ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε8 1831/39763 & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 210 & Σεράφη 60 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες : Μ. Οικονόμου, Θ. Αναστασάκη Τηλέφωνο: , Θέμα: «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης ξ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 8). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 24/2015«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 20). 3. Το π.δ. 25/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 21). 4. Τη με αριθ. Υ103/ Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ Β' 309). 1

2 5. Την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΑΔΑ: 6ΤΦΡΟΞ3Μ-ΒΕΠ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση συστήματος τακτικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ) για τη χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας για τον εξοπλισμό αυτό. Στόχοι της παρούσας είναι: Άρθρο 2 Στόχοι α) Η καθιέρωση τακτικής επιθεώρησης του ΕΕΓΦ, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των χρηστών, προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη χρήση του. β) Η καθιέρωση των ελάχιστων απαιτήσεων σε προσωπικό και εξοπλισμό, που πρέπει να πληρούνται για την εξουσιοδότηση των Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ). γ) Η δημιουργία μεθοδολογίας-διαδικασίας για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς, μόνο του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση με επιτυχές αποτέλεσμα. δ) Η διαχείριση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ). Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 1. Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ): Η συσκευή η οποία προορίζεται ειδικά για την εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων, που περιλαμβάνει εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού αυτού, όπως ακροφύσια, μανόμετρα, φίλτρα, στραγγιστήρια και συστήματα καθαρισμού βυτίων. 2

3 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ): Οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων που είναι αρμόδιες για την απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων και οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση, τήρηση και διαχείριση του ΜΕΕΓΦ. 3. Μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ): το Μητρώο που τηρούν και διαχειρίζονται οι ΠΥΑΑΜ, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για κάθε εν χρήσει εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (κατηγορία, γεωγραφική περιοχή, στοιχεία χρήστη κ.λπ.) καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση αυτού (αποτελέσματα τελευταίας επιθεώρησης, ημερομηνία επόμενης υποχρεωτικής επιθεώρησης κ.ο.κ) 4. Εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων: ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων. Κάθε καινούργιος εξοπλισμός, θεωρείται εν χρήσει από τη στιγμή που θα εκδοθεί το τιμολόγιο πώλησής του. 5. Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων: Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») (άρθρο 23 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). 6. Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ): οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 23 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 1883). 7. Πιστοποιητικό επιθεώρησης: το πιστοποιητικό που εκδίδεται με ευθύνη του ΣΤΕΕΕΓΦ μετά το πέρας της επιθεώρησης του ΕΕΓΦ. 8. Αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker): Ανεξίτηλο αυτοκόλλητο που χορηγείται εφόσον ο ΕΕΓΦ κρίνεται κατάλληλος προς χρήση και έχει τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν.4036/2012 ή παρουσιάζει ήσσονες αποκλίσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI και VII. Άρθρο 4 Πεδίο Εφαρμογής 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται ο πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, που δύναται να χρησιμοποιηθεί στην πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και τη δασοκομία για επαγγελματική χρήση. 2. α) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες. 3

4 β) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α, η ΠΥΑΑΜ, εάν εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση ορισμένων εξοπλισμών που βρίσκονται στο έδαφός της, εισηγείται στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ) την υποχρεωτική επιθεώρηση αυτών. Ο Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης, εκδίδει απόφαση με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η επιθεώρηση των εξοπλισμών αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας. 3. Ο καινούριος ΕΕΓΦ, που αγοράζεται μετά την πάροδο έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας: α) παραδίδεται στον αγοραστή εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, με ευθύνη του πωλητή του εξοπλισμού. β) δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, αν έχει πιστοποιηθεί σε αρμόδιο Ινστιτούτο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με το EN ή το EN ή το ISO ή το ISO από τον κατασκευαστή του. Ο εξοπλισμός αυτός επιθεωρείται εφεξής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4036/2012. γ) Ως ημερομηνία αγοράς του ΕΕΓΦ λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Άρθρο 5 Μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ) και αρμοδιότητες ΠΥΑΑΜ 1. Κάθε ΠΥΑΑΜ τηρεί ΜΕΕΓΦ στο οποίο καταγράφονται: α) κάθε «εν χρήσει» ΕΕΓΦ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4036/2012, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του. β) κάθε εν χρήσει ΕΕΓΦ που μεταβιβάζεται, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (όπως τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό), με ευθύνη αμφοτέρων νέου και παλαιού ιδιοκτήτη. γ) τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που εκτελούν οι ΣΤΕΕΕΓΦ. 2. Οι ΠΥΑΑΜ: α) αποστέλλουν το επικαιροποιημένο μητρώο στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων όποτε αυτό ζητηθεί. β) αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης ΣΤΕΕΕΓΦ που χορηγούν. γ) ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ, για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και το επικαιροποιημένο Μητρώο τους. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ ανάλογα με την εξέλιξη των επιθεωρήσεων μπορεί να προβεί σε εκείνες τις 4

5 ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 4036/2012. δ) ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ, σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν χρήση ΕΕΓΦ ο οποίος δεν τηρεί τους όρους της παρούσας προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.4036/2912. Άρθρο 6 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) 1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ της παρ. 1 του άρθρου 23 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 1883), όπως ισχύει, μπορεί να είναι κατασκευαστές ΕΕΓΦ, καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας ή του ΥΠΑΠΕΝ κ.λπ. 2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργούν κατόπιν εξουσιοδότησης από την ΠΥΑΑΜ της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία διατηρούν την έδρα τους. Η εξουσιοδότηση δίνει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη τη χώρα και έχει πενταετή διάρκεια. 3. Διαδικασία εξουσιοδότησης των ΣΤΕΕΕΓΦ: α) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται στο εργαστήριο αναφοράς, το οποίο ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 7 και 8 στην έδρα του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ. Το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων συντάσσει το πρακτικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, το οποίο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και στο οποίο αναγράφεται ρητά η καταλληλότητα ή μη του ΣΤΕΕΕΓΦ. β) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ καταθέτει αίτηση στην οικεία ΠΥΑΑΜ για την έκδοση της εξουσιοδότησης, στην οποία επισυνάπτει το πρακτικό ελέγχου από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ. γ) Η εξουσιοδότηση εκδίδεται από τον προϊστάμενο της ΠΥΑΑΜ, εφόσον στο πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων αναφέρεται ρητά η καταλληλότητα του ΣΤΕΕΕΓΦ. δ) Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του ΣΤΕΕΕΓΦ, κατόπιν αίτησής του στην ΠΥΑΑΜ, η οποία συνοδεύεται από το νέο πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων και τα αντίγραφα των δελτίων παροχής υπηρεσιών, της τελευταίας 5ετίας, για το κόστος ετήσιας επιτήρησης από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων. ε) Η εξουσιοδότηση που δίδεται στους ΣΤΕΕΕΓΦ ανακαλείται κατά τη διάρκεια της πενταετίας από την ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από το Εργαστήριο 5

6 Αναφοράς Επιθεωρήσεων ή την ΠΥΑΑΜ ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της παρούσας. 4. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται να διενεργούν τις επιθεωρήσεις του ΕΕΓΦ σύμφωνα με το εγχειρίδιο επιθεώρησης της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 9 και τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν.4036/2012. Επιπλέον, οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε οι μετρήσεις να μην επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των νομίμων εκπροσώπων των ΣΤΕΕΕΓΦ. Σε κάθε περίπτωση η επιθεώρηση διενεργείται απαραιτήτως παρουσία του επιθεωρητή και απαγορεύεται η εκτέλεση αυτών σε θέση όπου προκαλείται όχληση των περιοίκων. 5. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν την ΠΥΑΑΜ, κάθε μήνα για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει. β) να χορηγούν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει, στη μορφή και σε χρόνο που τους ζητηθεί. γ) να χορηγούν στην ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ζητηθούν (στατιστικά, αποκλίσεων κ.λπ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων επιθεωρήσεων. δ) να καταβάλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων: αα) τις δαπάνες ελέγχου τους για την παροχή ή την ανανέωση της εξουσιοδότησής τους, οι οποίες καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και ββ) το κόστος ετήσιας επιτήρησης, το οποίο καταβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους ξεκινώντας από το πρώτο έτος μετά την εξουσιοδότηση και για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9. Άρθρο 7 Εξοπλισμός των ΣΤΕΕΕΓΦ 1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργούν σε σταθερές ή κινητές εγκαταστάσεις και πρέπει να διαθέτουν τον εξοπλισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. 2. Ο εξοπλισμός και τα όργανα που χρησιμοποιούνται κατά τις επιθεωρήσεις πρέπει να είναι διακριβωμένος από τους επίσημους φορείς διακρίβωσης που έχουν διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Η διακρίβωση του εξοπλισμού και των οργάνων των ΣΤΕΕΕΓΦ επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον φορέα διακρίβωσης. Την ευθύνη για την διακρίβωση του εξοπλισμού φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΣΤΕΕΕΓΦ. 6

7 Άρθρο 8 Προσωπικό των ΣΤΕΕΕΓΦ 1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων, αποτελούμενο από τουλάχιστον ένα άτομο που στο εξής θα καλείται επιθεωρητής. Ο επιθεωρητής είναι κάτοχος πτυχίου: α) Πτυχίο Γεωπόνου εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.. β) Δίπλωμα/πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.. γ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc) ή διδακτορικό (PhD) στον κλάδο των αγροτικών μηχανημάτων/γεωργικής μηχανολογίας, ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.. δ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (ΑΤΕΙ), Τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα, της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. ε) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (ΑΤΕΙ), Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας λοιπών κατευθύνσεων ή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε, με γνώση αγροτικών μηχανημάτων που θα αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης ή προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών. 2. Ο επιθεωρητής του ΣΤΕΕΕΓΦ, ο οποίος παρίσταται σε κάθε επιθεώρηση ΕΕΓΦ, είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες ενέργειες: α) Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τη διακρίβωση και τη συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού του ΣΤΕΕΕΓΦ. β) Την εφαρμογή των εγχειριδίων επιθεώρησης του ΕΕΓΦ που εκδίδονται από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων. γ) Την εκτέλεση των επιθεωρήσεων με βάση τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012. δ) Τη σύνταξη της Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου κατά την επιθεώρηση. ε) Την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. στ) Την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των ευρημάτων της επιθεώρησης μέσω της συνταχθείσας Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου. 7

8 ζ) Τη σύνταξη και υπογραφή του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, το οποίο εκδίδεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ. η) Τη χορήγηση ειδικού αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας (Sticker) οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, εφόσον η επιθεώρηση κριθεί επιτυχής. θ) Την αποστολή αντιγράφων των Πιστοποιητικών Επιθεώρησης στις ΠΥΑΑΜ καθώς και προς το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων εφόσον ζητηθούν από αυτό. ι) Την τήρηση αρχείου επιθεωρήσεων του σταθμού και τη συνεργασία του με το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων σε πιθανό έλεγχο. 3. Ο επιθεωρητής υποχρεούται να παρακολουθεί προγράμματα κατάρτισης, για την επικαιροποίηση των γνώσεών του σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΠΕΝ. 4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ΣΤΕΕΕΓΦ είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιθεωρητή, οι οποιεσδήποτε οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος διακρίβωσης εξοπλισμού, Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, δαπάνες ελέγχου του ΣΤΕΕΕΓΦ από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων για την παροχή ή την ανανέωση εξουσιοδότησης, κόστος κατάρτισης επιθεωρητή κ.λπ.) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 επιβάλλονται σε βάρος του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ΣΤΕΕΕΓΦ. Άρθρο 9 Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων 1. Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων του ΕΕΓΦ έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α) την κατάρτιση του εγχειριδίου επιθεώρησης ΕΕΓΦ το οποίο χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων. Στο εγχειρίδιο περιγράφονται οι μέθοδοι και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιθεώρησης που ακολουθούν οι ΣΤΕΕΕΓΦ, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ή του ΕΝ-ISO β) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας των επιθεωρήσεων που περιγράφεται στο άρθρο 10 καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας αυτών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012, με την πραγματοποίηση επιτόπιων δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων σε ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και σε ΕΕΓΦ που ο εν λόγω ΣΤΕΕΕΓΦ έχει επιθεωρήσει και φέρει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας. γ) την έκδοση του πρακτικού ελέγχου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ για τη χορήγηση εξουσιοδότησης σε ΣΤΕΕΕΓΦ. 8

9 δ) την εισήγηση για ανάκληση της εξουσιοδότησης σύμφωνα με την περίπτ. ε της παρ. 3 του άρθρου 6. ε) την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΠΕΝ για τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων και τυχόν παραβάσεων από τους ΣΤΕΕΕΓΦ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. στ) την τήρηση πανελλαδικού μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ το οποίο αποστέλλεται στην Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ οποτεδήποτε ζητηθεί. ζ) τη χορήγηση μοναδικού αριθμού μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ, σε κάθε ΣΤΕΕΕΓΦ που εξουσιοδοτείται για την εκτέλεση επιθεωρήσεων. 2. Οι δαπάνες ελέγχου για κάθε παροχή ή ανανέωση της εξουσιοδότησης ορίζονται σε 1700 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης που καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ΣΤΕΕΕΓΦ στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων καθορίζεται σε 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά έτος. Άρθρο 10 Επιθεωρήσεις ΕΕΓΦ, έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης και χορήγηση αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας 1. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων που προβλέπει το άρθρο 22 του Ν. 4036/2012 και επιλέγει ελεύθερα τον ΣΤΕΕΕΓΦ όπου θα πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση αυτού. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ καθορίζουν τις συνθήκες και το βαθμό καθαριότητας που πρέπει να έχει ο εξοπλισμός προς επιθεώρηση. 2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργούν τις επιθεωρήσεις στον ΕΕΓΦ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6. Ο επιθεωρητής κατά την επιθεώρηση συμπληρώνει την Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ ή VII. Μετά το πέρας της επιθεώρησης εκδίδεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό επιθεώρησης του ΠΑΡAΡΤΗΜΑΤΟΣ V και χορηγείται όπου προβλέπεται το αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας Sticker του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. 3. Μετά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής προκειμένου να χορηγήσει το πιστοποιητικό επιθεώρησης, κατατάσσει τον ΕΕΓΦ σε μία από τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι έως ΙV του άρθρου 24 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 1883), όπως ισχύει. 4. Οι ήσσονες και οι σημαντικές αποκλίσεις των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΙ και ΙΙΙ ορίζονται ειδικά στα Παραρτήματα VI και VII. 5. Ο ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι και ΙΙ χρησιμοποιείται μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Επιθεώρησης. Ειδικά ο ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στην 9

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ, εφόσον προσέλθει στην επόμενη τακτική επιθεώρηση χωρίς να έχουν γίνει οι προτεινόμενες διορθώσεις των αποκλίσεων, κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ. 6. Για τον ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ή IV, ο Επιθεωρητής του ΣΤΕΕΕΓΦ αποστέλλει το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης άμεσα στην ΠΥΑΑΜ για ενημέρωση του ΜΕΕΓΦ αλλά και στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του ΥΠΑΠΕΝ για χρήση στους ελέγχους αρμοδιότητάς τους. 7. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ πρέπει να είναι παρών κατά την επιθεώρηση, ώστε να γνωρίζει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την αποκατάστασή τους. Στα διαστήματα μεταξύ των τακτικών επιθεωρήσεων, έχει την ευθύνη συντήρησης, καλής λειτουργικής κατάστασης και κατάλληλης βαθμονόμησης του ΕΕΓΦ πριν από κάθε εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων. 8. Τα Πιστοποιητικά Επιθεώρησης εκδίδονται εις τριπλούν. Το ένα πιστοποιητικό δίδεται στον ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ, το ένα κοινοποιείται στην ΠΥΑΑΜ και το τρίτο τηρείται στο αρχείο του ΣΤΕΕΕΓΦ. 9. Το κόστος της επιθεώρησης, το οποίο καθορίζεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ. Άρθρο 11 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα Ι έως VII. 10

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας καταγραφής εν χρήσει Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων α/α Όνομα / Επώνυμο Όνομα Πατρός ΑΦΜ Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση- Τηλ.) Κατηγορία ΕΕΓΦ 1 Κατασκευαστής Αριθμός Σειράς Παλαιότητα (έτη) Εμπορική Ονομασία >10 Δήλωση πιστότητας (πρότυπα, CE) Αριθμός Δεξαμενών Χωρητικότητα δεξαμενής ψεκαστικού υγρού (lt) Aριθμός ακροφυσίων Μήκος βραχιόνων 2 (m) Κατηγορία Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων: Ψεκαστήρας μεγάλων καλλιεργειών (συρόμενος, αναρτώμενος, αυτοκινούμενος), Νεφελοψεκαστήρας (συρόμενος, αναρτώμενος, αυτοκινούμενος), Άλλο (Περιγράψτε: π.χ. ψεκαστήρας αυλού) 2 Συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών Όταν θα ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις τότε στον πίνακα θα προστεθούν και άλλες στήλες της μορφής: Ημερομηνία Αρχικής Επιθεώρησης Αποτέλεσμα 3 Ημερομηνία Επιθεώρησης 4 Αποτέλεσμα 3 3 Αποτέλεσμα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι, II, III 4 Ημερομηνία Επιθεώρησης: 5ετια ή 3ετια 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρακτικό ελέγχου του Σταθμού Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων Ημερομηνία ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΧΕΙ 5ΕΤΗ ΙΣΧΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με το παρόν πιστοποιούμε ότι ο Σταθμός Επιθεώρησης Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων με την επωνυμία και έδρα την (πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση). ελέγχθηκε σήμερα την (ημερομηνία) από κλιμάκιο του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) για τις προδιαγραφές που ορίζει η υπ αριθμ Υπουργική Απόφαση «Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων» σε ότι αφορά α) τον απαραίτητο εξοπλισμό, β) το προβλεπόμενο προσωπικό και γ) τη μεθοδολογία επιθεώρησης που είναι αναγκαία για την εκτέλεση επιθεωρήσεων Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι : α) διαθέτει τα κάτωθι υποχρεωτικά όργανα: 1. Όργανα μέτρησης μήκους. 2. Συσκευή ελέγχου μανομέτρων 3. Μανόμετρα ακριβείας, για τον προσδιορισμό των απωλειών πίεσης στους σωλήνες Εργαλεία και συνδετικά εξαρτήματα ώστε να 4. επιτρέπεται η σύνδεση των διαφόρων οργάνων στον προς επιθεώρηση εξοπλισμό Συσκευή για τη μέτρηση της παροχής ακροφυσίων που μπορεί να είναι: α. Εξοπλισμός χειροκίνητος και ατομικός. Δοχείο όγκου βαθμονομημένο και χρονόμετρο β. Εξοπλισμός που διενεργεί τη μέτρηση επί του μηχανήματος. Όργανο για τον καθορισμό της 5. παροχής των ακροφυσίων γ. Εξοπλισμός που απαιτεί την αφαίρεση των ακροφυσίων από το μηχάνημα. Τράπεζα ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων ή δ. Τράπεζα για τη μέτρηση της ομοιομορφίας της κατανομής (αυτόματη ή χειροκίνητη, σταθερή ή σάρωσης). 12

13 ε. χρονόμετρο, συλλέκτη και ζυγό 6. Ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Επιπλέον διαθέτει: κ.ο.κ β) απασχολεί έναν επιθεωρητή με τα κάτωθι στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Ειδικά προσόντα: Σχέση Εργασίας με τον ΣΤΕΕΕΓΦ: γ) Είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία Δεν είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία Κατόπιν των ανωτέρω ο παραπάνω αναφερόμενος κινητός/σταθερός* ΣΤΕΕΕΓΦ κρίνεται κατάλληλος προς εξουσιοδότηση δεν κρίνεται κατάλληλος προς εξουσιοδότηση Ημερομηνία Υπογραφή και σφραγίδα του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ * διαγράφεται ότι δεν ισχύει 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Εξουσιοδότηση Σταθμού Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΑΑΜ Ημερομηνία ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την παρούσα και λαμβάνοντας υπόψη το από.(ημερομηνία) Πρακτικό Ελέγχου που έχει συντάξει το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τον κινητό/ σταθερό* Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων με την επωνυμία....που εδρεύει στην οδό (πλήρη ταχ. Διεύθυνση).., εξουσιοδοτούμε τον παραπάνω ΣΤΕΕΕΓΦ για την εκτέλεση επιθεωρήσεων Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών φαρμάκων, με υποχρεωτική παρουσία του επιθεωρητή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η υπ αριθ.. Υπουργική Απόφαση «Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων» Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΥΑΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ * διαγράφεται ότι δεν ισχύει 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Εξοπλισμός και όργανα των ΣΤΕΕΕΓΦ Για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ο ΣΤΕΕΕΓΦ πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό: Α. Υποχρεωτικά 1. Όργανα μέτρησης μήκους. 2. Συσκευή ελέγχου μανομέτρων 3. Μανόμετρα ακριβείας, για τον προσδιορισμό των απωλειών πίεσης στους σωλήνες 4. Εργαλεία και συνδετικά εξαρτήματα ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση των διαφόρων οργάνων στον προς επιθεώρηση εξοπλισμό 5. Συσκευή για τη μέτρηση της παροχής ακροφυσίων που μπορεί να είναι: i. Εξοπλισμός χειροκίνητος και ατομικός. Δοχείο όγκου βαθμονομημένο και χρονόμετρο ή ii. Εξοπλισμός που διενεργεί τη μέτρηση επί του μηχανήματος. Όργανο για τον καθορισμό της παροχής των ακροφυσίων ή iii. Εξοπλισμός που απαιτεί την αφαίρεση των ακροφυσίων από το μηχάνημα. Τράπεζα ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων ή iv. Τράπεζα για τη μέτρηση της ομοιομορφίας της κατανομής (αυτόματη ή χειροκίνητη, σταθερή ή σάρωσης) ή v. χρονόμετρο, συλλέκτης και ζυγός Στην περίπτωση ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων σε ειδική τράπεζα (εκτός του μηχανήματος) επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ διαφόρων ΣΤΕΕΕΓΦ (υπεργολαβία). Τα αποτελέσματα θα δίδονται ενυπόγραφα και θα αναφέρεται στην έκθεση επιθεώρησης ο τίτλος του σταθμού που διενήργησε τον έλεγχο καθώς και τα στοιχεία του επιθεωρητή. 6. Όργανα μέτρησης «Ικανότητας» της αντλίας α. Ροόμετρο β. Μανόμετρο ακριβείας 7. Ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Β. Προαιρετικά 1. Όργανα για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης διασποράς 2. Πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Πιστοποιητικό Επιθεώρησης ΛΟΓΟΤΥΠΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΕΕΕΓΦ (στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Επιθεωρήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/128/ΕΕ Στοιχεία Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων: Κατηγορία ΕΕΓΦ: Αριθμός Σειράς: Αριθμός Μητρώου: (π.χ. ΚΟΖΑΝΗ 120, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 933, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 569) Στοιχεία Ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο: ΑΦΜ: Δ/νση: τηλέφωνα: Στοιχεία επιθεώρησης: Ημερομηνία Επιθεώρησης Επιτυχής ή μη επιτυχής Ένταξη σε κατηγορία: Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ ή ΙV Ισχύει μέχρι: Παρατηρήσεις: Σημειώνονται οι παρακάτω ελλείψεις/ αποκλίσεις που πρέπει να αποκατασταθούν μέχρι την επόμενη επιθεώρηση Ο Ιδιοκτήτης: Έλαβα γνώση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και των αποκλίσεων τις οποίες πρέπει να αποκαταστήσω σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΤΕΕΓΦ και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις Υπογραφή: Σφραγίδα ΣΤΕΕΕΓΦ Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Επιθεωρητή 16

17 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Αυτοκόλλητο Σήμα Καταλληλότητας (Sticker) 1. Σχήμα: κυκλικό. 2. Διαστάσεις: 18 εκατοστά διάμετρος. 3. Υλικό: Αυτοκόλλητο αδιάβροχο και ανεξίτηλο, υψηλής αντοχής, τύπου ΚΤΕΟ. 4. Περιμετρικά του απάνω ημικυκλίου αναγράφεται με κεφαλαία έντονα γράμματα: «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ». 5. Σε ομόκεντρο κύκλο διαμέτρου 6 εκατοστών αναγράφεται το έτος της επόμενης επιθεώρησης. 6. Σε ελεύθερο χώρο του επάνω ημικυκλίου τυπώνεται σε πλαίσιο διαστάσεων 7Χ3.5 εκατοστά, η επωνυμία του ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (Ταχ. Διεύθυνση, ΑΦΜ, Λεπτομέρειες επικοινωνίας, τηλέφωνο, κλπ). 7. Στην ελεύθερη δεξιά πλευρά του επάνω ημικυκλίου, τυπώνεται αλφαριθμητικός αριθμός σε κάθε ένα αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, με την μορφή: ΧΧΧ ΥΥΥ 0001, όπου ΧΧΧ τα αναγνωριστικά γράμματα της περιφερειακής ενότητας όπου έχει την έδρα του ο ΣΤΕΕΕΓΦ όπως καθορίζονται παρακάτω, ΥΥΥ ο μοναδικός αριθμός μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ με τον οποίο καταχωρείται ο ΣΤΕΕΕΓΦ στο μητρώο που διατηρεί το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, ακολουθούμενα από αύξοντα τετραψήφιο σειριακό αριθμό. 8. Στο κάτω ημικύκλιο, υποδεικνύεται με εγκοπή ο μήνας μέχρι το τέλος του οποίου οφείλει ο ΕΕΓΦ να έχει κάνει την επόμενη επιθεώρηση. 9. Το αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, επικολλάται σε εμφανές σημείο στη δεξαμενή του ψεκαστικού υγρού. Αν το αυτοκόλλητο καταστραφεί από ατύχημα, ο ιδιοκτήτης ενημερώνει τον φορέα επιθεώρησης προκειμένου να αντικατασταθεί, χωρίς καμία καθυστέρηση. Αρχικά Περιφερειακών Ενοτήτων: ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ: ΑΙΤ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ: ΑΡΓ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΑΡΚ, ΑΡΤΑΣ : ΑΡΤ, ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΤΤ, ΑΧΑÏΑΣ: ΑΧΑ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ : ΒΟΙ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΓΡΕ, ΔΡΑΜΑΣ : ΔΡΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΡΟΔΟΥ): ΔΩΔ, ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΕΙΑΔΑ): ΕΒΡ, ΕΥΒΟΙΑΣ :ΕΥΒ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ : ΕΥΡ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ): ΖΑΚ, ΗΛΕΙΑΣ: ΗΛΕ, HMAΘIAΣ :ΗΜΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:ΗΡΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΘΕΠ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΘΕΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΙΩΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ:ΚΑΒ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΑΡ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΚΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΚΕΡ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ): ΚΕΦ, ΚΙΛΚΙΣ: ΚΙΛ, ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΟΖ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΚΟΡ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΣΥΡΟΥ): ΣΥΡ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΛΑΚ, ΛΑΡΙΣΑΣ: ΛΑΡ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΛΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ): ΛΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ): ΛΕΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ: ΜΑΓ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΦΙΛΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ): ΜΕΣ, ΞΑΝΘΗΣ: ΞΑΝ, ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΙΤΣΑ): ΠΕΛ, ΠΙΕΡΙΑΣ: ΠΙΕ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ:ΠΡΕ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ: ΡΕΘ, ΡΟΔΟΠΗΣ: ΡΟΔ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΣΑΜΟΥ): ΣΑΜ, ΣΕΡΡΩΝ: ΣΕΡ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΤΡΙ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΦΘΙ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΦΛΩ, ΦΩΚΙΔΑΣ: ΦΩΚ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΧΑΛ, ΧΑΝΙΩΝ: ΧΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΧΙΟΥ): ΧΙΟ. Παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων 17

18 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου ψεκαστήρα μεγάλων καλλιεργειών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012 και το πρότυπο ΕΝ :2003 Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται όλες οι απαιτήσεις (υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικές ) που πρέπει να πληρούνται, ενώ σημειώνεται με την ένδειξη εάν κατά την επιθεώρηση γίνεται απλά οπτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας ή εάν απαιτείται μέτρηση. Απαίτηση 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1.1 Ύπαρξη προφυλακτήρα δυναμοδότη (P.T.O.) και προφυλακτήρα δυναμολήπτη (P.I.C.) 1.1.α. Φθορές στα εξαρτήματα άξονα, ταχυσύνδεσμους, συστήματα ασφάλισης 1.1.β. Λειτουργία & φθορές προφυλακτήρα 1.1.γ. Ύπαρξη διάταξης ανάσχεσης περιστροφής προφυλακτήρα 1.2 Ύπαρξη διάταξης στήριξης του άξονα P.T.O. 2. ΑΝΤΛΙΑ 2.1 Ικανότητα αντλίας 2.1.α. Μέτρηση ικανότητας αντλίας με ροόμετρο 2.1.β. Ανάλυση ικανότητας αντλίας με μανόμετρο αναφοράς στους βραχίονες Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας 2.2 Πρόκληση δονήσεων από την αντλία Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤ. ΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Εξασφαλίζεται σταθερή παροχή εφαρμογής ; στο μετρητή πίεσης 2.3 Βαλβίδα ασφαλείας (εάν υπάρχει) 2.4 Διαρροές Παρατηρήσεις Δεκτή και η δήλωση του χρήστη 19

20 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων Αποκλίσεις Ήσσονες ΝΑΙ ΟΧΙ (ΚΑΤ. ΙΙ) 2.4.α. Διαρροή στην αντλία 2.4.β. Διαρροή στην αναρρόφηση της αντλίας 2.4.γ. Διαρροή στην κατάθλιψη της αντλίας 3. ΑΝΑΔΕΥΣΗ 4. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 4.1 Διαρροή από τη δεξαμενή ή την οπή πλήρωσης 4.2 Ύπαρξη φίλτρου σε καλή κατάσταση στην οπή πλήρωσης 4.3 Ύπαρξη πλέγματος στο δοχείο εισαγωγής χημικών 4.4 Ύπαρξη διάταξης εξισορρόπησης πίεσης 4.5 Ύπαρξη ευκρινώς αναγνώσιμου δείκτη Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Δεξαμενή γεμάτη στο μισό της χωρητικότητας Εφόσον υπάρχει 4.6 Ύπαρξη διακόπτη εκκένωσης 4.7 Καλή λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής στη διάταξη πλήρωσης (αν υπάρχει) 4.8 Δοχείο εισαγωγής χημικών 4.8.α. Απουσία δοχείου 4.8.β. Λειτουργία δοχείου (αξιόπιστο) 4.9 Διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας 4.9.α. Απουσία διάταξης 4.9.β.Λειτουργία διάταξης (αξιόπιστη) Παρατηρήσεις 20

21 Απαίτηση 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.1 Λειτουργία και κατάσταση διατάξεων ελέγχου / Διαρροές 5.2 Όργανα ελέγχου ψεκασμού 5.2.α. Κύρια βαλβίδα ταυτόχρονης έναρξης & παύσης λειτουργίας ακροφυσίων Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Αξιόπιστη Ύπαρξη και λειτουργία Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤ. ΙΙ) Αποκλίσεις 5.2.β. Βαλβίδες ελέγχου βραχιόνων Ύπαρξη και λειτουργία 5.2.γ. Ρυθμιστής πίεσης Ύπαρξη και λειτουργία 5.3 Κλίμακα μετρητή πίεσης 5.4 Διακριτικότητα μετρητή πίεσης 5.5 Διάμετρος μετρητή πίεσης 5.6 Ακρίβεια μετρητή πίεσης 6. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Μέγιστη 6.1 Διαρροές δυνατή πίεση του συστήματος 6.1.α. Στο κύκλωμα αναρρόφησης 6.1.β. Μεταξύ αντλίας και χειριστηρίου 6.1.γ. Στους βραχίονες ψεκασμού 6.2 Κάμψη Αμυχή εύκαμπτων σωλήνων 7. ΔΙΗΘΗΣΗ (ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) 7.1 Φίλτρα αναρρόφησης & κατάθλιψης 7.1.α. Μη ύπαρξη φίλτρων στην αναρρόφηση 7.1.β. Μη ύπαρξη φίλτρων στην κατάθλιψη Παρατηρήσεις 21

22 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων Αποκλίσεις Ήσσονες ΝΑΙ ΟΧΙ (ΚΑΤ. ΙΙ) 7.1.γ. Κατάσταση φίλτρων 7.2 Ύπαρξη διάταξης απομόνωσης Αν υπάρχει πρέπει να λειτουργεί 7.3 Αντικαταστάσιμα εσωτερικά στοιχεία φίλτρων 8. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 8.1 Σταθερότητα του βραχίονα 8.1.α. Σύνδεσμοι σταθεροί & ευθύτητα 8.1.β. Συμμετρία 8.2 Αυτόματη επαναφορά βραχιόνων 8.3 Ασφάλιση βραχιόνων στη θέση μεταφοράς 8.4 Απόσταση, προσανατολισμός & μεταβολή θέσης ακροφυσίων Ομοιομορφία 8.5 Ύψος βραχίονα σε σχέση με το έδαφος 8.6 Ψεκασμός πλαισίου 8.7 Προστασία ακροφυσίων έναντι ζημιών 8.8 Ξεχωριστή έναρξη & παύση λειτουργίας βραχιόνων 8.9 Ρύθμιση ύψους 8.10 Διατάξεις απόσβεσης ακούσιων κινήσεων & συστήματα εξισορρόπησης κλίσης 8.11 Διατήρηση πίεσης κατόπιν παύσης και επανέναρξης λειτουργίας βραχίονα 9. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 9.1 Ομοιομορφία ακροφυσίων Σε θέση ψεκασμού Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Τύπος, μέγεθος, υλικό, προέλευση Παρατηρήσεις 22

23 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤ. ΙΙ) Αποκλίσεις 9.2 Ύπαρξη αντισταγονικών διατάξεων 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 10.1 Μέτρηση επί πρότυπης διάταξης 10.2 Μέτρηση παροχής Μέτρηση παροχής κάθε ακροφυσίου Πτώση πίεσης Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Παρατηρήσεις Σφραγίδα ΣΤΕΕΕΓΦ Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Επιθεωρητή 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου νεφελοψεκαστήρα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012 και το πρότυπο ΕΝ :2003 Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται όλες οι απαιτήσεις (υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικές ) που πρέπει να πληρούνται, ενώ σημειώνεται με την ένδειξη εάν κατά την επιθεώρηση γίνεται απλά οπτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας ή εάν απαιτείται μέτρηση. Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1.1 Ύπαρξη προφυλακτήρα δυναμοδότη (P.T.O.) και προφυλακτήρα δυναμολήπτη (P.I.C.) 1.1.α. Φθορές στα εξαρτήματα άξονα, ταχυσύνδεσμους, συστήματα ασφάλισης 1.1.β. Λειτουργία & φθορές προφυλακτήρα 1.1.γ. Ύπαρξη διάταξης ανάσχεσης περιστροφής προφυλακτήρα 1.2 Ύπαρξη διάταξης στήριξης του άξονα P.T.O Ανεμιστήρας Φθορές στον ανεμιστήρα, περίβλημα, εκτροπείς αέρα Ύπαρξη προφυλακτήρα 2. ΑΝΤΛΙΑ 2.1 Ικανότητα αντλίας 2.1.α. Μέτρηση ικανότητας αντλίας με ροόμετρο 2.1.β. Ανάλυση ικανότητας αντλίας με μανόμετρο αναφοράς στους βραχίονες 2.2 Πρόκληση δονήσεων από την αντλία Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Εξασφαλίζεται σταθερή παροχή εφαρμογής ; Στο μετρητή πίεσης 2.3 Βαλβίδα ασφαλείας (εάν υπάρχει) Παρατηρήσεις Δεκτή και η δήλωση του χρήστη 24

25 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) 2.4 Διαρροές 2.4.α. Διαρροή στην αντλία 2.4.β. Διαρροή στην αναρρόφηση της αντλίας 2.4.γ. Διαρροή στην κατάθλιψη της αντλίας 3. ΑΝΑΔΕΥΣΗ Δεξαμενή γεμάτη στο μισό 4. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 4.1 Διαρροή από τη δεξαμενή ή την οπή πλήρωσης 4.2 Ύπαρξη φίλτρου σε καλή κατάσταση στην οπή πλήρωσης 4.3 Ύπαρξη πλέγματος στο δοχείο εισαγωγής χημικών Εφόσον υπάρχει 4.4 Ύπαρξη διάταξης εξισορρόπησης πίεσης 4.5 Ύπαρξη ευκρινώς αναγνώσιμου δείκτη 4.6 Ύπαρξη διακόπτη εκκένωσης 4.7 Καλή λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής στη διάταξη πλήρωσης (αν υπάρχει) 4.8 Δοχείο εισαγωγής χημικών 4.8.α. Απουσία δοχείου 4.8.β. Λειτουργία δοχείου (αξιόπιστο) 4.9 Διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας 4.9.α. Απουσία διάταξης 4.9.β. Λειτουργία διάταξης (αξιόπιστη) Παρατηρήσεις 25

26 Απαίτηση 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.1 Λειτουργία και κατάσταση διατάξεων ελέγχου / Διαρροές 5.2 Διατήρηση πίεσης σε σταθερές στροφές 5.3 Όργανα ελέγχου ψεκασμού 5.3.α. Κύρια βαλβίδα ταυτόχρονης έναρξης & παύσης λειτουργίας ακροφυσίων Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Αξιόπιστη Ύπαρξη και λειτουργία 5.3.β. Ρυθμιστής πίεσης Ύπαρξη και λειτουργία 5.4. Βαλβίδες ελέγχου τομέων(δυνατή η Ύπαρξη και λειτουργία μόνο της μιας πλευράς) λειτουργία 5.5. Κλίμακα μετρητή πίεσης 5.6. Διακριτικότητα μετρητή πίεσης 5.7 Διάμετρος μετρητή πίεσης 5.8 Ακρίβεια μετρητή πίεσης 6. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Μέγιστη δυνατή 6.1 Διαρροές πίεση του συστήματος 6.1.α. Στο κύκλωμα αναρρόφησης 6.1.β. Μεταξύ αντλίας και χειριστηρίου 6.1.γ. Στην κατάθλιψη (γραμμές διανομής) 6.2 Κάμψη Αμυχή εύκαμπτων σωλήνων 6.3 Εύκαμπτοι σωλήνες στο πεδίο ψεκασμού 7. ΔΙΗΘΗΣΗ (ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) 7.1 Φίλτρα αναρρόφησης & κατάθλιψης 7.1.α. Μη ύπαρξη φίλτρων στην Παρατηρήσεις 26

27 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) αναρρόφηση 7.1.β. Μη ύπαρξη φίλτρων στην κατάθλιψη 7.1.γ. Κατάσταση φίλτρων 7.2 Ύπαρξη διάταξης απομόνωσης Αν υπάρχει πρέπει να λειτουργεί 7.3 Αντικαταστάσιμα εσωτερικά στοιχεία φίλτρων 8. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 8.1 Ομοιομορφία ακροφυσίων Τύπος, μέγεθος, υλικό, προέλευση 8.2 Ύπαρξη αντισταγονικών διατάξεων 8.3 Δυνατότητα απομόνωσης κάθε ακροφυσίου 8.4 Ρύθμιση θέσης ακροφυσίου 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 9.1 Ομοιομορφία δέσμης 9.2 Μέτρηση παροχής κάθε ακροφυσίου 9.3 Πτώση πίεσης 10. ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 10.1 Ταχύτητα ανεμιστήρα 10.2 Λειτουργία συμπλέκτη 10.3 Ρύθμιση θέσης κατευθυντήρων 10.4 Ψεκασμός πλαισίου Εκτός και αν απαιτείται για τη λειτουργία του Ανεμιστήρα Παρατηρήσεις Σφραγίδα ΣΤΕΕΕΓΦ Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Επιθεωρητή 27

28 Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 28

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

Προτάσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 15/7/2015 Αριθ. Πρωτ.: 6669/79087

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 15/7/2015 Αριθ. Πρωτ.: 6669/79087 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α. ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων Σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012 η επιθεώρηση των εν χρήση ψεκαστικών έχει καταστεί υποχρεωτική. Ο νόμος αυτός ενσωματώνει στην Ελληνική νομοθεσία την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψεκαστικά Μηχανήµατα- Επιθεώρηση Βαθµονόµηση -Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής»

«Ψεκαστικά Μηχανήµατα- Επιθεώρηση Βαθµονόµηση -Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής» Εκπαιδευτικό Σεµινάριο «Ψεκαστικά Μηχανήµατα- Επιθεώρηση Βαθµονόµηση -Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής» Αναστασάκη Θάλεια Επιθεώρηση Εξοπλισµού Εφαρµογής Γεωργικών Φαρµάκων BTSF : Train the trainers Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α.

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α. Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός είναι: Ο τρόπος εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων Οι καιρικές συνθήκες Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού καθώς και το στάδιο ανάπτυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 671 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 1831/39763 Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργι κών φαρμάκων και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 1288/27577 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/07/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 177170 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής Αθήνα 11/10/2010 Αριθμ. Πρωτ. E41/279 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου :

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1258 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ 51/75137/Δ2 Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/09/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 4173/99513 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα