ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος XCIX, Γεστέρα 17 Μαΐοσ πληαθηηθή Οκάδα: Βιαζηάξεο Γηάλλεο Επγά Ησάλλα-Νηθνιέηηα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Παλαγησηίδνπ Ράληα πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Δπίζθεςε ηνπ Βξαδηιηάλνπ πξνέδξνπ Lula da Silva ζηε Μόζρα: «Άξσκα» ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άμνλεο ηελ ελέξγεηα, ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Άγθπξα Η Ρσζία ζηε Μέζε Αλαηνιή: πξνο θάιπςε θελνύ ηζρύνο θαη ελίζρπζε γνήηξνπ Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα

2 Δπίζθεςε ηνπ Βξαδηιηάλνπ πξνέδξνπ Lula da Silva ζηε Μόζρα: «Άξσκα» ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άμνλεο ηελ ελέξγεηα, ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο Γηήκεξε επίζεκε επίζθεςε πξαγκαηνπνίεζε ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα ν πξφεδξνο ηεο Βξαδηιίαο, Luiz Inácio Lula da Silva, ζηηο 13 θαη 14 Μαΐνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηβεβαηψζεθε ε έληνλε δπλακηθή ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα αλάκεζα ζηε Μφζρα θαη ηε Μπξαδίιηα. Πξάγκαηη, ν Βξαδηιηάλνο πξφεδξνο είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζεί κε ηνλ νκφινγφ ηνπ, Dmitry Medvedev, θαη ζην επίθεληξν ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο βξέζεθε έλα επξχηαην θάζκα πεδίσλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ελψ νη δχν πιεπξέο πξνρψξεζαλ θαη ζηελ ππνγξαθή δηάθνξσλ κλεκνλίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη έλα ζρέδην γηα ηελ ζηαδηαθή άλνδν ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο Βξαδηιίαο ζην επίπεδν κηαο «ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο». Δπηζεκαίλεηαη πσο νη δχν εγέηεο ζπλαληηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά ζε δηάζηεκα ελφο κήλα, θαζψο ν Ρψζνο πξφεδξνο είρε θηινμελεζεί ζηηο 16 Απξηιίνπ ζηε Μπξαδίιηα, ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ησλ ρσξψλ ηεο νκάδαο BRIC (Brazil, Russia, India, China). Όπσο θάλεθε μεθάζαξα απφ ηελ αηδέληα ηεο επίζθεςεο, ζηφρνο ησλ δχν πιεπξψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο, ελεξγεηαθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε κεγαιφπλνσλ ζρεδίσλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ φγθνπ ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ (4,6 δηο δνιάξηα ην 2009) ζηα επίπεδα ζηα νπνία θπκαίλνληαλ πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (6,8 δηο δνιάξηα). Ο πξφεδξνο Lula, κηιψληαο ζε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα, αθνχ ππνγξάκκηζε πσο ην δηάζηεκα ην δηκεξέο εκπφξην ηεηξαπιαζηάζηεθε, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ πσο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ε αλνδηθή ηάζε ζα ζπλερηζηεί θαη πνιχ ζχληνκα ν φγθνο ηνπ ζα μεπεξάζεη ηα 10 δηο δνιάξηα. Παξάιιεια, θαηνλφκαζε ηηο δχν θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θηλεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο: «Υξεηάδεηαη έλα πνηνηηθφ άικα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ καο: πξέπεη λα απμήζνπκε ην κεξίδην ησλ αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζηνλ φγθν ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ) θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνπο θξαγκνχο».

3 Πξάγκαηη, ην δίπηπρν αλάπηπμεο πνπ έζεζε ν πξφεδξνο Lula θπξηάξρεζε ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ κε ηνλ Ρψζν πξφεδξν. ην ηνκέα ησλ αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ, θαηαξρήλ, ηελ εγθαηάζηαζε ζηε Ρσζία κνλάδαο παξαγσγήο ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ ERJ-145 ηεο βξαδηιηάληθεο εηαηξείαο Embraer, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πιένλ επηηπρεκέλεο παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο (αο ζεκεησζεί εδψ ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηηο 13 Μαΐνπ ν Πνισλφο ππνπξγφο Άκπλαο, Bogdan Klich, αλαθνίλσζε πσο ε πνισληθή θπβέξλεζε ζα πξνκεζεπηεί αεξνζθάθε ηεο Embraer γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο, πξνο αληηθαηάζηαζε εθείλνπ πνπ θαηέπεζε παξαζχξνληαο ζην ζάλαην ηνλ πξφεδξν L. Kaczynski). Δπίζεο, ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ζπδεηήζεηο γηα αγνξά απφ ηελ βξαδηιηάληθε θπβέξλεζε ξσζηθψλ αληηαεξνπνξηθψλ ζπζηεκάησλ, πηζαλφηαηα Tor-M1, φπσο απνθάιπςε ν Mikhail Dmitriyev, επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξαηησηηθή θαη Σερληθή πλεξγαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ θαηεχζπλζε πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαγκψλ, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ εθηελψο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηηο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ. Αζθαιψο, απφ ηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε ελεξγεηαθή δηάζηαζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ν ξσζηθφο ελεξγεηαθφο θνινζζφο Gazprom κέρξη ηα ηέιε ηνπ ρξφλνπ ζα έρεη αλνίμεη πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, ην νπνίν ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ην ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ηνπ νκίινπ ζηε Βξαδηιία, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Πέξαλ, φκσο, απηνχ, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ επίζεο ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ ζηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο θαη ζεξκνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Βξαδηιία. Σέινο, νη da Silva θαη Medvedev είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη ην δήηεκα ησλ ππξεληθψλ ηνπ Ηξάλ. Δλ πξνθεηκέλσ, κάιηζηα, ν Ρψζνο πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηηο 14 Μαΐνπ, ζηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ παξαρψξεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ Βξαδηιηάλν νκφινγφ ηνπ, ζηελ επηθείκελε επίζθεςε πνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Σερεξάλε (πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 16 Μαΐνπ), ε νπνία ζα είρε ην ραξαθηήξα κηαο χζηαηεο πξνζπάζεηαο αλαβίσζεο ησλ δηπισκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν Medvedev, αθνχ εμέθξαζε ηελ ειπίδα ηνπ λα έρεη επηηπρία ε απνζηνιή ηνπ πξνέδξνπ Lula, ππνγξάκκηζε πσο απηή ζα είλαη ε

4 ηειεπηαία επθαηξία ηεο Σερεξάλεο λα απνθχγεη ηηο θπξψζεηο πνπ ζα ηηο επηβάιιεη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Εκτίμηση Σα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βξαδηιίαο ζηε Μόζρα θαίλεηαη λα επηβεβαηώλνπλ ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ ιόγν γηα ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ξσζηθήο εγεζίαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηζρπξώλ δεζκώλ κε ηηο ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο αλαδπόκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηνπ πιαλήηε. Οη ελ ιόγσ δεζκνί αλαπηύζζνληαη ηόζν ζε δηκεξέο, όζν θαη ζε πνιπκεξέο επίπεδν (βι. BRIC), ελώ εθηείλνληαη ζε πνιινύο θαη δηάθνξνπο ηνκείο, από ηελ ελέξγεηα κέρξη ηελ άκπλα θαη ηελ ηερλνινγία. ηελ πεξίπησζε ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο Βξαδηιίαο είλαη πξνθαλέο πσο ηα πεδία ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα εληαζεί ε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία είλαη πνιπάξηζκα. Ωζηόζν, ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί είλαη αθόκε καθξύο, θαζώο παξά ηηο πξνόδνπο ην δηκεξέο εκπόξην παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ίδην θαίλεηαη πσο ηζρύεη θαη ζην πεδίν ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα δηεζλή δεηήκαηα: ε πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ πνιηηηθώλ ησλ ρσξώλ ηνπ BRIC απέλαληη ζηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο (π.ρ. ζην ζέκα ησλ ππξεληθώλ ηνπ Ιξάλ) παξακέλεη έλα αλνηρηό δήηεκα. Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Άγθπξα ηελ Άγθπξα βξέζεθε ν Ρψζνο πξφεδξνο ηελ Σεηάξηε 12 Μαΐνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληεζεί κε ηελ ηνπξθηθή εγεζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ εληεθάηε ζπλάληεζε θνξπθήο ησλ δπν ρσξψλ απφ ην 2004 γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε ηνπο. ηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ θπξηάξρεζαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, ηελ νηθνλνκία, ηελ θαηάξγεζε ηεο βίδαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ζέκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ππνγξάθεθαλ είθνζη δηκεξείο ζπκθσλίεο. Κεληξηθή ζέζε ζηηο ζπλνκηιίεο ησλ δπν πιεπξψλ είρε ην δήηεκα ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηάζηνπ ηεο Σνπξθίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θηιφδνμν πνιπδάπαλν ζρέδην- ζεκεηψλεηαη φηη ε αμία ηνπ εθηηκάηαη ζηα είθνζη δηο επξψ- ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζηε λφηηα αθηή ηεο Σνπξθίαο ζα αλαιάβεη κηα θνηλνπξαμία, ππφ ηελ εγεζία ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο Atomstroiexport, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ε Ηηαιία. Ζ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ην Ννέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηα επφκελα ηξία ρξφληα. Σν εξγνζηάζην, ην

5 νπνίν ζα απνηειέζεη ην πξψην ξψζηθν ππξεληθφ εξγνζηάζην εθηφο ζπλφξσλ, ππνινγίδεηαη φηη ζα απνθέξεη κεγάια θέξδε θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Ζ κηζή απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πσιείηαη ζηελ Σνπξθία ζε κηα πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαη ε ππφινηπε πνζφηεηα ζα πσιείηαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ζ Ρσζία έρεη ήδε πξνηείλεη ηελ θαηαζθεπή άιισλ ηεζζάξσλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ ζηελ ηδία πεξηνρή, ελέξγεηα ε νπνία κάιινλ σο πξφσξε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκθσλία απηή δελ έρεη επηθπξσζεί αθφκε απφ ην ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην, ην φπνην ζην παξειζφλ έρεη απνξξίςεη κηα παξφκνηα απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνμεληθήο ζεψξεζεο δεδνκέλνπ φηη ηνπιάρηζηνλ δπφκηζε κε ηξία εθαηνκκχξηα Ρψζνη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ Σνπξθία θάζε ρξφλν. Σν λέν θαζεζηψο αθνξά ηαμίδηα δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ ηξηάληα εκεξψλ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζεη άκεζα κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε ηεο βίδαο. Ο Ρψζνο πξφεδξνο ηφληζε πσο πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ κεγάιε απφθαζε θαζψο ζα βνεζήζεη λα έξζνπλ νη δπν ιανί πην θνληά θαη επνκέλσο ζα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ κειινληηθά. Δπηπξφζζεηα, νη δπν ρψξεο ππέγξαςαλ έλα θνηλφ πξφγξακκα γηα ηελ ακνηβαία πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπο γηα ην επφκελν έηνο θαη έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηηο κεηαθνξέο ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη πξναλαθεξζείζεο ζπκθσλίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επφδσζε ηνπ δεδεισκέλνπ ζηφρνπ ησλ δπν πιεπξψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Τπνγξακκίδεηαη φηη επί ηνπ παξφληνο, ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ππνινγίδεηαη ζηα ηξηάληα δηο επξψ, ελψ νη δπν πιεπξέο επηδηψθνπλ ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Ο Dmitry Medvedev ηφληζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο είλαη «θηιφδνμνο, αιιά εθηθηφο». Οη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ επίζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ππφ ζρεδίαζε αγσγφ ακςνχληαο-σζεηράλ πγθεθξηκέλα, εμεηάζζεθαλ πηζαλνί ηξφπνη ψζηε ε Ρσζία λα ζπκκεηάζρεη κειινληηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ, ηελ νπνία έρνπλ αλαιάβεη ε ηνπξθηθή εηαηξεία Calik θαη ε ηηαιηθή πνιπεζληθή Eni. Μάιηζηα, ε Ρσζία ζε κηα θίλεζε θαιήο ζέιεζεο ζπκθψλεζε λα εμαηξέζεη ηελ Σνπξθία απφ ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα δελ θαηαλαιψζεη ην θπζηθφ αέξην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Σέινο, πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα, φπσο ην δήηεκα ηνπ ζχιαθα ηνπ Ναγθφξλν Καξακπάρ θαη νη

6 ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Αξκελία, βξεζήθαλ επίζεο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δπν πιεπξψλ. Ο Ρψζνο πξφεδξνο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ γηα ηελ ηειηθή επίιπζε ησλ δπν απηψλ ζεκάησλ θαη εμήξε ην «άλνηγκα» ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ Αξκελία, ηνλίδνληαο παξάιιεια πσο νη ζπκθσλίεο ηεο Επξίρεο (κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Αξκελίαο) απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο θαη ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Ο Medvedev ππνγξάκκηζε πσο ελζαξξπληηθά βήκαηα έρνπλ γίλεη θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ δηκεξψλ δηαθφξσλ Αξκελίαο θαη Αδεξκπατηδάλ. εκεηψλεηαη πσο ην ηαμίδη ηνπ Ρψζνπ πξφεδξνπ ζηελ Σνπξθία απνηέιεζε ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ ηεο πεξηνδείαο ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ο Dmitry Medvedev έθαλε ιφγν γηα κηα εμαηξεηηθή κέξα γηα ηηο ξσζν-ηνπξθηθέο ζρέζεηο, θαη ππνγξάκκηζε πσο πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ αξρή κηαο εμαηξεηηθά επσθεινχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Δθηίκεζε H ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο είλαη εκθαλήο. Οη δπν πιεπξέο δηεπξύλνπλ ζπζηεκαηηθά ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε λένπο ηνκείο κέζσ ησλ ζπρλώλ επαθώλ ηνπο, ελώ θεξδίδνπλ έδαθνο θαη ζηνλ επηθνηλσληαθό ηνκέα. Aλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο λαη κελ ζεσξείηαη θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο, σζηόζν πξόθεηηαη γηα έλα έξγν θνζηνβόξν, κε κεγάιν νηθνλνκηθό ξίζθν, ελώ θαη ε απόζβεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί καθξνπξόζεζκα. ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη ε αλεζπρία ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ αλαθνξηθά κε ηελ ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αιιαγή ζπζρεηηζκώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, θαη επηπξόζζεηα ν θόβνο γηα ηελ ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα κε εηξεληθνύο ζθνπνύο. Σν ξίζθν πνπ ζπλνδεύεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε απνξξέεη επίζεο θαη από ην γεγνλόο όηη ζρεηηθή ζπκθσλία έρεη απνξξηθζεί ήδε κία θνξά ζην παξειζόλ από ην ηνπξθηθό θνηλνβνύιην. πλεπώο, δελ απνθιείεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν λα κείλεη ζηα ραξηηά ελ ηέιεη. ε θάζε πεξίπησζε, ε θσιπζηεξγία ησλ Βνύιγαξσλ ζρεηηθά κε ηνλ αγσγό Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε έρεη ζηξέςεη ην ξώζηθν ελδηαθέξνλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά πξνο ηελ Σνπξθία. Ίζσο, ε Ρσζία αλαγθαζηεί λα αιιάμεη ηνπο ελεξγεηαθνύο ηεο ζρεδηαζκνύο ζην κέιινλ εμαηηίαο ηεο

7 ζηάζεο απηήο ηεο Βνπιγαξίαο. Πξάγκαηη, ήδε ζπδεηηέηαη ην ελδερόκελν ζπγρώλεπζεο ηνπ αγσγνύ Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε κε ηνλ αγσγό ακςνύληα- Σζεηράλ, ρσξίο, όκσο, λα έρνπλ ιεθζεί νξηζηηθέο απνθάζεηο. Βέβαηα, εύινγα, γελληέηαη ην εξώηεκα θαηά πόζν ζπκθέξεη ηε Μόζρα ν έιεγρνο από κέξνπο ηεο Σνπξθίαο σο ρώξαο δηέιεπζεο ελόο ηόζν κεγάινπ κέξνπο ηεο ξσζηθήο ελέξγεηαο. Γεδνκέλνπ όηη ε Άγθπξα ειέγρεη ην 70% πεξίπνπ ηνπ πεηξειαίνπ ησλ ηελώλ, ην Κξεκιίλν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην θαηά πόζν ην ζπκθέξεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία, εληείλνληαο παξάιιεια ηελ ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε από ηελ Σνπξθία, ε νπνία ηζηνξηθά έρεη απνδεηρζεί απξόβιεπηε θαη ζρεηηθά αζηαζήο εηαίξνο. Η ξσζηθή εγεζία, εμάιινπ, δελ γλσξίδεη πνηα ζα είλαη ε ηνπξθηθή εγεζία ζην κέιινλ θαη αλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ζα ζπληάζζνληαη κε απηά ηεο πξώηεο ή εάλ ε Άγθπξα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα σο εξγαιείν πίεζεο ελάληηα ζηελ Μόζρα. ίγνπξα ν ηζηνξηθόο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ δε κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζα ζε ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, έθηνο βέβαηα εάλ ππάξμεη έλαο ηζηνξηθόο ζπκβηβαζκόο πνπ όκσο δε θαίλεηαη πηζαλόο πξνο ην παξόλ. Γηαθαίλνληαη ζπλεπώο ηα όξηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη πάξα ηελ πίεζε ηεο Σνπξθίαο γηα ζπκπαξαγσγή νπιηθώλ ζπζηεκάησλ, ε Ρσζία έρεη αξλεζεί θαηεγνξεκαηηθά. Δπίζεο είλαη βέβαην πσο ε Μόζρα παξαθνινπζεί κε επηθύιαμε ηα αλνίγκαηα ηεο Άγθπξαο πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία, θαζώο ε ίδηα έρεη απνδείμεη ήδε από ηελ πεξίνδν ηνπ Οδάι πσο ζεσξεί ηελ πεξηνρή απηή ην «εγγύο εμσηεξηθό» ηεο θαη άξα δελ πξόθεηηαη λα δερηεί ηελ επηξξνή άιισλ ρσξώλ. Όια απηά, ίζσο, αλαβηώζνπλ ηνλ αληαγσληζκό ησλ δπν ρσξώλ ζην κέιινλ εηο βάξνο ηεο κέρξη ηώξα ζπλεξγαζίαο ηνπο. Ζ Ρσζία ζηε Μέζε Αλαηνιή: πξνο θάιπςε θελνύ ηζρύνο θαη ελίζρπζε γνήηξνπ ηε Μέζε Αλαηνιή επηρεηξεί λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηεο ε Ρσζία, πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά αλνηρηψλ θηλήζεσλ πνπ ζίγνπξα πξνμελνχλ έληνλν δηεζλέο ελδηαθέξνλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο επηδίσμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ε ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ρσζίαο, Dmitry Medvedev, κε ηνλ πξφεδξν ηεο πξίαο, Bashar Al-Assad, θαη ηνλ εγέηε ηεο Hamas, Khaled Mashaal.

8 Οη ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ Ρσζίαο θαη πξίαο ζηηο 12 Μαΐνπ επηθεληξψζεθαλ ζηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ν Dmitry Medvedev πξφηεηλε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ, πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ππνγξάκκηζε φηη ε ρψξα ηνπ πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο γηα ηε πξία. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ κε ηνλ Mashaal, ν Medvedev ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ζπκθηιίσζεο κεηαμχ Hamas θαη Fatah θαη επέκεηλε φηη θαλέλαο παξάγνληαο δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί απφ ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σφληζε αθφκε, πφζν ζεκαληηθή ζεσξεί ηελ εγθαζίδξπζε ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε απφδνζε ππφζηαζεο ζηελ ελ ιφγσ νξγάλσζε κέζσ επηζήκσλ επηζθέςεσλ είλαη κηα πξαθηηθή πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ απφζηαζε πνπ θξαηνχλ ηα ινηπά κέιε ηνπ θνπαξηέηνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ έρνπλ ζέζεη σο φξν γηα ηελ έλαξμε επαθψλ ηελ απνθήξπμε ηεο ηξνκνθξαηίαο εθ κέξνπο ηεο Hamas. Ζ Ρσζία είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ δηαηεξνχλ δεζκνχο κε ηελ Hamas, θαζψο ηφζν ε ΔΔ - ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο - φζν θαη νη ΖΠΑ θαη ην Ηζξαήι ηε ζεσξνχλ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Ζ ίδηα ε Hamas απνδίδεη ηζηνξηθή ζεκαζία ζηελ ζπλάληεζε, θαζψο ηε αληηκεησπίδεη σο ζεκάδη αλαγλψξηζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ππφζηαζεο θαη επηβεβαίσζεο ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο φηη εθπξνζσπεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ Παιαηζηηλίσλ. Ηδηαίηεξα ηζρπξή, έσο θαη νξγηζκέλε, ππήξμε ε αληίδξαζε ηνπ Ηζξαήι φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ επίζθεςε. Ο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο ζε δήισζή ηνπ ζηηο 13 Μαΐνπ δελ δίζηαζε λα εθθξάζεη επίζεκα ηελ «βαζηά απνγνήηεπζή» ηνπ, ηνλίδνληαο πσο αλέκελε ε Ρσζία λα αλαιάβεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ελάληηα ζηνλ ηξφκν ηεο Hamas. Τπεξαζπηδφκελνο ηελ θίλεζε ηεο ρψξαο ηνπ, ν εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο, Andrei Nesterenko, ζε δήισζή ηνπ ηελ ίδηα κέξα, ππνγξάκκηζε πσο «ε Hamas δελ είλαη κηα ηερλεηή θαηαζθεπή. Δίλαη έλα θίλεκα πνπ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ζπκπάζεηα κεγάινπ αξηζκνχ Παιαηζηηλίσλ». πλερίδνληαο, ππνζηήξημε πσο νη ηαθηηθέο επαθέο πνπ δηαηεξεί ε ρψξα ηνπ κε ηελ νξγάλσζε δελ είλαη ε εμαίξεζε, αιιά ν θαλφλαο γηα ην θνπαξηέην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ρσξίο, φκσο θαλείο απφ ηνπο ηξεηο άιινπο εηαίξνπο ΖΠΑ, ΔΔ, ΝΑΣΟ λα ην παξαδέρεηαη.

9 Δθηίκεζε Η Ρσζία ζπλερίδεη ηελ «επίζεζε θηιίαο» ζηε πξία, επίζεζε ε νπνία είλαη κάιινλ ακνηβαία. Κάζε κέξνο επηδηώθεη λα απνθνκίζεη ηα δηθά ηνπ νθέιε από ηε δηαδηθαζία. Η πξία επηδηώθεη λα βγεη από ηε δηεζλή απνκόλσζε, λα από-πεξηζσξηνπνηεζεί, λα επαλαθάκςεη ζην ρώξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Γηα ην ιόγν απηό, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαηαβάιιεη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο λα βειηηώζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε «ερζξηθά» πξνο απηήλ θξάηε, όπσο ε Σνπξθία. Παξάιιεια, ε πξνζέγγηζή ηεο κε ηε Ρσζία κεηαθξάδεηαη σο επηζπκία δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ζηελ πεξηνρή κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ηζηνξηθώλ ηεο δεζκώλ κε ηνλ ηζρπξό απηό εηαίξν. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε Ρσζία δηαηεξνύζε αλνηρηό δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηε πξία θαη ηε Hamas από ηελ επνρή αθόκε πνπ βξίζθνληαλ θαη νη δύν ζην πεξηζώξην. Η πξόζθαηε ζύζθηγμε νθείιεηαη ζηε δηαπίζησζε ηεο Μόζραο πσο ε ζπλελλόεζε κε ην Ιξάλ γίλεηαη όιν θαη πην δπζρεξήο. Δπόκελε ηεο θίλεζε κε απηά ηα δεδνκέλα είλαη ε εύξεζε εηαίξσλ νη νπνίνη αλ θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ ηζρπξή επηξξνή ηνπ Ιξάλ, είλαη πεξηζζόηεξν πξνβιέςηκνη θαη ζηαζεξνί. Πξάγκαηη, ε πξία όζν θαη ε Hamas παίδνπλ ηζρπξό πεξηθεξεηαθό ξόιν ζε δεηήκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο, πνπ αλαδεηθλύεηαη ζε νινέλα ζεκαληηθόηεξν πεδίν γηα ηε Ρσζία. Η επηινγή ηεο πξίαο ππαγνξεύζεθε θαη από ηελ επηδίσμε ηεο Ρσζίαο λα απνθηήζεη εξείζκαηα πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ ζπλδηακνξθσηή ησλ εμειίμεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Πξόζθαηε έθθξαζε απηήο ηεο επηδίσμεο ηεο Ρσζίαο απνηεινύλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία λαπηηθώλ βάζεσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζην Tartus θαη ζηελ Latakia πνπ μεθίλεζαλ γύξσ ζην Μέρξη ζήκεξα, νη δειώζεηο θαη ησλ δύν θξαηώλ, ηδηαίηεξα ηεο πξίαο, επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη θεηδσιέο θαη ζπλήζσο αξλεηηθέο, ζπκπεξαζκαηηθά όκσο πξνθύπηεη πσο επηδίσμε θαη ησλ δύν κεξώλ είλαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην ιηκάλη ηνπ Tartus, ώζηε λα απνηειέζεη βάζε ηεο ξσζηθήο παξνπζίαο ζηε Μεζόγεην. Η Ρσζία έρεη μεθηλήζεη λα επηζθεπάδεη ηηο, αλελεξγέο από ην 1970, εγθαηαζηάζεηο ηνπ Tartus, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ην ιηκάλη ρξεζηκνπνηεζεί, ζα απαηηεζεί αλαβάζκηζε ηεο αεξάκπλαο ηεο πξίαο, ζέκα ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη ήδε ζπδεηεζεί.

10 Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα Πνιηηηθή ηηο 12 Μαΐνπ ν Αθγαλόο πξόεδξνο, Hamid Karzai, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ακεξηθαλό νκόινγό ηνπ, Barack Obama, ζην πιαίζην ηεο ηεηξαήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζηηο ΖΠΑ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Αθγαληζηάλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ε απφζπαζε ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη δχν άλδξεο αλαλέσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα εμαιείςνπλ ηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή ζηε Ννηην-αλαηνιηθή Αζία κέζσ ζηελήο ζπλεξγαζίαο θπξίσο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Δπφκελν ζηαζκφ ηνπ Karzai απνηέιεζε ε Βξεηαλία, φπνπ είρε ηελ επθαηξία λα ζπγραξεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηνλ λέν πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, David Cameron. Οη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ ζέκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε επίθεληξν ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ. Σν ζύκθσλν κε ζηξαηησηηθήο ππξεληθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ ππνγξάςεη ΖΠΑ θαη Μόζρα ηνλ Μάην ηνπ 2008 δηαβηβάζηεθε ζηηο 11 Μαΐνπ ζην Κνγθξέζν από ηνλ Ακεξηθαλό πξόεδξν, Barack Obama. Ζ ζπκθσλία επηηξέπεη ζηηο δπν ρψξεο ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάδνζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ. Τπελζπκίδεηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζχκθσλν είραλ ππνγξάςεη νη George Bush θαη Vladimir Putin, αιιά απνζχξζεθε απφ ηνλ πξψην χζηεξα απφ ηελ ζχξξαμε Ρσζίαο- Γεσξγίαο ην θαινθαίξη ηνπ Πνηληθή έξεπλα γηα ηηο θαηαγγειίεο εηο βάξνο ηεο Yulia Tymoshenko πνπ είραλ γίλεη ην 2003 θαη πνπ αθνξνύλ ζηελ απόπεηξα δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο ηνπ αλώηαηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο ρώξαο δηεμάγεηαη από ηηο 12 Μαΐνπ ζηελ Οπθξαλία. Ζ έξεπλα είρε μεθηλήζεη ην Μάην ηνπ 2004, σζηφζν εγθαηαιείθζεθε έλα ρξφλν κεηά. Ζ ππφζεζε εξεπλάηαη εθ λένπ, θαζψο ε εηζαγγειία εθηηκά πσο νη θαηαγγειίεο δελ είραλ εξεπλεζεί ζσζηά εθείλε ηελ πεξίνδν.

11 Γηαδεισηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην Κηξγηζηάλ θαηέιαβαλ ζηηο 13 Μαΐνπ ηελ έδξα ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο ηεο Rosa Otunbayeva, ζηελ πόιε Osh, ζηα λόηηα ηεο ρώξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 5000 νπαδνί ηνπ Kurmanbek Bakiyev ζπλεπιάθεζαλ κε ηνπο θξνπξνχο θαη εηζέβαιαλ ζην θηήξην. Σελ επφκελε κέξα ν έιεγρνο ηνπ θηεξίνπ αλαθηήζεθε απφ ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, αιιά θαηά ηελ αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ έλαο άλζξσπνο έραζε ηε δσή ηνπ ελψ δεθάδεο ηξαπκαηίζηεθαλ. Γηεύξπλζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ εηο βάξνο ηνπ πξώελ δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνύ ησλ έξβσλ, Ratko Mladic, δήηεζε ε εηζαγγειία ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο ζηηο 13 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ε εηζαγγειία δήηεζε λα πξνζηεζνχλ ζην θαηεγνξεηήξην νη θαηεγνξίεο ηεο γελνθηνλίαο θαη ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ εζληθή εθθαζάξηζε ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ζηε γελνθηνλία ζηε ξεκπξέληηζα, ζηελ πνιηνξθία ζην αξάγηεβν θαη ηέινο, ζηελ αηρκαιψηηζε κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Μέζσ ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο ζηηο 13 Μαΐνπ νη πξόεδξνη Obama θαη Medvedev ζπκθώλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηε ιήςε λέσλ απζηεξόηεξσλ θπξώζεσλ πξνο ην Ηξάλ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, νη δχν πξφεδξνη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία νη θπξψζεηο λα ιεθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. ηηο 12 επηεκβξίνπ ζα ιάβεη ρώξα ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζπληαγκαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ζηηο 13 Μαΐνπ ε Δθινγηθή Δπηηξνπή ηεο Σνπξθίαο. Παξ φια απηά, ηελ επφκελε εκέξα ην Λατθφ Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα θαηάζεζε πξνζθπγή ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, δεηψληαο ηελ αθχξσζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Τπόινγε ζην επξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ βξέζεθε γηα αθόκε κηα θνξά ε Ρσζία ζηηο 12 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ε ρψξα θιήζεθε λα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο πεξίπνπ επξψ ζε νηθνγέλεηεο αλζξψπσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ή εμαθαλίζηεθαλ ζηελ Σζεηζελία.

12 Νέα κεγάιε δηαδήισζε έιαβε ρώξα ζην Κίεβν ζηηο 11 Μαΐνπ κε αθνξκή ηελ επηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηε Ρσζία γηα ηελ παξαρώξεζε γηα 25 αθόκα ρξόληα ηεο λαπηηθήο βάζεο ηεο εβαζηνύπνιεο. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία απνηειεί «θφθθηλν παλί» ηφζν γηα ηελ νπθξαληθή αληηπνιίηεπζε φζν θαη γηα ηνλ ιαφ, θαζψο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ππνηαγή» ζηε Ρσζία. Οηθνλνκία Γηα πξώηε θνξά από ην 2008, ε νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο εκθάληζε ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ππνπξγνύ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, Elvira Nabiullina, ζηηο 14 Μαΐνπ. Δηδηθφηεξα, ην ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κεγεζχλζεθε θαηά 2,9% ην ηξίκελν Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ, χζηεξα απφ θάκςε 3,8% ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ Σν πνζνζηφ αλεξγίαο παξέκεηλε ζηαζεξφ, ελψ νη πσιήζεηο ιηαληθήο απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Τπελζπκίδεηαη πσο ην 2009 ε ξσζηθή νηθνλνκία είρε ζπξξηθλσζεί θαηά 7,9%, θαηαγξάθνληαο ηε κεγαιχηεξε πηψζε ζηε κεηαζνβηεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαθνίλσζε ζηηο 15 Μαΐνπ πσο πξόθεηηαη λα παξάζρεη ζην Κηξγηζηάλ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηάμεο ησλ 51 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ έσο ην Οη ελ ιφγσ πφξνη ζα δηαηεζνχλ γηα κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη παηδείαο. χκθσλα κε ηελ ΔΔ, ε ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ηνπ Καπθάζνπ είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο κεηαξξπζκίζεηο. «Όρη» ζηελ επηβνιή επηπιένλ θόξνπ ζηα είδε πνιπηειείαο ςήθηζε ζηηο 12 Μαΐνπ ε ξσζηθή Γνύκα. πγθεθξηκέλα, ην λνκνζρέδην πξφηεηλε ηελ επηβνιή επηπιένλ θφξνπ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία αμίαο άλσ ησλ δνιαξίσλ, ζε απηνθίλεηα άλσ ησλ δνιαξίσλ θαζψο θαη ζε ζθάθε θαη αεξνπιάλα. Σν λνκνζρέδην θαηαςεθίζηεθε απφ ηε Γνχκα, θαζψο, φπσο ηζρπξίζηεθαλ νη εηζεγεηέο ησλ θνκκάησλ, έρεη ήδε επηβιεζεί επαξθήο θφξνο ζηα είδε πνιπηειείαο. Πηώζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο αλεξγίαο ζην 12,3% από 12,9% ζεκεηώζεθε ζηελ Πνισλία ηνλ Απξίιην, βάζεη ζηνηρείσλ πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ην ππνπξγείν εξγαζίαο ηεο ρώξαο ζηηο 10 Μαΐνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην, ελψ άλεξγνη παξακέλνπλ 1,97 εθ. άηνκα.

13 χκθσλα κε ην ππνπξγείν, νη πεξηζζφηεξεο επνρηαθέο ζέζεηο αθνξνχλ ζηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο γεσξγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Αξλεηηθή αλακέλεηαη λα είλαη ε αλάπηπμε ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2010, ζύκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ θιηκαθίνπ ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ πνπ έρεη κεηαβεί ζηε ρώξα. Ο Οξγαληζκφο, επηπξφζζεηα, αλαθέξεη πσο ην ξνπκαληθφ θξάηνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ζε κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ελψ αλακέλεη πσο ην έιιεηκκα ζα δηακνξθσζεί ζην 6,8% ηνπ ΑΔΠ. Αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ απηνθηλήησλ ηεο θαηά 2% αλαθνίλσζε ζηηο 12 Μαΐνπ ε ξσζηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Avtovaz. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, ε ελ ιφγσ αχμεζε, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 15 ηνπ ηξέρνληνο κήλα, ήηαλ επηβεβιεκέλε ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία. Δλέξγεηα Γηάηαγκα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν εμέδσζε ην Κξεκιίλν ζηηο 13 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ν Ρψζνο πξφεδξνο, Dmitry Medvedev, δήηεζε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηελ νπνία ραξαθηήξηζε ξεαιηζηηθφ θαη αλαγθαίν κέηξν γηα ηε ρψξα. Ο αγσγόο South Stream δελ πξόθεηηαη λα επεξεαζηεί από πηζαλή ζπγρώλεπζε ηεο Gazprom κε ηε Naftogaz ηόληζε ζηηο 12 Μαΐνπ ν ππνπξγόο Δλέξγεηαο ηεο Ρσζίαο, Sergei Shmatko. χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ, ην ελ ιφγσ project είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα ηνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη θαλνληθά ζε θάζε πεξίπησζε. Άκπλα θαη αζθάιεηα Ρσζηθή εηαηξεία θαηαζθεπήο ειηθνπηέξσλ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξώησλ ζηνλ θόζκν επηζεηηθώλ ειηθνπηέξσλ πέκπηεο γεληάο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο ξσζηθήο εθεκεξίδαο Gazeta, ζηηο 13 Μαΐνπ. Ζ εθεκεξίδα κεηέθεξε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο εηαηξείαο, Andrei Shibitov, ν νπνίνο δήισζε πσο

14 ε εηαηξεία ηνπ δνπιεχεη ήδε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ην νπνίν αλακέλεηαη λα απνξξνθήζεη θνλδχιηα χςνπο ελφο δηο δνιαξίσλ, κεγάιν κέξνο απφ ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνέιζεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ εθεκεξίδα επίζεο θηινμέλεζε δειψζεηο ηνπ εηδηθνχ επί ζεκάησλ γεσπνιηηηθήο, Konstantin Sivkov, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ απηνχ ειηθνπηέξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ ε ηερλνινγία «stealth» πνπ ζα δηαζέηεη, ε απμεκέλε εκβέιεηα θαη ηαρχηεηα, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα βάιεη φρη κφλν θαηά ζηφρσλ ζην έδαθνο, αιιά θαη θαηά καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ. Ζ ηθαλόηεηα ηεο Ρσζίαο λα απνηξέςεη επηζέζεηο πξνεξρόκελεο από ην δηάζηεκα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη σο εθ ηνύηνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θίλδπλνη γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα, δήισζαλ Ρψζνη απφζηξαηνη αμησκαηηθνί θαη άιινη ζηξαηησηηθνί εηδηθνί ζε ζρεηηθή εκεξίδα πνπ έιαβε ρψξα ζηε Μφζρα ζηηο 13 Μαΐνπ. Ο πξψελ δηνηθεηήο ηεο ξσζηθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, Anatoly Kornukov, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά πσο ε ξσζηθή ηερλνινγία πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε φπισλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην δηάζηεκα ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο ακεξηθαληθήο θαηά είθνζη ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε ξσζηθή θπβέξλεζε είρε εμαγγείιεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία ελφο ακπληηθνχ δηθηχνπ κε ρξήζε ησλ ππξαχισλ S400 θαη S500 αιιά θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν δελ έρεη παξζεί αθφκε.

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ Τεύχος 21 Μάιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθεκεξίδα Globes : «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ

ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ. BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Ελλάδα- Στρατηγική Ειςόδου ςτισ αγορέσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: BRIC's: Αναπτυξιακέσ προοπτικέσ-εμπορικέσ ςχέςεισ με Επιβέπων: Κοσ Ιωάννησ Κριτςωτάκισ Σπουδαστής: Ηήςησ αμουήλ ΑΘΗΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ»

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Η ΑΝΑΔΤΗ ΣΗ ΚΙΝΑ Ε ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ» ΣΤΛΙΑΝΟ ΣΟΤΜΑΝΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΧΡΗΣΟ Α. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ

Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Η ΑΛΙΔΙΑ ΣΗ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΥΘΤΟΚΑΛΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΜΟΤΓΑΝΙΩΝ Τπεχζελνο θαζεγεηήο: ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φνηηεηήο: ΣΡΑΓΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα