Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 120 Ν.33(Ι)/2003 Αρ. 3706,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 120 Ν.33(Ι)/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 120 Ν.33(Ι)/2003 Αρ. 3706, Ο περί Προώθηση και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 33(Ι) του 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικό τίτλος. Ερµηνεία. Κεφ Α10 του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του Η Βουλή Των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρετε ως ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµος του Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από τo κείµενο προκύπτει διαφορετική\ έννοια «ΑΗΚ» σηµαίνει την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου που ιδρύθηκε δυνάµει. του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού Νόµου και περιλαµβάνει οποιοδήποτε µεταγενέστερο διάδοχο σώµα ή φορέα στον οποίο ήθελαν δοθεί ή µεταβιβαστεί οι εξουσίες ή αρµοδιότητες που ασκούνται επί του παρόντος από την ΑΗΚ - «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» ή «ΑΠΕ» σηµαίνει τις µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια) «εξουσιοδοτηµένος παροχέας» σηµαίνει την ΑΗΚ ή οποιοδήποτε άλλο δυνάµει οποιασδήποτε νοµοθεσίας εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για την προ- µήθεια ηλεκτρικής ενεργείας σε καταναλωτές- «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή ιαχείρισης του Ταµείου που καθιδρύεται δυνάµει του άρθρου 4 «καταναλωτής» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, νοµικό ή φυσικό, τα υποστατικά ή οι εγκαταστάσεις του οποίου είναι συνδεδεµένα µε δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρεχόµενης από οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο παροχέα. «συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού» σηµαίνει την ταυτόχρονη µετατροπή πρωτογενών καυσίµων σε µηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα «σχέδιο» σηµαίνει οποιοδήποτε δυνάµει του άρθρου 9 καταρτιζόµενο και δηµοσιευόµενο σχέδιο- «Ταµείο» σηµαίνει το ειδικό ταµείο που ιδρύεται δυνάµει του άρθρου 3 «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

2 Ν.33(Ι)/ (1) Για σκοπούς ενθάρρυνσης της εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και γενικά της προώθησης της εξοικονόµησης ενέργειας καθιδρύεται ειδικό ταµείο, καλούµενο στο εξής "Ταµείο", το οποίο θα τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής και από το οποίο δύναται, τηρουµένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ σχεδίων, να επιδοτούνται ή χρηµατοδοτούνται τα ακόλουθα: Ίδρυση Ταµείου. (α) Η παραγωγή ή, ανάλογα µε την περίπτωση, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, (β) οι εγκαταστάσεις, εξοπλισµοί και λοιπές δραστηριότητες εξοικονόµηση ενέργειας (γ) προγράµµατα προώθησης των ΑΠΕ, εξοικονόµησης ενέργειας, περιλαµβανοµένης της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού, καθώς και διαφώτισης του κοινού, (δ) τα έξοδα διαχείρισης του Ταµείου, και (ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που ήθελε κρίνει αναγκαία η Επιτροπή. (2) Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται από - (α) Την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8, (β) τις εκάστοτε εγκρινόµενες κυβερνητικές χορηγίες ή εισφορές προς το Ταµείο και (γ) οποιαδήποτε άλλα έσοδα, δωρεές από καταθέσεις ή επενδύσεις των χρηµάτων του Ταµείου. 4. (1) Καθιδρύεται Επιτροπή ιαχείρισης του Ταµείου αποτελούµενη από (α) το Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή εκπρόσωπο του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, (β) το Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Οικονοµικών ή εκπρόσωπο του (γ) το Γενικό ιευθυντή του Γραφείου Προγραµµατισµού ή εκπρόσωπο του, (δ) το ιευθυντή Εµπορίου και Βιοµηχανίας, υπεύθυνο για θέµατα ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ή εκπρόσωπό του, (ε) τo Γενικό Λογιστή της ηµοκρατίας ή εκπρόσωπό του, και (στ) Εκπρόσωπο του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). (2) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα µέλη της Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει το αρχαιότερο στην ιεραρχία κυβερνητικό µέλος. (3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η Επιτροπή δύναται, κατά τα λοιπά, να ρυθµίζει την εσωτερική της διαδικασία. 5. (1) Το Ταµείο αποτελεί χωριστή οντότητα µε δικούς; του πόρους και, ενόσω βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση της Επιτροπής, τελεί κάτω από τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασµούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εγκρινόµενες εκάστοτε από την Επιτροπή εισπράξεις και εκταµιεύσεις, τηρουµένων των προνοιών του περί ιαχείρισης των Εσόδων και απανών και του Λογιστικού της ηµοκρατίας Νόµου του Επιτροπή ιαχείρισης. Λογαριασµοί του Ταµείου 122(Ι) του 2002.

3 Ν.33(Ι)/ Προϋπολογισµός του Ταµείου Εξουσίες και καθήκοντα της Επιτροπής. Επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. (2) Οι λογαριασµοί του Ταµείου καταρτίζονται το αργότερο µέχρι τις 30 Απριλίου του αµέσως επόµενου οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή. (3) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονοµικών αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασµών που έχουν ελεγχθεί, µαζί µε τι σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. (4) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασµών του Ταµείου και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονοµικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. 6. (1) Το Ταµείο έχει δικό του προϋπολογισµό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. (2) Ο προϋπολογισµός καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα του Ταµείου για κάθε οικονοµικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η εκεµβρίου. 7. (1) Κάτω από γη γενική εποπτεία του Υπουργού και τηρουµένων των εκάστοτε οδηγιών αυτού, η Επιτροπή έχει την εξουσία και το καθήκον της διαχείρισης των χρηµατικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταµείο για την επιδίωξη και επίτευξη των δυνάµει του παρόντος Νόµου καθορισµένων σκοπών αυτού. (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται (α) Να χρηµατοδοτεί ή επιδοτεί, κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σχέδια, διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της εκµετάλλευσης των ΑΠΕ ή στην προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού, (β) να εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή χρηµατοδοτήσεων που αναφέρονται στο (α) πιο πάνω, (γ) να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταµίευση ή δαπάνη σχετική µε τους σκοπούς του Ταµείου, (δ) να επενδύει τα τυχόν αποθέµατα του Ταµείου κατά τον τρόπο και την έκταση που θέλει καθορίζει ο Υπουργός µε την έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών, και (ε) να αναπτύσσει, είτε µόνη είτε σε συνεργασία µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συντελεστική ή βοηθητική στην επίτευξη των σκοπών του Ταµείου. (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) πιο πάνω, το ετήσιο ποσό που επιτρέπεται να εκταµιεύει η Επιτροπή από τις δυνάµει του άρθρου 8 εισπράξεις του τέλους κατανάλωσης για σκοπούς άλλους από την καθαυτό παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δε δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% των εισπράξεων του εν λόγω τέλους κατά το αµέσως προηγούµενο έτος. 8. (1) Από τέτοια ηµεροµηνία που θέλει καθοριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται από οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο παροχέα, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη διατίµηση µε την οποία χρεώνεται η κατανάλωση από αυτόν ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνεται και οφείλει να καταβάλλει στο Ταµείο τέλος κατανάλωσης 0,13 σεντ/kwh, το οποίο

4 123 υπολογίζεται πάνω στην αναγραµµένη, στο σχετικό λογαριασµό ή τιµολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και του αποστέλλεται περιοδικά από τον παροχέα του, (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόµου, κάθε εξουσιοδοτηµένος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας φέρει την ευθύνη της καταγραφής, χρέωσης και είσπραξης του πιο πάνω οφειλόµενου προς το Ταµείο τέλους µέσω των λογαριασµών ή τιµολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει και αποστέλλει περίοδο στους καταναλωτές του. (3) Χωρίς επηρεασµό της εφαρµογής οποιουδήποτε άλλου νόµιµου µέσου διεκδίκησης αυτού, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του τέλους από τον δυνάµει του εδαφίου (1) υπόχρεο, ο εξουσιοδοτηµένος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας έχει υποχρέωση να προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας τον παραλείποντα µέχρις ότου αυτός συµµορφωθεί προς την υποχρέωση του, τηρουµένων των σχετικών κανόνων αυτού που ρυθµίζουν την επανασύνδεση της παροχής λόγω υπαίτιας διακοπής της, (4) Τα χρηµατικά ποσά, τα οποία εισπράττovται από κάθε εξουσιοδοτηµένο παροχέα δυνάµει, του παρόντος άρθρου, κατατίθενται, τηρουµένων των δυνάµει του εδαφίου (5) οδηγιών του Υπουργού, στο Ταµείο το αργότερο µέχρι το τέλος του µήνα που έπεται του µήνα της είσπραξης µέχρι δε να διενεργηθεί η εν λόγω κατάθεση τους στο Ταµείο αυτά θα θεωρούνται ότι κατέχονται για λογαριασµό του Ταµείου. (5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες αναφορικά µε τον τρόπο επιβολής και είσπραξης του τέλους, καθώς και της εποπτείας και ελέγχου της επιβολής, είσπραξης και κατάθεσης του τέλους στο Ταµείο. 9. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού και τηρουµένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµων του 2001 µέχρι 2002, δύναται να εκδίδει, µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα, της ηµοκρατίας, σχέδια για την επιδότηση ή χρηµατοδότηση από το Ταµείο διαφόρων κινήτρων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης περιβαλλοντικά φιλικότερων µορφών ενέργειας, καθώς και στην προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, περιλαµβανοµένης της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού. (2) Τα σχέδια αυτά θα περιέχουν λεπτοµερείς πρόνοιας αναφορικά µε τα προσόντα, τους όρους ή τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ή ικανοποιούν οι αιτούµενοι τέτοιων επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων, καθώς και τον τρόπο, τo χρόνο ή τη διαδικασία καταβολής τους. 10. (1) Καµιά επιδότηση ή χρηµατοδότηση από τους πόρους του Ταµείου δε χορηγείται από την Επιτροπή, παρά µόνο µετά από έγκριση σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο, η οποία πρέπει να υποβάλλεται κατά τύπο και περιεχόµενο σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε σε ισχύ σχετικού σχεδίου. (2) Σε περίπτωση έγκρισης επιδότησης µε βάση εγκεκριµένη από την Επιτροπή σύµβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Ταµείο θεωρείται ότι εγγυάται στους συµβαλλόµενους τη σταθερή επιδότηση της αγοράς αυτής για τη συµπεφωνηµένη διάρκεια της σύµβασης και στις τυχόν συµπεφωνηµένες διατιµήσεις αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. 11. Η καταβολή από το Ταµείο των δυνάµει του παρόντος Νόµου εγκρινόµενων επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ή διαδικασία και σε τέτοια χρονικά διαστήµατα, όπως θέλει καθορίζεται στο συγκεκριµένο σχέδιο επιδότησης, µε βάση το οποίο έχουν εγκριθεί. Κατάρτιση σχεδίων. 30(Ι) του (Ι) του (Ι) του Εγκρίσεις αναφορικά µε επιδοτήσεις ή χρηµατοδοτήσεις. Καταβολή επιδοτήσεων ή χρηµατοδοτήσεων.

5 Ν.33(Ι)/ ιάλυση του Ταµείου 12. (Ι) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη διάλυση του Ταµείου µε γνωστοποίηση του δηµοσιευόµενη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (2) Από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της διάλυσης του Ταµείου παύει να υφίσταται και λειτουργεί η Επιτροπή και τερµατίζεται η υποχρέωση καταβολής του τέλους κατανάλωσης προς το Ταµείο και οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό ευρίσκεται κατά τη στιγµή εκείνη στο ταµείο περιέρχεται στο πάγιο ταµείο της ηµοκρατίας. (3) Παρά τη διάλυση του Ταµείου, η ηµοκρατία µέσω του πάγιου ταµείου της αναλαµβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των υφιστάµενων κατά την ηµεροµηνία διάλυσης του Ταµείου υποχρεώσεων του, περιλαµβανοµένων των τυχόν κεκτηµένων έναντι του Ταµείου δικαιωµάτων τρίτων σε οποιαδήποτε επιδότηση µέχρις ότου αυτά αποσβεστούν ολοσχερώς.

6 V30f 1/19 ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονοµικών κινήτρων υπό Μορφή κυβερνητικής χορηγίας ή/και επιδότησης για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας και για ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 1. Παράλληλα, προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη και ενθαρρύνει την πραγµατοποίηση επενδύσεων µε θετικές περιφερειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που γίνονται στην απουσία υποχρεωτικών κοινοτικών προτύπων. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά καινούργιου εξοπλισµού. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριµες τεχνολογικά κατηγορίες και όχι τεχνολογίες που βρίσκονται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οι υπαγόµενες επενδύσεις κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας»: οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερµική ενέργεια, ενέργεια κυµάτων, παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια). (Ο ορισµός αυτός δίδεται στην οδηγία ΕΚ 77/2001 στην οποία παραπέµπει το Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος)

7 2/19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Εξοικονόµηση Ενέργειας Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού - θερµότητας ή/και ψύξης. Ως ενεργειακές επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας νοούνται οι επενδύσεις οε συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία επιτυγχάνουν τουλάχιστο 10% εξοικονόµηση στην κατανάλωση ενέργειας και συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειαςθερµότητας / ψύξης. εν θεωρούνται επιλέξιµες επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε οχήµατα και κινητά µηχανήµατα. Επιπρόσθετα, η µελέτη και η κατασκευή µηχανών ή µεταφορικών µέσων, που µπορούν να λειτουργούν µε λιγότερους φυσικούς πόρους, δεν είναι επιλέξιµες δραστηριότητες για επιχορήγηση στην κατηγορία της εξοικονόµησης ενέργειας. Πιο κάτω περιγράφονται αναλυτικά οι επενδύσεις που υπάγονται στην Κατηγορία Α. Α1. Εξοικονόµηση ενέρνειας σε υφιστάµενες 2 επιχειρήσεις. (ΕΞΕ/Ε) Α2. Εξοικονόµηση ενέρνειας σε υφιστάµενα 3 ιδιωτικά νοικοκυριά (ΕΞΕ/Ν) A3. Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού 4 - θερµότητας ή και ψύξης (ΣΗΘ/Ψ) Α1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενισχύονται ενεργειακές επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε υποστατικά υφιστάµενων επιχειρήσεων. Α1.1 Αγορά / Εγκατάσταση νέου εξοπλισµού για ανάκτηση απορριπτόµενης ενέργειας είτε άµεσα είτε έµµεσα από ανάκτηση / ανακύκλωση απορριπτόµενων υλικών, προϊόντος ή εργαζοµένου µέσου. Α1.2 Αγορά/ Ένταξη νέων υλικών και εξοπλισµού για µείωση άεργων ενεργειακών καταναλώσεων και απωλειών ενέργειας. Α1.3 Αγορά/ Ένταξη νέου εξοπλισµού στην παραγωγή ενέργειας, µεταφορά, διανοµή και χρήση ενέργειας. Α1.4 Αγορά / Εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης ή / και ένταξη αυτοµατισµών άµεσης ρύθµισης / διακοπής της ενέργειας. Α1.5 Αντικατάσταση υπαρχόντων υλικών ή/ και εξοπλισµού που να αφορούν τις υποκατηγορίες Α1. 1 έως Α1.4 2 Υφιστάµενη επιχείρηση νοείται κάθε επιχείρηση που κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,είναι σε λειτουργία τουλάχιστο για ένα ηµερολογιακό έτος 3 Υφιστάµενα νοικοκυριά θεωρούνται αυτά τα οποία είχαν εξασφαλίσει άδεια οικοδοµής πριν ή κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου, 4 "ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ / ΨΥΞΗΣ" σηµαίνει την ταυτόχρονη µετατροπή πρωτογενών ή άλλων καυσίµων σε µηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα / ψύξη

8 3/19 A2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Α2.1 Θερµοµόνωση οικοδοµών περιλαµβανοµένων ταρατσών και στεγών σε υφιστάµενα ιδιωτικά νοικοκυριά, σύµφωνα µε κανονισµούς που θα εκδοθούν. A3. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ / ΨΥΞΗΣ Α3.1 Σε υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις καθώς και σε επεκτάσεις υφιστάµενων επιχειρήσεων, είτε µε µετατροπή υφιστάµενης, µεµονωµένης παραγωγής ηλεκτρισµού ή και µεµονωµένης παραγωγής θερµότητας/ ψύξης σε συµπαραγωγή, ή µε την εγκατάσταση εξολοκλήρου νέου συστήµατος συµπαραγωγής. Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού σηµαίνει την ταυτόχρονη µετατροπή πρωτογενών καυσίµων σε µηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα/ ψύξη. Εγκαταστάσεις συµπαραγωγής θεωρούνται εκείνες που: - Παράγουν ρεύµα ή µηχανική ενέργεια από την ανάκτηση θερµότητας ή οποία παράγεται από µετατροπή πρωτογενών καυσίµων ή χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. - Παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα η µηχανική ενέργεια από την µετατροπή πρωτογενών καυσίµων ή χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα συµπαράγουν θερµότητα και έχουν εξασφαλισµένη την διάθεση της παραγόµενης θερµότητας για την κάλυψη άµεσα θερµικών ή/και έµµεσα ψυκτικών φορτίων. - Παράγουν ρεύµα ή µηχανική ενέργεια µε την ενεργειακή αξιοποίηση των µη τοξικών και µη επικίνδυνων για το περιβάλλον βιοµηχανικών υποπαραγώγων µονάδων/ υποστατικών τα οποία είναι νόµιµα εγκατεστηµένα στην κυπριακή επικράτεια (ως βιοµηχανικά υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα - κατάλοιπα της συγκεκριµένης µονάδας τα οποία αποδεσµεύονται από την παραγωγική διαδικασία). Ενισχύσεις δύναται να εγκρίνονται όταν οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται για την πραγµατοποίηση επενδύσεων υπέρ της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, εφόσον αποδεικνύεται ότι ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος, είτε επειδή η απόδοση µετατροπής είναι ιδιαίτερα υψηλή, είτε επειδή οι επενδύσεις αυτές επιτρέπουν τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας, είτε επειδή η διαδικασία παραγωγής επιφέρει µικρότερη βλάβη στο περιβάλλον. Για το θέµα αυτό, λαµβάνεται υπόψη το είδος πρωτογενούς ενέργειας που χρησιµοποιείται κατά την διαδικασία παραγωγής. Επιπλέον, η σχέση δυναµικοτήτων Της ηλεκτρικής και της θερµικής ισχύος της εγκατάστασης και η εφαρµοζόµενη τεχνολογία πρέπει να εξασφαλίζουν συνολικό ετήσιο βαθµό απόδοσης της µονάδας συµπαραγωγής, υπολογιζόµενο στην ωφέληµα χρησιµοποιούµενη θερµότητα, τουλάχιστον 65% και ειδικά στην περίπτωση που χρησιµοποιείται τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου 75%. Στην περίπτωση αυτοπαραγωγών του τριτογενή τοµέα ο συνολικός ετήσιος βαθµός απόδοσης ορίζεται σε 60%.

9 4/19 Κατηγορία Β Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Οι επενδύσεις αυτές, αφορούν στην αξιοποίηση αιολικών συστηµάτων, ηλιακών συστηµάτων, βιοµάζας, φωτοβολταϊκών συστηµάτων, υδροηλεκτρικών συστηµάτων και αφαλάτωσης µε χρήση ΑΠΕ. Πιο κάτω περιγράφονται αναλυτικά οι επενδύσεις που υπάγονται στην Κατηγορία Β. Β1 Αιολικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής Β1.1 Μεγάλα εµπορικά συστήµατα, δυναµικότητας πέραν των 30 KW. Β1.2 Μικρά συστήµατα δυναµικότητας µέχρι 30 KW. Β2 Ηλιακά συστήµατα Β2.1 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση κεντρικών ενεργητικών συστηµάτων Θέρµανσης νερού χρήσης. Β2.2 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης και ψύξης χώρου. Β2.3 Οικιακά ηλιακά συστήµατα. (Αφορά νέα εγκατάσταση Και αντικατάσταση) Β2.4 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης νερού πισινών. Β3 Αξιοποίηση βιοµάζας Β3.1 Παραγωγή Βιοκαυσίµων για µεταφορές. Β3.2 Τηλεθέρµανση ή/και τηλεψύξη. Β3.3 Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού / Θερµότητας ή και ψύξης. Β3.4 Παραγωγή θερµότητας / ψύξης. Β4 Φωτοβολταϊκά συστήµατα Β4.1 Μικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα, δυναµικότητας µέχρι 5 KW, ενωµένα µε το δίκτυο του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας. Β4.2 Αυτόνοµα (µη ενωµένα µε το δίκτυο του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας) φωτοβολταϊκά συστήµατα, συνολικής δυναµικότητας µέχρι 5 KW, συνδυασµένα ή όχι µε άλλα συστήµατα παραγωγής ενέργειας. Β5 Αφαλάτωση µε χρήση ΑΠΕ Β6. Υδροηλεκτρικά συστήµατα Β6.1 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε ποταµούς και γενικά σε υδατο-ρεύµατα. Β6.2 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα. Β1. ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β1.1. Μεγάλα εµπορικά συστήµατα δυναµικότητας πέραν των 30KW. Β1.2 Μικρά συστήµατα δυναµικότητας µέχρι 30 KW. Β2. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β2.1. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, από κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα. Β2.2. Παραγωγή ζεστού νερού ή θέρµανση αέρα από ηλιακούς συλλέκτες διαφόρων τύπων για θέρµανση ή και ψύξη χώρων. Β2.3. Αγορά καινούργιου ή αντικατάσταση παλαιού ηλιακού συστήµατος (ενεργητικού ή και παθητικού τύπου) για θέρµανση νερού χρήσης σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Τα συστήµατα που θα επιχορηγηθούν πρέπει να πληρούν καθορισµένα ενεργειακά κριτήρια καθώς και κριτήρια αισθητικής όσον αφορά την ένταξη τους στο κτίριο. Τα κριτήρια καθορίζονται στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων. Για τους σκοπούς του σχεδίου αυτού τα συστήµατα αυτά χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες:

10 Β2.3.α Ηλιακά θερµοσιφωνικά συστήµατα θέρµανσης νερού χρήσης (παθητικά), χωρίς κυκλοφοριτή και χωρίς πιεστικό σύστηµα παροχής κρύου νερού. Β2.3.β Ηλιακά θερµοσιφωνικά συστήµατα θέρµανσης νερού χρήσης(παθηπκά), χωρίς κυκλοφοριτή, αλλά µε πιεστικό σύστηµα παροχής κρύου νερού. Β2.3.γ Ηλιακά θερµοσιφωνικά συστήµατα θέρµανσης νερού χρήσης (ενεργητικά), βεβιασµένης κυκλοφορίας (µε κυκλοφορητή), µε ή χωρίς πιεστικό σύστηµα παροχής κρύου νερού. Β2.4 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης νερού πισινών 5/19 Β3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 5 Με βάση τον ορισµό ο όρος Βιοµάζα υποδηλώνει τα πάσης φύσεως υποπροϊόντα και κατάλοιπα φυσικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, πριν ή µετά την βιοµηχανική τους επεξεργασία, καθώς και τα αστικά λύµατα και απορρίµµατα. Η αξιοποίηση τους γίνεται χωρίς κατεργασία (απευθείας καύση) ή µε διάφορες θερµοχηµικές (π.χ. πυρόλυση, αεριοποίηση) ή βιοχηµικές διεργασίες (π.χ. αερόβια "ζύµωση, αναερόβια χώνευση). Β3.1 Παραγωγή Βιοκαυσίµων για µεταφορές Βιοκαύσιµα για µεταφορές ορίζονται τα ακόλουθα: «βιοαιθανόλη» : αιθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα ή/και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως βιοκαύσιµο. «ντίζελ βιολογικής προέλευσης»: υγρό καύσιµο ποιότητας ντίζελ το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή χρησιµοποιηµένα τηγανισµένα έλαια, για χρήση ως βιοκαύσιµο. «βιοαέριο»: καύσιµο αέριο το οποίο παράγεται από την αναερόβια ζύµωση της βιοµάζας ή /και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, το οποίο µπορεί να καθαριστεί σε ποιότητα φυσικού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιµο, ή woodgas. «βιοµεθανόλη»: µεθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα ή /και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως βιοκαύσιµο. «βιοδιµεθυλαιθέρας»: διµεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από βιοµάζα ή /και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως βιοκαύσιµο. «βιοέλαιο»: καύσιµο ελαίου πυρόλυσης το οποίο παράγεται από βιοµάζα, για χρήση ως βιοκαύσιµο. «βιοετβε (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας)»: ΕΤΒΕ ο οποίος παράγεται από βιοαιθανόλη. «Ενεργειακές Καλλιέργειες» είναι οι καλλιέργειες που αναπτύσσονται µόνο για παραγωγή ενέργειας. Β3.2 Τηλεθέρµανση ή και τηλεψύξη Β3.3 Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού / Θερµότητας ή/και ψύξης από βιοµάζα Β3.4 Παραγωγή θερµότητας / ψύξης Β4. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β4.1 Μικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα, δυναµικότητας µέχρι 5 KW, ενωµένα µε το δίκτυο του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας. Β4.2 Αυτόνοµα (µη ενωµένα µε υφιστάµενο δίκτυο τροφοδοσίας) φωτοβολταϊκά 5 «Βιοµάζα»: το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειµµάτων, που προέρχονται από τη γεωργία (συµπεριλαµβανοµένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων.

11 6/19 συστήµατα, συνολικής δυναµικότητας µέχρι 5 KW, συνδυασµένα ή όχι µε άλλα συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Β5 Β6 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ Περιλαµβάνονται όλα τα συστήµατα αφαλάτωσης νερού µε χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β6.1 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε ποταµούς και γενικά σε υδατο-ρεύµατα. Β6.2 Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα. 2.1 ΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κάθε ενεργειακή επένδυση, ανεξάρτητα από την τεχνολογική κατηγορία ή υποκατηγορία στην οποία υπάγεται, χαρακτηρίζεται πρόσθετα ως Αρχική ή Περιβαλλοντική. Η διάκριση αυτή είναι βασική σύµφωνα µε το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και δηµιουργεί διαφοροποιήσεις στον επιλέξιµο προϋπολογισµό της επένδυσης και στο µέγιστο ποσοστό επιχορήγησης. Ο ορισµός των δύο ειδών ενεργειακών επενδύσεων δίνεται πιο κάτω: Αρχική Ενεργειακή Επένδυση είναι αυτή που αφορά σε : ηµιουργία νέου ενεργειακού συστήµατος Επέκταση υφιστάµενου ενεργειακού συστήµατος Εκκίνηση δραστηριότητας στην οποία ενυπάρχει θεµελιώδης αλλαγή στο προϊών ή στη µέθοδο παραγωγής υφιστάµενου ενεργειακού συστήµατος Εκκίνηση δραστηριότητας στην οποία ενυπάρχει θεµελιώδης αλλαγή στο προϊόν ή στη µέθοδο παραγωγής υφιστάµενης επιχειρηµατικής µονάδας µε σηµαντικά όµως ενεργειακά αποτελέσµατα. εν περιλαµβάνει τις επενδύσεις αντικατάστασης ή συνήθους αναβάθµισης. Περιβαλλοντική Ενεργειακή Επένδυση είναι µία επένδυση απλής αντικατάστασης ή και εγκατάστασης υλικών, συστηµάτων και εξοπλισµού που γίνεται µε κύριο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Η ενισχυόµενη επένδυση πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον επί 5 έτη. 2.2 ΜΟΡΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οι µορφές ηµοσίων Ενισχύσεων που εφαρµόζονται στο παρόν σχέδιο, είναι: ηµόσιες Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, οι οποίες δίνονται µόνο για Αρχικές επενδύσεις. ηµόσιες Ενισχύσεις Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα (Προστασία του Περιβάλλοντος), οι οποίες περιλαµβάνουν επενδυτικές και λειτουργικές ενισχύσεις (επιδότηση KWh). ηµόσιες Ενισχύσεις de minimis, οι οποίες δίνονται για όλα τα είδη των ενεργειακών επενδύσεων. Ενίσχυση de minimis σηµαίνει µια ή περισσότερες δηµόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται από µία ή περισσότερες Αρµόδιες Αρχές, µε την οποία ή τις οποίες δεν χορηγείται συνολικά σε οποιαδήποτε επιχείρηση ποσό που υπερβαίνει τις ανά τριετία.

12 7/19 Ο Κανονισµός de minimis δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Στον τοµέα των µεταφορών και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την εµπορία γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, έτσι όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτηµα 1 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις εξαγωγές, δηλαδή τις ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία του δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα. Τις ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιµοποίησης εγχώριων προϊόντων σε βάρος των εισαγόµενων. 2.3 ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου καθώς και οι φορείς του δηµόσιου τοµέα έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης επένδυσης. Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να µην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, να µην διώκονται ποινικά και να πληρούν τις προϋπόθεσης επιλεξιµότητας που αναφέρονται πιο κάτω:

13 8/19 ΠΡ0ΫΠ0ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Α) ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Εξοικονόµηση Ενέργειας) Οι φορείς εφαρµογής επενδύσεων Κατηγορίας Α θα πρέπει να ανήκουν στους κλάδους της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας (µε βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ραστηριοτήτων - NACE, αναθ.1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που αναφέρονται πιο κάτω: Για τις κατηνορίες Α1 και A3 Α: γεωργία, θήρα και δασοκοµία 6. Β: αλιεία 6. Γ: ορυχεία και λατοµεία. : µεταποιητικές βιοµηχανίες 6. Ε: παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού. Ζ: χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης. Η: ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και εστιατόρια. : ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. Κ: διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές ραστηριότητες. Μ: εκπαίδευση. Ν: υγεία και κοινωνική µέριµνα. Ξ: άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα. Για την κατηνορία Α2 Ο: ιδιωτικά νοικοκυριά. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β) ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) Περιλαµβάνονται όλοι οι κλάδοι επενδύσεων που αναφέρονται στις Κατηγορίες Α1 και A3 και επιπλέον, επενδύσεις στα ιδιωτικά νοικοκυριά για τις υποκατηγορίες Β1.2, Β2.2, Β2.3,Β2.4, Β4.1,Β4.2. Επιχειρήσεις ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας που κατασκευάζουν πολυκατοικίες ή κατοικίες προς πώληση, στην περίπτωση εγκατάστασης µεµονωµένων ηλιακών συστηµάτων σε κάθε διαµέρισµα ή σπίτι ξεχωριστά, δικαιούνται χορηγία για τις αναπτύξεις αυτές σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στην Κατηγορία Β2.3 του Πίνακα 1, 6 Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων θα τηρούν τους όρους που τίθενται στα σηµεία 4.1 και 4.2 των «Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας», ιδιαίτερα δε εκείνους που προβλέπουν ότι: - Οι αποδέκτες των ενισχύσεων είναι οικονοµικά βιώσιµοι Πληρούν τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων και - Υπάρχουν διέξοδοι στην αγορά σύµφωνα µε την αντίστοιχη ΚΟΑ. Οι επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση επί των επιλέξιµων δαπανών/κόστων για κάθε κατηγορία, όπως ορίζεται στις στήλες (1) έως (4) του Πίνακα 1.

14 3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Το παρόν σχέδιο καλύπτει δαπάνες αγοράς καινούργιου εξοπλισµού καθώς και δαπάνες εγκατάστασης του εξοπλισµού. Τα µέρη του εξοπλισµού τα οποία καλύπτονται από το σχέδιο καθορίζονται στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων ανά τεχνολογία. 9/ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ Στις Αρχικές Επενδύσεις επιλέξιµος προϋπολογισµός είναι ο συνολικά προταθείς εφόσον καλύπτει τα όρια και ποσοστά επιλέξιµων δαπανών και εφόσον γίνει δεκτός από τους αξιολογητές. Στην περίπτωση αγοράς και ένταξης νέου εξοπλισµού ή αντικατάστασης µηχανηµάτων / συστηµάτων που αφορούν τις υποκατηγορίες τις εξοικονόµησης ενέργειας Α1.3 και Α1.5 µε καινούργια συστήµατα / µηχανήµατα τα οποία λόγω νέας τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασµού ή διαφοράς στον τρόπο λειτουργίας, εξοικονοµούν τουλάχιστο 10% καταναλισκόµενη ενέργεια στα µέρη κίνησης και λειτουργίας τους σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συµβατικά µηχανήµατα / συστήµατα και είναι της ίδιας προέλευσης και δυναµικότητας µε τα αντίστοιχα συµβατικά, θα ισχύουν τα πιο κάτω: Το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς του κόστους της αγοράς /εγκατάστασης του νέου µηχανήµατος / συστήµατος και του κόστους αγοράς /εγκατάστασης του συµβατικού µηχανήµατος / συστήµατος. Ε=(Κν-Κσ) 30% Όπου Ε = ποσό επιχορήγησης Κν = κόστος αγοράς/εγκατάστασης νέου µηχανήµατος/ συστήµατος. Κσ = κόστος αγοράς/εγκατάστασης συµβατικού µηχανήµατος/ συστήµατος Στην περίπτωση αγοράς ή και αντικατάστασης µηχανηµάτων/ συστηµάτων µε άλλα τα οποία φέρουν ενσωµατωµένα υποσυστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας και εξοικονοµούν τουλάχιστον 10% καταναλισκόµενη ενέργεια στα µέρη κίνησης και λειτουργίας τους έναντι των συµβατικών µηχανηµάτων/ συστηµάτων θα ισχύουν τα πιο κάτω: Το ποσό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του κόστους των υποσυστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία είναι ενσωµατωµένα πάνω στα µηχανήµατα/ συστήµατα τα οποία θα εγκατασταθούν.

15 3.2 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα ανώτατα ποσά επιλέξιµων δαπανών ανά τεχνολογία ΑΠΕ και για την συµπαραγωγή ορίζονται στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων. 10/19 4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ / ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ 4.Ι ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας και εκµετάλλευση των ΑΠΕ, τα ποσοστά χορηγίας και οι επιδοτήσεις ανά κατηγορία και υποκατηγορία καθώς και η µορφή δηµόσιας ενίσχυσης ανά κατηγορία, φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα(1). Στον υπολογισµό των λειτουργικών ενισχύσεων λήφθηκαν υπόψη οι αντίστοιχες επενδυτικές ενισχύσεις καθώς επίσης και το αντίστοιχο κόστος της ΑΗΚ. 4.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στο Παράρτηµα των περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισµών του Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Το ύψος συµµετοχής στην επένδυση πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30% του προϋπολογισµού της επένδυσης.

16 11/19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (1) (2) (3) (4) (5) Α1 Εξοικονόµηση ενεργείας σε υφισταµένες επιχειρήσεις ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΟΡΦΗ κιλοβατώρας ενίσχυσης Α1.1,Α1.2,Α1.3 και Α1.4 Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα δίνεται 30%, επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων Περιφερειακή δαπανών. Μέγιστο ποσό χορηγίας και - Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, θα δίνεται 20% υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και επιπλέον, θα παραχωρείται ενίσχυση de minimis επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. Περιφερειακή Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των και επιπλέον επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 30% του de minimis επιλέξιµου προϋπολογισµού. Μέγιστο ποσό χορηγίας και από τις δυο µορφές ενίσχυσης Α1.5 Αντικατάσταση Για όλες τις υφιστάµενες επιχειρήσεις υπαρχόντων υλικών και 30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού εξοπλισµού που να υπό τον περιορισµό των ανωτάτων - de minimis αφορά τις υποκατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. Α1.1.Α1.2. Α1.3 και Α1.4 Μέγιστο ποσό χορηγίας Α2 Εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενα ιδιωτικά νοικοκυριά Α2.1 Θερµοµόνωση 30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού κατοικιών µε βάση υπό τον περιορισµό των ανωτάτων - κριτήρια που επιλέξιµων δαπανών. καθορίζονται στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων. Μέγιστο ποσό χορηγίας A3 Συµπαραγωγή Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 30% επί του Ηλεκτρισµού - επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον Θερµότητας / ψύξης περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. Περιφερειακή Μέγιστο ποσό χορηγίας Τιµή µέρας: Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, θα δίνεται 20% 1,7-1 σ υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και Τιµή νύκτας: επιπλέον, θα παραχωρείται ενίσχυση 1,50σ de minimis επί του επιλέξιµου Περιφερειακή προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό και επιπλέον των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. de minimis Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Μέγιστο ποσό χορηγίας και από τις δυο µορφές ενίσχυσης

17 12/19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (1) (2) (3) (4) (5) Α/Α/ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Χορηγία Τιµή κιλοβατώρας Μορφή Ενίσχυσης Β1 Αιολικά συστήµατα Ηλεκτροπαραγωγής Β1.2 Μεγάλα εµπορικά Συστήµατα - για τα πρώτα 5 χρόνια - - για τα επόµενα 10 χρόνια Β1.2 Μικρά συστήµατα υναµικότητας µέχρι 30KW - Για τα Νοικοκυριά, σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύµατα, τους δήµους και τις κοινότητες στον βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι 40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Για όλες τις επιχιρήσεις 40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, Με µέγιστο ποσό χορηγίας ,40 σ επιδότηση = 5,40-3,70 = 1,70σ Από 2,80σ µέχρι 5,40σ (σύµφωνα µε παράγραφο ) 3,70σ δεν δίδεται λειτουργική ενίσχυση Περιβαλλοντική Περιβαλλοντική - de minimis

18 13/19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (1) (2) (3) (4) (5) Α/Α/ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Χορηγία Τιµή κιλοβατώρας B2 Ηλιακά συστήµατα Β2.1 - Για σχολικές εφορίες, αγαθοεργά ιδρύµατα, τους δήµους - Εγκατάσταση ή/ και τις κοινότητες στον βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική και δραστηριότητα, θα δίνεται επιχορήγηση 30% επί του αντικατάσταση επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των κεντρικών ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό ενεργητικών χορηγίας συστηµάτων Θέρµανσης νερού χρήσης. B3 Β2.2 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση συστηµάτων Θέρµανσης και ψύξης χώρου. B2.3 Οικιακά ηλιακά συστήµατα. (Αφορά νέα εγκατάσταση και αντικατάσταση). Β2.4 Εγκατάσταση ή/ και αντικατάσταση ηλιακών συστηµάτων Θέρµανσης νερού πισίνων. Αξιοποίηση βιοµάζας. - Για όλες τις επιχειρήσεις θα δίνεται επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Για νοικοκυριά, σχολικές εφορίες, αγαθοεργά ιδρύµατα, τους δήµους και τις κοινότητες στον βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, θα δίνεται επιχορήγηση 40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Για όλες τις επιχειρήσεις θα δίνεται επιχορήγηση 40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας % της επένδυσης, µε µέγιστο ποσό 100 για την κατηγορία Β2.3α και 200 για τις κατηγορίες Β2.3β και Β2.3.γ - Για ιδιωτικά νοικοκυριά σχολικές εφορίες, αγαθοεργά ιδρύµατα, τους δήµους και τις κοινότητες στον βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, θα δίνεται επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Για όλες τις επιχειρήσεις θα δίνεται επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, θα δίνεται 30% υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και επιπλέον, θα παραχωρείται ενίσχυση de minimis επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Μέγιστο ποσό χορηγίας και από τις δύο µορφές ενίσχυσης Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, θα δίνεται 20% υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και επιπλέον, θα παραχωρείται ενίσχυση de minimis επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Μέγιστο ποσό χορηγίας και από τις δυο µορφές ενίσχυσης Μορφή Ενίσχυσης de minimis - de minimis ,70σ δεν δίδεται λειτουργική ενίσχυση de minimis Περιφερειακή και επιπλέον de minimis Περιφερειακή και επιπλέον de minimis

19 14/19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (1) (2) (3) (4) (5) Α/Α/ ΕΠΕΝ ΥΣΗ Χορηγία Τιµή κιλοβατώρας B4 Φωτοβολταϊκά συστήµατα Β4.1 Μικρά - Για τα Νοικοκυριά, σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά φωτοβολταϊκά ιδρύµατα, τους δήµους και τις κοινότητες στον βαθµό που δεν συστήµατα, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι 12σ δυναµικότητας 55% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό (επιδότηση = µέχρι 5KW, των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό 12 3,70 = - ενωµένα µε το χορηγίας ,30σ δίκτυο του παροχέα - Για τις επιχειρήσεις, η επιχορήγηση θα είναι 40% επί του ηλεκτρικής επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ενέργειας ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Β4.2 Αυτόνοµα (µη ενωµένα µε το δίκτυο του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας) φωτοβολταϊκά συστήµατα, συνολικής δυναµικότητας µέχρι 5KW συνδυασµένα ή όχι µε άλλα συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. B5 Αφαλάτωση µε χρήση ΑΠΕ Β6 Υδροηλεκτρικά Συστήµατα Για τα Νοικοκυριά, σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύµατα, τους δήµους και τις κοινότητες στον βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Για τις επιχειρήσεις, η επιχορήγηση θα είναι 40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα δίνεται 30% υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και επιπλέον ενίσχυση de minimis επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού Μέγιστο ποσό χορηγίας Για τις µεγάλες επιχειρήσεις θα δίνεται 20% υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και επιπλέον ενίσχυση de minimis επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού Μέγιστο ποσό χορηγίας Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα δίνεται 30% υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και επιπλέον ενίσχυση de minimis επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού Μέγιστο ποσό χορηγίας Για τις µεγάλες επιχειρήσεις θα δίνεται 20% υπό µορφή περιφερειακής ενίσχυσης και επιπλέον ενίσχυση de minimis επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. Σε καµία περίπτωση το άθροισµα των επιχορηγήσεων δεν θα ξεπερνά το 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού Μέγιστο ποσό χορηγίας Μορφή Ενίσχυσης Περιβαλλοντική ή και επιπλέον de minimis ,70σ δεν δίδεται λειτουργική ενίσχυση de minimis Περιφερειακή και επιπλέον de minimis Περιφερειακή και επιπλέον de minimis Περιφερειακή και de minimis Περιφερειακή και de minimis Για τις περιπτώσεις όπου δίνονται επιδοτήσεις (λειτουργικές ενισχύσεις) : Η ΑΗΚ θα πληρώνει αρχικά 3,7σ ανά κιλοβατώρα και η επιδότηση (η διαφορά µεταξύ του 3,7 και της τιµής της κιλοβατώρας) θα καταβάλλεται από το Ειδικό Ταµείο που έχει δηµιουργηθεί και που χρηµατοδοτείται µε την επιβολή τέλους πάνω στην κατανάλωση ηλεκτρισµού ύψους 0,23σ την κιλοβατώρα. Η αρχική τιµή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ, δύναται να τροποποιηθεί µε αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Σηµειώνεται ότι η συνολική τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία συµπεριλαµβάνει την επιδότηση, θα παραµένει σταθερή στην προσυµφωνηµένη τιµή για όλη την διάρκεια της συµφωνίας παροχής χορηγίας. Συνεπώς το ποσοστό/ ποσό επιδότησης θα τροποποιείται ανάλογα.

20 15/19 5. ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΗΚ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΑΗΚ αναλαµβάνει να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και Συµπαραγωγή στις πιο κάτω διατιµήσεις νοουµένου ότι ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) Θα ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην σύµβαση του παραγωγού µε την ΑΗΚ. Η µέτρηση θα γίνεται στο σηµείο σύνδεσης µε το δίκτυο της ΑΗΚ. (β) Θα υπογράφεται σύµβαση αγοράς µε την ΑΗΚ, δεκαπενταετούς διάρκειας. Η σύµβαση θα µπορεί να ανανεώνεται µετά το πέρας των πρώτων 15 χρόνων για περιόδους διάρκειας 5 χρόνων, εφόσον το ζητήσει ο συµβαλλόµενος, αλλά µε την ισχύουσα τότε διατίµηση. (γ) Αποδοχή της τάσης και του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του ενδιαφερόµενου µε το δίκτυο της ΑΗΚ όπως αυτοί θα Καθορίζονται µετά από τεχνοοικονοµική µελέτη σε κάθε περίπτωση. Νοείται ότι, oι παραγωγοί ηλεκτρισµού από ΑΠΕ, θα δύνανται να χρησιµοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν για κάλυψη των δικών τους αναγκών και να πωλούν τυχόν πλεόνασµα στην ΑΗΚ. 5.2 ΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΑ ΑΠΕ Η αρχική τιµή αγοράς από την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου θα είναι 3,7 σ/kwh. Η διατίυηση αυτή ισχύει νια όλες τις µορφές ΑΠΕ που χρησιµοποιούνται νια την παρανωνή ηλεκτρικού ρεύµατος το οποίο διοχετεύεται στο δίκτυο. Με την πλήρη εφαρµογή του περί Ρυθµίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου του 2003, η τιµή που θα καταβάλλει η ΑΗΚ ή άλλος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, θα καθορίζεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) µε βάση το πραγµατικό κόστος του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιµή αυτή θα επανακαθορίζεται όποτε θεωρηθεί αναγκαίο από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε βάση τυχόν αλλαγές στο πραγµατικό κόστος του παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο για τις κιλοβατώρες που θα διοχετεύονται στο δίκτυο της ΑΗΚ, επιπλέον της τιµής που θα καταβάλλει η ΑΗΚ, θα δίδεται στον παραγωγό ηλεκτρισµού από ΑΠΕ επιδότηση από το Ειδικό Ταµείο ΑΠΕ, ανάλογα µε το είδος των συστηµάτων ΑΠΕ. Σε περίπτωση αναθεώρησης της τιµής που θα καταβάλλει η ΑΗΚ στον παραγωγό ΑΠΕ, το ύψος της επιδότησης θα αναπροσαρµόζεται, ώστε η ολική τιµή που θα προσφέρεται στον παραγωγό ΑΠΕ να παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια του σχετικού συµβολαίου µεταξύ παραγωγού ΑΠΕ και ΑΗΚ ιατίµηση για Αιολικά συστήµατα-ανεµογεννήτρίες (πάνω από 30 KW) Το ύψος επιδότησης για τα πρώτα 5 χρόνια παραγωγής θα είναι 1,7 σ/kwh. Η τιµή αυτή βασίζεται σε µέση ετήσια ταχύτητα ανέµου στο ύψος του άξονα της Ανεµογεννήτριας, 5.8m/s που αντιστοιχεί µε Ετήσια ιάρκεια Λειτουργίας µέχρι 1750 ώρες. Τα επόµενα 10 χρόνια το ύψος της επιδότησης καθορίζεται ανάλογα µε την Ετήσια ιάρκεια Λειτουργίας Αναφοράς

21 16/19 των πρώτων 5 χρόνων κατά µέσο όρο και η τιµή της κάθε παραγόµενης KWh θα διαµορφωθεί ως ακολούθως: Πίνακας 2 Μέσος όρος Ετήσιας ιάρκειας Λειτουργίας (Αναφοράς) των πρώτων 5 χρόνων Τιµή Επιδότησης (σ/kwh)* Για τα τελευταία 10 χρόνια (γραµµική παρεµβολή) Συνολική τιµή (σ/kwh) Για τα τελευταία 10 χρόνια (γραµµική παρεµβολής ώρες 1,7-1,3 5,4-5, ώρες 1,3-0.5,0-3, ώρες 0-(-0,9) (Αρνητική Επιδότηση) 3,7-2,8 *µε βάση τα 3,7 σεντ/kwh αγορά από την ΑΗΚ ιατίµηση για Μικρές Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών (µέχρι 5 KW) Για µικρές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών µέχρι 5 KW που θα είναι εγκατεστηµένες σε οικίες και άλλα υποστατικά και είναι συνδεδεµένες µε το δίκτυο της ΑΗΚ, η ολική τιµή που θα καταβάλλεται στον παραγωγό ΑΠΕ θα είναι 12,0 σ/kwh. Το ύψος της επιδότησης από το ειδικό Ταµείο ΑΠΕ θα είναι 8,3 σ/kwh (ενόσω η τιµή που θα καταβάλλεί η ΑΗΚ θα παραµείνει στα 3,7σ/KWh). Η καταµέτρηση θα γίνεται από δύο µετρητές, (α) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά και (β) κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του υποστατικού από το δίκτυο. Για την κατανάλωση θα εφαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα διατίµηση της ΑΗΚ ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ α) Η τιµή αγοράς από την Αρχή Ηλεκτρισµού ανά KWh για τιµή καυσίµων προς 50/ΜΤ είναι: Τιµή ηµέρας ( ώρες) : 1,71 σ/kwh Τιµή νύχτας ( ώρες) : 1,50 σ/kwh β) Ρήτρα καυσίµων. Για κάθε αλλαγή κατά 5σ στο κόστος καυσίµων της ΑΗΚ από την τιµή των 50/ΜΤ η τιµή αγοράς θα αυξοµειώνεται κατά 0,0015σ. Στην περίπτωση της Συµπαραγωγής που ο παραγωγός είναι συγχρόνως και καταναλωτής θα επιτρέπεται η χρήση, για δικούς του σκοπούς, της δικής του παραγωγής. Σε περίπτωση που θα παραχωρείται ενέργεια από την ΑΗΚ αυτή θα χρεώνεται κανονικά µε την αντίστοιχη διατίµηση που εφαρµόζεται στην περίπτωση. Το περίσσευµα της παραγωγής του που θα διοχετεύεται στο δίκτυο της Αρχής θα πληρώνεται µε την πιο πάνω διατίµηση αγοράς από Συµπαραγωγή.

22 17/19 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΗΚ (α) Προτού συµβληθούν µε την Αρχή, όλοι οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΑΗΚ για την έκδοση όρων σύνδεσης µε το δίκτυο της. Η αίτηση θα περιλαµβάνει τεχνικά στοιχεία παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ ή Συµπαραγωγή (τάση, ισχύ, συχνότητα), την τοποθεσία της εγκατάστασης και τοπογραφικό σχέδιο και τα στοιχεία και διεύθυνση του αιτητή. (β) Το κόστος για την επέκταση και σύνδεση του δικτύου της Αρχής µε τις εγκαταστάσεις του αιτητή, περιλαµβανοµένου και του µετρητή, θα υπολογίζονται βάσει της υφιστάµενης Πολιτικής Χρέωσης της Αρχής και θα καταβάλλονται από τον αιτητή. Η ενίσχυση του υφιστάµενου δικτύου της Αρχής αν χρειάζεται θα καταβάλλεται από την ΑΗΚ. Για µικρές εγκαταστάσεις µέχρι 5KW όπου υπάρχει ήδη σύνδεση µε το δίκτυο δεν θα γίνεται καµία χρέωση από την ΑΗΚ. (γ) Οι εγκαταστάσεις του αιτητή θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρχής και να τυγχάνουν της έγκρισης της κατά την επιθεώρηση. Θα ισχύουν γενικά όλοι οι κανονισµοί και νοµοθεσία της Αρχής για της ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (δ) Ο παραγωγός θα είναι υπεύθυνος, η δε Αρχή θα ελέγχει ώστε να τηρούνται οι Τεχνικοί Όροι που θα περιλαµβάνονται στην Σύµβαση µε την ΑΗΚ. Οι όροι αυτοί καθορίζουν την ποιότητα του παραγόµενου ρεύµατος, το σύστηµα προστασίας του δικτύου και των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού γενικά, σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας που εφαρµόζει η Αρχή. 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Για την αξιολόγηση των επενδύσεων θα χρησιµοποιηθούν ως βασικά κριτήρια τα ακόλουθα: Κατηγορία Α Επενδύσεων Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1 Αποδοτικότητα κεφαλαίων 20% 2 Εξοικονόµηση ενέργειας 25% 3 Ειδική κατανάλωση ενέργειας 25% 4 Αξιοπιστία προτεινόµενων τεχνολογιών 10% 5 Αποτελεσµατικότητα Σχεδίου υλοποίησης και 5% αξιοποίησης επένδυσης 6 Περιβαλλοντικά οφέλη 10% 7 Χρηµατοδότηση από τρίτους (TPF) ή ανάλογα 5% µε την απόδοση τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

23 18/19 Κατηγορία Β Επενδύσεων Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1 Αποδοτικότητα κεφαλαίων 20% 2 Υποκατάσταση ενέργειας / παραγωγή ενέργειας 35% 3 Αξιοπιστία προτεινόµενων τεχνολογιών 20% 4 Αποτελεσµατικότητα Σχεδίου υλοποίησης και 10% αξιοποίησης επένδυσης 5 Αποφυγή περιβαλλοντικών επιδράσεων 10% 6 Χρηµατοδότηση από τρίτους (TPF) ή ανάλογα 5% µε την απόδοση τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% Περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των αιτήσεων καθώς και οι εξαιρέσεις και τροποποιήσεις που πιθανό να εφαρµόζονται για µερικές από τις τεχνολογίες που θα επιχορηγούνται, θα αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων του Σχεδίου Χορηγιών αλλά και στις προκηρύξεις υποβολής προτάσεων. 8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ / ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται και εκ πρώτης όψεως πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου θα αξιολογούνται από την Επιτροπή ιαχείρισης του Ταµείου που καθιδρύεται δυνάµει του άρθρου 4 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµος του ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι αιτητές θα µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά την περίοδο που θα ανακοινωθεί προς την Επιτροπή χορηγιών / επιδοτήσεων πάνω σε ειδικό έντυπο, που θα εξασφαλίζουν από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, συνοδευόµενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά θα καθορίζονται στα σχετικά έντυπα αίτησης και στον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται θα ελέγχονται µε βάση σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και θα ετοιµάζεται συνοπτικό σηµείωµα προς την Επιτροπή για εξέταση και έγκριση της χορηγίας. Επιχείρηση / άτοµο που έτυχε οποιασδήποτε χορηγίας από άλλο Σχέδιο για ία ίδια µηχανήµατα και εξοπλισµό δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση. Σώρευση: Οι ενισχύσεις του συγκεκριµένου προγράµµατος δεν µπορούν να σωρευθούν µε άλλες δηµόσιες ενισχύσεις, ή µε ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους, για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. Αιτήσεις γα επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση µε τα ίδια υλικά / εξοπλισµό για τα οποία παραχωρήθηκε ήδη χορηγία µε βάση το παρόν Σχέδιο δεν γίνονται δεκτές ούτε µπορούν να επιχορηγηθούν. Η τυχόν χορηγία που θα παραχωρηθεί για διαφορετικά υλικά / εξοπλισµό, υπολογίζεται µε βάση το συνολικό ύψος των επενδύσεων οι οποίες εµπίπτουν στις πρόνοιες και τους περιορισµούς του παρόντος Σχεδίου. Τονίζεται ότι οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα εξετάζονται µόνο αν υποβάλλονται πριν την πραγµατοποίηση της επένδυσης.

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας From: To: Cc: Subject: Date: Rossides, Artemis on behalf of cy-fm grants CY-DL Nicosia; CY-DL Paralimni; CY-DL Polis; CY-DL Pafos; CY-DL Larnaca; CY-DL LIMASSOL Anayiotos, Christophoros; Rossides, Artemis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Η παρούσα έκθεση ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου ENERSCAPES

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4405, 20.9.2013 Ν. 112(Ι)/2013 112(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορικής Χρήσης. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Εµπορικής Χρήσης. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 ιατιµήσεις Εµπορικής Χρήσης Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 ιατιµήσεις Εµπορικής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Εµπορικής Χρήσης εφαρµόζονται στις κατηγορίες καταναλωτών των οποίων η οικονοµική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1/3/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Version 1.0 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ CYPRUS ENERGY AGENCY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Ανθή Χαραλάµπους ιευθύντρια Παρουσίαση στην Προσυνεδριακή Εκδήλωση Τεχνολογίες και Εφαρµογές ΑΠΕ στην Κρήτη Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρµόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α. Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΕΛΛΑ Α Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006 Θεσσαλονίκη 1 Ευθύµιος Μουρατίδης Υπεύθυνος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Σχέδιο ράσης Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Απεξάρτηση από

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2009-2013) ΦΒ2.1-ΦΒ2.2-ΦΒ2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α NET METERING ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικής Xρήσης. Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83

Βιοµηχανικής Xρήσης. Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83 ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Xρήσης Κώδικες 25, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 83 ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Βιοµηχανικής Χρήσης εφαρµόζονται στις κατηγορίες καταναλωτών των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4313 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4313 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου N. 45(II)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4313 Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016 827 Ο περί Προϋπολογισμού τoυ Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2005 Συνοπτικός τίτλος. 19 του 1977 1 του 1978 11 του 1980 26 του 1980 12 του 1985 35 του 1987 235 του 1988

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84

για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα Οι ιατιµήσεις για Αιολικά Πάρκα εφαρµόζονται για την απορροφούµενη ενέργεια από Αιολικά Πάρκα που είναι συνδεδεµένα στο Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4007, 24/6/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΆΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4007, 24/6/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΆΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΆΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Σκοπός. 4. Προϊόντα που θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Ησηµασία της Βιοενέργειας 2004 2003 Ησηµασία της Βιοενέργειας Ησηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 539/2011 ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΪΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α Η Κ ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αφού

Διαβάστε περισσότερα