TΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ"

Transcript

1 TΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΑ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Αλαζηαζία Γηακ. Γηακαληνπνύινπ Διδάκτωρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέμεηο θιεηδηά: πλέδξην ΣΔΔ, Γηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα, ύλζεζε θαη Μνξθέο, Κξηηήξηα Δπηινγήο, Καλόλεο Δθαξκνγήο. ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα είλαη δηαρξνληθό δνκηθό πιηθό. Η αμία ηνπο άγγημε ηελ ηειεηόηεηα ζηελ θιαζηθή αξρηηεθηνληθή. ηε ζύγρξνλε αξρηηεθηνληθή, θαθνηερλίεο νθεηιόκελεο ζηελ απνπζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηερλνινγίαο νδεγνύλ ηελ θαηαζθεπή ζε αζηνρίεο θαη ε πιεκκειήο γλώζε ησλ αξρώλ ζπλζέζεσο αδηθεί ην πιηθό απηό. Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο απνηεινύλ ε αηζζεηηθή αμία θαη νη ηδηόηεηεο. Οη ηδηόηεηεο ειέγρνληαη κε ζύγρξνλα πξόηππα. Ιδηόηεηεο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ζην έξγν, πεξηέρνληαη ζηε ζήκαλζε CE ησλ πιαθώλ. Πξσηνπνξηαθά έξγα δηεπξύλνπλ ηα επηζηεκνληθά πιαίζηα ηεο αξρηηεθηνληθήο έξεπλαο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πιηθνύ απηνύ. ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ Σα δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα είλαη δηαρξνληθό δνκηθό πιηθό, κε πςειή αηζζεηηθή αμία, πιαζηηθόηεηα, κεγάιεο αληνρέο θαη ηδηαίηεξα, κεγάιε δηάξθεηα δσήο, επρεξή ζπληήξεζε ζε ζρέζε κε άιια δνκηθά πιηθά θαη ζπληειεί ζηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Η αηζζεηηθή αμία ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ νθείιεηαη ζηελ πνηθηιία ηεο δνκήο ηεο κάδαο ηνπο. Κάζε πιάθα, αθόκα θαη από ην ίδην είδνο δηαθνζκεηηθνύ πεηξώκαηνο, έρεη δηαθνξεηηθή δηάηαμε θιεβώλ θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πεηξώκαηνο. Η ηδηόηεηα απηή ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ, ε κνλαδηθόηεηα θάζε πιάθαο, ζπγθηλεί θαη επηηξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ε εληύπσζε κνλνηνλίαο ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ έξγσλ. πλεζηζκέλεο εθαξκνγέο ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ ζηε ζύγρξνλε αξρηηεθηνληθή είλαη ε θαηαζθεπή επηζηξώζεσο βαηώλ επηθαλεηώλ (πιαθνζηξώζεηο, δαπεδνζηξώζεηο, ζθάιεο) θαη ε θαηαζθεπή επελδύζεσο ηνίρσλ θαη νξνθώλ θηηξίσλ (εμσηεξηθέο, εζσηεξηθέο επελδύζεηο). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ε αηζζεηηθή αμία ηνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Ι. ΔΠΙΣΡΧΔΙ ΒΑΣΧΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ α. Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο Βαζηθνί θαλόλεο γηα ζσζηή θαηαζθεπή επηζηξώζεσο επηθάλεηαο είλαη (Γηακαληνπνύινπ, Γ. Αλ., 1992α, 1998γ, 2004ζη θαη ζρ ΔΛΟΣ 1146/1989): H θαηαζθεπή ζηαζεξνύ ππνζηξώκαηνο θαη ε ηνπνζέηεζε πγξνκνλσηηθήο κεκβξάλεο, αλ είλαη απαξαίηεηε. Η ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ ηνπ δηαθνζκεηηθνύ πεηξώκαηνο κε ηζρπξό ηζηκεληνθνλίακα, ρσξίο θελά (θνπθάιεο) θαη ζε δηαβξεγκέλν ππόζηξσκα, γηα λα απνθεπρζνύλ απνθνιιήζεηο ησλ πιαθώλ (εηθ. 1 θαη 2). Η θαηαζθεπή αξκώλ πιάηνπο 5 ρηι. αλάκεζα ζηηο πιάθεο, γηα λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζπζηνινδηαζηνιώλ, ρσξίο λα πξνθαινύληαη απνθινηώζεηο ζηηο πιάθεο (εηθ. 3). Απαξαίηεηνη είλαη νη αξκνί δηαζηνιήο ηεο επηζηξώζεσο. Η επίηεπμε επίπεδεο ηειηθήο επηθάλεηαο δαπέδνπ, κε ηηο απαξαίηεηεο θιίζεηο. Η επηινγή θαηάιιεινπ είδνπο πεηξώκαηνο, κε βάζε θαη ηα ζρεηηθά πξόηππα θαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιαθώλ ηθαλνπνηεηηθνύ πάρνπο (3 εθ. γηα πιαθνζηξώζεηο), βάζεη θαη ζηαηηθνύ ππνινγηζκνύ, αλ ρξεηαζηεί. Αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξα δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα ζηνλ ίδην ρώξν, πξέπεη λα έρνπλ όια πεξίπνπ ίζε αληίζηαζε ζε θζνξά από ηξηβή, γηα λα κε θζαξεί αλνκνηόκνξθα ε επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. Η επηθάλεηα ηνπ ηειηθνύ δαπέδνπ πξέπεη λα ζπληεξείηαη κε επηκέιεηα. Η επηθάλεηα ησλ πιαθώλ δελ πξέπεη λα ζηηιβώλεηαη, γηα αζθάιεηα ζηε ρξήζε (νη δαπεδνζηξώζεηο θαη ηα παηήκαηα ησλ ζθαινπαηηώλ ηνπ ζηαζκνύ Μεηξό πληάγκαηνο απνζηηιβώζεθαλ, ιόγσ πξνβιεκάησλ ζηε ρξήζε). ην δάπεδν δελ πξέπεη λα ζηεξεώλνληαη άιια δνκηθά ζηνηρεία (εηθ. 4, 5). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Δηθόλα 1. Με ιεηηνπξγηθή θαη θαθόηερλε επίζηξσζε πεδνδξόκνπ κε θπβνιίζνπο. Δηθόλα 2. Σα πεξίηερλα ιηζόζηξσηα ηεο Ληζαβόλαο. Πιαθίδηα κπέδ θαη καύξα. Δηθόλα 3. Γαπεδόζηξσζε κε αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο. Απνθινηώζεηο ζηνπο αξκνύο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Δηθόλα 4. Φζνξά καξκαξόπιαθαο από ηε ζηεξέσζε γάληδνπ ξνιώλ θαη θξνύζεηο. Δηθόλα 5. Φζνξά καξκαξόπιαθαο από ηε ζηεξέσζε νδεγνύ θαη γάληδσλ ξνιώλ. β. ύλζεζε επηζηξώζεσο επηθαλεηώλ Σα δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα, κε ηελ ηδηαίηεξε θαη πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο δνκή ηεο κάδαο ηνπο, πξνζθέξνληαη ζε πιάθεο ή ςεθίδεο, γηα θιαζηθέο, αιιά θαη ειεύζεξεο ζπλζέζεηο επηζηξώζεσο βαηώλ επηθαλεηώλ (Γηακαληνπνύινπ, Γ. Αλ., 2003ε, 2004ζη, 2006ε). πλζέζεηο κε θιαζηθή κνξθή είλαη, είηε απιέο εληαίεο επηθάλεηεο κε νκνηόρξσκεο ή ελαιιαζζόκελεο πιάθεο, όπνπ κπνξεί λα ππάξρεη θαη θάπνηα ζπλήζσο θεληξηθή ζύλζεζε (εηθ. 6α, β), είηε επαλάιεςε κνηίβνπ ίδηνπ ή κε παξαιιαγή (εηθ. 7 θαη 8), είηε, ηέινο, ζύλζεηεο κνξθέο, ελίνηε αμηόινγεο (εηθ. 10). Υαξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ε ιηηόηεηα ηεο ζπλζέζεσο θαη ε αξκνλία γεληθήο θαη επηκέξνπο κνξθώλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ζπλζέζεηο ιατθήο ηερλνηξνπίαο (εηθ. 11 ), πνπ δηακνξθώλνπλ θαη ζηνιίδνπλ ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο, όπνπ, βέβαηα, ην ιεπθό κάξκαξν κεηνλεθηεί ιόγσ αηζζεηήο αληαλαθιάζεσο ηεο ζεξκόηεηαο. Όκσο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, όρη ζπάληεο, νη ζπλζέζεηο ησλ δαπεδνζηξώζεσλ αδηθνύλ ην πιηθό απηό. Δίλαη, είηε άλαξρεο ζπλζέζεηο (εηθ. 12, κε ρξώκαηα καύξν, θαθέ, κπεδ, θόθθηλν θαη ιεπθό), πνιύπινθνη ζπλδπαζκνί κνξθώλ (εηθ. 13, κε ρξώκαηα ιεπθό, καύξν, γθξίδν, θίηξηλα, πξάζηλν, θόθθηλν θαη θαθέ), απνκηκήζεηο θαηαζθεπήο άιισλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ (εηθ. 14 ) ή ζηνηρείσλ κε άιιν πιηθό (όπσο ην ςαξνθόθαιν ησλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 μύιηλσλ δαπέδσλ), είηε άζηνρεο ζπλζέζεηο, πνπ δεκηνπξγνύλ αίζζεζε αλαζθάιεηαο ζην βάδηζκα (εηθ. 15). Δηθόλα 6α. Βνηζαισηό από ηελ Σήλν. Αληηθξηζηά παγόληα κε καύξα βνιάθηα ζε ππόιεπθν θόλην. Δηθόλα 6β. Φεθηδσηό (3 νο 4 νο αηώλαο κ.υ.) Δηθόλα 7. ύλζεζε κε κνηίβν. Δηθόλα 9. Διεύζεξεο κνξθέο κε ηελ πδξνθνπή. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δηθόλα 8. ύλζεζε κε κνηίβν παξαιιαζζόκελν ελαιιάμ. Δηθόλα 10. Φεθηδσηό ραιί ζε νηθία ηεο πλνηθίαο Θεάηξνπ, ζηε Γήιν, 2 νπ αη. π.υ. Δηθόλα 11α. Πιαθόζηξσζε ιατθήο ηερλνηξνπίαο ζε πεδόδξνκν. Δηθόλα 11β. Γηακόξθσζε ειεύζεξνπ ρώξνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Δηθόλα 12. Άλαξρε ζύλζεζε. Δηθόλα 13. Πνιύπινθε ζύλζεζε. Δηθόλα 14. Πιαθόζηξσζε πεδνδξόκνπ κε απνκίκεζε ζθάιαο. Δηθόλα 15. ύλζεζε κε εληύπσζε βαζκηδσηήο επηθάλεηαο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 ΙΙ. ΔΞΧΣΔΡΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΟΙΥΧΝ Η ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ κε θνλίακα (Γηακαληνπνύινπ, Γ. Αλ., 1992α, 2002δ θαη ζρ ΔΛΟΣ 583/1981) είλαη αλαζθαιήο κέζνδνο. Αλ όκσο εθαξκνζηεί, πξέπεη νη πιάθεο λα έρνπλ πάρνο 5-30 mm, επηθάλεηα κηθξόηεξε από 0,10m 2 θαη απιαθώζεηο ζηελ πίζσ επηθάλεηά ηνπο. Η ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ γίλεηαη κε θνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο (πεηαρηό, ιάζπσκα νπιηζκέλν ή άνπιν, θνλίακα ζπγθνιιήζεσο) θαη αλάκεζα ζηηο πιάθεο πξνβιέπνληαη αξκνί, κε αλάινγν πιάηνο. Οη απινί αξκνί θαη νη αξκνί δηαζηνιήο ηεο επελδύζεσο (θάζε 3-6m) αξκνινγνύληαη κε θνλίακα. ηηο πιάθεο δελ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη άιια ζηνηρεία. Παξάιεηςε ηεξήζεσο ησλ βαζηθώλ απηώλ θαλόλσλ θαηαζθεπήο νδεγεί ζε απνθόιιεζε ησλ πιαθώλ από ην ππόζηξσκα (εηθ. 16) θαη θάζε πξνζπάζεηα ζπγθξαηήζεώο ηνπο ζην έξγν απνβαίλεη κάηαηε (εηθ. 17). Δηθόλα 16. Απνθόιιεζε πιαθώλ από θνύηεια ησλ βεξαληώλ πνιπθαηνηθίαο. Δηθόλα 17. Άζηνρε ζηεξέσζε. Η ζηεξέσζε ησλ πιαθώλ εμσηεξηθήο επελδύζεσο θηηξίσλ (Γηακαληνπνύινπ, Γ. Αλ., 1992α, 2002δ, 2004ζη) πξέπεη λα γίλεηαη κε αγθύξηα, νιόζσκα ή ξπζκηδόκελα, από αλνμείδσην θξάκα κεηάιισλ. Σν πάρνο ησλ πιαθώλ είλαη κεγαιύηεξν από 30mm θαη ε επηθάλεηα κεγαιύηεξε από 0,10m 2. Οη αξκνί κπνξνύλ εδώ λα είλαη θαη αλνηθηνί. Η ζηαηηθή κειέηε είλαη απαξαίηεηε. Καλόλεο ππάξρνπλ γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ νπώλ ζηηο πιάθεο, ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ αγθπξίσλ θαη ηελ πιήξσζε ησλ νπώλ ζηηο πιάθεο θαη ηνλ ηνίρν. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Κάζε πιάθα ζηεξεώλεηαη κε 2 αγθύξηα ζηεξίμεσο θαη 2 ζπγθξαηήζεσο, πνπ ηνπνζεηνύληαη είηε κόλν ζηνπο νξηδόληηνπο, είηε κόλν ζηνπο θαηαθόξπθνπο αξκνύο (απόζηαζε max 600mm). Παξαβίαζε ηνπ θαλόλα απηνύ έρεη νδεγήζεη ζε αλαθαηαζθεπή ηεο επελδύζεσο πνιιώλ θηηξίσλ. ΙΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΟΤ ΠΔΣΡΧΜΑΣΟ Σα δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα είλαη κεγάιεο θαηεγνξίεο θπζηθώλ πεηξσκάησλ, πνπ ε επηθάλεηά ηνπο κπνξεί λα ζηηιβσζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ αξρηηεθηνληθή. Αλάινγα κε ηε ζύζηαζε ηεο κάδαο ηνπο, είλαη αζβεζηόιηζνη, κάξκαξα (αζβεζηηηηθά, δνινκηηηθά), ζεξπεληηλίηεο θαη νθεηηαζβεζηίηεο, ιαηππνπαγή πεηξώκαηα, ηξαβεξηίλεο, ζρηζηόιηζνη, αιάβαζηξν θαη γξαλίηεο. Όια απηά ηα είδε (πεξίπνπ 100 είδε) εμνξύζζνληαη θαη ζηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε ηνπο γξαλίηεο πνπ εηζάγνληαη από άιιεο ρώξεο (πεξίπνπ 50 είδε). ηελ αξρηηεθηνληθή κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζρεδόλ όια ηα δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα, εθόζνλ έρνπλ ζπκπαγή δνκή κάδαο ρσξίο ξσγκέο, ζηαζεξό ρξσκαηηζκό θαη ηηο απαξαίηεηεο αληνρέο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. Οη ηδηόηεηεο ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ εμαξηώληαη από ηε ζύζηαζε ηεο κάδαο ηνπο θαη ειέγρνληαη κε βάζε επξσπατθά πξόηππα (ΔΝ), πνπ ηζρύνπλ ππνρξεσηηθά θαη ζηελ Διιάδα (ελαξκνληζκέλα πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ), όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1 (Γηακαληνπνύινπ, Γ. Αλ., 2006ζ). Σα πξόηππα απηά, όρη κόλν δηεπθνιύλνπλ ηελ επηινγή θαη ηε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα είδε πεηξσκάησλ, αιιά απνηεινύλ θαη εγγύεζε γηα ηελ πνηόηεηά ηνπο. Βαζηθέο ηδηόηεηεο ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ, απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή επηζηξώζεσλ επηθαλεηώλ θαη επελδύζεσλ ηνίρσλ, αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηε ζήκαλζε CE ησλ πιαθώλ (πίλαθεο 2 θαη 3). Με εηδηθή ππνπξγηθή απόθαζε νξίζηεθε ππνρξεσηηθή ηζρύο ζηελ Διιάδα από ην έηνο 2007 ησλ πξνηύπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1341, 1342 θαη 1343, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εμσηεξηθέο πιαθνζηξώζεηο, ηα θξάζπεδα θαη ηνπο θπβνιίζνπο από θπζηθή πέηξα θαη ε ζήκαλζε CE από ηνλ παξαγσγό είλαη ππνρξεσηηθή. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Από ηνλ έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ πξνθύπηνπλ νξηζκέλεο γεληθέο παξαηεξήζεηο: Η θαηλόκελε ππθλόηεηα (ν ιόγνο ηεο κάδαο δηα ηνπ όγθνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θελώλ) θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ηε ζύζηαζε ηεο κάδαο ηνπ πεηξώκαηνο. Οη ηξαβεξηίλεο έρνπλ κηθξή ηηκή θ. ππθλόηεηαο (2500 Kg/m 3, max). Αθνινπζνύλ νη αζβεζηόιηζνη ( Kg/m 3 ). Σα δνινκηηηθά κάξκαξα θαη νη νθεηηαζβεζηίηεο έρνπλ ιίγν κεγαιύηεξε θ. ππθλόηεηα, αιιά κέζα ζ απηά ηα όξηα θαη, ηέινο, ηα αζβεζηηηηθά κάξκαξα έρνπλ ηε κεγαιύηεξε θ. ππθλόηεηα ( Kg/m 3 ). H θαηλόκελε ππθλόηεηα ησλ γξαληηώλ είλαη Kg/m 3. To αλνηθηό πνξώδεο (ν ιόγνο ν/ν ηνπ όγθνπ ησλ θελώλ πξνο ηνλ θαηλόκελν όγθν ηνπ πεηξώκαηνο) είλαη πνιύ κηθξό ζηνπο ζρηζηόιηζνπο θαη κεγαιύηεξν ζηνπο δνινκίηεο θαη κεξηθνύο αζβεζηόιηζνπο. Η αληνρή ζε θάκςε ησλ καξκάξσλ είλαη 10-25ΜΡα. Οη αζβεζηόιηζνη έρνπλ θαη κηθξόηεξεο αληνρέο (5 ΜΡα, min). Οη γξαλίηεο θζάλνπλ 27 ΜΡα. Πίλαθαο 1. Πξόηππα πξνζδηνξηζκνύ ηδηνηήησλ θαη απαηηήζεσλ Ιδηόηεηεο Πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ Πιάθεο γηα εμσηεξηθέο πιαθνζηξώζεηο 1341: 2001 Κπβόιηζνη γηα εμσηεξηθέο επηζηξώζεηο 1342: 2001 Κξάζπεδα γηα εμσηεξηθέο επηζηξώζεηο 1343: 2001 Πιάθεο γηα επελδύζεηο 1469: 2004 πληειεζηήο πδαηαπνξξνθήζεσο κέζσ ηνπ ηξηρνεηδνύο 1925: 1999 Αληνρή ζε ζιίςε 1926: 1999 Πξαγκαηηθή θαη θαηλόκελε ππθλόηεηα θαη πνξώδεο 1936: 1999 Σππνπνηεκέλα ιεπηά πιαθίδηα 12057: 2004 Πιάθεο γηα δαπεδνζηξώζεηο θαη ζθάιεο 12058: 2004 ρηζηόιηζνο επηθαιύςεσο ζηεγώλ θαη επελδύζεσλ 12326: 2000 Αληίζηαζε ζε θξπζηάιισζε αιάησλ 12370:1999 Αληίζηαζε ζηνλ παγεηό 12371: 2001 Αληνρή ζε θάκςε κε θεληξηθή θόξηηζε 12372: 1999 Πεηξνγξαθηθή πεξηγξαθή 12407: 2000 Γηαπεξαηόηεηα πδξαηκώλ 12524: 2001 Αληνρή ζε θάκςε κε δηηηή θόξηηζε 13161:2001 Αληνρή ζηε ζηεξέσζε κε αγθύξηα, ζηε ζέζε ηεο νπήο 13364: 2001 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 13373: 2003 Αληίδξαζε ζηε θσηηά ,θ.Α1. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Τδαηαπνξξόθεζε ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε 13755: 2001 Αληίζηαζε ζηελ επίδξαζε SO 2 παξνπζία πγξαζίαο 13919: 2002 Αληίζηαζε ζε γήξαλζε από ζεξκηθό αηθληδηαζκό 14066: 2003 Γπλακηθό κέηξν ειαζηηθόηεηαο κε θύξηα ζπρλ. ζπληνληζκνύ 14146: 2004 Αληίζηαζε ζε γήξαλζε από αιαηνλέθσζε 14147: 2003 Αληίζηαζε ζε θζνξά από ηξηβή 14157: 2004 Δλέξγεηα ζξαύζεο 14158: 2004 θιεξόηεηα Κεννξ 14205: 2003 Αληίζηαζε ζε νιίζζεζε κε ηε δνθηκή ηνπ εθθξεκνύο 14231: 2003 Σαρύηεηα δηαδόζεσο ηνπ ήρνπ 14579: 2004 ηαηηθό κέηξν ειαζηηθόηεηαο 14580: 2006 πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 14581: 2006 Πίλαθαο 2. ήκαλζε CE πιαθώλ επηζηξώζεσλ επηθαλεηώλ Ιδηόηεηεο Πεηξνγξαθηθή νλνκαηνινγία * Αληνρή ζε θάκςε Αληίζηαζε ζε νιίζζεζε (εμαηξνύληαη ηα ξίρηηα) Αληίζηαζε ζε θζνξά από ηξηβή (εμαηξνύληαη ηα ξίρηηα)** Αληίζηαζε ζε παγεηό** Αληίζηαζε ζε ζεξκηθό αηθληδηαζκό (όπνπ απαηηείηαη)** Αληίδξαζε ζηε θσηηά* Πξναηξεηηθνί έιεγρνη: Πεηξνγξαθηθή νλνκαηνινγία** Τδαηαπνξξόθεζε ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε Τδαηαπνξξόθεζε κέζσ ηνπ ηξηρνεηδνύο* Φαηλόκελε ππθλόηεηα θαη αλνηθηό πνξώδεο* Αληίζηαζε ζε θζνξά από ηξηβή (κε εμαίξεζε ηα ξίρηηα)* Πάρνο, Δπηπεδόηεηα Μήθνο θαη πιάηνο* Μαθξνζθνπηθή παξαηήξεζε* Φηλίξηζκα επηθάλεηαο* Οπηηθή πεξηγξαθή** 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Πίλαθαο 3. ήκαλζε CE πιαθώλ επελδύζεσλ ηνίρσλ Ιδηόηεηεο Πεηξνγξαθηθή νλνκαηνινγία Αληνρή ζε θάκςε Αληίζηαζε ζε ζηήξημε (γηα ζηήξημε κε αγθύξηα) Φαηλόκελε ππθλόηεηα θαη αλνηθηό πνξώδεο Αληίζηαζε ζε παγεηό** Αληίζηαζε ζε ζεξκηθό αηθληδηαζκό (όπνπ απαηηείηαη)** Αληίδξαζε ζηε θσηηά* Πξναηξεηηθνί έιεγρνη: Τδαηαπνξξόθεζε ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε Τδαηαπνξξόθεζε κέζσ ηνπ ηξηρνεηδνύο Γηαζηάζεηο, Δπηπεδόηεηα Θέζε ησλ νπώλ ζηεξίμεσο Φηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο (ζύγθξηζε κε δείγκα αλαθνξάο) Μαθξνζθνπηθή παξαηήξεζε (ζύγθξηζε κε δείγκα αλαθνξάο) * εζσηεξηθή ρξήζε **εμσηεξηθή ρξήζε IV. ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΧΝ ΠΔΣΡΧΜΑΣΧΝ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνπή, ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ ζην έξγν έδσζε ηελ επρέξεηα ζηνπο αξρηηέθηνλεο λα δηεπξύλνπλ ην πεδίν ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξσηόηππα έξγα. Σν κεηνλέθηεκα ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ, ην κεγάιν βάξνο ηνπο, αληηκεησπίζηεθε, όρη πηα κε αλάινγε κέζνδν ζηεξεώζεώο ηνπο ζην έξγν, αιιά κε ηελ θαηαζθεπή ζύλζεησλ ζηνηρείσλ (πάλει) από θπςεισηό αινπκίλην κε επέλδπζε θαη ζηηο δύν πιεπξέο από ιεπηέο (πάρνπο κεξηθώλ ρηιηνζηώλ) πιάθεο δηαθνζκεηηθνύ πεηξώκαηνο. Έηζη, κεηώλεηαη ζεκαληηθά ην βάξνο ηνπ ηειηθνύ πιηθνύ θαη απινπζηεύεηαη αηζζεηά ε θαηαζθεπή. Λεπηέο πιάθεο εκηδηαθαλνύο ιεπθνύ καξκάξνπ, ζηεξεσκέλεο ζε κεηαιιηθό ζθειεηό, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθώλ ηνίρσλ θηηξίσλ, κε απνηέιεζκα εληππσζηαθό, ηόζν από άπνςε θσηηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ησλ θηηξίσλ, όζν θαη θσηηζηηθώλ εθέ εμσηεξηθά. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 Μεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κε θεληξηθά ή θαηά βνύιεζηλ ξπζκηδόκελεο πεξζίδεο από πιάθεο ιεπθνύ εκηδηαθαλνύο καξκάξνπ, πάρνπο κεξηθώλ ρηιηνζηώλ (επέθηαζε θηηξίνπ ηεο Banque Generale ζην Λνπμεκβνύξγν). Όζνη γξάθνπλ ηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο κέζα από ηελ πνηόηεηα ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ, πξέπεη λα αθήζνπλ ειεύζεξε ηε θαληαζία ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία πξσηόηππσλ έξγσλ, αθνύ θαη ε εμέιημε ησλ κεραλώλ, όπσο νη κεραλέο CNC, επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνεγκέλσλ κεζόδσλ θαηεξγαζίαο ηνπ πιηθνύ, αιιά θαη ε ζπληήξεζε ηεο επηθάλεηαο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ γίλεηαη δηαξθώο επρεξέζηεξε κε ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ θαη πιηθώλ (Γηακαληνπνύινπ, Γ. Αλ., 2005j). ε θάζε πεξίπησζε όκσο, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιή ζηε ρξήζε ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ. Η κεγάιε αξεηή έξγνπ από δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα είλαη ε ιηηόηεηα ηεο ζπλζέζεσο θαη ε θαηαζθεπή νιόζσκσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ από ην πιηθό απηό, όπσο παξαηεξείηαη ζηα κλεκεία ηεο θιαζηθήο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο. Πνιύπινθεο ζπλζέζεηο αδηθνύλ ην επγελέο απηό δνκηθό πιηθό θαη νδεγνύλ ζε αμηνινγηθέο ακθηζβεηήζεηο. Έθδειε θαη γνεηεπηηθή είλαη ε ιηηόηεηα ηεο ζπλζέζεσο θαη νη ζσζηέο αλαινγίεο ησλ κειώλ ζε λατζθόκνξθα επηηάθηα κλεκεία ηνπ 19 νπ αηώλα (λεθξνηαθεία Α Αζήλαο, Γξαπάλνπ, Άλδξνπ, Πάηξαο, Πεηξαηά), ελώ ζε θάπνηεο ζύγρξνλεο θξήλεο ε ζύλζεζε είλαη πνιύπινθε θαη ε αηζζεηηθή ηαιαηπσξεκέλε (εηθ 18). Δηθόλα 18. Ληηή ζύλζεζε (α) θαη βαξηά ζύλζεζε (β). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Η ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο γξάθεηαη όρη κόλν κε ηελ έκπλεπζε ηνπ δεκηνπξγνύ, αιιά θαη κέζα από ηελ πνηόηεηα ησλ δηαθνζκεηηθώλ πεηξσκάησλ, ηηο εμειίμεηο ηεο ζπλαθνύο ηερλνινγίαο, ηηο αξρέο αξκνληθήο ζπλζέζεσο θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπ αξρηηέθηνλα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δνκηθνύ απηνύ πιηθνύ. ΑΝΑΦΟΡΔ Γηακαληνπνύινπ, Γ. Αλ., α. Σν Μάξκαξν ζηελ αξρηηεθηνληθή, Αζήλα (1992) β. Γηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα - Σερλνινγία, Αζήλα (1997) γ. Γηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα -Δθαξκνγή, Αζήλα (1998) Γηαιέμεηο νξγαλσκέλεο από ην Σ.Δ.Δ, γηα ηελ Παζνινγία ησλ Καηαζθεπώλ: δ. Η ιαζεκέλε θαηαζθεπή ζηηο Δμσηεξηθέο Δπελδύζεηο Κηηξίσλ κε δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα (Οθηώβξηνο 2002), πεξηνδηθό Marble (Αζήλα, η / 2002, ζ ) θαη ε. Η ιαζεκέλε θαηαζθεπή ζηηο Δπηζηξώζεηο βαηώλ επηθαλεηώλ κε δηαθνζκεηηθά πεηξώκαηα, (Μάηνο 2003), πεξηνδηθό Γηαθνζκεηηθά Πεηξώκαηα (Αζήλα, η. 20-2/2003, ζ ) θαη http//www. tee. gr ζη. Γηαθνζκεηηθά Πεηξώκαηα - Κξηηήξηα Δπηινγήο, Σερληθή Δθαξκνγήο, Αξρηηεθηνληθή ύλζεζε, Αζήλα (2004) j. Γηαθνζκεηηθά Πεηξώκαηα - Δμειίμεηο ζηελ Παξαγσγή, Αζήλα (2005) ε. Μνξθνινγία Έξγσλ κε Γηαθνζκεηηθά Πεηξώκαηα, Αζήλα (2006) ζ. Γηαθνζκεηηθά Πεηξώκαηα - Κξηηήξηα Δπηινγήο θαη Μέζνδνη ειέγρνπ ηδηνηήησλ, Αζήλα (2006). Όια ηα ζρέδηα εληόο ηνπ θεηκέλνπ είλαη έξγα ηεο ζπγγξαθέσο, θαζώο θαη όιεο νη θσηνγξαθίεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ. ππξίδσλ Πάθνο Γιπλ. Πολιηικόρ Μησανικόρ Univ. Dortmund, Knauf Γςτοποιία ΑΒΔΔ Λέξειρ κλειδιά: ξηπά δόμηζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΑΒΡΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΜΙΣΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ Αλδξνληθνύιια Αλδξένπ Υποτήθια Διδάκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Ησάλλεο Ησάλλνπ Λέκηοπαρ, Τμήμα Πολιηικών

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΒΑΣΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΚΙΑΜΟΤ Νόλε Μαξαβειάθε, Γπ. Φημικόρ, ΥΠΠΟ, ΚΔ ΔΠΚΑ, Σηοά Βαπδινογιάννη, 73100, Φανιά Γηάλλλεο Υξηζηνδνπιάθνο Απσιηέκηων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ

Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίασ Θράκησ, ΠΕΠ Κρήτησ και Νήςων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα