Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΒΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΒΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ"

Transcript

1 Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΒΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ Υρήζηος Μπανηής, Ηωάννης Κοσρούπας Δλληνικό Ηνζηιηούηο Μεηρολογίας Βιομητανική Περιοτή Θεζζαλονίκης, Οικ. Σεηρ ίνδος, Θεζζαλονίκη Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε αλάγθε γηα αθξηβείο κεηξήζεηο ησλ δνλήζεσλ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη θαηαζθεπέο γίλεηαη όιν θαη πην επηηαθηηθή αιιά θαη πνιύπινθε. Φπζηθή ζπλέπεηα ηεο δήηεζεο απηήο είλαη ε απαίηεζε γηα δηαθξηβώζεηο κεγάιεο αθξίβεηαο ησλ κεηξεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο κεηξήζεηο ησλ δνλήζεσλ. Σην άξζξν απηό παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξώο νη κέζνδνη δηαθξίβσζεο ηεο επαηζζεζίαο πηεδνειεθηξηθώλ αηζζεηήξσλ επηηάρπλζεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηρλειαζηκόηεηαο ηνπο ζηα εζληθά πξόηππα ηνπ κήθνπο, ηάζεο θαη ηνπ ρξόλνπ. Σην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηξνινγίαο (ΔΙΜ) νη πξόηππνη αηζζεηήξεο δηαθξηβώλνληαη κε ηελ ρξήζε πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ ζπκβνινκεηξίαο ελώ γηα δηαθξηβώζεηο κηθξόηεξεο αθξίβεηαο νη ζπγθξηηηθέο κέζνδνη πξνηηκνύληαη. Τέινο παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αβεβαηόηεηα ησλ δηαθξηβώζεσλ. Η ζπλνιηθή ζρεηηθή δηεπξπκέλε αβεβαηόηεηα ησλ δηαθξηβώζεσλ κε ζπκβνινκεηξία είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,5% (k=) κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ΔΙΜ ύζηεξα από πξνζεθηηθή ξύζκηζε ηεο δηάηαμεο ζπκβνινκεηξίαο. Λέξειρ-Κλειδιά: Αιζθηηήπερ επιηάσςνζηρ, αβεβαιόηηηα, ζςμβολομεηπία, δονήζειρ.

2 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Η κέηξεζε ησλ δνλήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξνπο αηζζεηήξεο κέηξεζεο επηηάρπλζεο. Οη πηεδνειεθηξηθνί αηζζεηήξεο είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο γηα κεηξήζεηο πςειήο αθξίβεηαο αιιά θαη ζε ζπζηήκαηα δηαθξίβσζεο. Τν Σρήκα 1 απεηθνλίδεη έλα απινπνηεκέλν Delta Shear επηηαρπλζηόκεηξν, ζην νπνίν κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηα κεραληθά ηνπ κέξε 1. Τα ελεξγά ηκήκαηα ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ είλαη ηα πηεδνειεθηξηθά ζηνηρεία πνπ ην απνηεινύλ. Απηά δξνπλ ζαλ ειαηήξηα ηα νπνία ζπλδένπλ ηελ βάζε ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ, κε ηηο ζεηζκηθέο κάδεο (seismic masses) δηακέζνπ ηνπ ηξηγσληθνύ θέληξνπ. Όηαλ ην επηηαρπλζηόκεηξν δνλείηαη κηα δύλακε, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο ηηο ζεηζκηθέο κάδεο θαη ζηε κάδα ηνπ ηδίνπ ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ, δξα ζε θάζε πηεδνειεθηξηθό ζηνηρείν. Τα πηεδνειεθηξηθά απηά ζηνηρεία παξάγνπλ ηειηθά έλα θνξηίν, ην νπνίν είλαη αλάινγν ηεο αζθνύκελεο δύλακεο. Οη ζεηζκηθέο κάδεο είλαη ζηαζεξέο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζηνηρεία παξάγνπλ θνξηίν ην νπνίν είλαη αλάινγν κε ηελ επηηάρπλζε ησλ ζεηζκηθώλ καδώλ. Καζώο ε ζεηζκηθή κάδα επηηαρύλεηαη κε ην ίδην πιάηνο θαη θάζε όπσο ε βάζε ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ, ε έμνδνο ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ είλαη αλάινγε κε ηελ επηηάρπλζε ηεο βάζεο θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηελ επηηάρπλζε ηεο επηθάλεηαο πάλσ ζηελ νπνία έρεη πξνζαξκνζηεί ην επηηαρπλζηόκεηξν. Κεληξηθή Γνκή Πηεδνειεθηξηθά Σηνηρεία Σεηζκηθέο Μάδεο Βάζε Δπηηαρπλζηνκέηξνπ Σρήκα 1. Γηάγξακκα πηεδνειεθηξηθνύ αηζζεηήξα επηηάρπλζεο. Η δηαθξίβσζε ηεο επαηζζεζίαο ηέηνησλ αηζζεηήξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε: Απόιπηεο κεζόδνπο, ζην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηξνινγίαο νη κέζνδνη απηνί ζηεξίδνληαη ζηελ ζπκβνινκεηξία θσηόο από ιέηδεξ. Η ζρεηηθή αβεβαηόηεηα απηώλ ησλ κεζόδσλ κπνξεί λα θηάζεη ην 0,5%.

3 Σπγθξηηηθέο κεζόδνπο, ζύγθξηζε κεηαμύ δύν πξόηππσλ επηηαρπλζηόκεηξσλ ηνπνζεηεκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν (back to back method). Η ζρεηηθή αβεβαηόηεηα απηώλ ησλ κεζόδσλ κπνξεί λα θηάζεη ην 1,5%. Με δηαθξηβσηέο, πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε δηαθξηβσκέλσλ δνλεηώλ. Η ζρεηηθή αβεβαηόηεηα απηώλ ησλ κεζόδσλ κπνξεί λα θηάζεη ην 3%. Η ππξακίδα ηρλειαζηκόηεηαο όπσο πινπνηείηαη ζην εξγαζηήξην ηνπ ΔΙΜ δίλεηαη ζην Σρήκα. Πξόηππα Χξόλνπ, Τάζεο & Μήθνπο Γηαθξίβσζε πξνηύπσλ αηζζεηήξσλ επηηάρπλζεο κε ζπκβνινκεηξία Σπγθξηηηθέο κέζνδνη Βηνκεραληθά Πξόηππα - Γηαθξηβσηέο Σρήκα. Ππξακίδα ηρλειαζηκόηεηαο. ΓΗΑΚΡΗΒΩΖ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΜΔ ΤΜΒΟΛΟΜΔΣΡΗΑ ΛΔΗΕΔΡ Τν βαζηθό ζύζηεκα (ηύπνο 9636) βαζκνλόκεζεο ησλ αηζζεηεξίσλ δόλεζεο αθνινπζεί ηηο αξρέο νη νπνίεο δίλνληαη ζην ISO Τν πιάηνο ηεο κεηαηόπηζεο ππνινγίδεηαη από ηε ζπκβνιή ελόο laser Heliumneon κε κήθνο θύκαηνο 63.8nm. Δάλ ην επηηαρπλζηόκεηξν ην νπνίν πξόθεηηαη λα βαζκνλνκεζεί πξνζαξκνζηεί πάλσ ζε κηα δηάηαμε ε νπνία δνλείηαη ζε κηα γλσζηή ζπρλόηεηα, ηόηε ε κέηξεζε ηνπ πιάηνπο ηεο απνκάθξπλζεο ηεο δηάηαμεο ζα επηηξέςεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηηάρπλζεο. Η επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα πξνθύπηεη από ηνλ ιόγν ηεο κεηξνύκελεο

4 ειεθηξηθήο εμόδνπ ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ δηαηξνύκελε κε ηελ επηηάρπλζε. Η πεξίνδνο κεηξάηαη ζε δεπηεξόιεπηα θαη ε απνκάθξπλζε ζε κέηξα. Σηε ζπρλόηεηα ησλ 160Hz κηα επηηάρπλζε 10m/s rms ζεκαίλεη απνκάθξπλζε 0κm peak to peak.ο θαιύηεξνο ηξόπνο ηώξα γηα λα κεηξεζεί απηό ην ζρεηηθά κηθξό πιάηνο κε αθξίβεηα θαιύηεξε ηνπ 1% είλαη έλα νπηηθό ζπκβνιόκεηξν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλα Helium-neon laser κε κήθνο θύκαηνο 63.8nm. Η δηάηαμε παίξλεη ηελ κνξθή ελόο ζπκβνιόκεηξνπ Michelson (Σρήκα 3), κε έλα δηαρσξηζηή δέζκεο θαη θαζξέθηεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη ζηαζεξόο θαη ν άιινο είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνλνκεζεί. Μηα θσηνδίνδνο κε γξήγνξε απόθξηζε ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν όπνπ ζπκβάινπλ νη δέζκεο θαη αληρλεύεη κεηξά ηελ δηαδνρή ησλ κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο κηα θαη ε θίλεζε ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ αιιάδεη ην κήθνο ηεο κίαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζεί ε κηα δέζκε. Τν ζήκα εμόδνπ από ηελ θσηνδίνδν εληζρύεηαη θαη ζπγθξίλεηαη ε ζπρλόηεηα ηνπ κε ηελ ζπρλόηεηα ηνπ ζήκαηνο πνπ δηεγείξεη ηελ δηάηαμε ρξεζηκνπνηώληαο έλα κεηξεηή ιόγνπ ησλ ζπρλνηήησλ. Σρήκα 3. Σπκβνιόκεηξν Michelson πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο ησλ δνλήζεσλ. Λόγσ ηνπ όηη ην θσο θάλεη ηελ δηαδξνκή ηνπ θάζε θαζξέθηε θνξέο, ε κεηαηόπηζε ηνπ θηλνύκελνπ θαζξέθηε (δειαδή απηνύ πνπ βξίζθεηαη ζην επηηαρπλζηόκεηξν) θαηά ι/ θαηά ηελ δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κία πιήξε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο πνπ αληρλεύεηαη από ηε θσηνδίνδν. Σπλεπώο εάλ ε κεγίζηε απνκάθξπλζε ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ είλαη Α ν θαη ν αξηζκόο ησλ θξνζζώλ πνπ κεηξνύληαη ζε κία δηαδξνκή είλαη 4Α ν /ι. Ο αξηζκόο ησλ θξνζζώλ, πνπ κεηξνύληαη ζ έλα θύθιν δόλεζεο ζα είλαη 8Α ν /ι. Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε κέζε ζπρλόηεηα ησλ θξνζζώλ είλαη 8.5kHz. Παξόια απηά ε ζηηγκηαία ζπρλόηεηα ησλ θξνζζώλ ζα κεηαβάιιεηαη από κεδέλ ζην κέγηζην ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ (όπνπ ε ηαρύηεηα ζα είλαη κεδέλ) ζ έλα κέγηζην ησλ 44,7 khz ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ( όπνπ ε ηαρύηεηα είλαη κέγηζηε ).

5 Οη θπκαηνκνξθέο ησλ νπνίσλ ην ιόγν R f.= 8Α ν /ι κεηξάκε κε κεηξεηή ιόγνπ ζπρλνηήησλ (ratio counter) θαίλνληαη ζην ζρήκα 4 Σρήκα 4. Κπκαηνκνξθέο ησλ νπνίσλ ε ζπρλόηεηα κεηξηέηαη κε ην κεηξεηή ιόγνπ ζπρλνηήησλ (ratio counter). Γλσξίδνληαο ηνλ ιόγν ησλ ζπρλνηήησλ ππνινγίδνπκε ηελ επηηάρπλζε: xo R xo Rf 8 f 8 (F ) R f 8 (F ) θαη από απηή κεηξώληαο θαη ηελ έμνδν ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ ππνινγίδνπκε ηελ επαηζζεζία ηνπ: S( pc/ ms ) ύ RMS ά[ mv ] mv E ί _ ί ms pc

6 Οη παξάκεηξνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αβεβαηόηεηα ησλ δηαθξηβώζεσλ είλαη νη εμήο 1, 3 : ε αβεβαηόηεηα ηεο κέηξεζεο ηνπ πιάηνπο δόλεζεο (~0,0%), ε αβεβαηόηεηα ηεο κέηξεζεο ηεο ηάζεο ζηελ έμνδν ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ (~0,1%), ε παξακόξθσζε ηεο εκηηνλνεηδνύο δόλεζεο από ηνλ δνλεηή (0,1%), ε επηξξνή ησλ ζπληζησζώλ δόλεζεο θάζεηα ζηελ δηεύζπλζε κέηξεζεο (~0,1%), πηζαλή θιίζε ηνπ επηηαρπλζηόκεηξνπ ζε ζρέζε κε ηε θαηεύζπλζε δόλεζεο θαη ηνλ άμνλα ηνπ ζπκβνιόκεηξνπ (~0,%). 3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σην άξζξν απηό παξνπζηάζακε ηηο κεζόδνπο δηαθξίβσζεο ηεο επαηζζεζίαο πηεδνειεθηξηθώλ αηζζεηήξσλ επηηάρπλζεο θαη ηελ ππξακίδα ηρλειαζηκόηεηαο ηνπο ζηα εζληθά πξόηππα ηνπ κήθνπο, ηάζεο θαη ηνπ ρξόλνπ. Σην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηξνινγίαο (ΔΙΜ) νη πξόηππνη αηζζεηήξεο δηαθξηβώλνληαη κε ηελ ρξήζε πεηξακαηηθώλ δηαηάμεσλ ζπκβνινκεηξίαο ελώ γηα δηαθξηβώζεηο κηθξόηεξεο αθξίβεηαο νη ζπγθξηηηθέο κέζνδνη πξνηηκνύληαη. Η ζπλνιηθή ζρεηηθή δηεπξπκέλε αβεβαηόηεηα ησλ δηαθξηβώζεσλ κε ζπκβνινκεηξία είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0,5% (k=). ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ [1] M. Serridge and T. R. Licht, Piezoelectric accelerometer and vibration preamplifier handbook (Bruel & Kjaer, 1987). [] p. ISO 16063, Primary vibration calibration by laser interferometry (International Organization for Standardization, 1999). [3] M. Dobosz, T. Usuda, and T. Kurosawa, Methods of calibration of vibration pick-ups by laser interferometry: II. Experimental verification, Meas. Sci. Technol. 9, 40 (1998).

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το πείπαμα Frank - Hertz

Το πείπαμα Frank - Hertz Άζκηζη 33 Το πείπαμα Frank - Hertz 33.1. Σκοπόρ ηελ άζθεζε απηή, κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο Frank-Hertz ζα πηζηνπνηεζεί ε ύπαξμε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ Νένπ. Θα παξαηεξεζεί ε δηέγεξζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ:

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ [1] ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΚΗΗ Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ύζηεκα πνκπνύ-δέθηε Γηάδνζε ππεξήρσλ ζηνλ αέξα Αλάθιαζε ζε ζηεξεά ζώκαηα Μέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ.

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δπαγγειηλή Εέθνπ, Ηωάλλεο Βακβαθάο, Γεώξγηνο Μήηζνπ θνπόο Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα