βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό"

Transcript

1 κίσε εισεφόμε γεό education Η Engino Education χει ύξει μι σειά Μηχικής Εισήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωιύι γι ά γύω υς κι θλυ κάυ κάι γι υό! Η σειά σχλείι με 8 κύι θμ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κι Άξες, Κεκλιμ Είεδ κι Σφήες, Τχλίες, Σόφλι κι Βίδες με δισκεδσικό ό, διφεικό ό κάθε συηθισμ ό εκμάθησης υ θμς. Αυό συσικό μλ εισεφόμευ γεύ θ σε συσήσει ση ιδ ω κχλιώ. Πείσεψε γεό σε κάθε κεύθυση με η βήθει εός σφάλυ γι μζψει ικείμε. Ακάλυψε ως γεός σηκώει ικείμε με σφάλει χησιμιώς μηχισμό κσάις. Πως δυλεύυ ι κχλίες; Τι είι μηχισμός κσάις; κίσε γεό με βχί ύψωσης Κσκεύσε μλ γεύ ί χησιμιεί κχλί γι εβάσει βχί ύψωσης ό ιζόι θση σε σχεδό κάθεη. Μάθε ως ι κχλίες μύ μειώσυ η χύη εισφής κι υξήσυ η δύμη. Πως ι κχλίες μειώυ η χύη εισφής. Πως ι κχλίες υξάυ η δύμη. κι κχλίες Μάθε ως ι κχλίες χησιμιύι γι χμηλώσυ δμικά η χύη εισφής κι ως ι μύ μεψυ η κυκλική κίηση σε γμμική, εώ υξάυ η δύμη. Κίσε 5 μλ, συμειλμβμυ μις λφόμς ύψωσης, 2 γεώ κι μις μγκεης. Συμειλμβάει βιβλί 36 σελίδω με ειάμ κι δσηιόηες, κθώς κι εγχειίδι κσκευής. γι ις Όλι ξυ ι είι η βίδ! Αάι σε λλά σχήμ κι μεγθη κι χησιμιείι σε όλες ις μηχς κι κσκευς, με λλά κθήκ. Αυό υ ι εισσόει όμως δε γωίζυ είι όι η βίδ είι ση γμικόη κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ! Μι λή μηχή γίει γμικόη ό μι άλλη λή μηχή! Μες σ συσικό κόσμ ω βιδώ κι εξεεύησε η μγεί ης Μηχικής Εισήμης! κίσε μι μγκεη Γι σεεώσεις υλικά σε ζι ώσε κόψεις, χειάζεσι μι μγκεη. Μείς χησιμιήσεις μι μγκεη Engino κι μάθεις ως υή η συσκευή χησιμιεί η βίδ γι μς βηθήσει σκήσυμε μεγάλες δυάμεις με μική σάθει. Πως μεψεις εισφική σε γμμική Πως σκείς μεγάλες δυάμεις με μική σάθει κίσε μι λφόμ ύψωσης Η λφόμ υή χησιμιεί κχλί σ βίδ, όως με μλ ης μγκεης. Μεει η εισφική κίηση σε γμμική κι σώχει ή βάει υς συδσμυς μχλύς γι εβάσει ή κεβάσει η λφόμ. Πως σηκώσεις ικείμε με υς συδσμυς Πως μι βίδ συμειφει σ κεκλιμ είεδ. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 3840, Limassol Cyprus, European Union Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved βιβλί δσηιήω

2 κι κχλίες γι η Τι θ μάθυμε; Γώισε υς συξιδιώες συ κι ξεκίησε συσικό ξίδι σ υχ κόσμ ω βιδώ κι κχλιώ! 02 Μι ισική δμή σις. Διάβσε η εδιφ ισί ης βίδς κι υ κχλί κι ό χί χόι μχι κι σήμε. 03 Τι είι κιβώς η βίδ; ική ε μηχ Κίσε κι ειμίσυ με μλ «λφόμς ύψωσης», γι μάθεις ι κιβώς είι η βίδ κι ιες είι ι βσικς χς ης. Η θεωί ω βιδώ υσιάζει μζί με υς κύιυς ύυς κι εφμγς ω βιδώ. Έχεις είσης η ευκιί μάθεις γι διάφ εγλεί υ χησιμιύμε γι σφίξυμε ις. η ισήμ 10 Βίδ σ κεκλιμ είεδ Κίσε μλ «σς» κι ειμίσυ μζί ης γι κλύψεις μηχικό λεκημ ω βιδώ κι ως μείς υλγίσεις κικά. 15 Τι είι κιβώς κχλίς; Κίσε μλ «εισεφόμευ γεύ» με κχλί κι ειμίσυ μζί υ γι μάθεις ως λειυγύ ι κχλίες κι ι είι λεεκήμ υς. Εξεεύησε σύσημ κσάις κι διάβσε γι υς δχύς κι ις εφμγς υς. 21 Ώ γι ελικό Τεσ Γώσεω Ήθε η ώ δυλψεις σκληά. Πσάθησε λύσεις κάθε άσκηση χησιμιώς ις γώσεις υ κδισες ό όλες ις ηγύμεες δσηιόηες κι ειάμ. 25 Σχόλι κι Λύσεις Διάβσε σχόλι γι κάθε είμ κι δες χεις βει ις σωσς ήσεις. 31 Ώ Ββείυ Ήθε η ώ μειφθείς γι όλη η σκληή δυλειά υ χεις κάει γι λύσεις ις σκήσεις κι δεις ως βθμλγείσι σ Μηχικός Εισήμς, σ μ ω Βιδώ κι Κχλιώ! ιός. ι ηθ ίζει εί εικ ω σ ό ε ιδή κι σκό, κό ι ω ε εημ ύι γι ιμι ς χησ Οι εικόε Μεικά ό μλ σε υό βιβλί δε συμειλμβάι σε υό κ, λλά σε άλλ κ ENGINO. Λεμειες σ δσηιήω 01 ι ύξει μ ά γι χει, ειδικ cation ήμης o Edu ικής Εισ ι γι ά ι in g n ΗE ιύ κάι γ Μηχ σειά υ ω κάυ κύι 8 υ ε ιδιά υς κι θλ χλείι μ χλύς, σ Μ ά : ω ς γύ ύς Η σει ική υό! ης Μηχ, Οδω ώ λ ιμ μ χ λ θ Μ Κεκ ες, φσμυς Σύδε χύς κι Άξ λίες, Σό, χ ό Τ, Τ ό ύς ς, Τχ κι Σφήε ισκεδσικ ό δ δ Είε ίδες με ε συηθισμ μθης θ ι ιβ ί ό λι κ ικό ό κά ς, όυ εθόδυς. εκός O, βιβλ ι, ε ά ε μ μ β IN ς μ θ G φ ικ υ ιλ N κ δι ε ι E ε ησης Τ σε η κμμά σελίδω με βάθς εκμάθ θίυ μ ί ις 3 μ ω 6 άμ κι ε γικώ σάι ηιή δσ ικά ει ω εχλ ιά θ ό ιδ φ ι ω δ ύ Τ ή, φ εις ω ι. εξηγήσ υ εμλκ η Μηχικ ς ι χώ ά γ ει κικ ιχεί γι ά μάθυ ί ειλμβ ιφ σ ι σκήσεις δ λ κ ε ιβ, ς β ς η ε ίσ εξώς ε ηιόη ίες δσ θμ, κθ άμς ι ιδιύ. λλά ς κάθε ει ικόη υ γ λ υ μι σ η δη σκύ βιβλί ειεχόμε

3 Γει! Με λε Αχιμήδη κι θ είμι δηγός συ σε υό συσικό ξίδι γι γώση σ θύμ ης Μηχικής! Πως σε λε; Υθω χεις ήδη σθήσει ίξεις μι μυκάλ γι η ικγειά συ. Ήξεες όι κάκι ης χει σχήμ βίδς, μις λής μηχής η ί χησιμιείι σε λλς εφμγς, ό μυκάλες μχι κι ύλες φγμάω! Οι είσης μς ειυ εώυμε ικείμε μζί. Αλλά όμως, ι κάυ λύ εισσόε! Γώιζες όι ι δηγύ σε κόμη μηχισμό, κχλί; Εξεεύησε υό βιβλί κι θ κλύψεις γιί κόμη κι ι μυσικί χησιμιύ κχλίες γι υθμίσυ μλί κι ις κιθάες υς. Η βίδ είι λά κεκλιμ είεδ γύω ό κύλιδ. Χησιμιύι ύ κι χωίς ις λλά ικείμε δε θ μύσ κηθύ μζί! Αλλά η βίδ δε είι μό υό υ φίει. Είι μι ό ις λς μηχς κι μεί μεφει κίηση κι λλλσιάσει η δύμη σε εφμγς υ δε φζόσυ! Τ ώ ξύλι εγλεί, όμι με, γι γωσά 1 ιώ.χ. κι χησιμιύ σε σες κσιύ κι ελιόλδυ. Δύ ιώες γόε, ό δημιυγήθηκε η άγκη γι εική κλλιγει, Έλλης μθημικός κι μηχικός Αχιμήδης, σχεδίσε μι μηχή γι λεί εό ό δφς. Αυή η μηχή, υ μάζει Κχλίς υ Αχιμήδη, λύσε εό ό χμηλό σημεί σε ψηλόε, κι χησιμιύ κυίως σε υχεί. Έχυ βεθεί σιχεί κι γι λιόε κχλί, ση Ββυλώ. Πι χίσυμε όμως θ ήθελ σε συσήσω συς συξιδιώες μς σε υό ξίδι: 01 δσηιήω Μι ισική δμή σις Αυό βιβλί είσης ειχει εδιφ γεγό γι ις κι κχλίες, όως είσης κι σκήσεις, ώσε κλσεις ευό συ. Γι κάθε σωσή άηση θ ίεις βθμύς γι ξιλγήσεις ευό συ ό «Αχάις» μχι κι «Ιδιφυΐ». Οι λύσεις είι σις σελίδες Ο Μθίς είι κύις Πγώσης! Θ μς διδάσκει ις ίηες θεωίες κι ληφίες σ «Τμήμ Γώσεω». Ο Ας είι κλό κι είεγ άμ. Θ μς κάει εωήσεις γι δει κλβίυμε είμ σ μήμ «Πηήσεις». κι κχλίες Τι θ μάθυμε; Αυό βιβλί ης Μηχικής Εισήμης: ΒΙΔΕΣ & ΚΟΧΛΙΕΣ ης Engino Education ειχει δηγίες βήμ ς βήμ, ώσε μάθεις ό μός συ, μσ ό εύκλ ειάμ κι δσηιόηες, ά γι ις κι ως χησιμιύι κθημειά. Με κμμάι Engino μείς κίσεις 5 μλ: μι σ, μι λφόμ ύψωσης, 2 γεύς κι μι μγκεη. Σ Π σει εξεευά κι βίσκει είεγες ισίες ό όλ κόσμ. Θ ις μιάζει μζί μς σ μήμ «Γώιζες όι»; βιβλί Αίγς η ύλη εός φάγμς Η Τζιφε είι η κλύεή μς εισήμς. Θ μς κθδηγεί σε κάθε «Πείμ». Η Αγγλ είι η ι δισκεδσική! Θ μς εισάγει σε κάθε είμ με εδιφ γεγό κι δσηιόηες Ο Τζιμς θ δίει βθμύς γι κάθε σωσή άηση. Ό δεις σ μήμ «Τεσ Γώσεω», βάλε δυά συ, κι ίσως γίεις «Ιδιφυΐ» σις Μηχικς Εισήμες. Σφύλι υ μεφι ό μι βίδ Γώιζες όι; Έχεις κύσει γι υς «εκχλίες», κόμη όμ γι υς λικες υ ελικυ; Τ όμ υό είι ό 1493, ό Λεά Βίσι σχεδίσε ώ ελικόε, ί όμσε Ελικειδς Κχλίς Ας. Αελεί ό μι λφόμ με μι ελικειδς βίδ σ κ ης κι φεά, κσκευσμ ό ύχ, γι κιύ κάθε ελικόε. Η ιδ υ Ν Βίσι ή όι μι ι μηχή θ μύσε σηκώσει άθω «βιδώς», λειυγώς όως κχλί υ Αχιμήδη. Δυσυχώς, ελικόε δε χησιμιήθηκε λλά μλ υ υάχει σ Μυσεί Εισήμης ση Βσόη. Α κι σήμε φάζει λό, υό ελικόε ή λύ μσά ό η εχή υ, κι θεωείι όδμς ω σημειώ ελικω. Ο κχλίς υ Αχιμήδη ελεί ό κύλιδ σε σχήμ κχλί, ίς ή κεός, κι εισεφό γύω ό μι σωλή, είε με χι είε με εμόμυλ. Τ κάω μς υ κχλί ή σ εό κι με κάθε σφή μάζευε εό. Αυό εό βιε σιγά με κάθε σφή μχι βγει ση ειφάει. Σήμε, η χή ης εφεύεσης υ Αχιμήδη εφμόζει σε εγλεί υψηλής χύης κι διάφες μηχς γι άληση κι κλλιγει. Αυό μλ ιμάι είσης σε μεφείς, ι ίι είι μηχς γι μεφυ ελφά ικείμε, όως άμμ ή σάχη, κόμη κι σφύλι όως ση εικό άω. Γύω σ 15 ιώ, εφευθηκ ι μελλικς κι χησιμιύ γι εώυ δύ ικείμε μζί. Δε ή λύ κις μχι λς υ 18υ ιώ, όυ εμφίσηκ εγλεί γι μζική γωγή. Τ ώ ό εφηύε Τζσσε Ράμσε. Τ ελικόε υ Λεά Βίσι 02

4 Τι είι κιβώς η βίδ; βιβλί κι κχλίες δσηιήω Πηήσεις & άλλες δσηιόηες Εισγωγή Τ κθάισμ ω θύω σ 3 όφ μεί είι μι λύ εικίδυη δυλειά! Όως είσης κι ιδήε δυλεί υ γίει σε μεγάλ ύψη. Αυς ι δύσκλες δυλεις μύ γίυ λύ ι εύκλες κι σφλείς χησιμιύμε λφόμες ύψωσης, όως υή ση εικό σ δεξιά. Οι λφόμες μύ είσης μς βηθήσυ μεφυμε ικείμε ό ισόγει σε ψηλόευς όφυς. Τ μεγλύεό υς λεκημ είι όι μύ εύκλ λλάξυ θεσί, φύ μύ διλωθύ κι μεφεθύ! Α θες μάθεις ως δυλεύει, κλύθησε λά ις δηγίες ις φίλης μς ης Τζιφε κι κάε είμ ι κάω γι κίσεις μλ συ. 1) Η εικό υ κλυθεί δείχει 2 κύι σιχεί υ μηχισμύ βίδς κι εικχλίυ υ χησιμιύι ση λφόμ. Γάψε όμ υ κθεός σ κυί. Μι λφόμ ύψωσης 2) () Πιες μφς κίησης βλεις σ μλ συ; Σχεδίσε ις ση εικό υ κλυθεί χησιμιώς βλη, κι γάψε όμ υς δίλ σ βλς. (β) Μησε όσες φς εισφυμε σόφλ μχι η λφόμ εβεί ελείως ό η ι χμηλή ης θση. Γι υή η κίηση, χησιμίησε μι ίγ γι μεήσεις όσ χει εβεί η λφόμ κι όσ μεκιείι εικόχλι. Πείμ 1: Πλφόμ ύψωσης με βίδ Διδικσί: Πι χίσυμε, θυμήσυ ως μείς βεις σχόλι γι κάθε βήμ υ ειάμς (ι ιθμί ση θεση) σις σελίδες Μείς είσης γάψεις ις ήσεις συ σ χώ υ συ δίει. Ακάλυψε... Πως η εισφική κίηση μεει σε γμμική. 1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελίδες 1-2 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις μλ λφόμς ύψωσης με βίδ. Ύψς υ βηκε η λφόμ Αόσση εικχλίυ 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ, γι κλάβεις ως δυλεύει. Πως εβίει η λφόμ; [1] Πεισφς σφάλυ 3. Χησιμίησε κάι βάς, γι άδειγμ άδει κ Engino, κι σάθησε ιώσεις όσ δύσκλ είι εβάσεις η λφόμ. [2] 4. Αυό μλ συδυάζει δύ λς μηχς γι εύχει η κίηση ης, υς μχλύς κι ις. Μείς βεις ι κμμάι χησιμιύ υς ις μηχς; Κάε μι γμμή ό ις μηχς σ κμμάι υ ις χησιμιύ. [3] Πλλί μχλί εωμι μζί δημιυγύ σύδεσμ μχλώ, μι εκληκική μηχή, η ί εξεάζει σ κ Μηχική Εισήμη: Σύδεσμι μχλώ ης Engino. 03 μχλί Μι βίδ με εικόχλι Αιύμε υλικά: 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: ΒΙΔΕΣ & ΚΟΧΛΙΕΣ ης Engino 3. Πλφόμ ύψωσης με βίδ ης Engino 2) Ό εβεί η λφόμ, σάθησε η σώξεις κάω με χι συ. Τ κάφεες; Τι συ λει υό γι μηχισμό βίδς κι εικχλίυ; Άδει κ Engino Τεσ Γώσεω 1 Συμλήωσε ι κάω συμσμ γι ις χησιμιώς ις λξεις σ κυί. (2 βθμί) Ο μηχισμός ης... κι υ... χησιμιείι γι μεψει η... κίηση σε... γμμική, μηχή, λάωση, βίδς, εικχλίυ, εισφική 04

5 βιβλί κι κχλίες Τμήμ Γώσεω Τι είι η βίδ; Οι είι λά κύλιδι με μι σεί ση εξωεική υς ειφάει. Μύ χυ είεδη ή μυεή άκη, κι μίυ σε κηγίες άλγ με ις εφμγς υς. Η ι κιή υς χήση είι σ συδες υ μς ειυ εώυμε διάφ υλικά κι κύμε ικείμε μζί. Μύ όμως χησιμιηθύ κι μζί με εικόχλι. Ό η βίδ εισφει, κιείι μσ ό εικόχλι, ί χει η ίδι εσωεική σεί με η βίδ, μες η εισφική κίηση σε γμμική, σε ευθεί γμμή. Μι βίδ με μυεή άκη Οι είι η βάση ω κχλιώ. Μάλισ, κχλίς Engino είι σχεδισμς συμειφει κι σ κχλίς κι σ βίδ με εικόχλι! Μείς συδσεις λλύς κχλίες Engino μζί χησιμιώς μικό άξ, εώς υς ώσε σχημίζυ μι συεχόμεη σεί. Τ εικόχλι Engino χει εσωεική σεί υ υ ειει εφμόζει ση βίδ κι κιείι ελεύθε. Σε υό σε ειλμβάι 2, λλά συδυάσεις υό σε με κ Μηχική Εισήμη: Οδωί Τχί, μείς εώσεις κόμη 2 γι δημιυγήσεις κόμη μεγλύεες. Πεικόχλι Βίδ Μι βίδ με είεδη άκη κι εικόχλι Η βίδ με εικόχλι ης Engino Γώιζες όι; Κά υς ιώες, υάι χειύ χυ μεεί ώσε γίυ ι φιλικά ση χήση. Οι χίι Ιδί κι Αιγύιι χησιμιύσ «υάι άγκυς» γι υήσυ εάδι. Σήμε, ηλεκικά υάκι υ χησιμιύι γι ίξυ ύ γι ις σφυ χύη κι ευκλί. Ό ει σεεώσυμε υλικά δε είι άγκη κάυμε ώ η ύ κι μεά βάλυμε η βίδ. Μύμε κάυμε κι δύ υόχ, χησιμιώς μι ιδιφυή εφεύεση ω μηχικώ, ις λμιόβιδες. Γεικά, μύμε χωίσυμε ις σε 4 κηγίες: Μι λή βίδ 05 1) Η λή βίδ, με μυεή άκη. Αυή χησιμιείι κυίως γι εώσει μι λάκ ό μλλ ή άλλ υλικό σε ξύλιη βάση. Η λάκ συήθως χει ήδη ύ υ ειει ση βίδ εάσει κι σιγά σιγά υήσει η ξύλιη βάση. Πλύ λες ή μλκς λάκες δε χειάζι ύ κθώς η βίδ μεί ό μόη ης ις υήσει. Γύλς υκιήυ Βίδες με εικόχλι σε μι λί εύ δσηιήω 2) Βίδ με είεδη άκη η ί συδυάζει με εικόχλι. Αυή χησιμιείι συήθως γι σφλίσει μζί βιά ικείμε ή μελλικς λάκες. Τ υλικά υ εώι ει χυ ύες σ ίδι σημεί γι εά η βίδ ό μσ υς. Η μι μειά σφλίζει ό η κεφλή ης βίδς κι η άλλη ό εικόχλι. Ακόμη μι χήση υής ης βίδς είι γι μεει η εισφική κίηση σε γμμική, όως σ ηγύμε είμ. Εξιίς ις ικόη ης υξάει η δύμη κι μειώει η χύη, χησιμιείι σε λλς συσκευς, κόμη κι σ γύλ υκιήυ. 3) Η υθμισική βίδ είι όμι με η ηγύμεη, χωίς όμως κεφάλι ης βίδς. Χησιμιείι γι συγκεί εσωεικό ικείμε σε σχση με εξωεικό. Τ εξωεικό ικείμε χει μι ύ με σεί (όμι με εσωεικό υ εικχλίυ) κι υή η βίδ εάει ό μσ κι σφλίζει εσωεικό. 4 υθμισικς υ συγκύ ικείμε Ρυθμισική Βίδ Χεικίη υάι 4) Η ίδ είι είδς βίδς, ί δε συγκεί ικείμε μζί λλά κάει κυλιδικς ύες σ υλικό. Έχει σε διφεικά μεγθη κι υλικά, άλγ ό υ θλυμε υήσυμε. Γι άδειγμ, ίδες γι ίχ ό σιμ χυ διφεικό σχήμ, ό υς γι μλλ. Αίγς μι ύ σε ίχ χησιμιώς ηλεκικό υάκι Μη μις βίδς: Η σεί ης βίδς μεει η εισφική κίηση, ή δύμη, σε γμμική ό βιδώει σε ικείμε. Οι κις χυ μι κεφλή η ί δε ειει βιδωθύ εισσόε ό μήκς υς. Τ μήκς υό εξάι ό ύ ης κεφλής (ό είι η κεφλή είι είεδη μήκς είι ό η κυφή ης, εώ η κεφλή είι κυκλική, είι ό λς ης). Τ κμμάι ό λς ης κεφλής μχι η χή ης σείς μάζει σλεχς. Η όσση μεξύ δύ κυφώ κεφλή ης σείς μάζει βήμ. μήκς σεί σλεχς βήμ κυφή Βσικά κμμάι βίδς Αίδες διφεικύ μεγθυς Μι λμιόβιδ με άκη σ υάι 06

6 βιβλί κι κχλίες δσηιήω Ο ύς ης κεφλής εξάι είσης ό θλυμε ή όχι εξχει η κεφλή ό υλικό. Γι άδειγμ, ό μι μελλική λάκ βιδώει, η κεφλή δε μεί μει σ υλικό, σι θλυμε μι είεδη κεφλή. Αό η άλλη, ό βιδώυμε ξύλι κμμάι ί είι σχεικά μλκό, μύμε χησιμιήσυμε κεφλή η ί θ βυθισεί ελείως σ ξύλ. Φυσικά, υάχυ κι ειώσεις όυ η βίδ ει φίει ωί, γι άδειγμ συς κθφες, κι σι σχεδιάζι με ι σγγυλεμες κεφλς. Μείς δεις υς εις υύς ύυς ι κάω. Σχήμ κεφλής: Α εισκεφθείς ιδήε κάσημ θ δεις με διφεικό μγεθς, σεί, κόμη κι κεφλή! Ές λύ γωσός ύς κεφλής βίδς είι υός με συωό σχήμ (σήμ ης όσθεσης), ίς μς ειει σκύμε δύμη χωίς γλισάει κσβίδι. Βίδ με συωό κεφάλι Διφεικί ύι βιδώ Μγεθς βήμς ης βίδς: Τ μγεθς υ βήμς διφει ό βίδ σε βίδ. Όσ μεγλύε είι όσ ι γήγ θ βιδωθεί η βίδ. Μεγλύεη χύη σημίει όι θ ει σκηθεί μεγλύεη δύμη, ά με μεγάλ βήμ είι κάλληλες γι μλκά υλικά, όως ξύλ. Έ κλό άδειγμ βίδς με λύ μεγάλ βήμ είι ιχήι υ χησιμιείι γι ίξει μυκάλι κσιώ. Αό η άλλη μειά όμως, υκς σείες ιμώι γι σκληά υλικά, όως μλλ. Γιί; Σ εόμε κεφάλι θ μάθεις ως μγεθς υ βήμς εηεάζει η όδση ης βίδς. Τ ικήι μυκάλς είι ση γμικόη μι βίδ! Ακόμη ς λύ κιός ύς βίδς είι η βίδ με υλκωό κεφάλι η ί χει σημάδι σ υό ης φίεσης σ κεφάλι ης (-). Αυός ύς μειεκεί ι ό συωό κεφάλι γιί κσβίδι μεί γλισήσει εύκλ λλά χειάζει λιγόε άχς κεφλής, κι φίει ι ωίς σε δικσμηικά σιχεί. Οι με εάγω κεφάλι χυ 2 ύυς, άλγ με η θεσί υ σχήμς. Ο ς ύς χει εξωεικό σχήμ εγώυ, εώ άλλς χει κεφάλι με μι ύ εγώυ (βίδ Ρόμεσ). Η βίδ Ρόμεσ υξάει η ή κι είι σχεδισμη μειώει λίσθημ ω εγλείω. Βίδ με υλκωό κεφάλι Κεφλή υ βυθίζει ελείως σ ξύλ Βίδ με σγγυλή κεφλή Βίδ με υευψωμη κεφλή Εγλεί γι : Αφύ χεις δει όλες υς ις, θ ωισι ως μύμε ις θεήσυμε σ διάφ υλικά! Σχεδιάσηκ λλς διφεικς συσκευς γι μς βηθήσυ σε υό, άλγ με σχήμ ης κεφλής, κι υ σχεδίυ υ χει. Τ ι γωσό εγλεί είι κσβίδι ί μεί χησιμιηθεί κι γι υλκως κεφλς κι γι συως κεφλς. Τ κσβίδι μεί είι χεικίη ή ηλεκικά Μάλισ σήμε, ηλεκικά υάκι χι με κες διφεικς κεφλς κι κσβίδι υ μς ειυ χησιμιήσυμε σε ά λλς διάφες εφμγς. Κσβίδι γι υλκως Κσβίδι γι συως Βίδες με εξάγω κεφάλι Μι βίδ όμιυ ύυ με εάγω κεφάλι είι υς με εξάγω κεφάλι, ι ίες είσης χωίζι σε δύ ύυς, εσωεικό κι εξωεικό. Τ εξάγω εξωεικό σχήμ είι γι μεγλύεες ι ίες χειάζι μεγάλη δύμη, άδειγμ γι εώσυ δύ ξύλιες δκύς Αυλκωό κεφάλι 07 Εξάγω κεφάλι Βίδ με εσωεική εξάγωη ύ Κεφάλι Ρόμεσ Τεάγω κεφάλι Κσβίδι υ λειυγεί με μίες Ές εμισής εώει σε υλγισή με κσβίδι 08

7 Όλες ι υ μύ βιδωθύ με κσβίδι, ηλεκικό ή χεικίη, είι συήθως μικς. Οι μεσίυ μεγθυς, ιδιίε ι υθμισικς, βιδώι χησιμιώς εξάγω κλειδιά, ί μάζι κλειδιά Άλε, όως φίει ση εικό σ δεξιά. Γι μεγλύεες, όυ ιείι μεγλύεη δύμη, ει χησιμιήσυμε διφεικά εγλεί, εγλεί υ λειυγύ σ μχλί κι υξάυ η δύμή μς. Πφώς, ι υλκως κι ι συως κεφλς δε χυ κεή ειφάει ώσε ειψυ μεγάλες δυάμεις σκηθύ. Έσι χησιμιύμε με εάγωη, ή κόμη κλύε εξάγωη κεφλή. Τ εγλεί υ χησιμιύμε είι κλειδί κι όως κλειδιά άλε κι κσβίδι, χι σε διάφ μεγθη. Χησιμιύι είσης κι σ εικόχλι γι σφίξυ. Κλειδιά βιβλί κι κχλίες Η Βίδ σ κεκλιμ είεδ Εισγωγή Βίδ με σγγυλή κεφλή κι εσωεική εξάγωη ύ Μι λιά σ λδιύ Ση είωση εός μυλιύ κι εός εικχλίυ, χησιμιύι δύ κλειδιά γι σφίξυ η βίδ. Τ κάει σθεή η κεφλή ης βίδς κι άλλ εισφει εικόχλι ση ίθεη κεύθυση (εικό σ δεξιά) Ακάλυψε... μηχισμός κχλί Γλλικό κλειδί Κλειδιά σε δάση Πως σκείς μεγάλες δυάμεις με λύ λίγη σάθει. Οι μηχικί χυ σχεδιάσει δύ ιδιφυής συσκευς γι κάυ βίδωμ κόμη ευκλόε. Η ώη ό υς είι γλλικό κλειδί. Αυό εγλεί χει σόμ ί μεί ίξει κι κλείσει γι ιιάζει σε λλύς ύυς βιδώ. Αυό εγλεί όμως, χησιμιεί ις χς ω βιδώ γι δυλψει, φύ χει κχλί. Αό χί χόι, ελιόλδ είι ι σημικό συσικό ης Μεσγεικής δίις! Έχεις όμως συ σκεφεί ως εξήγ λάδι χωίς η βήθει ω μω μηχώ; Οι χίι βήκ η λύση: κσκευάσ σες λδιύ ι ίες ή χεικίηες, όμιες με η εικό σ ισεά. Αυς ι σες ελύ ό μι εάσι ξύλιη βίδ η ί ίεζε ις ελις, άγς λάδι υς. Η ίδι χή εφμόζει κι σις μες σες λδιύ, κόμη κι σες σφυλιώ υ άγυ κσί. Κάε εόμε είμ κι κίσε μι δική συ σ γι κλύψεις ις χς λειυγίς ης. Πείμ 2: Πσ Διδικσί: :1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελ. 3-4 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις δικό συ μλ σς. 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ κι ήησε ως η κιύμεη λφόμ εβίει. Πσάθησε η κιήσεις με χι συ. Τι ηείς;[1] 3. Τθησε μι μκιά άβδ Engino σ σόμ ης σς κι γύισε σόφλ μχι η κιύμεη λφόμ μόλις γγίζει η άβδ. Πσάθησε η βήξεις. Τι ηείς; [2] Γλλικό κλειδί Η άλλη ιδιφυής συσκευή είι κλειδί κσάις, ί συχά λγει κι λά κσάι. Αυό εγλεί χησιμιεί διφεικς, φιύμεες κεφλς γι εφμόζει σε διάφ μεγθη εικχλίω κι μυλιώ! Έχει εφευεθεί 1863 ό Αμεικά Τζ. Τζ. Ρίσσ κι χει εξευγεισεί γι γίει ό ι λυχησιμιημ εγλεί σήμε. Ακόμη μί ωυί ης συσκευής υής, είι όι χησιμιεί μηχισμό κσάις γι ειψει συεχή βίδωμ, ίθε με λά κλειδιά ί ει εθεηθύ μεά ό κάθε σφή. Α κι η διδικσί γι σφίξεις μυλόι γίει ι γήγη, δε μεί χησιμιηθεί γι ι βες εφμγς γιί μεί σάσει. Μείς μάθεις εισσόε γι υό σ ί είμ. Μι μ σ κσιύ Αιύμε υλικά 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino Κσάι Έλεγχς Γώσεω δσηιήω 4. Γύισε σόφλ κόμη λίγ κι ξσάθησε βήξεις η άβδ. Πως συγκίει η δύμη υ άσκησες γι βήξεις η άβδ με η δύμη υ άσκησες γι γυίσεις σόφλ; [3] 5. Ας άυμε ώ μεικς μεήσεις. Γύισε ώ σόφλ μχι η σ ίξει ελείως. Τόε, γύισε κόμη λίγ σόφλ κι θ δεις όι η βίδ βγίει. Πάε η χδή ό κ Engino κι σε η σφιχά γύω ό η σεί ης βίδς, ό άκ σ άλλ (όως ση εικό κάω). Σημάδεψε ση χδή η χή κι λς ης βίδς. Αφίεσε όε η χδή κι χησιμίησε μι ίγ γι μεήσεις μήκς ης, υό υ μάζυμε μήκς σείς. Βήμ 1: Τύλιξε η χδή γύω ό η βίδ κι σημάδεψε η χή κι λς. λεγξε ι χεις μάθει Βήμ 2: Αφίεσε η χδή κι ωσ η γι μεήσεις μήκς υ σημάδεψες. Τι είι η βίδ κι ιι είι ι κύιι ύι ης; Πιι ύι κεφλώ βίδς υάχυ κι ι εγλεί υ κθεός; 09 Πιες είι ι κύιες εφμγς βιδώ; Μλ σς Engino 1 ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ =

8 Πηήσεις & άλλες δσηιόηες βιβλί κι κχλίες δσηιήω Τμήμ Γώσεω 1) Μησε συλικό μήκς ης σείς με μι ίγ κι βες λόγ υ μήκυς ης σείς υ βήκες ι με μήκς ης βίδς. Η Βίδ σ κεκλιμ είεδ: Οι μύ θεωηθύ σ ιημες εκδχς υ κεκλιμυ ειδυ, κθώς ι σείες υς είι κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ (φίει ξεκάθ ση εικό υ κλυθεί). ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ= ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ = ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ Η βίδ είι βσικά κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ 2) Όλες ι λς μηχς ίυ μι δύμη ή κίηση κι η λλάζυ γι άγυ ι χήσιμ λεσμ. Μείς βεις η εισγωγή κι η γωγή υ μλυ σς; Γάψε κθ σ κάλληλ κυιά. 3) Μείς μεήσεις η όσση μεξύ δύ διδχικώ κυφώ ση σεί (βήμ); Φάσυ λά σημεί A ση βίδ ί ξιδεύει άω σ ίδι σημεί, όως φίει ση εικό κάω. Χησιμίησε μι ίγ μεήσεις υή η όσση. Μείς είσης μεήσεις η είμε ης βίδς υ είι η όσση υ ξιδεύει σημεί A γι κάει κύκλ. Πως; Ές κικός ός κάεις είι διισεις ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ με ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΡΥΦΩΝ, δηλδή όσυς γύυς κάυ δόι ό η χή μχι λς ης βίδς. ΒΗΜΑ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΟΝΤΙΩΝ) = ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ = ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ A = ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 4) Έχυμε άει μεήσεις γι λλά διφεικά μήκη! Ο σκός είι μσυμε βύμε μηχικό λεκημ ης βίδς, ί, όως θ δύμε γόε, δείχει όσες φς μι λή μηχή λλλσιάζει η δύμη υ ης δίυμε. Σε υό είμ δε μύμε μεήσυμε δυάμεις, μό σάσεις, ξυμε όμως όι υά δύ σχείζι (μεγλύεη δύμη σημίει μικόεη όσση, κι ίσφ) σι ς βύμε ως συγκίι η εισγωγή με η γωγή. Υλόγισε λόγ ης ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ με ΒΗΜΑ κι σύγκιε με λόγ υ ΜΗΚΟΥΣ ΣΠΕΙΡΑΣ με ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ. Σύγκιε υς δύ λόγυς κι σάθησε εξηγήσεις ι σημίυ. Όσ λιγόε όμ είι κεκλιμ είεδ όσ ι υκή θ είι η σεί ης βίδς υ σχημίζει με υό είεδ. Όως χυμε δει σ ηγύμε είμ, βήμ, η όσση μεξύ δύ κυφώ, είι σημική ση λειυγί ης βίδς κι ης ικόηάς ης μεει δύμη κι κίηση. Γι κλάβυμε υό ει ώ μελεήσυμε ως δυλεύυ κεκλιμ είεδ. Γώιζες όι; Τ κεκλιμ είεδ χησιμιύσ λλί χίι λιισμί, Όσ λό κι φίει, υή η ιδιφυής συσκευή ιξε σημικό όλ ση ισί ης Εισήμης, Μηχικής κι Τεχλγίς γι λλύς λόγυς. Οι χίι Αιγύιι, γύω σ 2600.Χ., χησιμίησ κεκλιμ είεδ ση μφή άμς γι εβάσυ μεγάλες ες γι κίσυ ις διάσημες υμίδες. Πισεύεε είσης όι ι εάσιι γκόλιθι υ Σόυχεζ θεήθηκ ση θση υς με κεκλιμ είεδ. Κθώς ίυ διάφες μφς (άμες, σκάλες κ..) χησιμιύ ση κσκευή ώιμω ιω κσκευώ ή γι ειθσεις σε χυωμες όλεις. Τι είι κιβώς κεκλιμ είεδ; Τ κεκλιμ είεδ ήκει ση κηγί ω λώ μηχώ κι δε είι ά μι ειφάει ( είεδ), θεημη υό γωί σε σχση με δφς. Μι ό ις ι συχς εφμγς ω κεκλιμω ειδω είι ι άμες, κιης ή κίηες, υ μς ειυ φάσυμε σε ύψη υ θ ή δύσκλ φάσυμε κάθε. Γι άδειγμ, με η βήθει εός κεκλιμυ ειδυ, εγάης ση εικό σ ισεά, μεφει Φώς φηγό βεό φί με σχεική ευκλί, σε σύγκιση με η δύμη υ θ με η βήθει κεκλιμυ χειζό σηκώσει σ φηγό. ειδυ Φυσικά, ιύμε γ μει ίδι, γιί όι κεδίζει ση δύμη χάει ση όσση. Αυό σημίει όι εγάης ει μεφει φί σε μεγλύεη όσση ά σήκωε κευθεί σ φηγό. Μείς μάθεις εισσόε γι κεκλιμ είεδ σ κ Μηχική Εισήμη: ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ & ΣΦΗΝΕΣ ης Engino education. Τεσ Γώσεω 2 Η βίδ Engino χει συγκεκιμ σχήμ σείς με συγκεκιμ βήμ. Τι μίζεις θ συβιε χησιμιύσμε μι βίδ με ι υκή σεί, δηλδή με μικόε βήμ; Μήως η δύμη υ άγει θ ή μεγλύεη ή μικόεη ό ώ; Τι θ γίει με η κίηση υ άγει; Δικιλόγησε η άησή συ. (2 βθμί) 11 Οι χίι Αιγύιι χησιμιύσ κεκλιμ είεδ γι μεφυ εάσι κμμάι ς κι κίσυ ις υμίδες υς Μι σκάλ ελάυ είι είσης κεκλιμ είεδ 12

9 Σ διάγμμ σ ισεά βλυμε Π υ σθεί εβάσει φί σε κεκλιμ είεδ. Υάχυ ι δυάμεις υ σκύι σ κυί ό Π (F), βάς υ κυιύ (w) κι η ίδση υ ειδυ (N). Μόλις σώξιμ υ Πυ είι μεγλύε ό η συισώσ υ βάυς ση κεύθυση ης κίησης κυί θ χίσει κιείι. Τώ, Πς ει ξιδψει όλη η όσση υ ειδυ (S) γι σηκώσει κυί σ ύψς (h). Κάς υό, σκεί λιγόεη δύμη ά σήκωε κευθεί κυί σ ύψς. Όμως ει ξιδψει μεγλύεη όσση κθώς (S) είι μεγλύε ό (h). Κθώς η κλίση λιγσεύει, η όσση μεγλώει κι η δύμη γίει ι μική, εις σ Π σηκώσει φί με λύ μική δύμη. Η συλική εγει υ κλώει είι η ίδι λλά Πς μεί σηκώσει φί ι εύκλ. Αυό είι λεσμ υ Μηχικύ Πλεεκήμς (M.Π.) υ σφυ κεκλιμ είεδ. σκλιά είι ύς κεκλιμυ ειδυ Μηχικό Πλεκημ (Μ.Π.) Όλες ι λς μηχς είι σχεδισμες μς βηθύ κάυμε κάι δύσκλ με λίγη σάθει. Τ μηχικό λεκημ δείχει όσ λλλσιάζει μι λή μηχή η δύμη υ εισάγυμε. Ση είωση ω κεκλιμω ειδω, μηχικό λεκημ ίζει σ λόγς υ μήκυς υ ειδυ διά υ ύψυς υ Μεί υλγισθεί με η ι κάω φόμυλ: M.Π. = M.Π. = S h Μηχικό λεκημ κεκλιμυ ειδυ όσση υ σκείι η δύμη όσση υ κιήθηκε φί Μηχικό λεκημ: φόμυλ υ σχείζει με η κίηση M.Π. = γωγή F κι κχλίες δσηιήω Τ μεγλύε λεκημ ης βίδς είι όι μεί σφει λύ μεγάλ μηχικό λεκημ χωίς κλμβάει λύ χώ. Μύμε βύμε λλς μικς μηχς ι ίες σκύ εάσιες δυάμεις, σ γύλς υκιήυ. Αυή η μηχή λειυγεί με χεικίη σόφλ υ μς ειει σηκώσυμε υκίη γι λλάξυμε λάσιχ! Όσ ι υκή είι η σεί όσ μεγλύε είι Μ.Π. S N βιβλί μκιά βίδ ύψς (h) θ w Δυάμεις σε φί υ εβίει κεκλιμ είεδ Μύμε ίσυμε μηχικό λεκημ ι γεικά σ λόγς ης όσσης ση ί σκείι η δύμη διά η όσση ση ί κιήθηκε φί, δηλδή εισγόμεη κίηση διά γωγή. Α θλμε εκφάσυμε μηχικό λεκημ σε δυάμεις γι άυμε ίδι λεσμ θ ει ισψυμε η εξίσωση κι διισυμε η γωγή διά η εισγόμεη δύμη. Πως σχείζι όλ υά με ις ; Ας εφμόσυμε όι χυμε μάθει σ μηχισμό βίδς κι εικχλίυ Engino, μζί με ις μεήσεις κι ηήσεις μς σ ηγύμε είμ. κιή ωγή) υ γ η σ σ λι ( ό εικόχ ε θηκ υ ση μη σ δύ ό ίι η γή) ε ω κ γ σ (εισ Μηχικό Πλεκημ (M.Π.) ης βίδς: Μύμε χησιμιήσυμε η γεική σχση γι υλγίσυμε μηχικό λεκημ ω βιδώ. Σ βήμ 5 υ ηγύμευ ειάμς θ ει χεις μεήσει μήκς ης σείς ( ί είι η εισγόμεη κίηση) είι είυ 300 mm. Τ μήκς ης βίδς, ί είι η γόμεη κίηση ης μηχής, είι είυ 60 mm. Όως βλεις υάχει μεγάλη διφά μεξύ εισγωγής κι γωγής. Α διισυμε δύ, όως σ ύ υ Μ.Π., βίσκυμε Μ.Π. ης βίδς Engino είυ 5. Αυό σημίει όι λλλσιάζυμε η δύμή μς με 5 με μλ Engino! Μάλισ, εειδή ι λειυγύ με σόφλ ίς λειυγεί σ μχλός, συδυσμ Μ.Π. είι λύ μεγλύε. Κθώς δε είι ά βλικό μεύμε μήκς ης σείς, μύμε υλγίσυμε Μ.Π. μεώς η διάμε ης βίδς κι βήμ. Η ι ειδικευμη σχση γι μηχικό λεκημ ης βίδς είι η ι κάω: Αλλγή σκσμυ λσίχυ Γώιζες όι; Η λ υ λίυ είι μι βίδ! Μχι 18 ιώ όλ λί είχ κυιά κι ιά. Τ 1775, Νιβι Μυσλ εφηύε υβύχι Χελώ κι ή ώς υ χησιμίησε χεικίηες γι κάθεη κι ιζόι ώθηση. Η ώη όμως κική λ εφευθηκε 1827 ό μηχικό Γιόσεφ Ρσελ. Δε μύσε όμως συγωισεί σε χύη κυιά, εξιίς κυίως ωόγυ υδδυμικύ σχεδίυ ης κι η υσί μις κάλληλης ηγής ισχύς. Οι λες χυ συδυσεί με ειυχί με μμηχς σε λί ό Τζιμς Β κι λήωσ εελώς κυιά κι ιά σις χς υ 20ύ ιώ. M.Π. = είμες βήμ Μηχικό λεκημ ης βίδς *είμες: Μεί υλγισεί λλλσιάζς (γύω σ 3.14) με η διάμε ης βίδς. εικόχλι εωμ συς συδσμυς μχλώ ύ γι χεύλι υ δημιυγεί Γύλς υκιήυ χεικίη σόφλ Κσκευή Πόκληση Η μγκεη είι σημικό εγλεί ί χησιμιείι γι συγκεί δύ ικείμε μζί, χωίς ειει κίηση. Βίσκει συήθως σε άγκυς εγσίς κι δυλεύει με μι βίδ! Δες η εικό σ δεξιά κι σάθησε κίσεις μλ σφιγκή με κμμάι ης Engino, κι κδισε 2 βθμύς κάεις σωσά. Α χειάζεσι βήθει κλύθησε ις δηγίες σις σελ. 5-6 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino. Μγκεη G Οι μύ σκύ εάσιες δυάμεις, κι σε μεικς εφμγς όυ μύ εισφύ λύ γήγ, δημιυγείι ώθηση. Οι λείδες εός εμισή είι ση γμικόη μι βίδ, όως είσης κι κάθε είδς λς, είε λίυ είε ελάυ! Η διφά βίσκει σ σχεδισμό ης, η ί γίει γι μγιση όδση. Πλ λίυ Πλ λιύ ελάυ Έλεγχς Γώσεω λεγξε ι χεις μάθει Τι είι κεκλιμ είεδ κι ως σχείζει με η βίδ; εισγωγή Μηχικό λεκημ: φόμυλ υ σχείζει με η δύμη 13 Η ώη λ σ υβύχι Χελώ Πι είι μηχικό λεκημ ις βίδς κι υ κεκλιμυ ειδυ; Πυ εφμόζι ι ; 14

10 Τι είι κιβώς κχλίς; βιβλί κι κχλίες δσηιήω Πηήσεις & άλλες δσηιόηες 1) Ό εισφεις σόφλ, βχίς δε εισφει άμεσ, λλά ίει η κίησή υ ό η βίδ Engino η ί είι συδεδεμη σ σόφλ. Σε υή η εφμγή, η βίδ συμειφει σ κχλίς γιί δηγεί δχό. Δες σεκικά ελσμά συ σ βήμ 4 (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ) κι βήμ 5 (ΔΟΝΤΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΟΥ). Είι ίδι; Πσάθησε βγάλεις συμσμ μεξύ ης χύης υ κχλί κι υ μεγάλυ δχύ Engino. Εισγωγή Οι γεί χησιμιύι γι σηκώυ κι μεφυ βιά ικείμε. Υάχει ς ύς γεύ, όμις με η εικό, ίς μεί εισφεί γι μεκιήσει ικείμε. Συήθως, ς «δηγός» χησιμιεί χι υ γι δώσει δηγίες σ χειισή υ γεύ γι κιήσυ φί. Ας κάυμε εόμε είμ γι μάθυμε ως δυλεύει ς γεός. Κίσε εκληκικό μλ εισεφόμευ γεύ ί χησιμιεί κχλί. Πεισεφόμες γεός υ δυλεύει ση κή Πείμ 3: Γεός με εισεφόμε βχί Διδικσί: 1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελίδες 7-8 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις μλ γεύ με εισεφόμε βχί. Ακάλυψε... Τι είι κχλίς κι υ χησιμιείι. 2) Πσάθησε γυίσεις βχί ευθείς με χι συ. Μεκιείι; Τι συ λει υό γι μηχισμό κχλί; 3) Έχεις σξει κόκκι κμμάι υ γγίζει μεσί δχό σ μλ συ; (εικό κάω) μεσί γάζι ι ευχίει υός μηχισμός; 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ, γι κλάβεις ως δυλεύει. Πως εισφει βχίς; [1] 3. Βάλε σε μι μική λσική σκύλ μεικά κμμάι Engino ή άμμ γι κάεις βάς. Τθησε φί σ γάζ, γύισε σόφλ κι σάθησε ιώσεις η δύμη υ χειάζει γι εισφεί. [2]. Μείς σκεφείς ις είι σκός υ; 4. Είι η ώ ώ άυμε μεικς μεήσεις. Πει μεήσεις όσες εισφς κάει σόφλς γι γυίσει κά 360 μίες βχίς υ γεύ. Γάψε η άησή συ σ κυί υ κλυθεί: β. Γύισε μεσί δωό χό γι σηκώσεις φί (η μική σκύλ με κμμάι Εngino ή η άμμ). Σμά γυίζεις κι ήησε ι συμβίει. Ές κχλίς Πεισφς σφάλυ = 5. Μησε όσ δόι χει δωός χός Engino, υ εισφει βχί υ γεύ. Πόσ δόι ει εάσυ ό γάζι γι γίει μι λήης εισφή; [3]: Δόι Οδχύ= Αιύμε υλικά: 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino 3. Έ μικό σκυλάκι με βάς (κμμάι Engino ή άμμς) 15 Μεγάλς δωός χός Engino Μλ γεύ με εισεφόμε βχί Engino γ. Κθώς φί κμει ό γάζ, σάθησε μεκιήσεις κόκκι κμμάι ώσε μη γγίζει δωό χό. Τι ηείς ώ; Τεσ Γώσεω 3 Πόσες φς ει εισφεί κχλίς γι δχό με 50 δόι κάει μισή εισφή; (2 βθμί) 16

έκκεντρα mechanical science και στρόφαλοι κτίσε ένα ιπτάμενο αετό κτίσε ένα γερανό

έκκεντρα mechanical science και στρόφαλοι κτίσε ένα ιπτάμενο αετό κτίσε ένα γερανό κτίσε ιτάμε ετό education Η Engino Education χει τύξει μι σειά Μηχικής Ειστήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωτιύτι γι τ άτ γύω τυς κι θλυ κάυ κάτι γι υτό! Η σειά σχλείτι με 8 κύι θμτ της Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι

τροχοί mechanical science και άξονες κτίσε ένα μοτοποδήλατο κτίσε ένα αυτοκίνητο με τιμόνι κί έ δήλ education Η Engino Education έχι ύξι ι έ ιρά Μηχικής Ειήης, ιδικά γι ιδιά υ ρωιύι γι ά γύρω υς κι θέλυ κάυ κάι γι υό! Η ιρά χλίι 8 κύρι θέ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδι Μχλώ, Οδωί Τρχί, Τρχύς κι Άξς,

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λθεμπό Κπύ: Βόμβ τη Κδ της Εηής Ομίς Γης Αθδης Δευθυτής Χημ/ώ & Τεωεώ Θεμτω Νέμβς 2015, Θείη Ο δς τω πώ τη εηή μί Κθ έδ ττύ πϋπγμύ (2014)* 47 δ. Ευώ 100% 6δ πό Εδό Φό Κτωης (ΕΦΚ) ΦΠΑ πό Κπ Πϊότ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

σύνδεσμοι μοχλών mechanical science κτίσε μια ζυγαριά κτίσε μια πλατφόρμα ανύψωσης

σύνδεσμοι μοχλών mechanical science κτίσε μια ζυγαριά κτίσε μια πλατφόρμα ανύψωσης κί ζυγά education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς, Σόφλ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ Η SPORTDAY ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΥ Η SPORTDAY ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΓΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΕΛ 4 ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΟΡΘΩΣΗ 5 Η ΠΕΡΣΙΝΗ ΗΤΑΝ ΟΝΤΩΣ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα