Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ » σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/ έγγξαθν ζαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο."

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: , FAX: Web site: Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο Κοιν.: Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ » σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/ έγγξαθν ζαο. ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη πξνζπαζώληαο ην Παξάξηεκα καο λα αληαπνθξηζεί θαη λα ζπκβάιεη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ξόινπ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. πνπ είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο ηνκέα, ζαο απνζηέιιεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ Αλαπηπμηαθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Υώξαο καο. Οη πξνηάζεηο καο ζα επηθεληξσζνύλ ζην πξσηνγελή θαη ζηνλ εμαξηώκελν από απηόλ Γεπηεξνγελή θαη Σξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη επηζεκάλζεηο θαη εμεηδηθεύζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ επηγξακκαηηθά ζίγεη ε 2 ε εγθύθιηνο ζρεδηαζκνύ θαη θαηάξηηζεο ηνπ αλαπηπμηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ε γεληθέο γξακκέο απηέο νη πξνηάζεηο καο ζπλνςίδνληαη ζηνλ ζρεδηαζκό, ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζηελ πινπνίεζε πνιηηηθώλ ζε Παλειιαδηθό θαη Πεξηθεξεηαθό επίπεδν, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζην πιαίζην ησλ εζληθώλ θαη επξσπατθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Υώξαο θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο. Σα ζέκαηα ή ηα πξνβιήκαηα απηά πνπ ζαο ζίγνπκε πνιιέο θνξέο ηα ζπλνδεύνπκε κε πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο νη νπνίεο ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζεο. Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. Ο Πξόεδξνο Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Ο Γελ. Γξακκαηέαο Εαθείξεο Μπζηαθίδεο Κσλ/λνο ηέθνο Ακολοςθούν αναλςηικά οι πποηάζειρ μαρ. 1

2 ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ για ηον Αναπηςξιακό Ππογπαμμαηιζμό ηα πιαίζηα ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Πξνγξακκαηηζκό είλαη δόθηκν λα επηζεκάλνπκε, λα επηιύζνπκε θαη ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπκε ζε θνηλέο δξάζεηο έηζη ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε, ζεζκηθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ πεξηνρή καο, ηελ Πεξηθέξεηα καο θαη ηελ ρώξα ελ γέλεη. Έηζη ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί έλαο ζπλνιηθόο επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο ή επηρεηξεζηαθό ζρέδην πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη από όινπο ηνπο Αλαπηπμηαθνύο θνξείο, αιιά θαη νπνηνλδήπνηε άιινλ θνξέα κπνξεί λα πξνάγεη, λα ζπλδξάκεη ή λα βνεζήζεη ζηελ Αλάπηπμε. ηα πιαίζηα απηνύ ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη δόθηκν λα πξνβιέπνληαη δηάθνξα όξγαλα πινπνίεζεο, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλα, κε θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο θαη κε νξγάλσζε ζε νκάδεο εξγαζίαο, αιηεύνληαο θαη αμηνπνηώληαο ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Ζ ζύληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ πέξα από ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (πνπ δελ γίλεηαη ζηελ παξνύζα 2 ε εγθύθιην) θαη ηε δηαηύπσζε ζηόρσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ είλαη αδήξηηε αλάγθε λα δηαηππώλεη κε ζαθήλεηα θαηεπζύλζεηο άκεζα πινπνηήζηκεο θαη όρη απιά εθζέζεηο ηδεώλ. Έηζη, ζπλνςίδνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζηα παξαθάησ. Σομείρ Παπέμβαζηρ ηος Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξέπεη λα εμεηδηθεπηνύλ θαιύηεξα ζε δηαθόξνπο επηκέξνπο ηνκείο θαη όρη λα «ηζνπβαιηαζηνύλ» ζε κηα κόλν παξάγξαθν κε ηνλ ηίηιν «Γεσξγία θαη Αιηεία». Έηζη, κόλν ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο, κε ηνπο νπνίνπο ζα αζρνιεζνύκε παξαθάησ ζηηο πξνηάζεηο καο: 1) Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, Μειηζζνθνκίαο θαη Γαζώλ. Πξόθεηηαη γηα 4 αιιεινεμαξηώκελνπο ηνκείο. 2) ε ζέκαηα νξπθηνύ πινύηνπ. 3) ε ζέκαηα αιηείαο (ζαιάζζησλ θαη εζσηεξηθώλ πδάησλ). 4) ε ζέκαηα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (θπζηθνύ, δαζηθνύ, αγξνηηθνύ, ζαιάζζηνπ αιιά θαη αζηηθνύ). ηνλ ηνκέα απηό ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο πνηόηεηαο ησλ κειεηώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πιεξόηεηα ηνπο. Ζ πιεξόηεηα απηή ζα εμαζθαιίζεη άκεζα ή έκκεζα ηελ επηηπρία όισλ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ απηέο πξαγκαηεύνληαη. 5) ε ζέκαηα έξγσλ ππνδνκήο (Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, Γαζνηερληθώλ έξγσλ, επξύηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο). 2

3 6) ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα απηή είλαη κεησκέλε ιόγσ έιιεηςεο πόξσλ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οη ειιείςεηο απηέο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Πνιηηείαο ζε απηόλ. 7) ε ζέκαηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ θαη εδαθηθώλ πόξσλ. 8) ε ζέκαηα κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίνπ κε εμεηδίθεπζε ζηα πξντόληα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. 9) ε ζέκαηα ράξαμεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο ΚΑΠ, ηνπ ΠΟΔ θαη ησλ ΚΟΑ. 10) ε ζέκαηα αλάδεημεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο καο. Βαζικά πποβλήμαηα ηος ππυηογενή ηομέα και πποηεινόμενερ λύζειρ μέζα από ηον Αναπηςξιακό Ππογπαμμαηιζμό 1) Δνίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ ηηρ Γευπγίαρ μέζυ ηηρ κείυζηρ ηος αςξημένος κόζηοςρ παπαγυγήρ ηυν αγποηικών πποφόνηυν αλλά και αύξηζηρ ηηρ παπαγυγήρ ηοςρ. Πέξα από ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ε θεληξηθή εμνπζία (κείσζε ηνπ ΦΠΑ ησλ αγξνηηθώλ εθνδίσλ θ.α.) ελδεηθηηθά νξηζκέλεο δξάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε είλαη: α) Δγγεηνβειηησηηθά έξγα γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ ώζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή, λα κεησζεί ην θόζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα πξντόληνο θαη λα γίλεη εθηθηή ε αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηώλ. Λακβάλνληαο πάληνηε σο γλώκνλα ηελ ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. β) Έξγα αλαδαζκώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ιόγσ ηνπ πνιπηεκαρηζκνύ ηνπ αγξνηηθνύ θιήξνπ. Απηή ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε απμάλεη ζε κεγάιν βαζκό ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη εκπνδίδεη ηελ δεκηνπξγία αγξνηηθώλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. δ) Αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο όπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα. Ζ δξάζε απηή ζα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, παξάιιεια όκσο ζα επηηξέςεη θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εθαξκνζηεί κε άιιεο δπλακηθόηεξεο, απνδνηηθόηεξεο θαη εθηόο επνρήο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο απνθέξνπλ πςειόηεξα εηζνδήκαηα ζηνπο παξαγσγνύο (π.ρ. ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο, ζεξκαηλόκελα ρακειά ηνύλει πξστκηζεο). ε) Δπηζθεπή, βειηίσζε θαη θαηαζθεπή λένπ αγξνηηθνύ δηθηύνπ δξόκσλ ηόζν γηα ηνπο γεσξγνύο όζν θαη γηα ηνπο θηελνηξόθνπο θαη γηα ηνπο δαζεξγάηεο. Ζ επίδξαζε απηώλ ησλ 3

4 έξγσλ ζην θόζηνο παξαγσγήο είλαη ζεηηθή ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηνπο θηελνηξόθνπο. ε απηέο ηηο δξάζεηο ελζσκαηώλνληαη θαη νη νξεηλνί δξόκνη πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηα ιαηνκεία, ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή είλαη απαηηεηηθόηεξε αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 2) Ζ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ θαη ε απνζύλδεζε ηεο ελίζρπζεο από ηελ παξαγσγή παξέιπζε θαη απνδηνξγάλσζε ηνλ παξαγσγηθό ηζηό ηεο αγξνηηθήο καο νηθνλνκίαο. Γηα απηό ην ιόγν θα ππέπει να δοθεί ιδιαίηεπη πποζοσή ζηην αναδιάπθπυζη ηυν καλλιεπγειών. ρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηώλ, πνπ γεληθά γίλεηαη απνδεθηό όηη είλαη πιένλ ζεκαληηθόηαηνο παξάγνληαο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα δνζεί πάιη ζεζκνζεηεκέλνο ξόινο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Απηή ηε ζηηγκή ν ξόινο ηνπ δεκνζίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη αόξηζηνο θαη αζαθήο. Θα πξέπεη ινηπόλ: α) Να ζπζηαζνύλ ηκήκαηα Γηάξζξσζεο - Αλαδηάξζξσζεο θαιιηεξγεηώλ, έξγν ησλ νπνίσλ ζα είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ελδερόκελεο λέεο θαηά πεξηνρή θαιιηέξγεηεο, κε θάζε πξόζθνξν κέζν θαη ε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο θαιιηέξγεηάο ηνπο ζηελ πεξηνρή, ην ζρεηηθό θόζηνο, ε ύπαξμε αγνξώλ θιπ.. Ωο ηέηνηα κέζα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν, επαθέο κε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη ήδε θάπνηα θαιιηέξγεηα, αλάπηπμε πεηξακαηηθώλ θαιιηεξγεηώλ θιπ.. β) Απηό πνπ ζα θάλεη σζηόζν ηελ δηαθνξά ζα είλαη κηα ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο παξαγσγνύο, νη νπνίνη ζα είλαη πξόζπκνη λα ζπλδξάκνπλ κε ηελ εξγαζία θαη θάπνηα από ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ, ώζηε λα πξαγκαηνπνηνύληαη δνθηκαζηηθέο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ εμαγσγή πην αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. Όια απηά βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη βάζε ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίαο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ. γ) Ζ αλαδηάξζξσζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαιιηέξγεηεο πνπ κελ ππάξρνπλ ζηελ θάζε πεξηνρή αιιά ζα πξέπεη λα απμεζνύλ νη εθηάζεηο ηνπο (π.ρ. όζπξηα), άιιεο δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο νπσξνθεπεπηηθώλ (αθηηλίδηα, ζηαθύιηα, ινηπνί νπσξώλεο θαη θεπεπηηθά θ.α.), θαιιηέξγεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θαιάζη ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη ηέινο λέεο θαιιηέξγεηεο κε ηθαλνπνηεηηθέο πξννπηηθέο (Αγξηαγθηλάξα, γθόηδη κπέξη θ.α.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνύλ θαιιηέξγεηεο θζίλνπζεο σο ηώξα, κε ηζηνξία ζε θάζε πεξηνρή θαη ζεηηθέο πιένλ πξννπηηθέο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ηεπηινθαιιηέξγεηα (έληαμε ηεο ζε 5εηέο πξόγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο), ε θαιιηέξγεηα ηεο Ακπγδαιηάο θ.ι.π.. Έηζη αλαβηώλνληαο ηελ θαιιηέξγεηα βηνκεραληθώλ θπηώλ δελ ζα θηλδπλεύζνπλ θαη άιιεο γεσξγηθέο βηνκεραλίεο κε θιείζηκν, ιόγσ έιιεηςεο πξώησλ πιώλ. δ) Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ δελ κπνξεί, νύηε θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κεκνλσκέλα. Θα πξέπεη λα εθπνλεζνύλ επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά ζρέδηα ζε θεληξηθό 4

5 επίπεδν (επίπεδν ρώξαο), θαη κεηά λα εθπνλεζνύλ ηα επηρεηξεζηαθά θαη ζηξαηεγηθά ηεο θάζε πεξηνρήο. Δθόζνλ δελ ππάξρεη ην πξώην (ν θεληξηθόο ζρεδηαζκόο, έηζη ώζηε λα γλσξίδνπκε πνπ ζέινπκε θαη ηη;) θηλδπλεύεη θάζε ζρέδην λα νδεγεζεί ζε απνηπρία ή/θαη ζε κε πινπνίεζε. 3) Μεηαποίηζη Σςποποίηζη: Πνιιά από ηα παξαγόκελα γεσξγηθά πξντόληα όηαλ εκπνξεύνληαη ζηελ πξσηνγελή ηνπο κνξθή είλαη ρακειήο αμίαο θαη αθήλνπλ κεησκέλν εηζόδεκα ζηνλ παξαγσγό. πλεπώο θα ππέπει να αναληθθούν δπάζειρ αύξηζηρ ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ ηυν γευπγικών πποφόνηυν ηηρ πεπιθέπειάρ μαρ. Σέηνηεο δξάζεηο ζα αθνξνύλ ελίζρπζε ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ζηνλ δεπηεξνγελή πιένλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Πξντόληα ζηα νπνία κπνξνύκε λα εζηηάζνπκε πέξαλ ησλ λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ γηα παξάδεηγκα είλαη ην ειαηόιαδν, ηα αξσκαηηθά θπηά, ην ηζίπνπξν, ην θνλζεξβνπνηεκέλν ζπαξάγγη θαη πνιιά άιια. Ζ ηππνπνίεζε θαη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα γίλεη ηόζν ζε ηνπηθή θαη νηθηαθή θιίκαθα όζν θαη ζε ζπλεηαηξηζηηθή ή επηρεηξεκαηηθή θιίκαθα. Σέηνηεο επελδύζεηο κπνξεί λα είλαη πξόηππα ηπξνθνκεία, ζπζθεπαζηήξηα, ζθαγεία, αιεπξόκπινη, βηνηερλίεο γάιαθηνο θ.α., όια απηά πάληα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ηεο Εσηθήο παξαγσγήο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξώηε ύιε γηα απηέο ηηο κνλάδεο. Θα πξέπεη όκσο λα εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ γεσξγηθώλ βηνκεραληώλ ζηηο πεξηζζόηεξεο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο, ζηα πιαίζηα θαη ηεο πνζνύκελεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ, ώζηε λα σθειεζνύλ ηόζν νη παξαγσγνί όζν θαη επξύηεξα ε ηνπηθή νηθνλνκία από ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ παξαγόκελσλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ (δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο), ππνδεηθλύνληαο παξάιιεια θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πινπνίεζεο απηώλ ησλ επελδύζεσλ. Οη βηνκεραλίεο απηέο θάιιηζηα κπνξνύλ λα αθνξνύλ θαη πξντόληα νξπθηνύ πινύηνπ (π.ρ. βηνκεραλία παξαγσγήο γπαιηζηεξνύ ραξηηνύ κε πξώηε ύιε ην κάξκαξν). 4) Βεληίυζη ηηρ πποβολήρ, ηηρ πποώθηζηρ και ηηρ εμποπεςζιμόηηηαρ ηυν πποφόνηυν ηος ππυηογενούρ ηομέα. Απηό ζα γίλεη πξσηαξρηθά κε ηελ δηεξεύλεζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαλαισηηθώλ ζπλεζεηώλ, εληόο θαη εθηόο ρώξαο. Δληόο ρώξαο ηα δεδνκέλα ζα καο βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζνπκε κε ζηόρν ηελ απηάξθεηα, ελώ εθηόο ρώξαο ζα ζηνρεύζνπκε ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ. Καηαιπηηθό ξόιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα κπνξεί λα παίμεη ε πξνώζεζε ηεο ηδέαο ηνπ θαιαζηνύ ησλ πξντόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δεκνπξαηεξίσλ Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ. Πέξαλ απηώλ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζθνπνύ ζα πξέπεη γίλνπλ θαη ηα παξαθάησ: 5

6 α) Να εληζρπζεί ε ζπκβνιαηαθή γεσξγία - θηελνηξνθία. β) Έθδνζε θπιιαδίσλ θαη πξνβνιή ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ πνπ ζα πξνβάινπλ εκκέζσο θαη ηα πξντόληα καο. γ) Ζ αλάπηπμε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο. Τπάξρνπλ ήδε αξθεηά πξντόληα πνπ ην ειεθηξνληθό ηνπο εκπόξην ηνπο έρεη κεγάιε επηηπρία, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξντόληα κειηζζνθνκίαο. ε) ήκαλζε, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία θεκηζκέλσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, ηα νπνία σο ηώξα δηαθηλνύληαη ρύκα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ην Σζίπνπξν από ηελ επαξρία Παγγαίνπ. Μόλν έηζη ηα πξντόληα απηά ζα απνθηήζνπλ ηαπηόηεηα θαη όλνκα θαη ζα πξνσζεζνύλ θαιύηεξα ζηηο αγνξέο. Θα πξέπεη λα ππνζηεξηρηνύλ δπλακηθά ηέηνηεο δξάζεηο θαη κέζα από πξνγξάκκαηα θαη κε αιιαγή ησλ όπνησλ λνκνζεηηθώλ ζηξεβιώζεσλ (βιέπε πεξίπησζε Σζίπνπξνπ). η) Θα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε όζνλ αθνξά ηα δίθηπα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο γηα θάζε γεσξγηθό πξντόλ πνπ ζα πξνηαζεί, έηζη ώζηε ε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ λα είλαη θάηη παξαπάλσ από νδεγία θαιιηέξγεηαο. Γεκηνπξγία Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία επέιηθησλ δηθηύσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ όπνπ νη Γεσηερληθνί κπνξνύλ λα ζπλδξάκνπλ θαηαιπηηθά. 5) Μεγάλο άνοιγμα ταλίδαρ ηιμών μεηαξύ παπαγυγού και καηαναλυηή. Απηή ε ςαιίδα ηηκώλ κεηώλεη δξαζηηθά ην γεσξγηθό εηζόδεκα αιιά θαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ, απνθέξνληαο παξάιιεια κεγάια θέξδε γηα ηνπο κεζάδνληεο. Σν πξόβιεκα απηό είλαη παλειιαδηθήο θύζεσο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θπξίσο από ηελ θεληξηθή εμνπζία. ε ηνπηθό όκσο επίπεδν ζα κπνξνύζε λα κεησζεί απηό ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο α) κέζσ ησλ απεπζείαο ζπκθσληώλ πνπ ζα πξέπεη λα επηδησρζνύλ κεηαμύ ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ θαη ησλ ηειηθώλ κεηαπσιεηώλ β) κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνύ ησλ δεκνπξαηεξίσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη γ) κέζσ ηνπ ζεζκνύ ησλ αγξνηηθώλ αγνξώλ ησλ παξαγσγώλ πνπ ήδε εθαξκόδεηαη πηινηηθά. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη νξγάλσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγώλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο (νκάδεο, ζπλεηαηξηζκνί, λνκηθά πξόζσπα) έηζη ώζηε λα νδεγεζνύκε ζε δεκηνπξγία κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα δηέπνληαη από θαλόλεο δηθαίνπ, κε απώηεξν ζηόρν ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηώλ κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο θαη απεμάξηεζεο από ηνπο ιεγόκελνπο θεξδνζθόπνπο. 6) Έλλειτη πποζυπικού ζηιρ ςπηπεζίερ ηος ππυηογενούρ ηομέα μειυμένη αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ. Σν πξόβιεκα είλαη ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην ζηελ άζθεζε νινθιεξσκέλεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο από ηελ ρώξα καο. Γπζηπρώο ην 6

7 πξόβιεκα επηηείλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν από κέηξα εμνηθνλόκεζεο δαπαλώλ. Η ζηελέσωζη ηων ςπηπεζιών ηος ππωηογενούρ ηομέα (Τπνπξγείνπ, Πεξηθεξεηώλ θαη Γήκσλ) με εξειδικεςμένο Γεωηεσνικό Επιζηημονικό Πποζωπικό είναι ικανή και αναγκαία ζςνθήκη για να μποπέζει ο ππωηογενήρ ηομέαρ ηηρ οικονομίαρ ηηρ σώπαρ μαρ να αποηελέζει ηο μοσλό εξόδος ηηρ σώπαρ μαρ από οικονομική κπίζη όπωρ εςαγγελίζονηαι όλοι ηον ηελεςηαίο καιπό, αλλά μόνο οι Γεωηεσνικοί επιζηήμονερ μποπούνε να ηο επιηύσοςν. Παξάιιεια όκσο ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ γεσηερληθνύ, θπξίσο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ζηνλ άμνλα : αζθαλή και ςγιεινά ηπόθιμα θαη όρη απνθιεηζηηθά ζηελ αύμεζε ηνπ γεσξγηθνύ εηζνδήκαηνο. Ζ δνπιεηά καο απεπζύλεηαη ζε όινπο θαη όρη κόλν ζηνπο γεσξγνύο. Ο ξόινο ηνπ γεσπόλνπ ησλ εθαξκνγώλ έρεη παξέιζεη ζε κεγάιν βαζκό γηα ην δεκόζην. Όκσο ε δνπιεηά ησλ Γεσηερληθώλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κπνξεί πιένλ λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ζαθώο πην απνηειεζκαηηθή. ηα πιαίζηα απηά ζεκαληηθή ζα είλαη ε δηαζύλδεζε ππεξεζηώλ κεηαμύ ηνπο: Γεκόζηεο ππεξεζίεο -Παλεπηζηήκηα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα. Ζ δεκόζηα όκσο δηνίθεζε όζνλ αθνξά ην έξγν ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκό, έηζη ζα πξέπεη λα ηεζνύλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ παξνρή έξγνπ θαη ηερλνγλσζίαο θαη όρη κόλν ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπ ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ. 9) Δξεύπεζη σπημαηοδοηικών επγαλείυν για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηόζο ηυν αγποηών όζο και ηυν κηηνοηπόθυν ζηα πιαίζηα ηεο ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο ζηελόηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Τπάξρεη ήδε ζνβαξό πξόβιεκα ρξεκαηνδόηεζεο ησλ θαιιηεξγεηώλ ιόγσ πεξηνξηζκνύ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ εηαηξηώλ γεσξγηθώλ εθνδίσλ γηα ηελ θεηηλή ρξνληά. ηνλ θηελνηξνθηθό ηνκέα είλαη γλσζηά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ θηελνηξόθσλ καο από ηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκώλ ησλ γαιαθηνβηνκεραληώλ. Γηα όια απηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ηακείν εγγπνδνζίαο (ην νπνίν είρε εμαγγειζεί από ηελ θπβέξλεζε) πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ξεπζηόηεηα ζηνπο αγξνηνθηελνηξόθνπο καο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο αμηόπηζηνο κεραληζκόο εμαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο ησλ παξαγσγώλ καο από ηνπο εκπόξνπο κεηαπνηεηέο γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ηα ιεγόκελα «θαλόληα» ησλ εκπόξσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ. Δνδεικηικά έπγα και δπάζειρ πος θα υθελήζοςν ηον ππυηογενή ηομέα. 1) Καηαζθεπή θάζεησλ αμόλσλ ηεο Δγλαηίαο νδνύ παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δηεπξσπατθώλ δηθηύσλ. Σέηνηα έξγα βνεζάλε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο κεηαθνξέο θαη εμαγσγέο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ καο. 7

8 2) Ζ ρώξα καο δελ είλαη απηάξθεο ζε καιαθό ζηηάξη. Μηα θαιιηέξγεηα απνδνηηθή π.ρ. γηα ηελ Π.Δ Γξάκαο έρεη εγθαηαιεηθηεί ιόγσ ηεο ΚΑΠ θαη νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ ζηξαθεί ζηελ επηδνηνύκελε θαιιηέξγεηα ζθιεξνύ ζηαξηνύ, όρη όκσο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Πξέπεη ε πνιηηεία λα ζηξαθεί ελεξγά κε δξάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ελ ιόγσ θαιιηέξγεηαο, ε νπνία εμαζθαιίδεη δηαηξνθηθή επάξθεηα ζηε ρώξα καο ζε απηνύο ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δηαλύνπκε. 3) Ζ αλάδεημε πεξηζζόηεξσλ πξντόλησλ Πξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ) ηα νπνία όκσο ππάξρνπλ αιιά κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε δελ πξνσζείηαη ε εκπνξία ηνπο. 4) Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζε ηνπηθό επίπεδν σο εξγαιείνπ θαηάθηεζεο λέαο γλώζεο πνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ πξόνδν ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα. Λόγσ ηεο ηνπηθήο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπηθή έξεπλα γηα λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθή. Έηζη ε Πεξηθέξεηα θαη άιινη θνξείο ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ηνπ ΤΠΑΑΣ ηεο πεξηνρήο καο (ΗΝΑΛΔ Καβάιαο) θαη κε Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ηεο πεξηνρήο καο ή θαη ηεο ππόινηπεο ρώξαο (Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Α.Π.Θ.) ήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ άιινηε έρεη δηαθαλεί όηη ε Διιάδα κόλν κέζσ ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα (θαη ηνπ ηνπξηζκνύ), κπνξεί λα νξζνπνδήζεη. Οη Γεσξγηθέο Δθαξκνγέο έρνπλ πξνζθέξεη ηόζν ζηνλ Έιιελα Αγξόηε, όζν θαη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. ήκεξα πξέπεη ίζσο λα μαλαδνύκε ηί κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηνλ πεηξακαηηζκό κε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη ην λέν γελεηηθό πιηθό. Ζ εμεηδηθεπκέλε γλώζε πνπ παξέρνπλ νη γεσηερληθέο ζρνιέο ζα κπνξνύζε άκεζα λα πξνζθέξεη ζηνλ αγξόηε θαη θαη επέθηαζε ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Όκσο ε γεσξγία ζήκεξα δελ κπνξεί λα έρεη κέιινλ, ρσξίο ηελ θάζεηε αμηνπνίεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ: Παξαγσγή Σππνπνίεζε Μεηαπνίεζε Γηαθίλεζε. Δλ θαηαθιείδη, θαη θιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Πξνγξακκαηηζκό, ην παξάξηεκα καο ζεσξεί όηη θάζε επηηπρήο ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πξνόδνπ ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο καο ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζε έλα πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη από πέληε ππιώλεο, ηα ιεγόκελα Πέληε Έςηινλ. Οι πςλώνερ αςηοί είναι: Δνημέπυζη, Δνθάππςνζη, Δκπαίδεςζη, Δνίζσςζη και Έλεγσορ. 8

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 17-01-2012. Αξηζ. Πξση: 38. Προς: -Σνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. θ. Θώζηα θαλδαιίδε

Θαβάια, 17-01-2012. Αξηζ. Πξση: 38. Προς: -Σνλ Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. θ. Θώζηα θαλδαιίδε ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ΕΩΣΕΡΙΚΕΤΟΝΣΑ ΣΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Οη κεηαθνξέο πξνθαινύλ παξελέξγεηεο,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα