Η τςσολογία ηηρ ομάδαρ ζηη μονάδα Απσίαηπορ Μοζσονάρ Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η τςσολογία ηηρ ομάδαρ ζηη μονάδα Απσίαηπορ Μοζσονάρ Δ."

Transcript

1 Η τςσολογία ηηρ ομάδαρ ζηη μονάδα Απσίαηπορ Μοζσονάρ Δ. Σηε ζεκεξηλή παξνπζίαζε ζα πξνζπαζήζσ λα ζθηαγξαθήζσ ελ ζπληνκία ην ζέκα ηεο ςπρνινγίαο ηεο νκάδαο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Σηξαηνύ. Πσο δειαδή ην πεξηβάιινλ ηνπ ζηξαηνύ, επεξεάδεη θαη αιιειεπηδξά κε ηε ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ θαη ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθξνηνύληαη εληόο ηνπ. Τν ζύζηεκα ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ απνηειεί έλα νξγαληζκό πνπ ζπγθξνηείηαη από κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ιεπαπσία θαη ηε πειθαπσία. Εληόο ηνπ επηθξαηνύλ νη θάζεηεο (ηεξαξρηθέο) ζρέζεηο επηθνηλσλίαο πνπ επηβάιινπλ ζαθείο θαη μεθάζαξεο δηαθξίζεηο θαη ξόινπο ζπκπεξηθνξάο. Απνζηνιή ηνπ ε εθπαίδεπζε θαη ε κεηαηξνπή αηόκσλ εληειώο δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο ζε «ηθαλνύο καρεηέο» έηνηκνπο λα πνιεκήζνπλ γηα ηε παηξίδα ηνπο. Η ππνρξεσηηθή έληαμε ζην ζηξαηό θαζώο θαη ε νινέλα πην κεγάιε δηάζηαζε κεηαμύ ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, δεκηνπξγεί πνιιέο αιιαγέο θαη αληημνόηεηεο ζηε ςπρνινγηθή δσή ηνπ ζηξαηεπζίκνπ. Οη αληημνόηεηεο απηέο εθδειώλνληαη ζπρλά κε δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ νθείινληαη ζε κεγάιν κέξνο ζηηο ηδηαίηεξεο δπλακηθέο θαη θαηλόκελα ησλ νκάδσλ πνπ ζπγθξνηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνύ. Από ην 2 ν Παγθόζκην Πόιεκν θαη κεηά δηεπηζηώζε ν ηεξάζηηνο ξόινο ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ζηε κηθξή θπζηθή νκάδα ηνπ καρεηνύ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο θαη ηνπ εζηθνύ ηνπ ζηξαηεύκαηνο. «Τν εζηθό είλαη ε ζπλέπεηα, όρη ησλ παηξησηηθώλ ηδαληθώλ ή ηνπ κίζνπο πξνο ηνλ ερζξό, αιιά ησλ ηζρπξώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπληξόθνπο ηεο κάρεο. Η νκάδα απηή δίλεη ζην άηνκν εκπηζηνζύλε, ζάξξνο θαη θνπξάγην λα ππνκείλεη ηε βίαηε έληαζε πνπ πξνθαιεί ν θίλδπλνο» Stouffer, Οπζηαζηηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε ή όρη δπζπξνζαξκνζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ή ζπλαηζζεκάησλ παίδεη ν ηξόπνο πνπ ζρεηίδεηαη ν ζηξαηεύζηκνο, ηόζν κε ηελ νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ (νξηδόληηεο θαη ηζόηηκεο ζρέζεηο), όζν θαη κε ηε δηνίθεζε ή ηελ νκάδα ησλ αλσηέξσλ ηνπ (θάζεηεο ή ηεξαξρηθέο ζρέζεηο). Σε θνηλσληθό επίπεδν ή νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ θαίλεηαη λ απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα ζηήξημεο θαη θαιήο πξνζαξκνγήο ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο. Η νκάδα απνηειεί κηα αλεμάξηεηε νληόηεηα, θάηη κεγαιύηεξν θαη δηαθνξεηηθό από ην άζξνηζκα ησλ κειώλ ηεο, θαη εκθαλίδεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηλόκελα πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηνλ όξν «Οκαδηθή Δπλακηθή». Σ απηά πεξηιακβάλνληαη, ή αιιειεμάξηεζε ησλ κειώλ, ή θηλεηηθόηεηα, ε επηθνηλσλία, θαζώο θαη ε εμειηθηηθέο θάζεηο ηεο νκάδαο. (Γεώξγαο,1986).Ο νξηζκόο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο νκάδνο θαίλνληαη ζηηο δηαθάλεηεο. Ο ζηπαηόρ υρ Οπγανιζμόρ Πξίλ ζπλερίζνπκε είλαη ζθόπηκν λα πεξηγξάςνπκε ην ζηξαηό ζπλνιηθά σο θνηλσληθό νξγαληζκό, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζύγρξνλν management. Πξόθεηηαη «γηα κηα

2 κεγάιε θνηλσληθή νκάδα, όπνπ ε ηεξαξρία ηεο εγεζίαο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ξόισλ έρνπλ ηππνπνηεζεί ζε θαζνξηζκέλεο ζεηξέο θαη αμηώκαηα, νη θαλόλεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θαλνληζκνύο θαη νη κέζνδνη εξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο είλαη θαζνξηζκέλεο» Argyle, Κάζε νξγαληζκόο έρεη δομή (ηεξαξρία, ξόινη, δπλακηθέο ζρέζεηο), διαδικαζία θαη όπια (εθιεθηηθή αληαιιαγή θαη επηθνηλσλία από θαη πξνο ην πεξηβάιινλ). Σηε πεξίπησζή καο ν Σηξαηόο σο νξγαληζκόο απνηειεί κηα μεικηή δομή με ζηοισεία ςποσπευηική και κανονιζηικήρ (εθελονηικήρ) δομήρ. Σύκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία νη νξγαληζκνί θαηαηάζζνληαη ζε ηξείο βαζηθνύο ηύπνπο δνκήο, σο πξνο ηε ρξεζηκνπνηνύκελε εμνπζία θαη ηα θίλεηξα ησλ κειώλ ηνπ, δειαδή: 1) Υποσπευηική δομή (θπιαθέο, αλακνξθσηήξηα, άζπια) θαη ζηεξίδεηαη ζηε δύλακε, ηελ ηεξαξρία θαη ζην θόβν ηεο πνηλήο. 2) Ωθελιμιζηική δομή (βηνκεραλία) πνπ ζηεξίδεηαη ζηε λόκηκε δύλακε ηεο πιηθήο θπξίσο αληακνηβήο. 3) Κανονιζηική (εθελόνηική) δομή (Παλεπηζηήκηα, Ννζνθνκεία, Εθθιεζίεο, Εζεινληηθνί νξγαληζκνί) ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλόηεηα λα έιθνληαη ηα εζηθά θίλεηξα ησλ κειώλ θαη λα απηνδεζκεύνληαη εζεινληηθά από ηηο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ νξγαληζκνύ. Θα ιέγακε όηη ν ζηξαηόο θηλείηαη κεηαμύ δύν άθξσλ σο εθθξεκέο, άιινηε παίξλεη ηελ ππνρξεσηηθή ηνπ κνξθή (ζε θαηξό πνιέκνπ) θαη άιινηε ζηεξηδόκελνο ζηα θίλεηξα θαη ηε «ζπλεηδεηή πεηζαξρία» παίξλεη ηελ θαλνληζηηθή ηνπ κνξθή. Η δςναμική ηηρ ομάδαρ ζηη μονάδα Μεηά ηε ζύληνκε, αιιά απαξαίηεηε ζθηαγξάθεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ Σηξαηνύ σο νξγαληζκνύ, δειαδή σο έλα αιιεινδηαπιεθόκελν θαη αιιειεπηδξόλ ζύζηεκα κηθξώλ θαη κεγάισλ νκάδσλ, ζα πεξάζνπκε ζε κία πην πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ςπρνινγίαο ηεο νκάδαο ζην επίπεδν ηεο κνλάδαο (Κέληξα Καηαηάμεσο, Μνλάδεο εθζηξαηείαο). Δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη νη ζπλζήθεο ζηηο Μνλάδεο πξνζνκνηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό κε ηηο ζπλζήθεο ηεο Μεγάιεο Οκάδαο. Όηαλ νκηινύκε γηα Μ. Ο. αλαθεξόκεζα ζε ζπγθεληξώζεηο άλσ ησλ 20 αηόκσλ πνπ θζάλνπλ ηα 500 ή Είλαη ζεκαληηθό λα πεξηγξάςνπκε, πσο επεξεάδεηαη θαη ηη θαηλόκελα παξαηεξνύληαη ζε κηα Μεγάιε Οκάδα, από ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο, δει. αξθεί λα θαληαζζνύκε έλα θέληξν θαηαηάμεσο ή κία κνλάδα όηαλ ππνδέρεηαη ηνπο «λένπο». Οη Sciff & Glassman (1969) αλαθέξνπλ ηα εμήο: 1)Υπάξρεη απμεκέλε ηάζε γηα δεκηνπξγία ππν-νκάδσλ κε πην άθακπηε ηεξαξρία 2)Δηάιπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ δεζκώλ

3 3) Μεησκέλε επηθνηλσλία θαη νηθεηόηεηα κε ηνπο άιινπο, ηάζε γηα ζηεξεόηππεο θαη απνζηαζηνπνηεκέλεο ζρέζεηο. 4) Μεησκέλε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή - Παζεηηθή ζηάζε 5) Μεγαιύηεξε αίζζεζε απεηιήο γηα ην άηνκν. 6) Όζν απμάλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ηόζν κεγαιύηεξε ηάζε γηα ζπκκόξθσζε. Από ηα αλσηέξσ θαηαλνεί θαλείο πόζν επεξεάδεηαη ςπρνινγηθά ν λενζύιιεθηνο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ από ηελ νηθνγέλεηα ζηε Μεγάιε θαη Ξέλε αθόκε Οκάδα ηεο Μνλάδαο. Ψςσοδςναμική πποζέγγιζη σαπακηηπιζηικών θαινομένυν ηηρ Μεγάληρ Ομάδαρ. Οη Μ. Ο. δηεξεπλήζεθαλ από ην 2ν Π.Π. ζε ζεξαπεπηηθά θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ζηξαηησηηθά ή κε θαη πεξηγξάθεθαλ ελδηαθέξνληα νκαδηθά θαηλόκελα πνπ ζπλαληνύκε θαζεκεξηλά ζηηο κνλάδεο. Ο De Mare (1972) αλαθέξεη, όηη ην πεξηβάιινλ ηεο Μ.Ο. θηλεηνπνηεί πξσηόγνλνπο ακπληηθνύο κεραληζκνύο, όπσο ε ζρίζε θαη ε πξνβνιή ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό από πην εθιεπηπζκέλνπο κεραληζκνύο όπσο ε κεηαβίβαζε, ην άηνκν αηζζάλεηαη όηη βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Οη Μ.Ο. βηώλνληαη σο ηξνκαθηηθέο, πξσηόγνλεο, επηζεηηθέο, κε ηάζε λα πξνθαινύλ ςπρσηηθέο εθδειώζεηο θαη λα ππεξθαιύπηνπλ ηε ηαπηόηεηα ηνπ αηόκνπ. Σηε Μ.Ο. είλαη ε ζπλείδεζε πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή ην ηζνδύλακν ηεο ζπλείδεζεο, πνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη ε επηθνηλσλία. Γηα ην λενζύιιεθην πνπ αληηκεησπίδεη ηε Μ.Ο. ηνπ Κέληξνπ θαηαηάμεσο ην πξόβιεκα είλαη ε έιιεηςε ινγηθόηεηνο. Σπρλά ιέγεηαη «Εθεί πνπ ζηακαηά ε ινγηθή αξρίδεη ν ζηξαηόο» γηα λα ζπκπιεξώζνπλ νη παιηνί θαληάξνη «ν ζηξαηόο είλαη έλα κεγάιν ζρνιείν». Τα σαπακηηπιζηικά θαινόμενα θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνληαη θαηά ηε πξώηε θάζε ηεο θαηάηαμεο ζρεηίδνληαη: Με ηο σώπο και ηην αίζθηζη ηος σάοςρ Όζν κεγαιύηεξνο θαη αραλήο ν ρώξνο, ηόζν κεγαιύηεξε ε αίζζεζε ηνπ ράνπο. Με άγσορ και απειλή ηυν οπίυν ηηρ πποζυπικήρ ηαςηόηηηορ, λόγυ ηηρ ομοιομοπθίαρ. Η νκνηνκνξθία ζπκβάιιεη ζηε δπζθνιία δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηαπηνηήησλ θαη θηλεηνπνηεί ην άγρνο ηεο απώιεηαο ηαπηόηεηνο, Αμςνηικοί μησανιζμοί και παλινδπόμηζη Η Μ.Ο. ιεηηνπξγεί σο κηα παιηλδξνκεηηθή θαηάζηαζε πνπ «ςπρσηηθνπνηεί» παξνδηθά ην άηνκν, αλαγθάδνληάο ην λα ρξεζηκνπνηεί πξσηνγνλνπο κεραληζκνύο, όπσο ε πξνβνιή, ή πξνβιεηηθή ηαπηνπνίεζε, θαη ε ζρίζε.

4 Πξνβνιή ησλ αλεπηζύκεησλ πιεπξώλ ηνπ εαπηνύ ζηνπο άιινπο σο ζύλνιν, ζπλαηζζήκαηα επηθεηκέλνπ θηλδύλνπ θαη κόληκε αλακνλή επίζεζεο από ηνπο άιινπο. Αηζζήκαηα απνδπλάκσζεο θαη απώιεηαο ςπρηθώλ δπλάκεσλ. Η Μ.Ο. έρεη ηε ηάζε λα δηαηξείηαη ζε ππν-νκάδεο (παιηνί-λένη, Αζελαίνη-Έπαξρηώηεο) πνπ ζπρλά αληηπαξαηίζεληαη ε κηα ζηελ άιιε. Δεκηνπξγεί «Απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο» (Πξνβιεκαηηθνί, παξαπησκαηίεο) θαη γεληθόηεξα εθεπξίζθεη γεγνλόηα πνπ απνζπνύλ ηε πξνζνρή από ηε παξνύζα εκπεηξία. Δεκηνπξγεί εμσηεξηθνύο ερζξνύο, πξνθεηκέλνπ λ απνθύγεη ηελ εζσηεξηθή ζύγθξνπζε θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ελόηεηα ηεο. Πνιινί δηνηθεηέο ζρεκαηηζκώλ γλσξίδνληαο απηέο ηηο ηάζεηο εθηνλώλνπλ απηή ηελ αξλεηηθή ελέξγεηα, ζε ζεηηθέο εθδειώζεηο, όπσο έλα αζιεηηθό πξσηάζιεκα κεηαμύ ησλ κνλάδσλ ηνπ ζρεκαηηζκνύ. Τάζη για Γενίκεςζη, απλούζηεςζη, εξίζυζη-δημοκπαηικοποίηζη και ζηεπεοηςπία. Πσο αληηδξά ην άηνκν ζηα δύζθνια απηά ζπλαηζζήκαηα; Καηαθεύγεη ζηε γελίθεπζε θαη ηελ απινύζηεπζε πξνζπαζώληαο λα ζρεηηζζεί κε έλα απινύζηεξν αληηθείκελν, όπσο ν ιόρνο ή ν Λνραγόο ηνπ. Η ζρεηηθή απνζπξζε από ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη ζηεξενηππίεο είλαη ζηαζεξά θαηλόκελα. Αληίβαξν ζηηο ηάζεηο απηέο ε εκπηζηνζύλε ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε έληαμε ηνπ ζηηο άηππεο ππννκάδεο ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπ. Σε ζπλζήθεο νκάδαο ππάξρεη έληνλνο ν θόβνο ηνπ λα είζαη δηαθνξεηηθόο. Εμ νπ θαη ε ηάζε γηα νκνηνκνξθία θαη δεκνθξαηηθνπνίεζε. Η επηκνλή ινηπόλ ησλ ζηξαη. θαλνληζκώλ ζηελ νκνηνκνξθία θαη ηελ ηζόηεηα εθθξάδεη ηε γεληθόηεξε απαίηεζε ηεο νκάδαο σο όιν θαη ζπκβάιιεη ζηε ηαύηηζε κε ηα ζηξαηησηηθά δεδνκέλα. Ανάγκη για δομή και ιεπαπσία Ελώ ζηελ αξρή ν παληθόο δηαζπά θαη ζηακαηά ην κπαιό, ε επηζεηηθόηεηα θαη ν ζπκόο πνπ αλαδύνληαη ελώλνπλ θαη δεκηνπξγνύλ ηε δύλακε γηα νξγάλσζε, επηθνηλσλία θαη ζθέςε. Κηλεηνπνηνύληαη δπλάκεηο θαη άκπλεο πνπ βνεζνύλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ νξίσλ θαη ησλ αληνρώλ. Η επηζεηηθόηεηα, ν ζπκόο θαη ε καηαίσζε δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε γηα δνκή θαη ηεξαξρία. Γη απηό ν ζηξαηόο επηκέλεη ζηε πεηζαξρία θαη ηελ ηεξαξρία, ζηνπο ζαθείο θαη απινύο θαλνληζκνύο. Ψςσολογικέρ καηαζηάζειρ ηος «Εγώ» καηά ηην ένηαξη και πποζαπμογή ζηην Μονάδα Πεξηγξάθνληαη 3 ελαιιαζζόκελεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλεη ν ζηξαηηώηεο ζηε Μ.Ο. ηεο κνλάδνο 1) ην άηνκν πξνζπαζεί λα βξεη ηνλ εαπηό ηνπ εληαζζόκελν ζηελ νκάδα 2) ην άηνκν-κέινο εδξαηώλεη κηα ζρέζε κε ηελ νκάδα σο ζύλνιν. Υπέξβαζε ηεο αηνκηθόηεηνο

5 3) ην κέινο-άηνκν, όπνπ ε ηδηόηεηα ηνπ ζηξαηηώηνπ επηθξαηεί ηνπ αηνκηθνύ απηνπξνζδηνξηζκνύ. Ο πόλορ ηηρ Διοικήζευρ Η νκαιή εμέιημε όισλ απηώλ ησλ δηεξγαζηώλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ κνλίκσλ ζηειερώλ πνπ ζπρλά είλαη πξόηππα πξνο κίκεζε ή απνηεινύλ παηξηθέο θηγνύξεο. Η πξνζπάζεηα κεηάδνζεο ηεο θνπιηνύξαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο κνλάδνο, ησλ ζθνπώλ θαη ησλ θαλόλσλ, εμαξηάηαη από απηνύο. Οη Καηαδξνκέο, ηα Τεζσξαθηζκέλα θ.α. έρνπλ δηακνξθώζεη κε ηα ρξόληα ηε δηθή ηνπο θηινζνθία θαη πξαθηηθή. Η απνδνρή ηεο βνεζά ζηελ εμηδαλίθεπζε θαη ηε ηαύηηζε κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο κνλάδαο. Σε πεηξάκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνύ θιίκαηνο πνπ εγθαζηδξύεηαη από δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αξρεγίαο, θάλεθε όηη κε έλα απηαξρηθό αξρεγό, έρνπκε κεγαιύηεξε πνζόηεηα απνδηδόκελεο εξγαζίαο, πεξηζζόηεξε εμάξηεζε θαη ε εξγαζία ζηακαηνύζε όηαλ απνπζίαδε. Με έλα ζπκκεηνρηθό αξρεγό είρακε κηθξόηεξε πνζόηεηα απνδηδνκέλεο εξγαζίαο, κεγαιύηεξν θίλεηξν θαη ηθαλνπνίεζε ηεο νκάδνο θαη ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο παξά ηελ απνπζία ηνπ αξρεγνύ. Αιια πεηξάκαηα έδεημαλ, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπκκεηνρηθνύ αξρεγνύ ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, αιιά ε απηαξρηθή νκάδα ήηαλ πην γξήγνξε, πην απνηειεζκαηηθή θαη πην παξαγσγηθή. Καηαλνεί θαλείο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν Δηνηθεηήο ζηε δηακόξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο νκάδαο θαη γηαηί ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο ή ζηνλ πόιεκν πηνζεηείηαη ην απηαξρηθό κνληέιν δηνίθεζεο. Σε θαηξό εηξήλεο νη δύν απηέο ζηάζεηο ζα πξέπεη λα πηνζεηνύληαη ή λα ζπληίζεληαη αλάινγα κε ην έξγν ή ηε πξνζσπηθόηεηα ηνπ Δηνηθεηή. Φάζειρ ηηρ Ομάδαρ Σρεκαηηζκόο (Forming) Σύγθξνπζε (Storming) Απόθηεζε Καλόλσλ (Norming) Εθπιήξσζε (Reforming) Σηε κνλάδα ζα ήηαλ θάπσο δύζθνιν λα δηαθξίλνπκε θάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο νκαδηθήο δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ όηη είλαη από ηε θύζεο ηεο έλαο ρώξνο ζπλερώλ αιιαγώλ θαη δηαθνξνπνηήζεσλ, όπνπ ε εηνηκόηεο γηα ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε ή γεγνλόο είλαη θαλόλαο. Ελ ηνύηνηο ζε πεξηόδνπο αιιαγήο ηεο δηνηθήζεσο, έλαο έκπεηξνο παξαηεξεηήο, κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο θάζεηο πνπ αλαθέξακε, ηόζν ζηελ νκάδα ησλ ζηειερώλ, όζν θαη ζε όιν ην πξνζσπηθό γεληθόηεξα.

6 Σηε θαζεκεξηλή δσή ησλ κνλάδσλ ππάξρνπλ πεξίνδνη κεγαιύηεξεο ςπρνινγηθήο έληαζεο από άιιεο ηδηαίηεξα ζε θάζεηο αιιαγώλ ή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο - κεηαζέζεηο πξνζσπηθνύ. Κάζε ζεκαληηθή αιιαγή ζε κηα νκάδα πξνθαιεί αλαζηάησζε θαη ζπλαηζζήκαηα ραξάο ζιίςεο ή ζπκνύ, όρη κόλν ζηνπο «λενεηζειζόληεο», αιιά θαη ζηνπο παιηνύο ζηξαηηώηεο. Ο ζηξαηόο εκπεηξηθά έρεη θαζηεξώζεη ηηο βξαδηέο νπιίηε πνπ ζηε πεξίπησζε ησλ κεηαζέζεσλ, ηεο ππνδνρήο ησλ «λέσλ» θαη ηνπ απνραηξεηηζκνύ ησλ «παιηώλ», παίξλνπλ έλα ραξαθηήξα ζεηηθήο εθηόλσζεο ηνπ έληνλνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θνξηίνπ πνπ δηαθηλείηαη ζηηο πεξηόδνπο απηέο. Η πεξίνδνο ησλ αζθήζεσλ ζπζθίγγεη ηηο ζρέζεηο ηεο κνλάδνο, ιόγσ ηεο 24σξεο ζπκβίσζεο κε ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ νκαδηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία. Παξά ην όηη ζην ζηξαηό δελ ππάξρεη επίζεκα ε δηάθξηζε παιηόο - λένο, ζα ηνλίζνπκε όηη απηέο νη δπν ππννκάδεο δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα. Οη δνθηκαζίεο πνπ ζπρλά επηβάιινπλ, νη κελ ζηνπο Δε ζπλδπάδνληαη κε ηε θάζε εμεξεύλεζεο ηεο πξνζσπηθόηεηνο ησλ λέσλ θαη ησλ νξίσλ ηνπο, ώζηε λα απνθαηαζηαζεί ε εκπηζηνζύλε κεηαμύ ηνπο. Ο ξόινο ηεο δηνίθεζεο είλαη λα ακβιύλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ππννκάδσλ θαη λα επνδώζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Δηάθνξεο ππννκάδεο «πξνβιεκαηηθώλ» (παξαπησκαηίεο, βνεζεηηθνί θ.α.) είλαη δπλαηό λα παίδνπλ ην ξόιν ηνπ «καύξνπ πξνβάηνπ» πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζπλνρή ησλ ππνινίπσλ. Οη παξεκβάζεηο ηνπ Δθηε, ηνπ γηαηξνύ, ή ηνπ ςπρνιόγνπ είλαη δπλαηό λα δηεπξύλνπλ ηα πεξηζώξηα αλεθηηθόηεηαο ηεο νκάδαο, απμάλνληαο ηε ζπλνρή ηεο ζε πην νπζηαζηηθέο θαη αλζξώπηλεο βάζεηο. Εθηόο ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, ν ζηξαηόο θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη, ζε κηα γεληθόηεξε πξνζπάζεηα θνηλσληθήο αγσγήο πνπ πξνζπαζεί λα θαιύςεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα ειιείκαηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ ζηε πνιηηηθή δσή (λαξθσηηθά, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, θ.α.) Έηζη θαίλεηαη όηη ε ζηξαηηση. Θεηεία εθηόο ησλ άιισλ απνηειεί κία δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηεο πξνζσπηθόηεηνο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο θνηλσληθέο λόξκεο. Η δηαδηθαζία σξίκαλζεο είλαη αλάινγε απηήο πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο ζεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο. Σύκθσλα κε ην Τζέγθν (1984) ζηεξίδεηαη ζηελ ελαιιαγή από ην Αλήιηθν επίπεδν, όπνπ ιεηηνπξγεί ζπλήζσο ν ζηξαηηώηεο ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ, δεδνκέλσλ θαη ησλ αλήιηθσλ ξόισλ πνπ θαιείηαη λα παίδεη ζην ζηξαηό σο εθηειεζηηθό όξγαλν, ζην Σπλνκήιηθν επίπεδν, όπνπ ιεηηνπξγεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ην Ελήιηθν, όηαλ αλαιακβάλεη ππεύζπλνπο ξόινπο σο παιαηόο πιένλ θαη εθπαηδεπκέλνο ζηξαηηώηεο. Η ελαιιαγή θαη ην πέξαζκα από ην έλα επίπεδν ζην άιιν, θαίλεηαη λα ηζρπξνπνηεί ηηο άκπλεο ηνπ αηόκνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζε επέιηθηεο θαη δεκηνπξγηθέο ζηάζεηο δσήο (π.ρ. ζεζκόο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο). Θα πξέπεη ηέινο λα ηνλίζνπκε όηη ν ζπκβνιηζκόο πνπ επηθξαηεί ζην ζηξαηό, (ραηξεηηζκνί, δηαθξηηηθά, αλαθνξέο, επηζεσξήζεηο, αζθήζεηο ππθλήο ηάμεσο) ιεηηνπξγνύλ κε έλα ζπκπεξηθνξηθό ηξόπν (εμαξηεκέλα αληαλαθιαζηηθά) εθκάζεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη, αιιά δίλεη ηελ επθαηξία επίζεο γηα θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ελεκέξσζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δηαθηλνύληαη ζηε

7 κνλάδα, πξνάγνληαο έηζη ηελ νκαδηθή ζπλνρή θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο. Τν άηνκν ελδνβάιιεη θαη ηππνπνηεί ηηο ζπκπεξηθνξέο, δξαζηεξηόηεηεο θαη θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη, κε απνηέιεζκα ζε θαηαζηάζεηο ςπρνινγηθήο πίεζεο λα ιεηηνπξγεί απηόκαηα θαη κεραληθά. Όπσο είλαη θαηαλλόεην, ε δπλακηθή ηεο θάζε νκάδαο εκπεξηέρεη δεκηνπξγηθέο θαη θαηαζηξόθηθέο δπλάκεηο πνπ ζηε πεξίπησζε ηνπ ζηξαηνύ, αλαδεηθλύνληαη θπξίσο από ηνλ ηξόπν δηνίθεζήο ηεο. Είλαη πξνθαλέο πιένλ, όηη νη ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ (ηεξαξρία, νκνηνκνξθία, δηάηαμε ζε ιόρνπο, δηκνηξίεο, νκάδεο θ.ι.π.) δελ δηακνξθώζεθαλ ηπραία αιιά απνηεινύλ απνζηάγκαηα εκπεηξίαο εηώλ πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνιάβνπλ ηα αξλεηηθά θαηλόκελα ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ θαη λα επσθειεζεί θαη λα εληζρύζεη ηα ζεηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Η ηεξαξρηθή δηάηαμε ηεο κνλάδνο θαη ε δηαίξεζή ηεο ζε κηθξόηεξεο ππνκνλάδεο όπνπ πξνίζηαηαη πάληα έλαο βαζκνθόξνο, κείσλεη ηελ έληαζε θαη ην ζηξέο ηεο κεγάιεο νκάδνο ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη ηελ εκπνδίδεη λα γίλεη πιήζνο ή όρινο. Θα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε πνιινύο αθόκε ζεηηθνύο νκαδηθνύο κεραληζκνύο πνπ βνεζνύλ κία κνλάδα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ηόζν γηα ηελ ίδηα σο ζύλνιν, όζν θαη γηα ηα κέιε ηεο μερσξηζηά. Οη κεραληζκνί απηνί ζρεηίδνληαη κε α) θνηλσληθή απνδνρή β) αιηξνπτζκό γ) αίζζεζε νηθνπκεληθόηεηαο δ)δηαλλνεηηθνπνίεζε-θαηαλνήζε ησλ ζρέζεσλ ε) θαηαλλόεζε θαη έιεγρνο ηεο παξαγκαηηθόηεηνο θαη ηνπ εαπηνύ ζη) θνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ άιισλ - δηαπξνζσπηθή κάζεζε, ε) ππνζηεξηθηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπλεθηηθόηεηα θαη αιιειεγγύε ηεο νκάδνο. Η επίγλσζε ινηπόλ ηεο νκαδηθήο δπλακηθήο αθνξά θάζε ζηέιερνο θαη ηδηαίηεξα ην πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία, ώζηε λα πξνζπαζεί από ηε ζέζε ηνπ λα ζπκβάιεη ζε απηό πνπ ζην ζηξαηό νλνκάδνπκε «πλεύκα κνλάδνο».

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΖΗΟΛΟΓΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΖΗΟΛΟΓΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΖΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ H Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Γεληθά (κία πεξηήγεζε) 1. Γνκηθά ζηνηρεία ηεο Οξγάλσζεο (ζρεδηαζκόο εξγαζηώλ, ζπληνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ, νκαδνπνίεζε/ηκεκαηνπνίεζε εξγαζηώλ, αλάζεζε αξκνδηνηήησλ,

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα