ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /824 Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσ σαλονίκης Πέλλας Ημαθίας, που έχει χαρακτηρι σθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ αριθμ /1906/1999 κοινής υπουργικής από φασης (Β 1575), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. β.5) της υπ αριθμ /2522/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1212). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3,4) και του άρ θρου 2 (παρ. 1ζ) ν. 1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1986 «συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3) του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) και των άρθρων 9 και 13 του π.δ. 473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ αριθμ /1335/ 1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β 519). 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /1906/1999 κοι νής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ αριθμ /1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 1575) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ /2522/2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1212). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων (EEL 375/1/ ) 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώ δικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 8. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 «Προστασία και δια χείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α 280). 9. Την υπ αριθμ. οικ /1352/1986 κοινή υπουργική απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: πόσιμα, κολύμβηση, διαβί ωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγμα τοληψίας κ.λπ. (Β 438). 10. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική από φαση «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ (Β 892). 11. Τον Κανονισμό 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Για τη στή ριξη της αγροτικής ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωρ γικό Ταμείο Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) κ.λ.π.» και τον Κανονισμό 1750/1999 της Επιτροπής Ευ ρωπαϊκών Κοινοτήτων «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1257/1999» όπως ισχύει. 12. Την τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμμα τος με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης των ευαίσθητων στη νιτρορύπανση περιοχών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, σύμ φωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). 13. Την τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμμα τος με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τις ευαίσθητες στη νιτρορύπανση πεδινές περιοχές των νομών Πέλλας και Ημαθίας», που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το Εθνικό Ίδρυ μα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). 14. Τα υπ αριθμ /3675/ και /4314/ έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Γεωργικών

2 6776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφαρμογών & Έρευνας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο νίας και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Κιλκίς για να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου του Προγράμματος Δράσης. 15. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527). 16. Την υπ αριθμ.30356/ (ΦΕΚ 311/τ.Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο. 17. Την υπ αριθμ. Υ132 κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Α. Κοντό» (Β 1533). 18. Την υπ αριθμ. Φ16/6631/428 κοινή υπουργική από φαση. (Β 428/ ). 19. Την υπ αριθμ. 568/125347/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (Β 142) 20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύ σεις είτε αμιγώς από εθνικούς πόρους είτε μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προ γραμμάτων στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές, από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμο γή του άρθρου 5 της υπ αριθμ /1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης, σε συμμόρφωση με το άρθρο 5 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 375/1991) ώστε με την έγκριση του προβλεπόμενου στην παρούσα προ γράμματος δράσης για την προστασία του κάμπου της Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. β εδ. 5) της υπ. αριθμ 20419/2522 ΚΥΑ (Β 1212), να επι τυγχάνεται η πρόληψη ή η μείωση της ρύπανσης των νερών που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης. Άρθρο 2 Αντικείμενα του Προγράμματος Δράσης. Εφαρμογή 1. Το Πρόγραμμα Δράσης περιγράφει μέτρα, προσδιο ρίζει στόχους και συγκεκριμένες δράσεις και διαμορφώ νει πρακτικές για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραι ότητες της ευπρόσβλητης ζώνης του κάμπου της Θεσ σαλονίκης Πέλλας Ημαθίας. Ειδικότερα το περιεχόμενο του Προγράμματος Δράσης αναφέρεται: α) Στον περιορισμό της ποσότητας αζωτούχου λιπά σματος που επιτρέπεται να διασπείρεται στο έδαφος, στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής με κατά προσέγγιση προσδιορισμό των μέγιστων επιτρεπτών ορίων αζωτούχου λίπανσης κατά κύρια καλλιέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω χαρακτηριστικά της ευπρόσβλητης ζώνης: Εδαφοκλιματικές συνθήκες, εδαφική κλάση, κλίση εδάφους, μέθοδος άρδευσης Χρήση εδάφους, συστήματα αμειψισποράς Ανάγκες καλλιεργειών σε άζωτο, ανοργανοποίηση αζώτου, εισροές αζώτου από το περιβάλλον (π.χ περι εκτικότητα του νερού άρδευσης σε άζωτο), υπολειμμα τικό άζωτο, συντελεστής απωλειών του αζώτου από το βάθος του ριζοστρώματος. β) Στον προσδιορισμό του τρόπου και χρόνου εφαρμο γής των απαραίτητων λιπαντικών μονάδων κατά καλλιέρ γεια, λαμβάνοντας υπόψη την κυριαρχούσα εδαφική κλά ση, τις υδρολογικές συνθήκες και τη μέθοδο άρδευσης. γ) Στην προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών με στόχο τη μείωση της νιτρορύπανσης. δ) Στο χειρισμό γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για τη μείωση της ρύπανσης από αζωτούχες ενώσεις ε) Στις υποχρεώσεις των παραγωγών. στ) Στο μηχανισμό παρακολούθησης ελέγχου και κυ ρώσεων ζ).στο είδος του αζωτούχου λιπάσματος που θα εφαρ μόζεται κατά την όποια επιτρεπόμενη βασική λίπανση 2. Το Πρόγραμμα Δράσης όπως περιγράφεται αναλυ τικά στο Παράρτημα του άρθρου 7 της παρούσας από φασης εφαρμόζεται από τους παραγωγούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας όπως αυτή οριοθετείται σύμφωνα με τη μελέτη του τμήματος Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και χαρακτηρίστηκε ως ευ πρόσβλητη στη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνη, σύμφωνα με την υπ. αρ /2522/2001 ΚΥΑ, περι λαμβάνει της λεκάνες των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού, τις λίμνες Λαγκαδά και Βόλβη, καθώς και την περιοχή του Κιλκίς. Στην ευπρόσβλητη περιοχή περιλαμβάνονται όλοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες των Νομών Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις παραγωγών Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκο νται εντός της ευπρόσβλητης ζώνης, οφείλουν : 1. να τηρούν τα μέτρα περιορισμού της νιτρορρύπαν σης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος του άρθρου 7 της παρούσας, 2. να τηρούν ημερολόγιο καταγραφής λίπανσης, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΙV του Παραρτήματος του άρθρου 7, μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς των λιπασμάτων. Το ημερολόγιο καταγραφής, καθώς και τα παραστατικά πρέπει να επιδεικνύονται σε οποι οδήποτε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να φυλάσσονται από τον παραγωγό για δύο τουλάχιστον χρόνια μετά το χρόνο για τον οποίο αναφέρονται. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) να διευκολύνουν τη διενέργεια ελέγχων και να συ νεργάζονται με τα Εθνικά και Κοινοτικά Ελεγκτικά Όρ γανα για όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας. Άρθρο 4 Παρακολούθηση του Προγράμματος Δράσης 1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των όρων και περιορισμών του Προγράμματος Δράσης ανα τίθεται στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ενδεχόμενη αναθεώρησή του γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. Γ2 εδαφ. 5) της υπ αριθμ /1906/99 κοινής υπουργικής απόφασης. Τα ως άνω Υπουργεία λαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο (οικονομικό ή διοικητικό) για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Δράσης. 2. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συστήνεται επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή Διαχείρισης της Νιτρορύπανσης στην περιοχή του κάμπου Θεσσαλο νίκης Πέλλας Ημαθίας» η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των παρακάτω Υπηρεσιών α) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας β) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης γ) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Ημαθίας δ) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς ε) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Πέλλας Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέλη ορίζονται τουλάχιστον ένας γεωπόνος από τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης και ένας υπάλληλος ΠΕ κατά προτίμηση Γεωτεχνικός από τη Δ/νση Υδάτων. Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέλη ορίζονται τουλάχιστον ένας γεωπόνος από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, ένας υπάλληλος ΠΕ από την Υπη ρεσία Εγγείων Βελτιώσεων και ένας επόπτης από την Δ/νση Υγείας. Στην Επιτροπή μπορούν επίσης να συμμετέχουν: α) Εκπρόσωποι των Υπουργείων ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., Αγροτι κής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης β) Εκπρόσωποι των παραγωγών και άλλων αρμόδιων φορέων γ) Ένας εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ή Ιδρύματος που σύμφωνα με το καταστατικό της (του) έχει ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφέρειας. δ) Εμπειρογνώμονες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων ή και επιστήμονες που λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της Επιτροπής. 2.1 Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής με τους αναπλη ρωματικούς τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν, με έγγραφο που αποστέλλεται στην Δ/ νση Υδάτων της Περιφέρειας και ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλη σης των μελών και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της Επιτροπής Η Επιτροπή συγκαλείται με μέριμνα της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας, τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή εφόσον το ζητήσει το 1/3 από τα μέλη της. 2.3 Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας. Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτικές εισηγητικές αρμοδιό τητες ως προς και τον έλεγχο της τήρησης και της απο τελεσματικής εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης. Ειδικότερα το έργο της Επιτροπής είναι: α) Η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ αριθμ /1335/1997 και υπ αριθμ /1906/1997 κοινής υπουργικών απο φάσεων. β) Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων στους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/και στον Γενι κό Γραμματέα της Περιφέρειας, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων (διοικητικών, οικονομικών) για την αποτελεσμα τικότητα της εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης και για την τροποποίηση ή την αναθεώρησή του. γ) Η γνωμοδότηση προς τους συναρμόδιους Υπουρ γούς ή/και το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για κάθε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Προ γράμματος Δράσης. 3. Η Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας των Ν.Α μεριμνά για την εκπαίδευση ενημέ ρωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης σε συνδυ ασμό με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που έχουν εγκριθεί με την υπ αριθμ. 568/125347/ κοινή υπουργική απόφαση. 4. Για την ορθή εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης απαιτείται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των επιφα νειακών και υπόγειων υδάτων (συγκέντρωση νιτρικών, συγκέντρωση φωσφορικών κ. α.) στην περιοχή του κά μπου Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας καθώς και η ολοκλήρωση της σύνταξης ομαδοποιημένου χάρτη εδα φικών κλάσεων στις περιοχές που δεν υπάρχει. Άρθρο 5 Έλεγχοι Ι. Αρμόδιες Αρχές: Οι έλεγχοι της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων της οικείας Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι έλεγχοι που διενεργούνται είναι διοικητικοί και επιτόπιοι. ΙΙ. Φύση και διαδικασία ελέγχων: 1) Οι έλεγχοι διεξάγονται κάθε χρόνο επί δείγματος τουλάχιστον 1% των παραγωγών των οποίων οι εκμε ταλλεύσεις βρίσκονται μέσα στην ευπρόσβλητη ζώνη. Εάν από τα αποτελέσματα του ελέγχου διαπιστωθούν σημαντικές παρατυπίες τότε δύναται η Δ/νση Αγροτι κής Ανάπτυξης/Γεωργίας να αυξήσει το ποσοστό του δείγματος κατά τη διάρκεια του έτους. 2) Η επιλογή του δείγματος των ελέγχων σε επίπε δο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της παρούσας διενεργείται με ανάλυση επικινδυνότητας. Η εξαγωγή του δείγματος γίνεται από την Δ/νση Πληρο φορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο

4 6778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φίμων μετά από σχετικό αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας. 3) Για την επιλογή του δείγματος λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως το μέγεθος της εκμετάλλευσης στην ευπρόσβλητη ζώνη, ο αριθμός των αγροτεμαχίων και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο. 4) Η περίοδος πραγματοποίησης των ελέγχων καθο ρίζεται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας λαμβάνοντας υπόψη το είδος των κυριότερων καλλιερ γειών που απαντώνται στο νομό καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατή η εξακρίβωση της τήρησης του μεγαλύτερου μέρους από τις υποχρεώσεις του παραγωγού, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας καθορίζει κάθε φορά και κατά περίπτωση τα μέτρα που είναι δυ νατόν να ελεγχθούν, όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος του άρθρου 7, λαμβάνοντας υπόψη τις καλλιεργητικές πρακτικές καθώς και τυχόν ειδικές συνθήκες για κάθε περιοχή. 5) Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται έκ θεση ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει: i) την ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου ii) τα άτομα που ήταν παρόντα στον έλεγχο iii) το αντικείμενο του ελέγχου (αγροτεμάχια, κτηνο τροφικές μονάδες) iv) εάν η επίσκεψη έγινε κατόπιν ειδοποίησης του κατόχου της εκμετάλλευσης και την ημερομηνία της ειδοποίησης v) τυχόν παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο και vi) τυχόν παρατηρήσεις Η έκθεση ελέγχου αποστέλλεται στην Δ/νση Αγρο τικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας Ν.Α. και στον ενδιαφερόμενο εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησής του. 6) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου δύναται εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου να υποβάλλει στη Δ/νση Αγρο τικής Ανάπτυξης/Γεωργίας ένσταση προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου, αναφέροντας τους λόγους και προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους. 7) Οι ενστάσεις εξετάζονται από υπαλλήλους της Δ/ νση Γεωργικής Ανάπτυξης ή/και της Δ/νση Υδάτων της οικείας Περιφέρειας. Η ως άνω αρμόδια Δ/νση γνωμο δοτεί επί της ενστάσεως προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης. 8) Εντός δύο μηνών από το πέρας του ημερολογιακού έτους στον οποίο αναφέρεται ο έλεγχος η Δ/νση Αγρο τικής Ανάπτυξης/Γεωργίας διαβιβάζει στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος), Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Υγιεινής Περιβάλ λοντος) καθώς και στα μέλη της «Επιτροπής για τη Διαχείριση της Νιτρορύπανσης στην περιοχή του κά μπου Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας» του άρθρου 4 της παρούσας, έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο: ο αριθμός των παραγωγών που ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα των ελέγχων το ποσοστό αυτών στο σύνολο των παραγωγών που οι εκμεταλλεύσεις τους βρίσκονται στην ευπρό σβλητη ζώνη ο αριθμός των παραγωγών στους οποίους επιβλή θηκαν κυρώσεις συνολικά αλλά και για κάθε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παράβασης (εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης, εφαρμογή άρδευσης, καλλιεργητικές τεχνικές και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων). η περίοδος διεξαγωγής των ελέγχων, οι κυριότερες καλλιέργειες που ελέγχθηκαν Ο αριθμός των παραγωγών που υπέβαλαν ένσταση και η γνωμοδότηση επί της ένστασης Άρθρο 6 Κυρώσεις Α.1. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της τήρησης του Προγράμματος Δράσης διαπιστωθούν παραβά σεις στα μέτρα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος του άρθρου 7, σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, επιβάλλονται κατά περίπτωση κυρώσεις με τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Νομάρχη μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της οικείας Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης. ΠΑΡΑΒΑΣΗ Εφαρμογή αζωτού χου λίπανσης Εφαρμογή άρδευ σης Καλλιεργητικές τε χνικές Διαχείριση κτηνο τροφικών αποβλή των Χρηματικά ποσά Χρηματικά ποσά σε περίπτωση επανάληψης 5 /στρέμμα 10 /στρέμμα 3,5 /στρέμ μα 3,5 /στρέμ μα 7 /στρέμμα 7 /στρέμμα 5 /στρέμμα 10 /στρέμμα Για οποιαδήποτε παράβαση ως ελάχιστο χρηματικό ποσό ορίζονται τα 50 και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης τα Όταν διαπιστώνονται περισσότερες από μία παρα βάσεις για τον ίδιο τομέα εφαρμογής των αντικειμέ νων του προγράμματος δράσης, οι παραβάσεις αυτές θεωρούνται ως μία για τον υπολογισμό των κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Όταν διαπιστώνονται περισσότερες από μία παραβά σεις σε διαφορετικούς τομείς εφαρμογής των αντικειμένων του προγράμματος δράσης, οι κυρώσεις της παράγραφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται χωριστά για κάθε παράβαση και τα προκύπτοντα ποσά αθροίζονται. 4. Σε περίπτωση μη τήρησης του ημερολογίου κατα γραφής λίπανσης και των αντίστοιχων παραστατικών αγοράς των λιπασμάτων και της μη επίδειξής τους κατά τον έλεγχο επιβάλλεται κύρωση Ο παραγωγός στον οποίο επιβλήθηκε κύρωση υπο χρεούται να καταθέσει το ποσό που του αναλογεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί τότε το ποσό της κύρωσης βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6779 Β. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επι βάλλονται ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές κυ ρώσεις που προβλέπονται στο Ν.1650/1986, όπως ισχύει καθώς σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 7 Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα με το Πρόγραμμα Δράσης που ακολουθεί: - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Για τη μείωση της περιεκτικότητας των νερών σε νιτρικά και τη διατήρησή τους σε επίπεδα χαμηλότερα των 50 ppm (ανώτερο επιτρεπτό όριο) λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: I. Εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης 1. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η συνολική ποσό τητα αζωτούχου λίπανσης που εφαρμόζεται στο έδαφος να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό μονάδων αζώτου, όπως αναφέρεται στους Πίνακες Λιπαντικής Αγωγής του Κε φαλαίου Γ της παρούσας. 2. Για τις καλλιέργειες που δεν περιλαμβάνονται στους Πίνακες Λιπαντικής Αγωγής του Κεφαλαίου Γ της παρούσας, να τηρείται η προτεινόμενη λιπαντική αγωγή, από τα Πρακτικά Λίπανσης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 3. Σε περίπτωση εφαρμογής κοπριάς, η συνολική ετήσια ποσότητα αζώτου με το οποίο εφοδιάζεται το έδαφος των λιβαδιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17 kg/στρ. στα καλυμμένα με βλάστηση εδάφη και τα 15 kg/ στρ. στα ακάλυπτα. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν το σύνολο των οργανικών αποβλήτων, συμπεριλαμβα νομένων και των αποβλήτων από τα ζώα που πιθανόν να βόσκουν στις εκτάσεις αυτές. Η ποσότητα αζώτου της κοπριάς (η οποία μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε της παρούσας) συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των συνολικών μονάδων αζώτου που εφαρμόζονται στο έδαφος, όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 1 και Να μη γίνεται διασπορά λιπάσματος ή/και επεξερ γασμένων ζωικών αποβλήτων σε τοποθεσίες, όπου ο κίνδυνος επιφανειακής απορροής είναι μεγάλος (επικλι νείς εκτάσεις άνω του 6 % ή ακάλυπτες από βλάστηση επιφάνειες). Στην περίπτωση διασποράς λιπάσματος η εφαρμογή του λιπάσματος να γίνεται σε μικρές ποσό τητες με ενσωμάτωση στο έδαφος. 5. Να μη γίνεται διασπορά λιπάσματος την περίοδο κατά την οποία τα εδάφη είναι κορεσμένα σε νερό. 6. Να μη γίνεται εφαρμογή επεξεργασμένων ζωικών αποβλήτων στο έδαφος, κατά την περίοδο των βροχο πτώσεων και ειδικά όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση υδατοκορεσμού. 7. Να μη προστίθενται λιπαντικές μονάδες αζώτου κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων (περίοδος Νο εμβρίου Ιανουαρίου). Εξαιρείται η βασική λίπανση της φθινοπωρινής σποράς και οι χειμερινές καλλιέργειες (λάχανο, κουνουπίδι, κ.α) με την προϋπόθεση της απο φυγής χρήσης νιτρικών μορφών αζωτούχων λιπασμάτων κατά την βασική λίπανση. 8. Να μη γίνεται λίπανση ή εφαρμογή επεξεργασμένων ζωικών αποβλήτων σε παγωμένες και καλυμμένες από χιόνια επιφάνειες. Σαν έντονα παγωμένο χαρακτηρίζεται το έδαφος όταν η επιφάνειά του είναι παγωμένη για περισσότερες από δώδεκα ώρες το 24ωρο. Η εφαρμο γή επιτρέπεται κατά τις ημέρες που ο πρωινός πάγος λιώνει στη διάρκεια της ημέρας. 9. Η επιφανειακή λίπανση να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και τις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Ειδικότερα στις δενδρώδεις καλλιέργειες η εφαρμογή της λίπανσης να γίνεται σε τουλάχιστον δύο δόσεις και στις ετήσιες σε τουλάχιστον τρεις. Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται η κοπριά και το κομπόστ, τα οποία θα πρέπει να εφαρμό ζονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία χώνευσης και σταθεροποίησης, καθώς και τα λιπάσματα τα οποία εφαρμόζονται σε μια δόση και αποδίδουν το άζωτο στο φυτό σταδιακά. 10. Να μη γίνεται εφαρμογή λιπασμάτων εκτός των ορίων της καλλιεργούμενης έκτασης. 11. Να μη γίνεται εφαρμογή λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 2 m από υδάτινους όγκους, όχθες διω ρύγων, καναλιών άρδευσης ή στράγγισης σε επίπεδες εκτάσεις. Για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 6% η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 6 m. 12. Η θέση διάθεσης των επεξεργασμένων ζωικών απο βλήτων θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 m από επιφανειακά νερά, με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και τη διαφυγή σε υπόγεια νερά. II. Άρδευση 1. Η εφαρμογή του νερού άρδευσης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες από βαθειά διήθηση και επιφα νειακή απορροή. 2. Οι παραγωγοί που αρδεύουν καλλιέργειες σε λοφώ δη εδάφη (κλίση άνω του 6%) υποχρεούνται να εφαρ μόζουν τη μέθοδο της στάγδην άρδευσης. Εξαιρούνται όσοι αρδεύουν πολυετείς καλλιέργειες σε λοφώδη εδάφη διαμορφωμένα σε αναβαθμούς με τη μέθοδο αυλάκων περιμετρικά του κορμού του φυτού. 3. Οι παραγωγοί που καλλιεργούν αραβόσιτο, βαμβά κι, σακχαρότευτλα, πατάτα, μήλα, αχλάδια, και ροδάκινα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον αριθμό αρδεύσεων και τη δόση άρδευσης, όπως καθορίζονται κατά καλλιέργεια, αρδευτική μέθοδο και εδαφική κλάση, στους Πίνακες του Κεφαλαίου Γ της παρούσας. Όσον αφορά το ρύζι οι παρα γωγοί υποχρεούνται να εφαρμόζουν την αρδευτική αγωγή όπως αυτή καθορίζεται στους Πίνακες του Κεφαλαίου Γ. Για την καλλιέργεια αχλαδιών, μήλων, ροδάκινων σε λοφώδη εδάφη (κλίση άνω του 6%), με τη μέθοδο αυλά κων περιμετρικά του κορμού του φυτού, δίνεται ενδει κτικά η συνολική τιμή των 700 m3 νερού ανά στρέμμα και αρδευτική περίοδο, κατανεμημένα σε 9 12 αρδεύσεις κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. 4. Κατά την επιφανειακή άρδευση ή την άρδευση με μεθόδους καταιονισμού υψηλών παροχών και πιέσεων (πχ «κανόνι») συνίσταται η κατανάλωση του νερού να βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στην υπ αριθμ. Φ16/6631/428 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 428/ ) και παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Γ.

6 6780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) III. Καλλιεργητικές τεχνικές 1. Για την καλλιέργεια των επικλινών εκτάσεων (κλίση άνω του 6%) η άροση και όλες οι άλλες καλλιεργητικές φροντίδες να γίνονται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια. Εναλλακτικά να δημιουργούνται σταθερές ακαλλιέρ γητες λωρίδες ως ζώνες ανάσχεσης, σε αποστάσεις ανάλογες με την κλίση και τις εδαφικές ιδιότητες. 2. Σε λοφώδη αβαθή εδάφη με υψηλό κίνδυνο διάβρω σης να υπάρχει καθ όλη τη διάρκεια του έτους πλούσια φυτική κάλυψη. 3. Κοντά σε υδάτινους όγκους και τάφρους, να δημι ουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες οι οποί ες να καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση, με πλάτος τουλάχιστον 1m. 4. Να υπάρχει φυτική κάλυψη, έστω και με μη καλλι εργούμενα είδη, στα αγροτεμάχια με κλίση άνω του 6% κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και μέχρι την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη σπορά. Όπου αυτό είναι δυνατό, να εφαρμόζεται η καλλιέργεια φθινοπωρινών ψυχανθών. 5. Σε ότι αφορά τη διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να ακο λουθείται μια από τις παρακάτω πρακτικές: α) ενσωμάτωση στο έδαφος β) βόσκηση της καλαμιάς γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για περιοχές εκτός του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» δύναται να γίνει καύση καλαμιάς μετά από άδεια της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. IV. Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων Α. Στερεά απόβλητα (κοπριές, κοπροστρωμνή και στε ρεά μηχανικού διαχωρισμού) 1. Σε περίπτωση που αναμένεται στράγγιση υγρών από τα στερεά απόβλητα, αυτά πρέπει να συγκεντρώ νονται σε πλατφόρμα από σκυρόδεμα (κοπροσωρός), εφοδιασμένη με προστατευτικό τοιχείο κατά τις δύο ή τρεις πλευρές ύψους μέχρι 2 m και με κλίση δαπέδου 5 6% προς κανάλι συλλογής υγρών. 2. Σε περίπτωση που η κοπριά στρωμνής στερείται υγρών στράγγισης, μπορεί να αποθηκευτεί και επί του εδάφους, εφόσον εξασφαλιστεί η μη είσοδος των νερών της βροχής με κάλυψη του κοπροσωρού ή η απομάκρυνση των απορρεόντων υγρών από βροχοπτώσεις με την κατα σκευή ενός μικρού καναλιού περιμετρικά του σωρού. 3. Εάν τα στερεά δεν έχουν υποστεί ζύμωση, πρέπει να παραμείνουν στον κοπροσωρό για επαρκές χρονικό διάστημα ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της παραμονής τους στο στάβλο, μέχρι να γίνει η ζύμωση. Β. Υγρά απόβλητα (κυρίως απόβλητα χοιροστασίων, βουστασίων ημίρρευστης μορφής) Κατά το χειρισμό των υγρών αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο περιορισμός της απώλειας των θρεπτι κών στοιχείων καθώς και η μείωση της οργανικής ουσί ας στα προβλεπόμενα τουλάχιστον για εδαφική διάθεση όρια σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων: 1. Η δεξαμενή εξισορρόπησης των αποβλήτων πρέπει να είναι στεγανή (κατασκευή από σκυρόδεμα) και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα εκείνη του μεγαλύτερου καναλιού της μονάδας, εφόσον το κανάλι εκκενώνεται ολόκληρο. 2. Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης τα υγρά οδηγού νται σε διαχωριστή στερεών υγρών. Τα παραγόμενα στερεά οδηγούνται σε κοπροσωρό χωρητικότητας τόσης, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος παραμονής τους για ημέρες. Το δάπεδο του σωρού πρέπει να είναι από σκυρόδεμα με κλίση προς το κανάλι συλλογής των υγρών, τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται πίσω στη δεξαμενή εξισορρόπησης. Τα παραγόμενα υγρά οδηγούνται σε δεξαμενή καθί ζησης, η οποία πρέπει να είναι στεγανή (κατασκευή από σκυρόδεμα) και χωρητικότητας ίσης με την ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων 5 7 ημερών. 3. Από τη δεξαμενή καθίζησης τα υγρά μεταφέρονται σε δεξαμενή χώνευσης. Η δεξαμενή αυτή συνίσταται να είναι αναερόβιας ζύμωσης, η οποία πρέπει να έχει χωρητικότητα τέτοια, ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει απόβλητα 100 ημερών. Μπορεί να είναι χωμάτινη και τα τοιχώματά της να έχουν συμπιεστεί ή να έχουν επιστρω θεί με άργιλο για να επιτευχθεί σχετική στεγανότητα. 4. Από τη δεξαμενή χώνευσης τα υγρά μεταφέρονται στη δεξαμενή αποθήκευσης, χωρητικότητας τέτοιας, ώστε τα απόβλητα να διατηρούνται εκεί τουλάχιστον όσο διάστημα απαγορεύεται η διάθεσή τους στο έδα φος. Η δεξαμενή αυτή μπορεί να είναι χωμάτινη, εφόσον το έδαφος δεν είναι πορώδες και δεν έχει ρωγμές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Μορφολογία Το ανάγλυφο στις χαμηλές και παλιές πεδινές εκτά σεις του Ν. Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν επίπεδο με κλί σεις 0 2% ενώ στις χαμηλές λοφώδεις περιοχές είναι γενικά κυματοειδές με κλίσεις 2 12%, ενώ ο νομός Κιλκίς είναι κυρίως λοφώδης με υψόμετρο που κυμαίνεται από μέτρα Ο νομός Πέλλας καλύπτεται από πεδινές εκτάσεις κατά το 46%, ορεινές περιοχές κατά το 39 % και το υπόλοιπο 15% καλύπτεται από ημιορεινές εκτάσεις ενώ ο νομός Ημαθίας από πεδινές εκτάσεις κατά το 46%, ορεινές περιοχές κατά το 49 % και 5% από ημιορεινές εκτάσεις. 2. Εδαφικές Συνθήκες και Στράγγιση α) Εδάφη Ν. Θεσσαλονίκης Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται εδάφη με καλή έως μέτρια καλή στράγγιση λόγω της ελαφριάς μηχανικής σύστασης του πεδινού τμήματος, ενώ λόγω του λοφώδους ανάγλυφου της περιοχής, πα ρατηρείται επιφανειακή απορροή. Η υπόγεια στάθμη του νερού βρίσκεται σε μεγάλο βάθος. Η μηχανική σύσταση των εδαφών της πεδιάδας Θεσ σαλονίκης ποικίλει από ελαφριά πηλώδη ως αργιλοπη λώδη (νότιο και βορειοανατολικό τμήμα Χαλάστρας). Οι κύριοι εδαφικοί τύποι (0 30cm) είναι SiL, SiCL, CL Η περιοχή των λιμνών Μαυρούδας και Λάντζας δεν έχει καλή στράγγιση εξαιτίας της βαριάς μηχανικής σύστασης. Η αντίδραση (pη) των εδαφών χαρακτηρίζεται από αλκαλική ως πολύ αλκαλική, λόγω του προσροφημένου νατρίου στο εδαφοσύμπλοκό τους. Από τα ορυκτά της αργίλου δεσπόζει ο ιλλίτης. Ιδιαίτερη σημασία για τα εδάφη της περιοχής είναι η πα θογένεια τους σε αρκετές εκτάσεις και ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της. Συγκεκριμένα, λόγω του χαμηλού υψομέτρου της και της γειτνίασης της με τη θάλασσα, το ισχυρώς

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6781 αλατούχο υπεδάφιο νερό αποτελεί την κύρια πηγή προ έλευσης των αλάτων των εδαφών της περιοχής. Επίσης παθογενή εδάφη απαντώνται, κατά κηλίδες (πρωτογενής ή δευτερογενής παθογένεια) λόγω ανα διανομής αλάτων με την κατάκλυση των ορυζώνων. Με την κατασκευή και λειτουργία στραγγιστικών δικτύων η παθογένεια των εδαφών βελτιώθηκε σημαντικά β) Εδάφη Ν. Κιλκίς Τα εδάφη της πεδιάδας του Νομού Κιλκίς και ιδιαί τερα εκείνα που βρίσκονται στα Ανατολικά του Αξιού ποταμού, είναι παλαιά εδάφη και εξελιγμένα σχεδόν στο σύνολό τους και ταξινομήθηκαν στα Alfisols. Τα εδάφη αυτά σχηματίστηκαν επί των αποθέσεων του Αξιού και των παραποτάμων του, καθώς και των αποθέσεων από τους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν την πεδιάδα του Ν. Κιλκίς από τα Βόρεια, Δυτικά και Ανατολικά. Κατά την περίοδο των πλημμυρών των ποτα μών, τα μεταφερόμενα υλικά αποσάθρωσης αποτίθενται στα διάφορα πεδία και στις κατώτερες αναβαθμίδες και αποτελούν τα μητρικά υλικά των γεωργικών εδαφών της πεδιάδας του Ν. Κιλκίς. γ) Εδάφη Ν. Ημαθίας Στην πεδινή περιοχή του Ν. Ημαθίας, τα εδάφη ανή κουν στις τάξεις των Entisols ή των Inceptisols όπου οι επιφανειακοί ορίζοντες είναι επαρκώς εφοδιασμένοι με ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά, θεωρούνται πρόσφατα αλλουβιακά εδάφη τα οποία βρίσκονται σε πεδία πλημ μυρών ή ταράτσες. Η στράγγισή τους ποικίλει. Από πλευράς μηχανικής σύστασης τα καλώς στραγ γιζόμενα Entisols, έχουν χονδρόκοκκη υφή πηλοαμμώ δη έως αμμοπηλώδη (SL, LS) ενώ στην ίδια κατηγορία βρέθηκαν εδάφη περισσότερο λεπτόκοκκα (πηλώδη, αργιλλοπηλώδη) μετρίως αποστραγγιζόμενα. Στα Inceptisols υπάρχουν εδάφη μετρίως λεπτόκοκκα έως λεπτόκοκκα (αργιλώδη) με μετακίνηση ανθρακικού ασβεστίου από τον επιφανειακό στους υποεπιφανεια κούς ορίζοντες. Σε ορισμένα από αυτά έχει σχηματισθεί καλστικός ορίζοντας. Στις πεδινές περιοχές κυριαρχούν οι κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ με μέση ή λεπτόκοκκη κοκκομετρική σύσταση. δ) Εδάφη Ν. Πέλλας Στην περιοχή του Ν. Πέλλας, η πλειοψηφία των εδα φών ανήκει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην τάξη των Entisols, ενώ σε μικρότερο ποσοστό στην τάξη των Inceptisols. 3. Καλλιέργειες Στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς επικρατούν οι καλ λιέργειες βαμβακιού και σιταριού, ενώ στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας επικρατούν οι καλλιέργειες βαμβακιού, αραβο σίτου, σιταριού και οι δενδρώδεις καλλιέργειες (πυρηνόκαρ πα και μηλοειδή). Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι κυριότερες καλλιέργειες στους τέσσερις νομούς. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Έκταση (στρ) Έκταση (στρ) Έκταση (στρ) Έκταση (στρ) Σκληρό σιτάρι Αραβόσιτος Λοιπά σιτηρά Ρύζι Βαμβάκι Καπνός Κτηνοτροφικά ψυχανθή Τεύτλα Ελιές Αμπέλια Βιομηχανική τομάτα Επιτραπέζια τομάτα Καλλιέργειες κηπευτικών σε θερμοκήπια Λοιπά λαχανικά Ροδάκινα συμπύρηνα Ροδάκινα επιτραπέζια Κεράσια Μήλα Νεκταρίνια Σπαράγγι Αχλάδια Βερύκοκα Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ *Πηγή: Στοιχεία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

8 6782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Κτηνοτροφία Ο αριθμός εκτρεφόμενων ζώων κατά είδος ζώου και νομό παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (απογραφή Ζωϊκού Κεφαλαίου, Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο φίμων, καταμετρήσεις Διευθύνσεων Γεωργίας, 2003) Νομός Θεσσα λονίκης Είδος ζώου Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Χοίροι Πτηνά Κιλκίς Πέλλας Ημαθίας Άρδευση Υφιστάμενη κατάσταση Η εφαρμογή των αρδεύσεων από τους αγρότες γίνε ται εμπειρικά χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη ο ρυθμός διήθησης του νερού στο έδαφος και η επαναπλήρωση του ελλείμματος της εδαφικής υγρασίας. Η τακτική αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ποσοτήτων νερού, λόγω επιφανειακής απορροής ή λόγω βαθιάς διήθησης με αποτέλεσμα να ευνοείται η νιτρορύπανση των επιφανειακών αποδεκτών και των υπόγειων υδρο φόρων στρωμάτων. Περιοχή Θεσσαλονίκης Κιλκίς: Η πεδιάδα Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει έντονο υδρο γραφικό δίκτυο στις υδρολογικές λεκάνες των ποταμών, με αρκετά μεγάλες κλίσεις στις ορεινές περιοχές και πολύ ομαλές στις πεδινές. Η άρδευση των καλλιεργειών πραγματοποιείται μέσω αρδευτικών δικτύων που τρο φοδοτούνται από τους ποταμούς Αξιό Αλιάκμονα και Λουδία. Η συνολικά αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε στρ. Το μεγαλύτερο τμήμα της πεδιάδας (66%) εξυπηρετείται από επιφανειακά δίκτυα και η άρδευση γίνεται με βαρύτητα (αυλάκια, κατάκλυση, λωρίδες), ενώ το 27% εξυπηρετείται με σωληνωτά υπό πίεση δίκτυα και η άρδευση γίνεται με καταιονισμό ή σταγόνες. Το υπόλοιπο τμήμα της πεδιάδας (7%) αρδεύεται με πρό χειρα χωμάτινα δίκτυα. Η άρδευση των καλλιεργειών στην περιοχή των λιμνών Μαυρούδας Λάντζας, Σταυρού Ασπροβάλτας γίνεται κυρίως από ιδιωτικές γεωτρήσεις μικρού βάθους, Η υπε ράντληση των υπόγειων υδροφορέων σε συνδυασμό με την υπερβολική αζωτούχο λίπανση έχει προκαλέσει υψηλή συγκέντρωση νιτρικών στα νερά. Νομό Πέλλας: Η άρδευση των καλλιεργειών στα πεδινά τμήματα του νομού γίνεται από έξι συλλογικά αρδευτικά δίκτυα που τροφοδοτούνται από επιφανειακά (89%) και υπόγεια νερά (11%). Τα δίκτυα αυτά διοικούνται και λειτουργούν από αντίστοιχους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, το σύνολο δε των αρδευομένων εκτάσεων ανέρχεται σε στρ. Σε ότι αφορά τις μεθόδους άρδευσης κυριαρχούν η άρδευση με καταιονισμό ( στρ.) και η άρδευση με βαρύτητα μέσω επιφανειακών δικτύων ( στρ). Η μέθοδος της άρδευσης με σταγόνες εφαρμόζεται σε στρ. Νομός. Ημαθίας: Στο Νομό Ημαθίας αρδεύονται στρ. Η άρ δευση των καλλιεργειών στα πεδινά τμήματα του νο μού γίνεται από 19 συλλογικά αρδευτικά δίκτυα που τροφοδοτούνται από επιφανειακά (82%) και υπόγεια νερά (18%). Τα δίκτυα αυτά διοικούνται και λειτουργούν από αντίστοιχους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων. Η άρδευση στην περιοχή γίνεται με βαρύτητα μέσω επιφανειακών δικτύων κατά 72% και με καταιονισμό κατά 24%. Η άρδευση με σταγόνες εφαρμόζεται σε μικρή έκταση (4%). 6. Υδρογεωλογία Καθορισμός ζωνών ευαισθησίας Για τον καθορισμό των ζωνών ευαισθησίας των υπό γειων υδροφορέων, λαμβάνονται υπόψη τα λιθολογικά χαρακτηριστικά των υδροφόρων οριζόντων, η δομή τους, οι συντελεστές κατείσδυσης και το καθεστώς υδροδυναμικής τους εξέλιξης, όπως περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Στη συνέχεια παρατίθενται με φθίνουσα σειρά ευαισθησίας οι διακριθείσες κατηγορίες σχηματισμών: Καρστικά συστήματα και κυρίως οι επιφανειακές τους εμφανίσεις, κροκαλοπαγή. Ζώνες ανάπτυξης κώνων κορημάτων ποταμών και χειμάρρων Πλειστοκαινικές αναβαθμίδες ποταμών. Ζώνες σχηματισμού παροδικών ελών ανάπτυξης υγροβιοτόπων Ηφαιστειοιζηματογενής ακολουθία. Kράσπεδα προσχωματικών λεκανών. Διαβρωμένα διαρρηγμένα μέλη πρωτογενώς αδι απέρατων σχηματισμών (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβο λίτες, γρανίτες, μάργες, οφιόλιθοι) Παραποτάμιες και παραλίμνιες ζώνες. Εσωτερικές ζώνες λεκανών, (θεωρώντας εκμεταλ λεύσιμους μόνο τους βαθείς υπό πίεση ορίζοντες). Υγιή μέλη (μη διαρρηγμένα μη διαβρωμένα) αδιαπέ ρατων σχηματισμών (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβολίτες, γρανίτες, μάργες, οφιόλιθοι). Από τις παραπάνω κατηγορίες σχηματισμών, διακρί νονται 3 ζώνες ευαισθησίας: υψηλή, μέση και χαμηλή, με βάση την ευκολία εισαγωγής και διακίνησης των ρύπων εντός αυτών, όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα.

9 ΦΕΚ 530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6783 Ευαισθησία γεωλογικών σχηματισμών. Χαρακτηρισμός Ζώνη Υποκατηγορία Κωδικός Σχηματισμός Υψηλή ευαισθησία Ι α Ια Καρστικά συστήματα και κυρίως οι επιφανειακές τους εμφανίσεις, κροκαλοπαγή β Ιβ Ζώνες ανάπτυξης κώνων κορημάτων ποταμών και χει μάρρων Πλειστοκαινικές αναβαθμίδες ποταμών γ Ιγ Ζώνες σχηματισμού παροδικών ελών ανάπτυξης υγρο βιοτόπων Μέση ευαισθησία ΙΙ α Ια Ηφαιστειοιζηματογενής ακολουθία β ΙΙβ Kράσπεδα προσχωματικών λεκανών γ ΙΙγ Διαβρωμένα διαρηγμένα μέλη πρωτογενώς αδιαπέρα των σχηματισμών (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβολίτες, γρανίτες, μάργες, οφιόλιθοι) δ ΙΙδ Παραποτάμιες και παραλίμνιες ζώνες Χαμηλή ευαισθησία ΙΙΙ α ΙΙΙα Εσωτερικές ζώνες λεκανών, (θεωρώντας εκμεταλλεύ σιμους μόνο τους βαθείς υπό πίεση ορίζοντες) β ΙΙΙβ Υγιή μέλη (μη διαρρηγμένα μη διαβρωμένα) αδιαπέρα των σχηματισμών (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβολίτες, γρανίτες, μάργες, οφιόλιθοι) 7. Κλίμα Το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται γε νικότερα ως Μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και ξηρά θερμά καλοκαίρια. Οι ετήσιες ισόβροχες καμπύλες της πεδιάδας Θεσσα λονίκης παρουσιάζουν μείωση του ύψους βροχής από τους γύρω ορεινούς όγκους προς το πεδινό κέντρο και τη θάλασσα. Το χαμηλότερο ύψος των βροχοπτώσεων παρατηρείται στην κοιλάδα του Αξιού, στην οποία βρί σκονται και τα αρδευτικά δίκτυα. Σύμφωνα με το ομβροθερμικό διάγραμμα των περι οχών Θεσσαλονίκης και Λαγκαδά έλλειμμα υγρασίας παρουσιάζεται κατά την περίοδο Ιουνίου ως τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ για το Ν. Κιλκίς το έλλειμμα διαρκεί από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στην περιοχή του Ν. Πέλλας και του Ν. Ημαθίας η βροχομε τρική καμπύλη εμφανίζει έλλειμμα υγρασίας από τα μέσα Μαΐου ως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

10 6784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6785

12 6786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6787

14 6788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6789

16 6790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17 ΦΕΚ 530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6791

18 6792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6793

20 6794 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6795

22 6796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6797

24 6798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25 ΦΕΚ 530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6799

26 6800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6801

28 6802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6803

30 6804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6805

32 6806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Παράδειγμα υπολογισμού περιεκτικότητας αζώτου σε απόβλητα Στον πίνακα αναφέρεται παράδειγμα υπολογισμού της περιεχόμενης ποσότητας αζώτου σε απόβλητα χοι ροτροφικής μονάδας καθώς και της διάθεσης των αποβλήτων σε καλλιέργεια καλαμποκιού με συγκεκριμένα στοιχεία εδάφους (διηθητικότητα κ.τ.λ.) Ετήσια ποσότητα αποβλήτων 36 m 3 / ημέρα x 365 ημέρες m 3 Περιεκτικότητα επεξεργασμένων αποβλήτων σε Ν 626 mgr/l Απώλειες κατά τη διάθεση στο έδαφος 30% Διατιθέμενο N στο έδαφος 626 x 70 % 438 mgr/l Ανάγκες καλαμποκιού σε Ν 35 Kgr/στρ. Απαιτούμενα m 3 αποβλήτων για κάλυψη αναγκών ενός στρέμματος καλαμποκιού (35 Kgr/στρ.) 80 m3 / (0.438 Kgr N / m 3 ) Διηθητικότητα εδάφους και επομένως max παροχή εφαρμογής για αποφυγή επιφανειακής 15 mm/h απορροής Μέγιστο βάθος ριζοστρώματος cm Υδατοϊκανότητα εδάφους 35% Σημείο μάρανσης (50 % της υδατοϊκανότητας) 35 % 50 % Μ.Ο % Χρόνος επανόδου στο σημείο μάρανσης ημ. Μ.Ο. 12 ημέρες Μέγιστη δόση εφαρμογής / στρ. για αποφυγή διήθησης κάτω του ριζοστρώματος ανάλογα με το βάθος του Για βάθος 10 cm: 100mm x 17.7% = 17.5 m 3 / στρ. και Ν 17.5 m 3 x Kgr/ m 3 = Για βάθος 20 cm: 200mm x 17.7% = 35 m 3 / στρ. και Ν 35 m 3 x Kgr/ m 3 = Για βάθος 40 cm: 400mm x 17.7% = 70 m 3 / στρ. και Ν 70 m 3 x Kgr/ m 3 = Για βάθος 75 cm: 750mm x 17.7% = 131 m 3 / στρ. και Ν 131 m 3 x Kgr/ m 3 = ΣΥΝΟΛΟ 7.6 Kgr N 15.3 Kgr N 30.6 Kgr N 57 Kgr N Kgr N Διάρκεια περιόδου άρδευσης λίπανσης 135 ημ. Αριθμός εφαρμογών 135 ημ. /12 ημ. (περιοδ. μάρανσης) 11 εφ. Έκταση καλαμποκιού που μπορεί να καλυφθούν οι ανάγ κες σε Ν m 3 x Kgr N / m 3 / 35 Kgr / στρ. 164 στρ. Άρθρο 8 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Απριλίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ YΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3 Π36 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3 Διοικητικός έλεγχος Πραγματοποιείται στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων των δικαιούχων του υποπρογράμματος 2 και των επανυποβληθεισών αιτήσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΜΕΤΡΟ 1. «ΜΕΙΩΣΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ» Π31.(Βλέπε εκτύπωση) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ Το υποπρόγραμμα 1 ή «παλαιό πρόγραμμα» αφορά το αρχικό πρόγραμμα «Μείωση της νιτρορύπανσης στη Θεσσαλία» στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 2078/92, το οποίο εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία, 03-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων. Τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς σε βαθμό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι πιο παλιές δραστηριότητες του ανθρώπου, που επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζονται από αυτό και σε χώρες όπως η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία)

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα