ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο Ελληνικός οδηγός για την Προοπτική ιερεύνηση σε περιφερειακό επίπεδο στοχεύει στην ενηµέρωση των διαµορφωτών της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής για την χρησιµότητα της Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο όπως και για τους τρόπους εφαρµογής της και για την προστιθέµενη αξία που προσφέρει στις υπάρχουσες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού. Αποτελεί ένα εισαγωγικό εργαλείο για δυνητικούς φορείς υλοποίησης και χρήστες Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δηµιουργία µίας κρίσιµης µάζας ειδικών στην Προοπτική ιερεύνηση στην Ελλάδα. Ο παρών οδηγός, πέραν της µετάφρασης του «προτύπου» που προετοίµασε το PREST στην Αγγλική γλώσσα βάσει του τελικού παραδοτέου του σχεδίου FOREN, εµπλουτίζεται και µε κείµενα που εξειδικεύονται στην Ελληνική πραγµατικότητα και τις ιδιαιτερότητες των Ελληνικών περιφερειών. Τα κείµενα αυτά απαντούν συγκεκριµένες ερωτήσεις του οδηγού οι οποίες επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύψουν τόσο πρακτικά θέµατα που µπορούν να αντιµετωπίσουν δυνητικοί φορείς υλοποίησης της Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα (π.χ. τεκµηρίωση, στόχοι, χρονικός ορίζοντας, θέµατα που µπορούν να εξετασθούν από την Προοπτική ιερεύνηση, ειδικεύσεις και πληροφορίες που χρειάζονται, φορείς που πρέπει να εµπλακούν, αναµενόµενα προϊόντα και παραδοτέα) αλλά και θέµατα που αφορούν την Προοπτική ιερεύνηση γενικότερα (π.χ. πως µπορεί να τοποθετηθεί στο πλαίσιο υφιστάµενων πολιτικών και προγραµµάτων, πως εντοπίζονται και πείθονται οι αρµόδιοι φορείς να συµµετάσχουν, ποια τα έµµεσα οφέλη). Πέραν της Ελλάδας, το «πρότυπο» βάσει του σχεδίου FOREN έχει προσαρµοσθεί και στις ιδιαιτερότητες άλλων χωρών όπως Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, ανία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Παράλληλα, στα άµεσα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προσαρµογή του οδηγού και για τις χώρες που βρίσκονται σε φάση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. Κύπρο, Βουλγαρία, κλπ. Για το λόγο αυτό ο οδηγός µπορεί να αποτελέσει επιπλέον ένα ιδιαίτερης σηµασίας µέσο για την προώθηση της συνεργασίας και τη µεταφορά των εµπειριών στο χώρο της Προοπτικής ιερεύνησης µεταξύ της Ελλάδας και των γειτονικών Βαλκανικών χωρών όπως και της Κύπρου δεδοµένου του ιδιαίτερου ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει η χώρα µας τόσο στη διεύρυνση της Ε.Ε. όσο και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Η προσαρµογή του οδηγού στην Ελληνική πραγµατικότητα βασίστηκε σε συγκεκριµένες πηγές, οι οποίες αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα (Πηγές Πληροφοριών & εδοµένων για την Προοπτική ιερεύνηση σε Περιφερειακό Επίπεδο στην Ελλάδα) αλλά και στη σηµαντική βοήθεια και υποστήριξη συναδέλφων του Τοµέα Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας του Τµήµατος Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (κ. Γεώργιος Γριτζάς, υποψήφιος ιδάκτορας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη). Παράλληλα, πολύτιµες ήταν οι συστάσεις της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (κ. Βασίλειος Λαοπόδης) και της Συντονιστικής Οµάδας Εργασίας του Εθνικού Προγράµµατος Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης (καθ. Εµµανουήλ Κούκιος, κ. Νικόλαος Μαρούλης) όπως και η βοήθεια που παρασχέθηκε για την επιµέλεια των κειµένων από τις συναδέλφους στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ (κα. Αντωνία αµβακεράκη και κα. Φωτεινή Ψαρρά).

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Ελλάδα είναι µία περιφερειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της, µε πληθυσµό (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001) και συνολική έκταση ,413 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Ως µοναδικό µέλος της Ε.Ε. στη Βαλκανική χερσόνησο και λόγω της στρατηγικής της θέσης και των ισχυρών κοινωνικο-οικονοµικών δεσµών µε τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αποτελεί µία σηµαντική πύλη της Ε.Ε. στο Νοτιο-ανατολικό της άκρο. Η διοικητική δοµή της χώρας στηρίζεται στη διάκριση µεταξύ της Κεντρικής ιοίκησης, Περιφερειακής ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας. Η κεντρική κρατική διοίκηση αποτελείται από 18 υπουργεία, αρµόδια για τη χάραξη και υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στο επίπεδο της περιφερειακής διοίκησης αντιστοιχούν 13 διοικητικές περιφέρειες µε βάση την κατηγοριοποίηση NUTS 1. Οι περιφέρειες αυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περιοχές NUTS 2 1, µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη περιλαµβάνει τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και τις δύο νησιωτικές περιφέρειες (Κρήτη και Νότιο Αιγαίο) οι οποίες αναπτύσσονται µε ικανοποιητικούς ή σχετικά ταχείς ρυθµούς. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις περιφέρειες της υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, οι οποίες είναι αραιοκατοικηµένες ή βρίσκονται στην ορεινή ραχοκοκαλιά της Ελλάδας και φαίνεται να ακολουθούν τις υπόλοιπες µε βραδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης. Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τις υπόλοιπες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ιόνια και Στερεά Ελλάδα) οι οποίες ακολουθούν µέτριους ρυθµούς ανάπτυξης Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2. Κεντρική Μακεδονία 3. υτική Μακεδονία 4. Θεσσαλία 5. Ήπειρος 6. Ιόνια Νησιά 7. υτική Ελλάδα 8. Στερεά Ελλάδα 9. Αττική 10. Πελοπόννησος 11. Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο 13. Κρήτη 1 Η κατηγοριοποίηση NUTS των περιφερειών γίνεται µε διοικητικά κριτήρια και εξυπηρετεί τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων διαφόρων οργάνων της διοίκησης. Βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης η Ελλάδα χωρίζεται σε 4 χωρικές µονάδες του πρώτου επιπέδου (NUTS 1): Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Αττική, Νησιά. Στο επίπεδο NUTS 2 εντάσσονται οι 13 περιφέρειες της χώρας, ενώ στο τρίτο επίπεδο (NUTS 3) εντάσσονται οι 51 νοµοί της χώρας που συγκροτούν τις 13 περιφέρειες.

3 Με βάση το γεγονός ότι είναι µία χώρα µε έντονη γεωγραφική πολυµορφία, είναι αναµενόµενο η αναπτυξιακή της πορεία να παρουσιάζει πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια µεταξύ των περιφερειών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού περιφερειακού προβλήµατος συνοψίζονται ως εξής: Στον πληθυσµό παρά την κάµψη των ρυθµών, παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και χαµηλά ή αρνητικά ποσοστά µεταβολής στις νησιώτικες, ορεινές και παραµεθόριες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, υτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά). Στην απασχόληση υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η µεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο παρατηρήθηκε σε περιφέρειες των µεγάλων αστικών κέντρων (Αττική, Κεντρική Μακεδονία) καθώς και στις τουριστικές-νησιώτικες περιφέρειες (Κρήτη και Ιόνια Νησιά). Ειδίκευση στον πρωτογενή τοµέα παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Πελοποννήσου, Α. Μακεδονίας - Θράκης, υτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κρήτης, ενώ ο δευτερογενής τοµέας εµφανίζεται ισχυρότερος στις περιφέρειες γύρω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κ. Μακεδονία και. Μακεδονία). Εξειδίκευση στον τριτογενή τοµέα παρουσιάζει η Αττική και τα νησιά του Αιγαίου. Συσσώρευση ανέργων χαρακτηρίζει την Αττική και την Κ. Μακεδονία, ενώ υψηλή ανεργία παρουσιάζουν και η υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Ήπειρος. Αύξηση του ποσοστού της ανεργίας (µεταξύ ) παρουσίασαν όλες οι περιφέρειες εκτός της υτικής Ελλάδας (λόγω της ανάκαµψης από την περίοδο της αποβιοµηχάνισης) και του Νότιου Αιγαίου (λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης) ενώ το ποσοστό της Κρήτης παρέµεινε σχετικά χαµηλό. Στην κατανοµή του ΑΕΠ µεταξύ των περιφερειών της χώρας όσο και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ οι ανισότητες εντείνονται τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Μεγάλα ποσοστά του συνολικού ΑΕΠ καταλαµβάνουν η Αττική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ χαµηλοί ρυθµοί αύξησής του εµφανίζονται κυρίως σε αγροτικές περιφέρειες αλλά και στην Αττική. Υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζουν η Αττική και οι τουριστικές περιφέρειες της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου. Η ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστηµίων και ερευνητικών ινστιτούτων συνετέλεσε στη µείωση της υπερβολικής συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων αυτών στην περισσότερο στην Πρωτεύουσα και σε µικρότερο βαθµό στη Θεσσαλονίκη και συνέβαλε στη σηµαντική αναβάθµιση των σχετικών συνθηκών σε όλες τις περιφέρειες και ιδιαίτερα της Ηπείρου, υτικής Ελλάδας, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Τέλος, σαφείς τάσεις µείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων παρουσιάζονται στον τουρισµό και την υγεία, όπως και σε βασικούς δείκτες βιοτικού επιπέδου (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, καταθέσεις, επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τηλεφωνικές συνδέσεις). Συµπερασµατικά, η ανάπτυξη των Ελληνικών περιφερειών σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία ( ) χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των δυο µητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δυναµισµό και ενίσχυση των περιοχών µεγάλων αστικών κέντρων, υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης για τις τουριστικές-νησιωτικές περιφέρειες και τάσεις ανάκαµψης σε αρκετούς τοµείς στις ευρύτερες χωρικές µονάδες της Βόρειας και Βορειο- υτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. H εισαγωγή και ισχυροποίηση της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα έχει πολύ µικρή ιστορία, µε αποτέλεσµα η σηµερινή πραγµατικότητα να βρίσκεται σε µεταβατική κατάσταση αντιµετωπίζοντας ακόµη αντικειµενικές αντιστάσεις που προβάλλονται στις διαδικασίες ριζικών αναδιαρθρώσεων.

4 Η αναβάθµιση των περιφερειών σε διοικητικές περιφέρειες έλαβε χώρα το 1994 (Νόµος 2218/94) ενώ µόλις το 1997 (Νόµος 2503/97) αναπροσδιορίστηκε ο ρόλος της 'περιφέρειας' ως αποκεντρωµένη διοικητική µονάδα, µε στόχο τη συµβολή στον εθνικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό και την εφαρµογή πολιτικών οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Κάθε µία από τις 13 περιφέρειες διοικείται από το Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος διορίζεται από την κεντρική διοίκηση και αποτελεί τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης µε ευθύνη την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για θέµατα που αφορούν την περιφέρεια. Το όργανο διοίκησης της περιφέρειας είναι το περιφερειακό συµβούλιο το οποίο αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα και από αιρετά µέλη της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους των τοπικών ενώσεων δήµων και κοινοτήτων (ΤΕ Κ) της περιφέρειας καθώς και εκπροσώπους των περιφερειακών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων των εργαζοµένων (Επιµελητήρια παραγωγικών τάξεων, Α Ε Υ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΣΕΕ). Οι αρµοδιότητες του περιφερειακού συµβουλίου περιλαµβάνουν την κατάρτιση των µεσοχρόνιων και ετήσιων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, των πλαισίων κατάρτισης ορισµένων εκ των νοµαρχιακών προγραµµάτων και την έγκριση τους, την κατανοµή των πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και την διατύπωση προτάσεων προς τους κεντρικούς φορείς του δηµοσίου για ένταξη έργων και µέτρων περιφερειακής πολιτικής στα ειδικά τους αναπτυξιακά προγράµµατα. Επιπλέον, το 1998 (Νόµος 2647/98) µεταβιβάστηκαν στους Γενικούς Γραµµατείς αρµοδιότητες που ασκούσαν τα Υπουργεία ισχυροποιώντας έτσι ακόµη περισσότερο το ρόλο τους. Πέραν των παραπάνω κεντρικών φορέων και υπηρεσιών, το τοπικό παραγωγικό δυναµικό κάθε περιοχής είναι οργανωµένο σε συνδικαλιστικούς φορείς, επιµελητήρια και επαγγελµατικούς συνδέσµους τοπικής εµβέλειας, και υποστηρίζεται από υποδοµές για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη όπως τα Επιστηµονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη), τα Βιοµηχανικά Πάρκα και τις Βιοµηχανικές Περιοχές που υπάρχουν σε επίπεδο δήµου. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία εκπροσωπείται µέσα από συγκεκριµένες ενώσεις και κινήσεις πολιτών κυρίως οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σε επίπεδο δήµου), αυτάρκεις πόρους και συγκεκριµένα καταστατικά λειτουργίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διακρίνεται σε δύο επίπεδα, πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα. Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από 54 µονάδες Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε σκοπό την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας τους µε την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων (σύµφωνα µε το Νόµο 1622/86). Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση εισήχθηκε ως δεύτερη βαθµίδα τοπικής αυτοδιοίκησης µόλις το 1994 (Νόµος 2218/94) όταν ο θεσµός του νοµάρχη µετατράπηκε από κρατικό σε αιρετό όργανο και τα διορισµένα κρατικά όργανα αντικαταστάθηκαν από αιρετά. Τα όργανα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι το νοµαρχιακό συµβούλιο, οι νοµαρχιακές επιτροπές και ο Νοµάρχης. Η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση αποτελείται από 900 ήµους και 133 Κοινότητες. Τα όργανα των νέων δήµων είναι ο ήµαρχος, το ιοικητικό Συµβούλιο και η ηµαρχιακή Επιτροπή. Τα όργανα των νέων κοινοτήτων είναι ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συµβούλιο.

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η σηµασία της Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου για τις Ελληνικές περιφέρειες Τα προβλήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ελληνικές περιφέρειες αφορούν τόσο το εθνικό όσο και το Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο εθνικό επίπεδο, ως προς το βαθµό ανάπτυξης και τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες οι περιφέρειες της Ελλάδας µπορούν, χωρίς να παραβλέπεται ότι πολλά είναι και τα κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά, να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: Στην πρώτη κατηγορία εµπίπτουν η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία που περιέχουν τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι περιφέρειες αυτές χαρακτηρίζονται από σχετικό δηµογραφικό δυναµισµό, σχετικά υψηλή ανεργία, σχετικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας και συγκεντρώνουν το µέγιστο τµήµα των κέντρων λήψης αποφάσεων για τις µεγαλύτερες οικονοµικές µονάδες της µεταποίησης και των υπηρεσιών καθώς και το περισσότερο εκπαιδευµένο και έµπειρο εργατικό δυναµικό. Βασικό ζητούµενο για τις περιφέρειες αυτές είναι η περαιτέρω οικονοµικο-παραγωγική ανάπτυξη αλλά και η µείωση της ανεργίας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής µε έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη δεύτερη κατηγορία εµπίπτουν περιφέρειες όπως η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και σε µικρότερο βαθµό τα Ιόνια Νησιά που παρουσιάζουν δυναµισµό στην τουριστική ανάπτυξη. Οι περιφέρεις αυτές χαρακτηρίζονται από χαµηλή ανεργία, σχετικά υψηλό και αυξανόµενο επίπεδο διαβίωσης, δυναµικούς και ταχέως αναπτυσσόµενους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και σταδιακή βελτίωση της οικονοµικής τους διάρθρωσης, παρά τα πολλά προβλήµατα που υπάρχουν και τις πολλές οµοιότητες προς τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε άλλες περιοχές. Ίσως αποτελούν τις µόνες νησίδες ουσιαστικής οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα την τελευταία 15ετία. Βασικό ζητούµενο για τις περιφέρειες αυτές είναι προφανώς η διατήρηση και όπου είναι δυνατόν η ενίσχυση του αναπτυξιακού τους δυναµισµού για να συνεχιστεί η πρόοδος και να προληφθούν φαινόµενα παλινδρόµησης λόγω αστάθειας που χαρακτηρίζει την τουριστική δραστηριότητα. Στην τρίτη κατηγορία εµπίπτουν όλες οι άλλες περιφέρειες (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, υτική Μακεδονία, υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και Θεσσαλία) που χαρακτηρίζονται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από ένα µεγάλο σχετικά χαµηλής παραγωγικότητας πρωτογενή τοµέα, από συγκριτικά χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης, από την ανεπαρκή παρουσία ή και την απουσία δυναµικών αναπτυξιακών κλάδων και από επιτόπια επιχειρηµατική τάξη µε περιορισµένες δυνατότητες ανάληψης σοβαρών οικονοµικών πρωτοβουλιών. Στις περιφέρειες αυτές το κυριότερο ζητούµενο, ως προϋπόθεση βιώσιµης ανάπτυξης, είναι αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων βάσης. Στο Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σηµαντικές προκλήσεις προκύπτουν από την προσαρµογή της Ελληνικής οικονοµίας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ). Η πορεία της Ελληνικής οικονοµίας εξαρτάται από την ικανότητα της χώρας να πορεύεται ως µέλος της ΟΝΕ χωρίς να κινδυνεύει να διευρύνει τις διαφορές της µε τις άλλες χώρες αλλά ούτε και τις ανισότητες τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Η συµµετοχή στην ΟΝΕ ανάγει την ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας σε πρωταρχικούς παράγοντες της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αν δεν επιτευχθεί ουσιαστική και διατηρήσιµη πρόοδος στο πεδίο αυτό, οι επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανισορροπίες και την περιφερειακή ανάπτυξη θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ ανάγει σε µείζον θέµα την εµπλοκή ιδιωτικών φορέων µε παράλληλη διασφάλιση των συµφερόντων του κοινωνικού συνόλου.

6 Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί ταυτόχρονα µία ευκαιρία και µία απειλή. Η ένταξη χωρών µε χειρότερες κοικωνικο-οικονοµικές συνθήκες από αυτές των λιγότερο αναπτυγµένων κρατών µελών θα προκαλέσει πιθανώς ανακατανοµή των διαρθρωτικών κονδυλίων ενώ το άνοιγµα των αγορών των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι µία σηµαντική πρόκληση τόσο για τις Ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για τις Ελληνικές περιφέρειες (π.χ. της Βόρειας και υτικής Ελλάδας) που µπορούν να αποκτήσουν έναν σηµαντικό ρόλο λόγω εγγύτητας και γειτνίασης µε αυτές. Παράλληλα η Ελλάδα συνεχίζει να αντιµετωπίζει το πρόβληµα της σύγκλισης µε τις άλλες χώρες της Ένωσης. Η επιτυχής αντιµετώπιση των απειλών και µέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται λόγω της διεθνοποίησης των οικονοµικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων εξαρτώνται από το αν ζούµε σε µία ευηµερούσα ή φτωχή περιοχή, µία δυναµική ή µία παρακµάζουσα περιοχή, µία πόλη ή στην εξοχή, στην περιφέρεια της ΕΕ ή κοντά στα µεγαλύτερα οικονοµικά κέντρα της. Η διεθνοποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων επιφέρει ένταση του ανταγωνισµού και καθιστά ακόµη πιο σύνθετη την πολιτική βελτίωσης στον τοµέα της απασχόλησης και της ανεργίας και της στήριξης αδύναµων κοινωνικών οµάδων, οι οποίες πολλαπλασιάζονται µε την δραµατική αύξηση της µετανάστευσης οικονοµικών προσφύγων. Μεταβολές στην απασχόληση προκύπτουν και από τις µετακινήσεις επιχειρήσεων, ιδίως εντάσεως εργασίας, προς περιοχές µε χαµηλό εργατικό κόστος αλλά και λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων της πληροφορικής και των εφαρµογών της στην παραγωγή και τη διοίκηση µε αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης ειδικευµένου προσωπικού και την απώλεια θέσεων εργασίας ανειδίκευτων εργαζοµένων. Παράλληλα, σηµαντικές προκλήσεις αντιµετωπίζει και η Ελληνική περιφερειακή πολιτική, όσον αφορά την οργάνωση και αποτελεσµατικότητά της, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και της µετάβασης σε µία Κοινωνία της Γνώσης όπου δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των περιφερειών σε Ευρωπαϊκό αλλά και τοπικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τους στόχους της Λισσαβόνας, η Ευρώπη µέσα στα επόµενα 10 χρόνια πρέπει να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική Κοινωνία της Γνώσης στον κόσµο, ικανή για µία βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, η οποία να συνοδεύεται από ποσοτική και ποιοτική βελτίωση στην απασχόληση, και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει την ενδυνάµωση της εµπλοκής των περιφερειών στην επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία στην ΕΕ, στηριζόµενη σε αποτελεσµατικές περιφερειακές στρατηγικές και στη συµµετοχή δυναµικών φορέων, συντονισµένων σε δίκτυα ή κοινοπραξίες. Αυτό απαιτεί κατ αρχάς την προσεκτική µελέτη και διάγνωση της κάθε περιφέρειας σχετικά µε τις αδυναµίες, τα δυνατά σηµεία, τις απειλές και τις ευκαιρίες που αντιµετωπίζουν και τον καθορισµό κοινών στρατηγικών στόχων. Το σύνολο των τοπικών παραγόντων πρέπει να ενσωµατωθεί στον καθορισµό της περιφερειακής στρατηγικής µαζί µε τις περιφερειακές διοικήσεις, τον ιδιωτικό τοµέα, ακαδηµαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά επισηµαίνουν ότι αυθεντικές και καινοτοµικές προσεγγίσεις πρέπει να υιοθετηθούν και µάλιστα µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Και είναι εδώ που η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να παίξει ένα σηµαντικότατα ρόλο στον καθορισµό των προτεραιοτήτων για τις περιφερειακές πολιτικές ανάπτυξης, έρευνας και καινοτοµίας και ιδιαίτερα στην προσεκτική µελέτη των µειονεκτηµάτων, των πλεονεκτηµάτων, των απειλών και των ευκαιριών για την κάθε περιφέρεια, στον εντοπισµό των προβληµάτων, στη δηµιουργία δικτύων και στην ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων (διοίκηση, έρευνα, βιοµηχανία, κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία) στην εξασφάλιση ευρείας συµµετοχής στη διαµόρφωση της πολιτικής και στην υιοθέτηση ενός κοινού µακροπρόθεσµου οράµατος ανάπτυξης. Κατά συνέπεια η σηµασία και η ανάγκη της Προοπτικής ιερεύνησης στην περίπτωση της Ελλάδας κατοχυρώνεται µέσα από ένα συνδυασµό µεγάλων απειλών

7 και εξίσου µεγάλων ευκαιριών, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε ασκήσεις Προοπτικής ιερεύνησης τόσο σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο: Προοπτική ιερεύνηση για τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης µε σκοπό την ανάδειξη του διεθνούς ρόλου µε δυνατότητες κατάληψης µίας θέσης στον επερχόµενο πανευρωπαϊκό καταµερισµό αστικών λειτουργιών (Αθήνα ως πανευρωπαϊκός πόλος κλασσικού πολιτισµού, κέντρο διευθυντικών υπηρεσιών για τη Ν.Α. Μεσόγειο, ως κέντρο διαµετακόµισης και ναυτιλίας - Θεσσαλονίκη ως πόλος χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για τις αναδυόµενες Βαλκανικές και Παρευξείνιες οικονοµίες, ως µείζον κέντρο κατανάλωσης, πολιτισµού και αναψυχής, ως διεθνής κόµβος για θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές) σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο εντός των ορίων της χώρας: Προοπτική ιερεύνηση για τις κατ' εξοχήν ορεινές περιφέρειες της χώρας (π.χ. Ήπειρος) ή ακόµη και συνολικότερα για τις ορεινές περιοχές διαφόρων περιφερειών (π.χ. υτική Μακεδονία, Ήπειρος) µε σκοπό την αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν στα µοναδικής οµορφιάς και αυθεντικότητας τοπία, την ταχέως αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές ορεινού τουρισµού, την στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα οικολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής - ή Προοπτική ιερεύνηση για τις νησιώτικες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) µε σκοπό την καθιέρωσή τους ως πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και την απεξάρτησή τους από τον εποχιακό χαρακτήρα του τουρισµού µε την παράλληλη ανάπτυξη και άλλων µορφών τουρισµού και υπηρεσιών - ή Προοπτική ιερεύνηση για τις περιφέρειες µε ιδιαίτερες δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας (π.χ. Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Αττική) µε σκοπό την ενδυνάµωση του ρόλου τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας αλλά και σε διαπεριφερειακό πέραν των ορίων της χώρας επίπεδο: π.χ. Προοπτική ιερεύνηση για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε τις γειτονικές περιφέρειες της Βουλγαρίας, Ρουµανίας, κλπ. µε σκοπό την αξιοποίηση του σηµαντικού ρόλου της στη Ν.Α. Ευρώπη. Θέµατα που µπορούν να εξετασθούν στο πλαίσιο ασκήσεων Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Θέµατα που µπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο της Προοπτικής ιερεύνησης στην Ελληνική περιφερειακή πραγµατικότητα είναι: η αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν από την ταχέως αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές µορφές ορεινού τουρισµού, ή την στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα οικολογικής καλλιέργειας ή εκτροφής, για τις κατ' εξοχήν ορεινές περιφέρειες της χώρας (π.χ. Ήπειρος) ή ακόµη και συνολικότερα για τις ορεινές περιοχές διαφόρων περιφερειών (π.χ. υτική Μακεδονία, Ήπειρος), η ενίσχυση και καθιέρωση των νησιωτικών περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) ως πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά και η απεξάρτησή τους από τον εποχιακό χαρακτήρα του τουριστικού κλάδου µε την παράλληλη ανάπτυξη και άλλων µορφών τουρισµού και υπηρεσιών, ή η ενδυνάµωση του ρόλου τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για τις περιφέρειες µε ιδιαίτερα σηµαντικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας (π.χ. Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Αττική). Παράλληλα, µπορούν να καλυφθούν θέµατα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, τα οποία όµως συνήθως εξετάζονται σε εθνικό παρά σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης που πραγµατοποιείται έχει ως στόχο τη διερεύνηση του µέλλοντος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και ειδικότερα του ρόλου που αναµένεται να διαδραµατίσουν η επιστήµη, ή έρευνα και η τεχνολογία στη διαµόρφωση του µέλλοντος αυτού, θέτοντας ως ζητούµενο την επίτευξη της ελληνικής εκδοχής της Κοινωνίας της Γνώσης.

8 Ως χρονικοί ορίζοντες της διερεύνησης αυτής τίθενται τα έτη 2015 και Τελική επιδίωξη είναι η δηµιουργία ενός οιονεί κέντρου τεχνογνωσίας και εφαρµογών Προοπτικής ιερεύνησης για την περαιτέρω συνέχιση της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα. Οι επιµέρους θεµατικές περιοχές που εξετάζονται είναι οι ακόλουθες: Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία Βιοµηχανική Παραγωγή και Μεταποίηση Ενέργεια Πληροφορική, Επικοινωνίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) Μεταφορές Περιβάλλον Υγεία και Ποιότητα Ζωής Τουρισµός και Πολιτισµός ιακυβέρνηση και e-government Υλικά Βιοτεχνολογία Παράλληλα µε τις παραπάνω θεµατικές περιοχές εξετάζονται και τέσσερις τοµείς οριζόντιου χαρακτήρα οι οποίοι διαπερνούν τους παραπάνω θεµατικούς τοµείς: Χρηµατοοικονοµικά θέµατα Η χωρική και περιφερειακή διάσταση των τεχνολογικών, κοινωνικών και οικονοµικών εξελίξεων που επιδρά και µεταβάλλει τους όρους έκφρασης και ανάπτυξής τους. Η σηµασία και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού, της εκπαίδευσης / κατάρτισης και της δια βίου µάθησης. Η καινοτοµία µε έµφαση στη σηµασία της και στις παραµέτρους που επηρεάζουν τη δυνατότητα των οικονοµικών φορέων στους παραπάνω θεµατικούς τοµείς να αναπτύξουν ή να υιοθετήσουν καινοτοµίες. Στόχοι της Περιφερειακής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Πιθανά προγράµµατα Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα µπορούν να έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας βάσει των προβληµάτων που αντιµετωπίζει στο εθνικό αλλά και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και των πλεονεκτηµάτων της και των ευκαιριών και ρόλων που µπορεί να υιοθετήσει όπως αυτά αναλύονται και καθορίζονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Έτσι για παράδειγµα: 1. µία Προοπτική ιερεύνηση στην περιφέρεια της υτικής Ελλάδας µπορεί να αξιοποιήσει το γεωγραφικό της ρόλο ως πύλη της χώρας προς την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη µε σκοπό την οικονοµική της ανάπτυξη. 2. Η Προοπτική ιερεύνηση για την περίπτωση της περιφέρειας της υτικής Μακεδονίας µπορεί να στοχεύσει στην προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και στη δηµιουργία νέων οικονοµικών κλάδων αξιοποιώντας την Εγνατία οδό, η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση της αποµόνωσης των παραγωγικών κέντρων της περιφέρειας από τα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της χώρας και της ΕΕ. Τη διερεύνηση και εύρεση νέων αγορών λόγω των προβληµάτων στην πρώην Γιουγκοσλαβία και Αλβανία αλλά και την αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης µετά την αποκατάσταση των προβληµάτων αυτών. Την αξιοποίηση του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µέσω του οικολογικού τουρισµού. 3. Η περιφέρεια της Θεσσαλίας µπορεί να στοχεύσει, µέσω της Προοπτικής ιερεύνησης, στην αξιοποίηση της κεντρικής γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα και της εγγύτητας της µε τις γείτονες χώρες του βορά και το ρόλο που µπορεί να υιοθετήσει ως 'κόµβος δικτύων' στην

9 προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και στη δικτύωση οικονοµικών δραστηριοτήτων. 4. Η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, όντας µία από τις δυναµικότερες περιφέρειες από την άποψη της δηµογραφικής ανάπτυξης, µπορεί να στοχεύσει στη µείωση της εξάρτησης των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας και αναβαθµίζοντας οµάδες δυναµικά αναπτυσσόµενων νησιών, και ανακατευθύνοντας την ανάπτυξή τους ώστε να µειωθεί η εξάρτηση από έναν µόνο κλάδο, µε τη βοήθεια της πληροφορικής και της καινοτοµίας. 5. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου µπορεί να αξιοποιήσει την εγγύτητα της στην µητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής, την εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και τις σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισµού. 6. Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου µπορεί να στοχεύσει στην αξιοποίηση της πληροφορικής προς αντιµετώπιση της εξάρτησης της ανάπτυξης και ευηµερίας από την ηπειρωτική Ελλάδα και της γεωγραφικής της αποµόνωσης µε την αξιοποίηση των προοπτικών τηλε-εργασίας µε σκοπό τη δηµιουργία πόλων έλξης για ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ώστε να µειωθεί και η εξάρτηση από τον εποχιακό κλάδο του τουρισµού. 7. Η περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών µπορεί να στοχεύσει στην αξιοποίηση της µακράς τουριστικής παράδοσης, και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, ώστε να αποτελέσει µία αυτόνοµη περιφέρεια µε µειωµένη εξάρτηση από την ενδοχώρα. 8. Η περιφέρεια της Ηπείρου µπορεί να στοχεύσει στην τουριστική αξιοποίηση των µοναδικής οµορφιάς ορεινών περιοχών και του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στην αξιοποίηση της γεωγραφικής της θέσης που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα µε την Κεντρική και υτική Ευρώπη. 9. Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας µπορεί να αξιοποιήσει την κεντρική της γεωγραφική θέση στα Βαλκάνια και στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας ώστε να γίνει µία οικονοµικά ανεξάρτητη Ελληνική περιφέρεια. 10. Η περιφέρεια της Κρήτης µπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης, αξιοποιώντας τον ισχυρό δευτερογενή τοµέα, τα πανεπιστήµια και σηµαντικά ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής. 11. Η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας µπορεί να στοχεύσει στην αξιοποίηση της εγγύτητας της περιοχής µε την περιφέρεια της Αττικής και στην ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού, αξιοποιώντας τα φυσικά και πολιτιστικά θέλγητρα της περιοχής. 12. Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας µπορεί να εφαρµόσει Προοπτική ιερεύνηση για την ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πόλο χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για τις αναδυόµενες Βαλκανικές και Παρευξείνιες οικονοµίες, ως µείζον κέντρο κατανάλωσης, πολιτισµού και αναψυχής, ως διεθνή κόµβο για θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές. 13. Η περιφέρεια της Αττικής µπορεί να εφαρµόσει Προοπτική ιερεύνηση για την ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας ως πανευρωπαϊκό πόλο κλασσικού πολιτισµού, κέντρο διευθυντικών υπηρεσιών για τη Ν.Α. Μεσόγειο, και ως κέντρο διαµετακόµισης και ναυτιλίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση των υποδοµών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, προς βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και µετά τους αγώνες θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο Προοπτικής ιερεύνησης για την περιφέρεια της Αττικής. Η αξία που θα προσθέσει η Προοπτική ιερεύνηση στις υφιστάµενες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασµού αφορά την αξιοποίηση της διορατικότητας και ενόρασης στην οποία βασίζεται. Η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να αποτελέσει µία σηµαντική πηγή πληροφοριών για το στρατηγικό σχεδιασµό. Παράλληλα, βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των θέσεων άλλων άµεσα ή έµµεσα ενδιαφερόµενων οµάδων και υποστηρίζει τη µετάβαση από διαδικασίες που βασίζονται στην ιεραρχία σε περισσότερο οριζόντιες συµµετοχικές διαδικασίες. Ενθαρρύνει τη δικτύωση και συµµετοχή όλων και στοχεύει στην επίτευξη οµοφωνίας, δέσµευσης και στην

10 ευθυγράµµιση των προσπαθειών για τον καθορισµό και την αξιοποίηση ενός εξαιρετικά πολύπλοκου αλλά κοινώς αποδεκτού και µέλλοντος. Προοπτική ιερεύνηση και υφιστάµενες(α) πολιτικές και προγράµµατα Οι προτεραιότητες και οι άξονες της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής περιγράφονται στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) της χώρας, στο πλαίσιο του οποίου σχεδιάζονται τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) που αποτελούν το κύριο µέσο εφαρµογής της περιφερειακής πολιτικής. Για την προγραµµατική περίοδο έχουν καταρτιστεί 13 ΠΕΠ τα οποία αντιστοιχούν στις 13 περιφέρειες της χώρας ενώ παράλληλα προτείνονται και 3 δια-περιφερειακά θεµατικά υποπρογράµµατα: Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων σε Ορεινές Περιοχές Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων για το Νησιωτικό Χώρο Παρεµβάσεων για τα δύο Μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Όπως έχει ήδη τονιστεί η Προοπτική ιερεύνηση θα ήταν καλύτερο να ενσωµατώνεται στις υφιστάµενες πολιτικές, προγράµµατα και διαδικασίες χάραξης πολιτικής. Συνεπώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί στις διαδικασίες χάραξης της Ελληνικής περιφερειακής πολιτικής και το σχεδιασµό των επακόλουθων περιφερειακών προγραµµάτων. Αυτό θα απαιτήσει µεγαλύτερη αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και ισχυρότερο ρόλο της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και µεγαλύτερη κινητοποίηση της 'βάσης' (τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες, κοινωνικοί εταίροι, πολίτες, κλπ). Ο καταµερισµός της εξουσίας που µπορεί να υποστηρίξει η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση της υπερσυγκέντρωσης της εξουσίας στο κεντρικό επίπεδο. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις τόσο στην χώρα όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προωθούν, αν όχι καταστούν αναγκαίες, τέτοιου είδους αλλαγές. Το γεγονός ότι στην επόµενη προγραµµατική περίοδο ( ) οι Κοινοτικοί πόροι θα κατανέµονται µόνο στις περιφέρειες, απαιτεί ισχυροποίηση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών φορέων σχεδιασµού και εφαρµογής πολιτικής όπως και σαφή γνώση των δυνατοτήτων και αδυναµιών της περιφέρειας αλλά και µακροπρόθεσµο προσανατολισµό όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές. Το τελευταίο Σχέδιο ήδη εφάρµοσε µία µικτή στρατηγική όσον αφορά το σχεδιασµό του, ένα συνδυασµό των διαδικασιών της 'εκ των άνω ανάπτυξης - topdown' και της 'εκ των κάτω ανάπτυξης - bottom-up' και δόθηκε η ευκαιρία, σε εφαρµογή των αρχών του 'δηµοκρατικού προγραµµατισµού', στους εκπροσώπους της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης και στους φορείς της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών τάξεων να συµµετάσχουν στην τελική σύνθεση του σχεδίου. Για να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η διαδικασία αυτή απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση της δικτύωσης και η ευαισθητοποίηση όλων αυτών των φορέων, ενώ παράλληλα είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί και η εµπλοκή των πολιτών. Κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο η δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση θα διαθέτει ιδιαίτερα σηµαντικούς πόρους από µεταβίβαση φορολογικών εσόδων οι οποίοι θα προσεγγίζουν το 4% των συνολικών φορολογικών εσόδων του Ελληνικού ηµοσίου. Η αποτελεσµατική και ορθολογική χρήση των πόρων αυτών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών δε µπορεί να νοηθεί χωρίς τον καθορισµό και την πορεία προς ένα κοινό µεσο-µακροπρόθεσµο όραµα. Παράλληλα, το διαπεριφερειακό θεµατικό υποπρόγραµµα για τις νησιώτικες περιοχές που προτείνεται στο πλαίσιο του νέου ΣΠΑ στοχεύει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από την πληροφορική και την τηλε-εργασία. Η επιτυχής σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων δε µπορεί να νοηθεί χωρίς µία µελέτη Προοπτικής ιερεύνησης στο τοµέα της πληροφορικής και της Κοινωνίας της Γνώσης καθώς και

11 την ευαισθητοποίηση και εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Το ίδιο συµβαίνει και για τα υποπρογράµµατα που προτείνονται για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η άποψη και η ενεργός συµµετοχή του κοινωνικού συνόλου στην επιτυχία των δράσεων είναι ουσιώδης και η Προοπτική ιερεύνηση µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά ακόµη και σε επίπεδο πόλης για τη δηµιουργία ενός κοινού οράµατος. Εκτός από τα περιφερειακά, και τα εθνικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιλαµβάνουν περιφερειακό σκέλος εφαρµογής. Για παράδειγµα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Άξονας 6 αναφέρεται στην περιφερειακή / τοπική ανάπτυξη και τονίζει ρητά ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη εµβέλεια στην ίδια την περιφέρεια στο σχεδιασµό για τις δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, χωρίς βέβαια να καταργείται ο κεντρικός σχεδιασµός. Παράλληλα, δίνεται έµφαση στην ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας µεταξύ των περιφερειών και στην εξασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής τους στον Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνή χώρο, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή οικονοµική κατάσταση της κάθε περιφέρειας ή την γειτνίασή της µε αστικά κέντρα. Για την υλοποίηση των αξόνων της πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας απαιτείται η κάθε περιφέρεια να καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο δράσης και να σχεδιάσει και να εφαρµόσει δράσεις ευαισθητοποίησης, διάχυσης και προβολής µε τη συµµετοχή της κοινωνίας και των φορέων της περιφέρειας, ώστε να δηµιουργηθούν κρίσιµες µάζες φορέων υλοποίησης αλλά και αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη συµµετοχή τους. Επιπλέον, συστήνεται η εξειδίκευση της στρατηγικής σε περιορισµένο αριθµό τοµέων εφαρµογής βάσει των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιφέρειας. Κατά συνέπεια ο ρόλος της Προοπτικής ιερεύνησης τόσο στον εντοπισµό των σηµαντικότερων αυτών τοµέων αλλά και στην χρήση συστηµατικών και δοκιµασµένων µεθόδων ευαισθητοποίησης και εξασφάλισης ευρύτερης συµµετοχής είναι εµφανής. Παράλληλα, οι Ελληνικές περιφέρειες µπορούν να εφαρµόσουν προγράµµατα Προοπτικής ιερεύνησης όχι µόνο στο πλαίσιο του σχεδιασµού της περιφερειακής πολιτικής αλλά και στο πλαίσιο αξιοποίησης συγκεκριµένων Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Για παράδειγµα, στις Καινοτόµες ράσεις (Innovative Actions) που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις περιοχές του Στόχου 1 και 2, και αποσκοπούν την εύρεση καινοτόµων πρακτικών για τη βελτίωση των διαρθρωτικών παρεµβάσεων, υποβλήθηκαν δύο προτάσεις από δύο Ελληνικές περιφέρειες (Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρος) οι οποίες εγκρίθηκαν πρόσφατα για χρηµατοδότηση και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη διεξαγωγή ασκήσεων Προοπτικής ιερεύνησης στις αντίστοιχες περιφέρειες. Φορείς που µπορούν να συµµετέχουν σε µια άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου και τρόποι εντόπισής τους Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην περίπτωση της Ελλάδας µπορεί να αποτελέσει ο τρόπος που εντοπίστηκαν και εµπλέκονται οι σχετικοί φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης. Παρ' ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι εθνικής εµβέλειας, ο συγκεκριµένος τρόπος που υιοθετήθηκε θα µπορούσε κάλλιστα να προσαρµοστεί και να εφαρµοστεί και σε περιφερειακής εµβέλειας ασκήσεις Προοπτικής ιερεύνησης. Το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης, δεδοµένου ότι αποσκοπεί στον προσδιορισµό ερευνητικών προτεραιοτήτων, έχει ως 'πελάτη' τις κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση περιφερειακών προγραµµάτων Προοπτικής ιερεύνησης ο 'πελάτης' και άµεσα εµπλεκόµενος θα ήταν η αντίστοιχη περιφερειακή διοίκηση. Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράµµατος εµπλέκει ενεργά την επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις, τους συνδικαλιστικούς

12 φορείς (ενώσεις εργαζοµένων), επαγγελµατικές ενώσεις και συνδέσµους (ενώσεις εργοδοτών) και µη-κυβερνητικές οργανώσεις. Εκπρόσωποι των φορέων αυτών απαρτίζουν έντεκα Οµάδες Εργασίας και έντεκα Οµάδες Στήριξης (µία για κάθε ένα από τους θεµατικούς τοµείς που καλύπτει το πρόγραµµα). Οι πρώτες οµάδες (Εργασίας) επιλέχθηκαν βάσει της µεθόδου της υποψηφιότητας, της συν-υποψηφιότητας, και µίας ευρείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2. Οι δεύτερες οµάδες (Στήριξης) καθορίστηκαν επίσης µέσω της µεθόδου της υποψηφιότητας, και της προαναφερθείσας προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και µέσα από λίστες µελών συγκεκριµένων οργανώσεων, και µέσω του διαδικτύου. Ο τρόπος επιλογής βασίστηκε στην Ελληνική πραγµατικότητα όπου οι προσωπικές επαφές που χαρακτηρίζουν τις µεθόδους υποψηφιότητας και συν-υποψηφιότητας και οι προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον έντυπο τύπο αποτελούν αποτελεσµατικότερα µέσα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης από την αποστολή παραδείγµατος χάρη µαζικών επιστολών - προσκλήσεων σε 'άγνωστα' µέλη διαφόρων βάσεων δεδοµένων. Γενικότερα η γνώση, η εµπειρογνωµοσύνη και η γνώµη του συνόλου των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αντληθεί µε συγκεκριµένες µεθόδους ανάλογα µε τα εργαλεία Προοπτικής ιερεύνησης που θα χρησιµοποιηθούν. Έτσι για παράδειγµα όταν εφαρµόζεται η ανάπτυξη σεναρίων, τότε οι εµπλεκόµενοι φορείς συµµετέχουν σε ειδικές ηµερίδες εργασίας. Όταν εφαρµόζεται η ελφική µέθοδος τότε χρησιµοποιούνται ειδικά ερωτηµατολόγια. Πέραν αυτών βέβαια υπάρχουν και δραστηριότητες που µπορούν να εφαρµοστούν ανεξάρτητα από τα συγκεκριµένα εργαλεία όπως η συµµετοχή σε διαδικτυακούς διαλόγους, σε ηµερίδες συζητήσεων / συνέδρια, συνεντεύξεις, κλπ, η επιλογή των οποίων εξαρτάται κατά το µεγαλύτερο βαθµό από τους διαθέσιµους χρονικούς και οικονοµικούς πόρους. 2 Εντυπωσιακό για τα Ελληνικά δεδοµένα είναι ότι η συγκεκριµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκέντρωσε περίπου 700 αιτήσεις δηλαδή σε αριθµό υπερ-πενταπλάσιο των απαιτουµένων.

13 Ο ρόλος των φορέων αυτών σε µία άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Σαν παράδειγµα στην περίπτωση µίας Προοπτικής ιερεύνησης στην Περιφέρεια της Κρήτης µε στόχο την ανάπτυξη της περιφέρειας ως κέντρο καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης, ο ρόλος των διαφόρων φορέων της περιφέρειας / τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνδυασµό µε το ρόλο τους στην περιφερειακή πολιτική µπορεί να είναι ο εξής: Περιφέρεια Κρήτης: ανάπτυξη ως κέντρο καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης και κατοχύρωση της θέσης της στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Επίπεδα αρµοδιοτήτων Είδη εµπλοκής στην Προοπτική ιερεύνηση Οργάνωση, συντονισµός Προοπτικής ιερεύνησης Εντοπισµός προβληµάτων, ευκαιριών περιφέρειας και µετατροπή τους σε στόχους Προοπτικής ιερεύνησης Καθορισµός του πεδίου και της προσέγγισης της Προοπτικής ιερεύνησης Εντοπισµός, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εµπλεκόµενων φορέων Υλοποίηση Προοπτικής ιερεύνησης Αξιοποίηση αποτελεσµάτων Προοπτικής ιερεύνησης Σχεδιασµός, εφαρµογή περιφερειακής πολιτικής Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή διοίκηση Τοπική αυτοδιοίκηση Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση Σύνδεση τοπικών, περιφερειακών θεµάτων µε εθνικά, Ευρωπαϊκά Περιφερειακή διοίκηση και κεντρική διοίκηση Περιφερειακή διοίκηση και κεντρική διοίκηση Γνωµοδότηση στη διαµόρφωση της πολιτικής Τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Εκπαιδευτικά / ερευνητικά ιδρύµατα Κοινωνικοί εταίροι Τοπικές οργανώσεις πολιτών Μη-κυβερνητικές οργανώσεις Τοπικοί οικονοµικοί παράγοντες Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Εκπαιδευτικά / ερευνητικά ιδρύµατα Κοινωνικοί εταίροι Τοπικές οργανώσεις πολιτών Μη-κυβερνητικές οργανώσεις

14 Επιχειρήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να πεισθούν οι φορείς να συµµετάσχουν Η Προοπτική ιερεύνηση προάγει τις αρχές του 'δηµοκρατικού προγραµµατισµού', ο οποίος ήδη εφαρµόστηκε στο σχεδιασµό του τελευταίου Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ). Όχι µόνον υποστηρίζει αλλά και βασίζεται στον ενισχυµένο ρόλο που πρέπει να έχουν οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικής. Παράλληλα, υποβοηθά την ενίσχυση του ρόλου των λοιπών περιφερειακών και τοπικών φορέων του συνόλου της περιοχής (οικονοµικών και παραγωγικών, δηµιουργίας γνώσης, έρευνας και καινοτοµίας, κοινωνικών, κλπ). Στοχεύει στην δηµιουργία ενός κοινού οράµατος και βασίζεται στο δηµοκρατικό σχεδιασµό των δράσεων που θα βοηθήσουν στην πορεία προς αυτό, κάνοντας έτσι εµφανές το βασικότερο επιχείρηµα για την εφαρµογή της: 'ο κάθε πολίτης είτε µέσω του ρόλου που µπορεί να έχει (διαµορφωτής πολιτικής, εµπειρογνώµονας, εκπρόσωπος βιοµηχανίας, ή κοινωνικού φορέα, κλπ) είτε σαν απλός πολίτης πρέπει όχι µόνο να γνωρίζει το µέλλον της κοινωνίας στην οποία ζει, εκ των υστέρων και αφού αυτό έχει προδιαγραφεί χωρίς τη γνώµη του, αλλά να συµµετέχει ενεργά στην επιλογή και στη διαµόρφωση αυτού του µέλλοντος, εκ των προτέρων, και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν.' Πέραν αυτού του γενικότερου, αλλά βασικού επιχειρήµατος, η Προοπτική ιερεύνηση εµπεριέχει οφέλη, και συνεπώς επιχειρήµατα, για κάθε είδος εµπλεκόµενων φορέων. Συγκεκριµένα, εάν πάρουµε για παράδειγµα µία Προοπτική ιερεύνηση για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου µε σκοπό την αξιοποίηση των εξελίξεων στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες προς αντιµετώπιση της εξάρτησης της ανάπτυξης και ευηµερίας από την ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και της γεωγραφικής της αποµόνωσης, οι διάφοροι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να πεισθούν να συµµετάσχουν λόγω των παρακάτω ωφελειών: Κρατικοί φορείς σχεδιασµού και υλοποίησης περιφερειακής πολιτικής - περισσότερο δηµοκρατικός σχεδιασµός του σχετικού περιφερειακού προγράµµατος, και εµπεριστατωµένη επιχειρηµατολογία για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης, εκτίµηση των αλλαγών στις συνθήκες εργασίας λόγω των προοπτικών τηλε-εργασίας και της προσωπικής απασχόλησης και ανάλογη κατεύθυνση και προσαρµογή των σχετικών πολιτικών απασχόλησης, εκτίµηση των αλλαγών στις µεταφορές και στις βασικές κοινωνικές υποδοµές (π.χ. υγεία, εκπαίδευση) και ανάλογη κατεύθυνση των σχετικών πολιτικών, βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κλπ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου - δυνατότητα αξιοποίησης των προοπτικών χρηµατοδότησης έρευνας που θα προκύψουν στο τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενίσχυση της συνεργασίας και παροχή υποστήριξης στις τοπικές επιχειρήσεις για την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα, προσαρµογή και αναβάθµιση των εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων, κλπ. Σχετικοί επαγγελµατικοί σύνδεσµοι και εκπρόσωποι χαρακτηριστικών τοπικών µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων - γνώση των προοπτικών ανάπτυξης και των επιπτώσεων από τις εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής και ανάλογη κατεύθυνση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, ενίσχυση της δικτύωσης τους µε άλλες επιχειρήσεις εγχώριες ή αλλοδαπές, γνώση των ευκαιριών που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό επιχειρείν, κλπ. Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί - γνώση των ευκαιριών που θα προκύψουν σε θέµατα επενδύσεων, venture capital, δανειοδότησης επιχειρήσεων, κλπ. Οργανώσεις απασχόλησης - εκτίµηση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας για ειδικεύσεις σε σχέση µε την πληροφορική και ανάλογη κατεύθυνση της τοπικής παρεχόµενης εκπαίδευσης / κατάρτισης.

15 Τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης - ενίσχυση του ρόλου τους στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις νέες προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και απειλές. Κινήσεις / ενώσεις πολιτών ασχολούµενες µε την ποιότητα ζωής, όπως και απλοί πολίτες ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση των πολιτών και προώθηση των δικαιωµάτων τους στις νέες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που προκύπτουν βάσει των επιπτώσεων τους στην ποιότητα ζωής (π.χ. καλύτερη εξυπηρέτηση από τις κρατικές υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, δυνατότητα τηλε-εργασίας, µείωση µετακίνησης στα µεγάλα αστικά κέντρα, κλπ). Ωστόσο ο βαθµός επιτυχίας των παραπάνω επιχειρηµάτων και ειδικότερα του βασικότερου από αυτά, της σηµασίας της συµµετοχής όλων στη διαµόρφωση ενός κοινού µέλλοντος, εξαρτάται άµεσα από το βαθµό υιοθέτησης µίας τέτοιου είδους προσέγγισης στο παρελθόν. Στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει παράδοση σε συµµετοχικές διαδικασίες και δηµόσιους διαλόγους ή δηµοψηφίσµατα, παρά µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απαιτείται ουσιαστική προσπάθεια για να µεταβεί η ευρύτερη κοινωνία από αντικείµενο απλής και πολλές φορές εκ των υστέρων ενηµέρωσης σε υποκείµενο ενεργής συµµετοχής σε θέµατα που την αφορούν. Για το λόγο αυτό οποιασδήποτε Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο πρέπει να προηγηθούν ουσιαστικές δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των λιγότερο µέχρι τώρα άµεσα εµπλεκοµένων για το ρόλο που τους δίνεται η ευκαιρία να έχουν. Είδη εισροών για µία άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Στην περίπτωση των Ελληνικών περιφερειών παραδείγµατα 'παθητικών' πηγών πληροφοριών αποτελούν τα στατιστικά δεδοµένα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τα οποία διατίθενται από το διαδίκτυο αλλά και σε έντυπη µορφή, τα σενάρια που θα προκύψουν από το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης τα οποία επίσης θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του προγράµµατος αλλά και σε έντυπη µορφή, το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ) και τα ΠΕΠ των 13 περιφερειών και σχετικές µελέτες φορέων που ασχολούνται µε την περιφερειακή ανάπτυξη (π.χ. του Ιδρύµατος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, κλπ.) Το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών διατίθενται στο διαδίκτυο ή / και σε έντυπη µορφή από τους αντίστοιχους οργανισµούς. Παραδείγµατα 'ενεργών' πηγών πληροφοριών για τις Ελληνικές περιφέρειες αποτελούν: οι φορείς χάραξης και εφαρµογής περιφερειακής πολιτικής, οι οποίοι σε συνεργασία µε ειδικούς Προοπτικής ιερεύνησης θα οργανώσουν και θα συντονίσουν τη συγκεκριµένη άσκηση, θα καθορίσουν το πεδίο και την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί και θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατά της, οι ειδικοί στην περιφερειακή ανάπτυξη, οι οποίοι σε συνεργασία µε ειδικούς Προοπτικής ιερεύνησης θα συµβάλουν στον εντοπισµό των προβληµάτων / ευκαιριών της περιφέρειας και στη µετατροπή τους σε διακριτούς στόχους Προοπτικής ιερεύνησης, οι εκπρόσωποι των τοπικών οικονοµικών, παραγωγικών και ερευνητικών φορέων οι οποίοι θα γνωµοδοτήσουν κατά την εφαρµογή της Προοπτικής

16 ιερεύνησης µέσω της συµµετοχής τους παραδείγµατος χάριν στην ανάπτυξη σεναρίων ή σε ελφικά ερωτηµατολόγια, οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνικών φορέων, ενώσεων πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας οι οποίοι µπορούν επίσης να συµµετέχουν ενεργά κατά εφαρµογή της Προοπτικής ιερεύνησης παρέχοντας την άποψη τους για το µέλλον και τις προοπτικές ανάπτυξης της κοινωνίας τους µέσα από ερωτηµατολόγια ευρείας κλίµακας, συζητήσεις στο διαδίκτυο, κλπ. Χωρίς να παραβλέπεται η σηµασία της συµµετοχής των προαναφερόµενων 'ενεργών' πηγών πληροφοριών, είναι σηµαντικό να τονιστεί η σηµασία εµπλοκής των νέων της περιοχής εφόσον η νέα γενιά είναι αυτή που θα ζει στην περιοχή στο µέλλον αλλά και είναι αυτή που έχει λιγότερο στενούς ορίζοντες σε σχέση µε τη διερεύνηση του µέλλοντος αυτού. Στην προσπάθεια εµπλοκής των νέων ενεργό ρόλο µπορεί να παίξει η πληροφορική µε τη δυνατότητα συλλογής απόψεων µέσω του διαδικτύου αλλά και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (σχολεία, ΑΕΙ, ΤΕΙ, κλπ) µε την προώθηση συγγραφής εκθέσεων για το µέλλον της τοπικής καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας. Προϊόντα και παραδοτέα από µία άσκηση Προοπτικής ιερεύνησης περιφερειακού επιπέδου Όπως προαναφέρθηκε τα προϊόντα και παραδοτέα της Προοπτικής ιερεύνησης µπορούν να είναι 'τυπικά' ή 'άτυπα'. Είναι σαφές ότι θα υπάρχει ίσως και σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ του εύρους και της εστίασης των προϊόντων µίας εθνικής άσκησης από εκείνα µίας περιφερειακής άσκησης Προοπτικής ιερεύνησης. Ωστόσο, µπορούµε να πούµε ότι το είδος των αναµενόµενων προϊόντων και παραδοτέων είναι παρόµοιο. Έτσι, για την Ελληνική περίπτωση µπορούµε να παραθέσουµε τα προϊόντα που αναµένονται από το Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης. Αναµενόµενα προϊόντα και παραδοτέα του Εθνικού Προγράµµατος Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης Υλικό µακροχρόνιας αναφοράς και δραστηριότητες διάδοσης και εκτός του πεδίου εφαρµογής ιάδοση Τυπικά «προϊόντα» Εργαστήρια και εκθέσεις ανάπτυξης σεναρίων, ερευνητικές προτεραιότητες για τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής, καθοδήγηση δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων Ηµερίδες, συνέδρια, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ιστοσελίδα, ενηµερωτικό δελτίο, συγκεκριµένη προώθηση µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης Άτυπα «προϊόντα» ικτύωση µε δραστηριότητες και φορείς Προοπτικής ιερεύνησης σε άλλες χώρες σηµαντικού ενδιαφέροντος, π.χ. Κύπρο και Βουλγαρία 3, ευαισθητοποίηση και εµπλοκή της ευρύτερης κοινωνίας στη διαµόρφωση πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογία 4 Τα σενάρια που θα αναπτυχθούν στα εργαστήρια, και τα αποτελέσµατα τους που κυκλοφορήσουν εντός των δικτύων που θα δηµιουργηθούν 3 Στην περίπτωση µίας περιφερειακού επιπέδου Προοπτικής ιερεύνησης η εν λόγω δικτύωση θα είχε ως στόχο άλλες περιφέρειες της χώρας ή και περιφέρειες π.χ. γειτονικών χωρών. 4 Στην περίπτωση µίας περιφερειακού επιπέδου Προοπτικής ιερεύνησης εστιασµένης περισσότερο σε κοινωνικά θέµατα και όχι τόσο σε ερευνητικά / τεχνολογικά, ο στόχος θα ήταν η διαµόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών και περισσότερο σε περιφερειακό παρά εθνικό επίπεδο.

17 ικτύωση ιµερείς συναντήσεις µε αρµοδίους φορείς Ανάπτυξη νέων δικτύων µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και ισχυροποίηση των δεσµών εντός των υφιστάµενων Στρατηγική διαδικασία Τυπική ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων στο σχεδιασµό νέων προγραµµάτων και έργων, δηµιουργία ενός µόνιµου κέντρου δραστηριοτήτων Προοπτικής ιερεύνησης Ανάπτυξη δεξιοτήτων Προοπτικής ιερεύνησης, άτυπη ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων και της γνώσης δικτύων και βασικών πηγών γνώσεων στις στρατηγικές διαδικασίες, ενθάρρυνση της υιοθέτησης στρατηγικού σχεδιασµού σε διάφορους τοµείς και στους εµπλεκόµενους φορείς Είναι σηµαντικό, τα τυπικά προϊόντα να µεταφραστούν ανάλογα µε τους αποδεκτές τους καθώς και µε τις εκδηλώσεις όπου θα παρουσιασθούν. Έτσι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας επιστηµονικότερος τρόπος ανάπτυξης και παρουσίασης των αναφορών του προγράµµατος µε τα πιθανά σενάρια για τη διάχυσή τους στην επιστηµονική κοινότητα, ενώ για τους διαµορφωτές πολιτικής οι αναφορές πρέπει να είναι σύντοµες αλλά περιεκτικές, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα συµπεράσµατα και µηνύµατα διαµόρφωσης πολιτικής. Για τους παραγωγικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς, από την άλλη µεριά, µία απλούστερη γλώσσα και µία ελκυστικότερη παρουσίαση είναι απαραίτητη όπως και η µεγαλύτερη εστίαση στα θέµατα που ενδιαφέρουν περισσότερο την κάθε οµάδα. Παράλληλα, τα αποτελέσµατα πρέπει να παρουσιασθούν µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε τη δραστηριότητα διάχυσης. Κατάλληλες παρουσιάσεις (π.χ. παρουσιάσεις σε PowerPoint, video, κλπ) πρέπει να αναπτυχθούν για τη διάχυση των αποτελεσµάτων σε συνέδρια και ηµερίδες, άρθρα και δελτία τύπου για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα επιστηµονικά περιοδικά, ενώ εντελώς διαφορετικές παρουσιάσεις πρέπει να σχεδιασθούν για την ιστοσελίδα του προγράµµατος. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να τονισθεί επίσης ο ιδιαίτερος ρόλος που έχουν οι επικοινωνιολόγοι που ειδικεύονται τόσο για την µετάφραση των αποτελεσµάτων για τη διάχυσή τους στην ευρύτερη κοινωνία όσο και για τον καθορισµό των ενεργειών διάχυσης ανάλογα µε το κοινό στο οποίο αυτές απευθύνονται. Πηγές πληροφοριών και δεδοµένων για την Προοπτική ιερεύνηση περιφερειακού επιπέδου Οι πηγές και τα είδη των πληροφοριών και δεδοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για ασκήσεις ή προγράµµατα Προοπτικής ιερεύνησης σε περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες. Περιφερειακή Πολιτική και Στρατηγική στην Ελλάδα: Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης (http://www.mou.gr ) Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (http://www.ypetho.gr) Εθνικά και Περιφερειακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία (http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/country/overmap/gr/gr_en.htm) 'Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ράσεις' (http://www.primeminister.gr) Στατιστικά δεδοµένα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο: Στατιστικά δεδοµένα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (http://www.statistics.gr)

18 Ερευνητικά Ινστιτούτα και Οµάδες που ασχολούνται µε την περιφερειακά ανάπτυξη: Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών - ΚΕΠΕ: Ιπποκράτους 22, Αθήνα Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήµιο (http://www.ipa.panteion.gr) Τµήµα Γεωγραφίας - Πανεπιστήµιο Αιγαίου (http://www.aegean.gr/) Τµήµα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (http://www.ntua.gr/survey/geography) Τοµέας Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (http://www.arch.auth.gr) Εργαστήριο Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Περιφερειακής Ανάλυσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (www.ite.gr) Τµήµα Γεωγραφίας - Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο (http://www.hua.gr) Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πανεπιστήµιο Βόλου (http://fos.prd.uth.gr/prdweb) Τοµέας Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας - Τµήµα Τοπογράφων Μηχανικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (http://www.auth.gr) Ερευνητική Οµάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτοµίας URENIO (http://www.urenio.org) Ερευνητικά Ινστιτούτα, Οµάδες και Εταιρείες Συµβούλων που ασχολούνται µε την Προοπτική ιερεύνηση: Ελληνική Εταιρεία Τεχνολογικής Αποτίµησης και Στάθµισης - ΕΛΕΤΑΣ: Λ. Αλεξάνδρας 196, ΑΘήνα Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα. LOGOTECH (www.logotech.gr) ΑΤΛΑΝΤΙΣ (www.atlantisresearch.gr) ίκτυα Έργων Περιφερειακής Ανάπτυξης: Ελληνικό ίκτυο Περιφερειακών Στρατηγικών Καινοτοµίας: ίκτυα RIS-RITTS: ίκτυα Innovating Regions in Europe (IRE) και Regional Innovation Strategy Measures (RIS): ίκτυο Regional Information Strategy Initiatives (RISI): ίκτυο RINNO: ίκτυα Προγραµµάτων Προοπτικής ιερεύνησης: Έργα FOMOFO, FOREN, eforesee, FORETECH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ Έρευνας, Unit K1: Science and technology foresight; links with the IPTS ) ίκτυo FUTURES (http://futures.jrc.es/) του IPTS. Πηγές και είδη πληροφοριών σχετικά µε την Προοπτική ιερεύνηση σε περιφερειακό επίπεδο: Πρακτικά του Συνεδρίου 'The role of Foresight in the selection of research policy priorities': Επιστηµονική και Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση: FOREN: A Practical Guide to Regional Development: Πηγές και είδη πληροφοριών σχετικά µε την Προοπτική ιερεύνηση στην Ελλάδα: Εθνικό Πρόγραµµα Τεχνολογικής Προοπτικής ιερεύνησης: ή και στο άµεσο µέλλον Επικοινωνία: ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε., Ευθυµία Αµανατίδου Τµήµα Μελετών Πολιτικής για την Επιστήµη και την Τεχνολογία, Τηλ.: , Fax: ,

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα