Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/ (ΦΔΚ 207 Α)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/7-10-99 - (ΦΔΚ 207 Α)"

Transcript

1 Υωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και αειθόπορ ανάπηςξη Ν. 2742/ (ΦΔΚ 207 Α)

2 Σθνπόο Άξζξν 1: Σθνπόο ηνπ λόκνπ απηνύ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδώλ αξρώλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ζύγρξνλσλ νξγάλσλ, δηαδηθαζηώλ θαη κέζσλ άζθεζεο ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ πξνσζνύλ ηελ (1) αεηθόξν θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε, (2) θαηνρπξώλνπλ ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, δηαζθαιίδνπλ ηελ (3) πξνζηαζία ηoπ πεξηβάιινληνο ζην ζύλνιν ηνπ εζληθνύ ρώξνπ θαη ζηηο επί κέξνπο ελόηεηέο ηνπ θαη εληζρύνπλ ηε ζέζε ηεο ρώξαο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθό πιαίζην.

3 ηόσοι και απσέρ Άξζξν 2: Ο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο έρεη σο ζηόρν λα ζπκβάιιεη: α. Σηελ πποζηαζία και αποκαηάζηαζη ηος πεπιβάλλονηορ, ζηε διαηήπηζη ηων οικολογικών και πολιηιζμικών αποθεμάηων θαη ζηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθώλ γεσγξαθηθώλ, θπζηθώλ, παξαγσγηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρώξαο. β. Σηελ ελίζρπζε ηεο διαπκούρ και ιζόπποπηρ oικoνομικήρ και κοινωνικήρ ανάπηςξηρ ηεο ρώξαο θαη ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ηεο ζηνλ επξύηεξν επξσπατθό, κεζνγεηαθό θαη βαιθαληθό ηεο πεξίγπξν. γ. ηη ζηήπιξη ηηρ οικονομικήρ και κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζην ζύλνιν ηνπ εζληθνύ ρώξνπ θαη ηδίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο, έληνλσλ θνηλσληθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, θαζώο θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ή ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο.

4 ΟΡΓΑΝΑ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ (ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ) Επιηποπή Σπληνληζκνύ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Δζληθό ςμβούλιο Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο

5 ΜΕΑ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ (ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ) Γενικό Πλαίζιο Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Ειδικά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Πεπιθεπειακά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο

6 Γενικό Πλαίζιο Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (1) Απνηειεί ζύλνιν θεηκέλσλ ή θαη δηαγξακκάησλ κε ην νπνίν: α) θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνύληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ καθξνπξόζεζκε ρσξηθή αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ εζληθνύ ρώξνπ, β) απνηηκνύληαη νη ρσξηθέο επηπηώζεηο ησλ δηεζλώλ, επξσπατθώλ θαη εζληθώλ πνιηηηθώλ θαη γ) πξνζδηνξίδνληαη, κε πξννπηηθή δεθαπέληε (15) εηώλ, νη βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζύλζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθόξν νξγάλσζε ηνπ εζληθνύ ρώξνπ.

7 Γενικό Πλαίζιο Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (2) θαζνξίδεη εηδηθόηεξα ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο γηα: α) ηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ θύξησλ εζληθώλ πόισλ θαη αμόλσλ αλάπηπμεο, θαζώο θαη ησλ δηεζλώλ θαη δηαπεξηθεξεηαθώλ εηζόδσλ-ππιώλ θαη ζπλδέζεσλ ηεο ρώξαο, β) ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δηθηύσλ ππνδνκώλ θαη κεηαθνξώλ, θαζώο θαη ησλ θόκβσλ δηεπξσπατθήο αθηηλνβνιίαο, γ) ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, εμεηδίθεπζε θαη ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ παξαγσγηθώλ ηνκέσλ,

8 Γενικό Πλαίζιο Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (3) δ) ην ξόιν ησλ κεηξνπνιηηηθώλ θαη ινηπώλ ζεκαληηθώλ αζηηθώλ θέληξσλ θαη ηε ζρέζε κε ηελ ελδνρώξα ηνπο, ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ηνπ αζηηθνύ δηθηύνπ, θαζώο θαη ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνύ, αγξνηηθνύ, παξάθηηνπ θαη λεζησηηθνύ ρώξνπ θαη άιισλ θξίζηκσλ πεξηνρώλ ηνπ εζληθνύ ρώξνπ, ε) ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο ππαίζξνπ, ηε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, θαζώο θαη ηε δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο εζληθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζη) ηε γεσγξαθηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία βηώζηκσλ δηνηθεηηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ ελνηήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθό επίπεδν.

9 (Εθνικό μοντέλο σωποταξικήρ οπγάνωσηρ) (1) Αποσςγκέντπωση ισόπποπη ανάπτςξη? (2) Πεπιυεπειακοί πόλοι ανάπτςξηρ? (3) Διπολική οπγάνωση?

10 Γενικό Πλαίζιο Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (4) απνηειεί ηε βάζε αλαθνξάο γηα ην ζπληνληζκό θαη ηελ ελαξκόληζε ησλ επί κέξνπο πνιηηηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ δεκόζησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ησλ ΟΤΑ θαηαξηίδεηαη από ην ΥΠεΦσΓΔ, ελαξκνλίδεηαη κε ην εζληθό πξόγξακκα δεκνζίσλ επελδύζεσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο θαη άιια γεληθά ή εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα εζληθήο θιίκαθαο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε δηάξζξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνύ ρώξνπ ππόθεηηαη ζε έγθξηζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο θαηά ην άξζξν 79 παξ. 8 ηνπ Σπληάγκαηνο, αλαζεσξείηαη αvά πεληαεηία, εθόζνλ από ηελ αμηνιόγεζε πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ επόκελε παξάγξαθν πξνθύπηεη ηεθκεξησκέλε πξνο ηνύην αλάγθε

11 Ειδικά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (1) απνηεινύλ ζύλνια θεηκέλσλ ή θαη δηαγξακκάησλ κε ηα νπνία εμεηδηθεύνληαη ή θαη ζπκπιεξώλνληαη νη θαηεπζύλζεηο ηνπ Γεληθνύ Πιαηζίνπ θαη ηδίσο: ηε ρσξηθή δηάξζξσζε νξηζκέλσλ ηνκέσλ ή θιάδσλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εζληθήο ζεκαζίαο, ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ηερληθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνδνκήο εζληθνύ ελδηαθέξνληνο, κε εμαίξεζε ηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληώλ, θαζώο θαη ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ππνδνκώλ γλώζεο θαη θαηλνηνκίαο, νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ εζληθνύ ρώξνπ θαη ηδίσο ηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, ηηο νξεηλέο θαη πξνβιεκαηηθέο δώλεο, ηηο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζε δηεζλείο ή επξσπατθέο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη άιιεο ελόηεηεο ηνπ εζληθνύ ρώξνπ πνπ παξνπζηάδνπλ θξίζηκα πεξηβαιινληηθά, αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.

12 Ειδικά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (2) Σπλνδεύνληαη από πξόγξακκα δξάζεο ζην νπνίν εμεηδηθεύνληαη νη απαηηνύκελεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ελέξγεηεο, δξάζεηο, ξπζκίζεηο θαη πξνγξάκκαηα, ην θόζηνο, νη πεγέο θαη νη θνξείο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο, θαζώο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ θαη κέηξσλ θαη νη θνξείο εθαξκνγήο θαηαξηίδνληαη από ην ΥΠεΦσΓΈ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκόδηα Υπνπξγεία θαη ινηπνύο αξκόδηνπο νξγαληζκνύο Δγθξίλνληαη κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3, ύζηεξα από γλώκε ηνπ Δζληθνύ Σπκβνπιίνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. Η απόθαζε δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Αλαζεσξνύληαη αλά πεληαεηία, εθόζνλ από ηελ αμηνιόγεζε πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ επόκελε παξάγξαθν πξνθύςεη ηεθκεξησκέλε αλάγθε αλαζεώξεζεο. Σην ρξνληθό απηό δηάζηεκα είλαη θαη' εμαίξεζε δπλαηή ε ηξνπνπνίεζή ηνπο Σπληάζζεη αλά δηεηία εθζέζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν βαζκόο θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ησλ Δηδηθώλ Πιαηζίσλ

13 Πεπιθεπειακά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (1) Καηαξηίδνληαη γηα θάζε πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο θαη απνηεινύλ ζύλνια θεηκέλσλ ή θαη δηαγξακκάησλ κε ηα νπνία: α) θαηαγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζέζε ηεο πεξηθέξεηαο ζην δηεζλή θαη επξσπατθό ρώξν, ν ξόινο ηεο ζε εζληθό επίπεδν θαη ζε ζύγθξηζε κε άιιεο πεξηθέξεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο δηαπεξηθεξεηαθνύ ραξαθηήξα πνπ έρεη ή κπνξεί λα αλαπηύμεη, β) θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνύληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηε καθξνπξόζεζκε αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ ρώξνπ ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο, γ) απνηηκώληαη νη ρσξηθέο επηπηώζεηο ησλ επξσπατθώλ, εζληθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο θαη δ) πξνζδηνξίδνληαη, κε πξννπηηθή δεθαπέληε (15) εηώλ, νη βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθόξν αλάπηπμε ηνπ ρώξνπ ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ζα πξνσζνύλ ηελ ηζόηηκε έληαμή ηεο ζηνλ επξύηεξν δηεζλή, επξσπατθό θαη εζληθό ρώξν.

14 Πεπιθεπειακά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (2) ππνδεηθλύνπλ εηδηθόηεξα ηηο θαηεπζύλζεηο γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ βαζηθώλ δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ δηνηθεηηθήο, θνηλσληθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο πεξηθεξεηαθνύ θαη δηαλνκαξρηαθνύ ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξόηεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ρώξνπ θαη ηδίσο απηέο πνπ αθνξνύλ ζηε δεκηνπξγία βηώζηκσλ δηνηθεηηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ ελνηήησλ ζε ελδνπεξηθεξεηαθό επίπεδν.

15 Πεπιθεπειακά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (3) Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηα πξνγξακκαηηθά Πιαίζηα γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ βαζηθώλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξσηνγελνύο, δεπηεξνγελνύο θαη ηξηηνγελνύο ηνκέα θαη ηδίσο ηηο πεξηνρέο, ππό κνξθή ελαιιαθηηθώλ δπλαηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαδεηεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα ν θαζνξηζκόο Πεξηνρώλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θαη ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο αληίζηνηρα απαηηείηαη ν θαζνξηζκόο Πεξηνρώλ Δηδηθώλ Φσξηθώλ Παξεκβάζεσλ θαη Σρεδίσλ Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθώλ Παξεκβάζεσλ. Οη γεληθέο θαηεπζύλζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Πιαηζίσλ, κπνξνύλ λα εμεηδηθεύνληαη πεξαηηέξσ ζην επίπεδν ησλ εδαθηθώλ νξίσλ ησλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ ή θαη άιισλ γεσγξαθηθώλ ελνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο.

16 Πεπιθεπειακά Πλαίζια Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (4) Τα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ζπλνδεύνληαη από πξόγξακκα δξάζεο, ζην νπνίν εμεηδηθεύνληαη νη απαηηνύκελεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ελέξγεηεο, ξπζκίζεηο, κέηξα θαη πξνγξάκκαηα, ην θόζηνο θαη νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ, θαζώο θαη νη θνξείο θαη ηo ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ. ηο αναπηςξιακό ππόγπαμμα κάθε πεπιθέπειαρ πεπιλαμβάνονηαι καηά πποηεπαιόηηηα ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνσζνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο κε πξννπηηθή πέληε (5) εηώλ από ηελ έγθξηζή ηνπ.

17

18 ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ (ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ') (ΝΗΣΙΓΔΣ ΣΦΔΓΙΑΣΜΟΥ) Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (ΠΟΑΠΓ) Πεξηνρέο Δηδηθώλ Φσξηθώλ Παξεκβάζεσλ (ΠΔΦΠ) Σρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθώλ Παξεκβάζεσλ (ΣΟΑΠ)

19

20

21

22 Φξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ Δζληθό Γίθηπν Πιεξνθνξηώλ γηα ην Φσξνηαμηθό Σρεδηαζκό

23 ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΩN (ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ') Φνξείο δηαρείξηζεο Αξκνδηόηεηεο Γηνίθεζε Πόξνη

24

25

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.

Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011. Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ. Αγξνηηθή παξαγσγή θαη βηνπνηθηιόηεηα Προστασία αγροτικής βιοποικιλότητας μέσω τοσ ν.3937/2011 Δπγελία Αλδξνπθάθε Γξαθείν Γ.Γξακκαηέα ΥΠΔΚΑ Βηνπνηθηιόηεηα θαη αγξνηηθή παξαγσγή Αγξνηηθή βηνπνηθηιόηεηα Αγξνηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ΕΩΣΕΡΙΚΕΤΟΝΣΑ ΣΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Οη κεηαθνξέο πξνθαινύλ παξελέξγεηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΜΟΙΙΑ ΓΙΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Α ΦΑΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΙΚΟ ΥΔΓΙΙΑΜΟ» ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Φύλο Άνδρας Γσναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονομαηεπώνσμο:.. Διεύθσνζη: Τηλέθωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα.

Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. Οξγαληζκόο Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσθεινύο ηδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δ.Σ.Η.Δ.Μ.-Θ.» Άξζξν 1 Μνξθή Δπσλπκία Έδξα Σθξαγίδα. 1. Σπζηήλεηαη θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηελ επσλπκία «Μνξθσηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία 01-07-2010 1 από 5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:...

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011..

ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΗΑΖ:..31η/2011.. ηηρ..29ηρ/11/2011.. ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ Σασ. Γ/νζη : Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Γιάκος 01 Άγιορ ηέθανορ..απιθ. Απόθαζηρ:..242/2011.. ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο..29ηρ/11/2011..

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα