βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό"

Transcript

1 κίσε εισεφόμε γεό education Η Engino Education χει ύξει μι σειά Μηχικής Εισήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωιύι γι ά γύω υς κι θλυ κάυ κάι γι υό! Η σειά σχλείι με 8 κύι θμ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κι Άξες, Κεκλιμ Είεδ κι Σφήες, Τχλίες, Σόφλι κι Βίδες με δισκεδσικό ό, διφεικό ό κάθε συηθισμ ό εκμάθησης υ θμς. Αυό συσικό μλ εισεφόμευ γεύ θ σε συσήσει ση ιδ ω κχλιώ. Πείσεψε γεό σε κάθε κεύθυση με η βήθει εός σφάλυ γι μζψει ικείμε. Ακάλυψε ως γεός σηκώει ικείμε με σφάλει χησιμιώς μηχισμό κσάις. Πως δυλεύυ ι κχλίες; Τι είι μηχισμός κσάις; κίσε γεό με βχί ύψωσης Κσκεύσε μλ γεύ ί χησιμιεί κχλί γι εβάσει βχί ύψωσης ό ιζόι θση σε σχεδό κάθεη. Μάθε ως ι κχλίες μύ μειώσυ η χύη εισφής κι υξήσυ η δύμη. Πως ι κχλίες μειώυ η χύη εισφής. Πως ι κχλίες υξάυ η δύμη. κι κχλίες Μάθε ως ι κχλίες χησιμιύι γι χμηλώσυ δμικά η χύη εισφής κι ως ι μύ μεψυ η κυκλική κίηση σε γμμική, εώ υξάυ η δύμη. Κίσε 5 μλ, συμειλμβμυ μις λφόμς ύψωσης, 2 γεώ κι μις μγκεης. Συμειλμβάει βιβλί 36 σελίδω με ειάμ κι δσηιόηες, κθώς κι εγχειίδι κσκευής. γι ις Όλι ξυ ι είι η βίδ! Αάι σε λλά σχήμ κι μεγθη κι χησιμιείι σε όλες ις μηχς κι κσκευς, με λλά κθήκ. Αυό υ ι εισσόει όμως δε γωίζυ είι όι η βίδ είι ση γμικόη κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ! Μι λή μηχή γίει γμικόη ό μι άλλη λή μηχή! Μες σ συσικό κόσμ ω βιδώ κι εξεεύησε η μγεί ης Μηχικής Εισήμης! κίσε μι μγκεη Γι σεεώσεις υλικά σε ζι ώσε κόψεις, χειάζεσι μι μγκεη. Μείς χησιμιήσεις μι μγκεη Engino κι μάθεις ως υή η συσκευή χησιμιεί η βίδ γι μς βηθήσει σκήσυμε μεγάλες δυάμεις με μική σάθει. Πως μεψεις εισφική σε γμμική Πως σκείς μεγάλες δυάμεις με μική σάθει κίσε μι λφόμ ύψωσης Η λφόμ υή χησιμιεί κχλί σ βίδ, όως με μλ ης μγκεης. Μεει η εισφική κίηση σε γμμική κι σώχει ή βάει υς συδσμυς μχλύς γι εβάσει ή κεβάσει η λφόμ. Πως σηκώσεις ικείμε με υς συδσμυς Πως μι βίδ συμειφει σ κεκλιμ είεδ. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 3840, Limassol Cyprus, European Union Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved βιβλί δσηιήω

2 κι κχλίες γι η Τι θ μάθυμε; Γώισε υς συξιδιώες συ κι ξεκίησε συσικό ξίδι σ υχ κόσμ ω βιδώ κι κχλιώ! 02 Μι ισική δμή σις. Διάβσε η εδιφ ισί ης βίδς κι υ κχλί κι ό χί χόι μχι κι σήμε. 03 Τι είι κιβώς η βίδ; ική ε μηχ Κίσε κι ειμίσυ με μλ «λφόμς ύψωσης», γι μάθεις ι κιβώς είι η βίδ κι ιες είι ι βσικς χς ης. Η θεωί ω βιδώ υσιάζει μζί με υς κύιυς ύυς κι εφμγς ω βιδώ. Έχεις είσης η ευκιί μάθεις γι διάφ εγλεί υ χησιμιύμε γι σφίξυμε ις. η ισήμ 10 Βίδ σ κεκλιμ είεδ Κίσε μλ «σς» κι ειμίσυ μζί ης γι κλύψεις μηχικό λεκημ ω βιδώ κι ως μείς υλγίσεις κικά. 15 Τι είι κιβώς κχλίς; Κίσε μλ «εισεφόμευ γεύ» με κχλί κι ειμίσυ μζί υ γι μάθεις ως λειυγύ ι κχλίες κι ι είι λεεκήμ υς. Εξεεύησε σύσημ κσάις κι διάβσε γι υς δχύς κι ις εφμγς υς. 21 Ώ γι ελικό Τεσ Γώσεω Ήθε η ώ δυλψεις σκληά. Πσάθησε λύσεις κάθε άσκηση χησιμιώς ις γώσεις υ κδισες ό όλες ις ηγύμεες δσηιόηες κι ειάμ. 25 Σχόλι κι Λύσεις Διάβσε σχόλι γι κάθε είμ κι δες χεις βει ις σωσς ήσεις. 31 Ώ Ββείυ Ήθε η ώ μειφθείς γι όλη η σκληή δυλειά υ χεις κάει γι λύσεις ις σκήσεις κι δεις ως βθμλγείσι σ Μηχικός Εισήμς, σ μ ω Βιδώ κι Κχλιώ! ιός. ι ηθ ίζει εί εικ ω σ ό ε ιδή κι σκό, κό ι ω ε εημ ύι γι ιμι ς χησ Οι εικόε Μεικά ό μλ σε υό βιβλί δε συμειλμβάι σε υό κ, λλά σε άλλ κ ENGINO. Λεμειες σ δσηιήω 01 ι ύξει μ ά γι χει, ειδικ cation ήμης o Edu ικής Εισ ι γι ά ι in g n ΗE ιύ κάι γ Μηχ σειά υ ω κάυ κύι 8 υ ε ιδιά υς κι θλ χλείι μ χλύς, σ Μ ά : ω ς γύ ύς Η σει ική υό! ης Μηχ, Οδω ώ λ ιμ μ χ λ θ Μ Κεκ ες, φσμυς Σύδε χύς κι Άξ λίες, Σό, χ ό Τ, Τ ό ύς ς, Τχ κι Σφήε ισκεδσικ ό δ δ Είε ίδες με ε συηθισμ μθης θ ι ιβ ί ό λι κ ικό ό κά ς, όυ εθόδυς. εκός O, βιβλ ι, ε ά ε μ μ β IN ς μ θ G φ ικ υ ιλ N κ δι ε ι E ε ησης Τ σε η κμμά σελίδω με βάθς εκμάθ θίυ μ ί ις 3 μ ω 6 άμ κι ε γικώ σάι ηιή δσ ικά ει ω εχλ ιά θ ό ιδ φ ι ω δ ύ Τ ή, φ εις ω ι. εξηγήσ υ εμλκ η Μηχικ ς ι χώ ά γ ει κικ ιχεί γι ά μάθυ ί ειλμβ ιφ σ ι σκήσεις δ λ κ ε ιβ, ς β ς η ε ίσ εξώς ε ηιόη ίες δσ θμ, κθ άμς ι ιδιύ. λλά ς κάθε ει ικόη υ γ λ υ μι σ η δη σκύ βιβλί ειεχόμε

3 Γει! Με λε Αχιμήδη κι θ είμι δηγός συ σε υό συσικό ξίδι γι γώση σ θύμ ης Μηχικής! Πως σε λε; Υθω χεις ήδη σθήσει ίξεις μι μυκάλ γι η ικγειά συ. Ήξεες όι κάκι ης χει σχήμ βίδς, μις λής μηχής η ί χησιμιείι σε λλς εφμγς, ό μυκάλες μχι κι ύλες φγμάω! Οι είσης μς ειυ εώυμε ικείμε μζί. Αλλά όμως, ι κάυ λύ εισσόε! Γώιζες όι ι δηγύ σε κόμη μηχισμό, κχλί; Εξεεύησε υό βιβλί κι θ κλύψεις γιί κόμη κι ι μυσικί χησιμιύ κχλίες γι υθμίσυ μλί κι ις κιθάες υς. Η βίδ είι λά κεκλιμ είεδ γύω ό κύλιδ. Χησιμιύι ύ κι χωίς ις λλά ικείμε δε θ μύσ κηθύ μζί! Αλλά η βίδ δε είι μό υό υ φίει. Είι μι ό ις λς μηχς κι μεί μεφει κίηση κι λλλσιάσει η δύμη σε εφμγς υ δε φζόσυ! Τ ώ ξύλι εγλεί, όμι με, γι γωσά 1 ιώ.χ. κι χησιμιύ σε σες κσιύ κι ελιόλδυ. Δύ ιώες γόε, ό δημιυγήθηκε η άγκη γι εική κλλιγει, Έλλης μθημικός κι μηχικός Αχιμήδης, σχεδίσε μι μηχή γι λεί εό ό δφς. Αυή η μηχή, υ μάζει Κχλίς υ Αχιμήδη, λύσε εό ό χμηλό σημεί σε ψηλόε, κι χησιμιύ κυίως σε υχεί. Έχυ βεθεί σιχεί κι γι λιόε κχλί, ση Ββυλώ. Πι χίσυμε όμως θ ήθελ σε συσήσω συς συξιδιώες μς σε υό ξίδι: 01 δσηιήω Μι ισική δμή σις Αυό βιβλί είσης ειχει εδιφ γεγό γι ις κι κχλίες, όως είσης κι σκήσεις, ώσε κλσεις ευό συ. Γι κάθε σωσή άηση θ ίεις βθμύς γι ξιλγήσεις ευό συ ό «Αχάις» μχι κι «Ιδιφυΐ». Οι λύσεις είι σις σελίδες Ο Μθίς είι κύις Πγώσης! Θ μς διδάσκει ις ίηες θεωίες κι ληφίες σ «Τμήμ Γώσεω». Ο Ας είι κλό κι είεγ άμ. Θ μς κάει εωήσεις γι δει κλβίυμε είμ σ μήμ «Πηήσεις». κι κχλίες Τι θ μάθυμε; Αυό βιβλί ης Μηχικής Εισήμης: ΒΙΔΕΣ & ΚΟΧΛΙΕΣ ης Engino Education ειχει δηγίες βήμ ς βήμ, ώσε μάθεις ό μός συ, μσ ό εύκλ ειάμ κι δσηιόηες, ά γι ις κι ως χησιμιύι κθημειά. Με κμμάι Engino μείς κίσεις 5 μλ: μι σ, μι λφόμ ύψωσης, 2 γεύς κι μι μγκεη. Σ Π σει εξεευά κι βίσκει είεγες ισίες ό όλ κόσμ. Θ ις μιάζει μζί μς σ μήμ «Γώιζες όι»; βιβλί Αίγς η ύλη εός φάγμς Η Τζιφε είι η κλύεή μς εισήμς. Θ μς κθδηγεί σε κάθε «Πείμ». Η Αγγλ είι η ι δισκεδσική! Θ μς εισάγει σε κάθε είμ με εδιφ γεγό κι δσηιόηες Ο Τζιμς θ δίει βθμύς γι κάθε σωσή άηση. Ό δεις σ μήμ «Τεσ Γώσεω», βάλε δυά συ, κι ίσως γίεις «Ιδιφυΐ» σις Μηχικς Εισήμες. Σφύλι υ μεφι ό μι βίδ Γώιζες όι; Έχεις κύσει γι υς «εκχλίες», κόμη όμ γι υς λικες υ ελικυ; Τ όμ υό είι ό 1493, ό Λεά Βίσι σχεδίσε ώ ελικόε, ί όμσε Ελικειδς Κχλίς Ας. Αελεί ό μι λφόμ με μι ελικειδς βίδ σ κ ης κι φεά, κσκευσμ ό ύχ, γι κιύ κάθε ελικόε. Η ιδ υ Ν Βίσι ή όι μι ι μηχή θ μύσε σηκώσει άθω «βιδώς», λειυγώς όως κχλί υ Αχιμήδη. Δυσυχώς, ελικόε δε χησιμιήθηκε λλά μλ υ υάχει σ Μυσεί Εισήμης ση Βσόη. Α κι σήμε φάζει λό, υό ελικόε ή λύ μσά ό η εχή υ, κι θεωείι όδμς ω σημειώ ελικω. Ο κχλίς υ Αχιμήδη ελεί ό κύλιδ σε σχήμ κχλί, ίς ή κεός, κι εισεφό γύω ό μι σωλή, είε με χι είε με εμόμυλ. Τ κάω μς υ κχλί ή σ εό κι με κάθε σφή μάζευε εό. Αυό εό βιε σιγά με κάθε σφή μχι βγει ση ειφάει. Σήμε, η χή ης εφεύεσης υ Αχιμήδη εφμόζει σε εγλεί υψηλής χύης κι διάφες μηχς γι άληση κι κλλιγει. Αυό μλ ιμάι είσης σε μεφείς, ι ίι είι μηχς γι μεφυ ελφά ικείμε, όως άμμ ή σάχη, κόμη κι σφύλι όως ση εικό άω. Γύω σ 15 ιώ, εφευθηκ ι μελλικς κι χησιμιύ γι εώυ δύ ικείμε μζί. Δε ή λύ κις μχι λς υ 18υ ιώ, όυ εμφίσηκ εγλεί γι μζική γωγή. Τ ώ ό εφηύε Τζσσε Ράμσε. Τ ελικόε υ Λεά Βίσι 02

4 Τι είι κιβώς η βίδ; βιβλί κι κχλίες δσηιήω Πηήσεις & άλλες δσηιόηες Εισγωγή Τ κθάισμ ω θύω σ 3 όφ μεί είι μι λύ εικίδυη δυλειά! Όως είσης κι ιδήε δυλεί υ γίει σε μεγάλ ύψη. Αυς ι δύσκλες δυλεις μύ γίυ λύ ι εύκλες κι σφλείς χησιμιύμε λφόμες ύψωσης, όως υή ση εικό σ δεξιά. Οι λφόμες μύ είσης μς βηθήσυ μεφυμε ικείμε ό ισόγει σε ψηλόευς όφυς. Τ μεγλύεό υς λεκημ είι όι μύ εύκλ λλάξυ θεσί, φύ μύ διλωθύ κι μεφεθύ! Α θες μάθεις ως δυλεύει, κλύθησε λά ις δηγίες ις φίλης μς ης Τζιφε κι κάε είμ ι κάω γι κίσεις μλ συ. 1) Η εικό υ κλυθεί δείχει 2 κύι σιχεί υ μηχισμύ βίδς κι εικχλίυ υ χησιμιύι ση λφόμ. Γάψε όμ υ κθεός σ κυί. Μι λφόμ ύψωσης 2) () Πιες μφς κίησης βλεις σ μλ συ; Σχεδίσε ις ση εικό υ κλυθεί χησιμιώς βλη, κι γάψε όμ υς δίλ σ βλς. (β) Μησε όσες φς εισφυμε σόφλ μχι η λφόμ εβεί ελείως ό η ι χμηλή ης θση. Γι υή η κίηση, χησιμίησε μι ίγ γι μεήσεις όσ χει εβεί η λφόμ κι όσ μεκιείι εικόχλι. Πείμ 1: Πλφόμ ύψωσης με βίδ Διδικσί: Πι χίσυμε, θυμήσυ ως μείς βεις σχόλι γι κάθε βήμ υ ειάμς (ι ιθμί ση θεση) σις σελίδες Μείς είσης γάψεις ις ήσεις συ σ χώ υ συ δίει. Ακάλυψε... Πως η εισφική κίηση μεει σε γμμική. 1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελίδες 1-2 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις μλ λφόμς ύψωσης με βίδ. Ύψς υ βηκε η λφόμ Αόσση εικχλίυ 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ, γι κλάβεις ως δυλεύει. Πως εβίει η λφόμ; [1] Πεισφς σφάλυ 3. Χησιμίησε κάι βάς, γι άδειγμ άδει κ Engino, κι σάθησε ιώσεις όσ δύσκλ είι εβάσεις η λφόμ. [2] 4. Αυό μλ συδυάζει δύ λς μηχς γι εύχει η κίηση ης, υς μχλύς κι ις. Μείς βεις ι κμμάι χησιμιύ υς ις μηχς; Κάε μι γμμή ό ις μηχς σ κμμάι υ ις χησιμιύ. [3] Πλλί μχλί εωμι μζί δημιυγύ σύδεσμ μχλώ, μι εκληκική μηχή, η ί εξεάζει σ κ Μηχική Εισήμη: Σύδεσμι μχλώ ης Engino. 03 μχλί Μι βίδ με εικόχλι Αιύμε υλικά: 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: ΒΙΔΕΣ & ΚΟΧΛΙΕΣ ης Engino 3. Πλφόμ ύψωσης με βίδ ης Engino 2) Ό εβεί η λφόμ, σάθησε η σώξεις κάω με χι συ. Τ κάφεες; Τι συ λει υό γι μηχισμό βίδς κι εικχλίυ; Άδει κ Engino Τεσ Γώσεω 1 Συμλήωσε ι κάω συμσμ γι ις χησιμιώς ις λξεις σ κυί. (2 βθμί) Ο μηχισμός ης... κι υ... χησιμιείι γι μεψει η... κίηση σε... γμμική, μηχή, λάωση, βίδς, εικχλίυ, εισφική 04

5 βιβλί κι κχλίες Τμήμ Γώσεω Τι είι η βίδ; Οι είι λά κύλιδι με μι σεί ση εξωεική υς ειφάει. Μύ χυ είεδη ή μυεή άκη, κι μίυ σε κηγίες άλγ με ις εφμγς υς. Η ι κιή υς χήση είι σ συδες υ μς ειυ εώυμε διάφ υλικά κι κύμε ικείμε μζί. Μύ όμως χησιμιηθύ κι μζί με εικόχλι. Ό η βίδ εισφει, κιείι μσ ό εικόχλι, ί χει η ίδι εσωεική σεί με η βίδ, μες η εισφική κίηση σε γμμική, σε ευθεί γμμή. Μι βίδ με μυεή άκη Οι είι η βάση ω κχλιώ. Μάλισ, κχλίς Engino είι σχεδισμς συμειφει κι σ κχλίς κι σ βίδ με εικόχλι! Μείς συδσεις λλύς κχλίες Engino μζί χησιμιώς μικό άξ, εώς υς ώσε σχημίζυ μι συεχόμεη σεί. Τ εικόχλι Engino χει εσωεική σεί υ υ ειει εφμόζει ση βίδ κι κιείι ελεύθε. Σε υό σε ειλμβάι 2, λλά συδυάσεις υό σε με κ Μηχική Εισήμη: Οδωί Τχί, μείς εώσεις κόμη 2 γι δημιυγήσεις κόμη μεγλύεες. Πεικόχλι Βίδ Μι βίδ με είεδη άκη κι εικόχλι Η βίδ με εικόχλι ης Engino Γώιζες όι; Κά υς ιώες, υάι χειύ χυ μεεί ώσε γίυ ι φιλικά ση χήση. Οι χίι Ιδί κι Αιγύιι χησιμιύσ «υάι άγκυς» γι υήσυ εάδι. Σήμε, ηλεκικά υάκι υ χησιμιύι γι ίξυ ύ γι ις σφυ χύη κι ευκλί. Ό ει σεεώσυμε υλικά δε είι άγκη κάυμε ώ η ύ κι μεά βάλυμε η βίδ. Μύμε κάυμε κι δύ υόχ, χησιμιώς μι ιδιφυή εφεύεση ω μηχικώ, ις λμιόβιδες. Γεικά, μύμε χωίσυμε ις σε 4 κηγίες: Μι λή βίδ 05 1) Η λή βίδ, με μυεή άκη. Αυή χησιμιείι κυίως γι εώσει μι λάκ ό μλλ ή άλλ υλικό σε ξύλιη βάση. Η λάκ συήθως χει ήδη ύ υ ειει ση βίδ εάσει κι σιγά σιγά υήσει η ξύλιη βάση. Πλύ λες ή μλκς λάκες δε χειάζι ύ κθώς η βίδ μεί ό μόη ης ις υήσει. Γύλς υκιήυ Βίδες με εικόχλι σε μι λί εύ δσηιήω 2) Βίδ με είεδη άκη η ί συδυάζει με εικόχλι. Αυή χησιμιείι συήθως γι σφλίσει μζί βιά ικείμε ή μελλικς λάκες. Τ υλικά υ εώι ει χυ ύες σ ίδι σημεί γι εά η βίδ ό μσ υς. Η μι μειά σφλίζει ό η κεφλή ης βίδς κι η άλλη ό εικόχλι. Ακόμη μι χήση υής ης βίδς είι γι μεει η εισφική κίηση σε γμμική, όως σ ηγύμε είμ. Εξιίς ις ικόη ης υξάει η δύμη κι μειώει η χύη, χησιμιείι σε λλς συσκευς, κόμη κι σ γύλ υκιήυ. 3) Η υθμισική βίδ είι όμι με η ηγύμεη, χωίς όμως κεφάλι ης βίδς. Χησιμιείι γι συγκεί εσωεικό ικείμε σε σχση με εξωεικό. Τ εξωεικό ικείμε χει μι ύ με σεί (όμι με εσωεικό υ εικχλίυ) κι υή η βίδ εάει ό μσ κι σφλίζει εσωεικό. 4 υθμισικς υ συγκύ ικείμε Ρυθμισική Βίδ Χεικίη υάι 4) Η ίδ είι είδς βίδς, ί δε συγκεί ικείμε μζί λλά κάει κυλιδικς ύες σ υλικό. Έχει σε διφεικά μεγθη κι υλικά, άλγ ό υ θλυμε υήσυμε. Γι άδειγμ, ίδες γι ίχ ό σιμ χυ διφεικό σχήμ, ό υς γι μλλ. Αίγς μι ύ σε ίχ χησιμιώς ηλεκικό υάκι Μη μις βίδς: Η σεί ης βίδς μεει η εισφική κίηση, ή δύμη, σε γμμική ό βιδώει σε ικείμε. Οι κις χυ μι κεφλή η ί δε ειει βιδωθύ εισσόε ό μήκς υς. Τ μήκς υό εξάι ό ύ ης κεφλής (ό είι η κεφλή είι είεδη μήκς είι ό η κυφή ης, εώ η κεφλή είι κυκλική, είι ό λς ης). Τ κμμάι ό λς ης κεφλής μχι η χή ης σείς μάζει σλεχς. Η όσση μεξύ δύ κυφώ κεφλή ης σείς μάζει βήμ. μήκς σεί σλεχς βήμ κυφή Βσικά κμμάι βίδς Αίδες διφεικύ μεγθυς Μι λμιόβιδ με άκη σ υάι 06

6 βιβλί κι κχλίες δσηιήω Ο ύς ης κεφλής εξάι είσης ό θλυμε ή όχι εξχει η κεφλή ό υλικό. Γι άδειγμ, ό μι μελλική λάκ βιδώει, η κεφλή δε μεί μει σ υλικό, σι θλυμε μι είεδη κεφλή. Αό η άλλη, ό βιδώυμε ξύλι κμμάι ί είι σχεικά μλκό, μύμε χησιμιήσυμε κεφλή η ί θ βυθισεί ελείως σ ξύλ. Φυσικά, υάχυ κι ειώσεις όυ η βίδ ει φίει ωί, γι άδειγμ συς κθφες, κι σι σχεδιάζι με ι σγγυλεμες κεφλς. Μείς δεις υς εις υύς ύυς ι κάω. Σχήμ κεφλής: Α εισκεφθείς ιδήε κάσημ θ δεις με διφεικό μγεθς, σεί, κόμη κι κεφλή! Ές λύ γωσός ύς κεφλής βίδς είι υός με συωό σχήμ (σήμ ης όσθεσης), ίς μς ειει σκύμε δύμη χωίς γλισάει κσβίδι. Βίδ με συωό κεφάλι Διφεικί ύι βιδώ Μγεθς βήμς ης βίδς: Τ μγεθς υ βήμς διφει ό βίδ σε βίδ. Όσ μεγλύε είι όσ ι γήγ θ βιδωθεί η βίδ. Μεγλύεη χύη σημίει όι θ ει σκηθεί μεγλύεη δύμη, ά με μεγάλ βήμ είι κάλληλες γι μλκά υλικά, όως ξύλ. Έ κλό άδειγμ βίδς με λύ μεγάλ βήμ είι ιχήι υ χησιμιείι γι ίξει μυκάλι κσιώ. Αό η άλλη μειά όμως, υκς σείες ιμώι γι σκληά υλικά, όως μλλ. Γιί; Σ εόμε κεφάλι θ μάθεις ως μγεθς υ βήμς εηεάζει η όδση ης βίδς. Τ ικήι μυκάλς είι ση γμικόη μι βίδ! Ακόμη ς λύ κιός ύς βίδς είι η βίδ με υλκωό κεφάλι η ί χει σημάδι σ υό ης φίεσης σ κεφάλι ης (-). Αυός ύς μειεκεί ι ό συωό κεφάλι γιί κσβίδι μεί γλισήσει εύκλ λλά χειάζει λιγόε άχς κεφλής, κι φίει ι ωίς σε δικσμηικά σιχεί. Οι με εάγω κεφάλι χυ 2 ύυς, άλγ με η θεσί υ σχήμς. Ο ς ύς χει εξωεικό σχήμ εγώυ, εώ άλλς χει κεφάλι με μι ύ εγώυ (βίδ Ρόμεσ). Η βίδ Ρόμεσ υξάει η ή κι είι σχεδισμη μειώει λίσθημ ω εγλείω. Βίδ με υλκωό κεφάλι Κεφλή υ βυθίζει ελείως σ ξύλ Βίδ με σγγυλή κεφλή Βίδ με υευψωμη κεφλή Εγλεί γι : Αφύ χεις δει όλες υς ις, θ ωισι ως μύμε ις θεήσυμε σ διάφ υλικά! Σχεδιάσηκ λλς διφεικς συσκευς γι μς βηθήσυ σε υό, άλγ με σχήμ ης κεφλής, κι υ σχεδίυ υ χει. Τ ι γωσό εγλεί είι κσβίδι ί μεί χησιμιηθεί κι γι υλκως κεφλς κι γι συως κεφλς. Τ κσβίδι μεί είι χεικίη ή ηλεκικά Μάλισ σήμε, ηλεκικά υάκι χι με κες διφεικς κεφλς κι κσβίδι υ μς ειυ χησιμιήσυμε σε ά λλς διάφες εφμγς. Κσβίδι γι υλκως Κσβίδι γι συως Βίδες με εξάγω κεφάλι Μι βίδ όμιυ ύυ με εάγω κεφάλι είι υς με εξάγω κεφάλι, ι ίες είσης χωίζι σε δύ ύυς, εσωεικό κι εξωεικό. Τ εξάγω εξωεικό σχήμ είι γι μεγλύεες ι ίες χειάζι μεγάλη δύμη, άδειγμ γι εώσυ δύ ξύλιες δκύς Αυλκωό κεφάλι 07 Εξάγω κεφάλι Βίδ με εσωεική εξάγωη ύ Κεφάλι Ρόμεσ Τεάγω κεφάλι Κσβίδι υ λειυγεί με μίες Ές εμισής εώει σε υλγισή με κσβίδι 08

7 Όλες ι υ μύ βιδωθύ με κσβίδι, ηλεκικό ή χεικίη, είι συήθως μικς. Οι μεσίυ μεγθυς, ιδιίε ι υθμισικς, βιδώι χησιμιώς εξάγω κλειδιά, ί μάζι κλειδιά Άλε, όως φίει ση εικό σ δεξιά. Γι μεγλύεες, όυ ιείι μεγλύεη δύμη, ει χησιμιήσυμε διφεικά εγλεί, εγλεί υ λειυγύ σ μχλί κι υξάυ η δύμή μς. Πφώς, ι υλκως κι ι συως κεφλς δε χυ κεή ειφάει ώσε ειψυ μεγάλες δυάμεις σκηθύ. Έσι χησιμιύμε με εάγωη, ή κόμη κλύε εξάγωη κεφλή. Τ εγλεί υ χησιμιύμε είι κλειδί κι όως κλειδιά άλε κι κσβίδι, χι σε διάφ μεγθη. Χησιμιύι είσης κι σ εικόχλι γι σφίξυ. Κλειδιά βιβλί κι κχλίες Η Βίδ σ κεκλιμ είεδ Εισγωγή Βίδ με σγγυλή κεφλή κι εσωεική εξάγωη ύ Μι λιά σ λδιύ Ση είωση εός μυλιύ κι εός εικχλίυ, χησιμιύι δύ κλειδιά γι σφίξυ η βίδ. Τ κάει σθεή η κεφλή ης βίδς κι άλλ εισφει εικόχλι ση ίθεη κεύθυση (εικό σ δεξιά) Ακάλυψε... μηχισμός κχλί Γλλικό κλειδί Κλειδιά σε δάση Πως σκείς μεγάλες δυάμεις με λύ λίγη σάθει. Οι μηχικί χυ σχεδιάσει δύ ιδιφυής συσκευς γι κάυ βίδωμ κόμη ευκλόε. Η ώη ό υς είι γλλικό κλειδί. Αυό εγλεί χει σόμ ί μεί ίξει κι κλείσει γι ιιάζει σε λλύς ύυς βιδώ. Αυό εγλεί όμως, χησιμιεί ις χς ω βιδώ γι δυλψει, φύ χει κχλί. Αό χί χόι, ελιόλδ είι ι σημικό συσικό ης Μεσγεικής δίις! Έχεις όμως συ σκεφεί ως εξήγ λάδι χωίς η βήθει ω μω μηχώ; Οι χίι βήκ η λύση: κσκευάσ σες λδιύ ι ίες ή χεικίηες, όμιες με η εικό σ ισεά. Αυς ι σες ελύ ό μι εάσι ξύλιη βίδ η ί ίεζε ις ελις, άγς λάδι υς. Η ίδι χή εφμόζει κι σις μες σες λδιύ, κόμη κι σες σφυλιώ υ άγυ κσί. Κάε εόμε είμ κι κίσε μι δική συ σ γι κλύψεις ις χς λειυγίς ης. Πείμ 2: Πσ Διδικσί: :1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελ. 3-4 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις δικό συ μλ σς. 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ κι ήησε ως η κιύμεη λφόμ εβίει. Πσάθησε η κιήσεις με χι συ. Τι ηείς;[1] 3. Τθησε μι μκιά άβδ Engino σ σόμ ης σς κι γύισε σόφλ μχι η κιύμεη λφόμ μόλις γγίζει η άβδ. Πσάθησε η βήξεις. Τι ηείς; [2] Γλλικό κλειδί Η άλλη ιδιφυής συσκευή είι κλειδί κσάις, ί συχά λγει κι λά κσάι. Αυό εγλεί χησιμιεί διφεικς, φιύμεες κεφλς γι εφμόζει σε διάφ μεγθη εικχλίω κι μυλιώ! Έχει εφευεθεί 1863 ό Αμεικά Τζ. Τζ. Ρίσσ κι χει εξευγεισεί γι γίει ό ι λυχησιμιημ εγλεί σήμε. Ακόμη μί ωυί ης συσκευής υής, είι όι χησιμιεί μηχισμό κσάις γι ειψει συεχή βίδωμ, ίθε με λά κλειδιά ί ει εθεηθύ μεά ό κάθε σφή. Α κι η διδικσί γι σφίξεις μυλόι γίει ι γήγη, δε μεί χησιμιηθεί γι ι βες εφμγς γιί μεί σάσει. Μείς μάθεις εισσόε γι υό σ ί είμ. Μι μ σ κσιύ Αιύμε υλικά 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino Κσάι Έλεγχς Γώσεω δσηιήω 4. Γύισε σόφλ κόμη λίγ κι ξσάθησε βήξεις η άβδ. Πως συγκίει η δύμη υ άσκησες γι βήξεις η άβδ με η δύμη υ άσκησες γι γυίσεις σόφλ; [3] 5. Ας άυμε ώ μεικς μεήσεις. Γύισε ώ σόφλ μχι η σ ίξει ελείως. Τόε, γύισε κόμη λίγ σόφλ κι θ δεις όι η βίδ βγίει. Πάε η χδή ό κ Engino κι σε η σφιχά γύω ό η σεί ης βίδς, ό άκ σ άλλ (όως ση εικό κάω). Σημάδεψε ση χδή η χή κι λς ης βίδς. Αφίεσε όε η χδή κι χησιμίησε μι ίγ γι μεήσεις μήκς ης, υό υ μάζυμε μήκς σείς. Βήμ 1: Τύλιξε η χδή γύω ό η βίδ κι σημάδεψε η χή κι λς. λεγξε ι χεις μάθει Βήμ 2: Αφίεσε η χδή κι ωσ η γι μεήσεις μήκς υ σημάδεψες. Τι είι η βίδ κι ιι είι ι κύιι ύι ης; Πιι ύι κεφλώ βίδς υάχυ κι ι εγλεί υ κθεός; 09 Πιες είι ι κύιες εφμγς βιδώ; Μλ σς Engino 1 ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ =

8 Πηήσεις & άλλες δσηιόηες βιβλί κι κχλίες δσηιήω Τμήμ Γώσεω 1) Μησε συλικό μήκς ης σείς με μι ίγ κι βες λόγ υ μήκυς ης σείς υ βήκες ι με μήκς ης βίδς. Η Βίδ σ κεκλιμ είεδ: Οι μύ θεωηθύ σ ιημες εκδχς υ κεκλιμυ ειδυ, κθώς ι σείες υς είι κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ (φίει ξεκάθ ση εικό υ κλυθεί). ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ= ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ = ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ Η βίδ είι βσικά κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ 2) Όλες ι λς μηχς ίυ μι δύμη ή κίηση κι η λλάζυ γι άγυ ι χήσιμ λεσμ. Μείς βεις η εισγωγή κι η γωγή υ μλυ σς; Γάψε κθ σ κάλληλ κυιά. 3) Μείς μεήσεις η όσση μεξύ δύ διδχικώ κυφώ ση σεί (βήμ); Φάσυ λά σημεί A ση βίδ ί ξιδεύει άω σ ίδι σημεί, όως φίει ση εικό κάω. Χησιμίησε μι ίγ μεήσεις υή η όσση. Μείς είσης μεήσεις η είμε ης βίδς υ είι η όσση υ ξιδεύει σημεί A γι κάει κύκλ. Πως; Ές κικός ός κάεις είι διισεις ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ με ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΡΥΦΩΝ, δηλδή όσυς γύυς κάυ δόι ό η χή μχι λς ης βίδς. ΒΗΜΑ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΟΝΤΙΩΝ) = ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ = ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ A = ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 4) Έχυμε άει μεήσεις γι λλά διφεικά μήκη! Ο σκός είι μσυμε βύμε μηχικό λεκημ ης βίδς, ί, όως θ δύμε γόε, δείχει όσες φς μι λή μηχή λλλσιάζει η δύμη υ ης δίυμε. Σε υό είμ δε μύμε μεήσυμε δυάμεις, μό σάσεις, ξυμε όμως όι υά δύ σχείζι (μεγλύεη δύμη σημίει μικόεη όσση, κι ίσφ) σι ς βύμε ως συγκίι η εισγωγή με η γωγή. Υλόγισε λόγ ης ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ με ΒΗΜΑ κι σύγκιε με λόγ υ ΜΗΚΟΥΣ ΣΠΕΙΡΑΣ με ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ. Σύγκιε υς δύ λόγυς κι σάθησε εξηγήσεις ι σημίυ. Όσ λιγόε όμ είι κεκλιμ είεδ όσ ι υκή θ είι η σεί ης βίδς υ σχημίζει με υό είεδ. Όως χυμε δει σ ηγύμε είμ, βήμ, η όσση μεξύ δύ κυφώ, είι σημική ση λειυγί ης βίδς κι ης ικόηάς ης μεει δύμη κι κίηση. Γι κλάβυμε υό ει ώ μελεήσυμε ως δυλεύυ κεκλιμ είεδ. Γώιζες όι; Τ κεκλιμ είεδ χησιμιύσ λλί χίι λιισμί, Όσ λό κι φίει, υή η ιδιφυής συσκευή ιξε σημικό όλ ση ισί ης Εισήμης, Μηχικής κι Τεχλγίς γι λλύς λόγυς. Οι χίι Αιγύιι, γύω σ 2600.Χ., χησιμίησ κεκλιμ είεδ ση μφή άμς γι εβάσυ μεγάλες ες γι κίσυ ις διάσημες υμίδες. Πισεύεε είσης όι ι εάσιι γκόλιθι υ Σόυχεζ θεήθηκ ση θση υς με κεκλιμ είεδ. Κθώς ίυ διάφες μφς (άμες, σκάλες κ..) χησιμιύ ση κσκευή ώιμω ιω κσκευώ ή γι ειθσεις σε χυωμες όλεις. Τι είι κιβώς κεκλιμ είεδ; Τ κεκλιμ είεδ ήκει ση κηγί ω λώ μηχώ κι δε είι ά μι ειφάει ( είεδ), θεημη υό γωί σε σχση με δφς. Μι ό ις ι συχς εφμγς ω κεκλιμω ειδω είι ι άμες, κιης ή κίηες, υ μς ειυ φάσυμε σε ύψη υ θ ή δύσκλ φάσυμε κάθε. Γι άδειγμ, με η βήθει εός κεκλιμυ ειδυ, εγάης ση εικό σ ισεά, μεφει Φώς φηγό βεό φί με σχεική ευκλί, σε σύγκιση με η δύμη υ θ με η βήθει κεκλιμυ χειζό σηκώσει σ φηγό. ειδυ Φυσικά, ιύμε γ μει ίδι, γιί όι κεδίζει ση δύμη χάει ση όσση. Αυό σημίει όι εγάης ει μεφει φί σε μεγλύεη όσση ά σήκωε κευθεί σ φηγό. Μείς μάθεις εισσόε γι κεκλιμ είεδ σ κ Μηχική Εισήμη: ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ & ΣΦΗΝΕΣ ης Engino education. Τεσ Γώσεω 2 Η βίδ Engino χει συγκεκιμ σχήμ σείς με συγκεκιμ βήμ. Τι μίζεις θ συβιε χησιμιύσμε μι βίδ με ι υκή σεί, δηλδή με μικόε βήμ; Μήως η δύμη υ άγει θ ή μεγλύεη ή μικόεη ό ώ; Τι θ γίει με η κίηση υ άγει; Δικιλόγησε η άησή συ. (2 βθμί) 11 Οι χίι Αιγύιι χησιμιύσ κεκλιμ είεδ γι μεφυ εάσι κμμάι ς κι κίσυ ις υμίδες υς Μι σκάλ ελάυ είι είσης κεκλιμ είεδ 12

9 Σ διάγμμ σ ισεά βλυμε Π υ σθεί εβάσει φί σε κεκλιμ είεδ. Υάχυ ι δυάμεις υ σκύι σ κυί ό Π (F), βάς υ κυιύ (w) κι η ίδση υ ειδυ (N). Μόλις σώξιμ υ Πυ είι μεγλύε ό η συισώσ υ βάυς ση κεύθυση ης κίησης κυί θ χίσει κιείι. Τώ, Πς ει ξιδψει όλη η όσση υ ειδυ (S) γι σηκώσει κυί σ ύψς (h). Κάς υό, σκεί λιγόεη δύμη ά σήκωε κευθεί κυί σ ύψς. Όμως ει ξιδψει μεγλύεη όσση κθώς (S) είι μεγλύε ό (h). Κθώς η κλίση λιγσεύει, η όσση μεγλώει κι η δύμη γίει ι μική, εις σ Π σηκώσει φί με λύ μική δύμη. Η συλική εγει υ κλώει είι η ίδι λλά Πς μεί σηκώσει φί ι εύκλ. Αυό είι λεσμ υ Μηχικύ Πλεεκήμς (M.Π.) υ σφυ κεκλιμ είεδ. σκλιά είι ύς κεκλιμυ ειδυ Μηχικό Πλεκημ (Μ.Π.) Όλες ι λς μηχς είι σχεδισμες μς βηθύ κάυμε κάι δύσκλ με λίγη σάθει. Τ μηχικό λεκημ δείχει όσ λλλσιάζει μι λή μηχή η δύμη υ εισάγυμε. Ση είωση ω κεκλιμω ειδω, μηχικό λεκημ ίζει σ λόγς υ μήκυς υ ειδυ διά υ ύψυς υ Μεί υλγισθεί με η ι κάω φόμυλ: M.Π. = M.Π. = S h Μηχικό λεκημ κεκλιμυ ειδυ όσση υ σκείι η δύμη όσση υ κιήθηκε φί Μηχικό λεκημ: φόμυλ υ σχείζει με η κίηση M.Π. = γωγή F κι κχλίες δσηιήω Τ μεγλύε λεκημ ης βίδς είι όι μεί σφει λύ μεγάλ μηχικό λεκημ χωίς κλμβάει λύ χώ. Μύμε βύμε λλς μικς μηχς ι ίες σκύ εάσιες δυάμεις, σ γύλς υκιήυ. Αυή η μηχή λειυγεί με χεικίη σόφλ υ μς ειει σηκώσυμε υκίη γι λλάξυμε λάσιχ! Όσ ι υκή είι η σεί όσ μεγλύε είι Μ.Π. S N βιβλί μκιά βίδ ύψς (h) θ w Δυάμεις σε φί υ εβίει κεκλιμ είεδ Μύμε ίσυμε μηχικό λεκημ ι γεικά σ λόγς ης όσσης ση ί σκείι η δύμη διά η όσση ση ί κιήθηκε φί, δηλδή εισγόμεη κίηση διά γωγή. Α θλμε εκφάσυμε μηχικό λεκημ σε δυάμεις γι άυμε ίδι λεσμ θ ει ισψυμε η εξίσωση κι διισυμε η γωγή διά η εισγόμεη δύμη. Πως σχείζι όλ υά με ις ; Ας εφμόσυμε όι χυμε μάθει σ μηχισμό βίδς κι εικχλίυ Engino, μζί με ις μεήσεις κι ηήσεις μς σ ηγύμε είμ. κιή ωγή) υ γ η σ σ λι ( ό εικόχ ε θηκ υ ση μη σ δύ ό ίι η γή) ε ω κ γ σ (εισ Μηχικό Πλεκημ (M.Π.) ης βίδς: Μύμε χησιμιήσυμε η γεική σχση γι υλγίσυμε μηχικό λεκημ ω βιδώ. Σ βήμ 5 υ ηγύμευ ειάμς θ ει χεις μεήσει μήκς ης σείς ( ί είι η εισγόμεη κίηση) είι είυ 300 mm. Τ μήκς ης βίδς, ί είι η γόμεη κίηση ης μηχής, είι είυ 60 mm. Όως βλεις υάχει μεγάλη διφά μεξύ εισγωγής κι γωγής. Α διισυμε δύ, όως σ ύ υ Μ.Π., βίσκυμε Μ.Π. ης βίδς Engino είυ 5. Αυό σημίει όι λλλσιάζυμε η δύμή μς με 5 με μλ Engino! Μάλισ, εειδή ι λειυγύ με σόφλ ίς λειυγεί σ μχλός, συδυσμ Μ.Π. είι λύ μεγλύε. Κθώς δε είι ά βλικό μεύμε μήκς ης σείς, μύμε υλγίσυμε Μ.Π. μεώς η διάμε ης βίδς κι βήμ. Η ι ειδικευμη σχση γι μηχικό λεκημ ης βίδς είι η ι κάω: Αλλγή σκσμυ λσίχυ Γώιζες όι; Η λ υ λίυ είι μι βίδ! Μχι 18 ιώ όλ λί είχ κυιά κι ιά. Τ 1775, Νιβι Μυσλ εφηύε υβύχι Χελώ κι ή ώς υ χησιμίησε χεικίηες γι κάθεη κι ιζόι ώθηση. Η ώη όμως κική λ εφευθηκε 1827 ό μηχικό Γιόσεφ Ρσελ. Δε μύσε όμως συγωισεί σε χύη κυιά, εξιίς κυίως ωόγυ υδδυμικύ σχεδίυ ης κι η υσί μις κάλληλης ηγής ισχύς. Οι λες χυ συδυσεί με ειυχί με μμηχς σε λί ό Τζιμς Β κι λήωσ εελώς κυιά κι ιά σις χς υ 20ύ ιώ. M.Π. = είμες βήμ Μηχικό λεκημ ης βίδς *είμες: Μεί υλγισεί λλλσιάζς (γύω σ 3.14) με η διάμε ης βίδς. εικόχλι εωμ συς συδσμυς μχλώ ύ γι χεύλι υ δημιυγεί Γύλς υκιήυ χεικίη σόφλ Κσκευή Πόκληση Η μγκεη είι σημικό εγλεί ί χησιμιείι γι συγκεί δύ ικείμε μζί, χωίς ειει κίηση. Βίσκει συήθως σε άγκυς εγσίς κι δυλεύει με μι βίδ! Δες η εικό σ δεξιά κι σάθησε κίσεις μλ σφιγκή με κμμάι ης Engino, κι κδισε 2 βθμύς κάεις σωσά. Α χειάζεσι βήθει κλύθησε ις δηγίες σις σελ. 5-6 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino. Μγκεη G Οι μύ σκύ εάσιες δυάμεις, κι σε μεικς εφμγς όυ μύ εισφύ λύ γήγ, δημιυγείι ώθηση. Οι λείδες εός εμισή είι ση γμικόη μι βίδ, όως είσης κι κάθε είδς λς, είε λίυ είε ελάυ! Η διφά βίσκει σ σχεδισμό ης, η ί γίει γι μγιση όδση. Πλ λίυ Πλ λιύ ελάυ Έλεγχς Γώσεω λεγξε ι χεις μάθει Τι είι κεκλιμ είεδ κι ως σχείζει με η βίδ; εισγωγή Μηχικό λεκημ: φόμυλ υ σχείζει με η δύμη 13 Η ώη λ σ υβύχι Χελώ Πι είι μηχικό λεκημ ις βίδς κι υ κεκλιμυ ειδυ; Πυ εφμόζι ι ; 14

10 Τι είι κιβώς κχλίς; βιβλί κι κχλίες δσηιήω Πηήσεις & άλλες δσηιόηες 1) Ό εισφεις σόφλ, βχίς δε εισφει άμεσ, λλά ίει η κίησή υ ό η βίδ Engino η ί είι συδεδεμη σ σόφλ. Σε υή η εφμγή, η βίδ συμειφει σ κχλίς γιί δηγεί δχό. Δες σεκικά ελσμά συ σ βήμ 4 (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ) κι βήμ 5 (ΔΟΝΤΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΟΥ). Είι ίδι; Πσάθησε βγάλεις συμσμ μεξύ ης χύης υ κχλί κι υ μεγάλυ δχύ Engino. Εισγωγή Οι γεί χησιμιύι γι σηκώυ κι μεφυ βιά ικείμε. Υάχει ς ύς γεύ, όμις με η εικό, ίς μεί εισφεί γι μεκιήσει ικείμε. Συήθως, ς «δηγός» χησιμιεί χι υ γι δώσει δηγίες σ χειισή υ γεύ γι κιήσυ φί. Ας κάυμε εόμε είμ γι μάθυμε ως δυλεύει ς γεός. Κίσε εκληκικό μλ εισεφόμευ γεύ ί χησιμιεί κχλί. Πεισεφόμες γεός υ δυλεύει ση κή Πείμ 3: Γεός με εισεφόμε βχί Διδικσί: 1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελίδες 7-8 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις μλ γεύ με εισεφόμε βχί. Ακάλυψε... Τι είι κχλίς κι υ χησιμιείι. 2) Πσάθησε γυίσεις βχί ευθείς με χι συ. Μεκιείι; Τι συ λει υό γι μηχισμό κχλί; 3) Έχεις σξει κόκκι κμμάι υ γγίζει μεσί δχό σ μλ συ; (εικό κάω) μεσί γάζι ι ευχίει υός μηχισμός; 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ, γι κλάβεις ως δυλεύει. Πως εισφει βχίς; [1] 3. Βάλε σε μι μική λσική σκύλ μεικά κμμάι Engino ή άμμ γι κάεις βάς. Τθησε φί σ γάζ, γύισε σόφλ κι σάθησε ιώσεις η δύμη υ χειάζει γι εισφεί. [2]. Μείς σκεφείς ις είι σκός υ; 4. Είι η ώ ώ άυμε μεικς μεήσεις. Πει μεήσεις όσες εισφς κάει σόφλς γι γυίσει κά 360 μίες βχίς υ γεύ. Γάψε η άησή συ σ κυί υ κλυθεί: β. Γύισε μεσί δωό χό γι σηκώσεις φί (η μική σκύλ με κμμάι Εngino ή η άμμ). Σμά γυίζεις κι ήησε ι συμβίει. Ές κχλίς Πεισφς σφάλυ = 5. Μησε όσ δόι χει δωός χός Engino, υ εισφει βχί υ γεύ. Πόσ δόι ει εάσυ ό γάζι γι γίει μι λήης εισφή; [3]: Δόι Οδχύ= Αιύμε υλικά: 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino 3. Έ μικό σκυλάκι με βάς (κμμάι Engino ή άμμς) 15 Μεγάλς δωός χός Engino Μλ γεύ με εισεφόμε βχί Engino γ. Κθώς φί κμει ό γάζ, σάθησε μεκιήσεις κόκκι κμμάι ώσε μη γγίζει δωό χό. Τι ηείς ώ; Τεσ Γώσεω 3 Πόσες φς ει εισφεί κχλίς γι δχό με 50 δόι κάει μισή εισφή; (2 βθμί) 16

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010)

ΒΑΒΔΟΥ. Στην πρόταση του απερχόμενου προέδρου του Δ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΒΑΒΔΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΘ (1920-2010) Φωήτ ΒΑΒΔΟΥ Εφηείδ της Έωης Ββδώ Θελίκης Γεκύ εδφέτς κ τκώ εδήεω Δεύθη τελίδς: www.enwsi-vavdinwn.gr ΧΡΟΝΟΣ 16ς - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 106 - Iύς 2010 - Τχδκή Δ/η Γεωγί Πλή 25 (Χλ) Τ.Κ. 542 48 Θελίκη (τηλ. & fax:

Διαβάστε περισσότερα

Tι σπουδαίο να γνωρίζεις τον

Tι σπουδαίο να γνωρίζεις τον Tι σπυδί γωρίζεις κύρι Λήρ!!! Έ εκπιδευικ πργρμμ γι μθηές Δ ~ ΣΤ Δημικύ & Α ~ Γ Γυμσίυ Tι σπυδί γωρίζεις ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑRCHAEOLOGICAL MUSEUM OF IGOUMENITSA Εκπιδευικ πργρμμ γι μθηές

Διαβάστε περισσότερα

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές

Να προτάξουμε πολιτικές και όχι προσωπικές επιλογές Σκέψυ λήη υ... κύκλωε η ΦΩΝΗ υ Εβδμδιί λιική εφημερίδ Πάρυ - Αιάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέ η εηµέρωη Πρκευή 30 Αριλίυ 2010 Φύλλ 106 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Περίδς Ές Ίδρυης 1945 ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ δδρ ές δδρμές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΟ... ΤΙΜΟΝΙ στ δρό δρόμ 2 δδρμες diadromes@haniotika-nea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

διανεμεται δωρεαν Κεραυνοί Αννίβα και Τρωγάδη για τα σχολεία

διανεμεται δωρεαν Κεραυνοί Αννίβα και Τρωγάδη για τα σχολεία Φ 54 δυρ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 15θήρ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τσ ΒΟΧΑΣ wwwgnomipolitonwordpresscom πλώ δ δωρ Κρυί Αίβ κ Τρωγάδ γ σχλί Τ δσίυ φρίδ σ πργύ φύλλ γ συρήσ σχλκώ κρίω, πέλσ ρχή κόρ Η Εωκή Ρζσπσκή Πράξ κγόρσ δκή

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ!

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ! ΑΓΓΛΙΚΑ Χριιν Κορµε Τιν Ννερ 28ης 29 Λουράκι ηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 30 Σεεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΗΜΟΤΕΣ Πάει πέρασε κι αυτό. Ετελείωσαν και οι εκλογές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ψ& ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 31 - ΜΑΡΤΙΟΙ - ΑΠΡΙΛΙΟΙ 2000 - ΕΔΡΑ ΙΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Χριστός Αέστη! Χ ρ μόσυες θ χτυπήσυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο

Έγκριση του Γ.Π.Σ. από το ΣΧΟΠ Πολεοδομικό νοικοκύρεμα σε όλη την Πάρο 67 ΧΡΟΝΙΑ φιρωέν σην νηέρωση Εβδμδιί λιική φημρίδ Πάρ - Ανιάρ Σκέψ ν λνήη σ... νκύκλωσ η ΦΩΝΗ σ Πρσκή 2 Μρί 2012 Φύλλ 200 www.fonitisparou.gr Έ 67 Νέ Πρίδ Έ Ίδρση 1945 Εί δό ι φρί γι λιμνικά έργ Μ ιμνή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΩΝΗΣ: «Ό λώσου Ευρωπϊκά πχίδ θ ίμσ κλύρο. Θ δκδκήσουμ μέχρ ο έλος ο ίλο». AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2213 ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ Το ΑΠΟΕΛ πέυχ η πο ύκολη ίκη ου σο πρωάθλημ κώς 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα