Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)"

Transcript

1 Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά πνπ ππεβιάζε γηα ηε κεξηθά ηθαλνπνέεζε ησλ απαηηάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδέθεπζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ ) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΟΤΣΑΚΖ ΒΑΗΛΖ (ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ) ΜΑΣΑΣΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ ΘΧΜΑ ΥΑΝΗΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2011

2 Πεξηερφκελα Δπραξηζηέεο... 3 χληνκν Βηνγξαθηθφ... 4 Πεξέιεςε... 5 Δηζαγσγά... 6 ΚεθΪιαην 1: Σκάκαηα Πιεξνθνξηθάο ζηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε Δηζαγσγά ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε χζηεκα εηζαγσγάο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε εκεξηλά θαηϊζηαζε ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε Παξνπζέαζε ησλ ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο ΚεθΪιαην 2: Αληηζηνηρέεο Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Σερλνινγηθψλ ΣκεκΪησλ ζηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε Γπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ πιεξνθνξηθάο Πξνβιάκαηα απαζρφιεζεο ζηνλ θιϊδν Αληηζηνηρέεο Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Σερλνινγηθψλ ΣκεκΪησλ Πξνζιάςεηο ζηελ εθπαέδεπζε Πξνζιάςεηο ζε ζϋζεηο δεκνζένπ κϋζσ ΑΔΠ ΚεθΪιαην 3: Αμηνιφγεζε ηκεκϊησλ Πιεξνθνξηθάο Δπέζεκν πιαέζην αμηνιφγεζεο Αμηνιφγεζε πξνγξακκϊησλ ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθάο ηνηρεέα γηα ηηο πξννπηηθϋο θαη ηηο δηεμφδνπο ησλ επαγγεικϊησλ ζε ζρϋζε κε ζπνπδϋο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ΚεθΪιαην 4: Κξηηάξηα επηινγάο ζπνπδψλ Ζ θξηζηκφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθάο θαη επαγγεικαηηθάο επηινγάο Θεσξέεο επαγγεικαηηθάο επηινγάο

3 4.3 Πξνζδηνξηζηηθνέ παξϊγνληεο επηινγάο εθπαέδεπζεο θαη επαγγϋικαηνο Πσο επηιϋγνπλ ζάκεξα νη λϋνη ζρνιϋο ηεο ΣξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο χγρξνλεο Ϋξεπλεο γηα πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ χγρξνλεο Ϋξεπλεο γηα πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ ζε ζρνιϋο πιεξνθνξηθάο ΚεθΪιαην 5: Γηεξεχλεζε πξνηηκάζεσλ ησλ ππνςεθέσλ ζηα κεραλνγξαθηθϊ δειηέα ησλ Παλειιελέσλ ΔμεηΪζεσλ πλνιηθϊ ζηαηηζηηθϊ επηηπρφλησλ γηα επέδνζε, θχιν, θαηεχζπλζε θαη πεξηνρά ηαηηζηηθϊ αλϊ ζρνιά Αλαθεθαιαέσζε - πκπεξϊζκαηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΜΖΜΑΣΧΝ Α.1 Σκάκαηα Παλεπηζηεκένπ Α.2 Σκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Α.3 Σκάκαηα Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Α.4 Σκάκαηα ΣΔΗ Απηνκαηηζκνχ Α.5 Σκάκαηα ΣΔΗ Πιεξνθνξηθάο Α.6 Σκάκαηα ΣΔΗ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ Α.7 Σκάκαηα ΣΔΗ Δπηθνηλσληψλ Α.8 ΛνηπΪ Σκάκαηα ΣΔΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΑλαζΫζεηο καζεκϊησλ θαη ΚιΪδνη Δηδηθφηεηεο ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Πέλαθεο θαη Γξαθάκαηα ηνπ 5 νπ Κεθαιαένπ ΗζηνζΫζεηο ηκεκϊησλ ΑλαθνξΫο

4 Δπραξηζηίεο Θα άζεια λα εθθξϊζσ ηηο ζεξκϋο κνπ επραξηζηέεο ζηνλ θαζεγεηά ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο θαη δηεπζπληά ηνπ Δξγαζηεξένπ Γηνηθεηηθψλ πζηεκϊησλ θ. Βαζέιε ΜνπζηΪθε, ν νπνένο αλϋιαβε πξφζπκα λα επηβιϋςεη ηελ παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα θαη ζπλϋβαιε ζηελ νινθιάξσζά ηεο. Δπραξηζηψ επέζεο ηα κϋιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπάο θ. Μαηζαηζέλε Νηθφιαν θαη ΚνληνγηΪλλε ΘσκΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζέαο. ΣΫινο, ζα άηαλ παξϊιεηςε λα κελ επραξηζηάζσ θαη ηνπο ζπλαδϋξθνπο κνπ ζηε Γηεχζπλζε Λεηηνπξγηθάο ΑλΪπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ γηα ηελ παξνρά ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεδνκϋλσλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηελ Ϋξεπλα. 3

5 χληνκν Βηνγξαθηθφ Ζ ΚαςσκελΪθε Καιιηφπε απνθνέηεζε απφ ην 4 ν Γεληθφ Λχθεην Υαλέσλ ην ηε ζπλϋρεηα αθινχζεζε ζπνπδϋο Πιεξνθνξηθάο ζην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, φπνπ απνθνέηεζε ην 2000, Ϋρνληαο παξαθνινπζάζεη ηνλ ηνκϋα Τπνινγηζηηθψλ πζηεκϊησλ θαη Δθαξκνγψλ. ην έδην ηκάκα επηιϋρζεθε ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Σερλνινγέα πζηεκϊησλ Τπνινγηζηψλ, ην νπνέν νινθιάξσζε ην ΠαξΪιιεια Ϋρεη παξαθνινπζάζεη ζεηξϊ ζεκηλαξέσλ θπξέσο ζε ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο αιιϊ θαη ζε ζϋκαηα εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ δηνέθεζεο. Απφ ην 2002 Ϋσο ζάκεξα εξγϊδεηαη ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, ζην Σκάκα Δθαξκνγψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαέδεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο Λεηηνπξγηθάο ΑλΪπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ. Έρεη εξγαζηεέ επέζεο ζηνλ Οξγαληζκφ Σειεπηθνηλσληψλ ΔιιΪδνο, ζην Σκάκα Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ ΘεκΪησλ, ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ Πειαηψλ. Έρεη ηϋινο δηδαθηηθά πξνυπεξεζέα ζην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα θαη Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο. 4

6 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζέα αλαθϋξεηαη ζην θξέζηκν ζϋκα ηεο επηινγάο ζπνπδψλ απφ ηνπο λϋνπο θαη επηδηψθεη λα πξνζδηνξέζεη ηνπο παξϊγνληεο πνπ επεξεϊδνπλ απηά ηελ επηινγά ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθάο. ΔπηπιΫνλ πεξηιακβϊλεη φια εθεέλα ηα ζηνηρεέα πνπ πξϋπεη λα γλσξέδνπλ νη λϋνη πξνθεηκϋλνπ λα θϊλνπλ ηε ζσζηά επηινγά ζπνπδψλ. ΑξρηθΪ πεξηγξϊθεηαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο θαη νη πνιπϊξηζκεο επηινγϋο ζπνπδψλ πιεξνθνξηθάο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε. Γηα φια ηα ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο πεξηιακβϊλνληαη ζπλνπηηθϋο πιεξνθνξέεο πνπ αθνξνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηηο επέ κϋξνπο εηδηθφηεηεο θαη ηα εξεπλεηηθϊ πεδέα ηνπο. ΑλαθνξΪ γέλεηαη επέζεο ζηα πξνγξϊκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ δηνξγαλψλνπλ ά ζπκκεηϋρνπλ ηα ηκάκαηα θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθάο απαζρφιεζεο. Δπηρεηξεέηαη επέζεο λα πξνζδηνξηζηεέ ε θαηεγνξηνπνέεζε ησλ ηκεκϊησλ ζε αληέζηνηρα ηκάκαηα θαη πεξηγξϊθνληαη νη πξνζπϊζεηεο πνπ Ϋρνπλ γέλεη γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ηκεκϊησλ. χληνκε αλαθνξϊ γέλεηαη θαη ζηελ θαηϊζηαζε πνπ επηθξαηεέ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθάο ζηελ ΔιιΪδα, πνπ κπνξεέ λα ραξαθηεξέδεηαη γηα ηηο ζεηηθϋο ηνπ πξννπηηθϋο, φκσο νη απφθνηηνη Ϋρνπλ λα αληηκεησπέζνπλ πνιιϊ πξνβιάκαηα απφ ηελ Ϋιιεηςε θαηνρπξσκϋλσλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκϊησλ. εκαληηθά επέζεο ελφηεηα ηεο εξγαζέαο εέλαη απηά πνπ παξαηέζεληαη θαη αλαιχνληαη αληηπξνζσπεπηηθϋο Ϋξεπλεο ζηηο νπνέεο δηεξεπλάζεθαλ νη παξϊγνληεο πνπ επεξεϊδνπλ ηελ επηινγά ζπνπδψλ θαη επαγγϋικαηνο. Γηαπηζηψζεθε αθφκε φηη ππϊξρνπλ Ϋξεπλεο πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ επηινγά ζπνπδψλ πιεξνθνξηθάο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ. ΣΫινο, ζπιιϋρηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηάζεθαλ δεδνκϋλα απφ ηα κεραλνγξαθηθϊ δειηέα ησλ ππνςεθέσλ ζηηο Παλειιάληεο ΔμεηΪζεηο κε ζηφρν λα γέλεη δηεξεχλεζε κεηαμχ ησλ επηηπρφλησλ ζηα ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο ζε ζϋκαηα πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ θαηεχζπλζε, ηνλ βαζκφ επηηπρέαο, ηε ζεηξϊ πξνηέκεζεο ηεο ζρνιάο επηηπρέαο θαη ηε γεσγξαθηθά πεξηνρά απφ ηελ νπνέα πξνϋξρνληαη. 5

7 Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζέα απνηειεέ κηα εθπαηδεπηηθά Ϋξεπλα πνπ επηρεηξεέ λα απεηθνλέζεη βαζηθϊ ζεκεέα ηεο ηζρχνπζαο εθπαηδεπηηθάο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε ζηνλ ηνκϋα ηεο Πιεξνθνξηθάο. Ζ αλϊπηπμε ηεο επηζηάκεο ηεο πιεξνθνξηθάο ζα κεέλεη ζηελ ηζηνξέα σο Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αλζξψπηλα επηηεχγκαηα, φρη µφλν γηα ην πεξηερφκελφ ηεο, αιιϊ θαη γηα ηνπο ξπζκνχο µε ηνπο νπνένπο επεηεχρζε. Σα εθπαηδεπηηθϊ ζπζηάκαηα αλϊ ηνλ θφζκν ρξεηϊζηεθε λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηε ζεηξϊ ηνπο ψζηε λα παξϊγνπλ λϋεο εηδηθφηεηεο. ηελ ΔιιΪδα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηϊζηεκα ηδξχζεθαλ πϊξα πνιιϊ ηκάκαηα πνπ πξνζθϋξνπλ εθπαέδεπζε ζε δηϊθνξνπο ηνκεέο ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο. Σα ηκάκαηα απηϊ αλϋξρνληαη ζε 50, απφ ηα νπνέα 27 εέλαη ηκάκαηα αλσηϊησλ ηερλνινγηθψλ ηδξπκϊησλ, θαη ηα ππφινηπα εέλαη ηκάκαηα παλεπηζηεκηαθψλ ά πνιπηερληθψλ ζρνιψλ. ΑξρηθΪ ζα γέλεη κηα ζχληνκε αλαδξνκά ζηελ εμϋιημε ηεο Πιεξνθνξηθάο θαη ηελ δεκηνπξγέα ζρνιψλ ζηελ ΔιιΪδα. Θα αθνινπζάζεη παξνπζέαζε ησλ ηκεκϊησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ Ϋξεπλα γηα λα Ϋρνπκε θαιχηεξε εηθφλα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ζ παξνπζέαζε απηά ζα αθνξϊ ην έδξπκα θαη ηελ πφιε πνπ εδξεχεη ην θϊζε ηκάκα, ην ρξφλν έδξπζάο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κφληκσλ θαη επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ ηνπ. ΑλαθνξΪ ζα γέλεη ζε ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθϊ ά πηζαλϋο δηαθξέζεηο θαζψο θαη ζηνπο ηνκεέο ά θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθϋξεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ θϊζε ηκάκαηνο. Θα αλαδεηεζνχλ ηϋινο ηα εγθεθξηκϋλα πξνγξϊκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θϊζε ηκάκα, ηε δπλαηφηεηα δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα πνπ Ϋρεη θαηνρπξψζεη. ηε ζπλϋρεηα δηεπθξηλέδεηαη πνηα απφ ηα ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο ζεσξνχληαη αληέζηνηρα κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο ζπνπδϋο πνπ πξνζθϋξνπλ. Γέλνληαη επέζεο επηπιϋνλ πιεξνθνξέεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ζην δεκφζην ηνκϋα γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ζρνιψλ πιεξνθνξηθάο. εκαληηθϋο εέλαη νη δηϊθνξεο Ϋξεπλεο πνπ παξαηέζεληαη θαη Ϋρνπλ εθπνλεζεέ απφ αλεμϊξηεηνπο εξεπλεηϋο θαη επηρεηξνχλ λα αμηνινγάζνπλ ηα δηϊθνξα ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο σο πξνο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη ηε δεκνηηθφηεηα απηψλ. Σν δεχηεξν κϋξνο ηεο εξγαζέαο επηθεληξψλεηαη ζηα θξηηάξηα επηινγάο ζπνπδψλ απφ ηνπο απφθνηηνπο. ΑξρηθΪ παξνπζηϊδνληαη παξαδνζηαθϋο Ϋξεπλεο πνπ αθνξνχλ απηφ ην ζϋκα, αιιϊ θαη πην ζχγρξνλεο πνπ πξνϋξρνληαη απφ ηελ ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα. Ηδηαέηεξε αλαθνξϊ γέλεηαη ζε φηη αθνξϊ ηα ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο. 6

8 ην ηειεπηαέν κϋξνο ηεο εξγαζέαο εξεπλϊηαη ε δάηεζε ησλ ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο απφ ηνπο καζεηϋο, φπσο απηϊ δειψλνληαη ζηα κεραλνγξαθηθϊ δειηέα ησλ Παλειιελέσλ εμεηϊζεσλ. Οη επηινγϋο ησλ ππνςεθέσλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο εμεηϊζεηο, ηελ θαηεχζπλζε πνπ παξαθνινχζεζαλ, ην θχιν ηνπο, αιιϊ θαη ην ηφπν θαηνηθέαο ηνπο. Ζ Ϋξεπλα αθνξϊ ραξαθηεξηζηηθϋο ρξνληϋο, θαη ζπγθεθξηκϋλα ην 2005, ην 2007 θαη ην 2009 ψζηε λα δνχκε πσο δηαθνξνπνηεέηαη ε δάηεζε ησλ ζρνιψλ ζηε δηϊξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Απφ ηελ Ϋξεπλα ησλ επηινγψλ ζηα κεραλνγξαθηθϊ δειηέα πηζηεχεηαη φηη ζα θαλνχλ νη δηαθνξϋο ζηα ηκάκαηα σο πξνο ηνλ αξηζκφ αιιϊ θαη ην επέπεδν ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ πνπ πξνζειθχνπλ. Αθφκε ζα εμεηαζηεέ θαηϊ πφζν ε πφιε ιεηηνπξγέαο ηνπ ηκάκαηνο θαη Ϊιια ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ ζπζρεηέδνληαη κε ηηο πξνηηκάζεηο ησλ ππνςεθέσλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ. Σα ζηνηρεέα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ εξγαζέα ζα απνηεινχλ Ϋλα ζπγθεληξσηηθφ πιαέζην, ην νπνέν κπνξνχλ λα αμηνπνηάζνπλ καζεηϋο πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθάο, θαζψο θαη εξεπλεηϋο πνπ ζϋινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε θϊπνην παλεπηζηεκηαθφ ά ηερλνινγηθφ έδξπκα. Καζψο απνηειεέ Ϋλα ελεκεξσκϋλν θαη ζχγρξνλν εξγαιεέν πιεξνθφξεζεο ζε ζϋκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθϊ ησλ ζρνιψλ θαη ηελ θαηαγξαθά ησλ επαγγεικαηηθψλ δηεμφδσλ θαη πξννπηηθψλ ησλ πηπρηνχρσλ. ΠαξΪιιεια πεξηιακβϊλεη φιεο ηηο πεγϋο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκϋξσζεο ζηηο νπνέεο ν ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεέ λα αλαηξϋμεη θαη λα εληνπέζεη πην εμεηδηθεπκϋλα ζϋκαηα. 7

9 Κεθάιαην 1: Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 1.1 Δηζαγσγά ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε Ζ ηαρεέα αλϊπηπμε ηεο πιεξνθνξηθάο δεκηνχξγεζε, κεηαμχ ησλ Ϊιισλ, κεγϊιε αλϊγθε γηα εμεηδηθεπκϋλα ζηειϋρε θαη θαηϊ ζπλϋπεηα αζθάζεθε ζεκαληηθά πέεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξεέο λα ηθαλνπνηάζνπλ απηά ηελ απαέηεζε γηα ηε δεκηνπξγέα δπλακηθνχ ηεο λϋαο εηδηθφηεηαο. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηε ζεηξϊ ηνπ αληηκεηψπηζε πνιιϊ πξνβιάκαηα ζε απηά ηε δηαδηθαζέα, θαηϊθεξε σζηφζν λα θηϊζεη ζε Ϋλα ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν. Ζ πνξεέα ηελ νπνέα αθνινχζεζε εέλαη Ϊμηα αλαθνξϊο θαη πξνβιεκαηηζκνχ, ζεκαληηθϊ ζεκεέα ηεο νπνέαο ζέγνληαη απφ ηνλ Β. Βεζθνχθε ζην Open Newsletter [1] θαη ζα αλαθεξζνχλ εδψ. Ζ πξψηε Ϋθξεμε δάηεζεο ζηειερψλ πιεξνθνξηθάο πξαγκαηνπνηεέηαη ηε δεθαεηέα ηνπ '70. Δθεέλε ηελ επνρά ηδξχνληαη λϋα παλεπηζηάκηα ζηελ ΔιιΪδα (Κξάηε 1973, ΗσΪλληλα 1970, ΘξΪθε 1973) θαη εληζρχεηαη ε Ϋξεπλα απφ θξαηηθνχο πφξνπο (φπσο κε ην λφκν 706/1977). Σα παλεπηζηεκηαθϊ ηδξχκαηα αλαγλσξέδνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλέαο γηα ην επέπεδν θαη ηελ πξνζθνξϊ ηνπο θαη ζηειερψλνπλ ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ηελ εθβηνκερϊληζε ηεο ρψξαο, νη νπνέεο μεθέλεζαλ σζηφζν µε ζεκαληηθά θαζπζηϋξεζε θαη ρσξέο πξνγξακκαηηζκφ. Οη εηδηθφηεηεο πνπ εέλαη ηδηαέηεξα δεκνθηιεέο εέλαη νη Πνιηηηθνέ Μεραληθνέ θαη νη Μεραλνιφγνη-Ζιεθηξνιφγνη, φπσο άηαλ θαη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηέα. Οη καζεκαηηθνέ θαη νη θπζηθνέ απφ ηελ Ϊιιε, Ϋρνληαο πεξηνξηζκϋλεο επαγγεικαηηθϋο δηεμφδνπο, αξρέδνπλ λα αζρνινχληαη κε ηελ πιεξνθνξηθά, ζπλδϋνληαο ηελ ζαλ Ϋλλνηα κε ηελ επηζηάκε ησλ καζεκαηηθψλ. Αξθεηνέ δηαπξεπεέο εξεπλεηϋο Ϋρνπλ κεηαλαζηεχζεη εθηφο ρψξαο θαη απφ απηνχο ζρεηηθϊ ιέγνη αζρνινχληαη µε ηελ πιεξνθνξηθά. ε ειϊρηζηεο ζρνιϋο εκθαλέδνληαη Έδξεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Δπεμεξγαζέαο Πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν, θαζψο νη ζρνιϋο εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ µε ην δπζθέλεην θαη απζηεξφ αθαδεκατθφ πιαέζην ηεο Έδξαο, γηα ηελ πιάξσζε ησλ νπνέσλ εθαξκφδεηαη ε αξρά ηεο αθαδεκατθάο αξραηφηεηαο πνπ δελ επηηξϋπεη ζε λϋνπο 8

10 επηζηάκνλεο εθηφο ηεξαξρέαο, νχηε ζε επηζηάκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ λα αλαιϊβνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν. Ζ αγνξϊ απφ ηελ Ϊιιε πιεπξϊ, ηξϋρεη πην γξάγνξα απφ ηηο εμειέμεηο ζηε δεκφζηα εθπαέδεπζε θαη πηϋδεη αζθπθηηθϊ γηα εηδηθφηεηεο φπσο πξνγξακκαηηζηϋο Ζ/Τ (θπξέσο ζε Cobol θαη µε ρξάζε δηϊηξεησλ θαξηψλ). Πνιινέ ινηπφλ απφθνηηνη, θπξέσο θπζηθνκαζεκαηηθψλ ζρνιψλ, θαηαθεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα κεηεθπαέδεπζε. ΠαξΪιιεια, δεκηνπξγνχληαη θαη νη πξψηεο ηδησηηθϋο ζρνιϋο πξνγξακκαηηζηψλ θαη ρεηξηζηψλ Ζ/Τ, µε ραξαθηεξηζηηθφ εθπξφζσπν ηεο γεληϊο ηνπο ηε ζρνιά ηεο Control Data. εκαληηθά πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε, κφλν κε µε ην λφκν 1268 ην 1982 πνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζϋζεηο γηα ηελ έδξπζε λϋσλ ά κεηεμϋιημε ηκεκϊησλ. Σα πξψηα ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ εέλαη απηϊ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ (Μεραληθψλ Ζ/Τ, ην 1980) θαη ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο (Πξνγξακκαηηζηψλ Ζ/Τ, ην 1984), θαζψο θαη ν ΣνκΫαο Πιεξνθνξηθάο ηνπ Σκάκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ (ην 1984). Έθηνηε, φιεο νη ΦπζηθνκαζεκαηηθΫο θαη ΠνιπηερληθΫο ρνιϋο ησλ Παλεπηζηάκσλ εέηε έδξπζαλ λϋν Σκάκα Πιεξνθνξηθάο (Παλεπηζηάκην Αζελψλ, 1989) εέηε κεηνλφκαζαλ ηα ηκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ζε Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΜΠ, 1991). ΚΪηη αληέζηνηρν ζπλϋβε θαη ζην ρψξν ησλ ΣΔΗ. Γπζηπρψο απφ ηφηε δελ ππάξμε ζπγθεθξηκϋλε θεληξηθά ζηξαηεγηθά ζρεδέαζε απφ πιεπξϊο ηεο Πνιηηεέαο γηα ηελ αλϊπηπμε ηεο πιεξνθνξηθάο ζηε ρψξα µαο. Απηφ πνπ ζπλϋβε άηαλ λα ηδξχνληαη ζπλερψο πνιιϊ ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο κε κεγϊιν αξηζκφ ζϋζεσλ γηα εηζαθηϋνπο ρσξέο ηελ ηεθκεξησκϋλε ζεκειέσζε ηφζν ηεο αλαγθαηφηεηϊο ηνπο, φζν θαη ηεο γλσζηηθάο πεξηνράο ζηελ νπνέα ζα εμεηδηθεχνληαη. Δμππεξεηάζεθαλ Ϋηζη πνιηηηθϋο ζθνπηκφηεηεο θαη εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθϊ πεξηθεξεηαθϋο κηθξϋο πφιεηο. Ζ πιεηνςεθέα ησλ ηκεκϊησλ δηαθξέλεηαη γηα ην πςεινχ επηπϋδνπ θαηαξηηζκϋλν εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ. εκαληηθά εέλαη θαη ε εμϋιημε ησλ ηκεκϊησλ ζηε δπλαηφηεηα παξνράο κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ πνπ δεέρλεη ηελ ηθαλφηεηϊ ηνπο λα αλαπαξϊγνληαη θαη λα εμειέζζνληαη. ΑλαγλσξηζκΫλεο εέλαη θαη νη ηθαλφηεηεο ησλ απνθνέησλ, θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθά θαη αθαδεκατθά εμϋιημε ηνπο ζηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ. πκπεξαζκαηηθϊ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ειιεληθφ ηνπέν ζηελ αλψηαηε εθπαέδεπζε πιεξνθνξηθάο Ϊξγεζε ζεκαληηθϊ λα δηακνξθσζεέ, παξνπζηϊδεη Ϋιιεηςε νξγϊλσζεο, αληηζϋζεηο θαη αδπλακέεο, Ϋρεη φκσο γεληθϊ πνιχ θαιφ επέπεδν. 9

11 1.2 χζηεκα εηζαγσγάο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε Καηεπζχλζεηο θαη επηζηεκνληθά πεδία Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηάκαηνο εηζαγσγάο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε εέλαη φηη βαζέδεηαη σο πξνο ηα θξηηάξηα επηινγάο ησλ εηζαγνκϋλσλ ηειεηνθνέησλ ζε βαζκνινγηθϊ δεδνκϋλα πξνθνξηθάο θαη γξαπηάο εμϋηαζεο καζεκϊησλ ηεο ηειεπηαέαο ηϊμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ, ηα νπνέα εέλαη απνδεζκεπκϋλα απφ ηα αληέζηνηρα πνπ ιακβϊλνληαη ππφςε γηα ηελ απνθνέηεζε θαη ηελ απφθηεζε ηνπ απνιπηεξένπ ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ [2]. Οη θαηεπζχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζάζνπλ νη ππνςάθηνη ζηηο Παλειιάληεο ΔμεηΪζεηο εέλαη ηξεηο, ε ζεσξεηηθά, ε ζεηηθά θαη ε ηερλνινγηθά. ιεο νη ζρνιϋο Ϋρνπλ ρσξηζηεέ ζε 5 επηζηεκνληθϊ πεδέα. ΚΪζε ππνςάθηνο απφ νπνηαδάπνηε θαηεχζπλζε θαη αλ πξνϋξρεηαη, κπνξεέ λα δειψζεη φζεο ζρνιϋο επηζπκεέ θαη κε φπνηα ζεηξϊ επηιϋμεη, αιιϊ απφ δχν κφλν επηζηεκνληθϊ πεδέα. ηε ζεσξεηηθά θαηεχζπλζε νη ππνςάθηνη επηιϋγνπλ ζρνιϋο ηνπ 1νπ επηζηεκνληθνχ πεδένπ πνπ ζρεηέδνληαη κε ΑλζξσπηζηηθΫο, ΝνκηθΫο & ΚνηλσληθΫο Δπηζηάκεο θαη ηνπ 5νπ επηζηεκνληθνχ πεδένπ πνπ αθνξϊ Δπηζηάκεο Οηθνλνκέαο & Γηνέθεζεο. Ζ ζεηηθά θαηεχζπλζε πεξηιακβϊλεη ζρνιϋο πνπ αλάθνπλ εθηφο απφ ην 5ν επηζηεκνληθφ πεδέν, ζην 2ν, ην 3ν θαη ην 4ν πνπ αθνξϊ ΘεηηθΫο Δπηζηάκεο, Δπηζηάκεο Τγεέαο θαη ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο αληέζηνηρα. Ζ ηερλνινγηθά θαηεχζπλζε πεξηιακβϊλεη ζρνιϋο απφ ην 2ν, ην 4ν θαη ην 5ν επηζηεκνληθφ πεδέν. Οη ζρνιέο πιεξνθνξηθήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 4ν επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ. Δμαέξεζε απνηειεέ ην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο ΠΪηξαο πνπ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζην 1ν θαη ζην 2ν επηζηεκνληθφ πεδέν. Σν ηκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Δπηθνηλσλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ ζπκπεξηιακβϊλεηαη εθηφο απφ ην 4ν θαη ζην 1ν επηζηεκνληθφ πεδέν. Σα ππφινηπα ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ, θαζψο θαη ην ηκάκα Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ ζπκπεξηιακβϊλνληαη εθηφο απφ ην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν θαη ζην 2ν πεδέν ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. ΣΫινο, ηα ηκάκαηα ΣΔΗ πνπ αλάθνπλ ζηηο ζρνιϋο Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκέαο πεξηιακβϊλνληαη θαη ζην 5ν επηζηεκνληθφ πεδέν ησλ επηζηεκψλ Οηθνλνκέαο θαη Γηνέθεζεο. 10

12 ΔπνκΫλσο νη ππνςάθηνη απφ ηε ζεηηθά ά ηελ ηερλνινγηθά θαηεχζπλζε Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιϋμνπλ νπνηαδάπνηε ζρνιά Πιεξνθνξηθάο. Τπνινγηζκφο βαζκνχ πξφζβαζεο Ζ εηζαγσγά ζηηο ζρνιϋο θαη ζηα ηκάκαηα ηα νπνέα εέλαη εληαγκϋλα ζην ζχζηεκα γέλεηαη κε βϊζε ηα κφξηα ησλ ππνςεθέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ γηλνκϋλσλ ηνπ γεληθνχ βαζκνχ πξφζβαζεο θαη ησλ βαζκψλ πξφζβαζεο ησλ δχν καζεκϊησλ απμεκϋλεο βαξχηεηαο, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ καζάκαηνο κε ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηϋο. Γηα ηηο ζρνιϋο πιεξνθνξηθάο δελ απαηηεέηαη εμϋηαζε ζε εηδηθφ κϊζεκα. Ο Γεληθφο Βαζκφο Πξφζβαζεο ππνινγέδεηαη απφ ηελ επέδνζά ηνπο ζε ζπγθεθξηκϋλα καζάκαηα ηφζν ζηηο παλειιάληεο εμεηϊζεηο φζν θαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ βαζκφ πνπ Ϋρνπλ ιϊβεη ζην ζρνιεέν. Ο πξνθνξηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην κϋζν φξν ησλ πξνθνξηθψλ βαζκψλ ησλ δχν ηεηξακάλσλ ζε θϊζε κϊζεκα. Πξνζαξκφδεηαη σζηφζν ζην γξαπηφ βαζκφ (απμϊλεηαη ά κεηψλεηαη) ψζηε λα δηαθϋξεη ην πνιχ θαηϊ δχν κνλϊδεο απφ ην βαζκφ ηνπ γξαπηνχ. Οη απφθνηηνη Δληαένπ ά Γεληθνχ Λπθεένπ (απφ ην ζρνιηθφ Ϋηνο ηα Δληαέα Λχθεηα κεηνλνκϊζηεθαλ ζε ΓεληθΪ Λχθεηα) πξνεγνχκελσλ εηψλ κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ ηε βειηέσζε ηεο βαζκνινγέαο ηνπο κεηϋρνληαο εθ λϋνπ ζηηο εμεηϊζεηο φισλ ησλ καζεκϊησλ ηεο ηειεπηαέαο ηϊμεο πνπ εμεηϊδνληαη ζε εζληθφ επέπεδν θαη γηα ηελ εηζαγσγά ηνπο ιακβϊλνληαη ππφςε ηα βαζκνινγηθϊ δεδνκϋλα ηεο ηειεπηαέαο απηάο γξαπηάο ηνπο εμϋηαζεο. Γηα φζνπο απνθνέηνπο ζπκκεηϋρνπλ ζηηο εμεηϊζεηο απηϋο ηα ακϋζσο δχν επφκελα Ϋηε απ' απηφ ηεο απνθνέηεζάο ηνπο ιακβϊλεηαη ππφςε θαη ν πξνθνξηθφο βαζκφο πνπ ζεκεέσζαλ φηαλ θνηηνχζαλ ζηελ ηειεπηαέα ηϊμε, ν νπνένο πξνζαξκφδεηαη αλ απαηηεέηαη θϊζε θνξϊ πξνο ην γξαπηφ βαζκφ, ελψ γηα φζνπο ζπκκεηϋρνπλ κεηϊ ηελ παξϋιεπζε δχν εηψλ απφ ηε ιάςε ηνπ απνιπηεξένπ ιακβϊλνληαη ππφςε κφλν νη γξαπηνέ βαζκνέ ηεο ηειεπηαέαο απηάο εμϋηαζάο ηνπο. Ο βαζκφο πξφζβαζεο (ΒΠ) ινηπφλ φισλ ησλ καζεκϊησλ πνπ εμεηϊζηεθαλ κε παλειιάληεο εμεηϊζεηο πξνθχπηεη θαηϊ 30% απφ ηνλ πξνθνξηθφ βαζκφ θαη θαηϊ 70% απφ ηνλ γξαπηφ βαζκφ ηνπ καζεηά (Γειαδά: ΒΠ = ΠΒ * ΓΒ * 0.7 ). Ο Γεληθφο Βαζκφο Πξφζβαζεο (ΓΒΠ) πξνθχπηεη απφ ην κϋζν φξν ησλ βαζκψλ πξφζβαζεο (ΒΠ) φισλ ησλ καζεκϊησλ πνπ εμεηϊζηεθαλ κε παλειιάληεο εμεηϊζεηο. 11

13 ηε ζπλϋρεηα, ν βαζκφο επηηπρέαο ηνπ θϊζε ππνςεθένπ πξνθχπηεη απφ ην γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο θαη ηα δχν καζάκαηα απμεκϋλεο βαξχηεηαο σο εμάο: ΒΠ * 8 + Βαζκφο πξψηνπ καζάκαηνο απμεκϋλεο βαξχηεηαο * 1,3 + Βαζκφο δεχηεξνπ καζάκαηνο απμεκϋλεο βαξχηεηαο * 0,7). Σν ηειηθφ Ϊζξνηζκα πνιιαπιαζηϊδεηαη κε ην εθαηφ (100). ηελ πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο πξνϋξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά θαηεχζπλζε απφ απηά ζηελ νπνέα αλάθνπλ ηα καζάκαηα απμεκϋλεο βαξχηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκϋλνπ επηζηεκνληθνχ πεδένπ, ηφηε νη βαζκνέ ησλ καζεκϊησλ πνπ ηα αληηθαζηζηνχλ πνιιαπιαζηϊδνληαη κε ηνπο αληέζηνηρνπο ζπληειεζηϋο ηνπο. Σα καζάκαηα ηεο ηειεπηαέαο ηϊμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθεένπ ηα νπνέα Ϋρνπλ νξηζζεέ σο καζάκαηα απμεκϋλεο βαξχηεηαο θαηϊ πεδέν εέλαη: 1) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ A. Αξραέα ΔιιεληθΪ (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεσξεηηθάο Καηεχζπλζεο) B. Ηζηνξέα (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεσξεηηθάο Καηεχζπλζεο) 2) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ A. ΜαζεκαηηθΪ (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεηηθάο Καηεχζπλζεο θαη ησλ δχν θχθισλ ηεο Σερλνινγηθάο Καηεχζπλζεο) B. Φπζηθά (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεηηθάο Καηεχζπλζεο θαη ησλ δχν θχθισλ ηεο Σερλνινγηθάο Καηεχζπλζεο) 3) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Δπηζηεκψλ Τγεέαο A. Βηνινγέα (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεηηθάο Καηεχζπλζεο) B. Υεκεέα (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεηηθάο Καηεχζπλζεο) 4) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ A. ΜαζεκαηηθΪ (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεηηθάο Καηεχζπλζεο θαη ησλ δχν θχθισλ ηεο Σερλνινγηθάο Καηεχζπλζεο) B. Φπζηθά (ππνρξεσηηθφ κϊζεκα Θεηηθάο Καηεχζπλζεο θαη ησλ δχν θχθισλ ηεο Σερλνινγηθάο Καηεχζπλζεο) 5) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Δπηζηεκψλ Οηθνλνκέαο θαη Γηνέθεζεο A. ΑξρΫο Οηθνλνκηθάο Θεσξέαο (κϊζεκα επηινγάο γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο) B. ΜαζεκαηηθΪ θαη ηνηρεέα ηαηηζηηθάο (κϊζεκα Γεληθάο Παηδεέαο) ΑληηθαηΪζηαζε καζάκαηνο απμεκϋλεο βαξχηεηαο επηηξϋπεηαη κφλν γηα φζνπο ππνςάθηνπο πξνϋξρνληαη απφ θαηεπζχλζεηο δηαθνξεηηθϋο απφ απηϋο ζηηο νπνέεο αλάθνπλ ηα παξαπϊλσ καζάκαηα απμεκϋλεο βαξχηεηαο. Σα καζάκαηα Γεληθάο Παηδεέαο ηεο Γ Λπθεένπ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα παξαπϊλσ καζάκαηα απμεκϋλεο βαξχηεηαο θαηϊ επηζηεκνληθφ πεδέν αληέζηνηρα εέλαη: 1) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Αλζξσπηζηηθψλ, Ννκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ A. Νενειιεληθά Γιψζζα 12

14 B. Ηζηνξέα ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ θφζκνπ 2) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ A. ΜαζεκαηηθΪ θαη ηνηρεέα ηαηηζηηθάο B. Νενειιεληθά Γιψζζα 3) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Δπηζηεκψλ Τγεέαο A. Βηνινγέα B. Νενειιεληθά Γιψζζα 4) Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ A. ΜαζεκαηηθΪ θαη ηνηρεέα ηαηηζηηθάο B. Νενειιεληθά Γιψζζα Γηα ην Δπηζηεκνληθφ Πεδέν Δπηζηεκψλ Οηθνλνκέαο θαη Γηνέθεζεο δελ πξνβιϋπεηαη αληηθαηϊζηαζε ησλ καζεκϊησλ απμεκϋλεο βαξχηεηαο, γηαηέ ην Ϋλα εέλαη κϊζεκα επηινγάο γηα φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ην Ϊιιν εέλαη κϊζεκα Γεληθάο Παηδεέαο. ΤπΪξρνπλ ηϋινο ζρνιϋο γηα ηελ εηζαγσγά ζηηο νπνέεο απαηηεέηαη εμϋηαζε ζε Ϋλα ά πεξηζζφηεξα εηδηθϊ καζάκαηα (μϋλεο γιψζζεο, κνπζηθϊ καζάκαηα, ειεχζεξν ζρϋδην θαη γξακκηθφ ζρϋδην). ΠξΫπεη ινηπφλ ν ππνςάθηνο λα Ϋρεη εμεηαζηεέ ην έδην Ϋηνο ζηα απαηηνχκελα εηδηθϊ καζάκαηα θαη λα Ϋρεη επηηχρεη βαζκνινγέα ζην θαζϋλα απφ απηϊ ηνπιϊρηζηνλ έζε κε ην κηζφ ηεο πξνβιεπφκελεο κϋγηζηεο δπλαηάο. Καηεγνξίεο εηζαθηέσλ ηα ηκάκαηα ηξηηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο, εηζϊγνληαη εθηφο απφ θεηηλνέ απφθνηηνη Ζκεξάζησλ Γεληθψλ Λπθεέσλ κε ηε δηαδηθαζέα πνπ αλαθϋξζεθε, θεηηλνέ απφθνηηνη Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθεέσλ κε φκνην ηξφπν, θαη παιαηφηεξνη απφθνηηνη Ζκεξάζησλ θαη Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθεέσλ δηαηεξψληαο ην γεληθφ βαζκφ πξφζβαζάο ηνπο απφ ηελ πεξζηλά ζρνιηθά ρξνληϊ. Γπλαηφηεηα εηζαγσγάο φρη κφλν ζηα ηερλνινγηθϊ ηδξχκαηα αιιϊ ζε φιεο ηηο ζρνιϋο ηεο ηξηηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο Ϋρνπλ θαη νη απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθεέσλ (ΔΠΑΛ) απφ ην 2009, θαζψο θαη νη παιαηφηεξνη απφθνηηνη απηψλ ησλ ζρνιεέσλ δηαηεξψληαο ηνπο βαζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληϊο. ΜΫρξη θαη ην 2008 νη ζϋζεηο γηα ηα ηκάκαηα ΑΔΗ πξνζθϋξνληαλ ζηηο δηϊθνξεο θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ, σο εμάο: ην 90% απηψλ δηαηέζεληαη γηα ηνπο ππνςεθένπο ησλ εκεξάζησλ Γεληθψλ (ά Δληαέσλ) Λπθεέσλ πνπ κεηϋρνπλ ζηηο Παλειιάληεο ΔμεηΪζεηο ην 10% απηψλ δηαηέζεληαη γηα παιαηφηεξνπο απνθνέηνπο ησλ εκεξάζησλ Δληαέσλ Λπθεέσλ πνπ δελ κεηεέραλ εθ λϋνπ ζηηο Παλειιάληεο ΔμεηΪζεηο ηελ ηξϋρνπζα ρξνληϊ 13

15 νη απφθνηηνη ησλ Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθεέσλ εηζϊγνληαη θαη ππϋξβαζε ηνπ ζπλφινπ εηζαθηϋσλ, ζε πνζνζηφ 1%. Με ηελ ππ αξηζκφλ 81646/Γ4 (ΦΔΚ 1379/Β / ) απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Παηδεέαο κεηαηξϋπνληαη ηα Γεκφζηα ΣερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ Δθπαηδεπηάξηα (ΣΔΔ) πνπ εέραλ ηδξπζεέ ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ λ. 2640/1998 (ΦΔΚ 206 /Α ) ζε ΔπαγγεικαηηθΪ Λχθεηα (ΔΠΑΛ). Ζ κεηαηξνπά απηά μεθέλεζε απφ ην ζρνιηθφ Ϋηνο ζηαδηαθϊ, θαηϊ ηϊμεηο θαη θχθινπο ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην λφκν 3475/2006 (ΦΔΚ 146/Α / ). ΚαηΪ ην 2009 ινηπφλ πνπ εέρε νινθιεξσζεέ ε κεηαηξνπά ησλ ΣΔΔ ζε ΔΠΑΛ, νη ππνςάθηνη ηεο νκϊδαο Β εκεξάζηνπ ά εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ κεηϋρνπλ ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο γηα ηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε κε ηνλ έδην ηξφπν θαη δηεθδηθνχλ ην έδην πνζνζηφ ζϋζεσλ κε ηνπο ππνςεθένπο ηνπ εκεξάζηνπ ά εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθεένπ αληέζηνηρα (ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ λφκνπ 3748/2009, ΦΔΚ 29/Α ). ζν αθνξϊ ηηο ζϋζεηο ζηα ΣΔΗ, κϋρξη ην 2009 δηακνξθψλνληαλ σο εμάο: Σν 74% ησλ ζϋζεσλ δηαηέζεληαη γηα ηνπο ππνςεθένπο ησλ εκεξάζησλ Γεληθψλ (ά Δληαέσλ) Λπθεέσλ ην 10% απηψλ δηαηέζεληαη γηα παιαηφηεξνπο απνθνέηνπο ησλ εκεξάζησλ Γεληθψλ Λπθεέσλ νη απφθνηηνη ησλ εζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθεέσλ εηζϊγνληαλ θαη ππϋξβαζε ηνπ ζπλφινπ εηζαθηϋσλ, ζε πνζνζηφ 1% ην 15% ησλ ζϋζεσλ δηαηέζεληαη γηα ηνπο απνθνέηνπο εκεξάζησλ ΣΔΔ ην 1% ησλ ζϋζεσλ δηαηέζεληαη γηα ηνπο απνθνέηνπο εζπεξηλψλ ΣΔΔ. Σν 2009 ε δηϊζεζε ησλ ζϋζεσλ δηακνξθψζεθε σο εμάο: Σν 69% ησλ ζϋζεσλ δηαηέζεληαη γηα ηνπο ππνςεθένπο ησλ εκεξάζησλ Γεληθψλ Λπθεέσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ νκϊδαο Β ην 10% απηψλ δηαηέζεληαη γηα παιαηφηεξνπο απνθνέηνπο ησλ εκεξάζησλ Δληαέσλ Λπθεέσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ νκϊδαο Β ην 15% απηψλ δηαηέζεληαη γηα ππνςεθένπο ησλ ΔΠΑΛ νκϊδαο Α ην 5% ησλ ζϋζεσλ δηαηέζεληαη γηα ηνπο απνθνέηνπο εκεξάζησλ ΣΔΔ νη απφθνηηνη ησλ Δζπεξηλψλ Γεληθψλ Λπθεέσλ θαη Δζπεξηλψλ ΔΠΑΛ νκϊδαο Β θαη ππϋξβαζε ηνπ ζπλφινπ εηζαθηϋσλ, ζε πνζνζηφ 1% ζε πνζνζηφ 1% ησλ ζϋζεσλ εηζϊγνληαη νη απφθνηηνη ησλ εζπεξηλψλ ΣΔΔ 14

16 Απφ ην 2010 ζα κεηψλνληαη ζηαδηαθϊ νη ζϋζεηο ησλ απνθνέησλ απφ εκεξάζηα θαη εζπεξηλϊ ΣΔΔ θαη ζα απμϊλνληαη νη ζϋζεηο γηα ηνπο ππνςεθένπο ησλ ΔΠΑΛ Α. εκεηψλεηαη φηη φπνηεο ζϋζεηο δελ θαηαιακβϊλνληαη απφ απνθνέηνπο ΔΠΑΛ νκϊδαο Α, κεηαθϋξνληαη ζηελ θαηεγνξέα ησλ ππνςεθέσλ ησλ Δληαέσλ Λπθεέσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ νκϊδαο Β. 1.3 εκεξηλά θαηϊζηαζε ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε Αξηζκφο ηκεκάησλ Σα ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο ζηελ ΣξηηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε ζηελ ΔιιΪδα αλϋξρνληαη ζε 50, απφ ηα νπνέα 27 εέλαη ηκάκαηα ΣΔΗ, θαη ηα ππφινηπα εέλαη ηκάκαηα παλεπηζηεκηαθψλ ά πνιπηερληθψλ ζρνιψλ. ηελ εηθφλα 1.1 θαη ζηνλ πέλαθα 1.1 εκθαλέδνληαη φια ηα ηκάκαηα αλϊ πεξηνρά. Γηαπηζηψλνπκε φηη ππϊξρνπλ ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο ζε 12 πεξηθϋξεηεο, ζε 26 λνκνχο θαη ζε 29 πφιεηο ηεο ρψξαο! ηε κφλε πεξηθϋξεηα πνπ δελ ππϊξρνπλ ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο εέλαη απηά ηνπ Ννηένπ Αηγαένπ ζηελ νπνέα αλάθνπλ ηα ΓσδεθΪλεζα θαη νη ΚπθιΪδεο. ζν αθνξϊ ηνπο λνκνχο, νη λνκνέ Αηηηθάο θαη ΠεηξαηΪ αληηκεησπέζηεθαλ κε εληαέν ηξφπν, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δάκνη ηνπ λνκνχ ΠεηξαηΪ (φπσο π.ρ. ν δάκνο Νέθαηαο, Αγένπ ΗσΪλλε ΡΫληε, θαη Ϊιινη) βξέζθνληαη ζην ιεθαλνπϋδην Αηηηθάο (εθηφο απφ ηα λεζηϊ ηνπ Αξγνζαξσληθνχ θαη ηα Κχζεξα). ΤπΪξρνπλ λνκνέ πνπ Ϋρνπλ ηκάκαηα ΣΔΗ ζε δηαθνξεηηθϋο πφιεηο. Απηνέ εέλαη ε Αηησιναθαξλαλέα πνπ Ϋρεη δχν ηκάκαηα ζην Μεζνιφγγη θαη Ϋλα ζηε Ναχπαθην, θαη ε Ζιεέα πνπ Ϋρεη Ϋλα ηκάκα ζηελ ΑκαιηΪδα θαη Ϋλα ζηνλ Πχξγν. ιεο νη πεξηθϋξεηεο Ϋρνπλ ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ΑΔΗ θαη Ϋλα ΣΔΗ, εθηφο απφ ην Βφξεην Αηγαέν πνπ Ϋρεη δχν ηκάκαηα ΑΔΗ. Οη πεξηθϋξεηεο κε ηα ιηγφηεξα ηκάκαηα αξηζκνχλ δχν ζε αξηζκφ. ΑπηΫο εέλαη ηνπ Βνξεένπ Αηγαένπ κε δχν ΑΔΗ ζηε ΛΫζβν θαη ζηε Ϊκν, ε Ήπεηξνο κε Ϋλα ΑΔΗ θαη Ϋλα ΣΔΗ, ζηα ΓηΪλλελα θαη ηελ Άξηα αληέζηνηρα, θαη ε Θεζζαιέα πνπ αλ θαη εέλαη κεγϊιε πεξηθϋξεηα Ϋρεη κφιηο Ϋλα ΑΔΗ θαη Ϋλα ΣΔΗ, ζην Βφιν θαη ηε ΛΪξηζα αληέζηνηρα. 15

17 Απφ ηελ Ϊιιε, νη πεξηθϋξεηεο κε ηα πεξηζζφηεξα ηκάκαηα εέλαη ε Αηηηθά κε 9 ηκάκαηα (5 ΑΔΗ θαη 4 ΣΔΗ), ε Γπηηθά ΔιιΪδα κε 8 ηκάκαηα (2 ΑΔΗ θαη 6 ΣΔΗ) θαη ε Κεληξηθά Μαθεδνλέα κε 7 ηκάκαηα (5 ΑΔΗ θαη 2 ΣΔΗ). Σα 8 ηκάκαηα πνπ βξέζθνληαη ζηε Γπηηθά ΔιιΪδα κϊιηζηα εδξεχνπλ ζε 6 δηαθνξεηηθϋο πφιεηο, ελψ ηα πεξηζζφηεξα (2 ΑΔΗ θαη 1 ΣΔΗ) βξέζθνληαη ζηελ θεληξηθά πφιε, ηελ ΠΪηξα. Οη πφιεηο κε ηα πεξηζζφηεξα ηκάκαηα ΑΔΗ εέλαη ε Αζάλα θαη ε Θεζζαινλέθε κε 5 θαη 3 αληέζηνηρα. Σν Μεζνιφγγη εέλαη ε πφιε κε ηα πεξηζζφηεξα ηκάκαηα ΣΔΗ, 3 ζε αξηζκφ. Αθνινπζνχλ κε 2 ηκάκαηα ΣΔΗ ν ΠεηξαηΪο, ε Θεζζαινλέθε, ε ΚαβΪια, ηα ΓξεβελΪ, ε ΛεπθΪδα θαη νη Ϋξξεο. ηελ πεξηθϋξεηα Κξάηεο ππϊξρνπλ ηκάκαηα ζηνπο ηξεηο απφ ηνπο ηϋζζεξηο λνκνχο, ζπλνιηθϊ 2 ΑΔΗ θαη 2 ΣΔΗ. 16

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΠΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ ΑΣΣΙΚΘ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΞΑΝΘΘ ΞΑΝΘΘ ΔΘΜΟΚΡ ΠΑΝ ΘΡΑΚΘ ΘΛEKΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ ΜΘΧ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΘΝΑ ΕΘΝ ΜΕΣ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΘΝΑ ΟΙΚΟΝ ΠΑΝ ΑΘΘΝΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΘΝΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΜΑΣΙΚΘ ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΘΝΑ ΕΘΝ ΚΑΙ ΚΑΠ ΠΑΝ ΑΘΘΝΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΘΝΑ ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΘΘΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΛΕΒΟΤ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΜΟΤ ΑΜΟ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΡΑ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΘΛEKΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΡΑ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΜHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKH ΑΧΑΙΑ ΠΑΣΡΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΘΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΘΛΕΙΑ ΠΤΡΓΟ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΜΕΩΝ ΜΑΗ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Θ/Τ ΚΟΗΑΝΘ ΚΟΗΑΝΘ ΠΑΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ΣΕΙ ΘΠΕΙΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΜΑΓΝΘΙΑ ΒΟΛΟ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ ΜHΧ Θ/Τ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ EΦAPMOMENH ΠΛHPOΦOPIKH

19 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΘΛΕΚΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΜΘΧ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΓΕΩΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΝ ΚΡΘΣΘ ΕΠITHMH YΠOΛOΓ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΕΦΑΡΜΟΜ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΡΘΣΘ ΑΓΙΟ ΛΑΙΘΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΩΝ ΜΘΧ KAI MHX ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΡΙΠΟΛΘ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ YΠOΛOΓITΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΡΙΠΟΛΘ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟ ΣΘΛΕΠΙΚ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΑΡΣΘ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΕΤΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΠΑΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΜΕ ΕΦΑΡΜ ΣΘΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΘ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΛΑΜΙΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Πίλαθαο 1.1: Σκάκαηα Πιεξνθνξηθάο αλϊ πεξηθϋξεηα, λνκφ θαη πφιε 18

20 Δηθφλα 1.1: Σκάκαηα Πιεξνθνξηθάο αλϊ Γηνηθεηηθά ΠεξηθΫξεηα 19

21 Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ηνλ πέλαθα 1.2 παξνπζηϊδνληαη νη δηαζϋζηκεο ζϋζεηο γηα εηζαθηϋνπο γηα φιεο ηηο ζρνιϋο πιεξνθνξηθάο, ηα Ϋηε 2001 Ϋσο θαη ην Παξαηεξνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ζϋζεσλ άηαλ 6300 ην 2001 θαη 9900 ην 2010, δειαδά απμήζεθαλ θαηά 57,14%. Ζ αχμεζε απηά νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ έδξπζε 17 λϋσλ ηκεκϊησλ ζε απηφ ην δηϊζηεκα, 6 ηκάκαηα ΑΔΗ θαη 11 ΣΔΗ. ηνλ πέλαθα 1.2 θαέλεηαη ην Ϋηνο ιεηηνπξγέαο ησλ ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα. Οη ρξνληϋο 2003, 2004 θαη 2009 άηαλ απηϋο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα ηκάκαηα, 4 ζε αξηζκφ. Απφ 2 ηκάκαηα ηδξχζεθαλ ην 2002 θαη ην 2005 θαη 1 ην ΚαλΫλα ηκάκα δελ ηδξχζεθε ην 2008 θαη ην Αλαιπηηθφηεξα, ην 2001 νη δηαζϋζηκεο ζϋζεηο εηζαθηϋσλ ζηα ΑΔΗ άηαλ 2560 Ϊηνκα, ελψ ην 2010 άηαλ 3325, δειαδά απμάζεθαλ θαηϊ 29,88%. Ζ θαηϊζηαζε γηα ηα ΣΔΗ απφ ηελ Ϊιιε εέλαη δηαθνξεηηθά, θαζψο νη ζϋζεηο απφ ην 2001 ζην 2010 απμάζεθαλ θαηϊ 85,73%, απφ 3540 ζϋζεηο ζε Σα ηκάκαηα ΑΔΗ κε ηηο ιηγφηεξεο ζϋζεηο εηζαθηϋσλ ην 2010 εέλαη ην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκένπ κε 40 ζϋζεηο θαη ην ηκάκα Πιεξνθνξηθάο ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ κε 65 ζϋζεηο. Απφ ηελ Ϊιιε, ηα ηκάκαηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζϋζεηο εέλαη ην ηκάκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο θαη ην ηκάκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ κε 270 θαη 230 ζϋζεηο αληέζηνηρα. ια ηα ΣΔΗ Ϋρνπλ ηξηςάθην αξηζκφ δηαζϋζηκσλ ζϋζεσλ, κε εμαέξεζε ην ΣΔΗ Πιεξνθνξηθάο Αζάλαο πνπ απφ ην 2009 δϋρεηαη 85 Ϊηνκα. Σα ηκάκαηα ΣΔΗ κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζϋζεηο εέλαη ην ηκάκα Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο ζηε Γηνέθεζε θαη ηελ Οηθνλνκέα ζην Μεζνιφγγη θαη ην ηκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζηελ Άξηα κε 450 θαη 420 δηαζϋζηκεο ζϋζεηο εηζαθηϋσλ αληέζηνηρα. Σν 2001 νη ζϋζεηο αλϊ ζρνιά θπκαέλνληαλ απφ 80 κϋρξη 300, ελψ ην 2010 απφ 40 κϋρξη 450. Σα ηειεπηαέα 3 ρξφληα ππϊξρνπλ κηθξϋο δηαθπκϊλζεηο ζηηο ζϋζεηο ησλ ζρνιψλ, εθηφο απφ ην ηκάκα Απηνκαηηζκνχ Υαιθέδαο πνπ εέρε ηηο ιηγφηεξεο ζϋζεηο ην 2006, 160 ζε αξηζκφ, απμάζεθαλ ζηηο 210 ην 2008 θαη θαηϋιεμαλ ζηηο 350 ην Παξαηεξνχκε επέζεο απφ ηνλ πέλαθα 1.2 φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιϋο ε ρξνληϊ κε ηηο πεξηζζφηεξεο δηαζϋζηκεο ζϋζεηο γηα εηζαθηϋνπο εέλαη εέηε ε ηειεπηαέα, εέηε ην 2004.

22 ΠξΫπεη λα δηεπθξηλέζνπκε φηη ζηνλ πέλαθα 1.2 ππϊξρεη γηα θϊζε ζρνιά ην ζχλνιν ησλ δηαζϋζηκσλ ζϋζεσλ θαη φρη ηα ζχλνια γηα δηαθνξεηηθϋο θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. Δπέζεο πξϋπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα ηειεπηαέα ρξφληα δελ θαιχπηνληαη φιεο νη δηαζϋζηκεο ζϋζεηο εηζαθηϋσλ, αιιϊ απηφ ην δάηεκα ζα ζηγεέ ζε επφκελν θεθϊιαην. Δέλαη ζεκαληηθφ λα αλαθϋξνπκε φηη ην 2011, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, δελ Ϋιαβε λϋνπο θνηηεηϋο ην ηκάκα Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ ηνπ ΣΔΗ Κξάηεο. 21

23 ΑΑ ΙΔΡΤΜΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΘΝ ΚΑΙ ΚΑΠ ΠΑΝ ΑΘΘΝΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΟΙΚΟΝ ΠΑΝ ΑΘΘΝΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΚΡΘΣΘ ΕΠITHMH YΠOΛOΓ ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ EΦAPMOMENH ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ YΠOΛOΓITΩΝ ΠΑΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΜΕ ΕΦΑΡΜ ΣΘΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΘ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΜΑΣΙΚΘ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟ ΣΘΛΕΠΙΚ ΕΘΝ ΜΕΣ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΘΛΕΚΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΜΘΧ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΘΜΟΚΡ ΠΑΝ ΘΡΑΚΘ ΘΛEKΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ ΜΘΧ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΘΛEKΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 19 ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΜHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKH ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΩΝ ΜΘΧ KAI MHX ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ ΜHΧ Θ/Τ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΑΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

24 28 ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Θ/Τ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕΙ ΘΠΕΙΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΕΦΑΡΜΟΜ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΓΕΩΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΜΕΩΝ ΜΑΗ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΤΝΟΛΟ Πίλαθαο 1.2: ΘΫζεηο εηζαθηϋσλ αλϊ ηκάκα Πιεξνθνξηθάο απφ ην

25 Βάζεηο εηζαγσγήο Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρεέν πνπ θαλεξψλεη ηε δεκνηηθφηεηα ησλ ζρνιψλ εέλαη νη βϊζεηο εηζαγσγάο ηνπο. Σελ πιεξνθνξέα απηά ηελ εμεηϊδνπλ θαη νη ππνςάθηνη, ελψ ζπρλϊ επηθξαηεέ ε αληέιεςε φηη νη ζρνιϋο κε κεγαιχηεξε βϊζε Ϋρνπλ θαη θαιχηεξν επέπεδν ζπνπδψλ. ηνλ πέλαθα 1.3 παξνπζηϊδνληαη νη βϊζεηο εηζαγσγάο γηα φιεο ηηο ζρνιϋο πιεξνθνξηθάο, ηα Ϋηε 2000 Ϋσο θαη ην Χζηφζν, κϋζα ζε απηϊ ηα Ϋηε Ϋρνπλ εθαξκνζηεέ δηαθνξεηηθϊ ζπζηάκαηα εηζαγσγάο, νπφηε δελ κπνξνχκε λα ζπγθξέλνπκε ηηο βϊζεηο ζε φιεο ηηο ρξνληϋο. Σν ζχζηεκα πνπ εθαξκνδφηαλ κϋρξη θαη ην 2001 άηαλ απηφ κε ηηο δϋζκεο, ην νπνέν μεθέλεζε ην 1989 κε ην λφκν 1771/88, ν νπνένο ηξνπνπνέεζε θαη ζπκπιάξσζε ην λφκν 1351/83. ΚαηΪ ηε δηϊξθεηα εθαξκνγάο ηνπ ππϋζηε πεξηνξηζκϋλεο αιιαγϋο. Σν ζχζηεκα εηζαγσγάο πνπ ηζρχεη ζάκεξα θαη πεξηγξϊθεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, εθαξκφδεηαη απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο Απφ ην 2002 Ϋσο θαη ην 2004 εθαξκφζηεθε Ϋλα παξφκνην ζχζηεκα, ην νπνέν φκσο παξνπζέαζε πνιιϊ πξνβιάκαηα θαηϊ ηελ εθαξκνγά ηνπ. Ζ βαζηθά δηαθνξϊ άηαλ φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ Γεληθνχ βαζκνχ πξφζβαζεο ζπκκεηϋρεη θαηϊ 30% ν βαζκφο πξφζβαζεο ηεο Β ΣΪμεο θαη θαηϊ 70% απηφο ηεο Γ ΣΪμεο, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε απφ ηελ ηειεπηαέα ζπκκεηνρά ηνπ καζεηά ζηηο εμεηϊζεηο. Ο βαζκφο πξφζβαζεο ηεο Β ΣΪμεο δελ ιακβϊλεηαη ππφςε αλ εέλαη κηθξφηεξνο ά έζνο απφ ηνλ αληέζηνηρν ηεο Γ ΣΪμεο. Δπέζεο, ηα ΠαλειιαδηθΪ εμεηαδφκελα καζάκαηα άηαλ ζεκαληηθϊ πεξηζζφηεξα, κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηϋο βαξχηεηαο. Σν 2005 πνπ εθαξκφζηεθε ην λϋν ζχζηεκα εηζαγσγάο δελ πξνϋβιεπε πεξηνξηζκνχο ζην βαζκφ επηηπρέαο γηα ηελ εηζαγσγά ζε θϊπνην ηκάκα. Σηο επφκελεο ρξνληϋο σζηφζν εθαξκφζηεθε ε πξνυπφζεζε φηη γηα λα ζπκκεηϊζρεη θϊπνηνο ππνςάθηνο ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο γηα ηηο ζρνιϋο πνπ δειψλεη ζην κεραλνγξαθηθφ δειηέν, πξϋπεη λα Ϋρεη ζπγθεληξψζεη Γεληθφ Βαζκφ Πξφζβαζεο ηνπιϊρηζηνλ ά ην κηζφ ηνπ κεγέζηνπ δπλαηνχ βαζκνχ. Γηα ηελ πιεηνςεθέα ησλ ζρνιψλ φπνπ απαηηεέηαη ε εμϋηαζε ζε Ϋμη βαζηθϊ καζάκαηα, ν απαηηνχκελνο βαζκφο πξφζβαζεο εέλαη , αιιϊ θαη ην δπλεηηθφ Ϊξηζηα ησλ Ϋρεη σο κηζφ ηα κφξηα. Σα πξϊγκαηα δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηϊ ζηηο ζρνιϋο γηα ηελ εηζαγσγά ζηηο νπνέεο απαηηεέηαη ε εμϋηαζε ζε θϊπνην εηδηθφ κϊζεκα.

26 Οη βϊζεηο εηζαγσγάο ζηηο ζρνιϋο σζηφζν κπνξνχζαλ λα εέλαη θϊησ απφ κφξηα, θαζψο δηακνξθψλνληαη απφ ην Γεληθφ Βαζκφο Πξφζβαζεο θαη ηα καζάκαηα απμεκϋλεο βαξχηεηαο, κε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηϋο. Απηφ έζρπε απφ ην 2006 Ϋσο θαη ην Απφ ην 2010 θαηαξγάζεθε πϊιη απηφο ν πεξηνξηζκφο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο Ϋρεη επεξεϊζεη ζεκαληηθϊ ηεο βϊζεηο εηζαγσγάο, ηδηαέηεξα ζηα ηκάκαηα κε ρακειά βϊζε. Απηφ εέλαη ηδηαέηεξα πξνθαλϋο ην Ϋηνο 2010, φπνπ ππάξραλ θαη πνιιϋο δηαζϋζηκεο ζϋζεηο γηα εηζαθηϋνπο, νη βϊζεηο εηζαγσγάο δηακνξθψζεθαλ θϊησ απφ κφξηα ζε 16 ζρνιϋο, κε κηθξφηεξε βϊζε ηα 4064 κφξηα (ζην ηκάκα Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο ζηε Γηνέθεζε θαη ηελ Οηθνλνκέα ΛεπθΪδαο). Σν 2005 πνπ επέζεο δελ ππάξρε πεξηνξηζκφο ζηε βϊζε εηζαγσγάο, 16 ηκάκαηα εέραλ βϊζε θϊησ απφ κφξηα, κε κηθξφηεξε ζηα 8022 κφξηα. Σα Ϋηε ελψ ππάξρε πεξηνξηζκφο ζηε βϊζε εηζαγσγάο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ επηηπρέαο, πνιιϊ ηκάκαηα εέραλ βϊζε θϊησ απφ κφξηα. Σν 2006, 15 ηκάκαηα εέραλ βϊζε θϊησ απφ κφξηα κε κηθξφηεξε απηά ησλ 8610 κνξέσλ. Παξφκνηα ην 2007, 10 ηκάκαηα εέραλ βϊζε θϊησ απφ κφξηα κε κηθξφηεξε απηά ησλ Σα επφκελα ρξφληα ε εηθφλα άηαλ βειηησκϋλε, θαζψο ην 2008, 5 κφλν ηκάκαηα εέραλ βϊζε θϊησ απφ κφξηα κε κηθξφηεξε απηά ησλ 8691 κνξέσλ, ελψ ην 2009, 6 ηκάκαηα εέραλ βϊζε θϊησ απφ κφξηα κε κηθξφηεξε απηά ησλ 8608 κνξέσλ. 25

27 ΑΑ ΙΔΡΤΜΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΘΝ ΚΑΙ ΚΑΠ ΠΑΝ ΑΘΘΝΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΟΙΚΟΝ ΠΑΝ ΑΘΘΝΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΚΡΘΣΘ ΕΠITHMH YΠOΛOΓ ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ EΦAPMOMENH ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ YΠOΛOΓITΩΝ ΠΑΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΜΕ ΕΦΑΡΜ ΣΘΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΘ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΜΑΣΙΚΘ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟ ΣΘΛΕΠΙΚ ΕΘΝ ΜΕΣ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΘΛΕΚΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΜΘΧ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΘΜΟΚΡ ΠΑΝ ΘΡΑΚΘ ΘΛEKΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ ΜΘΧ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΘΛEKΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKH ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΩΝ ΜΘΧ KAI MHX ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ ΜHΧ Θ/Τ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΑΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

28 26 ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Θ/Τ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕΙ ΘΠΕΙΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΣΕΧΝΟΛ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΕΦΑΡΜΟΜ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΓΕΩΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΜΕΩΝ ΜΑΗ ΕΝΘΜΕΡΩΘ Πίλαθαο 1.3 : ΒΪζεηο εηζαγσγάο ζηα ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο απφ ην

29 1.4 Παξνπζέαζε ησλ ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο ην παξϊξηεκα Α πνπ παξαηέζεηαη ζην ηϋινο ηεο εξγαζέαο, γέλεηαη κηα ζπλνπηηθά παξνπζέαζε ησλ ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο. ΠαξνπζηΪδνληαη πεξηγξαθηθϊ ζηνηρεέα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ηνπο, ηα εξεπλεηηθϊ ηνπο πεδέα θαη νη επέ κϋξνπο εηδηθφηεηεο. ΑλαθνξΪ γέλεηαη ζηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα πνπ Ϋρεη απνθηάζεη θϊζε ηκάκα, νη δηϊθνξεο ζϋζεηο εξγαζέαο θαη νη δπλαηφηεηεο απηναπαζρφιεζεο. Έρεη γέλεη επέζεο Ϋξεπλα γηα ηα πξνγξϊκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ δηνξγαλψλνπλ ά ζπκκεηϋρνπλ ηα ηκάκαηα. ΣΫινο, γέλεηαη αλαθνξϊ γηα θϊζε ηκάκα ζηα κϋιε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη πιεξνθνξέεο πνπ παξαηέζεληαη ζε απηφ ην θεθϊιαην πξνϋξρνληαη απφ ηηο ηζηνζειέδεο ησλ ηκεκϊησλ θαη ηα ΦΔΚ ιεηηνπξγέαο ηνπο. Ζ δηϊθξηζε ησλ ηκεκϊησλ πνπ Ϋρεη ρξεζηκνπνηεζεέ ζε απηά ηελ ελφηεηα εέλαη ε εμάο: 1) Σκάκαηα Παλεπηζηεκένπ 2) Σκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 3) Σκάκαηα Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 4) Σκάκαηα ΣΔΗ Απηνκαηηζκνχ 5) Σκάκαηα ΣΔΗ Πιεξνθνξηθάο 6) Σκάκαηα ΣΔΗ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ 7) Σκάκαηα ΣΔΗ Δπηθνηλσληψλ 8) ΛνηπΪ Σκάκαηα ΣΔΗ ΑΔΙ Σα ηκάκαηα Παλεπηζηεκένπ εέλαη 14 ζε αξηζκφ θαη αλάθνπλ εέηε ζε ζρνιϋο ζεηηθψλ επηζηεκψλ, εέηε εέλαη αλεμϊξηεηα ηκάκαηα. Ζ θνέηεζε ζε φια απηϊ ηα ηκάκαηα εέλαη ηεηξαεηάο. Σα πεξηζζφηεξα δέλνπλ ζηνπο θνηηεηϋο ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζάζνπλ δηαθνξεηηθϋο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ, επηιϋγνληαο αληέζηνηρα καζάκαηα επηινγάο. Σα γλσζηηθϊ αληηθεέκελα πνπ πξϋπεη λα θαηϋρνπλ νη επηζηάκνλεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ πξνζδηνξέδνληαη ζην ACM Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems (ACM IS 2002) θαη εέλαη: 28

30 ΒαζηθΫο αξρϋο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ ηξαηεγηθά, Αξρηηεθηνληθά θαη ρεδηαζκφο Ζιεθηξνληθψλ Δπηρεηξάζεσλ Θεσξέα θαη Πξαθηηθά Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ Λνγηζκηθφ θαη Τιηθφ γηα Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο Πξνγξακκαηηζκφο ΓνκΫο ΓεδνκΫλσλ, ΑληηθεηκΫλσλ θαη Αξρεέσλ Γέθηπα θαη Σειεπηθνηλσλέεο ΑλΪιπζε θαη Λνγηθφο ρεδηαζκφο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ θαη Δμφξπμε ΓεδνκΫλσλ Γηαρεέξηζε Ϋξγσλ Πιεξνθνξηθάο ΜεηΪ ην πϋξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη απφθνηηνη απηψλ ησλ ηκεκϊησλ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζάζνπλ κεηαπηπρηαθϋο ά δηδαθηνξηθϋο ζπνπδϋο ζην έδην ηκάκα ά ζε Ϊιια ηκάκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ά εμσηεξηθνχ, ψζηε λα απνθηάζνπλ Ϋλα επηπιϋνλ ηζρπξφ εθφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθά, ηελ εξεπλεηηθά θαη ηελ αθαδεκατθά ηνπο εμϋιημε. Σα ηκάκαηα κεραληθψλ Ϋρνπλ δηαρσξηζηεέ ζε ηκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη ζε ηκάκαηα Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη εέλαη 4 θαη 5 ζε αξηζκφ αληέζηνηρα. Ζ δηϊθξηζε απηά Ϋγηλε θαζψο ηα ηκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ κεηνλνκϊζηεθαλ ηα ηειεπηαέα ρξφληα ζε ηκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Ϋρνπλ δηαθνξϋο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο ζε ζρϋζε κε ηα ππφινηπα ηκάκαηα Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ. Βαζηθά δηαθνξϊ γηα παξϊδεηγκα εέλαη φηη πεξηιακβϊλνπλ ηνλ ηνκϋα ελϋξγεηαο ζηηο ζπνπδϋο ηνπο, θϊηη πνπ δελ ππϊξρεη ζηα ακηγψο ηκάκαηα κεραληθψλ πιεξνθνξηθάο. Ζ θνέηεζε ζηα ηκάκαηα κεραληθψλ εέλαη πεληαεηάο θαη ηζρχνπλ νη έδηεο πξνυπνζϋζεηο γηα ηηο κεηαπηπρηαθϋο θαη δηδαθηνξηθϋο ζπνπδϋο κε ηα παλεπηζηάκηα. ΣΔΙ Σα ΣΔΗ αλάθνπλ ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 2916/01 θαη 3549/07, νη νπνένη νξέδνπλ φηη ε αλψηαηε εθπαέδεπζε απνηειεέηαη απφ δχν παξϊιιεινπο ηνκεέο: α)ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκϋα, ν νπνένο πεξηιακβϊλεη ηα Παλεπηζηάκηα, ηα Πνιπηερλεέα θαη ηελ ΑλσηΪηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ θαη β)ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκϋα, ν νπνένο πεξηιακβϊλεη ηα ΣερλνινγηθΪ ΔθπαηδεπηηθΪ Ηδξχκαηα. Ζ έδξπζά ηνπο ρξνλνινγεέηαη εδψ θαη ηα 40 ρξφληα. Ζ αξρά Ϋγηλε κε ηα Κ.Α.Σ.Δ. (ΚΫληξα ΑλσηΫξαο Σερληθάο Δθπαηδεχζεσο), πνπ ηδξχζεθαλ κε ην λφκν 652/1970 θαη 29

31 κεηεμειέρζεθαλ ζηα Κ.Α.Σ.Δ (ΚΫληξα ΑλσηΫξαο Σερληθάο θαη Δπαγγεικαηηθάο Δθπαηδεχζεσο), βϊζεη ηνπ λφκνπ 576/1977. Σν 1983 κε ην Νφκν 1404/1983 (ΦΔΚ 173/Α / ) θαηαξγνχληαη ηα Κ.Α.Σ.Δ.Δ. θαη ηδξχνληαη ηα ΣερλνινγηθΪ ΔθπαηδεπηηθΪ Ηδξχκαηα (ΣΔΗ) ηα νπνέα αλάθνπλ ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε θαη εέλαη απηνδηνέθεηα λνκηθϊ πξφζσπα δεκνζένπ δηθαένπ (ΝΠΓΓ). Απνζηνιά απηψλ ησλ ηδξπκϊησλ εέλαη λα παξϋρνπλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά εθπαέδεπζε, επαξθά γηα ηελ εθαξκνγά επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ ά Ϊιισλ γλψζεσλ ζην εθϊζηνηε επϊγγεικα, λα ζπκβϊιινπλ ζηε δεκηνπξγέα πηπρηνχρσλ ηθαλψλ λα ζπλεηζθϋξνπλ σο ζηειϋρε εθαξκνγάο ζηελ ηερλνινγηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά αλϊπηπμε ηεο ρψξαο. Απφ ην ρεηκεξηλφ εμϊκελν ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο , ε δηϊξθεηα ζπνπδψλ Ϋγηλε ηεηξαεηάο (8 εμϊκελα). Σα 7 πξψηα εμϊκελα πεξηιακβϊλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκϊησλ, θξνληηζηεξέσλ θαη ζεκηλαξέσλ θαη εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. Σν 8ν εμϊκελν πεξηιακβϊλεη Πξαθηηθά Άζθεζε ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθάο απαζρφιεζεο θαη εθπφλεζε Πηπρηαθάο Δξγαζέαο Σα καζάκαηα δηαθξέλνληαη ζε ππνρξεσηηθϊ θαη επηινγάο. Σα καζάκαηα ραξαθηεξέδνληαη ζαλ γεληθάο ππνδνκάο, καζάκαηα εηδηθάο ππνδνκάο, καζάκαηα δηνέθεζεο, νηθνλνκέαο, λνκνζεζέαο θαη αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ. ζν αθνξϊ ηηο κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο, δέλεηαη ε δπλαηφηεηα κε ηνλ λφκν 2327/95 νη πηπρηνχρνη ΣΔΗ λα γέλνληαη δεθηνέ ζηα κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ ησλ Α.Δ.Η. Σα θξηηάξηα επηινγάο θαζνξέδνληαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγέαο ηνπ θϊζε ΠΜ. Γπζηπρψο ηα θξηηάξηα επηινγάο θαη νη επηβαιιφκελεο δνθηκαζέεο γηα ηνπο απνθνέηνπο ΣΔΗ εέλαη ζε πνιιϋο πεξηπηψζεηο απνζαξξπληηθϋο. ην εμσηεξηθφ δελ ππϊξρεη εληαένο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ απνθνέησλ ΣΔΗ. ΤπΪξρεη δηαθνξνπνέεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ αθφκε θαη ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Παξφια απηϊ νη πηπρηνχρνη ΣΔΗ γέλνληαη δεθηνέ ζε πνιιϋο πεξηπηψζεηο, ρσξέο ηδηαέηεξα πξνβιάκαηα, ν κεηαπηπρηαθφο ηέηινο φκσο πξϋπεη λα αλαγλσξέδεηαη απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. χκθσλα κϊιηζηα κε ηελ παξϊγξαθν 13, ηνπ Ϊξζξνπ 5, ηνπ λφκνπ 2916/2001, «Σκάκαηα ΣΔΗ κπνξνχλ λα ζπκπξϊηηνπλ ζηε ιεηηνπξγέα ΠξνγξακκΪησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε Παλεπηζηάκηα εζσηεξηθνχ ά νκνηαγά εμσηεξηθνχ, κε ηε ζπκκεηνρά ζε απηϊ κειψλ Δ.Π. ά ηε δηϊζεζε ρψξσλ θαη εγθαηαζηϊζεσλ». χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε 60671/Δ5/ (ΦΔΚ 771/ ) δηεπθξηλέδεηαη φηη ηα ηκάκαηα ησλ ΣΔΗ κπνξνχλ λα ζπκπξϊηηνπλ ζηελ ιεηηνπξγέα ΠξνγξακκΪησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ), ηελ επζχλε νξγϊλσζεο θαη εθηειϋζεσο ησλ νπνέσλ Ϋρνπλ νκνηαγά Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκϋλα απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. Σα ηκάκαηα ΣΔΗ πνπ εμεηϊδνπκε, ρσξέζηεθαλ ζε 5 θαηεγνξέεο, φπσο αλαθϋξζεθε. 30

32 Οη ζπγθεθξηκϋλνη ζπνπδαζηϋο απνθηνχλ ζεσξεηηθϋο θαη πξαθηηθϋο γλψζεηο ζε ηνκεέο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ φπσο ε ειεθηξνληθά, ηα ςεθηαθϊ θαη ππνινγηζηηθϊ ζπζηάκαηα, ηα ιεηηνπξγηθϊ ζπζηάκαηα, νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, νη βϊζεηο δεδνκϋλσλ θαη ηα πιεξνθνξηαθϊ ζπζηάκαηα, ηα δέθηπα ππνινγηζηψλ, νη ηερλνινγέεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο δηαδηθηχνπ, νη αζχξκαηεο θηλεηϋο θαη δνξπθνξηθϋο επηθνηλσλέεο. Ζ πξψηε θαηεγνξέα ηκεκϊησλ αθνξϊ ηα 4 ηκάκαηα Απηνκαηηζκνχ πνπ θαιχπηνπλ ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ησλ πζηεκϊησλ ΑπηνκΪηνπ ΔιΫγρνπ ζηηο γεληθϋο ηνπο αξρϋο ιεηηνπξγέαο. Χζηφζν, ηα ηκάκαηα απηϊ Ϋρνπλ θαη ηνκϋα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη αληέζηνηρα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα, γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηϊδνληαη ζε απηά ηελ εξγαζέα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξέα αθνξϊ ηα 2 ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο ηεο Αζάλαο θαη ηεο Θεζζαινλέθεο πνπ θαιχπηνπλ ακηγψο ην πεδέν ηεο επηζηάκεο ησλ ππνινγηζηψλ. ηελ ηξέηε θαηεγνξέα αλάθνπλ ηα ηκάκαηα πνπ αλάθνπλ ζηηο ζρνιϋο δηνέθεζεο θαη νηθνλνκέαο ησλ ΣΔΗ. ηελ ηϋηαξηε θαηεγνξέα αλάθνπλ ηα ηκάκαηα πνπ αλάθνπλ ζηηο ζρνιϋο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ησλ ΣΔΗ. ηελ ηειεπηαέα θαηεγνξέα Ϋρνπκε θαηαηϊμεη 6 ηκάκαηα ΣΔΗ, ηα νπνέα δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θϊπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξέεο. 31

33 Κεθάιαην 2: Αληηζηνηρίεο Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Σκεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε ην παξϊξηεκα Α θαη ζηηο ηζηνζειέδεο ησλ ηκεκϊησλ αλαθϋξνληαη νη ηνκεέο απαζρφιεζεο πνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ νη απφθνηηνη. ε απηφ ην θεθϊιαην γέλεηαη πξνζπϊζεηα λα θαηαγξαθνχλ ζπλνιηθϊ νη επαγγεικαηηθϋο επηινγϋο θαη πξννπηηθϋο ησλ πηπρηνχρσλ θαη λα δηεπθξηληζηνχλ ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα θϊζε ηκάκαηνο. 2.1 Γπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο πηπρηνχρσλ πιεξνθνξηθάο Οη πξψηνη απφθνηηνη ηκεκϊησλ Πιεξνθνξηθάο ησλ ΣΔΗ θαη ησλ Παλεπηζηεκέσλ εέραλ ηε δπλαηφηεηα επηινγάο αλϊκεζα ζε πνιιϋο πξνζθνξϋο εξγαζέαο. άκεξα, νη αλϊγθεο ζηειερψλ επηρεηξάζεσλ εηδηθϊ ζην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθάο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ δελ Ϋρνπλ αθφκε ηθαλνπνηεζεέ θαη ηα αληέζηνηρα επαγγϋικαηα ζεσξεέηαη φηη Ϋρνπλ ζεηηθά πξννπηηθά, ηδηαέηεξα ζε ηνκεέο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα [3]. Οη απφθνηηνη Ϋρνπλ πιεζψξα επηινγψλ απαζρφιεζεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκϋα. ΔλδεηθηηθΪ αλαθϋξνπκε νξηζκϋλεο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο: ηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ Ο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ θαζηζηϊ ηνπο απνθνέηνπο απηψλ ησλ ηκεκϊησλ ηδαληθνχο ππνςεθένπο γηα ηελ ζηειϋρσζε επηρεηξάζεσλ ζε δηνηθεηηθφ επέπεδν, φπνπ ε χπαξμε αηφκσλ κε εηδηθϋο γλψζεηο ζηηο ηερλνινγέεο ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ επηθνηλσληψλ εέλαη ζάκεξα επηβεβιεκϋλε πεξηζζφηεξν απφ πνηϋ. Οη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο εέλαη ηδαληθνέ ππνςάθηνη γηα ζϋζεηο ζε Ϋλα επξχ θϊζκα επηρεηξάζεσλ, πνπ πεξηιακβϊλεη ηηο παξαδνζηαθϋο εηαηξεέεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη εηαηξεέεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αλαδπφκελνπο ρψξνπο φπσο ειεθηξνληθφ εκπφξην, εθπαέδεπζε /εξγαζέα απφ απφζηαζε, ζπζηάκαηα ςπραγσγέαο θαη πιεξνθφξεζεο κϋζσ δηαδηθηχνπ, ςεθηαθϋο βηβιηνζάθεο θ.ϊ. 32

34 Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο ΓηαζΫηνληαο, εθηφο απφ ηερληθϋο, γλψζεηο θαη ζε ζϋκαηα δηνέθεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη απφθνηηνη ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζϋζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηάζνπλ δηθϋο ηνπο επηρεηξεκαηηθϋο δξαζηεξηφηεηεο. Δθπαηδεπηηθνί ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε ε επφκελε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθϊ νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζηελ εθπαέδεπζε. Δξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Μπνξνχλ λα αθνινπζάζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζε παλεπηζηεκηαθϊ ά εξεπλεηηθϊ ηδξχκαηα ζην ρψξν ηεο Ϋξεπλαο. Σν αληηθεέκελν εξγαζέαο ηνπο ζπλέζηαηαη θπξέσο ζηα εμάο [4]: ηε ζρεδέαζε, αλϊπηπμε θαη ζπληάξεζε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ, ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξένπ, ηεο Σειεκαηηθάο θαη ησλ ΠνιπκΫζσλ. ηελ αλϊιπζε θαη ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκϊησλ δηνέθεζεο γηα ηελ ππνζηάξημε επηρεηξάζεσλ θαη νξγαληζκψλ. ηελ αλϊιπζε θαη ζρεδηαζκφ (ηει)επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκϊησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαγσγά θαη ηε κεηϊδνζε πνιπκεζηθάο πιεξνθνξέαο. ηε δηαρεέξηζε (ηει)επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ ά/θαη δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, δηαζθαιέδνληαο ηελ θαιά θαη αζθαιά ιεηηνπξγέα ηνπο 2.2 Πξνβιάκαηα απαζρφιεζεο ζηνλ θιϊδν Ζ Πιεξνθνξηθά ζηελ ΔιιΪδα, απφ ηελ εθπαέδεπζε κϋρξη ηελ επαγγεικαηηθά θαηνρχξσζε, δελ αληηκεησπέζζεθε πνηϋ σο Ϋλαο ζχγρξνλνο ηερληθφο θιϊδνο κε πνιιαπιϋο ηδηνκνξθέεο θαη δπζθνιέεο πνπ απαηηνχλ ηδηαέηεξε πξνζνρά θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ [5]. ΠΪγην αέηεκα ηνπ θιϊδνπ εέλαη ε δεκηνπξγέα ελφο Δπηκειεηεξένπ Πιεξνθνξηθάο πνπ λα εέλαη επηθεληξσκϋλν ζηα ζϋκαηα ηνπ θιϊδνπ. 33

35 Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ηκάκαηα πιεξνθνξηθάο Ϋρνπλ απνθηάζεη επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα κε πξνεδξηθϊ δηαηϊγκαηα (βιϋπε ΠαξΪξηεκα Α), απηϊ ηα δηθαηψκαηα φκσο εέλαη πξαθηηθϊ αλεθϊξκνζηα, εθφζνλ δελ ππϊξρεη ζεζκνζεηεκϋλε δηαδηθαζέα κειϋηεο, επέβιεςεο θαη θαηαζθεπάο ελφο Ϋξγνπ πιεξνθνξηθάο πνπ λα απαηηεέ ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηϋρνληνο (θαη κφλνλ απηνχ) ησλ δηθαησκϊησλ ζε Ϋξγα πιεξνθνξηθάο. Σα Ϋξγα πιεξνθνξηθάο δελ ζπκπεξηιακβϊλνληαη ζηα ηερληθϊ Ϋξγα, φπνπ ππϊξρεη ζαθϋο λνκνζεηηθφ πιαέζην πνπ νξέδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο ζσζηάο εθηϋιεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ Ϋξγσλ απηψλ. Γηα θϊζε ηερληθφ Ϋξγν γηα παξϊδεηγκα ππϊξρεη ζαθάο δηαδηθαζέα κειϋηεο, θαηαζθεπάο, επέβιεςεο θαηαζθεπάο, δηαζθϊιηζεο πνηφηεηαο, θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγέαο. ηαλ κϊιηζηα πξφθεηηαη γηα Ϋξγα δεκνζένπ ζπκθϋξνληνο νη δηαδηθαζέεο κειϋηεο θαη θαηαζθεπάο απηψλ εέλαη αθφκε πην απζηεξϋο θαη ειϋγρνληαη απφ επηπξφζζεηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο. Οη εηαηξεέεο, κεηαμχ ησλ Ϊιισλ πνπ αλαιακβϊλνπλ αληέζηνηρα Ϋξγα πξϋπεη λα Ϋρνπλ ηελ αλϊινγε εκπεηξέα πνπ δηαπηζηψλεηαη ηφζν απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε παξφκνηα Ϋξγα ζην παξειζφλ, φζν θαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. Απηά ε ζηνηρεηψδεο νξγϊλσζε απνπζηϊδεη ηειεέσο απφ ηα Ϋξγα Πιεξνθνξηθάο. Όζνλ αθνξά ηα ηδησηηθά έξγα, ππάξρεη παληειήο έιιεηςε νπνηνπδήπνηε πιαηζίνπ κε πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ (ηφζν θαηαζθεπάο φζν θαη ιεηηνπξγέαο απηψλ). ΚΪζε Ϋλαο Ϋρεη ην δηθαέσκα λα κειεηάζεη, λα ζρεδηϊζεη, λα πινπνηάζεη, λα ιεηηνπξγάζεη, λα ζπληεξάζεη θαη λα αλαβαζκέζεη νπνηνδάπνηε πιεξνθνξηαθφ ά επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα, αλεμαξηάησο ηεο ζνβαξφηεηαο απηνχ θαη ησλ επηπηψζεσλ πηζαλψλ ιαζψλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. ζνλ αθνξϊ ηα δεκφζηα Ϋξγα κπνξεέ ε παξαπϊλσ δηαδηθαζέα λα αθνινπζεέ θϊπνηα πην ηππνπνηεκϋλα θαη απζηεξϊ πιαέζηα αιιϊ ηα έξγα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ αληηκεησπίδνληαη σο πξνκήζεηεο! Απηφ ζεκαέλεη νπζηαζηηθϊ φηη κηα εηαηξεέα πνπ ζα πινπνηάζεη Ϋλα ηϋηνην Ϋξγν δελ ππνρξενχηαη λα πιεξεέ φιεο εθεέλεο ηηο πξνυπνζϋζεηο νχηε θαη λα Ϋρεη φιεο εθεέλεο ηηο πξνδηαγξαθϋο πνπ ζα εέρε αλ ην Ϋξγν απηφ πινπνηνχληαλ φπσο θαη ηα ππφινηπα θαηαζθεπαζηηθϊ Ϋξγα. ΔπηπιΫνλ, αθνχ πινπνηεζεέ θαη παξαδνζεέ Ϋλα ηϋηνην Ϋξγν, ε πξνκάζεηα πξνο ην Γεκφζην Ϋρεη νινθιεξσζεέ κε απνηϋιεζκα ηα νπνηαδάπνηε ιϊζε, αζηνρέεο ηνπ πιηθνχ, πξνβιάκαηα ιεηηνπξγέαο/ζπληάξεζεο, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο φισλ απηψλ (φπσο θαηϊξξεπζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηάκαηνο ά ε ππνθινπά πξνζσπηθψλ ζηνηρεέσλ απφ Ϋλα επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα), λα κελ επηθϋξνπλ πνηληθϋο επζχλεο ζηνλ θαηαζθεπαζηά. ΔπηπιΫνλ, ε πιεξνθνξηθά ζηελ ΔιιΪδα αληηκεησπέδεηαη σο απιά εκπνξηθά δξαζηεξηφηεηα, θαζψο δελ εέλαη θαηνρπξσκϋλν θαη ειεγρφκελν απφ ηελ πνιηηεέα επϊγγεικα, φπσο π.ρ. ηνπ ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ ά ηνπ νηθνλνκνιφγνπ. Απηφ ζπλεπϊγεηαη απηνκϊησο φηη ν νπνηνζδήπνηε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη ηελ ελ ιφγσ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε άδεηα αζθήζεσο 34

36 επαγγέικαηνο πιεξνθνξηθνχ. ΚαηΪ ζπλϋπεηα, δελ ππϊξρεη θαλϋλα πιαέζην πνπ λα νξέδεη ηηο πξνδηαγξαθϋο θαη ηηο απαηηνχκελεο ζπνπδϋο γηα ηελ Ϊζθεζε απηνχ ηνπ επαγγϋικαηνο, κε απνηϋιεζκα ινηπφλ λα κε δηαζθαιέδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκϋλσλ ππεξεζηψλ. ΠαξΪιιεια δελ ππϊξρνπλ ζεζκνζεηεκϋλεο ειϊρηζηεο ακνηβϋο κειεηψλ θαη Ϋξγσλ γηα ζϋκαηα Πιεξνθνξηθάο. ΔπηπιΫνλ, ζε αληέζεζε κε ηηο ππφινηπεο ηερληθϋο εηαηξέεο πνπ νθεέινπλ λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκϋλεο πξνδηαγξαθϋο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε λα εέλαη ζε ζϋζε λα αλαιϊβνπλ Ϋξγα αληέζηνηρεο επζχλεο θαη θφζηνπο, ζηνλ ηνκϋα ηεο πιεξνθνξηθάο δελ ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ ππαιιήινπο κε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, κπνξνχλ παξά ηαχηα λα αλαιακβάλνπλ νπνηνδήπνηε έξγν πιεξνθνξηθήο. Έηζη, νη εηαηξέεο ζπρλϊ πξνηηκνχλ ρακειϊ ακνηβφκελνπο ππαιιάινπο (πνπ δελ Ϋρνπλ ηηο απαξαέηεηεο γλψζεηο θαη ζπνπδϋο) ψζηε λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη καδέ κε απηφ θαη ζπλάζσο ηελ πνηφηεηα ησλ Ϋξγσλ πνπ πινπνηνχλ. Χζηφζν νη εηαηξέεο πιεξνθνξηθάο Ϋρνπλ θαη ελδνγελά ραξαθηεξηζηηθϊ πνπ δελ ηηο επηηξϋπνπλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα πξσηαγσληζηάζνπλ ζην παγθνζκηνπνηεκϋλν ηνπέν θαη ηδηαέηεξα [6]: Ζ επηθϋληξσζε ησλ επηρεηξάζεσλ ζε εζσζηξεθεέο ζηξαηεγηθϋο θαη ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ θαη ηε κεηαπψιεζε πξντφλησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε απνηϋιεζκα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ειϊρηζηεο πξνζπϊζεηεο αλϊπηπμεο πξντφλησλ θαη πξνψζεζάο ηνπο ζηηο δηεζλεέο αγνξϋο. Χο απνηϋιεζκα, ε βησζηκφηεηα ελφο ηδηαέηεξα πςεινχ αξηζκνχ επηρεηξάζεσλ, θπξέσο ζηηο ππεξεζέεο ΣΠΔ, θξέλεηαη ζε αξθεηϋο πεξηπηψζεηο επηζθαιάο, αθνχ δελ ππϊξρεη αλϊινγνο φγθνο δάηεζεο. Ζ «ξερφηεηϊ» ησλ επηρεηξάζεσλ ΣΠΔ, αθνχ ε κϋζε επηρεέξεζε ΣΠΔ παξακϋλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξϋο κηα κηθξά ζε κϋγεζνο επηρεέξεζε, ρσξέο εμεηδέθεπζε («φινη ηα θϊλνπλ φια»), κε ζπλϋπεηα λα πθέζηαληαη Ϋληνλα ηα ζπλάζε πξνβιάκαηα ιεηηνπξγέαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξέδνπλ κέα ηϋηνηα επηρεέξεζε: κηθξϋο δπλαηφηεηεο αλϊπηπμεο, αδπλακέα εμσζηξϋθεηαο θ.α. Ζ εθηϋιεζε πιάζνπο ρξεκαηνδνηνχκελσλ Ϋξγσλ Ϋξεπλαο θαη αλϊπηπμεο, ηα νπνέα φκσο επέ ηεο νπζέαο δελ αμηνπνηνχληαη, αιιϊ πθέζηαληαη κφλν θαη κφλν γηα λα θαιχπηνπλ ηηο ηξϋρνπζεο αλϊγθεο ηεο επηρεέξεζεο (ιεηηνπξγηθϊ θφζηε θαη δαλεηαθϋο ππνρξεψζεηο). Οη θαζπζηεξάζεηο ζηελ πινπνέεζε δσηηθψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκϊησλ θαη δξϊζεσλ (ΔπξπδσληθΪ δέθηπα, χδεπμηο, θ.α.) θαη νη πνιιαπιϋο αδπλακέεο ηνπ ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζένπ ζηνλ ηνκϋα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ. Ζ ζπλερηδφκελε αδπλακέα ηεο πνιηηεέαο λα δηαζθαιέζεη Ϋλα πιάξεο απειεπζεξσκϋλν πιαέζην πγηνχο αληαγσληζκνχ, θαη λα δηεπθνιχλεη θαη λα αμηνπνηάζεη πξνο φθεινο 35

37 κέαο απηνηξνθνδνηνχκελεο αλϊπηπμεο ηα επελδπηηθϊ ελδηαθϋξνληα κεγϊισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκέισλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνέα πξνυπνζϋηνπλ επελδχζεηο ζε εθαξκνγϋο πιεξνθνξηθάο θαη λϋεο ηερλνινγέεο. 2.3 Αληηζηνηρέεο Παλεπηζηεκηαθψλ θαη Σερλνινγηθψλ ΣκεκΪησλ Ζ αληηζηνηρέα ησλ ηκεκϊησλ πνπ ζα παξνπζηαζηεέ ζε απηά ηελ ελφηεηα ηζρχεη κφλν γηα κεηεγγξαθϋο θνηηεηψλ εζσηεξηθνχ, νη νπνένη Ϋρνπλ εηζαρζεέ ά εηζϊγνληαη θαηϊ πεξέπησζε ζε ηκάκα ηξηηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο χζηεξα απφ επηηπρά ζπκκεηνρά ηνπο ζε εμεηϊζεηο καζεκϊησλ πνπ εμεηϊδνληαη ζε εζληθφ επέπεδν, θαη κφλν γηα ηκάκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθϋο πφιεηο. Σα ηκάκαηα πνπ ζεσξνχληαη αληέζηνηρα κεηαμχ ηνπο θαη εδξεχνπλ ζηα πνιενδνκηθϊ ζπγθξνηάκαηα Αηηηθάο θαη Θεζζαινλέθεο δελ ππϊγνληαη ζηηο δηαηϊμεηο γηα κεηεγγξαθά θνηηεηψλ απφ ην Ϋηνο ΠξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη κεηεγγξαθϋο θνηηεηψλ θαηαξγάζεθαλ απφ ην Ϋηνο 2011, αιιϊ εμαθνινπζεέ λα εέλαη ρξάζηκε ε αληηζηνηρέα ησλ ζρνιψλ πνπ παξαηέζεληαη ζε απηά ηελ ελφηεηα, θαζψο απνηειεέ κηα επέζεκε θαηεγνξηνπνέεζε ησλ ζρνιψλ. ΑΔΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Σν λνκηθφ πιαέζην πνπ πεξηγξϊθεη ηηο αληηζηνηρέεο ησλ ηκεκϊησλ ΑΔΗ εέλαη ε ππ αξηζκφλ 67859/Β1/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ Αληηζηνηρέεο Παλεπηζηεκηαθψλ ΣκεκΪησλ (ΦΔΚ 874/Β /2006), κε ηε δηφξζσζε ζθϊικαηνο (ΦΔΚ 1289/Β /2006), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ αξηζκφλ 99917/Β1/ (ΦΔΚ 1504/Β /2006), 74221/Β1/ (ΦΔΚ 1252/Β /2007), 29826/Β1/ (ΦΔΚ 1321/Β /2009) θαη 6035/Β1/ (ΦΔΚ 67/Β /2010), φκνηεο απνθϊζεηο. ζν αθνξϊ ηα Παλεπηζηάκηα, ηα αληέζηνηρα ηκάκαηα εέλαη ηα εμάο: 1. Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 36

38 2. Πιεξνθνξηθάο Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο 3. Πιεξνθνξηθάο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 4. Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ Πεηξαηψο 5. Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ 6. Πιεξνθνξηθάο Ηνλένπ Παλεπηζηεκένπ (ΚΫξθπξα) 7. Δπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο (ΖξΪθιεην) 8. ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο (Θεζζαινλέθε) 9. Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ (Σξέπνιε) 10. Πιεξνθνξηθάο κε ΔθαξκνγΫο ζηε Βηνταηξηθά Παλεπηζηεκένπ ηεξεϊο ΔιιΪδνο (Λακέα) 11. Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο Υαξνθνπεένπ Παλεπηζηεκένπ Σα ΠαλεπηζηεκηαθΪ ηκάκαηα πνπ δελ Ϋρνπλ θακέα αληηζηνηρέα κε Ϊιια εέλαη ηα εμάο: Φεθηαθψλ πζηεκϊησλ ΠεηξαηΪ Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Δπηθνηλσλέαο, Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ (Μπηηιάλε) Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Σειεπηθνηλσληψλ, Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ (Σξέπνιε) Δέλαη αμηνζεκεέσην φηη ελψ ζηελ Σξέπνιε εδξεχνπλ δχν ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο, κφλν ην Ϋλα εέλαη αληέζηνηρν κε ηα ππφινηπα ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο. ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ζν αθνξϊ ηα ηκάκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε Πνιπηερλεέα, απηϊ δηαρσξέδνληαη ζηα ηκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηα νπνέα Ϋρνπλ θαηεχζπλζε Πιεξνθνξηθάο θαη ζηα ηκάκαηα Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ. Έηζη, ηα ηκάκαηα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ πνπ εέλαη αληέζηνηρα εέλαη ηα εμάο: 37

39 1. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ 2. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο 3. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γεκνθξέηεηνπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο 4. Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ, Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ Σα ηκάκαηα Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ πνπ εέλαη αληέζηνηρα εέλαη ηα εμάο: 1. Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο, Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ 2. Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Πνιπηερλεένπ Κξάηεο 3. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ, Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ (Ϊκνο) 4. Μεραληθψλ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ, Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο (Βφινο) 5. Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Παλεπηζηεκένπ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο (ΚνδΪλε) ΣΔΙ Ζ χπαξμε αληηζηνηρέαο κεηαμχ ησλ ηερλνινγηθψλ ηκεκϊησλ πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηϊμεηο ηεο ππνπξγηθάο απφθαζεο 69066/Δ5/ (ΦΔΚ 998/Β /2006), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ» αξηζκφλ 98659/Δ5/ (ΦΔΚ 1906/Β /2007), /Δ5/ (ΦΔΚ 1827/Α /2008) θαη 85224/Δ5/ (ΦΔΚ 1507 /Β /2009) ζρεηηθϋο απνθϊζεηο. Σα ηκάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ Πιεξνθνξηθά αλϊινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζπνπδψλ ηνπο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηκάκαηα Απηνκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθάο, Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο ζηε Γηνέθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκέα, Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ θαη ζε Ϊιια κεκνλσκϋλα κε αληέζηνηρα ηκάκαηα. 38

40 πγθεθξηκϋλα, ηα ηκάκαηα Απηνκαηηζκνχ εέλαη αληέζηνηρα κεηαμχ ηνπο θαη εέλαη ηα εμάο: 1. Απηνκαηηζκνχ ΣΔΗ Υαιθέδαο 2. Απηνκαηηζκνχ TEI ΠεηξαηΪ 3. Απηνκαηηζκνχ ΣΔΗ Θεζ/θεο 4. Απηνκαηηζκνχ ΣΔΗ Μεζνινγγένπ Σα ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο ρσξέο ζπγθεθξηκϋλε εηδέθεπζε πνπ εέλαη αληέζηνηρα εέλαη ηα εμάο: 1. Πιεξνθνξηθάο ΣΔΗ Αζάλαο 2. Πιεξνθνξηθάο ΣΔΗ Θεζ/θεο Σα ηκάκαηα Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο ζηε Γηνέθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκέα (Δ.Π.Γ.Ο.) πνπ εδξεχνπλ ζηηο αληέζηνηρεο ζρνιϋο Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκέαο εέλαη αληέζηνηρα θαη εέλαη ηα εμάο: 1. Δ.Π.Γ.Ο. ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο (ΓξεβελΪ) 2. Δ.Π.Γ.Ο. ΣΔΗ Ηνλέσλ Νάζσλ (ΛεπθΪδα) 3. Δ.Π.Γ.Ο. ΣΔΗ Μεζνινγγένπ 4. Δ.Π.Γ.Ο. ΣΔΗ ΠΪηξαο (ΑκαιηΪδα) ηηο ζρνιϋο Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκέαο εδξεχνπλ επέζεο ηκάκαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ. ΑπηΪ εέλαη ηα εμάο: 1. Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ Κξάηεο (Άγηνο Νηθφιανο) 2. Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ ΠΪηξαο Σα ηκάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ ηερλνινγέα Πιεξνθνξηθάο θαη εδξεχνπλ ζηηο αληέζηνηρεο ζρνιϋο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ εέλαη ηα εμάο: 39

41 1. Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Ζ/Τ ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο (ΚαζηνξηΪ) 2. Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΚαιακΪηαο (πϊξηε) 3. Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ εξξψλ 4. Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΛΪξηζαο 5. Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ θαη Γηθηχσλ Μεζνινγγένπ (Ναχπαθηνο) 6. Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ Λακέαο 7. Βηνκεραληθάο Πιεξνθνξηθάο ΚαβΪιαο 8. Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Ζπεέξνπ (Άξηα) 9. Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Ηνλέσλ Νάζσλ (ΛεπθΪδα) Σα παξαπϊλσ ηκάκαηα, εθηφο απηϊ ηεο Άξηαο θαη ηεο ΛεπθΪδαο, εέλαη αληέζηνηρα κεηαμχ ηνπο. ζν αθνξϊ ην ηκάκα ζηε ΛεπθΪδα, απηφ εέλαη αληέζηνηρν κε απηφ ηεο ΛΪξηζαο, ηεο πϊξηεο θαη ηεο Άξηαο. Σν ηκάκα ζηελ Άξηα εέλαη αληέζηνηρν κφλν κε απηφ ηεο ΛΪξηζαο θαη ηεο πϊξηεο, αιιϊ φρη ηεο ΛεπθΪδαο. Γειαδά, φπσο έζρπε κϋρξη ην 2010, νη ζπνπδαζηϋο απφ ην ηκάκα ηεο ΛεπθΪδαο κπνξνχζαλ λα δεηάζνπλ κεηεγγξαθά γηα ην ηκάκα ηεο Άξηαο, αιιϊ δελ έζρπε ην αληέζηξνθν. Απηφ ην θαηλφκελν θπζηθϊ δε ζπκθσλεέ κε ηελ Ϋλλνηα ησλ αληέζηνηρσλ ηκεκϊησλ. πκπεξαζκαηηθϊ, γηα ηα ηκάκαηα απηάο ηεο νκϊδαο ηζρχεη φηη κφλν ηα ηκάκαηα ζηε ΛΪξηζα θαη ηε πϊξηε εέλαη αληέζηνηρα κε φια ηα Ϊιια, δειαδά κπνξνχλ λα κεηαγξαθνχλ θνηηεηϋο απφ θαη πξνο απηϊ απφ ηα ππφινηπα ηκάκαηα. ΣΫινο ππϊξρνπλ ηκάκαηα πνπ δελ Ϋρνπλ θακηϊ αληηζηνηρέα κε Ϊιια θαη εέλαη ηα παξαθϊησ: ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ ΣΔΗ Κξάηεο (ΖξΪθιεην) Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκϊησλ TEI ΠεηξαηΪ Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο ΣΔΗ εξξψλ 40

42 Γηαρεέξηζεο Πιεξνθνξηψλ ΚαβΪιαο Δπηρεηξεζηαθάο Πιεξνθνξηθάο ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο (ΓξεβελΪ) Πιεξνθνξηθάο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο ΣΔΗ ΠΪηξαο (Πχξγνο) 2.4 Πξνζιάςεηο ζηελ εθπαέδεπζε Γπλαηφηεηεο πξφζιεςεο ζηελ εθπαίδεπζε Οη πηπρηνχρνη φισλ ησλ παξαπϊλσ ηκεκϊησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε ζϋζεηο κφληκνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ. Δμαέξεζε απνηειεέ ην Σκάκα Δπηρεηξεζηαθάο Πιεξνθνξηθάο ηνπ ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο πνπ ηδξχζεθε κφιηο ην 2009 θαη δελ Ϋρεη απνθηάζεη αθφκε επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα. ζν αθνξϊ ηελ ΠξσηνβΪζκηα Δθπαέδεπζε δελ πξνβιϋπνληαη κφληκεο ζϋζεηο θαζεγεηψλ Πιεξνθνξηθάο, αιιϊ ζϋζεηο σξνκέζζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ γηα ηε δηδαζθαιέα ηνπ Οινάκεξνπ ΠξνγξΪκκαηνο ζην κϊζεκα Σερλνινγέεο ηεο Πιεξνθνξέαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηα Οινάκεξα δεκνηηθϊ ζρνιεέα. Πην ζπγθεθξηκϋλα, νη πηπρηνχρνη απφ ηα αλσηϋξσ ηκάκαηα Παλεπηζηεκέσλ θαη Πνιπηερλεέσλ εληϊζζνληαη ζηνλ θιϊδν ΠΔ19 Πιεξνθνξηθάο ΑΔΗ θαη νη πηπρηνχρνη απφ ηα αλσηϋξσ ηκάκαηα ΣΔΗ εληϊζζνληαη ζηνλ θιϊδν ΠΔ20 Πιεξνθνξηθάο ΣΔΗ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 268/2004 (ΦΔΚ 268/Α / ), ην νπνέν ζπκπιάξσζε ην πξνγελϋζηεξν ΠΓ 118/1995 (ΦΔΚ 75/Α / ). Οη ζϋζεηο ησλ θιϊδσλ ΠΔ 19 θαη ΠΔ 20 εέλαη εληαέεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 30, παξ. 1 ηνπ λφκνπ 2009/1992 (ΦΔΚ 18/Α / ), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 12, παξϊγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 2454/1997 (ΦΔΚ 7/Α / ), θαηϊ ην νπνέν, νη δηνξηζκνί ζα γίλνληαη ζε πνζνζηά 60% απφ ππνςεθίνπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 19 θαη 40% απφ ππνςεθίνπο ηνπ θιάδνπ ΠΔ20. Αληέζηνηρα πηπρέα κε απηϊ πνπ πξνζθϋξνπλ ηα παξαπϊλσ ΠαλεπηζηεκηαθΪ ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο, εέλαη θαη ηα εμάο: 41

43 Πηπρέν Πιεξνθνξηθάο απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηάκην (Δ.Α.Π.) ηεο ζρνιάο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγέαο (.Θ.Δ.Σ.). Ζ.Θ.Δ.Σ. εέλαη κέα απφ ηηο πξψηεο ηϋζζεξηο ρνιϋο ηνπ Δ.Α.Π., πνπ ζπγθξνηάζεθαλ κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν 2552/97 θαη πξνζθϋξεη ζε πξνπηπρηαθφ επέπεδν ζπνπδϋο ζηηο ΦπζηθΫο Δπηζηάκεο θαη ηελ Πιεξνθνξηθά. Πηπρέν ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ Δπηινγάο Δπηζηάκεο θαη Πνιηηηζκφο κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνέ ΤπνινγηζηΫο θαη ΔθαξκνγΫο ηνπο. Ο ζεζκφο ησλ Π..Δ. δελ πθέζηαληαη πιϋνλ θαη Ϋρεη αληηθαηαζηαζεέ κε ηα Ηλζηηηνχηα Γηα Βένπ Δθπαέδεπζεο (Η.Γ.Δ.). ΣΫινο, ζην ζχλνιν ησλ πηπρέσλ Πιεξνθνξηθάο ζπκπεξηιακβϊλνληαη θαη νη αλαγλσξηζκϋλνη ηζφηηκνη ά αληέζηνηρνη ηέηινη ζπνπδψλ αληέζηνηρσλ ΣκεκΪησλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο αιινδαπάο. Αξκφδηνο νξγαληζκφο γηα ηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ ηέηισλ εέλαη ν Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σέηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π), ν νπνένο αληηθαηϋζηεζε ην 2005 ην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ ΚΫληξν Αλαγλσξέζεσο Σέηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπάο (ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α) ην νπνέν ιεηηνπξγνχζε απφ ην Ο ηίηινο ζπνπδψλ κπνξεί λα έρεη αλαγλσξηζηεί, εθηφο απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., απφ ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. Σν πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ εδξεχεη ζηε Γηεχζπλζε Δπξσπατθάο Έλσζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη αλαιακβϊλεη ηηο αξκνδηφηεηϋο πνπ αζθνχζαλ ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθάο Ηζνηηκέαο Σέηισλ ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο θαη ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθάο Αλαγλψξηζεο Σέηισλ Δθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο, ηα νπνέα θαηαξγάζεθαλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ δηαηϊγκαηνο ΠΓ 38/2010. Σν ΠΓ 38/2010 (ΦΔΚ 78/Α / ) αθνξϊ ηελ πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2005/36/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 7εο επηεκβξένπ 2005, ζρεηηθϊ κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ξπζκέδνληαη ηα ζρεηηθϊ κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζϋζεηο, ηα φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζέα αλαγλψξηζεο ζηελ ΔιιΪδα ησλ ηέηισλ απηψλ πνπ Ϋρνπλ απνθηεζεέ ζε ρψξεο-κϋιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (θαη ησλ ρσξψλ Ηζιαλδέαο, ΛηρλελζηΪηλ θαη Ννξβεγέαο). Σν πκβνχιην Αλαγλσξέζεσο Δπαγγεικαηηθάο Ηζνηηκέαο ηέηισλ ηξηηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο (.Α.Δ.Η.) ρνξεγνχζε πξϊμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθάο ηζνηηκέαο θαη ιεηηνπξγνχζε ζχκθσλα κε Ϊξζξν 10 ηνπ ΠΓ 165/2000 (ΦΔΚ 149/Α / ) πνπ ελζσκϊησλε ηελ νδεγέα 89/48/ΔΟΚ. Σν πκβνχιην Δπαγγεικαηηθάο Αλαγλψξηζεο Σέηισλ Δθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ιεηηνπξγνχζε ζηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο θαη ΚαηΪξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) θαη ρνξεγνχζε δηθαέσκα Ϊζθεζεο λνκνζεηηθϊ θαηνρπξσκϋλνπ 42

44 επαγγϋικαηνο ζε θϊηνρνπο ηέηισλ κεηαδεπηεξνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο πνπ Ϋρνπλ απνθηεζεέ ζε ρψξεο κϋιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Σν.Δ.Α.Σ.Δ.Κ. ζπζηϊζεθε θαη ζπγθξνηάζεθε κε ηε δηϊηαμε ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 231/1998 (ΦΔΚ 178/Α /1998) κε ην νπνέν ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δέθαην ε νδεγέα 92/51/ΔΟΚ «Γεχηεξν γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο». ΔπηπξνζζΫησο, νη αλσηϋξσ πξϋπεη λα πξνζθνκέζνπλ απνιπηάξην Διιεληθνχ εμαηαμένπ γπκλαζένπ ά ιπθεένπ ά ηζφηηκνπ ζρνιεένπ ά εθφζνλ δελ Ϋρνπλ ην απνιπηάξην απηφ, βεβαέσζε γηα ηελ Ϊξηζηε γλψζε θαη ηελ Ϊλεηε ρξάζε ηεο ειιεληθάο γιψζζαο, ε νπνέα ηνπο ρνξεγάζεθε απφ: ην ΚΫληξν Διιεληθάο Γιψζζαο «επηπϋδνπ Γ» (Καξακανχλα 1, Πι. θξϊ ΚαιακαξηΪ, Θεζζαινλέθε, ά ηελ Δπηηξνπά ηνπ Ϊξζξνπ 14 παξ. 10 ηνπ λφκνπ 1566/1985, ΦΔΚ 167/Α (Τπνπξγεέν Παηδεέαο ΑλδξΫα ΠαπαλδξΫνπ 37, Μαξνχζη). Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρέα ηεο Κχπξνπ, πξηλ ηελ πιάξε Ϋληαμε ηεο Κππξηαθάο Γεκνθξαηέαο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε ( ) δελ απαηηεέηαη αληηζηνηρέα (ΠΓ 299/1997 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην ΠΓ 367/2001), ελψ γηα ηα πηπρέα ηα νπνέα Ϋρνπλ ρξφλν θηάζεο κεηϊ ηελ Ϋληαμά ηεο ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε απαηηεέηαη ηζνηηκέα θαη αληηζηνηρέα. Απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα πηπρία ή δηπιψκαηα ζηνπο θιάδνπο ΠΔ19 θαη ΠΔ20 Πιεξνθνξηθήο, θαλέλα δε ζεσξείηαη φηη είλαη «θαζεγεηηθήο ζρνιήο» θαη δελ ππνθαζηζηά ην πξνζφλ ηνπ παηδαγσγηθνχ πηπρίνπ (λ. 3194/03 θαη Απνθάζεηο ηδ 3325 θαη 3326/03). εκεηψλεηαη φηη ΚαζεγεηηθΫο ζρνιϋο θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ησλ δηαηϊμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 2 παξϊγξαθν 5 ηνπ λφκνπ 1894/1990 (ΦΔΚ 110/Α ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξϊγξαθν 2 ηνπ λφκνπ 3194/2003 (ΦΔΚ 267/Α / ), γηα ηνπο δηνξηζκνχο εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο πξνζιάςεηο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκέζζησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην Ϋηνο 2004 θαη εθεμάο, λννχληαη ηα παλεπηζηεκηαθϊ ηκάκαηα, ησλ νπνέσλ νη πηπρηνχρνη δηνξέδνληαη ζηελ πξσηνβϊζκηα θαη δεπηεξνβϊζκηα εθπαέδεπζε, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ λφκνπ 1566/1985, ρσξέο ηελ απαέηεζε πξφζζεηνπ πηπρένπ ά πηζηνπνηεηηθνχ παηδαγσγηθάο θαηϊξηηζεο. Δμαίξεζε απνηειεί ην ηκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ (παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λφκνπ 3794/2009, ΦΔΚ 156 /Α / ), πνπ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε ηκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ θαη νη απφθνηηνη ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Α..Π.ΑΙ.Σ.Δ. (πξψελ ΠΑ.ΣΔ../Δ.ΛΔ.ΣΔ.) ή ελφο απφ ηα ηζνδχλακα πξνο απηφ πηπρία πξνεγνχληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο θαη δηνξηζηέσλ. 43

45 Δέλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα δηπιψκαηα ησλ κεραληθψλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε Ϊιινπο θιϊδνπο εθπαέδεπζεο. Δηδηθφηεξα, νη Ηιεθηξνιφγνη Μεραληθνί κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ εηδηθφηεηα ΠΔ12.05 θαη νη Μεραληθνί Τπνινγηζηψλ ζηελ εηδηθφηεηα ΠΔ Αθνινπζνχλ αλαιπηηθϊ ηα πηπρέα πνπ εληϊζζνληαη ζε θϊζε θιϊδν: Δηδηθφηεηεο ΠΔ12.05 Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (θσδ.1250) Πηπρέν Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (θσδ.1251) ά Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (θσδ.1252) ά Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ (θσδ.1253) ΑΔΗ Παλεπηζηεκηαθνχ ηνκϋα ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκν αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπάο. Δηδηθφηεηεο ΠΔ12.06 Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (θσδ.1260) Πηπρέν Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (θσδ.1261) ά Ζιεθηξνληθάο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (θσδ.1262) ά Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (θσδ.1263) ΑΔΗ Παλεπηζηεκηαθνχ ηνκϋα ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκν αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπάο -ά αθφκε πηπρέν ηκάκαηνο Φπζηθάο θαη ελδεηθηηθφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ειεθηξνληθάο θαη ξαδηνειεθηξνινγέαο (θσδ.1264) ά ειεθηξνληθνχ απηνκαηηζκνχ (θσδ.1265) ά ηζφηηκνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο κε ηα παξαπϊλσ ελδεηθηηθϊ (θσδ.1266) ΑΔΗ Παλεπηζηεκηαθνχ ηνκϋα ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκν αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπάο. ΤπΪξρεη, ηϋινο, νη εηδηθφηεηα «ΣΔ01.13 ΠξνγξακκαηηζηΫο Ζ/Τ», νη νπνένη εέλαη πηπρηνχρνη κϋζεο ηερληθάο ζρνιάο ά ΣΔΛ ά ΔΠΛ ά ΣΔΔ Β Κχθινπ θαη απαζρνινχληαη κφλν ζηα εξγαζηάξηα ησλ επαγγεικαηηθψλ Λπθεέσλ. ηηο αλαζϋζεηο καζεκϊησλ πιεξνθνξηθάο ζηα ΓπκλΪζηα, ΓεληθΪ Λχθεηα, ΔΠΑ.Λ. δελ ππϊξρεη θακηϊ δηϊθξηζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιϊδνπ ΠΔ19 θαη ΠΔ20. Οη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ θιϊδνπ ΠΔ12.05 δηδϊζθνπλ καζάκαηα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ηνκϋα θαη νη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ θιϊδνπ ΠΔ12.06 δηδϊζθνπλ καζάκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνκϋα. ηνλ ηνκϋα πιεξνθνξηθάο ησλ ΔΠΑ.Λ., νη εθπαηδεπηηθνέ ησλ θιϊδσλ ΠΔ δηδϊζθνπλ ηα ζεσξεηηθϊ, ηα εξγαζηεξηαθϊ θαη ηα ζρεδηαζηηθϊ καζάκαηα, θαζψο θαη ην ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ κϋξνο ησλ κηθηψλ καζεκϊησλ. Οη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ θιϊδνπ ΣΔ01 δηδϊζθνπλ κφλν ηα εξγαζηεξηαθϊ καζάκαηα, ηα ζρεδηαζηηθϊ καζάκαηα θαη ην εξγαζηεξηαθφ κϋξνο ησλ κηθηψλ καζεκϊησλ. ην ΠαξΪξηεκα Β παξνπζηϊδνληαη ηα καζάκαηα πνπ δηδϊζθνπλ νη εθπαηδεπηηθνέ Πιεξνθνξηθάο ζε γπκλϊζηα, ΓεληθΪ Λχθεηα θαη ΔΠΑ.Λ. 44

46 Με ηα καζάκαηα πξψηεο (1εο) αλϊζεζεο νη εθπαηδεπηηθνέ θαιχπηνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξϊξην, ελψ κε ηα καζάκαηα δεχηεξεο (2εο) αλϊζεζεο ζπκπιεξψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ ηνπο σξϊξην ά θαιχπηνπλ εθπαηδεπηηθϋο αλϊγθεο. Πξνζιήςεηο ζηελ εθπαίδεπζε πξηλ ην 2004 Δέλαη ζεκαληηθφ λα αλαθϋξνπκε φηη κε ην πξνγελϋζηεξν ΠΓ 118/1995, ιφγσ ηεο Ϋιιεηςεο ηθαλνχ αξηζκνχ πηπρηνχρσλ Πιεξνθνξηθάο, κπνξνχζαλ λα πξνζιεθζνχλ θαη πηπρηνχρνη κε ηα εμάο πξνζφληα: Πηπρέν Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο αλαγλσξηζκϋλν απφ ην ΓΗΚΑΣΑ θαη δεθαεμάκελε ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Πιεξνθνξηθή πνπ λα απνθηήζεθε ζε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλαπιεξσηά ά ηνπ σξνκηζζένπ Καζεγεηά ά κε νπνηαδάπνηε ζρϋζε εξγαζέαο απφ ηνπο ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε δεθανθηϊσξε ηνπιϊρηζηνλ εβδνκαδηαέα δηδαζθαιέα ά κε κεησκϋλε εβδνκαδηαέα δηδαζθαιέα γηα φζνπο ππεξϋηεζαλ σο δηεπζπληϋο ά ππνδηεπζπληϋο ζρνιεένπ ά ζρνιάο ά πξντζηϊκελνη Σκάκαηνο πνπ κε αλαγσγά θαιχπηεη ζε θϊζε κηα απφ ηηο αλσηϋξσ πεξηπηψζεηο, δεθαεμϊκελε δηδαθηηθά εκπεηξέα ά Πηπρέν Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο αλαγλσξηζκϋλν απφ ην ΓΗΚΑΣΑ θαη δεθαεμϊκελε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη κε νθηψ ψξεο εβδνκαδηαία δηδαζθαιία, ηνπιάρηζηνλ, ζηελ Πιεξνθνξηθή πνπ λα απνθηήζεθε ζε Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο (Α.Δ.Ι.-Σ.Δ.Ι.) θαη ηεο ΑΔΣΔΜ- ΔΛΔΣΔ. Πηπρέν Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο αλαγλσξηζκϋλν απφ ην Η.Σ.Δ. (Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο) θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ Πιεξνθνξηθή Α.Δ.Ι. ηεο αιινδαπήο ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο ζηελ Πιεξνθνξηθή Α.Δ.Ι ηεο αιινδαπάο αλαγλσξηζκϋλν απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ά Πηπρέν Σ.Δ.Η. ά ΑΔΣΔΜ-ΔΛΔΣΔ ά ηζφηηκνο ηέηινο ζπνπδψλ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπάο αλαγλσξηζκϋλν απφ ην Η.Σ.Δ. θαη δεθαεμάκελε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη κε δεθανθηϊσξε ηνπιϊρηζηνλ εβδνκαδηαέα δηδαζθαιέα ά κε κεησκϋλε εβδνκαδηαέα δηδαζθαιέα πνπ κε αλαγσγά θαιχπηεη δεθαεμϊκελε δηδαθηηθά εκπεηξέα, ά κε νθηψ ψξεο εβδνκαδηαέα δηδαζθαιέα, ηνπιϊρηζηνλ, ζηα Σ.Δ.Ι. ή Α.Δ.Ι. ή ζηελ ΑΔΣΔΜ-ΔΛΔΣΔ. Δθηφο ησλ πξνεγνχκελσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, νη ππνςάθηνη ππνρξενχληαλ θαη ηφηε λα Ϋρνπλ πηπρέν Παηδαγσγηθψλ πνπδψλ ηεο ΔΛΔΣΔ ά πηπρέν Παηδαγσγηθάο Αθαδεκέαο, ά ρνιάο Νεπηαγσγψλ ά Παηδαγσγηθνχ Σκάκαηνο Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο ά 45

47 Παηδαγσγηθνχ Σκάκαηνο Νεπηαγσγψλ ά Καζεγεηηθάο ρνιάο Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο αλαγλσξηζκϋλν απφ ην ΓΗΚΑΣΑ. Καηά ζπλέπεηα, απφ ην 1995 έσο ην 2004, δηνξίδνληαλ ζε ζέζεηο Πιεξνθνξηθήο πηπρηνχρνη άιισλ θιάδσλ κε κηθξή πξνυπεξεζία, είηε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Πιεξνθνξηθή. Αλ κάιηζηα ζπλέβαηλε λα έρνπλ νπνηνδήπνηε Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ή Καζεγεηηθήο ζρνιήο πξνεγνχληαλ ησλ απνθνίησλ Πιεξνθνξηθήο. Αξηζκφο πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ Πιεξνθνξηθήο Με ην λφκν 2525/1998 (ΦΔΚ 188/Α / ) θαηαξγάζεθε ε επεηεξέδα εθπαηδεπηηθψλ σο θξηηάξην δηνξηζκνχ θαη θαζηεξψζεθαλ νη δηαγσληζκνέ ηνπ ΑΔΠ. Οη δηνξηζηϋνη πξνϋθππηαλ θαηϊ 60% απφ ηνπο επηηπρφληεο ηνπ ΑΔΠ θαη θαηϊ 40% απφ ηνπο πέλαθεο αλαπιεξσηψλ/σξνκηζζέσλ κε πξαγκαηηθά πξνυπεξεζέα. Ο λϋνο λφκνο 3848/2010 (ΦΔΚ 71/Α / ), ν νπνένο ζα εθαξκνζηεέ απφ ην ζρνιηθφ Ϋηνο , θαζηζηϊ ηελ επηηπρέα ζηνλ ΑΔΠ ππνρξεσηηθφ θξηηάξην γηα πξφζιεςε ζηελ εθπαέδεπζε, αθφκε θαη γηα ηνπο ππνςεθένπο πνπ αλάθνπλ ζε εηδηθϋο θαηεγνξέεο. Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ, νη ζπκκεηϋρνληεο απαηηεέηαη, εθηφο απφ ηα ηππηθϊ πξνζφληα, λα δηαζϋηνπλ πηζηνπνηεκϋλα παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά επϊξθεηα. Γηα ηηο εηδηθφηεηεο Πιεξνθνξηθάο ΠΔ19 θαη 20 δηεμάρζεζαλ δηαγσληζκνέ ην 1998, ην 2000, ην 2002, ην 2005 θαη ην Σν 2006, ελψ πξαγκαηνπνηάζεθε δηαγσληζκφο ΑΔΠ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο, δελ πεξηιϊκβαλε ζϋζεηο γηα ηηο εηδηθφηεηεο ΠΔ19 θαη 20. πσο θαέλεηαη απφ ηνλ πέλαθα 2.1, νη δηαζϋζηκεο ζϋζεηο Ϋρνπλ ζεκαληηθά πησηηθά πνξεέα. Γηα ηηο ηερληθϋο εηδηθφηεηεο ΠΔ12.05 θαη ΠΔ12.06 Ϋρνπλ δηεμαρζεέ δηαγσληζκνέ κφλν ηα ηειεπηαέα ρξφληα, ζπγθεθξηκϋλα ην 2002, ην 2005 θαη ην 2008 γηα ηελ εηδηθφηεηα ΠΔ12.05 θαη κφλν ην 2008 γηα ηελ εηδηθφηεηα ΠΔ ΔΣΟ ΠΔ19 ΠΔ20 ΠΔ12.05 ΠΔ Πίλαθαο 2.1: ΓηαζΫζηκεο ζϋζεηο ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εέλαη δηνξηζκϋλνη ζηε ΓεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε δηακνξθψλεηαη ζε 5748 ζηνλ θιϊδν ΠΔ19 ΑΔΗ Πιεξνθνξηθάο, ζε 1893 ζηνλ θιϊδν ΠΔ20 ΣΔΗ Πιεξνθνξηθάο, ζε 393 ζηνλ θιϊδν ΠΔ12.05 Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ζε 46

48 56 ζηνλ θιϊδν ΠΔ12.06 Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη ζε 62 ζηνλ θιϊδν ΣΔ01.13 Πξνγξακκαηηζηψλ Ζ/Τ. ηνλ πέλαθα 2.2 θαέλνληαη αλαιπηηθϊ νη δηνξηζκνέ αλϊ Ϋηνο θαη εηδηθφηεηα. ΔΣΗ ΠΔ19 ΠΔ20 ΠΔ12.05 ΠΔ12.06 ΣΔ01.13 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Πίλαθαο 2.2: χλνιν δηνξηζκψλ αλϊ Ϋηνο θαη εηδηθφηεηα 47

49 Παξαηεξνχκε φηη ζηνλ θιϊδν ησλ πηπρηνχρσλ Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ, νη πεξηζζφηεξεο πξνζιάςεηο Ϋγηλαλ απφ ην 1993 Ϋσο ην 2006, ζε πνζνζηφ 93% (5352 πξνζιάςεηο) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηνξηζκϋλσλ. ηελ εηθφλα 2.1 θαέλνληαη ζε γξϊθεκα ν αξηζκφο πξνζιάςεσλ αλϊ Ϋηνο γηα ηηο 2 βαζηθϋο εηδηθφηεηεο ΠΔ19 ΠΔ20 Δηθφλα 2.1: Αξηζκφο πξνζιάςεσλ εθπαηδεπηηθψλ αλϊ Ϋηνο θιϊδνπ Πιεξνθνξηθάο Ρεθφξ πξνζιάςεσλ πξαγκαηνπνηάζεθε ην 2003 κε 728 λενπξνζιακβαλφκελνπο, θαη αθνινπζνχλ ην 2004 κε 642 θαη ην 2000 κε 624. Οη κφληκνη εθπαηδεπηηθνέ Πιεξνθνξηθάο Σερλνινγηθνχ ηνκϋα αλϋξρνληαη ζηνπο 1893, ππνιεέπνληαη ινηπφλ ζεκαληηθϊ ζε ζρϋζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Παλεπηζηεκένπ. Οη ρξνληϋο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη δηνξηζκνέ άηαλ ην 2005, ην 2006 θαη ην ζν αθνξϊ ηηο ηερληθϋο εηδηθφηεηεο, απηϋο δηθαηνινγνχλ πνιχ ιέγεο ζϋζεηο ζηελ εθπαέδεπζε ιφγσ ησλ ιέγσλ καζεκϊησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηνπο αληέζηνηρνπο πηπρηνχρνπο. Οκνέσο ζπκβαέλεη θαη γηα ηελ εηδηθφηεηα ΣΔ01.13 απνθνέησλ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο. Ο θιϊδνη ηεο Πιεξνθνξηθάο ζηελ Δθπαέδεπζε ζεσξεέηαη φηη δελ έρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηα επφκελα Ϋηε γηα ηνπο εμάο θπξέσο ιφγνπο: Οη ελ ελεξγεέα εθπαηδεπηηθνέ Ϋρνπλ ιέγα ρξφληα πξνυπεξεζέαο θαη κηθξά ειηθέα, θαηϊ ζπλϋπεηα ν αξηζκφο ησλ ζπληαμηνδνηάζεσλ εέλαη πεξηνξηζκϋλνο. 48

50 ΤπΪξρεη πιεφλαζκα ππεξεηνχλησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιφγσ ησλ πνιπϊξηζκσλ δηνξηζκψλ πνπ Ϋγηλαλ ηα ηειεπηαέα ρξφληα. ΤπΪξρεη ε ηϊζε λα κεησζνχλ ηα καζάκαηα πιεξνθνξηθάο πνπ δηδϊζθνληαη ζην ιχθεην. 2.5 Πξνζιάςεηο ζε ζϋζεηο δεκνζένπ κϋζσ ΑΔΠ ηηο ππφινηπεο ζϋζεηο θνξϋσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα, εθηφο εθπαέδεπζεο, ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ θαζνξέδνληαη κε ην ΠΓ 347/2003 (ΦΔΚ 315/Α / ), πνπ απνηειεέ ηξνπνπνέεζε δηαηϊμεσλ ηνπ ΠΓ 50/2001, γηα ηνπο θιϊδνπο «ΠΔ Πιεξνθνξηθάο» θαη «ΣΔ Πιεξνθνξηθάο». ηνλ θιϊδν «ΠΔ Πιεξνθνξηθάο» ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ [7] γηα ζϋζεηο δεκφζηνπ ηνκϋα ζπγθαηαιϋγνληαη φια ηα πηπρέα απφ ηα αλσηϋξσ ηκάκαηα ΑΔΗ, εθηφο απφ ην ηκάκα Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Δπηθνηλσλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αηγαένπ, αλ θαη απηφ αλάθεη απφ ην 2009 ζηα ηκάκαηα πνπ εληϊζζνληαη ζηνλ θιϊδν ΠΔ19 γηα δηνξηζκφ ζηελ εθπαέδεπζε. Οη απφθνηηνη ηνπ ζπγθεθξηκϋλνπ ηκάκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζην δεκφζην ηνκϋα, σο κφληκνη ά ζπκβαζηνχρνη ζπλεξγϊηεο ζε ζεκαηηθϋο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηζηηθά πξνβνιά κε ηε ρξάζε εθαξκνγψλ Ζ/Τ. Πην ζπγθεθξηκϋλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πξνθεξχμεηο ΑΔΠ ησλ ηειεπηαέσλ ρξφλσλ, νη ζπγθεθξηκϋλνη απφθνηηνη κπνξνχλ λα ζπκκεηϋρνπλ ζηνπο εμάο θιϊδνπο: ΚιΪδνο «ΠΔ Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Δπηθνηλσλέαο» ην ζπγθεθξηκϋλν θιϊδν εληϊζζεηαη θαη ην πηπρέν απφ ην ΔΑΠ «πνπδϋο ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ». ΚιΪδνο «ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηηο Γεκφζηεο ρϋζεηο ην ζπγθεθξηκϋλν αληηθεέκελν εληϊζζνληαη θαη ην Πηπρέν ά Γέπισκα Σκάκαηνο Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΜΔ ά Δπηθνηλσλέαο ΜΫζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ά Γεκνζηνγξαθέαο θαη ΜΜΔ, ά ΜΪξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλέαο ά Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ΑΔΗ. ΚιΪδνο «ΠΔ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιάισλ - θαηεχζπλζε ζηε Γηνέθεζε Πνιηηηζκηθψλ ΦνξΫσλ θαη Έξγσλ» 49

51 Ο θιϊδνο απηφο εκθαλέδεηαη θπξέσο ζε πξνθεξχμεηο πνιηηηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ. Δθηφο απφ απνθνέηνπο ηνπο ηκάκαηνο Πνιηηηζκηθάο Σερλνινγέαο θαη Δπηθνηλσλέαο, δεθηνέ γέλνληαη θαη απφθνηηνη απφ ην ηκάκα Ηζηνξέαο Αξραηνινγέαο θαη Γηαρεέξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ά Γηαρεέξηζεο Πνιηηηζκηθνχ ΠεξηβΪιινληνο θαη ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ΑΔΗ ά ην νκψλπκν πηπρέν ά δέπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκένπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ά ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ Δπηινγάο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκνο ηέηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπάο αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Αληέζηνηρα πηπρέα πνπ εληϊζζνληαη ζηνλ θιϊδν «ΠΔ Πιεξνθνξηθάο» εέλαη ηα εμάο: Πηπρέν Πιεξνθνξηθάο απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηάκην (Δ.Α.Π.) Πηπρέν ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ Δπηινγάο «Δπηζηάκεο θαη Πνιηηηζκφο» κε θαηεχζπλζε «Ζιεθηξνληθνέ ΤπνινγηζηΫο θαη ΔθαξκνγΫο ηνπο». Οπνηνδάπνηε αλαγλσξηζκϋλν ΑΔΗ αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπάο ηνλ θιϊδν «ΣΔ Πιεξνθνξηθάο» ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ γηα ζϋζεηο δεκφζηνπ ηνκϋα ζπγθαηαιϋγνληαη φια ηα πηπρέα απφ ηα αλσηϋξσ ηκάκαηα ΣΔΗ, εθηφο απφ ηα εμάο: Δπηρεηξεζηαθάο Πιεξνθνξηθάο ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο Σν ηκάκα ηδξχζεθε κφιηο ην 2009 θαη δελ Ϋρεη απνθηάζεη αθφκε επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα. Πιεξνθνξηθάο & ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο ΣΔΗ ΠΪηξαο Σν ζπγθεθξηκϋλν ηκάκα ζπγθαηαιϋγεηαη ζηνλ θιϊδν «ΠΔ20 πηπρηνχρσλ ΣΔΗ Πιεξνθνξηθάο» γηα δηνξηζκφ ζηελ εθπαέδεπζε, φρη φκσο ζηνλ θιϊδν «ΣΔ Πιεξνθνξηθάο» γηα δηνξηζκφ ζε ζϋζεηο δεκνζένπ. Οη απφθνηηνη σζηφζν κπνξνχλ λα ζπκκεηϊζρνπλ ζηνλ θιϊδν «ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ». ια ηα ηκάκαηα Απηνκαηηζκνχ Σα ηκάκαηα απηϊ εληϊζζνληαη ζηνλ θιϊδν «ΣΔ Μεραληθψλ Απηνκαηηζκνχ» πνπ πεξηιακβϊλεη κφλν ηα ζπγθεθξηκϋλα πηπρέα. ΤπΪξρεη αθφκε ν επξχηεξνο θιϊδνο «ΣΔ Ζιεθηξνληθνέ Μεραληθνέ» πνπ αθνξϊ ηα πηπρέα ησλ ηκεκϊησλ Απηνκαηηζκνχ θαη Ζιεθηξνληθάο. εκεηψλεηαη φηη ηα ηκάκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε ζρνιϋο Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκέαο ησλ ΣΔΗ κπνξνχλ λα ζπκκεηϋρνπλ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ θαη ζηνλ θιάδν «ΣΔ Πιεξνθνξηθήο» θαη ζηνλ θιάδν «ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ». ΑπηΪ εέλαη ηα εμάο: 50

52 Γηαρεέξηζεο Πιεξνθνξηψλ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο ζηε Γηνέθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκέα Σειεπιεξνθνξηθάο θαη Γηνέθεζεο Σν κφλν ηκάκα Σειεπιεξνθνξηθάο θαη Γηνέθεζεο άηαλ απηφ ηεο ρνιάο Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκέαο ηνπ ΣΔΗ Ζπεέξνπ. Χζηφζν, ζην Πξνεδξηθφ ΓηΪηαγκα 9/2009 (ΦΔΚ 21/Α / ) γέλεηαη κεηνλνκαζέα απηνχ ηνπ ηκάκαηνο ζε Σκάκα Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. ΚαηΪ ζπλϋπεηα νη απφθνηηνη ηνπ απφ ην 2009 θαη κεηϊ ρϊλνπλ ην δηθαέσκα λα εληϊζζνληαη ζηνλ θιϊδν «ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ». Δπέζεο ζηνλ θιϊδν «ΣΔ Πιεξνθνξηθάο» πεξηιακβϊλνληαη θαη νη ηζφηηκνη ηέηινη ζπνπδψλ αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπάο. Δμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο Με ηελ εθϊζηνηε πξνθάξπμε κπνξεέ λα νξέδνληαη εμεηδηθεχζεηο ηεο εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθάο. ηελ πεξέπησζε απηά απαηηεέηαη ην νκψλπκν ά ηαπηφζεκν θαηϊ ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδέθεπζεο πηπρέν ά δέπισκα ΑΔΗ ά ΣΔΗ αληέζηνηρα ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκν, αληέζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπάο. Απφ ηηο πξνθεξχμεηο πνπ Ϋρνπλ θπθινθνξάζεη ηα ηειεπηαέα ρξφληα, ζπκπεξαέλνπκε φηη δηαθξέλνληαη νη εμάο εηδηθφηεηεο γηα ηνλ θιϊδν «ΠΔ Πιεξνθνξηθάο»: Πηπρέν ά δέπισκα Πιεξνθνξηθάο ά Δπηζηάκεο ησλ Τπνινγηζηψλ ά ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο ά Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Σειεπηθνηλσληψλ ά Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Ζ/Τ ά Πιεξνθνξηθάο κε εθαξκνγϋο ζηε Βηνταηξηθά ά Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ά Φεθηαθψλ πζηεκϊησλ Πηπρέν ά δέπισκα Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ά Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ά Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο Πηπρέν ά δέπισκα Μεραληθνχ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ ά Μεραληθνχ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Πηπρέν ά δέπισκα Ζιεθηξνληθάο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ά Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ Πηπρέν ά δέπισκα Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ά Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ ά Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 51

53 Πηπρέν ά δέπισκα Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ά Ζιεθηξνιφγνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ θαη Αεξνλαππεγνχ Μεραληθνχ κε εηδέθεπζε Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Βηνκεραλέαο ά Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Πηπρέν ά δέπισκα Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθφο ά Ζιεθηξνληθάο θαη πζηεκϊησλ ά Ζιεθηξνληθάο θαη Τπνινγηζηψλ ά Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ κε θαηεχζπλζε Ζιεθηξνληθάο θαη Τπνινγηζηψλ (ΠΔ Μεραληθψλ Δηδηθφηεηαο Ζιεθηξνιφγνπ, Κχθινπ πνπδψλ Ζιεθηξνληθνχ) Παξαηεξνχκε δειαδά φηη ζηα ηκάκαηα Παλεπηζηεκένπ δελ ππϊξρνπλ δηαθνξεηηθϋο εηδηθεχζεηο. Δμαέξεζε απνηειεέ ην ηκάκα «Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ», ην νπνέν ζεσξεέηαη φηη θαιχπηεη ην έδην αληηθεέκελν κε φιεο ηηο ζρνιϋο κεραληθψλ ππνινγηζηψλ, ά αλ ε ζϋζε απαηηεέ κεγαιχηεξε εμεηδέθεπζε κε ηηο ζρνιϋο: «Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ» θαη «Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο». Σα πηπρέα ησλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ Ϋρνπλ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηϋρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο. ε πνιιϋο πεξηπηψζεηο ιακβϊλεηαη ππφςε θαη ν θχθινο ζπνπδψλ πνπ Ϋρεη αθνινπζεέ ζηηο ζπνπδϋο. ζν αθνξϊ ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ΣΔΗ, απηϋο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο παξαθϊησ: Πηπρέν ά δέπισκα Γηαρεέξηζεο Πιεξνθνξηψλ ά Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ ά Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο ζηε Γηνέθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκέα ά Σειεπιεξνθνξηθάο θαη Γηνέθεζεο Πηπρέν ά δέπισκα Πιεξνθνξηθάο ά ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ ά Βηνκεραληθάο Πιεξνθνξηθάο ά Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ ά Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο Πηπρέν ά δέπισκα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκϊησλ ά Πηπρέν ά δέπισκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ ά Σερλνινγέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ά Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ (ΚιΪδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθάο Hardware). ηα ηκάκαηα ΣΔΗ νη εηδηθεχζεηο αλαθϋξνληαη ζηα ηκάκαηα πνπ αλάθνπλ ζηηο ζρνιϋο Γηνέθεζεο θαη Οηθνλνκέαο θαη ζε απηϊ πνπ αλάθνπλ ζηηο ζρνιϋο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. ΤπΪξρνπλ αθφκε ηϋζζεξα ηκάκαηα ηεο ζρνιάο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, 52

54 πνπ ιφγσ ηνπ πεξηερνκϋλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζεσξεέηαη φηη αλάθνπλ ζηνλ θιϊδν ηνπ πιηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ (ΚιΪδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθάο Hardware). ε πεξέπησζε πνπ δελ θαζέζηαηαη δπλαηά ε πιάξσζε ησλ ζϋζεσλ απφ ππνςεθένπο κε ηα ηππηθϊ πξνζφληα, επηηξϋπεηαη ν δηνξηζκφο απφ ππνςεθένπο κε πηπρέα ά δηπιψκαηα ΑΔΗ ά ΣΔΗ αληέζηνηρα ηεο εκεδαπάο ά ηζφηηκα ηεο αιινδαπάο ζε εηδηθφηεηα πνπ νξέδεηαη θϊζε θνξϊ κε ηελ πξνθάξπμε, χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ νηθεένπ θνξϋα θαη Ϋγθξηζε ηνπ ΑΔΠ, θαζψο θαη εκπεηξέα δχν ηνπιϊρηζηνλ εηψλ ζην αληηθεέκελν ησλ ζϋζεσλ. 53

55 Κεθάιαην 3: Αμηνιφγεζε ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 3.1 Δπέζεκν πιαέζην αμηνιφγεζεο χκθσλα κε ην λφκν 3374 ηνπ 2005 (ΦΔΚ 189/Α / ), φπνπ ξπζκέδνληαη ζϋκαηα δηαζθϊιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαέδεπζε, ηα αλψηαηα ηδξχκαηα νθεέινπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ αμηνιφγεζε ζε δχν ζηϊδηα. Σν πξψην ζηϊδην αθνξϊ ηελ εζσηεξηθά αμηνιφγεζε, φπνπ γέλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ Ϋξγνπ απφ ηηο έδηεο ηηο αθαδεκατθϋο κνλϊδεο ησλ ηδξπκϊησλ ζε ζρϋζε κε ηε θπζηνγλσκέα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ απνζηνιά ηνπο. ηε ζπλϋρεηα, αθνινπζεέ ζε δεχηεξν ζηϊδην ε αμηνιφγεζε ηνπ επηηεινχκελνπ Ϋξγνπ απφ επηηξνπά πνπ απνηειεέηαη απφ αλεμϊξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, ε νπνέα ιακβϊλεη ππφςε ηεο θαη ηα απνηειϋζκαηα ηεο Ϋθζεζεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο ηεο αθαδεκατθάο κνλϊδαο (εμσηεξηθά αμηνιφγεζε). Ζ δηαδηθαζέα ησλ αμηνινγάζεσλ πξαγκαηνπνηεέηαη ην αξγφηεξν θϊζε ηϋζζεξα Ϋηε απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο πξνεγνχκελεο αμηνιφγεζεο. Σηο δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο ησλ ηδξπκϊησλ ζπληνλέδεη θαη ππνζηεξέδεη ζε εζληθφ επέπεδν ε αλεμϊξηεηε δηνηθεηηθά Αξρά κε επσλπκέα «Αξρά ΓηαζθΪιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε» (Α.ΓΗ.Π) [8], κε δηεζλά νλνκαζέα «Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency» (HQA). Δπέζεο ζε θϊζε έδξπκα ζπγθξνηεέηαη «ΜνλΪδα ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο» (ΜΟ.ΓΗ.Π) γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηάξημε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ ηδξχκαηνο. Ο ζεζκφο ηεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο αληηκεηψπηζε Ϋληνλεο αληηδξϊζεηο ηα πξψηα ρξφληα εηζαγσγάο ηνπ, θπξέσο ιφγσ Ϋιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γεκφζηα Γηνέθεζε, αιιϊ θαη ζε αληηξξάζεηο γηα ηηο δηαδηθαζέεο ηεο Bologna, κϋξνο ησλ νπνέσλ εέλαη θαη νη δηαδηθαζέεο ηεο αμηνιφγεζεο. ηαδηαθϊ φκσο νη αληηδξϊζεηο Ϊξρηζαλ λα ππνρσξνχλ, φπσο θαέλεηαη θαη απφ ηε ζηαζεξνπνέεζε ηνπ ξπζκνχ ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ησλ εθζϋζεσλ ζηελ Α.ΓΗ.Π. ΜΫρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 εέραλ νινθιεξσζεέ νη εζσηεξηθϋο αμηνινγάζεηο ζην 65% ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ΣκεκΪησλ (186 εθζϋζεηο επέ ζπλφινπ 281 ΣκεκΪησλ) θαη ζην 54% ησλ ΣκεκΪησλ ΣΔΗ (126 εθζϋζεηο επέ ζπλφινπ 233 ΣκεκΪησλ). Σα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ηνπο είλαη 16 ΑΔΙ θαη 13 ΣΔΙ. 54

56 Ζ απηφ-αμηνιφγεζε βαζέδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζέα φισλ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα πξνυπνζϋηεη ηελ εμνκϊιπλζε ησλ Ϋληνλσλ πνιηηηθψλ αληηθϊζεσλ θαη πνιψζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ ΣκεκΪησλ [9]. Παξ φια απηϊ, Ϋλαο κεγϊινο αξηζκφο εθζϋζεσλ δεέρλεη φηη Ϋγηλαλ Ϋληηκεο θαη νπζηαζηηθϋο πξνζπϊζεηεο απηνθξηηηθάο. ΤπΪξρεη Ϋλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο εθζϋζεσλ ΣκεκΪησλ πνπ αληηκεηψπηζαλ ηε δηαδηθαζέα ηππηθϊ θαη Ϋλαο αθφκα κηθξφηεξνο αξηζκφο ΣκεκΪησλ πνπ δελ αληαπνθξέζεθε νχηε ζηελ νπζέα νχηε ζηνλ ηχπν ηεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο. Γηα ηηο ηειεπηαέεο πεξηπηψζεηο, ε Α.ΓΗ.Π. δεηεέ ηελ αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνέεζε ησλ εθζϋζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ ππνδεηθλχεη, πξνηνχ πξνρσξάζεη ζηε ζχζηαζε θαη πξφζθιεζε Δπηηξνπάο Δμσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο. Ζ εμσηεξηθά αμηνιφγεζε Ϋρεη εκθαλέζεη θϊπνηεο θαζπζηεξάζεηο θπξέσο ιφγσ ησλ πξνβιεκϊησλ ζηηο ακνηβϋο ησλ αμηνινγεηψλ πνπ γηλφηαλ απφ ην ΔΠΔΑΚ κϋρξη ην ΓεθΫκβξην ηνπ 2008 θαη θαηφπηλ εληϊρζεθαλ ζην ΔΠΑ κεηϊ ην ΜΪξηην ηνπ Οη ΔπηηξνπΫο Δμσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο εέλαη πεληακειεέο θαη απνηεινχληαη απφ δηαθεθξηκϋλνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ΜΫρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ε Α.ΓΗ.Π. πξαγκαηνπνέεζε ζπλνιηθϊ 82 εμσηεξηθϋο αμηνινγάζεηο ΣκεκΪησλ Α.Δ.Η. (46 Σκάκαηα Παλεπηζηεκέσλ, 34 Σκάκαηα Σ.Δ.Η., θαζψο θαη ην ρνιεέν ΝΫαο Διιεληθάο Γιψζζαο ΑΠΘ θαη ε Δζληθά ρνιά Γεκφζηαο Τγεέαο). Σα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη θαη ζηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε είλαη 9 θαη εέλαη ηα εμάο: Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (2011) Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ Ησαλλέλσλ (2011) Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο (2011) Πιεξνθνξηθάο ΣΔΗ Αζάλαο (2008) Πιεξνθνξηθάο ΣΔΗ Θεζζαινλέθεο (2010) ΔθαξκνζκΫλνο Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ ΣΔΗ Κξάηεο (2011) Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ θαη Γηθηχσλ ΣΔΗ Μεζνινγγένπ (2010) Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ ΣΔΗ εξξψλ (2010) Γηαρεέξηζεο Πιεξνθνξηψλ ΣΔΗ ΚαβΪιαο (2010) ηελ ηζηνζειέδα ηεο Α.ΓΗ.Π [8] ππϊξρνπλ αλαξηεκϋλεο νη εζσηεξηθϋο θαη εμσηεξηθϋο (γξακκϋλεο ζηελ αγγιηθά γιψζζα) αμηνινγάζεηο φισλ ησλ ηκεκϊησλ. Απφ ηηο εμσηεξηθϋο αμηνινγάζεηο πξνθχπηνπλ ζπκπεξϊζκαηα γηα ηα ηκάκαηα πνπ αθνξνχλ: 55

57 Σα ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ Σν Γηδαθηηθφ Έξγν Σελ Έξεπλα Σηο ινηπϋο Τπεξεζέεο θαη ΤπνδνκΫο ΚΪπνηεο γεληθϋο παξαηεξάζεηο Μεηαμχ ησλ ζπκπεξαζκϊησλ πνπ δηαπηζηψλεη ε Α.ΓΗ.Π. [9] εέλαη ε δπζαξκνλέα κεηαμχ πξνγξακκϊησλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηθαησκϊησλ ζε θϊπνηα ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο. Πην ζπγθεθξηκϋλα, νη απφθνηηνη ηνπο εγγξϊθνληαη ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηάξην, ελ αληηζϋζεη κε ηα ππφινηπα Σκάκαηα Πιεξνθνξηθάο Ϊιισλ ΑΔΗ. ΑπηΪ εέλαη: Πιεξνθνξηθάο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ ΠεηξαηΪ Φεθηαθψλ πζηεκϊησλ Παλεπηζηεκένπ ΠεηξαηΪ ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο Γπζηπρψο ζηηο επέζεκεο εθζϋζεηο ηεο Α.ΓΗ.Π. ππϊξρνπλ γεληθϋο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηϊζεηο θαη φρη ζπκπεξϊζκαηα αλϊ γλσζηηθφ αληηθεέκελν. Ο θϊζε ελδηαθεξφκελνο πξϋπεη λα αλαηξϋμεη ζηηο επέζεκεο αμηνινγάζεηο πνπ εέλαη κελ καθξνζθειεέο, αιιϊ πεξηιακβϊλνπλ αλαιπηηθϊ ζηνηρεέα γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην επέπεδν ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ, αιιϊ θαη ησλ ηδηαέηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηφρσλ ηνπ ηκάκαηνο. Οη αμηνινγάζεηο απηϋο απνηεινχλ ζνβαξϋο ελδεέμεηο γηα πιεέζηα φζα ζϋκαηα, πνπ ζα πξϋπεη φκσο λα κειεηεζνχλ ζε βϊζνο απφ ηα έδηα ηα ηκάκαηα αιιϊ θαη ηελ ππεχζπλε δεκφζηα αξρά, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα φπνηα πξνβιάκαηα δηαπηζηψλνληαη θαη λα πξνηαζνχλ ιχζεηο γηα ηελ πεξαηηϋξσ αλαβϊζκηζε ησλ ηκεκϊησλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη κε ην λϋν λφκν 4009 ηνπ 2011 (ΦΔΚ 195/Α / ) αιιϊδνπλ πνιιϋο δηαηϊμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Χζηφζν ν λϋνο λφκνο ζα εθαξκνζηεέ ζηα ηκάκαηα, εθφζνλ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηνλ πξνεγνχκελν λφκν. Με ηελ νινθιάξσζε ησλ αμηνινγάζεσλ φισλ ησλ αθαδεκατθψλ κνλϊδσλ παχεη ε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο κε βϊζε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ λφκνπ 3374/

58 3.2 Αμηνιφγεζε πξνγξακκϊησλ ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθάο Ζ παξνχζα κειϋηε δηεμάρζε απφ ηελ Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ ΔιιΪδνο [10] θαη εμεηϊδεη αλαιπηηθϊ ηα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηκεκϊησλ Πιεξνθνξηθάο, αμηνινγψληαο πνζνηηθϊ ηελ πιεξφηεηϊ ηνπο ζην γλσζηηθφ πεδέν ηεο πιεξνθνξηθάο. Ο φξνο γλσζηηθφ πεδέν πιεξνθνξηθάο αλαθϋξεηαη ζπγθεθξηκϋλα ζηελ επηζηάκε ησλ ππνινγηζηψλ (computer science) θαη φρη ζηα ζπλαθά κε απηά πεδέα ηεο κεραληθάο ππνινγηζηψλ (computer engineering), ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (telecommunications) θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκϊησλ (information systems). Ο φξνο πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαθϋξεηαη ζην ζχλνιν ησλ καζεκϊησλ πνπ νδεγνχλ εέηε ζε πηπρέν εληαένπ θχθινπ ζπνπδψλ εέηε ζε πηπρέν ζπγθεθξηκϋλεο θαηεχζπλζεο, ζηελ πεξέπησζε πνπ Ϋλα ηκάκα πξνζθϋξεη ππνρξεσηηθϋο θαηεπζχλζεηο ά θχθινπο ζπνπδψλ. H παξνχζα αμηνιφγεζε δελ αθνξϊ ηα ηκάκαηα ζπλνιηθϊ αιιϊ κφλν ηα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε εέλαη πνζνηηθά θαη δελ ππεηζϋξρεηαη ζε ζϋκαηα πνηφηεηαο, ηα νπνέα εέλαη σο επέ ησ πιεέζηνλ ππνθεηκεληθϊ θαη κε κεηξάζηκα. Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο εέλαη λα κεηξάζεη ηελ αλακελφκελε (expected) γλψζε πνπ Ϋλα πξφγξακκα ζπνπδψλ κπνξεέ λα εγγπεζεέ ζε φινπο ηνπο απνθνέηνπο ηνπ. Γε κεηξϊεη, δειαδά, ηηο γλψζεηο ηνπ θϊζε απνθνέηνπ κεκνλσκϋλα αιιϊ ηε γλψζε πνπ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κπνξεέ λα ηνπ εμαζθαιέζεη. Οη πξαγκαηηθϋο γλψζεηο ηνπ εθϊζηνηε απνθνέηνπ ζα παξνπζηϊδνπλ θπζηθϊ κηα δηαθχκαλζε. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγέα, φπσο θπζηθϊ θαη θϊζε κνξθάο αμηνιφγεζε, δελ εέλαη δπλαηφλ λα θαιχςεη φιεο ηηο πηπρϋο ελφο πξνγξϊκκαηνο ζπνπδψλ. ΠξνζθΫξεη σζηφζν Ϋλα ρξάζηκν εξγαιεέν ηφζν γηα ηελ εζσηεξηθά αμηνιφγεζε ηνπ θϊζε πξνγξϊκκαηνο ζπνπδψλ φζν θαη γηα ηε ζχγθξηζά ηνπ κε Ϊιια. Γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζρεκαηέζζεθε Ϋλα Πξφηππν Πξφγξακκα πνπδψλ Πιεξνθνξηθάο (ΠΠΠ) θαη νξέζζεθε αλαιπηηθϊ ε χιε ηνπ θϊζε καζάκαηνο. Ζ επηινγά ηνπ ζπγθεθξηκϋλνπ πξνγξϊκκαηνο βαζέζζεθε ζε δηεζλά πξφηππα ζπνπδψλ θαη άηαλ κηα ζπιινγηθά πξνζπϊζεηα πνιιψλ Πιεξνθνξηθψλ πνπ Ϋρνπλ γλσξέζεη θαη ζπγθξέλεη κϋζα απφ ηηο ζπνπδϋο ηνπο αξθεηϊ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ΠΠΠ απνηειεέηαη απφ 36 βαζηθϊ καζάκαηα ηα νπνέα πξνζθϋξνπλ Ϋλαλ πινχζην θνξκφ γλψζεσλ θαη θαιχπηνπλ επαξθψο ην θϊζκα ηεο πιεξνθνξηθάο ζάκεξα. ΚΪζε απφθνηηνο πιεξνθνξηθάο ζα Ϋπξεπε ηδαληθϊ λα ηα Ϋρεη δηδαρζεέ φια. Σα 36 απηϊ καζάκαηα απνηεινχλ δειαδά ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκϊησλ ελφο νινθιεξσκϋλνπ πξνγξϊκκαηνο ζπνπδψλ θαη φρη ην ζχλνιν φισλ ησλ καζεκϊησλ πνπ ζα Ϋπξεπε απηφ λα πξνζθϋξεη. 57

59 1 Ανάλυςη 2 Γραμμική Άλγεβρα 3 Διακριτά Μαθηματικά 4 Πιθανότητεσ 5 Ψηφιακή χεδίαςη 6 Ψηφιακά Θλεκτρονικά 7 Οργάνωςη και Αρχιτεκτονική Τπολογιςτών 8 Δομημζνοσ Προγραμματιςμόσ 9 Αντικειμενοςτραφήσ Προγραμματιςμόσ 10 Αρχζσ Γλωςςών και Μεταφραςτζσ 11 Λειτουργικά υςτήματα 12 Κατανεμημζνα υςτήματα 13 Δομζσ Δεδομζνων 14 Βάςεισ Δεδομζνων 15 Πληροφοριακά υςτήματα 16 Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητασ 17 Θεωρία Τπολογιςμοφ 18 Θεωρία Πληροφορίασ και Κωδικοποίηςησ 19 Τπολογιςτική Λογική 20 Ψηφιακζσ Επικοινωνίεσ 21 Δίκτυα Τπολογιςτών 22 Σεχνολογίεσ Δικτφων Τπολογιςτών 23 Σεχνολογίεσ Διαδικτφου 24 Ψηφιακή Επεξεργαςία ήματοσ 25 ήματα και υςτήματα 26 Σεχνολογία Λογιςμικοφ 27 Ευφυή υςτήματα 28 Αςφάλεια υςτημάτων και Επικοινωνιών 29 Επικοινωνία Ανθρώπου Τπολογιςτή 30 Πολυμζςα 31 Ψηφιακή Επεξεργαςία Εικόνων 32 Γραφικά 33 Αγγλικά 34 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ 35 Νομικά Θζματα Πληροφορικήσ και Σηλεπικοινωνιών 36 Διοίκηςη Ζργων Πληροφορικήσ Πίλαθαο 4.1: Πέλαθαο καζεκϊησλ Πξφηππνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ηε ζπλϋρεηα, βαζκνινγάζεθαλ κε βϊζε ην ΠΠΠ φια ηα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηκεκϊησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πιεξνθνξηθά. Γηα θϊζε κϊζεκα ηνπ ΠΠΠ εμεηϊζζεθε αξρηθϊ αλ, θαη ζε ηη κνξθά, πξνζθϋξεηαη απφ ην θϊζε πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαη ζηε ζπλϋρεηα αμηνινγάζεθε ηφζν ε πιεξφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνπ κϋξνπο (δηαιϋμεηο, ζεκηλϊξηα, θιπ.) φζν θαη απηά ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ (αζθάζεηο, εξγαζηάξηα, 58

60 θιπ.). Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε βαζέζηεθαλ απνθιεηζηηθϊ ζηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ ησλ ηκεκϊησλ φπσο απηνέ δεκνζηεχνληαη ζηηο επέζεκεο ηζηνζϋζεηο ηνπο. Ζ βαζκνιφγεζε ηνπ θϊζε πξνγξϊκκαηνο ζπνπδψλ πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν πνπ εθθξϊδεη ηελ αλακελφκελε ηηκά (expected value) παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΠΠ: Με p ζπκβνιέδεηαη ε πηζαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θϊζε καζάκαηνο (Ϋλα κϊζεκα πνπ εέλαη ππνρξεσηηθφ ζε Ϋλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα βαζκνινγεζεέ επνκϋλσο κε p=1). Με t ζπκβνιέδεηαη ν ζπληειεζηάο βαξχηεηαο ηνπ ζεσξεηηθνχ κϋξνπο ηνπ καζάκαηνο θαη κε l ηνλ αληέζηνηρν ζπληειεζηά ηνπ πξαθηηθνχ κϋξνπο. Οη δχν απηνέ ζπληειεζηϋο εέλαη δηαθνξεηηθνέ γηα θϊζε κϊζεκα αιιϊ ην ΪζξνηζκΪ ηνπο εέλαη πϊληνηε έζν κε 1. ΣΫινο, Θ εέλαη ε βαζκνινγέα πνπ πϋηπρε Ϋλα κϊζεκα αλαθνξηθϊ κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνπ κϋξνπο, θαη Π ε αληέζηνηρε ηνπ πξαθηηθνχ. Οη δχν απηϋο βαζκνινγέεο θπκαέλνληαη απφ 0 κϋρξη 1. Ζ κϋγηζηε βαζκνινγέα πνπ κπνξεέ λα ζπγθεληξψζεη Ϋλα πξφγξακκα ζπνπδψλ εέλαη επνκϋλσο έζε κε 1. Σα απνηειϋζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξνπζηϊδνπλ ηηο βαζκνινγέεο πνπ ζπγθϋληξσζαλ φια ηα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πιεξνθνξηθά θαη ηηο εθαξκνγϋο ηεο. ΑΑ ΣΜΗΜΑ ΙΔΡΤΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ 2 ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ 3 ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 4 ΜHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKH ΜHΧ Θ/Τ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΤΦΤΘ ΤΣΘΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ (max=1.00) ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠITHMH YΠOΛOΓ ΨΘΦΙΑΚΑ ΜΕΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΜΘΧΑΝΙΚΘ H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKH ΜΘΧΑΝΙΚΘ H/Y, ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ 5 ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΡΟΘΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝ ΔΙΚΣΤΑ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ- ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ

61 5 ΠΛHPOΦOPIKH ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΕΠITHMH YΠOΛOΓ ΠΑΝ ΚΡΘΣΘ ΕΠITHMH YΠOΛOΓ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Θ/Τ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Θ/Τ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Θ/Τ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ YΠOΛOΓITΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΘΛEKΣΡΟNIKΩΝ ΜΘΧ KAI MHX ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΘΛΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΜΘΧ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ 9 ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΘΠΕΙΡΟΤ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΑΝ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝ ΠΑΝ ΑΘΘΝΑ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Θ/Τ 9 ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΘΝ ΚΑΙ ΚΑΠ ΠΑΝ ΑΘΘΝΩΝ 10 Ψηφιακών υςτημάτων ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 11 ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ 11 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΕΘΝ ΚΑΙ ΚΑΠ ΠΑΝ ΑΘΘΝΩΝ ΣΘΛΕΦΑΡΜΟΓΕ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΘΜΑΣΟ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ψηφιακών υςτημάτων ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 13 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ 13 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΜΑΣΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΜΕ ΕΦΑΡΜ ΣΘΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ - ΑΝΘΡΩΠ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΣΘΜΕ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΕΠITHMH YΠOΛOΓ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ ΠΑΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΜΑΣΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΜΕ ΕΦΑΡΜ ΣΘΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΘ

62 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΣΘΛΕΠΙΚ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ YΠOΛOΓITΩΝ EΦAPMOMENH ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΘΠΕΙΡΟΤ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 14 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ 14 ΠΛHPOΦOPIKH ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ YΠOΛOΓITΩΝ ΕΘΝ ΚΑΙ ΚΑΠ ΠΑΝ ΑΘΘΝΩΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΩΡΘΣΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΘΕΩΡΘΣΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΛHPOΦOPIKH ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΛHPOΦOPIKH ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΘ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΕΠITHMH ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΘΛΕΠΙΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΠΛHPOΦOPIKH ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX ΕΘΝ ΜΕΣ YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΠΛHPOΦOPIKH ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΕΠΙΚΟΙΝ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ 20 ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 21 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΣΕΙ Ιονίων Nήςων 23 ΘΛEKΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ 24 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΣΕΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 24 ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX ΔΘΜΟΚΡ ΠΑΝ YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΡΑΚΘ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΣΕΙ ΑΘΘΝΑ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ

63 25 ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΘΝ ΜΕΣ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΘΜΟΚΡ ΠΑΝ ΘΡΑΚΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ Χαλκίδασ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΘ & ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΤΓΧΡΟΝΘ ΜΟΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΘΛEKΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΑ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX ΑΡΙΣΟΣ ΠΑΝ YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΘ 32 ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX ΕΘΝ ΜΕΣ YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 33 ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ 33 ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX ΕΘΝ ΜΕΣ YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΘΛEKΣΡΟNIKΘ ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩN MHX ΚΑΙ MHX YΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΘΛEKΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΜΕΩΝ ΜΑΗ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΘΛEKΣΡΟΛOΓΩN MHX ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΔΘΜΟΚΡ ΠΑΝ ΘΡΑΚΘ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΠΑΝ ΠΑΣΡΑ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ & ΜΕΩΝ ΜΑΗ ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ

64 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΓΕΩΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΘΡΟΦΟΡ. ΣΘ ΔΙΟΙΚ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΙΚΟΝ ΓΕΩΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΜ. ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦ. ΤΣ Πίλαθαο 4.2: Αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ΣΠΔ πξνγξακκϊησλ ζπνπδψλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηϊ ηνπο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ηεο Δπηζηάκεο Τπνινγηζηψλ Αθνινπζνχλ απηνχζηα ηα ζπκπεξϊζκαηα θαη νη παξαηεξάζεηο ηεο ζπγθεθξηκϋλεο Ϋξεπλαο: 1. Σα απνηειϋζκαηα δεέρλνπλ φηη αξθεηϊ απφ ηα καζάκαηα ηνπ ΠΠΠ εέηε απνπζηϊδνπλ εληειψο απφ ηα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ πνιιψλ ηκεκϊησλ εέηε απνηεινχλ καζάκαηα επηινγάο κε κηθξά πηζαλφηεηα παξαθνινχζεζεο. Βαζηθά αηηέα γηα απηφ εέλαη φηη πνιιϊ ηκάκαηα αξγνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ξαγδαέεο εμειέμεηο ηεο πιεξνθνξηθάο κε απνηϋιεζκα εέηε λα θαζπζηεξνχλ ζηελ ελζσκϊησζε ησλ λϋσλ αληηθεηκϋλσλ ζηα πξνγξϊκκαηϊ ηνπο εέηε λα ηα ζεσξνχλ ιηγφηεξν ζεκαληηθϊ θαη λα ηα πξνζθϋξνπλ σο επηινγάο. ΥαξαθηεξηζηηθΪ παξαδεέγκαηα ηϋηνησλ καζεκϊησλ εέλαη ε ΑζθΪιεηα Τπνινγηζηηθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκϊησλ, νη Σερλνινγέεο Γηαδηθηχνπ, ε Δπηθνηλσλέα Αλζξψπνπ-Τπνινγηζηά, ε Γηνέθεζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθάο, θ.α. ηαλ κϊιηζηα ηα πεξηζζφηεξα ηκάκαηα πξνζθϋξνπλ Ϋλαλ θαηϊινγν κε πεξηζζφηεξα απφ 60 καζάκαηα, εέλαη ηνπιϊρηζηνλ ιππεξφ λα Ϋρνπλ ειιεέςεηο ζηα 36 βαζηθϊ καζάκαηα ηνπ ΠΠΠ. 2. Σα πεξηζζφηεξα ηκάκαηα ΑΣΔΗ εμαθνινπζνχλ λα Ϋρνπλ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ κε κεησκϋλεο ψξεο ζεσξέαο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηηο 3 ψξεο αλϊ εβδνκϊδα. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη γηα καζάκαηα πνπ δελ Ϋρνπλ εξγαζηάξην. Σελ έδηα ζηηγκά ηα αληέζηνηρα ηκάκαηα ΑΔΗ αθηεξψλνπλ κφλν γηα ηε ζεσξέα απφ 3 Ϋσο 5 ψξεο εβδνκαδηαέσο ελψ πνιιϊ καζάκαηϊ ηνπο πξνζθϋξνπλ θαη επηπιϋνλ ψξεο εξγαζηεξένπ. Σα πεξηζζφηεξα ΑΣΔΗ Ϋρνπλ επέζεο ζνβαξϋο ειιεέςεηο ζε καζάκαηα ζεσξεηηθάο πιεξνθνξηθάο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξϊδεηγκα εέλαη ην γεγνλφο φηη κφλν δχν εμ απηψλ πξνζθϋξνπλ ην κϊζεκα Θεσξέαο Τπνινγηζκνχ. 3. Ζ αλϊιπζε ησλ πξνγξακκϊησλ ζπνπδψλ δεέρλεη φηη ε δηϊθξηζε κεηαμχ επηζηάκεο θαη κεραληθάο, εηδηθϊ ζην πεδέν ηεο πιεξνθνξηθάο, εέλαη παξσρεκϋλε θαη αλαρξνληζηηθά. Απηφ εέλαη ηδηαέηεξα πξνθαλϋο απφ ηελ νκνηφηεηα πνπ παξνπζηϊδνπλ νη ζπνπδϋο κεηαμχ παλεπηζηεκηαθψλ θαη πνιπηερληθψλ ηκεκϊησλ πιεξνθνξηθάο, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην εξγαζηεξηαθφ ηνπο κϋξνο. Οπνηαδάπνηε δηϊθξηζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηκεκϊησλ εμαθνινπζεέ λα ππϊξρεη εέλαη απιψο ηερλεηά θαη εμππεξεηεέ ζπγθεθξηκϋλα ζπκθϋξνληα. ΔπηπιΫνλ, δελ πθέζηαηαη θαλϋλαο επηζηεκνληθφο ά επαγγεικαηηθφο ιφγνο πνπ λα απαηηεέ 63

65 δηαθνξεηηθά δηϊξθεηα ζπνπδψλ κεηαμχ επηζηάκεο θαη κεραληθάο ππνινγηζηψλ. Δέλαη ινηπφλ επηηαθηηθά αλϊγθε λα επζπγξακκηζηεέ ε δηϊξθεηα φισλ απηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκϊησλ φπσο αθξηβψο ηζρχεη θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη δηνξζψζεηο απηψλ ησλ ζηξεβιψζεσλ ζα βνεζάζνπλ ηνλ θιϊδν λα απαιιαγεέ απφ ηηο δηαθξέζεηο πνπ ηνπ Ϋρνπλ θαηϊ θαηξνχο επηβϊιιεη θαη λα αλαπηπρζεέ ζε Ϋλα εληαέν πιαέζην θαλφλσλ θαη ζηφρσλ. 4. ΑξθεηΪ ηκάκαηα επηιϋγνπλ λα ζεξαπεχζνπλ ππφ ηελ έδηα ζθϋπε πνιιαπιϊ ζπγγελά γλσζηηθϊ αληηθεέκελα (π.ρ. πιεξνθνξηθά, κεραληθά ππνινγηζηψλ, ειεθηξνινγέα, ηειεπηθνηλσλέεο, θ.α). ε αληέζεζε φκσο κε απηφ πνπ ηζρχεη ζην εμσηεξηθφ, ηα ηκάκαηα απηϊ εέηε δελ πξνζθϋξνπλ ρσξηζηϊ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ γηα θϊζε γλσζηηθφ αληηθεέκελν, εέηε πξνζθϋξνπλ ηϋηνηα πξνγξϊκκαηα αιιϊ εμαθνινπζνχλ λα απνλϋκνπλ εληαέν ηέηιν ζπνπδψλ πνπ πεξηιακβϊλεη φια ηα γλσζηηθϊ πεδέα ηνπ ηκάκαηνο. ηελ πξψηε πεξέπησζε Ϋρνπκε σο απνηϋιεζκα πηπρηνχρνπο πνπ γηα λα απνθηάζνπλ Ϋλα κεγαιχηεξν εχξνο γλψζεσλ αλαγθϊζηεθαλ λα εκβαζχλνπλ ιηγφηεξν ζε θϊζε Ϋλα απφ ηα πνιιαπιϊ γλσζηηθϊ πεδέα πνπ παξαθνινχζεζαλ, ελψ ζηε δεχηεξε πεξέπησζε Ϋρνπκε ηελ ςεπδά εηθφλα πηπρηνχρσλ πνπ εκθαλέδνληαη σο εηδηθνέ ζε πνιιαπιϊ γλσζηηθϊ πεδέα ελψ ζηελ πξϊμε Ϋρνπλ ζπνπδϊζεη κφλν Ϋλα απφ απηϊ. ε θϊζε πεξέπησζε ν ηέηινο ηνπ πηπρένπ δελ αληαπνθξέλεηαη ζηηο πξαγκαηηθϋο ζπνπδϋο ηνπο. Χζηφζν, νη επαγγεικαηηθϋο δηϋμνδνη απηψλ ησλ πηπρέσλ εέλαη πεξηζζφηεξεο δηφηη ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα ζηελ ΔιιΪδα πξνθχπηνπλ δπζηπρψο απφ ηνλ ηέηιν ηνπ πηπρένπ θαη φρη απφ ηηο πξαγκαηηθϋο γλψζεηο ηνπ εθϊζηνηε πηπρηνχρνπ. 5. ηνλ αληέπνδα ππϊξρνπλ ηκάκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ ρσξέο επηζηεκνληθφ αληέθξηζκα ζε πνιχ κηθξϋο ά θαη αφξηζηεο ππνπεξηνρϋο ηεο επηζηάκεο πνπ πνιιϋο θνξϋο δελ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ά δχν καζεκϊησλ κφλν. Γηα παξϊδεηγκα, ΠξνεγκΫλσλ Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Σερλνινγέαο Σειεθαξκνγψλ, θ.α. ΜΪιηζηα, ελψ ε δεκηνπξγέα θαηεπζχλζεσλ/θχθισλ ζπνπδψλ βαζέδεηαη θαλνληθϊ ζηελ εκπεηξέα ηνπ ηκάκαηνο, ηε καθξφρξνλε ιεηηνπξγέα ηνπ, θαη ηελ χπαξμε επαξθνχο πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκάο, ζε πνιιϊ ηκάκαηα ΣΔΗ, αιιϊ θαη θϊπνηα ΑΔΗ, Ϋρνπλ δεκηνπξγεζεέ θαηεπζχλζεηο αθφκε θαη ζε ηκάκαηα πνπ δελ Ϋρνπλ ην ζηνηρεηψδε αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ ά ηελ απαξαέηεηε ππνδνκά θαη εκπεηξέα. 6. ΠνιιΪ λϋα ηκάκαηα ΑΣΔΗ πιεξνθνξηθάο ηδξχζεθαλ βηαζηηθϊ θαη ρσξέο ηδηαέηεξε κϋξηκλα γηα ηε ζηειϋρσζε θαη ηελ ππνδνκά ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη ειιεέςεηο ζε πιηθνηερληθά ππνδνκά θαη ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ εέλαη ηξαγηθϊ εκθαλεέο αθφκε θαη ζάκεξα, πνιιϊ ρξφληα κεηϊ ηελ έδξπζά ηνπο. Σελ έδηα ζηηγκά φκσο, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηϊ δϋρνληαη εηεζέσο απφ δηπιϊζην κϋρξη πεληαπιϊζην αξηζκφ θνηηεηψλ ζε ζρϋζε κε ηα ΑΔΗ. Απηφ δεκηνπξγεέ Ϋλα ηεξϊζηην ιφγν θνηηεηψλ αλϊ θαζεγεηά θαη θαηαδηθϊδεη ηα ηκάκαηα απηϊ ζε πεξαηηϋξσ ππνβϊζκηζε. 64

66 7. Ζ επηινγά ησλ νλνκϊησλ ζε αξθεηϊ ηκάκαηα ά ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπο θαέλεηαη λα απϋρεη πνιχ απφ ηε δηεζλά πξαθηηθά θαη ζηεξεέηαη κηαο ζηνηρεηψδνπο επηζηεκνληθάο ηεθκεξέσζεο. Γηα παξϊδεηγκα, ΔθαξκνζκΫλεο Πιεξνθνξηθάο, Πιεξνθνξηθάο κε εθαξκνγϋο ζηε Βηνταηξηθά, Πνιηηηζκηθάο Πιεξνθνξηθάο, Σερλνινγέαο Σειεθαξκνγψλ, θ.α. Δπέζεο, επηρεηξεέηαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ φξνπ «κεραληθφο» κε ηνλ φξν «πιεξνθνξηθά» δεκηνπξγψληαο ηκάκαηα φπσο Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθάο ά Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ ηα νπνέα επέζεο δελ Ϋρνπλ θακέα επηζηεκνληθά ηεθκεξέσζε. Ζ πξνζπϊζεηα θϊπνησλ λα απνθηάζνπλ ηνλ ηέηιν ηνπ κεραληθνχ νδεγεέ δπζηπρψο ζε ηϋηνηνπ εέδνπο εθηξψκαηα. ΣΫινο, ππϊξρνπλ θαη ηκάκαηα πνπ πξνζζϋηνπλ ζην φλνκϊ ηνπο ιεθηηθνχο πιενλαζκνχο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ εληππσζηαζκφ ηεο θνηλάο γλψκεο. Γηα παξϊδεηγκα, Πιεξνθνξηθάο θαη ΠνιπκΫζσλ, Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεκαηηθάο, θ.α. ιεο απηϋο νη πξαθηηθϋο εέλαη ηνπιϊρηζηνλ απαξϊδεθηεο θαη δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε φρη κφλν ζηνπο καζεηϋο πνπ θαινχληαη λα επηιϋμνπλ ηα ελ ιφγσ ηκάκαηα αιιϊ θαη ζηνπο απνθνέηνπο ηνπο πνπ απνθηνχλ αζαθά θαη αφξηζηα επαγγεικαηηθϊ πξνζφληα. 3.3 ηνηρεέα γηα ηηο πξννπηηθϋο θαη ηηο δηεμφδνπο ησλ επαγγεικϊησλ ζε ζρϋζε κε ζπνπδϋο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ Ζ ελ ιφγσ Ϋξεπλα κε ηέηιν «Σα ηειεπηαέα αλαιπηηθϊ ζηνηρεέα γηα ηηο πξννπηηθϋο θαη ηηο δηεμφδνπο ησλ επαγγεικϊησλ ζε ζρϋζε κε ζπνπδϋο ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ» δηεμάρζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 απφ ηελ επηζηεκνληθά νκϊδα ηνπ θαζεγεηά Θεφδσξνπ ΚαηζαλΫβα ζην Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ [11]. Ζ Ϋξεπλα ζηεξέδεηαη ζε εηδηθά κεζνδνινγέα θαη εηδηθφηεξα ζην επνλνκαδφκελν ηζνδχγην ηεο δάηεζεο θαη πξνζθνξϊο επαγγεικϊησλ (balance of demand and supply of professions), ην νπνέν παξαθνινπζεέ 700 πεξέπνπ επαγγϋικαηα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε 17 κεγϊιεο νκϊδεο επαγγεικϊησλ. χκθσλα κε ηελ πεληϊβαζκε θιέκαθα, νη ελδεέμεηο ησλ πξννπηηθψλ εκθαλέδνληαη κε ηελ αθφινπζε θιέκαθα: ΔπαγγΫικαηα κε πνιχ ζεηηθϋο πξννπηηθϋο (ΠΘ) ΔπαγγΫικαηα κε ζεηηθϋο πξννπηηθϋο (Θ) ΔπαγγΫικαηα κε νπδϋηεξεο πξννπηηθϋο (Ο) ΔπαγγΫικαηα κε αξλεηηθϋο πξννπηηθϋο (Α) ΔπαγγΫικαηα κε πνιχ αξλεηηθϋο πξννπηηθϋο (ΠΑ) 65

67 Ζ θιέκαθα πνπ αθνξϊ ην εχξνο ησλ δηεμφδσλ ζε Ϊιια επαγγϋικαηα ά εηδηθφηεηεο πνπ Ϋρνπλ νη απφθνηηνη ησλ επηκϋξνπο ζρνιψλ Ϋρεη σο αθνινχζσο : πνπδϋο θαη επαγγϋικαηα κε επξχηεξεο επαγγεικαηηθϋο δηεμφδνπο (ΓΓΓ) πνπδϋο θαη επαγγϋικαηα κε κϋηξηεο επαγγεικαηηθϋο δηεμφδνπο (ΓΓ) πνπδϋο θαη επαγγϋικαηα κε πεξηνξηζκϋλεο επαγγεικαηηθϋο δηεμφδνπο (Γ) Οη πεξηζζφηεξεο ζρνιϋο Πιεξνθνξηθάο πξνζθϋξνπλ ζηνπο απνθνέηνπο ηνπο πνιχ ζεηηθϋο πξννπηηθϋο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκϋα, ελψ νη επαγγεικαηηθϋο δηϋμνδνη πνπ ηνπο πξνζθϋξνληαη ραξαθηεξέδνληαη κϋηξηεο. Δμαέξεζε απνηειεέ ην ηκάκα Φεθηαθψλ πζηεκϊησλ ΠεηξαηΪ, ην νπνέν αμηνινγεέηαη απφ ηελ Ϋξεπλα φηη Ϋρεη απιψο ζεηηθϋο πξννπηηθϋο ζηελ επαγγεικαηηθά ελαζρφιεζε, ιφγσ ελδερνκϋλσο ηνπ αξρηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ηκάκαηνο ζηελ θαηϊξηηζε ησλ θνηηεηψλ θπξέσο ζην αληηθεέκελν ηεο εθπαέδεπζεο. ΑλΪινγε αμηνιφγεζε Ϋρεη ιϊβεη θαη ην ΣΔΗ Γεσπιεξνθνξηθάο θαη Σνπνγξαθέαο εξξψλ, ιφγσ ηεο απζηεξάο εμεηδέθεπζάο ηνπ. Σν ΣΔΗ Πιεξνθνξηθάο θαη ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη πνιχ ζεηηθϋο πξννπηηθϋο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκϋα, ελψ νη επαγγεικαηηθϋο δηϋμνδνη πνπ πξνζθϋξνληαη ζηνπο απνθνέηνπο ηνπ ραξαθηεξέδνληαη φηη εέλαη επξχηεξεο. 66

68 Κεθάιαην 4: Κξηηήξηα επηινγήο ζπνπδψλ Ζ επηινγά επαγγϋικαηνο εέλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθϋο απνθϊζεηο ζηελ πνξεέα ηνπ αλζξψπνπ. Μηα απφ ηηο παξακϋηξνπο ζην πξφβιεκα ηεο επαγγεικαηηθάο ζηαδηνδξνκέαο ησλ λϋσλ αθνξϊ ζηελ επηινγά ηεο ζρνιάο ηξηηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο. ην παξφλ θεθϊιαην γέλεηαη κηα πξνζπϊζεηα δηεξεχλεζεο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεϊδνπλ ηελ επηινγά ησλ ζρνιψλ, κϋζα απφ δηϊθνξεο Ϋξεπλεο. 4.1 Ζ θξηζηκφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθάο θαη επαγγεικαηηθάο επηινγάο ηε Γ Λπθεένπ νη καζεηϋο πξϋπεη λα πϊξνπλ ηελ θξέζηκε απφθαζε γηα ην αληηθεέκελν πνπ ζϋινπλ λα ζπνπδϊζνπλ. Δέλαη απφ ηηο πην δχζθνιεο απνθϊζεηο πνπ ρξεηϊδεηαη λα πϊξεη ν Ϊλζξσπνο, γηαηέ απφ ηε κηα κεξηϊ νη δπλαηφηεηεο επηινγάο εέλαη πνιιϋο θαη απφ ηελ Ϊιιε, ε νξζά επηινγά ησλ ζπνπδψλ θαη ηνπ επαγγϋικαηνο ζα θαζνξέζεη ηε κεηϋπεηηα εμϋιημά ηνπ [12]. Οη εθπαηδεπηηθϋο - επαγγεικαηηθϋο απνθϊζεηο εέλαη ινηπφλ απφ ηηο ζεκαληηθφηαηεο γηα ηε ζηαδηνδξνκέα ηνπ αηφκνπ, γηα ηνπο εμάο θπξέσο ιφγνπο: 1. Δμαζθαιίδεηαη ε κειινληηθή απαζρφιεζε, θαζψο ππϊξρνπλ πνιιϊ επαγγϋικαηα ζηα νπνέα ε απαζρφιεζε εέλαη αβϋβαηε (π.ρ. αλεξγέα), ελψ θϊπνηα Ϊιια εέλαη ζε θαιχηεξε ζϋζε. 2. Δπεξεάδεηαη ε επαγγεικαηηθή επηηπρία ή απνηπρία ηνπ αηφκνπ. Πνιινέ παξϊγνληεο ζπληεινχλ ζηελ επαγγεικαηηθά επηηπρέα. Έλαο απφ απηνχο εέλαη ε ζσζηά αμηνπνέεζε ησλ ηθαλνηάησλ ηνπ αηφκνπ. Αμηνπνηψληαο ηηο ηθαλφηεηϋο ηνπ ην Ϊηνκν απμϊλεη ζεκαληηθϊ ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρέαο ηνπ. 3. Κξίλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Αλ ε επαγγεικαηηθά θαηεχζπλζε πνπ ην Ϊηνκν πξνηέκεζε λα αθνινπζάζεη, δελ ηαηξηϊδεη κε ηα αηνκηθϊ ηνπ ραξαθηεξηζηηθϊ, ηηο πξνζσπηθϋο ηνπ θηινδνμέεο, ηα ελδηαθϋξνληα θαη ηηο αμέεο ηνπ, εέλαη κϊιινλ δχζθνιν λα δνθηκϊζεη επαγγεικαηηθά ηθαλνπνέεζε. 4. Γίλεηαη επηινγή ηνπ ηξφπνπ δσήο. Ο ηξφπνο πνπ ζα δάζεη ην Ϊηνκν, ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβϊιινλ, νη νηθνλνκηθϋο απνιαβϋο, ην εέδνο νηθνγϋλεηαο πνπ ζα δεκηνπξγάζεη, πφζν ζπρλϊ ζα κεηαθηλεέηαη, εέλαη φια ζπλϊξηεζε απηάο ηεο απφθαζεο. Αθφκα θαη ε ςπρηθά θαη θπζηθά ηνπ πγεέα κπνξεέ λα επεξεαζηνχλ απνθαζηζηηθϊ. 5. Γηακνξθψλεηαη ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σν επϊγγεικα πνπ επηιϋγεη ην Ϊηνκν εέλαη δεέθηεο πξνζσπηθάο θαη θνηλσληθάο ηαπηφηεηαο θαη δέλεη κηα εηθφλα 67

69 γηα ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επέπεδν ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη Ϊιια ραξαθηεξηζηηθϊ ηα νπνέα πηζηεχεηαη φηη ζπλδϋνληαη κε ην επϊγγεικα απηφ. 6. Δπεξεάδεηαη ε αγνξά εξγαζίαο ζην ζχλνιφ ηεο. ιεο νη επηκϋξνπο απνθϊζεηο ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ Ϋρνπλ απνθαζηζηηθά επέδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηάζεη θαη ζα αμηνπνηάζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Δπέζεο, απφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ απνθϊζεσλ εμαξηϊηαη θαηϊ κεγϊιν κϋξνο ην πνζνζηφ αλεξγέαο, ην πνζνζηφ ππναπαζρφιεζεο θαη ππεξαπαζρφιεζεο. Γη απηφ θαη ηνλέδεηαη απφ πνιινχο φηη ε απφθαζε πξϋπεη λα εέλαη ζπλϋπεηα κειϋηεο θαη ψξηκεο ζθϋςεο θαη φρη δάηεκα ηχρεο ά απνηϋιεζκα ζπκπηψζεσλ. Ζ επηηπράο επηινγά δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηάζεη ην Ϊηνκν ηε κνξθσηηθά θαη νηθνλνκηθά απηνλνκέα ηνπ, πξϊγκα πνπ ζπκβϊιιεη ζηελ νινθιάξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηϊο ηνπ θαη επεξεϊδεη ηε λννηξνπέα θαη ηε ζηϊζε ηνπ απϋλαληη ζηε δσά. ΠνιιΪ απφ ηα ζηνηρεέα πνπ ζπκπεξηιακβϊλνληαη ζε απηφ θαη θαη ηα δχν επφκελα θεθϊιαηα βξέζθνληαη ζπγθεληξσκϋλα ζηελ εξγαζέα Δπαγγεικαηηθά Απφθαζε ησλ Μαζεηψλ ησλ Βέθε θαη ΠαπΪλε [13]. Σν ζϋκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ - επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ καζεηψλ εέλαη Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζϋκαηα ηεο εθπαέδεπζεο αιιϊ θαη ηεο θνηλσλέαο γεληθφηεξα. Έηζη νη κειϋηεο γηα ζϋκαηα εθπαέδεπζεο δε κπνξνχλ λα αγλνάζνπλ ην θνηλσληθφ πιαέζην κϋζα απφ ην νπνέν νη καζεηϋο παέξλνπλ ηηο επαγγεικαηηθϋο απνθϊζεηο ηνπο (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ 1987, Γεψξγαο θαη ζπλ. 1991, ΚΪληαο & Υαληδά 1991). Ζ θνηλσλέα, σο γλσζηφ, δελ εέλαη θϊηη ζηαηηθφ. Ζ γξάγνξε εμϋιημε ζε πνιινχο ηνκεέο ηεο ζεκεξηλάο θνηλσλέαο, φπσο ζηελ νηθνγϋλεηα, ζην ζρνιεέν, ζηελ ηερλνινγέα θαη ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο, δελ αθάλεη ην Ϊηνκν αλεπεξϋαζην. Σα απνηειϋζκαηα απηψλ ησλ εμειέμεσλ δελ εέλαη φια ζεηηθϊ. Κπξηαξρεέ ην ζπλαέζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ην κϋιινλ, εηδηθϊ ζηνπο εθάβνπο, νη νπνένη πξϋπεη λα επηιϋμνπλ ην επϊγγεικα πνπ ζα αθνινπζάζνπλ θαη αληηκεησπέδνπλ ην δέιεκκα ηνπ λα επελδχζνπλ αξθεηϊ ρξφληα ζε ζπνπδϋο, ρσξέο ηε ζηγνπξηϊ φηη κε απηά ηελ επηινγά ηνπο εμαζθαιέδνπλ θαηϊ θϊπνην ηξφπν ην κϋιινλ ηνπο. Ζ ινγηθά «πηπρέν-ζϋζε εξγαζέαο», πνπ επηθξαηνχζε παιαηφηεξα, δελ ηζρχεη ζάκεξα (ΣδΫπνγινπ 1987). Με βϊζε θαη ηα παξαπϊλσ, ν Ϋθεβνο θαιεέηαη λα αλαιϊβεη ελεξγεηηθφ θαη ζπλεηδεηφ ξφιν. Απηφο ν ξφινο ζπγθεθξηκελνπνηεέηαη, φηαλ ζπλεηδεηνπνηάζεη ηα θέλεηξϊ ηνπ, ηηο πξνηηκάζεηο ηνπ, ηηο ηθαλφηεηϋο ηνπ θαη θϊλεη ν έδηνο ηελ επηινγά ηνπ (Καινγάξνπ 1986). 68

70 Έλα πξψην θαζνξηζηηθφ ζεκεέν γηα ηελ πνξεέα επαγγεικαηηθάο επηινγάο εέλαη ην ηϋινο ηεο Γ ηϊμεο γπκλαζένπ, γηαηέ εθεέ πξϋπεη λα απνθαζέζεη, αλ ζα ζπλερέζεη, ά φρη, ηηο ζπνπδϋο ηνπ (Γεκεηξφπνπινο 1987). Γειαδά, ζηελ ηϊμε απηά ν καζεηάο ζα απνθαζέζεη: Αλ ζα αθάζεη ην ζρνιεέν, γηα λα εξγαζζεέ Αλ ζα ζπλερέζεη ην γεληθφ ιχθεην Αλ ζα ζπλερέζεη ην ηερληθφ - επαγγεικαηηθφ ιχθεην Αλ ζα εγγξαθεέ ζε κηα ηερληθά επαγγεικαηηθά ζρνιά, θ.ϊ. Ζ Γ ηϊμε Λπθεένπ, εέλαη Ϋλαο δεχηεξνο ζηαζκφο ηεο πξνεηνηκαζέαο πνπ θϊλεη ν καζεηάο, γηα Ϋλαλ Ϊιιν ηχπν επηινγάο πνπ εέλαη δπλαηφ λα νδεγάζεη: ε κηα εξγαζέα ε κηα αλψηεξε εθπαέδεπζε ε κηα αλψηαηε εθπαέδεπζε. ηελ επηινγά επαγγϋικαηνο ηνπ εθάβνπ, θη αλ αθφκε ππϊξρνπλ αξγφηεξα δπλαηφηεηεο αιιαγάο, επεηδά αθξηβψο εέλαη ζνβαξά ππφζεζε, επηζεκαέλεηαη ε αλϊγθε απνθπγάο θϊζε βηαζηηθάο απφθαζεο. Αθφκε θαη κε ηε γεληθά επηινγά ελφο εέδνπο ζπνπδψλ, ζηελ νπζέα νη Ϋθεβνη επηιϋγνπλ κηα ζπγθεθξηκϋλε θαηεγνξέα επαγγεικϊησλ. πλεπψο, ε απφθαζε επηινγάο επαγγεικαηηθάο ζρνιάο πνπ θαινχληαη λα πϊξνπλ νη Ϋθεβνη, νη νπνένη θνηηνχλ ζηε Γ γπκλαζένπ, θαζψο θαη νη απνθϊζεηο πνπ πξϋπεη λα πϊξνπλ ζηε Γ ιπθεένπ γηα ηελ πεξαηηϋξσ επαγγεικαηηθά ά εθπαηδεπηηθά ηνπο εμϋιημε εέλαη απνθαζηζηηθάο ζεκαζέαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κϋιινλ, ηελ ςπρνινγηθά ηνπο ηζνξξνπέα θαη ηελ επηηπρέα ηνπο ζηε δσά γεληθφηεξα (ΒΪδνο 1980). 4.2 Θεσξέεο επαγγεικαηηθάο επηινγάο ΠνιιΫο ζεσξέεο θαη κνληϋια Ϋρνπλ δηακνξθσζεέ θαηϊ θαηξνχο ζε κηα πξνζπϊζεηα λα βξεζνχλ νη παξϊγνληεο πνπ επεξεϊδνπλ ηελ επαγγεικαηηθά αλϊπηπμε γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηελ επηινγά επαγγϋικαηνο θϊζε αηφκνπ. 69

71 ΓεληθΪ, νη ζεσξέεο δηαθξέλνληαη ζε θνηλσληθν - νηθνλνκηθϋο (ά κε ςπρνινγηθϋο), θαη ζε ςπρνινγηθϋο (φπσο νη εμειηθηηθϋο θαη ςπρνδπλακηθϋο, νη ζεσξέεο κϊζεζεο θαη ιάςεο απφθαζεο) [13]. Οη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο (εμειηθηηθϋο, φπσο Ginsberg 1951, Super 1953, ζεσξέεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο Roe 1956, Holland 1959) δέλνπλ Ϋκθαζε ζην Ϊηνκν θαη ζηηο αηνκηθϋο δηαδηθαζέεο, ελψ νη θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο (Roberts 1967, Blau et al. 1956) ηνλέδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο (θνηλσληθά ηϊμε θαη «δνκά ησλ επθαηξηψλ» ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο). κσο, ηφζν νη ςπρνινγηθϋο φζν θαη νη θνηλσληνινγηθϋο ζεσξέεο, Ϋρνπλ Ϋλα θνηλφ ζεκεέν: πκθσλνχλ φηη κεξηθϋο απνθϊζεηο πνπ αθνξνχλ ην κϋιινλ ηνπ αηφκνπ παέξλνληαη απφ ην έδην ην Ϊηνκν θαη φηη νη εθπαηδεπηηθϋο απνθϊζεηο, κνινλφηη δελ εέλαη επαγγεικαηηθϋο απνθϊζεηο, επεξεϊδνπλ ην εχξνο θαη ην εέδνο ησλ κεηϋπεηηα επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ (Υαληδά 1987). Μηα ζπλνπηηθά παξνπζέαζε - αλϊιπζε ησλ δηαθφξσλ επηκϋξνπο ζεσξηψλ πνπ αλαθϋξνληαη ζηα ζϋκαηα ηεο επαγγεικαηηθάο επηινγάο, ζα δψζεη αξθεηϋο βϊζεηο γηα πιεξϋζηεξε ελεκϋξσζε πϊλσ ζην ζϋκα ηεο ΫξεπλΪο καο θαη ζα ζπκβϊιεη ζε κηα επαξθά ζεσξεηηθά πιαηζέσζε ηνπ ζϋκαηφο καο. Η ζεσξία ηνπ E. Ginzberg Ο Ginzberg (1951), ππνζηάξημε φηη ε επαγγεικαηηθά επηινγά εέλαη κηα καθξφρξνλε δηαδηθαζέα πνπ ραξαθηεξέδεηαη, απφ κηα ζεηξϊ ζπκβηβαζκψλ πνπ θϊλεη ην Ϊηνκν αλϊκεζα ζηηο επηζπκέεο ηνπ θαη ζηηο ζπλζάθεο ηνπ θφζκνπ ηεο εξγαζέαο. Σν Ϊηνκν δειαδά πξνζπαζεέ λα ζπκβηβϊζεη ηηο επηζπκέεο θαη ηηο ηθαλφηεηϋο ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Κξέβαο 1987, Tinsley 1992, ΛηΪληαο 1996). Η ζεσξία ηνπ D. Super ηε ζεσξέα ηνπ Super (1963) ην ζϋκα ηεο απηναληέιεςεο εέλαη θεληξηθφ. Σν Ϊηνκν εθθξϊδνληαο κηα επαγγεικαηηθά πξνηέκεζε κεηαθξϊδεη ζε επαγγεικαηηθά νξνινγέα ηελ ηδϋα πνπ Ϋρεη γηα ην ηη εέδνπο Ϊηνκν εέλαη. Με ηελ εέζνδφ ηνπ ζε θϊπνην επϊγγεικα αλαδεηϊ κηα Ϋκπξαθηε Ϋθθξαζε ηεο αληέιεςεο πνπ Ϋρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ηελ επαγγεικαηηθά ζηαζεξνπνέεζά ηνπ επηηπγρϊλεη ηελ απηνπξαγκϊησζά ηνπ. Ο Super αλαθϋξεη φηη φηαλ ην Ϊηνκν επηιϋγεη ην επϊγγεικα, θαιεέηαη λα θαζνξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. ΚΪζε απφθαζε θαη επηινγά Ϋρεη ζνβαξϋο ζπλϋπεηεο γηα φιε ηε δσά θαη ζρεηέδεηαη νπσζδάπνηε κε φ,ηη ζα αθνινπζάζεη ζην κϋιινλ (κπξιάο 1981). 70

72 Η ζεσξία ηεο A. Roe Ζ A. Roe (1956) ζηε ζεσξέα ηεο Ϋρεη σο θχξην Ϊμνλα ηελ νηθνγϋλεηα. Σν πξφηππν (κνληϋιν) ηεο Roe ζπλδπϊδεη ηε δηαδηθαζέα ηεο ιάςεο επαγγεικαηηθάο απφθαζεο κε γεληθφηεξα γλσξέζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. ηε ζεσξέα ηεο ε Roe αλαθϋξεηαη ζηε ζπλϊξηεζε κεηαμχ παηδηθψλ νηθνγελεηαθψλ εκπεηξηψλ θαη επηινγάο επαγγϋικαηνο, ελψ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε δέλεηαη ζην ξφιν πνπ παέδνπλ νη ζρϋζεηο κϋζα ζηελ νηθνγϋλεηα. Τπνζηεξέδεη, δειαδά, φηη ην θιέκα πνπ επηθξαηεέ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβϊιινλ θαη ν ηξφπνο αλαηξνθάο ηνπ παηδηνχ ζπλδϋεηαη κε ηηο κεηϋπεηηα επαγγεικαηηθϋο επηινγϋο ηνπ. Άηνκα πνπ κεγαιψλνπλ ζε δεζηφ νηθνγελεηαθφ πεξηβϊιινλ πξνηηκνχλ ηηο ζρϋζεηο κε πξφζσπα θαη επηιϋγνπλ αλζξσπνθεληξηθϊ επαγγϋικαηα ζε αληέζεζε κε ηα Ϊηνκα πνπ πξνϋξρνληαη απφ πεξηβϊιινλ, φπνπ επηθξαηεέ ςπρξφηεηα θαη πξνζαλαηνιέδνληαη ζε κε αλζξσπνθεληξηθϊ επαγγϋικαηα (ΚΪληαο & Υαληδά 1991). Δέλαη θαλεξφ φηη ε θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζεέ ζηε ζεσξέα ηεο εέλαη ςπραλαιπηηθά. Η ηππνινγηθή ζεσξία ηνπ J. Holland Ζ ζεσξέα ηνπ Holland γηα ηελ επαγγεικαηηθά επηινγά εέλαη πιαηηϊ δηαδεδνκϋλε θαη γεληθφηεξα απνδεθηά. ΚαηΪ ηνλ Holland, θϊζε Ϊηνκν θαηεπζχλεηαη ζηα δηϊθνξα επαγγϋικαηα αλϊινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηϊο ηνπ (ΚΪληαο & Υαληδά 1991, Meier 1991, Farmer et al. 1998). Ο J. Holland πεξηϋγξαςε Ϋλα δηϊγξακκα ηχπσλ πϊλσ ζην νπνέν κπνξνχλ λα ραξηνγξαθεζνχλ φια ηα εέδε επαγγεικϊησλ θαη φινη νη ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο. ΓεληθΪ, ε ζεσξέα ηνπ εέλαη πεξηζζφηεξν ζαθάο θαη εχρξεζηε θαη δηεπθνιχλεη ην Ϋξγν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπέζεο, ν Holland πξνζθϋξεη ηα κϋζα κε ηα νπνέα ν ζχκβνπινο πξνζαλαηνιηζκνχ ά ην έδην ην Ϊηνκν κπνξνχλ εχθνια λα δηαπηζηψζνπλ ηνλ ηχπν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ νπνέν αλάθεη θϊπνηνο (Γεκεηξφπνπινο 1994). Σν κνληέιν δνκήο θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ηνπ Κ. Roberts Ζ πξνζθφιιεζε ζην Ϊηνκν θαη ζηελ ςπρηθά δπλακηθά ακθηζβεηάζεθε απφ ην Βξεηαλφ Κ. Roberts (1977) πνπ παξνπζέαζε κηα θνηλσληνινγηθά αληέιεςε γηα ηελ επηινγά επαγγϋικαηνο. Με βϊζε ην κνληϋιν ηνπ Roberts ε εέζνδνο ζην επϊγγεικα θαζνξέδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηελ νηθνγϋλεηα, ηελ νκϊδα ζπλνκειέθσλ, ηελ θνηλσληθά πξνϋιεπζε θαη ηε «δνκά ησλ επθαηξηψλ». Με ηε ζεσξέα ηνπ απηά ππνζηεξέδεη φηη θχξηνο θαζνξηζηηθφο παξϊγνληαο ηεο επαγγεικαηηθάο δηνρϋηεπζεο εέλαη πεξηζζφηεξν ε «δνκά ησλ επθαηξηψλ» παξϊ ε αηνκηθά επηινγά θαη θηινδνμέα. πλεπψο, ε επαγγεικαηηθά δηνρϋηεπζε θαζνξέδεηαη πεξηζζφηεξν απφ δνκηθνχο παξϊγνληεο (αγνξϊ εξγαζέαο, 71

73 νηθνλνκέα θ.ιπ.) παξϊ απφ πξνζσπηθϊ θέλεηξα. Σα Ϊηνκα δελ επηιϋγνπλ νπζηαζηηθϊ ην επϊγγεικϊ ηνπο, αιιϊ παέξλνπλ φ,ηη εέλαη δηαζϋζηκν, ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθϋο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλϊκεζα ζηηο θνηλσληθϋο νκϊδεο. Γη απηφ νη θνηλσληθϋο νκϊδεο Ϋρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ πξνζπϋιαζεο ζηα δηϊθνξα επαγγϋικαηα. πγθεθξηκϋλα, ηα αλψηεξα θνηλσληθϊ ζηξψκαηα Ϋρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηα αλψηεξα (απφ Ϊπνςε θνηλσληθνχ γνάηξνπ) επαγγϋικαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα εξγαηηθϊ ζηξψκαηα (ΒξεηΪθνπ 1990, ΚαζηκΪηε 1991). Απφ ηα παξαπϊλσ εέλαη θαλεξφ φηη ν Roberts απνδέδεη κεγϊιε ζεκαζέα ζηηο θνηλσληθϋο δηαξζξψζεηο, ηηο νπνέεο ζεσξεέ «ππεχζπλεο» γηα ηε δεκηνπξγέα ησλ επαγγεικαηηθψλ θηινδνμηψλ, αιιϊ θαη γηα ηηο επθαηξέεο πινπνέεζάο ηνπο (ΚαζηκΪηε 1991). 4.3 Πξνζδηνξηζηηθνέ παξϊγνληεο επηινγάο εθπαέδεπζεο θαη επαγγϋικαηνο Ο ηξφπνο ιάςεο απφθαζεο απφ θϊζε Ϊλζξσπν ζεσξεέηαη κηα εληειψο πξνζσπηθά ηνπ ππφζεζε (ΚσζηΪθνο 1983, Γεκεηξφπνπινο 1982 θαη 1984). Πνιινέ εέλαη νη παξϊγνληεο πνπ επεξεϊδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν παέξλνληαη νη εθπαηδεπηηθϋο θαη νη επαγγεικαηηθϋο απνθϊζεηο, κε θχξηα ζεκεέα ηελ νηθνγϋλεηα θαη ην θνηλσληθφ πεξηβϊιινλ ζην νπνέν δεη ν Ϋθεβνο. Ζ επαγγεικαηηθά επηινγά εέλαη θπξέσο απνηϋιεζκα εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ παξαγφλησλ θαη παξαγφλησλ πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηψλ ησλ παξαγφλησλ επηινγάο ηνλέδεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηϋο. Πξφθεηηαη γηα παξϊγνληεο πνπ αζθνχλ ηελ επηξξνά ηνπο ζην Ϊηνκν, απφ ηε κηθξά ηνπ, κϊιηζηα, ειηθέα, θαη δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν απηφ αληηιακβϊλεηαη θαη θξέλεη ά αηηηνινγεέ ηα εθϊζηνηε δεδνκϋλα. Οη παξϊγνληεο απηνέ ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθϊ ζηηο επφκελεο παξαγξϊθνπο Σν Φχιν σο Πξνζδηνξηζηηθφο Παξάγνληαο ε πνιιϋο Ϋξεπλεο (Hartman et al. 1987, Larson et al. 1994) επηζεκαέλνληαη ζεκαληηθϋο δηαθνξϋο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζρεηηθϊ κε ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απφθαζεο. Ζ θχξηα δηαθνξϊ ζηελ επηινγά εθπαέδεπζεο θαη επαγγϋικαηνο εέλαη ε κηα θαη κφλε απφθαζε πνπ παξνπζηϊδεηαη ζηα αγφξηα, ζε αληέζεζε πξνο ηε δηρνηνκεκϋλε απφθαζε πνπ παξνπζηϊδεηαη ζηα θνξέηζηα. Σ αγφξηα ζπλεηδεηνπνηνχλ λσξέηεξα απφ ηα θνξέηζηα φηη ζα γέλνπλ νη πξνκεζεπηϋο ηεο νηθνγϋλεηαο. Ζ ζχζηαζε ηεο νηθνγϋλεηαο πνπ ζπλδϋεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθϊ κε ηνλ Ϊλδξα αιιϊ θαη ε ζηαδηνδξνκέα ηνπ εέλαη ππνρξεψζεηο πνπ 72

74 πεγαέλνπλ παξϊιιεια. Έηζη ε ιάςε απφθαζεο αλαθϋξεηαη ηαπηφρξνλα θαη ζηα δχν, ηα νπνέα θαη ζεσξνχληαη απαξαέηεηα γηα ηνπο Ϊλδξεο. Αληέζεηα, ηα θνξέηζηα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νηθνγϋλεηα θαη ζηαδηνδξνκέα δελ πεγαέλνπλ παξϊιιεια. Σα θνξέηζηα κε ην γϊκν αλακϋλεηαη λα απνηξαβερηνχλ πξνζσξηλϊ απφ ηελ επαγγεικαηηθά ζηαδηνδξνκέα ηνπο. Δπέζεο, Ϋρνπλ πεξηνξηζκϋλν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ εμαηηέαο ηνπ φηη θϊπνηα επαγγϋικαηα ζεσξνχληαη «αλδξηθϊ» θαη γεληθϊ φηη ηα θνξέηζηα εηζρσξνχλ δπζθνιφηεξα ζ απηϊ. ΠΪλησο ηα θνξέηζηα πνπ βϊδνπλ πξψηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο νηθνγϋλεηαο, αηζζϊλνληαη ιηγφηεξν Ϊγρνο θαη πέεζε θαη ζπλάζσο νδεγνχληαη ζε κηα ξεαιηζηηθά ιάςε απφθαζεο Παξάγνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εκαληηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξϊγνληαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη Ϊξα θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ηνπ αηφκνπ απνηειεέ ν ηξφπνο νξγϊλσζεο θαη ζχζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο θαη νη θαηεπζχλζεηο πνπ απηφ δέλεη. ηελ ΔιιΪδα, ε εθπαέδεπζε ζην Λχθεην ρσξέδεηαη ζε δχν βαζηθϋο θαηεπζχλζεηο: ηελ επαγγεικαηηθάηερληθά εθπαέδεπζε θαη ηε γεληθά εθπαέδεπζε Απφ ηε κηα κεξηϊ, ε επαγγεικαηηθά εθπαέδεπζε ζηελ ΔιιΪδα ζπλδεφκελε κε ηα απιϊ ηερληθϊ επαγγϋικαηα θαη θαηϊ θϊπνην ηξφπν κε κηα αλψηεξεο κνξθάο ρεηξσλαθηηθά εξγαζέα, δελ απϋθηεζε σο ηψξα θϊπνην γφεηξν, κε απνηϋιεζκα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα απνηειεέ κνλφδξνκν πξνο ηηο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζπνπδϋο. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηϊ, ε δνκά ηεο γεληθάο εθπαέδεπζεο κε ηνλ πεξηνξηζκϋλν αξηζκφ επηινγψλ θαηεπζχλζεσλ θαη επηινγψλ καζεκϊησλ αιιϊ θαη ε πεξηνξηζκϋλε ελεκϋξσζε ζηα πιαέζηα ηνπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αθάλνπλ λα εληεέλεηαη πεξηζζφηεξν ην ξεχκα ηνπ κνλφδξνκνπ πξνο ηηο παλεπηζηεκηαθϋο ζπνπδϋο. Ο κνλφδξνκνο, κϊιηζηα, απηφο ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ ηϊζε θπξέσο πξνο ηα επαγγϋικαηα κε ην γλσζηφ παξαδνζηαθφ γφεηξν θαη ηελ θαζηϋξσζε (π.ρ. γηαηξφο, δηθεγφξνο). ε δηϊθνξεο Ϋξεπλεο δηαπηζηψζεθαλ ηα εμάο: Έλα κεγϊιν πνζνζηφ καζεηψλ θαη γνλϋσλ ζεσξεέ φηη ηα Σ.Δ.Λ. εέλαη αλνξγϊλσηα θαη Ϋρνπλ θαθά θάκε (Γεκεηξφπνπινο 1990) θαη φηη ε πξνζϋιεπζε ζε απηϊ ζα άηαλ πνιχ ιηγφηεξε, αλ δε δηλφηαλ ην θέλεηξν ηεο εηζαγσγάο ζηα Σ.Δ.Η. Ϊλεπ εμεηϊζεσλ ζε πνζνζηφ κϋρξη 35% (Γεκεηξφπνπινο 1994). ε Ϋξεπλα ησλ ΠαπΪ θαη Φαραξφπνπινπ (1990) κειεηάζεθαλ ην νη επηζπκέεο 482 ηειεηφθνηησλ Γεληθψλ Λπθεέσλ ησλ Αζελψλ. Γηαπηζηψζεθε φηη 86% ησλ καζεηψλ ηεο Γ ιπθεένπ άζειε λα ζπνπδϊζεη ζε Α.Δ.Η. θαη κφλν 5% ζε Σ.Δ.Η. Ο ΣζνπθαιΪο (1987) κϊιηζηα, αλαθϋξεη φηη ε ηϊζε ηνπ Έιιελα γηα κφξθσζε εθδειψλεηαη απφ ηνλ 19ν αηψλα. Δπηζεκαέλεη φηη ην πηπρέν, Ϋρεη κηα ηδηϊδνπζα 73

75 θνηλσληθά ιεηηνπξγέα θαη απνηειεέ κϋζν, ηφζν γηα θνηλσληθά αλαγλψξηζε, φζν θαη γηα νηθνλνκηθά εμαζθϊιηζε Κνηλσληθνί Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο Σν θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ πεξηβϊιινλ, απφ ην νπνέν πξνϋξρεηαη ην Ϊηνκν, θαέλεηαη λα Ϋρεη ζρϋζε κε ηηο εθπαηδεπηηθϋο θαη επαγγεικαηηθϋο απνθϊζεηο ελφο λϋνπ (ΚσζηΪθνο 1983, ΚαζηκΪηε 1986, ΥνπξδΪθε 1995). Δηδηθνέ ηνλέδνπλ φηη ε θνηλσληθά ηϊμε απφ ηελ νπνέα πξνϋξρεηαη Ϋλα παηδέ θαζνξέδεη ηηο επηξξνϋο πνπ ζα δερηεέ αιιϊ θαη ηα θξηηάξηα επηινγάο γηα ηελ επαγγεικαηηθά ηνπ απφθαζε (Miller 1978, αθθϊο 1982, Σαλαθέδεο 1983, ΦξαγθνπδΪθε 1985, Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξέδε 1985, Καινγάξνπ 1986, Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ 1987). Ο Human (1956) ζε ΫξεπλΪ ηνπ δηαπέζησζε φηη, νη επαγγεικαηηθϋο πξνζδνθέεο ησλ εθάβσλ πνηθέινπλ αλϊινγα κε ηελ θνηλσληθά ηνπο θαηαγσγά. Γειαδά, ηα παηδηϊ πνπ αλάθνπλ ζηηο αλψηεξεο θνηλσληθϋο ηϊμεηο πξνηηκνχλ, ζπλάζσο, επαγγϋικαηα πνπ κπνξνχλ λα ηνπο ηθαλνπνηάζνπλ βαζχηεξα πξνζσπηθϊ ελδηαθϋξνληα. Αληέζεηα, Ϊηνκα πνπ πξνϋξρνληαη απφ ηα αγξνηηθϊ - εξγαηηθϊ ζηξψκαηα, ελδηαθϋξνληαη γηα επαγγϋικαηα πνπ ηνπο εμαζθαιέδνπλ θαιχηεξεο ακνηβϋο θαη επαγγεικαηηθά αζθϊιεηα. ε Ϊιιε Ϋξεπλα (Woodbury 1966, ζην Kidd et al. 1980) θϊλεθε φηη παηδηϊ πνπ πξνϋξρνληαλ απφ πςειϊ θνηλσληθννηθνλνκηθϊ ζηξψκαηα πξνηηκνχζαλ επαγγϋικαηα πνπ ζρεηέδνληαλ κε ηε Γηνέθεζε (εγεηηθϋο ζϋζεηο), ελψ παηδηϊ πνπ πξνϋξρνληαλ απφ ηε κεζαέα ηϊμε, πξνηηκνχζαλ ζηφρνπο πνπ ζρεηέδνληαλ κε ηελ επαγγεικαηηθά ζηαζεξνπνέεζά ηνπο θαη γεληθϊ ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζέα ηνπο. ΣΫινο, παηδηϊ ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθϊ ηϊμεσλ πξνηηκνχζαλ επαγγϋικαηα πνπ ηνπο παξεέραλ νηθνλνκηθϋο απνιαβϋο, αζθϊιεηα, πνηθηιέα θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ εξγαζέα ηνπο. Αμηνπξφζεθηεο ζρεηηθϋο δηαπηζηψζεηο εέλαη θαη νη εμάο: νη νηθνγϋλεηεο ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ ηϊμεσλ, επηδηψθνπλ ηελ εθπαέδεπζε πεξηζζφηεξν απφ αληέδξαζε ζε Ϋλα παξαδνζηαθφ ηξφπν δσάο, παξϊ απφ ζπλεηδεηνπνέεζε ηεο έδηαο ηεο αμέαο ηεο εθπαέδεπζεο. Ζ εθπαέδεπζε ζεσξεέηαη σο κϋζν γηα ηελ Ϊλνδν ηνπ κνξθσηηθνχ θαη βηνηηθνχ επηπϋδνπ, ελψ ζηηο αλψηεξεο θνηλσληθϋο ηϊμεηο ιεηηνπξγεέ σο κϋζν αλϊπηπμεο ησλ δηαλνεηηθψλ δπλαηνηάησλ ηνπ λϋνπ θαη δηαηάξεζεο ηεο κνξθσηηθάο παξϊδνζεο ηεο νηθνγϋλεηαο (Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξέδε 1985). Έρεη αθφκε παξαηεξεζεέ ζεκαληηθά ζρϋζε αλϊκεζα ζηελ θνηλσληθν-επαγγεικαηηθά θαηαγσγά θαη ηε ζρνιά θνέηεζεο. ΤπΪξρεη, δειαδά, αληζφηεηα ζηηο επθαηξέεο 74

76 πξφζβαζεο ζηηο δηϊθνξεο ζρνιϋο ησλ Α.Δ.Η. ε ζρνιϋο φπσο Ηαηξηθά, Φαξκαθεπηηθά, Αξρηηεθηνληθά θαη γεληθϊ ζε ζρνιϋο ηνπ Πνιπηερλεένπ, ππεξηεξνχλ νη θνηηεηϋο πνπ πξνϋξρνληαη απφ αλψηεξεο θνηλσληθϋο ηϊμεηο, ελψ ζε ζρνιϋο φπσο ε Γεσπνληθά, ε Θενινγηθά, ε ΠΪληεηνο, ππεξηεξνχλ νη θνηηεηϋο θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηϊμεσλ (ΜετκΪξεο & Νηθνιαθφπνπινο 1978). Αμηνπξφζεθηεο εέλαη αθφκε νη δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδϋο ησλ λϋσλ ζε ζρϋζε κε πνζνζηϊ θαη θνηλσληθϊ ζηξψκαηα. πγθεθξηκϋλα, απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ζπνπδϊδνπλ πϊλσ απφ ηα 2/3 ησλ λϋσλ, απφ ηα κεζαέα ζηξψκαηα ην 1/4 θαη κφλν ην 1/12 απφ ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα. Ο Γεξκαλφο Καζεγεηάο ηεο Φπρνινγέαο F. Weinert παξαηεξεέ (ΠπξγησηΪθεο 1986, 154) ηα εμάο: «Οη γνλεέο απφ θαηψηεξν θνηλσληθφ ζηξψκα ζπϊληα εμαζθαιέδνπλ ζηα παηδηϊ ηνπο ζπνπδϋο ζην παλεπηζηάκην, αθφκε θαη φηαλ απηϊ δηαθξέλνληαη απφ πςειφ δεέθηε λνεκνζχλεο. Οη γνλεέο, αληέζεηα, ηεο αλψηεξεο θνηλσληθάο ηϊμεο, εμαζθαιέδνπλ ζηνπο γηνπο θαη ηηο θφξεο ηνπο ζπνπδϋο ζην παλεπηζηάκην θαη φηαλ αθφκε δελ δηαθξέλνληαη γηα πςειά λνεκνζχλε». ΑλαθΫξεηαη κϊιηζηα φηη, φζν ρακειφηεξε εέλαη ε θνηλσληθά πξνϋιεπζε ησλ καζεηψλ, ηφζν ρεηξφηεξε εέλαη ε ζρνιηθά ηνπο επέδνζε θαη ηφζν ιηγφηεξεο εέλαη νη πηζαλφηεηεο γηα καθξνρξφληεο ζπνπδϋο, αθφκα θαη γηα ηα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ ζρεηηθϊ θαιά επέδνζε (ΚσζηΪθνο 1983, πβ. Παπαθσλζηαληέλνπ 1981). Απηφ θαέλεηαη λα επεξεϊδεη θαη ηε γλψκε ησλ δαζθϊισλ, πνπ ζπζηάλνπλ ηε γεληθά ά ηελ ηερληθά θαηεχζπλζε αλϊινγα κε ηελ θνηλσληθά ηϊμε, ζηελ νπνέα αλάθεη ε νηθνγϋλεηα ηνπ καζεηά θαη φρη αλϊινγα κε ηελ επέδνζά ηνπ (ΚσζηΪθνο 1983). Μηα Ϊιιε Ϊπνςε εέλαη φηη εμέζνπ νπζηαζηηθφ ξφιν παέδνπλ νη ππϊξρνπζεο θνηλσληθϋο επθαηξέεο επαγγεικαηηθάο απνθαηϊζηαζεο. Ζ εέζνδνο ζ Ϋλα επϊγγεικα θαη ε ζηαδηνδξνκέα εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ απηϋο παξϊ απφ ηελ επηινγά. Σελ Ϊπνςε απηά ζπκκεξέδνληαη δηϊθνξνη εηδηθνέ εξεπλεηϋο (ραξαθηεξηζηηθά εέλαη ε επηκνλά ζηελ Ϊπνςε ηεο ΒξεηΪθνπ θαη ηνπ K. Roberts ζηνλ νπνέν θαη ζηεξέδεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθϋξζεθαλ άδε ζε ζρεηηθφ θεθϊιαην). πγθεθξηκϋλα, ππνζηεξέδεηαη φηη νχηε νη απφθνηηνη ησλ ζρνιεέσλ νχηε νη ελάιηθνη επηιϋγνπλ ην επϊγγεικϊ ηνπο νξζνινγηθϊ, αιιϊ απιψο παέξλνπλ φ,ηη εέλαη δηαζϋζηκν. Οη εθπαηδεπηηθϋο θαη επαγγεικαηηθϋο επηινγϋο θαζνξέδνληαη απφ παξακϋηξνπο πνπ Ϋρνπλ άδε δηακνξθσζεέ κϋζα απφ δνκηθϋο δηαδηθαζέεο. Οη δηαδηθαζέεο απηϋο Ϋρνπλ νξηζηεέ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδπϊδνληαη: α) ε νηθνγελεηαθά θαηαγσγά, β) νη κεραληζκνέ εθπαηδεπηηθάο επηινγάο θαη γ) νη πξνηηκάζεηο ησλ εξγνδνηψλ. χκθσλα κε απηϋο ηηο ζϋζεηο νη αηνκηθϋο θηινδνμέεο θαη πξνηηκάζεηο ηνπ αηφκνπ δελ εέλαη δπλαηφλ παξϊ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηγϊ-ζηγϊ ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο. 75

77 4.3.4 Οηθνγελεηαθνί Παξάγνληεο Ο ξφινο ηεο νηθνγϋλεηαο ζηηο εθπαηδεπηηθϋο - επαγγεικαηηθϋο επηινγϋο ησλ λϋσλ Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβϊιινλ πξνζδηνξέδεηαη απφ πνιινχο παξϊγνληεο. ΑλΪκεζα ζ απηνχο εέλαη: ε θνηλσληθν - νηθνλνκηθά ζϋζε θαη ε κφξθσζε ησλ γνλϋσλ, ε λννηξνπέα θαη ηα ηδαληθϊ ηνπο, ην κϋγεζνο ηεο νηθνγϋλεηαο, ηα πξφηππα αλαηξνθάο ησλ παηδηψλ, ηα επαγγεικαηηθϊ πξφηππα ησλ γνλϋσλ, νη θηινδνμέεο θαη νη επηζπκέεο ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθά απνθαηϊζηαζε ησλ παηδηψλ, ε θηινζνθέα ησλ γνλϋσλ γηα ηε δσά, ε ζηϊζε ηνπο απϋλαληη ζε νξηζκϋλα επαγγϋικαηα ά νη πξνθαηαιάςεηο ηνπο γηα θϊπνηα Ϊιια, θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρϋζεηο. ια ηα παξαπϊλσ δεκηνπξγνχλ «θαηεζηεκϋλεο» δνκϋο θαη νδεγνχλ ην λϋν ζηελ επηινγά επαγγϋικαηνο πνπ Ϋκκεζα ά θαη Ϊκεζα επηβϊιιεηαη ζ απηφλ απφ ηνπο γνλεέο. Έηζη, ζσζηϊ επηζεκαέλεηαη γεληθϊ φηη, ν λϋνο δελ αθνινπζεέ νπσζδάπνηε ην επϊγγεικα πνπ ζα αθνινπζνχζε θϊησ απφ ειεχζεξεο ζρϋζεηο αλϊπηπμεο θαη πιεξνθφξεζεο (Sewell & Shah 1968, ΠαηΫξαο 1980, ΠΪληα 1988, Fouad 1994, Γεσξγνχζεο 1995). Ζ επέδξαζε απηά πξαγκαηνπνηεέηαη ζπλεηδεηϊ αιιϊ θαη αζπλεέδεηα, αθνχ ην παηδέ ζπκκεηϋρεη ζηε δσά ηεο νηθνγϋλεηαο κϋζα απφ ηελ νπνέα απνθηϊ αμέεο, θέλεηξα θαη πηνζεηεέ ξφινπο αιιϊ θαη ζηεξεφηππα. ΚαηΪ ζπλϋπεηα, ν Ϋθεβνο ν νπνένο θαιεέηαη λα πξνβεέ ζε θϊπνηα επηινγά επαγγϋικαηνο, θϋξεη καδέ ηνπ πιεξνθνξέεο αιιϊ θαη ζπλάζεηεο πνπ απνθηάζεθαλ πνιχ πηζαλϊ κϋζα ζηελ νηθνγϋλεηα θαη πνπ ζα επεξεϊζνπλ ηηο επηινγϋο ηνπ (ΚνλδπιΪθε 1981, Breakwell et. al. 1988, Γηψξγαο θ.ϊ. 1991, ΚΪληαο & Υαληδά 1991). ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ θνηλσληθά - νηθνλνκηθά ζϋζε θαη ην κνξθσηηθφ επέπεδφ ηνπο, νη γνλεέο αζθνχλ ζεκαληηθά επηξξνά ζηελ επηινγά ηνπ επαγγϋικαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο. Ηδηαέηεξα ζηελ ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα, ε επέδξαζε ηεο νηθνγϋλεηαο ζηελ επηινγά επαγγϋικαηνο ηνπ εθάβνπ, εέλαη ζρεδφλ πϊληα δεδνκϋλε. Άιινηε Ϋκκεζα θαη δηαθξηηηθϊ, Ϊιινηε Ϊκεζα θαη επηηαθηηθϊ, νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο γνλεέο θαλεξψλνπλ ηελ πξνζδνθέα ηνπο λα πξνρσξάζνπλ ηα παηδηϊ ηνπο ζε ζπνπδϋο παλεπηζηεκηαθνχ επηπϋδνπ, αλαδεηψληαο επαγγϋικαηα κε θνηλσληθά θαηαμέσζε θαη θχξνο (ΚαζζσηΪθεο 1979, ΚαηΪθε 1984, ΠΪληα 1988, ΠαπΪο & Φαραξφπνπινο 1989). Δέλαη κϊιηζηα πνιιαπιά ε δηαπέζησζε φηη ε ειιεληθά νηθνγϋλεηα ηαπηέδεη ηελ θνηλσληθά ηεο Ϊλνδν θαη επηηπρέα κε ηελ επαγγεικαηηθά θαηαμέσζε ησλ παηδηψλ ηεο (ΒΪκβνπθαο 1982, ΥξηζηνκΪλνο 1982, ΣδΪλε 1983, ΦξαγθνπδΪθε 1985, ΠΪληα 1988). Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη ην απνηϋιεζκα κηαο παιαηφηεξεο κειϋηεο ( ) ηεο Λακπέξε -ΓεκΪθε (1974) ζην Παλεπηζηάκην Αζελψλ, φπνπ ε πιεηνςεθέα ησλ θνηηεηψλ δϋρηεθε 76

78 φηη δελ απνθϊζηζαλ κφλνη ηνπο λ αθνινπζάζνπλ αλψηαηεο ζπνπδϋο αιιϊ θαζνξηζηηθφο ζηελ απφθαζά ηνπο άηαλ ν ξφινο ησλ γνλϋσλ θαη ζπγθεθξηκϋλα ηνπ παηϋξα. Ο Κηληάο (1980) παξαηάξεζε φηη νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο γνλεέο, πνπ δελ θαηϋρνπλ επηζηεκνληθϊ επαγγϋικαηα, θηινδνμνχλ λα δνπλ ηα παηδηϊ ηνπο επηζηάκνλεο. Απνδέδεη κϊιηζηα ηελ αηηέα θέλεηξν ζην φηη νη έδηνη δελ κπφξεζαλ λα δνθηκϊζνπλ ηα αγαζϊ ηεο παηδεέαο. ΑιιΪ ην πξφβιεκα δελ ζηακαηϊ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πέεζεο. ΠνιιΫο θνξϋο νη γνλεέο Ϋρνπλ εμσπξαγκαηηθϋο πξνζδνθέεο θαη απαηηάζεηο ζρεηηθϊ κε ηηο επηινγϋο ησλ παηδηψλ ηνπο σο πξνο ηηο ζπνπδϋο θαη ηα επαγγϋικαηα. Οη θηινδνμέεο ησλ γνλϋσλ δελ εέλαη κφλν πςειϋο αιιϊ, αξθεηϋο θνξϋο, δε ζπκπέπηνπλ κε ηα ελδηαθϋξνληα, ηηο θιέζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο (ΜνπζηΪθα & ΚαζηκΪηε 1984, Γεκεηξφπνπινο 1985, ΦξαγθνπδΪθε 1985, ΠΪληα 1988, ΣΫηηεξε 1992). Ο Φέιηαο (1980) ππνζηεξέδεη φηη ε ειιεληθά νηθνγϋλεηα θαζνδεγεέ ηα παηδηϊ πξνο ηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε, γηαηέ Ϋρεη επηθξαηάζεη κηα ζηϊζε ερζξηθά απϋλαληη ζε θϊζε «κνπληδνχξηθε» κνξθά εξγαζέαο, κε απνηϋιεζκα λα παξνπζηϊδεηαη αλεξγέα ζην ρψξν ησλ επηζηεκφλσλ. Οη ζπκβνπιϋο θαη παξνηξχλζεηο, αιιϊ θαη ηα ζπγθεθξηκϋλα επαγγεικαηηθϊ πξφηππα ησλ Διιάλσλ γνλϋσλ, απνζθνπνχλ ζην λα θαηεπζχλνπλ ηα παηδηϊ ηνπο ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαέδεπζε. Γέλεηαη κϊιηζηα ιφγνο γηα Ϋλα εέδνο «παλεπηζηεκηνκαλέαο» ησλ γνλϋσλ, ε νπνέα εέλαη πεξηζζφηεξν Ϋληνλε θαη επέκνλε απφ εθεέλε ησλ καζεηψλ. ΔιΪρηζηνη εέλαη νη γνλεέο πνπ δελ «επελδχνπλ» ζηελ εηζαγσγά ησλ παηδηψλ ηνπο ζην παλεπηζηάκην. Οη πην πνιινέ, κϊιηζηα, «επελδχνπλ» θαη πϊλσ απφ ηηο δπλαηφηεηϋο ηνπο. Πηζηεχνπλ φηη, αλ ην παηδέ ηνπο εηζαρζεέ ζην παλεπηζηάκην, αλεβαέλνπλ θνηλσληθϊ νη έδηνη αιιϊ θαη ην γφεηξν νιφθιεξεο ηεο νηθνγϋλεηαο (Γεκεηξφπνπινο 1987 θαη 1994). Ζ πεπνέζεζε γηα ηελ αμέα ηεο κφξθσζεο εέλαη βαζηϊ ξηδσκϋλε ζηνλ ηφπν καο θαη ζπλδϋεηαη κε νπζηαζηηθϋο ςπρνινγηθϋο αλϊγθεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγϋλεηαο. Αμηνπξφζεθηε εέλαη θαη ε πεξέπησζε ησλ λϋσλ πνπ νκνινγνχλ φηη ζα πϊξνπλ ην πηπρέν γηα λα επραξηζηάζνπλ ηνπο γνλεέο ηνπο θαη κεηϊ ζα θϊλνπλ εθεέλν πνπ ζϋινπλ απηνέ (ΚαηΪθε 1984). Απφ φια ηα παξαπϊλσ εέλαη θαλεξφ φηη, νη Ϋθεβνη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηνπιϊρηζηνλ πεξηπηψζεηο, επεξεϊδνληαη ζηελ επηινγά ηεο εθπαέδεπζεο αιιϊ θαη ηνπ επαγγϋικαηνο πνπ ζα αθνινπζάζνπλ απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβϊιινλ. 77

79 Σν επϊγγεικα ησλ γνλϋσλ θαη ε επαγγεικαηηθά επηινγά ησλ παηδηψλ πσο θϊλεθε θαη απφ φζα αλαθϋξζεθαλ παξαπϊλσ, γεληθϊ νη απνθϊζεηο επηινγάο επαγγϋικαηνο ησλ παηδηψλ επεξεϊδνληαη σο Ϋλα βαζκφ απφ ηνπο γνλεέο, αιιϊ θαη γεληθϊ απφ ην νηθνγελεηαθφ θιέκα θαη ηελ θνηλσληθά ζϋζε ησλ γνλϋσλ. Σν επϊγγεικα θπξέσο ηνπ παηϋξα απνηειεέ ζεκαληηθφ παξϊγνληα επέδξαζεο ηφζν ζηε ζρνιηθά επηηπρέα ηνπ παηδηνχ φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθά απφθαζά ηνπ (Perrone 1965, Swift 1967, Λακπέξε ΓεκΪθε 1974, ΓθηδΫιεο θ.ϊ.1984, Φαραξφπνπινο 1989, Μαιηθηψζε Λνΐδνπ 1987). Αλαιπηηθφηεξα: Τπνζηεξέδεηαη, φηη ην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα επεξεϊδεη ζεηηθϊ ά αξλεηηθϊ, πξηλ απφ φια, ηε ζρνιηθά επέδνζε ησλ καζεηψλ. Απφ εκπεηξηθά Ϋξεπλα, ζε αξθεηϊ εθηεηακϋλν δεέγκα καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιεένπ, ζηελ πεξηνρά Αηηηθάο, δηαπηζηψζεθε φηη νη Ϊξηζηνη καζεηϋο αλάθνπλ ζε νηθνγϋλεηεο φπνπ ν παηϋξαο αζθεέ επϊγγεικα πςειάο ζηϊζκεο, ελψ νη ιηγφηεξν «θαινέ» καζεηϋο αλάθνπλ ζε νηθνγϋλεηεο ησλ νπνέσλ ν παηϋξαο αζθεέ επϊγγεικα ρακεινχ θχξνπο (ΠεξηζπλΪθεο 1975). ΓεληθΪ, βξϋζεθε φηη ππϊξρεη ζεηηθά ζρϋζε αλϊκεζα ζηε ζρνιηθά επέδνζε θαη ζην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα αιιϊ θαη ζην επέπεδν ζπνπδψλ ησλ γνλϋσλ (Παπαθσλζηαληέλνπ 1981). Δηδηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο αλαθϋξνληαη ζην φηη, παηδηϊ π.ρ. εθπαηδεπηηθψλ επηιϋγνπλ ζρνιϋο εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδηϊ πνπ Ϋρνπλ παηϋξα επηζηάκνλα, ηεέλνπλ λα επηιϋγνπλ ζρεδφλ κφλν ζρνιϋο πνπ νδεγνχλ ζε αληέζηνηρνπο ρψξνπο. O C. Werts (1968) ζε κηα Ϋξεπλα επξχηαηνπ θϊζκαηνο ( λϋνη Ακεξηθαλνέ), κειεηψληαο ηελ επηινγά ηνπ γηνπ ζε ζρϋζε κε ην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα, θαηϋιεμε ζην ζπκπϋξαζκα φηη ζε θϊπνηεο θαηεγνξέεο επαγγεικϊησλ, φπσο εέλαη ε ηαηξηθά θαη νη θπζηθϋο θαη θνηλσληθϋο επηζηάκεο, ν γηνο αθνινπζεέ ζπλάζσο, ην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα. κσο, ζε νξηζκϋλεο πεξηπηψζεηο, παξαηεξεέηαη θαη ην αληέζεην: παηδηϊ πνπ ν παηϋξαο ηνπο αζθεέ θϊπνην κε επηζηεκνληθφ επϊγγεικα, ηεέλνπλ λα επηιϋγνπλ αλψηαηεο ζρνιϋο, ηϊζε πνπ εξκελεχεηαη σο πξνζπϊζεηα θνηλσληθάο θηλεηηθφηεηαο πξνο ηα Ϊλσ (Γεκεηξφπνπινο θαη ζπλ. 1994). Γηαπηζηψζεηο αξθεηψλ εξεπλψλ ππνζηεξέδνπλ επέζεο, φηη, νη Ϋθεβνη επηδηψθνπλ επαγγϋικαηα παξφκνηα κε απηϊ ησλ παηϋξσλ ηνπο ά εθθξϊδνπλ επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο νπσζδάπνηε πςειφηεξεο απφ ην επαγγεικαηηθφ επέπεδν ηνπ παηϋξα ηνπο (Douglas et al. 1968, ΚΪληαο 1986, Argyle 1989, Γεσξγνχζεο 1995). Απφ Ϋξεπλα ζε επαξθϋο δεέγκα καζεηψλ ιπθεένπ ηεο Αηηηθάο δηαπηζηψζεθε φηη, 76% ησλ καζεηψλ επηιϋγνπλ επϊγγεικα αλϊινγν κε απηφ ηνπ παηϋξα, φηαλ απηφο αζθεέ επϊγγεικα γξαθεένπ θαη 76% αληέζεηα απφ ην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα, φηαλ απηφο αζθεέ ρεηξσλαθηηθά εξγαζέα (Μπνχξκπνπιαο 1981). Ο Κηληάο (1980) εμεηϊδνληαο ηελ θαηαλνκά ησλ θνηηεηψλ ζε θιϊδνπο αλϊινγα κε ην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα, δηαπέζησζε φηη «ηα παηδηϊ ηεο αλψηεξεο θαη ηεο κεζαέαο ηϊμεο 78

80 ζπκκεηϋρνπλ αλαινγηθϊ πεξηζζφηεξν ζηνπο ιεγφκελνπο «πξνλνκηνχρνπο» θιϊδνπο, φπσο ζεσξνχληαη ζηε ρψξα καο ε ηαηξηθά θαη ν πνιπηερληθφο θχθινο. Αληέζεηα, ηα παηδηϊ ησλ κε πξνλνκηνχρσλ ηϊμεσλ (γεσξγνέ, εξγϊηεο, εξγαδφκελνη ζε πξνζσπηθϋο ππεξεζέεο) ζπκκεηϋρνπλ αλαινγηθϊ πεξηζζφηεξν ζηνπο ιηγφηεξν «πξνλνκηνχρνπο» θιϊδνπο, δειαδά ηηο «παηδαγσγηθϋο Αθαδεκέεο, ηηο πνιηηηθϋο επηζηάκεο, ηηο νηθνλνκηθϋο επηζηάκεο θαη ζηηο θαζεγεηηθϋο ζρνιϋο» (134). Ο Κηληάο θαηϋιεμε ζην ζπκπϋξαζκα φηη ην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα παέδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρέα εηζαγσγάο ησλ λϋσλ ζηα Α.Δ.Η. θαη ζρεηέδεηαη κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηιϋγνπλ. Οη αλαιπηηθϋο απηϋο δηαπηζηψζεηο εέλαη ζχκθσλεο θαη κε Ϊιιεο γεληθφηεξεο ζρεηηθϋο αλαθνξϋο. Σα παηδηϊ πνπ νη γνλεέο ηνπο αζθνχλ ρεηξσλαθηηθφ επϊγγεικα Ϋρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αθνινπζάζνπλ ζπνπδϋο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε (ΠΪληα 1988, ΚαζζσηΪθεο 1988). ε Ϊιιε Ϋξεπλα, πνπ πεξηνξέζηεθε ζε πξσηνεηεέο θνηηεηϋο ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο (Γξνπθφπνπινο 1998), θαέλεηαη φηη ηα παηδηϊ πνπ Ϋρνπλ παηϋξα πηπρηνχρν αλψηαηεο ζρνιάο ππεξαληηπξνζσπεχνληαη ζην θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ. Έηζη, ε πηζαλφηεηα εηζαγσγάο ελφο λϋνπ ζε πνιπηερληθϋο ζρνιϋο εέλαη κεγαιχηεξε, αλ ν παηϋξαο ηνπ εέλαη πηπρηνχρνο αλψηαηεο ζρνιάο απφ εθεέλνλ πνπ ν παηϋξαο ηνπ εέλαη απφθνηηνο δεκνηηθνχ. Έξεπλα ζηελ πεξηνρά Αζελψλ, ζε καζεηϋο γεληθψλ ιπθεέσλ, Ϋδεημε φηη, 79% ησλ καζεηψλ ιπθεένπ θηινδνμνχζε λα επηηχρεη ζην παλεπηζηάκην. κσο, Ϋλα ρξφλν κεηϊ ηελ απνθνέηεζά ηνπο απφ ην ιχθεην, κφλν 32% εέρε επηηχρεη ζηα Α.Δ.Η. Ζ θηινδνμέα άηαλ εληνλφηεξε κεηαμχ ησλ παηδηψλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απφ φ,ηη κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε γνλεέο εξγϊηεο θαη ηερλέηεο. Σα παηδηϊ ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ εέραλ ζρεδφλ ηεηξαπιϊζην πνζνζηφ επηηπρέαο ζε Α.Δ.Η. απφ φ,ηη ηα παηδηϊ ησλ εξγαηψλ θαη ηερληηψλ. Σα παηδηϊ ησλ εξγαηψλ θαηϊθεξαλ λα εηζαρζνχλ θπξέσο ζε Σ.Δ.Η. Πεξέπνπ 10% θαηϋιεμε λα θνηηϊ ζε θϋληξα ειεπζϋξσλ ζπνπδψλ. Δθεέλνη πνπ επϋιεμαλ λα ζπνπδϊζνπλ ζην εμσηεξηθφ, πξνϋξρνληαλ θπξέσο απφ νηθνγϋλεηεο κε γνλεέο ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο, επηρεηξεκαηέεο ά δηεπζπληηθϊ ζηειϋρε (Φαραξφπνπινο 1989). Αμηνκλεκφλεπηε εέλαη αθφκε θαη κηα εξεπλεηηθά δηαπέζησζε γηα ην ξφιν ηεο κεηϋξαο ζηελ επηηπρέα θαη γεληθϊ ηελ επαγγεικαηηθά θαηεχζπλζε ησλ παηδηψλ. ΠαηδηΪ ησλ νπνέσλ νη κεηϋξεο δελ εξγϊδνληαη, εκθαλέδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρέαο ζηα Α.Δ.Η ζε ζχγθξηζε κε εθεέλα ησλ νπνέσλ νη κεηϋξεο εξγϊδνληαη (ΚαζζσηΪθεο 1988). Δέλαη θαλεξφ φηη ππϊξρεη αληζφηεηα φζνλ αθνξϊ ηελ εέζνδν ησλ εθάβσλ ζηα παλεπηζηάκηα, ε νπνέα ζρεηέδεηαη κε ην επϊγγεικα ησλ γνλϋσλ θαη πεξηζζφηεξν ηνπ παηϋξα. Οη λϋνη, πνπ νη γνλεέο ηνπο εέλαη πην εχπνξνη θαη πεξηζζφηεξν κνξθσκϋλνη, Ϋρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ζην θνηηεηηθφ πιεζπζκφ. Οη λϋνη, ησλ νπνέσλ ν παηϋξαο αζθεέ ειεχζεξν επηζηεκνληθφ επϊγγεικα, Ϋρνπλ πεξηζζφηεξεο 79

81 πηζαλφηεηεο λα ζπνπδϊζνπλ ζην παλεπηζηάκην απφ φ,ηη νη λϋνη ησλ νπνέσλ ν παηϋξαο εέλαη γεσξγφο ά εξγϊηεο. Οη επηζεκϊλζεηο απηϋο εέλαη θαλεξϋο απφ Ϋξεπλεο ησλ νπνέσλ ηα πνξέζκαηα παξαηϋζεθαλ άδε, αιιϊ θαη απφ Ϊιιεο Ϋξεπλεο (ΚαζηκΪηε 1980, ΦξαγθνπδΪθε 1985, ΠπξγησηΪθεο 1986, Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξέδε 1995). Απφ ηηο παξαπϊλσ Ϋξεπλεο, νη νπνέεο ζπκπέπηνπλ ζηα βαζηθϊ ζεκεέα ηνπο, εέλαη θαλεξφ φηη, ν Ϋθεβνο ζηελ επηινγά ηνπ επαγγϋικαηφο ηνπ επεξεϊδεηαη απφ ηνπο γνλεέο ηνπ θαη θπξέσο απφ ην επϊγγεικα ηνπ παηϋξα. ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ ην επϊγγεικα ησλ γνλϋσλ εέλαη ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπϋδνπ, ηα παηδηϊ ελζαξξχλνληαη λα επηδηψμνπλ επϊγγεικα πςεινχ θχξνπο, πνπ ζα ηα βνεζάζεη λα θαηαιϊβνπλ αλψηεξε θνηλσληθά ζϋζε. Ζ εθπαέδεπζε θαη ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ Έλαο Ϊιινο παξϊγνληαο πνπ Ϋρεη ζηαζεξά ζρϋζε κε ηελ απφθαζε επηινγάο επαγγϋικαηνο ελφο λϋνπ, θαέλεηαη λα εέλαη ην εθπαηδεπηηθφ θαη κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ. Απφ κηα ζπλνιηθά εθηέκεζε βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ πνξηζκϊησλ κπνξεέ θαλεέο λα θαηαιάμεη ζηηο εμάο επηζεκϊλζεηο: Σν κνξθσηηθφ εθπαηδεπηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ πξνζδηνξέδεη ηελ Ϋθηαζε επηινγάο, ηα θξηηάξηα επηινγάο θαη ην επέπεδν θηινδνμηψλ ησλ εθάβσλ. Χο πξνο ηελ Ϋθηαζε επηινγάο ηνλέδεηαη φηη, νη Ϋθεβνη κε γνλεέο επηζηάκνλεο, πνιχ δχζθνια ζα επηιϋμνπλ Ϊιιν επϊγγεικα απφ απηφ ηνπ επηζηάκνλα. Αληέζεηα, ηα παηδηϊ κε γνλεέο εξγϊηεο πηζαλφλ λα αθνινπζάζνπλ επϊγγεικα δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ησλ γνλϋσλ, ην νπνέν λα Ϋρεη κεγαιχηεξν θνηλσληθφ θχξνο. Απηφ ζεκαέλεη φηη Ϋρνπλ επξχηεξν επαγγεικαηηθφ πιαέζην αλαθνξϊο. ην ζϋκα «θξηηάξηα επηινγάο», ν λϋνο κπνξεέ λα ελζαξξπλζεέ, ψζηε λα Ϋρεη θέλεηξα γηα θαιχηεξε εξγαζέα (πςειφηεξν εηζφδεκα, απφθηεζε δχλακεο κε νπνηαδάπνηε Ϋλλνηα θ.ιπ.) απφ απηά ησλ γνλϋσλ. ΣΫινο σο πξνο ην επέπεδν θηινδνμηψλ θαη επηδηψμεσλ πνπ ζϋιεη λα θηϊζεη ν λϋνο, επηζεκαέλεηαη αθφκε φηη, κπνξεέ λα ελζαξξπλζεέ ηφζν, ψζηε λα μεπεξϊζεη ηνπο γνλεέο ηνπ (Καινγάξνπ 1979). Γηαπηζηψζεηο αξθεηψλ εξεπλεηψλ αλαθϋξνπλ φηη ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ θαη ε ελ γϋλεη «θαιιηϋξγεηϊ ηνπο», π.ρ. ζε ζρϋζε κε κνπζηθά, ζϋαηξν θ.ιπ., επηδξϊ ζηελ επαγγεικαηηθά ζηαδηνδξνκέα ησλ εθάβσλ αιιϊ θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηϊζεο ησλ γνλϋσλ απϋλαληη ζηελ εθπαέδεπζά ηνπο θαη γεληθϊ ζηελ παηδεέα ηνπο (Λακπέξε - ΓεκΪθε 1974, πβ. Κνζκέδνπ 1986 θαη Κνληνγηαλλνπνχινπ - Πνιπδσξέδε 1995 ). Απφ ηε κειϋηε ηεο επηξξνάο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπϋδνπ ησλ γνλϋσλ ζηηο επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ γπκλαζένπ, βξϋζεθε φηη, καζεηϋο πνπ νη γνλεέο ηνπο εέραλ παλεπηζηεκηαθά κφξθσζε πξνηηκνχζαλ επαγγϋικαηα κε πςειά πνιηηηζκηθά ζϋζε. Ζ 80

82 δηαπέζησζε απηά νδεγεέ ζην ζπκπϋξαζκα φηη, ην κνξθσηηθφ ππφβαζξν ησλ γνλϋσλ αιιϊ θαη ε πνιηηηζκηθά αηκφζθαηξα ηνπ ζπηηηνχ παέδνπλ ξφιν ζηηο επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ησλ εθάβσλ (Moser 1952). ε παξφκνηα πνξέζκαηα θαηαιάγεη θαη ειιεληθά ζρεηηθά Ϋξεπλα (ΚαζζσηΪθεο 1981), ζε επαξθά (1.000) αξηζκφ καζεηψλ γπκλαζένπ θαη ιπθεένπ φιεο ηεο ΔιιΪδαο. Γηαπηζηψλεηαη ζπγθεθξηκϋλα φηη, Ϊηνκα δηαθνξεηηθάο θνηλσληθάο πξνϋιεπζεο δελ Ϋρνπλ ηηο έδηεο επθαηξέεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβϊζκηα εθπαέδεπζε. Σα παηδηϊ πνπ πξνϋξρνληαη απφ ρακειϊ θνηλσληθϊ ζηξψκαηα κε γνλεέο ρσξέο παλεπηζηεκηαθά κφξθσζε, Ϋρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξέεο γηα καθξνρξφληεο ζπνπδϋο ζε ζχγθξηζε κε εθεέλεο πνπ Ϋρνπλ ηα παηδηϊ πνπ αλάθνπλ ζε πξνλνκηνχρεο θνηλσληθϊ, κνξθσηηθϊ θαη νηθνλνκηθϊ νηθνγϋλεηεο. ΑλαθΫξεηαη, κϊιηζηα, φηη, ζε Ϋξεπλα ηνπ Ο.Ο..Α θαηϊ ηελ νπνέα ην πνζνζηφ επηηπρέαο ζηα Α.Δ.Η., κε βϊζε ηα απνηειϋζκαηα ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηϊζεσλ ησλ παηδηψλ κε παηϋξα επηζηάκνλα, άηαλ 78,3%, ελψ εθεέλσλ κε παηϋξα αγξφηε, κφλν 34%. ΔπηπιΫνλ ζρεηηθϋο δηαπηζηψζεηο αλαθϋξνληαη ζηα εμάο: ηα παηδηϊ πνπ εκθαλέδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εηζαρζνχλ ζηελ αλψηαηε εθπαέδεπζε, εέλαη απηϊ πνπ νη γνλεέο ηνπο θαηϋρνπλ παλεπηζηεκηαθφ πηπρέν ά πηπρέν αλψηεξεο ζρνιάο. Αθφκε, αζθνχλ ειεχζεξν επϊγγεικα ά εέλαη δηνηθεηηθϊ ζηειϋρε ά εθπαηδεπηηθνέ, Ϋρνπλ ζηαζεξά εξγαζέα θαη, ζπλάζσο, εξγϊδνληαη ζην δεκφζην, ά ηνπιϊρηζην ν παηϋξαο Ϋρεη ζηαζεξά εξγαζέα ζην δεκφζην θαη ε κεηϋξα, εέλαη κνξθσκϋλε θαη αζρνιεέηαη κε ηα νηθηαθϊ (ΚαζζσηΪθεο 1988). Ο Human (1956) αλαθϋξεη φηη, ηα παηδηϊ ησλ κνξθσκϋλσλ γνλϋσλ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα αλψηεξα επαγγϋικαηα, ελψ ν Super (1957) ππνζηεξέδεη φηη ηα παηδηϊ πνπ πξνϋξρνληαη απφ νηθνγϋλεηεο κε ρακειφ θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ επέπεδν, επηιϋγνπλ επαγγϋικαηα πνπ εέλαη ηζϊμηα ησλ γνλϋσλ ηνπο. Ζ ζρϋζε κνξθσηηθνχ επηπϋδνπ ησλ γνλϋσλ θαη επαγγεικαηηθνχ επηπϋδνπ ησλ παηδηψλ θαέλεηαη λα ζπλερέδεηαη θαη ζηα ηειεπηαέα ρξφληα. ζν πην κνξθσκϋλνη εέλαη νη γνλεέο, ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγάζνπλ ην θαηϊιιειν πλεπκαηηθφ θαζνδεγεηηθφ πεξηβϊιινλ. Αληέζεηα, φζν ρακειφηεξν εέλαη ην κνξθσηηθφ επέπεδφ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηεέλνπλ νη έδηνη λα δέλνπλ ζπκβνπιϋο, ππνζρϋζεηο αιιϊ θαη λα παξϋρνπλ αληαιιϊγκαηα, πξνθεηκϋλνπ λα δεκηνπξγάζνπλ θέλεηξα ζηα παηδηϊ ηνπο γηα αλψηεξα επαγγϋικαηα (π.ρ. φζα εμαζθαιέδνληαη κε ηελ επηηπρέα ζην παλεπηζηάκην), (Γεψξγαο θ.ϊ. 1991, πβ. θαη Σνκπαΐδεο 1982). Απφ ηα παξαπϊλσ εέλαη θαλεξφ φηη ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ επεξεϊδνπλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ εθπαηδεπηηθά θαηεχζπλζε θαη θαζνξέδνπλ ην επέπεδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θηινδνμηψλ ησλ παηδηψλ. 81

83 Σν θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ επέπεδν ηεο νηθνγϋλεηαο πζρεηέδνληαο ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε ηελ επέδνζε ησλ καζεηψλ ν ΚαζζσηΪθεο (1981α), φπσο ζεκεηψζεθε θαη ζε ζρϋζε κε ην κνξθσηηθφ επέπεδν, δηαπέζησζε φηη, φζν πςειφηεξν εέλαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηφζν πςειφηεξνη εέλαη θαη νη κϋζνη φξνη επέδνζεο. Σν εηζφδεκα, φκσο, βξέζθεηαη ζε Ϊκεζε ζρϋζε κε ην επέπεδν κφξθσζεο αιιϊ θαη κε ην επϊγγεικα ησλ γνλϋσλ. Ζ ππεξνρά ζηελ επέδνζε κπνξεέ λα νθεέιεηαη ζην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επέπεδν θαη φρη ζην πςειφηεξν εηζφδεκα. ΤπΪξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ην εηζφδεκα εέλαη πςειφ, ελψ ην κνξθσηηθφ επέπεδν εέλαη ζρεηηθϊ ρακειφ. απηά ηελ πεξέπησζε, ε νηθνλνκηθά ππεξνρά παέδεη κεξηθϋο θνξϋο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιχηεξε επέδνζε ησλ καζεηψλ. Πηζαλφλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εχπνξσλ γνλϋσλ, αιιϊ ρσξέο πςειφ κνξθσηηθφ επέπεδν, ε νηθνλνκηθά ππεξνρά ηνπο επηηξϋπεη λα εμαζθαιέδνπλ ζηα παηδηϊ ηνπο ηδηαέηεξα (ηδησηηθϊ) καζάκαηα, βηβιέα, ηαμέδηα, θαη Ϊιια κϋζα πνπ ηνπο δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπιεξψζνπλ φ,ηη απηνέ δελ κπνξνχλ Ϊκεζα λα ηνπο πξνζθϋξνπλ. Γηαπηζηψζεθε, αθφκε, φηη ε επέδνζε ησλ παηδηψλ πνπ πξνϋξρνληαη απφ νηθνγϋλεηεο κε έδην πεξέπνπ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, απμϊλεη φζν αλϋξρεηαη ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ. Ζ δηαπέζησζε απηά Ϋξρεηαη ζε αληέζεζε κε πξνεγνχκελεο ζϋζεηο εηδηθψλ ηνπ Ο.Ο..Α. νη νπνένη ππνζηεξέδνπλ φηη, απηφ πνπ δηαθνξνπνηεέ ηελ επέδνζε ζηα καζάκαηα θαη γεληθφηεξα ζηα επαγγεικαηηθϊ ζρϋδηα ησλ λϋσλ, εέλαη ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ θαη φρη ε νηθνλνκηθά επρϋξεηα. Απφ ηηο Ϋξεπλεο πνπ αλαθϋξζεθαλ παξαπϊλσ, θαέλεηαη φηη, ην κνξθσηηθφ επέπεδν εέλαη έζσο ζεκαληηθφηεξνο παξϊγνληαο γηα ηελ επέδνζε ζηα καζάκαηα απφ φ,ηη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ρσξέο λα παξαγλσξέδεηαη θαη ν ξφινο ηνπ ηειεπηαένπ. ηηο δηϊθνξεο Ϋξεπλεο δηαπηζηψλεηαη ε ππεξνρά ηεο επέδξαζεο Ϊιινηε ηνπ ελφο παξϊγνληα (κνξθσηηθφ επέπεδν γνλϋσλ) θαη Ϊιινηε ε ππεξνρά ηεο επέδξαζεο ηνπ Ϊιινπ παξϊγνληα (πςειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα). Οη Betz θαη Fitzgerald (1987) ππνζηεξέδνπλ φηη ε κφξθσζε ησλ γνλϋσλ παέδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν απ φ,ηη ην νηθνλνκηθφ επέπεδν ζηελ επαγγεικαηηθά επηινγά ησλ θνξηηζηψλ. ΓηΪθνξεο εκπεηξηθϋο Ϋξεπλεο Ϋδεημαλ φηη, ηα παηδηϊ ησλ νηθνλνκηθϊ θαη θνηλσληθϊ αλαπηπγκϋλσλ νηθνγελεηψλ επηηπγρϊλνπλ ζηηο παλεπηζηεκηαθϋο ηνπο ζπνπδϋο θαη αληηκεησπέδνπλ αλεηφηεξα ηε δηαδηθαζέα επηινγάο επαγγϋικαηνο. Αθφκε θαηαιάγνπλ ζην ζπκπϋξαζκα φηη, ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγϋλεηαο επεξεϊδεη γεληθϊ ηα επαγγεικαηηθϊ ζρϋδηα ησλ λϋσλ (Falkowski & Falk 1983, Watson & Stead 1994). Απφ πνιινχο εξεπλεηϋο, Έιιελεο θαη μϋλνπο, επηζεκαέλεηαη φηη φζν πςειφηεξν εέλαη ην θνηλσληθφ - νηθνλνκηθφ επέπεδν ηεο νηθνγϋλεηαο, ηφζν πςειφηεξεο εέλαη νη επαγγεικαηηθϋο θηινδνμέεο ησλ λϋσλ (Vigod 1972, Μπξνχζαιεο 1977, Dillard & Perrin 82

84 1980, Φαραξφπνπινο & Καδακέαο 1985, Farmer 1985, Hannah & Kahn 1989, Vitsilakis & Soroniatis 1995). Ο Vigod κϊιηζηα ηνλέδεη φηη, εέλαη ζπϊλην θαηλφκελν λα ζπλαληάζνπκε Ϋλα Ϋθεβν πνπ λα θηινδνμεέ λα αζθάζεη επϊγγεικα θαηψηεξν ζε θνηλσληθφ γφεηξν απφ εθεέλν ησλ γνλϋσλ ηνπ. Ζ ζεκαζέα ηνπ θνηλσληθνχ νηθνλνκηθνχ επηπϋδνπ ηεο νηθνγϋλεηαο θϊλεθε θαη απφ Ϋξεπλεο πνπ Ϋγηλαλ κε θξηηάξην ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ γφεηξν ησλ δηαθφξσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επέπεδν πξνϋιεπζεο ησλ θνηηεηψλ. Σν πνζνζηφ κε ην νπνέν αληηπξνζσπεχνληαη νη δηϊθνξεο θαηεγνξέεο επαγγεικϊησλ ζηηο αλψηαηεο ζρνιϋο, δηαθϋξεη ζεκαληηθϊ. Σα παηδηϊ ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθν - επαγγεικαηηθψλ ηϊμεσλ ππεξηεξνχλ ζηηο αλψηαηεο ζρνιϋο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηϊ ησλ εξγαηψλ θαη ησλ αγξνηψλ, ηα νπνέα ππεξηεξνχλ ζε ζρνιϋο κε ιηγφηεξν θνηλσληθφ γφεηξν, κε ιηγφηεξεο επαγγεικαηηθϋο πξννπηηθϋο θαη, ζπλάζσο, ιηγφηεξεο νηθνλνκηθϋο απνιαβϋο (ΠαπΪο 1989). πγθεθξηκϋλα, ε ζπληξηπηηθά πιεηνςεθέα ησλ δαζθϊισλ, Ϋλα επϊγγεικα ρακειφηεξνπ θχξνπο ζπγθξηηηθϊ κε Ϊιια, πξνϋξρεηαη απφ θησρϊ θνηλσληθϊ ζηξψκαηα (ΣδΪλε 1996). ηηο παξαπϊλσ απφςεηο εέλαη αλαγθαέν λα παξαηεζεέ θαη κηα αληέζεηε Ϊπνςε, απηά ηνπ Saltiel (1988), ν νπνένο, κειεηψληαο ηε δηαδηθαζέα επηινγάο επαγγϋικαηνο ζηηο Ζ.Π.Α., δηαπέζησζε ηα εμάο: Οη ζεκαληηθφηεξνη παξϊγνληεο, πνπ επεξεϊδνπλ ηελ επαγγεικαηηθά επηινγά, εέλαη ην θχιν θαη νη «ζεκαληηθνέ Ϊιινη», ελψ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επέπεδν Ϋρεη κηθξά επηξξνά ζηελ επηινγά, φπσο κηθξά επηξξνά Ϋρεη θαη ε επέδξαζε απφ ην επϊγγεικα ησλ γνλϋσλ. απηά ηε κειϋηε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβϊιινλ δε θαέλεηαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ. ηηο Ϋξεπλεο πνπ αλαθϋξζεθαλ ππϊξρεη αξθεηά ζχκπησζε ησλ δηαπηζηψζεσλ. πγθεθξηκϋλα, ε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θαηϊζηαζε ηεο νηθνγϋλεηαο επεξεϊδεη νπσζδάπνηε ζε κεγϊιν βαζκφ ηηο επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ησλ λϋσλ. Οη επηδξϊζεηο πϊλησο απηϋο βξέζθνληαη ζε αμηνπξφζεθηε ζπλϊξηεζε κε ην κνξθσηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ θαη κε ηηο ζρνιηθϋο επηδφζεηο ησλ έδησλ ησλ λϋσλ. ΑπηΪ θαέλεηαη λα ηζρχνπλ φρη κφλν ζηε ρψξα καο αιιϊ θαη γεληθφηεξα, κε ειϊρηζηεο εμαηξϋζεηο ά δηαθνξνπνηάζεηο. 83

85 4.4 Πσο επηιϋγνπλ ζάκεξα νη λϋνη ζρνιϋο ηεο ΣξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο Μηα πξψηε Ϊπνςε ζρεηηθϊ κε ηνλ ηξφπν πνπ επηιϋγνπλ νη λϋνη ζρνιϋο ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο, κπνξνχκε λα ιϊβνπκε εμεηϊδνληαο ηηο πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ, φπσο απνηππψλνληαη ζηα κεραλνγξαθηθϊ δειηέα. Έηζη, απφ ζηνηρεέα ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, νη δεκνθηιϋζηεξεο ζρνιϋο (σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πξψησλ πξνηηκάζεσλ) γηα ην Ϋηνο 2008 θαη 2009 Ϋρνπλ σο εμάο: εηξά ε Παηδαγσγηθφ ηκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο Παηδαγσγηθφ ηκάκα Γεκνηηθάο Θεζζαινλέθεο Δθπαέδεπζεο Θεζζαινλέθεο 2ε Παηδαγσγηθφ ηκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο Παηδαγσγηθφ ηκάκα Γεκνηηθάο Αζάλαο Δθπαέδεπζεο Αζάλαο 3ε Ννκηθά Αζάλαο Ννκηθά Αζάλαο 4ε Σκάκα Ζιεθηξνιφγσλ Μερ/θψλ θαη Μερ/θψλ Ζ/Τ (ΔΜΠ) ρνιά Αμησκαηηθψλ ΔΛΑ 5ε Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΔΜΠ ρνιά ΑζηπθπιΪθσλ 6ε Σκάκα Λνγηζηηθάο & Υξεκαηννηθνλνκηθάο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζάλαο Σκάκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΔΜΠ 7ε ρνιά ΑζηπθπιΪθσλ Σκάκα Ζιεθηξνιφγσλ Μερ/θψλ θαη Μερ/θψλ Ζ/Τ (ΔΜΠ) 8ε Ηαηξηθά Αζάλαο Ηαηξηθά Αζάλαο 9ε Σκάκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ Σκάκα Λνγηζηηθάο & Υξεκαηννηθνλνκηθάο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζάλαο 10ε ρνιά Αμησκαηηθψλ ΔΛΑ Σκάκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ Πίλαθαο 4.1: Οη 10 δεκνθηιϋζηεξεο ζρνιϋο ζηα κεραλνγξαθηθϊ δειηέα ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009 Ζ έδξπζε λϋσλ ηκεκϊησλ ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρεη ζπκβϊιεη ζε κηα εληππσζηαθά αξηζκεηηθϊ αλϊπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ζε θϊζε πεξηθϋξεηα ηεο ρψξαο. Οη ππνςάθηνη κπνξνχλ λα επηιϋμνπλ κεηαμχ 493 ηκεκϊησλ πνπ βξέζθνληαη ζε 63 πφιεηο ηεο ρψξαο (ην 2009). κσο, φζν θαη αλ εληππσζηϊδνπλ απηνέ νη αξηζκνέ, ε πξαγκαηηθφηεηα εέλαη φηη ζρεηηθϊ ιέγα εέλαη εθεέλα ηα ηκάκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνηηκάζεηο ηεο κεγϊιεο πιεηνλφηεηαο ησλ ππνςεθέσλ. 84

86 ΠαξαζΫζακε ηηο δεκνθηιϋζηεξεο ζρνιϋο ην 2008 θαη ην 2009 ζηνλ πέλαθα 4.1, γηα λα παξνπζηαζηεέ φηη εέλαη νη έδηεο ζρνιϋο θαη ηηο δχν ρξνληϋο κε κηθξϋο δηαθνξνπνηάζεηο. Ζ θπξηφηεξε δηαθνξϊ εέλαη ε Ϊλνδνο ζηηο αζηπλνκηθϋο ζρνιϋο ην ΑλΪ επηζηεκνληθφ πεδέν, νη πξνηηκάζεηο ησλ ππνςεθέσλ γηα ην 2008 δηακνξθψζεθαλ σο εμάο: ην 1ν επηζηεκνληθφ πεδέν εθηφο απφ ηα ΠαηδαγσγηθΪ ηκάκαηα θαη ηε Ννκηθά, ζε αξθεηϊ επέζεο πςειϋο ζϋζεηο ζηηο πξνηηκάζεηο ησλ ππνςεθέσλ βξέζθνληαη ηα ΣΔΦΑΑ, αιιϊ θαη ηα ηκάκαηα Φπρνινγέαο. ην 2ν επηζηεκνληθφ πεδέν, αηζζεηά κεέσζε ζε ζρϋζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληϋο παξνπζηϊδνπλ ηα ηκάκαηα Πιεξνθνξηθάο θαη εηδηθφηεξα ηα ηκάκαηα Αζάλαο θαη Θεζζαινλέθεο. Σα ηκάκαηα Μαζεκαηηθψλ, θπξέσο, Αζάλαο θαη Θεζζαινλέθεο, Φπζηθάο Αζάλαο, αιιϊ θαη Θεζζαινλέθεο θαη Υεκεέαο Αζάλαο εκθαλέδνπλ ζε ζρϋζε κε ην 2007 αλνδηθά πνξεέα. Σν 2008, ηκάκαηα ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ θαη ζπγθεθξηκϋλα ηεο Γεσπνληθάο θαη Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ εκθαλέδνληαη πςειφηεξα απφ θϊζε Ϊιιε ρξνληϊ. ηηο πξψηεο ζϋζεηο θαη ην ηκάκα ΔθαξκνζκΫλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Δ.Μ.Π. ην 3ν επηζηεκνληθφ πεδέν ηα ΗαηξηθΪ ηεο Αζάλαο θαη Θεζζαινλέθεο βξέζθνληαη ζηελ 1ε θαη 2ε ζϋζε. Σν ηκάκα Φπζηθνζεξαπεέαο Αζάλαο (ΣΔΗ) βξέζθεηαη ζηελ ηξέηε ζϋζε. ε Ϊλνδν ε Φαξκαθεπηηθά Αζάλαο πνπ απφ ηε 12ε ζϋζε ην 2006 βξέζθεηαη απφ ην 2007 ζηελ 4ε. Σν ηκάκα Γηαηηνινγέαο θαη Γηαηξνθάο ηνπ Υαξνθνπεένπ εμαθνινπζεέ λα βξέζθεηαη ςειϊ, φπσο θαη ε Οδνληηαηξηθά Αζάλαο. Δληππσζηαθά παξνπζέα ησλ ΣΔΗ Γηαηξνθάο θαη Γηαηηνινγέαο Θεζζαινλέθεο, Ννζειεπηηθάο Αζάλαο, Αηζζεηηθάο θαη Κνζκεηνινγέαο Αζάλαο θαη Λνγνζεξαπεέαο ΠΪηξαο. ην 4ν επηζηεκνληθφ πεδέν, ζηελ θνξπθά ησλ πξνηηκάζεσλ ησλ καζεηψλ βξέζθνληαη ηα πνιπηερληθϊ ηκάκαηα ηνπ ΔΜΠ (Ζ/Τ, Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Αξρηηεθηφλσλ). Αθνινπζνχλ ηα ηκάκαηα Μεραληθψλ Ζ/Τ Θεζζαινλέθεο θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ. Δληππσζηαθά εέλαη ε παξνπζέα ηνπ ΣΔΗ Μεραλνινγέαο ΠεηξαηΪ ζηελ πξψηεο νθηψ ζϋζεηο ηνπ πεδένπ θαη ζηε ζπλϋρεηα πνιιψλ Ϊιισλ ΣΔΗ. ην 5ν επηζηεκνληθφ πεδέν, ην ηκάκα Λνγηζηηθάο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθάο Αζάλαο βξέζθεηαη κε κεγϊιε δηαθνξϊ ζηελ πξψηε ζϋζε ηνπ πεδένπ ελψ θαη ηα νηθνλνκηθϊ ηκάκαηα θαη ηα ηκάκαηα Λνγηζηηθάο, ηδηαέηεξα ηεο Αζάλαο θαη ηεο Θεζζαινλέθεο εέλαη αξθεηϊ δεκνθηιά. Δληππσζηαθά εέλαη ε παξνπζέα ηνπ ΣΔΗ Λνγηζηηθάο ζηελ ηξέηε ζϋζε κεηϊ ην ηκάκα ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Δπηρεηξάζεσλ Αζάλαο, ελψ ηϋινο αηζζεηά εέλαη θαη ε ππνρψξεζε ηνπ ηκάκαηνο ΜΪξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλέαο Αζάλαο ζηελ 5ε ζϋζε. 85

87 ΓεληθΪ παξαηεξεέηαη φηη ηα «παξαδνζηαθϊ» επαγγϋικαηα φπσο γηαηξνέ, δηθεγφξνη, αξρηηϋθηνλεο, πνιηηηθνέ κεραληθνέ παξϊ ηελ φπνηα θϊκςε ηνπο απφ ηελ εηζβνιά ησλ ΝΫσλ Σερλνινγηψλ εμαθνινπζνχλ λα ειθχνπλ ηνπο λϋνπο. Ηδηαέηεξν ελδηαθϋξνλ δεέρλνπλ νη ππνςάθηνη γηα ηα ηκάκαηα ΓαζθΪισλ θαη Νεπηαγσγψλ, ηα νπνέα ην 2008 πξαγκαηνπνέεζαλ εληππσζηαθά Ϊλνδν. ΠαξΪιιεια ςειϊ, ζηηο πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ βξέζθνληαη ηα ζηξαηησηηθϊ - αζηπλνκηθϊ, ελψ ζπλερέδεηαη ε Ϊλνδνο ησλ παξαδνζηαθψλ «θαζεγεηηθψλ» ζρνιψλ. Απφ ηελ πξνζεθηηθά κειϋηε ησλ ζηνηρεέσλ γηα ηηο πξνηηκάζεηο ησλ ππνςεθέσλ ηνπ 2008 πξνθχπηνπλ νξηζκϋλα βαζηθϊ ζπκπεξϊζκαηα: Οη ζπλζάθεο ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο θαη ε πξνζδνθέα ηεο γξάγνξεο επαγγεικαηηθάο απνθαηϊζηαζεο θαζνξέδνπλ ηηο επηινγϋο ησλ ππνςεθέσλ. ε κηα πεξένδν Ϋληνλεο εξγαζηαθάο αλαζθϊιεηαο, ε πξννπηηθά κηαο «γξάγνξεο θαη ζέγνπξεο δνπιεηϊο ζην Γεκφζην» θαζνξέδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο επηινγϋο ζπνπδψλ θαη ηηο επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ησλ λϋσλ. Δπέζεο ην πςειφ θφζηνο ζπνπδψλ, ηδηαέηεξα γηα ηνπο θνηηεηϋο πνπ αλαγθϊδνληαη λα κεηαθνκέζνπλ ζε Ϊιιε πφιε γηα ηηο ζπνπδϋο ηνπο, αλαγνξεχεη ζε ζεκαληηθφ θξηηάξην επηινγάο ηνλ ηφπν ζπνπδψλ. Σν βαζηθφηεξν ζπκπϋξαζκα, σζηφζν, εέλαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ππνςεθέσλ, πεξηζζφηεξνη απφ 4 ζηνπο 10, επηιϋγεη ηκάκαηα πνπ ππφζρνληαη γξάγνξε θαη ζέγνπξε επαγγεικαηηθά απνθαηϊζηαζε, ζε ηκάκαηα, θπξέσο ησλ ΑΔΗ ηεο Αζάλαο αιιϊ θαη ηεο Θεζζαινλέθεο. 4.6 χγρξνλεο Ϋξεπλεο γηα πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ Απνηειέζκαηα έξεπλαο «Δθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Λπθείνπ ζηα αζηηθά θέληξα» (2000) Σν 2000 πξαγκαηνπνηάζεθε παλειιαδηθά Ϋξεπλα κε ηέηιν «ΔθπαηδεπηηθΫο θαη επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Λπθεένπ ζηα αζηηθϊ θϋληξα», ε νπνέα δηεμάρζε απφ ην Σκάκα ηαηηζηηθάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ επηζηεκνληθά επηζεψξεζε ηνπ Δζληθνχ ΚΫληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ [14]. H Ϋξεπλα δηεμάρζε ζε δεέγκα 455 καζεηψλ ηεο A' Λπθεένπ, νη νπνένη θνηηνχζαλ ζε ζρνιεέα ηεο Αζάλαο, ηεο Θεζζαινλέθεο, ηνπ Βφινπ, ησλ Υαλέσλ θαη ηεο Κνξέλζνπ. Σελ 86

88 επηζηεκνληθά επζχλε εέραλ νη επέθνπξνη θαζεγεηϋο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ θπξέα Αλαζηαζέα ΚσζηΪθε, θπξέα Καηεξέλα ΓεκΪθε θαη θ. ηϋιηνο ΦαξΪθεο, πνπ ζπλεξγϊζηεθαλ κε ηηο εξεπλάηξηεο θπξέεο Οιπκπέα Κακηληψηε - Δζληθφ Παξαηεξεηάξην Απαζρφιεζεο - θαη Εσά Σζνχξηε. Σα επξάκαηα ηεο Ϋξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηνπο παξϊγνληεο πνπ επεξεϊδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθϋο θαη επαγγεικαηηθϋο επηινγϋο ησλ καζεηψλ ηεο δεπηεξνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο ζηα αζηηθϊ θϋληξα ηεο ΔιιΪδαο αιιϊ θαη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ζϋκαηα ηεο αγνξϊο εξγαζέαο. χκθσλα κε ηα απνηειϋζκαηα ηεο Ϋξεπλαο απηάο, ην 85% ησλ καζεηψλ άδε απφ ηελ A' ηϊμε ηνπ Λπθεένπ Ϋρεη απνθαζέζεη πνηα θαηεχζπλζε (ζεσξεηηθά, ζεηηθά θαη ηερλνινγηθά) ζα αθνινπζάζεη ζηηο επφκελεο ηϊμεηο. Γηαπηζηψζεθε φηη, εθηφο απφ ηε βαζκνινγέα, ε επηινγά θαηεχζπλζεο επεξεϊδεηαη ηδηαέηεξα απφ ην εθπαηδεπηηθφ επέπεδν ησλ γνλϋσλ - εηδηθϊ ηνπ παηϋξα - αιιϊ θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Δπέζεο εέλαη ελδηαθϋξνπζα ε εηθφλα πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε ζρϋζε κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. πγθεθξηκϋλα, ζηα πςειϊ εηζνδάκαηα ππεξηεξεέ ε ζεηηθά θαηεχζπλζε, ζηα κεζαέα εηζνδάκαηα ε ζεσξεηηθά θαη ζηα ρακειϊ εηζνδάκαηα θπξέσο ε ηερλνινγηθά θαηεχζπλζε αιιϊ θαη ε ζεηηθά. ζνλ αθνξϊ ηηο επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη καζεηϋο δειψλνπλ φηη ν θπξηφηεξνο παξϊγνληαο επηξξνάο ζηελ επηινγά ηνπο εέλαη ε νηθνγϋλεηϊ ηνπο (40,2%), ελψ θαζεγεηϋο, MME θαη θέινη ιακβϊλνπλ ζηελ Ϋξεπλα κνλνςάθην πνζνζηφ. Σν 41% ησλ καζεηψλ ζεσξεέ φηη ε επαγγεικαηηθά πξνηέκεζε εθθξϊδεη πξνζσπηθά επηινγά, αλ θαη φζν πςειφηεξν εέλαη ην επέπεδν ηεο βαζκνινγέαο ησλ καζεηψλ ηφζν εληνλφηεξε εέλαη ε επέδξαζε ηεο νηθνγϋλεηαο θαη ηφζν εμαζζελεέ ν παξϊγνληαο ηεο πξνζσπηθάο επηινγάο. ΤπΪξρεη φκσο θαη Ϋλα ζεκαληηθφ ζηνηρεέν πνπ θαλεξψλεη ηελ Ϋιιεηςε επαθάο ηνπ καζεηά κε ηνλ ρψξν εξγαζέαο ηνπ (ν νξέδνληϊο ηνπ θηϊλεη σο ην επφκελν επέπεδν ζπνπδψλ). Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην εξψηεκα ζρεηηθϊ κε ην επϊγγεικα πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζάζνπλ, απαληνχλ αλαθϋξνληαο ηηο ζρνιϋο ζηηο νπνέεο πξνηηκνχλ λα θνηηάζνπλ, π.ρ. Αξρηηεθηνληθά θαη φρη ην επϊγγεικα αξρηηϋθηνλαο. χκθσλα επέζεο κε ηελ Ϋξεπλα, ηα θνξέηζηα Ϋρνπλ εηζϋιζεη - ηνπιϊρηζηνλ ζε επέπεδν πξνηηκάζεσλ - ζηα παξαδνζηαθϊ αλδξηθϊ επαγγϋικαηα, ελψ δελ ζπκβαέλεη ην έδην κε ηα αγφξηα θαη ηα παξαδνζηαθϊ γπλαηθεέα επαγγϋικαηα. ΜεγΪιε δηαθνξνπνέεζε ζηηο πξνηηκάζεηο ησλ δχν θχισλ εκθαλέδεηαη ζηα θηινινγηθϊ, ζηα παηδαγσγηθϊ, ζηα παξαταηξηθϊ, ζηα λνκηθϊ θαη ζηα θαιιηηερληθϊ επαγγϋικαηα, φπνπ ππεξηεξνχλ νη πξνηηκάζεηο ησλ θνξηηζηψλ. Χζηφζν δηαπηζηψλεηαη πνιχ κηθξφηεξν ελδηαθϋξνλ ησλ θνξηηζηψλ γηα ηα επαγγϋικαηα πιεξνθνξηθάο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνηηκάζεηο ησλ 87

89 αγνξηψλ, θϊηη πνπ «εέλαη αλεζπρεηηθφ θαζψο ηα επαγγϋικαηα απηϊ παξνπζηϊδνπλ ηδηαέηεξν δπλακηζκφ φζνλ αθνξϊ ηηο πξννπηηθϋο απαζρφιεζεο». Πην ζπγθεθξηκϋλα, νη επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ δηαθϋξνπλ ζεκαληηθϊ κεηαμχ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ φζνλ αθνξϊ νξηζκϋλα επαγγϋικαηα, ελψ εέλαη ηζφξξνπα θαηαλεκεκϋλεο φζν αθνξϊ Ϊιια επαγγϋικαηα. Σα απνηειϋζκαηα πνπ απαηηνχλ θνέηεζε ζε πνιπηερληθά ά ζε θπζηθνκαζεκαηηθά ζρνιά, ε ηαηξηθά θαη ηα επαγγϋικαηα πνπ Ϋρνπλ ζρϋζε κε ηα ΜΜΔ δελ παξνπζηϊδνπλ κεγϊιεο δηαθνξνπνηάζεηο φζνλ αθνξϊ ηηο πξνηηκάζεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Αληέζεηα γηα ηα ζηξαηησηηθϊ επαγγϋικαηα, ηα αγφξηα εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε πξνηέκεζε απφ φηη ηα θνξέηζηα. Σα επαγγϋικαηα ζηα νπνέα ζεκεηψλνληαη κεγϊιεο δηαθνξνπνηάζεηο ζηηο πξνηηκάζεηο ησλ δχν θχισλ εέλαη ηα θηινινγηθϊ, παηδαγσγηθϊ, ηα παξαταηξηθϊ, ηα λνκηθϊ, ηα θαιιηηερληθϊ θαη ηα επαγγϋικαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πιεξνθνξηθά. ε φιεο απηϋο ηηο θαηεγνξέεο επαγγεικϊησλ, εθηφο ηεο ηειεπηαέαο ππεξηεξνχλ ηα θνξέηζηα. Σα ραξαθηεξηζηηθϊ πνπ επηζπκνχλ νη καζεηϋο λα Ϋρεη πεξηζζφηεξν ην επϊγγεικα πνπ ζα αθνινπζάζνπλ εέλαη, θαηϊ ζεηξϊ πξνηεξαηφηεηαο, ε ζχλδεζε κε ηα ελδηαθϋξνληϊ ηνπο (90,97%) θαη ε θαιά ακνηβά (86,06%). Ο παξϊγνληαο ηεο αλεξγέαο επεξεϊδεη ηηο επαγγεικαηηθϋο πξνηηκάζεηο ησλ καζεηψλ κε Ϋλαλ ηδηφηππν ηξφπν. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηϋο ε κνληκφηεηα θαη ε κε χπαξμε θηλδχλνπ αλεξγέαο δελ πεξηιακβϊλνληαη ζε πςειφ βαζκφ ζηα θξηηάξηα επηινγάο ηνπ επαγγϋικαηνο. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξϊ φκσο ε χπαξμε αλεξγέαο εκθαλέδεηαη λα απνηειεέ γηα πνιινχο καζεηϋο ηνλ θπξηφηεξν παξϊγνληα απφξξηςεο ελφο επαγγϋικαηνο (61,6%) ζπγθξηλφκελνο κε ηηο «φρη θαιϋο νηθνλνκηθϋο απνιαβϋο» (16,33%), ην εξγαζηαθφ πεξηβϊιινλ (12,09%), ηελ θνηλσληθά πξνθαηϊιεςε (8,29%) πνπ ζπλδϋεηαη κε νξηζκϋλα επαγγϋικαηα θαη ην θνπξαζηηθφ σξϊξην (5,12%). ην εξψηεκα αλ πξνηηκνχλ κηα ζϋζε ζηνλ δεκφζην ά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα, ην 59% ησλ καζεηψλ δελ πξνηηκϊ κηα ζϋζε ζην Γεκφζην. Οη καζεηϋο ηεο επαξρέαο δεέρλνπλ ζηαηηζηηθϊ κεγϊιε πξνηέκεζε ζε κηα ζϋζε ζην Γεκφζην (49,2%) απφ ηνπο καζεηϋο ηεο Αζάλαο (33,9%). ΣΫινο, ε νηθνγϋλεηα θαέλεηαη λα «πιϊζεη» ηηο εθπαηδεπηηθϋο επηζπκέεο ησλ καζεηψλ θαη αλϊινγα κε ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζηϊηνπο ηεο επεξεϊδεη ζε κεγϊιν βαζκφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ζηφρν ηνπο. 88

90 4.6.2 Απνηειέζκαηα έξεπλαο ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην ΑΠΘ (2009) Ζ ζπγθεθξηκϋλε Ϋξεπλα Ϋγηλε ζην πιαέζην ησλ πξνγξακκϊησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην ΑΠΘ ππφ ηελ επηζηεκνληθά θαζνδάγεζε ηεο θαζεγάηξηαο ςπρνινγέαο Βαζηιηθάο ΓειεγηΪλλε-Κνπτκηδά, θαη παξνπζηϊζηεθε ζε εκεξέδα γηα ηα απνηειϋζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ ηεο Δπηηξνπάο Δξεπλψλ ηνπ ΑΠΘ [15], θαη ζηελ νπνέα ζπκκεηεέραλ καζεηϋο θαη καζάηξηεο Γ Γπκλαζένπ, Α Λπθεένπ θαη Α ΣΔΔ, ελψ ν αξηζκφο ησλ Ϋγθπξσλ θαη πιάξσο ζπκπιεξσκϋλσλ εξσηεκαηνινγέσλ άηαλ Έλα κεγϊιν πνζνζηφ ηνπ δεέγκαηνο πηζηεχεη φηη αξθεηϊ επαγγϋικαηα εμαθνινπζνχλ λα ραξαθηεξέδνληαη "αλδξηθϊ" θαη "γπλαηθεέα", θαη ε Ϊπνςε απηά, "πξνθαλψο αληαλαθιϊ ηφζν ηελ έδηα ηελ θνηλσληθά πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη ηηο ζηεξεφηππεο αληηιάςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ, φζνλ αθνξϊ ηηο θνηλσληθϋο ζρϋζεηο ησλ θχισλ ζην δεκφζην ρψξν". Ζ πξνεγνχκελε Ϋξεπλα αληέζεηα, δηαπέζησλε φηη νη γπλαέθεο Ϋρνπλ εηζϋξζεη ζε αληξηθϊ επαγγϋικαηα. Δλ Ϋηε 2009, νη ζεηηθϋο επηζηάκεο εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη αληξηθά επαγγεικαηηθά επηινγά, ελψ νη θνηλσληθϋο θαη αλζξσπηζηηθϋο επηζηάκεο, γπλαηθεέα. Παξαηεξεέηαη, θαηϊ ζπλϋπεηα, θαη ζάκεξα θπιεηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ζπνπδψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ θιϊδσλ. ΔπηπιΫνλ, δηαηεξεέηαη ε αληέιεςε γηα ηνλ ηππηθφ -σο πξνο ην θχιν- θαηακεξηζκφ ξφισλ θαη επζπλψλ ζηελ νηθνγϋλεηα θαη ηελ εξγαζέα. ζνλ αθνξϊ ηελ αγνξϊ εξγαζέαο, ππϊξρνπλ ζνβαξϋο ελδεέμεηο φηη ε ηδηφηεηα "Ϊλδξαο-θνπβαιεηάο" εμαθνινπζεέ λα δηαηεξεέηαη σο ζηνηρεέν ηεο αλδξηθάο ηαπηφηεηαο, σο εθδάισζε αλδξηζκνχ θαη σο δϋζκεπζε πνπ ζπλδϋεηαη κε ηνλ αλδξηθφ ξφιν. Έλα Ϊιιν ζεκαληηθφ ζηνηρεέν ηεο Ϋξεπλαο εέλαη φηη ηα θνξέηζηα, φρη κφλν εκθαλέδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ζε ζρϋζε κε ηα αγφξηα, αιιϊ θαη ζεσξνχλ ηελ εθπαέδεπζε ζεκαληηθφ παξϊγνληα γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπο. Απηφ ζεκαέλεη φηη ε εθπαέδεπζε παέδεη πηα πνιχ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο δηαδηθαζέεο κεηϊβαζεο ησλ θνξηηζηψλ παξϊ ησλ αγνξηψλ ζηελ ελάιηθε δσά, θαζψο θαέλεηαη φηη απνηειεέ ην θιεηδέ γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, δειαδά γηα νηθνλνκηθά αλεμαξηεζέα, απαζρφιεζε ζηνλ ηξηηνγελά ηνκϋα ησλ ππεξεζηψλ θαη δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ νηθνγϋλεηαο θαη εξγαζέαο. Χο πξνο ηηο επαγγεικαηηθϋο επηινγϋο, ην θνξέηζη πξνηηκϊ ην επϊγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη γεληθϊ επαγγϋικαηα πνπ πξνυπνζϋηνπλ αλψηαηε εθπαέδεπζε εέηε ζην δεκφζην εέηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα (ζπκπεξηιακβαλνκϋλεο ηεο εξγαζέαο σο ειεχζεξεο επαγγεικαηέαο). Χζηφζν, σο πξνο ηελ επηινγά, δέλεη κεγϊιε βαξχηεηα ζην ζπλδπαζκφ θαξηϋξαο-νηθνγϋλεηαο. 89

91 Σν αγφξη, αληέζεηα, επηιϋγεη θπξέσο επαγγϋικαηα επηζηεκφλσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ αιιϊ θαη κηθξνεπηρεηξεκαηηψλ θαη ηερληηψλ Απνηειέζκαηα έξεπλαο ζε καζεηέο ηεο Γ Λπθείνπ Γεληθψλ Λπθείσλ γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ζρνιήο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ζ ζπγθεθξηκϋλα Ϋξεπλα πξαγκαηνπνηάζεθε ζηα πιαέζηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ καζάκαηνο πζηάκαηα Τπνζηάξημεο ΑπνθΪζεσλ ηνπ Πνιπηερλεένπ Κξάηεο απφ ηηο Κ.ΚαςσκελΪθε θαη Δ. ΠιπηΪ [16]. θνπφο ηεο Ϋξεπλαο άηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ θξηηεξέσλ ζχκθσλα κε ηα νπνέα νη καζεηϋο ηεο Γ Λπθεένπ επηιϋγνπλ ζρνιϋο ηεο ηξηηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο, αιιϊ θαη ε απνηχπσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πξνηηκάζεσλ θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεϊδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ θαη πξνηηκάζεσλ απηψλ (θχιν, κνξθσηηθφ επέπεδν γνλϋσλ θ.α.). Ζ Ϋξεπλα πξαγκαηνπνηάζεθε ηελ πεξένδν Μαξηένπ Απξηιένπ ηνπ 2009, ζε δεέγκα 232 καζεηψλ, πνπ θνηηνχλ ζε 5 ηπραέα Γεκφζηα ΓεληθΪ Λχθεηα ηεο πφιεο ησλ Υαλέσλ. Σα ζηνηρεέα ζπιιϋρζεθαλ κε δνκεκϋλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνέν ζπκπιεξψζεθε αλψλπκα απφ ηνπο καζεηϋο ζην ζρνιεέν ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηειϊκβαλε 18 εξσηάζεηο, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνέσλ άηαλ θιεηζηϋο. Οη εξσηάζεηο αθνξνχζαλ ηα δεκνγξαθηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ησλ καζεηψλ (θχιν), θνηλσληθννηθνλνκηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ (επέπεδν εθπαέδεπζεο γνλϋσλ, επϊγγεικα γνλϋσλ, νηθνλνκηθά θαηϊζηαζε νηθνγϋλεηαο), εθπαηδεπηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ (βαζκνινγέα, θαηεχζπλζε) θαη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθϊ κε ηηο εθπαηδεπηηθϋο ηνπο πξνηηκάζεηο γηα ην κϋιινλ θαη ηα θξηηάξηα ηα νπνέα ηνπο νδάγεζαλ ζε απηϋο. Απφ ηηο εξσηάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηάξα, θαηαξράλ, πξνϋθπςαλ θϊπνηα ζπκπεξϊζκαηα γηα ηνπο γνλεέο ησλ καζεηψλ θαη θαη επϋθηαζε ησλ Υαλησηψλ ηεο πξνεγνχκελεο γεληϊο απφ απηά ησλ καζεηψλ. Παξαηεξνχκε φηη νη γνλεέο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ Ϋρνπλ απνθνηηάζεη απφ ηε ΓεπηεξνβΪζκηα θαη ηελ ηξηηνβϊζκηα Δθπαέδεπζε ζε πεξέπνπ έζα πνζνζηϊ (πεξέπνπ 38%), δηαζϋηνπλ δειαδά Ϋλα πνιχ θαιφ κνξθσηηθφ επέπεδν. χκθσλα επέζεο κε ζηνηρεέα ηεο απνγξαθάο ηνπ 2005 ηεο ΔΤΔ, ν λνκφο Υαλέσλ αλάθεη ζηνπο λνκνχο κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ αηφκσλ (47,2%) πνπ δελ νινθιάξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθά εθπαέδεπζε. Δέλαη ν ηξέηνο λνκφο ζε επέδνζε κεηϊ ην λνκφ Αηηηθάο (πνζνζηφ 35,2%) θαη Θεζζαινλέθεο (40,1%). ΔλδεηθηηθΪ αλαθϋξνπκε φηη ππϊξρνπλ λνκνέ πνπ ην 64-67% ησλ θαηνέθσλ ηνπο Ϋρνπλ ζρνιηθϋο γλψζεηο ρακειφηεξεο απφ ηηο ππνρξεσηηθϋο, φπσο ε Ρνδφπε θαη ε Δπξπηαλέα. ζν αθνξϊ ηα επαγγϋικαηα ησλ γνλϋσλ, παξαηεξνχκε φηη πνιινέ εέλαη δεκφζηνη ππϊιιεινη (νη παηϋξεο ζε πνζνζηφ 17,67% θαη νη κεηϋξεο ζε πνζνζηφ 11,21%) Δπέζεο 90

92 πνιινέ παηϋξεο εέλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο (ζε πνζνζηφ 17,67%), θαη νη πεξηζζφηεξεο κεηϋξεο αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθϊ (ζε πνζνζηφ 17,67%). ζν αθνξϊ ηηο βαζκνινγηθϋο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηε Β Λπθεένπ θαέλεηαη λα ππεξηεξνχλ ηα θνξέηζηα, γεγνλφο πνπ ζπγθιέλνπλ φιεο νη εθπαηδεπηηθϋο Ϋξεπλεο ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ. Οκνέσο, ζηελ Ϋξεπλα ηεο παξαγξϊθνπ πξνϋθπςε φηη ηα θνξέηζηα, φρη κφλν εκθαλέδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ζε ζρϋζε κε ηα αγφξηα, αιιϊ θαη ζεσξνχλ ηελ εθπαέδεπζε ζεκαληηθφ παξϊγνληα γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπο. ζν αθνξϊ ηελ απφθαζε γηα ηηο ζρνιϋο πνπ ζα επηιϋμνπλ νη καζεηϋο, κφλν Ϋλαο ζηνπο πϋληε δειψλεη φηη ζα απνθαζέζεη κεηϊ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξέσλ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ζηηο Παλειιάληεο εμεηϊζεηο. Απφ απηνχο πνπ Ϋρνπλ απνθαζέζεη νη πεξηζζφηεξνη ζα δειψζνπλ πνιχ ιέγεο ζρνιϋο, δειαδά ιηγφηεξεο απφ δϋθα. Οη καζεηϋο εκθαλέδνληαη θαη αξθεηϊ ελεκεξσκϋλνη φζν αθνξϊ ην πεξηερφκελν θαη ηηο επαγγεικαηηθϋο πξννπηηθϋο ησλ ζρνιψλ πνπ ηνπο ελδηαθϋξνπλ, κε ηνπο κηζνχο λα δειψλνπλ αξθεηϊ ελεκεξσκϋλνη θαη νη ππφινηπνη ιέγν ελεκεξσκϋλνη. Οη καζεηϋο δειψλνπλ φηη Ϋρνπλ ελεκεξσζεέ θπξέσο απφ ην ζρνιεέν θαη ηνπο θαζεγεηϋο. Σν δηαδέθηπν απνηειεέ ηε δεχηεξε ζεκαληηθά πεγά πιεξνθφξεζεο, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηε δηεέζδπζά ηνπ ζηα λεαξϊ Ϊηνκα. Οη γνλεέο θαη νη ζπγγελεέο Ϋπνληαη ζαλ βαζηθά πεγά πιεξνθφξεζεο ησλ λϋσλ αιιϊ κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ (πεξέπνπ 23%). Σα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο πνπ άηαλ επηινγά ζηε ζπγθεθξηκϋλε εξψηεζε εέρε κεδακηλά απάρεζε ζηνπο εξσηεζϋληεο. Θα πεξέκελε θαλεέο πσο νη πεγϋο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηϋο γηα λα ελεκεξσζνχλ ζα ηνπο επεξϋαδαλ θαη ζηελ επηινγά ησλ ζρνιψλ. ηελ παξνχζα φκσο Ϋξεπλα δελ ζπκβαέλεη απηφ. Αληέζεηα νη καζεηϋο θαέλεηαη λα επεξεϊδνληαη πξψηα απφ ηνπο γνλεέο ηνπο θαη ζε δεχηεξν επέπεδν απφ ηνπο θέινπο. ΜεηΪ αθνινπζνχλ νη θαζεγεηϋο θαη ην δηαδέθηπν. Παξαηεξεέηαη επέζεο φηη νη καζεηϋο πνπ επεξεϊδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλεέο ηνπο εέλαη απηνέ κε πεξηζζφηεξν κνξθσκϋλνπο γνλεέο. Οη καζεηϋο κε γνλεέο πνπ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηελ θαηψηαηε βαζκέδα εθπαέδεπζεο ηεέλνπλ λα επεξεϊδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θαζεγεηϋο ηνπο θαη ην Γηαδέθηπν. Ζ Ϋξεπλα ηεο παξαγξϊθνπ εέρε ζηελ θαηϊηαμε ησλ παξαγφλησλ επηξξνάο ζηελ επηινγά ηνπ επαγγϋικαηνο πξψηα ηνπο γνλεέο, φπσο θαη ζηε δηθά καο Ϋξεπλα θαη κεηϊ ηελ θνηλσλέα θαη ηνπο θαζεγεηϋο. Αθνινπζνχλ ηα ΜΜΔ θαη νη θέινη. εκαληηθφ εέλαη επέζεο ην γεγνλφο φηη ην 41% ησλ καζεηψλ ζεσξεέ φηη ε επηινγά ηνπ επαγγϋικαηνο εέλαη πξνζσπηθά επηινγά. Ζ Ϋξεπλα απηά βϋβαηα πξαγκαηνπνηάζεθε ην 2004, γηα απηφ δελ πεξηειϊκβαλε ζηηο επηινγϋο ηεο ην δηαδέθηπν. Δπέζεο αθνξνχζε καζεηϋο Α Λπθεένπ. 91

93 Δλψ νη καζεηϋο παξνπζηϊδνληαη αξθεηϊ ελεκεξσκϋλνη γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιψλ πνπ ηνπο ελδηαθϋξεη, δελ επϋιεμαλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ παξαθνινπζνχλ κε πξσηαξρηθφ θξηηάξην ηηο ζρνιϋο ζηηο νπνέεο νδεγεέ, ην νπνέν επηιϋγεηαη ζαλ δεχηεξν θξηηάξην (πνζνζηφ 36,86%). Σν βαζηθφ θξηηάξην γηα επηινγά θαηεχζπλζεο εέλαη ην ελδηαθϋξνλ ηνπο γηα ηα καζάκαηα ηεο θαηεχζπλζεο. Απηφ ην θξηηάξην θαέλεηαη επέζεο λα εέλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ γηα ηα θνξέηζηα απφ φηη ηα αγφξηα. Δέλαη αμηνζεκεέσην φηη ζηηο ζρνιϋο πνπ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθϊ δηαθνξεηηθϊ πνζνζηϊ αλϊκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξέηζηα θαη ππεξηεξνχλ ηα θνξέηζηα εέλαη θπξέσο νη παηδαγσγηθϋο ζρνιϋο, νη θηινινγηθϋο, νη λεπηαγσγψλ-βξεθνθφκσλ, ε λνκηθά, νη θνηλσληθϋο επηζηάκεο θαη ηα θαιιηηερληθϊ επαγγϋικαηα. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηϊ, ηα αγφξηα πξνηηκνχλ ζεκαληηθϊ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξέηζηα ηηο πνιπηερληθϋο, ηηο ζηξαηησηηθϋο, ηηο αζηπλνκηθϋο θαη ηηο ζρνιϋο πιεξνθνξηθάο. Παξφκνηα εέλαη θαη ηα απνηειϋζκαηα ηεο Ϋξεπλαο ηεο παξαγξϊθνπ Ζ βαζηθά καο δηαθνξνπνέεζε κε απηά ηελ Ϋξεπλα εέλαη φηη νη ζρνιϋο ηνπ πνιπηερλεένπ πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα απφ φηη ηα θνξέηζηα. Ζ δεχηεξε Ϋξεπλα επέζεο δηαπηζηψλεη, φπσο αλαθϋξζεθε, φηη αξθεηϊ επαγγϋικαηα εμαθνινπζνχλ λα ραξαθηεξέδνληαη αλδξηθϊ θαη γπλαηθεέα. Ζ ΫξεπλΪ καο πηζηνπνηεέ ηα παξαπϊλσ ζπκπεξϊζκαηα θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θνξέηζηα δειψλνπλ θπξέσο θαζεγεηηθϋο ζρνιϋο, ελψ ηα αγφξηα Πνιπηερλεέν. χκθσλα επέζεο κε ζηνηρεέα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο, ε πνζνζηηαέα θαηαλνκά θνηηεηψλ θαηϊ θχιν θαη ηνκϋα ζπνπδψλ ην , ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνέεζε ISCED-97 ηεο UNESCO εέλαη φπσο παξνπζηϊδεηαη ζην ζράκα 2 πνπ αθνινπζεέ. Δηθφλα 4.1: Καηαλνκά θνηηεηψλ θαηϊ θχιν θαη ηνκϋα ζπνπδψλ ην , ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνέεζε ISCED-97 ηεο UNESCO 92

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα