ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΛΤΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΛΤΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΛΤΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΥΔΓΗΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΔΓΙΟ ΜΟΓΑ (358) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 03 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΩΡΑ : Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά) Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 2 κέξε (Α θαη Β ), 8 ζειίδεο Α4 ΜΔΡΟ Α : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο. 1. (α) Να εμεγήζεηε ζε πνηα πεξίπησζε ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο παξνπζηάδεηαη ε «αζύκκεηξε ηζνξξνπία». (Μνλάδεο 3) Ζ «αζύκκεηξε ηζνξξνπία» ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο παξαηεξείηαη όηαλ νη ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπνζεηνύληαη κόλν ζηε κηα πιεπξά ηνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαθέξεη εληειώο ε κία πιεπξά ηνπ ελδύκαηνο από ηελ απέλαληη ηεο. (β) ε πνηεο ζπιινγέο κόδαο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ε «αζύκκεηξε ηζνξξνπία» ζην ζρέδην ησλ ελδπκάησλ; Να ππνζηεξίμεηε ηελ άπνςή ζαο. (Μνλάδεο 4) Ζ «αζύκκεηξε ηζνξξνπία» ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηα ελδύκαηα ηεο πςειήο ξαπηηθήο. Σν θόζηνο παξαγσγήο ησλ ελδπκάησλ ηεο πςειήο ξαπηηθήο είλαη πνιύ πην ςειό από ην θόζηνο ησλ ελδπκάησλ ηεο καδηθήο παξαγσγήο. Απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ ρξνλνβόξσλ θαη δαπαλεξώλ απαηηήζεσλ ηεο πςειήο ξαπηηθήο. Ζ ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζε έλα έλδπκα απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παηξόλ, κεγαιύηεξε πνζόηεηα πθάζκαηνο θαζώο θαη ε πνξεία ζπλαξκνιόγεζεο είλαη ρξνλνβόξα.

2 (γ) Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζην ζρέδην ησλ ελδπκάησλ. (Μνλάδεο 3) Σα ηξία (3) κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο «αζύκκεηξεο ηζνξξνπίαο» ζην ζρέδην ησλ ελδπκάησλ είλαη: I. Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παηξόλ είλαη ρξνλνβόξα. II. Απαηηείηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα πθάζκαηνο θαη κπνξεί λα γίλεη ζπαηάιε ηνπ πθάζκαηνο ιόγν ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ παηξόλ. III. Ζ ζπλαξκνιόγεζε ησλ ελδπκάησλ είλαη δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα. 2. (α) Να ζρνιηάζεηε ηελ έιιεηςε «θεηδνύο» ζηα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ ζηελ εηθόλα 1, 2 θαη 3 ηεο ζπιινγήο ηνπ John Galliano γηα ηνλ νίθν κόδαο Dior, θαινθαίξη (Μνλάδεο 5) ηηο ζπιινγέο ελδπκάησλ ησλ γλσζηώλ ζρεδηαζηώλ κόδαο, παξαηεξείηαη ζπρλά εζθεκκέλε έιιεηςε «θεηδνύο» ζηε ρξήζε ησλ δηαθνζκεηηθώλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ ελδπκάησλ. Απηό δελ απνδεηθλύεη επαγγεικαηηθή αδπλακία ηνπ ζρεδηαζηή, αιιά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα κεηαθέξεη θάπνηα έληνλα κελύκαηα, ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή επηινγή (trend) ηελ νπνία έρεη επηιέμεη, ζαλ πεγή έκπλεπζεο, γηα ην ζρεδηαζκό ηεο ζπιινγήο κόδαο. Σα κελύκαηα απηά ιακβάλνληαη από ηνπο ζρεδηαζηέο κόδαο ηεο καδηθήο παξαγσγήο κε ζθνπό λα ζρεδηάζνπλ κηα κηληκαιηζηηθή ζπιινγή ελδπκάησλ. (β) Να αληηγξάςεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ θαη λα επηιέμεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ γηα ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο πεξηγξαθώλ ησλ ελδπκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηνπο νξηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ θαιαηζζεζίαο. (Μνλάδεο 5) ΠΔΡΙΓΡΑΦΔ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ (i) Σα ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη νη ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζην ζρέδην, είλαη δπλαηό λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ «αλαινγία» ηνπ ελδύκαηνο. (ii) Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ παηξόλ ζηα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ κε «ζπκκεηξηθή ηζνξξνπία» είλαη επθνιόηεξε θαη ηαρύηεξε. (iii) «Φειή κέζε» (high waist cut) ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο παξνπζηάδεηαη όηαλ ην θόςηκν βξίζθεηαη θάησ από ηε γξακκή κέζεο. (iv) «Ηδαληθή αλαινγία» (ρξπζή ηνκή) παξνπζηάδεηαη όηαλ ην θάησ κέξνο ηνπ ελδύκαηνο είλαη ειαθξά πην κηθξό από ην θνξζάδ. (v) Οη εζσηεξηθέο γξακκέο (θακπύιεο, δηαγώληεο, νξηδόληηεο θαη θάζεηεο) ζην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζην παηξόλ κε ηε ρξήζε ξαθώλ (θνςηκάησλ). ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ ΟΡΘΟ ΟΡΘΟ ΛΑΘΟ ΛΑΘΟ ΟΡΘΟ 2

3 3 (α) Να νλνκάζεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ηα πέληε (5) βαζηθά κέξε πνπ απνηεινύλ ην αλδξηθό παληειόλη, κε βάζε ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο, ζην ζθίηζν 1. (Μνλάδεο 5) (iii) Γξακκή θέληξν κπξνζηά (iv) Γξακκή θαβάινπ (i) Εσλάξη παληεινληνύ (v) Δζσηεξηθή ξαθή παληεινληνύ (ii) Πιατλή ξαθή παληεινληνύ θίηζν 1 (β) Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε ηηο πέληε (5) δηαθνξέο ζην ζρέδην κόδαο όζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκό κεηαμύ ηεο αλδξηθήο θαη ηεο γπλαηθείαο θηγνύξαο. (Μνλάδεο 5) Οη πέληε (5) δηαθνξέο νη νπνίεο παξαηεξνύληαη κεηαμύ ηεο αλδξηθήο θαη ηεο γπλαηθείαο θηγνύξαο είλαη: I. Σν πιάηνο ηνπ θεθαιηνύ είλαη κεγαιύηεξν ζηελ αλδξηθή θηγνύξα. Σόζν ην πηγνύλη όζν θαη ν ιαηκόο παξνπζηάδνληαη πην επηβιεηηθνί θαη πην έληνλνη. ηε γπλαηθεία θηγνύξα ην θεθάιη θαη ν ιαηκόο ζρεδηάδνληαη θνκςά θαη ληειηθάηα. II. Οη ώκνη ζηελ αλδξηθή θηγνύξα ζρεδηάδνληαη κπώδεηο, ελώ ζηε γπλαηθεία θηγνύξα πην ςεινί. III. Ζ κέζε ζηελ αλδξηθή θηγνύξα είλαη πιαηηά θαη ηνπνζεηεκέλε ρακειόηεξα από ηε γπλαηθεία. IV. Οη γνθνί ζηελ αλδξηθή θηγνύξα δελ ζρεδηάδνληαη κε έληνλε θακπύιε όπσο ζπρλά παξαηεξείηαη ζηε γπλαηθεία. V. Σα πόδηα ζηελ αλδξηθή θηγνύξα δελ επηκεθύλνληαη πνιύ. Οη γξακκέο ηνπ γνλάηνπ θαη ησλ κπώλ ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα παξνπζηάδνπλ έλα γπκλαζκέλν θαη κπώδεο θνξκί. ηε γπλαηθεία θηγνύξα ηα πόδηα ζρεδηάδνληαη πην καθξηά θαη πην ιεπηά. 3

4 4 (α) Να θαηνλνκάζεηε ηηο παξαιιαγέο ηεο «αλαινγίαο» ησλ πην θάησ ελδπκάησλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθόλεο 4,5,6 θαη 7. (Μνλάδεο 4) Δηθόλα 4 Δηθόλα 5 Δηθόλα 6 Δηθόλα 7 Οη παξαιιαγέο ηεο «αλαινγίαο» ζηα ελδύκαηα είλαη: Δηθόλα 4: Φειή κέζε Δηθόλα 5: Υακειή κέζε Δηθόλα 6: Μέζε ¾ Δηθόλα 7: Υξπζή ηνκή (β) Με ην θαηάιιειν ληύζηκν δεκηνπξγείηαη απηαπάηε ηεο ηειεηόηεηαο ζην γπλαηθείν ζώκα. Υξεζηκνπνηώληαο ηε ζσζηή γξακκή, ην θαηάιιειν θόςηκν θαη ηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ ελδύκαηνο, νη αηέιεηεο ζην γπλαηθείν ζώκα είλαη δπλαηό λα θαιπθζνύλ έμππλα ώζηε λα ηνλίδνληαη θαη λα αλαδεηθλύνληαη ηα όκνξθα ζεκεία ηεο εκθάληζεο ηνπ ζώκαηνο. Να αληηγξάςεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ θαη λα αληηζηνηρίζεηε ηε ΣΖΛΖ Α πνπ αθνξά ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ελδπκάησλ, κε ηε ΣΖΛΖ Β πνπ αθνξά ζηνπο ηύπνπο ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο. (Μνλάδεο 6) ΣΗΛΗ Α ΣΤΠΟΙ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ (i) Φόξεκα κε νξηδόληην θόςηκν ρακειά ζηε κέζε (ii) Φνύζηα εβαδέ κε ζπλερόκελα θάζεηα θνςίκαηα (iii) Φόξεκα κε απηνθξαηνξηθό θόςηκν (iv) θνύξα κπινύδα κε «V» ιαηκόθνςε ΣΗΛΗ Β ΣΤΠΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΩΜΑΣΟ (β) Γπλαίθα κε ςειό ζώκα (γ) Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό ζην θάησ κέξνο ηνπ ζώκαηνο (κεγάιε πεξίκεηξνο γνθώλ) (δ) Γπλαίθα κε θνληό ζώκα (α) Γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο (κεγάιε πεξίκεηξνο ζηήζνπο) 4

5 ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β ΜΔΡΟ Β : Απνηειείηαη από δύν (2) ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο. Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο. Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2 βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΙ ΥΔΓΙΑΣΙΚΔ ΑΚΗΔΙ 1 ΚΑΙ 2: (α) Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ θάζε κηα από ηηο ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο. (β) Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηηο θηγνύξεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα. (γ) Ζ ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 θαη ε αλάπηπμε ηεο κηθξήο ζπιινγήο ζηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2, λα γίλνπλ ζηηο ιεπθέο θόιιεο (layout paper) A4. (δ) Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 2, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε κέγεζνο Α4. ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 (Βαζκνινγείηαη κε 15 κνλάδεο) ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ: i. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο ζην ζθίηζν 2 ζηε ζειίδα 6 ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. ii. Να εληνπίζεηε ηα ζρεδηαζηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζην ζρέδην παξαγσγήο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο. iii. Ο αληηθαηνπηξηζκόο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα γίλεη ζην ξηδόραξην (tracing paper) Α4.. iv. Σν ζρέδην παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο (ζθίηζν 2) λα γίλεη ζην πξνθαζνξηζκέλν θύιιν ζρεδίαζεο (layout paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο. Έρνληαο ωο βάζε ην έλδπκα ζην ζθίηζν 2: (α) Να θαηαζθεπάζεηε ζε ζρέδην παξαγσγήο ΜΟΝΟ ηελ κπξνζηηλή όςε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο (θόξεκα). Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ Σν ξηδόραξην (tracing paper) λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνήζεκα γηα ηνλ αληηθαηνπηξηζκό ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο ζηε γξακκή θέληξν κπξνζηά, ην νπνίν ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο βαζκνιόγεζεο. Χο βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην βαζηθό πεξίγξακκα ηνπ θνξέκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα, ζηε ζειίδα 5. (β) Να επεμεγήζεηε κε γξαπηά ζρόιηα δίπια από ην ζρέδην παξαγσγήο, πέληε (5) ζρεδηαζηηθέο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο (π.ρ. ξαθέο, θνςίκαηα θηι.). 5

6 θίηζν 2 Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 ηνπ Μέξνπο Β είλαη: Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο 9 Οξζή επεμήγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ θαη ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ ελδύκαηνο 5 Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ζρεδίνπ 1 ύλνιν 15 6

7 Γραμμή κέντρο Μπροστά Σχηματισμός ώμου με «σκάψιμο» της λαιμόκοψης και της μασχάλης Πένσα στήθους Εμπριμέ ύφασμα Ψηλό οριζόντιο κόψιμο της μέσης με παράλληλη διακοσμητική ραφή. Μονόχρωμο χακί ύφασμα Η πένσα της μέσης μετατρέπεται σε πριγκιπική ραφή για στενή εφαρμογή. Διακοσμητική ραφή παράλληλα με την πριγκιπική ραφή. Χαμηλό οριζόντιο κόψιμο της μέσης με παράλληλη διακοσμητική ραφή. Εμπριμέ ύφασμα Κρυφό στρίφωμα μηχανής 7

8 ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαζκνινγείηαη κε 45 κνλάδεο) ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΝΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΘΔΜΑ: «ΠΔΡΙΠΔΣΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΗΜΟ» ΟΓΗΓΙΔ: I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα έκπλεπζεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηάζεσλ κόδαο ηνπ ζέκαηνο «Πεξηπέηεηα ζηελ έξεκν», ηηο πξνδηαγξαθέο, θαζώο θαη ηελ θαξηέια πθαζκάησλ γηα ην ζρεδηαζκό ησλ ελδπκάησλ. II. Λακβάλνληαο ππόςε ηα πην πάλσ, λα εκπλεπζηείηε θαη λα ζρεδηάζεηε ΓΤΟ (2) ελδύκαηα ηα νπνία ζα απεπζύλνληαη ζε έλα δεπγάξη. ΔΝΑ (1) έλδπκα αλδξηθό θαη ΔΝΑ (1) έλδπκα γπλαηθείν. III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα, ζηηο ζειίδεο 1 κέρξη 4. IV. Σα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ λα γίλνπλ κε ΜΟΛΤΒΙ θαη λα ζρεδηάζεηε απνζπαζκαηηθά ηα κνηίβα ησλ πθαζκάησλ. V. Να επηιέμεηε θαη λα εηθνλνγξαθήζεηε ζε ρέδην Πξνβνιήο έλα από ηα δύν ζρέδηα. ΔΙΣΔ ΣΟ ΑΝΓΡΙΚΟ, ΔΙΣΔ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΔΝΓΤΜΑ. Σν ζρέδην πξνβνιήο λα γίλεη ζην επηζπλαπηόκελν ραξηόλη λεξνκπνγηάο Α4. VI. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζρεδηαζηηθά γθνπάδ (gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα αθνπαξέιαο. Η βαζκνιόγεζε ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 2, εμαξηάηαη από ηελ ηήξεζε ηωλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ζέκαηνο θαη από ην επίπεδν έκπλεπζεο θαη ζρεδηαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ εμεηαδόκελνπ/εο. Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2 ηνπ Μέξνπο Β είλαη: Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ 16 Σερληθή απόδνζε ηνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο 22 ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε πθαζκάησλ 5 Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ζρεδίσλ 2 ύλνιν 45 - ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ - 8

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2012 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μάζεκα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ - ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Γεπηέξα, 21 Μαΐνπ 2012 07:30-10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.. (Π.Κ.

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.. (Π.Κ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Σ.. (Π.Κ.) Ι Μάζεκα: - Καζήθνληα Ιδηαηηέξσλ Γξακκαηέσλ Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ Σ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμσηεξηθέο θαηαζθεπέο 7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ

AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ AΤΣΟΤΜΠΤΚΝΟΤΜΕΝΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ ΥΑΜΗΛΩΝ ΛΕΠΣΟΚΟΚΚΩΝ Γ. Γαξαηδηώηεο Μησανικόρ ΓομικώνΈπγων Τμήμα Πποζθέηων Σκςποδέμαηορ, ΒΑSF C.C.ΔΛΛΑΣ Α.Δ. Μ. Corradi ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R. Khurana ΒASF C.C. ΙΤΑLIA SPA R.

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα