ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε8 1831/39763 & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 210 & Σεράφη 60 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες : Μ. Οικονόμου, Θ. Αναστασάκη Τηλέφωνο: , Θέμα: «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης ξ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 8). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 24/2015«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 20). 3. Το π.δ. 25/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 21). 4. Τη με αριθ. Υ103/ Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ Β' 309). 1

2 5. Την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΑΔΑ: 6ΤΦΡΟΞ3Μ-ΒΕΠ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση συστήματος τακτικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ) για τη χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας για τον εξοπλισμό αυτό. Στόχοι της παρούσας είναι: Άρθρο 2 Στόχοι α) Η καθιέρωση τακτικής επιθεώρησης του ΕΕΓΦ, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των χρηστών, προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη χρήση του. β) Η καθιέρωση των ελάχιστων απαιτήσεων σε προσωπικό και εξοπλισμό, που πρέπει να πληρούνται για την εξουσιοδότηση των Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ). γ) Η δημιουργία μεθοδολογίας-διαδικασίας για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς, μόνο του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση με επιτυχές αποτέλεσμα. δ) Η διαχείριση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ). Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 1. Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ): Η συσκευή η οποία προορίζεται ειδικά για την εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων, που περιλαμβάνει εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού αυτού, όπως ακροφύσια, μανόμετρα, φίλτρα, στραγγιστήρια και συστήματα καθαρισμού βυτίων. 2

3 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ): Οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων που είναι αρμόδιες για την απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων και οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση, τήρηση και διαχείριση του ΜΕΕΓΦ. 3. Μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ): το Μητρώο που τηρούν και διαχειρίζονται οι ΠΥΑΑΜ, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για κάθε εν χρήσει εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (κατηγορία, γεωγραφική περιοχή, στοιχεία χρήστη κ.λπ.) καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση αυτού (αποτελέσματα τελευταίας επιθεώρησης, ημερομηνία επόμενης υποχρεωτικής επιθεώρησης κ.ο.κ) 4. Εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων: ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων. Κάθε καινούργιος εξοπλισμός, θεωρείται εν χρήσει από τη στιγμή που θα εκδοθεί το τιμολόγιο πώλησής του. 5. Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων: Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») (άρθρο 23 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). 6. Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ): οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 23 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 1883). 7. Πιστοποιητικό επιθεώρησης: το πιστοποιητικό που εκδίδεται με ευθύνη του ΣΤΕΕΕΓΦ μετά το πέρας της επιθεώρησης του ΕΕΓΦ. 8. Αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker): Ανεξίτηλο αυτοκόλλητο που χορηγείται εφόσον ο ΕΕΓΦ κρίνεται κατάλληλος προς χρήση και έχει τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν.4036/2012 ή παρουσιάζει ήσσονες αποκλίσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI και VII. Άρθρο 4 Πεδίο Εφαρμογής 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται ο πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, που δύναται να χρησιμοποιηθεί στην πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και τη δασοκομία για επαγγελματική χρήση. 2. α) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες. 3

4 β) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α, η ΠΥΑΑΜ, εάν εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση ορισμένων εξοπλισμών που βρίσκονται στο έδαφός της, εισηγείται στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ) την υποχρεωτική επιθεώρηση αυτών. Ο Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης, εκδίδει απόφαση με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η επιθεώρηση των εξοπλισμών αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας. 3. Ο καινούριος ΕΕΓΦ, που αγοράζεται μετά την πάροδο έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας: α) παραδίδεται στον αγοραστή εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, με ευθύνη του πωλητή του εξοπλισμού. β) δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, αν έχει πιστοποιηθεί σε αρμόδιο Ινστιτούτο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με το EN ή το EN ή το ISO ή το ISO από τον κατασκευαστή του. Ο εξοπλισμός αυτός επιθεωρείται εφεξής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4036/2012. γ) Ως ημερομηνία αγοράς του ΕΕΓΦ λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Άρθρο 5 Μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ) και αρμοδιότητες ΠΥΑΑΜ 1. Κάθε ΠΥΑΑΜ τηρεί ΜΕΕΓΦ στο οποίο καταγράφονται: α) κάθε «εν χρήσει» ΕΕΓΦ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4036/2012, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του. β) κάθε εν χρήσει ΕΕΓΦ που μεταβιβάζεται, με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (όπως τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό), με ευθύνη αμφοτέρων νέου και παλαιού ιδιοκτήτη. γ) τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που εκτελούν οι ΣΤΕΕΕΓΦ. 2. Οι ΠΥΑΑΜ: α) αποστέλλουν το επικαιροποιημένο μητρώο στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων όποτε αυτό ζητηθεί. β) αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης ΣΤΕΕΕΓΦ που χορηγούν. γ) ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ, για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και το επικαιροποιημένο Μητρώο τους. Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ ανάλογα με την εξέλιξη των επιθεωρήσεων μπορεί να προβεί σε εκείνες τις 4

5 ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 4036/2012. δ) ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ, σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν χρήση ΕΕΓΦ ο οποίος δεν τηρεί τους όρους της παρούσας προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.4036/2912. Άρθρο 6 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) 1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ της παρ. 1 του άρθρου 23 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 1883), όπως ισχύει, μπορεί να είναι κατασκευαστές ΕΕΓΦ, καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας ή του ΥΠΑΠΕΝ κ.λπ. 2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργούν κατόπιν εξουσιοδότησης από την ΠΥΑΑΜ της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία διατηρούν την έδρα τους. Η εξουσιοδότηση δίνει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη τη χώρα και έχει πενταετή διάρκεια. 3. Διαδικασία εξουσιοδότησης των ΣΤΕΕΕΓΦ: α) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται στο εργαστήριο αναφοράς, το οποίο ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 7 και 8 στην έδρα του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ. Το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων συντάσσει το πρακτικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, το οποίο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και στο οποίο αναγράφεται ρητά η καταλληλότητα ή μη του ΣΤΕΕΕΓΦ. β) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ καταθέτει αίτηση στην οικεία ΠΥΑΑΜ για την έκδοση της εξουσιοδότησης, στην οποία επισυνάπτει το πρακτικό ελέγχου από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ. γ) Η εξουσιοδότηση εκδίδεται από τον προϊστάμενο της ΠΥΑΑΜ, εφόσον στο πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων αναφέρεται ρητά η καταλληλότητα του ΣΤΕΕΕΓΦ. δ) Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του ΣΤΕΕΕΓΦ, κατόπιν αίτησής του στην ΠΥΑΑΜ, η οποία συνοδεύεται από το νέο πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων και τα αντίγραφα των δελτίων παροχής υπηρεσιών, της τελευταίας 5ετίας, για το κόστος ετήσιας επιτήρησης από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων. ε) Η εξουσιοδότηση που δίδεται στους ΣΤΕΕΕΓΦ ανακαλείται κατά τη διάρκεια της πενταετίας από την ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από το Εργαστήριο 5

6 Αναφοράς Επιθεωρήσεων ή την ΠΥΑΑΜ ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της παρούσας. 4. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται να διενεργούν τις επιθεωρήσεις του ΕΕΓΦ σύμφωνα με το εγχειρίδιο επιθεώρησης της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 9 και τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν.4036/2012. Επιπλέον, οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε οι μετρήσεις να μην επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των νομίμων εκπροσώπων των ΣΤΕΕΕΓΦ. Σε κάθε περίπτωση η επιθεώρηση διενεργείται απαραιτήτως παρουσία του επιθεωρητή και απαγορεύεται η εκτέλεση αυτών σε θέση όπου προκαλείται όχληση των περιοίκων. 5. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν την ΠΥΑΑΜ, κάθε μήνα για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει. β) να χορηγούν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει, στη μορφή και σε χρόνο που τους ζητηθεί. γ) να χορηγούν στην ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ζητηθούν (στατιστικά, αποκλίσεων κ.λπ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων επιθεωρήσεων. δ) να καταβάλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων: αα) τις δαπάνες ελέγχου τους για την παροχή ή την ανανέωση της εξουσιοδότησής τους, οι οποίες καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και ββ) το κόστος ετήσιας επιτήρησης, το οποίο καταβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους ξεκινώντας από το πρώτο έτος μετά την εξουσιοδότηση και για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9. Άρθρο 7 Εξοπλισμός των ΣΤΕΕΕΓΦ 1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργούν σε σταθερές ή κινητές εγκαταστάσεις και πρέπει να διαθέτουν τον εξοπλισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. 2. Ο εξοπλισμός και τα όργανα που χρησιμοποιούνται κατά τις επιθεωρήσεις πρέπει να είναι διακριβωμένος από τους επίσημους φορείς διακρίβωσης που έχουν διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Η διακρίβωση του εξοπλισμού και των οργάνων των ΣΤΕΕΕΓΦ επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον φορέα διακρίβωσης. Την ευθύνη για την διακρίβωση του εξοπλισμού φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΣΤΕΕΕΓΦ. 6

7 Άρθρο 8 Προσωπικό των ΣΤΕΕΕΓΦ 1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων, αποτελούμενο από τουλάχιστον ένα άτομο που στο εξής θα καλείται επιθεωρητής. Ο επιθεωρητής είναι κάτοχος πτυχίου: α) Πτυχίο Γεωπόνου εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.. β) Δίπλωμα/πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.. γ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc) ή διδακτορικό (PhD) στον κλάδο των αγροτικών μηχανημάτων/γεωργικής μηχανολογίας, ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.. δ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (ΑΤΕΙ), Τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή πτυχίο αντίστοιχου Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας με βασική κατεύθυνση τα γεωργικά μηχανήματα, της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. ε) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (ΑΤΕΙ), Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας λοιπών κατευθύνσεων ή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε, με γνώση αγροτικών μηχανημάτων που θα αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης ή προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών. 2. Ο επιθεωρητής του ΣΤΕΕΕΓΦ, ο οποίος παρίσταται σε κάθε επιθεώρηση ΕΕΓΦ, είναι αρμόδιος για τις ακόλουθες ενέργειες: α) Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τη διακρίβωση και τη συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού του ΣΤΕΕΕΓΦ. β) Την εφαρμογή των εγχειριδίων επιθεώρησης του ΕΕΓΦ που εκδίδονται από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων. γ) Την εκτέλεση των επιθεωρήσεων με βάση τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012. δ) Τη σύνταξη της Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου κατά την επιθεώρηση. ε) Την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. στ) Την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των ευρημάτων της επιθεώρησης μέσω της συνταχθείσας Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου. 7

8 ζ) Τη σύνταξη και υπογραφή του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, το οποίο εκδίδεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ. η) Τη χορήγηση ειδικού αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας (Sticker) οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, εφόσον η επιθεώρηση κριθεί επιτυχής. θ) Την αποστολή αντιγράφων των Πιστοποιητικών Επιθεώρησης στις ΠΥΑΑΜ καθώς και προς το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων εφόσον ζητηθούν από αυτό. ι) Την τήρηση αρχείου επιθεωρήσεων του σταθμού και τη συνεργασία του με το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων σε πιθανό έλεγχο. 3. Ο επιθεωρητής υποχρεούται να παρακολουθεί προγράμματα κατάρτισης, για την επικαιροποίηση των γνώσεών του σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΠΕΝ. 4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ΣΤΕΕΕΓΦ είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιθεωρητή, οι οποιεσδήποτε οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος διακρίβωσης εξοπλισμού, Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, δαπάνες ελέγχου του ΣΤΕΕΕΓΦ από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων για την παροχή ή την ανανέωση εξουσιοδότησης, κόστος κατάρτισης επιθεωρητή κ.λπ.) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 επιβάλλονται σε βάρος του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ΣΤΕΕΕΓΦ. Άρθρο 9 Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων 1. Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων του ΕΕΓΦ έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α) την κατάρτιση του εγχειριδίου επιθεώρησης ΕΕΓΦ το οποίο χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων. Στο εγχειρίδιο περιγράφονται οι μέθοδοι και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιθεώρησης που ακολουθούν οι ΣΤΕΕΕΓΦ, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ή του ΕΝ-ISO β) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας των επιθεωρήσεων που περιγράφεται στο άρθρο 10 καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας αυτών, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012, με την πραγματοποίηση επιτόπιων δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων σε ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και σε ΕΕΓΦ που ο εν λόγω ΣΤΕΕΕΓΦ έχει επιθεωρήσει και φέρει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας. γ) την έκδοση του πρακτικού ελέγχου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ για τη χορήγηση εξουσιοδότησης σε ΣΤΕΕΕΓΦ. 8

9 δ) την εισήγηση για ανάκληση της εξουσιοδότησης σύμφωνα με την περίπτ. ε της παρ. 3 του άρθρου 6. ε) την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΠΕΝ για τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων και τυχόν παραβάσεων από τους ΣΤΕΕΕΓΦ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. στ) την τήρηση πανελλαδικού μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ το οποίο αποστέλλεται στην Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ οποτεδήποτε ζητηθεί. ζ) τη χορήγηση μοναδικού αριθμού μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ, σε κάθε ΣΤΕΕΕΓΦ που εξουσιοδοτείται για την εκτέλεση επιθεωρήσεων. 2. Οι δαπάνες ελέγχου για κάθε παροχή ή ανανέωση της εξουσιοδότησης ορίζονται σε 1700 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης που καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ΣΤΕΕΕΓΦ στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων καθορίζεται σε 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά έτος. Άρθρο 10 Επιθεωρήσεις ΕΕΓΦ, έκδοση πιστοποιητικού επιθεώρησης και χορήγηση αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας 1. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων που προβλέπει το άρθρο 22 του Ν. 4036/2012 και επιλέγει ελεύθερα τον ΣΤΕΕΕΓΦ όπου θα πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση αυτού. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ καθορίζουν τις συνθήκες και το βαθμό καθαριότητας που πρέπει να έχει ο εξοπλισμός προς επιθεώρηση. 2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργούν τις επιθεωρήσεις στον ΕΕΓΦ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6. Ο επιθεωρητής κατά την επιθεώρηση συμπληρώνει την Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ ή VII. Μετά το πέρας της επιθεώρησης εκδίδεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό επιθεώρησης του ΠΑΡAΡΤΗΜΑΤΟΣ V και χορηγείται όπου προβλέπεται το αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας Sticker του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. 3. Μετά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής προκειμένου να χορηγήσει το πιστοποιητικό επιθεώρησης, κατατάσσει τον ΕΕΓΦ σε μία από τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι έως ΙV του άρθρου 24 της αριθ. 8197/90920/ απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 1883), όπως ισχύει. 4. Οι ήσσονες και οι σημαντικές αποκλίσεις των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΙ και ΙΙΙ ορίζονται ειδικά στα Παραρτήματα VI και VII. 5. Ο ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι και ΙΙ χρησιμοποιείται μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Επιθεώρησης. Ειδικά ο ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στην 9

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ, εφόσον προσέλθει στην επόμενη τακτική επιθεώρηση χωρίς να έχουν γίνει οι προτεινόμενες διορθώσεις των αποκλίσεων, κατατάσσεται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ. 6. Για τον ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ή IV, ο Επιθεωρητής του ΣΤΕΕΕΓΦ αποστέλλει το Πιστοποιητικό Επιθεώρησης άμεσα στην ΠΥΑΑΜ για ενημέρωση του ΜΕΕΓΦ αλλά και στα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του ΥΠΑΠΕΝ για χρήση στους ελέγχους αρμοδιότητάς τους. 7. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ πρέπει να είναι παρών κατά την επιθεώρηση, ώστε να γνωρίζει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί για την αποκατάστασή τους. Στα διαστήματα μεταξύ των τακτικών επιθεωρήσεων, έχει την ευθύνη συντήρησης, καλής λειτουργικής κατάστασης και κατάλληλης βαθμονόμησης του ΕΕΓΦ πριν από κάθε εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων. 8. Τα Πιστοποιητικά Επιθεώρησης εκδίδονται εις τριπλούν. Το ένα πιστοποιητικό δίδεται στον ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ, το ένα κοινοποιείται στην ΠΥΑΑΜ και το τρίτο τηρείται στο αρχείο του ΣΤΕΕΕΓΦ. 9. Το κόστος της επιθεώρησης, το οποίο καθορίζεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ. Άρθρο 11 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα Ι έως VII. 10

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας καταγραφής εν χρήσει Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων α/α Όνομα / Επώνυμο Όνομα Πατρός ΑΦΜ Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση- Τηλ.) Κατηγορία ΕΕΓΦ 1 Κατασκευαστής Αριθμός Σειράς Παλαιότητα (έτη) Εμπορική Ονομασία >10 Δήλωση πιστότητας (πρότυπα, CE) Αριθμός Δεξαμενών Χωρητικότητα δεξαμενής ψεκαστικού υγρού (lt) Aριθμός ακροφυσίων Μήκος βραχιόνων 2 (m) Κατηγορία Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων: Ψεκαστήρας μεγάλων καλλιεργειών (συρόμενος, αναρτώμενος, αυτοκινούμενος), Νεφελοψεκαστήρας (συρόμενος, αναρτώμενος, αυτοκινούμενος), Άλλο (Περιγράψτε: π.χ. ψεκαστήρας αυλού) 2 Συμπληρώνεται μόνο στη περίπτωση ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών Όταν θα ξεκινήσουν οι επιθεωρήσεις τότε στον πίνακα θα προστεθούν και άλλες στήλες της μορφής: Ημερομηνία Αρχικής Επιθεώρησης Αποτέλεσμα 3 Ημερομηνία Επιθεώρησης 4 Αποτέλεσμα 3 3 Αποτέλεσμα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι, II, III 4 Ημερομηνία Επιθεώρησης: 5ετια ή 3ετια 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρακτικό ελέγχου του Σταθμού Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων Ημερομηνία ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΧΕΙ 5ΕΤΗ ΙΣΧΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με το παρόν πιστοποιούμε ότι ο Σταθμός Επιθεώρησης Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων με την επωνυμία και έδρα την (πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση). ελέγχθηκε σήμερα την (ημερομηνία) από κλιμάκιο του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) για τις προδιαγραφές που ορίζει η υπ αριθμ Υπουργική Απόφαση «Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων» σε ότι αφορά α) τον απαραίτητο εξοπλισμό, β) το προβλεπόμενο προσωπικό και γ) τη μεθοδολογία επιθεώρησης που είναι αναγκαία για την εκτέλεση επιθεωρήσεων Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι : α) διαθέτει τα κάτωθι υποχρεωτικά όργανα: 1. Όργανα μέτρησης μήκους. 2. Συσκευή ελέγχου μανομέτρων 3. Μανόμετρα ακριβείας, για τον προσδιορισμό των απωλειών πίεσης στους σωλήνες Εργαλεία και συνδετικά εξαρτήματα ώστε να 4. επιτρέπεται η σύνδεση των διαφόρων οργάνων στον προς επιθεώρηση εξοπλισμό Συσκευή για τη μέτρηση της παροχής ακροφυσίων που μπορεί να είναι: α. Εξοπλισμός χειροκίνητος και ατομικός. Δοχείο όγκου βαθμονομημένο και χρονόμετρο β. Εξοπλισμός που διενεργεί τη μέτρηση επί του μηχανήματος. Όργανο για τον καθορισμό της 5. παροχής των ακροφυσίων γ. Εξοπλισμός που απαιτεί την αφαίρεση των ακροφυσίων από το μηχάνημα. Τράπεζα ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων ή δ. Τράπεζα για τη μέτρηση της ομοιομορφίας της κατανομής (αυτόματη ή χειροκίνητη, σταθερή ή σάρωσης). 12

13 ε. χρονόμετρο, συλλέκτη και ζυγό 6. Ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Επιπλέον διαθέτει: κ.ο.κ β) απασχολεί έναν επιθεωρητή με τα κάτωθι στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Ειδικά προσόντα: Σχέση Εργασίας με τον ΣΤΕΕΕΓΦ: γ) Είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία Δεν είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη μεθοδολογία Κατόπιν των ανωτέρω ο παραπάνω αναφερόμενος κινητός/σταθερός* ΣΤΕΕΕΓΦ κρίνεται κατάλληλος προς εξουσιοδότηση δεν κρίνεται κατάλληλος προς εξουσιοδότηση Ημερομηνία Υπογραφή και σφραγίδα του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ * διαγράφεται ότι δεν ισχύει 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Εξουσιοδότηση Σταθμού Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΥΑΑΜ Ημερομηνία ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την παρούσα και λαμβάνοντας υπόψη το από.(ημερομηνία) Πρακτικό Ελέγχου που έχει συντάξει το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για τον κινητό/ σταθερό* Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων με την επωνυμία....που εδρεύει στην οδό (πλήρη ταχ. Διεύθυνση).., εξουσιοδοτούμε τον παραπάνω ΣΤΕΕΕΓΦ για την εκτέλεση επιθεωρήσεων Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών φαρμάκων, με υποχρεωτική παρουσία του επιθεωρητή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η υπ αριθ.. Υπουργική Απόφαση «Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων» Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΥΑΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ * διαγράφεται ότι δεν ισχύει 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Εξοπλισμός και όργανα των ΣΤΕΕΕΓΦ Για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ο ΣΤΕΕΕΓΦ πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό: Α. Υποχρεωτικά 1. Όργανα μέτρησης μήκους. 2. Συσκευή ελέγχου μανομέτρων 3. Μανόμετρα ακριβείας, για τον προσδιορισμό των απωλειών πίεσης στους σωλήνες 4. Εργαλεία και συνδετικά εξαρτήματα ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση των διαφόρων οργάνων στον προς επιθεώρηση εξοπλισμό 5. Συσκευή για τη μέτρηση της παροχής ακροφυσίων που μπορεί να είναι: i. Εξοπλισμός χειροκίνητος και ατομικός. Δοχείο όγκου βαθμονομημένο και χρονόμετρο ή ii. Εξοπλισμός που διενεργεί τη μέτρηση επί του μηχανήματος. Όργανο για τον καθορισμό της παροχής των ακροφυσίων ή iii. Εξοπλισμός που απαιτεί την αφαίρεση των ακροφυσίων από το μηχάνημα. Τράπεζα ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων ή iv. Τράπεζα για τη μέτρηση της ομοιομορφίας της κατανομής (αυτόματη ή χειροκίνητη, σταθερή ή σάρωσης) ή v. χρονόμετρο, συλλέκτης και ζυγός Στην περίπτωση ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων σε ειδική τράπεζα (εκτός του μηχανήματος) επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ διαφόρων ΣΤΕΕΕΓΦ (υπεργολαβία). Τα αποτελέσματα θα δίδονται ενυπόγραφα και θα αναφέρεται στην έκθεση επιθεώρησης ο τίτλος του σταθμού που διενήργησε τον έλεγχο καθώς και τα στοιχεία του επιθεωρητή. 6. Όργανα μέτρησης «Ικανότητας» της αντλίας α. Ροόμετρο β. Μανόμετρο ακριβείας 7. Ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Β. Προαιρετικά 1. Όργανα για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης διασποράς 2. Πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Πιστοποιητικό Επιθεώρησης ΛΟΓΟΤΥΠΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΕΕΕΓΦ (στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Επιθεωρήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2009/128/ΕΕ Στοιχεία Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων: Κατηγορία ΕΕΓΦ: Αριθμός Σειράς: Αριθμός Μητρώου: (π.χ. ΚΟΖΑΝΗ 120, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 933, ΜΕΣΣΗΝΙΑ 569) Στοιχεία Ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο: ΑΦΜ: Δ/νση: τηλέφωνα: Στοιχεία επιθεώρησης: Ημερομηνία Επιθεώρησης Επιτυχής ή μη επιτυχής Ένταξη σε κατηγορία: Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ ή ΙV Ισχύει μέχρι: Παρατηρήσεις: Σημειώνονται οι παρακάτω ελλείψεις/ αποκλίσεις που πρέπει να αποκατασταθούν μέχρι την επόμενη επιθεώρηση Ο Ιδιοκτήτης: Έλαβα γνώση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και των αποκλίσεων τις οποίες πρέπει να αποκαταστήσω σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΤΕΕΓΦ και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις Υπογραφή: Σφραγίδα ΣΤΕΕΕΓΦ Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Επιθεωρητή 16

17 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Αυτοκόλλητο Σήμα Καταλληλότητας (Sticker) 1. Σχήμα: κυκλικό. 2. Διαστάσεις: 18 εκατοστά διάμετρος. 3. Υλικό: Αυτοκόλλητο αδιάβροχο και ανεξίτηλο, υψηλής αντοχής, τύπου ΚΤΕΟ. 4. Περιμετρικά του απάνω ημικυκλίου αναγράφεται με κεφαλαία έντονα γράμματα: «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ». 5. Σε ομόκεντρο κύκλο διαμέτρου 6 εκατοστών αναγράφεται το έτος της επόμενης επιθεώρησης. 6. Σε ελεύθερο χώρο του επάνω ημικυκλίου τυπώνεται σε πλαίσιο διαστάσεων 7Χ3.5 εκατοστά, η επωνυμία του ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και τα πλήρη στοιχεία του (Ταχ. Διεύθυνση, ΑΦΜ, Λεπτομέρειες επικοινωνίας, τηλέφωνο, κλπ). 7. Στην ελεύθερη δεξιά πλευρά του επάνω ημικυκλίου, τυπώνεται αλφαριθμητικός αριθμός σε κάθε ένα αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, με την μορφή: ΧΧΧ ΥΥΥ 0001, όπου ΧΧΧ τα αναγνωριστικά γράμματα της περιφερειακής ενότητας όπου έχει την έδρα του ο ΣΤΕΕΕΓΦ όπως καθορίζονται παρακάτω, ΥΥΥ ο μοναδικός αριθμός μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ με τον οποίο καταχωρείται ο ΣΤΕΕΕΓΦ στο μητρώο που διατηρεί το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, ακολουθούμενα από αύξοντα τετραψήφιο σειριακό αριθμό. 8. Στο κάτω ημικύκλιο, υποδεικνύεται με εγκοπή ο μήνας μέχρι το τέλος του οποίου οφείλει ο ΕΕΓΦ να έχει κάνει την επόμενη επιθεώρηση. 9. Το αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας, επικολλάται σε εμφανές σημείο στη δεξαμενή του ψεκαστικού υγρού. Αν το αυτοκόλλητο καταστραφεί από ατύχημα, ο ιδιοκτήτης ενημερώνει τον φορέα επιθεώρησης προκειμένου να αντικατασταθεί, χωρίς καμία καθυστέρηση. Αρχικά Περιφερειακών Ενοτήτων: ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ: ΑΙΤ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ: ΑΡΓ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΑΡΚ, ΑΡΤΑΣ : ΑΡΤ, ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΤΤ, ΑΧΑÏΑΣ: ΑΧΑ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ : ΒΟΙ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΓΡΕ, ΔΡΑΜΑΣ : ΔΡΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΡΟΔΟΥ): ΔΩΔ, ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΕΙΑΔΑ): ΕΒΡ, ΕΥΒΟΙΑΣ :ΕΥΒ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ : ΕΥΡ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ): ΖΑΚ, ΗΛΕΙΑΣ: ΗΛΕ, HMAΘIAΣ :ΗΜΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:ΗΡΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΘΕΠ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΘΕΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΙΩΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ:ΚΑΒ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΑΡ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΚΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΚΕΡ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ): ΚΕΦ, ΚΙΛΚΙΣ: ΚΙΛ, ΚΟΖΑΝΗΣ: ΚΟΖ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΚΟΡ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΣΥΡΟΥ): ΣΥΡ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΛΑΚ, ΛΑΡΙΣΑΣ: ΛΑΡ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΛΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ): ΛΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ): ΛΕΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ: ΜΑΓ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΦΙΛΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ): ΜΕΣ, ΞΑΝΘΗΣ: ΞΑΝ, ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΙΤΣΑ): ΠΕΛ, ΠΙΕΡΙΑΣ: ΠΙΕ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ:ΠΡΕ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ: ΡΕΘ, ΡΟΔΟΠΗΣ: ΡΟΔ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΣΑΜΟΥ): ΣΑΜ, ΣΕΡΡΩΝ: ΣΕΡ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΤΡΙ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΦΘΙ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΦΛΩ, ΦΩΚΙΔΑΣ: ΦΩΚ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΧΑΛ, ΧΑΝΙΩΝ: ΧΑΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε. ΧΙΟΥ): ΧΙΟ. Παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων 17

18 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου ψεκαστήρα μεγάλων καλλιεργειών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012 και το πρότυπο ΕΝ :2003 Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται όλες οι απαιτήσεις (υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικές ) που πρέπει να πληρούνται, ενώ σημειώνεται με την ένδειξη εάν κατά την επιθεώρηση γίνεται απλά οπτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας ή εάν απαιτείται μέτρηση. Απαίτηση 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1.1 Ύπαρξη προφυλακτήρα δυναμοδότη (P.T.O.) και προφυλακτήρα δυναμολήπτη (P.I.C.) 1.1.α. Φθορές στα εξαρτήματα άξονα, ταχυσύνδεσμους, συστήματα ασφάλισης 1.1.β. Λειτουργία & φθορές προφυλακτήρα 1.1.γ. Ύπαρξη διάταξης ανάσχεσης περιστροφής προφυλακτήρα 1.2 Ύπαρξη διάταξης στήριξης του άξονα P.T.O. 2. ΑΝΤΛΙΑ 2.1 Ικανότητα αντλίας 2.1.α. Μέτρηση ικανότητας αντλίας με ροόμετρο 2.1.β. Ανάλυση ικανότητας αντλίας με μανόμετρο αναφοράς στους βραχίονες Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας 2.2 Πρόκληση δονήσεων από την αντλία Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤ. ΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Εξασφαλίζεται σταθερή παροχή εφαρμογής ; στο μετρητή πίεσης 2.3 Βαλβίδα ασφαλείας (εάν υπάρχει) 2.4 Διαρροές Παρατηρήσεις Δεκτή και η δήλωση του χρήστη 19

20 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων Αποκλίσεις Ήσσονες ΝΑΙ ΟΧΙ (ΚΑΤ. ΙΙ) 2.4.α. Διαρροή στην αντλία 2.4.β. Διαρροή στην αναρρόφηση της αντλίας 2.4.γ. Διαρροή στην κατάθλιψη της αντλίας 3. ΑΝΑΔΕΥΣΗ 4. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 4.1 Διαρροή από τη δεξαμενή ή την οπή πλήρωσης 4.2 Ύπαρξη φίλτρου σε καλή κατάσταση στην οπή πλήρωσης 4.3 Ύπαρξη πλέγματος στο δοχείο εισαγωγής χημικών 4.4 Ύπαρξη διάταξης εξισορρόπησης πίεσης 4.5 Ύπαρξη ευκρινώς αναγνώσιμου δείκτη Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Δεξαμενή γεμάτη στο μισό της χωρητικότητας Εφόσον υπάρχει 4.6 Ύπαρξη διακόπτη εκκένωσης 4.7 Καλή λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής στη διάταξη πλήρωσης (αν υπάρχει) 4.8 Δοχείο εισαγωγής χημικών 4.8.α. Απουσία δοχείου 4.8.β. Λειτουργία δοχείου (αξιόπιστο) 4.9 Διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας 4.9.α. Απουσία διάταξης 4.9.β.Λειτουργία διάταξης (αξιόπιστη) Παρατηρήσεις 20

21 Απαίτηση 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.1 Λειτουργία και κατάσταση διατάξεων ελέγχου / Διαρροές 5.2 Όργανα ελέγχου ψεκασμού 5.2.α. Κύρια βαλβίδα ταυτόχρονης έναρξης & παύσης λειτουργίας ακροφυσίων Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Αξιόπιστη Ύπαρξη και λειτουργία Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤ. ΙΙ) Αποκλίσεις 5.2.β. Βαλβίδες ελέγχου βραχιόνων Ύπαρξη και λειτουργία 5.2.γ. Ρυθμιστής πίεσης Ύπαρξη και λειτουργία 5.3 Κλίμακα μετρητή πίεσης 5.4 Διακριτικότητα μετρητή πίεσης 5.5 Διάμετρος μετρητή πίεσης 5.6 Ακρίβεια μετρητή πίεσης 6. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Μέγιστη 6.1 Διαρροές δυνατή πίεση του συστήματος 6.1.α. Στο κύκλωμα αναρρόφησης 6.1.β. Μεταξύ αντλίας και χειριστηρίου 6.1.γ. Στους βραχίονες ψεκασμού 6.2 Κάμψη Αμυχή εύκαμπτων σωλήνων 7. ΔΙΗΘΗΣΗ (ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) 7.1 Φίλτρα αναρρόφησης & κατάθλιψης 7.1.α. Μη ύπαρξη φίλτρων στην αναρρόφηση 7.1.β. Μη ύπαρξη φίλτρων στην κατάθλιψη Παρατηρήσεις 21

22 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων Αποκλίσεις Ήσσονες ΝΑΙ ΟΧΙ (ΚΑΤ. ΙΙ) 7.1.γ. Κατάσταση φίλτρων 7.2 Ύπαρξη διάταξης απομόνωσης Αν υπάρχει πρέπει να λειτουργεί 7.3 Αντικαταστάσιμα εσωτερικά στοιχεία φίλτρων 8. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 8.1 Σταθερότητα του βραχίονα 8.1.α. Σύνδεσμοι σταθεροί & ευθύτητα 8.1.β. Συμμετρία 8.2 Αυτόματη επαναφορά βραχιόνων 8.3 Ασφάλιση βραχιόνων στη θέση μεταφοράς 8.4 Απόσταση, προσανατολισμός & μεταβολή θέσης ακροφυσίων Ομοιομορφία 8.5 Ύψος βραχίονα σε σχέση με το έδαφος 8.6 Ψεκασμός πλαισίου 8.7 Προστασία ακροφυσίων έναντι ζημιών 8.8 Ξεχωριστή έναρξη & παύση λειτουργίας βραχιόνων 8.9 Ρύθμιση ύψους 8.10 Διατάξεις απόσβεσης ακούσιων κινήσεων & συστήματα εξισορρόπησης κλίσης 8.11 Διατήρηση πίεσης κατόπιν παύσης και επανέναρξης λειτουργίας βραχίονα 9. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 9.1 Ομοιομορφία ακροφυσίων Σε θέση ψεκασμού Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Τύπος, μέγεθος, υλικό, προέλευση Παρατηρήσεις 22

23 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤ. ΙΙ) Αποκλίσεις 9.2 Ύπαρξη αντισταγονικών διατάξεων 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 10.1 Μέτρηση επί πρότυπης διάταξης 10.2 Μέτρηση παροχής Μέτρηση παροχής κάθε ακροφυσίου Πτώση πίεσης Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Παρατηρήσεις Σφραγίδα ΣΤΕΕΕΓΦ Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Επιθεωρητή 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου νεφελοψεκαστήρα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του ν.4036/2012 και το πρότυπο ΕΝ :2003 Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτονται όλες οι απαιτήσεις (υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικές ) που πρέπει να πληρούνται, ενώ σημειώνεται με την ένδειξη εάν κατά την επιθεώρηση γίνεται απλά οπτικός έλεγχος της ορθής λειτουργίας ή εάν απαιτείται μέτρηση. Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1.1 Ύπαρξη προφυλακτήρα δυναμοδότη (P.T.O.) και προφυλακτήρα δυναμολήπτη (P.I.C.) 1.1.α. Φθορές στα εξαρτήματα άξονα, ταχυσύνδεσμους, συστήματα ασφάλισης 1.1.β. Λειτουργία & φθορές προφυλακτήρα 1.1.γ. Ύπαρξη διάταξης ανάσχεσης περιστροφής προφυλακτήρα 1.2 Ύπαρξη διάταξης στήριξης του άξονα P.T.O Ανεμιστήρας Φθορές στον ανεμιστήρα, περίβλημα, εκτροπείς αέρα Ύπαρξη προφυλακτήρα 2. ΑΝΤΛΙΑ 2.1 Ικανότητα αντλίας 2.1.α. Μέτρηση ικανότητας αντλίας με ροόμετρο 2.1.β. Ανάλυση ικανότητας αντλίας με μανόμετρο αναφοράς στους βραχίονες 2.2 Πρόκληση δονήσεων από την αντλία Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Εξασφαλίζεται σταθερή παροχή εφαρμογής ; Στο μετρητή πίεσης 2.3 Βαλβίδα ασφαλείας (εάν υπάρχει) Παρατηρήσεις Δεκτή και η δήλωση του χρήστη 24

25 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) 2.4 Διαρροές 2.4.α. Διαρροή στην αντλία 2.4.β. Διαρροή στην αναρρόφηση της αντλίας 2.4.γ. Διαρροή στην κατάθλιψη της αντλίας 3. ΑΝΑΔΕΥΣΗ Δεξαμενή γεμάτη στο μισό 4. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 4.1 Διαρροή από τη δεξαμενή ή την οπή πλήρωσης 4.2 Ύπαρξη φίλτρου σε καλή κατάσταση στην οπή πλήρωσης 4.3 Ύπαρξη πλέγματος στο δοχείο εισαγωγής χημικών Εφόσον υπάρχει 4.4 Ύπαρξη διάταξης εξισορρόπησης πίεσης 4.5 Ύπαρξη ευκρινώς αναγνώσιμου δείκτη 4.6 Ύπαρξη διακόπτη εκκένωσης 4.7 Καλή λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής στη διάταξη πλήρωσης (αν υπάρχει) 4.8 Δοχείο εισαγωγής χημικών 4.8.α. Απουσία δοχείου 4.8.β. Λειτουργία δοχείου (αξιόπιστο) 4.9 Διάταξη καθαρισμού δοχείων συσκευασίας 4.9.α. Απουσία διάταξης 4.9.β. Λειτουργία διάταξης (αξιόπιστη) Παρατηρήσεις 25

26 Απαίτηση 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.1 Λειτουργία και κατάσταση διατάξεων ελέγχου / Διαρροές 5.2 Διατήρηση πίεσης σε σταθερές στροφές 5.3 Όργανα ελέγχου ψεκασμού 5.3.α. Κύρια βαλβίδα ταυτόχρονης έναρξης & παύσης λειτουργίας ακροφυσίων Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) Αξιόπιστη Ύπαρξη και λειτουργία 5.3.β. Ρυθμιστής πίεσης Ύπαρξη και λειτουργία 5.4. Βαλβίδες ελέγχου τομέων(δυνατή η Ύπαρξη και λειτουργία μόνο της μιας πλευράς) λειτουργία 5.5. Κλίμακα μετρητή πίεσης 5.6. Διακριτικότητα μετρητή πίεσης 5.7 Διάμετρος μετρητή πίεσης 5.8 Ακρίβεια μετρητή πίεσης 6. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ Μέγιστη δυνατή 6.1 Διαρροές πίεση του συστήματος 6.1.α. Στο κύκλωμα αναρρόφησης 6.1.β. Μεταξύ αντλίας και χειριστηρίου 6.1.γ. Στην κατάθλιψη (γραμμές διανομής) 6.2 Κάμψη Αμυχή εύκαμπτων σωλήνων 6.3 Εύκαμπτοι σωλήνες στο πεδίο ψεκασμού 7. ΔΙΗΘΗΣΗ (ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ) 7.1 Φίλτρα αναρρόφησης & κατάθλιψης 7.1.α. Μη ύπαρξη φίλτρων στην Παρατηρήσεις 26

27 Απαίτηση Οπτικός έλεγχος ορθής λειτουργίας Μέτρηση Υπόδειξη Ικανοποίηση απαιτήσεων ΝΑΙ ΟΧΙ Ήσσονες (ΚΑΤΙΙ) Αποκλίσεις Σημαντικές (ΚΑΤ. ΙΙΙ) αναρρόφηση 7.1.β. Μη ύπαρξη φίλτρων στην κατάθλιψη 7.1.γ. Κατάσταση φίλτρων 7.2 Ύπαρξη διάταξης απομόνωσης Αν υπάρχει πρέπει να λειτουργεί 7.3 Αντικαταστάσιμα εσωτερικά στοιχεία φίλτρων 8. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 8.1 Ομοιομορφία ακροφυσίων Τύπος, μέγεθος, υλικό, προέλευση 8.2 Ύπαρξη αντισταγονικών διατάξεων 8.3 Δυνατότητα απομόνωσης κάθε ακροφυσίου 8.4 Ρύθμιση θέσης ακροφυσίου 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 9.1 Ομοιομορφία δέσμης 9.2 Μέτρηση παροχής κάθε ακροφυσίου 9.3 Πτώση πίεσης 10. ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 10.1 Ταχύτητα ανεμιστήρα 10.2 Λειτουργία συμπλέκτη 10.3 Ρύθμιση θέσης κατευθυντήρων 10.4 Ψεκασμός πλαισίου Εκτός και αν απαιτείται για τη λειτουργία του Ανεμιστήρα Παρατηρήσεις Σφραγίδα ΣΤΕΕΕΓΦ Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Επιθεωρητή 27

28 Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 28

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 671 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 1831/39763 Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργι κών φαρμάκων και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-9 -2015

Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-9 -2015 Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-9 -2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθµ. Πρωτ.: Ε8 3831 / 97210 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα