Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 H ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ Το ζήτηµα της παραγραφής του ικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων έχει καταστεί περίπλοκο εξαιτίας της πληθώρας των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται σε αυτό, τα οποία µάλιστα συχνά επικαλύπτονται, έχουν ασαφή διατύπωση και δεν εντάσσονται συστηµατικά στην υφιστάµενη νοµοθεσία. Μεθοδολογικά η προσέγγιση του ζητήµατος θα πρέπει να οριοθετηθεί χρονολογικά κατ' αρχήν µε βάση τη διάταξη του Άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4174/2013 σε συνδυασµό µε την παρ. 11 του Άρθρου 66 του ιδίου Νόµου. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί κατά το χρόνο θέσεως σε ισχύ του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας ΚΦ ) ποιες διαχειριστικές περίοδοι είχαν ήδη υποκύψει σε παραγραφή µε αποτέλεσµα να µην καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του ΚΦ και ιδίως από την κατ' άρθρο 36 παρ. 3 του ΚΦ εικοσαετή παραγραφή. Περαιτέρω, θα πρέπει να γίνει διάκριση των τριών ειδών παραγραφών που ίσχυσαν κατ' εφαρµογή του άρθρου 84 του Ν. 2238/94 και ειδικότερα της «κανονικής» (συνήθους) πενταετούς παραγραφής (άρθρο 84 παρ. 1) και των εξαιρετικών περιπτώσεων κατ' άρθρο 84 παρ. 4 και παρ. 5 (δεκαετούς και δεκαπενταετούς αντίστοιχα). Σηµειώνεται, εξάλλου, ότι η παρούσα µελέτη δεν ερευνά την δεκαπενταετή παραγραφή κατ' άρθρο 84 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, καθώς αυτή, εκτός των άλλων, δεν καταλαµβάνεται από καµία από τις εξαιρετικές παρατάσεις παραγραφών και δεν παρουσιάζει για αυτό ιδιαίτερες ερµηνευτικές δυσχέρειες. Επίσης, στην παρούσα δεν ερευνώνται τα θέµατα παρατάσεων που προβλέπονται κατ' άρθρο 19 παρ. 18 του Ν. 3091/2002 και 1

2 αναφύονται υπό τις ειδικές προϋποθέσεις έκδοσης εικονικών, πλαστών τιµολογίων, κατάσχεσης βιβλίων κλπ. Α) Οι περιπτώσεις παραγραφής του ικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρου εισοδήµατος ρυθµίζονταν µέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 4174/2013 από τον προϊσχύσαντα Ν. 2238/94. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/94, το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται µετά πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την επίδοση της δήλωσης (κανονικός χρόνος παραγραφής-βλ. ΠΟΛ 1125/ , ΓνωµΝΣΚ 327/04). Α1) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994, προβλέπεται κατ' εξαίρεση ότι ο χρόνος παραγραφής καθίσταται δεκαετής υπό την προϋπόθεση ότι εντός της δεκαετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία επίδοσης της δήλωσης, είτε (α) η µη ενάσκηση του ικαιώµατος του ηµοσίου οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του φορολογούµενου µε τη σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού οργάνου είτε (β) έχουν συντρέξει οι περιπτώσεις του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 2238/94. Τέλος, στην παρ. 5 του Άρθρου 84 ορίζεται ότι εάν δεν υποβληθεί δήλωση, η προθεσµία καθίσταται δεκαπενταετής. Α2) Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τις χρήσεις προ του 1995 εφαρµόζονταν οι διατάξεις περί παραγραφής του άρθρου 68 του Ν 3323/55 και το κανονικό ικαίωµα του ηµοσίου υπόκειτο σε δεκαετή παραγραφή (βλ. ΕΦΑθ 3596/2013, ΕΦΘεσ. 55/2011 Σκέψη 3). Α3) Από της θέσεως σε ισχύ του Ν. 2238/94 µέχρι την κατάργησή του, σειρά νοµοθετηµάτων παρέτεινε το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρου. Το πρώτο ζήτηµα που χρήζει διευκρίνισης ενόψει του ρηθεισών παρατάσεων αφορά το είδος της παρατεινόµενης προθεσµίας. Για τους 2

3 λόγους που εκτίθενται κατωτέρω υπό παρ. Β έως δεν καταλείπεται αµφιβολία ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/94, δηλαδή την κανονική (πενταετή) παραγραφή για τις χρήσεις 1995 και εντεύθεν και δεν αφορά τις λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις (δεκαετή ή δεκαπενταετή), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 84 Ν. 2238/94. Α4) Oι διατάξεις δυνάµει των οποίων δόθηκαν παρατάσεις του δικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών και εισφορών ήταν οι ακόλουθες: Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2892/2001 Προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται για ένα έτος από τη λήξη τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, µεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π). Άρθρο 19 παρ. 19 Ν. 3091/2002 Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών οι οποίες λήγουν την 31η εκεµβρίου των ετών 2002, 2004 και 2005, λήγουν αντί των ηµεροµηνιών αυτών την 31η εκεµβρίου Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για δηλώσεις που αφορούν εισοδήµατα που αποκτήθηκαν ή πράξεις οικονοµικής δραστηριότητας που πραγµατοποιήθηκαν από και µετά, για δηλώσεις για τις οποίες οι προθεσµίες υποβολής τους έληγαν µέχρι και για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, µεταβιβάσεων ακινήτων και Φ.Α.Π. 3

4 [Η παράγραφος 18 του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 παραλείπεται διότι πρόκειται παράταση υπό προϋποθέσεις (έκδοση εικονικών τιµολογίων κλπ) που εκφεύγουν της παρούσας µελέτης]. Άρθρο 22 Ν. 3212/2003 Οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων, παρατείνονται µέχρι Άρθρο 5 παρ. 10 Ν. 3296/2004 Η προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων του οικονοµικού έτους 1999 (χρήση 1998), καθώς και των υποθέσεων προηγούµενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν. 3212/2003, η οποία λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών, παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, µεταβιβάσεων ακινήτου, φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.). Άρθρο 11 Ν. 3513/2006 Οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις και µετά τις οποίες παραγράφεται το ικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνονται µέχρι

5 Άρθρο 29 Ν. 3697/2008 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 10 Ν. 3790/2009 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Αρθρο 82 Ν. 3842/2010 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 12 παρ. 7 Ν. 3888/2010 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 18 παρ. 2 Ν. 4002/2011 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 2 Ν. 4098/2012 5

6 Η προθεσµία παραγραφής του ικαιώµατος του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις παρατείνεται µέχρι Aρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013 Από τις ανεξέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωµα αυτό για δύο ακόµα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσµία παραγραφής λήγει από και µετά. Άρθρο 36 παρ. 3 και Άρθρο 66 παρ. 11 Ν.4174/2013 "Εξαιρετικά πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής µπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης". " ιατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, προστίµων προϊσχύουσες του Άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ'εξαίρεση, οι διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 36 εφαρµόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής." 6

7 Άρθρο 22 Ν. 4203/2013 Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών, που λήγουν στις , παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αµοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδροµής ή συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος και κεφαλαίου ή συµβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συµβάσεις διοικητικής συνδροµής για την καταπολέµηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεµεί, κατόπιν αιτήµατος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι τις εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Β) Από τη γραµµατική ερµηνεία του αρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 2892/01, συνάγεται ότι η παράταση αφορούσε "τις προθεσµίες" (πληθυντικός αριθµός) που "λήγουν" την , ήτοι τη χρήση 1990 και τη χρήση 1995 (η χρήση 1990 είχε ως κανονικό χρόνο παραγραφής τη δεκαετία και η χρήση 1995 την πενταετία από το τέλος του έτους υποβολής). Στις άλλωστε δεν έληγε κάποια εξαιρετική προθεσµία κατ' άρθρο 84 παρ. 7

8 4 Ν. 2238/94. ηλαδή πρόκειται για παράταση των κανονικών προθεσµιών παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών, εισφορών. Β1) Σύµφωνα µε το β' εδάφιο του άρθρου 19 παρ. 19 του Ν. 3091/2002 η δοθείσα παράταση και σύντµηση των προθεσµιών, αφορούσε τις χρήσεις 1992 έως και Συνεπώς επρόκειτο για τις κανονικές προθεσµίες των χρήσεων 1992, 1993, 1994 που ήταν δεκαετείς (άρθρο 68 Ν 3323/55) και κανονικά έληγαν αντίστοιχα στις , και (βλ. και ανωτέρω υπό Α2) (οι δύο τελευταίες συντµήθηκαν µε το Ν. 3091/2002 έτσι ώστε να λήγουν στις ) και για τις κανονικές προθεσµίες των χρήσεων 1995, 1996 και 1997 που ήταν πενταετείς (άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94) και έληγαν στις , και αντίστοιχα (οι δύο πρώτες παρατάθηκαν και έληγαν στις ). Β2) Στο άρθρο 22 του Ν. 3212/2003, ορίζεται σε πληθυντικό αριθµό ότι "οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις παρατείνονται µέχρι ". Συνεπώς οι κανονικές προθεσµίες παραγραφής που είχαν ήδη παραταθεί ή συντµηθεί δυνάµει του άρθρου 19, παρ. 19, Ν. 3091/2002 (χρήσεις 1993, 1994, 1995 και 1996) όπως επίσης και εκείνες οι κανονικές προθεσµίες που το πρώτον έληγαν στις ήτοι οι αφορώσες τις χρήσεις 1992 και 1997, παρατάθηκαν µέχρι Συνεπώς πρόκειται για παράταση αποκλειστικά και µόνο κανονικών προθεσµιών παραγραφής, δηλαδή των προβλεποµένων κατ' αρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 και 68 Ν 3323/55 για τις χρήσεις 1992, 1993, Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η παράταση αυτή µέχρι την αφορά εκτός των χρήσεων που για πρώτη φορά το δικαίωµα του ηµοσίου υπέκυπτε σε παραγραφή την (χρήσεις 1992 και 1997) και εκείνες τις χρήσεις που η παραγραφή του δικαιώµατος είχε ήδη παραταθεί ή συντµηθεί δυνάµει του άρθρου 19 παρ 19 Ν. 3091/

9 ιαφορετική ερµηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στο παράλογο συµπέρασµα ότι το ικαίωµα του ηµοσίου για τις χρήσεις 1993 και 1994 θα είχε παραγραφεί ήδη από (βάσει του Αρ. 19 παρ. 19 Ν. 3091/2002), ενώ για την προγενέστερη χρήση 1992 θα είχε παραταθεί µέχρι Β3) Σύµφωνα µε την παρ. 10 του αρ. 5 του Ν. 3296/2004, "Η προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων του οικονοµικού έτους 1999 (χρήση 1998)..., η οποία λήγει την , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της." Με την ίδια διάταξη ορίσθηκε ρητά και εξειδικευµένα ότι παρατείνονται µέχρι οι δυνάµει του άρθρου 19 Ν. 3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν. 3212/2003 ήδη παραταθείσες µέχρι προθεσµίες που όπως εξηγήθηκε ανωτέρω αφορούσαν κανονικές προθεσµίες παραγραφής. (Άλλο ζήτηµα ότι η παράταση αυτή είναι µη νόµιµη διότι κατά τη δηµοσίευση του Ν. 3296/2004 ( ) είχε υποκύψει σε παραγραφή το ικαίωµα του ηµοσίου ήδη από ). Β4) Οι επόµενες διατάξεις που αφορούν παρατάσεις προθεσµίας παραγραφής ήτοι: άρθρο 21 Ν.3697/2008, άρθρο 10 Ν. 3790/2009, άρθρο 82 Ν. 3842/2010, άρθρο 12 παρ. 7 Ν. 3888/2010, άρθρο 18 παρ. 2 Ν. 4002/2011 και άρθρο 2 Ν. 4098/2012 αναφέρονται σε ενικό αριθµό σε παράταση της προθεσµίας δηλαδή µίας και µόνης (όχι των προθεσµιών) παραγραφής και στο "δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών και εισφορών" (όχι τα δικαιώµατα). Εποµένως, όταν γίνεται χρήση πληθυντικού αριθµού "οι προθεσµίες" πρόκειται για παράταση περισσότερων από µίας κανονικών προθεσµιών, τούτου συναγοµένου από τις διατάξεις µέχρι και την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 (βλ. ανωτέρω υπό Β, Β1, Β2, Β3), ενώ η χρήση ενικού 9

10 αριθµού "η προθεσµία" στα επόµενα νοµοθετήµατα (Ν. 3697/2008 και εντεύθεν) είναι πρόδηλο ότι αφορά παράταση λήγουσας µοναδικής κανονικής προθεσµίας αντιστοιχούσας σε µία χρήση. Εάν ο νοµοθέτης ήθελε να αναφερθεί σε καθένα από του Ν. 3697/2008 και µετά σε περισσότερες από µία προθεσµίες ήτοι στις προθεσµίες παραγραφής των παρ. 1 (πενταετής), 4 (δεκαετής) ή 5 του Άρθρου 84 (δεκαπενταετής) που αφορούν διαφορετικές χρήσεις, θα έπρεπε να αναφέρεται (σε πληθυντικό αριθµό) στις ανωτέρω διατάξεις περί παρατάσεως της παραγραφής µε τη διατύπωση ότι "παρατείνονται οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις...". Συνεπώς, όταν ο Νοµοθέτης αναφερόταν σε πληθυντικό αριθµό σε περισσότερες προθεσµίες µέχρι και το Ν. 3296/2004, επρόκειτο για παρατάσεις κανονικών προθεσµιών πλειόνων χρήσεων, όταν αναφέρεται σε παράταση µόνο µίας προθεσµίας θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αναφέρεται στην λήγουσα κανονική προθεσµία. Γ) Σε όλες τις διατυπώσεις των διατάξεων περί παρατάσεως ή παρατάσεων της προθεσµίας ή των προθεσµιών µέχρι και το Ν.4098/2012, παραλείπεται η περίπτωση της παράτασης του δικαιώµατος του ηµοσίου για διενέργεια συµπληρωµατικής φορολογικής εγγραφής και επιβολής πρόσθετων φόρων για φορολογικές παραβάσεις των περιπτώσεων του άρθρου 84 παρ. 4β Ν όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έκδοση συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου κατ' άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 2238/94. Συνεπώς και από τη γραµµατική αυτή παρατήρηση συνάγεται ότι η εκάστοτε παράταση δεν καταλαµβάνει τις περιπτώσεις έκδοσης συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου κατ' άρθρο 68 παρ. 2 και την επιβολή πρόσθετων φόρων κατ' άρθρο 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94, διότι σε όλα τα ανωτέρω νοµοθετήµατα παραλείπεται η περίπτωση των πρόσθετων φόρων και η παράταση κατά τη ρητή διατύπωση αφορά µόνο επιβολή φόρων, 10

11 τελών και εισφορών. Συνεπώς και εκ του λόγου αυτού συνάγεται ότι οι παρατάσεις αφορούν αποκλειστικά το κανονικό δικαίωµα του ηµοσίου (Αρ. 84 παρ. 1) και όχι το εξαιρετικό (Αρ. 84 παρ. 4). ) Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 εξαιρετική, δεκαετής προθεσµία παραγραφής, τίθεται σε ισχύ µόνο εφόσον προηγουµένως έχουν πληρωθεί εντός του οριζόµενου δεκαετούς χρονικού διαστήµατος, οι προϋποθέσεις (αιρέσεις) που θέτει ο Νόµος στις υποπαραγράφους α και β. ηλαδή θα πρέπει εντός δεκαετίας από το τέλος του ελεγχοµένου οικονοµικού έτους είτε να έχει διαπιστωθεί η από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουµένου µε τη σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού οργάνου (υπό παρ. α), είτε να έχει περιέλθει σε γνώση του προϊσταµένου της ΟΥ κάποια από τις περιπτώσεις του Άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 2238/94 (υπό παρ. β). Συνεπώς, η παράταση της δεκαετούς προθεσµίας παραγραφής θα νοηµατοδοτείτο µόνο εφόσον η προθεσµία αυτή είχε ήδη τεθεί σε ισχύ, δηλαδή εφόσον είχαν περιέλθει εις γνώση του προϊσταµένου της ΟΥ τα γεγονότα που αποτελούν αναγκαίο όρο για τη θέση της σε ισχύ. [Ειδικώς µάλιστα για την περίπτωση του άρθρου 84 παρ. 4(β) Ν. 2238/94, προ της µεταβολής του σχετικού άρθρου από το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 3522/2006 είχε κριθεί ότι θα έπρεπε εντός της κανονικής (πενταετούς) περιόδου παραγραφής να έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρχικό φύλλο ελέγχου, βλ. ΠΟΛ. 1125/ , ΓνΝΣΚ 327/04 Εφ Θεσσαλονίκης 55/2013 και Εφ Χανίων 24/2013 (Σκέψη 10)]. Αν οι προϋποθέσεις αυτές (αναγκαίοι όροι) δεν έχουν πληρωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που θέτει ο Νόµος (δέκα έτη από την πάροδο του ελεγχόµενου οικονοµικού έτους), µόνη η παράταση της προθεσµίας της δεκαετούς εξαιρετικής παραγραφής καθίσταται άνευ νοήµατος. Εφόσον οι προϋποθέσεις για την θέση σε ισχύ της δεκαετούς παραγραφής (υποπαράγραφοι α και β του άρθρου 84 παρ. 4) δεν πληρωθούν εντός της 11

12 αρχικής δεκαετίας από την πάροδο του ελεγχόµενου οικονοµικού έτους, τότε µαταιώνεται οριστικά η δυνατότητα του ηµοσίου να επιβάλει φόρο κατ' άρθρο 84 παρ. 4 και ως εκ τούτου καθίσταται άνευ νοήµατος η παράταση του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου. Εποµένως, η παράταση της προθεσµίας της παρ. 84 παρ. 4 Ν. 2238/94, θα είχε νόηµα µόνο εφόσον ταυτόχρονα παρατεινόταν η χρονική διάρκεια των προϋποθέσεων που αποτελούν αναγκαίο όρο (conditio sine qua non) για τη θέση της σε ισχύ. ηλαδή θα έπρεπε να ορίζεται ότι εκτός της παρατάσεως του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου, παρατείνεται ισόχρονα και η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα µπορούν να περιέλθουν εις γνώσιν του αρµοδίου προϊσταµένου ΟΥ τα γεγονότα που θέτουν σε ισχύ την εξαιρετική παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 4. Όλοι οι νόµοι δια των οποίων παρετάθη το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρων κλπ µέχρι και το Ν.4098/2012 αναφέρονται αποκλειστικά στο χρόνο παραγραφής και ουδέν διαλαµβάνουν σε σχέση µε τις προϋποθέσεις για τη θέση του σε ισχύ ούτε παρατείνουν το χρόνο εντός του οποίου οι προϋποθέσεις αυτές µπορεί να πληρωθούν. Συνεπώς, για τους λόγους που αναλύονται υπό παραγράφους Β, Γ, οι παρατάσεις του δικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών, εισφορών µέχρι και το Ν.4098/2012 αφορούν αποκλειστικά και µόνο το βασικό πενταετούς προθεσµίας παραγραφής δικαίωµα κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 και όχι τις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις του άρθρου 84 παρ. 4 και 5 (δεκαετούς και δεκαπενταετούς παραγραφής). Ε) Το επόµενο ζήτηµα προς διερεύνηση αφορά τις διαδοχικές παρατάσεις του κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαιώµατος του ηµοσίου, που δόθηκαν δυνάµει των Νόµων 3513/2006 (άρθρο 11), 3697/2008 (άρθρο 29), 3790/2009 (Άρθρο 10), 3842/2010 (άρθρο 82), 3888/2010 (άρθρο 12

13 12 παρ. 7), 4002/2011 (άρθρο 18 παρ. 2) και 4098/2012 (άρθρο 2). Ειδικότερα θα πρέπει να ερευνηθεί εάν οι παρατάσεις αυτές περιλαµβάνουν τις χρήσεις κατά τις οποίες για πρώτη φορά λήγει το δικαίωµα του ηµοσίου ή αναφέρονται και σε χρήσεις που το δικαίωµα του ηµοσίου είχε ήδη παραταθεί δυνάµει προγενέστερων νοµοθετηµάτων. Ε1) Στη διατύπωση του Άρθρου 29 Ν. 3697/2008 αναφέρεται ότι: "η προθεσµία που λήγει την ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών παρατείνεται µέχρι την " (Άρθρο 29 Ν. 3697/2008). Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται η ίδια ως άνω διατύπωση στα επόµενα νοµοθετήµατα µέχρι και το Ν.4098/2012 εις τρόπον ώστε να υφίστανται διαδοχικές παρατάσεις µέχρι την Στις ανωτέρω πάγιες διατυπώσεις αναφέρεται η "ηµεροµηνία" λήξης της "προθεσµίας" παραγραφής χωρίς να διευκρινίζεται ποιά χρήση αφορά η λήξη αυτή και περαιτέρω η χορηγούµενη παράταση. Ειδικότερα, δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τη χρήση που για πρώτη φορά η προθεσµία παραγραφής λήγει κατά την µνηµονευόµενη ηµεροµηνία ή εάν η παράταση αφορά και προηγούµενες χρήσεις που η αρχική προθεσµία παραγραφής κατ' άρθρον 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 είχε ήδη παραταθεί δυνάµει προγενέστερου νοµοθετήµατος. Ε2) Η γραµµατική ερµηνεία, λόγω της χρήσης ενικού αριθµού "η προθεσµία" συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι πρόκειται για παράταση µίας και µόνο προθεσµίας παραγραφής αντιστοιχούσας σε µία χρήση. Περαιτέρω η µοναδική αυτή χρήση δεν µπορεί να είναι άλλη από εκείνη που για πρώτη φορά έληγε κατά την αναφερόµενη ηµεροµηνία. ιαφορετική ερµηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στο παράλογο αποτέλεσµα να παραγράφεται το πενταετές δικαίωµα της για πρώτη φορά παραγραφόµενης 13

14 χρήσης και να παρατείνεται η προθεσµία παραγραφής για προγενέστερες χρήσεις. Ε3) Ιδιαίτερα σηµαντική επί του θέµατος κρίνεται η 24/2013 Απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Χανίων. Η ανωτέρω απόφαση διαλαµβάνει ότι (Σκέψη 9) "... οι µετέπειτα παρατάσεις που θεσπίστηκαν µε τους Νόµους 3697/2008, 3790/2009, 3842/2010 και 3888/2010 ορίζουσες γενικώς περί παραγραφής που έληγε αντίστοιχα στις , , και και παρατάθηκε µέχρι , , και αντίστοιχα, καταλαµβάνουν µόνο τις περιπτώσεις που το πρώτον η παραγραφή έληγε στις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες (ώστε η πενταετής παραγραφή παρατείνεται και µε αυτούς τους Νόµους σε έξι και πεντέµισι έτη) και δεν καταλαµβάνουν, εφόσον ρητώς, ειδικώς και σαφώς δεν ορίζουν και τις περιπτώσεις προγενέστερων διαχειριστικών περιόδων που η προθεσµία παραγραφής έληγε µεν στις αντίστοιχες ως άνω ηµεροµηνίες όµως λόγω παράτασης του χρόνου παραγραφής µε προγενέστερα νοµοθετήµατα. Στις περιπτώσεις που ο νοµοθέτης θέλησε να διαλάβει στη ρυθµιζόµενη παράταση παραγραφής και τη δεύτερη αυτή περίπτωση ρητώς, σαφώς και ειδικώς το όρισε (βλ. διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004- ΦΕΚ Α 253/ , µε την οποία ορίστηκε ότι "Η προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων του οικονοµικού έτους 1999 (χρήση 1998) καθώς και των υποθέσεων προηγούµενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν. 3212/2003, η οποία λήγει στις ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου τελών και εισφορών, παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της...", επίσης βλ. Α.Ν. 515 της 24/ "Περί παρατάσεως του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου προς επιβολήν φόρων. (Α. 186)"/ Αρθρον µόνον. "1. Η υπό της διατάξεως του άρθρου 1 του Α.Ν. 142/1967 "περί παρατάσεως του χρόνου 14

15 παραγραφής και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων" προβλεποµένη παράτασις επί εν έτος του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου προς επιβολήν πάσης φύσεως φόρων ορίζεται εις εν έτος και έξι µήνας"). Η ως άνω ερµηνευτική παραδοχή συµπορεύεται µε τη συνταγµατική αρχή της ισότητας, αφού για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις η παράταση της παραγραφής ορίζεται σε πεντέµισι και έξι έτη αλλά προεχόντως µε τις εκ της αρχής του Κράτους δικαίου ευθέως συναγόµενες επί µέρους συνταγµατικές αρχές της νοµικής ασφάλειας και της προστατευοµένης εµπιστοσύνης ιδίως εκ των άρθρ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντ. (πρβλ. και ΣτΕ 1508/2002, 4170/1980 και ΕΑ 2992/2009) καθόσον µάλιστα και το ΕΚ στο όνοµα των αρχών "της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας των ιδιωτών" επιβάλλει στα Κράτη µέλη τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου. Η "µη διφορούµενη διατύπωση επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους µε τρόπο σαφή και ακριβή και στα δικαστήρια να ελέγχουν την τήρηση των κανόνων αυτών". {βλ. ΕΚ Επιτροπή κατά ανίας, υποθ. 143/83, Συλ Η νοµολογία αυτή χαρακτηρίζεται πάγια: ΕΚ , Επιτροπή κατά Ιταλίας, υποθ. 257/88, Συλ. 3249, , Επιτροπή κατά Ιταλίας, υποθ. C-30691, Συλ. 2151, Υποθ. C-427/10 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα της 15/9/2011 σηµ. 13 και της 10ης Σεπτεµβρίου 2009, C-201/08, Plantanol (Συλ. 2009, σ , σκέψη 43 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία και σκέψη 45)}". Η ανωτέρω απόφαση είναι ιδιαίτερα εµπεριστατωµένη, η δε ερµηνευτική εκδοχή που υιοθετεί θα πρέπει να γίνει δεκτή. Κατά συνέπεια για τους υπό Ε1 και Ε2 λόγους, οι διαδοχικές παρατάσεις του κανονικού δικαιώµατος του ηµοσίου που λαµβάνουν χώρα από το 2006 και εντεύθεν (Ν. 3513/2006 και επόµενοι µέχρι και την παράταση εκ του Ν.4098/2012) αφορούν τη χρήση που για πρώτη φορά λήγει στις αναφερόµενες κάθε φορά ηµεροµηνίες και δεν αφορά τις χρήσεις κατά τις 15

16 οποίες το δικαίωµα του ηµοσίου είχε ήδη παραταθεί δια προηγουµένων νόµων. ΣΤ) Η προβλεπόµενη κατ' άρθρο 66 παρ. 11 σε συνδυασµό µε 36 παρ. 3 του Ν. 4174/2013 (ΚΦ ) παράταση του ικαιώµατος του ηµοσίου αφορά τις χρήσεις των οποίων το κανονικό (πενταετές) δικαίωµα του ηµοσίου για προσδιορισµό φόρων, δεν έχει υποκύψει σε παραγραφή κατά το χρόνο θέσεως σε ισχύ του Ν.4174/2013 ( ). Εποµένως η εικοσαετής παραγραφή για την περίπτωση φοροδιαφυγής κατ' άρθρα 36 παρ. 3 και 55 του Ν. 4174/2013 αφορά οπωσδήποτε τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής χωρίς συνδροµή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που αφορούν τις χρήσεις 2008 και εντεύθεν. Θα πρέπει επίσης να γίνει δεκτό ότι εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β Ν. 2238/94 εντός της αρχικής δεκαετούς προθεσµίας σωρευτικά µε την διαπίστωση φοροδιαφυγής, όπως αυτή ορίζεται από τον Ν. 4174/2013, τότε θα ισχύει η εικοσαετής παράταση του Άρθρου 36 παρ. 3 και για τις δεκαετούς παραγραφής προθεσµίες υπό αρ. 84 παρ. 4α και 84 παρ. 4β που δεν είχαν υποκύψει σε παραγραφή την (χρήσεις 2003 και µετά). Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν συνιστούν παρέκκλιση από τα διαλαµβανόµενα υπό παρ. Ε1 και Ε2 και τούτο διότι στην παρ. 11 του άρθ. 66 Ν. 4174/2013 ορίζεται κατ' εξαίρεση εφαρµογή του άρθρου 36 παρ. 3 επί πλειόνων χρήσεων, περιόδων κ.λπ. (χρήση πληθυντικού αριθµού). Εποµένως, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται η δεκαετής προθεσµία παραγραφής για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007 και καθίσταται εικοσαετής. Z) Η παράταση που προβλέπεται κατ' άρθρο 22 του Ν. 4203/2013 θα πρέπει να γίνει δεκτό (δεδοµένης και της χρήσης πληθυντικού αριθµού, «προθεσµίες») ότι αφορά κατά πρώτον µεν την προθεσµία κανονικής παραγραφής που το πρώτον έληγε την , ήτοι αυτή της χρήσης Περαιτέρω, καταλαµβάνει την κανονική (πενταετή) παραγραφή που 16

17 νοµίµως σύµφωνα µε όσα αναλύθηκαν προηγουµένως είχε ήδη παραταθεί µέχρι , ήτοι αυτή της χρήσης 2006 που έληγε την και παρατάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4098/2012. Ακόµη, η παράταση του Ν. 4203/2013 καταλαµβάνει και τη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 4 του Ν. 2238/1994 που θα έληγε την , δηλαδή αυτή που αφορά τη χρήση 2002, εφόσον, αυτονόητα, εντός της δεκαετίας είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ.4 του Ν. 2238/1994, για την θέση σε ισχύ της δεκαετούς παραγραφής λήγουσας την , ώστε στη συνέχεια να καταληφθεί η χρήση αυτή από το άρθρο 22 του Ν. 4203/2013. Η) Οι παρατάσεις που προβλέπονται δυνάµει του Άρθρου 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, αφορούν το κανονικό κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρου για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω υπό παρ. Γ και. Σχετικά µε την ανωτέρω διάταξη πρέπει να παρατηρηθεί η αντίφαση µεταξύ του όρου "υποθέσεις φορολογίας..., των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής" και του δεύτερου εδαφίου όπου αναφέρεται ότι οι διατάξεις του α' εδαφίου "ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσµία παραγραφής λήγει από 31/12/2013 και µετά. Η χρήση του όρου "επίκειται" οδηγεί στο κατ' αρχήν συµπέρασµα ότι η διάταξη αφορά υποθέσεις φορολογίας που πρόκειται σύντοµα σε σχέση µε το χρονικό σηµείο έκδοσης του Νόµου (χρήση 2013) να παραγραφεί το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρων κλπ. Αντίθετα, το δεύτερο εδάφιο οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για όλες τις υποθέσεις όπου το δικαίωµα του ηµοσίου παραγράφεται από και εντεύθεν και για τις οποίες θα έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι την ηµεροµηνία παραγραφής, η παραγραφή παρατείνεται για δύο ακόµα έτη. Θεωρητικά σύµφωνα µε το εδάφιο β' µπορούν να εκδοθούν εντολές ελέγχου για τις χρήσεις 2006 και µετά των οποίων το κανονικό δικαίωµα παραγραφής του ηµοσίου κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 λήγει από και εντεύθεν. 17

18 Ενόψει των ανωτέρω υπό παρ. Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ σκέψεων θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η παραγραφή του ικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών, εισφορών έχει ανά χρήση ως ακολούθως: 1) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 1997) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου (πενταετούς παραγραφής) ίσχυε κατ' αρχήν µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 µέχρι την Η περαιτέρω παράταση δυνάµει της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3296/ δεν είναι έγκυρη διότι το δικαίωµα του ηµοσίου είχε ήδη υποπέσει σε παραγραφή πριν την ηµεροµηνία ηµοσίευσης του Νόµου 3296 και δεν αναβίωσε εφόσον η έναρξη της παραγραφής είναι προγενέστερη του προηγουµένου της δηµοσιεύσεως οικονοµικού έτους (ΣτΕ Ολοµ. 3174/2014 Σκέψη 5, επίσης ΕΦΑΘ 3595/2013, 3596/ εν νοείται παράταση παραγραφής που έχει ήδη συντελεσθεί). Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι (ή εάν τα στοιχεία του αρ. 68 παρ. 2 ετέθησαν υπόψιν του προϊσταµένου ΟΥ από έως ). 2) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 1998) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 κανονικό δικαίωµα του ηµοσίου (πενταετούς παραγραφής) ίσχυε κατ'αρχήν µέχρι την Παρετάθη δυνάµει τη παρ. 10 του αρ. 5 του Ν. 3296/2004 κατά ένα έτος ήτοι µέχρι και υπέπεσε σε παραγραφή την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς προθεσµίας παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι (ή την εάν τα στοιχεία του αρ. 68 παρ. 2 ετέθησαν υπόψιν του προϊσταµένου ΟΥ από έως ). 3) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 1999) 18

19 Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την (δεν παρετάθη από οποιονδήποτε Νόµο). Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες παραγραφών γίνονται δεκτές και από τη φορολογική διοίκηση δεδοµένου ότι στην ΠΟΛ 1228/2014 αναφέρεται ρητά το φορολογικό έτος 1999 (χρήση 1999) ως το τελευταίο παραγραφόµενο έτος (βλ. και την Πολ. 1198/2011). 4) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2000) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Αρθρου 11 Ν. 3513/2006 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2001) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε κατ' αρχήν µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Αρθρου 11 Ν. 3513/2006 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2002) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 29 του Ν. 3697/2008 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ίσχυε µέχρι την Εφόσον είχαν συντρέξει εντός της δεκαετίας οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ. 4 του Ν. 2238/1994 για την θέση σε 19

20 ισχύ της δεκαετούς προθεσµίας παραγραφής, το δεκαετές δικαίωµα του ηµοσίου παρατάθηκε περαιτέρω δυνάµει του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 µέχρι ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2003) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 10 του Ν. 3790/2009 και του Άρθρου 82 Ν. 3842/2010 µέχρι την ιευκρινίζεται ότι η εδώ υφιστάµενη διπλή διαδοχική παράταση του δικαιώµατος του ηµοσίου πρέπει να γίνει δεκτή, διότι την (ηµεροµηνία που το εκ πρώτης παρατάσεως δικαίωµα του ηµοσίου για τη χρήση 2003 υπέκυπτε σε παραγραφή) δεν υφίστατο άλλο δικαίωµα που να λήγει για πρώτη φορά κατά την ηµεροµηνία αυτή. Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ίσχυε µέχρι την Εφόσον είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2004) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 12 παρ. 7 του Ν. 3888/2010 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την

21 9) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2005) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4002/2011 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2006) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 2 του Ν. 4098/2012 µέχρι την Εφόσον έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των περ. α ή β του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου παρατείνεται µέχρι Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται οµοίως µέχρι Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2007) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την και δεν παρετάθη δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. 21

22 Εφόσον έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των περ. α ή β του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου παρατείνεται µέχρι Εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013 ή κατ άρθρο 22 παρ. β Ν. 4203/2013 το δικαίωµα παραγραφής του ηµοσίου κατ' άρθρο 84 παρ. 1 ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2008) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την και δεν παρετάθη δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2009) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. 22

23 Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2010) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ισχύει µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2011) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ισχύει µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την

24 16) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2012) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ισχύει µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Α5 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 17/10/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3502 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Νομικοί προβληματισμοί γύρω από το θεσμό της παραγραφής στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο.

Νομικοί προβληματισμοί γύρω από το θεσμό της παραγραφής στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο. Νομικοί προβληματισμοί γύρω από το θεσμό της παραγραφής στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο. Ξανθή Κούρτη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργεί φορολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Να σταλεί με e-mail στις Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1057490/194/Β0013

Διαβάστε περισσότερα

Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce

Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce 20 Απριλίου 2015 H φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ Πέτρος Γ. Πανταζόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής Σχόλης ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ H ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Μανουσάκης Αθ. Ασημακόπουλο ς Τηλέφ ωνο : FAX :

Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Μανουσάκης Αθ. Ασημακόπουλο ς Τηλέφ ωνο : FAX : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1037271/1347/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ 1052 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-6-2009 Αριθμ.πρωτ.588 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έλεγχος δηλώσεων ν.3296/2004. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1055521/1586/δε-α/πολ.1072/3-6-09 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε

ΠΟΛ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου Αριθ. Πρωτ /20056/ΔΕ-Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε, Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Χ. Λόη Μ. Στάντζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΔΑ: Β4ΠΠΗ-ΧΔΣ. ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1) /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604521 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 19-07-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Διεύθυνση Επίλυσης διαφορών Αριθμός απόφασης: 872 Αυτοτελές τμήμα επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 16/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4322 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 10-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 929 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/08/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3357 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4491 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.699. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Αρ.Πρωτ.699. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 7.7.2008 Αρ.Πρωτ.699 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χρόνος εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 81 του ΚΦΕ σε περίπτωση μεταβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4163 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 283 17 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 43 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1006 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-2-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 519 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Το ΔΝΥΔ ΕΞ 2012 από έγγραφό μας

ΣΧΕΤ: Το ΔΝΥΔ ΕΞ 2012 από έγγραφό μας ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη ».

ΘΕΜΑ:«Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη ». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π..

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση :Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs)

KPI_ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Επισκόπηση των Κρίσιμων Δεικτών Παρακολούθησης της Απόδοσης της Φορολογικής Διοίκησης (ΚPIs) Q1 Q2 Q3 Q4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Είσπραξη οφειλών KPI 1 Εισπράξεις έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα