ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο!"

Transcript

1 ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο!

2 Με βάζε ηελ 4 ε ελόηεηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο

3 ρνι. έηνο: πκκεηείραλ νη καζεηέο: Γεξκηηδάθε Γ., Γεξκηηδάθεο Γ., Γνμαζηάθε Γ., Εεξβάθεο Β., Καινγεξάθε Μ., Κακπαλόο Γ., Καξηζάθε Μ., Κηνζηεξάθεο Β., Κνπξιεηάθεο Ν., Κνπξιεηάθεο., Λακπξάθεο Ν., Λεληηδάθε Κ., Λέζη Ο., Μαθξάθε Ά., Μαθξάθεο Φ., Μάληαξα Γ., Μάληαξα Φ., Μαξαγθάθε Μ., Μαξαγθάθεο Μ., Μαξθόπνπινο Φ., Μαπξίθνο Γ., Μεζζαλάθε Κ., Μελαδάθεο Γ., Μπαξηηάθε Μ., Νηώηεο Μ. Καζεγήηξηα: Βαζηιηθή Κακπνπξέιιε Πεξηερόκελα - Σνπηθή δηαηξνθή θαη ηζηνξία - Γηαηξνθή ζηελ Κξήηε θαη ηελ Διιάδα. Ζ ζύλδεζε ηεο δηαηξνθήο κε γηνξηέο θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ καο - Bόηαλα ηνπ ηόπνπ καο - Γηαηξνθή θαη γηνξηέο ζηνλ θόζκν

4 Σνπηθή δηαηξνθή θαη ηζηνξία ΦΑΓΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ Με κηα κηθξή αλαδξνκή ζην παξειζφλ ζα δνχκε θάπνηεο δηαθνξέο ζην θαζεκεξηλφ θαγεηφ ηφηε ζε ζχγθξηζε κε ηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ επηινγή ηφηε ήηαλ κνλφδξνκνο. Σα ρξφληα ήηαλ δχζθνια, νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ησλ θαγεηψλ δελ ήηαλ εχθνιεο, γη απηφ ην ιφγν θαη ε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ ήηαλ αλάινγε. Γηα εκάο ηηο λέεο γεληέο κπνξεί λα θαλνχλ φιεο απηέο νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο απνιαχζεηο, αιιά θαιφ ζα ήηαλ λα γλσξίδνπκε θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί θακηά θνξά ε δσή θάλεη θχθιν. Φαγεηά πνπ δελ γλσξίδακε ζήκεξα ηελ χπαξμή ηνπο είλαη: - Κνπξνππάθηα [ε θάπνηεο πεξηνρέο ην θαγεηφ απηφ ην νλφκαδαλ ζχγιηλν]. Κφβαλε ην γνπξνχλη ζε κηθξά θνκκαηάθηα θαη ην βάδαλε (αθνχ πξψηα ην ςήλαλε καδί κε ην ιίπνο) ζε έλα πήιηλν δνρείν θαη ην είραλε φιν ην ρξφλν κεηά. - Λαδφζηαθα. Βάδαλε ζε κηα θαηζαξφια λεξφ λα βξάδεη. Έπεηηα βάδαλε ην αιεχξη θαη ην αιάηη. Σν αλαθαηεχαλε ζπρλά θαη κεηά ξίρλαλε ιίγν ιάδη. Μαγθ...ί..ξη. Φηηάρλαλε δχκε απφ αιεχξη θαη ηελ αλνίγαλε ζε ιεπηά θχιια. Σελ έθνβαλ ζε κηθξά ηεηξαγσλάθηα. Έπεηηα βάδαλε λεξφ λα βξάδεη, βάδαλε ηε κηζή δχκε λα ςήλεηαη. Σελ άιιε ηελ ηεγαλίδαλε κε ιίγν ιάδη. Μφιηο έβξαδε ην λεξφ έξηρλαλ θαη ηελ άιιε δχκε πνπ είραλ ηεγαλίζεη θαη ηα αλαθάηεπαλ φια καδί. Σζηιαδηά. Καζαξίδαλε ηελ θεθαιή ηνπ γνπξνπληνχ. Σν θφβαλε θνκκαηάθηα θαη ην βάδαλε ζε κηα πήιηλε θαηζαξφια ζε παησζηέο. Βάδαλε ζε θάζε παησζηά αιάηη, πηπέξη, θχκηλν θαη απηφ κέρξη λα γεκίζεη ην ηζηθάιη. Βάδαλε έπεηηα ην δνπκί κε ην νπνίν είραλ βξάζεη πξνεγνπκέλσο ην θεθάιη, καδί κε μχδη. Σν ςήλαλε θαη ην αθήλαλε κηα-δπν κέξεο. Μεηά ην δνπκί είρε πήμεη θαη έβαδαλ ηελ κεξίδα ηνπ θαζελφο θαη ηελ έηξσγαλ. Μπαξηηάθε Μαξία ΣΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζξεπηηθή αμία) Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο γηα λα δηαηεξεζεί ζηε δσή πξέπεη λα πξνζιακβάλεη ηξνθή. Γη απηφ ιέκε φηη ε δηαηξνθή είλαη ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν. ηφρνο κάιηζηα ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο είλαη

5 φρη κφλν ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αιιά θαη ε πξφιεςε αζζελεηψλ. Μηα ινηπφλ απφ ηηο απαξαίηεηεο νκάδεο ηξνθίκσλ είλαη απηή ησλ ιηπψλ θαη ειαίσλ πνπ πεξηέρνπλ ιηπαξά νμέα, απαξαίηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Έρεη φκσο δηαπηζησζεί φηη ηα ιηπίδηα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ απνηεινχληαη απφ αθφξεζηα ιηπαξά έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία καο. Καη κάιηζηα θνξπθαία ζεσξνχληαη ηα κνλναθφξεζηα ιηπαξά, πνπ πεξηέρνληαη ζην ειαηφιαδν. Σν ειαηφιαδν, φπσο μέξνπκε, είλαη πξντφλ ηεο ειηάο. Οη Έιιελεο ήηαλ ν πξψηνο ιαφο πνπ επηδφζεθε ζπζηεκαηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Δθηίκεζε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δέλδξνπ απηνχ, ην ζεψξεζε ηεξφ θαη ην αθηέξσζε ζηε ζεά ηεο ζνθίαο ηελ Αζελά. ηελ αξραία Διιάδα επίζεο, ν Γηνζθνπξίδεο θαη ν Γηνθιήο χκλεζαλ ηηο ηακαηηθέο ηεο ηδηφηεηεο, ελψ ν φισλαο ζέζπηζε ηνλ πξψην λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειαηφδεληξνπ, ζε λνκνζεηήκαηα πνπ απαγφξεπαλ λα θφβνληαη πάλσ απφ δχν δέληξα ειηάο ζε θάζε ιηφθπην θάζε ρξφλν. χκθσλα δε κε ηε κπζνινγηθή παξάδνζε ε Διατο, θφξε ηνπ Αλίνπ θαη ηεο Γσξίππεο, ήηαλ πξνζηάηηδα ηνπ ειαηφιαδνπ.σν αξραηφηεξν, κάιηζηα, ειαηνηξηβείν βξέζεθε ζην νξνπέδην ησλ Μεζάλσλ απφ ηνλ Γέθλεξ ην π.υ. Απφ ηα επξήκαηα ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαίλεηαη πσο θαη νη αξραίνη Κξήηεο, νη Μηλσίηεο, θαηαλάισλαλ πξηλ απφ 4000 ρξφληα ειαηφιαδν. ηα αλάθηνξα ηεο κηλσηθήο επνρήο βξέζεθαλ ηα κεγάια πηζάξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ιαδηνχ θαη ηεο ειηάο. Καζψο πεξλνχζαλ νη αηψλεο, ην ειαηφιαδν απνηέιεζε ζηγά ζηγά ην παξαδνζηαθφ ιηπαξφ ηξφθηκν ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο. Απηφ είλαη άιισζηε ην θχξην ζπζηαηηθφ ηεο ηφζν γλσζηήο Μεζνγεηαθήο Γίαηηαο, απηήο ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ηεο ζσκαηηθήο επξσζηίαο θαη ηεο καθξνβηφηεηαο. Αιιά θαη ζηηο κέξεο καο, κεηά ηε δηάζεκε κειέηε ησλ 7 ρσξψλ φπνπ ε παξαδνζηαθή Μεζνγεηαθή (Κξεηηθή ) δηαηξνθή ζπλδέζεθε κε ηα ρακειφηεξα επίπεδα θαξδηνπαζεηψλ θαη θαξθίλνπ, ην ειαηφιαδν άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη σο έλα απφ ηα πην πνιχηηκα θαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαηξνθήο καο. Σν ειαηφιαδν έρεη απνδεηρζεί φηη βνεζά: - ηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ, γηαηί κεηψλεη ηελ θαθή ρνιεζηεξίλε, ελψ δηαηεξεί ζηαζεξά ηα επίπεδα ηεο θαιήο ρνιεζηεξίλεο ή

6 ηα αλεβάδεη. - ην ζσζηφ κεηαβνιηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ νζηψλ ησλ παηδηψλ. - Απνηειεί επίζεο πεγή βηηακίλεο Δ γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα πνπ πεξηέρεη ην ιάδη βνεζά ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ γήξαηνο. - ηελ απνξξφθεζε ησλ βηηακηλψλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ράξε ζηηο πνιπθαηλφιεο πνπ πεξηέρεη. - ηελ ελίζρπζε ηνπ νξγαληζκνχ έλαληη ηνπ θαξθίλνπ. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ην ειαηφιαδν είλαη πεξηζζφηεξν παρπληηθφ ζε ζρέζε κε ηα ζπνξέιαηα. Δίλαη φκσο απνδεδεηγκέλν φηη φια ηα ιάδηα έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκηδηθή αμία δειαδή 9KCAL/gr. Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε αληίζεζε κε ην παξζέλν ειαηφιαδν ηα ζπνξέιαηα παξάγνληαη κε ρεκηθά κέζα. Αθφκε ε ρξήζε ηνπ ειαηφιαδνπ ζηα ηεγάλη ζπζηήλεηαη έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ ιαδηνχ ή ιίπνπο θαζψο αληέρεη πεξηζζφηεξν. Καιφ φκσο είλαη λα ην θαηαλαιψλνπκε σκφ θαη λα ην πξνζζέηνπκε ζην ηέινο ηνπ καγεηξέκαηνο. πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ειαηφιαδν είλαη έλα δώξν ηνπ Θενύ γηα ηνπο αλζξώπνπο. Δπηπρψο, νη άλζξσπνη ην θαηάιαβαλ απηφ απφ πνιχ λσξίο. ήκεξα ε επηζηήκε ζπλερίδεη λα αλαθαιχπηεη ηηο δπλάκεηο ηνπ. Μαο απνθαιχπηεη φηη είλαη ηζρπξφ φπιν πνπ καο πξνζθέξεηαη γηα λα πξνζηαηεχνπκε ην ζψκα καο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Οηθηαθή Οηθνλνκία Α Γπκλαζίνπ (ΟΔΓΒ) Γηαδίθηπν Εεξβάθεο Βαζίιεο Γηαηξνθή ζηελ Κξήηε θαη ηελ Διιάδα. Ζ ζύλδεζε ηεο δηαηξνθήο κε γηνξηέο θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ καο ΓΑΜΟΠΗΛΑΦΟ Σν γακνπίιαθν είλαη θξεηηθφ θαη παξαδνζηαθφ θαγεηφ πνπ ζπλήζσο πξνζθέξεηαη ζε γάκνπο θαη βαθηίζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην θξέαο ήηαλ πάληα ζπλδεδεκέλν ζηελ Κξήηε κε ηειεηέο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.

7 Τιηθά 1200γξ. δπγνχξη 2 λεξνπφηεξα ξχδη [φρη ζππξσηφ] 2 θνπηαιηέο ζνχπαο ζηαθνβνχηπξν 1/2 λεξνπφηεξν ρπκφο ιεκνληνχ 6 λεξνπφηεξα δσκφο αιάηη Δθηέιεζε Πιέλνπκε θαιά ην θξέαο θαη ην βξάδνπκε ζε ζηγαλή θσηηά, γηα 1 1/2 ψξα ηνπιάρηζηνλ, ξίρλνληαο κέζα ζην λεξφ κηα θνπηαιηά ηεο ζνχπαο αιάηη. Μφιηο είλαη έηνηκν, βγάδνπκε ην θξέαο θαη ζνπξψλνπκε ην δσκφ ηνπ. ε κία θαηζαξφια μαλαβξάδνπκε ηνλ ζνπξσκέλν δσκφ θαη ξίρλνπκε ην ξχδη, ην νπνίν θαη αλαθαηεχνπκε ζπλερψο γηα λα κελ θνιιήζεη, κέρξη λα ηξαβήμεη φιν ην δσκφ [20 ιεπηά πεξίπνπ]. Καίκε ην ζηαθνβνχηπξν ζ έλα κπξίθη, πεξηρχλνπκε κε απηφ ην πηιάθη καο θαη η αθήλνπκε ζθεπαζκέλν γηα 5 ιεπηά. εξβίξεηαη ρψξηα ην ξχδη απφ ην θξέαο. Αλ ζέινπκε, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε έλα θιηηδαλάθη ηνπ θαθέ ρπκφ ιεκνληνχ ζην ξχδη, πέληε ιεπηά πξηλ ςεζεί (θαη πξηλ ξίμνπκε ην ζηαθνβνχηπξν). Μελαδάθεο Γηψξγνο ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ (παξαγσγή) Σν ειαηφιαδν είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ζεσξείηαη πξντφλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε κνλναθφξεζηα ιηπαξά. Δμάγεηαη κε έθζιηςε ησλ ειηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη πξηλ απφ ηελ ηειηθή ηνπο σξίκαλζε, φηαλ δειαδή έρνπλ ρξψκα πξάζηλν-κειηηδαλί, θαζψο ε πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ ηνπο είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ ιαδηνχ πνπ εμάγεηαη απφ ηνπο ηειείσο ψξηκνπο θαξπνχο. Οη ειηέο ζπιιέγνληαη κε ηα ρέξηα ή, φηαλ είλαη ηειείσο ψξηκεο, κε ηίλαγκα ηνπ δέληξνπ. Απνζεθεχνληαη ζε μχιηλα δνρεία ή ζε ζσξνχο, ζε θαιά αεξηδφκελνπο ρψξνπο γηα λα απνθεπρζεί ε δχκσζε. Σν ιάδη παξάγεηαη ζηα ειαηνπξγεία, κε ςπρξή ή ζεξκή ζπκπίεζε θαξπνχ ειηάο. ηα ειαηνπξγεία ε επεμεξγαζία αξρίδεη κε ην δχγηζκα, ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ην πιχζηκν ησλ ειηψλ. Οη ειηέο, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε μχιηλα ηειάξα κεηαθέξνληαη κε αλαβαηφξηα ζε κηα κεγάιε ιεθάλε ε νπνία βξίζθεηαη ζε έλα χςσκα ηνπ ειαηνπξγείνπ. Απφ εθεί πέθηνπλ κε ρναλνεηδείο αγσγνχο ζην ειαηνηξηβείν, πνπ απνηειείηαη απφ ζξαπζηήξεο ή κπιφιηζνπο. Μεηά απφ ηελ πξψηε ζχλζιηςε θαη έθζιηςε εμάγεηαη ην πξψην ιάδη θαη παξακέλεη ν ειαηνπνιηφο. Ο ειαηνπνιηφο κεηαθέξεηαη ζε έλα δεχηεξν ειαηνπηεζηήξην απφ ην νπνίν εμάγεηαη ην δεχηεξν ιάδη. Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηξίηε έθζιηςε, απφ ηελ νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε ιεθάλεο ηα ππνιείκκαηα ηνπ ειαηνθάξπνπ. ηε ζπλέρεηα, ε ππξήλα

8 δηνρεηεχεηαη ζε ιέβεηεο, φπνπ αλαδεχεηαη θαη ζεξκαίλεηαη έσο ηνπο βαζκνχο Κειζίνπ. ην ζηάδην απηφ, κε ηε βνήζεηα ηζρπξψλ πδξαπιηθψλ πηεζηεξίσλ, εμάγεηαη θαη άιιν ιάδη απφ ηνπο ειαηνπιαθνχληεο (ππξήλα), ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην ίδεκα (κνχξγα) κε απηφκαην δηαρσξηζκφ κέζα ζε δεμακελέο (ιίκπεο, ππνιήλαηα) θαη, θαηφπηλ, ζε ηαρχζηξνθνπο θπγνθεληξηθνχο ειαηνδηαρσξηζηήξεο. ηα ειαηνπξγεία ππάξρνπλ επίζεο δεμακελέο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη κνχξγεο θαη ηα λεξά ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ειηψλ. Απηά, αθνχ παξακείλνπλ ζηηο δεμακελέο πεξίπνπ γηα 20 εκέξεο, πεξλνχλ απφ θπγνθεληξηθφ δηαρσξηζηήξα θαη δίλνπλ ππξελέιαηα πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαζθεπή ζαπνπληψλ. Σα πγξά ππνιείκκαηα (θαηζίγαξνο) απνμεξαίλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιηπάζκαηα, σο ηξνθή δψσλ ή σο θαχζηκε χιε. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επνρή ηεο ζπγθνκηδήο ησλ ειηψλ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηα ειαηνπξγεία δηαθνξεηηθά δεπηεξεχνληα πξντφληα ή δηαθνξεηηθφ ιάδη απφ ηηο ππξήλεο (ππξελέιαην), απφ ηηο δπκσκέλεο ειηέο θαη απφ ηα ππνιείκκαηα ηεο ζάξθαο ησλ θαξπψλ. Πεγή: Λακπξάθεο Νίθνο- Μαπξίθνο Γηάλλεο ΔΠΣΑΕΤΜΟ Φηάζακε θηφιαο ζηα κηζά ηνπ Απγνχζηνπ. Σεο Παλαγηάο κεζαχξην, θαη δηάιεμα κηα απφ ηηο θαιχηεξεο -θαηά ηε γλψκε κνπ- ζπληαγέο ηεο θξεηηθήο θνπδίλαο γηα ηα Υξφληα Πνιιά. Κξεηηθφ θηάδπκν ςσκί ή παμηκάδη! Αλ ν Μπινπφηακνο θεκίδεηαη γηα ην παμηκάδη ηνπ ην θξηζαξέλην- φπσο ιέεη ε γλσζηή καληηλάδα, Από ηελ Έκπαξν θξαζί θη από ηε Βηάλλν ιάδη θη από ην Μπινπόηακν ειηέο θαη παμηκάδη - ε Αλαηνιηθή Κξήηε θεκίδεηαη γηα ην θηάδπκν ή εθηάδπκν ςσκί θαη παμηκάδη! ηελ Έκπαξν, ζηε Βηάλλν, ζηελ Πεδηάδα, ζην Μεξακπέιιν, ζηελ Ηεξάπεηξα, ζην νξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ θηηάρλνπλ αμεπέξαζηα θηάδπκα. Ζ κάλα κνπ ιέεη πσο κάιινλ ηα θάλεη θαη ην λεξφ ηνπο ηφζν αθξάηα θαη λφζηηκα!

9 Ζ ιέμε εθηάδπκν αλ θαη παξαπέκπεη ζε «επηά θνξέο δπκσκέλν ςσκί» είλαη παξαθζνξά φπσο καο ιέλε νη θηιφινγνη ηεο ιέμεο «απηφδπκν». Απηφδπκν ινηπφλ, θηάδπκν θαη ηειηθά εθηάδπκν! Φσκί πνπ θαιχπηεηαη απφ κπζηήξηα θαη δνμαζίεο, πνπ καηηάδεηαη, πνπ δπκψλεηαη κπζηηθά, θξπθά απ φινπο, αθφκε θη απφ ηνπο άληξεο ηνπ ζπηηηνχ! Υαξαθηεξηζηηθά, ηελ πξψηε θνξά πνπ ην έθηηαμα, κνπ είπε ε γπλαίθα πνπ κνχ δσζε ηε ζπληαγή: «Αλε ζε ξσηήμεη ν άληξαο ζνπ ίληα θάλεηο λα ηνπ πεηο λα κε ηνλ ελδηαθέξεη. Καιιηά λαη λα κε θαηέρεη», γειψληαο βέβαηα αιιά κηζναζηεία κηζνζνβαξά! Πξφζθαηα έκαζα πσο ζε θάπνηα ρσξηά ηεο ελδνρψξαο ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ δελ ην δπκψλνπλ κέζα ζην θπξίσο ζπίηη αιιά ζε θνπξλφζπηηα. Μεξηθέο κάιηζηα έβαδαλ θη έλα θνπηαιάθη πξνδχκη ή καγηά ζην δπκάξη γηα λα κελ είλαη νιφηεια θαηεξακέλν! Βιέπεηε, δελ έρεη ηελ επινγία ηνπ Υξηζηνχ φπσο ην πξνδπκέλην, γη απηφ εμάιινπ θαη δελ ζηαπξψλαλε ηε δχκε ηνπ. Δλ ηνχηνηο, είλαη πινχζην ςσκί, πνπ ζπλεζίδεηαη ζε γηνξηέο θαη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Μπίδηιν (επαίζζεην) ζηελ παξαζθεπή ηνπ, αιιά πνιχ λφζηηκν θαη κπξσδάην. Γελ ζέιεη πνιχ θφπν αιιά ζέιεη ηξφπν θαη ζέιεη λα είζαη εθεί ζηα θνπζθψκαηά ηνπ αθφκε θη αλ δελ αζρνιείζαη φιε ηελ ψξα καδί ηνπ. Δμίζνπ λφζηηκα είλαη θαη ηα θηάδπκα παμηκάδηα. Αο δνχκε ινηπφλ πψο θηηάρλνπκε ην θξεηηθφ θηάδπκν. Τιηθά: 7 θνχπεο λεξφ (ε κηζή θνχπα πεξίπνπ θεχγεη ζην βξάζηκν) 5-6 θχιια δάθλεο 1θνπηαιάθη ηνπ γιπθνχ νιφθιεξνπο θφθθνπο πηπέξη ή έλα θνθηφ θνπηαιάθη ςηινθνκκέλε θαπηεξή πηπεξηά 2 θνχπεο αιεζκέλν ξεβίζη (εκείο εδψ βξίζθνπκε εχθνια αιεζκέλν ξεβίζη γηα θηάδπκν είλαη πην ρνληξναιεζκέλν απφ εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηα θφιπβα- αιιά πνιιέο λνηθνθπξέο αιέζνπλ θαη κφλεο ηνπο ξεβίζηα ζην multi) 1 θνπηαιηά αιάηη 2 θνπηαιηέο δάραξε

10 ¾ θνχπαο ειαηφιαδν (1 πελεληαξάθη έιεγε ε ζπκβνπιή θαηά πξνζέγγηζε πάληα (!) δει. 50 δξάκηα δειαδή 160 γξακκάξηα) 2-2,3 θηιά αιεχξη (δείηε παξαηεξήζεηο) Μαπξνζίζακν θαη ιίγν απνθινησκέλν άζπξν ζνπζάκη πξναηξεηηθά. Πξναηξεηηθά, 1 θνπηαιάθη θχκηλν θαη 1 θνπηαιάθη ζφδα (γηα ηνπο αλαζθαιείο απηή ) Δπί ην έξγνλ: Βξάδνπκε ην λεξφ κε ηα δαθλφθπιια θαη ην πηπέξη γηα 5 ιεπηά θαη ηα αθήλνπκε λα θξπψζνπλ φζν λα ηα αληέρεη ην ρέξη καο δειαδή γχξσ ζηνπο 40 βαζκνχο. Παίξλνπκε ηηο 3 θνχπεο θαη δηαιχνπκε ην ξεβίζη ψζηε λα έρνπκε έλα αξαηνχηζηθν ρπιφ. Σψξα αξρίδνπλ ηα δχζθνια. Ο ρπιφο απηφο πξέπεη λα κείλεη δεζηφο κέρξη λα γίλεη ε δχκσζε πνπ ζα θάλεη ηα ξεβίζηα λα βγάινπλ αθξφ. Απηφ γίλεηαη ζε 6-7 ψξεο. Χζηφζν πξέπεη λα ηπιίμνπκε ην δνρείν πνπ ηνλ έρνπκε κε θνπβέξηεο. Παιηά ιέεη ην έβαδαλ ζε θνθίληα κε άρπξα ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηε ιχζε έδσζαλ ηα ζεξκφο θαγεηνχ. Έρσ θη εγψ έλα ηέηνην, θη εθεί ηνλ θηηάρλσ... Απηφο ν ρπιφο ιέγεηαη θνπλελφο. Αλ δελ θνπζθψζεη, βάδνπκε κηζή θνχπα δεζηφ λεξφ θαη ηνλ αλαθαηεχνπκε. Αθήλνπκε γηα άιιεο 1-2 ψξεο, θαη κπνξεί κε ηε δεχηεξε πξνζπάζεηα λα ηνλ ζψζνπκε. Αιιηψο, απιψο ράζακε! Όηαλ ν θνπλελφο έρεη αλεβεί, πξνζζέηνπκε ην ππφινηπν λεξφ (πνπ ην έρνπκε δηαηεξήζεη ρσξίο λα βγάινπκε ηα δαθλφθπιια θαη ην πηπέξη) θαη πεξίπνπ 1 θηιφ απφ ην αιεχξη θαη αθήλνπκε λα αλεβεί ην κίγκα καο, ζθεπαζκέλν θαη πξνθπιαγκέλν απφ ξεχκαηα. Θα καο πάξεη 1-2 ψξεο. Απηφ ιέγεηαη πξνδχκηζκα ηνπ θνπλελνχ. Μεηά ην πξνδχκηζκα, πξνζζέηνπκε ην αιάηη, ηε δάραξε ηα ππφινηπα κπξσδηθά θαη ην κηζφ ιάδη. Ρίρλνπκε θαη ην ππφινηπν αιεχξη ιίγν ιίγν. Λαδψλνπκε ηα ρέξηα καο ηαθηηθά κε ην ππφινηπν ιάδη θαη δπκψλνπκε σο φηνπ έρνπκε κηα καιαθή εχπιαζηε δχκε πνπ λα κε θνιιά ζηα ρέξηα. Αθήλνπκε λα μεθνπξαζηεί ιίγε ψξα, κέρξη λα εηνηκάζνπκε ηα ηαςηά καο θαη ην πιαζηήξη καο. Πιάζνπκε έμη ζηξνγγπιά ή καθξφζηελα ςσκηά, θαη ηα ρσξίδνπκε ζε ληά(γ)θνπο θφβνληαο κέρξη θάησ κε ην καραίξη. Γελ ηα μερσξίδνπκε φκσο. Σα βάδνπκε ηξία ηξία ζηα ηαςάθηα ηεο θνπδίλαο θαη αθήλνπκε λα αλεβνχλ, ζθεπαζκέλα κε έλα θαζαξφ ηξαπεδνκάληειν θαη απφ πάλσ κε κηα ειαθξηά αιιά δεζηή θνπβεξηνχια ζε κέξνο ρσξίο ξεχκαηα. Γελ ζέινπλ πνιχ ψξα. Μνπ έρεη ηχρεη ζε πνιχ δεζηή κέξα λα αλεβνχλ ζε κηα ψξα!

11 Όηαλ είλαη έηνηκα ηα αιείθνπκε κε ιίγν δαραξφλεξν (ζε έλα πνηήξη ηνπ θξαζηνχ 1 θνπηαιάθη δάραξε) θαη ηα παζπαιίδνπκε κε καπξνζίζακν θαη αλ καο αξέζεη θαη κε άζπξν ζνπζάκη. Σα ςήλνπκε ζηνπο 200 βαζκνχο (πξνζεξκαζκέλνο ν θνχξλνο) γηα 30 πεξίπνπ ιεπηά. Μεηά ρακειψλνπκε ζηνπο 180 βαζκνχο θαη ζπλερίδνπκε ην ςήζηκν γηα 20 ιεπηά αθφκε ή κέρξη λα ξνδίζνπλ ηα ςσκηά καο (αλάινγα κε ην θνχξλν). Δλδηάκεζα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηα ζθεπάζνπκε. Σν θηάδπκν ηξψγεηαη λσπφ αιιά είλαη εμ ίζνπ λφζηηκα θαη ηα θηάδπκα παμηκάδηα. Έηζη θξαηάκε φζα ςσκηά ζέινπκε λα θαηαλαιψζνπκε θξέζθα θαη ηα ππφινηπα ηα παμηκαδηάδνπκε δειαδή ηα μαλαθνπξλίδνπκε ζε ζεξκνθξαζία 130 βαζκνχο κέρξη λα ζθιεξχλνπλ. Σα γπξίδνπκε θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. ην παμηκάδηαζκα βνιεχεη ν θνχξλνο κε αέξα. Πεγή: Καξηζάθε Mαξία ΚΟΚΟΡΔΣΗ Σν θνθνξέηζη είλαη παξαδνζηαθφ θαγεηφ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη απφ εληφζζηα αξληνχ θαη είζηζηαη λα ην παξαζθεπάδνπκε ηηο άγηεο κέξεο ηνπ Πάζρα. Δίλαη ν αγαπεκέλνο παζραιηλφο κεδέο ηνπ Έιιελα πνπ ζπλνδεχεη ην θξαζί ή ηελ κπχξα κέρξη λα ςεζεί ην αξλί αθνχ ην θνθνξέηζη ςήλεηαη γξεγνξφηεξα. Ζ παξαζθεπή ηνπ θνθνξεηζηνχ γίλεηαη κία κέξα πξηλ ην ςήζηκν, ζηελ πεξίπησζε ησλ ενξηψλ ηνπ Πάζρα γίλεηαη ην Μ. άββαην. Τιηθά 1 ζπθσηαξηά κεγάιε 2 πιεμνχδεο έληεξα θαη ηα γιπθάδηα απφ ην αξλί αιαηνπίπεξν ξίγαλε Δθηέιεζε Πιέλεηε πνιχ θαιά ηε ζπθσηαξηά. Σελ θφβεηε ζε κέηξηα θνκκάηηα. Γπξίδεηε ηα έληεξα αλάπνδα (ην κέζα έμσ) θαη ηα πιέλεηε πνιχ θαιά. Πεξλάηε έλα έλα ηα θνκκάηηα κε ζεηξά ζε κηθξή ζνχβια ζαλ ζνπβιάθη (1 θνκκάηη ζπθψηη, 1 πλεπκφλη, θαξδηά, ζπιήλα, γιπθάδη θαη ιίγo μπγθάθη αλάκεζα θαη πάιη απφ ηελ αξρή). Αιαηνπηπεξψλεηε θαη ξίρλεηε θαη ιίγε ξίγαλε. Όηαλ ηειεηψζεηε, ην ηπιίγεηε πξνζερηηθά κε ηα έληεξα. Σν θνθνξέηζη ην ηξφκε ζπλήζσο φηαλ έρνπκε Πάζρα.

12 Πεγή: Νηψηεο Μχξνο, Μάληαξα Φσηεηλή ΞΔΡΟΣΖΓΑΝΑ «φιν ζρεδφλ ην λεζί ην γλεζηφηεξν ρξηζηνπγελληάηηθν γιπθφ ήηαλ ηα μεξνηήγαλα». ηελ αλαηνιηθή θαη ζηε δπηηθή Κξήηε ηα μεξνηήγαλα είλαη «εθ ησλ νπθ άλεπ» θπξίσο ηεο Πξσηνρξνληάο. Φπζηθά ην βξίζθνπκε πιένλ φιν ην ρξφλν ζε δαραξνπιαζηεία θαη ζε θνχξλνπο θαη πξνζθέξεηαη θαη ζε ραξέο θαη ζε ιχπεο. Δίλαη έλα γιπθφ κε απιά πιηθά αιιά πεξίηερλν ηξφπν θαηαζθεπήο. Γη απηφ ηειεπηαία ιίγεο παιηέο- λνηθνθπξέο ην θηηάρλνπλ ζην ζπίηη. Δίλαη γιχθηζκα απφ κηα επνρή πνπ νη άλζξσπνη αμηνινγνχζαλ πεξηζζφηεξν ηε δαπάλε ησλ πιηθψλ ελφο θαγεηνχ ή γιπθνχ θαη ιηγφηεξν ηνλ θφπν θαη ηελ ηέρλε ηνπο Σα μεξνηήγαλα δελ έρνπλ ιεξ(γ)ηά. Δίλαη λεζηίζηκν γιπθφ, αλ θαη είλαη παξαδνζηαθφ ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. Γελ έρνπλ απγά φπσο ηηο δίπιεο θαη ηα απγνθαιάκαξα. Γηα λα ηα θηηάμνπκε ρξεηαδφκαζηε ζπλήζσο βνεζφ γηαηί πξέπεη λα ηεγαλίδεηαη ε δχκε κφιηο αλνίμνπκε ην θχιιν. Αιιηψο μεξαίλεηαη θαη ζπάεη. ΤΝΣΑΓΖ Γηα ηε δχκε: 4 θνχπεο αιεχξη ζθιεξφ ¼ θνχπαο ξαθή 3 θνπηαιηέο ζνχπαο ρπκφ ιεκνληνχ 3 θνπηαιηέο ζνχπαο ιάδη 1 θνπηαιάθη γιπθνχ αιάηη 1 θνπηαιάθη γιπθνχ δάραξε Νεξφ ριηαξφ (ιίγν ιηγφηεξν απφ κηα θνχπα, πεξίπνπ ¾ ηεο θνχπαο) Διαηφιαδν γηα ην ηεγάληζκα (αξθεηφ). Γηα ην ζηξφπη: 3 θνχπεο δάραξε 3 θνχπεο λεξφ 1 θνχπα κέιη 1 μχιν θαλέια 2 θνπηαιάθηα ρπκφ ιεκνληνχ Γηα ην γαξλίξηζκα: Καξχδηα θνπαληζκέλα νπζάκη θαβνπξδηζκέλν θαη «ζπαζκέλν» ζην ραβάλη ή ζην multi (ειαθξά) Καλέια ηξηκκέλε Πεγή: Μαξθφπνπινο Φψηεο

13 ΡΑΚΖ Ζ ξαθή είλαη έλα νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ παξάγεηαη κφλν ζηελ Κξήηε. Ζ δηαδηθαζία απφζηαμεο γηα ηνπο Κξεηηθνχο είλαη έλα παλεγχξη φπνπ καδεχνληαη πνιιέο παξέεο ζην θαδάλη γηα λα βγάινπλ ηε ξαθή. Ζ απφζηαμε γίλεηαη ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη Ννέκβξην, αθνχ έρνπλ βξάζεη θαη μεβξάζεη ηα ζηξάθπια. Ζ απφζηαμε γίλεηαη ζην θαδάλη. Σν θαδάλη είλαη έλα κεγάιν δνρείν (ζπλήζσο απφ καληέιη) πνπ αληέρεη ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. Δθεί κέζα κπαίλνπλ ηα ζηξάθπια. Ζ δηαδηθαζία ηεο απφζηαμεο είλαη ε αθφινπζε: Βάδνπκε ηα ζηξάθπια ζην θαδάλη. ηνλ πάην ηνπ θαδαληνχ ππάξρεη ε εζηία φπνπ αλάβεη ε θσηηά γηα λα βξάζεη ην θαδάλη. ηελ θνξπθή ηνπ ππάξρεη έλαο ζσιήλαο ν νπνίνο καδεχεη ηνλ αηκφ πνπ βγαίλεη απφ ηα βξαζκέλα ζηξάθπια. ηελ ζπλέρεηα ν ζσιήλαο πεξλάεη κέζα απφ παγσκέλν λεξφ θαη έηζη ν αηκφο πνπ βγαίλεη απφ ην θαδάλη, πγξνπνηείηαη θαη βγαίλεη ε ξαθή. Ζ πξψηε ξαθή (πξσηφξαθε) πνπ βγαίλεη ζπλήζσο έρεη κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο πηνηφ. Μεηά ηελ πξσηφξαθε βγαίλεη ε ξαθή. Καξηζάθε Μαξία ΦΑΝΟΤΡΟΠΗΣΑ Σε Φαλνπξφπηηα ηελ θηηάρλνπλ γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ Άγην ΦΑΝΟΤΡΗΟ, γηα λα βξνπλ νη άλζξσπνη ηα ρακέλα πξάγκαηα ηνπο. Δπίζεο ηε θηηάρλνπλ θαη γηα ηηο επίζεκεο γηνξηέο. Σελ θηηάρλνπλ κε: 1)Αιεχξη 2)Αβγά 3)Νεξφ 4)Λάδη 5)Βαλίιηα 6)Εάραξε

14 1. Πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνχξλν καο. 2. ε έλα κπψι βάδνπκε φια ηα πιηθά εθηφο απφ ην αιεχξη. 3. Αλαθαηεχνπκε ηα πιηθά καο γηα πεξίπνπ 8 ιεπηά κέρξη λα δηαιπζεί ε δάραξε βαζηθά. 4. Έπεηηα ζηγά ζηγά ξίρλνπκε ην αιεχξη θαη αλαθαηεχνπκε ηαπηφρξνλα ψζηε λα κελ ζβνιηάζεη. 5. Λαδψλνπκε έλα κέηξην ηαςί, ζηξνγγπιφ ή ηεηξάγσλν, θαηξίρλνπκε κέζα ην κείγκα. 6. Σν βάδεηε ζην θνχξλν θαη ην ςήλεηε ζηνπο 180 βαζκνχο γηα ιεπηά. Βαζίιεο Κηνζηεξάθεο ΝΖΣΗΗΜΑ ΦΑΓΖΣΑ ΥΑΛΒΑ ΗΜΗΓΓΑΛΔΝΗΟ Καζεκεξηλά βιέπνπκε φηη ε δηαηξνθή καο αιιάδεη δπζηπρψο ζε βάξνο ηεο πγείαο καο, γηαηί θεχγνπκε απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δσήο θαη αθνινπζνχκε ηνπο ξπζκνχο ηεο ζχγρξνλεο δσήο κε ην γξήγνξν θαη έηνηκν θαγεηφ. Απνηέιεζκα είλαη ν Έιιελαο λα απνθηά πξνβιήκαηα κε ηελ πγεία ηνπ θαη παρπζαξθία, θαξδηνπάζεηεο, πίεζε, ζάθραξν θηι. Σν θαγεηφ ζπλνδεχεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηάζεηο. Μεξηθέο θνξέο ζεξβίξνληαη εηδηθά θαγεηά ζηηο γηνξηέο, ηνπο γάκνπο ή ηηο Κπξηαθέο. Γηα παξάδεηγκα, ηα Υξηζηνχγελλα ηξψκε ζπλήζσο γαινπνχια, ην Παζρα ζνπβιίδνπκε ην αξλί, ζηνπο γάκνπο θφβνπκε ηελ ηνχξηα. Κάπνηεο κέξεο ην ρξφλν λεζηεχνπκε θαη δελ ηξψκε θξέαο, ηπξί, απγά ή θαη ιάδη. Οη λεζηείεο πνπ ζπληζηά ε Δθθιεζία απνηεινχλ έλα θαιφ νδεγφ θαιήο δηαηξνθήο θαη απνηνμίλσζεο ηνπ νξγαληζκνχ καο. Έλα απφ ηα λεζηίζηκα γιπθίζκαηα είλαη θαη ν ραιβάο. Σξψγεηαη ζπλήζσο ηελ Καζαξή Γεπηέξα, αιιά θαη ηηο κέξεο ηεο λεζηείαο. Τιηθά δχν θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνχ ζηκηγδάιη έλα θιηηδάλη ιάδη (θάιν) δχν θιηηδάληα δάραξε δχν θιηηδάληα λεξφ ½ θιηηδάλη ακχγδαια δχν θνκκάηηα θαλέιια 3-4 γαξχθαιια Φινχδα πνξηνθαιηνχ Κνπξιεηάθεο Νίθνο ΥΑΛΒΑ ΜΔ ΗΜΗΓΓΑΛΗ

15 Σελ Καζαξά Γεπηέξα ζπλεζίδεηαη λα ηξψγεηαη ιαγάλα (άδπκν ςσκί πνπ παξαζθεπάδεηαη κφλν εθείλε ηε κέξα), ηαξακάο, ραιβάο θαη άιια λεζηίζηκα θαγεηά. Σα ίδηα ηξψγνληαη θαη ηηο εκέξεο ηεο λεζηείαο. Η ιζηορία ηοσ Ζ ιέμε «ραιβάο» καο δείρλεη φηη ε θαηαγσγή ηνπ γιπθνχ είλαη ηνχξθηθε. Υειβάο ζηα ηνπξθηθά ζεκαίλεη γιπθφ. Σν έδεζκα έγηλε γλσζηφ ζηελ Ηλδία απφ ηνπο Μνγγφινπο ην 16ν αηψλα. Άιινη ηζηνξηθνί κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ην γιπθφ έγηλε γλσζηφ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο απφ Σνχξθνπο κεηαλάζηεο κφιηο πξηλ απφ εθαηφ ρξφληα. Είδη Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ ραιβάδεο ζηελ Διιάδα: ζνπζακέληνο, ζηκηγδαιέληνο θαη Φαξζάισλ. Τιηθά δχν θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνχ ζηκηγδάιη ρνληξφ έλα θιηηδάλη ιάδη (θαιφ) δχν θιηηδάληα δάραξε κηζφ θιηηδάλη κέιη ηέζζεξα θιηηδάληα λεξφ δχν θνκκάηηα θαλέιια ιίγν γαξχθαιιν (κπξσδηθφ) Δθηέιεζε Βάδνπκε ζε κηα θαηζαξφια ην λεξφ, ηε δάραξε, ην κέιη θαη ηα κπξσδηθά θαη ηα βξάδνπκε θαιά (κέρξη θαη λ αξρίζεη λα θνριάδεη ην λεξφ). ε κηα άιιε θαηζαξφια βάδνπκε ην ιάδη θαη ην αθήλνπκε λα θάςεη. Ρίρλνπκε ιίγν ιίγν ην ζηκηγδάιη αλαθαηεχνληαο ζπλέρεηα κε κηα μχιηλε θνπηάια κέρξη λα μαλζχλεη. Αλ ζέινπκε κπνξνχκε λα ξίμνπκε ακχγδαια θαη θαξχδηα. πλερίδνπκε λ αλαθαηεχνπκε ζε ζηγαλή θσηηά γηα λα μαλζχλεη (φρη φκσο λα γίλεη πνιχ ζθνχξνο). Αλαθαηεχνπκε ζπλερψο γηαηί ν ραιβάο θαίγεηαη εχθνια. Μφιηο μαλζχλεη θαιά, ζβήλνπκε ην κάηη ηεο θνπδίλαο θαη πξνζζέηνπκε ζην ραιβά, ην ζηξφπη πνπ εηνηκάζακε ζηελ άιιε θαηζαξφια. πλερίδνπκε λ αλαθαηεχνπκε κέρξη ην ζηκηγδάιη λα απνξξνθήζεη φιν ην ζηξφπη. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ην ραιβά ζε κηα κεγάιε θφξκα ή ζε κηθξά θνξκάθηα θαη ηνλ αθήλνπκε λα θξπψζεη. Αθνχ θξπψζεη, μεθνξκάξνπκε παζπαιίδνπκε κε θαλέιια θαη ζεξβίξνπκε. Καιή Όξεμε!!! Γεσξγία Γνμαζηάθε ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΤΝΣΑΓΔ ΥΧΡΗ ΚΡΔΑ

16 πληαγέο απφ ην Καλαµαράκια γεµιζηά Τιηθά 1½ θιηηδάλη ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 1 θηιό µέηξηα ζε µέγεζνο θαιαµαξάθηα 1 µεγάιν θξεµµύδη 2 θξέζθα θξεµµπδάθηα 2 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ςηιηθνµµέλν άλεζν 2 θιηηδάληα ξύδη 2 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο δαµάζθελα ςηινθνµµέλα ½ θνπηαιάθη µνζρνθάξπδν ρπµό 1 ιεµνληνύ αιάηη πηπέξη Δθηέιεζε: Πιέλνπµε θαη θαζαξίδνπµε ηα θαιαµαξάθηα. Σα αδεηάδνπµε βγάδνληαο απφ µέζα ηελ θεληξηθή µεµβξάλε. Αθαηξνχµε ηα µνπζηάθηα θαη ηα ςηινθφβνπµε ρσξηζηά ζε έλα µπνι, ζην νπνίν πξνζζέηνπµε ηα θξεµµχδηα, ηνλ άλεζν, ην ξχδη, ηα δαµάζθελα, ην ½ θιηηδάλη ειαηφιαδν, ην µνζρνθάξπδν, ιίγν αιάηη θαη ην πηπέξη. Γεµίδνπµε ηα θαιαµαξάθηα µε ην µείγµα απηφ. Κιείλνπµε ην θαζέλα θαιαµαξάθη µε ηε βνήζεηα µηαο ζθιεξήο νδνληνγιπθίδαο. Σα ηνπνζεηνχµε ζε µία θαξδηά θαηζαξφια, ξίρλνπµε 1½ θιηηδάλη λεξφ, ηα ζθεπάδνπµε θαη ζηγνβξάδνπµε γηα ιεπηά. Βγάδνπµε ηα θαιαµαξάθηα πξνζεθηηθά µε έλα πηξνχλη θαη ηα ηνπνζεηνχµε ζε έλα ππξέμ. Πεξηρχλνπµε µε ην ππφινηπν ειαηφιαδν θαη ην ιεµφλη. Σα βάδνπµε ζηνλ θνχξλν γηα ιεπηά ζε µέηξηα ζεξµνθξαζία µέρξη λα ξνδίζνπλ. Σα ζεξβίξνπµε αθνχ θξπψζνπλ. Μπακαλιάρος µε κοσνοσπίδι Τιηθά 1 θύιιν µπαθαιηάξν 1 θνπλνππίδη 1 θιηηδάλη ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 1 θξεµµύδη 1 πνηήξη ηνπ θξαζηνύ θξαζί

17 ½ θηιό ληνµάηεο αιάηη, πηπέξη Δθηέιεζε: Σζηγαξίδνπµε ην θξεµµχδη µε ην ιάδη, πξνζζέηνπµε ην θνπλνππίδη θαη ζβήλνπµε µε θξαζί. Ρίρλνπµε ηηο ληνµάηεο αιεζµέλεο, ην αιαηνπίπεξν θαη ιίγν λεξφ θαη αθήλνπµε ην θαγεηφ λα βξάζεη ιίγν. Βάδνπµε απφ πάλσ θαη ηνλ μαιµπξηζµέλν µπαθαιηάξν θαη ηειεηψλνπµε ην ςήζηµν ρσξίο λα αλαθαηέςνπµε ην θαγεηφ, αιιά θνπλψληαο 2-3 θνξέο ηελ θαηζαξφια. Χοτλιοί (ζαλιγκάρια) μποσμποσριζηοί Τιηθά 1 θηιό ρνριηνύο 1 πνηεξάθη θόθθηλν θξαζί ή μύδη 1 πνηεξάθη ηνπ θξαζηνύ αιεύξη (γηα όιεο ηηο ρξήζεηο) 1 πνηεξάθη ηνπ θξαζηνύ ιάδη αιάηη, πηπέξη, δεληξνιίβαλν (6 κεξίδεο) Δθηέιεζε: Αιαηίδνπκε ηνπο ρνριηνχο, ηνπο αιεπξψλνπκε θαη ηνπο βάδνπκε ζην θαπηφ ιάδη κε ην ζηφκην πξνο ηα θάησ γηα ηξία ιεπηά. Ρίρλνπκε ην δεληξνιίβαλν, ην αιάηη, ην πηπέξη, ηνπο αλαθαηεχνπκε κία θνξά θαη κεηά απφ δχν ιεπηά ηνπο ζβήλνπκε κε ην θξαζί. Σνπο αθήλνπκε λα πάξνπλ κηα βξάζε θη είλαη έηνηκνη γηα ζεξβίξηζκα. Καηά κηα άιιε εθδνρή, θάλνπκε θνπξθνχηη κε αιεχξη, αιάηη, πηπέξη, ξίγαλε θαη ζθφξδν (αλ ην επηζπκνχκε), γεκίδνπκε ην ζηφκην ησλ ρνριηψλ κε ην κείγκα καο θαη ηνπο ηεγαλίδνπκε ζην ιάδη κε ην δεληξνιίβαλν. Λέζη Οθιέηληα θαη Καινγεξάθε Μαξία ΥΟΥΛΗΟΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΟΛΑ Σα ζαιηγθάξηα ζπλδένληαη πνιχ κε ηελ Κξήηε γηαηί είλαη έλα ηνπηθφ θαγεηφ πνπ ζπλήζσο απηφ ην θαγεηφ ην θηηάρλνπκε κφλν ζηελ Κξήηε! ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ 1 θηιφ ζαιηγθάξηα 1 κεγάιν θξεκκχδη μεξφ

18 4 θξεκκπδάθηα θξέζθα 4 ζθειίδεο ζθφξδν 3 ληνκάηεο ψξηκεο 2 παηάηεο 1 πηπέξηα θφθθηλε 1 πηπεξηά πξάζηλε ιίγε θαπηεξή πηπεξηά καηληαλφ 1 πνηεξάθη ηνπ θξαζηνχ ειαηφιαδν αιάηη, πηπέξη 2 πνηήξηα λεξφ 1. Βξάδνπκε ηα ζαιηγθάξηα γηα έλα ηέηαξην. 2. Αθήλεηο ηα ζαιηγθάξηα λα ζηξαγγίζνπλ. 3. Βάδεηο ην ιάδη ζηελ θαηζαξφια θαη ζσηάξεηο ην θξεκκχδη, ηα θξεκκπδάθηα, ηα ζθφξδα θαη ηηο πηπεξηέο, έπεηηα βάδεηο ηα ζαιηγθάξηα θαη ηελ ληνκάηα ηξηκκέλε κε ην λεξφ θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ πεξίπνπ κηα ψξα. 4. ηε ζπλέρεηα βάδνπκε ηηο παηάηεο θνκκέλεο ζε κηθξά θπβάθηα λα βξάζνπλ γηα δέθα ιεπηά. 5. Καη ηα ζαιηγθάξηα καο είλαη έηνηκα. Πεγή: αιηγθάξηα ζηελ θαηζαξφια Άλλα Μαθξάθε ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΑ ΔΘΗΜΑ ΣΟΤ ΠΑΥΑ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ Σε Μεγάιε Πέκπηε νη αλχπαληξεο θνπέιεο ηνπ ρσξηνχ ζηνιίδνπλ ηνλ επηηάθην θαη βάθνπλ ηα θφθθηλα απγά. ηελ Κξήηε ηα βάθνπλ κε ηα παληδάξηα, ηα θξεκκχδηα ή κε ηελ βαθή πνπ έρνπλ ηα Super Market. Δπηπιένλ ην Μεγάιν άββαην ην πξσί νη λνηθνθπξέο ηνπ ρσξηνχ αξρίδνπλ λα θηηάρλνπλ ηα γιπθά θαη ηα θαγεηά γηα ην παζραιηλφ ηξαπέδη. Σα γιπθά γηα ην παζραιηλφ ηξαπέδη είλαη ηα ηζνπξέθηα θαη ηα αλεβαηά θαιηηζνχληα. Σα θαγεηά γηα ην ηξαπέδη είλαη ε θαζηεξσκέλε θαη γλσζηή ζε φινπο καγεηξίηζα ή θνηφζνππα. Αθφκα ην βξάδπ ηεο αλάζηαζεο πεγαίλνπκε ζηελ εθθιεζία γηα λα πνχκε ην «Υξηζηφο αλέζηε» θαη κεηά θαίκε ηνλ Ηνχδα, δειαδή, βάδνπκε κεξηθά μχια θαη ζην ηέινο ζρεκαηίδνπκε έλαλ άλζξσπν πνπ κνηάδεη κε ηνλ Ηνχδα θαη κεηά ηνλ αλάβνπκε γηα λα θαεί. Σέινο ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα ςήλνπκε ην γλσζηφ ζε φινπο αξλάθη ή θαηζηθάθη ζηε ζνχβια, κπξηδφιεο θαη πνιιά άιια λφζηηκα θαγεηά φπσο ςεηφ ζηνλ μπιφθνπξλν, ζαιάηεο, γιπθά θαη δηάθνξα άιια.

19 Σν αξλί ή ην θαηζίθη ζηε ζνχβια ην θηηάρλνπκε σο εμήο: πεξλάκε ην θξέαο απφ ηε ζνχβια θαη ηνπ βάδνπκε κέζα αιαηνπίπεξν θαη ιίγα θχιια ιεκνληάο γηα κπξσδηά θαη ην ςήλνπκε αξγά-αξγά. Σν αιείθνπκε κε ιαδνιέκνλν θαζψο ην ςήλνπκε. Σν ςεηφ ζηνλ μπιφθνπξλν ην θηηάρλνπκε σο εμήο: θαζαξίδνπκε ηηο παηάηεο ηηο βάδνπκε ζε αιάηη πηπέξη θαη ξίγαλε θαη κεηά πξνζζέηνπκε ιάδη θαη ιεκφλη. Αλαθαηεχνπκε θαη ηα βάδνπκε ζην ξαςί θαη κεηά αθνχ έρνπκε αιαηίζεη ην θξέαο ην αλαθαηεχνπκε θαη κεηά ην ξίρλνπκε ζην ηαςί. Αθφκα γηα λα ςήζνπκε ην ςεηφ αλάβνπκε ηνλ μπιφθνπξλν θαη βάδνπκε μχια ψζηε ν θνχξλνο λα αζπξίζεη θαη κεηά βάδνπκε ην θαγεηφ ζην θνχξλν θαη ζε κηα ψξα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην βάδνπκε ην γπξλάκε θαη κεηά απφ κηα ψξα είλαη έηνηκν. Σα γιπθά ηα νπνία θηηάρλνπκε είλαη ηα θαιηηζνχληα, ηα ηζνπξέθηα θαη ηα παζραιηλά ρξηζηφςσκα ή παζραιηλά ηζνπξέθηα. Σα θαιηηζνχληα ηα θηηάρλνπκε κε ηελ καγηά ή κπχξα, απγά, γάια, αιάηη, βηηάκ, μχζκα πνξηνθαιηνχ θαη δάραξε ελψ γηα ηελ γέκηζε βάδνπκε γιπθηά κπδήζξα, δάραξε θαη θαλέια. Σέινο, γηα ηα ηζνπξέθηα βάδνπκε βηηάκ, απγά, γάια, ακκσλία, βνχηπξν θαη δάραξε. Δπηπιένλ, θηηάρλνπκε πάζηεο, γαιαθηνκπνχξεθν, θαληατθη θαη άιια γιπθά ζηξνπηαζηά. ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ! Μαθξάθεο Φαλνχξεο Καινγεξάθε Μαξία Σα θαγεηά ηνπ Πάζρα Σν Πάζρα ηξψκε πνιιά θαη παξαδνζηαθά θαγεηά θαη γιπθά απφ ηα νπνία θάπνηα ζα ζαο ηα αλαθέξσ απιψο, αθνχ είλαη γλσζηά, θαη θάπνηα άιια ζα ζαο ηα πεξηγξάςσ. Αο αξρίζνπκε ινηπφλ!

20 Φαγεηά: Κνηφζνππα, θξηθαζέ απγνιέκνλν, θαηζηθάθη- αξλί ζηε ζνχβια, κπξηδφιεο ζηα θάξβνπλα, καγεηξίηζα. Γιπθά: θαιηζνχληα, ηζνπξέθηα, ραιβάο. Απηά είλαη ηα θαγεηά θαη ηα γιπθά πνπ ηξψκε ην Πάζρα. Άιινη κπνξεί λα ηξψλε θαη άιια. Σψξα ζα ζαο πεξηγξάςσ ηα πιηθά γηα έλα θαγεηφ θαη έλα γιπθφ. Μπξηδφιεο ζηα θάξβνπλα Τιηθά Μπξηδφιεο (αλάινγα κε ηα άηνκα) Λάδη, αιάηη, πηπέξη, ξίγαλε Σζνπξέθη Τιηθά 7 απγά, ¾ θηινχ βνχηπξν, 1 ½ θηιφ δάραξε, 1 ½ θηιφ γάια, 2 θαθειάθηα καγηά, 1 πνηεξάθη καζηίρα. Μεζζαλάθε Καηεξίλα Αξλάθη κε ακπειφθπιια θξηθαζέ Ζ ζπληαγή είλαη απφ ηελ Πάηξα Εετκπέθε Τιηθά 1 kgr αξλάθη ζε ηεκάρηα 500 γξ. ακπειόθπιια 2 καηζάθηα άλεζν ςηινθνκκέλν 2 απγά 2 ιεκόληα (ρπκό) 1 θξεκκύδη κεγάιν ςηινθνκκέλν 1 θιηηδάλη ειαηόιαδν αιάηη, πηπέξη Δθηέιεζε: Πιέλεηε θαη ηεκαρίδεηε ην αξλάθη θαη ην ζνηάξεηαη ζην ειαηφιαδν. Πξνζζέηεηε ην θξεκκχδη θαη ην αθήλεηε λα αζπξίζεη. βήλεηε κε λεξφ θαη ην αθήλεηε λα πάξεη κία βξάζε ζε δπλαηή θσηηά. Υακειψλεηε ηελ θσηηά θαη αθήλεηε λα ζηγνςεζεί ην θξέαο. Έρεηε δεκαηίζεη ηα ακπειφθπιια θαη ηα έρεηε θφςεη ζε ηξία ηεκάρηα. Σα πξνζζέηεηε ζηελ θαηζαξφια καδί κε ηνλ ςηινθνκκέλν άλεζν θαη ηα αθήλεηε λα ςεζνχλ καδί κε ην θξέαο έσο φηνπ καιαθψζεη ην θξέαο πξνζζέηνληαο λεξφ αλ ρξεηαζηεί. Γηνξζψλεηε ην αιαηνπίπεξν. ε κία ιεθάλε ρηππάηε ηα απγά

21 κε ην ιεκφλη θαη φηαλ ςεζεί ην θαγεηφ παίξλεηε ιίγν ιίγν ηνλ δσκφ θαη ηνλ ξίρλεηε ζην αβγνιέκνλν ρηππψληαο ρσξίο λα ην αθήζεηε λα θφςεη ην απγφ. Αθνχ έρεηε θηηάμεη ην αβγνιέκνλν θαη έρεηε θαηεβάζεη ην θαγεηφ απφ ην κάηη ηεο θνπδίλαο πξνζζέηεηε ην αβγνιέκνλν πίζσ ζηελ θαηζαξφια θαη αλαθαηεχεηε λα πάεη παληνχ. Σν αθήλεηε λα δέζεη ην θαγεηφ θαη ζεξβίξεηε δεζηφ. Πεγή: Λέζη Οθιέηληα Bόηαλα ηνπ ηόπνπ καο Σα πην γλσζηά βφηαλα ηνπ ηφπνπ καο, ηεο Κξήηεο, είλαη ε κέληα, ην ρακνκήιη, ν έξσληαο, ε καληδνπξάλα, ην θαζθφκειν ελψ ηειεπηαίσο θαιιηεξγείηαη θαη ε αιφε. Όια απηά κπνξνχκε λα ηα βξάζνπκε θαη λα ηα πηνχκε, αιιά ε αιφε ρξεηάδεηαη κηα επεμεξγαζία, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Καινγεξάθε Μαξία ΛΔΒΑΝΣΑ Οη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ιεβάληαο ηελ θαηαηάζζνπλ αλάκεζα ζηα 20 πην ζεκαληηθά βφηαλα. Ζ δήηεζή ηεο είλαη ηφζν κεγάιε ζε φιεο ηηο ρψξεο ψζηε ζηε Γαιιία παξάγνληαη θάζε ρξφλν κε απφζηαμε πάλσ απφ ελάκηζη εθαηνκκχξην θηιά αηζέξην ιάδη ηεο ιεβάληαο. Ζ ιεβάληα είλαη γλσζηή εδψ θαη πνιινχο αηψλεο. Οη αξραίνη Λίβπνη θαη Ρσκαίνη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην κπάλην ηνπο. Απφ ηελ Ηζηνξία μέξνπκε φηη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη γηα λα αξσκαηίδνπλ ηα ξνχρα ηνπο (έξαβαλ αλζηζκέλα θιαξάθηα ιεβάληαο αλάκεζα ζηε θφδξα θαη ζην χθαζκα). Σν αθέςεκα κε θχιια θαη ινπινχδηα ιεβάληαο αλαθνπθίδεη απφ εκηθξαλίεο, πνλνθέθαινπο, ίιηγγνπο, ιηπνζπκία θαη δηψρλεη ηελ αυπλία. Δπίζεο ζηακαηάεη φρη κφλν ηνπο πνλνθέθαινπο, αιιά θαη ηνπο πνλφδνληνπο. Σν αθέςεκά ηεο ηνλψλεη ηα λεχξα. Δίλαη ζπαζκνιπηηθή (γηα ζπαζκνχο, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, άζζκα, γξίπε, βξνγρίηηδα, θπκαηίσζε) ηφζν κε ηε κπξσδηά ηεο φζν θαη κε εληξηβή. αλ αθέςεκα, αλαθνπθίδεη απφ πνλνθέθαινπο πνπ πξνέξρνληαη απφ αδπλακία ή απφ ππεξβνιηθή θνχξαζε. Βξάδνπκε κηα θνπηαιηά ινπινχδηα ζε έλα θιηηδάλη λεξφ, πεξηκέλνπκε 10 ιεπηά θαη πίλνπκε 3

22 θιηηδάληα ηελ εκέξα, κε κηθξέο γνπιηέο, αλάκεζα ζηα γεχκαηα. Πεγή: ην βηβιίν ηνπ Κψζηα Μπαδαίνπ, 100 βόηαλα 2000 ζεξαπείεο. Λεληηδάθε Κάιιηα ΣΑΗ- ΣΟΤΚΝΗΓΑ Σν ηζάη είλαη έλα είδνο ζεξαπεπηηθνχ βνηάλνπ ην νπνίν ζεξαπεχεη θιεγκνλέο θαη θξπνινγήκαηα ελψ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα αδπλάηηζκα δεζηφ ή θξχν. Άιιν βφηαλν είλαη ε ηζνπθλίδα ε νπνία ηξψγεηαη ζε ζνχπα θαη πεξηέρεη πνιιά κέηαιια θαη βηηακίλεο Α, Β θαη C, πνπ βνεζά ζηελ απνξξφθεζε ζηδήξνπ. Έρεη ηδηφηεηεο αηκνζηαηηθέο, αληηδηαβεηηθέο θαη δηνπξεηηθέο. Κάλεη θαιφ ζην αλαπλεπζηηθφ, ζηα δεξκαηνινγηθά θαη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη θαηά ηεο ηξηρφπησζεο θαη ηεο πηηπξίδαο θαη ηνλψλεη ηα καιιηά. Καηαπνιεκάεη ηα αξζξηηηθά, ηελ αλαηκία, ηελ παρπζαξθία, ηελ πέηξα ζηα λεθξά, ηε δηάξξνηα θ.α. Δπίζεο βνεζά ζηε ιεηηνπξγία ησλ αδέλσλ θαη ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο ζηηο γπλαίθεο. Κνπξιεηάθεο ηέιηνο ΦΑΚΟΜΖΛΟ Σν θαζθφκειν ή θαζθνκειηά είλαη έλα ζακλψδεο θπηφ κε πάξα πνιιά θιαδηά πνπ ην θάζελα έρεη χςνο κέρξη θαη κηζφ κέηξν θαη βξίζθεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σα θχιια ηνπ έρνπλ ρξψκα ιεπθνπξάζηλν θαη ηα άλζε ηνπ είλαη κνβ θαη αλζίδνπλ απφ ην Μάην σο ηνλ Ηνχλην. Έρεη πνιχ έληνλε κπξσδηά θαη είλαη γλσζηφ γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο. Σν θαζθφκειν κε ηε κνξθή αθεςήκαηνο ζεξαπεχεη ηελ θαξπγγίηηδα, ηελ νπιίηηδα θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ζην ζηφκα. ηε καγεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ αξσκαηηζκφ δηαθφξσλ δσκψλ θαη θαγεηψλ. Πάλησο ε ρξήζε ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν γηαηί ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο δειεηεξίαζεο απφ ππεξβνιηθή ρξήζε.

23 ΥΑΜΟΜΖΛΗ Σν ρακνκήιη είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά ηνπηθά πξντφληα γηα ηα δεζηά ξνθήκαηα πνπ κπνξείο λα θηηάμεηο. Δπίζεο είλαη γλσζηφ θαη γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο απφ ηελ αξραηφηεηα. Ο Ηππνθξάηεο, ν παηέξαο ηεο ηαηξηθήο, ην ζεσξνχζε σο ην πην ζεξαπεπηηθφ βνηάλη γηα πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα ηελ παξαζθεπή θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ. Σν ρακνκήιη πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην άξσκά ηνπ (κήιν ηνπ εδάθνπο). Ζ κνλνεηήο πφα (Μαηξηθάξηα ην ρακαίκεινλ) ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πλζέησλ, είλαη θπηφ αξσκαηηθφ θαη θαξκαθεπηηθφ, χςνπο κέρξη 35 εθαηνζηά, κε ιείν βιαζηφ, πνιχθιαδν θαη φξζην. Σα θχιια είλαη θηεξνζρηδή θαη ηα άλζε είλαη ζε αθξαία θεθάιηα αζπξνθίηξηλα. Απηνθχεηαη ζε ρέξζα θαη θαιιηεξγεκέλα κέξε θαη ε άλζεζε πνπ αξρίδεη ηνλ Απξίιην δηαξθεί κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην. Απφ ηα άλζε ηνπ, πνπ ζπιιέγνληαη φηαλ αλνίμνπλ θαιά, παξαζθεπάδεηαη έλα απφ ηα θαιχηεξα επζηφκαρα αθεςήκαηα. Πνηθηιίεο ηνπ ρακνκειηνχ θαιιηεξγνχληαη, γηαηί ην αθέςεκά ηνπο έρεη θαηαπξαυληηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο, ζηηο ηνπηθέο θινγψζεηο, ηδηφηεηεο. Σα άλζε επίζεο ζεσξνχληαη αληηππξεηηθά, επθνίιηα, ρνιαγσγά, ζηεινγφλα, εκκελάγσγα, ζπαζκνιπηηθά, αληηαιιεξγηθά, επνπισηηθά, θαηαπξαυληηθά ησλ λεχξσλ. Πψο κπνξψ λα θηηάμσ έλα δεζηφ ξφθεκα απφ ρακνκήιη. Βξάδνπκε 200ml λεξφ πξνζζέηνπκε 2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνχ ρακνκήιη, ην αθήλνπκε λα βξάζεη 2 ιεπηά, ην ζνπξψλνπκε θαη ζεξβίξνπκε ζε κηα θιηηδάλα. Σν ξφθεκά ζαο είλαη έηνηκν γηα λα ην απνιαχζεηε. Μηράιεο Μαξαγθάθεο ΑΛΟΖ ηελ επνρή καο ιέγνληαη θαη γξάθνληαη πνιιά γηα ρηιηάδεο ζθεπάζκαηα πνπ «δηαζέηνπλ» ζεξαπεπηηθέο ή επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαιιπληηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Έλα απφ απηά είλαη ε

24 αιφε. Σν θπηφ αιφε ή Aloe Vera ππάξρεη σο απηνθπέο ζε αθζνλία ζηε ρψξα καο θαη θπζηθά ζήκεξα θαιιηεξγείηαη επξχηαηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο πνιιέο ρψξεο, θπξίσο ηξνπηθέο θαη εκηηξνπηθέο. Σν θπηφ ήηαλ γλσζηφ ζηελ αξραηφηεηα ζηνπο Αζζχξηνπο, ηνπο Αηγχπηηνπο, ηνπο Ηζξαειίηεο, ηνπο Κηλέδνπο θαη ζε ιανχο ηεο Αθξηθήο, φπσο θαη ζηνπο Ηλδηάλνπο ηεο Ακεξηθήο. Σν φλνκα Αιφε ην δηαβάδνπκε ζήκεξα ζε πνιιά θαιιπληηθά φπσο ζακπνπάλ, θξέκεο θαη ινζηφλ θαη σο βνεζεηηθφ ζεξαπείαο ζε πάξα πνιιέο αξξψζηηεο, π.ρ. εγθαχκαηα, αιιεξγίεο, ηζηκπήκαηα, κείσζε ζαθράξνπ, ςσξίαζε, έληεξν θαη άιια. Κακπαλφο Γηάλλεο ΑΛΟΖ Ζ Αιφε είλαη θαη θαξκαθεπηηθφ θπηφ φπνπ κπνξνχκε λα βγάινπκε ην δειέ ηεο θαη λα ηνλ πηνχκε σο ρπκφ. Δπίζεο, ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηηο πνιιέο ηδηφηεηέο ηεο, π.ρ ζηα καιιηά, ζηηο πιεγέο, ζηα θαςίκαηα, Τπάξρεη θαη ε άγξηα αιφε, αιιά δελ ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε. Σελ Αιφε κπνξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζηα δψα, ζην ηξίρσκα ηνπο, θαη άκα ηα έρνπκε έμσ ηνπο βάδνπκε αιφε γηα λα ηα πξνζηαηεχζνπκε. Μαξαγθάθε Μηραέια Γηαηξνθή θαη γηνξηέο ζηνλ θόζκν ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ ΣΖΝ ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ Έλα ηαμίδη ζηε Φηλιαλδία, ζην ρσξηφ ηνπ Άε- Βαζίιε, ηα Υξηζηνχγελλα, δελ είλαη έλα ηαμίδη κφλν γηα παηδηά, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο κεγάινπο πνπ ζέινπλ λα μαλαγπξίζνπλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία Αιήζεηα, πνηνο κεγάινο φηαλ ήηαλ παηδί δελ νλεηξεχηεθε λα πάεη ζην Βφξεην Πφιν, λα ζπλαληήζεη ηνλ θαινζπλάην γέξνληα θαη ηα πεξίθεκα μσηηθά ηνπ ζην παξακπζέλην εξγαζηήξηφ ηνπ; Σν νλεηξεκέλν απηφ κέξνο,

25 απέρεη κφλν 4 ψξεο κε ην αεξνπιάλν, αλ δελ ππάξρεη ελδηάκεζνο ζηαζκφο. Σν πξψην πξάγκα πνπ ζνπ θάλεη εληχπσζε (αλ δελ έρεηο μαλά ηαμηδέςεη ηφζν βφξεηα κέζα ζην θαηαρείκσλν), είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία πξνζγεηψλεηαη ην αεξνπιάλν, κέζα ζην θάηαζπξν ηνπίν κε ηνπιάρηζηνλ 5 πφληνπο ρηφλη ζηνλ αεξνδηάδξνκν.. ηε Φηλιαλδία ε 24ε Γεθεκβξίνπ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε εκέξα ηεο πεξηφδνπ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Οη ενξηαζκνί αξρίδνπλ ην κεζεκέξη, νπφηε ζχκθσλα κε ηε κεζαησληθή παξάδνζε ε εηξήλε ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαιείηαη λα μεπξνβάιεη κε θάζε επηζεκφηεηα ζηε πφιε Turku ηεο Φηλιαλδίαο. Σα θεξηά θαη ηα επνρηθά θπηά δηαθφζκεζεο, φπσο ην αιεμαλδξηλφ, δεκηνπξγνχλ ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζε νηθνγελεηαθφ πάληα πεξηβάιινλ. Παξαδνζηαθά ε κέξα απηή είλαη αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ησλ λεθξψλ θαη κηα επίζθεςε ζην λεθξνηαθείν ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ απνηειεί παηξνπαξάδνην έζηκν. Καηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο λχθηαο ηα θαιπκκέλα απφ ρηφλη λεθξνηαθεία κεηαηξέπνληαη ζε εληππσζηαθέο θσηεηλέο ζάιαζζεο απφ θεξηά. ηελ Φηιαλδία, ηα παηδηά ληχλνληαη δεηηάλνη θαη γπξλάλε ζηνπο δξφκνπο κε θαπληζκέλα πξφζσπα, δεηηαλεχνληαο θαη θξαηψληαο ζθνππφμπια. Υξηζηνπγελληάηηθν ζπηηάθη από κπηζθόηα Υλικά Γηα 8-10 άηνκα: Γηα ην ζπηηάθη: 500 γξακκάξηα βνχηπξν 500 γξακκάξηα θαζηαλή δάραξε 150 γξακκάξηα ιεπθή δάραξε 2 απγά νιφθιεξα 40 γξακκάξηα γάια 2 θνπηαιηέο ηνπ γιπθνχ ηδίληδεξ 2 θνπηαιηέο ηνπ γιπθνχ θαλέια 1 θνθηή θνπηαιηά ηνπ γιπθνχ αιάηη 1 θνπηαιηά ηνπ γιπθνχ κνζρνθάξπδν 1 θνπηαιηά ηνπ γιπθνχ γαξχθαιν 1 θηιφ αιεχξη Γηα ην γιάζν: 450 γξακκάξηα άρλε δάραξε 90 γξακκάξηα αζπξάδηα απγψλ (πεξίπνπ 3 αζπξάδηα) Δθηέιεζε ην κίμεξ πξνζζέηνπκε ην βνχηπξν κε ηε δάραξε (θαζηαλή θαη ιεπθή) θαη κε ην θηεξφ ηνπ αλαθαηεχνπκε ην κείγκα καο θαη αθνχ αθξαηέςνπλ

26 θαη αζπξίζνπλ πξνζζέηνπκε έλα έλα ηα απγά. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ην γάια θαη ηειεπηαίν ην αιεχξη θαη ηα κπαραξηθά. Γε δνπιεχνπκε πνιχ ηε δχκε λα κε καιαθψζεη ππεξβνιηθά. Αθήλνπκε ηε δχκε λα «μεθνπξαζηεί» ζην ςπγείν γηα κηα ψξα. Πξνζεξκαίλνπκε ην θνχξλν ζηνπο 160 βαζκνχο. Με ηε βνήζεηα θνππ παη πνπ έρνπκε ήδε πξνκεζεπηεί, θφβνπκε ηε δχκε ηνπ κπηζθφηνπ γηα ηηο πιεπξέο ηνπ ζπηηηνχ (ή ζρεδηάδνπκε ηηο πιεπξέο ηνπ ζπηηηνχ ζε ραξηφλη θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε σο νδεγφ γηα λα θφςνπκε ηε δχκε). Φήλνπκε πάλσ ζε ηαςί κε ιαδφθνιια γηα κηζή ψξα πεξίπνπ. Σν Βγάδνπκε απφ ην θνχξλν θαη ην αθήλνπκε λα θξπψζεη πξηλ ην δηαθνζκήζνπκε κε γιάζν. Γηα ην γιάζν: Υηππάκε κε ην ζχξκα ηνπ κίμεξ ηα αζπξάδηα κε ηελ άρλε γηα πεξίπνπ 35 ιεπηά κέρξη λα θνπζθψζνπλ θαη λα ζθίμνπλ. Αλ ζέινπκε ρσξίδνπκε ζε κέξε ην γιάζν θαη πξνζζέηνπκε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα δαραξνπιαζηηθήο. Θέιεη πξνζνρή ζηα θνκκάηηα κπηζθφηνπ γηα ην ζπηηάθη λα είλαη ίζα ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηαζεί φξζην φηαλ ζα ην θνιιήζνπκε. Δπεηδή νη δχκεο απιψλνπλ ζην θνχξλν θαιφ είλαη λα έρνπλ ζθίμεη ιίγν ζην ςπγείν, έηζη δελ αιινηψλεηαη ην ζρήκα πνπ έρνπκε θφςεη. Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 95 ιεπηά. Πεγή: http.www.xristoygena stin Finlandia.gr Μάληαξα Γαζεκή ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΠΑΥΑ ΣΖΝ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ηε Γεξκαλία νη γνλείο ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα θξχβνπλ ηα απγά, ηα ζνθνιαηάθηα θαη θακία θνξά παηρλίδηα ζηνλ θήπν ή ην ζπίηη. Σα παηδηά ηα ςάρλνπλ κέρξη λα ηα βξνπλ φια. Ννκίδνπλ φηη ηα έθξπςε έλαο ιαγφο. Ύζηεξα εηνηκάδνπλ φινη καδί ην θαγεηφ. Γελ ππάξρεη θάηη ηδηαίηεξν, φινη θάλνπλ φ,ηη θαγεηά λνκίδνπλ. Μεηά ην θαγεηφ

27 θάζνληαη φινη καδί θαη ζπδεηάλε. Σα παηδηά ηξψλε ηα ζνθνιαηάθηα θαη ηα απγά. Κάλνπλ επίζεο θακάξεο θαη ζηεθάληα κε θιαδηά ινπινπδηψλ δηαθνζκεκέλα κε ιίγα απγά. Οη θνξψλεο θαη ηα ηφμα ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζηελ άθξε ηνπ ζηληξηβαληνχ. Όιεο απηέο νη δηαθνζκήζεηο έξρνληαη κηα εβδνκάδα πεξίπνπ πξηλ ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα θαη ζα παξακείλεη ζηε βξχζε γηα πεξίπνπ κηα εβδνκάδα κεηά, θάλνληαο ην θέληξν ηεο πφιεο έλα πνιχρξσκν θαη γηνξηηλφ ζέακα, εηδηθά γηα ηηο αγνξέο ηνπ αββάηνπ κε φινπο ηνπο πάγθνπο πσιεηψλ γχξσ απφ απηφ. Πεγή: http.www.pasxa stin Germania.gr Μάληαξα Φσηεηλή

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12

Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1. Ενόηηηα 2. Σσνηαγές για λατανικά, όζπρια, ζσμαρικά, ζούπες... 12 i ii Ενόηηηα 1. Σσνηαγές για πρώηα πιάηα και μεζέδες... 1 Αιηάδα (θνξδαιηά κε δνπκί από ςάξη)... 1 Γαινηύξη... 1 Κνινθπζνθεθηέδεο... 2 Μπνπκπάξηα (έληεξα γεκηζηά)... 2 Παηαηνθεθηέδεο... 3 Πηπεξηέο γεκηζηέο...

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο

Απνμήξαλζε. Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο Απνμήξαλζε Μία Θαπκάζηα Μέζνδνο πληήξεζεο ηα απνμεξακέλα θξνχηα ιαραληθά θαη βφηαλα νη βηηακίλεο θαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο δελ θαηαζηξέθνληαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνμήξαλζεο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ

ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ & ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ ΦΟΛΟΜΩΝΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Για παραγγελίες καλέστε: 2371094394 & 2371094183 ΑΓΡΗΜΟΝΗΑ : γηα ηελ θαξπγγίηηδα. ΑΡΣΔΜΗΗΑ : γηα ην δάραξν. ΑΥΗΛΛΔΗΑ : είλαη ιηπνδηαιπηηθν θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γαζηπονομία ωρ εναλλακηική μοπθή ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ. Δπηβιέπσλ/νπζα: Κνπξεκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα