βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βίδες mechanical science και κοχλίες κτίσε ένα περιστρεφόμενο γερανό"

Transcript

1 κίσε εισεφόμε γεό education Η Engino Education χει ύξει μι σειά Μηχικής Εισήμης, ειδικά γι ιδιά υ ωιύι γι ά γύω υς κι θλυ κάυ κάι γι υό! Η σειά σχλείι με 8 κύι θμ ης Μηχικής: Μχλύς, Σύδεσμι Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κι Άξες, Κεκλιμ Είεδ κι Σφήες, Τχλίες, Σόφλι κι Βίδες με δισκεδσικό ό, διφεικό ό κάθε συηθισμ ό εκμάθησης υ θμς. Αυό συσικό μλ εισεφόμευ γεύ θ σε συσήσει ση ιδ ω κχλιώ. Πείσεψε γεό σε κάθε κεύθυση με η βήθει εός σφάλυ γι μζψει ικείμε. Ακάλυψε ως γεός σηκώει ικείμε με σφάλει χησιμιώς μηχισμό κσάις. Πως δυλεύυ ι κχλίες; Τι είι μηχισμός κσάις; κίσε γεό με βχί ύψωσης Κσκεύσε μλ γεύ ί χησιμιεί κχλί γι εβάσει βχί ύψωσης ό ιζόι θση σε σχεδό κάθεη. Μάθε ως ι κχλίες μύ μειώσυ η χύη εισφής κι υξήσυ η δύμη. Πως ι κχλίες μειώυ η χύη εισφής. Πως ι κχλίες υξάυ η δύμη. κι κχλίες Μάθε ως ι κχλίες χησιμιύι γι χμηλώσυ δμικά η χύη εισφής κι ως ι μύ μεψυ η κυκλική κίηση σε γμμική, εώ υξάυ η δύμη. Κίσε 5 μλ, συμειλμβμυ μις λφόμς ύψωσης, 2 γεώ κι μις μγκεης. Συμειλμβάει βιβλί 36 σελίδω με ειάμ κι δσηιόηες, κθώς κι εγχειίδι κσκευής. γι ις Όλι ξυ ι είι η βίδ! Αάι σε λλά σχήμ κι μεγθη κι χησιμιείι σε όλες ις μηχς κι κσκευς, με λλά κθήκ. Αυό υ ι εισσόει όμως δε γωίζυ είι όι η βίδ είι ση γμικόη κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ! Μι λή μηχή γίει γμικόη ό μι άλλη λή μηχή! Μες σ συσικό κόσμ ω βιδώ κι εξεεύησε η μγεί ης Μηχικής Εισήμης! κίσε μι μγκεη Γι σεεώσεις υλικά σε ζι ώσε κόψεις, χειάζεσι μι μγκεη. Μείς χησιμιήσεις μι μγκεη Engino κι μάθεις ως υή η συσκευή χησιμιεί η βίδ γι μς βηθήσει σκήσυμε μεγάλες δυάμεις με μική σάθει. Πως μεψεις εισφική σε γμμική Πως σκείς μεγάλες δυάμεις με μική σάθει κίσε μι λφόμ ύψωσης Η λφόμ υή χησιμιεί κχλί σ βίδ, όως με μλ ης μγκεης. Μεει η εισφική κίηση σε γμμική κι σώχει ή βάει υς συδσμυς μχλύς γι εβάσει ή κεβάσει η λφόμ. Πως σηκώσεις ικείμε με υς συδσμυς Πως μι βίδ συμειφει σ κεκλιμ είεδ. Engino.net Ltd P.O. Box 71040, 3840, Limassol Cyprus, European Union Tel.: Fax: Web: Copyright 2010 Engino.net Ltd. All Rights Reserved βιβλί δσηιήω

2 κι κχλίες γι η Τι θ μάθυμε; Γώισε υς συξιδιώες συ κι ξεκίησε συσικό ξίδι σ υχ κόσμ ω βιδώ κι κχλιώ! 02 Μι ισική δμή σις. Διάβσε η εδιφ ισί ης βίδς κι υ κχλί κι ό χί χόι μχι κι σήμε. 03 Τι είι κιβώς η βίδ; ική ε μηχ Κίσε κι ειμίσυ με μλ «λφόμς ύψωσης», γι μάθεις ι κιβώς είι η βίδ κι ιες είι ι βσικς χς ης. Η θεωί ω βιδώ υσιάζει μζί με υς κύιυς ύυς κι εφμγς ω βιδώ. Έχεις είσης η ευκιί μάθεις γι διάφ εγλεί υ χησιμιύμε γι σφίξυμε ις. η ισήμ 10 Βίδ σ κεκλιμ είεδ Κίσε μλ «σς» κι ειμίσυ μζί ης γι κλύψεις μηχικό λεκημ ω βιδώ κι ως μείς υλγίσεις κικά. 15 Τι είι κιβώς κχλίς; Κίσε μλ «εισεφόμευ γεύ» με κχλί κι ειμίσυ μζί υ γι μάθεις ως λειυγύ ι κχλίες κι ι είι λεεκήμ υς. Εξεεύησε σύσημ κσάις κι διάβσε γι υς δχύς κι ις εφμγς υς. 21 Ώ γι ελικό Τεσ Γώσεω Ήθε η ώ δυλψεις σκληά. Πσάθησε λύσεις κάθε άσκηση χησιμιώς ις γώσεις υ κδισες ό όλες ις ηγύμεες δσηιόηες κι ειάμ. 25 Σχόλι κι Λύσεις Διάβσε σχόλι γι κάθε είμ κι δες χεις βει ις σωσς ήσεις. 31 Ώ Ββείυ Ήθε η ώ μειφθείς γι όλη η σκληή δυλειά υ χεις κάει γι λύσεις ις σκήσεις κι δεις ως βθμλγείσι σ Μηχικός Εισήμς, σ μ ω Βιδώ κι Κχλιώ! ιός. ι ηθ ίζει εί εικ ω σ ό ε ιδή κι σκό, κό ι ω ε εημ ύι γι ιμι ς χησ Οι εικόε Μεικά ό μλ σε υό βιβλί δε συμειλμβάι σε υό κ, λλά σε άλλ κ ENGINO. Λεμειες σ δσηιήω 01 ι ύξει μ ά γι χει, ειδικ cation ήμης o Edu ικής Εισ ι γι ά ι in g n ΗE ιύ κάι γ Μηχ σειά υ ω κάυ κύι 8 υ ε ιδιά υς κι θλ χλείι μ χλύς, σ Μ ά : ω ς γύ ύς Η σει ική υό! ης Μηχ, Οδω ώ λ ιμ μ χ λ θ Μ Κεκ ες, φσμυς Σύδε χύς κι Άξ λίες, Σό, χ ό Τ, Τ ό ύς ς, Τχ κι Σφήε ισκεδσικ ό δ δ Είε ίδες με ε συηθισμ μθης θ ι ιβ ί ό λι κ ικό ό κά ς, όυ εθόδυς. εκός O, βιβλ ι, ε ά ε μ μ β IN ς μ θ G φ ικ υ ιλ N κ δι ε ι E ε ησης Τ σε η κμμά σελίδω με βάθς εκμάθ θίυ μ ί ις 3 μ ω 6 άμ κι ε γικώ σάι ηιή δσ ικά ει ω εχλ ιά θ ό ιδ φ ι ω δ ύ Τ ή, φ εις ω ι. εξηγήσ υ εμλκ η Μηχικ ς ι χώ ά γ ει κικ ιχεί γι ά μάθυ ί ειλμβ ιφ σ ι σκήσεις δ λ κ ε ιβ, ς β ς η ε ίσ εξώς ε ηιόη ίες δσ θμ, κθ άμς ι ιδιύ. λλά ς κάθε ει ικόη υ γ λ υ μι σ η δη σκύ βιβλί ειεχόμε

3 Γει! Με λε Αχιμήδη κι θ είμι δηγός συ σε υό συσικό ξίδι γι γώση σ θύμ ης Μηχικής! Πως σε λε; Υθω χεις ήδη σθήσει ίξεις μι μυκάλ γι η ικγειά συ. Ήξεες όι κάκι ης χει σχήμ βίδς, μις λής μηχής η ί χησιμιείι σε λλς εφμγς, ό μυκάλες μχι κι ύλες φγμάω! Οι είσης μς ειυ εώυμε ικείμε μζί. Αλλά όμως, ι κάυ λύ εισσόε! Γώιζες όι ι δηγύ σε κόμη μηχισμό, κχλί; Εξεεύησε υό βιβλί κι θ κλύψεις γιί κόμη κι ι μυσικί χησιμιύ κχλίες γι υθμίσυ μλί κι ις κιθάες υς. Η βίδ είι λά κεκλιμ είεδ γύω ό κύλιδ. Χησιμιύι ύ κι χωίς ις λλά ικείμε δε θ μύσ κηθύ μζί! Αλλά η βίδ δε είι μό υό υ φίει. Είι μι ό ις λς μηχς κι μεί μεφει κίηση κι λλλσιάσει η δύμη σε εφμγς υ δε φζόσυ! Τ ώ ξύλι εγλεί, όμι με, γι γωσά 1 ιώ.χ. κι χησιμιύ σε σες κσιύ κι ελιόλδυ. Δύ ιώες γόε, ό δημιυγήθηκε η άγκη γι εική κλλιγει, Έλλης μθημικός κι μηχικός Αχιμήδης, σχεδίσε μι μηχή γι λεί εό ό δφς. Αυή η μηχή, υ μάζει Κχλίς υ Αχιμήδη, λύσε εό ό χμηλό σημεί σε ψηλόε, κι χησιμιύ κυίως σε υχεί. Έχυ βεθεί σιχεί κι γι λιόε κχλί, ση Ββυλώ. Πι χίσυμε όμως θ ήθελ σε συσήσω συς συξιδιώες μς σε υό ξίδι: 01 δσηιήω Μι ισική δμή σις Αυό βιβλί είσης ειχει εδιφ γεγό γι ις κι κχλίες, όως είσης κι σκήσεις, ώσε κλσεις ευό συ. Γι κάθε σωσή άηση θ ίεις βθμύς γι ξιλγήσεις ευό συ ό «Αχάις» μχι κι «Ιδιφυΐ». Οι λύσεις είι σις σελίδες Ο Μθίς είι κύις Πγώσης! Θ μς διδάσκει ις ίηες θεωίες κι ληφίες σ «Τμήμ Γώσεω». Ο Ας είι κλό κι είεγ άμ. Θ μς κάει εωήσεις γι δει κλβίυμε είμ σ μήμ «Πηήσεις». κι κχλίες Τι θ μάθυμε; Αυό βιβλί ης Μηχικής Εισήμης: ΒΙΔΕΣ & ΚΟΧΛΙΕΣ ης Engino Education ειχει δηγίες βήμ ς βήμ, ώσε μάθεις ό μός συ, μσ ό εύκλ ειάμ κι δσηιόηες, ά γι ις κι ως χησιμιύι κθημειά. Με κμμάι Engino μείς κίσεις 5 μλ: μι σ, μι λφόμ ύψωσης, 2 γεύς κι μι μγκεη. Σ Π σει εξεευά κι βίσκει είεγες ισίες ό όλ κόσμ. Θ ις μιάζει μζί μς σ μήμ «Γώιζες όι»; βιβλί Αίγς η ύλη εός φάγμς Η Τζιφε είι η κλύεή μς εισήμς. Θ μς κθδηγεί σε κάθε «Πείμ». Η Αγγλ είι η ι δισκεδσική! Θ μς εισάγει σε κάθε είμ με εδιφ γεγό κι δσηιόηες Ο Τζιμς θ δίει βθμύς γι κάθε σωσή άηση. Ό δεις σ μήμ «Τεσ Γώσεω», βάλε δυά συ, κι ίσως γίεις «Ιδιφυΐ» σις Μηχικς Εισήμες. Σφύλι υ μεφι ό μι βίδ Γώιζες όι; Έχεις κύσει γι υς «εκχλίες», κόμη όμ γι υς λικες υ ελικυ; Τ όμ υό είι ό 1493, ό Λεά Βίσι σχεδίσε ώ ελικόε, ί όμσε Ελικειδς Κχλίς Ας. Αελεί ό μι λφόμ με μι ελικειδς βίδ σ κ ης κι φεά, κσκευσμ ό ύχ, γι κιύ κάθε ελικόε. Η ιδ υ Ν Βίσι ή όι μι ι μηχή θ μύσε σηκώσει άθω «βιδώς», λειυγώς όως κχλί υ Αχιμήδη. Δυσυχώς, ελικόε δε χησιμιήθηκε λλά μλ υ υάχει σ Μυσεί Εισήμης ση Βσόη. Α κι σήμε φάζει λό, υό ελικόε ή λύ μσά ό η εχή υ, κι θεωείι όδμς ω σημειώ ελικω. Ο κχλίς υ Αχιμήδη ελεί ό κύλιδ σε σχήμ κχλί, ίς ή κεός, κι εισεφό γύω ό μι σωλή, είε με χι είε με εμόμυλ. Τ κάω μς υ κχλί ή σ εό κι με κάθε σφή μάζευε εό. Αυό εό βιε σιγά με κάθε σφή μχι βγει ση ειφάει. Σήμε, η χή ης εφεύεσης υ Αχιμήδη εφμόζει σε εγλεί υψηλής χύης κι διάφες μηχς γι άληση κι κλλιγει. Αυό μλ ιμάι είσης σε μεφείς, ι ίι είι μηχς γι μεφυ ελφά ικείμε, όως άμμ ή σάχη, κόμη κι σφύλι όως ση εικό άω. Γύω σ 15 ιώ, εφευθηκ ι μελλικς κι χησιμιύ γι εώυ δύ ικείμε μζί. Δε ή λύ κις μχι λς υ 18υ ιώ, όυ εμφίσηκ εγλεί γι μζική γωγή. Τ ώ ό εφηύε Τζσσε Ράμσε. Τ ελικόε υ Λεά Βίσι 02

4 Τι είι κιβώς η βίδ; βιβλί κι κχλίες δσηιήω Πηήσεις & άλλες δσηιόηες Εισγωγή Τ κθάισμ ω θύω σ 3 όφ μεί είι μι λύ εικίδυη δυλειά! Όως είσης κι ιδήε δυλεί υ γίει σε μεγάλ ύψη. Αυς ι δύσκλες δυλεις μύ γίυ λύ ι εύκλες κι σφλείς χησιμιύμε λφόμες ύψωσης, όως υή ση εικό σ δεξιά. Οι λφόμες μύ είσης μς βηθήσυ μεφυμε ικείμε ό ισόγει σε ψηλόευς όφυς. Τ μεγλύεό υς λεκημ είι όι μύ εύκλ λλάξυ θεσί, φύ μύ διλωθύ κι μεφεθύ! Α θες μάθεις ως δυλεύει, κλύθησε λά ις δηγίες ις φίλης μς ης Τζιφε κι κάε είμ ι κάω γι κίσεις μλ συ. 1) Η εικό υ κλυθεί δείχει 2 κύι σιχεί υ μηχισμύ βίδς κι εικχλίυ υ χησιμιύι ση λφόμ. Γάψε όμ υ κθεός σ κυί. Μι λφόμ ύψωσης 2) () Πιες μφς κίησης βλεις σ μλ συ; Σχεδίσε ις ση εικό υ κλυθεί χησιμιώς βλη, κι γάψε όμ υς δίλ σ βλς. (β) Μησε όσες φς εισφυμε σόφλ μχι η λφόμ εβεί ελείως ό η ι χμηλή ης θση. Γι υή η κίηση, χησιμίησε μι ίγ γι μεήσεις όσ χει εβεί η λφόμ κι όσ μεκιείι εικόχλι. Πείμ 1: Πλφόμ ύψωσης με βίδ Διδικσί: Πι χίσυμε, θυμήσυ ως μείς βεις σχόλι γι κάθε βήμ υ ειάμς (ι ιθμί ση θεση) σις σελίδες Μείς είσης γάψεις ις ήσεις συ σ χώ υ συ δίει. Ακάλυψε... Πως η εισφική κίηση μεει σε γμμική. 1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελίδες 1-2 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις μλ λφόμς ύψωσης με βίδ. Ύψς υ βηκε η λφόμ Αόσση εικχλίυ 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ, γι κλάβεις ως δυλεύει. Πως εβίει η λφόμ; [1] Πεισφς σφάλυ 3. Χησιμίησε κάι βάς, γι άδειγμ άδει κ Engino, κι σάθησε ιώσεις όσ δύσκλ είι εβάσεις η λφόμ. [2] 4. Αυό μλ συδυάζει δύ λς μηχς γι εύχει η κίηση ης, υς μχλύς κι ις. Μείς βεις ι κμμάι χησιμιύ υς ις μηχς; Κάε μι γμμή ό ις μηχς σ κμμάι υ ις χησιμιύ. [3] Πλλί μχλί εωμι μζί δημιυγύ σύδεσμ μχλώ, μι εκληκική μηχή, η ί εξεάζει σ κ Μηχική Εισήμη: Σύδεσμι μχλώ ης Engino. 03 μχλί Μι βίδ με εικόχλι Αιύμε υλικά: 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: ΒΙΔΕΣ & ΚΟΧΛΙΕΣ ης Engino 3. Πλφόμ ύψωσης με βίδ ης Engino 2) Ό εβεί η λφόμ, σάθησε η σώξεις κάω με χι συ. Τ κάφεες; Τι συ λει υό γι μηχισμό βίδς κι εικχλίυ; Άδει κ Engino Τεσ Γώσεω 1 Συμλήωσε ι κάω συμσμ γι ις χησιμιώς ις λξεις σ κυί. (2 βθμί) Ο μηχισμός ης... κι υ... χησιμιείι γι μεψει η... κίηση σε... γμμική, μηχή, λάωση, βίδς, εικχλίυ, εισφική 04

5 βιβλί κι κχλίες Τμήμ Γώσεω Τι είι η βίδ; Οι είι λά κύλιδι με μι σεί ση εξωεική υς ειφάει. Μύ χυ είεδη ή μυεή άκη, κι μίυ σε κηγίες άλγ με ις εφμγς υς. Η ι κιή υς χήση είι σ συδες υ μς ειυ εώυμε διάφ υλικά κι κύμε ικείμε μζί. Μύ όμως χησιμιηθύ κι μζί με εικόχλι. Ό η βίδ εισφει, κιείι μσ ό εικόχλι, ί χει η ίδι εσωεική σεί με η βίδ, μες η εισφική κίηση σε γμμική, σε ευθεί γμμή. Μι βίδ με μυεή άκη Οι είι η βάση ω κχλιώ. Μάλισ, κχλίς Engino είι σχεδισμς συμειφει κι σ κχλίς κι σ βίδ με εικόχλι! Μείς συδσεις λλύς κχλίες Engino μζί χησιμιώς μικό άξ, εώς υς ώσε σχημίζυ μι συεχόμεη σεί. Τ εικόχλι Engino χει εσωεική σεί υ υ ειει εφμόζει ση βίδ κι κιείι ελεύθε. Σε υό σε ειλμβάι 2, λλά συδυάσεις υό σε με κ Μηχική Εισήμη: Οδωί Τχί, μείς εώσεις κόμη 2 γι δημιυγήσεις κόμη μεγλύεες. Πεικόχλι Βίδ Μι βίδ με είεδη άκη κι εικόχλι Η βίδ με εικόχλι ης Engino Γώιζες όι; Κά υς ιώες, υάι χειύ χυ μεεί ώσε γίυ ι φιλικά ση χήση. Οι χίι Ιδί κι Αιγύιι χησιμιύσ «υάι άγκυς» γι υήσυ εάδι. Σήμε, ηλεκικά υάκι υ χησιμιύι γι ίξυ ύ γι ις σφυ χύη κι ευκλί. Ό ει σεεώσυμε υλικά δε είι άγκη κάυμε ώ η ύ κι μεά βάλυμε η βίδ. Μύμε κάυμε κι δύ υόχ, χησιμιώς μι ιδιφυή εφεύεση ω μηχικώ, ις λμιόβιδες. Γεικά, μύμε χωίσυμε ις σε 4 κηγίες: Μι λή βίδ 05 1) Η λή βίδ, με μυεή άκη. Αυή χησιμιείι κυίως γι εώσει μι λάκ ό μλλ ή άλλ υλικό σε ξύλιη βάση. Η λάκ συήθως χει ήδη ύ υ ειει ση βίδ εάσει κι σιγά σιγά υήσει η ξύλιη βάση. Πλύ λες ή μλκς λάκες δε χειάζι ύ κθώς η βίδ μεί ό μόη ης ις υήσει. Γύλς υκιήυ Βίδες με εικόχλι σε μι λί εύ δσηιήω 2) Βίδ με είεδη άκη η ί συδυάζει με εικόχλι. Αυή χησιμιείι συήθως γι σφλίσει μζί βιά ικείμε ή μελλικς λάκες. Τ υλικά υ εώι ει χυ ύες σ ίδι σημεί γι εά η βίδ ό μσ υς. Η μι μειά σφλίζει ό η κεφλή ης βίδς κι η άλλη ό εικόχλι. Ακόμη μι χήση υής ης βίδς είι γι μεει η εισφική κίηση σε γμμική, όως σ ηγύμε είμ. Εξιίς ις ικόη ης υξάει η δύμη κι μειώει η χύη, χησιμιείι σε λλς συσκευς, κόμη κι σ γύλ υκιήυ. 3) Η υθμισική βίδ είι όμι με η ηγύμεη, χωίς όμως κεφάλι ης βίδς. Χησιμιείι γι συγκεί εσωεικό ικείμε σε σχση με εξωεικό. Τ εξωεικό ικείμε χει μι ύ με σεί (όμι με εσωεικό υ εικχλίυ) κι υή η βίδ εάει ό μσ κι σφλίζει εσωεικό. 4 υθμισικς υ συγκύ ικείμε Ρυθμισική Βίδ Χεικίη υάι 4) Η ίδ είι είδς βίδς, ί δε συγκεί ικείμε μζί λλά κάει κυλιδικς ύες σ υλικό. Έχει σε διφεικά μεγθη κι υλικά, άλγ ό υ θλυμε υήσυμε. Γι άδειγμ, ίδες γι ίχ ό σιμ χυ διφεικό σχήμ, ό υς γι μλλ. Αίγς μι ύ σε ίχ χησιμιώς ηλεκικό υάκι Μη μις βίδς: Η σεί ης βίδς μεει η εισφική κίηση, ή δύμη, σε γμμική ό βιδώει σε ικείμε. Οι κις χυ μι κεφλή η ί δε ειει βιδωθύ εισσόε ό μήκς υς. Τ μήκς υό εξάι ό ύ ης κεφλής (ό είι η κεφλή είι είεδη μήκς είι ό η κυφή ης, εώ η κεφλή είι κυκλική, είι ό λς ης). Τ κμμάι ό λς ης κεφλής μχι η χή ης σείς μάζει σλεχς. Η όσση μεξύ δύ κυφώ κεφλή ης σείς μάζει βήμ. μήκς σεί σλεχς βήμ κυφή Βσικά κμμάι βίδς Αίδες διφεικύ μεγθυς Μι λμιόβιδ με άκη σ υάι 06

6 βιβλί κι κχλίες δσηιήω Ο ύς ης κεφλής εξάι είσης ό θλυμε ή όχι εξχει η κεφλή ό υλικό. Γι άδειγμ, ό μι μελλική λάκ βιδώει, η κεφλή δε μεί μει σ υλικό, σι θλυμε μι είεδη κεφλή. Αό η άλλη, ό βιδώυμε ξύλι κμμάι ί είι σχεικά μλκό, μύμε χησιμιήσυμε κεφλή η ί θ βυθισεί ελείως σ ξύλ. Φυσικά, υάχυ κι ειώσεις όυ η βίδ ει φίει ωί, γι άδειγμ συς κθφες, κι σι σχεδιάζι με ι σγγυλεμες κεφλς. Μείς δεις υς εις υύς ύυς ι κάω. Σχήμ κεφλής: Α εισκεφθείς ιδήε κάσημ θ δεις με διφεικό μγεθς, σεί, κόμη κι κεφλή! Ές λύ γωσός ύς κεφλής βίδς είι υός με συωό σχήμ (σήμ ης όσθεσης), ίς μς ειει σκύμε δύμη χωίς γλισάει κσβίδι. Βίδ με συωό κεφάλι Διφεικί ύι βιδώ Μγεθς βήμς ης βίδς: Τ μγεθς υ βήμς διφει ό βίδ σε βίδ. Όσ μεγλύε είι όσ ι γήγ θ βιδωθεί η βίδ. Μεγλύεη χύη σημίει όι θ ει σκηθεί μεγλύεη δύμη, ά με μεγάλ βήμ είι κάλληλες γι μλκά υλικά, όως ξύλ. Έ κλό άδειγμ βίδς με λύ μεγάλ βήμ είι ιχήι υ χησιμιείι γι ίξει μυκάλι κσιώ. Αό η άλλη μειά όμως, υκς σείες ιμώι γι σκληά υλικά, όως μλλ. Γιί; Σ εόμε κεφάλι θ μάθεις ως μγεθς υ βήμς εηεάζει η όδση ης βίδς. Τ ικήι μυκάλς είι ση γμικόη μι βίδ! Ακόμη ς λύ κιός ύς βίδς είι η βίδ με υλκωό κεφάλι η ί χει σημάδι σ υό ης φίεσης σ κεφάλι ης (-). Αυός ύς μειεκεί ι ό συωό κεφάλι γιί κσβίδι μεί γλισήσει εύκλ λλά χειάζει λιγόε άχς κεφλής, κι φίει ι ωίς σε δικσμηικά σιχεί. Οι με εάγω κεφάλι χυ 2 ύυς, άλγ με η θεσί υ σχήμς. Ο ς ύς χει εξωεικό σχήμ εγώυ, εώ άλλς χει κεφάλι με μι ύ εγώυ (βίδ Ρόμεσ). Η βίδ Ρόμεσ υξάει η ή κι είι σχεδισμη μειώει λίσθημ ω εγλείω. Βίδ με υλκωό κεφάλι Κεφλή υ βυθίζει ελείως σ ξύλ Βίδ με σγγυλή κεφλή Βίδ με υευψωμη κεφλή Εγλεί γι : Αφύ χεις δει όλες υς ις, θ ωισι ως μύμε ις θεήσυμε σ διάφ υλικά! Σχεδιάσηκ λλς διφεικς συσκευς γι μς βηθήσυ σε υό, άλγ με σχήμ ης κεφλής, κι υ σχεδίυ υ χει. Τ ι γωσό εγλεί είι κσβίδι ί μεί χησιμιηθεί κι γι υλκως κεφλς κι γι συως κεφλς. Τ κσβίδι μεί είι χεικίη ή ηλεκικά Μάλισ σήμε, ηλεκικά υάκι χι με κες διφεικς κεφλς κι κσβίδι υ μς ειυ χησιμιήσυμε σε ά λλς διάφες εφμγς. Κσβίδι γι υλκως Κσβίδι γι συως Βίδες με εξάγω κεφάλι Μι βίδ όμιυ ύυ με εάγω κεφάλι είι υς με εξάγω κεφάλι, ι ίες είσης χωίζι σε δύ ύυς, εσωεικό κι εξωεικό. Τ εξάγω εξωεικό σχήμ είι γι μεγλύεες ι ίες χειάζι μεγάλη δύμη, άδειγμ γι εώσυ δύ ξύλιες δκύς Αυλκωό κεφάλι 07 Εξάγω κεφάλι Βίδ με εσωεική εξάγωη ύ Κεφάλι Ρόμεσ Τεάγω κεφάλι Κσβίδι υ λειυγεί με μίες Ές εμισής εώει σε υλγισή με κσβίδι 08

7 Όλες ι υ μύ βιδωθύ με κσβίδι, ηλεκικό ή χεικίη, είι συήθως μικς. Οι μεσίυ μεγθυς, ιδιίε ι υθμισικς, βιδώι χησιμιώς εξάγω κλειδιά, ί μάζι κλειδιά Άλε, όως φίει ση εικό σ δεξιά. Γι μεγλύεες, όυ ιείι μεγλύεη δύμη, ει χησιμιήσυμε διφεικά εγλεί, εγλεί υ λειυγύ σ μχλί κι υξάυ η δύμή μς. Πφώς, ι υλκως κι ι συως κεφλς δε χυ κεή ειφάει ώσε ειψυ μεγάλες δυάμεις σκηθύ. Έσι χησιμιύμε με εάγωη, ή κόμη κλύε εξάγωη κεφλή. Τ εγλεί υ χησιμιύμε είι κλειδί κι όως κλειδιά άλε κι κσβίδι, χι σε διάφ μεγθη. Χησιμιύι είσης κι σ εικόχλι γι σφίξυ. Κλειδιά βιβλί κι κχλίες Η Βίδ σ κεκλιμ είεδ Εισγωγή Βίδ με σγγυλή κεφλή κι εσωεική εξάγωη ύ Μι λιά σ λδιύ Ση είωση εός μυλιύ κι εός εικχλίυ, χησιμιύι δύ κλειδιά γι σφίξυ η βίδ. Τ κάει σθεή η κεφλή ης βίδς κι άλλ εισφει εικόχλι ση ίθεη κεύθυση (εικό σ δεξιά) Ακάλυψε... μηχισμός κχλί Γλλικό κλειδί Κλειδιά σε δάση Πως σκείς μεγάλες δυάμεις με λύ λίγη σάθει. Οι μηχικί χυ σχεδιάσει δύ ιδιφυής συσκευς γι κάυ βίδωμ κόμη ευκλόε. Η ώη ό υς είι γλλικό κλειδί. Αυό εγλεί χει σόμ ί μεί ίξει κι κλείσει γι ιιάζει σε λλύς ύυς βιδώ. Αυό εγλεί όμως, χησιμιεί ις χς ω βιδώ γι δυλψει, φύ χει κχλί. Αό χί χόι, ελιόλδ είι ι σημικό συσικό ης Μεσγεικής δίις! Έχεις όμως συ σκεφεί ως εξήγ λάδι χωίς η βήθει ω μω μηχώ; Οι χίι βήκ η λύση: κσκευάσ σες λδιύ ι ίες ή χεικίηες, όμιες με η εικό σ ισεά. Αυς ι σες ελύ ό μι εάσι ξύλιη βίδ η ί ίεζε ις ελις, άγς λάδι υς. Η ίδι χή εφμόζει κι σις μες σες λδιύ, κόμη κι σες σφυλιώ υ άγυ κσί. Κάε εόμε είμ κι κίσε μι δική συ σ γι κλύψεις ις χς λειυγίς ης. Πείμ 2: Πσ Διδικσί: :1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελ. 3-4 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις δικό συ μλ σς. 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ κι ήησε ως η κιύμεη λφόμ εβίει. Πσάθησε η κιήσεις με χι συ. Τι ηείς;[1] 3. Τθησε μι μκιά άβδ Engino σ σόμ ης σς κι γύισε σόφλ μχι η κιύμεη λφόμ μόλις γγίζει η άβδ. Πσάθησε η βήξεις. Τι ηείς; [2] Γλλικό κλειδί Η άλλη ιδιφυής συσκευή είι κλειδί κσάις, ί συχά λγει κι λά κσάι. Αυό εγλεί χησιμιεί διφεικς, φιύμεες κεφλς γι εφμόζει σε διάφ μεγθη εικχλίω κι μυλιώ! Έχει εφευεθεί 1863 ό Αμεικά Τζ. Τζ. Ρίσσ κι χει εξευγεισεί γι γίει ό ι λυχησιμιημ εγλεί σήμε. Ακόμη μί ωυί ης συσκευής υής, είι όι χησιμιεί μηχισμό κσάις γι ειψει συεχή βίδωμ, ίθε με λά κλειδιά ί ει εθεηθύ μεά ό κάθε σφή. Α κι η διδικσί γι σφίξεις μυλόι γίει ι γήγη, δε μεί χησιμιηθεί γι ι βες εφμγς γιί μεί σάσει. Μείς μάθεις εισσόε γι υό σ ί είμ. Μι μ σ κσιύ Αιύμε υλικά 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino Κσάι Έλεγχς Γώσεω δσηιήω 4. Γύισε σόφλ κόμη λίγ κι ξσάθησε βήξεις η άβδ. Πως συγκίει η δύμη υ άσκησες γι βήξεις η άβδ με η δύμη υ άσκησες γι γυίσεις σόφλ; [3] 5. Ας άυμε ώ μεικς μεήσεις. Γύισε ώ σόφλ μχι η σ ίξει ελείως. Τόε, γύισε κόμη λίγ σόφλ κι θ δεις όι η βίδ βγίει. Πάε η χδή ό κ Engino κι σε η σφιχά γύω ό η σεί ης βίδς, ό άκ σ άλλ (όως ση εικό κάω). Σημάδεψε ση χδή η χή κι λς ης βίδς. Αφίεσε όε η χδή κι χησιμίησε μι ίγ γι μεήσεις μήκς ης, υό υ μάζυμε μήκς σείς. Βήμ 1: Τύλιξε η χδή γύω ό η βίδ κι σημάδεψε η χή κι λς. λεγξε ι χεις μάθει Βήμ 2: Αφίεσε η χδή κι ωσ η γι μεήσεις μήκς υ σημάδεψες. Τι είι η βίδ κι ιι είι ι κύιι ύι ης; Πιι ύι κεφλώ βίδς υάχυ κι ι εγλεί υ κθεός; 09 Πιες είι ι κύιες εφμγς βιδώ; Μλ σς Engino 1 ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ =

8 Πηήσεις & άλλες δσηιόηες βιβλί κι κχλίες δσηιήω Τμήμ Γώσεω 1) Μησε συλικό μήκς ης σείς με μι ίγ κι βες λόγ υ μήκυς ης σείς υ βήκες ι με μήκς ης βίδς. Η Βίδ σ κεκλιμ είεδ: Οι μύ θεωηθύ σ ιημες εκδχς υ κεκλιμυ ειδυ, κθώς ι σείες υς είι κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ (φίει ξεκάθ ση εικό υ κλυθεί). ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ= ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ = ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ Η βίδ είι βσικά κεκλιμ είεδ υλιγμ γύω ό κύλιδ 2) Όλες ι λς μηχς ίυ μι δύμη ή κίηση κι η λλάζυ γι άγυ ι χήσιμ λεσμ. Μείς βεις η εισγωγή κι η γωγή υ μλυ σς; Γάψε κθ σ κάλληλ κυιά. 3) Μείς μεήσεις η όσση μεξύ δύ διδχικώ κυφώ ση σεί (βήμ); Φάσυ λά σημεί A ση βίδ ί ξιδεύει άω σ ίδι σημεί, όως φίει ση εικό κάω. Χησιμίησε μι ίγ μεήσεις υή η όσση. Μείς είσης μεήσεις η είμε ης βίδς υ είι η όσση υ ξιδεύει σημεί A γι κάει κύκλ. Πως; Ές κικός ός κάεις είι διισεις ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ με ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΡΥΦΩΝ, δηλδή όσυς γύυς κάυ δόι ό η χή μχι λς ης βίδς. ΒΗΜΑ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΔΟΝΤΙΩΝ) = ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ = ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΑΣ A = ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 4) Έχυμε άει μεήσεις γι λλά διφεικά μήκη! Ο σκός είι μσυμε βύμε μηχικό λεκημ ης βίδς, ί, όως θ δύμε γόε, δείχει όσες φς μι λή μηχή λλλσιάζει η δύμη υ ης δίυμε. Σε υό είμ δε μύμε μεήσυμε δυάμεις, μό σάσεις, ξυμε όμως όι υά δύ σχείζι (μεγλύεη δύμη σημίει μικόεη όσση, κι ίσφ) σι ς βύμε ως συγκίι η εισγωγή με η γωγή. Υλόγισε λόγ ης ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ με ΒΗΜΑ κι σύγκιε με λόγ υ ΜΗΚΟΥΣ ΣΠΕΙΡΑΣ με ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ. Σύγκιε υς δύ λόγυς κι σάθησε εξηγήσεις ι σημίυ. Όσ λιγόε όμ είι κεκλιμ είεδ όσ ι υκή θ είι η σεί ης βίδς υ σχημίζει με υό είεδ. Όως χυμε δει σ ηγύμε είμ, βήμ, η όσση μεξύ δύ κυφώ, είι σημική ση λειυγί ης βίδς κι ης ικόηάς ης μεει δύμη κι κίηση. Γι κλάβυμε υό ει ώ μελεήσυμε ως δυλεύυ κεκλιμ είεδ. Γώιζες όι; Τ κεκλιμ είεδ χησιμιύσ λλί χίι λιισμί, Όσ λό κι φίει, υή η ιδιφυής συσκευή ιξε σημικό όλ ση ισί ης Εισήμης, Μηχικής κι Τεχλγίς γι λλύς λόγυς. Οι χίι Αιγύιι, γύω σ 2600.Χ., χησιμίησ κεκλιμ είεδ ση μφή άμς γι εβάσυ μεγάλες ες γι κίσυ ις διάσημες υμίδες. Πισεύεε είσης όι ι εάσιι γκόλιθι υ Σόυχεζ θεήθηκ ση θση υς με κεκλιμ είεδ. Κθώς ίυ διάφες μφς (άμες, σκάλες κ..) χησιμιύ ση κσκευή ώιμω ιω κσκευώ ή γι ειθσεις σε χυωμες όλεις. Τι είι κιβώς κεκλιμ είεδ; Τ κεκλιμ είεδ ήκει ση κηγί ω λώ μηχώ κι δε είι ά μι ειφάει ( είεδ), θεημη υό γωί σε σχση με δφς. Μι ό ις ι συχς εφμγς ω κεκλιμω ειδω είι ι άμες, κιης ή κίηες, υ μς ειυ φάσυμε σε ύψη υ θ ή δύσκλ φάσυμε κάθε. Γι άδειγμ, με η βήθει εός κεκλιμυ ειδυ, εγάης ση εικό σ ισεά, μεφει Φώς φηγό βεό φί με σχεική ευκλί, σε σύγκιση με η δύμη υ θ με η βήθει κεκλιμυ χειζό σηκώσει σ φηγό. ειδυ Φυσικά, ιύμε γ μει ίδι, γιί όι κεδίζει ση δύμη χάει ση όσση. Αυό σημίει όι εγάης ει μεφει φί σε μεγλύεη όσση ά σήκωε κευθεί σ φηγό. Μείς μάθεις εισσόε γι κεκλιμ είεδ σ κ Μηχική Εισήμη: ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ & ΣΦΗΝΕΣ ης Engino education. Τεσ Γώσεω 2 Η βίδ Engino χει συγκεκιμ σχήμ σείς με συγκεκιμ βήμ. Τι μίζεις θ συβιε χησιμιύσμε μι βίδ με ι υκή σεί, δηλδή με μικόε βήμ; Μήως η δύμη υ άγει θ ή μεγλύεη ή μικόεη ό ώ; Τι θ γίει με η κίηση υ άγει; Δικιλόγησε η άησή συ. (2 βθμί) 11 Οι χίι Αιγύιι χησιμιύσ κεκλιμ είεδ γι μεφυ εάσι κμμάι ς κι κίσυ ις υμίδες υς Μι σκάλ ελάυ είι είσης κεκλιμ είεδ 12

9 Σ διάγμμ σ ισεά βλυμε Π υ σθεί εβάσει φί σε κεκλιμ είεδ. Υάχυ ι δυάμεις υ σκύι σ κυί ό Π (F), βάς υ κυιύ (w) κι η ίδση υ ειδυ (N). Μόλις σώξιμ υ Πυ είι μεγλύε ό η συισώσ υ βάυς ση κεύθυση ης κίησης κυί θ χίσει κιείι. Τώ, Πς ει ξιδψει όλη η όσση υ ειδυ (S) γι σηκώσει κυί σ ύψς (h). Κάς υό, σκεί λιγόεη δύμη ά σήκωε κευθεί κυί σ ύψς. Όμως ει ξιδψει μεγλύεη όσση κθώς (S) είι μεγλύε ό (h). Κθώς η κλίση λιγσεύει, η όσση μεγλώει κι η δύμη γίει ι μική, εις σ Π σηκώσει φί με λύ μική δύμη. Η συλική εγει υ κλώει είι η ίδι λλά Πς μεί σηκώσει φί ι εύκλ. Αυό είι λεσμ υ Μηχικύ Πλεεκήμς (M.Π.) υ σφυ κεκλιμ είεδ. σκλιά είι ύς κεκλιμυ ειδυ Μηχικό Πλεκημ (Μ.Π.) Όλες ι λς μηχς είι σχεδισμες μς βηθύ κάυμε κάι δύσκλ με λίγη σάθει. Τ μηχικό λεκημ δείχει όσ λλλσιάζει μι λή μηχή η δύμη υ εισάγυμε. Ση είωση ω κεκλιμω ειδω, μηχικό λεκημ ίζει σ λόγς υ μήκυς υ ειδυ διά υ ύψυς υ Μεί υλγισθεί με η ι κάω φόμυλ: M.Π. = M.Π. = S h Μηχικό λεκημ κεκλιμυ ειδυ όσση υ σκείι η δύμη όσση υ κιήθηκε φί Μηχικό λεκημ: φόμυλ υ σχείζει με η κίηση M.Π. = γωγή F κι κχλίες δσηιήω Τ μεγλύε λεκημ ης βίδς είι όι μεί σφει λύ μεγάλ μηχικό λεκημ χωίς κλμβάει λύ χώ. Μύμε βύμε λλς μικς μηχς ι ίες σκύ εάσιες δυάμεις, σ γύλς υκιήυ. Αυή η μηχή λειυγεί με χεικίη σόφλ υ μς ειει σηκώσυμε υκίη γι λλάξυμε λάσιχ! Όσ ι υκή είι η σεί όσ μεγλύε είι Μ.Π. S N βιβλί μκιά βίδ ύψς (h) θ w Δυάμεις σε φί υ εβίει κεκλιμ είεδ Μύμε ίσυμε μηχικό λεκημ ι γεικά σ λόγς ης όσσης ση ί σκείι η δύμη διά η όσση ση ί κιήθηκε φί, δηλδή εισγόμεη κίηση διά γωγή. Α θλμε εκφάσυμε μηχικό λεκημ σε δυάμεις γι άυμε ίδι λεσμ θ ει ισψυμε η εξίσωση κι διισυμε η γωγή διά η εισγόμεη δύμη. Πως σχείζι όλ υά με ις ; Ας εφμόσυμε όι χυμε μάθει σ μηχισμό βίδς κι εικχλίυ Engino, μζί με ις μεήσεις κι ηήσεις μς σ ηγύμε είμ. κιή ωγή) υ γ η σ σ λι ( ό εικόχ ε θηκ υ ση μη σ δύ ό ίι η γή) ε ω κ γ σ (εισ Μηχικό Πλεκημ (M.Π.) ης βίδς: Μύμε χησιμιήσυμε η γεική σχση γι υλγίσυμε μηχικό λεκημ ω βιδώ. Σ βήμ 5 υ ηγύμευ ειάμς θ ει χεις μεήσει μήκς ης σείς ( ί είι η εισγόμεη κίηση) είι είυ 300 mm. Τ μήκς ης βίδς, ί είι η γόμεη κίηση ης μηχής, είι είυ 60 mm. Όως βλεις υάχει μεγάλη διφά μεξύ εισγωγής κι γωγής. Α διισυμε δύ, όως σ ύ υ Μ.Π., βίσκυμε Μ.Π. ης βίδς Engino είυ 5. Αυό σημίει όι λλλσιάζυμε η δύμή μς με 5 με μλ Engino! Μάλισ, εειδή ι λειυγύ με σόφλ ίς λειυγεί σ μχλός, συδυσμ Μ.Π. είι λύ μεγλύε. Κθώς δε είι ά βλικό μεύμε μήκς ης σείς, μύμε υλγίσυμε Μ.Π. μεώς η διάμε ης βίδς κι βήμ. Η ι ειδικευμη σχση γι μηχικό λεκημ ης βίδς είι η ι κάω: Αλλγή σκσμυ λσίχυ Γώιζες όι; Η λ υ λίυ είι μι βίδ! Μχι 18 ιώ όλ λί είχ κυιά κι ιά. Τ 1775, Νιβι Μυσλ εφηύε υβύχι Χελώ κι ή ώς υ χησιμίησε χεικίηες γι κάθεη κι ιζόι ώθηση. Η ώη όμως κική λ εφευθηκε 1827 ό μηχικό Γιόσεφ Ρσελ. Δε μύσε όμως συγωισεί σε χύη κυιά, εξιίς κυίως ωόγυ υδδυμικύ σχεδίυ ης κι η υσί μις κάλληλης ηγής ισχύς. Οι λες χυ συδυσεί με ειυχί με μμηχς σε λί ό Τζιμς Β κι λήωσ εελώς κυιά κι ιά σις χς υ 20ύ ιώ. M.Π. = είμες βήμ Μηχικό λεκημ ης βίδς *είμες: Μεί υλγισεί λλλσιάζς (γύω σ 3.14) με η διάμε ης βίδς. εικόχλι εωμ συς συδσμυς μχλώ ύ γι χεύλι υ δημιυγεί Γύλς υκιήυ χεικίη σόφλ Κσκευή Πόκληση Η μγκεη είι σημικό εγλεί ί χησιμιείι γι συγκεί δύ ικείμε μζί, χωίς ειει κίηση. Βίσκει συήθως σε άγκυς εγσίς κι δυλεύει με μι βίδ! Δες η εικό σ δεξιά κι σάθησε κίσεις μλ σφιγκή με κμμάι ης Engino, κι κδισε 2 βθμύς κάεις σωσά. Α χειάζεσι βήθει κλύθησε ις δηγίες σις σελ. 5-6 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino. Μγκεη G Οι μύ σκύ εάσιες δυάμεις, κι σε μεικς εφμγς όυ μύ εισφύ λύ γήγ, δημιυγείι ώθηση. Οι λείδες εός εμισή είι ση γμικόη μι βίδ, όως είσης κι κάθε είδς λς, είε λίυ είε ελάυ! Η διφά βίσκει σ σχεδισμό ης, η ί γίει γι μγιση όδση. Πλ λίυ Πλ λιύ ελάυ Έλεγχς Γώσεω λεγξε ι χεις μάθει Τι είι κεκλιμ είεδ κι ως σχείζει με η βίδ; εισγωγή Μηχικό λεκημ: φόμυλ υ σχείζει με η δύμη 13 Η ώη λ σ υβύχι Χελώ Πι είι μηχικό λεκημ ις βίδς κι υ κεκλιμυ ειδυ; Πυ εφμόζι ι ; 14

10 Τι είι κιβώς κχλίς; βιβλί κι κχλίες δσηιήω Πηήσεις & άλλες δσηιόηες 1) Ό εισφεις σόφλ, βχίς δε εισφει άμεσ, λλά ίει η κίησή υ ό η βίδ Engino η ί είι συδεδεμη σ σόφλ. Σε υή η εφμγή, η βίδ συμειφει σ κχλίς γιί δηγεί δχό. Δες σεκικά ελσμά συ σ βήμ 4 (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ) κι βήμ 5 (ΔΟΝΤΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΡΟΧΟΥ). Είι ίδι; Πσάθησε βγάλεις συμσμ μεξύ ης χύης υ κχλί κι υ μεγάλυ δχύ Engino. Εισγωγή Οι γεί χησιμιύι γι σηκώυ κι μεφυ βιά ικείμε. Υάχει ς ύς γεύ, όμις με η εικό, ίς μεί εισφεί γι μεκιήσει ικείμε. Συήθως, ς «δηγός» χησιμιεί χι υ γι δώσει δηγίες σ χειισή υ γεύ γι κιήσυ φί. Ας κάυμε εόμε είμ γι μάθυμε ως δυλεύει ς γεός. Κίσε εκληκικό μλ εισεφόμευ γεύ ί χησιμιεί κχλί. Πεισεφόμες γεός υ δυλεύει ση κή Πείμ 3: Γεός με εισεφόμε βχί Διδικσί: 1. Ακλύθησε σεκικά ις δηγίες σις σελίδες 7-8 σ εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino, γι κίσεις μλ γεύ με εισεφόμε βχί. Ακάλυψε... Τι είι κχλίς κι υ χησιμιείι. 2) Πσάθησε γυίσεις βχί ευθείς με χι συ. Μεκιείι; Τι συ λει υό γι μηχισμό κχλί; 3) Έχεις σξει κόκκι κμμάι υ γγίζει μεσί δχό σ μλ συ; (εικό κάω) μεσί γάζι ι ευχίει υός μηχισμός; 2. Πίξε γι λίγ με μλ συ, γι κλάβεις ως δυλεύει. Πως εισφει βχίς; [1] 3. Βάλε σε μι μική λσική σκύλ μεικά κμμάι Engino ή άμμ γι κάεις βάς. Τθησε φί σ γάζ, γύισε σόφλ κι σάθησε ιώσεις η δύμη υ χειάζει γι εισφεί. [2]. Μείς σκεφείς ις είι σκός υ; 4. Είι η ώ ώ άυμε μεικς μεήσεις. Πει μεήσεις όσες εισφς κάει σόφλς γι γυίσει κά 360 μίες βχίς υ γεύ. Γάψε η άησή συ σ κυί υ κλυθεί: β. Γύισε μεσί δωό χό γι σηκώσεις φί (η μική σκύλ με κμμάι Εngino ή η άμμ). Σμά γυίζεις κι ήησε ι συμβίει. Ές κχλίς Πεισφς σφάλυ = 5. Μησε όσ δόι χει δωός χός Engino, υ εισφει βχί υ γεύ. Πόσ δόι ει εάσυ ό γάζι γι γίει μι λήης εισφή; [3]: Δόι Οδχύ= Αιύμε υλικά: 1. Κμμάι Engino 2. Εγχειίδι κσκευής: κι κχλίες ης Engino 3. Έ μικό σκυλάκι με βάς (κμμάι Engino ή άμμς) 15 Μεγάλς δωός χός Engino Μλ γεύ με εισεφόμε βχί Engino γ. Κθώς φί κμει ό γάζ, σάθησε μεκιήσεις κόκκι κμμάι ώσε μη γγίζει δωό χό. Τι ηείς ώ; Τεσ Γώσεω 3 Πόσες φς ει εισφεί κχλίς γι δχό με 50 δόι κάει μισή εισφή; (2 βθμί) 16

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου

ρεσάλτο ρεσάλτο αφιερωµένο νίκαιας ...µοχάµεντ καµράν ατίφ Νοέμβρης 2009 - αρ. φύλλου λ λ Νμβ 2009 -. ύλλ 5 Αχ μίδ Κί, Νί, Δώ, Πμ anarxiko-resalto.blogspot.com ω ί...χ ί λ, μβ 2009 ω 2 ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΤΙΦ 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 26 Σμβ, 1:30.μ., 15 μ βλ χμ ώ ώ, Ηλλω 82, Νί.

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ

γασία κάθε κεφαλαίου περιλαµβάνει: Η επεξερ ης Υ ΚΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥ ν: υ λίο φ κ κάθ ί όη ν γ ά ξ ί κ Η π ους µ η ς κύ νή ων π ό ς Τ ς υ ήνη ς µ βλίο γηη φ ή β φ ή ύ ο ο κής ολκ Απ ς ω χ ο ν υ όµ ο η ης ον γών η η π Π ό ν ν κ µό ω ν η λ ές γ γ Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014 2 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ Ε ΥΕ Σ ΣΣ ΥΣ 2013-2014 2 Ε ΕΣ 13 Ε ΦΥ ΥΕΥ : Σ ΣΧΕ : Ξ :.. Σ : Σ/..Ε ΔΣ : Σ/..Ε Σ ΔΣ... Σ ΔΣ... Υ ΣΥΕΕΧΕΕ : 1. 2. 3. ΦΕΣ ΣΥΕΧΣ ΕΒΔΔΣ : 1-3 ΦΕΣ 3 ΦΕΣ & ΕΕΣ ΣΒΒΥ ΕΥΥΣΕ ΕΣΕ ΕΣΣΕ : ΣΕ : 1... 2... ΕΥΕΕ ΔΥ Ε

Διαβάστε περισσότερα

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH

Τετραπλή Φωτοηλεκτρική Δέσμη ABH Τεραλή Φωλεριή σ ABH Εγχειρίδι Χρήσ 1. εριγραφή εξαράων Εξωερι διασάσει 110mm 103mm Βίδα άθε ρύθισ 440mm Οριζνια ρύθισ Φα Σευρ Tamper Βίδα άθε ρύθισ Οριζνια ρύθισ Άνιγα ελγχυ άσ Ενδειιά Led ια ευθυγράισ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx Λογάριθμοι Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έοι του λογάριθμου Έστω η εξίσωση θ, 0, θ 0. Η εξίσωση υτή έχει μοδική λύση φού η εκθετική συάρτηση f είι γησίως μοότοη κι το θ ήκει στο σύολο τιμώ της. Τη μοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα