ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6"

Transcript

1 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή» ζει. 3 «ε δύλακε ηνπο θαη ην θνπξάγην λα θηηάμνπλ ηελ πόιε καο, λα ζηήζνπλ ηα πάληα από ην κεδέλ» ζει. 4 Όπεξα, έλα εμεπγεληζκέλν θαη παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο ζει. 2 Κνιιεγηαθά λέα ζει. 3 Εζύ έθαλεο ην Ice Bucket Challenge?? ζει. 4 Πάκε ζαλ άιινηε! ζει. 3 Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 Bullying: Μηα κάζηηγα ζει. 5 Γηαηί όρη; Σδηράλη Γίλε ε θαιύηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνύ ζνπ. ζει. 8 Ξεθηλάκε! «ζα εξεπλήζνπκε, ζα πξνηείλνπκε, ζα γειάζνπκε, ζα ηαμηδέςνπκε ζηνλ θόζκν. Αθνινπζήζηε καο.» σελ. 2 Χαιαξά ζει. 7

2 2 ΚΤΡΙΟ ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Δηθνηνινγώ πσο όινη ζαο ζθεθηήθαηε πσο έλα έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο όπεξα, όηαλ ν θαιόο θαη ζηαικέλνο από ηνλ ίδην ηνλ Θεό πξσηαγσληζηήο καραηξώλεηαη ζηελ πιάηε θαη αληί λα πεζάλεη, αξρίδεη ηηο πςειέο λόηεο. Απηό δελ είλαη κε ινγηθό; Μπνξεί θαη λαη. Μπνξεί θαη όρη. Ζ όπεξα θαη 'εκέ είλαη- όπσο πξνκελύεη θαη ν ηίηινο- έλα εμεπγεληζκέλν θαη ζπλάκα παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο. Παξεμεγεκέλν όρη από ηνπο γλσζηνύο ζε όινπο καο θνπιηνπξηάξεδεο εμεληάξεδεο νη νπνίνη μερλνύλ εζθεκκέλα ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα γηα λα απνιαύζνπλ κία όπεξα ηνπ Βέξληη νύηε από ηνπο ηξειακέλνπο θξαθνθόξνπο καέζηξνπο πνπ δίλνπλ κέρξη θαη ηελ ςπρή ηνπο γηα λα δηεπζύλνπλ έλα θνλζέξην. Όρη. Δίλαη παξεμεγεκέλν από εκάο, ηε λενιαία. Σε λενιαία πνπ, όηαλ αθνύζεη ηνλ όξν όπεξα ζπκάηαη λα απνρσξήζεη από ηε ζπδήηεζε ήξεκα θαη ρσξίο βηαζηηθέο θηλήζεηο. Άιινη πάιη είλαη πηζηνί ζηηο επάιμεηο θαη έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, όηη νη έλζεξκνη αθξναηέο όπεξαο δελ είλαη ηίπνηα άιιν από επίδνμα Όπεξα, έλα εμεπγεληζκέλν θαη παξεμεγεκέλν κνπζηθό είδνο γξάθεη ν Βαζίιεο Τζεξηζίδεο «ςώληα». Όηαλ θαηαιαβαίλσ όηη ε όπεξα δελ θαηαιακβάλεη δεζπόδνπζα ή έζησ ζεκαληηθή ζέζε ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εθήβσλ, ε όπεξα θαληάδεη ζην κπαιό κνπ ζαλ έλα απνκνλσκέλν ζηξνπκπνπιό θνξηηζάθη πνπ ιόγσ ηεο ηδηαίηεξα πςειήο θσλήο ηνπ θαλείο δελ ην ζέιεη ζηελ παξέα. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη θαλείο από ηελ εθεβηθή θνηλόηεηα πνπ λα ηνπ αξέζεη ε όπεξα. Δίκαζηε πνιινί αιιά ραλόκαζηε... Οπδείο γελλάηαη κε έκθπηε ηελ αλάγθε αθξόαζεο όπεξαο. Σν δηάζεκν αλ θαη ακθηιεγόκελν ξεηό αλαγγέιιεη πσο «Σξώγνληαο έξρεηαη ε όξεμε». Πξνζσπηθά δελ ην πηζηεύσ. Αιιά ελ πξνθεηκέλσ ηζρύεη Καλείο δελ ζπκκεξηδόηαλ ην πάζνο ηνπ Λνπηζηάλν Παβαξόηηη ηελ ζηηγκή πνπ εξκήλεπε ην πεξίθεκν ΞΔΚΗΝΑΜΔ! ηεο Σνθίαο Παξαζρνύδε Φεγγαξόθσην, παξαιία, γέιην, παξέα θαη ραξά. Καη όια απηά ηειείσζαλ ζηηο 11 ηνπ επηέκβξε. Σόζα ζπλαηζζήκαηα ζε κηα κέξα! Ννζηαιγία, επηπρία, άγρνο γηα ην θόξην εξγαζίαο πνπ καο πεξηκέλεη, ελζνπζηαζκόο. Καη ν ελζνπζηαζκόο έγηλε αθόκα κεγαιύηεξνο, όηαλ έγηλα θη εγώ κέινο ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ, εθεκεξίδα πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά ηεο θεηηλήο ηξίηεο- άςνγε ζπλεξγαζία, εμαηξεηηθή δνπιεηά. Κάπνπ εδώ είλαη πνπ ηίζεηαη ην εξώηεκα: πξέπεη λα ληώζνπκε ππεξεθάλεηα ή άγρνο γη' απηό; Όπσο θαη ρεη, ήξζε ε ζεηξά καο, ινηπόλ, λα αλαιάβνπκε ην δύζθνιν απηό έξγν! ηόρνο καο είλαη λα ρακνγειάζεηε, λα θπξηαξρήζεη ε αηζηνδνμία. ην πξώην θύιιν ηεο θεηηλήο εθεκεξίδαο ζα γλσξίζεηε ηε θαληαζκαγνξηθή όπεξα, ζα δηαβάζεηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ ζπληαθηώλ γηα ην Ice Bucket Challenge, ηηο αλαθαιύςεηο ηεο Ακθίπνιεο, ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Αο κε μεράζνπκε ηα θνιιεγηαθά λέα, γηαηί ην ζρνιείν καο κέζα ζε ελάκηζε κήλα μερώξηζε κε ηηο εθδειώζεηο ηνπ. Δπίζεο, ζα εξεπλήζνπκε, ζα πξνηείλνπκε, ζα γειάζνπκε, ζα ηαμηδέςνπκε ζηνλ θόζκν. Αθνινπζήζηε καο. Διπίδσ λα θαλνύκε αληάμηνη ησλ πξνζδνθηώλ ζαο. Καη κελ μερλάηε... ΣΧΡΑ ΑΡΥΗΕΔΗ ΣΟ ΚΑΛΟ! Καλή ανάγνωση «Nessun Dorma» ηνπ Σδηάθνκν Πνπηζίλη. Όηαλ όκσο θάπνηνο εκβαζύλεη ζηνλ αραλή αιιά επηκνξθσηηθό «ιαβύξηλζν» ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη ηεο όπεξαο, κεηά από ρξόληα ζα αληηιεθζεί πσο άμηδε ηνλ θόπν. Χο έζλνο, βέβαηα, πξέπεη λα ππεξεθαλεπόκαζηε γηα ηε ζπλεηζθνξά καο ζηνλ ρώξν ηεο όπεξαο. Ζ άπνςε κνπ είλαη όηη ε Διιάδα έρεη εμειίμεη ηελ όπεξα ζε έλα άιιν αλώηεξν επίπεδν. Δύινγα γελλάηαη ην εξώηεκα «Πώο ηα θαηάθεξε;». Τπάξρεη απάληεζε ζε απηό ην εξώηεκα. Έβγαιε κία γπλαίθα- κία γπλαίθα ε νπνία ζα θαζήισλε ηα πιήζε κε ηε καγεπηηθή θαη θξπζηάιιηλε θσλή ηεο. Σελ πιένλ γλσζηή παγθνζκίσο ληίβα ηεο όπεξαο- ηε Μαξία Κάιιαο. Kαηάθεξε λα αλαδεηρζεί ζε έλα κύζν αλαιινίσην από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ. Σεο ρξσζηάκε πνιιά, όπσο θαη έλα κεγάιν ΔΤΥΑΡΗΣΧ. Δλ θαηαθιείδη, ζα επρεζώ θάπνηνη λα βγάινπλ από ηελ «απνζήθε» ησλ κνπζηθώλ εηδώλ ηελ όπεξα, δηόηη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο, ηόζν πλεπκαηηθνύο όζν θαη αθνπζηηθνύο. Ζ νκάδα καο Αξρηζπληάθηεο: Σζεξηζίδεο Βαζίιεο Υπεύζπλεο ύιεο: Μνπδά Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Σξηάδα Παξαζρνύδε νθία Γεκνζηνγξάθνη: Γθνπδνύκαο Γηάλλεο Γεκεηξηάδνπ Ηζηδώξα Εαξηθείδνπ Αγγειηθή Καξαζαλάζε Κσλζηαληίλα Κηεγκά Μαξίλα Κσλζηαληηλίδνπ Υξηζηίλα Μαλσιίδνπ Εήλα Μπαξκπνύδε Γήκεηξα Παζραινύδε Ζιηάλα Πεηξά Μαξία Περιηβαλίδνπ Διέλε Πηηηαθνύδε Μαξία Σνπινύκπαο Γεκήηξεο Υπεύζπλε Καζεγήηξηα: Εαξίκπα Πεξηζηέξα

3 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΑ ΝΕΑ 3 Αγηαζκόο Οη θαζεγεηέο καο ζηελ εθδξνκή Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πίζσ ζηα ζρνιεία! 11 επηεκβξίνπ ινηπόλ θαη μεθηλάεη ε λέα καο ζρνιηθή ρξνληά. Όπσο θάζε ρξνληά έηζη θαη θέηνο ζπγθεληξσζήθακε ην Λύθεην θαη ην Γπκλάζην ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο όπνπ θαη ηειέζηεθε ν Αγηαζκόο. Δλλνείηαη, όηη πξηλ βγεη ν επηέκβξεο πήγακε ηελ πξώηε καο εθδξνκή. ην πάξθν ηεο Οηλόεο πεξπαηήζακε, θνπξαζηήθακε θαη γθξηληάμακε, όπσο πάληα. Κάζε ρξόλν ην ζρνιείν καο ηηκά ηηο «Αιεζκόλεηεο παηξίδεο». Έηζη ηελ Παξαζθεπή 10 Οθησβξίνπ κία μερσξηζηή λόηα ραξάο έδσζε ζηα παηδηά ε γηνξηή πνπ έγηλε κε ζέκα ηνπο πξόζθπγεο νη νπνίνη έθπγαλ από 6 Οθησβξίνπ, κέξα αζιεηηζκνύ. Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα κέξα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ δηνξγαλώλνληαη δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ. Καιαζνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε αιιά θαη πεξίπαην ζην πδξαγσγείν ηεο πόιεο καο, είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καιά ηα πήγακε, παίμακε θαη γειάζακε. ηελ Αδξηαλνύπνιε. πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή, αξρόληηζζεο, ρνξσδία θαη νξρήζηξα κε ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. Υνξνί ζηελ ειεύζεξε Αδξηαλνύπνιε (1920) 27 ε Οθηωβξίνπ. Μία ηειενπηηθή «εθπνκπή» κε «θαιεζκέλνπο θαζεγήηξηεο θαη καζεηέο» ηνπ 1 νπ Λπθείνπ Οξεζηηάδαο αλέιαβε θέηνο ηε γηνξηή καο. Οη ζπκκαζεηέο καο παξνπζίαζαλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηα γεγνλόηα Πεξηηξνπή θαη ε ρνξσδία κε ηνπο κνπζηθνύο καο γηα κηα αθόκε θνξά καο εληππσζίαζε. Σν 1 ν Λύθεην ζπκκεηείρε ζηελ παξέιαζε ηεο πόιεο καο θαη παξά ην ηζνπρηεξό θξύν θέξδηζε γηα αθόκε κηα θνξά ηηο εληππώζεηο. Οη Έιιελεο ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην Καξαγάηο Θα καο βξείηε θαη ζην Internet Blog: Facebook: https://www.facebook.com/protosxoleio.org Twitter :https://twitter.com/prwtosxolio Instagram :http://instagram.com/prwtosxolio/ gmail: oovoo: Πξσην ρνιην Δπηκέιεηα: Ηζηδώξα Γεκεηξηάδνπ

4 4 ΝΑ ΥΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Μηα δηαθνξεηηθή ζρνιηθή γηνξηή Κωλζηαληίλνο Φαξηνπνιίηεο Α Λπθείνπ Σελ Παξαζθεπή 10 Οθησβξίνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηνξηή γηα ηε δηθή καο «αιεζκόλεηε» παηξίδα, ηελ Αδξηαλνύπνιε. Ήηαλ κηα πνιύ θαιή γηνξηή πνπ πξαγκαηηθά κε άγγημε, επεηδή έγηλε εμαηξεηηθή δνπιεηά απ' όινπο. Πξώηα απ' όια, ζπκεζήθακε όινη ηελ ηζηνξία ηεο Οξεζηηάδαο, κέζσ θάπνησλ ζθεηο θαη ηξαγνπδηώλ. Αξθεηνί ίζσο αδηαθνξνύζαλ θαη πεξίκελαλ απιά λα ηειεηώζεη ε γηνξηή, αιιά πηζηεύσ πσο νη πεξηζζόηεξνη έκαζαλ θαη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο καο, πνπ δελ ηα ήμεξαλ. Πάλησο, ζην ηέινο ηεο γηνξηήο, κνπ έκεηλε κηα γιπθόπηθξε γεύζε. Καη απηό, γηαηί έβαια ηνλ εαπηό κνπ ζηε ζέζε εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ πνπ μεξηδώζεθαλ απ' ηνλ ηόπν ηνπο θαη δελ είραλ ζηαζεξή θαηνηθία. Πξαγκαηηθά θαη κόλν ζηελ ηδέα έλησζα ηε ζιίςε θαη ηνλ πόλν βαζηά κέζα κνπ γηα ην πόζν βαζαλίζηεθαλ θαη ππέθεξαλ κε ην μεξηδσκό. Από ηελ άιιε, ε δύλακε ηνπο θαη ην θνπξάγην λα θηηάμνπλ ηελ πόιε καο, λα ζηήζνπλ ηα πάληα από ην κεδέλ, κνπ έδσζε θνπξάγην θαη ηελ πίζηε πσο όια κπνξνύλ λα γίλνπλ θαιύηεξα. Σέινο, ζέισ λα ηνλίζσ όηη ήηαλ απ' ηηο ειάρηζηεο γηνξηέο πνπ παξαθνινύζεζα κε ηόζν ελδηαθέξνλ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο Καηεξίλα Τδηγθαιίδνπ Β Λπθείνπ Σα ΜΜΔ καο βνκβαξδίδνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κε πιεξνθνξίεο γηα ηα επξήκαηα ζηελ Ακθίπνιε. Γεγνλόο αλακθηζβήηεην είλαη όηη νη αξραηόηεηεο πνπ ζπλερώο αλαθαιύπηνληαη θεληξίδνπλ όρη κόλν ην ειιεληθό, αιιά θαη ην παγθόζκην ελδηαθέξνλ. Καζεκεξηλά ηα ζελάξηα ελαιιάζζνληαη γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ κλεκείνπ, ηόζν γηα ηελ ρξνλνιόγεζε, όζν θαη γηα ην είδνο ηνπ θηίζκαηνο, κε ηνπο αξραηνιόγνπο λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Γελ ζα κπνξνύζα λα κείλσ αδηάθνξε ζ απηή ηελ ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό αλαθάιπςε. Πιεζώξα ζπλαηζζεκάησλ κε πιεκκπξίδνπλ θαζώο παξαθνινπζώ ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύκβν. Με ην άθνπζκα ησλ πξώησλ επξεκάησλ ηεο αλαζθαθήο θπξηαξρεί ν ελζνπζηαζκόο, ηνλ νπνίν θαη δηαδέρεηαη ε ππεξεθάλεηα, ν ζαπκαζκόο θαη ην δένο. Σν κεγαιείν ησλ αμηόινγσλ επξεκάησλ καξηπξνύλ ηε ιακπξή ηζηνξία ηνπ ηόπνπ καο θαη θαζώο είκαζηε εθπξόζσπνη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ παγθνζκίσο, είλαη ρξένο καο λα θπιάηηνπκε θαη λα αλαδεηθλύνπκε ηνλ πνιηηηζηηθό καο πινύην θαη ηε δηαρξνληθή ηνπ αμία. Δζύ έθαλεο ην Ice Bucket Challenge?? ηνπ Γηάλλε Γθνπδνύκα ΜΗΚΡΟΗ θαη κεγάινη, δηάζεκνη θαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, κε ρηνύκνξ ή πην ζνβαξνί, γέκηζαλ έλαλ θνπβά κε παγσκέλν λεξό θαη ινύζηεθαλ ξίρλνληάο ηνλ πάλσ από ην θεθάιη ηνπο. Φπζηθά, όιν απηό όρη απιά γηα λα δξνζηζηνύλ κία θαπηή κέξα ηνπ θαινθαηξηνύ πνπ πέξαζε, αιιά ην όιν θίλεκα είρε θηιαλζξσπηθό ζθνπό. ηόρνο ηνπ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα ηε λόζν ALS. Ζ Ακπναηξνθηθή πιεπξηθή ζθιήξπλζε (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS) είλαη κηα ζνβαξή λεπξνινγηθή πάζεζε πνπ πξνθαιεί κπτθή αδπλακία, αλαπεξία θαη ηειηθά ζάλαην. Ζ αζζέλεηα απηή δηαγηγλώζθεηαη ζε άηνκα θάζε ρξόλν κόλν ζηηο ΖΠΑ θαη δελ είλαη γλσζηό ηη ηελ πξνθαιεί. Δ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ην θαηλόκελν έιαβε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Καζεκεξηλά όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη απνδέρνληαλ πξνθιήζεηο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινύζαλ άιινπο. Έγηλε επξέσο γλσζηό κέζα από ηα Μ.Μ.Δ. θαη ηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. ΧΣΟΟ, ην Ice Bucket Challenge δέρηεθε κεγάιε θξηηηθή. Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ παξαζύξζεθαλ θαη απνδέρηεθαλ πξνθιήζεηο ρσξίο θαλ λα γλσξίδνπλ πεξί ηίλνο πξόθεηηαη. Έγηλε ιόγνο γηα καδνπνίεζε ηνπ πιήζνπο ζε ό,ηη αθνξά ην ζεσξεηηθό ηνκέα ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ ππήξμαλ θαη θάπνηνη πην πξαθηηθνί πνπ θαηεγόξεζαλ ην Ice Bucket Challenge γηα θαηαζπαηάιεζε ηνπ λεξνύ, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σειηθά, κήπσο ε καδνπνίεζε, ε νηθνινγία θαη ε δεκνζηόηεηα καο εκπνδίδνπλ λα δνύκε ην απνηέιεζκα; Ο ζθνπόο, ηα κέζα ή ην απνηέιεζκα καο ελδηαθέξνπλ;

5 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΥΑΜΟΓΕΛΑ ΟΤ ΠΑΕΙ! 5 Πξώηε απόπεηξα έξεπλαο. Πξώηε απόπεηξα ζπλέληεπμεο. Σν ζέκα καο; ρνιηθόο εθθνβηζκόο ή αιιηώο ελδνζρνιηθή βία. Έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί όρη κόλν ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αιιά θαη όινπο εκάο. Ζ θ. Αζήλα Θ. Μόξθε, Φπρνιόγνο, δέρηεθε κε ραξά λα ηεο πάξνπκε ζπλέληεπμε θαη ηελ επραξηζηνύκε πνιύ γη' απηό. Ζ πξώηε εξώηεζε ήηαλ θπζηθά Ση είλαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο. Παξόιν πνπ απηό ην ζέκα έρεη πάξεη δηαζηάζεηο πνιινί από καο δελ γλσξίδνπλ ηη αθξηβώο είλαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο. Ζ απάληεζε; «Ο ελδνζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη ε ρξήζε βίαο κεηαμύ καζεηώλ κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη ζηνπο άιινπο πόλν θαη αλαζηάησζε.» Τπάξρνπλ πνηθίια είδε ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Σν πην ζνβαξό από απηά είλαη ε ζσκαηηθή επίζεζε, δηόηη απεηιεί άκεζα ην ζύκα. Άιια είδε είλαη ε ιεθηηθή βία, ν ζεμνπαιηθόο εθθνβηζκόο θαη κηα λεόηεξε κνξθή ν ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο. Βία είλαη θάζε θξάζε ή ελέξγεηα πνπ ηαπεηλώλεη ην παηδί. Σα ζπκπηώκαηα πνηθίινπλ ηόζν ζην ζύκα, δειαδή ζην παηδί πνπ ηνπ αζθείηαη βία, όζν θαη ζην ζύηε. Κπξίσο έρεη λα θάλεη κε παξάμελε ζπκπεξηθνξά θαη αλεμήγεηα πεξηζηαηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα κειαληέο, ρακέλα αληηθείκελα θαη άιια. Bullying: Μηα Μάζηηγα Απηό πνπ πξέπεη λα θάλεη ν γνληόο ή ν εθπαηδεπηηθόο είλαη λα ζπδεηήζεη κε ην παηδί θαη λα ην ελζαξξύλεη λα κηιήζεη. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά, δπζηπρώο, θνβνύληαη ή ληξέπνληαη λα κηιήζνπλ. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αδηαθνξνύκε. Ούηε νη γνλείο, νύηε νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νύηε θαη εκείο νη ίδηνη πνύ δνύκε καδί ηνπο θαη είκαζηε νη πξώηνη πνπ αληηιακβαλόκαζηε ηη ζπκβαίλεη. Σν πξόβιεκα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε Έξεπλα: Εαξηθείδνπ Αγγειηθή θαη Πεηξά Μαξία ζνβαξόηεηα θαη από ηε ξίδα ηνπ, όπσο ηνλίδεη θαη ε θπξία Μόξθε. Πιένλ θαη ε ρώξα καο πιήηηεηαη από απηό ην θνηλσληθό θαηλόκελν, θαζώο ε Διιάδα ζύκθσλα κε έξεπλεο, βξίζθεηαη ηέηαξηε αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο ρώξεο ζηηο πεξηπηώζεηο ελδνζρνιηθήο βίαο. Απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηελ θαηάπνιέκεζή ηνπ είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ γηα λα κηιήζνπλ. Όπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θπξία Μόξθε «Μίια κε θνβάζαη!». ΟΛΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΗ αιιά θαη ΟΛΟΗ ΗΟΗ ΌΛΟΗ καο άλζξσπνη κε αγσλίεο, θόβνπο θαη αλάγθε γηα αγάπε θαη απνδνρή όινη καο έρνπκε δηθαίσκα λα δνύκε ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, απαιιαγκέλν από θξνύζκαηα εθθνβηζκνύ ή νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο. Ζ Μάζθα Τνπ Φόβνπ γξάθεη ε Αλαζηαζία Μνπδά ην θαηλόκελν πνπ νλνκάδεηαη «bullying» ή ελδνζρνιηθόο εθθνβηζκόο, ε ζρέζε κεηαμύ ζύηε θαη ζύκαηνο είλαη πνιιέο θνξέο κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο. Ο ζύηεο, κπνξεί λα είλαη ζύκα θάπνησλ ηζρπξόηεξσλ όπσο θαη ην ζύκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζύηε κόιηο ηνπ δνζεί ε επθαηξία ζηελ αληηπαξάζεζε κε θάπνηνπο αζζελέζηεξνπο Θύηεο είλαη ζπλήζσο παηδηά πνπ εμσηεξηθά δείρλνπλ έληνλε απηόπεπνίζεζε, πνπ δελ πεηζαξρνύλ ζε θαλόλεο, ζέινπλ λα επηβάιινληαη θαη θαηαθεύγνπλ ζηε βία ή ζηνλ εθθνβηζκό γηα λα επηιύνπλ δηαθνξέο, πηνζεηνύλ ην ξόιν ηνπ αξρεγνύ ζηηο νκάδεο, γηαηί ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο αλώηεξν. Δίλαη όκσο απηή ε απόιπηε αιήζεηα; Κάπνηεο θνξέο, ηα παηδηά-ζύηεο έρνπλ είηε αδηάθνξνπο, είηε ππεξπξνζηαηεπηηθνύο θαη απηαξρηθνύο, αιιά θαη πνιιέο θνξέο βάλαπζνπο γνλείο. Καλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πνηα ζα είλαη ε αληίδξαζε ηνπ παηδηνύ ην νπνίν δεη κε ηέηνηνπ είδνπο πξόηππα ζε βάζνο ρξόλνπ. Γπζηπρώο, ηα πεξηζζόηεξα από απηά βξίζθνπλ θαηαθύγην ζην λα πξνθαινύλ θόβν ζηνπο άιινπο γηα λα θξύςνπλ ην δηθό ηνπο αίζζεκα θόβνπ, κνλαμηάο θαη ηεο ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο πνπ έρνπλ απόθηήζεη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ όηη είλαη αδύλακα. Μήπσο ηειηθά απηό ην παηδί πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ν «ηξακπνύθνο» ηεο ηάμεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θξύβεηαη θάησ από κία κάζθα; Μήπσο ηειηθά θαη ν ζύηεο θαη ην ζύκα είλαη ην έλα θαη ην απηό; Απηή ε δηαπίζησζε δελ αζσώλεη ην ζύηε αιιά ίζσο καο βνεζά λα αληηκεησπίζνπκε θαιύηεξα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αλαδεηήζηε βνήζεηα: - Κέληξν Άκεζεο Κνηλσληθήο Βνήζεηαο, ηει. 197 ή , όιν ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα - Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ, ηει. 1056, όιν ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Γέρεηαη θαη αλώλπκεο θαηαγγειίεο γηα παηδηθή θαθνπνίεζε - Σκήκα Ζιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο, ηει. 1890, - πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Κύθινο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ηει Γξακκή ύλδεζκνο, Ηλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, ,

6 6 ΚΑΛΕΙΔΟΚΟΠΙΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Τα Βιέπω Γηπιά νη θίιεο καο Γήκεηξα θαη Νίθε Σζνιαθίδνπ ΒΛΔΠΟΝΣΑ δύν δίδπµα αδέξθηα ζίγνπξα όινη αλαξσηηόκαζηε πώο είλαη λα έρεηο ηελ ίδηα εηθόλα, ηελ ίδηα θσλή, ηηο ίδηεο θηλήζεηο, ην ίδην DNA µε έλαλ άιινλ άλζξσπν. ΜΗΛΧΝΣΑ κε δεπγάξηα δηδύκσλ ηνπ ζρνιείνπ καο (θαη θέηνο έρνπκε πνιιά- εθηά θαη ηξίδπκα), κάο ηόληζαλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ λα είζαη δίδπκνο. ΘΔΣΗΚΑ + Έρνπλ πάληα δίπια ηνπο έλαλ νκήιηθν αδεξθό αιιά θαη θίιν. + πλδένληαη, ινηπόλ, κε έλα βαζύ ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό θαη δηαζρίδνπλ καδί ηα ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο. + Μηκνύληαη θαη ηαπηίδνληαη ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά. ΑΡΝΖΣΗΚΑ - Δίλαη κηα ζρέζε πνπ ππόθεηηαη ζε ζπλερή ζύγθξηζε θαη αληαγσληζκό. - Οη γύξσ ηνπο, ηνύο ηαπηίδνπλ θαη ζπρλά έρνπλ ηελ ηάζε λα ηνπο απνδίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα λα κελ εθηηκώληαη ζσζηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαζελόο. - Οη εληάζεηο κεηαμύ ηνπο δε ιείπνπλ θαη κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά βίαηεο, ιόγσ θαη ηεο κεγάιεο εγγύηεηαο ηεο ζρέζεο ηνπο. ΚΑΛΧ ήξζαηε ζηνλ θόζκν ησλ δηδύκσλ! Ζιηάλα Παζραινύδε Τν Λάζνο Αζηέξη ηνπ John Green. Σν βηβιίν Έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ κνπ άξεζε απηό ην βηβιίν είλαη ε εηιηθξηλήο, άκεζε, ζπγθηλεηηθή γξαθή ηνπ ζπγγξαθέα. Δίηε κέζσ ηνπ πνιύπινθνπ θηινζνθηθνύ, είηε κέζσ ηνπ απινύ ιόγνπ θαηαθέξλεη όρη κόλν λα καο αγγίμεη ζε πνιύ επαίζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά επίπεδα αιιά καο θάλεη θαη λα ηαπηηζηνύκε κε ηνπο πξσηαγσληζηέο. Αθόκα, κέζα από ηελ ζάηηξα θαη ηνλ απηνζαξθαζκό ζίγεη ζέκαηα εμαηξεηηθά ζνβαξά ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην ηέινο ηεο. Καη ηειηθά κέζα από ηελ ζνβαξόηεηα, αλαδύεηαη κε έλαλ παξάμελν ηξόπν ε ειπίδα... εθείλε ε κνξθή ηεο πνπ κόλν ε αγάπε γελλάεη. Ζ ηαηλία Ζ ηαηλία, βαζηζκέλε ζην νκόηηηιν βηβιίν, είλαη εμίζνπ θαιή. Παξνπζηάδεη έλαλ έξσηα δηαθνξεηηθό από ηνπο άιινπο ζπλδπάδνληαο έμππλα ην δξάκα κε ηα θσκηθά ζηνηρεία θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπγθηλήζεη θαη ηνπο πην ζθιεξόθαξδνπο. Φξηζηίλα Κωλζηαληηλίδνπ Σπλδεκέλνη κε ερεία Σν θαινθαίξη πέξαζε, ηα καζήκαηα μεθίλεζαλ θαη όιε κέξα ηξέρνπκε. Σν κόλν πνπ έκεηλε ζηαζεξό θαη καο θξαηάεη ζπληξνθηά είλαη ε κνπζηθή. Γηα πνιινύο, είλαη ηξόπνο δηαθπγήο από ηηο θαζεκεξηλέο ππνρξεώζεηο ελώ άιινη πεξλάλε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο ζπλδεκέλνη κε δύν αθνπζηηθά. Δμάιινπ κεηά από έλα θαινθαίξη κε αξθεηά κνπζηθά δξώκελα - γλσζηόηεξα από απηά ζην λνκό καο: 20ε πλάληεζε Νέσλ Άξδα, 12ν Φεζηηβάι Νενιαίαο Σπρεξνύ θαη Detro & DJ AK Live ζην Notos Stage ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε- εκπλεπζηήθακε θαη γεκίζακε ηηο playlists καο. Έηζη, κπνξνύκε ηνπιάρηζηνλ λα έρνπκε κηα παξεγνξηά Διέλε Περιηβαλίδνπ

7 ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ ΥΑΛΑΡΑ 7 -Πσο ιέγεηαη ην ιεσθνξείν πνπ ρνξεύεη ζπξηάθη; -Ενξ bus! πδεηάλε δύν μαλζηέο: - Ο κπακπάο ζνπ δνπιεύεη; - Ναη. Γηαηί, ν δηθόο ζνπ ράιαζε; Τν ηεζη ηνπ δεμηνύ πνδηνύ Γνθηκάζηε ην, δελ ζα ην πηζηεύεηε Όζν θαη λα πξνζπαζήζεηε δελ ζα θαηαθέξεηε λα αιιάμεηε ην απνηέιεζκα Αθνινπζήζηε ηα. παξαθάησ απιά βήκαηα. 1. Όπσο θάζεζηε ζην γξαθείν ζαο, ζεθώζηε ην δεμί ζαο πόδη από ην πάησκα θαη θάληε θύθινπο δεμηόζηξνθα, όπσο νη δείρηεο ελόο ξνινγηνύ. 2. Δλώ θάλεηε ηνπο θύθινπο κε ην δεμί πόδη (ζηελ θνξά ησλ δεηρηώλ ηνπ ξνινγηνύ), γξάςηε ηνλ αξηζκό 6 ζηνλ αέξα κε ην δεμί ρέξη ζαο. Σν πόδη ζαο ηόηε ζα αιιάμεη θαηεύζπλζε! Εήλα Μαλωιίδνπ Γήκεηξα Μπαξκπνύδε Ήμεξεο όηη - Σνπιάρηζηνλ ελληά εθαηνκκύξηα άλζξσπνη έρνπλ γελέζιηα ηελ ίδηα εκέξα κε εζέλα. - Οη άλζξσπνη μνδεύνπλ 1,3 ρξόληα από ηε δσή ηνπο, πεγαίλνληαο από ην ζπίηη ηνπο ζην ζρνιείν. - Σα κάηηα καο έρνπλ ην ίδην κέγεζνο από ηελ γέλλεζή καο κέρξη ηνλ ζάλαηό καο. - Έλα άηνκν δηαηεξεί ηε ζπλείδεζή ηνπ γηα νθηώ δεπηεξόιεπηα κεηά ηνλ απνθεθαιηζκό ηνπ. «Ζ κόδα ιέεη θαη εγώ, ην ζηπι κόλν εγώ» Φζηλόπσξν. Δπνρή αλαδηνξγάλσζεο θαη αλαγέλλεζεο. Δίλαη επίζεο, επνρή πνπ όιεο νη κακάδεο θαηαπηάλνληαη κε ηηο ληνπιάπεο, γεγνλόο πνπ πνιιέο θνξέο καο βάδεη ζε κπειάδεο. Γηα λα απνθύγεηε απηέο ηηο ζπγρύζεηο, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα πνπ παξαηίζεληαη. Τξειέο Σθαίξεο από ηελ Αλαζηαζία Μνπδά Αγώλαο Σαρύηεηαο Έρεη αλαξσηεζεί πνηέ θαλείο γηαηί δσδεθάρξνλα θνξίηζηα, όηαλ βγαίλνπλ έμσ είλαη ζαλ έρνπλ ζνβαηηζκέλν πξόζσπν εμαηηίαο ηνπ καθηγηάδ, ή γηαηί ηα αγόξηα θπθινθνξνύλ κε ηα παληειόληα θάησ; Ζ απάληεζε είλαη απιή. Πιένλ δίλνπκε ηόζε πξνζνρή ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε πνπ αλ ηε δίλακε ζην δηάβαζκα ηώξα όινη ζα ήκαζηαλ ζηε NASA. Απηόο ν λαξθηζζηζκόο είλαη, δπζηπρώο, πξντόλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Βέβαηα, νη θνηλσλίεο αιιάδνπλ πην γξήγνξα θαη από ζθύιν πνπ ηξέρεη λα πηάζεη ην κπαιάθη, όηαλ θπζηθά νη άλζξσπνη ην επηζπκνύλ. Μήπσο ινηπόλ ήξζε ε ώξα λα πεηάμνπκε απηό ην κπαιάθη; Απόπεηξεο ινγνηερλίαο από ηελ Κωλζηαληίλα Καξαζαλάζε Ζ αλακνλή θξαηάεη ηξηάληα κέξεο Δθεκεξίδεο πσινύλ ζηα καγαδηά Δθεκεξίδεο θαη ζηνπο δξόκνπο Δθεκεξίδεο γξάθνπκε θαη κεηο παηδηά κε βάζε ηνπο δηθνύο καο «λόκνπο». ε πνηθίια ζέκαηα αλαθεξόκαζηε γη απηό είλαη θαη κεληαία θαη αθόκα ζαο ππνζρόκαζηε δνπκεξά θνιιεγηαθά λέα. Δλδηαθέξνλ λα πξνθαιέζνπκε ην ρνπκε κεγάιν άρηη κα θαη επίζεο λα κελ πέζνπκε ζηα κάηηα ηνπ αξρηζπληάθηε. Πνιιά παηδηά λα αγνξάζνπλ απηή είλαη ε επηζπκία καο ηα πινύζηα άξζξα καο λα δηαβάζνπλ λα ρνπκε θαη κεηο ηελ εξεκία καο. Με όξεμε λα ηελ πεξηκέλεηε αιιά όρη κόλν ηηο Γεπηέξεο. ηαζεξνί ζηε ζθέςε απηή λα κέλεηε: ε αλακνλή θξαηάεη ηξηάληα εκέξεο. Μ ν π δ ά Αξρηθά, θάληε μεθαζάξηζκα ζηε ληνπιάπα ζαο. Γσξίζηε ηα παιηά θαη πεξηηηά ξνύρα θαη αμεζνπάξ ζαο Κξεκάζηε ηα ρνληξά πνπιόβεξ, παιηό θαη κπνπθάλ, θαζώο έηζη εμνηθνλνκείηαη ρώξνο. Σα θαζεκεξηλά ζαο ξνύρα, όπσο ηδελ, κπινπδάθηα θαη θόξκεο ηαθηνπνηήζηε ηα ζε ζηνίβεο, ζε έλα εύθνια πξνζβάζηκν κέξνο. Μελ θξεκάηε ηηο ηζάληεο ζαο από ηα ρεξνύιηα, θαζώο απηό νδεγεί ζηελ παξακόξθσζή ηνπο. ηα πάληλα παπνύηζηα ή ζηηο κπόηεο κπνξείηε λα βάιεηε ηζαιαθσκέλα ραξηηά ώζηε λα δηαηεξήζνπλ ην ζρήκα ηνπο. Κξεκάζηε ηα θνιηέ θαη ηα βξαρηόιηα ζαο ζε γαληδάθηα. Γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ πξνηηκήζηε ηα γαληδάθηα λα είλαη ζην εζσηεξηθό ησλ θύιισλ ηεο ληνπιάπαο ζαο. Μαξίλα Κηεγκά Τξηάδα Παλαγηωηίδνπ

8 8 ΈΣΙ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΛΟ ΠΡΩΣΟ ΥΟΛΙΟ Γηαηί όρη; από ηε Μαξία Πηηηαθνύδε Αλακθηζβήηεηα όινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιαηξεύνπλ ειεύζεξα όπνην ζεό ζέινπλ. Οη Μνπζνπικάλνη ηεο Αζήλαο απμήζεθαλ θαη επνκέλσο ρξεηάδνληαη έλαλ ηόπν λα επηηεινύλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα. Έηζη πξηλ ιίγν θαηξό εθδόζεθαλ νη πνιενδνκηθέο άδεηεο γηα ηελ αλέγεξζε κνπζνπικαληθνύ ηεκέλνπο ζηελ Αζήλα γηα λα έρνπλ θη απηνί έλαλ ηόπν γηα ηηο ζπλάμεηο ηνπο. Μήπσο όκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηόζν απιά ; Μνπζνπικαληθό ηέκελνο θαηαζθεπάδεηαη κόλνλ εθεί όπνπ ππάξρεη κεηνλόηεηα, ε θαηαζθεπή ζεκαίλεη αλαγλώξηζε κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα απηή θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο πεξηνρήο είλαη ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη νη πεξηζζόηεξνη παξάλνκνη. Δπνκέλσο, λνκηκνπνηνύληαη απηόκαηα. Έλα αθόκε ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη πσο ε Μνπζνπικαληθή ζξεζθεία δελ έρεη νκνηνγέλεηα αιιά δηαηξείηαη ζε ζπγθξνπόκελεο κεηαμύ ηνπο ππννκάδεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ ηεκέλνπο ζα δνζεί αλαγθαζηηθά ζε κία απ απηέο, γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζπγθξνύζεηο. Σέινο, θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ γεληθώο ηελ αλέγεξζε ηδακηνύ αλαθέξνπλ όηη κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ιύλεηαη ην πξόβιεκα αληίζεηα, ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο κνπζνπικάλνπο ζξεζθεπόκελνπο πνπ ζα αλαγθάδνληαη λα δηαλύνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο θαη λα ζπλσζηίδνληαη ζε αλεπαξθή ρώξν, όζν θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο θαη θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ιόγσ ηεο ζπγθέληξσζεο κεγάινπ αξηζκνύ πηζηώλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Χζηόζν, ε πνιηηεία αγλνώληαο όια ηα παξαπάλσ πξνρσξά ζηελ έθδνζε ησλ πνιενδνκηθώλ αδεηώλ ώζηε ην έξγν λα μεθηλήζεη ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο. Tour με τον Τουλ Τδηράλη από ηνλ Γεκήηξε Τνπινύκπα Όινη καο θαηά θαηξνύο έρνπκε γίλεη κάξηπξεο (κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ.) δηαθόξσλ θξηθαιέσλ πξάμεσλ ησλ ηδηραληηζηώλ (ηδηράλη ζηα αξαβηθά ζεκαίλεη ηεξόο πόιεκνο, ν πόιεκνο θαηά ησλ απίζησλ) νη όπνηνη ζπλνιηθά αξηζκνύληαη ζηνπο καρεηέο θαη νη από απηνύο πξνέξρνληαη από μέλεο ρώξεο! Σν κεγάιν κπζηήξην είλαη ηη ηνπο νδήγεζε ζε απηό ην ζεκείν. Πόζν θαηξό ην ζρεδίαδαλ; Καη κάιηζηα, γηαηί δηάιεμαλ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν λα δξάζνπλ; Γηα πνην ιόγν λένη άλζξσπνη, γπλαίθεο θαη άλδξεο, πξνζπκνπνηνύληαη κε ηόζν κεγάιν δήιν λα ζπληαρζνύλ ζην πιεπξό ησλ ηδηραληηζηώλ; Άηνκα ηα νπνία έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνύο. Ση λα ππνζέζνπκε γη απηνύο ηνπο αλζξώπνπο; Φεξέθσλα; Ζκηκαζείο; Ή ηειείσο ακόξθσηνη- θαη ηειηθά ππνρείξηα ζπκθεξόλησλ; Σν πην ηξνκαθηηθό από όια είλαη όηη κηθξά παηδηά νδεγνύληαη ζηνλ θαλαηηζκό. Παίξλνπλ όπια! Νηύλνληαη ζαλ πνιεκηζηέο θαη νη γνλείο ηνπο θακαξώλνπλ γη απηά. Απηό πνπ κε πξνβιεκαηίδεη είλαη ν ηξόπνο πνπ ζα επηιερζεί λα αληηκεησπηζηνύλ απηέο νη ελέξγεηεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα κελ πξνθαιέζνπλ πεξηζζόηεξν κίζνο θαη βία. Σν δεύηεξν πξόβιεκα είλαη νη επηπηώζεηο ζηε ρώξα καο. Σν πξώην πιήγκα ην νπνίν ζα θιεζνύκε λα ππνζηνύκε είλαη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνπο ηδηραληηζηέο, ε ρώξα καο απνηειεί ζηόρν. Παξόια απηά δελ πξέπεη λα αθήζνπκε ην θόβν λα καο κεηαηξέςεη ζε κηζαιιόδνμνπο θαη θαλαηηζκέλνπο πνιίηεο πνπ δελ θξίλνπλ κε λεθαιηόηεηα όζα βιέπνπλ. Σν κνλό ζίγνπξν είλαη όηη ην δήηεκα απηό ζα καο απαζρνιήζεη γηα αξθεηό θαηξό ζην κέιινλ. Γίλε ε θαιύηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνύ ζνπ γξάθεη ε Τξηάδα Παλαγηωηίδνπ Γπζηπρώο ε επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη από δπζρεξείο θαηαζηάζεηο πνιέκσλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ θξίζεσλ, δηαρσξηζκώλ νιόθιεξσλ εζλώλ ζε ζηξαηόπεδα, ερζξηθώλ ελεξγεηώλ. Ζ δηεζλήο απηή δηαθζνξά θάλεη αθόκα πην έληνλε ηελ αλάγθε γηα αλζξσπηά. Βιέπνπκε αλζξώπνπο όκσο δελ βιέπνπκε αλζξσπηά. Κη όκσο, πέξα από όιε απηήλ ηελ βαξηά αηκόζθαηξα αλζξσπηζηηθήο αθνξίαο πνπ θαηαπιαθώλεη ηε γε, θάζε άλζξσπνο είλαη ηθαλόο λα επηθαιεζηεί ηε βαζηθή ηνπ ηδηόηεηα, ηελ αλζξσπηά, κέζα από απιέο, θαζεκεξηλέο πξάμεηο. Έλα θαιό μεθίλεκα γηα λα γίλεηο θαιύηεξνο άλζξσπνο, θαη κε ηελ έλλνηα ηεο απηνβειηίσζεο θαη ζπλεπώο θαη ηεο θαινζύλεο, είλαη όηη πξέπεη λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηό ζνπ. Ζ απηεπίγλσζε, ε απηνθξηηηθή θαη ε πξόζπκε ζηάζε γηα αιιαγέο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα μεθηλήζεηο. Δπίζεο, ζέζε ζηόρνπο θαη επηρείξεζε ηελ θαηάθηεζή ηνπο ρσξίο θόβν αιιά κε απηνπεπνίζεζε. Μελ μερλάο όηη ε αηζηνδνμία είλαη έλα θιεηδί πνπ αλνίγεη πνιιέο πόξηεο. Δίλαη γεγνλόο όηη ε βειηίσζε ηνπ αηόκνπ είλαη παξελέξγεηα ηεο βειηίσζεο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεώλ ηνπ. Όηαλ ζπκπαζείο θάπνηνλ, πεο ην ηνπ, λα είζαη επγεληθόο αθόκα θη όηαλ ζνπ είλαη δύζθνιν. Να βνεζάο ηνπο άιινπο, αθόκα θη αλ δελ ζνπ ην δεηήζνπλ. Υάξηζέ ηνπο έλα ρακόγειν, ζα ληώζνπλ μερσξηζηνί. Να ζέβεζαη, λα ππνρσξείο θαη λα ζπγρσξείο. Βγεο από ηελ θπιαθή ηνπ ζπκνύ θαη ηεο δήιηαο. Μάζε από ηελ ζνθία ησλ κεγαιύηεξσλ. Αθηέξσζε ρξόλν ζηνπο ζπγγελείο ζνπ. Δπηθνηλώλεζε κε ηνπο γύξσ ζνπ. Μείλε ν εαπηόο ζνπ. Καη λα ζπκάζαη όηη ηνλ θόζκν δελ κπνξνύκε κόλνη καο λα ηνλ αιιάμνπκε, ηνλ εαπηό καο όκσο λαη. Μελ θαηαξηέζαη ην ζθνηάδη πνπ ππάξρεη γύξσ ζνπ. Άλαςε εζύ έλα θεξάθη θαη ράξηζε θσο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα