναφοράς και δραστηριότητες διάδοσης και εκτός του πεδίου εφαρµογής ιάδοση Τυπικά «προϊόντα» Εργαστήρια και εκθέσεις ανάπτυξης σεναρίων, ερευνητικές προτεραιότητες για τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής, καθοδήγηση δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων Ηµερίδες, συνέδρια, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ιστοσελίδα, ενηµερωτικό δελτίο, συγκεκριµένη προώθηση µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης Άτυπα «προϊόντα» ικτύωση µε δραστηριότητες και φορείς Προοπτικής ιερεύνησης σε άλλες χώρες σηµαντικού ενδιαφέροντος, π.χ. Κύπρο και Βουλγαρία 3, ευαισθητοποίηση και εµπλοκή της ευρύτερης κοινωνίας στη διαµόρφωση πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογία 4 Τα σενάρια που θα αναπτυχθούν στα εργαστήρια, και τα αποτελέσµατα τους που κυκλοφορήσουν εντός των δικτύων που θα δηµιουργηθούν 3 Στην περίπτωση µίας περιφερειακού επιπέδου Προοπτικής ιερεύνησης η εν λόγω δικτύωση θα είχε ως στόχο άλλες περιφέρειες της χώρας ή και περιφέρειες π.χ. γειτονικών χωρών. 4 Στην περίπτωση µίας περιφερειακού επιπέδου Προοπτικής ιερεύνησης εστιασµένης περισσότερο σε κοινωνικά θέµατα και όχι τόσο σε ερευνητικά / τεχνολογικά, ο στόχος θα ήταν η διαµόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών και περισσότερο σε περιφερειακό παρά εθνικό επίπεδο.

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Α.Κ.Ε.Δ. - Σπουδαστηρίου Θεωρητικής κι Εφαρμοσμένης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος 2. Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS''

''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS'' Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS'' ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΖΑΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΓΕΕ ΓΤΠΜ

Διαβάστε περισσότερα