Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 H ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ Το ζήτηµα της παραγραφής του ικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων έχει καταστεί περίπλοκο εξαιτίας της πληθώρας των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται σε αυτό, τα οποία µάλιστα συχνά επικαλύπτονται, έχουν ασαφή διατύπωση και δεν εντάσσονται συστηµατικά στην υφιστάµενη νοµοθεσία. Μεθοδολογικά η προσέγγιση του ζητήµατος θα πρέπει να οριοθετηθεί χρονολογικά κατ' αρχήν µε βάση τη διάταξη του Άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4174/2013 σε συνδυασµό µε την παρ. 11 του Άρθρου 66 του ιδίου Νόµου. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί κατά το χρόνο θέσεως σε ισχύ του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας ΚΦ ) ποιες διαχειριστικές περίοδοι είχαν ήδη υποκύψει σε παραγραφή µε αποτέλεσµα να µην καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του ΚΦ και ιδίως από την κατ' άρθρο 36 παρ. 3 του ΚΦ εικοσαετή παραγραφή. Περαιτέρω, θα πρέπει να γίνει διάκριση των τριών ειδών παραγραφών που ίσχυσαν κατ' εφαρµογή του άρθρου 84 του Ν. 2238/94 και ειδικότερα της «κανονικής» (συνήθους) πενταετούς παραγραφής (άρθρο 84 παρ. 1) και των εξαιρετικών περιπτώσεων κατ' άρθρο 84 παρ. 4 και παρ. 5 (δεκαετούς και δεκαπενταετούς αντίστοιχα). Σηµειώνεται, εξάλλου, ότι η παρούσα µελέτη δεν ερευνά την δεκαπενταετή παραγραφή κατ' άρθρο 84 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, καθώς αυτή, εκτός των άλλων, δεν καταλαµβάνεται από καµία από τις εξαιρετικές παρατάσεις παραγραφών και δεν παρουσιάζει για αυτό ιδιαίτερες ερµηνευτικές δυσχέρειες. Επίσης, στην παρούσα δεν ερευνώνται τα θέµατα παρατάσεων που προβλέπονται κατ' άρθρο 19 παρ. 18 του Ν. 3091/2002 και 1

2 αναφύονται υπό τις ειδικές προϋποθέσεις έκδοσης εικονικών, πλαστών τιµολογίων, κατάσχεσης βιβλίων κλπ. Α) Οι περιπτώσεις παραγραφής του ικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρου εισοδήµατος ρυθµίζονταν µέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 4174/2013 από τον προϊσχύσαντα Ν. 2238/94. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/94, το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται µετά πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την επίδοση της δήλωσης (κανονικός χρόνος παραγραφής-βλ. ΠΟΛ 1125/ , ΓνωµΝΣΚ 327/04). Α1) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994, προβλέπεται κατ' εξαίρεση ότι ο χρόνος παραγραφής καθίσταται δεκαετής υπό την προϋπόθεση ότι εντός της δεκαετίας από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία επίδοσης της δήλωσης, είτε (α) η µη ενάσκηση του ικαιώµατος του ηµοσίου οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του φορολογούµενου µε τη σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού οργάνου είτε (β) έχουν συντρέξει οι περιπτώσεις του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 2238/94. Τέλος, στην παρ. 5 του Άρθρου 84 ορίζεται ότι εάν δεν υποβληθεί δήλωση, η προθεσµία καθίσταται δεκαπενταετής. Α2) Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τις χρήσεις προ του 1995 εφαρµόζονταν οι διατάξεις περί παραγραφής του άρθρου 68 του Ν 3323/55 και το κανονικό ικαίωµα του ηµοσίου υπόκειτο σε δεκαετή παραγραφή (βλ. ΕΦΑθ 3596/2013, ΕΦΘεσ. 55/2011 Σκέψη 3). Α3) Από της θέσεως σε ισχύ του Ν. 2238/94 µέχρι την κατάργησή του, σειρά νοµοθετηµάτων παρέτεινε το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρου. Το πρώτο ζήτηµα που χρήζει διευκρίνισης ενόψει του ρηθεισών παρατάσεων αφορά το είδος της παρατεινόµενης προθεσµίας. Για τους 2

3 λόγους που εκτίθενται κατωτέρω υπό παρ. Β έως δεν καταλείπεται αµφιβολία ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/94, δηλαδή την κανονική (πενταετή) παραγραφή για τις χρήσεις 1995 και εντεύθεν και δεν αφορά τις λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις (δεκαετή ή δεκαπενταετή), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 84 Ν. 2238/94. Α4) Oι διατάξεις δυνάµει των οποίων δόθηκαν παρατάσεις του δικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών και εισφορών ήταν οι ακόλουθες: Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2892/2001 Προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται για ένα έτος από τη λήξη τους. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, µεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π). Άρθρο 19 παρ. 19 Ν. 3091/2002 Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών οι οποίες λήγουν την 31η εκεµβρίου των ετών 2002, 2004 και 2005, λήγουν αντί των ηµεροµηνιών αυτών την 31η εκεµβρίου Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για δηλώσεις που αφορούν εισοδήµατα που αποκτήθηκαν ή πράξεις οικονοµικής δραστηριότητας που πραγµατοποιήθηκαν από και µετά, για δηλώσεις για τις οποίες οι προθεσµίες υποβολής τους έληγαν µέχρι και για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, µεταβιβάσεων ακινήτων και Φ.Α.Π. 3

4 [Η παράγραφος 18 του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 παραλείπεται διότι πρόκειται παράταση υπό προϋποθέσεις (έκδοση εικονικών τιµολογίων κλπ) που εκφεύγουν της παρούσας µελέτης]. Άρθρο 22 Ν. 3212/2003 Οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίµων, παρατείνονται µέχρι Άρθρο 5 παρ. 10 Ν. 3296/2004 Η προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων του οικονοµικού έτους 1999 (χρήση 1998), καθώς και των υποθέσεων προηγούµενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν. 3212/2003, η οποία λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών, παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, µεταβιβάσεων ακινήτου, φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.). Άρθρο 11 Ν. 3513/2006 Οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις και µετά τις οποίες παραγράφεται το ικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνονται µέχρι

5 Άρθρο 29 Ν. 3697/2008 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 10 Ν. 3790/2009 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Αρθρο 82 Ν. 3842/2010 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 12 παρ. 7 Ν. 3888/2010 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 18 παρ. 2 Ν. 4002/2011 Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών παρατείνεται µέχρι Άρθρο 2 Ν. 4098/2012 5

6 Η προθεσµία παραγραφής του ικαιώµατος του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις παρατείνεται µέχρι Aρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013 Από τις ανεξέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωµα αυτό για δύο ακόµα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσµία παραγραφής λήγει από και µετά. Άρθρο 36 παρ. 3 και Άρθρο 66 παρ. 11 Ν.4174/2013 "Εξαιρετικά πράξη διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής µπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσµία υποβολής δήλωσης". " ιατάξεις περί παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, προστίµων προϊσχύουσες του Άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας εξακολουθούν να έχουν εφαρµογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ'εξαίρεση, οι διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 36 εφαρµόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής." 6

7 Άρθρο 22 Ν. 4203/2013 Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών, που λήγουν στις , παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αµοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδροµής ή συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος και κεφαλαίου ή συµβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συµβάσεις διοικητικής συνδροµής για την καταπολέµηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεµεί, κατόπιν αιτήµατος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι τις εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Β) Από τη γραµµατική ερµηνεία του αρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 2892/01, συνάγεται ότι η παράταση αφορούσε "τις προθεσµίες" (πληθυντικός αριθµός) που "λήγουν" την , ήτοι τη χρήση 1990 και τη χρήση 1995 (η χρήση 1990 είχε ως κανονικό χρόνο παραγραφής τη δεκαετία και η χρήση 1995 την πενταετία από το τέλος του έτους υποβολής). Στις άλλωστε δεν έληγε κάποια εξαιρετική προθεσµία κατ' άρθρο 84 παρ. 7

8 4 Ν. 2238/94. ηλαδή πρόκειται για παράταση των κανονικών προθεσµιών παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών, εισφορών. Β1) Σύµφωνα µε το β' εδάφιο του άρθρου 19 παρ. 19 του Ν. 3091/2002 η δοθείσα παράταση και σύντµηση των προθεσµιών, αφορούσε τις χρήσεις 1992 έως και Συνεπώς επρόκειτο για τις κανονικές προθεσµίες των χρήσεων 1992, 1993, 1994 που ήταν δεκαετείς (άρθρο 68 Ν 3323/55) και κανονικά έληγαν αντίστοιχα στις , και (βλ. και ανωτέρω υπό Α2) (οι δύο τελευταίες συντµήθηκαν µε το Ν. 3091/2002 έτσι ώστε να λήγουν στις ) και για τις κανονικές προθεσµίες των χρήσεων 1995, 1996 και 1997 που ήταν πενταετείς (άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94) και έληγαν στις , και αντίστοιχα (οι δύο πρώτες παρατάθηκαν και έληγαν στις ). Β2) Στο άρθρο 22 του Ν. 3212/2003, ορίζεται σε πληθυντικό αριθµό ότι "οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις παρατείνονται µέχρι ". Συνεπώς οι κανονικές προθεσµίες παραγραφής που είχαν ήδη παραταθεί ή συντµηθεί δυνάµει του άρθρου 19, παρ. 19, Ν. 3091/2002 (χρήσεις 1993, 1994, 1995 και 1996) όπως επίσης και εκείνες οι κανονικές προθεσµίες που το πρώτον έληγαν στις ήτοι οι αφορώσες τις χρήσεις 1992 και 1997, παρατάθηκαν µέχρι Συνεπώς πρόκειται για παράταση αποκλειστικά και µόνο κανονικών προθεσµιών παραγραφής, δηλαδή των προβλεποµένων κατ' αρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 και 68 Ν 3323/55 για τις χρήσεις 1992, 1993, Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η παράταση αυτή µέχρι την αφορά εκτός των χρήσεων που για πρώτη φορά το δικαίωµα του ηµοσίου υπέκυπτε σε παραγραφή την (χρήσεις 1992 και 1997) και εκείνες τις χρήσεις που η παραγραφή του δικαιώµατος είχε ήδη παραταθεί ή συντµηθεί δυνάµει του άρθρου 19 παρ 19 Ν. 3091/

9 ιαφορετική ερµηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στο παράλογο συµπέρασµα ότι το ικαίωµα του ηµοσίου για τις χρήσεις 1993 και 1994 θα είχε παραγραφεί ήδη από (βάσει του Αρ. 19 παρ. 19 Ν. 3091/2002), ενώ για την προγενέστερη χρήση 1992 θα είχε παραταθεί µέχρι Β3) Σύµφωνα µε την παρ. 10 του αρ. 5 του Ν. 3296/2004, "Η προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων του οικονοµικού έτους 1999 (χρήση 1998)..., η οποία λήγει την , ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου, τελών και εισφορών παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της." Με την ίδια διάταξη ορίσθηκε ρητά και εξειδικευµένα ότι παρατείνονται µέχρι οι δυνάµει του άρθρου 19 Ν. 3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν. 3212/2003 ήδη παραταθείσες µέχρι προθεσµίες που όπως εξηγήθηκε ανωτέρω αφορούσαν κανονικές προθεσµίες παραγραφής. (Άλλο ζήτηµα ότι η παράταση αυτή είναι µη νόµιµη διότι κατά τη δηµοσίευση του Ν. 3296/2004 ( ) είχε υποκύψει σε παραγραφή το ικαίωµα του ηµοσίου ήδη από ). Β4) Οι επόµενες διατάξεις που αφορούν παρατάσεις προθεσµίας παραγραφής ήτοι: άρθρο 21 Ν.3697/2008, άρθρο 10 Ν. 3790/2009, άρθρο 82 Ν. 3842/2010, άρθρο 12 παρ. 7 Ν. 3888/2010, άρθρο 18 παρ. 2 Ν. 4002/2011 και άρθρο 2 Ν. 4098/2012 αναφέρονται σε ενικό αριθµό σε παράταση της προθεσµίας δηλαδή µίας και µόνης (όχι των προθεσµιών) παραγραφής και στο "δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών και εισφορών" (όχι τα δικαιώµατα). Εποµένως, όταν γίνεται χρήση πληθυντικού αριθµού "οι προθεσµίες" πρόκειται για παράταση περισσότερων από µίας κανονικών προθεσµιών, τούτου συναγοµένου από τις διατάξεις µέχρι και την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 (βλ. ανωτέρω υπό Β, Β1, Β2, Β3), ενώ η χρήση ενικού 9

10 αριθµού "η προθεσµία" στα επόµενα νοµοθετήµατα (Ν. 3697/2008 και εντεύθεν) είναι πρόδηλο ότι αφορά παράταση λήγουσας µοναδικής κανονικής προθεσµίας αντιστοιχούσας σε µία χρήση. Εάν ο νοµοθέτης ήθελε να αναφερθεί σε καθένα από του Ν. 3697/2008 και µετά σε περισσότερες από µία προθεσµίες ήτοι στις προθεσµίες παραγραφής των παρ. 1 (πενταετής), 4 (δεκαετής) ή 5 του Άρθρου 84 (δεκαπενταετής) που αφορούν διαφορετικές χρήσεις, θα έπρεπε να αναφέρεται (σε πληθυντικό αριθµό) στις ανωτέρω διατάξεις περί παρατάσεως της παραγραφής µε τη διατύπωση ότι "παρατείνονται οι προθεσµίες παραγραφής που λήγουν στις...". Συνεπώς, όταν ο Νοµοθέτης αναφερόταν σε πληθυντικό αριθµό σε περισσότερες προθεσµίες µέχρι και το Ν. 3296/2004, επρόκειτο για παρατάσεις κανονικών προθεσµιών πλειόνων χρήσεων, όταν αναφέρεται σε παράταση µόνο µίας προθεσµίας θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αναφέρεται στην λήγουσα κανονική προθεσµία. Γ) Σε όλες τις διατυπώσεις των διατάξεων περί παρατάσεως ή παρατάσεων της προθεσµίας ή των προθεσµιών µέχρι και το Ν.4098/2012, παραλείπεται η περίπτωση της παράτασης του δικαιώµατος του ηµοσίου για διενέργεια συµπληρωµατικής φορολογικής εγγραφής και επιβολής πρόσθετων φόρων για φορολογικές παραβάσεις των περιπτώσεων του άρθρου 84 παρ. 4β Ν όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έκδοση συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου κατ' άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 2238/94. Συνεπώς και από τη γραµµατική αυτή παρατήρηση συνάγεται ότι η εκάστοτε παράταση δεν καταλαµβάνει τις περιπτώσεις έκδοσης συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου κατ' άρθρο 68 παρ. 2 και την επιβολή πρόσθετων φόρων κατ' άρθρο 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94, διότι σε όλα τα ανωτέρω νοµοθετήµατα παραλείπεται η περίπτωση των πρόσθετων φόρων και η παράταση κατά τη ρητή διατύπωση αφορά µόνο επιβολή φόρων, 10

11 τελών και εισφορών. Συνεπώς και εκ του λόγου αυτού συνάγεται ότι οι παρατάσεις αφορούν αποκλειστικά το κανονικό δικαίωµα του ηµοσίου (Αρ. 84 παρ. 1) και όχι το εξαιρετικό (Αρ. 84 παρ. 4). ) Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 εξαιρετική, δεκαετής προθεσµία παραγραφής, τίθεται σε ισχύ µόνο εφόσον προηγουµένως έχουν πληρωθεί εντός του οριζόµενου δεκαετούς χρονικού διαστήµατος, οι προϋποθέσεις (αιρέσεις) που θέτει ο Νόµος στις υποπαραγράφους α και β. ηλαδή θα πρέπει εντός δεκαετίας από το τέλος του ελεγχοµένου οικονοµικού έτους είτε να έχει διαπιστωθεί η από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουµένου µε τη σύµπραξη του αρµόδιου φορολογικού οργάνου (υπό παρ. α), είτε να έχει περιέλθει σε γνώση του προϊσταµένου της ΟΥ κάποια από τις περιπτώσεις του Άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 2238/94 (υπό παρ. β). Συνεπώς, η παράταση της δεκαετούς προθεσµίας παραγραφής θα νοηµατοδοτείτο µόνο εφόσον η προθεσµία αυτή είχε ήδη τεθεί σε ισχύ, δηλαδή εφόσον είχαν περιέλθει εις γνώση του προϊσταµένου της ΟΥ τα γεγονότα που αποτελούν αναγκαίο όρο για τη θέση της σε ισχύ. [Ειδικώς µάλιστα για την περίπτωση του άρθρου 84 παρ. 4(β) Ν. 2238/94, προ της µεταβολής του σχετικού άρθρου από το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 3522/2006 είχε κριθεί ότι θα έπρεπε εντός της κανονικής (πενταετούς) περιόδου παραγραφής να έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρχικό φύλλο ελέγχου, βλ. ΠΟΛ. 1125/ , ΓνΝΣΚ 327/04 Εφ Θεσσαλονίκης 55/2013 και Εφ Χανίων 24/2013 (Σκέψη 10)]. Αν οι προϋποθέσεις αυτές (αναγκαίοι όροι) δεν έχουν πληρωθεί εντός του χρονικού διαστήµατος που θέτει ο Νόµος (δέκα έτη από την πάροδο του ελεγχόµενου οικονοµικού έτους), µόνη η παράταση της προθεσµίας της δεκαετούς εξαιρετικής παραγραφής καθίσταται άνευ νοήµατος. Εφόσον οι προϋποθέσεις για την θέση σε ισχύ της δεκαετούς παραγραφής (υποπαράγραφοι α και β του άρθρου 84 παρ. 4) δεν πληρωθούν εντός της 11

12 αρχικής δεκαετίας από την πάροδο του ελεγχόµενου οικονοµικού έτους, τότε µαταιώνεται οριστικά η δυνατότητα του ηµοσίου να επιβάλει φόρο κατ' άρθρο 84 παρ. 4 και ως εκ τούτου καθίσταται άνευ νοήµατος η παράταση του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου. Εποµένως, η παράταση της προθεσµίας της παρ. 84 παρ. 4 Ν. 2238/94, θα είχε νόηµα µόνο εφόσον ταυτόχρονα παρατεινόταν η χρονική διάρκεια των προϋποθέσεων που αποτελούν αναγκαίο όρο (conditio sine qua non) για τη θέση της σε ισχύ. ηλαδή θα έπρεπε να ορίζεται ότι εκτός της παρατάσεως του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου, παρατείνεται ισόχρονα και η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα µπορούν να περιέλθουν εις γνώσιν του αρµοδίου προϊσταµένου ΟΥ τα γεγονότα που θέτουν σε ισχύ την εξαιρετική παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 4. Όλοι οι νόµοι δια των οποίων παρετάθη το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρων κλπ µέχρι και το Ν.4098/2012 αναφέρονται αποκλειστικά στο χρόνο παραγραφής και ουδέν διαλαµβάνουν σε σχέση µε τις προϋποθέσεις για τη θέση του σε ισχύ ούτε παρατείνουν το χρόνο εντός του οποίου οι προϋποθέσεις αυτές µπορεί να πληρωθούν. Συνεπώς, για τους λόγους που αναλύονται υπό παραγράφους Β, Γ, οι παρατάσεις του δικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών, εισφορών µέχρι και το Ν.4098/2012 αφορούν αποκλειστικά και µόνο το βασικό πενταετούς προθεσµίας παραγραφής δικαίωµα κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 και όχι τις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις του άρθρου 84 παρ. 4 και 5 (δεκαετούς και δεκαπενταετούς παραγραφής). Ε) Το επόµενο ζήτηµα προς διερεύνηση αφορά τις διαδοχικές παρατάσεις του κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαιώµατος του ηµοσίου, που δόθηκαν δυνάµει των Νόµων 3513/2006 (άρθρο 11), 3697/2008 (άρθρο 29), 3790/2009 (Άρθρο 10), 3842/2010 (άρθρο 82), 3888/2010 (άρθρο 12

13 12 παρ. 7), 4002/2011 (άρθρο 18 παρ. 2) και 4098/2012 (άρθρο 2). Ειδικότερα θα πρέπει να ερευνηθεί εάν οι παρατάσεις αυτές περιλαµβάνουν τις χρήσεις κατά τις οποίες για πρώτη φορά λήγει το δικαίωµα του ηµοσίου ή αναφέρονται και σε χρήσεις που το δικαίωµα του ηµοσίου είχε ήδη παραταθεί δυνάµει προγενέστερων νοµοθετηµάτων. Ε1) Στη διατύπωση του Άρθρου 29 Ν. 3697/2008 αναφέρεται ότι: "η προθεσµία που λήγει την ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών παρατείνεται µέχρι την " (Άρθρο 29 Ν. 3697/2008). Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται η ίδια ως άνω διατύπωση στα επόµενα νοµοθετήµατα µέχρι και το Ν.4098/2012 εις τρόπον ώστε να υφίστανται διαδοχικές παρατάσεις µέχρι την Στις ανωτέρω πάγιες διατυπώσεις αναφέρεται η "ηµεροµηνία" λήξης της "προθεσµίας" παραγραφής χωρίς να διευκρινίζεται ποιά χρήση αφορά η λήξη αυτή και περαιτέρω η χορηγούµενη παράταση. Ειδικότερα, δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για τη χρήση που για πρώτη φορά η προθεσµία παραγραφής λήγει κατά την µνηµονευόµενη ηµεροµηνία ή εάν η παράταση αφορά και προηγούµενες χρήσεις που η αρχική προθεσµία παραγραφής κατ' άρθρον 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 είχε ήδη παραταθεί δυνάµει προγενέστερου νοµοθετήµατος. Ε2) Η γραµµατική ερµηνεία, λόγω της χρήσης ενικού αριθµού "η προθεσµία" συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι πρόκειται για παράταση µίας και µόνο προθεσµίας παραγραφής αντιστοιχούσας σε µία χρήση. Περαιτέρω η µοναδική αυτή χρήση δεν µπορεί να είναι άλλη από εκείνη που για πρώτη φορά έληγε κατά την αναφερόµενη ηµεροµηνία. ιαφορετική ερµηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στο παράλογο αποτέλεσµα να παραγράφεται το πενταετές δικαίωµα της για πρώτη φορά παραγραφόµενης 13

14 χρήσης και να παρατείνεται η προθεσµία παραγραφής για προγενέστερες χρήσεις. Ε3) Ιδιαίτερα σηµαντική επί του θέµατος κρίνεται η 24/2013 Απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Χανίων. Η ανωτέρω απόφαση διαλαµβάνει ότι (Σκέψη 9) "... οι µετέπειτα παρατάσεις που θεσπίστηκαν µε τους Νόµους 3697/2008, 3790/2009, 3842/2010 και 3888/2010 ορίζουσες γενικώς περί παραγραφής που έληγε αντίστοιχα στις , , και και παρατάθηκε µέχρι , , και αντίστοιχα, καταλαµβάνουν µόνο τις περιπτώσεις που το πρώτον η παραγραφή έληγε στις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες (ώστε η πενταετής παραγραφή παρατείνεται και µε αυτούς τους Νόµους σε έξι και πεντέµισι έτη) και δεν καταλαµβάνουν, εφόσον ρητώς, ειδικώς και σαφώς δεν ορίζουν και τις περιπτώσεις προγενέστερων διαχειριστικών περιόδων που η προθεσµία παραγραφής έληγε µεν στις αντίστοιχες ως άνω ηµεροµηνίες όµως λόγω παράτασης του χρόνου παραγραφής µε προγενέστερα νοµοθετήµατα. Στις περιπτώσεις που ο νοµοθέτης θέλησε να διαλάβει στη ρυθµιζόµενη παράταση παραγραφής και τη δεύτερη αυτή περίπτωση ρητώς, σαφώς και ειδικώς το όρισε (βλ. διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004- ΦΕΚ Α 253/ , µε την οποία ορίστηκε ότι "Η προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων του οικονοµικού έτους 1999 (χρήση 1998) καθώς και των υποθέσεων προηγούµενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν. 3212/2003, η οποία λήγει στις ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του ηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρου τελών και εισφορών, παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της...", επίσης βλ. Α.Ν. 515 της 24/ "Περί παρατάσεως του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου προς επιβολήν φόρων. (Α. 186)"/ Αρθρον µόνον. "1. Η υπό της διατάξεως του άρθρου 1 του Α.Ν. 142/1967 "περί παρατάσεως του χρόνου 14

15 παραγραφής και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων" προβλεποµένη παράτασις επί εν έτος του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου προς επιβολήν πάσης φύσεως φόρων ορίζεται εις εν έτος και έξι µήνας"). Η ως άνω ερµηνευτική παραδοχή συµπορεύεται µε τη συνταγµατική αρχή της ισότητας, αφού για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις η παράταση της παραγραφής ορίζεται σε πεντέµισι και έξι έτη αλλά προεχόντως µε τις εκ της αρχής του Κράτους δικαίου ευθέως συναγόµενες επί µέρους συνταγµατικές αρχές της νοµικής ασφάλειας και της προστατευοµένης εµπιστοσύνης ιδίως εκ των άρθρ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντ. (πρβλ. και ΣτΕ 1508/2002, 4170/1980 και ΕΑ 2992/2009) καθόσον µάλιστα και το ΕΚ στο όνοµα των αρχών "της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας των ιδιωτών" επιβάλλει στα Κράτη µέλη τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου. Η "µη διφορούµενη διατύπωση επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους µε τρόπο σαφή και ακριβή και στα δικαστήρια να ελέγχουν την τήρηση των κανόνων αυτών". {βλ. ΕΚ Επιτροπή κατά ανίας, υποθ. 143/83, Συλ Η νοµολογία αυτή χαρακτηρίζεται πάγια: ΕΚ , Επιτροπή κατά Ιταλίας, υποθ. 257/88, Συλ. 3249, , Επιτροπή κατά Ιταλίας, υποθ. C-30691, Συλ. 2151, Υποθ. C-427/10 Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα της 15/9/2011 σηµ. 13 και της 10ης Σεπτεµβρίου 2009, C-201/08, Plantanol (Συλ. 2009, σ , σκέψη 43 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία και σκέψη 45)}". Η ανωτέρω απόφαση είναι ιδιαίτερα εµπεριστατωµένη, η δε ερµηνευτική εκδοχή που υιοθετεί θα πρέπει να γίνει δεκτή. Κατά συνέπεια για τους υπό Ε1 και Ε2 λόγους, οι διαδοχικές παρατάσεις του κανονικού δικαιώµατος του ηµοσίου που λαµβάνουν χώρα από το 2006 και εντεύθεν (Ν. 3513/2006 και επόµενοι µέχρι και την παράταση εκ του Ν.4098/2012) αφορούν τη χρήση που για πρώτη φορά λήγει στις αναφερόµενες κάθε φορά ηµεροµηνίες και δεν αφορά τις χρήσεις κατά τις 15

16 οποίες το δικαίωµα του ηµοσίου είχε ήδη παραταθεί δια προηγουµένων νόµων. ΣΤ) Η προβλεπόµενη κατ' άρθρο 66 παρ. 11 σε συνδυασµό µε 36 παρ. 3 του Ν. 4174/2013 (ΚΦ ) παράταση του ικαιώµατος του ηµοσίου αφορά τις χρήσεις των οποίων το κανονικό (πενταετές) δικαίωµα του ηµοσίου για προσδιορισµό φόρων, δεν έχει υποκύψει σε παραγραφή κατά το χρόνο θέσεως σε ισχύ του Ν.4174/2013 ( ). Εποµένως η εικοσαετής παραγραφή για την περίπτωση φοροδιαφυγής κατ' άρθρα 36 παρ. 3 και 55 του Ν. 4174/2013 αφορά οπωσδήποτε τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής χωρίς συνδροµή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που αφορούν τις χρήσεις 2008 και εντεύθεν. Θα πρέπει επίσης να γίνει δεκτό ότι εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β Ν. 2238/94 εντός της αρχικής δεκαετούς προθεσµίας σωρευτικά µε την διαπίστωση φοροδιαφυγής, όπως αυτή ορίζεται από τον Ν. 4174/2013, τότε θα ισχύει η εικοσαετής παράταση του Άρθρου 36 παρ. 3 και για τις δεκαετούς παραγραφής προθεσµίες υπό αρ. 84 παρ. 4α και 84 παρ. 4β που δεν είχαν υποκύψει σε παραγραφή την (χρήσεις 2003 και µετά). Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν συνιστούν παρέκκλιση από τα διαλαµβανόµενα υπό παρ. Ε1 και Ε2 και τούτο διότι στην παρ. 11 του άρθ. 66 Ν. 4174/2013 ορίζεται κατ' εξαίρεση εφαρµογή του άρθρου 36 παρ. 3 επί πλειόνων χρήσεων, περιόδων κ.λπ. (χρήση πληθυντικού αριθµού). Εποµένως, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται η δεκαετής προθεσµία παραγραφής για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007 και καθίσταται εικοσαετής. Z) Η παράταση που προβλέπεται κατ' άρθρο 22 του Ν. 4203/2013 θα πρέπει να γίνει δεκτό (δεδοµένης και της χρήσης πληθυντικού αριθµού, «προθεσµίες») ότι αφορά κατά πρώτον µεν την προθεσµία κανονικής παραγραφής που το πρώτον έληγε την , ήτοι αυτή της χρήσης Περαιτέρω, καταλαµβάνει την κανονική (πενταετή) παραγραφή που 16

17 νοµίµως σύµφωνα µε όσα αναλύθηκαν προηγουµένως είχε ήδη παραταθεί µέχρι , ήτοι αυτή της χρήσης 2006 που έληγε την και παρατάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4098/2012. Ακόµη, η παράταση του Ν. 4203/2013 καταλαµβάνει και τη δεκαετή παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 4 του Ν. 2238/1994 που θα έληγε την , δηλαδή αυτή που αφορά τη χρήση 2002, εφόσον, αυτονόητα, εντός της δεκαετίας είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ.4 του Ν. 2238/1994, για την θέση σε ισχύ της δεκαετούς παραγραφής λήγουσας την , ώστε στη συνέχεια να καταληφθεί η χρήση αυτή από το άρθρο 22 του Ν. 4203/2013. Η) Οι παρατάσεις που προβλέπονται δυνάµει του Άρθρου 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, αφορούν το κανονικό κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρου για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω υπό παρ. Γ και. Σχετικά µε την ανωτέρω διάταξη πρέπει να παρατηρηθεί η αντίφαση µεταξύ του όρου "υποθέσεις φορολογίας..., των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής" και του δεύτερου εδαφίου όπου αναφέρεται ότι οι διατάξεις του α' εδαφίου "ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσµία παραγραφής λήγει από 31/12/2013 και µετά. Η χρήση του όρου "επίκειται" οδηγεί στο κατ' αρχήν συµπέρασµα ότι η διάταξη αφορά υποθέσεις φορολογίας που πρόκειται σύντοµα σε σχέση µε το χρονικό σηµείο έκδοσης του Νόµου (χρήση 2013) να παραγραφεί το δικαίωµα του ηµοσίου για επιβολή φόρων κλπ. Αντίθετα, το δεύτερο εδάφιο οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για όλες τις υποθέσεις όπου το δικαίωµα του ηµοσίου παραγράφεται από και εντεύθεν και για τις οποίες θα έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι την ηµεροµηνία παραγραφής, η παραγραφή παρατείνεται για δύο ακόµα έτη. Θεωρητικά σύµφωνα µε το εδάφιο β' µπορούν να εκδοθούν εντολές ελέγχου για τις χρήσεις 2006 και µετά των οποίων το κανονικό δικαίωµα παραγραφής του ηµοσίου κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 λήγει από και εντεύθεν. 17

18 Ενόψει των ανωτέρω υπό παρ. Β, Γ, Ε, ΣΤ και Ζ σκέψεων θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η παραγραφή του ικαιώµατος του ηµοσίου για επιβολή φόρων, τελών, εισφορών έχει ανά χρήση ως ακολούθως: 1) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 1997) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου (πενταετούς παραγραφής) ίσχυε κατ' αρχήν µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 µέχρι την Η περαιτέρω παράταση δυνάµει της παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3296/ δεν είναι έγκυρη διότι το δικαίωµα του ηµοσίου είχε ήδη υποπέσει σε παραγραφή πριν την ηµεροµηνία ηµοσίευσης του Νόµου 3296 και δεν αναβίωσε εφόσον η έναρξη της παραγραφής είναι προγενέστερη του προηγουµένου της δηµοσιεύσεως οικονοµικού έτους (ΣτΕ Ολοµ. 3174/2014 Σκέψη 5, επίσης ΕΦΑΘ 3595/2013, 3596/ εν νοείται παράταση παραγραφής που έχει ήδη συντελεσθεί). Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι (ή εάν τα στοιχεία του αρ. 68 παρ. 2 ετέθησαν υπόψιν του προϊσταµένου ΟΥ από έως ). 2) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 1998) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 κανονικό δικαίωµα του ηµοσίου (πενταετούς παραγραφής) ίσχυε κατ'αρχήν µέχρι την Παρετάθη δυνάµει τη παρ. 10 του αρ. 5 του Ν. 3296/2004 κατά ένα έτος ήτοι µέχρι και υπέπεσε σε παραγραφή την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς προθεσµίας παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι (ή την εάν τα στοιχεία του αρ. 68 παρ. 2 ετέθησαν υπόψιν του προϊσταµένου ΟΥ από έως ). 3) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 1999) 18

19 Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την (δεν παρετάθη από οποιονδήποτε Νόµο). Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες παραγραφών γίνονται δεκτές και από τη φορολογική διοίκηση δεδοµένου ότι στην ΠΟΛ 1228/2014 αναφέρεται ρητά το φορολογικό έτος 1999 (χρήση 1999) ως το τελευταίο παραγραφόµενο έτος (βλ. και την Πολ. 1198/2011). 4) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2000) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Αρθρου 11 Ν. 3513/2006 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2001) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε κατ' αρχήν µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Αρθρου 11 Ν. 3513/2006 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 δεκαετούς παραγραφής δικαίωµα ίσχυε µέχρι ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2002) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 29 του Ν. 3697/2008 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ίσχυε µέχρι την Εφόσον είχαν συντρέξει εντός της δεκαετίας οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 παρ. 4 του Ν. 2238/1994 για την θέση σε 19

20 ισχύ της δεκαετούς προθεσµίας παραγραφής, το δεκαετές δικαίωµα του ηµοσίου παρατάθηκε περαιτέρω δυνάµει του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 µέχρι ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2003) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 10 του Ν. 3790/2009 και του Άρθρου 82 Ν. 3842/2010 µέχρι την ιευκρινίζεται ότι η εδώ υφιστάµενη διπλή διαδοχική παράταση του δικαιώµατος του ηµοσίου πρέπει να γίνει δεκτή, διότι την (ηµεροµηνία που το εκ πρώτης παρατάσεως δικαίωµα του ηµοσίου για τη χρήση 2003 υπέκυπτε σε παραγραφή) δεν υφίστατο άλλο δικαίωµα που να λήγει για πρώτη φορά κατά την ηµεροµηνία αυτή. Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ίσχυε µέχρι την Εφόσον είχαν συντρέξει οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2004) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 12 παρ. 7 του Ν. 3888/2010 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την

21 9) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2005) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4002/2011 µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2006) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την Παρετάθη δυνάµει του Άρθρου 2 του Ν. 4098/2012 µέχρι την Εφόσον έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των περ. α ή β του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου παρατείνεται µέχρι Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται οµοίως µέχρι Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2007) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την και δεν παρετάθη δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. 21

22 Εφόσον έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των περ. α ή β του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου παρατείνεται µέχρι Εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013 ή κατ άρθρο 22 παρ. β Ν. 4203/2013 το δικαίωµα παραγραφής του ηµοσίου κατ' άρθρο 84 παρ. 1 ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 84 παρ. 4α είτε 84 παρ. 4β του Ν. 2238/94 µέχρι σωρευτικά µε την διακρίβωση φοροδιαφυγής, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2008) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την και δεν παρετάθη δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2009) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ίσχυσε µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. 22

23 Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2010) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ισχύει µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την ) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2011) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ισχύει µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την

24 16) ιαχειριστική περίοδος έως (χρήση 2012) Το κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του Ν. 2238/94 δικαίωµα του ηµοσίου ισχύει µέχρι την και δεν έχει παραταθεί δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου. Εφόσον έχει εκδοθεί µέχρι εντολή ελέγχου κατ' άρθρο 37 παρ. 5 Ν. 4141/2013, το δικαίωµα παραγραφής κατ' άρθρο 84 παρ. 1 Ν. 2238/94 παρατείνεται µέχρι Εφόσον διαπιστωθεί φοροδιαφυγή κατ'αρθρο 36 παρ. 3 Ν. 2174/2013, το δικαίωµα του ηµοσίου θα ισχύει µέχρι την Το κατ' άρθρο 84 παρ. 4 του Ν. 2238/94 δεκαετές δικαίωµα ισχύει µέχρι την

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5. Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ ΕΤΟΣ 2015/ΤΕΥΧΟΣ 5 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ Πέτρος Γ. Πανταζόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής Σχόλης ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ H ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce

Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce Athens Tax Forum 11 ο ΕτήσιοΦορολογικόΣυνέδριο American-Hellenic Chamber of Commerce 20 Απριλίου 2015 H φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜA

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1039/13.2.2012 Ανακαθορισµός της καθ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ των.ο.υ. και.ε.κ., σε θέµατα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και µεταφορά των εκκρεµών υποθέσεών τους στις.ο.υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-ΗΕ7. Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1199. ΠΡΟΣ: Ως Π..

ΑΔΑ: 4Α8ΥΗ-ΗΕ7. Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1199. ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Β ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.1. Το ερώτηµα...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.2. Η διαφθορά στο σύστηµα...σφάλμα! Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία

Είδος παράβασης Πρόστιμο Τόκος 1, 2 ιαδικαστικές παραβάσεις (άρθ. 54) Μη υπόχρεος τήρησης βιβλίων. Απλογραφικά βιβλία LEGAL INSIGHTS ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται στα άρθρα 53-62 του ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ

ΠΟΛ. 1262 ΑΔΑ: ΒΛΓΩΗ-6ΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 73 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία, περί προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας 1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί ρητές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2/12/2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1120496 /7934/1549/Α0014 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1160 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαx. Kώδικας : 10672

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 26.9.2014 ΠΟΛ: 1212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ 3. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Διαδικασία

Φορολογική Διαδικασία Φορολογικό δίκαιο Φορολογική Διαδικασία Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δηµοσίου Δικαίου 2014-2015 4.2.2015 1 Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Υπ. Οικονοµικών, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ. κ. Βασίλειο Σουλιώτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο Γραφείου Νοµικού Συµβούλου Υπ. Οικονοµικών, Αντιπρόεδρο Ν.Σ.Κ. κ. Βασίλειο Σουλιώτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 18-6-2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΣ: Αναστ. Μπάνος Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα ΚΟΙΝ: Προϊστάµενο

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3870/2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτήθηκε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013

Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 Αθήνα, 22-9-2015 Παρατηρήσεις επί της ΠΟΛ 1006/2013 όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ 1178/2015 Ολες οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα