ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ)"

Transcript

1 1990L0496 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) (EE L 276 της , σ. 40) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και L του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 M2 Οδηγία 2003/120/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2003 L M3 Οδηγία 2008/100/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2008 L M4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 L

2 1990L0496 EL ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (90/496/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ( 2 ), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 3 ), Εκτιμώντας: ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν μέτρα με σκοπό την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων ότι παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού για τη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας και για επιλογή κατάλληλης διατροφής που ταιριάζει στις ανάγκες του καθενός ότι το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στο ψήφισμα τους της 7ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης κατά του καρκίνου, χαρακτήρισαν τη βελτίωση της διατροφής ως πρωταρχικό θέμα ότι η γνώση των δασικών αρχών της διατροφής και η κατάλληλη επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες τους μπορούν να συντελέσουν σημαντικά στη διευκόλυνση της προαναφερόμενης επιλογής του καταναλωτή ότι η εφαρμογή της επισήμανσης όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες ελπίζεται να προκαλέσει μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στον τομέα της εκπαίδευσης του ευρύτερου κοινού σε θέματα διατροφής ότι προς όφελος του καταναλωτή, από τη μια πλευρά, και για να αποτραπούν οιαδήποτε ενδεχόμενα εμπόδια στις συναλλαγές, από την άλλη, η σχετική με τις τροφικές ιδιότητες επισήμανση πρέπει να έχει μορφή τυποποιημένη σε ολόκληρη την Κοινότητα ότι τα τρόφιμα με επισήμανση σχετική με τις τροφικές ιδιότητες τους πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανόνες που ορίζει η παρούσα οδηγία ότι όλες οι άλλες μορφές επισήμανσης σχετικής με τις τροφικές ιδιότητες θα πρέπει να απαγορεύονται αλλά τα τρόφιμα χωρίς καμία σχετική με τροφικές ιδιότητες επισήμανση θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα ότι για να έχουν απήχηση στο μέσο καταναλωτή και να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο καθιερώνεται και επειδή το σημερινό επίπεδο των γνώσεων στο θέμα της διατροφής είναι χαμηλό, τα παρεχόμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι απλά και κατανοητά ( 1 ) ΕΕ αριθ. C 282 της , σ. 8και ΕΕ αριθ. C 296 της , σ. 3. ( 2 ) ΕΕ αριθ. C 158 της , σ. 250 και ΕΕ αριθ. C 175 της , σ. 76. ( 3 ) ΕΕ αριθ. C 159 της , σ. 41.

3 1990L0496 EL ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας για ορισμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επιτρέψει να αποκτηθεί πολύτιμη πείρα στον τομέα αυτό και να εκτιμηθούν οι αντιδράσεις των καταναλωτών στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν τις θρεπτικές ιδιότητες των τροφίμων, πράγμα που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να επανεξετάσει τις σχετικές ρυθμίσεις και να προτείνει τυχόν κατάλληλες τροποποιήσεις ότι, προκειμένου να πεισθούν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παράσχουν επισήμανση όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό προϊόντων, η εισαγωγή μέτρων που καθιστά πληρέστερη και πλέον ισορροπημένη την πληροφόρηση πρέπει να γίνει προοδευτικά ότι στους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές του Codex alimentarius για τη σχετική με τις τροφικές ιδιότητες επισήμανση ότι, τέλος, οι γενικές διατάξεις για την επισήμανση και οι ορισμοί περιέχονται στην οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/395/ΕΟΚ ( 2 ) ότι η παρούσα οδηγία μπορεί κατά συνέπεια να περιοριστεί σε διατάξεις που καλύπτουν τη σχετική με τις τροφικές ιδιότητες επισήμανση, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία αφορά τη σχετική με τις τροφικές ιδιότητες επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να παραδοθούν αυτούσια στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται επίσης στα τρόφιμα που προορίζονται για τις προμήθειες των εστιατορίων, νοσοκομείων, κυλικείων και άλλων παρόμοιων μονάδων ομαδικής εστίασης, που εφεξής καλούνται «μονάδες ομαδικής εστίασης». 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: στα φυσικά μεταλλικά νερά ούτε στα άλλα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στους ρυθμιστές διαίτης/τροφικά συμπληρώματα. 3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την επισήμανση της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή ( 3 ), καθώς και των ειδικών οδηγιών που προβλέπονται στο άρθρο 4 της ως άνω οδηγίας. 4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: α) «επισήμανση σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες»: κάθε στοιχείο που εμφανίζεται στην επισήμανση και αφορά: i) την ενεργειακή αξία, ii) τις ακόλουθες τροφικές ουσίες: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, ( 1 ) ΕΕ αριθ. L33της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ. 17. ( 3 ) ΕΕ αριθ. L 186 της , σ. 27.

4 1990L0496 EL τροφικές ίνες, νάτριο, βιταμίνες και ανόργανα άλατα, που απαριθμούνται στο παράρτημα, όταν περιέχονται στα τρόφιμα σε σημαντική ποσότητα σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα. Τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας και την αλλαγή του καταλόγου των βιταμινών, των ανόργανων αλάτων και της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης, θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 3 β) «τροφικός ισχυρισμός»: κάθε ένδειξη και κάθε διαφημιστικό μήνυμα που δηλώνει, υπαινίσσεται ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τρόφιμο έχει ιδιαίτερες τροφικές ιδιότητες σε σχέση με την ενέργεια (θερμιδική αξία) που: παρέχει, παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή δεν παρέχει ή/και σε σχέση με τις τροφικές ουσίες που: περιέχει, περιέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό ή δεν περιέχει. Ωστόσο, η ποιοτική ή ποσοτική αναφορά ορισμένων τροφικών ουσιών δεν συνιστά τροφικό ισχυρισμό, αν απαιτείται από τη νομοθεσία. Σύμφωνα με τη διαδικασία του M4 άρθρου 10 παράγραφος 2, μπορεί να αποφασίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο παρόν στοιχείο γ) «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες που υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: πρωτεΐνη = ολικό άζωτο (Kjeldahl) 6,25 δ) «υδατάνθρακες»: κάθε υδατάνθρακας που μεταβολίζεται στον ανθρώπινο οργανισμό, περιλαμβανομένων των πολυαλκοολών ε) «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που περιέχονται στα τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυαλκοολών στ) «λιπαρά»: τα ολικά λιπίδια, συμπεριλαμβανομένων των φωσφολιπιδίων ζ) «κεκορεσμένα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά οξέα χωρίς διπλό δεσμό η) «μονοακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά οξέα με ένα cis διπλό δεσμό θ) «πολυακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς, cis-cis χωρισμένους από ομάδες μεθυλενίου ι) «τροφικές ίνες»: η ουσία που ορίζεται από την Επιτροπή και η οποία μετράται με την αναλυτική μέθοδο που θα καθορισθεί από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 3 ια) «μέση τιμή»: η τιμή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα μιας τροφικής ουσίας που περιέχεται στο εκάστοτε είδος διατροφής

5 1990L0496 EL και αντικατοπτρίζει την ανοχή για τις εποχιακές διακυμάνσεις, για τις καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πραγματική τιμή. Άρθρο 2 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η σχετική με τις τροφικές ιδιότητες επισήμανση είναι προαιρετική. 2. Όταν η επισήμανση, η παρουσίαση ή η σχετική διαφήμιση του προϊόντος, με εξαίρεση τις συλλογικές διαφημιστικές εκστρατείες, περιλαμβάνει τροφικό ισχυρισμό, η σχετική με τις τροφικές ιδιότητες επισήμανση είναι υποχρεωτική. Άρθρο 3 Επιτρέπονται μόνο οι τροφικοί ισχυρισμοί οι σχετικοί με την ενεργειακή αξία και τις τροφικές ουσίες που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο ii), καθώς και με τις ουσίες που ανήκουν σε μια κατηγορία των τροφικών αυτών ουσιών ή είναι συστατικά αυτών. Διατάξεις σχετικές με τον περιορισμό ή την απαγόρευση ορισμένων τροφικών ισχυρισμών κατά την έννοια του παρόντος άρθρου μπορούν να θεσπίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 3. Άρθρο 4 1. Σε περίπτωση επισήμανσης σχετικής με τις τροφικές ιδιότητες, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται είναι εκείνες της ομάδας 1 ή της ομάδας 2 με τη σειρά που αναφέρεται κατωτέρω: Ομάδα 1 α) ενεργειακή αξία β) ποσότητες πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών. Ομάδα 2 α) ενεργειακή αξία β) ποσότητες πρωτεϊνών, υδατανθράκων, σακχάρων, λιπαρών, κεκορεσμένων λιπαρών οξέων, τροφικών ινών και νατρίου. 2. Όταν ο τροφικός ισχυρισμός αφορά τα σάκχαρα, τα κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, τις τροφικές ίνες ή το νάτριο, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι εκείνες της ομάδας Η σχετική με τις τροφικές ιδιότητες επισήμανση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα στοιχεία: άμυλο, πολυαλκοόλες, μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, χοληστερόλη, όλες τις βιταμίνες ή τα ανόργανα άλατα που απαριθμούνται στο παράρτημα και περιέχονται σε σημαντική ποσότητα σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα.

6 1990L0496 EL Είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ουσιών που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των τροφικών ουσιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 ή είναι συστατικά αυτών των τροφικών ουσιών, όταν διατυπώνονται γι' αυτές τις ουσίες τροφικοί ισχυρισμοί. Επιπλέον, όποτε δηλώνεται η ποσότητα των πολυακόρεστων ή/και μονοακόρεστων καθώς ή/και το ποσοστό χοληστερόλης, θα πρέπει να δηλώνεται και η ποσότητα των κεκορεσμένων λιπαρών οξέων, αλλά στην περίπτωση αυτή η τελευταία αυτή ένδειξη δεν αποτελεί τροφικό ισχυρισμό κατά την έννοια της παραγράφου 2. Άρθρο 5 1. Η ενεργειακή αξία που πρέπει να αναγράφεται υπολογίζεται με δάση τους ακόλουθους συντελεστές μετατροπής: υδατάνθρακες (εκτός από τις πολυαλκοόλες): 4 kcal/g 17 kj/g πολυαλκοόλες: 2,4 kcal/g 10 kj/g πρωτεΐνες: 4 kcal/g 17 kj/g λιπαρά: 9 kcal/g 37 kj/g οινόπνευμα (αιθανόλη): 7 kcal/g 29 kj/g M2 M3 οργανικά οξέα: 3 kcal/g 13 kj/g salatrims: 6 kcal/g 25kj/g εδώδιμες (τροφικές) ίνες 2 kcal/g 8 kj/g ερυθριτόλη 0 kcal/g 0 kj/g. 2. Η Επιτροπή θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τις τροποποιήσεις των συντελεστών μετατροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και την προσθήκη, στον κατάλογο που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, των ουσιών που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των τροφικών ουσιών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο ή είναι συστατικά τους, καθώς και των αντίστοιχων ουσιών μετατροπής, ώστε να υπολογίζεται ακριβέστερα η ενεργειακή αξία των τροφίμων. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 3. Άρθρο 6 1. Η αναφορά της ενεργειακής αξίας και της περιεκτικότητας σε τροφικές ουσίες ή των συστατικών τους γίνεται με αριθμούς. Οι μονάδες που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες: ενέργεια: kj και kcal 9 πρωτεΐνες: υδατάνθρακες: >= λιπαρά (εκτός από τη χοληστερόλη): γραμμάρια (g) τροφικές ίνες: >; νάτριο:

7 1990L0496 EL χοληστερόλη: χιλιοστόγραμμα (mg) βιταμίνες και ανόργανα άλατα: οι μονάδες που ορίζονται στο παράρτημα. 2. Τα στοιχεία εκφράζονται ανά 100 g ή 100 ml. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να δίδονται ανά υποδεικνυόμενη δόση, όπως αυτή ορίζεται ποσοτικά στην ετικέτα, ή ανά μερίδα, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ο αριθμός των μερίδων που περιέχονται στη συσκευασία. 3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο M4 άρθρο 10 παράγραφος 2 μπορεί να αποφασισθεί ότι τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 μπορούν επίσης να παρέχονται και με γραφική παράσταση σύμφωνα με υποδείγματα που θα ορισθούν. 4. Οι αναφερόμενες ποσότητες αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο τρόφιμο, με τη μορφή υπό την οποία διατίθεται προς πώληση. Όπου αυτό ενδείκνυται, μπορούν να δίνονται τα στοιχεία για τα παρασκευασμένα τρόφιμα, με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος παρασκευής περιγράφεται αρκετά λεπτομερώς και ότι τα στοιχεία αφορούν το έτοιμο προς κατανάλωση τρόφιμο. 5. α) Τα στοιχεία που αφορούν τις βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα πρέπει επίσης να εκφράζονται σε ποσοστό επί τοις εκατό των συνιστώμενων ημερήσιων τροφικών δόσεων (ΣΗΔ) που παρατίθενται στο παράρτημα, για τις ποσότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2 β) το ποσοστό των συνιστώμενων ημερήσιων τροφικών δόσεων (ΣΗΔ) για τις βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα μπορεί να αναφέρεται επίσης υπό τη μορφή γραφικής παράστασης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος στοιχείου μπορούν να θεσπισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο M4 άρθρο 10 παράγραφος Στις περιπτώσεις που αναφέρονται τα σάκχαρα ή/και οι πολυαλκοόλες ή/και το άμυλο, η αναφορά αυτή ακολουθεί αμέσως μετά την αναφορά της περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες με τον ακόλουθο τρόπο: υδατάνθρακες g από τα οποία: σάκχαρα g πολυαλκοόλες g άμυλο g. 7. Στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται η ποσότητα ή/και το είδος των λιπαρών οξέων ή/και η ποσότητα της χοληστερόλης, η αναφορά αυτή ακολουθεί αμέσως μετά την αναφορά των ολικών λιπαρών με τον ακόλουθο τρόπο: λιπαρά g από τα οποία: κεκορεσμένα g μονοακόρεστα g πολυακόρεστα g χοληστερόλη mg. 8. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι μέσες τιμές που έχουν δεόντως ορισθεί, κατά περίπτωση, με: α) ανάλυση του τροφίμου που πραγματοποιείται από τον παραγωγό

8 1990L0496 EL β) υπολογισμό με δάση τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν γ) υπολογισμούς με δάση γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου όσον αφορά ιδίως τις διαφορές μεταξύ των τιμών που δηλώνουν και αυτών που διαπιστώνονται κατά τους επίσημους ελέγχους αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπται στο M4 άρθρο 10 παράγραφος 2. Άρθρο 7 1. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να εμφανίζονται συγκεντρωμένες σε ένα μέρος υπό μορφή πίνακα, με τους αριθμούς σε κάθετη ευθυγράμμιση, αν το επιτρέπει ο χώρος. Σε περίπτωση έλλειψης χώρου χρησιμοποιείται η οριζόντια ευθυγράμμιση. Οι πληροφορίες αυτές που αναγράφονται σε εμφανή θέση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που καλύπτει η παρούσα οδηγία να αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους αγοραστές, εκτός εάν η ενημέρωση του αγοραστή εξασφαλίζεται με άλλα μέτρα. Η διάταξη αυτή δεν παρεμποδίζει την αναγραφή των εν λόγω πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες. 3. Τα κράτη μέλη αποφεύγουν να επιβάλουν περισσότερο λεπτομερείς απαιτήσεις από αυτές που δίδονται στην παρούσα οδηγία σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες. Άρθρο 8 Όσον αφορά τα τρόφιμα που διατίθενται δίχως προσυσκευασία για πώληση στον τελικό καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής εστίασης και τα τρόφιμα που συσκευάζονται στον τόπο της πώλησής τους κατόπιν αιτήματος του αγοραστή ή προσυσκευάζονται με προοπτική να πωληθούν αμέσως, η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται, μπορούν να καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο, μέχρι την ενδεχόμενη θέσπιση μέτρων από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 3. Άρθρο 9 Κάθε μέτρο που μπορεί να έχει επίπτωση στη δημόσια υγεία θεσπίζεται αφού ζητηθεί η γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων που συνεστήθη με την απόφαση 74/234/ΕΟΚ ( 1 ). M1 Άρθρο Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ( 2 ), η οποία εφεξής αποκαλείται «επιτροπή». ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 136 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L31της , σ. 1.

9 1990L0496 EL M1 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ( 1 ), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. 3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Άρθρο Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και πληροφορούν αμέσως την Επιτοπή σχετικά. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με τρόπο ώστε: να επιτραπεί, το αργότερο την 1η Απριλίου 1992, το εμπόριο των προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να απαγορευθεί, από την 1η Οκτωβρίου 1993, το εμπόριο των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. 2. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1995, η μνεία στην επισήμανση όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες, είτε προαιρετικά είτε κατόπιν τροφικού ισχυρισμού, μιας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες τροφικές ουσίες: σάκχαρα, κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, τροφικές ίνες, νάτριο, δεν συνεπάγεται την υποχρέωση, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, να αναφέρεται το σύνολο αυτών των τροφικών ουσιών. 3. Την 1η Οκτωβρίου 1998, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Ενδεχομένως διαβιβάζει ταυτόχρονα στο Συμβούλιο κάθε κατάλληλη πρόταση τροποποίησης. Άρθρο 12 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. ( 1 ) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της , σ. 23).

10 1990L0496 EL M3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Βιταμίνες και ανόργανα άλατα που μπορούν να αναφέρονται και συνιστώμενες ημερήσιες τροφικές δόσεις (ΣΗΔ) Βιταμίνη Α (μg) 800 Βιταμίνη D(μg) 5 Βιταμίνη Ε (mg) 12 Βιταμίνη K(μg) 75 Βιταμίνη C (mg) 80 Χλώριο (mg) 800 Ασβέστιο (mg) 800 Φωσφόρος (mg) 700 Μαγνήσιο (mg) 375 Σίδηρος (mg) 14 Θειαμίνη (mg) 1,1 Ψευδάργυρος 10 (mg) Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4 Χαλκός (mg) 1 Νιασίνη (mg) 16 Μαγγάνιο (mg) 2 Βιταμίνη Β6 (mg) 1,4 Φθόριο (mg) 3,5 Φολικό οξύ (μg) 200 Σελήνιο (μg) 55 Βιταμίνη B12 (μg) 2,5 Χρώμιο (μg) 40 Βιοτίνη (μg) 50 Μολυβδαίνιο (μg) 50 Παντοθενικό οξύ (mg) 6 Ιώδιο (μg) 150 Κάλιο (mg) Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί ποια θεωρείται σημαντική ποσότητα αντιστοιχεί στο 15 % της συνιστώμενης δόσης όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν παράρτημα για 100 g ή 100 ml ή ανά συσκευασία αν η συσκευασία περιέχει μία μόνο μερίδα.

11 1990L0496 EL M3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ορισμός των ουσιών που συνιστούν εδώδιμες (τροφικές) ίνες και μέθοδοι ανάλυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ι) Ορισμός των ουσιών που συνιστούν εδώδιμες ίνες Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως «εδώδιμες ίνες» τα υδατανθρακικά πολυμερή με τρία ή περισσότερα μονομερή, που δεν πέπτονται ούτε απορροφώνται από το λεπτό έντερο του ανθρώπινου οργανισμού και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: εδώδιμα υδατανθρακικά πολυμερή που απαντώνται σε φυσική μορφή στα τρόφιμα όπως καταναλώνονται, εδώδιμα υδατανθρακικά πολυμερή που έχουν ληφθεί από πρώτες ύλες τροφίμων με φυσικά, ενζυματικά ή χημικά μέσα και έχουν ωφέλιμη επίδραση στη φυσιολογία του οργανισμού, η οποία έχει καταδειχθεί με επιστημονικά στοιχεία γενικής αποδοχής, εδώδιμα συνθετικά υδατανθρακικά πολυμερή που έχουν ωφέλιμη επίδραση στη φυσιολογία του οργανισμού, η οποία έχει καταδειχθεί με επιστημονικά στοιχεία γενικής αποδοχής.

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/141/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Aριθμ. πρωτ. 416/1221 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 1999L0021 EL 01.05.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 1999 σχετικά µε τα διαιτητικά τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.1.2008 COM(2008) 40 τελικό 2008/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1980L0777 EL 20.11.2003 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.11.2003 COM(2003) 671 τελικό 2003/0262 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσθήκη βιταµινών και µετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα