Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ ) Τ.Θ. 361, Θέρµη, Θεσσαλονίκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ ) Τ.Θ. 361, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΕΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μ. Ουζουνίδου 1,. Ιψάκης 1,2, Σ. Παπαδοπούλου 1,3, Σ. Βουτετάκης 1 1 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ ) Τ.Θ. 361, Θέρµη, Θεσσαλονίκη 2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τ.Θ. 1517, Θεσσαλονίκη 3 Τµήµα Αυτοµατισµού, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), Τ.Θ. 141, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριµένη εργασία, θα παρουσιασθεί µία συνδυασµένη µελέτη που αφορά την πειραµατική λειτουργία µίας µονάδας παραγωγής υδρογόνου µέσω αυτόθερµης αναµόρφωσης της µεθανόλης και παράλληλα τη χρήση του παραγόµενου υδρογόνου σε κυψέλη καυσίµου, καθώς και τη θεωρητική ανάλυση των θερµικών αναγκών της. Μεθανόλη, αέρας και νερό τροφοδοτούνται στον αντιδραστήρα αναµόρφωσης (autothermal reformer) για παραγωγή υδρογόνου. Η κυψέλη τύπου PEM απαιτεί την ελαχιστοποίηση του ποσού του CO στο ρεύµα του H 2, καθώς δεσµεύει τα ενεργά κέντρα του καταλύτη της [1]. Η διεργασία µείωσης της συγκέντρωσης του CO σε επιτρεπτά όρια (<50 ppm) γίνεται στον αντιδραστήρα εκλεκτικής οξείδωσης (PROX) µε σκοπό τη διοχέτευση του ρεύµατος εξόδου του αντιδραστήρα PROX σε κυψέλη καυσίµου. Η διεργασία παραγωγής υδρογόνου µέσω αυτόθερµης αναµόρφωσης της µεθανόλης πραγµατοποιήθηκε στην πιλοτική µονάδα, η οποία αναπτύχθηκε στο ΕΚΕΤΑ/ΙΤΧΗ. Η θεωρητική ανάλυση αφορά την ανάπτυξη τριών σεναρίων λειτουργίας για παραγωγή ισχύος 1kW µε χρήση του υπολογιστικού προγράµµατος Aspen Plus, κατά την οποία καταγράφονται οι θερµικές ανάγκες της µονάδας, καθώς και οι πιθανοί τρόποι κάλυψης των µε χρήση εναλλακτών και ρευµάτων της διεργασίας. Στόχος της µελέτης αποτελεί η διερεύνηση των σχεδιαστικών επιλογών που οδηγούν στην αυτονοµία του συστήµατος µε την ελαχιστοποίηση των βοηθητικών παροχών στους εναλλάκτες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία του υδρογόνου απασχολεί εκτεταµένα την παγκόσµια έρευνα, αλλά και τις κυβερνήσεις, ως µία παράµετρος που προβλέπεται να µεταβάλει δραµατικά την ενεργειακή και περιβαλλοντική κατάσταση. Η αύξηση των ενεργειακών αναγκών, η επιτάχυνση της εξάντλησης των ορυκτών καυσίµων και η συνεχής υποβάθµιση του περιβάλλοντος στρέφουν εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς στην προοπτική του Η 2, η ενεργειακή αξιοποίηση του οποίου προσφέρει εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις µετατροπής ενέργειας (κυψέλες καυσίµου) καθώς και τη δυνατότητα µηδενικής ρύπανσης. Παρά τα πλεονεκτήµατα που φέρει το υδρογόνο, υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά την απευθείας τροφοδοσία του στις διάφορες εφαρµογές [2]. H αναβάθµιση των µεθόδων αναµόρφωσης από ορυκτούς ή µη υδρογονάνθρακες βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την παραγωγή Η 2 [3]. Για να επιτευχθεί ο στόχος ενός αυτόνοµου συστήµατος παραγωγής ισχύος θα πρέπει το υδρογόνο να παράγεται από καύσιµα που µπορούν να µεταφερθούν εύκολα και να µπορούν τελικά να τροφοδοτηθούν σε αυτόνοµα συστήµατα. Καύσιµα που προορίζονται για τις διεργασίες παραγωγής ισχύος είναι το φυσικό αέριο, οι υδρογονάνθρακες χαµηλού ΜΒ, η αιθανόλη, η µεθανόλη, υδρογονάνθρακες µεγάλου ΜΒ και διµεθυλαιθέρας (DME) [4,5]. Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιήθηκε µεθανόλη ως καύσιµο για την παραγωγή ισχύος. Η µεθανόλη έχει υψηλό λόγο H:C και δεν αναπτύσσει δεσµούς C:C µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζεται ο σχηµατισµός αιθάλης [6]. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της µεθανόλης είναι ότι µπορεί να παραχθεί από βιοµάζα (βιοµεθανόλη) [7]. Η παρούσα εργασία θα εστιασθεί στη

2 δοκιµαστική λειτουργία µιας συστοιχίας αντιδραστήρων αποτελούµενη από αντιδραστήρα αναµόρφωσης και αντιδραστήρα µερικής οξείδωσης, καθώς και στη θεωρητική ανάλυση τριών πιθανών σεναρίων λειτουργίας που αφορούν την κάλυψη συγκεκριµένων θερµικών αναγκών της µονάδας. Τα προτεινόµενα σχήµατα λειτουργίας αφορούν παραγωγή ισχύος 1kW από κυψέλη καυσίµου τύπου PEM. Tα πειραµατικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωµένο θεωρητικό σχεδιασµό ενός αυτόνοµου συστήµατος. Σε µία ολοκληρωµένη µονάδα παραγωγής ισχύος, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το ζήτηµα της κάλυψης των θερµικών αναγκών της. ύο πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης µονάδας που απαιτούν ιδιαίτερη µελέτη σχετικά µε τις θερµικές ανάγκες, αποτελούν η εξάτµιση και η προθέρµανση των αντιδρώντων, καθώς και η ψύξη των εξόδων των δύο αντιδραστήρων. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στον αντιδραστήρα αναµόρφωσης είναι συνδυασµός ενδόθερµων και εξώθερµων αντιδράσεων. Η µερική οξείδωση της µεθανόλης επιβάλλεται εξαιτίας της υψηλής θερµικής απαίτησης της αντίδρασης της αναµόρφωσης, έτσι ώστε να δώσει στο σύστηµα την απαραίτητη θερµότητα. Με την κατάλληλη επιλογή του λόγου O 2 /CH 3 OH η διεργασία στον αντιδραστήρα αναµόρφωσης καθίσταται αδιαβατική [6,8]. Οι άλλες δύο αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα είναι η αντίδραση µετάθεσης νερού (water gas shift reaction) και η αποσύνθεση της µεθανόλης [8]. Με τη βοήθεια δοσοµετρικών αντλιών, µεθανόλη και νερό (υγρή φάση) µεταφέρονται στον προθερµαντήρα για τη µετάβασή τους στην αέρια φάση. Το ρεύµα εξόδου του προθερµαντήρα πριν την εισαγωγή στον αντιδραστήρα αναµόρφωσης αναµιγνύεται µε το ρεύµα του αέρα, δηµιουργώντας ένα νέο ρεύµα, έτσι ώστε η διεργασία να γίνει αυτόθερµη. Ο αντιδραστήρας αναµόρφωσης είναι σταθερής κλίνης (fixed bed) (L= 15 cm, ID= 10 cm) εφοδιασµένος µε καταλύτη του τύπου Cu-MnO (90.7gr) κατάλληλου για την παραγωγή ρεύµατος εξόδου από τον αντιδραστήρα αναµόρφωσης αποτελούµενου από 55-65% H 2, 15-25% CO 2, 12-18% N 2, 1-3% CO επί ξηρής βάσης. Ο αντιδραστήρας εκλεκτικής οξείδωσης (L= 10 cm, ID= 10 cm) χρησιµοποιείται για τη µείωση της συγκέντρωσης του CO και είναι εφοδιασµένος µε καταλύτη της µορφής CuO-CeO 2 (43gr). Η κατασκευή των αντιδραστήρων και η σύνθεση των καταλυτών έγινε στο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ [9,10]. Για τη µείωση της συγκέντρωσης του CO µελετήθηκε η επίδραση της παραµέτρου λ=2[ο 2 ]/[CO], που λαµβάνει υπόψη την στοιχειοµετρική ποσότητα του Ο 2 που απαιτείται για την οξείδωση του CO. Η ανάλυση των ρευµάτων εξόδου των αντιδραστήρων αναµόρφωσης και εκλεκτικής οξείδωσης έγινε σε αέριο χρωµατογράφο (HP-6890 Series GC System). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε µια σειρά πειραµάτων µελετήθηκε η επίδραση του λόγου W/F CH3OH για το εύρος gr/mmol/s όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Οι λόγοι H 2 O/CH 3 OH και O 2 /CH 3 OH είναι ίσοι µε 1.5 και 0.1 αντίστοιχα. 66 Μετατροπή CH3OH % Μεατατροπή CH3OH, % Μοριακά κλάσµατα H 2, % W/F, gr(cat)/mmol/s Σχήµα 1: Επίδραση του λόγου W/F CH3OH στο βαθµό µετατροπής της µεθανόλης στη θερµοκρασία των 300 o C T, o C Σχήµα 2: Επίδραση της θερµοκρασίας στο βαθµό µετατροπής της µεθανόλης και στην παραγωγή του υδρογόνου (%mole).

3 Όπως είναι φανερό από το Σχήµα 1 κατά τη µείωση της τροφοδοσίας της µεθανόλης ο βαθµός µετατροπής αυξάνεται και για W/F CH3OH = gr(cat)/mmol/s στη θερµοκρασία των 300 o C επιτυγχάνεται βαθµός µετατροπής ίσος µε 95%. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τη διεξαγωγή πειραµάτων όσον αφορά την επίδραση της θερµοκρασίας στον βαθµό µετατροπής της µεθανόλης και στην παραγωγή του υδρογόνου. Στη θερµοκρασία των 320 o C επιτυγχάνεται ο µέγιστος βαθµός µετατροπής (98.9%) για Q CH3OH = ml/min. Στις ίδιες συνθήκες η µέγιστη παραγωγή υδρογόνου ανέρχεται στο 63 %. Η σειρά των πειραµάτων για τη µείωση της συγκέντρωσης του CO πραγµατοποιήθηκε στον αντιδραστήρα PROX. Μελετήθηκε η επίδραση του λογου λ=2[o 2 ]/[CO] στη µείωση της συγκέντρωσης του CO. Η παράµετρος του λ κυµαίνεται από 1.0 έως 3.0. Στο Σχήµα 3 φαίνεται η επίδραση του λόγου λ στον βαθµό µετατροπής % του CO και του Η 2. Η απόδοση του αντιδραστήρας PROX µελετήθηκε στο θερµοκρασιακό εύρος o C (Σχήµα 4). Σε υψηλότερες θερµοκρασίες, όπως αποδείχτηκε πειραµατικά µειώνεται ο βαθµός απόδοσης της µετατροπής του CO και αυξάνονται οι απώλειες του Η Μετατροπή H2,% Μετατροπή CO, % CO Conversion, % λ= ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 λ Σχήµα 3: Επίδραση του λ στο βαθµό µετατροπής του CO, Η 2. Q CH3OH =1.013 ml/min, T=200.2 o C Τ, ο C Σχήµα 4: Επίδραση της θερµοκρασίας στο βαθµό µετατροπής του CO για λ=1.5, Q CH3OH =1.013 ml/min,t=211 o C. Όπως παρατηρείται από το Σχήµα 3 µε την αύξηση της παραµέτρου λ αυξάνεται ο βαθµός µετατροπής του CO καθώς επίσης και του Η 2. Για λ=3 επιτεύχθηκε η µέγιστη µετατροπή του CO (98%), ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν απώλειες Η 2 κατά 10%. H βέλτιστη θερµοκρασία για τη µείωση της συγκέντρωσης του CO είναι Τ=211 o C (Σχήµα 4). Για λ=1.5 ο βαθµός µετατροπής του CO ανέρχεται στο 98%. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ASPEN PLUS Στη συγκεκριµένη µελέτη, θα παρουσιασθούν τρεις πιθανοί τρόποι κάλυψης των θερµικών αναγκών. Οι συστάσεις των εξόδων των δύο αντιδραστήρων προσοµοιώνουν τις αντίστοιχες της πραγµατικής µονάδας. Παράλληλα, µέσω αναζήτησης της βιβλιογραφίας και θερµοδυναµικών υπολογισµών [8,11], βρέθηκε πως ο βέλτιστος λόγος H 2 O/CH 3 OH για να επιτευχθεί χαµηλό ποσοστό CO, είναι µεταξύ Εποµένως, επιλέγοντας λόγο H 2 O/CH 3 OH ίσο µε 1.5, το σύστηµα δεν επιβαρύνεται µε µεγάλα θερµικά φορτία για την εξάτµιση του νερού (σε σχέση µε µεγαλύτερους λόγους) και άρα µπορεί πλέον να προσδιορισθεί ο λόγος Ο 2 /CH 3 OH που οδηγεί σε αδιαβατικές συνθήκες εντός του αντιδραστήρα αναµόρφωσης. Για τις συνθήκες λειτουργίας που εµφανίζονται παρακάτω, ο λόγος Ο 2 /CH 3 OH προσδιορίσθηκε στην τιµή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ Γενικά αναφέρεται για όλα τα διαγράµµατα ροής, πως µεθανόλη και νερό αναµιγνύονται και το υγρό ρεύµα εξατµίζεται και προθερµαίνεται µε χρήση των απαερίων ενός φούρνου στον εναλλάκτη HΙ-1a, ενώ το ίδιο ρεύµα απαερίων χρησιµοποιείται για την προθέρµανση του αέρα στον εναλλάκτη HΙ-1b πριν την είσοδο του αντιδραστήρα αναµόρφωσης. Το ρεύµα εξόδου του αντιδραστήρα αναµόρφωσης ψύχεται στον εναλλάκτη HΙ-2 και εισάγεται στο δεύτερο

4 αντιδραστήρα για τη διαδικασία της εκλεκτικής οξείδωσης, όπου επίσης το ρεύµα εξόδου του αντιδραστήρα εκλεκτικής οξείδωσης ψύχεται (το νερό έχει αποµακρυνθεί) στον εναλλάκτη ΗΙ- 3 και εισάγεται στην άνοδο της κυψέλης καυσίµου. Το µίγµα αερίων που δεν αντέδρασε στην κυψέλη καυσίµου, εισάγεται στο φούρνο, όπου επιπλέον ποσότητα µεθανόλης και αέρα χρησιµοποιείται για να δώσει την κατάλληλη θερµότητα (αέρια καύσης) που απαιτείται για την προθέρµανση των αντιδρώντων του αντιδραστήρα αναµόρφωσης. Οι θερµικές ανάγκες της κυψέλης καυσίµου δεν λαµβάνονται υπόψη σε αυτή τη µελέτη, αλλά τονίζεται πως σε µεγαλύτερες δυναµικότητες, η ψύξη της κυψέλης καυσίµου πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Οι συνθήκες λειτουργίας της µονάδας για την θεωρητική ανάλυση είναι: Θερµοκρασία αντιδραστήρα αναµόρφωσης 300 o C, θερµοκρασία αντιδραστήρα εκλεκτικής οξείδωσης 200 o C, λόγοι O 2 /CH 3 OH 0.12, H 2 O/CH 3 OH 1.5, Ο 2 /CO 1.5 (µετατροπή CO 98% και H 2 3%), ενώ οι συστάσεις είναι προσδιορισµένες µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα. Η µετατροπή του υδρογόνου στην κυψέλη καυσίµου είναι %, όπως επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες κατασκευαστικές εταιρίες και πειραµατικά αποτελέσµατα. Το σχήµα 5 παρουσιάζει το πρώτο διάγραµµα ροής, όπου οι έξοδοι των αντιδραστήρων ψύχονται µε χρήση νερού στους εναλλάκτες HI-2 και HI-3 αντίστοιχα και η προθέρµανση των αντιδρώντων πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο (HI-1a,b) µε χρήση των απαερίων του φούρνου. Σχήµα 5: Περιγραφή του πρώτου σεναρίου κάλυψης θερµικών αναγκών Με στόχο τη βελτίωση του πρώτου σεναρίου, τα θερµά ρεύµατα του νερού (~90-95 o C) των εναλλακτών HI-2 και HI-3, αναµιγνύονται και χρησιµοποιούνται για την θέρµανση (1 ο στάδιο) του µίγµατος µεθανόλη/νερό στον εναλλάκτη HI-1c, ενώ στη συνέχεια το µίγµα θερµαίνεται περαιτέρω µε τα απαέρια του φούρνου σε HI-1a (Σχήµα 6). Σχήµα 6: Περιγραφή του δευτέρου σεναρίου κάλυψης θερµικών αναγκών

5 Για το τρίτο σενάριο λειτουργίας, χρησιµοποιούνται τρία στάδια για την προθέρµανση των αντιδρώντων, ενώ δεν χρησιµοποιείται ψυκτικό νερό στους εναλλάκτες σε κανένα σηµείο της µονάδας (Σχήµα 7). Στο πρώτο στάδιο, η θερµή έξοδος του αντιδραστήρα αναµόρφωσης χρησιµοποιείται για την προθέρµανση των αντιδρώντων στον HI-2, που στη συνέχεια θερµαίνονται περαιτέρω µε την επίσης θερµή έξοδο του αντιδραστήρα εκλεκτικής οξείδωσης στον HI-3. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, τα απαέρια του φούρνου χρησιµοποιούνται για την τελική θέρµανση στον HI-1a. Για την υλοποίηση των σεναρίων στην πράξη τονίζεται, πως στην περίπτωση που τα ρεύµατα της διεργασίας που χρησιµοποιούνται για την προθέρµανση των αντιδρώντων δεν είναι διαθέσιµα (κυρίως στην έναρξη λειτουργίας της µονάδας), ο φούρνος θα λειτουργεί µε περισσότερη ποσότητα µεθανόλης και αέρα, ενώ θα απαιτείται και η παρουσία εναλλακτών στα σηµεία που πραγµατοποιείται θερµική αξιοποίηση ρευµάτων (έξοδος αντιδραστήρων κυρίως στο τρίτο σενάριο). Σχήµα 7: Περιγραφή του τρίτου σεναρίου κάλυψης θερµικών αναγκών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ O αντιδραστήρας αναµόρφωσης εµφανίζει µηδενικό θερµικό φορτίο (αδιαβατικές συνθήκες) και ο αντιδραστήρας εκλεκτικής οξείδωσης έκλυση θερµότητας ~Watt. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι θερµικές απαιτήσεις για κάθε σηµείο που εµφανίζεται ψύξη ή θέρµανση στα τρία σενάρια λειτουργίας και όπως παρατηρείται, η ίδια απαίτηση ψύξης για τις εξόδους των αντιδραστήρων εµφανίζεται και στα τρία σενάρια. Με τη θερµική αξιοποίηση ρευµάτων στο τρίτο σενάριο λειτουργίας, απαιτείται µικρότερο ποσό θερµότητας για την εξάτµιση και προθέρµανση του µίγµατος µεθανόλη/νερό (408.6Watt) από ότι στα δύο πρώτα σενάρια (557.5 Watt). Πίνακας 1. Θερµικές απαιτήσεις στα σηµεία ψύξης/θέρµανσης της ολοκληρωµένης µονάδας για τα τρία σενάρια λειτουργίας 1 ο Σενάριο 2 ο Σενάριο 3 ο Σενάριο Q, HI-1a, Watt Q, HI-1b, Watt Q, HI-1c, Watt Q, HI-2, Watt Q, HI-3, Watt Q, burner, Watt Q anode, Watt Q MEOH+AIR, Watt 3300 (εξώθερµη) (εξώθερµη) (εξώθερµη) Επιπλέον, η µικρότερη ποσότητα µεθανόλης και αέρα που είναι απαραίτητη στην είσοδο του φούρνου για το 2 ο και 3 ο σενάριο λειτουργίας (πίνακας 2) συντελεί σε µείωση κατά 28%

6 της απαιτούµενης συνολικά θερµότητας από τον φούρνο (πίνακας 1). Τονίζεται ότι η Q anode αφορά τη θερµότητα που παράγεται από τα απαέρια που εξέρχονται από την κυψέλη καυσίµου και η Q MEOH+AIR τη θερµότητα από τις βοηθητικές παροχές. Όπως παρατηρείται, η Q anode αντιστοιχεί στο 21% (1 ο σενάριο) και 29% (2 ο και 3 ο σενάριο) της συνολικής θερµότητας από το φούρνο. Πίνακας 2. Αποτελέσµατα για τις βοηθητικές παροχές κατά τη λειτουργία των τριών πιθανών σεναρίων κάλυψης θερµικών αναγκών της µονάδας Φούρνος Εναλλάκτες Μεθανόλη, mol/min Αέρας, mol/min Νερό (HI-2), mol/min Νερό (H1-3), mol/min 1 ο Σενάριο ο Σενάριο ο Σενάριο Ειδικότερα, µπορεί να παρατηρηθεί πως το δεύτερο και τρίτο σενάριο λειτουργίας συντελούν σε µείωση της χρήσης της µεθανόλης κατά 35% και του αέρα κατά 29% στην είσοδο του φούρνου σε σχέση µε το πρώτο σενάριο λειτουργίας. Βέβαια, το πρώτο και δεύτερο σενάριο λειτουργίας έχουν το πλεονέκτηµα της λειτουργίας της µονάδας σε αναπάντεχες ενάρξεις/παύσεις της λειτουργίας (απλά αυξάνεται η ποσότητα µεθανόλης/αέρα στην είσοδο του φούρνου), ενώ το τρίτο σενάριο παρόλο που θεωρείται ως πλεονέκτηµα η εξάλειψη της χρήσης του νερού, υστερεί στη λειτουργία σε περίπτωση αναπάντεχων ενάρξεων/παύσεων της µονάδας. Παρόλα αυτά όµως το πρώτο σενάριο λειτουργίας απορρίπτεται, καθώς δεν εµφανίζεται εκµετάλλευση των θερµών και ψυχρών ρευµάτων της διεργασίας µε αποτέλεσµα να υπάρχει ανάγκη για αυξηµένη ποσότητα µεθανόλης και αέρα στην είσοδο του φούρνου και µειωµένη απόδοση λειτουργίας. Παράλληλα, µπορεί να ειπωθεί πως το τρίτο σενάριο λειτουργίας είναι το πιο αποδοτικό για τη λειτουργία µίας αυτόνοµης µονάδας, εφόσον όµως εναλλάκτες θερµότητας τοποθετηθούν στην πράξη ώστε να λειτουργούν όταν δεν θα είναι διαθέσιµα τα θερµά ρεύµατα της διεργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη συγκεκριµένη εργασία πραγµατοποιήθηκε πειραµατική µελέτη όσον αφορά στην απόδοση του αντιδραστήρα αναµόρφωσης και του αντιδραστήρα εκλεκτικής οξείδωσης. Στον αντιδραστήρα αυτόθερµης αναµόρφωσης για θερµοκρασία Τ=320 o C παρατηρήθηκε µετατροπή της µεθανόλης κατά 98.9%. Κατά τη µελέτη του αντιδραστήρα PROX η συγκέντρωση το CO µειώθηκε στα 71ppm για Τ=211 o C, λ=1.5. Ταυτόχρονα παρατηρούνται απώλειες υδρογόνου κατά 10%. Το επόµενο βήµα είναι η λειτουργία της πιλοτικής µονάδας ως ένα αυτόνοµο σύστηµα µε την ενσωµάτωση της κυψέλης καυσίµου µε τροφοδοσία του ρεύµατος εξόδου του αντιδραστήρα PROX για την παραγωγή ισχύος. Με βάση τα αποτελέσµατα της σύστασης των ρευµάτων εξόδου από την πειραµατική µονάδα, η προκαταρκτική ανάλυση για το σχεδιασµό της βέλτιστης κάλυψης των θερµικών αναγκών της ολοκληρωµένης µονάδας προσδιόρισε τα κυριότερα σηµεία θέρµανσης και ψύξης µε κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης των βοηθητικών παροχών, καθώς και τη δυνατότητα αυτονοµίας του συστήµατος. Όπως διαπιστώθηκε, απαιτείται η παρουσία ανακυκλώσεων και θερµικών ολοκληρώσεων για την επίτευξη των στόχων, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την δυναµική ανάλυση του συστήµατος στα επόµενα βήµατα της µελέτης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η συγκεκριµένη εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα». Οι συγγραφείς ευχαριστούν τον Ερευνητή του Ι.Τ.Ε./Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ ρ. Θ. Ιωαννίδη για την κατασκευή των αντιδραστήρων και την προετοιµασία των καταλυτών καθώς και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την οικονοµική υποστήριξη.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Gubler L., G.G. Scherer, A. Wokaun, Phys. Chem. Chem. Phys. 3:325 (2003). [2]. Kamarudin S.K., Daud W.R.W., Som A.Md., Takriff M.S., Mohammad A.W., Loke Y.K., Che. Eng. Journal. 104:7 (2004). [3]. Hydrogen Energy and Fuel Cells A Vision of our Future, Summary Report, High Level Group for Hydrogen and Fuel Cells, June [4]. Boettner D.D., Moran M.J.. Energy. 29:2317 (2004). [5]. Barelli L., Bidini G., Gallorini F., Servili S. A review. Energy. 33:554 (2008). [6]. Lindström B. and. Petterson L.J, Int. J. of Hydrogen Energy. 26:923 (2001). [7]. Dauenhauer P.J., Salge J.R., Schmidt L.D., J. of Catal., 244:238 (2006). [8]. Ouzounidou M., Ipsakis D., Voutetakis S., Papadopoulou S. and P. Seferlis, submitted in Energy (Special Issue for PRES08), unpublished [9]. Avgouropoulos G., Ioannides Th., Appl. Catal. A: General. 244:155 (2003). [10]. Papavasiliou J., Avgouropoulos G., Ioannides Th., Catal. Commun. 5: 231 (2004). [11]. Chan S.H., Wang H.M., J. of Power Sources. 126:8 (2004).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ H 2 S ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ H 2 SO 4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ H 2 S ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ H 2 SO 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ H 2 S ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ H 2 SO 4 Δ. Ιψάκης 1, Τζ. Κράια 1,2, Π. Φυλάκη 3, Μ. Ουζουνίδου 1, Σ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEM, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 kw ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επίκουρος Καθ. Γ. Μαρνέλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ηµήτρης Κ. Λυγούρας και Ξενοφών Ε. Βερύκιος ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας, Μαρούσι και Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ελέγχου για κυψελίδα καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Κυψελών Καυσίμου Εφαρμογές»

«Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Κυψελών Καυσίμου Εφαρμογές» «Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Κυψελών Καυσίμου Εφαρμογές» Σάββας Τσοτουλίδης, Διπλ. Ηλ. Μηχ/κός, Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ II ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ 2010 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη Αποτελεσματικής Αξιοποίησης Γεωθερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14.1 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών η θερµότητας µπορεί να γίνεται µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανασκόπηση της εξέλιξης των κυψελών καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFCs) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Τάμπασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ 015. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Αλέξιος-Σπυρίδων Κυριακίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΦΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα