ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6"

Transcript

1 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή» ζει. 3 «ε δύλακε ηνπο θαη ην θνπξάγην λα θηηάμνπλ ηελ πόιε καο, λα ζηήζνπλ ηα πάληα από ην κεδέλ» ζει. 4 Όπεξα, έλα εμεπγεληζκέλν θαη παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο ζει. 2 Κνιιεγηαθά λέα ζει. 3 Εζύ έθαλεο ην Ice Bucket Challenge?? ζει. 4 Πάκε ζαλ άιινηε! ζει. 3 Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 Bullying: Μηα κάζηηγα ζει. 5 Γηαηί όρη; Σδηράλη Γίλε ε θαιύηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνύ ζνπ. ζει. 8 Ξεθηλάκε! «ζα εξεπλήζνπκε, ζα πξνηείλνπκε, ζα γειάζνπκε, ζα ηαμηδέςνπκε ζηνλ θόζκν. Αθνινπζήζηε καο.» σελ. 2 Χαιαξά ζει. 7

2 2 ΚΤΡΙΟ ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Δηθνηνινγώ πσο όινη ζαο ζθεθηήθαηε πσο έλα έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο όπεξα, όηαλ ν θαιόο θαη ζηαικέλνο από ηνλ ίδην ηνλ Θεό πξσηαγσληζηήο καραηξώλεηαη ζηελ πιάηε θαη αληί λα πεζάλεη, αξρίδεη ηηο πςειέο λόηεο. Απηό δελ είλαη κε ινγηθό; Μπνξεί θαη λαη. Μπνξεί θαη όρη. Ζ όπεξα θαη 'εκέ είλαη- όπσο πξνκελύεη θαη ν ηίηινο- έλα εμεπγεληζκέλν θαη ζπλάκα παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο. Παξεμεγεκέλν όρη από ηνπο γλσζηνύο ζε όινπο καο θνπιηνπξηάξεδεο εμεληάξεδεο νη νπνίνη μερλνύλ εζθεκκέλα ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα γηα λα απνιαύζνπλ κία όπεξα ηνπ Βέξληη νύηε από ηνπο ηξειακέλνπο θξαθνθόξνπο καέζηξνπο πνπ δίλνπλ κέρξη θαη ηελ ςπρή ηνπο γηα λα δηεπζύλνπλ έλα θνλζέξην. Όρη. Δίλαη παξεμεγεκέλν από εκάο, ηε λενιαία. Σε λενιαία πνπ, όηαλ αθνύζεη ηνλ όξν όπεξα ζπκάηαη λα απνρσξήζεη από ηε ζπδήηεζε ήξεκα θαη ρσξίο βηαζηηθέο θηλήζεηο. Άιινη πάιη είλαη πηζηνί ζηηο επάιμεηο θαη έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, όηη νη έλζεξκνη αθξναηέο όπεξαο δελ είλαη ηίπνηα άιιν από επίδνμα Όπεξα, έλα εμεπγεληζκέλν θαη παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο γξάθεη ν Βαζίιεο Τζεξηζίδεο «ςώληα». Όηαλ θαηαιαβαίλσ όηη ε όπεξα δελ θαηαιακβάλεη δεζπόδνπζα ή έζησ ζεκαληηθή ζέζε ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εθήβσλ, ε όπεξα θαληάδεη ζην κπαιό κνπ ζαλ έλα απνκνλσκέλν ζηξνπκπνπιό θνξηηζάθη πνπ ιόγσ ηεο ηδηαίηεξα πςειήο θσλήο ηνπ θαλείο δελ ην ζέιεη ζηελ παξέα. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη θαλείο από ηελ εθεβηθή θνηλόηεηα πνπ λα ηνπ αξέζεη ε όπεξα. Δίκαζηε πνιινί αιιά ραλόκαζηε... Οπδείο γελλάηαη κε έκθπηε ηελ αλάγθε αθξόαζεο όπεξαο. Σν δηάζεκν αλ θαη ακθηιεγόκελν ξεηό αλαγγέιιεη πσο «Σξώγνληαο έξρεηαη ε όξεμε». Πξνζσπηθά δελ ην πηζηεύσ. Αιιά ελ πξνθεηκέλσ ηζρύεη Καλείο δελ ζπκκεξηδόηαλ ην πάζνο ηνπ Λνπηζηάλν Παβαξόηηη ηελ ζηηγκή πνπ εξκήλεπε ην πεξίθεκν ΞΔΚΗΝΑΜΔ! ηεο Σνθίαο Παξαζρνύδε Φεγγαξόθσην, παξαιία, γέιην, παξέα θαη ραξά. Καη όια απηά ηειείσζαλ ζηηο 11 ηνπ επηέκβξε. Σόζα ζπλαηζζήκαηα ζε κηα κέξα! Ννζηαιγία, επηπρία, άγρνο γηα ην θόξην εξγαζίαο πνπ καο πεξηκέλεη, ελζνπζηαζκόο. Καη ν ελζνπζηαζκόο έγηλε αθόκα κεγαιύηεξνο, όηαλ έγηλα θη εγώ κέινο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ, εθεκεξίδα πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά ηεο θεηηλήο ηξίηεο- άςνγε ζπλεξγαζία, εμαηξεηηθή δνπιεηά. Κάπνπ εδώ είλαη πνπ ηίζεηαη ην εξώηεκα: πξέπεη λα ληώζνπκε ππεξεθάλεηα ή άγρνο γη' απηό; Όπσο θαη ρεη, ήξζε ε ζεηξά καο, ινηπόλ, λα αλαιάβνπκε ην δύζθνιν απηό έξγν! ηόρνο καο είλαη λα ρακνγειάζεηε, λα θπξηαξρήζεη ε αηζηνδνμία. ην πξώην θύιιν ηεο θεηηλήο εθεκεξίδαο ζα γλσξίζεηε ηε θαληαζκαγνξηθή όπεξα, ζα δηαβάζεηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ ζπληαθηώλ γηα ην Ice Bucket Challenge, ηηο αλαθαιύςεηο ηεο Ακθίπνιεο, ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Αο κε μεράζνπκε ηα θνιιεγηαθά λέα, γηαηί ην ζρνιείν καο κέζα ζε ελάκηζε κήλα μερώξηζε κε ηηο εθδειώζεηο ηνπ. Δπίζεο, ζα εξεπλήζνπκε, ζα πξνηείλνπκε, ζα γειάζνπκε, ζα ηαμηδέςνπκε ζηνλ θόζκν. Αθνινπζήζηε καο. Διπίδσ λα θαλνύκε αληάμηνη ησλ πξνζδνθηώλ ζαο. Καη κελ μερλάηε... ΣΧΡΑ ΑΡΥΗΕΔΗ ΣΟ ΚΑΛΟ! Καλή ανάγνωση «Nessun Dorma» ηνπ Σδηάθνκν Πνπηζίλη. Όηαλ όκσο θάπνηνο εκβαζύλεη ζηνλ αραλή αιιά επηκνξθσηηθό «ιαβύξηλζν» ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη ηεο όπεξαο, κεηά από ρξόληα ζα αληηιεθζεί πσο άμηδε ηνλ θόπν. Χο έζλνο, βέβαηα, πξέπεη λα ππεξεθαλεπόκαζηε γηα ηε ζπλεηζθνξά καο ζηνλ ρώξν ηεο όπεξαο. Ζ άπνςε κνπ είλαη όηη ε Διιάδα έρεη εμειίμεη ηελ όπεξα ζε έλα άιιν αλώηεξν επίπεδν. Δύινγα γελλάηαη ην εξώηεκα «Πώο ηα θαηάθεξε;». Τπάξρεη απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα. Έβγαιε κία γπλαίθα- κία γπλαίθα ε νπνία ζα θαζήισλε ηα πιήζε κε ηε καγεπηηθή θαη θξπζηάιιηλε θσλή ηεο. Σελ πιένλ γλσζηή παγθνζκίσο ληίβα ηεο όπεξαο- ηε Μαξία Κάιιαο. Kαηάθεξε λα αλαδεηρζεί ζε έλα κύζν αλαιινίσην από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ. Σεο ρξσζηάκε πνιιά, όπσο θαη έλα κεγάιν ΔΤΥΑΡΗΣΧ. Δλ θαηαθιείδη, ζα επρεζώ θάπνηνη λα βγάινπλ από ηελ «απνζήθε» ησλ κνπζηθώλ εηδώλ ηελ όπεξα, δηόηη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο, ηόζν πλεπκαηηθνύο όζν θαη αθνπζηηθνύο. Ζ νκάδα καο Αξρηζπληάθηεο: Σζεξηζίδεο Βαζίιεο Υπεύζπλεο ύιεο: Μνπδά Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Σξηάδα Παξαζρνύδε νθία Γεκνζηνγξάθνη: Γθνπδνύκαο Γηάλλεο Γεκεηξηάδνπ Ηζηδώξα Εαξηθείδνπ Αγγειηθή Καξαζαλάζε Κσλζηαληίλα Κηεγκά Μαξίλα Κσλζηαληηλίδνπ Υξηζηίλα Μαλσιίδνπ Εήλα Μπαξκπνύδε Γήκεηξα Παζραινύδε Ζιηάλα Πεηξά Μαξία Περιηβαλίδνπ Διέλε Πηηηαθνύδε Μαξία Σνπινύκπαο Γεκήηξεο Υπεύζπλε Καζεγήηξηα: Εαξίκπα Πεξηζηέξα

3 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΑ ΝΕΑ 3 Αγηαζκόο Οη θαζεγεηέο καο ζηελ εθδξνκή Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πίζσ ζηα ζρνιεία! 11 επηεκβξίνπ ινηπόλ θαη μεθηλάεη ε λέα καο ζρνιηθή ρξνληά. Όπσο θάζε ρξνληά έηζη θαη θέηνο ζπγθεληξσζήθακε ην Λύθεην θαη ην Γπκλάζην ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο όπνπ θαη ηειέζηεθε ν Αγηαζκόο. Δλλνείηαη, όηη πξηλ βγεη ν επηέκβξεο πήγακε ηελ πξώηε καο εθδξνκή. ην πάξθν ηεο Οηλόεο πεξπαηήζακε, θνπξαζηήθακε θαη γθξηληάμακε, όπσο πάληα. Κάζε ρξόλν ην ζρνιείν καο ηηκά ηηο «Αιεζκόλεηεο παηξίδεο». Έηζη ηελ Παξαζθεπή 10 Οθησβξίνπ κία μερσξηζηή λόηα ραξάο έδσζε ζηα παηδηά ε γηνξηή πνπ έγηλε κε ζέκα ηνπο πξόζθπγεο νη νπνίνη έθπγαλ από 6 Οθησβξίνπ, κέξα αζιεηηζκνύ. Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα κέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ δηνξγαλώλνληαη δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ. Καιαζνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε αιιά θαη πεξίπαην ζην πδξαγσγείν ηεο πόιεο καο, είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καιά ηα πήγακε, παίμακε θαη γειάζακε. ηελ Αδξηαλνύπνιε. πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή, αξρόληηζζεο, ρνξσδία θαη νξρήζηξα κε ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. Υνξνί ζηελ ειεύζεξε Αδξηαλνύπνιε (1920) 27 ε Οθηωβξίνπ. Μία ηειενπηηθή «εθπνκπή» κε «θαιεζκέλνπο θαζεγήηξηεο θαη καζεηέο» ηνπ 1 νπ Λπθείνπ Οξεζηηάδαο αλέιαβε θέηνο ηε γηνξηή καο. Οη ζπκκαζεηέο καο παξνπζίαζαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα γεγνλόηα Πεξηηξνπή θαη ε ρνξσδία κε ηνπο κνπζηθνύο καο γηα κηα αθόκε θνξά καο εληππσζίαζε. Σν 1 ν Λύθεην ζπκκεηείρε ζηελ παξέιαζε ηεο πόιεο καο θαη παξά ην ηζνπρηεξό θξύν θέξδηζε γηα αθόκε κηα θνξά ηηο εληππώζεηο. Οη Έιιελεο ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην Καξαγάηο Θα καο βξείηε θαη ζην Internet Blog: Facebook: https://www.facebook.com/protosxoleio.org Twitter :https://twitter.com/prwtosxolio Instagram :http://instagram.com/prwtosxolio/ gmail: oovoo: Πξσην ρνιην Δπηκέιεηα: Ηζηδώξα Γεκεηξηάδνπ

4 4 ΝΑ ΥΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Μηα δηαθνξεηηθή ζρνιηθή γηνξηή Κωλζηαληίλνο Φαξηνπνιίηεο Α Λπθείνπ Σελ Παξαζθεπή 10 Οθησβξίνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηνξηή γηα ηε δηθή καο «αιεζκόλεηε» παηξίδα, ηελ Αδξηαλνύπνιε. Ήηαλ κηα πνιύ θαιή γηνξηή πνπ πξαγκαηηθά κε άγγημε, επεηδή έγηλε εμαηξεηηθή δνπιεηά απ' όινπο. Πξώηα απ' όια, ζπκεζήθακε όινη ηελ ηζηνξία ηεο Οξεζηηάδαο, κέζσ θάπνησλ ζθεηο θαη ηξαγνπδηώλ. Αξθεηνί ίζσο αδηαθνξνύζαλ θαη πεξίκελαλ απιά λα ηειεηώζεη ε γηνξηή, αιιά πηζηεύσ πσο νη πεξηζζόηεξνη έκαζαλ θαη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο καο, πνπ δελ ηα ήμεξαλ. Πάλησο, ζην ηέινο ηεο γηνξηήο, κνπ έκεηλε κηα γιπθόπηθξε γεύζε. Καη απηό, γηαηί έβαια ηνλ εαπηό κνπ ζηε ζέζε εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ πνπ μεξηδώζεθαλ απ' ηνλ ηόπν ηνπο θαη δελ είραλ ζηαζεξή θαηνηθία. Πξαγκαηηθά θαη κόλν ζηελ ηδέα έλησζα ηε ζιίςε θαη ηνλ πόλν βαζηά κέζα κνπ γηα ην πόζν βαζαλίζηεθαλ θαη ππέθεξαλ κε ην μεξηδσκό. Από ηελ άιιε, ε δύλακε ηνπο θαη ην θνπξάγην λα θηηάμνπλ ηελ πόιε καο, λα ζηήζνπλ ηα πάληα από ην κεδέλ, κνπ έδσζε θνπξάγην θαη ηελ πίζηε πσο όια κπνξνύλ λα γίλνπλ θαιύηεξα. Σέινο, ζέισ λα ηνλίζσ όηη ήηαλ απ' ηηο ειάρηζηεο γηνξηέο πνπ παξαθνινύζεζα κε ηόζν ελδηαθέξνλ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο Καηεξίλα Τδηγθαιίδνπ Β Λπθείνπ Σα ΜΜΔ καο βνκβαξδίδνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε πιεξνθνξίεο γηα ηα επξήκαηα ζηελ Ακθίπνιε. Γεγνλόο αλακθηζβήηεην είλαη όηη νη αξραηόηεηεο πνπ ζπλερώο αλαθαιύπηνληαη θεληξίδνπλ όρη κόλν ην ειιεληθό, αιιά θαη ην παγθόζκην ελδηαθέξνλ. Καζεκεξηλά ηα ζελάξηα ελαιιάζζνληαη γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ κλεκείνπ, ηόζν γηα ηελ ρξνλνιόγεζε, όζν θαη γηα ην είδνο ηνπ θηίζκαηνο, κε ηνπο αξραηνιόγνπο λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Γελ ζα κπνξνύζα λα κείλσ αδηάθνξε ζ απηή ηελ ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό αλαθάιπςε. Πιεζώξα ζπλαηζζεκάησλ κε πιεκκπξίδνπλ θαζώο παξαθνινπζώ ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύκβν. Με ην άθνπζκα ησλ πξώησλ επξεκάησλ ηεο αλαζθαθήο θπξηαξρεί ν ελζνπζηαζκόο, ηνλ νπνίν θαη δηαδέρεηαη ε ππεξεθάλεηα, ν ζαπκαζκόο θαη ην δένο. Σν κεγαιείν ησλ αμηόινγσλ επξεκάησλ καξηπξνύλ ηε ιακπξή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο θαη θαζώο είκαζηε εθπξόζσπνη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ παγθνζκίσο, είλαη ρξένο καο λα θπιάηηνπκε θαη λα αλαδεηθλύνπκε ηνλ πνιηηηζηηθό καο πινύην θαη ηε δηαρξνληθή ηνπ αμία. Δζύ έθαλεο ην Ice Bucket Challenge?? ηνπ Γηάλλε Γθνπδνύκα ΜΗΚΡΟΗ θαη κεγάινη, δηάζεκνη θαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, κε ρηνύκνξ ή πην ζνβαξνί, γέκηζαλ έλαλ θνπβά κε παγσκέλν λεξό θαη ινύζηεθαλ ξίρλνληάο ηνλ πάλσ από ην θεθάιη ηνπο. Φπζηθά, όιν απηό όρη απιά γηα λα δξνζηζηνύλ κία θαπηή κέξα ηνπ θαινθαηξηνύ πνπ πέξαζε, αιιά ην όιν θίλεκα είρε θηιαλζξσπηθό ζθνπό. ηόρνο ηνπ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηε λόζν ALS. Ζ Ακπναηξνθηθή πιεπξηθή ζθιήξπλζε (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS) είλαη κηα ζνβαξή λεπξνινγηθή πάζεζε πνπ πξνθαιεί κπτθή αδπλακία, αλαπεξία θαη ηειηθά ζάλαην. Ζ αζζέλεηα απηή δηαγηγλώζθεηαη ζε άηνκα θάζε ρξόλν κόλν ζηηο ΖΠΑ θαη δελ είλαη γλσζηό ηη ηελ πξνθαιεί. Δ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην θαηλόκελν έιαβε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Καζεκεξηλά όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη απνδέρνληαλ πξνθιήζεηο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινύζαλ άιινπο. Έγηλε επξέσο γλσζηό κέζα από ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. ΧΣΟΟ, ην Ice Bucket Challenge δέρηεθε κεγάιε θξηηηθή. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ παξαζύξζεθαλ θαη απνδέρηεθαλ πξνθιήζεηο ρσξίο θαλ λα γλσξίδνπλ πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Έγηλε ιόγνο γηα καδνπνίεζε ηνπ πιήζνπο ζε ό,ηη αθνξά ην ζεσξεηηθό ηνκέα ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ ππήξμαλ θαη θάπνηνη πην πξαθηηθνί πνπ θαηεγόξεζαλ ην Ice Bucket Challenge γηα θαηαζπαηάιεζε ηνπ λεξνύ, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σειηθά, κήπσο ε καδνπνίεζε, ε νηθνινγία θαη ε δεκνζηόηεηα καο εκπνδίδνπλ λα δνύκε ην απνηέιεζκα; Ο ζθνπόο, ηα κέζα ή ην απνηέιεζκα καο ελδηαθέξνπλ;

5 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΥΑΜΟΓΕΛΑ ΟΤ ΠΑΕΙ! 5 Πξώηε απόπεηξα έξεπλαο. Πξώηε απόπεηξα ζπλέληεπμεο. Σν ζέκα καο; ρνιηθόο εθθνβηζκόο ή αιιηώο ελδνζρνιηθή βία. Έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί όρη κόλν ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αιιά θαη όινπο εκάο. Ζ θ. Αζήλα Θ. Μόξθε, Φπρνιόγνο, δέρηεθε κε ραξά λα ηεο πάξνπκε ζπλέληεπμε θαη ηελ επραξηζηνύκε πνιύ γη' απηό. Ζ πξώηε εξώηεζε ήηαλ θπζηθά Ση είλαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο. Παξόιν πνπ απηό ην ζέκα έρεη πάξεη δηαζηάζεηο πνιινί από καο δελ γλσξίδνπλ ηη αθξηβώο είλαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο. Ζ απάληεζε; «Ο ελδνζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη ε ρξήζε βίαο κεηαμύ καζεηώλ κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη ζηνπο άιινπο πόλν θαη αλαζηάησζε.» Τπάξρνπλ πνηθίια είδε ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Σν πην ζνβαξό από απηά είλαη ε ζσκαηηθή επίζεζε, δηόηη απεηιεί άκεζα ην ζύκα. Άιια είδε είλαη ε ιεθηηθή βία, ν ζεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο θαη κηα λεόηεξε κνξθή ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο. Βία είλαη θάζε θξάζε ή ελέξγεηα πνπ ηαπεηλώλεη ην παηδί. Σα ζπκπηώκαηα πνηθίινπλ ηόζν ζην ζύκα, δειαδή ζην παηδί πνπ ηνπ αζθείηαη βία, όζν θαη ζην ζύηε. Κπξίσο έρεη λα θάλεη κε παξάμελε ζπκπεξηθνξά θαη αλεμήγεηα πεξηζηαηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα κειαληέο, ρακέλα αληηθείκελα θαη άιια. Bullying: Μηα Μάζηηγα Απηό πνπ πξέπεη λα θάλεη ν γνληόο ή ν εθπαηδεπηηθόο είλαη λα ζπδεηήζεη κε ην παηδί θαη λα ην ελζαξξύλεη λα κηιήζεη. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά, δπζηπρώο, θνβνύληαη ή ληξέπνληαη λα κηιήζνπλ. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αδηαθνξνύκε. Ούηε νη γνλείο, νύηε νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νύηε θαη εκείο νη ίδηνη πνύ δνύκε καδί ηνπο θαη είκαζηε νη πξώηνη πνπ αληηιακβαλόκαζηε ηη ζπκβαίλεη. Σν πξόβιεκα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε Έξεπλα: Εαξηθείδνπ Αγγειηθή θαη Πεηξά Μαξία ζνβαξόηεηα θαη από ηε ξίδα ηνπ, όπσο ηνλίδεη θαη ε θπξία Μόξθε. Πιένλ θαη ε ρώξα καο πιήηηεηαη από απηό ην θνηλσληθό θαηλόκελν, θαζώο ε Διιάδα ζύκθσλα κε έξεπλεο, βξίζθεηαη ηέηαξηε αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο ζηηο πεξηπηώζεηο ελδνζρνιηθήο βίαο. Απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηελ θαηάπνιέκεζή ηνπ είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ γηα λα κηιήζνπλ. Όπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θπξία Μόξθε «Μίια κε θνβάζαη!». ΟΛΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ αιιά θαη ΟΛΟΗ ΗΟΗ ΌΛΟΗ καο άλζξσπνη κε αγσλίεο, θόβνπο θαη αλάγθε γηα αγάπε θαη απνδνρή όινη καο έρνπκε δηθαίσκα λα δνύκε ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλν από θξνύζκαηα εθθνβηζκνύ ή νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο. Ζ Μάζθα Τνπ Φόβνπ γξάθεη ε Αλαζηαζία Μνπδά ην θαηλόκελν πνπ νλνκάδεηαη «bullying» ή ελδνζρνιηθόο εθθνβηζκόο, ε ζρέζε κεηαμύ ζύηε θαη ζύκαηνο είλαη πνιιέο θνξέο κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Ο ζύηεο, κπνξεί λα είλαη ζύκα θάπνησλ ηζρπξόηεξσλ όπσο θαη ην ζύκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζύηε κόιηο ηνπ δνζεί ε επθαηξία ζηελ αληηπαξάζεζε κε θάπνηνπο αζζελέζηεξνπο Θύηεο είλαη ζπλήζσο παηδηά πνπ εμσηεξηθά δείρλνπλ έληνλε απηόπεπνίζεζε, πνπ δελ πεηζαξρνύλ ζε θαλόλεο, ζέινπλ λα επηβάιινληαη θαη θαηαθεύγνπλ ζηε βία ή ζηνλ εθθνβηζκό γηα λα επηιύνπλ δηαθνξέο, πηνζεηνύλ ην ξόιν ηνπ αξρεγνύ ζηηο νκάδεο, γηαηί ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο αλώηεξν. Δίλαη όκσο απηή ε απόιπηε αιήζεηα; Κάπνηεο θνξέο, ηα παηδηά-ζύηεο έρνπλ είηε αδηάθνξνπο, είηε ππεξπξνζηαηεπηηθνύο θαη απηαξρηθνύο, αιιά θαη πνιιέο θνξέο βάλαπζνπο γνλείο. Καλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πνηα ζα είλαη ε αληίδξαζε ηνπ παηδηνύ ην νπνίν δεη κε ηέηνηνπ είδνπο πξόηππα ζε βάζνο ρξόλνπ. Γπζηπρώο, ηα πεξηζζόηεξα από απηά βξίζθνπλ θαηαθύγην ζην λα πξνθαινύλ θόβν ζηνπο άιινπο γηα λα θξύςνπλ ην δηθό ηνπο αίζζεκα θόβνπ, κνλαμηάο θαη ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ απόθηήζεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όηη είλαη αδύλακα. Μήπσο ηειηθά απηό ην παηδί πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ν «ηξακπνύθνο» ηεο ηάμεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θξύβεηαη θάησ από κία κάζθα; Μήπσο ηειηθά θαη ν ζύηεο θαη ην ζύκα είλαη ην έλα θαη ην απηό; Απηή ε δηαπίζησζε δελ αζσώλεη ην ζύηε αιιά ίζσο καο βνεζά λα αληηκεησπίζνπκε θαιύηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αλαδεηήζηε βνήζεηα: - Κέληξν Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο, ηει. 197 ή , όιν ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα - Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ, ηει. 1056, όιν ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Γέρεηαη θαη αλώλπκεο θαηαγγειίεο γηα παηδηθή θαθνπνίεζε - Σκήκα Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο, ηει. 1890, - πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Κύθινο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ηει Γξακκή ύλδεζκνο, Ηλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, ,

6 6 ΚΑΛΕΙΔΟΚΟΠΙΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Τα Βιέπω Γηπιά νη θίιεο καο Γήκεηξα θαη Νίθε Σζνιαθίδνπ ΒΛΔΠΟΝΣΑ δύν δίδπµα αδέξθηα ζίγνπξα όινη αλαξσηηόκαζηε πώο είλαη λα έρεηο ηελ ίδηα εηθόλα, ηελ ίδηα θσλή, ηηο ίδηεο θηλήζεηο, ην ίδην DNA µε έλαλ άιινλ άλζξσπν. ΜΗΛΧΝΣΑ κε δεπγάξηα δηδύκσλ ηνπ ζρνιείνπ καο (θαη θέηνο έρνπκε πνιιά- εθηά θαη ηξίδπκα), κάο ηόληζαλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ λα είζαη δίδπκνο. ΘΔΣΗΚΑ + Έρνπλ πάληα δίπια ηνπο έλαλ νκήιηθν αδεξθό αιιά θαη θίιν. + πλδένληαη, ινηπόλ, κε έλα βαζύ ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό θαη δηαζρίδνπλ καδί ηα ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο. + Μηκνύληαη θαη ηαπηίδνληαη ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά. ΑΡΝΖΣΗΚΑ - Δίλαη κηα ζρέζε πνπ ππόθεηηαη ζε ζπλερή ζύγθξηζε θαη αληαγσληζκό. - Οη γύξσ ηνπο, ηνύο ηαπηίδνπλ θαη ζπρλά έρνπλ ηελ ηάζε λα ηνπο απνδίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα λα κελ εθηηκώληαη ζσζηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαζελόο. - Οη εληάζεηο κεηαμύ ηνπο δε ιείπνπλ θαη κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά βίαηεο, ιόγσ θαη ηεο κεγάιεο εγγύηεηαο ηεο ζρέζεο ηνπο. ΚΑΛΧ ήξζαηε ζηνλ θόζκν ησλ δηδύκσλ! Ζιηάλα Παζραινύδε Τν Λάζνο Αζηέξη ηνπ John Green. Σν βηβιίν Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ κνπ άξεζε απηό ην βηβιίν είλαη ε εηιηθξηλήο, άκεζε, ζπγθηλεηηθή γξαθή ηνπ ζπγγξαθέα. Δίηε κέζσ ηνπ πνιύπινθνπ θηινζνθηθνύ, είηε κέζσ ηνπ απινύ ιόγνπ θαηαθέξλεη όρη κόλν λα καο αγγίμεη ζε πνιύ επαίζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά επίπεδα αιιά καο θάλεη θαη λα ηαπηηζηνύκε κε ηνπο πξσηαγσληζηέο. Αθόκα, κέζα από ηελ ζάηηξα θαη ηνλ απηνζαξθαζκό ζίγεη ζέκαηα εμαηξεηηθά ζνβαξά ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην ηέινο ηεο. Καη ηειηθά κέζα από ηελ ζνβαξόηεηα, αλαδύεηαη κε έλαλ παξάμελν ηξόπν ε ειπίδα... εθείλε ε κνξθή ηεο πνπ κόλν ε αγάπε γελλάεη. Ζ ηαηλία Ζ ηαηλία, βαζηζκέλε ζην νκόηηηιν βηβιίν, είλαη εμίζνπ θαιή. Παξνπζηάδεη έλαλ έξσηα δηαθνξεηηθό από ηνπο άιινπο ζπλδπάδνληαο έμππλα ην δξάκα κε ηα θσκηθά ζηνηρεία θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπγθηλήζεη θαη ηνπο πην ζθιεξόθαξδνπο. Φξηζηίλα Κωλζηαληηλίδνπ Σπλδεκέλνη κε ερεία Σν θαινθαίξη πέξαζε, ηα καζήκαηα μεθίλεζαλ θαη όιε κέξα ηξέρνπκε. Σν κόλν πνπ έκεηλε ζηαζεξό θαη καο θξαηάεη ζπληξνθηά είλαη ε κνπζηθή. Γηα πνιινύο, είλαη ηξόπνο δηαθπγήο από ηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεώζεηο ελώ άιινη πεξλάλε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο ζπλδεκέλνη κε δύν αθνπζηηθά. Δμάιινπ κεηά από έλα θαινθαίξη κε αξθεηά κνπζηθά δξώκελα - γλσζηόηεξα από απηά ζην λνκό καο: 20ε πλάληεζε Νέσλ Άξδα, 12ν Φεζηηβάι Νενιαίαο Σπρεξνύ θαη Detro & DJ AK Live ζην Notos Stage ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε- εκπλεπζηήθακε θαη γεκίζακε ηηο playlists καο. Έηζη, κπνξνύκε ηνπιάρηζηνλ λα έρνπκε κηα παξεγνξηά Διέλε Περιηβαλίδνπ

7 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΥΑΛΑΡΑ 7 -Πσο ιέγεηαη ην ιεσθνξείν πνπ ρνξεύεη ζπξηάθη; -Ενξ bus! πδεηάλε δύν μαλζηέο: - Ο κπακπάο ζνπ δνπιεύεη; - Ναη. Γηαηί, ν δηθόο ζνπ ράιαζε; Τν ηεζη ηνπ δεμηνύ πνδηνύ Γνθηκάζηε ην, δελ ζα ην πηζηεύεηε Όζν θαη λα πξνζπαζήζεηε δελ ζα θαηαθέξεηε λα αιιάμεηε ην απνηέιεζκα Αθνινπζήζηε ηα. παξαθάησ απιά βήκαηα. 1. Όπσο θάζεζηε ζην γξαθείν ζαο, ζεθώζηε ην δεμί ζαο πόδη από ην πάησκα θαη θάληε θύθινπο δεμηόζηξνθα, όπσο νη δείρηεο ελόο ξνινγηνύ. 2. Δλώ θάλεηε ηνπο θύθινπο κε ην δεμί πόδη (ζηελ θνξά ησλ δεηρηώλ ηνπ ξνινγηνύ), γξάςηε ηνλ αξηζκό 6 ζηνλ αέξα κε ην δεμί ρέξη ζαο. Σν πόδη ζαο ηόηε ζα αιιάμεη θαηεύζπλζε! Εήλα Μαλωιίδνπ Γήκεηξα Μπαξκπνύδε Ήμεξεο όηη - Σνπιάρηζηνλ ελληά εθαηνκκύξηα άλζξσπνη έρνπλ γελέζιηα ηελ ίδηα εκέξα κε εζέλα. - Οη άλζξσπνη μνδεύνπλ 1,3 ρξόληα από ηε δσή ηνπο, πεγαίλνληαο από ην ζπίηη ηνπο ζην ζρνιείν. - Σα κάηηα καο έρνπλ ην ίδην κέγεζνο από ηελ γέλλεζή καο κέρξη ηνλ ζάλαηό καο. - Έλα άηνκν δηαηεξεί ηε ζπλείδεζή ηνπ γηα νθηώ δεπηεξόιεπηα κεηά ηνλ απνθεθαιηζκό ηνπ. «Ζ κόδα ιέεη θαη εγώ, ην ζηπι κόλν εγώ» Φζηλόπσξν. Δπνρή αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαγέλλεζεο. Δίλαη επίζεο, επνρή πνπ όιεο νη κακάδεο θαηαπηάλνληαη κε ηηο ληνπιάπεο, γεγνλόο πνπ πνιιέο θνξέο καο βάδεη ζε κπειάδεο. Γηα λα απνθύγεηε απηέο ηηο ζπγρύζεηο, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ παξαηίζεληαη. Τξειέο Σθαίξεο από ηελ Αλαζηαζία Μνπδά Αγώλαο Σαρύηεηαο Έρεη αλαξσηεζεί πνηέ θαλείο γηαηί δσδεθάρξνλα θνξίηζηα, όηαλ βγαίλνπλ έμσ είλαη ζαλ έρνπλ ζνβαηηζκέλν πξόζσπν εμαηηίαο ηνπ καθηγηάδ, ή γηαηί ηα αγόξηα θπθινθνξνύλ κε ηα παληειόληα θάησ; Ζ απάληεζε είλαη απιή. Πιένλ δίλνπκε ηόζε πξνζνρή ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε πνπ αλ ηε δίλακε ζην δηάβαζκα ηώξα όινη ζα ήκαζηαλ ζηε NASA. Απηόο ν λαξθηζζηζκόο είλαη, δπζηπρώο, πξντόλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Βέβαηα, νη θνηλσλίεο αιιάδνπλ πην γξήγνξα θαη από ζθύιν πνπ ηξέρεη λα πηάζεη ην κπαιάθη, όηαλ θπζηθά νη άλζξσπνη ην επηζπκνύλ. Μήπσο ινηπόλ ήξζε ε ώξα λα πεηάμνπκε απηό ην κπαιάθη; Απόπεηξεο ινγνηερλίαο από ηελ Κωλζηαληίλα Καξαζαλάζε Ζ αλακνλή θξαηάεη ηξηάληα κέξεο Δθεκεξίδεο πσινύλ ζηα καγαδηά Δθεκεξίδεο θαη ζηνπο δξόκνπο Δθεκεξίδεο γξάθνπκε θαη κεηο παηδηά κε βάζε ηνπο δηθνύο καο «λόκνπο». ε πνηθίια ζέκαηα αλαθεξόκαζηε γη απηό είλαη θαη κεληαία θαη αθόκα ζαο ππνζρόκαζηε δνπκεξά θνιιεγηαθά λέα. Δλδηαθέξνλ λα πξνθαιέζνπκε ην ρνπκε κεγάιν άρηη κα θαη επίζεο λα κελ πέζνπκε ζηα κάηηα ηνπ αξρηζπληάθηε. Πνιιά παηδηά λα αγνξάζνπλ απηή είλαη ε επηζπκία καο ηα πινύζηα άξζξα καο λα δηαβάζνπλ λα ρνπκε θαη κεηο ηελ εξεκία καο. Με όξεμε λα ηελ πεξηκέλεηε αιιά όρη κόλν ηηο Γεπηέξεο. ηαζεξνί ζηε ζθέςε απηή λα κέλεηε: ε αλακνλή θξαηάεη ηξηάληα εκέξεο. Μ ν π δ ά Αξρηθά, θάληε μεθαζάξηζκα ζηε ληνπιάπα ζαο. Γσξίζηε ηα παιηά θαη πεξηηηά ξνύρα θαη αμεζνπάξ ζαο Κξεκάζηε ηα ρνληξά πνπιόβεξ, παιηό θαη κπνπθάλ, θαζώο έηζη εμνηθνλνκείηαη ρώξνο. Σα θαζεκεξηλά ζαο ξνύρα, όπσο ηδελ, κπινπδάθηα θαη θόξκεο ηαθηνπνηήζηε ηα ζε ζηνίβεο, ζε έλα εύθνια πξνζβάζηκν κέξνο. Μελ θξεκάηε ηηο ηζάληεο ζαο από ηα ρεξνύιηα, θαζώο απηό νδεγεί ζηελ παξακόξθσζή ηνπο. ηα πάληλα παπνύηζηα ή ζηηο κπόηεο κπνξείηε λα βάιεηε ηζαιαθσκέλα ραξηηά ώζηε λα δηαηεξήζνπλ ην ζρήκα ηνπο. Κξεκάζηε ηα θνιηέ θαη ηα βξαρηόιηα ζαο ζε γαληδάθηα. Γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ πξνηηκήζηε ηα γαληδάθηα λα είλαη ζην εζσηεξηθό ησλ θύιισλ ηεο ληνπιάπαο ζαο. Μαξίλα Κηεγκά Τξηάδα Παλαγηωηίδνπ

8 8 ΈΣΙ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Γηαηί όρη; από ηε Μαξία Πηηηαθνύδε Αλακθηζβήηεηα όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιαηξεύνπλ ειεύζεξα όπνην ζεό ζέινπλ. Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Αζήλαο απμήζεθαλ θαη επνκέλσο ρξεηάδνληαη έλαλ ηόπν λα επηηεινύλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. Έηζη πξηλ ιίγν θαηξό εθδόζεθαλ νη πνιενδνκηθέο άδεηεο γηα ηελ αλέγεξζε κνπζνπικαληθνύ ηεκέλνπο ζηελ Αζήλα γηα λα έρνπλ θη απηνί έλαλ ηόπν γηα ηηο ζπλάμεηο ηνπο. Μήπσο όκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηόζν απιά ; Μνπζνπικαληθό ηέκελνο θαηαζθεπάδεηαη κόλνλ εθεί όπνπ ππάξρεη κεηνλόηεηα, ε θαηαζθεπή ζεκαίλεη αλαγλώξηζε κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα απηή θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο πεξηνρήο είλαη ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη νη πεξηζζόηεξνη παξάλνκνη. Δπνκέλσο, λνκηκνπνηνύληαη απηόκαηα. Έλα αθόκε ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη πσο ε Μνπζνπικαληθή ζξεζθεία δελ έρεη νκνηνγέλεηα αιιά δηαηξείηαη ζε ζπγθξνπόκελεο κεηαμύ ηνπο ππννκάδεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ ηεκέλνπο ζα δνζεί αλαγθαζηηθά ζε κία απ απηέο, γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπγθξνύζεηο. Σέινο, θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ γεληθώο ηελ αλέγεξζε ηδακηνύ αλαθέξνπλ όηη κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ιύλεηαη ην πξόβιεκα αληίζεηα, ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο κνπζνπικάλνπο ζξεζθεπόκελνπο πνπ ζα αλαγθάδνληαη λα δηαλύνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο θαη λα ζπλσζηίδνληαη ζε αλεπαξθή ρώξν, όζν θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο θαη θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο ζπγθέληξσζεο κεγάινπ αξηζκνύ πηζηώλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Χζηόζν, ε πνιηηεία αγλνώληαο όια ηα παξαπάλσ πξνρσξά ζηελ έθδνζε ησλ πνιενδνκηθώλ αδεηώλ ώζηε ην έξγν λα μεθηλήζεη ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο. Tour με τον Τουλ Τδηράλη από ηνλ Γεκήηξε Τνπινύκπα Όινη καο θαηά θαηξνύο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο (κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ.) δηαθόξσλ θξηθαιέσλ πξάμεσλ ησλ ηδηραληηζηώλ (ηδηράλη ζηα αξαβηθά ζεκαίλεη ηεξόο πόιεκνο, ν πόιεκνο θαηά ησλ απίζησλ) νη όπνηνη ζπλνιηθά αξηζκνύληαη ζηνπο καρεηέο θαη νη από απηνύο πξνέξρνληαη από μέλεο ρώξεο! Σν κεγάιν κπζηήξην είλαη ηη ηνπο νδήγεζε ζε απηό ην ζεκείν. Πόζν θαηξό ην ζρεδίαδαλ; Καη κάιηζηα, γηαηί δηάιεμαλ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν λα δξάζνπλ; Γηα πνην ιόγν λένη άλζξσπνη, γπλαίθεο θαη άλδξεο, πξνζπκνπνηνύληαη κε ηόζν κεγάιν δήιν λα ζπληαρζνύλ ζην πιεπξό ησλ ηδηραληηζηώλ; Άηνκα ηα νπνία έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνύο. Ση λα ππνζέζνπκε γη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο; Φεξέθσλα; Ζκηκαζείο; Ή ηειείσο ακόξθσηνη- θαη ηειηθά ππνρείξηα ζπκθεξόλησλ; Σν πην ηξνκαθηηθό από όια είλαη όηη κηθξά παηδηά νδεγνύληαη ζηνλ θαλαηηζκό. Παίξλνπλ όπια! Νηύλνληαη ζαλ πνιεκηζηέο θαη νη γνλείο ηνπο θακαξώλνπλ γη απηά. Απηό πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη ν ηξόπνο πνπ ζα επηιερζεί λα αληηκεησπηζηνύλ απηέο νη ελέξγεηεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα κελ πξνθαιέζνπλ πεξηζζόηεξν κίζνο θαη βία. Σν δεύηεξν πξόβιεκα είλαη νη επηπηώζεηο ζηε ρώξα καο. Σν πξώην πιήγκα ην νπνίν ζα θιεζνύκε λα ππνζηνύκε είλαη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο ηδηραληηζηέο, ε ρώξα καο απνηειεί ζηόρν. Παξόια απηά δελ πξέπεη λα αθήζνπκε ην θόβν λα καο κεηαηξέςεη ζε κηζαιιόδνμνπο θαη θαλαηηζκέλνπο πνιίηεο πνπ δελ θξίλνπλ κε λεθαιηόηεηα όζα βιέπνπλ. Σν κνλό ζίγνπξν είλαη όηη ην δήηεκα απηό ζα καο απαζρνιήζεη γηα αξθεηό θαηξό ζην κέιινλ. Γίλε ε θαιύηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνύ ζνπ γξάθεη ε Τξηάδα Παλαγηωηίδνπ Γπζηπρώο ε επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από δπζρεξείο θαηαζηάζεηο πνιέκσλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ θξίζεσλ, δηαρσξηζκώλ νιόθιεξσλ εζλώλ ζε ζηξαηόπεδα, ερζξηθώλ ελεξγεηώλ. Ζ δηεζλήο απηή δηαθζνξά θάλεη αθόκα πην έληνλε ηελ αλάγθε γηα αλζξσπηά. Βιέπνπκε αλζξώπνπο όκσο δελ βιέπνπκε αλζξσπηά. Κη όκσο, πέξα από όιε απηήλ ηελ βαξηά αηκόζθαηξα αλζξσπηζηηθήο αθνξίαο πνπ θαηαπιαθώλεη ηε γε, θάζε άλζξσπνο είλαη ηθαλόο λα επηθαιεζηεί ηε βαζηθή ηνπ ηδηόηεηα, ηελ αλζξσπηά, κέζα από απιέο, θαζεκεξηλέο πξάμεηο. Έλα θαιό μεθίλεκα γηα λα γίλεηο θαιύηεξνο άλζξσπνο, θαη κε ηελ έλλνηα ηεο απηνβειηίσζεο θαη ζπλεπώο θαη ηεο θαινζύλεο, είλαη όηη πξέπεη λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηό ζνπ. Ζ απηεπίγλσζε, ε απηνθξηηηθή θαη ε πξόζπκε ζηάζε γηα αιιαγέο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα μεθηλήζεηο. Δπίζεο, ζέζε ζηόρνπο θαη επηρείξεζε ηελ θαηάθηεζή ηνπο ρσξίο θόβν αιιά κε απηνπεπνίζεζε. Μελ μερλάο όηη ε αηζηνδνμία είλαη έλα θιεηδί πνπ αλνίγεη πνιιέο πόξηεο. Δίλαη γεγνλόο όηη ε βειηίσζε ηνπ αηόκνπ είλαη παξελέξγεηα ηεο βειηίσζεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεώλ ηνπ. Όηαλ ζπκπαζείο θάπνηνλ, πεο ην ηνπ, λα είζαη επγεληθόο αθόκα θη όηαλ ζνπ είλαη δύζθνιν. Να βνεζάο ηνπο άιινπο, αθόκα θη αλ δελ ζνπ ην δεηήζνπλ. Υάξηζέ ηνπο έλα ρακόγειν, ζα ληώζνπλ μερσξηζηνί. Να ζέβεζαη, λα ππνρσξείο θαη λα ζπγρσξείο. Βγεο από ηελ θπιαθή ηνπ ζπκνύ θαη ηεο δήιηαο. Μάζε από ηελ ζνθία ησλ κεγαιύηεξσλ. Αθηέξσζε ρξόλν ζηνπο ζπγγελείο ζνπ. Δπηθνηλώλεζε κε ηνπο γύξσ ζνπ. Μείλε ν εαπηόο ζνπ. Καη λα ζπκάζαη όηη ηνλ θόζκν δελ κπνξνύκε κόλνη καο λα ηνλ αιιάμνπκε, ηνλ εαπηό καο όκσο λαη. Μελ θαηαξηέζαη ην ζθνηάδη πνπ ππάξρεη γύξσ ζνπ. Άλαςε εζύ έλα θεξάθη θαη ράξηζε θσο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα