:.. ~ ... )\ J. ~ ~ ι. .. 'lt. ι..-: ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. μ.&&.~ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑ,ΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ":.. ~ ... )\ J. ~ ~ ι. .. 'lt. ι..-: ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. μ.&&.~ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑ,ΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑ,ΤΙΣΜΟΥ..; 1.. 'lt ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ t ~ ~ ι. -,:. t,,.,. - - J~ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ι J J ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜ ΕΝΩΝ. μ.&&.~ :.. ~ "* ~, )\ J.... ' ' "\. 1 ~... ι..-: ι ι j ΕΙΣΗLΉΤΗΣ. Μιχάλης Παπουτσιδάκης ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ. Γκουρντίλης Βασίλειος ΑΜ.32665

2 ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ AUTOMATION OF UNDERWATER THREE- PHASE MOTOR AND ALTERATION OF ΤΗΕ CONTROL FLOW OF WATER TANKS. :ι Ω Ω ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ. Μιχάλης Παπουτσιδάκης ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ. Γκουρντίλης Βασίλειος ΑΜ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ Ι ΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝ Ι ΚΑ ΓΙ Α ΤΟΥΣ Κ Ι ΝΗΤΗΡΕ Σ Επαγωγή Ρ ευ ματοφόρο ς αγ ωγός μέ σα σε μαγνητικό πεδίο Κινητ ή ρ ες συνεχούς ρε ύματος Είδη τυλ ιγμάτων Σ Ρ - Είδη κινητ ή ρων ΣΡ Σύγχρονος κινητήρας ΕΡ Αλλαγή φοράς περιστροφής Ασύγχρονοι κινητήρες Λειτουργ ία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Απώλειες ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΤΡ ΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Εισαγωγ ή Κατηγορίες αντλιών Εξαρτήματα του υποβρύχιου κινητήρα ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ Κ ΙΝΗΤΗ ΡΑ Εισαγωγή Ηλεκτρόδ ια στάθ μη ς ΑΓΩΓΟ Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗ Σ ΗΛΕΚ ΕΝΕΡΓΕ ΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Εισαγωγ ή Γε ώτρηση Εγκατάστασ η του υποβρύχιου κινητήρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΞΩΤΕΡ ΙΚΗ Ε ΓΚΑΤΑΠΑΣ Η Εισαγωγή Τροφοδοσ ία ηλεκτρκού ρεύματος

4 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Βαθμός προστασίας Εγκατάσταση του πίνακα Μέρη του ηλεκτρικού πίνακα ΑΝΑΛΥΣ Η ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ κ υριο. κυ. κλ ωμα τρ ι φ ασικου ' κινητηρα Κύριο κύκλωμα του αστέρα τριγώνου Λε ιτουργία κύριου κυκλώματος Ασφάλειες τήξης Αυτόματες ασφάλειες ( μικροαυτόματοι) Ηλεκτρονόμοι Αρχή λειτουργίας Κατηγορίες ηλεκτρονόμων Υπολογισμός ηλεκτρ ικών αγωγών Θερμικό Λειτουργία θερμικού ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Λειτουργία βοηθητικού κυκλώματος αυτόματο - χειροκίνητο Λειτουργία βοηθητικού κυκλώματος αστέρα τρίγωνο Λειτουργία βοηθητικού κυκλώματος επιτ φάσεων και ελεγκτή στάθμης Χρονικό Επιτηρητής φάσης Ελεγκτής στάθμης Βάση λυχνείας Βοηθητικές επαφές Ο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Εισαγωγή Βοηθ κύκλωμα επιλο γέα κατάστασης και τα μπουτόν start - stop Όργανα μετρήσεων Βοηθ κύκλωμα μπουτόν έκτακτης ανάγκης και ενδεικτικές λυχνείες Μπουτόν start - stop Διακόπτης λειτουργίας Ενδ εικτ ικ ές λυχνίες Αναλογικό αμπερόμετρο Αναλογικό βολτόμετρο Μπουτόν ανάγκης Δ ιακόπτης μεταγωγής βολτόμετροu

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Έλεγχος της στάθμης του υγρού της δεξαμενής Λειτουργία του συστήματος των δεξαμενών Πιεζοστάτης ή ( πρεσοστάτης) Μανόμετρο απόλυτης πίεσης Ηλεκτροβάνα Ηλεκτρικός διακόπτης ελέγχου στάθμης τύπου πλωτήρα Πιεστική δεξαμενή ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ \. ι ι.. - ο αυτοματισμός υποβρύχιου τριφασικού κινητήρα και εναλλαγή ελέγχου ροής των δεξαμενών είναι ιδιαίτερα χρήσιμος. Ενδείκνυται σε εφαρμογές όπου είναι αδύνατο ο άνθρωπος να πλησιάσει τον χώρο εργασίας διότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του τύπου κινητήρων κυρίως βρίσκεται στο υπέδαφος. ο αυτοματισμός του συστήματος βρίσκεται συνήθως μέσα σε μεταλλικό κουτί βιομηχανικού τύπου στην επιφάνεια στην πιο κοντινή απόσταση από τον κινητήρα προστατευό μενος από ένα μικρό κτίριο όπου υπάρχει κα ι η τροφοδοσία αυτού από την ΔΕΗ, η λήψη του νερού των δεξαμενών πραγματοποιείται με σωληνώσεις με χρήση ηλεκτροβάννων, η απόσταση των δεξαμενών από το όλο σύστημα διαφέρει και εξαρτάτα ι από τις ανάγκες τη ς κάθε εφαρμογής. Υπάρχουν πολλά σενάρια με αυτοματοποιημένες λύσε ις για τέτοιου είδους συστήματα μερ ικά από αυτά είναι. Αποστράγγιση υδάτων υδροφόρου ορίζοντα(επιφανειακή) Αντλίες όμβριων εργοταξιακης χρήσης Μεταφορά λυμάτων ί'.\ντληση καύσιμων Στα παραπάνω συστήματα τα εξαρτήματα που περιέχει ο κινητήρας καθώς και ο αυτοματισμός διαφέρει και εξαρτάτα ι από τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Στην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την άντληση του νερού με την χρήση ενός υποβρύχιου τριφασικού κινητήρα ο οποίος θα περιέχει αντλία και την διευθέτηση του νερού εφαρμόζοντας ένα σενάριο. 6

7 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάλυση και η μελέτη του τριφασικού κινητήρα της άντλησης του νερού και η κατανομή του σε δεξαμενές. Θα αναλυθεί η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του συστήματος.σ υγκε κριμένα-αυτόματη προστασία του κινητήρα από υπέρταση,προστασία του κινητήρα με χρήση αισθητήριων στάθμης του νερού (ηλεκτρόδ ια),χρήση θερμικού,υλοποίηση κύριου κυκλώματος,υλοποίηση αυτοματισμού βοηθητικού κυκλώματος με χρήση αστέρα τρίγωνο και χρονικό,αυτοματισμός κατανομής του νερού με ηλεκτροβάνες αισθητήρια δεξαμενής και επικοινωνία με το σύστημα. Θα αναλυθεί η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του συστήματος.συγκεκριμένα-μπουτόν start και stop, μπουτόν έκτακτης ανάγκης. 7

8 ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο τριφασικός κινητήρας τοποθετείται στο υπέδαφος σε τέτοιο ύψος ώστε να έρχεται σε ικανοποιητική επαφή με το νερό. Επάνω στον κινητήρα είναι προσαρμοσμένη η αντλία ύδατος η συνδεσμολογία του κινητήρα πραγματοποιείται με ανθυγρό καλώδιο κατάλληλης διατομής σύμφωνα με τα στοιχεία του κινητήρα, εξωτερικά και επάνω στο μοτέρ τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια (αισθητήρια) για την προστασία του καθώς επίσης και ο σωλήνας του νερού άντλησης. Στην επ ιφάνεια έχοντας έτοιμη την υποδομή(κτίριο) τοποθετείται ο μεταλλικός ηλεκτρικός πίνακας.επάνω φέρει τη ν εξωτερική πόρτα αναλογικά όργανα βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ενδεικτικές λυχνίες, μετρητή,μπουτόν χειρισμού σταρτ και στοπ,διακόπτη λειτουργίας καθώς και μπουτόν έκτακτης ανάγκης. Στο εσωτερ ικό του πίνακα πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες (ασφάλειες αυτόματοι διακόπτες κλπ) σύμφωνα με του κανον ισμούς των εσωτερικών ηλεκτρικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πραγματοποιείται η συνδεσμολογία του κύριου κυκλώματος, του βοηθητικού κυκλώματος αστέρα τρίγωνο με χρήση χρονικού, η συνδεσμολογία του επιτηρητή φάσης, του θερμικού, πιεσοστάτης, και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα των αισθητήριων. Οι δεξαμενές που θα χρησιμοποιηθούνε θα είναι δυο και θα είναι συνδεδεμένες με το όλο σύστημα, οι οποίες θα φέρουν και από ένα αισθητήριο στάθμης καθώς και από μια ηλεκτροβάνα, θα χρησιμοποιηθεί και μ ετρητής κατανάλωσης. Όταν το σύστημα μας είναι στην χειροκίνητη λειτουργία ο χειριστής θα είναι σε θέση να ξεκινήσει η να σταματήσει άμεσα τον τριφασικό κινητήρα και την διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών. Όταν το σύστημα μας είναι στην αυτόματη λειτουργία και αφού όλες οι συνθήκες είναι ιδανικές ( η λεκτρόδια, επιτηρητής φάσης κλπ) θα αντλεί νερό και θα τροφοδοτεί και τις δυο δεξαμενές ταυτόχρονα όταν η πρώτη δεξαμενή γεμίσε ι αυτόματα θα κλείνει την τροφοδοσία της και όταν η δεύτερη δεξαμενή γε μίσει και αυτή εξίσου θα κλείνει αυτόματα την τροφοδοσία της, αυτό θα επαναλαμβάνεται. Εάν μια δεξαμενή από τις δυο είναι πλήρες τότε θα τροφοδοτεί αυτήν η οποία το νερό της δεν επαρκεί, εάν και οι δυο δεξαμενές είναι πλήρες τότε το σύστημα αυτόματα θα σταματά. Σε περίπτωση που έχο υμε χειροκίνητη λειτουργία δεν θα πρέπει να ενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία και όταν έχου με αυτόματη λειτουργία δεν θα πρέπει να ενεργοποιείται η χειροκίνητη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση είτε έχουμε χειροκίνητη λειτουργία είτε αυτόματη λειτουργία η διαδικασία θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται εάν πατήσουμε το μπουτόν έκτακτης ανάγκης. 8

9 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το νερό είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωση που είναι απαραίτητη σε όλες τις γνωστές μορφές ζωής του πλανήτη μας.ο ι άνθρωποι και τα ζώα έχουν στο σώμα τους 60%-70% νερό, ενώ φθάνει και το 90% εκείνου των κυπάρων. Από τα πρώτα χρόνια ο άνθρωπος ε(χε την ανάγκη αναζήτησης του νερού για την επιβίωσ η του. Η αναζήτηση αυτή δ ιέφερε γεωγραφικά λόγο των κλιματολογικών φαινομένων,δηλαδή σε κάποια σημεία της γης το νερό επαρκούσε κα ι σε κάποια άλλα λόγου έλλειψη της βροχής λιγοστό,με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να διανύε ι μεγάλες αποστάσεις για την αναζήτηση κα ι αποθήκευση του, Στα αρχαία χρόνια εφευρέθηκαν οι πρώτες μηχανές άντλησης του νερού και αποθήκευσης του, μια από αυτές είναι ο κοχλίας του Αρχιμήδη η οποία χρησίμευε στην άντληση ύδατος από ένα χαμηλό επίπεδο σε ένα άλλο υψηλότερο, στα ρωμαϊκά χρόνια αυτά τα συστήματα εξελίχτηκαν περισσότερο με τα ρωμαϊκά υδραγωγεία τα οποία ήταν ένα τεχνητό κανάλι μεταφοράς του νερού από ένα σημείο σε ένα άλλο και αποθήκευσης του σε μεγάλες δεξαμενές αργότερα κάνουν την εμφάνιση το υς οι πρώτες κεραμ ικές σωληνώσεις μεταφοράς του νερού. Στα σημερινά χρόνια με τ ην είσοδο των μηχανών η εύρεση του νερού και η αποθήκευση του έγινε ευκολότερ η όσο ποτέ, η υπερκατανάλωση του όμως οδήγησε σε πολλά προβλήματα. Η έλλειψη νερού αναγνωρίζεται ως παρούσα η μελλοντική απειλή στην ανθρώπινη δραστηριότητα ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει το φαινόμ ενο της ξηρασίας,η αναζήτηση του νερού παραμένει μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Μ εσαιωνική αναπαράσηισιι του κοχλία του Αρχιμήδιι 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ένας από τους σπουδαιότερους νόμους της φύσης είναι ο νόμος της διατήρησης της ενέργειας. Η ενέργεια βρίσκεται στην φύση σε διάφορες μορφές (κινητική, θερμική, ηλεκτρική κλπ ) που έχουν τη ν δυνατότητα να μετατρέπονται από την μια μορφή στην άλλη παραμένοντας σε άθροισμα πάντοτε σταθερό. Ο ι η λεκτρικές μηχανές είναι μηχανισμοί που μετατρέπουν μια μορφή ενέργειας σε μια άλλη, συγκεκριμένα. Η μηχανή που μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια λέγεταιγεννήτρια Η μηχανή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική ενέργεια λέγεται κινητήρας. Ανάλογα με την μορφή του ηλεκτρικού ρεύματος ο ι ηλεκτρικές μηχανές χωρίζονται σε δυο κατηγόριε ς. Τους ηλεκτρικούς κινητήρες συνεχούς ρεύματος Τους ηλεκτρικούς κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος Επαγωγή. Είναι το φαινόμενο που αναπτύσσεται ΗΕΔ στα άκρα. α. Πηνίου όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διαπερνά τις σπείρες του και δίνεται από τον τύπο. Ε=-η dφ/dτ όπου η = αριθμός σπειρών φ= μαγνητική ροή τ= ο χρόνος που διαρκεί το φαινόμενο β. Αγωγού όταν αυτός κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο η σε κινούμενο μαγνητικό πεδίο, και δίνεται από τον τύπο. Ε=Β 1 u ημφ αγωγού ακίνητου μέσα όπου Β= μαγνητική επαγωγή 1= μήκος αγωγού μέσα στο μαγνητικό πεδίο υ= ταχύτητα φ= η γωνία που σχηματίζει ο αγωγός με τις μαγνητικές γραμμές. Ι Ρλ. ΙJ 10

11 Η φορά της ΗΕΔ βρίσκεται με πρακτικό τρόπο που λέγεται κανόνας του δεξιού χεριού που σχηματίζει ο δείκτης,ο αντίχειρας και το υπόλοιπο μέρος τρισορθογώνιου άξονα. Σε αυτόν ο δείκτης δείχνει τη φορά του μαγνητικού πεδίο υ (a), ο αντίχειρας δείχνει την φορά κίνησης του αγωγού (axb) και το υπόλοιπο μέρος δείχνει την φορά της ΗΕΔ (b). a... t axb Εικόνα 1. κανόνας του δεξιού χεριού Ρε υματοφόρος αγωγός μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Αν τοποθετηθεί αγωγός που διαρρέετε από ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σε μαγνητικό πεδίο ι παρατηρείται πως ο αγωγός κινείτα ι προς μια ορισμένη διεύθυνση δηλαδή στον αγωγό εξασκείται κάποια δύναμη. Η δύναμη αυτή δίνεται από τον τύπο. F=B 11 ημφ όπου Β= μαγνητική επαγωγή Ι = η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1= μήκος αγωγού μέσα στο μ αγν ητικό πεδ ίο φ= η γωνία που σχηματίζει ο αγωγός μέσα στο μαγνητικό πεδίο. {βλ.ιj Εικόνα 2. Ρευματοφόρος αγωγός μέσα σε μαγν ητικό πεδίο. 11

12 1.1.3 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος είναι όμοιοι κατασκευαστικά με τις συνεχούς ρεύματος. γεννήτριες Για να εξηγήσουμε την αρχή λειτουργίας των κινητήρων συνεχούς ρεύματος πρέπει να τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρική ενέργεια την μηχανή από μια πηγή συνεχούς ρεύματος για να μας δώσει κινητική ενέργεια στο άξονα της. Αυτό πραγματοποιείται μέσο των ψηκτρών και του συλλέκτη η πηγή διοχετεύει συνεχές ρεύμα εντάσεως στην σπείρα των δυο αγωγών / οι αγωγο( βρίσκονται μέσα στο μαγνητικό πεδίο της μηχανής και θα ασκηθεί σε κάθε ένα αγωγό μια δύναμη f που θα έχει διεύθυνση κατά την εφαπτόμενη στο τύμπανο. Οι δυνάμεις αυτές αποτελούν ένα ζεύγος δυνάμεων που ασκεί ροπή στο επαγωγικό τύμπανο. Αποτέλεσμα της ροπής αυτής είναι να στραφεί το τύμπανο περί τον άξονα κατά την φορά που δείχνει το τόξο. Είναι εύκολο να δει κανείς ότι οποιαδήποτε θέση και αν έχει η σπείρα των δυο αγωγών κατά την περιστροφή του τύμπανου / η φορά της ροπής των δυνάμεων που ασκούνται στους αγωγούς είναι πάντοτε η ίδια. Εικόνα 3. περιστροφή Η ροπή τ που ασκεί το ζεύγος αυτό των δυνάμεων στο επαγωγικό τύμπανο δεν είναι σταθερή. Το μέτρο της κάθε στιγμή δίνεται από την σχέση. τ= 2 F r σε Nm όπου F= η δύναμη σε Ν που ασκείται σε κάθε αγωγό της σπείρας r= η ακτίνα σε m του επαγωγικού τυμπάνου. Για να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής του επαγωγικού τυμπανου σε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος θα πρέπει η να αλλάξουμε την πολικότητα των μαγνητικών πόλων η να αλλάξουμε την φορά του ρεύματος μέσα στους αγωγούς του. Δηλαδή να αλλάξουμε την πολικότητα της πηγής, εάν αλλάξουμε και τα δυο η φορά περιστροφής του κινητήρα δεν αλλάζει. Ιβλ

13 Κατά τ ην φορά του κινητήρα ανεξάρτητα την κατεύθυνση δημιουργούνται ηλεκτρεγερτικές δυνάμεις από επαγωγή. Αυτό συμβαίνει και στους αγωγούς του περιστρεφόμενου επαγωγικο ύ τυμπανου. Παρατηρούμε ότι η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται στην περιστρεφόμενη σπείρα του κινητήρα έχε ι φορά αντίθετη από την φορά που έχε ι η ένταση του ρεύματος που κυκλοφορεί μέσα σε αυτήν. Δηλαδή η τάση της πηγής που τροφοδοτεί τον κινητήρα πρέπει να υπερνικήσει αυτήν την αντίθετη ηλεκτρεγερτική δύναμη για να μπορέσει να κυκλοφορήσει το ρεύμα στους αγωγούς. Αυτός είνα ι ο λόγο ς που την ονομάζουμε αντ ιηλεκτρική δύναμη του κινητήρα. Τα μέρη του κινητήρα είνα ι. Οι στοιχειώδεις ηλεκτρικές μηχανές αποτελούντα ι από το ακίνητο και το περιστρεφόμενο μέρος. Το ακίνητο μέρος των ηλεκτρ ικών μηχανών ονομάζεται Στάτης και το περιστρεφόμενο μέρος ονο μάζεται δρομέας. α. Στάτης Ο προορισμός του στατη είναι να δημιουργεί καθορισμένη μαγνητική ροή, να στηρίζει την ηλεκτρική μηχανή και να ρυθμίζει με τους αγωγούς τροφοδοσίας την ηλεκτρική συμπεριφορά. Τα μέρη του στάτη είναι. Το ζύγωμα Αποτελεί τον κορμό της ηλεκτρικής μηχανής, μέσω αυτού κλείνεται το κύκλωμα που κατασκευάζεται συνήθως από χυτοχάλυβα. Οι μαγνητικοί πόλοι μαγνητικό Στερεώνονται στο εσωτερικό μέρος του ζυγώματος και είναι κατασκευασμένοι από έλασμα για την αποφυγή δυνορευματων. Περιβάλλονται από το τύλιγμα διέγερσης που έχει σαν σκοπό την δημιουργία ηλεκτρο μαγνήτη για την επίτε υξη πεδίου στο εσωτερ ικό της μηχανής. Πέδιλα πόλων μαγνητικού Αποτελούν τμήμα συνέχειας των πόλων και είναι στερεά βιδωμένη στο κάτω μέρος αυτών. Κατασκ ευάζοντα ι από ελάσματα σκληρού σιδηρομαγνητικου υλικού μονωμένων μεταξύ τους. Τύλιγμα πόλων η τύλιγμα διέγερσης Περιβάλλει τους πόλους και με αυτούς δημιουργούν μαγνητικό πεδίο στο εσωτερ ικό του ηλεκτρικού κινητήρα. Είναι κατασκευασμένο από αγωγούς χαλκού μονωμένους μεταξύ τους με βαμβακερή ταινία βουτηγμένη σε βερνίκι. Καπάκια Βρίσκονται κατά ζευγάρια και προφυλάσσουν το εσωτερικό της μηχανής Ψηκτροφορέας Επάνω στην ε ιδική υποδοχή τοποθετούνται οι ψήκτρες Ψήκτρες Είναι κομμάτια σκληρού ηλεκτραγωγιμου άνθρακα η γραφίτη, τοποθετούνται στις ψυκτροθηκες και με ελατ ήριο μηχανισμό εφάπτονται στον συλλέκτη. Βοηθητικοί πόλο ι Περιβάλλονται από το τύλιγμα διέγερσ η ς που αποτελείται από λίγες σπείρες χοντρής διατομής και έχει σαν σκοπό την εξομάλυνση του μαγνητικού πεδίου της μηχανής και την λειτουργία της με φορτίο. 13

14 Κιβώτιο ακροδεκτών Πραγματοποιείται η σύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας β.δρομέας ο προσδιορισμός του δρομέα είναι να περιστρέφεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο και να δημιουργεί το φαινόμενο της επαγωγής. Τα μέρη που αποτελείται είναι. Άξονας Είναι κατασκευασμένος από ατσάλι / τα άκρα του στηρίζονται στα έδρανα για να υπάρχει η δυνατότητα της εύκολης περιστροφής. Επαγωγικό τύμπανο Περιστρέφεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο τον πόλων / στην περιφέρεια του υπάρχουν αυλάκια που τοποθετούνται οι αγωγοί του τυλίγματος, το σύνολο των ελασμάτων αποτελούν τον πυρήνα του επαγωγικού τυμπανου. Συλλέκτης Έχει σαν σκοπό την μεταβίβαση του ρεύματος από η στους αγωγούς του επαγωγικού τυμπανου ανάλογα με την συμπεριφορά της ηλεκτρικής μηχανής. Αποτελείται από ελάσματα μιγμάτων χαλκού που λέγονται τομείς και είναι μονωμένοι μεταξύ τους και ως προς τον άξονα. Στους τομείς καταλήγουν τα άκρα των αγωγών των πλαισίων του επαγωγικού τυμπανου και επάνω τους εφάπτοντα ι οι ψήκτρες. Εικόνα 4.Κινητήρας ΣΡ 14

15 1.1.4 Ε ίδη τυλιγμάτων ΣΡ - Είδη κινητήρων Σ Ρ. α. Βροχοτύλιγμα Είναι ε κε ίνο που τα άκρα μιας ομάδας συνδέονται σε διαδοχικούς το με ίς συλλέ κτη η σε τομε ίς συλλέ κτη πο υ απέχο υν ένα η δυο τομείς. Διακρίνεται σε Απλό βροχοτύλιγμα Διπλό βροχοτ ύλιγμα τριπλό βροχοτύλιγμα β. Κυματοτύλιγμα Είναι ε κ ε ίνο που τα άκρα της ομάδας συνδέονται σε απομακρυσμ έ νους τομε ίς του συλλέκτη. Διακρίνονται σε Απλό κυματοτύλιγ μα Διπλό κυματοτύλ ιγμα Πολλαπλό κυματοτύλιγμα Επίσης υπάρχε ι το προοδε υτικό κα ι το αναδρο μικό τύλιγμα. Είδη κινητήρων ΣΡ. Κινητ ήρες ξένη ς διέγε ρσης Κινητήρες παράλληλης διέ γε ρσης Κινητήρ ες με δ ιέγε ρ ση σε ιράς Κινητήρ ες σύνθετη ς διέ γε ρσης. lβλ.ιj Σύγχρονος κινητήρας ΕΡ ο σύγχρονος κινητήρας ε ίναι η ηλεκτρική μηχανή πο υ κατά τη λε ιτουργία της πα ίρνει ηλε κτρική ε νέργε ια και τη μετατρέπει σε κινητική ενέργε ια. ΠΑΙΡΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σχήμα 1. ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική ενέ ργε ια. Η κινητική ενέργ ε ια αυτή εκφράζεται με την σύγχρονη ταχύτη τα περ ιστροφ ή ς η του κινητήρα. [βλ. 3 Ι 15

16 Σαν σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής ενός κινητήρα χαρακτηρίζεται εκείνη με την οποία θα έπρεπε να περιστρέφεται ο άξονας αυτής της ηλεκτρικής μηχανή ς, αν εργαζόταν σαν εναλλακτηρας και παρήγαγε ρεύμα ίδιας συχνότητας με αυτή που έχει το εναλλασσόμενο ρεύμα που την τροφοδοτεί τώρα που εργάζεται σαν κινητήρας. Η σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής δίνετα ι από τη σχέση η = 60 f/p όπου f= η συχνότητα ρεύματος τροφοδοσίας του κινητήρα ρ = ο αριθμός ζευγών πόλων του κινητήρα Μέρη του κινητήρα. Οι σύγχρονοι κινητήρες αποτελούνται και αυτοί από δυο βασικά τμήματα που είνα ι ο στατης και ο δρομέας. α.στάτης ο προορισμός του στατη είναι να στηρίζει την ηλεκτρική μηχανή και να συντελεί στην τροφοδοσία της μηχανής με την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου. Το ζύγωμα Ο κορμός της ηλεκτρικής μηχανή ς Επαγωγικό τύμπανο Που περιλαμβάνει τον πυρήνα και το τύλιγ μα Τον ψηκτροφορέα Τα καπάκια Το κιβώτιο ακροδεκτών β.δρομέας ο προορισμός του δρομέα στους σύγχρονονους κινητήρες είναι να δημιουργεί σταθερό μαγνητικό πεδίο στους πόλους και να περιστρέφεται με την σύγχρονη ταχύτητα κατά την λειτουργία.. Άξονας Επαγωγικό τύμπανο που περιλαμβάνει τον πυρήνα του τυμπάνου τον πυρήνα των πόλων και το τύλιγμα των πόλων Δαχτυλίδια υποδοχής Την διεγέρτρια Είδη σύγχρονων κινητήρων. Οι σύγχρονοι κινητήρες χωρίζονται σε δυο είδη τα οποία είνα ι οι μονοφασικοί και οι τριφασικοί κινητήρες. 16

17 ΣΥ ΓΧΡΟΝΟΙ Ι <ΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΙ<Ο Ι ΤΡΙΦΑ ΣΙΚ ΟΙ Σχήμα 2. μονοφασικοί και οι τριφασικοί κινητήρες. α. Μονοφασικοί κινητήρε ς Είναι εκείνη που διαθέτουν μονοφασικό τύλιγμα στο επαγωγικό τύμπανο του στατη τους. Η τροφοδοσία τους γίνεται από το μονοφασικό δίκτυο της ΔΕΗ και χρησιμο ποιούνται σε περιπτώσεις που απαιτείται σταθερότητα στροφών στην κίνηση κάποιου φορτίου β. Τριφασικοί κινητήρες Είναι εκε ίνη που διαθέτουν τριφασικό τύλιγμα στο επαγωγικό τύμπανο του στάτη τους. Η τροφοδοσία τους γίνεται από το τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ και χρησιμοποιούνται Για την κίνηση φορτίων με σταθερές στροφές Για την διόρθωση του συνφ κάποιας εγκατάστασης Αρχή λε ιτουργίας των σύγχρονων τριφασικών κινητήρων. ο κινητήρας τροφοδοτείται με τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα στο τύλιγμα του στάτη δημιουργώντας ένα μαγνητικό πεδίο ι ο δρομέ ας περιστρέφεται με την σύγχρονη ταχύτητα κατά την ίδια φορά με το μαγνητικό πε δίο. Η πραγματική ισχύς την οποία απορροφά ο κινητήρας από το τριφασικό δίκτυο είναι Ν = 1,73 U 1 συνφ όπου Ν = η ισχύς U= η πολική τάση Ι = η ένταση συνφ = ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα. ( βλ. 3! 17

18 Όταν το φορτίο ε ίναι μηδενικό οι άξονε ς τον πόλων σχε δόν συμπίπτουν. Δηλαδή η γωνία γίνεται πολύ μικρή γιατί ο ι εφαπτόμενες συνιστώσε ς των ελκτικών δυνάμεων έχουν να υπερνική σουν μόνο τις μηχανικές κα ι μαγνητικές απώλε ιες του κινητήρα. Όταν το φορτίο του κινητήρα αυξηθεί, ο δρομέας καθυστε ρε ί λίγο ώ στε να αυξηθεί η γωνία α. Η γωνία δεν πρέπε ι να υπερβε ί το μ ισό της γωνιακής αποστάσεως μεταξύ των δυο διαδοχικών πόλων όποτε γίνεται μέγιστη η κινητήρα. ροπή του Εάν η γωνία αυτή γίνει μεγαλύτερ η λόγω αυξήσεως του φορτίου πέ ρα από ένα όριο η περιστροφή του δρομέα του σύ γχρονου κινητήρα δεν είνα ι πια δυνατή. Ο δρομέας απαγκιστρώνετε από το περ ιστρεφό μενο μαγνη τικό πε δ ίο και στα μ ατά απότομα. Δηλαδή οι σύγχρονοι κινητήρες δεν είνα ι δ υνατό να λε ιτουργή σουν παρά μόνο αν περιστρέφεται με ταχύτητα ακριβώ ς ίση με την σύγχρονη ταχύτ ητα. Το συμπέρασμα αυτό οδ ηγ εί στο να μας π ε ι γιατί οι σύγχρονοι κινητήρες δεν μπορ ούν να ξεκιν ή σουν μόνοι τους. Κατά τη ν λειτουργία του σύγχρονου κινητήρα η φορά περιστροφής ε ίνα ι η ίδ ια με τ η ν φορά περιστροφής του μαγνητικού πεδ ίου. Άρα για να αλλάξουμ ε την φορά περ ιστροφής του κ ινητήρα, πρέπει να αλλάξουμε τη φορά πε ριστροφής του μαγνητικού πεδίου Αλλαγή φοράς περιστροφής. Η αλλαγή φοράς περ ιστροφής σε σύγχρονο τριφασικό κινητήρα γίνεται με την αλλαγή της φοράς περιστροφής του στρεφόμενο υ μαγνητικού πε δίου στο τύλιγμα το υ στάτη. Αυτό μπορού με να το πετύχουμε με την αλλαγή διαδοχή ς μεταξύ των φάσεων ' [3] τροφο οσ ιας του. δ R s Τ R Τ s υ ν υ ν Θ Θ Σχήμα 3. αλλαγή φοράς περιστροφής. 18

19 Απώλειες Στον σύγχρονο κινητήρα για την λειτουργία του δίνουμε ηλεκτρική ενέ ργε ια κα ι παίρνουμε κινητική ενέργεια, όμως υπάρχει κάποιο ποσοστό που δ εν μετατρ έ πεται σε κινητική. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα μέρος της ενέργειας δαπανάται κατά την μετατροπή και αποτελεί τις απώλειες. Οι απώλειες των σύγχρονων κινητήρων χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγόριες που είναι. α. Οι σταθερές Μηχανικές Τριβές Ηλεκτρικές στο τύλιγ μα της διέγερσ η ς Μαγνητικές η σιδήρου Υστέρησης Δυνορρευμάτων β. Μεταβλητές η ηλεκτρικές απώλε ιες Ζεύξη αστέρα Ζεύξη τριγώνου Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σύγχρονων κινητήρων. Τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων κινητήρων είναι. πολύ καλός βαθμός απόδοσης η σταθερότητα των στροφών αν διατηρείται σταθερή η συχνότητα του ρεύματος τροφοδοσίας. η δυνατότητα της διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (συνφ) μιας εγκατάστασης με ισχύ μεγαλύτερη των 100 KW με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του φορτίου που έχει συνδεδεμένο στον άξονα του. Μειονεκτήματα των σύγχρονων κινητήρων. Τα μειονεκτήματα των σύγχρονων κινητήρων είναι το μεγάλο κόστος εγκατάστασης κα ι λειτουργίας τους σε σχέση με τους ασύγχρονους κινητήρες. B\Bf\\OΘHKl-t ΤΕ\ nειρ Α \ Α 19

20 1.1.7 Ασύγχρονοι κινητήρες. Ο ασύγχρονος κινητήρας είναι η ηλεκτρική μηχανή που κατά τη λειτουργία της παίρνει ηλεκτρική ενέ ργεια και την μετατρέπει σε κ ινη τική ενέργε ια. ΠΑΙΡΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡ ΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ Δ ΙΝΕ Ι Κ ΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σχήμα 4. ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική ενέργεια. Η κ ινητική αυτή ενέργεια εκφράζεται με την ασύγχρονοι ταχύτητα περιστροφής που αναπτύσσει ο δρομέας του κινητήρα και είναι μικρότερη από την σύγχρονη ταχύτητα του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. Η σχέση είναι. η η = 60 f/ ρ Ο ι ασύγχρονοι κινητήρες ονομάζονται και επαγωγικοί γιατί η λειτουργία τους στηρίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής. Οι ασύγχρονοι κινητήρες χωρίζονται σε δυο είδη τα οποία είναι ο μονοφασικός και. (βλ.3) ο τρι φ ασικος. ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΝ1ΤΚ'!ΞΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙ<ΟΙ Σχ1Ίμα 5. ο μονοφασικός και ο τριφασικός. 20

21 α. Μονοφασικοί κινητήρες Είναι εκείνη που διαθέτουν μονοφασικό τύλιγμα στο επαγωγικό τύμπανο του στάτη τους. Η τροφοδοσία τους γίνεται από το μονοφασικό δίκτυο της ΔΕΗ. β. Τριφασικοί κινητήρες Είναι εκείν η που διαθέτουν τριφασικό τύλιγμα στο επαγωγικό τύμπανο του στάτη τους. Η τροφοδοσία τους γίνεται από το τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ. Οι ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες χωρίζονται στους κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα και στους δακτυλιοφόρους. ΑΤΚ θραχvκυκλωμιξjιιουδρομεα ΔΑΙ<ΤΥΙΙΙΟΦΟΡΟΥ Σχήμα 6. βραχυκυκλωμένου δρομέα και δακτυλιοφόρο. Κατασκευαστικό μέ ρος Η ασύγχρονη μηχανή αποτελείται από ένα ακίνητο μέρος του στάτη και από ένα κινητό το δρομέα. Ο στάτης φέρει στο εσωτερικό του μέρος αυλακώσεις μέσα στις οποίες τοποθετείται ένα τύλιγμα ( μονοφασικό, διφασικο, τριφασικό ). Το τύλιγμα αυτό παίρνει ρεύμα από το δίκτυο και δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο εξ' επαγωγ ή ς δημιουργεί ρεύματα στον δρομέα. Τα ρεύματα αυτά μαζί με το πεδίο που τα δημιούργησε προκαλούν δυνάμεις και κατά συνέπεια ηλεκτρομαγνητική ροπή ι με την επίδραση της οποίας ο δρομέας περιστρέφεται. Οι αυλακώσεις του στάτη μέσα στις οποίες τοποθετείται το τύλιγμα έχουν κατάλληλο σχήμα και αυτές που συναντάμε σήμερα είναι αυλακώσε ις κατά το μισό ανοιχτές και στον δρομέα ανοιχτές κατά το μισό η τελείως κλειστές. Η καλύτερη περίπτωση είναι οι αυλακώσεις να είναι κλειστές αλλά αυτό συνεπάγεται δύσκολη τοποθέτηση των αγωγών μέσα σε αυτές. 21

22 Όσο μικραίνει το άνοιγμα μιας αυλάκωσ η ς τόσο μικρότερη γίνεται η σκέδαση και τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια έχουμε έναντι των φυγοκεντρικών δυνάμεων. Όσο μεγαλύτερο είνα ι το μέγεθος της μ η χανής τόσο π ιο δύσκολα γίνοντα ι τα πράγματα, γ ιατί μεγαλώνουν οι δυσκολίες στην τοποθέτηση των τυλιγμάτων και η μηχανή γίνετα ι αντιοικονομικοί. Στον στάτη όμως συναντάμε και ανοιχτές αυλακώσεις. Αυτό συμβαίνει γ ια μηχανές υψηλής τάσης (π.χ 6 kν) όπου τα τυλ ίγματα απαιτούν ενισχυμένη μόνωση, αυτά κατασκευάζονται εκτός μηχανής και τοποθετο ύ νται μέσα στις αυλακώσε ις. Ο στάτης επίσ η ς περιλαμ βάνει τα καπάκια κα ι το κιβώτιο ακροδεκτών που πραγ ματοπο ιείται η ηλεκτρική σύνδεση. Ο δρο μέας όπως προαναφέρα με έχει τις ακόλου θες μορφές. α. βραχυκυκλωμένου δρο μέα Αποτελείτα ι από τις ράβδο υ ς που πάνω δ ημ ιουργείτα ι το φα ινόμενο τ η ς επαγωγής, τα στεφάνια βραχυκυκλώσεις που δια μέσο αυτού κλείνει το η λεκτρικό κύκλωμα του δρομέα, ο ι ράβδοι του κλωβού τοποθετούνται περαστή μέσα στ ις οδοντώσεις του πυρήνα του δρομέα και είνα ι διαφορετικού αριθμού από τις οδοντώσεις του πυρήνα του επαγωγικού τυμπάνου του στάτη. Μέσα στις αυλακώσεις χύνεται ρευστό αλουμίνιο, το οποίο αποτελεί τον ηλεκτρικό αγωγό. Ο αγωγός αυτός που μπορεί να είναι και από χαλκό δεν είνα ι μονωμένος με τον σίδηρο. τα ρεύματα ρέουν μέσα από την αγωγιμότητα του σιδήρου, μόνωση έχουμε σε περίπτωση που ο κλωβός αποτελείται από μπάρες. Στο επαγωγικό τύμπανο εκτός από το τύλιγμα του κλωβού υπάρχει και ο πυρήνας. ο πυρήνας του επαγωγικού τυμπάνου είνα ι κατασκευασμένος από ελάσματα σ ιδ η ρουμαγν ητικου υλικού, κατά τη ς εσωτερ ι κ ή ς επιφάνειας του πυρήνα σχη ματίζονται αυλακ ιά μέσα στα οποία τοποθετε ίται το τύ λ ιγ μα του κλωβού, οι μορφές των οδοντώσεων έχουν ά μεσ η σχέση με τ η ν λε ιτο υ ργ ία το υ κ ιν η τή ρα. β. δρο μέας με δαχτύλ ιους ο δρο μέας τ η ς μη χανής αυτής φέρε ι α υ λακώσεις μέσα στ ις οποίες τοποθετείται ένα τρ ιφασικό τύλιγμα ό μοιο με του στάτ η, τα άκρα του επάνω συνδέονται με τους τρε ις δαχτύλ ιους. Στους δαχτύλιους εφάπτοντα ι ψήκτρες που συνδέονται με ένα εξωτερικό κύκλωμα τριών ωμικών αντιστάσεων που είναι συνδεδεμένες σε αστέρα. Ο δρομέας αυτού του τύπου περιλαμβάνει κα ι το σύστημα ανύ ψ ωσης ψη κτρών όπου ο χειρισμός του γ ίνεται από στρόφαλο που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του στάτη και λειτουργεί μετά την εκκίνηση του κ ινητήρα. Με το σύστημα αυτό επιτ υνχάνουμε. ~. ανυψώνοντα ι οι ψήκτρες και δεν εφάπτονται 2.βραχυκυκλώνονται τα τρία δαχτυλίδια του κινητή ρ α Αυτό έχε ι σαν αποτέλεσμα να λε ιτουργε ί ο δ ακτυλιοφόρος κινητή ρας σαν ΑΤΚ βραχυκυκλωμένου δρομέα. 22

23 23 (α) Δ ρομ έας Στήρ ι ξ η τωv αγωγώ \ι rou δpομ(;α Εικόνα 5.Ο δρομέας

24 1.1.8 Λειτουργ ία τωv ασύγχροvωv τριφασικών κ ιvητήρωv. Η λειτουργία των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων βασίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής κατά το οποίο αναπτύσσεται ΗΕΔ στους αγωγούς του τυλίγματος του δρομέα που είναι ακίνητο ι αρχικά όταν στρέφεται το μαγνητικό πεδίο του στάτη. Αυτός είναι ο λόγος που οι ασύγχρονο ι τριφασικοί κινητήρες λέγονται επαγωγ ικοί. Τα στάδ ια λειτουργίας ενός ΑΤΚ είναι τα πιο κάτω. 1. Το τριφασικό τύλιγ μα του στάτη τροφοδοτείται με ρεύμα από το τριφασικό δίκτυο οπότε δ η μιουργείται σε αυτό στρεφό μενο μαγνητικό πεδίο ταχύτητας η =60 f / ρ όπου f= η συχνότητα του ρεύματος τροφοδοσίας ρ = ο αριθμός ζευγών πόλων του κινητήρ α 2. Οι αγωγοί του δρομέα που αρχικά είνα ι ακίνητος τέ μνονται από τις μαγνητικές γραμμές του στρεφόμενου πεδίου οπότε σε αυτούς αναπτύσσετα ι φορά της προσδιορίζεται με τον κανόνα του δεξ ιού χερ ιού. ΗΕΔ που η Οι αγωγοί αυτοί διαρεονται και από το επαγωγικό ρεύμα γιατί το ηλεκτρικό κύκλωμα του δρομέα κλείνει μέσα από. α. Τα στεφάνια βραχυκύκλωσης στους ΑΤΚ βραχυκυκλω μένου δρο μέα β. Τον εκκιν ητή στους ΑΤΚ με δαχτυλίδ ια 3. Στους ρευ ματοφόρους αγωγούς του δρομέα που βρίσκονται μέσα στο στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο του στάτη αναπτύ σσοντα ι δυνάμεις Laplace. Ο ι αντιδιαμετρικες από αυτές τις δυνά με ις αποτελο ύ ν μεταξύ τους ζεύ γη που δημιου ργούν ροπή στρέ ψη ς και περ ιστρ έ φο υν το δρομέα το υ κιν ητ ή ρα. Η ταχύτη τα περιστροφής που αναπτύσσει ο δρομέας του ασύγχρονο υ τριφασικού κινητήρα είναι η ασύγχρονη "n" και είναι μ ικρ ότερ η από τη ν ταχύτητα περιστροφής 'η' του στρεφό μενου μαγν ητικού πεδίο υ. Όπως έχουμε αναφέρει και πρ ιν κατά την λειτουργ ία ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα ο δρομέας του αναπτύσσε ι την ασύγχρονη ταχύτη τα περιστροφής του n. Έτσι ουσιαστ ικά στο εσωτερικό υπάρχουν δυο ταχύτητες περιστροφής η 'η' του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου του στατη και η 'n 'που αναπτύσσε ι ο δρο μέας του κινητήρα. Η διολίσθηση είναι το σχετικό σφάλμα μεταξύ των δυο παραπάνω ταχυτήτων και δίνετα ι από την σχέση S= η - n /η όπου S= ο συ μβολισμός τη ς δ ιολίσθ η ση ς η = η ταχύτητα στρεφό μενου μαγν ητικού πεδίου το υ στάτη n= η ταχύτητα το υ δρο μέα το υ κ ινη τή ρ α 24

25 Εκκίνηση κινητήρων-ροπή. Οι επαγωγικοί κινητήρες δεν παρουσιάζουν κατά την εκκίνησ η τους τα προβλήματα των σύγχρονων κινητήρων. Σε πολλές περιπτώσεις η εκκίνηση των επαγωγικών κινητήρων επιτυγχάνεται απλά με την σύνεση τους στο δίκτυο ισχύος.όμως πολλές φορές υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να μην γίνεται κάτι τέτοιο. Μπορεί για παράδε ιγμα το ρεύμα εκκίνη σης που απαιτείται να προκαλεί τέτοια πτώση τάση ς στο δίκτυο ισχύος, που να κάνει ανεπίτρεπτη την απλή εκκίνηση με απ' ευθείας σύνδεση στην γραμμή. Στους κινητήρες με δακτυλιοφόρο δρομέα η εκκίνηση μπορεί να επιτευχθεί με σχετικά μικρά ρεύματα εκκίνησης με την σύνδεση εξωτερικής αντίστασης στον δρομέα. Αυτή η ξεχωρ ιστή αντίσταση δεν αυξάνει μόν ο την ροπή εκκίνησης αλλά παράλληλα μειώνει και το ρεύμα εκκ ίνησης. Στους κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού το ρεύμα εκκίν ηση ς παίρνει μεγάλο εύρος τιμών και εξαρτάται κυρίως από την ονομαστική ισχύ του κινητήρα και από την ενεργό αντίσταση του δρομέα στις συνθήκες εκκίνησης. Για τον προσδιορισμό του ρεύματος στ ις συνθήκες εκκίνη σης όλοι οι κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού χαρακτηρίζονται με κάποιο κωδικό γράμμα (δεν πρέπει να συγχέεται με το γράμμα που προσδιορίζει την κλάση ) που βρίσκεται στις πινακίδες τους. Το κωδικό γράμμα θέτει τα όρια της ένταση ς του ρεύματος με την οποία μπορεί να λειτουργήσει ο τριφασικός κ ινητήρας κατά την εκκίνηση. Τα παραπάνω όρια εκφράζονται με την φαινομένη ισχύ του κινητήρα συναρτήσει της ονομαστικής του ιπποδύναμης. ο προσδιορισμός του ρεύματος εκκίνησης ενός επαγωγικού κινητήρα γίνεται με ανάγνωση της ονομαστικής τάσης, της ονομαστικής ιπποδύναμης και του κωδ ι κού γράμματος από την πινακίδα του κινητήρα. Αν είναι απαραίτητο το ρεύμα εκκίνησης ενός επαγωγ ικού κινητήρα μπορεί να μειωθεί με τη χρήση κάποιου κυκλώματος εκκίνησ ης. Όμως εάν εισαχθεί ένα τέτοιο κύκλωμα μειώνεται επίσης η ροπή εκκίνησης του κινητήρα. Ένας τρόπος μείωσης του ρεύματος εκκίν ησης είναι η εισαγωγή αυτεπαγωγών η αντιστάσεων στο δίκτυο ισχύος κατά την εκκίν ηση. Άλλος εναλλακτικός τρόπος είναι η μείωση της τάσης εισόδου του κιν ητήρα κατά την εκκίνηση με την εισαγωγή αυτοσχηματιστων. Εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ρεύμα εκκίνησης μειώνεται ανάλογα με την μείωση της τάσης εισόδου, η ροπή εκκίνηση ς μειώνεται με το τετράγωνο της τάσης στα άκρα του κ ινητ ή ρα. Έτσι η ελάπωση του ρεύματος εκκίνησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για ένα συγκεκριμένο ποσοστό εάν ο κινητήρας πρέπει να ξεκινάει με κάποιο φορτίο στον άξονα του. Η ροπ ή που αναπτύσσει ένας ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας δίνεται από την σχέση Μ= Ν / ω = Ν / 2πn/60 όπου Ν = ισχύς που αποδίδει στον άξονα του ο τριφασικός κινητήρας ω= η γωνιακή ταχύτητα (rad/sec) n= ασύγχρονοι ταχύτητα περιστροφής (στρ/mίn). [βλ. 3 J 25

26 Από την παραπάνω σχέση η ροπή στρέψης εξαρτάται από την έντασ η του ρεύ ματο ς που απορροφά ο κ ιν ητήρας από το δίκτυο. ε ίναι η αιτία της δημιουργίας της ασύγχρονης ταχύτητας πε ριστροφής του δρομέα του κινητήρα. Η εξάρτη σ η της ροπής στρέψ η ς από την ασύγχρον η ταχύτητα περιστροφής του ΑΤΚ εκφ ράζεται από την συναρτησιακή σχέση. Μ= f (η) Η χαρακτηριστική της ροπής έχει το παρακάτω σχήμα. Μ Μεκκ η Σχήμα 7. χαρακτηριστική της ροπής Από την στιγμή της εκκίνησης το υ κινητήρα μέχρι την στιγμή που αποκτά μέγ ιστη ροπή στρέψης (Mmax) υπάρχε ι το διάστημα της ασταθούς λειτουργίας του. Αν στο διάστημα αυτό συνδεθεί μεγάλο φορτίο στον άξονα του κινητή ρα υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των τυλιγμάτων του από υπερθέρμανση. Αυτό γίνεται γιατί ουσιαστικά 0 κιν ητήρας βρίσκετα ι στο στάδιο εκκίνησης του και απορροφά μεγάλη ένταση ρεύ ματος από το δίκτυο τρο φοδοσίας του. Από τη ν στιγμή που αναπτύσσετα ι η μέ γιστη ροπή μέχρ ι την στιγμή που ο κινητήρας αποκτά την κανονική ροπή στρέψης υπάρχε ι το δ ιάστημα της ευσταθούς λειτουργίας ε ργαζόμενο ς στης κανον ικές του στροφές. 26

27 Εάν από την στιγμή που αναπτύσσεται η κανονική ροπή η οποία αντίστοιχη στην κανονική ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα υπάρξει και άλλη αύξηση των στροφών του κινητήρα, τότε η ροπή του κινητήρα ελαπώνετα ι μέχρι να μηδ ενιστή και επέρχετα ι το απότομο σταμάτημα του. Η ροπή που πρέπει να υπερνικηθεί για να τεθε ί σε κίνηση ένας ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας είναι στην εκκίνηση και αφορά την αντίσταση του κινητήρα π.χ τριβές, αδράνεια μάζας δρομέα κλπ στην λειτουργία και αφορά την αντίσταση του φορτίου π.χ τριβές μετάδοσης της κίνησης κλπ Η ροπή αυτή ονομάζεται ανθιστάμενη ροπή. Και εκφράζεται από την σχέση Μα= f(η) Η ανθιστάμενη ροπή (Μα) έχει τις μορφές. α. Αύξουσα για περιπτώσεις φυγοκεντρικών αντλιών, συμπιεστές, ανεμιστήρες κλπ Μα η% Σχήμα 8. Η ανθ ιστάμενη ροπή β. Φθίνουσα για περιπτώσεις οριζόντιας κίνησης ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ Μα L - ~ η% Σχημα 9. Η ανθιστάμενη ροπή. 27

28 γ. Σταθερής τιμής για περιπτώσεις μεταφορικών ταινιών που ξεκινούν με φορτίο, ανυψώσεων κλπ. Μα η% Σχ1Ίμα l Ο. Σταθερή τιμή με φορτίο. Η εκκίνησ η ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα γίνεται μόνο με την προϋπόθεση πως η ροπή Μ κινητήρα> ανθιστάμ ενη ροπή Μα Μ>Μα Η διαφορά αυτών των δυο ροπών λέγεται ροπή επιτάχυνσης και η σχέση είναι Μb=Μ-Μα Η σταδιακή επιτάχυνσ η του κινητήρα γίνεται μέχρι Μ = Μα και αφορά το σημείο Κ (Κανονική λε ιτουργία) του ΑΤΚ στις ονομαστικές στροφές ' ' ' λ' ' [βλ 3 ) και προκυπτει απο την τομη των καμπυ ων παρακατω. Μ ΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Μεκκ ΑΝΘΙΣΤ ΑΜΕΝΗ ΡΟΠΗ Μα Ι -,,,. / /' η η Σχήμα 11.Καμπύλη ανθιστάμενης ροπής και ροπής κινητήρα. 28

29 1.1.9 Απώλε ιες. Οι απώλειες των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγόριες που είναι α. Οι σταθερές Εξαρτώνται από τα κατασκευαστικά και τεχνητά χαρακτηρίστηκα του ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα, είναι ανεξάρτητες από το φορτίο του κινητήρα και διακρίνονται σε. Μηχανικές Τριβές Ηλεκτρικές στο τύλιγμα της διέγερσης Μαγνητικ ές η σιδήρου Υστέρησης Δυνορρευμάτων β. Μεταβλητές η ηλεκτρικές απώλειες Εξαρτώνται από την λειτουργία του ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με φορτίο και είναι. του στάτη του δρομέα Αλλαγή φοράς περιστροφής Η αλλαγή φοράς περιστροφής σε ασύγχρονο τριφασικό κινητήρα γίνεται με την αλλαγή της φοράς περιστροφής του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου στο τύλιγμα του στάτη του. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την αλλαγή διαδοχής μεταξύ των φάσεων τροφοδοσίας του. Η συνδεσμολογία αλλαγής φάσης είναι ακριβώς ίδια με το σχήμα του σύγχρονου τριφασικού κινητήρα που έχουμε δείξει παραπάνω. Ένας άλλος τρόπος είναι με χρήση ειδικού διακόπτη χειροκίνητο τριών θέσεων. ι. Για την δεξιόστροφη περιστροφή του δρομέα ο. Για το σταμάτημα του δρομέα ιι. Για την αριστερόστροφη περιστροφή του δρομέα Επίσης υπάρχει και ο αυτόματος τρόπος με χρήση δυο ηλεκτρονόμων / ο ένας να συντελεί στην δεξιόστροφη περιστροφή του δρομέα και άλλος την αριστερόστροφη,ηλεκτρική μανδαλωση, χρήση θερμικού, και μπουτόν χειρισμού. 29

30 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Εισαγωγή. οι υποβρύχιος τριφασικός κινητήρας μπορεί να είναι καταδυόμενος που είναι συνήθως μονοβάθμιος και χρησιμοποιούνται για αποστραγγίσεις σε εργοτάξια ή ορυχεία, αντλήσεις ακαθάρτων κλπ, και μόνιμος που είναι συνήθως πολυβάθμιοι και χρησιμοποιούνται για αντλήσεις από μεγάλα βάθη ή σε γεωτρήσεις, αρδεύσεις, αύξηση πίεσης κλπ. Μια ειδική κατηγορία υποβρυχίων αντλιών είναι οι ελικοφόρες που χρησιμο ποιούνται για μεγάλες παροχές και μικρά μανομετρικά ύψη. Οι υποβρύχιοι κινητήρε ς μπορούν να βυθίζονται στο υγρό παροδικά είτε μόνιμα. Συνήθως ε ίναι τριφασικοί ηλε κτροκινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα. Υπάρχουν όμως και υποβρύχιες αντλίες με υδραυλικό κ ινητήρα ή αεροκίνητες. Στις υποβρύχιες αντλίες ο ηλεκτροκινητήρας είνα ι τοποθετημένος κάτω από την αντλία και τροφοδοτείται με ανθυγρό καλώδιο μέσα από στυπιοθλίπτη. ο κινητήρας έχει κατάλληλες μονώσεις και είναι γεμάτος με ειδικό υγρό για ψύξη των τυλιγμάτων και λ ίπανση των εδράνων. Στεγανοποιείται με ε ιδικό στυπιοθλίπτη. Μια βαλβίδα αντεπιστροφής είναι ενσωματωμένη στη σύνδεση εξόδου στην κορυφή τη ς λ, [βλ.w2) αντ ιας. 30

31 Στις εγκαταστάσεις υποβρυχίων αντλιών σε γεώτρηση το αντλητικό συγκρότημα κρέμεται από τον σωλήνα ανύψωσης νερού επάνω στον οποίο στε ρε ώνεται και το ηλεκτρικό καλώδια. Οι αντλίες αυτές μπορούν να εργασθούν και οριζόντια π.χ. μέσα σε αύλακα. Γενικά οι υποβρύχιες αντλίες αποτελούν συνήθως την οικονομικότερη λύση άντλησης από γεωτρήσεις για περιπτώσεις μικρών παροχών σε μεγάλα μανομετρικά ύψη ενώ ταυτόχρονα είναι μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για περιπτώσεις μεγάλων παροχών σε μικρά έως μέσα μανομετρικά ύψη Κατηγορίες αντλιών. Αντλίες ακτιν ικής ροής Είναι αντλίες κατάλληλες να δουλεύουν με μικρότερη παροχή και εξαιτίας των μικρών τους διαστάσεων μπορούν να δεχθούν μεγάλο αριθμό βαθμίδων που σημαίνει υψηλές πιέσεις (αναφερόμενοι στην ίδια ιπποδύναμη). Κάθε βαθμίδα αποτελείται από το, συνήθως, χυτοσίδηρο μπολ, και τη φτε ρωτή που πάλι ανάλογά με τον τύπο της αντλίας μπορεί να είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο ή κασσιτεροχαλκό ή πρεσαριστώ ορείχαλκο ή από θερμοπλαστική ρητίνη. Ο άξονας στηρίζεται στην εισαγωγή και εξαγωγή με ισχυρά δαχτυλίδια και εκτός από τα επιχρωμιωμένα χιτώνια στα άκρα προστατεύεται από τους προε κταμένους αφαλούς των φτερωτών. Για τις μακρύτερες αντλίες έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση μιας ενδιάμεσης βάσης με δαχτυλίδι. Αντλίες μικτής ροής. Είναι κατασκευασμένες με περισσότερες βαθμίδες από χυτοσίδ η ρο μπολ και φτερωτές. Οι φτερωτές μπορεί ομοίως με τις αντλίες ακτινικής ροής να είναι από κασσιτεροχαλκό ή πρεσαριστώ ορείχαλκο ή από θερμοπλαστική ρητίνη. Ο άξονας στηρίζεται σε κάθε μπολ με μια σειρά από λαστιχένια κουζινέτα. Στην κανονική παραγωγή ο άξονας μπορεί να είνα ι από επιχρωμιωμένο ατσάλι ή και από ανοξείδωτο ατσάλι. Κάθε αντλία είναι εφοδιασμένη και με μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Ακτινικές αντλίες με περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Είναι κατασκευασμένες με διάχυτες από θερμοπλαστική ρητίνη με μεταλλική εσωτερική επικάλυψη, τοποθετημένες μέσα σε ατσάλινη ανοξείδωτη σωλήνα και ασφαλισμένες σε χυτοσιδηρά στηρίγματα στις θήκες αναρρόφησης και κατάθλιψης με σφιγκτήρες. Οι φτερωτές μπορεί να είναι από κασσ ιτεροχαλκό. Οι ανοξείδωτοι ατσάλ ινοι άξονες στους οποίους υπάρχουν τα επιχρωμιωμένα χιτώνια στηρίζονται στα άκρα σε κουζινέτα με επαρκή προστασία από την άμμο. Η διάμετρός τους μπορεί να είναι τόσ η ώστε να τοποθετούνται σε γεώτρηση διαμέτρου μέχρι και 10 cm. 31

32 1.2.3 Εξαρτήματα του υποβρύχιου κινητήρα. Εικόνα 6. υποβρύχιος τριφασικός κινητήρας. τα μέρη ενός υποβρύχιου τριφασικού κινητήρα είναι τα παρακάτω. ο ηλεκτροκινητήρας. ο ηλεκτροκινητήρας είναι συνήθως ασύγχρονος τριφασικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα, για τάση 400V /SOHz. Μπορεί όμως να είναι και μονοφασικός. Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ και VDE, είναι υποβρυχίου τύπου και όλα τα εσωτερικά μέρη υδατοβρεχτά, υδρολίπαντα και υδρόψυκτα. Στο επάνω μέρους του υπάρχει τάπα πληρώσεως (που είναι και βαλβίδα εξαερώσεως ειδικού τύπου )η οποία προστατεύει τον κινητήρα από εισδοχή άμμ ου. Το εξωτερ ικό περίβλημα του κινητήρα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 32

33 Τα τυλίγματα του στάτη (περιέλιξη) είνα ι από ειδικό αγωγό χαλκού ο οποίος φέρει ειδική θερ μοπλαστική επένδυση, με ηλεκτρική μόνωση η οποία είναι δοκιμασμένη σε υψηλή τάση λειτουργίας 3kV, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη ψύξη αυτών. Ο πυρήνας του στάτη φέρει ειδική αvτισκωρική επένδ υ ση. Ο άξονας του ρότορα κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι πλήρως ζυγοσταθμισμένος. Τα ακτινικά έδρανα είναι από ειδ ι κό γραφιτούχο υλικό μεγάλης επιφάνειας έδρασης τα οποία εξασφαλίζουν τη σωστή ευθυγράμμιση του άξονα (ρότορα). Ο ρότορας καταλήγει σε άξονα ο οποίος είνα ι και ο άξονας του κινητήρα ο οποίος με τη σειρά του φέρει ε ιδική διάταξη λαβυρίνθου ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο άμμου με αποτέλεσμα να μπορεί να την απομακρύνει ο μηχανικός στυπιοθλίπτης. Ωστικό έδ ρανο. Το ωστικό έδρανο εινα ι αυτολιπαινόμενο πολύ ισχυρής κατασκευής, με ελαστικούς τομείς, που εργάζοντα ι με δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα. Στο κάτω μέρος του κινητήρα παρατηρούμε να υπάρχει η ελαστική μεμβράνη η οποία είναι μια διάταξη αποσυμπίεσης και εξίσωσ ης των διαστολών του νερού του κινητήρα, η οποία είναι κατασκευασμένη από ειδ ικό ελαστικό. Ο αξονας. Ο άξονας μεταφέρει την περιστροφική κίνηση του κινητήρα στις πτερωτές και την απαραίτητη ισχύ για την πρόσδοση ενέργειας στο ρευστό. Ο άξονας είνα ι από ανοξείδωτο χάλυβα απόλυτα ευθυγραμμισμένος και στιλβωμένος με επιφανειακή ταχύτητα μικρότερη από 40 RMS και με κατάλληλες διαστάσεις ώστε να εξασφαλίζετα ι η αντοχή για τη μεταφορά της μέγιστης ισχύος της αντλίας. Η επ ιλογή του άξονα γίνεται σύμφωνα με τον τύπο της αντλίας που θα χρησιμοποιηθεί και στις βαθμίδες του. Έτσι ο άξονας μπορεί να έχει σφηναύλακες, οι οποίοι μεταξύ τους κατασκευάζονται σε γωνία 180 μοιρών, ή έναν ή δύο αvτιδιαμετρικούς σφηνόδρομους σε όλο το μήκος του άξονα. Στα δύο τους άκρα φέρει τρύπες με σπείρωμα οι οποίες στην μεριά του κινητήρα και στερεώνονται με κοχλία. Η τρύπα στην άλλη μεριά του άξονα χρησιμεύει για τη σύσφιξη των πτερωτών και των δακτυλίων απόστασης πάνω στον άξονα,, έτσι ώστε να μην έχουμε την μετατόπιση τους σε σχέση μ' αυτόν. Εδράζεται σε ελαστικά κουζινέτα τα οποία ε ίνα ι δ ιαταγμένα σε τακτά διαστήματα. Ο αριθμός των κουζινέτων εξαρτάται απ' τον αρ ιθμό των βαθμίδων και κατά συνέπεια το μήκος του άξονα. Όσο μεγαλύτερο το μήκος, τόσο περισσότερα τα κουζινέτα. Η βαλβίδα αvτεπιστροφής. Το περίβλημα της κατασκευάζεται από φαιό χυτοσίδηρο. Τα εσωτε ρικά της εξαρτήματα (γλώσσα, αξονάκι και ελατήριο) κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα. 33

34 Η βαλβίδα έχει ελατήριο που πιέζει τη γλώσσα και επιτρέπει τη ροή του νερού μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Τοποθετείται στα κατακόρυφα συγκροτήματα για να αποτρέψει την περιστροφή πτερωτών κατά ανάποδη φορά, από το νερό της υπερκείμενης στήλης, όταν η αντλία σταματήσει. Κόμπλερ. Η σύνδεση του Η/Κ με την αντλία γίνεται μέσω ισχυρού συνδέσμου (κόμπλερ). Το κόμπλερ είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι διαστάσεις του είναι τέτοιες ώστε να είνα ι ικανός να μεταφέρε ι τη συνολική ροπή και το συνολ ικό φορτίο του συγκροτήματος προς κάθε φορά περιστροφής. Από την μία πλευρά έχει εσωτερ ικό περίβλημα πολύσφηνο κατά ΝΕΜΑ στο οποίο εφαρμόζε ι το αντίστοιχο πολύσφηνο του ρότορα του κινητήρα. Στο τμήμα αυτό υπάρχει οπή η οποία λειτουργεί σαν ασφάλεια συγκρατώντας το κόμπλερ με τον ρότορα. Από την άλλη μεριά έχει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να ταιριάζει στον τύπο του στροβίλου που θα χρησιμοποιηθεί. Ανάλογα με τον τύπο του στροβίλου έχει σφηνόδρομους για την σύνδεση του με τον άξονα. Το κόμπλερ συνδέετα ι με τον άξονα με ένα Allen το οποίο περνάει από μια ροδ έλα σφηνωμένη μέσα του. Κάποιοι τύποι κόμπλερ αποτελούνται από δυο ξεχωριστά κομμάτια. Καθένα στερεώνεται σταθερά πάνω στο αντίστοιχο εξάρτημα και μετά αυτά συνδέονται με το πολύσφηνο που φέρουν. Ο στρόβιλος ( πτερωτές ). Ειναι το υπόλοιπο μισό κομμάτι με το οποίο μαζί με τον ηλεκτροκινητήρα αποτελούν ένα αντλητικό συγκρότημα. Ο στρόβιλος είνα ι πολυβάθμιος, μεικτής ή ακτινικής ροής με ομοαξονική εξαγωγή. Το υλικό του εξωτερ ικού κελύφους του στροβίλου εξα ρτάται από τη χρήση για την οποία προορίζεται (νερό γλυκό, εφάλμυρο ή θαλασσινό ). Οι πτερωτές είνα ι κατασκευασμένες από φωσφορούχο ορείχαλκο ή από NORYL με ενισχυμένες ίνες για μεγαλύτερη αντοχή στην άμμο. Στις πτερωτές γίνεται στατική και ζυγοστάθ μιση και κατόπιν στερεώνονται στον άξονα στις ειδικές σφήνες που έχουν τοποθετηθεί. Σε ορισμένους τύπους στροβίλων οι πτερωτές στερεώνονται με κώνους, οι οποίοι σφίγγουν στην πτερωτή με χτύπημα. Η πλήμνη, της οποίας η διάμετρος είνα ι κατά O,lmm μεγαλύτερη από την διάμετρο του άξονα, συγκρατείται πάνω του με τις σφήνες. Από την πλήμνη ξεκινούν τα πτερύγια που έχουν ελικοειδή μορφή και η κλίση τους είναι αντίθετη προς τη φορά περιστροφής της πτερωτής. Οι πτερωτές που χρησιμοποιούνται συνήθως είνα ι κλειστού τύπου. Οι πτερωτές αυτές πλεονεκτούν γιατί έχουν μεγάλο βαθμό απόδοσης και αναπτύσσουν υψηλή πίεση, δηλαδή μεγάλο μανομετρικό ύψος. Τα μπολ είναι έν α από τα σταθερά μέρη του στροβίλου. Είναι από φαιό χυτοσίδηρο ή από φωσφορούχο ορείχαλκο ή κράμα νικελιούχου αλουμινορείχαλκου όταν το απαιτούν οι συνθήκες (εφάλμυρα ή θαλασσινά νερά). 34

35 Τα μπολ διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της αντλίας (ακτινικής ή μικτής ροής). Τα μπολ των αντλιών ακτινικής ροής φέρουν στο εσωτερ ικό τους πρόσθετο δίσκο με ε ιδικά πτερύγια. Το μπολ των αντλιών μικτής ροής έχει στο εσωτερικό του κώνο ο οποίος με το εξωτερικό κέλυφος δημιουργεί δίοδο για τη διέλευση του ρευστού. Μέσα στη δίοδο αυτή υπάρχουν τα πτερύγια τα οποία είναι χυτά. Φέρουν πατούρα στην οποια προσαρμόζεται ελαστικό κουζινέτο. Ο αριθμός των κουζινέτων εξαρτάτα ι από τον αριθμό των βαθμίδων του στροβίλου. Εξωτερικά τα μπολ έχουν μπουζόνια για την σύνδεσ η μεταξύ τους ή το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο σε ειδικές πατούρες. Ορισμένοι τύποι μπολ φέρουν πατούρα στην οποία προσαρμόζεται ελαστικός δακτύλιος. Αυτός συνεργάζεται με ανοξείδωτο δακτύλιο στην πτερωτή. Κρατάει την ανοχή μεταξύ μπολ και πτερωτής σε ελάχιστο επίπεδο και όταν φθαρεί αλλάζετα ι εύκολα, φέρνοντας την αντλία στην αρχική της κατάσταση. Το τελευταίο μπολ σε ορισμένους τύπους αντλιών μικτής ροής είναι διαμορφωμένο διαφορετικά στην μεριά εξόδου του νερού. Έχει μια ε ιδική πατούρα για να τοποθετηθεί το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (περ μανίτης) και στη συνέχεια η βαλβίδα αντεπιστροφής που προσαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω δηλαδή πάνω σ' αυτό. Η αναρρόφηση. Πρόκειται για το σημείο εκείνο από το όποιο γίνεται η ε ισροή νερού στον στρόβιλο. Είναι κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο ή από φωσφορούχο ορείχαλκο ή κράμα νικελιούχου αλουμινορειχάλκου όταν το απαιτούν οι συνθήκες (εφάλμυρα ή θαλασσινά νερά ). Η αναρρόφηση είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον Η/Κ από τη μια πλευρά και από την άλλη να εφαρμόζε ι στο πρώτο από τα μπολ. Έτσ ι οι αναρροφήσεις διακρίνονται ως προς τον τύπο του Η/Κ και ως προς τον τύπο του στρόβιλου στον οποίο χρησιμοποιούνται. Στην επιφάνεια κάθε αναρρόφησης υπάρχει ειδ ική πατούρα στην οποία τοποθετείται η σήτα για την αποφυγή ε ισροής χαλικιών και γενικότερα αιωρούμενων σωματιδίων τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές φθορές στον στρόβιλο. αναρροφήσεων έχουν ειδική Ορισμένοι τύποι διαμόρφωση όπου προσαρμόζεται ελαστικό κουζινέτο για την έδρασ η του άξονα. Περιμετρικά υπάρχουν εγκοπές - διαμορφώσεις για να περνάνε τα καλώδια τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα. [βλ.wι ι 35

36 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Εισαγωγή. Οι πρώτοι αισθητήρες εμφανίζονται μαζί με τα όμβια όντα και αποτελούν τα όργανα τους. Το μάτι και το αυτί ε ίναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, το πρώτο ανιχνεύει τμήμα του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και το δεύτερο τον ήχο δηλαδή κύματα πίεσης. Ο άνθρωπος για να λύσει κάποια καθημερινά προβλήματα συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται όργανα μέτρησης και αισθητήρες. Αισθητήριο είνα ι εκείνο που μετατρέπει την φυσική μεταβλητή σε μια ηλεκτρική τάση. Η φυσική αυτή μεταβλητή μπορεί να είναι π.χ. η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία, η στάθμη υγρού κτλ. Μ ε τους αισθητήρες γίνονται οι μετρήσεις σε βιομηχανίες, εργαστήρια και γενικά όπου επιζητείτα ι η παρακολούθησ η μιας φυσικής μεταβλητής συναρτήσει του χρόνου. Αφού η μετατροπή της φυσικής μεταβλητής γίνεται σε ηλεκτρική τάση εξόδου από τον αισθητήρα, ε ύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η μέτρηση της φυσικής μεταβλητής ανάγεται σε μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης, η οποία μπορεί να γίνει με βολτόμετρο ή καταγραφικό αν ζητάμε μεταβολές συναρτήσει του χρόνου, η ακόμα με προσαρμογή σε βαθμίδα μετατροπής αναλογικής σε ψηφιακή μορφή (A/D Co nνerter), με σκοπό την αποθήκευση των πλ ηρ οφοριών σε Η/Υ για μετέπειτα επεξεργασία. Εκτός όμως από τους αισθητήρες που μετατρέπουν τη φυσική μεταβολή σε ηλεκτρική τάση, υπάρχουν και άλλοι αισθητήρες που μετατρέπουν την φυσική μ εταβολή σε άλλης μορφής ενέργεια όπως για παράδειγμα σε μηχανική (π.χ. μετακίνησ η μοχλών), αλλά αυτοί οι αισθητήρες είναι συγκεκριμένα όργανα φθηνής κατασκευής, για οικιακές κυρίως χρήσεις. 36

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :...

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 1ου ΣΕΚ Άρτας Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Σύνδεση σε αστέρα ή τρίγωνο Ηλίας Λάμπρου Ηλεκτρολόγος ου ου Καθηγητής 1 ΕΠΑ.Λ. - 1 ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με τους παρακάτω όρους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών και Εφεδρικών Κινητήρων Μύρινα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 20065 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Λήμνου προκηρύσσει πρόχειρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντλιών ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου Καθηγητή, Εργολ. Δημ. Εργων

Επιλογή αντλιών ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου Καθηγητή, Εργολ. Δημ. Εργων Επιλογή αντλιών Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου Καθηγητή, Εργολ. Δημ. Εργων Kάθε τύπος αντλίας είναι κατάλληλος για ορισμένες εφαρμογές. Παρακάτω αναφέρονται οι παράγοντες που μας επηρεάζουν στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 1: Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα!

Μία ολοκληρωμένη ιταλική ποιότητα! Μια ολοκληρωμένη ιταλική επιλογή! Η τεράστια εμπειρία σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της αγοράς και την έμφαση στη μοντέρνα μεθοδολογία, το know-how της Osip αναλύεται παρακάτω: Μία εντελώς ιταλική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ WIMSHURST Περιγραφή, Λειτουργία, Συντήρηση, Πειράματα Αρχικό Κείμενο: Πάνος Μουρούζης (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Κερκύρας) Προσθήκες, Τροποποιήσεις: Βασίλης Γαργανουράκης (Υπεύθυνος 2 ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου:

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου: 3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ο μετατροπέας στροφών, ή όπως έχει καθιερωθεί συμπλέκτης, μεταδίδει ροπή μεταξύ του σφονδύλου του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων, επιτρέποντας την περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα