ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6"

Transcript

1 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή» ζει. 3 «ε δύλακε ηνπο θαη ην θνπξάγην λα θηηάμνπλ ηελ πόιε καο, λα ζηήζνπλ ηα πάληα από ην κεδέλ» ζει. 4 Όπεξα, έλα εμεπγεληζκέλν θαη παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο ζει. 2 Κνιιεγηαθά λέα ζει. 3 Εζύ έθαλεο ην Ice Bucket Challenge?? ζει. 4 Πάκε ζαλ άιινηε! ζει. 3 Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 Bullying: Μηα κάζηηγα ζει. 5 Γηαηί όρη; Σδηράλη Γίλε ε θαιύηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνύ ζνπ. ζει. 8 Ξεθηλάκε! «ζα εξεπλήζνπκε, ζα πξνηείλνπκε, ζα γειάζνπκε, ζα ηαμηδέςνπκε ζηνλ θόζκν. Αθνινπζήζηε καο.» σελ. 2 Χαιαξά ζει. 7

2 2 ΚΤΡΙΟ ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Δηθνηνινγώ πσο όινη ζαο ζθεθηήθαηε πσο έλα έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο όπεξα, όηαλ ν θαιόο θαη ζηαικέλνο από ηνλ ίδην ηνλ Θεό πξσηαγσληζηήο καραηξώλεηαη ζηελ πιάηε θαη αληί λα πεζάλεη, αξρίδεη ηηο πςειέο λόηεο. Απηό δελ είλαη κε ινγηθό; Μπνξεί θαη λαη. Μπνξεί θαη όρη. Ζ όπεξα θαη 'εκέ είλαη- όπσο πξνκελύεη θαη ν ηίηινο- έλα εμεπγεληζκέλν θαη ζπλάκα παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο. Παξεμεγεκέλν όρη από ηνπο γλσζηνύο ζε όινπο καο θνπιηνπξηάξεδεο εμεληάξεδεο νη νπνίνη μερλνύλ εζθεκκέλα ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα γηα λα απνιαύζνπλ κία όπεξα ηνπ Βέξληη νύηε από ηνπο ηξειακέλνπο θξαθνθόξνπο καέζηξνπο πνπ δίλνπλ κέρξη θαη ηελ ςπρή ηνπο γηα λα δηεπζύλνπλ έλα θνλζέξην. Όρη. Δίλαη παξεμεγεκέλν από εκάο, ηε λενιαία. Σε λενιαία πνπ, όηαλ αθνύζεη ηνλ όξν όπεξα ζπκάηαη λα απνρσξήζεη από ηε ζπδήηεζε ήξεκα θαη ρσξίο βηαζηηθέο θηλήζεηο. Άιινη πάιη είλαη πηζηνί ζηηο επάιμεηο θαη έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, όηη νη έλζεξκνη αθξναηέο όπεξαο δελ είλαη ηίπνηα άιιν από επίδνμα Όπεξα, έλα εμεπγεληζκέλν θαη παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο γξάθεη ν Βαζίιεο Τζεξηζίδεο «ςώληα». Όηαλ θαηαιαβαίλσ όηη ε όπεξα δελ θαηαιακβάλεη δεζπόδνπζα ή έζησ ζεκαληηθή ζέζε ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εθήβσλ, ε όπεξα θαληάδεη ζην κπαιό κνπ ζαλ έλα απνκνλσκέλν ζηξνπκπνπιό θνξηηζάθη πνπ ιόγσ ηεο ηδηαίηεξα πςειήο θσλήο ηνπ θαλείο δελ ην ζέιεη ζηελ παξέα. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη θαλείο από ηελ εθεβηθή θνηλόηεηα πνπ λα ηνπ αξέζεη ε όπεξα. Δίκαζηε πνιινί αιιά ραλόκαζηε... Οπδείο γελλάηαη κε έκθπηε ηελ αλάγθε αθξόαζεο όπεξαο. Σν δηάζεκν αλ θαη ακθηιεγόκελν ξεηό αλαγγέιιεη πσο «Σξώγνληαο έξρεηαη ε όξεμε». Πξνζσπηθά δελ ην πηζηεύσ. Αιιά ελ πξνθεηκέλσ ηζρύεη Καλείο δελ ζπκκεξηδόηαλ ην πάζνο ηνπ Λνπηζηάλν Παβαξόηηη ηελ ζηηγκή πνπ εξκήλεπε ην πεξίθεκν ΞΔΚΗΝΑΜΔ! ηεο Σνθίαο Παξαζρνύδε Φεγγαξόθσην, παξαιία, γέιην, παξέα θαη ραξά. Καη όια απηά ηειείσζαλ ζηηο 11 ηνπ επηέκβξε. Σόζα ζπλαηζζήκαηα ζε κηα κέξα! Ννζηαιγία, επηπρία, άγρνο γηα ην θόξην εξγαζίαο πνπ καο πεξηκέλεη, ελζνπζηαζκόο. Καη ν ελζνπζηαζκόο έγηλε αθόκα κεγαιύηεξνο, όηαλ έγηλα θη εγώ κέινο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ, εθεκεξίδα πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά ηεο θεηηλήο ηξίηεο- άςνγε ζπλεξγαζία, εμαηξεηηθή δνπιεηά. Κάπνπ εδώ είλαη πνπ ηίζεηαη ην εξώηεκα: πξέπεη λα ληώζνπκε ππεξεθάλεηα ή άγρνο γη' απηό; Όπσο θαη ρεη, ήξζε ε ζεηξά καο, ινηπόλ, λα αλαιάβνπκε ην δύζθνιν απηό έξγν! ηόρνο καο είλαη λα ρακνγειάζεηε, λα θπξηαξρήζεη ε αηζηνδνμία. ην πξώην θύιιν ηεο θεηηλήο εθεκεξίδαο ζα γλσξίζεηε ηε θαληαζκαγνξηθή όπεξα, ζα δηαβάζεηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ ζπληαθηώλ γηα ην Ice Bucket Challenge, ηηο αλαθαιύςεηο ηεο Ακθίπνιεο, ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Αο κε μεράζνπκε ηα θνιιεγηαθά λέα, γηαηί ην ζρνιείν καο κέζα ζε ελάκηζε κήλα μερώξηζε κε ηηο εθδειώζεηο ηνπ. Δπίζεο, ζα εξεπλήζνπκε, ζα πξνηείλνπκε, ζα γειάζνπκε, ζα ηαμηδέςνπκε ζηνλ θόζκν. Αθνινπζήζηε καο. Διπίδσ λα θαλνύκε αληάμηνη ησλ πξνζδνθηώλ ζαο. Καη κελ μερλάηε... ΣΧΡΑ ΑΡΥΗΕΔΗ ΣΟ ΚΑΛΟ! Καλή ανάγνωση «Nessun Dorma» ηνπ Σδηάθνκν Πνπηζίλη. Όηαλ όκσο θάπνηνο εκβαζύλεη ζηνλ αραλή αιιά επηκνξθσηηθό «ιαβύξηλζν» ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη ηεο όπεξαο, κεηά από ρξόληα ζα αληηιεθζεί πσο άμηδε ηνλ θόπν. Χο έζλνο, βέβαηα, πξέπεη λα ππεξεθαλεπόκαζηε γηα ηε ζπλεηζθνξά καο ζηνλ ρώξν ηεο όπεξαο. Ζ άπνςε κνπ είλαη όηη ε Διιάδα έρεη εμειίμεη ηελ όπεξα ζε έλα άιιν αλώηεξν επίπεδν. Δύινγα γελλάηαη ην εξώηεκα «Πώο ηα θαηάθεξε;». Τπάξρεη απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα. Έβγαιε κία γπλαίθα- κία γπλαίθα ε νπνία ζα θαζήισλε ηα πιήζε κε ηε καγεπηηθή θαη θξπζηάιιηλε θσλή ηεο. Σελ πιένλ γλσζηή παγθνζκίσο ληίβα ηεο όπεξαο- ηε Μαξία Κάιιαο. Kαηάθεξε λα αλαδεηρζεί ζε έλα κύζν αλαιινίσην από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ. Σεο ρξσζηάκε πνιιά, όπσο θαη έλα κεγάιν ΔΤΥΑΡΗΣΧ. Δλ θαηαθιείδη, ζα επρεζώ θάπνηνη λα βγάινπλ από ηελ «απνζήθε» ησλ κνπζηθώλ εηδώλ ηελ όπεξα, δηόηη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο, ηόζν πλεπκαηηθνύο όζν θαη αθνπζηηθνύο. Ζ νκάδα καο Αξρηζπληάθηεο: Σζεξηζίδεο Βαζίιεο Υπεύζπλεο ύιεο: Μνπδά Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Σξηάδα Παξαζρνύδε νθία Γεκνζηνγξάθνη: Γθνπδνύκαο Γηάλλεο Γεκεηξηάδνπ Ηζηδώξα Εαξηθείδνπ Αγγειηθή Καξαζαλάζε Κσλζηαληίλα Κηεγκά Μαξίλα Κσλζηαληηλίδνπ Υξηζηίλα Μαλσιίδνπ Εήλα Μπαξκπνύδε Γήκεηξα Παζραινύδε Ζιηάλα Πεηξά Μαξία Περιηβαλίδνπ Διέλε Πηηηαθνύδε Μαξία Σνπινύκπαο Γεκήηξεο Υπεύζπλε Καζεγήηξηα: Εαξίκπα Πεξηζηέξα

3 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΑ ΝΕΑ 3 Αγηαζκόο Οη θαζεγεηέο καο ζηελ εθδξνκή Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πίζσ ζηα ζρνιεία! 11 επηεκβξίνπ ινηπόλ θαη μεθηλάεη ε λέα καο ζρνιηθή ρξνληά. Όπσο θάζε ρξνληά έηζη θαη θέηνο ζπγθεληξσζήθακε ην Λύθεην θαη ην Γπκλάζην ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο όπνπ θαη ηειέζηεθε ν Αγηαζκόο. Δλλνείηαη, όηη πξηλ βγεη ν επηέκβξεο πήγακε ηελ πξώηε καο εθδξνκή. ην πάξθν ηεο Οηλόεο πεξπαηήζακε, θνπξαζηήθακε θαη γθξηληάμακε, όπσο πάληα. Κάζε ρξόλν ην ζρνιείν καο ηηκά ηηο «Αιεζκόλεηεο παηξίδεο». Έηζη ηελ Παξαζθεπή 10 Οθησβξίνπ κία μερσξηζηή λόηα ραξάο έδσζε ζηα παηδηά ε γηνξηή πνπ έγηλε κε ζέκα ηνπο πξόζθπγεο νη νπνίνη έθπγαλ από 6 Οθησβξίνπ, κέξα αζιεηηζκνύ. Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα κέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ δηνξγαλώλνληαη δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ. Καιαζνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε αιιά θαη πεξίπαην ζην πδξαγσγείν ηεο πόιεο καο, είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καιά ηα πήγακε, παίμακε θαη γειάζακε. ηελ Αδξηαλνύπνιε. πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή, αξρόληηζζεο, ρνξσδία θαη νξρήζηξα κε ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. Υνξνί ζηελ ειεύζεξε Αδξηαλνύπνιε (1920) 27 ε Οθηωβξίνπ. Μία ηειενπηηθή «εθπνκπή» κε «θαιεζκέλνπο θαζεγήηξηεο θαη καζεηέο» ηνπ 1 νπ Λπθείνπ Οξεζηηάδαο αλέιαβε θέηνο ηε γηνξηή καο. Οη ζπκκαζεηέο καο παξνπζίαζαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα γεγνλόηα Πεξηηξνπή θαη ε ρνξσδία κε ηνπο κνπζηθνύο καο γηα κηα αθόκε θνξά καο εληππσζίαζε. Σν 1 ν Λύθεην ζπκκεηείρε ζηελ παξέιαζε ηεο πόιεο καο θαη παξά ην ηζνπρηεξό θξύν θέξδηζε γηα αθόκε κηα θνξά ηηο εληππώζεηο. Οη Έιιελεο ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην Καξαγάηο Θα καο βξείηε θαη ζην Internet Blog: Facebook: https://www.facebook.com/protosxoleio.org Twitter :https://twitter.com/prwtosxolio Instagram :http://instagram.com/prwtosxolio/ gmail: oovoo: Πξσην ρνιην Δπηκέιεηα: Ηζηδώξα Γεκεηξηάδνπ

4 4 ΝΑ ΥΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Μηα δηαθνξεηηθή ζρνιηθή γηνξηή Κωλζηαληίλνο Φαξηνπνιίηεο Α Λπθείνπ Σελ Παξαζθεπή 10 Οθησβξίνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηνξηή γηα ηε δηθή καο «αιεζκόλεηε» παηξίδα, ηελ Αδξηαλνύπνιε. Ήηαλ κηα πνιύ θαιή γηνξηή πνπ πξαγκαηηθά κε άγγημε, επεηδή έγηλε εμαηξεηηθή δνπιεηά απ' όινπο. Πξώηα απ' όια, ζπκεζήθακε όινη ηελ ηζηνξία ηεο Οξεζηηάδαο, κέζσ θάπνησλ ζθεηο θαη ηξαγνπδηώλ. Αξθεηνί ίζσο αδηαθνξνύζαλ θαη πεξίκελαλ απιά λα ηειεηώζεη ε γηνξηή, αιιά πηζηεύσ πσο νη πεξηζζόηεξνη έκαζαλ θαη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο καο, πνπ δελ ηα ήμεξαλ. Πάλησο, ζην ηέινο ηεο γηνξηήο, κνπ έκεηλε κηα γιπθόπηθξε γεύζε. Καη απηό, γηαηί έβαια ηνλ εαπηό κνπ ζηε ζέζε εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ πνπ μεξηδώζεθαλ απ' ηνλ ηόπν ηνπο θαη δελ είραλ ζηαζεξή θαηνηθία. Πξαγκαηηθά θαη κόλν ζηελ ηδέα έλησζα ηε ζιίςε θαη ηνλ πόλν βαζηά κέζα κνπ γηα ην πόζν βαζαλίζηεθαλ θαη ππέθεξαλ κε ην μεξηδσκό. Από ηελ άιιε, ε δύλακε ηνπο θαη ην θνπξάγην λα θηηάμνπλ ηελ πόιε καο, λα ζηήζνπλ ηα πάληα από ην κεδέλ, κνπ έδσζε θνπξάγην θαη ηελ πίζηε πσο όια κπνξνύλ λα γίλνπλ θαιύηεξα. Σέινο, ζέισ λα ηνλίζσ όηη ήηαλ απ' ηηο ειάρηζηεο γηνξηέο πνπ παξαθνινύζεζα κε ηόζν ελδηαθέξνλ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο Καηεξίλα Τδηγθαιίδνπ Β Λπθείνπ Σα ΜΜΔ καο βνκβαξδίδνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε πιεξνθνξίεο γηα ηα επξήκαηα ζηελ Ακθίπνιε. Γεγνλόο αλακθηζβήηεην είλαη όηη νη αξραηόηεηεο πνπ ζπλερώο αλαθαιύπηνληαη θεληξίδνπλ όρη κόλν ην ειιεληθό, αιιά θαη ην παγθόζκην ελδηαθέξνλ. Καζεκεξηλά ηα ζελάξηα ελαιιάζζνληαη γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ κλεκείνπ, ηόζν γηα ηελ ρξνλνιόγεζε, όζν θαη γηα ην είδνο ηνπ θηίζκαηνο, κε ηνπο αξραηνιόγνπο λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Γελ ζα κπνξνύζα λα κείλσ αδηάθνξε ζ απηή ηελ ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό αλαθάιπςε. Πιεζώξα ζπλαηζζεκάησλ κε πιεκκπξίδνπλ θαζώο παξαθνινπζώ ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύκβν. Με ην άθνπζκα ησλ πξώησλ επξεκάησλ ηεο αλαζθαθήο θπξηαξρεί ν ελζνπζηαζκόο, ηνλ νπνίν θαη δηαδέρεηαη ε ππεξεθάλεηα, ν ζαπκαζκόο θαη ην δένο. Σν κεγαιείν ησλ αμηόινγσλ επξεκάησλ καξηπξνύλ ηε ιακπξή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο θαη θαζώο είκαζηε εθπξόζσπνη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ παγθνζκίσο, είλαη ρξένο καο λα θπιάηηνπκε θαη λα αλαδεηθλύνπκε ηνλ πνιηηηζηηθό καο πινύην θαη ηε δηαρξνληθή ηνπ αμία. Δζύ έθαλεο ην Ice Bucket Challenge?? ηνπ Γηάλλε Γθνπδνύκα ΜΗΚΡΟΗ θαη κεγάινη, δηάζεκνη θαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, κε ρηνύκνξ ή πην ζνβαξνί, γέκηζαλ έλαλ θνπβά κε παγσκέλν λεξό θαη ινύζηεθαλ ξίρλνληάο ηνλ πάλσ από ην θεθάιη ηνπο. Φπζηθά, όιν απηό όρη απιά γηα λα δξνζηζηνύλ κία θαπηή κέξα ηνπ θαινθαηξηνύ πνπ πέξαζε, αιιά ην όιν θίλεκα είρε θηιαλζξσπηθό ζθνπό. ηόρνο ηνπ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηε λόζν ALS. Ζ Ακπναηξνθηθή πιεπξηθή ζθιήξπλζε (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS) είλαη κηα ζνβαξή λεπξνινγηθή πάζεζε πνπ πξνθαιεί κπτθή αδπλακία, αλαπεξία θαη ηειηθά ζάλαην. Ζ αζζέλεηα απηή δηαγηγλώζθεηαη ζε άηνκα θάζε ρξόλν κόλν ζηηο ΖΠΑ θαη δελ είλαη γλσζηό ηη ηελ πξνθαιεί. Δ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην θαηλόκελν έιαβε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Καζεκεξηλά όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη απνδέρνληαλ πξνθιήζεηο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινύζαλ άιινπο. Έγηλε επξέσο γλσζηό κέζα από ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. ΧΣΟΟ, ην Ice Bucket Challenge δέρηεθε κεγάιε θξηηηθή. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ παξαζύξζεθαλ θαη απνδέρηεθαλ πξνθιήζεηο ρσξίο θαλ λα γλσξίδνπλ πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Έγηλε ιόγνο γηα καδνπνίεζε ηνπ πιήζνπο ζε ό,ηη αθνξά ην ζεσξεηηθό ηνκέα ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ ππήξμαλ θαη θάπνηνη πην πξαθηηθνί πνπ θαηεγόξεζαλ ην Ice Bucket Challenge γηα θαηαζπαηάιεζε ηνπ λεξνύ, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σειηθά, κήπσο ε καδνπνίεζε, ε νηθνινγία θαη ε δεκνζηόηεηα καο εκπνδίδνπλ λα δνύκε ην απνηέιεζκα; Ο ζθνπόο, ηα κέζα ή ην απνηέιεζκα καο ελδηαθέξνπλ;

5 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΥΑΜΟΓΕΛΑ ΟΤ ΠΑΕΙ! 5 Πξώηε απόπεηξα έξεπλαο. Πξώηε απόπεηξα ζπλέληεπμεο. Σν ζέκα καο; ρνιηθόο εθθνβηζκόο ή αιιηώο ελδνζρνιηθή βία. Έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί όρη κόλν ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αιιά θαη όινπο εκάο. Ζ θ. Αζήλα Θ. Μόξθε, Φπρνιόγνο, δέρηεθε κε ραξά λα ηεο πάξνπκε ζπλέληεπμε θαη ηελ επραξηζηνύκε πνιύ γη' απηό. Ζ πξώηε εξώηεζε ήηαλ θπζηθά Ση είλαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο. Παξόιν πνπ απηό ην ζέκα έρεη πάξεη δηαζηάζεηο πνιινί από καο δελ γλσξίδνπλ ηη αθξηβώο είλαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο. Ζ απάληεζε; «Ο ελδνζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη ε ρξήζε βίαο κεηαμύ καζεηώλ κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη ζηνπο άιινπο πόλν θαη αλαζηάησζε.» Τπάξρνπλ πνηθίια είδε ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Σν πην ζνβαξό από απηά είλαη ε ζσκαηηθή επίζεζε, δηόηη απεηιεί άκεζα ην ζύκα. Άιια είδε είλαη ε ιεθηηθή βία, ν ζεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο θαη κηα λεόηεξε κνξθή ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο. Βία είλαη θάζε θξάζε ή ελέξγεηα πνπ ηαπεηλώλεη ην παηδί. Σα ζπκπηώκαηα πνηθίινπλ ηόζν ζην ζύκα, δειαδή ζην παηδί πνπ ηνπ αζθείηαη βία, όζν θαη ζην ζύηε. Κπξίσο έρεη λα θάλεη κε παξάμελε ζπκπεξηθνξά θαη αλεμήγεηα πεξηζηαηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα κειαληέο, ρακέλα αληηθείκελα θαη άιια. Bullying: Μηα Μάζηηγα Απηό πνπ πξέπεη λα θάλεη ν γνληόο ή ν εθπαηδεπηηθόο είλαη λα ζπδεηήζεη κε ην παηδί θαη λα ην ελζαξξύλεη λα κηιήζεη. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά, δπζηπρώο, θνβνύληαη ή ληξέπνληαη λα κηιήζνπλ. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αδηαθνξνύκε. Ούηε νη γνλείο, νύηε νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νύηε θαη εκείο νη ίδηνη πνύ δνύκε καδί ηνπο θαη είκαζηε νη πξώηνη πνπ αληηιακβαλόκαζηε ηη ζπκβαίλεη. Σν πξόβιεκα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε Έξεπλα: Εαξηθείδνπ Αγγειηθή θαη Πεηξά Μαξία ζνβαξόηεηα θαη από ηε ξίδα ηνπ, όπσο ηνλίδεη θαη ε θπξία Μόξθε. Πιένλ θαη ε ρώξα καο πιήηηεηαη από απηό ην θνηλσληθό θαηλόκελν, θαζώο ε Διιάδα ζύκθσλα κε έξεπλεο, βξίζθεηαη ηέηαξηε αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο ζηηο πεξηπηώζεηο ελδνζρνιηθήο βίαο. Απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηελ θαηάπνιέκεζή ηνπ είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ γηα λα κηιήζνπλ. Όπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θπξία Μόξθε «Μίια κε θνβάζαη!». ΟΛΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ αιιά θαη ΟΛΟΗ ΗΟΗ ΌΛΟΗ καο άλζξσπνη κε αγσλίεο, θόβνπο θαη αλάγθε γηα αγάπε θαη απνδνρή όινη καο έρνπκε δηθαίσκα λα δνύκε ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλν από θξνύζκαηα εθθνβηζκνύ ή νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο. Ζ Μάζθα Τνπ Φόβνπ γξάθεη ε Αλαζηαζία Μνπδά ην θαηλόκελν πνπ νλνκάδεηαη «bullying» ή ελδνζρνιηθόο εθθνβηζκόο, ε ζρέζε κεηαμύ ζύηε θαη ζύκαηνο είλαη πνιιέο θνξέο κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Ο ζύηεο, κπνξεί λα είλαη ζύκα θάπνησλ ηζρπξόηεξσλ όπσο θαη ην ζύκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζύηε κόιηο ηνπ δνζεί ε επθαηξία ζηελ αληηπαξάζεζε κε θάπνηνπο αζζελέζηεξνπο Θύηεο είλαη ζπλήζσο παηδηά πνπ εμσηεξηθά δείρλνπλ έληνλε απηόπεπνίζεζε, πνπ δελ πεηζαξρνύλ ζε θαλόλεο, ζέινπλ λα επηβάιινληαη θαη θαηαθεύγνπλ ζηε βία ή ζηνλ εθθνβηζκό γηα λα επηιύνπλ δηαθνξέο, πηνζεηνύλ ην ξόιν ηνπ αξρεγνύ ζηηο νκάδεο, γηαηί ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο αλώηεξν. Δίλαη όκσο απηή ε απόιπηε αιήζεηα; Κάπνηεο θνξέο, ηα παηδηά-ζύηεο έρνπλ είηε αδηάθνξνπο, είηε ππεξπξνζηαηεπηηθνύο θαη απηαξρηθνύο, αιιά θαη πνιιέο θνξέο βάλαπζνπο γνλείο. Καλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πνηα ζα είλαη ε αληίδξαζε ηνπ παηδηνύ ην νπνίν δεη κε ηέηνηνπ είδνπο πξόηππα ζε βάζνο ρξόλνπ. Γπζηπρώο, ηα πεξηζζόηεξα από απηά βξίζθνπλ θαηαθύγην ζην λα πξνθαινύλ θόβν ζηνπο άιινπο γηα λα θξύςνπλ ην δηθό ηνπο αίζζεκα θόβνπ, κνλαμηάο θαη ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ απόθηήζεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όηη είλαη αδύλακα. Μήπσο ηειηθά απηό ην παηδί πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ν «ηξακπνύθνο» ηεο ηάμεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θξύβεηαη θάησ από κία κάζθα; Μήπσο ηειηθά θαη ν ζύηεο θαη ην ζύκα είλαη ην έλα θαη ην απηό; Απηή ε δηαπίζησζε δελ αζσώλεη ην ζύηε αιιά ίζσο καο βνεζά λα αληηκεησπίζνπκε θαιύηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αλαδεηήζηε βνήζεηα: - Κέληξν Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο, ηει. 197 ή , όιν ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα - Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ, ηει. 1056, όιν ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Γέρεηαη θαη αλώλπκεο θαηαγγειίεο γηα παηδηθή θαθνπνίεζε - Σκήκα Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο, ηει. 1890, - πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Κύθινο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ηει Γξακκή ύλδεζκνο, Ηλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, ,

6 6 ΚΑΛΕΙΔΟΚΟΠΙΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Τα Βιέπω Γηπιά νη θίιεο καο Γήκεηξα θαη Νίθε Σζνιαθίδνπ ΒΛΔΠΟΝΣΑ δύν δίδπµα αδέξθηα ζίγνπξα όινη αλαξσηηόκαζηε πώο είλαη λα έρεηο ηελ ίδηα εηθόλα, ηελ ίδηα θσλή, ηηο ίδηεο θηλήζεηο, ην ίδην DNA µε έλαλ άιινλ άλζξσπν. ΜΗΛΧΝΣΑ κε δεπγάξηα δηδύκσλ ηνπ ζρνιείνπ καο (θαη θέηνο έρνπκε πνιιά- εθηά θαη ηξίδπκα), κάο ηόληζαλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ λα είζαη δίδπκνο. ΘΔΣΗΚΑ + Έρνπλ πάληα δίπια ηνπο έλαλ νκήιηθν αδεξθό αιιά θαη θίιν. + πλδένληαη, ινηπόλ, κε έλα βαζύ ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό θαη δηαζρίδνπλ καδί ηα ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο. + Μηκνύληαη θαη ηαπηίδνληαη ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά. ΑΡΝΖΣΗΚΑ - Δίλαη κηα ζρέζε πνπ ππόθεηηαη ζε ζπλερή ζύγθξηζε θαη αληαγσληζκό. - Οη γύξσ ηνπο, ηνύο ηαπηίδνπλ θαη ζπρλά έρνπλ ηελ ηάζε λα ηνπο απνδίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα λα κελ εθηηκώληαη ζσζηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαζελόο. - Οη εληάζεηο κεηαμύ ηνπο δε ιείπνπλ θαη κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά βίαηεο, ιόγσ θαη ηεο κεγάιεο εγγύηεηαο ηεο ζρέζεο ηνπο. ΚΑΛΧ ήξζαηε ζηνλ θόζκν ησλ δηδύκσλ! Ζιηάλα Παζραινύδε Τν Λάζνο Αζηέξη ηνπ John Green. Σν βηβιίν Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ κνπ άξεζε απηό ην βηβιίν είλαη ε εηιηθξηλήο, άκεζε, ζπγθηλεηηθή γξαθή ηνπ ζπγγξαθέα. Δίηε κέζσ ηνπ πνιύπινθνπ θηινζνθηθνύ, είηε κέζσ ηνπ απινύ ιόγνπ θαηαθέξλεη όρη κόλν λα καο αγγίμεη ζε πνιύ επαίζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά επίπεδα αιιά καο θάλεη θαη λα ηαπηηζηνύκε κε ηνπο πξσηαγσληζηέο. Αθόκα, κέζα από ηελ ζάηηξα θαη ηνλ απηνζαξθαζκό ζίγεη ζέκαηα εμαηξεηηθά ζνβαξά ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην ηέινο ηεο. Καη ηειηθά κέζα από ηελ ζνβαξόηεηα, αλαδύεηαη κε έλαλ παξάμελν ηξόπν ε ειπίδα... εθείλε ε κνξθή ηεο πνπ κόλν ε αγάπε γελλάεη. Ζ ηαηλία Ζ ηαηλία, βαζηζκέλε ζην νκόηηηιν βηβιίν, είλαη εμίζνπ θαιή. Παξνπζηάδεη έλαλ έξσηα δηαθνξεηηθό από ηνπο άιινπο ζπλδπάδνληαο έμππλα ην δξάκα κε ηα θσκηθά ζηνηρεία θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπγθηλήζεη θαη ηνπο πην ζθιεξόθαξδνπο. Φξηζηίλα Κωλζηαληηλίδνπ Σπλδεκέλνη κε ερεία Σν θαινθαίξη πέξαζε, ηα καζήκαηα μεθίλεζαλ θαη όιε κέξα ηξέρνπκε. Σν κόλν πνπ έκεηλε ζηαζεξό θαη καο θξαηάεη ζπληξνθηά είλαη ε κνπζηθή. Γηα πνιινύο, είλαη ηξόπνο δηαθπγήο από ηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεώζεηο ελώ άιινη πεξλάλε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο ζπλδεκέλνη κε δύν αθνπζηηθά. Δμάιινπ κεηά από έλα θαινθαίξη κε αξθεηά κνπζηθά δξώκελα - γλσζηόηεξα από απηά ζην λνκό καο: 20ε πλάληεζε Νέσλ Άξδα, 12ν Φεζηηβάι Νενιαίαο Σπρεξνύ θαη Detro & DJ AK Live ζην Notos Stage ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε- εκπλεπζηήθακε θαη γεκίζακε ηηο playlists καο. Έηζη, κπνξνύκε ηνπιάρηζηνλ λα έρνπκε κηα παξεγνξηά Διέλε Περιηβαλίδνπ

7 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΥΑΛΑΡΑ 7 -Πσο ιέγεηαη ην ιεσθνξείν πνπ ρνξεύεη ζπξηάθη; -Ενξ bus! πδεηάλε δύν μαλζηέο: - Ο κπακπάο ζνπ δνπιεύεη; - Ναη. Γηαηί, ν δηθόο ζνπ ράιαζε; Τν ηεζη ηνπ δεμηνύ πνδηνύ Γνθηκάζηε ην, δελ ζα ην πηζηεύεηε Όζν θαη λα πξνζπαζήζεηε δελ ζα θαηαθέξεηε λα αιιάμεηε ην απνηέιεζκα Αθνινπζήζηε ηα. παξαθάησ απιά βήκαηα. 1. Όπσο θάζεζηε ζην γξαθείν ζαο, ζεθώζηε ην δεμί ζαο πόδη από ην πάησκα θαη θάληε θύθινπο δεμηόζηξνθα, όπσο νη δείρηεο ελόο ξνινγηνύ. 2. Δλώ θάλεηε ηνπο θύθινπο κε ην δεμί πόδη (ζηελ θνξά ησλ δεηρηώλ ηνπ ξνινγηνύ), γξάςηε ηνλ αξηζκό 6 ζηνλ αέξα κε ην δεμί ρέξη ζαο. Σν πόδη ζαο ηόηε ζα αιιάμεη θαηεύζπλζε! Εήλα Μαλωιίδνπ Γήκεηξα Μπαξκπνύδε Ήμεξεο όηη - Σνπιάρηζηνλ ελληά εθαηνκκύξηα άλζξσπνη έρνπλ γελέζιηα ηελ ίδηα εκέξα κε εζέλα. - Οη άλζξσπνη μνδεύνπλ 1,3 ρξόληα από ηε δσή ηνπο, πεγαίλνληαο από ην ζπίηη ηνπο ζην ζρνιείν. - Σα κάηηα καο έρνπλ ην ίδην κέγεζνο από ηελ γέλλεζή καο κέρξη ηνλ ζάλαηό καο. - Έλα άηνκν δηαηεξεί ηε ζπλείδεζή ηνπ γηα νθηώ δεπηεξόιεπηα κεηά ηνλ απνθεθαιηζκό ηνπ. «Ζ κόδα ιέεη θαη εγώ, ην ζηπι κόλν εγώ» Φζηλόπσξν. Δπνρή αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαγέλλεζεο. Δίλαη επίζεο, επνρή πνπ όιεο νη κακάδεο θαηαπηάλνληαη κε ηηο ληνπιάπεο, γεγνλόο πνπ πνιιέο θνξέο καο βάδεη ζε κπειάδεο. Γηα λα απνθύγεηε απηέο ηηο ζπγρύζεηο, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ παξαηίζεληαη. Τξειέο Σθαίξεο από ηελ Αλαζηαζία Μνπδά Αγώλαο Σαρύηεηαο Έρεη αλαξσηεζεί πνηέ θαλείο γηαηί δσδεθάρξνλα θνξίηζηα, όηαλ βγαίλνπλ έμσ είλαη ζαλ έρνπλ ζνβαηηζκέλν πξόζσπν εμαηηίαο ηνπ καθηγηάδ, ή γηαηί ηα αγόξηα θπθινθνξνύλ κε ηα παληειόληα θάησ; Ζ απάληεζε είλαη απιή. Πιένλ δίλνπκε ηόζε πξνζνρή ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε πνπ αλ ηε δίλακε ζην δηάβαζκα ηώξα όινη ζα ήκαζηαλ ζηε NASA. Απηόο ν λαξθηζζηζκόο είλαη, δπζηπρώο, πξντόλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Βέβαηα, νη θνηλσλίεο αιιάδνπλ πην γξήγνξα θαη από ζθύιν πνπ ηξέρεη λα πηάζεη ην κπαιάθη, όηαλ θπζηθά νη άλζξσπνη ην επηζπκνύλ. Μήπσο ινηπόλ ήξζε ε ώξα λα πεηάμνπκε απηό ην κπαιάθη; Απόπεηξεο ινγνηερλίαο από ηελ Κωλζηαληίλα Καξαζαλάζε Ζ αλακνλή θξαηάεη ηξηάληα κέξεο Δθεκεξίδεο πσινύλ ζηα καγαδηά Δθεκεξίδεο θαη ζηνπο δξόκνπο Δθεκεξίδεο γξάθνπκε θαη κεηο παηδηά κε βάζε ηνπο δηθνύο καο «λόκνπο». ε πνηθίια ζέκαηα αλαθεξόκαζηε γη απηό είλαη θαη κεληαία θαη αθόκα ζαο ππνζρόκαζηε δνπκεξά θνιιεγηαθά λέα. Δλδηαθέξνλ λα πξνθαιέζνπκε ην ρνπκε κεγάιν άρηη κα θαη επίζεο λα κελ πέζνπκε ζηα κάηηα ηνπ αξρηζπληάθηε. Πνιιά παηδηά λα αγνξάζνπλ απηή είλαη ε επηζπκία καο ηα πινύζηα άξζξα καο λα δηαβάζνπλ λα ρνπκε θαη κεηο ηελ εξεκία καο. Με όξεμε λα ηελ πεξηκέλεηε αιιά όρη κόλν ηηο Γεπηέξεο. ηαζεξνί ζηε ζθέςε απηή λα κέλεηε: ε αλακνλή θξαηάεη ηξηάληα εκέξεο. Μ ν π δ ά Αξρηθά, θάληε μεθαζάξηζκα ζηε ληνπιάπα ζαο. Γσξίζηε ηα παιηά θαη πεξηηηά ξνύρα θαη αμεζνπάξ ζαο Κξεκάζηε ηα ρνληξά πνπιόβεξ, παιηό θαη κπνπθάλ, θαζώο έηζη εμνηθνλνκείηαη ρώξνο. Σα θαζεκεξηλά ζαο ξνύρα, όπσο ηδελ, κπινπδάθηα θαη θόξκεο ηαθηνπνηήζηε ηα ζε ζηνίβεο, ζε έλα εύθνια πξνζβάζηκν κέξνο. Μελ θξεκάηε ηηο ηζάληεο ζαο από ηα ρεξνύιηα, θαζώο απηό νδεγεί ζηελ παξακόξθσζή ηνπο. ηα πάληλα παπνύηζηα ή ζηηο κπόηεο κπνξείηε λα βάιεηε ηζαιαθσκέλα ραξηηά ώζηε λα δηαηεξήζνπλ ην ζρήκα ηνπο. Κξεκάζηε ηα θνιηέ θαη ηα βξαρηόιηα ζαο ζε γαληδάθηα. Γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ πξνηηκήζηε ηα γαληδάθηα λα είλαη ζην εζσηεξηθό ησλ θύιισλ ηεο ληνπιάπαο ζαο. Μαξίλα Κηεγκά Τξηάδα Παλαγηωηίδνπ

8 8 ΈΣΙ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Γηαηί όρη; από ηε Μαξία Πηηηαθνύδε Αλακθηζβήηεηα όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιαηξεύνπλ ειεύζεξα όπνην ζεό ζέινπλ. Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Αζήλαο απμήζεθαλ θαη επνκέλσο ρξεηάδνληαη έλαλ ηόπν λα επηηεινύλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. Έηζη πξηλ ιίγν θαηξό εθδόζεθαλ νη πνιενδνκηθέο άδεηεο γηα ηελ αλέγεξζε κνπζνπικαληθνύ ηεκέλνπο ζηελ Αζήλα γηα λα έρνπλ θη απηνί έλαλ ηόπν γηα ηηο ζπλάμεηο ηνπο. Μήπσο όκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηόζν απιά ; Μνπζνπικαληθό ηέκελνο θαηαζθεπάδεηαη κόλνλ εθεί όπνπ ππάξρεη κεηνλόηεηα, ε θαηαζθεπή ζεκαίλεη αλαγλώξηζε κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα απηή θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο πεξηνρήο είλαη ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη νη πεξηζζόηεξνη παξάλνκνη. Δπνκέλσο, λνκηκνπνηνύληαη απηόκαηα. Έλα αθόκε ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη πσο ε Μνπζνπικαληθή ζξεζθεία δελ έρεη νκνηνγέλεηα αιιά δηαηξείηαη ζε ζπγθξνπόκελεο κεηαμύ ηνπο ππννκάδεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ ηεκέλνπο ζα δνζεί αλαγθαζηηθά ζε κία απ απηέο, γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπγθξνύζεηο. Σέινο, θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ γεληθώο ηελ αλέγεξζε ηδακηνύ αλαθέξνπλ όηη κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ιύλεηαη ην πξόβιεκα αληίζεηα, ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο κνπζνπικάλνπο ζξεζθεπόκελνπο πνπ ζα αλαγθάδνληαη λα δηαλύνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο θαη λα ζπλσζηίδνληαη ζε αλεπαξθή ρώξν, όζν θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο θαη θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο ζπγθέληξσζεο κεγάινπ αξηζκνύ πηζηώλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Χζηόζν, ε πνιηηεία αγλνώληαο όια ηα παξαπάλσ πξνρσξά ζηελ έθδνζε ησλ πνιενδνκηθώλ αδεηώλ ώζηε ην έξγν λα μεθηλήζεη ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο. Tour με τον Τουλ Τδηράλη από ηνλ Γεκήηξε Τνπινύκπα Όινη καο θαηά θαηξνύο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο (κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ.) δηαθόξσλ θξηθαιέσλ πξάμεσλ ησλ ηδηραληηζηώλ (ηδηράλη ζηα αξαβηθά ζεκαίλεη ηεξόο πόιεκνο, ν πόιεκνο θαηά ησλ απίζησλ) νη όπνηνη ζπλνιηθά αξηζκνύληαη ζηνπο καρεηέο θαη νη από απηνύο πξνέξρνληαη από μέλεο ρώξεο! Σν κεγάιν κπζηήξην είλαη ηη ηνπο νδήγεζε ζε απηό ην ζεκείν. Πόζν θαηξό ην ζρεδίαδαλ; Καη κάιηζηα, γηαηί δηάιεμαλ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν λα δξάζνπλ; Γηα πνην ιόγν λένη άλζξσπνη, γπλαίθεο θαη άλδξεο, πξνζπκνπνηνύληαη κε ηόζν κεγάιν δήιν λα ζπληαρζνύλ ζην πιεπξό ησλ ηδηραληηζηώλ; Άηνκα ηα νπνία έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνύο. Ση λα ππνζέζνπκε γη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο; Φεξέθσλα; Ζκηκαζείο; Ή ηειείσο ακόξθσηνη- θαη ηειηθά ππνρείξηα ζπκθεξόλησλ; Σν πην ηξνκαθηηθό από όια είλαη όηη κηθξά παηδηά νδεγνύληαη ζηνλ θαλαηηζκό. Παίξλνπλ όπια! Νηύλνληαη ζαλ πνιεκηζηέο θαη νη γνλείο ηνπο θακαξώλνπλ γη απηά. Απηό πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη ν ηξόπνο πνπ ζα επηιερζεί λα αληηκεησπηζηνύλ απηέο νη ελέξγεηεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα κελ πξνθαιέζνπλ πεξηζζόηεξν κίζνο θαη βία. Σν δεύηεξν πξόβιεκα είλαη νη επηπηώζεηο ζηε ρώξα καο. Σν πξώην πιήγκα ην νπνίν ζα θιεζνύκε λα ππνζηνύκε είλαη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο ηδηραληηζηέο, ε ρώξα καο απνηειεί ζηόρν. Παξόια απηά δελ πξέπεη λα αθήζνπκε ην θόβν λα καο κεηαηξέςεη ζε κηζαιιόδνμνπο θαη θαλαηηζκέλνπο πνιίηεο πνπ δελ θξίλνπλ κε λεθαιηόηεηα όζα βιέπνπλ. Σν κνλό ζίγνπξν είλαη όηη ην δήηεκα απηό ζα καο απαζρνιήζεη γηα αξθεηό θαηξό ζην κέιινλ. Γίλε ε θαιύηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνύ ζνπ γξάθεη ε Τξηάδα Παλαγηωηίδνπ Γπζηπρώο ε επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από δπζρεξείο θαηαζηάζεηο πνιέκσλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ θξίζεσλ, δηαρσξηζκώλ νιόθιεξσλ εζλώλ ζε ζηξαηόπεδα, ερζξηθώλ ελεξγεηώλ. Ζ δηεζλήο απηή δηαθζνξά θάλεη αθόκα πην έληνλε ηελ αλάγθε γηα αλζξσπηά. Βιέπνπκε αλζξώπνπο όκσο δελ βιέπνπκε αλζξσπηά. Κη όκσο, πέξα από όιε απηήλ ηελ βαξηά αηκόζθαηξα αλζξσπηζηηθήο αθνξίαο πνπ θαηαπιαθώλεη ηε γε, θάζε άλζξσπνο είλαη ηθαλόο λα επηθαιεζηεί ηε βαζηθή ηνπ ηδηόηεηα, ηελ αλζξσπηά, κέζα από απιέο, θαζεκεξηλέο πξάμεηο. Έλα θαιό μεθίλεκα γηα λα γίλεηο θαιύηεξνο άλζξσπνο, θαη κε ηελ έλλνηα ηεο απηνβειηίσζεο θαη ζπλεπώο θαη ηεο θαινζύλεο, είλαη όηη πξέπεη λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηό ζνπ. Ζ απηεπίγλσζε, ε απηνθξηηηθή θαη ε πξόζπκε ζηάζε γηα αιιαγέο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα μεθηλήζεηο. Δπίζεο, ζέζε ζηόρνπο θαη επηρείξεζε ηελ θαηάθηεζή ηνπο ρσξίο θόβν αιιά κε απηνπεπνίζεζε. Μελ μερλάο όηη ε αηζηνδνμία είλαη έλα θιεηδί πνπ αλνίγεη πνιιέο πόξηεο. Δίλαη γεγνλόο όηη ε βειηίσζε ηνπ αηόκνπ είλαη παξελέξγεηα ηεο βειηίσζεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεώλ ηνπ. Όηαλ ζπκπαζείο θάπνηνλ, πεο ην ηνπ, λα είζαη επγεληθόο αθόκα θη όηαλ ζνπ είλαη δύζθνιν. Να βνεζάο ηνπο άιινπο, αθόκα θη αλ δελ ζνπ ην δεηήζνπλ. Υάξηζέ ηνπο έλα ρακόγειν, ζα ληώζνπλ μερσξηζηνί. Να ζέβεζαη, λα ππνρσξείο θαη λα ζπγρσξείο. Βγεο από ηελ θπιαθή ηνπ ζπκνύ θαη ηεο δήιηαο. Μάζε από ηελ ζνθία ησλ κεγαιύηεξσλ. Αθηέξσζε ρξόλν ζηνπο ζπγγελείο ζνπ. Δπηθνηλώλεζε κε ηνπο γύξσ ζνπ. Μείλε ν εαπηόο ζνπ. Καη λα ζπκάζαη όηη ηνλ θόζκν δελ κπνξνύκε κόλνη καο λα ηνλ αιιάμνπκε, ηνλ εαπηό καο όκσο λαη. Μελ θαηαξηέζαη ην ζθνηάδη πνπ ππάξρεη γύξσ ζνπ. Άλαςε εζύ έλα θεξάθη θαη ράξηζε θσο.

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα