ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος XCIX, Γεστέρα 17 Μαΐοσ πληαθηηθή Οκάδα: Βιαζηάξεο Γηάλλεο Επγά Ησάλλα-Νηθνιέηηα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Παλαγησηίδνπ Ράληα πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Δπίζθεςε ηνπ Βξαδηιηάλνπ πξνέδξνπ Lula da Silva ζηε Μόζρα: «Άξσκα» ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άμνλεο ηελ ελέξγεηα, ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Άγθπξα Η Ρσζία ζηε Μέζε Αλαηνιή: πξνο θάιπςε θελνύ ηζρύνο θαη ελίζρπζε γνήηξνπ Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα

2 Δπίζθεςε ηνπ Βξαδηιηάλνπ πξνέδξνπ Lula da Silva ζηε Μόζρα: «Άξσκα» ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άμνλεο ηελ ελέξγεηα, ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο Γηήκεξε επίζεκε επίζθεςε πξαγκαηνπνίεζε ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα ν πξφεδξνο ηεο Βξαδηιίαο, Luiz Inácio Lula da Silva, ζηηο 13 θαη 14 Μαΐνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηβεβαηψζεθε ε έληνλε δπλακηθή ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα αλάκεζα ζηε Μφζρα θαη ηε Μπξαδίιηα. Πξάγκαηη, ν Βξαδηιηάλνο πξφεδξνο είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζεί κε ηνλ νκφινγφ ηνπ, Dmitry Medvedev, θαη ζην επίθεληξν ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο βξέζεθε έλα επξχηαην θάζκα πεδίσλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ελψ νη δχν πιεπξέο πξνρψξεζαλ θαη ζηελ ππνγξαθή δηάθνξσλ κλεκνλίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη έλα ζρέδην γηα ηελ ζηαδηαθή άλνδν ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο Βξαδηιίαο ζην επίπεδν κηαο «ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο». Δπηζεκαίλεηαη πσο νη δχν εγέηεο ζπλαληηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά ζε δηάζηεκα ελφο κήλα, θαζψο ν Ρψζνο πξφεδξνο είρε θηινμελεζεί ζηηο 16 Απξηιίνπ ζηε Μπξαδίιηα, ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ησλ ρσξψλ ηεο νκάδαο BRIC (Brazil, Russia, India, China). Όπσο θάλεθε μεθάζαξα απφ ηελ αηδέληα ηεο επίζθεςεο, ζηφρνο ησλ δχν πιεπξψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο, ελεξγεηαθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε κεγαιφπλνσλ ζρεδίσλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ φγθνπ ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ (4,6 δηο δνιάξηα ην 2009) ζηα επίπεδα ζηα νπνία θπκαίλνληαλ πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (6,8 δηο δνιάξηα). Ο πξφεδξνο Lula, κηιψληαο ζε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα, αθνχ ππνγξάκκηζε πσο ην δηάζηεκα ην δηκεξέο εκπφξην ηεηξαπιαζηάζηεθε, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ πσο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ε αλνδηθή ηάζε ζα ζπλερηζηεί θαη πνιχ ζχληνκα ν φγθνο ηνπ ζα μεπεξάζεη ηα 10 δηο δνιάξηα. Παξάιιεια, θαηνλφκαζε ηηο δχν θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θηλεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο: «Υξεηάδεηαη έλα πνηνηηθφ άικα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ καο: πξέπεη λα απμήζνπκε ην κεξίδην ησλ αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζηνλ φγθν ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ) θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνπο θξαγκνχο».

3 Πξάγκαηη, ην δίπηπρν αλάπηπμεο πνπ έζεζε ν πξφεδξνο Lula θπξηάξρεζε ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ κε ηνλ Ρψζν πξφεδξν. ην ηνκέα ησλ αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ, θαηαξρήλ, ηελ εγθαηάζηαζε ζηε Ρσζία κνλάδαο παξαγσγήο ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ ERJ-145 ηεο βξαδηιηάληθεο εηαηξείαο Embraer, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πιένλ επηηπρεκέλεο παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο (αο ζεκεησζεί εδψ ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηηο 13 Μαΐνπ ν Πνισλφο ππνπξγφο Άκπλαο, Bogdan Klich, αλαθνίλσζε πσο ε πνισληθή θπβέξλεζε ζα πξνκεζεπηεί αεξνζθάθε ηεο Embraer γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο, πξνο αληηθαηάζηαζε εθείλνπ πνπ θαηέπεζε παξαζχξνληαο ζην ζάλαην ηνλ πξφεδξν L. Kaczynski). Δπίζεο, ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ζπδεηήζεηο γηα αγνξά απφ ηελ βξαδηιηάληθε θπβέξλεζε ξσζηθψλ αληηαεξνπνξηθψλ ζπζηεκάησλ, πηζαλφηαηα Tor-M1, φπσο απνθάιπςε ν Mikhail Dmitriyev, επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξαηησηηθή θαη Σερληθή πλεξγαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ θαηεχζπλζε πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαγκψλ, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ εθηελψο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηηο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ. Αζθαιψο, απφ ηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε ελεξγεηαθή δηάζηαζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ν ξσζηθφο ελεξγεηαθφο θνινζζφο Gazprom κέρξη ηα ηέιε ηνπ ρξφλνπ ζα έρεη αλνίμεη πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, ην νπνίν ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ην ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ηνπ νκίινπ ζηε Βξαδηιία, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Πέξαλ, φκσο, απηνχ, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ επίζεο ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ ζηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο θαη ζεξκνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Βξαδηιία. Σέινο, νη da Silva θαη Medvedev είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη ην δήηεκα ησλ ππξεληθψλ ηνπ Ηξάλ. Δλ πξνθεηκέλσ, κάιηζηα, ν Ρψζνο πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηηο 14 Μαΐνπ, ζηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ παξαρψξεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ Βξαδηιηάλν νκφινγφ ηνπ, ζηελ επηθείκελε επίζθεςε πνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Σερεξάλε (πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 16 Μαΐνπ), ε νπνία ζα είρε ην ραξαθηήξα κηαο χζηαηεο πξνζπάζεηαο αλαβίσζεο ησλ δηπισκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν Medvedev, αθνχ εμέθξαζε ηελ ειπίδα ηνπ λα έρεη επηηπρία ε απνζηνιή ηνπ πξνέδξνπ Lula, ππνγξάκκηζε πσο απηή ζα είλαη ε

4 ηειεπηαία επθαηξία ηεο Σερεξάλεο λα απνθχγεη ηηο θπξψζεηο πνπ ζα ηηο επηβάιιεη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Εκτίμηση Σα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βξαδηιίαο ζηε Μόζρα θαίλεηαη λα επηβεβαηώλνπλ ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ ιόγν γηα ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ξσζηθήο εγεζίαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηζρπξώλ δεζκώλ κε ηηο ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο αλαδπόκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηνπ πιαλήηε. Οη ελ ιόγσ δεζκνί αλαπηύζζνληαη ηόζν ζε δηκεξέο, όζν θαη ζε πνιπκεξέο επίπεδν (βι. BRIC), ελώ εθηείλνληαη ζε πνιινύο θαη δηάθνξνπο ηνκείο, από ηελ ελέξγεηα κέρξη ηελ άκπλα θαη ηελ ηερλνινγία. ηελ πεξίπησζε ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο Βξαδηιίαο είλαη πξνθαλέο πσο ηα πεδία ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα εληαζεί ε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία είλαη πνιπάξηζκα. Ωζηόζν, ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί είλαη αθόκε καθξύο, θαζώο παξά ηηο πξνόδνπο ην δηκεξέο εκπόξην παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ίδην θαίλεηαη πσο ηζρύεη θαη ζην πεδίν ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα δηεζλή δεηήκαηα: ε πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ πνιηηηθώλ ησλ ρσξώλ ηνπ BRIC απέλαληη ζηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο (π.ρ. ζην ζέκα ησλ ππξεληθώλ ηνπ Ιξάλ) παξακέλεη έλα αλνηρηό δήηεκα. Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Άγθπξα ηελ Άγθπξα βξέζεθε ν Ρψζνο πξφεδξνο ηελ Σεηάξηε 12 Μαΐνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληεζεί κε ηελ ηνπξθηθή εγεζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ εληεθάηε ζπλάληεζε θνξπθήο ησλ δπν ρσξψλ απφ ην 2004 γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε ηνπο. ηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ θπξηάξρεζαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, ηελ νηθνλνκία, ηελ θαηάξγεζε ηεο βίδαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ζέκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ππνγξάθεθαλ είθνζη δηκεξείο ζπκθσλίεο. Κεληξηθή ζέζε ζηηο ζπλνκηιίεο ησλ δπν πιεπξψλ είρε ην δήηεκα ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηάζηνπ ηεο Σνπξθίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θηιφδνμν πνιπδάπαλν ζρέδην- ζεκεηψλεηαη φηη ε αμία ηνπ εθηηκάηαη ζηα είθνζη δηο επξψ- ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζηε λφηηα αθηή ηεο Σνπξθίαο ζα αλαιάβεη κηα θνηλνπξαμία, ππφ ηελ εγεζία ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο Atomstroiexport, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ε Ηηαιία. Ζ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ην Ννέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηα επφκελα ηξία ρξφληα. Σν εξγνζηάζην, ην

5 νπνίν ζα απνηειέζεη ην πξψην ξψζηθν ππξεληθφ εξγνζηάζην εθηφο ζπλφξσλ, ππνινγίδεηαη φηη ζα απνθέξεη κεγάια θέξδε θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Ζ κηζή απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πσιείηαη ζηελ Σνπξθία ζε κηα πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαη ε ππφινηπε πνζφηεηα ζα πσιείηαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ζ Ρσζία έρεη ήδε πξνηείλεη ηελ θαηαζθεπή άιισλ ηεζζάξσλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ ζηελ ηδία πεξηνρή, ελέξγεηα ε νπνία κάιινλ σο πξφσξε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκθσλία απηή δελ έρεη επηθπξσζεί αθφκε απφ ην ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην, ην φπνην ζην παξειζφλ έρεη απνξξίςεη κηα παξφκνηα απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνμεληθήο ζεψξεζεο δεδνκέλνπ φηη ηνπιάρηζηνλ δπφκηζε κε ηξία εθαηνκκχξηα Ρψζνη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ Σνπξθία θάζε ρξφλν. Σν λέν θαζεζηψο αθνξά ηαμίδηα δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ ηξηάληα εκεξψλ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζεη άκεζα κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε ηεο βίδαο. Ο Ρψζνο πξφεδξνο ηφληζε πσο πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ κεγάιε απφθαζε θαζψο ζα βνεζήζεη λα έξζνπλ νη δπν ιανί πην θνληά θαη επνκέλσο ζα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ κειινληηθά. Δπηπξφζζεηα, νη δπν ρψξεο ππέγξαςαλ έλα θνηλφ πξφγξακκα γηα ηελ ακνηβαία πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπο γηα ην επφκελν έηνο θαη έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηηο κεηαθνξέο ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη πξναλαθεξζείζεο ζπκθσλίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επφδσζε ηνπ δεδεισκέλνπ ζηφρνπ ησλ δπν πιεπξψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Τπνγξακκίδεηαη φηη επί ηνπ παξφληνο, ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ππνινγίδεηαη ζηα ηξηάληα δηο επξψ, ελψ νη δπν πιεπξέο επηδηψθνπλ ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Ο Dmitry Medvedev ηφληζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο είλαη «θηιφδνμνο, αιιά εθηθηφο». Οη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ επίζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ππφ ζρεδίαζε αγσγφ ακςνχληαο-σζεηράλ πγθεθξηκέλα, εμεηάζζεθαλ πηζαλνί ηξφπνη ψζηε ε Ρσζία λα ζπκκεηάζρεη κειινληηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ, ηελ νπνία έρνπλ αλαιάβεη ε ηνπξθηθή εηαηξεία Calik θαη ε ηηαιηθή πνιπεζληθή Eni. Μάιηζηα, ε Ρσζία ζε κηα θίλεζε θαιήο ζέιεζεο ζπκθψλεζε λα εμαηξέζεη ηελ Σνπξθία απφ ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα δελ θαηαλαιψζεη ην θπζηθφ αέξην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Σέινο, πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα, φπσο ην δήηεκα ηνπ ζχιαθα ηνπ Ναγθφξλν Καξακπάρ θαη νη

6 ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Αξκελία, βξεζήθαλ επίζεο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δπν πιεπξψλ. Ο Ρψζνο πξφεδξνο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ γηα ηελ ηειηθή επίιπζε ησλ δπν απηψλ ζεκάησλ θαη εμήξε ην «άλνηγκα» ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ Αξκελία, ηνλίδνληαο παξάιιεια πσο νη ζπκθσλίεο ηεο Επξίρεο (κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Αξκελίαο) απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο θαη ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Ο Medvedev ππνγξάκκηζε πσο ελζαξξπληηθά βήκαηα έρνπλ γίλεη θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ δηκεξψλ δηαθφξσλ Αξκελίαο θαη Αδεξκπατηδάλ. εκεηψλεηαη πσο ην ηαμίδη ηνπ Ρψζνπ πξφεδξνπ ζηελ Σνπξθία απνηέιεζε ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ ηεο πεξηνδείαο ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ο Dmitry Medvedev έθαλε ιφγν γηα κηα εμαηξεηηθή κέξα γηα ηηο ξσζν-ηνπξθηθέο ζρέζεηο, θαη ππνγξάκκηζε πσο πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ αξρή κηαο εμαηξεηηθά επσθεινχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Δθηίκεζε H ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο είλαη εκθαλήο. Οη δπν πιεπξέο δηεπξύλνπλ ζπζηεκαηηθά ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε λένπο ηνκείο κέζσ ησλ ζπρλώλ επαθώλ ηνπο, ελώ θεξδίδνπλ έδαθνο θαη ζηνλ επηθνηλσληαθό ηνκέα. Aλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο λαη κελ ζεσξείηαη θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο, σζηόζν πξόθεηηαη γηα έλα έξγν θνζηνβόξν, κε κεγάιν νηθνλνκηθό ξίζθν, ελώ θαη ε απόζβεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί καθξνπξόζεζκα. ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη ε αλεζπρία ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ αλαθνξηθά κε ηελ ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αιιαγή ζπζρεηηζκώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, θαη επηπξόζζεηα ν θόβνο γηα ηελ ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα κε εηξεληθνύο ζθνπνύο. Σν ξίζθν πνπ ζπλνδεύεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε απνξξέεη επίζεο θαη από ην γεγνλόο όηη ζρεηηθή ζπκθσλία έρεη απνξξηθζεί ήδε κία θνξά ζην παξειζόλ από ην ηνπξθηθό θνηλνβνύιην. πλεπώο, δελ απνθιείεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν λα κείλεη ζηα ραξηηά ελ ηέιεη. ε θάζε πεξίπησζε, ε θσιπζηεξγία ησλ Βνύιγαξσλ ζρεηηθά κε ηνλ αγσγό Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε έρεη ζηξέςεη ην ξώζηθν ελδηαθέξνλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά πξνο ηελ Σνπξθία. Ίζσο, ε Ρσζία αλαγθαζηεί λα αιιάμεη ηνπο ελεξγεηαθνύο ηεο ζρεδηαζκνύο ζην κέιινλ εμαηηίαο ηεο

7 ζηάζεο απηήο ηεο Βνπιγαξίαο. Πξάγκαηη, ήδε ζπδεηηέηαη ην ελδερόκελν ζπγρώλεπζεο ηνπ αγσγνύ Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε κε ηνλ αγσγό ακςνύληα- Σζεηράλ, ρσξίο, όκσο, λα έρνπλ ιεθζεί νξηζηηθέο απνθάζεηο. Βέβαηα, εύινγα, γελληέηαη ην εξώηεκα θαηά πόζν ζπκθέξεη ηε Μόζρα ν έιεγρνο από κέξνπο ηεο Σνπξθίαο σο ρώξαο δηέιεπζεο ελόο ηόζν κεγάινπ κέξνπο ηεο ξσζηθήο ελέξγεηαο. Γεδνκέλνπ όηη ε Άγθπξα ειέγρεη ην 70% πεξίπνπ ηνπ πεηξειαίνπ ησλ ηελώλ, ην Κξεκιίλν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην θαηά πόζν ην ζπκθέξεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία, εληείλνληαο παξάιιεια ηελ ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε από ηελ Σνπξθία, ε νπνία ηζηνξηθά έρεη απνδεηρζεί απξόβιεπηε θαη ζρεηηθά αζηαζήο εηαίξνο. Η ξσζηθή εγεζία, εμάιινπ, δελ γλσξίδεη πνηα ζα είλαη ε ηνπξθηθή εγεζία ζην κέιινλ θαη αλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ζα ζπληάζζνληαη κε απηά ηεο πξώηεο ή εάλ ε Άγθπξα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα σο εξγαιείν πίεζεο ελάληηα ζηελ Μόζρα. ίγνπξα ν ηζηνξηθόο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ δε κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζα ζε ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, έθηνο βέβαηα εάλ ππάξμεη έλαο ηζηνξηθόο ζπκβηβαζκόο πνπ όκσο δε θαίλεηαη πηζαλόο πξνο ην παξόλ. Γηαθαίλνληαη ζπλεπώο ηα όξηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη πάξα ηελ πίεζε ηεο Σνπξθίαο γηα ζπκπαξαγσγή νπιηθώλ ζπζηεκάησλ, ε Ρσζία έρεη αξλεζεί θαηεγνξεκαηηθά. Δπίζεο είλαη βέβαην πσο ε Μόζρα παξαθνινπζεί κε επηθύιαμε ηα αλνίγκαηα ηεο Άγθπξαο πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία, θαζώο ε ίδηα έρεη απνδείμεη ήδε από ηελ πεξίνδν ηνπ Οδάι πσο ζεσξεί ηελ πεξηνρή απηή ην «εγγύο εμσηεξηθό» ηεο θαη άξα δελ πξόθεηηαη λα δερηεί ηελ επηξξνή άιισλ ρσξώλ. Όια απηά, ίζσο, αλαβηώζνπλ ηνλ αληαγσληζκό ησλ δπν ρσξώλ ζην κέιινλ εηο βάξνο ηεο κέρξη ηώξα ζπλεξγαζίαο ηνπο. Ζ Ρσζία ζηε Μέζε Αλαηνιή: πξνο θάιπςε θελνύ ηζρύνο θαη ελίζρπζε γνήηξνπ ηε Μέζε Αλαηνιή επηρεηξεί λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηεο ε Ρσζία, πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά αλνηρηψλ θηλήζεσλ πνπ ζίγνπξα πξνμελνχλ έληνλν δηεζλέο ελδηαθέξνλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο επηδίσμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ε ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ρσζίαο, Dmitry Medvedev, κε ηνλ πξφεδξν ηεο πξίαο, Bashar Al-Assad, θαη ηνλ εγέηε ηεο Hamas, Khaled Mashaal.

8 Οη ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ Ρσζίαο θαη πξίαο ζηηο 12 Μαΐνπ επηθεληξψζεθαλ ζηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ν Dmitry Medvedev πξφηεηλε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ, πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ππνγξάκκηζε φηη ε ρψξα ηνπ πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο γηα ηε πξία. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ κε ηνλ Mashaal, ν Medvedev ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ζπκθηιίσζεο κεηαμχ Hamas θαη Fatah θαη επέκεηλε φηη θαλέλαο παξάγνληαο δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί απφ ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σφληζε αθφκε, πφζν ζεκαληηθή ζεσξεί ηελ εγθαζίδξπζε ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε απφδνζε ππφζηαζεο ζηελ ελ ιφγσ νξγάλσζε κέζσ επηζήκσλ επηζθέςεσλ είλαη κηα πξαθηηθή πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ απφζηαζε πνπ θξαηνχλ ηα ινηπά κέιε ηνπ θνπαξηέηνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ έρνπλ ζέζεη σο φξν γηα ηελ έλαξμε επαθψλ ηελ απνθήξπμε ηεο ηξνκνθξαηίαο εθ κέξνπο ηεο Hamas. Ζ Ρσζία είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ δηαηεξνχλ δεζκνχο κε ηελ Hamas, θαζψο ηφζν ε ΔΔ - ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο - φζν θαη νη ΖΠΑ θαη ην Ηζξαήι ηε ζεσξνχλ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Ζ ίδηα ε Hamas απνδίδεη ηζηνξηθή ζεκαζία ζηελ ζπλάληεζε, θαζψο ηε αληηκεησπίδεη σο ζεκάδη αλαγλψξηζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ππφζηαζεο θαη επηβεβαίσζεο ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο φηη εθπξνζσπεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ Παιαηζηηλίσλ. Ηδηαίηεξα ηζρπξή, έσο θαη νξγηζκέλε, ππήξμε ε αληίδξαζε ηνπ Ηζξαήι φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ επίζθεςε. Ο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο ζε δήισζή ηνπ ζηηο 13 Μαΐνπ δελ δίζηαζε λα εθθξάζεη επίζεκα ηελ «βαζηά απνγνήηεπζή» ηνπ, ηνλίδνληαο πσο αλέκελε ε Ρσζία λα αλαιάβεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ελάληηα ζηνλ ηξφκν ηεο Hamas. Τπεξαζπηδφκελνο ηελ θίλεζε ηεο ρψξαο ηνπ, ν εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο, Andrei Nesterenko, ζε δήισζή ηνπ ηελ ίδηα κέξα, ππνγξάκκηζε πσο «ε Hamas δελ είλαη κηα ηερλεηή θαηαζθεπή. Δίλαη έλα θίλεκα πνπ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ζπκπάζεηα κεγάινπ αξηζκνχ Παιαηζηηλίσλ». πλερίδνληαο, ππνζηήξημε πσο νη ηαθηηθέο επαθέο πνπ δηαηεξεί ε ρψξα ηνπ κε ηελ νξγάλσζε δελ είλαη ε εμαίξεζε, αιιά ν θαλφλαο γηα ην θνπαξηέην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ρσξίο, φκσο θαλείο απφ ηνπο ηξεηο άιινπο εηαίξνπο ΖΠΑ, ΔΔ, ΝΑΣΟ λα ην παξαδέρεηαη.

9 Δθηίκεζε Η Ρσζία ζπλερίδεη ηελ «επίζεζε θηιίαο» ζηε πξία, επίζεζε ε νπνία είλαη κάιινλ ακνηβαία. Κάζε κέξνο επηδηώθεη λα απνθνκίζεη ηα δηθά ηνπ νθέιε από ηε δηαδηθαζία. Η πξία επηδηώθεη λα βγεη από ηε δηεζλή απνκόλσζε, λα από-πεξηζσξηνπνηεζεί, λα επαλαθάκςεη ζην ρώξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Γηα ην ιόγν απηό, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαηαβάιιεη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο λα βειηηώζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε «ερζξηθά» πξνο απηήλ θξάηε, όπσο ε Σνπξθία. Παξάιιεια, ε πξνζέγγηζή ηεο κε ηε Ρσζία κεηαθξάδεηαη σο επηζπκία δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ζηελ πεξηνρή κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ηζηνξηθώλ ηεο δεζκώλ κε ηνλ ηζρπξό απηό εηαίξν. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε Ρσζία δηαηεξνύζε αλνηρηό δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηε πξία θαη ηε Hamas από ηελ επνρή αθόκε πνπ βξίζθνληαλ θαη νη δύν ζην πεξηζώξην. Η πξόζθαηε ζύζθηγμε νθείιεηαη ζηε δηαπίζησζε ηεο Μόζραο πσο ε ζπλελλόεζε κε ην Ιξάλ γίλεηαη όιν θαη πην δπζρεξήο. Δπόκελε ηεο θίλεζε κε απηά ηα δεδνκέλα είλαη ε εύξεζε εηαίξσλ νη νπνίνη αλ θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ ηζρπξή επηξξνή ηνπ Ιξάλ, είλαη πεξηζζόηεξν πξνβιέςηκνη θαη ζηαζεξνί. Πξάγκαηη, ε πξία όζν θαη ε Hamas παίδνπλ ηζρπξό πεξηθεξεηαθό ξόιν ζε δεηήκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο, πνπ αλαδεηθλύεηαη ζε νινέλα ζεκαληηθόηεξν πεδίν γηα ηε Ρσζία. Η επηινγή ηεο πξίαο ππαγνξεύζεθε θαη από ηελ επηδίσμε ηεο Ρσζίαο λα απνθηήζεη εξείζκαηα πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ ζπλδηακνξθσηή ησλ εμειίμεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Πξόζθαηε έθθξαζε απηήο ηεο επηδίσμεο ηεο Ρσζίαο απνηεινύλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία λαπηηθώλ βάζεσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζην Tartus θαη ζηελ Latakia πνπ μεθίλεζαλ γύξσ ζην Μέρξη ζήκεξα, νη δειώζεηο θαη ησλ δύν θξαηώλ, ηδηαίηεξα ηεο πξίαο, επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη θεηδσιέο θαη ζπλήζσο αξλεηηθέο, ζπκπεξαζκαηηθά όκσο πξνθύπηεη πσο επηδίσμε θαη ησλ δύν κεξώλ είλαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην ιηκάλη ηνπ Tartus, ώζηε λα απνηειέζεη βάζε ηεο ξσζηθήο παξνπζίαο ζηε Μεζόγεην. Η Ρσζία έρεη μεθηλήζεη λα επηζθεπάδεη ηηο, αλελεξγέο από ην 1970, εγθαηαζηάζεηο ηνπ Tartus, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ην ιηκάλη ρξεζηκνπνηεζεί, ζα απαηηεζεί αλαβάζκηζε ηεο αεξάκπλαο ηεο πξίαο, ζέκα ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη ήδε ζπδεηεζεί.

10 Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα Πνιηηηθή ηηο 12 Μαΐνπ ν Αθγαλόο πξόεδξνο, Hamid Karzai, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ακεξηθαλό νκόινγό ηνπ, Barack Obama, ζην πιαίζην ηεο ηεηξαήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζηηο ΖΠΑ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Αθγαληζηάλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ε απφζπαζε ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη δχν άλδξεο αλαλέσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα εμαιείςνπλ ηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή ζηε Ννηην-αλαηνιηθή Αζία κέζσ ζηελήο ζπλεξγαζίαο θπξίσο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Δπφκελν ζηαζκφ ηνπ Karzai απνηέιεζε ε Βξεηαλία, φπνπ είρε ηελ επθαηξία λα ζπγραξεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηνλ λέν πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, David Cameron. Οη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ ζέκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε επίθεληξν ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ. Σν ζύκθσλν κε ζηξαηησηηθήο ππξεληθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ ππνγξάςεη ΖΠΑ θαη Μόζρα ηνλ Μάην ηνπ 2008 δηαβηβάζηεθε ζηηο 11 Μαΐνπ ζην Κνγθξέζν από ηνλ Ακεξηθαλό πξόεδξν, Barack Obama. Ζ ζπκθσλία επηηξέπεη ζηηο δπν ρψξεο ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάδνζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ. Τπελζπκίδεηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζχκθσλν είραλ ππνγξάςεη νη George Bush θαη Vladimir Putin, αιιά απνζχξζεθε απφ ηνλ πξψην χζηεξα απφ ηελ ζχξξαμε Ρσζίαο- Γεσξγίαο ην θαινθαίξη ηνπ Πνηληθή έξεπλα γηα ηηο θαηαγγειίεο εηο βάξνο ηεο Yulia Tymoshenko πνπ είραλ γίλεη ην 2003 θαη πνπ αθνξνύλ ζηελ απόπεηξα δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο ηνπ αλώηαηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο ρώξαο δηεμάγεηαη από ηηο 12 Μαΐνπ ζηελ Οπθξαλία. Ζ έξεπλα είρε μεθηλήζεη ην Μάην ηνπ 2004, σζηφζν εγθαηαιείθζεθε έλα ρξφλν κεηά. Ζ ππφζεζε εξεπλάηαη εθ λένπ, θαζψο ε εηζαγγειία εθηηκά πσο νη θαηαγγειίεο δελ είραλ εξεπλεζεί ζσζηά εθείλε ηελ πεξίνδν.

11 Γηαδεισηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην Κηξγηζηάλ θαηέιαβαλ ζηηο 13 Μαΐνπ ηελ έδξα ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο ηεο Rosa Otunbayeva, ζηελ πόιε Osh, ζηα λόηηα ηεο ρώξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 5000 νπαδνί ηνπ Kurmanbek Bakiyev ζπλεπιάθεζαλ κε ηνπο θξνπξνχο θαη εηζέβαιαλ ζην θηήξην. Σελ επφκελε κέξα ν έιεγρνο ηνπ θηεξίνπ αλαθηήζεθε απφ ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, αιιά θαηά ηελ αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ έλαο άλζξσπνο έραζε ηε δσή ηνπ ελψ δεθάδεο ηξαπκαηίζηεθαλ. Γηεύξπλζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ εηο βάξνο ηνπ πξώελ δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνύ ησλ έξβσλ, Ratko Mladic, δήηεζε ε εηζαγγειία ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο ζηηο 13 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ε εηζαγγειία δήηεζε λα πξνζηεζνχλ ζην θαηεγνξεηήξην νη θαηεγνξίεο ηεο γελνθηνλίαο θαη ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ εζληθή εθθαζάξηζε ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ζηε γελνθηνλία ζηε ξεκπξέληηζα, ζηελ πνιηνξθία ζην αξάγηεβν θαη ηέινο, ζηελ αηρκαιψηηζε κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Μέζσ ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο ζηηο 13 Μαΐνπ νη πξόεδξνη Obama θαη Medvedev ζπκθώλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηε ιήςε λέσλ απζηεξόηεξσλ θπξώζεσλ πξνο ην Ηξάλ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, νη δχν πξφεδξνη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία νη θπξψζεηο λα ιεθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. ηηο 12 επηεκβξίνπ ζα ιάβεη ρώξα ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζπληαγκαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ζηηο 13 Μαΐνπ ε Δθινγηθή Δπηηξνπή ηεο Σνπξθίαο. Παξ φια απηά, ηελ επφκελε εκέξα ην Λατθφ Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα θαηάζεζε πξνζθπγή ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, δεηψληαο ηελ αθχξσζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Τπόινγε ζην επξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ βξέζεθε γηα αθόκε κηα θνξά ε Ρσζία ζηηο 12 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ε ρψξα θιήζεθε λα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο πεξίπνπ επξψ ζε νηθνγέλεηεο αλζξψπσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ή εμαθαλίζηεθαλ ζηελ Σζεηζελία.

12 Νέα κεγάιε δηαδήισζε έιαβε ρώξα ζην Κίεβν ζηηο 11 Μαΐνπ κε αθνξκή ηελ επηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηε Ρσζία γηα ηελ παξαρώξεζε γηα 25 αθόκα ρξόληα ηεο λαπηηθήο βάζεο ηεο εβαζηνύπνιεο. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία απνηειεί «θφθθηλν παλί» ηφζν γηα ηελ νπθξαληθή αληηπνιίηεπζε φζν θαη γηα ηνλ ιαφ, θαζψο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ππνηαγή» ζηε Ρσζία. Οηθνλνκία Γηα πξώηε θνξά από ην 2008, ε νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο εκθάληζε ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ππνπξγνύ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, Elvira Nabiullina, ζηηο 14 Μαΐνπ. Δηδηθφηεξα, ην ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κεγεζχλζεθε θαηά 2,9% ην ηξίκελν Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ, χζηεξα απφ θάκςε 3,8% ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ Σν πνζνζηφ αλεξγίαο παξέκεηλε ζηαζεξφ, ελψ νη πσιήζεηο ιηαληθήο απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Τπελζπκίδεηαη πσο ην 2009 ε ξσζηθή νηθνλνκία είρε ζπξξηθλσζεί θαηά 7,9%, θαηαγξάθνληαο ηε κεγαιχηεξε πηψζε ζηε κεηαζνβηεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαθνίλσζε ζηηο 15 Μαΐνπ πσο πξόθεηηαη λα παξάζρεη ζην Κηξγηζηάλ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηάμεο ησλ 51 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ έσο ην Οη ελ ιφγσ πφξνη ζα δηαηεζνχλ γηα κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη παηδείαο. χκθσλα κε ηελ ΔΔ, ε ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ηνπ Καπθάζνπ είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο κεηαξξπζκίζεηο. «Όρη» ζηελ επηβνιή επηπιένλ θόξνπ ζηα είδε πνιπηειείαο ςήθηζε ζηηο 12 Μαΐνπ ε ξσζηθή Γνύκα. πγθεθξηκέλα, ην λνκνζρέδην πξφηεηλε ηελ επηβνιή επηπιένλ θφξνπ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία αμίαο άλσ ησλ δνιαξίσλ, ζε απηνθίλεηα άλσ ησλ δνιαξίσλ θαζψο θαη ζε ζθάθε θαη αεξνπιάλα. Σν λνκνζρέδην θαηαςεθίζηεθε απφ ηε Γνχκα, θαζψο, φπσο ηζρπξίζηεθαλ νη εηζεγεηέο ησλ θνκκάησλ, έρεη ήδε επηβιεζεί επαξθήο θφξνο ζηα είδε πνιπηειείαο. Πηώζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο αλεξγίαο ζην 12,3% από 12,9% ζεκεηώζεθε ζηελ Πνισλία ηνλ Απξίιην, βάζεη ζηνηρείσλ πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ην ππνπξγείν εξγαζίαο ηεο ρώξαο ζηηο 10 Μαΐνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην, ελψ άλεξγνη παξακέλνπλ 1,97 εθ. άηνκα.

13 χκθσλα κε ην ππνπξγείν, νη πεξηζζφηεξεο επνρηαθέο ζέζεηο αθνξνχλ ζηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο γεσξγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Αξλεηηθή αλακέλεηαη λα είλαη ε αλάπηπμε ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2010, ζύκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ θιηκαθίνπ ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ πνπ έρεη κεηαβεί ζηε ρώξα. Ο Οξγαληζκφο, επηπξφζζεηα, αλαθέξεη πσο ην ξνπκαληθφ θξάηνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ζε κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ελψ αλακέλεη πσο ην έιιεηκκα ζα δηακνξθσζεί ζην 6,8% ηνπ ΑΔΠ. Αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ απηνθηλήησλ ηεο θαηά 2% αλαθνίλσζε ζηηο 12 Μαΐνπ ε ξσζηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Avtovaz. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, ε ελ ιφγσ αχμεζε, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 15 ηνπ ηξέρνληνο κήλα, ήηαλ επηβεβιεκέλε ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία. Δλέξγεηα Γηάηαγκα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν εμέδσζε ην Κξεκιίλν ζηηο 13 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ν Ρψζνο πξφεδξνο, Dmitry Medvedev, δήηεζε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηελ νπνία ραξαθηήξηζε ξεαιηζηηθφ θαη αλαγθαίν κέηξν γηα ηε ρψξα. Ο αγσγόο South Stream δελ πξόθεηηαη λα επεξεαζηεί από πηζαλή ζπγρώλεπζε ηεο Gazprom κε ηε Naftogaz ηόληζε ζηηο 12 Μαΐνπ ν ππνπξγόο Δλέξγεηαο ηεο Ρσζίαο, Sergei Shmatko. χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ, ην ελ ιφγσ project είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα ηνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη θαλνληθά ζε θάζε πεξίπησζε. Άκπλα θαη αζθάιεηα Ρσζηθή εηαηξεία θαηαζθεπήο ειηθνπηέξσλ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξώησλ ζηνλ θόζκν επηζεηηθώλ ειηθνπηέξσλ πέκπηεο γεληάο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο ξσζηθήο εθεκεξίδαο Gazeta, ζηηο 13 Μαΐνπ. Ζ εθεκεξίδα κεηέθεξε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο εηαηξείαο, Andrei Shibitov, ν νπνίνο δήισζε πσο

14 ε εηαηξεία ηνπ δνπιεχεη ήδε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ην νπνίν αλακέλεηαη λα απνξξνθήζεη θνλδχιηα χςνπο ελφο δηο δνιαξίσλ, κεγάιν κέξνο απφ ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνέιζεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ εθεκεξίδα επίζεο θηινμέλεζε δειψζεηο ηνπ εηδηθνχ επί ζεκάησλ γεσπνιηηηθήο, Konstantin Sivkov, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ απηνχ ειηθνπηέξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ ε ηερλνινγία «stealth» πνπ ζα δηαζέηεη, ε απμεκέλε εκβέιεηα θαη ηαρχηεηα, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα βάιεη φρη κφλν θαηά ζηφρσλ ζην έδαθνο, αιιά θαη θαηά καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ. Ζ ηθαλόηεηα ηεο Ρσζίαο λα απνηξέςεη επηζέζεηο πξνεξρόκελεο από ην δηάζηεκα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη σο εθ ηνύηνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θίλδπλνη γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα, δήισζαλ Ρψζνη απφζηξαηνη αμησκαηηθνί θαη άιινη ζηξαηησηηθνί εηδηθνί ζε ζρεηηθή εκεξίδα πνπ έιαβε ρψξα ζηε Μφζρα ζηηο 13 Μαΐνπ. Ο πξψελ δηνηθεηήο ηεο ξσζηθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, Anatoly Kornukov, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά πσο ε ξσζηθή ηερλνινγία πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε φπισλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην δηάζηεκα ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο ακεξηθαληθήο θαηά είθνζη ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε ξσζηθή θπβέξλεζε είρε εμαγγείιεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία ελφο ακπληηθνχ δηθηχνπ κε ρξήζε ησλ ππξαχισλ S400 θαη S500 αιιά θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν δελ έρεη παξζεί αθφκε.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Γηαλλαθίδνπ Καηεξίλα Εάλλα Καζζηαλή Μαξία Ηνξδαλίδεο Βιάληεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Gül θαη Davutoğlu ζε εξβία θαη Βνζλία: Η Άγθπξα επηδηώθεη επέθηαζε ηνπ «ζηξαηεγηθνύ βάζνπο» ηεο θαη πξνο ηα δπηηθά.

Gül θαη Davutoğlu ζε εξβία θαη Βνζλία: Η Άγθπξα επηδηώθεη επέθηαζε ηνπ «ζηξαηεγηθνύ βάζνπο» ηεο θαη πξνο ηα δπηηθά. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Έτος 3ο - Τεύτος LXXVI, Γεστέρα 2 Νοεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXIII Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνχινπ Υξηζηίλα Αλδξφληθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Καδφγινπ Γηάλλεο Καξάκπειαο Γηάλλεο Κνχθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXV, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXV, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXV, Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Υαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Καξάκπειαο Γηάλλεο Κνύθε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα