Α.1.1.α.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.1.1.α.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ"

Transcript

1 Α.1.1.α.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Γενικά Στο κεφάλαιο αυτί καταγράφονται κατ αρχήν οι νέες πολιτικές και τα αναπτυξιακά προγράµµατα εθνικού επιπέδου (που έχουν θεσµοθετηθεί και προωθηθεί µετά την ισχύ του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε), τις οποίες αξιολογούµε ότι έχουν τις µεγαλύτερες χωρικές επιπτώσεις όχι µόνο σε εθνικό αλλά κυρίως στο επίπεδο της περιφέρειας και γίνεται ιδιαίτερη µνεία στους στόχους, στις κατευθύνσεις και στις αναφορές αυτών των πολιτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην Π Ε. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι η καταγραφή αυτή δεν περιορίζεται µόνο στις πολιτικές και τα προγράµµατα εθνικού επιπέδου, αλλά έχει ως αφετηρία τις ευρωπαϊκές πολιτικές µε τις οποίες έχει και νοµική υποχρέωση η χώρα ως κράτος µέλος της ΕΕ να προσαρµοσθεί. Για τους λόγους αυτούς η σειρά καταγραφής των πολιτικών παρουσιάζεται όχι µε τρόπο τυχαίο ή µε βάση µια τυπική παράθεση κατά χρονολογική σειρά ισχύος της πολιτικής ή του συγκεκριµένου νόµου που την εκφράζει, ούτε κατά άλλο τυπικό τρόπο (για παράδειγµα κατά θεµατική ενότητα ή την συνήθη σειρά τοµέων παραγωγής (πρωτογενής δευτερογενής τριτογενής)). Η παρουσίαση της καταγραφής 20 πολιτικών και επιµέρους προγραµµάτων έχει ως αφετηρία τις νεώτερες ευρωπαϊκές πολιτικές που επιχειρούν να αντιµετωπίσουν παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα απειλές (όπως η κλιµατική αλλαγή, η προστασία / διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η ευρωπαϊκή πολιτική για εδαφική συνοχή κ.α.) και ακολουθούν οι νεώτερες εθνικές πολιτικές στους τοµείς της ενέργειας, της ανάπτυξη κ.ο.κ. Όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο και σε συνέπεια µε τις προδιαγραφές της µελέτης παρουσιάζεται µια καταγραφή των πολιτικών και προγραµµάτων χωρίς να γίνονται οποιαδήποτε σχόλια και αξιολογήσεις στο κεφάλαιο αυτό. Οι όποιες αξιολογήσεις σε σχέση µε τον βαθµό συνάφειας των πολιτικών αυτών µε το ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε, γίνονται στα κεφάλαια που αφορούν στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών της ανά θεµατική ενότητα (Α.1.1.β.1) και κυρίως στην αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ (Α.1.1.β.2). 34

2 1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Οι επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιµατικής αλλαγής 1 γίνονται όλο και πιο έκδηλες στην παγκόσµια κοινότητα, µε τις υψηλότερες θερµοκρασίες να αυξάνουν τον κίνδυνο εξάλειψης ορισµένων ειδών και τη µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών, η τήξη των πάγων επηρεάζει την παροχή ύδατος και αυξάνει τον κίνδυνο πληµµύρας, η λειψυδρία επηρεάζει τις ανθρωπογενείς οικονοµικές δραστηριότητες και τα οικοσυστήµατα, ενώ η αναγκαστική µετανάστευση από τις πιο πληγείσες περιοχές εντείνει την πιθανότητα συγκρούσεων και ανασφάλειας. Με βάση τις διαδικασίες που προβλεπόταν από την Σύµβαση Πλαίσιο του Rio De Janeiro για τις κλιµατικές αλλαγές, στην Τρίτη Σύνοδο των Συµβαλλοµένων Μερών (Κυότο, εκέµβριος 1997) υιοθετήθηκε το γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Κυότο. Η Ελλάδα υπέγραψε το Πρωτόκολλο τον Απρίλιο του 1998, παράλληλα µε τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2. εδοµένης της λήξης του Πρωτοκόλλου το 2012, το εκέµβριο του 2009, στην Παγκόσµια ιάσκεψη της Κοπεγχάγης για την Κλιµατική Αλλαγή (COP15), έγινε προσπάθεια για την επίτευξη µιας παγκόσµιας συµφωνίας για την κλιµατική αλλαγή ως διάδοχη του Πρωτοκόλλου του Κυότο. υστυχώς, όµως, η εν λόγω ιάσκεψη δεν είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα, δηλαδή την σύναψη µιας παγκόσµιας, αποτελεσµατικής και νοµικά δεσµευτικής συµφωνίας. Το κύριο αποτέλεσµά της ήταν µια πολιτική συµφωνία, γνωστή ως η Συµφωνία της Κοπεγχάγης (Copenhagen Accord). Ένα χρόνο µετά, το 2010, στην ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών (COP16) για την Κλιµατική Αλλαγή στο Κανκούν έγινε µια ύστατη προσπάθεια οι κυβερνήσεις των κρατών που µετείχαν στη συνάντηση να προχωρήσουν σε µια σειρά δεσµεύσεων που θα αποτελούσε το υπόβαθρο για την επίτευξη µιας παγκόσµιας συµφωνίας στην επόµενη ιάσκεψη που είχε προγραµµατιστεί το 2011 στο Ντέρµπαν της Ν. Αφρικής 3. Το 2011, στο Ντέρµπαν της Ν. Αφρικής, η 17 η ιάσκεψη (COP17) της Συνθήκης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή, παρά τη διάσταση απόψεων ανάµεσα στον ανεπτυγµένο κόσµο και τις ανερχόµενες οικονοµικές δυνάµεις, κατέληξε σε συµφωνία για παράταση ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κυότο και τον περιορισµό των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα έως το Η επόµενη Παγκόσµια ιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή αναµένεται στις 26 Νοεµβρίου 2012 στην Ντόχα (Κατάρ). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως ανεξαρτήτως από τις παραπάνω παγκόσµιες διασκέψεις και συµφωνίες τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ενέκριναν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την κλιµατική και ενεργειακή πολιτική µε στόχο την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Οι απαιτήσεις που υιοθετήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αφορούσαν στα εξής: Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του % της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές. Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση µε τα προβλεπόµενα επίπεδα µέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι γνωστές ως στόχοι Τον Ιανουάριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δεσµευτική νοµοθεσία για την υλοποίηση των στόχων Η γνωστή ως «δέσµη για το κλίµα και την ενέργεια», περιλαµβάνει µια σειρά από οδηγίες 4. 1 Η κλιµατική αλλαγή απασχόλησε ουσιαστικά την παγκόσµια κοινότητα το 1992 στην Παγκόσµια ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών στο Rio de Janeiro (Βραζιλία). Μια εκ των τριών Συµβάσεων Πλαίσιο που προέκυψαν από αυτήν την ιάσκεψη, η Σύµβαση Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές, υπεγράφη από 154 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύµβαση µε τον Ν. 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/ ). Η σύµβαση δεν έθεσε νοµικά δεσµευτικές υποχρεώσεις αλλά τις βάσεις για περαιτέρω δράση στο µέλλον. 2 Όλα τα Κ-Μ της ΕΕ κύρωσαν το Πρωτόκολλο το Μάιο Η Ελλάδα το κύρωσε µε το Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/ ). Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο, η ΕΕ και τα Κ-Μ της έχουν υποχρέωση µείωσης των εκποµπών κατά 8% κατά τη περίοδο σε σύγκριση µε τις εκποµπές του έτους βάσης (1990). 3 Η συµφωνία ουσιαστικά περιελάµβανε 2 αποφάσεις: η µία για το Πρωτόκολλο του Κιότο (ΠΚ) και η άλλη για την προπαρασκευή µιας γενικότερης συµφωνίας που θα κατέληγε πιθανά σε ένα δεύτερο πρωτόκολλο που θα περιελάµβανε και τις ΗΠΑ, αλλά και πολιτικές δεσµεύσεις από άλλα µεγάλα κράτη (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, κ.ά.). 4 Οδηγία 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ µε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Κοινότητας». Οδηγία 2009/28/ΕΚ«σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές». Απόφαση 406/2009/ΕΚ «περί των προσπαθειών των κρατών µελών να µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις της Κοινότητας για µείωση των εκποµπών αυτών µέχρι το 2020». Οδηγία 2009/31/ΕΚ «σχετικά µε την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς». Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2006) 545 τελικό «Σχέδιο ράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναµικού» και Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2008) 772 τελικό «Ενεργειακή απόδοση: επίτευξη του στόχου του 20%». 35

3 Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) «ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α», Ιούνιος 2011, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Έκθεσης της ΤτΕ, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής για όλους τους τοµείς της εθνικής οικονοµίας που εξετάστηκαν είναι αρνητικές και, σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικές. Οι επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήµατα είναι σηµαντικές, ενώ και η διόγκωση του κόστους λόγω της αύξησης του αριθµού και της έκτασης των δασικών πυρκαγιών είναι ουσιώδης. Επιπλέον, αναµένεται µείωση της αφθονίας των ειδών και της βιοποικιλότητας γενικότερα. Εκτιµάται επίσης ότι η κλιµατική αλλαγή, µε βάση την επίδρασή της στην εξέλιξη του δείκτη «τουριστικής ευφορίας» ως το τέλος του αιώνα, θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις για τον ελληνικό τουρισµό, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη χρονική και περιφερειακή ανακατανοµή των αφίξεων τουριστών στη χώρα µας, εποµένως και των τουριστικών εισπράξεων. Τα έσοδα από τον τοµέα του τουρισµού αποτελούν σηµαντικό οικονοµικό πόρο της χώρας, γι αυτό και είναι επιτακτικός ένας µακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασµός µε στόχο την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας στο πλαίσιο µιας εξελισσόµενης ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής. Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί πως εξίσου σηµαντικές είναι οι συνέπειες της κλιµατικής µεταβολής στο δοµηµένο περιβάλλον, στις µεταφορές, στην υγεία, στην εξορυκτική βιοµηχανία και σε άλλους κλάδους. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος (Π Ε). Στις δυσµενείς δε προβλέψεις για την άνοδο της στάθµης της θάλασσας (σ.σ. Η Έκθεση της ΤτΕ προβλέπει άνοδο της θαλάσσιας στάθµης από 0,2 έως 2 µέτρα µέχρι το 2100) συµπεριλαµβάνεται και η Π Ε. Περιοχές της όπως π.χ. του Εύηνου στο Μεσολόγγι, του Αχελώου, του Πηνειού και του Αλφειού στην Ηλεία, του Αµβρακικού, κ.ά, έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής τρωτότητας λόγω της ανόδου της θαλάσσιας στάθµης (βλ. επόµενη εικόνα). Στο ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ για την κλιµατική αλλαγή συµπεριλαµβάνονται και οι εξής Οδηγίες: Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, και Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας. 36

4 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 2.1 Το ίκτυο Natura 2000 Το ίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την oρνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (όπως κωδικοποιήθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ 5. Οι ΖΕΠ, µετά το χαρακτηρισµό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόµατα στο ίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις (άρθρ. 6 της οδηγίας 92/43/ΕΚ και αρθ. 4 της οδηγίας 79/409/ΕΚ), ενώ για την ένταξη των ΤΚΣ πραγµατοποιείται επιστηµονική αξιολόγηση και διαπραγµάτευση µεταξύ των Κρατών Mελών και της Ε. Επιτροπής. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες ιατήρησης (ΕΖ )» (Special Areas of Conservation - SAC) το αργότερο µέσα σε µια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τρεις ΥΑ και ΚΥΑ 6. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε δύο ΚΥΑ. Ο Κατάλογος των Ζωνών Ειδικής Προστασίας δηµοσιεύθηκε στην ΚΥΑ Η.Π / 1807 / Ε.103 / 2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ ). Σύµφωνα µε αυτήν στην Π Ε υπάρχουν αρκετές ΖΕΠ, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο κεφ. Α.1.1.α.6-3.5: φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον αυτής της µελέτης. Ο δε Κατάλογος των Ειδικών Ζωνών ιατήρησης δηµοσιεύθηκε στον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Π Ε υπάρχουν 24 ΕΖ, ο κατάλογος των οποίων καταγράφεται στο κεφ. Α.1.1.α αυτής της µελέτης. 2.2 Φορείς ιαχείρισης προστατευόµενων περιοχών Οι λειτουργίες και αρµοδιότητες των Φορέων ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών είναι σηµαντικές και προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/ ) «Χωροταξικός Σχεδιασµός & Αειφόρος Ανάπτυξη & άλλες διατάξεις». Λόγος για τους Φορείς ιαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών γίνεται και στον πρόσφατο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του νόµου η διοίκηση και διαχείριση των «Περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης», «Περιοχών προστασίας της φύσης», «Φυσικών Πάρκων», «Ειδικών Ζωνών ιατήρησης» και «Ζωνών Ειδικής Προστασίας» του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986, ανήκουν στους Φορείς ιαχείρισης. 5 Για τον προσδιορισµό των ΤΚΣ λαµβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ αυτής. 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». - Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π /853/Ε103/2008 (ΦΕΚ645/Β/ ) «Τροποποίηση των υπ' αριθµ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ' αριθµ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συµµόρφωση µε διατάξεις της Οδηγίας 2006/105 του Συµβουλίου της 20 ης Νοεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Υπουργική Απόφαση /1985 (ΦΕΚ 757/Β/ ) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας». - Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π /1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2 ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ». - Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...» (Β 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2 ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ». 37

5 Στην Π Ε έχουν συσταθεί και λειτουργούν 4 Φορείς ιαχείρισης: ο Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου, ο αντίστοιχος Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού, του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς και του Εθνικού Πάρκου Χελµού - Βουραϊκού. Αξίζει να αναφερθεί πως ένας σηµαντικός αριθµός Ειδικών Ζωνών ιατήρησης (ΕΖ ) και Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) αποτελούν αρµοδιότητα των Φορέων ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών του άρθρου 15 του Ν. 2742/ ιατήρηση της βιοποικιλότητας Με τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» διατυπώθηκε ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας, που έλαβε υπόψη τις διεθνείς συµβάσεις, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τα προβλήµατα της προϋπάρχουσας νοµοθεσίας. Ο νόµος αυτός δεν αναφέρεται µόνο στην προστασία οικοτόπων και ειδών, όπως συνέβαινε µε την προηγούµενη νοµοθεσία, αλλά επιχειρεί µε ολοκληρωµένο τρόπο την προστασία της βιοποικιλότητας ως εθνικού κεφαλαίου και κρίσιµης παρακαταθήκης της χώρας για το µέλλον 7. Οι βασικότερες διατάξεις του νόµου για την βιοποικιλότητα συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) Αντικαθίστανται τα άρθρα 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ). Στο πλαίσιο αυτό χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής, γεωµορφολογικής, βιολογικής, επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους. Οι προστατευόµενοι βιότοποι χαρακτηρίζονται πλέον ως: 1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, 2. Περιοχές προστασίας της φύσης, 3. Φυσικά πάρκα, 4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών, που διακρίνονται σε Ειδικές Ζώνες ιατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Καταφύγια Άγριας Ζωής, και 5. Προστατευόµενα τοπία, εισάγονται ρυθµίσεις για την προστασία και διαχείριση των Ειδικών Ζωνών ιατήρησης κατ εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως κυρώθηκε µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/ ), καθώς και ρυθµίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του ικτύου Natura 2000, τα σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, για την προστασία της ενδηµικής βιοποικιλότητας και ειδικότερες ρυθµίσεις για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη, την προστασία του φυσικού χώρου, την περιβαλλοντική βιοασφάλεια και την ευθύνη προστασίας της βιοποικιλότητας, την επιστηµονική έρευνα, την κοινωνική ενηµέρωση και συµµετοχή, την αποτροπή υποβάθµισης της βιοποικιλότητας. Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται, βάσει των διαθέσιµων επιστηµονικών στοιχείων, είτε η µείωση των πληθυσµών ενός ή περισσότερων απειλούµενων ειδών χλωρίδας ή πανίδας είτε η συρρίκνωση του φυσικού χώρου εξάπλωσής τους είτε η υποβάθµιση της κατάστασης ή η συρρίκνωση των οικοτόπων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση των ειδών αυτών ή οικοτόπων προτεραιότητας και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτό συµβαίνει, ο Υπουργός ΠΕΚΑ σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους υπουργούς, µπορεί, µε πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, να καθορίζει κατεπειγόντως κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για την αντιµετώπιση της κατάστασης και την επαναφορά, στην προηγούµενη κατάσταση, των πληθυσµών των ειδών ή του γεωγραφικού χώρου εξάπλωσής τους ή της έκτασης και κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων. 2.4 άση Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις προστατεύονται ρητώς από το άρθρο 24 του Συντάγµατος του 2001, το οποίο περιλαµβάνει και ειδική ερµηνευτική παράγραφο που τα ορίζει ως έννοιες. Ο Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/ ) «Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» τροποποιεί τον Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Τ.Α/ ) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» επικαλούµενος σχετική εξουσιοδότηση του νοµοθέτη από τις διατάξεις του άρθρου 24 (παρ. 1) του Συντάγµατος του Ο νέος νόµος τροποποιεί τον µέχρι πρότινος ισχύοντα ορισµό των εννοιών του δάσους και της δασικής έκτασης, ενώ παράλληλα επιχειρεί να ρυθµίσει και χρονίζοντα ζητήµατα όπως τα διακατεχόµενα δάση και οι δασωµένοι αγροί 8. 7 Μέχρι πρότινος εξάλλου τα ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και του βιολογικού πλούτου της χώρας ειδικότερα διέπονταν από τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 8 Η δασική νοµοθεσία συµπληρώνεται από αναρίθµητες ΚΥΑ και εγκυκλίους που επιχειρούν να ερµηνεύσουν τις διάφορες διατάξεις του Ν. 998/1979. Αξίζει να αναφερθεί πως τον Ιούνιο του 2012 το ΥΠΕΚΑ προκήρυξε διαγωνισµό µε αντικείµενο την «Κωδικοποίηση της ασικής Νοµοθεσίας» (βλ. ΥΠΕΚΑ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ράσεων, αρ. πρωτ.: / ). 38

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 3.5.1 Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα α) Προστατευόµενες περιοχές σε ιεθνές και Περιφερειακό επίπεδο Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι εξής µορφές προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. 1 ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, E-mail: ezogo@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιµο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη WWF Ελλάς-Σεπτέµβριος 2004 Επιµέλεια κειµένου: Παναγιώτα Μαραγκού Επιµέλεια εξωφύλλου: Μάριος Βόντας Κάθε αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χρ. Μπούγιας (Τµήµα Ειδίκευσης: Οικονοµική ιαχείριση) Τελική Εργασία «Βιώσιµη ιαχείριση Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Ιωάννης Χρ. Μπούγιας (Τµήµα Ειδίκευσης: Οικονοµική ιαχείριση) Τελική Εργασία «Βιώσιµη ιαχείριση Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου» Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2006-2007 Ιωάννης Χρ. Μπούγιας (Τµήµα Ειδίκευσης: Οικονοµική ιαχείριση) Τελική Εργασία «Βιώσιµη ιαχείριση Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου» Επιβλέπουσα: Επ. Καθ. κα Ρόϊδω Μητούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις για εφαρμογή. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις για εφαρμογή. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις για εφαρμογή H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσματα ανά τομέα... 4 1. Γενική περιβαλλοντική νομοθεσία... 4 1.1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης.

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα