ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ"

Transcript

1 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος XCIX, Γεστέρα 17 Μαΐοσ πληαθηηθή Οκάδα: Βιαζηάξεο Γηάλλεο Επγά Ησάλλα-Νηθνιέηηα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Παλαγησηίδνπ Ράληα πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Δπίζθεςε ηνπ Βξαδηιηάλνπ πξνέδξνπ Lula da Silva ζηε Μόζρα: «Άξσκα» ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άμνλεο ηελ ελέξγεηα, ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Άγθπξα Η Ρσζία ζηε Μέζε Αλαηνιή: πξνο θάιπςε θελνύ ηζρύνο θαη ελίζρπζε γνήηξνπ Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα

2 Δπίζθεςε ηνπ Βξαδηιηάλνπ πξνέδξνπ Lula da Silva ζηε Μόζρα: «Άξσκα» ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε άμνλεο ηελ ελέξγεηα, ηελ ακπληηθή βηνκεραλία, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο Γηήκεξε επίζεκε επίζθεςε πξαγκαηνπνίεζε ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα ν πξφεδξνο ηεο Βξαδηιίαο, Luiz Inácio Lula da Silva, ζηηο 13 θαη 14 Μαΐνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηβεβαηψζεθε ε έληνλε δπλακηθή ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα αλάκεζα ζηε Μφζρα θαη ηε Μπξαδίιηα. Πξάγκαηη, ν Βξαδηιηάλνο πξφεδξνο είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζεί κε ηνλ νκφινγφ ηνπ, Dmitry Medvedev, θαη ζην επίθεληξν ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο βξέζεθε έλα επξχηαην θάζκα πεδίσλ δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο, ελψ νη δχν πιεπξέο πξνρψξεζαλ θαη ζηελ ππνγξαθή δηάθνξσλ κλεκνλίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη έλα ζρέδην γηα ηελ ζηαδηαθή άλνδν ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο Βξαδηιίαο ζην επίπεδν κηαο «ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο». Δπηζεκαίλεηαη πσο νη δχν εγέηεο ζπλαληηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά ζε δηάζηεκα ελφο κήλα, θαζψο ν Ρψζνο πξφεδξνο είρε θηινμελεζεί ζηηο 16 Απξηιίνπ ζηε Μπξαδίιηα, ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ησλ ρσξψλ ηεο νκάδαο BRIC (Brazil, Russia, India, China). Όπσο θάλεθε μεθάζαξα απφ ηελ αηδέληα ηεο επίζθεςεο, ζηφρνο ησλ δχν πιεπξψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο, ελεξγεηαθήο θαη ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο, κε έκθαζε ζηελ πινπνίεζε κεγαιφπλνσλ ζρεδίσλ ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ ηξφπνπο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ φγθνπ ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ (4,6 δηο δνιάξηα ην 2009) ζηα επίπεδα ζηα νπνία θπκαίλνληαλ πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (6,8 δηο δνιάξηα). Ο πξφεδξνο Lula, κηιψληαο ζε επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα, αθνχ ππνγξάκκηζε πσο ην δηάζηεκα ην δηκεξέο εκπφξην ηεηξαπιαζηάζηεθε, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζή ηνπ πσο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ε αλνδηθή ηάζε ζα ζπλερηζηεί θαη πνιχ ζχληνκα ν φγθνο ηνπ ζα μεπεξάζεη ηα 10 δηο δνιάξηα. Παξάιιεια, θαηνλφκαζε ηηο δχν θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο πξέπεη λα θηλεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο: «Υξεηάδεηαη έλα πνηνηηθφ άικα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ καο: πξέπεη λα απμήζνπκε ην κεξίδην ησλ αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ζηνλ φγθν ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ) θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνπο θξαγκνχο».

3 Πξάγκαηη, ην δίπηπρν αλάπηπμεο πνπ έζεζε ν πξφεδξνο Lula θπξηάξρεζε ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ κε ηνλ Ρψζν πξφεδξν. ην ηνκέα ησλ αγαζψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ, θαηαξρήλ, ηελ εγθαηάζηαζε ζηε Ρσζία κνλάδαο παξαγσγήο ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ ERJ-145 ηεο βξαδηιηάληθεο εηαηξείαο Embraer, κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πιένλ επηηπρεκέλεο παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επηβαηηθψλ αεξνζθαθψλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο (αο ζεκεησζεί εδψ ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηηο 13 Μαΐνπ ν Πνισλφο ππνπξγφο Άκπλαο, Bogdan Klich, αλαθνίλσζε πσο ε πνισληθή θπβέξλεζε ζα πξνκεζεπηεί αεξνζθάθε ηεο Embraer γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο, πξνο αληηθαηάζηαζε εθείλνπ πνπ θαηέπεζε παξαζχξνληαο ζην ζάλαην ηνλ πξφεδξν L. Kaczynski). Δπίζεο, ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ζπδεηήζεηο γηα αγνξά απφ ηελ βξαδηιηάληθε θπβέξλεζε ξσζηθψλ αληηαεξνπνξηθψλ ζπζηεκάησλ, πηζαλφηαηα Tor-M1, φπσο απνθάιπςε ν Mikhail Dmitriyev, επηθεθαιήο ηεο ξσζηθήο Οκνζπνλδηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξαηησηηθή θαη Σερληθή πλεξγαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ θαηεχζπλζε πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ θξαγκψλ, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ εθηελψο ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ ησλ δχν ρσξψλ γηα ηηο πιεξσκέο ζην πιαίζην ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ. Αζθαιψο, απφ ηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε ελεξγεηαθή δηάζηαζε ηεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ν ξσζηθφο ελεξγεηαθφο θνινζζφο Gazprom κέρξη ηα ηέιε ηνπ ρξφλνπ ζα έρεη αλνίμεη πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, ην νπνίν ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ην ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ηνπ νκίινπ ζηε Βξαδηιία, αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Πέξαλ, φκσο, απηνχ, νη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ επίζεο ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ ζηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο θαη ζεξκνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Βξαδηιία. Σέινο, νη da Silva θαη Medvedev είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κηα ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηε δηεζλή επηθαηξφηεηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη ην δήηεκα ησλ ππξεληθψλ ηνπ Ηξάλ. Δλ πξνθεηκέλσ, κάιηζηα, ν Ρψζνο πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηηο 14 Μαΐνπ, ζηελ ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ παξαρψξεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ Βξαδηιηάλν νκφινγφ ηνπ, ζηελ επηθείκελε επίζθεςε πνπ ηειεπηαίνπ ζηελ Σερεξάλε (πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 16 Μαΐνπ), ε νπνία ζα είρε ην ραξαθηήξα κηαο χζηαηεο πξνζπάζεηαο αλαβίσζεο ησλ δηπισκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν Medvedev, αθνχ εμέθξαζε ηελ ειπίδα ηνπ λα έρεη επηηπρία ε απνζηνιή ηνπ πξνέδξνπ Lula, ππνγξάκκηζε πσο απηή ζα είλαη ε

4 ηειεπηαία επθαηξία ηεο Σερεξάλεο λα απνθχγεη ηηο θπξψζεηο πνπ ζα ηηο επηβάιιεη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Εκτίμηση Σα απνηειέζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βξαδηιίαο ζηε Μόζρα θαίλεηαη λα επηβεβαηώλνπλ ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ ιόγν γηα ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ξσζηθήο εγεζίαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηζρπξώλ δεζκώλ κε ηηο ρώξεο πνπ απνηεινύλ ηηο αλαδπόκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηνπ πιαλήηε. Οη ελ ιόγσ δεζκνί αλαπηύζζνληαη ηόζν ζε δηκεξέο, όζν θαη ζε πνιπκεξέο επίπεδν (βι. BRIC), ελώ εθηείλνληαη ζε πνιινύο θαη δηάθνξνπο ηνκείο, από ηελ ελέξγεηα κέρξη ηελ άκπλα θαη ηελ ηερλνινγία. ηελ πεξίπησζε ησλ ζρέζεσλ Ρσζίαο Βξαδηιίαο είλαη πξνθαλέο πσο ηα πεδία ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα εληαζεί ε νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία είλαη πνιπάξηζκα. Ωζηόζν, ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί είλαη αθόκε καθξύο, θαζώο παξά ηηο πξνόδνπο ην δηκεξέο εκπόξην παξακέλεη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ίδην θαίλεηαη πσο ηζρύεη θαη ζην πεδίν ηεο ζπλεξγαζίαο ζηα δηεζλή δεηήκαηα: ε πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ πνιηηηθώλ ησλ ρσξώλ ηνπ BRIC απέλαληη ζηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο (π.ρ. ζην ζέκα ησλ ππξεληθώλ ηνπ Ιξάλ) παξακέλεη έλα αλνηρηό δήηεκα. Δπίζθεςε Medvedev ζηελ Άγθπξα ηελ Άγθπξα βξέζεθε ν Ρψζνο πξφεδξνο ηελ Σεηάξηε 12 Μαΐνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληεζεί κε ηελ ηνπξθηθή εγεζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ εληεθάηε ζπλάληεζε θνξπθήο ησλ δπν ρσξψλ απφ ην 2004 γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε ηνπο. ηελ αηδέληα ησλ ζπλνκηιηψλ θπξηάξρεζαλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, ηελ νηθνλνκία, ηελ θαηάξγεζε ηεο βίδαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ, θαζψο θαη γεληθφηεξα ζέκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο θαη ππνγξάθεθαλ είθνζη δηκεξείο ζπκθσλίεο. Κεληξηθή ζέζε ζηηο ζπλνκηιίεο ησλ δπν πιεπξψλ είρε ην δήηεκα ηνπ ππξεληθνχ εξγνζηάζηνπ ηεο Σνπξθίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θηιφδνμν πνιπδάπαλν ζρέδην- ζεκεηψλεηαη φηη ε αμία ηνπ εθηηκάηαη ζηα είθνζη δηο επξψ- ηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζηε λφηηα αθηή ηεο Σνπξθίαο ζα αλαιάβεη κηα θνηλνπξαμία, ππφ ηελ εγεζία ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο Atomstroiexport, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θαη ε Ηηαιία. Ζ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ην Ννέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζηα επφκελα ηξία ρξφληα. Σν εξγνζηάζην, ην

5 νπνίν ζα απνηειέζεη ην πξψην ξψζηθν ππξεληθφ εξγνζηάζην εθηφο ζπλφξσλ, ππνινγίδεηαη φηη ζα απνθέξεη κεγάια θέξδε θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Ζ κηζή απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πσιείηαη ζηελ Σνπξθία ζε κηα πξνζπκθσλεκέλε ηηκή θαη ε ππφινηπε πνζφηεηα ζα πσιείηαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ζ Ρσζία έρεη ήδε πξνηείλεη ηελ θαηαζθεπή άιισλ ηεζζάξσλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ ζηελ ηδία πεξηνρή, ελέξγεηα ε νπνία κάιινλ σο πξφσξε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκθσλία απηή δελ έρεη επηθπξσζεί αθφκε απφ ην ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην, ην φπνην ζην παξειζφλ έρεη απνξξίςεη κηα παξφκνηα απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε ζπκθσλία γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνμεληθήο ζεψξεζεο δεδνκέλνπ φηη ηνπιάρηζηνλ δπφκηζε κε ηξία εθαηνκκχξηα Ρψζνη ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηελ Σνπξθία θάζε ρξφλν. Σν λέν θαζεζηψο αθνξά ηαμίδηα δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ησλ ηξηάληα εκεξψλ θαη αλακέλεηαη λα ηζρχζεη άκεζα κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε ηεο βίδαο. Ο Ρψζνο πξφεδξνο ηφληζε πσο πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ κεγάιε απφθαζε θαζψο ζα βνεζήζεη λα έξζνπλ νη δπν ιανί πην θνληά θαη επνκέλσο ζα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ κειινληηθά. Δπηπξφζζεηα, νη δπν ρψξεο ππέγξαςαλ έλα θνηλφ πξφγξακκα γηα ηελ ακνηβαία πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ηνπο γηα ην επφκελν έηνο θαη έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο γηα ηηο κεηαθνξέο ζηε Μαχξε Θάιαζζα. Οη πξναλαθεξζείζεο ζπκθσλίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επφδσζε ηνπ δεδεισκέλνπ ζηφρνπ ησλ δπν πιεπξψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. Τπνγξακκίδεηαη φηη επί ηνπ παξφληνο, ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ ππνινγίδεηαη ζηα ηξηάληα δηο επξψ, ελψ νη δπν πιεπξέο επηδηψθνπλ ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Ο Dmitry Medvedev ηφληζε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο είλαη «θηιφδνμνο, αιιά εθηθηφο». Οη δχν πιεπξέο ζπδήηεζαλ επίζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ππφ ζρεδίαζε αγσγφ ακςνχληαο-σζεηράλ πγθεθξηκέλα, εμεηάζζεθαλ πηζαλνί ηξφπνη ψζηε ε Ρσζία λα ζπκκεηάζρεη κειινληηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ, ηελ νπνία έρνπλ αλαιάβεη ε ηνπξθηθή εηαηξεία Calik θαη ε ηηαιηθή πνιπεζληθή Eni. Μάιηζηα, ε Ρσζία ζε κηα θίλεζε θαιήο ζέιεζεο ζπκθψλεζε λα εμαηξέζεη ηελ Σνπξθία απφ ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα δελ θαηαλαιψζεη ην θπζηθφ αέξην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Σέινο, πεξηθεξεηαθά δεηήκαηα, φπσο ην δήηεκα ηνπ ζχιαθα ηνπ Ναγθφξλν Καξακπάρ θαη νη

6 ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Αξκελία, βξεζήθαλ επίζεο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δπν πιεπξψλ. Ο Ρψζνο πξφεδξνο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ γηα ηελ ηειηθή επίιπζε ησλ δπν απηψλ ζεκάησλ θαη εμήξε ην «άλνηγκα» ηεο Σνπξθίαο πξνο ηελ Αξκελία, ηνλίδνληαο παξάιιεια πσο νη ζπκθσλίεο ηεο Επξίρεο (κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Αξκελίαο) απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο θαη ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Ο Medvedev ππνγξάκκηζε πσο ελζαξξπληηθά βήκαηα έρνπλ γίλεη θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ δηκεξψλ δηαθφξσλ Αξκελίαο θαη Αδεξκπατηδάλ. εκεηψλεηαη πσο ην ηαμίδη ηνπ Ρψζνπ πξφεδξνπ ζηελ Σνπξθία απνηέιεζε ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκφ ηεο πεξηνδείαο ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ο Dmitry Medvedev έθαλε ιφγν γηα κηα εμαηξεηηθή κέξα γηα ηηο ξσζν-ηνπξθηθέο ζρέζεηο, θαη ππνγξάκκηζε πσο πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ αξρή κηαο εμαηξεηηθά επσθεινχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ. Δθηίκεζε H ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο είλαη εκθαλήο. Οη δπν πιεπξέο δηεπξύλνπλ ζπζηεκαηηθά ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε λένπο ηνκείο κέζσ ησλ ζπρλώλ επαθώλ ηνπο, ελώ θεξδίδνπλ έδαθνο θαη ζηνλ επηθνηλσληαθό ηνκέα. Aλαθνξηθά κε ηε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο λαη κελ ζεσξείηαη θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο, σζηόζν πξόθεηηαη γηα έλα έξγν θνζηνβόξν, κε κεγάιν νηθνλνκηθό ξίζθν, ελώ θαη ε απόζβεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί καθξνπξόζεζκα. ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη ε αλεζπρία ησλ γεηηνληθώλ ρσξώλ αλαθνξηθά κε ηελ ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αιιαγή ζπζρεηηζκώλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, θαη επηπξόζζεηα ν θόβνο γηα ηελ ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα κε εηξεληθνύο ζθνπνύο. Σν ξίζθν πνπ ζπλνδεύεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε απνξξέεη επίζεο θαη από ην γεγνλόο όηη ζρεηηθή ζπκθσλία έρεη απνξξηθζεί ήδε κία θνξά ζην παξειζόλ από ην ηνπξθηθό θνηλνβνύιην. πλεπώο, δελ απνθιείεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν λα κείλεη ζηα ραξηηά ελ ηέιεη. ε θάζε πεξίπησζε, ε θσιπζηεξγία ησλ Βνύιγαξσλ ζρεηηθά κε ηνλ αγσγό Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε έρεη ζηξέςεη ην ξώζηθν ελδηαθέξνλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά πξνο ηελ Σνπξθία. Ίζσο, ε Ρσζία αλαγθαζηεί λα αιιάμεη ηνπο ελεξγεηαθνύο ηεο ζρεδηαζκνύο ζην κέιινλ εμαηηίαο ηεο

7 ζηάζεο απηήο ηεο Βνπιγαξίαο. Πξάγκαηη, ήδε ζπδεηηέηαη ην ελδερόκελν ζπγρώλεπζεο ηνπ αγσγνύ Μπνπξγθάο- Αιεμαλδξνύπνιε κε ηνλ αγσγό ακςνύληα- Σζεηράλ, ρσξίο, όκσο, λα έρνπλ ιεθζεί νξηζηηθέο απνθάζεηο. Βέβαηα, εύινγα, γελληέηαη ην εξώηεκα θαηά πόζν ζπκθέξεη ηε Μόζρα ν έιεγρνο από κέξνπο ηεο Σνπξθίαο σο ρώξαο δηέιεπζεο ελόο ηόζν κεγάινπ κέξνπο ηεο ξσζηθήο ελέξγεηαο. Γεδνκέλνπ όηη ε Άγθπξα ειέγρεη ην 70% πεξίπνπ ηνπ πεηξειαίνπ ησλ ηελώλ, ην Κξεκιίλν ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην θαηά πόζν ην ζπκθέξεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία, εληείλνληαο παξάιιεια ηελ ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε από ηελ Σνπξθία, ε νπνία ηζηνξηθά έρεη απνδεηρζεί απξόβιεπηε θαη ζρεηηθά αζηαζήο εηαίξνο. Η ξσζηθή εγεζία, εμάιινπ, δελ γλσξίδεη πνηα ζα είλαη ε ηνπξθηθή εγεζία ζην κέιινλ θαη αλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ζα ζπληάζζνληαη κε απηά ηεο πξώηεο ή εάλ ε Άγθπξα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα σο εξγαιείν πίεζεο ελάληηα ζηελ Μόζρα. ίγνπξα ν ηζηνξηθόο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ δε κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζα ζε ηόζν ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, έθηνο βέβαηα εάλ ππάξμεη έλαο ηζηνξηθόο ζπκβηβαζκόο πνπ όκσο δε θαίλεηαη πηζαλόο πξνο ην παξόλ. Γηαθαίλνληαη ζπλεπώο ηα όξηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δπν ρσξώλ. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη πάξα ηελ πίεζε ηεο Σνπξθίαο γηα ζπκπαξαγσγή νπιηθώλ ζπζηεκάησλ, ε Ρσζία έρεη αξλεζεί θαηεγνξεκαηηθά. Δπίζεο είλαη βέβαην πσο ε Μόζρα παξαθνινπζεί κε επηθύιαμε ηα αλνίγκαηα ηεο Άγθπξαο πξνο ηελ Κεληξηθή Αζία, θαζώο ε ίδηα έρεη απνδείμεη ήδε από ηελ πεξίνδν ηνπ Οδάι πσο ζεσξεί ηελ πεξηνρή απηή ην «εγγύο εμσηεξηθό» ηεο θαη άξα δελ πξόθεηηαη λα δερηεί ηελ επηξξνή άιισλ ρσξώλ. Όια απηά, ίζσο, αλαβηώζνπλ ηνλ αληαγσληζκό ησλ δπν ρσξώλ ζην κέιινλ εηο βάξνο ηεο κέρξη ηώξα ζπλεξγαζίαο ηνπο. Ζ Ρσζία ζηε Μέζε Αλαηνιή: πξνο θάιπςε θελνύ ηζρύνο θαη ελίζρπζε γνήηξνπ ηε Μέζε Αλαηνιή επηρεηξεί λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηεο ε Ρσζία, πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά αλνηρηψλ θηλήζεσλ πνπ ζίγνπξα πξνμελνχλ έληνλν δηεζλέο ελδηαθέξνλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο επηδίσμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ε ζπλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ρσζίαο, Dmitry Medvedev, κε ηνλ πξφεδξν ηεο πξίαο, Bashar Al-Assad, θαη ηνλ εγέηε ηεο Hamas, Khaled Mashaal.

8 Οη ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ Ρσζίαο θαη πξίαο ζηηο 12 Μαΐνπ επηθεληξψζεθαλ ζηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ν Dmitry Medvedev πξφηεηλε ζπλεξγαζία ησλ δχν ρσξψλ, πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη ππνγξάκκηζε φηη ε ρψξα ηνπ πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο γηα ηε πξία. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ κε ηνλ Mashaal, ν Medvedev ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ζπκθηιίσζεο κεηαμχ Hamas θαη Fatah θαη επέκεηλε φηη θαλέλαο παξάγνληαο δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί απφ ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σφληζε αθφκε, πφζν ζεκαληηθή ζεσξεί ηελ εγθαζίδξπζε ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο. εκεηψλεηαη φηη ε απφδνζε ππφζηαζεο ζηελ ελ ιφγσ νξγάλσζε κέζσ επηζήκσλ επηζθέςεσλ είλαη κηα πξαθηηθή πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ απφζηαζε πνπ θξαηνχλ ηα ινηπά κέιε ηνπ θνπαξηέηνπ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ έρνπλ ζέζεη σο φξν γηα ηελ έλαξμε επαθψλ ηελ απνθήξπμε ηεο ηξνκνθξαηίαο εθ κέξνπο ηεο Hamas. Ζ Ρσζία είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ δηαηεξνχλ δεζκνχο κε ηελ Hamas, θαζψο ηφζν ε ΔΔ - ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο - φζν θαη νη ΖΠΑ θαη ην Ηζξαήι ηε ζεσξνχλ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Ζ ίδηα ε Hamas απνδίδεη ηζηνξηθή ζεκαζία ζηελ ζπλάληεζε, θαζψο ηε αληηκεησπίδεη σο ζεκάδη αλαγλψξηζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο ππφζηαζεο θαη επηβεβαίσζεο ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο φηη εθπξνζσπεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ Παιαηζηηλίσλ. Ηδηαίηεξα ηζρπξή, έσο θαη νξγηζκέλε, ππήξμε ε αληίδξαζε ηνπ Ηζξαήι φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ επίζθεςε. Ο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο ζε δήισζή ηνπ ζηηο 13 Μαΐνπ δελ δίζηαζε λα εθθξάζεη επίζεκα ηελ «βαζηά απνγνήηεπζή» ηνπ, ηνλίδνληαο πσο αλέκελε ε Ρσζία λα αλαιάβεη ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ελάληηα ζηνλ ηξφκν ηεο Hamas. Τπεξαζπηδφκελνο ηελ θίλεζε ηεο ρψξαο ηνπ, ν εθπξφζσπνο ηνπ ππνπξγείνπ εμσηεξηθψλ ηεο Ρσζίαο, Andrei Nesterenko, ζε δήισζή ηνπ ηελ ίδηα κέξα, ππνγξάκκηζε πσο «ε Hamas δελ είλαη κηα ηερλεηή θαηαζθεπή. Δίλαη έλα θίλεκα πνπ θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ζπκπάζεηα κεγάινπ αξηζκνχ Παιαηζηηλίσλ». πλερίδνληαο, ππνζηήξημε πσο νη ηαθηηθέο επαθέο πνπ δηαηεξεί ε ρψξα ηνπ κε ηελ νξγάλσζε δελ είλαη ε εμαίξεζε, αιιά ν θαλφλαο γηα ην θνπαξηέην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ρσξίο, φκσο θαλείο απφ ηνπο ηξεηο άιινπο εηαίξνπο ΖΠΑ, ΔΔ, ΝΑΣΟ λα ην παξαδέρεηαη.

9 Δθηίκεζε Η Ρσζία ζπλερίδεη ηελ «επίζεζε θηιίαο» ζηε πξία, επίζεζε ε νπνία είλαη κάιινλ ακνηβαία. Κάζε κέξνο επηδηώθεη λα απνθνκίζεη ηα δηθά ηνπ νθέιε από ηε δηαδηθαζία. Η πξία επηδηώθεη λα βγεη από ηε δηεζλή απνκόλσζε, λα από-πεξηζσξηνπνηεζεί, λα επαλαθάκςεη ζην ρώξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Γηα ην ιόγν απηό, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαηαβάιιεη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο λα βειηηώζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε «ερζξηθά» πξνο απηήλ θξάηε, όπσο ε Σνπξθία. Παξάιιεια, ε πξνζέγγηζή ηεο κε ηε Ρσζία κεηαθξάδεηαη σο επηζπκία δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ζηελ πεξηνρή κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ηζηνξηθώλ ηεο δεζκώλ κε ηνλ ηζρπξό απηό εηαίξν. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε Ρσζία δηαηεξνύζε αλνηρηό δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηε πξία θαη ηε Hamas από ηελ επνρή αθόκε πνπ βξίζθνληαλ θαη νη δύν ζην πεξηζώξην. Η πξόζθαηε ζύζθηγμε νθείιεηαη ζηε δηαπίζησζε ηεο Μόζραο πσο ε ζπλελλόεζε κε ην Ιξάλ γίλεηαη όιν θαη πην δπζρεξήο. Δπόκελε ηεο θίλεζε κε απηά ηα δεδνκέλα είλαη ε εύξεζε εηαίξσλ νη νπνίνη αλ θαη δελ δηαζέηνπλ ηελ ηζρπξή επηξξνή ηνπ Ιξάλ, είλαη πεξηζζόηεξν πξνβιέςηκνη θαη ζηαζεξνί. Πξάγκαηη, ε πξία όζν θαη ε Hamas παίδνπλ ηζρπξό πεξηθεξεηαθό ξόιν ζε δεηήκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο, πνπ αλαδεηθλύεηαη ζε νινέλα ζεκαληηθόηεξν πεδίν γηα ηε Ρσζία. Η επηινγή ηεο πξίαο ππαγνξεύζεθε θαη από ηελ επηδίσμε ηεο Ρσζίαο λα απνθηήζεη εξείζκαηα πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα ηελ θαηαζηήζνπλ ζπλδηακνξθσηή ησλ εμειίμεσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Πξόζθαηε έθθξαζε απηήο ηεο επηδίσμεο ηεο Ρσζίαο απνηεινύλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία λαπηηθώλ βάζεσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ζην Tartus θαη ζηελ Latakia πνπ μεθίλεζαλ γύξσ ζην Μέρξη ζήκεξα, νη δειώζεηο θαη ησλ δύν θξαηώλ, ηδηαίηεξα ηεο πξίαο, επάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη θεηδσιέο θαη ζπλήζσο αξλεηηθέο, ζπκπεξαζκαηηθά όκσο πξνθύπηεη πσο επηδίσμε θαη ησλ δύν κεξώλ είλαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην ιηκάλη ηνπ Tartus, ώζηε λα απνηειέζεη βάζε ηεο ξσζηθήο παξνπζίαο ζηε Μεζόγεην. Η Ρσζία έρεη μεθηλήζεη λα επηζθεπάδεη ηηο, αλελεξγέο από ην 1970, εγθαηαζηάζεηο ηνπ Tartus, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ην ιηκάλη ρξεζηκνπνηεζεί, ζα απαηηεζεί αλαβάζκηζε ηεο αεξάκπλαο ηεο πξίαο, ζέκα ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη ήδε ζπδεηεζεί.

10 Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα Πνιηηηθή ηηο 12 Μαΐνπ ν Αθγαλόο πξόεδξνο, Hamid Karzai, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ακεξηθαλό νκόινγό ηνπ, Barack Obama, ζην πιαίζην ηεο ηεηξαήκεξεο επίζθεςήο ηνπ ζηηο ΖΠΑ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Αθγαληζηάλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ε απφζπαζε ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη δχν άλδξεο αλαλέσζαλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα εμαιείςνπλ ηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή ζηε Ννηην-αλαηνιηθή Αζία κέζσ ζηελήο ζπλεξγαζίαο θπξίσο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Δπφκελν ζηαζκφ ηνπ Karzai απνηέιεζε ε Βξεηαλία, φπνπ είρε ηελ επθαηξία λα ζπγραξεί εθ ηνπ ζχλεγγπο ηνλ λέν πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο, David Cameron. Οη δχν εγέηεο ζπδήηεζαλ ζέκαηα δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε επίθεληξν ηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ. Σν ζύκθσλν κε ζηξαηησηηθήο ππξεληθήο ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ ππνγξάςεη ΖΠΑ θαη Μόζρα ηνλ Μάην ηνπ 2008 δηαβηβάζηεθε ζηηο 11 Μαΐνπ ζην Κνγθξέζν από ηνλ Ακεξηθαλό πξόεδξν, Barack Obama. Ζ ζπκθσλία επηηξέπεη ζηηο δπν ρψξεο ηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάδνζεο ησλ ππξεληθψλ φπισλ. Τπελζπκίδεηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν ζχκθσλν είραλ ππνγξάςεη νη George Bush θαη Vladimir Putin, αιιά απνζχξζεθε απφ ηνλ πξψην χζηεξα απφ ηελ ζχξξαμε Ρσζίαο- Γεσξγίαο ην θαινθαίξη ηνπ Πνηληθή έξεπλα γηα ηηο θαηαγγειίεο εηο βάξνο ηεο Yulia Tymoshenko πνπ είραλ γίλεη ην 2003 θαη πνπ αθνξνύλ ζηελ απόπεηξα δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο ηνπ αλώηαηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο ρώξαο δηεμάγεηαη από ηηο 12 Μαΐνπ ζηελ Οπθξαλία. Ζ έξεπλα είρε μεθηλήζεη ην Μάην ηνπ 2004, σζηφζν εγθαηαιείθζεθε έλα ρξφλν κεηά. Ζ ππφζεζε εξεπλάηαη εθ λένπ, θαζψο ε εηζαγγειία εθηηκά πσο νη θαηαγγειίεο δελ είραλ εξεπλεζεί ζσζηά εθείλε ηελ πεξίνδν.

11 Γηαδεισηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην Κηξγηζηάλ θαηέιαβαλ ζηηο 13 Μαΐνπ ηελ έδξα ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο ηεο Rosa Otunbayeva, ζηελ πόιε Osh, ζηα λόηηα ηεο ρώξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 5000 νπαδνί ηνπ Kurmanbek Bakiyev ζπλεπιάθεζαλ κε ηνπο θξνπξνχο θαη εηζέβαιαλ ζην θηήξην. Σελ επφκελε κέξα ν έιεγρνο ηνπ θηεξίνπ αλαθηήζεθε απφ ππνζηεξηθηέο ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, αιιά θαηά ηελ αληαιιαγή ππξνβνιηζκψλ έλαο άλζξσπνο έραζε ηε δσή ηνπ ελψ δεθάδεο ηξαπκαηίζηεθαλ. Γηεύξπλζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ εηο βάξνο ηνπ πξώελ δηνηθεηή ηνπ ζηξαηνύ ησλ έξβσλ, Ratko Mladic, δήηεζε ε εηζαγγειία ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο ζηηο 13 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ε εηζαγγειία δήηεζε λα πξνζηεζνχλ ζην θαηεγνξεηήξην νη θαηεγνξίεο ηεο γελνθηνλίαο θαη ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ εζληθή εθθαζάξηζε ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ζηε γελνθηνλία ζηε ξεκπξέληηζα, ζηελ πνιηνξθία ζην αξάγηεβν θαη ηέινο, ζηελ αηρκαιψηηζε κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Μέζσ ηειεθσληθήο ζπλνκηιίαο ζηηο 13 Μαΐνπ νη πξόεδξνη Obama θαη Medvedev ζπκθώλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηε ιήςε λέσλ απζηεξόηεξσλ θπξώζεσλ πξνο ην Ηξάλ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ, νη δχν πξφεδξνη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία νη θπξψζεηο λα ιεθζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. ηηο 12 επηεκβξίνπ ζα ιάβεη ρώξα ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζπληαγκαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ζηηο 13 Μαΐνπ ε Δθινγηθή Δπηηξνπή ηεο Σνπξθίαο. Παξ φια απηά, ηελ επφκελε εκέξα ην Λατθφ Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα θαηάζεζε πξνζθπγή ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, δεηψληαο ηελ αθχξσζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Τπόινγε ζην επξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ βξέζεθε γηα αθόκε κηα θνξά ε Ρσζία ζηηο 12 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ε ρψξα θιήζεθε λα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν χςνπο πεξίπνπ επξψ ζε νηθνγέλεηεο αλζξψπσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ή εμαθαλίζηεθαλ ζηελ Σζεηζελία.

12 Νέα κεγάιε δηαδήισζε έιαβε ρώξα ζην Κίεβν ζηηο 11 Μαΐνπ κε αθνξκή ηελ επηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηε Ρσζία γηα ηελ παξαρώξεζε γηα 25 αθόκα ρξόληα ηεο λαπηηθήο βάζεο ηεο εβαζηνύπνιεο. Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία απνηειεί «θφθθηλν παλί» ηφζν γηα ηελ νπθξαληθή αληηπνιίηεπζε φζν θαη γηα ηνλ ιαφ, θαζψο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ππνηαγή» ζηε Ρσζία. Οηθνλνκία Γηα πξώηε θνξά από ην 2008, ε νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο εκθάληζε ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ππνπξγνύ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, Elvira Nabiullina, ζηηο 14 Μαΐνπ. Δηδηθφηεξα, ην ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο κεγεζχλζεθε θαηά 2,9% ην ηξίκελν Ηαλνπαξίνπ-Μαξηίνπ, χζηεξα απφ θάκςε 3,8% ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ Σν πνζνζηφ αλεξγίαο παξέκεηλε ζηαζεξφ, ελψ νη πσιήζεηο ιηαληθήο απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Τπελζπκίδεηαη πσο ην 2009 ε ξσζηθή νηθνλνκία είρε ζπξξηθλσζεί θαηά 7,9%, θαηαγξάθνληαο ηε κεγαιχηεξε πηψζε ζηε κεηαζνβηεηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαθνίλσζε ζηηο 15 Μαΐνπ πσο πξόθεηηαη λα παξάζρεη ζην Κηξγηζηάλ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο ηάμεο ησλ 51 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ έσο ην Οη ελ ιφγσ πφξνη ζα δηαηεζνχλ γηα κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη παηδείαο. χκθσλα κε ηελ ΔΔ, ε ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ ρψξαο ηνπ Καπθάζνπ είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο κεηαξξπζκίζεηο. «Όρη» ζηελ επηβνιή επηπιένλ θόξνπ ζηα είδε πνιπηειείαο ςήθηζε ζηηο 12 Μαΐνπ ε ξσζηθή Γνύκα. πγθεθξηκέλα, ην λνκνζρέδην πξφηεηλε ηελ επηβνιή επηπιένλ θφξνπ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία αμίαο άλσ ησλ δνιαξίσλ, ζε απηνθίλεηα άλσ ησλ δνιαξίσλ θαζψο θαη ζε ζθάθε θαη αεξνπιάλα. Σν λνκνζρέδην θαηαςεθίζηεθε απφ ηε Γνχκα, θαζψο, φπσο ηζρπξίζηεθαλ νη εηζεγεηέο ησλ θνκκάησλ, έρεη ήδε επηβιεζεί επαξθήο θφξνο ζηα είδε πνιπηειείαο. Πηώζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο αλεξγίαο ζην 12,3% από 12,9% ζεκεηώζεθε ζηελ Πνισλία ηνλ Απξίιην, βάζεη ζηνηρείσλ πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ην ππνπξγείν εξγαζίαο ηεο ρώξαο ζηηο 10 Μαΐνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ηεο ρψξαο κεηψζεθε θαηά ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην, ελψ άλεξγνη παξακέλνπλ 1,97 εθ. άηνκα.

13 χκθσλα κε ην ππνπξγείν, νη πεξηζζφηεξεο επνρηαθέο ζέζεηο αθνξνχλ ζηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο γεσξγίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Αξλεηηθή αλακέλεηαη λα είλαη ε αλάπηπμε ηεο ξνπκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2010, ζύκθσλα κε εθηίκεζε ηνπ θιηκαθίνπ ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ πνπ έρεη κεηαβεί ζηε ρώξα. Ο Οξγαληζκφο, επηπξφζζεηα, αλαθέξεη πσο ην ξνπκαληθφ θξάηνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ζε κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ελψ αλακέλεη πσο ην έιιεηκκα ζα δηακνξθσζεί ζην 6,8% ηνπ ΑΔΠ. Αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ απηνθηλήησλ ηεο θαηά 2% αλαθνίλσζε ζηηο 12 Μαΐνπ ε ξσζηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία Avtovaz. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, ε ελ ιφγσ αχμεζε, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 15 ηνπ ηξέρνληνο κήλα, ήηαλ επηβεβιεκέλε ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία. Δλέξγεηα Γηάηαγκα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν εμέδσζε ην Κξεκιίλν ζηηο 13 Μαΐνπ. πγθεθξηκέλα, ν Ρψζνο πξφεδξνο, Dmitry Medvedev, δήηεζε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηελ νπνία ραξαθηήξηζε ξεαιηζηηθφ θαη αλαγθαίν κέηξν γηα ηε ρψξα. Ο αγσγόο South Stream δελ πξόθεηηαη λα επεξεαζηεί από πηζαλή ζπγρώλεπζε ηεο Gazprom κε ηε Naftogaz ηόληζε ζηηο 12 Μαΐνπ ν ππνπξγόο Δλέξγεηαο ηεο Ρσζίαο, Sergei Shmatko. χκθσλα κε ηνλ ππνπξγφ, ην ελ ιφγσ project είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα ηνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη θαλνληθά ζε θάζε πεξίπησζε. Άκπλα θαη αζθάιεηα Ρσζηθή εηαηξεία θαηαζθεπήο ειηθνπηέξσλ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξώησλ ζηνλ θόζκν επηζεηηθώλ ειηθνπηέξσλ πέκπηεο γεληάο, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηεο ξσζηθήο εθεκεξίδαο Gazeta, ζηηο 13 Μαΐνπ. Ζ εθεκεξίδα κεηέθεξε δειψζεηο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο εηαηξείαο, Andrei Shibitov, ν νπνίνο δήισζε πσο

14 ε εηαηξεία ηνπ δνπιεχεη ήδε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ην νπνίν αλακέλεηαη λα απνξξνθήζεη θνλδχιηα χςνπο ελφο δηο δνιαξίσλ, κεγάιν κέξνο απφ ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνέιζεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ εθεκεξίδα επίζεο θηινμέλεζε δειψζεηο ηνπ εηδηθνχ επί ζεκάησλ γεσπνιηηηθήο, Konstantin Sivkov, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ απηνχ ειηθνπηέξνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ ε ηερλνινγία «stealth» πνπ ζα δηαζέηεη, ε απμεκέλε εκβέιεηα θαη ηαρχηεηα, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα βάιεη φρη κφλν θαηά ζηφρσλ ζην έδαθνο, αιιά θαη θαηά καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ. Ζ ηθαλόηεηα ηεο Ρσζίαο λα απνηξέςεη επηζέζεηο πξνεξρόκελεο από ην δηάζηεκα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη σο εθ ηνύηνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θίλδπλνη γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα, δήισζαλ Ρψζνη απφζηξαηνη αμησκαηηθνί θαη άιινη ζηξαηησηηθνί εηδηθνί ζε ζρεηηθή εκεξίδα πνπ έιαβε ρψξα ζηε Μφζρα ζηηο 13 Μαΐνπ. Ο πξψελ δηνηθεηήο ηεο ξσζηθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, Anatoly Kornukov, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά πσο ε ξσζηθή ηερλνινγία πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε φπισλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην δηάζηεκα ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο ακεξηθαληθήο θαηά είθνζη ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε ξσζηθή θπβέξλεζε είρε εμαγγείιεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα κε ηε δεκηνπξγία ελφο ακπληηθνχ δηθηχνπ κε ρξήζε ησλ ππξαχισλ S400 θαη S500 αιιά θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν δελ έρεη παξζεί αθφκε.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο

πληαθηηθή Οκάδα: πληνληζηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Φίιεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXXI, Γεστέρα 7 Γεκεμβρίοσ 2009. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXVII, Δευτέρα 4 Απριλίου 2011. πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Χξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Αλησλίνπ Χαξάιακπνο Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Κσλζηαληίλα Κόθαιε Χξηζηίλα πληνληζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα