ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.."

Transcript

1 ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξγάλσλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 55 Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, φπσο ηζρχεη, β) ηνπ Ν.Γ.400/1970 πεξί «ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο», θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 παξ. 3 θαη 3 α, 13γ παξ. θβ, 15, 33 παξ. 2, 55 παξ. 1, 112 παξ. 3 θαη 120 φπσο ηζρχνπλ, γ) ηνπ Ν. 3687/10 (ΦΔΚ Β 128) «Δπνπηεία Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 θαη 2 φπσο ηζρχνπλ, δ) ηνπ Ν. 3229/04 (ΦΔΚ Α 38) «Δπνπηεία θαη έιεγρνο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 (β), Α Π Ο Φ Α Η Δ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η : ΚΟΠΟ, ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, ΟΡΗΜΟΗ, ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Άξζξν 1 θνπόο 1. Ζ παξνχζα πξάμε ζεζπίδεη θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δενληνινγίαο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ επνπηεχεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 2. θνπφο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο Πξάμεο είλαη: α) ε δηαζθάιηζε φηη θάζε αζθαιηζηηθή θαη αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη επαξθέο χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζηφρσλ θαη ηε δηαθχιαμε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο. θάζε αζθαιηζηηθήο θαη αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, κε ηελ θαζηέξσζε ζε απηέο απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη επαξθέο γηα ηεο 1

2 β) ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ, κε ηε θαζηέξσζε κεραληζκψλ ζσζηήο εμππεξέηεζεο, έγθαηξεο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο, άκεζεο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπφλσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, γ) ε δηαθχιαμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ε ελίζρπζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη δ) ε πξνζηαζία ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Άξζξν 2 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο εθαξκφδνληαη: 1.1. ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.Γ.400/1970, κε έδξα ηελ Διιάδα, γηα ην ζχλνιν ησλ αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ αλαιήςεσλ, πνπ απηνί ζπλάπηνπλ, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηα άιια Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ ή κε θαζεζηψο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ηηο αζθαιίζεηο θαη αληαζθαιηζηηθέο αλαιήςεηο, πνπ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο ζπλάπηνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο, ε παξνχζα εθαξκφδεηαη, εθφζνλ νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ ππφθεηληαη ζε αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζηηο ρψξεο απηέο ή νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο είλαη απζηεξφηεξεο ησλ αληηζηνίρσλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο ρψξεο απηέο ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηξίησλ ρσξψλ, δειαδή ρσξψλ κε Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., γηα ηηο αζθαιίζεηο θαη αληαζθαιηζηηθέο αλαιήςεηο πνπ ζπλάπηνπλ ζηελ Διιάδα, 2. ε επίπεδν νκίινπ ή νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην II Άξζξν 21 ηεο παξνχζαο Πξάμεο. 3. Σα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε έδξα ζε ρψξα κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) δελ ππφθεηληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Πξάμεο, φπσο επίζεο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε έδξα ζε ρψξα εθηφο ηνπ Δ.Ο.Υ., εθφζνλ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηη ππφθεηληαη ζε ηζνδχλακν θαζεζηψο επνπηείαο. 4. Ζ πην πάλσ εμαίξεζε δελ θαιχπηεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ: 4.1. ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 2

3 4.2. ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ επαξθή ελεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θάζε άιιε ππνρξέσζε πνπ, κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, επηθπιάζζεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 5. Σα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ γλσζηνπνηνχλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνπλ, θαζψο θαη ηα επξήκαηα (findings), ηηο ζπζηάζεηο (recommendations) θαη ελ γέλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο επνπηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξ Οη αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εκπίπηνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Πξάμεο ζα αλαθέξνληαη εθεμήο ζηελ παξνχζα σο «αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο». Άξζξν 3 Οξηζκνί 1. Ωο αζθάιηζε ή αζθαιίζεηο, λνείηαη ε άζθεζε ησλ γεληθψλ θιάδσλ θαη ησλ θιάδσλ αζθάιηζεο δσήο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. ηελ έλλνηα ησλ αζθαιίζεσλ πεξηιακβάλεηαη επίζεο θάζε άιιε ζπλαιιαγή ηεο εηαηξείαο κε ηνπο πειάηεο ηεο, φπσο ελδεηθηηθά ε πξνο απηνχο παξνρή δαλείσλ. 2. Ωο δηακεζνιαβψλ, λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ παξέρεη ζηελ Διιάδα ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο, είηε σο πξάθηνξαο, είηε σο κεζίηεο, είηε σο ζχκβνπινο ή ζπληνληζηήο ζπκβνχισλ, ησλ ζπλδεδεκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ηδία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πεξηιακβαλνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 3. Ωο δίθηπν, λνείηαη ην δίθηπν πξφζθηεζεο εξγαζηψλ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ, δηακεζνιαβνχλησλ θαη κε, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξεία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αζθαιίζεψλ ηεο ή/θαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ. 4. Ωο πειάηεο, λνείηαη ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο, ν αζθαιηζκέλνο θαη ν δηθαηνχρνο αζθαιίζκαηνο ζχκθσλα κε θείκελε λνκνζεζία σο θαη νηνδήπνηε πξφζσπν θαζίζηαηαη απνδέθηεο δηαθεκίζεσλ θαη δεκφζηαο επηθνηλσλίαο, είηε απεπζείαο απφ ηελ εηαηξεία, είηε κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο, ψζηε λα απνθηήζεη ζην κέιινλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πειάηε. 5. Ωο Γηνίθεζε, λννχληαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε νπζηαζηηθή δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Άξζξν 4 Οξηζκόο θαη ζηόρνη ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 3

4 1. Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) απνηειεί έλα ζχλνιν απφ πξνιεπηηθνχο θαη θαηαζηαιηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο. 2. Δηδηθφηεξα απνβιέπεη ζην λα δηαζθαιίζεη, ζε έλα ινγηθφ βαζκφ, ηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ ζηφρσλ : 2.1. ηε ζπλεπή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 2.2. ηελ αλαγλψξηζε, κέηξεζε, αληηκεηψπηζε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 2.3. ηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 2.4. ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη θαλφλεο δενληνινγίαο, θαη 2.5. ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ θαη παξαιήςεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θήκε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηήλ. 3. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ελππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ, θαηά ηξφπν δηαθξηηφ θαη αλεμάξηεην απφ ηα ζηειέρε κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο, νη ηξείο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (internal control system), ήηνη: ε εζσηεξηθή επηζεψξεζε (internal audit function),ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (risk management function ) θαη ε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε (compliance function). Δηδηθά γηα ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ε αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία (actuary function). Άξζξν 5 Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΔΔ) 1. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, δηακνξθψλεηαη θαη εθαξκφδεηαη κε επζχλε ηνπ Γ θαη ηεο Γηνίθεζεο: 1.1. θαηάιιειν ειεγθηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ θάζε επηπέδνπ, λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΔ. 4

5 1.2. Κψδηθαο Ζζηθήο πκπεξηθνξάο, πνπ εθαξκφδεηαη απφ φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζε θνηλά απνδεθηέο αξρέο θαη θψδηθεο δενληνινγίαο, φπσο είλαη ελδεηθηηθά ε επηκέιεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ππεπζπλφηεηα, ε εππξέπεηα ζηηο ζρέζεηο κε ην θνηλφ, ε κε αίηεζε ή απνδνρή αζπλήζνπο αμίαο σθειεκάησλ ή δψξσλ θαη ε ηήξεζε επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ. 2. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΔ σο ζπλφινπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ηδίσο φηη: 2.1. Δίλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλν θαη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλν σο πξνο ηα ζεκεία ειέγρνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο Οη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη πξνζψπσλ είλαη δηαθξηηέο, θαηαλνεηέο, πξνζηηέο θαη γλσζηέο ζε φιν ην πξνζσπηθφ, ζην νπνίν παξέρεηαη ε αλαγθαία εθπαίδεπζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ΔΔ 2.3. Έρεη αλαπηπρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, δειαδή είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν πξνο ην εχξνο, ηνλ φγθν, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ηνπ νκίινπ ζπλνιηθά θαη ησλ ζπγαηξηθψλ, θαζψο θαη πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη Καιχπηεη πιήξσο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηδηαίηεξα ηα εθάζηνηε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο κε ππνθαηαζηήκαηα, ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη άιια ηδξχκαηα ζην εμσηεξηθφ Παξέρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ, ησλ νπνίσλ ε δηεθπεξαίσζε αλαηίζεηαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο (outsourcing) ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο Πξάμεο Τπνζηεξίδεηαη απφ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (MIS) θαη επηθνηλσλίαο κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο ηεξαξρηθέο γξακκέο αλαθνξάο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ έγθαηξε ξνή θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ιεηηνπξγφ ή δηνηθεηηθφ φξγαλν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΔ Γηαζέηεη ηνπο αλαγθαίνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πφξνπο 2.8. Πξνβιέπεη ηε δηεμαγσγή απφ ηα αξκνδίσο επηθνξηηζκέλα φξγαλα ή κνλάδεο, πεξηνδηθψλ ή θαη έθηαθησλ ειέγρσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ φιεο ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο Δπηηξέπεη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ νκίινπ ηεο Πξνβιέπεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηάο ηνπ ΔΔ, κε θξηηήξηα: α. ηε ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ. 5

6 β. ηηο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο επηπηψζεηο απφ παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ή απφ ιάζε θαη παξαιήςεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπο, θαη γ. ηελ χπαξμε κεραληζκψλ άκεζεο αλαζεψξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο αμηνινγήζεηο ηνπο. 3. Οη ππεξεζηαθέο κνλάδεο αλαπηχζζνπλ κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο απηφαμηνιφγεζεο, επί ηε βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηα επηθνξηηζκέλα κε ηελ Δζσηεξηθή Δπηζεψξεζε πξφζσπα ή ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ. ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Άξζξν 6 Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο 1. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο, εγθξίλεη επηρεηξεκαηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην κε νξίδνληα ηξηεηίαο, ην νπνίν αλαζεσξείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 2. ε βξαρπρξφληα βάζε θαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ηξηεηνχο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη θαηαγεγξακκέλε, ηεθκεξησκέλε θαη εγθεθξηκέλε απφ ην Γ Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή, κε ρξνληθφ νξίδνληα ελφο έηνπο θαη ζαθείο ζηφρνπο, ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε φζν θαη γηα ηνλ φκηιν ηνπ νπνίνπ είλαη επηθεθαιήο, πνπ αλαθέξεηαη ηδίσο ζηα αθφινπζα: 2.1. Καηαγξαθή θαη ηεξάξρεζε ησλ άκεζσλ θαη κειινληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, θαη θαηάιιειεο αλαθνξέο πνπ ζα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ νκίινπ ηεο, ηνλ έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πηνζεηεζείζαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε επίπεδν νκίινπ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην είδνο θαη ηνλ φγθν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Σα απνδεθηά φξηα θαη ην είδνο ησλ θηλδχλσλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ, νη παξαδνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο εθηηκψληαη θαη ε θάιπςή ηνπο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. 3. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ πξνεηνηκάδεη ε Γηνίθεζε θαη εγθξίλεη ην Γ, ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ γηα θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, 6

7 δηνηθεηηθφ φξγαλν θαη ππεξεζηαθή κνλάδα, πνπ επηθνηλσλνχληαη κε ηξφπν ζαθή ζην θάζε θιηκάθην. 4. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ζεζπίδεη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο, ηεξάξρεζεο θαη θάιπςεο ησλ άκεζσλ θαη κειινληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο αλαγθψλ. 5. ε εηήζηα ηνπιάρηζηνλ βάζε γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ην Γ απνθαζίδεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 6. Σν Γ θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη εγθξίλεη ηελ πνιηηηθή πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, κε βάζε πξνηάζεηο πνπ πξνεηνηκάδεη ε Γηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Άξζξν 7 Δζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Απνθπγή ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ 1. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη θαηάιιειε, κε βάζε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. 2. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πθίζηαληαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ιεπηνκεξψο ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο, κε ηε κνξθή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ, δηακνξθψλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο θαη ηεο ινηπήο θείκελεο λνκνζεζίαο, απφ ηελ Γηνίθεζε θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γ ηεο επηρείξεζεο 3. ε ζρέζε κε ηνπο θαλνληζκνχο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ην Γ θάζε επηρείξεζεο κεξηκλά γηα: 3.1. ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπο, 3.2. ηελ δηελέξγεηα απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηαθηηθψλ ειέγρσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο, 3.3. ηελ, ηνπιάρηζηνλ θαη έηνο, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηπρφλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ, 3.4. ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη κε, γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 4. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πθίζηαηαη εγθεθξηκέλν απφ ην Γ.. νξγαλφγξακκα, πνπ απεηθνλίδεη κε ζαθήλεηα ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο, θαζψο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ θαη νξίσλ επζχλεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ππεξεζηαθήο κνλάδαο θαζψο θαη ζαθείο δηαδηθαζίεο. 5. Δμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε, ζε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν είδνπο εξγαζίαο θαη αλαιπηηθήο, γξαπηήο πεξηγξαθήο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο, πνπ γλσζηνπνηείηαη ζην εθάζηνηε αξκφδην γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πξνζσπηθφ. 7

8 6. Γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ θαη απνθπγήο πεξηπηψζεσλ επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ ή ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε: 6.1. ππάξρεη ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ νξίσλ δηθαηνδνζίαο θαη επζχλεο θάζε ιεηηνπξγνχ, θαζψο θαη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο εμνπζηνδφηεζεο 6.2. θαζνξίδνληαη νη ππεχζπλνη γηα θάζε εξγαζία θαη ζπλαιιαγή (accountability) θαη πθίζηαληαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο ηεξαξρηθέο γξακκέο αλαθνξάο, πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηα θελά πιεξνθφξεζεο θαη λα εμαζθαιίδνπλ, αθελφο κελ ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν θάζε δξαζηεξηφηεηαο, αθεηέξνπ δε ηελ αλεμαξηεζία ησλ ππεχζπλσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη πξνβιέπεηαη ε άκεζε ή έκκεζε εκπινθή δχν ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγψλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ή ζπλαιιαγή γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη αζθαιείαο (four eyes principle). ην πιαίζην απηφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο νξίδεη δχν πξφζσπα ζηα νπνία αλαζέηεη ηελ νπζηαζηηθή δηεχζπλζε (δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε) ησλ εξγαζηψλ ηεο. Σα δχν απηά αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, είλαη εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ ηα, έλαληη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ππεχζπλα γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη ν απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ κε ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο αζπκβίβαζησλ ξφισλ θαη ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ: α. ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ζηειερψλ, β. κεηαμχ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνζψπσλ θαη ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ησλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε δηελέξγεηα απεπζείαο πσιήζεσλ (direct sales), θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ/πειαηψλ ηεο, 7. Με θαηάιιειεο δηαθνξνπνηήζεηο, ζηε δηνηθεηηθή ηνπο ππαγσγή θαη ζηηο γξακκέο δηνηθεηηθήο αλαθνξάο, δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία αθελφο ησλ νξγάλσλ ειέγρνπ απφ ηηο ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπο θαη αθεηέξνπ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπο, έηζη ψζηε: 7.1. ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ εληφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα εγγπάηαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ ιεηηνπξγηψλ ειέγρνπ απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κε δηάθξηζε ησλ κειψλ ηνπ ζε εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη ζε πεξίπησζε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη αλεμάξηεησλ, 7.2. νη ιεηηνπξγίεο ππνδνρήο θαη δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ πειαηψλ, πξφζθηεζεο εξγαζηψλ, δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, δηαπξαγκάηεπζεο θαη ελ γέλεη δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ (front line), λα είλαη δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά δηαρσξηζκέλεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 8

9 έγθξηζεο αηηεκάησλ, επηβεβαίσζεο, ινγηζηηθνπνίεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ, δηαθαλνληζκνχ δεκηψλ, εμέηαζεο παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη θχιαμεο ηίηισλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. 8. Οκνίσο, δηαρσξηζκέλεο είλαη νη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (ηεο αλαινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο), θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο, αθελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθεηέξνπ απφ ηηο πην πάλσ ιεηηνπξγίεο. Άξζξν 8 Αζθάιεηα δηαδηθαζηώλ 1. Με ηελ ελζσκάησζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ειέγρσλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο? δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηεο, θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο θαζψο θαη νη πάζεο θχζεσο ελέξγεηεο ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο: 1.1. είλαη λφκηκεο, 1.2. έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ππεξεζηαθήο κνλάδαο, 1.3. έρνπλ δηεθπεξαησζεί απφ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα θαη άκεζα εληνπηδφκελα άηνκα, 1.4. έρνπλ απνηππσζεί ζηα πξνβιεπφκελα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά/παξαζηαηηθά, θαη 1.5. έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα πξνβιεπφκελα γηα θάζε πεξίπησζε αξρεία. 2. Κάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε: 2.1. δηαζθαιίδεη ην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο κφλν εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ ζε πεξηνπζηαθά θαη ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ζε ελ γέλεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ηδηαίηεξα ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζθαιηζκέλσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπνίσλ πξνλνεί, σο ν λφκνο νξίδεη πξνβιέπεη ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία είλαη γλσζηά ζην πξνζσπηθφ θαη ειέγρνληαη ηαθηηθά ζηελ πξάμε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ε άκεζε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ε ηαρεία απνθαηάζηαζε ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ειέγρεη ζε ηαθηηθή βάζε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζήο ηεο θαη πξνβαίλεη έγθαηξα ζηηο αλαγθαίεο γηα ηε δηαρξνληθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο αλαπξνζαξκνγέο πξνβιέπεη ηελ, ηνπιάρηζηνλ ζε ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν, ζπκκεηνρή ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ζην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 9

10 πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ νη θαηάιιεινη ειεγθηηθνί κεραληζκνί, νη κεραληζκνί δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη λα δηαζθαιηζζεί ε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο. Άξζξν 9 Αμηνπνίεζε - Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 1. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαζνξίδνληαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έηζη ψζηε ε ζηειέρσζε θάζε ζέζεο, εξγαζίαο ή επζχλεο λα γίλεηαη απφ πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, κε ηε ζέζπηζε ησλ πιένλ ελδεδεηγκέλσλ εθάζηνηε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, πξφζιεςεο θαη εμέιημεο. ηα πιαίζηα απηά δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε εγθεθξηκέλεο απφ ην Γ πνιηηηθήο πξφζιεςεο, ακνηβψλ θαη παξνρψλ θαη θαλνληζκνχ εξγαζίαο, πνπ ε πηζηή εθαξκνγή ηνπο απνηειεί αληηθείκελν ηαθηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ειέγρνπ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. 2. ε θάζε επηρείξεζε, νη ακνηβέο ησλ ζηειερψλ, θαη ηδίσο απηψλ πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ή δηαρεηξίδνληαη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, δηακνξθψλνληαη κε ζπλεπή ζπλεθηίκεζε ηεο αξρήο απνθπγήο ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ ή ηνλ πξνζπνξηζκφ βξαρππξφζεζκνπ νθέινπο. 3. Γηαζθαιίδεηαη, κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο επσλχκσλ αιιά θαη αλψλπκσλ αλαθνξψλ, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ ππαιιήισλ πνπ κέζσ απηψλ ελεκεξψλνπλ ην Γ.. ή ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ή εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη ηεο Μνλάδαο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο, γηα ζνβαξέο παξαηππίεο, παξαιείςεηο ή αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςή ηνπο. Άξζξν 10 Δμππεξέηεζε Πειαηώλ 1. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ πξνο ηνπο πειάηεο ππεξεζηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ: 1.1. ηελ έγθαηξε, αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε εμέηαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειαηψλ, ιφγσ δηαθνξεηηθήο εξκελείαο ή εθαξκνγήο επηκέξνπο φξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, 10

11 1.2. ηελ ηαρεία εμέηαζε παξαπφλσλ θαη ηελ άκεζε θαη πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηνπο ιήπηεο αζθάιηζεο θαη ηνπο ηξίηνπο δηθαηνχρνπο απνδεκίσζεο, φπσο ελδεηθηηθά γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη ηεο αμίαο εμαγνξάο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, 1.3. ηνλ ακεξφιεπην έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηνπ επιφγνπ ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ή ησλ ιεπηψλ αζθάιηζεο ή ηξίησλ δηθαηνχρσλ απνδεκίσζεο, ψζηε ε επηρείξεζε λα κελ επηβαξχλεηαη κε αδηθαηνιφγεηεο ή ππέξκεηξεο δαπάλεο, 1.4. ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο, ηδηαίηεξα σο πξνο ην αλ είλαη έγθαηξε, έγθπξε, πιήξεο, θαηαλνεηή, αθξηβήο θαη φρη παξαπιαλεηηθή, είηε παξέρεηαη απεπζείαο απφ ηελ επηρείξεζε ζην πειάηε είηε ή κέζσ δηακεζνιαβεηψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα απνθιείνπλ ηελ ελ αγλνία ησλ πειαηψλ κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο αζθάιηζεο ηνπο, ηδηαίηεξα αλ απηή είλαη βιαπηηθή γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο ή γίλεηαη απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηξίησλ ηελ πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα πειαηψλ. 2. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ κε πειάηεο θαη ε εμέηαζε/αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηαθηνπνηνχληαη, ζε πξψην βαζκφ, απφ ηελ ίδηα ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, ρσξίο παξεκβάζεηο ησλ αξρψλ πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, κε ηε ζπκκεηνρή, πέξαλ ησλ αξκνδίσλ γηα ηα ζέκαηα απηά ζηειερψλ, θαη ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. 3. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ζχζηεκα ηήξεζεο αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζρέζε ηεο κε θάζε πειάηε, πνπ επηηξέπεη μερσξηζηά αλά πειάηε: 3.1. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο, αλαλέσζεο, δηαθνπήο ή αθχξσζεο ζπκβνιαίσλ, 3.2. ηελ άκεζε θαηαρψξεζε ζηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο νηαζδήπνηε αίηεζεο γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο, εμαγνξάο θαη ελ γέλεη αηηήκαηνο ή παξαπφλνπ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ηνπο θαη ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, 3.3. ηελ άκεζε θαηαγξαθή ηεο είζπξαμεο ή κε ησλ αζθαιίζηξσλ, άκεζα ή κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ ή θνξέσλ, φπσο ελδεηθηηθά ησλ δηακεζνιαβεηψλ, 11

12 3.4. ηνλ εληνπηζκφ ησλ απηνθηλήησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ππνρξεσηηθά αζθαιίδνληαη θαη πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν έπαπζαλ λα είλαη αζθαιηζκέλα απφ ηελ επηρείξεζε, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα αξρέο, λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, πνπ θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ, 3.5. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιιεη ην εγγπεηηθφ ή ην επηθνπξηθφ θεθάιαην ζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 3.6. ηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηηο επνπηηθέο αξρέο, ηνπο αλαινγηζηέο, ηελ εζσηεξηθή επηζεψξεζε θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν, λνκηθφ ή θπζηθφ, πνπ λνκηκνπνηείηαη λα δεηεί παξφκνηεο πιεξνθνξίεο. 4. Κάζε επηρείξεζε δηαζέηεη πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο, ηνπ ηδίνπ πνηνηηθνχ επηπέδνπ, γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη φια ηα πξντφληα ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο ή δηαδηθαζίαο επηβάιιεηαη ε εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ, κε ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε κειινληηθψλ παξαπφλσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ζε λνκηθνχο θηλδχλνπο. επίζεο, εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ην λέν πξντφλ απφ πιεπξάο δηάζεζεο θαη παξαθνινχζεζεο απφ πιεπξάο ΔΔ. 5. Κάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πηνζεηεί ηηο εθάζηνηε βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο αληίιεςεο θάζε πειάηε, θαζψο θαη ζηηο επελδπηηθέο ηνπ επηινγέο, κε βάζε ηελ επηζπκεηή απφ απηφλ ζρέζε θηλδχλνπ-απφδνζεο. 6. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη επαξθείο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πξνζπκβαηηθή ηνπο ελεκέξσζε, ηφζν απφ ζηειέρε ηεο φζν θαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο κε απηήλ δηακεζνιαβεηέο. Δπίζεο, εμαζθαιίδεη φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ ηελ επηρείξεζε πξντφληα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 7. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ζπγθξνηεκέλε δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ ή δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ κε απηνχο, κε ηελ εκπινθή θαη ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο θαη, θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. Δάλ ηα παξάπνλα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο 12

13 ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο ελεκεξψλεηαη θαη ζπκκεηέρεη θαη ε κνλάδα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε γηα ην είδνο θαη ηνλ φγθν ησλ παξαπφλσλ ή αηηεκάησλ γηα δηεπζέηεζε δηαθνξψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ επηρείξεζε ή άιιεο αξκφδηεο αξρέο απφ πειάηεο, θαζψο θαη γηα ηελ έθβαζή ηνπο, θαη κεξηκλά γηα ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 8. Ζ επηρείξεζε αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη αλαιπηηθά ζε νπνηνδήπνηε αίηεκα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, άιισλ επνπηηθψλ αξρψλ ή άιιεο αξρήο αξκφδηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 9. ην Παξάξηεκα 2 ηεο παξνχζαο Πξάμεο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά πιαίζην αξρψλ απνηειεζκαηηθήο θαη αζθαινχο θαη γηα ηα δχν κέξε ζπλεξγαζίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Άξζξν 11 Γεκόζηα επηθνηλσλία θαη δηαθήκηζε 1. Κάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο δεκφζηαο επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο, πνπ εγθξίλνληαη απφ ην Γ. Ζ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο απνηειεί αληηθείκελν ηαθηηθνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ειέγρνπ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. 2. Κάζε δεκφζηα επηθνηλσλία θαη δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο πιεξνί, κεηαμχ άιισλ, θαη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 2.1. θαζηζηά ζαθέο ην αληηθείκελφ ηεο θαη ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, 2.2. πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνηεηλφκελε αζθάιηζε, 2.3. νπνηαδήπνηε εθηίκεζε, πξφβιεςε ή ππφζρεζε πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ, είλαη ζαθψο δηαηππσκέλε, πξνζδηνξίδεη ηεο ππνζέζεηο ηεο νπνίεο βαζίδεηαη θαη δελ επηηξέπεη ηελ παξαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφ ηνλ κέζν αλαγλψζηε ή ζεαηή, 2.4. δελ πεξηιακβάλεη αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο, πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία γηα ηηο πξνηεηλφκελεο αζθαιίζεηο, ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ή ην δίθηπν, 2.5. δελ κηκείηαη θαηά ηξφπν παξαπιαλεηηθφ ηελ δηαθήκηζε άιισλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ 2.6. ε δεκφζηα επηθνηλσλία δελ πξνβάιιεη, ακέζσο ή εκκέζσο, φηη ππάξρεη εγγχεζε θεθαιαίνπ ή απνδφζεσλ, εθηφο εάλ παξέρεηαη λνκηθά ηζρπξή εγγχεζε θαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ πειάηε ρσξίο πεξηνξηζκφ. Δθφζνλ δηαθεκίδεηαη αζθαιηζηηθφ 13

14 πξντφλ κε εγγχεζε, πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά νη φξνη, ην χςνο ηεο εγγχεζεο, σο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ πειάηε νπνηαδήπνηε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηελ δεκφζηα επηθνηλσλία είλαη αθξηβή θαη φρη παξαπιαλεηηθά, θαη δελ απνζησπάηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ δίθαηεο, επαξθνχο θαη αληηθεηκεληθήο θξίζεο σο ηεο ηα ζπγθξηλφκελα πξφζσπα θαη πξάγκαηα, 2.8. αλαθνξά ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία σο ηεο ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο επηηξέπεηαη, εθφζνλ είλαη ηεθκεξησκέλε, θαη δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ή λα παξαπιαλήζεη ηνλ πειάηε σο η πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο πξνηεηλφκελεο αζθάιηζεο πεξηιακβάλεη κία ζχληνκε, αιιά πιήξε πεξηγξαθή ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε, δελ πξνζθξνχεη ζε νπνηαδήπνηε απαγνξεπηηθή λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή δηάηαμε σο ηεο ηνλ ηχπν, ηε κνξθή ή ην πεξηερφκελν ηεο, θαη δελ δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ην ζεζκφ ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. 3. Απαγνξεχεηαη ε άκεζε ζε πειάηε δηαθήκηζε ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη δειψζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζ` απηήλ. Άξζξν 12 Γίθηπν πξόζθηεζεο εξγαζηώλ 1. Σν Γ.. θάζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο εγθξίλεη ηε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε Γηνίθεζε δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή πινπνίεζεο ηεο. 2. Ζ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη πάληνηε ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ δηακεζνιαβεηψλ. 3. Με θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο θαη αμηνιφγεζεο δηαζθαιίδεηαη φηη ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη εκπεηξία, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε έθζεζε ηεο επηρείξεζεο ζε θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα ζ απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο. 4. Δηδηθφηεξα, αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη πξντφληα επελδπηηθνχ ραξαθηήξα, εμαζθαιίδεηαη φηη ηα πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζή ηνπο δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ε χπαξμε ησλ νπνίσλ πηζηνπνηείηαη 14

15 ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ αξ. 4/505/ (ΦΔΚ Α 1168) θνηλήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 5. Ζ επηρείξεζε ειέγρεη ηαθηηθά ην δίθηπφ ηεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εθηάθησο, ζε πεξίπησζε θαηαγγειηψλ, ακειιεηί. 6. Καηά ηελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε θάπνηνλ δηακεζνιαβεηή ε επηρείξεζε εμεηάδεη ηελ ηζηνξία, ην αμηφρξεν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνςήθηνπ ζπλεξγάηε ηεο. 7. Δάλ ε επηρείξεζε, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο, επηιέμεη λα δψζεη εληνιή είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ ζε αζθαιηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ή ζε άιινλ εληνινδφρν είζπξαμεο αζθαιίζηξσλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηα αζθάιηζηξα απνδίδνληαη απφ ην πξφζσπν απηφ ζηελ επηρείξεζε ην αξγφηεξν εληφο ηεο εβδνκάδαο απφ ηελ είζπξαμή ηεο. Κάζε αληίζεηνο ζπκβαηηθφο φξνο παχεη λα ηζρχεη, θάζε δε ηπρφλ λέα ξχζκηζε πνπ είλαη αληίζεηε ζηα αλσηέξσ είλαη άθπξε. 8. Γηαζθαιίδεηαη φηη νη ακνηβέο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ δηθηχνπ δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην εγθεθξηκέλεο απφ ην Γ δηαδηθαζίαο ηηκνιφγεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη κε γλψκνλα ηελ απνθπγή ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ ή ηνλ πξνζπνξηζκφ βξαρππξφζεζκνπ νθέινπο. Ζ επηρείξεζε κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε θαηαβνιή ησλ πξνκεζεηψλ πξνο ηνπο δηακεζνιαβνχληεο, θαη αλαινγία κε ην ρξφλν απφδνζεο ησλ αζθαιίζηξσλ ζε απηήλ. 9. Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ πξνκεζεηψλ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο. 10. Ζ επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ακειιεηί ζηελ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν, πνπ ηεο δεηείηαη, θαη αθνξά πξάμε ζπλεξγάηε ηεο ή ζηνηρεία νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ηεο. 11. Ζ επηρείξεζε δηαζθαιίδεη φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο ηεο, ν ππεχζπλνο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ηεο, ν ππεχζπλνο θαηαγγειηψλ θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρνπλ άκεζε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε γηα αλαδήηεζε ζηνηρείσλ, θξίζηκσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ή ηεο επνπηείαο, ζην δίθηπν ηεο επηρείξεζεο. 12. ην Παξάξηεκα 3 ηεο παξνχζαο Πξάμεο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ην πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηνπ Γηθηχνπ Πξφζθηεζεο Δξγαζηψλ κηαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Άξζξν 13 ρέζεηο κε ζπλδεδεκέλα πξόζσπα 15

16 1. Γηαζθαιίδεηαη φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηηο θάζε κνξθήο ζρέζεηο ηεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κε ηα νπνία ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα. 2. Ωο «ζπλδεδεκέλα πξφζσπα» λννχληαη ζε θάζε επηρείξεζε: 2.1. ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ ειέγρνπλ, ειέγρνληαη ή ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε σο θαη κε ηηο κεηξηθέο θαη ζπγαηξηθέο απηήο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2α ΝΓ 400/70 ή ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ΚΝ 2190/1920, 2.2. ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 55 ΝΓ 400/70 ηεο επηρείξεζεο θαη θάζε πξνζψπνπ ηεο πεξίπησζεο 2.1 αλσηέξσ, 2.3. αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο, ν ππεχζπλνο δηθηχνπ, ν ππεχζπλνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ν ππεχζπλνο αλαινγηζηήο, ν ππεχζπλνο θαηαγγειηψλ, ν ππεχζπλνο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ν ππεχζπλνο ηεο εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο, ν ππεχζπλνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ν ππεχζπλνο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ν ππεχζπλνο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη θάζε πξνζψπνπ ηεο πεξίπησζεο 2.1 αλσηέξσ, 2.4. νη ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο θαη θάζε πξνζψπνπ ηεο πεξίπησζεο 2.1 αλσηέξσ, 2.5. νη δέθα κεγαιχηεξνη κέηνρνη σο θαη θάζε κέηνρνο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 5% ζηελ επηρείξεζε ή ζε θάζε πξφζσπν ηεο πεξίπησζεο 2.1 αλσηέξσ, 2.6. ν/ε ζχδπγνο ησλ πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ 2.1 έσο θαη 2.5 αλσηέξσ, ηα ηέθλα ηνπο θαζψο θαη θάζε ζπγγελήο ηνπο, εθφζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία κίαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δηέκελε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο κε ηα σο άλσ πξφζσπα 3. Ζ εηαηξεία θνηλνπνηεί ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πιήξσο ζηνηρεηνζεηεκέλν θαηάινγν ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, ηνλ νπνίν επηθαηξνπνηεί θαη απνζηέιιεη ακειιεηί ζε θάζε κεηαβνιή. 4. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη, φηαλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηρείξεζε σο: 4.1. πειάηεο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, 4.2. κέιε ηνπ δηθηχνπ πξφζθηεζεο εξγαζηψλ, 4.3. απνδέθηεο θαηαζέζεσλ, πηζηνδνηήζεσλ, επελδχζεσλ θαη ελ γέλεη ηνπνζεηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, θαη 4.4. πξνκεζεπηέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, 16

17 νη φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε απηήλ δελ απνθιίλνπλ απφ ηνπο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα θάζε άιιν αληηζπκβαιιφκελν θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρείξεζεο. 5. Οη εθάζηνηε φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα πξφζσπα απηά λα εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, φπνπ θαη φπσο απαηηείηαη θαηά ην Νφκν ή ην Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο. 6. Σεξείηαη εηδηθφ αξρείν γηα ηε παξαθνινχζεζε ησλ πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ κε ηελ επηρείξεζε, πνπ επηηξέπεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ηνπο έιεγρν απφ ηελ εζσηεξηθή επηζεψξεζε, ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο. 7. Σα θαηά ηα αλσηέξσ ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηρείξεζε πξφζσπα γλσζηνπνηνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ην χςνο θαη ηελ κνξθή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε απηήλ θαη άιια ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηρείξεζε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Άξζξν 14 Γηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ 1. Κάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε ζε εχινγα, γηα ηα θεθάιαηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη, επίπεδα, αλαπηχζζεη έλα νινθιεξσκέλν θαη θαη αλαινγία κε ην κέγεζνο, ηε θχζε, θαη ηε πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 2. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζπγθεληξψλεη ζε ζπλερή βάζε θαη αμηνπνηεί θάζε δηαζέζηκε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη, αλαγλσξίδεη, θαηαηάζζεη, αλαιχεη, αμηνινγεί, κεηξά, εθηηκά ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη αληηκεησπίδεη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 3. Ζ επηρείξεζε κεξηκλά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πάζεο θχζεσο θηλδχλσλ, εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ σο πξνο απηήλ, παξφλησλ ή κειινληηθψλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ε ίδηα ζεσξεί σο πην ζεκαληηθνχο, δειαδή απηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε θεξεγγπφηεηα ηεο επηρείξεζεο, λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη λα απεηιήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 17

18 απαηηείηαη γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο, ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ην λνκηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. 4. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, ην Γ, ηνπιάρηζηνλ θαη έηνο θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο, δηακνξθψλεη ην πξνθίι θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ έγθξηζε ηεο ηξαηεγηθήο Κηλδχλσλ ηεο, πνπ θαζνξίδεη ην είδνο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ε επηρείξεζε, ηα ζπλνιηθά επίπεδα αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ηα επηκέξνπο φξηα έθζεζεο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε κνξθή θηλδχλνπ. 5. Σα αλσηέξσ φξηα θνηλνπνηνχληαη έγθαηξα θαη εγγξάθσο, κε ηε κνξθή εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ ή θαηεπζχλζεσλ, φπνπ απαηηείηαη, ζε φια ηα εληεηαικέλα φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο (risk owners), παξαθνινχζεζεο, αληηζηάζκηζεο θαη κείσζεο ησλ θηλδχλσλ. 6. Κάζε επηρεηξεζηαθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο, αλάιπζεο θαη θπξίσο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο. Κάζε κνλάδα εμεηδηθεχεη πεξεηαίξσ ηα φξηα αλάιεςεο επζχλεο πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Γηνίθεζε γηα απηήλ. ην θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο πεξηγξάθνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ νη αξκνδηφηεηεο, νη ππεπζπλφηεηεο νη εμνπζηνδνηήζεηο θαη νη γξακκέο αλαθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 7. Ζ Γηνίθεζε θάζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηειέρε ή ππεξεζηαθέο κνλάδεο, έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε εμεηδηθεπκέλεο γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν πνιηηηθήο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ελέθξηλε ην Γ θαη γηα ηε ζεζκνζέηεζε θαηάιιεισλ, γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη, δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 8. Με ηελ ρξήζε επαξθψλ δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο, ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί ηε θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ έρεη εληνπίζεη, ηε πεγή ηνπο, ηνλ βαζκφ επίδξαζεο θάζε θηλδχλνπ ζηε κνξθή ησλ αζθαιίζεσλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε κε αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο, θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, αμηνινγψληαο απφ πιεπξάο θηλδχλσλ θάζε απαίηεζε θαη θάζε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο. 9. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη γηα ην πψο απηνί επεξεάδνληαη απφ επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ζσζηά ηε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπο δηάζηαζε. Δηδηθά γηα ηνπο κεηξήζηκνπο θηλδχλνπο πξνβιέπεη ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ 18

19 κεζφδσλ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο έθζεζεο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε θίλδπλν, ην κέγεζνο ηεο πηζαλήο δεκηάο απφ ηελ έθζεζε απηή θαη ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε θάζε θηλδχλνπ. 10. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο θαη κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηπρφλ δηαζχλδεζε / αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θηλδχλσλ θαη νη θίλδπλνη αμηνινγνχληαη ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη ζπλνιηθά. 11. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη θαηάιιειεο γξακκέο αλαθνξάο ψζηε ηα αξκφδηα ζηειέρε, θιηκάθηα, επηηξνπέο θαη ελ ηέιεη ην Γ, λα παξαθνινπζνχλ ζε ζπλερή βάζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηπρφλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 12. Ζ επηρείξεζε κε θαηάιιεινπο ειέγρνπο δηαπηζηψλεη φηη ε έθζεζε ζηνπο δηαθφξνπο θηλδχλνπο παξακέλεη εληφο ησλ νξίσλ πνπ έρεη ζέζεη ην Γ θαη πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ή πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο ζηε πεξίπησζε ππέξβαζεο ή εθηίκεζεο κηαο πηζαλήο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί σο ελδείμεηο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ιήςε κέηξσλ. 13. Ζ επηρείξεζε δηελεξγεί λνκηθνχο ειέγρνπο ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κε ζθνπφ ηελ απνθπγή λνκηθψλ θηλδχλσλ θαη εμεηάδεη εληφο ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηψλ θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ην βάζηκν θαη ην εχινγν θάζε απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεη. 14. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε εθηίκεζε ηεο θεξδνθνξίαο, ν ππνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ελ γέλεη ε δηαηήξεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο επηρείξεζεο ζπλαξηψληαη άκεζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 15. Ζ επηρείξεζε, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αλαπηχζζεη κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θάζε θηλδχλνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπο, φπσο κε ηελ πηνζέηεζε πνηνηηθψλ βειηηψζεσλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ζε επηιεγκέλνπο θηλδχλνπο, ηελ ζπζρέηηζε ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ, ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ απνκείσζεο ή αληηζηάζκηζεο ησλ θηλδχλσλ, κε αληαζθάιηζε ή κεηαθνξά θηλδχλσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ θεθαιαηαθή ζσξάθηζε ηεο επηρείξεζεο. 16. Με ηε ρξήζε αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests) θαη άιισλ ηερληθψλ θαηαγξαθήο ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα απεηιήζνπλ ζνβαξά ηελ νηθνλνκηθή ππφζηαζε ηεο, θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ θαη δηακνξθψλεη αλάινγα ηα πξνγξάκκαηα θεθαιαηαθήο ηεο ελίζρπζεο. 19

20 17. ε θάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε νη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ είλαη αλαιπηηθά θαηαγεγξακκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο. 18. Σν πξνθίι θηλδχλσλ ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο επαλαμηνινγείηαη ηαθηηθά θαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ελψ ειέγρνληαη ζε ηαθηηθή βάζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ε εμέιημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ θηλδχλσλ. Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε λέεο αγνξέο θαη ηπρφλ αιιαγέο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ή ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά απαηηνχλ ηελ επαλεμέηαζε ηνπ πξνθίι θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο. 19. ηηο θαηαγεγξακκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο απφ ην Γ.. εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξίδεηαη κε πιεξφηεηα ν βαζκφο, θαηά ηνλ νπνίν ε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εηζήγεζε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θάζε αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιακβάλεη ππφςε ηελ πξφβιεςε θιηκάθσζεο ηεο βαξχηεηαο ηεο ελ ιφγσ εηζήγεζεο, αλάινγα κε ην χςνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ, φπσο ελδεηθηηθά ηελ άζθεζε βέην, ηελ απμεκέλε βαξχηεηα θαη ηνλ απιφ ππνινγηζκφ ζε πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα. 20. Οη θαηαγεγξακκέλεο ζηα πξαθηηθά πην πάλσ εηζεγήζεηο ηίζεληαη, φηαλ δεηεζνχλ, ππφςε ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ/ππαιιήισλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 21. ην Παξάξηεκα 4 ηεο παξνχζαο Πξάμεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Άξζξν 15 Αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία 1. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε δηαζέηεη, θαη αλαινγία πξνο ηνλ φγθν, ηε θχζε θαη ηε πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο απνηειεζκαηηθή αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 2. Κάζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε αμηνπνηεί θαηάιιειεο αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη ππνζέζεηο γηα λα εμαζθαιίδεη φηη ε ηηκνιφγεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ επηηξέπεη: 2.1. ηελ θάιπςε παξφλησλ θαη κειινληηθψλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, 2.2. ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε κε θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, 2.3. ηε δηαηήξεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 20

21 2.4. ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο, θαη 2.5. ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο γηα ηνπο κεηφρνπο. 3. Δηδηθφηεξα ε αλαινγηζηηθή ιεηηνπξγία : 3.1. ζπληνλίδεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσληερληθψλ πξνβιέςεσλ θαη εθηηκά ηελ επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, 3.2. ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ψζηε ηα αζθάιηζηξα λα επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, 3.3. εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ππνδεηγκάησλ (models) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο θαη ησλ ππνζέζεσλ θαη παξαδνρψλ, επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ/ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, 3.4. αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη ηε πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο αλάζεζεο έξγνπ ζε εμσηεξηθφ αλαινγηζηή, 3.5. ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλσηέξσ δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ (βέιηηζηεο εθηηκήζεηο) κε ηηο εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο, 3.6. παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αδπλακίεο ζηελ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ φζν θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχςεη ην χςνο ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθηίκεζε ησλ αλαινγηζηψλ, 3.7. κε εηδηθή αλαιπηηθή έθζεζε ελεκεξψλεη ηε Γηνίθεζε θαη ην Γ.., κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, 3.8. αζρνιείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαληαη επαξθή ή θαηάιιεια ζηνηρεία, 3.9. ζπκβάιιεη κε ηε γλψκε ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο αλάιεςεο αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ, θαη αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπκθσληψλ αληαζθάιηζεο. 4. Με θαηάιιεινπο ειέγρνπο εμαζθαιίδεηαη φηη ε εθηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ απφ ηνπο αλαινγηζηέο γίλεηαη θαηά ηξφπν αδηάβιεην, ρσξίο αλεπηζχκεηεο παξεκβάζεηο, θαη φηη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ ηίζεηαη ππφςε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ δελ έρεη αιινησζεί. 21

22 5. Γηα ηελ απνθπγή κεγάισλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αλαινγηζηψλ ηεο επνπηηθήο αξρήο θαη ησλ αλαινγηζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηε θάζε ηεο εθηίκεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ, νη αλαινγηζηέο ηεο επηρείξεζεο, εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί, επξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο, γηα ηελ επηρείξεζε, αλαινγηζηέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα αληαιιαγή απφςεσλ επί ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαζψο θαη γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. 6. Σν αλαινγηζηηθφ έξγν εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ζε θάζε πεξίπησζε έρνπλ επαξθή αλαινγηζηηθή γλψζε θαη πξαθηηθή εκπεηξία γηα ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θηλδχλσλ πνπ είλαη εγγελείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα επηδείμνπλ ζηελ πξάμε ηελ εκπεηξία ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ηζρχνληα επαγγεικαηηθά θαη άιινπ είδνπο πξφηππα. Άξζξν 16 πζηήκαηα ινγηζηηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ εξγαζηώλ 1. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε είλαη επαξθέο ψζηε λα πξνθχπηεη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο, λα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηάξηηζε αμηφπηζησλ εηήζησλ ή πεξηνδηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ινγηζηηθά πξφηππα. 2. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θάζε επηρείξεζεο είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρεηαη ηαθηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θάζε θιηκάθην, ζηέιερνο ή ππάιιεινο έρεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο πιεξνθνξίεο. 3. Σν ΔΔ ηεο επηρείξεζεο κε θαηάιιεινπο ειέγρνπο δηαζθαιίδεη φηη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη : 3.1. αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο θαη φηη ε αθξίβεηά ηνπο ειέγρεηαη ηφζν θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο φζν θαη πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ, 3.2. επαξθείο θαη πιήξεηο, δειαδή θαιχπηνπλ, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, φιν ην θάζκα ησλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ επηρείξεζε ζεκάησλ θαη παξέρνπλ έγθαηξα ελδείμεηο γηα εμειίμεηο κε ζεκαληηθέο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο επηπηψζεηο, 3.3. πξφζθαηεο θαη άκεζα δηαζέζηκεο, δειαδή παξέρνληαη ηαρέσο θαη εγθαίξσο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε άκεζε ιήςε ηεθκεξησκέλσλ 22

23 απνθάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη νη ζπλέπεηεο αξλεηηθψλ εμειίμεσλ, 3.4. ζπγθξίζηκεο θαη πξντφλ ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ ίδησλ κεζφδσλ ινγηζηηθνπνίεζεο, 3.5. θαηαλνεηέο, ζαθείο θαη δηαηππσκέλεο κε ηξφπν πνπ απνθιείεη θάζε πηζαλή παξεξκελεία, θαη 3.6. απφιπηα ζρεηηθέο κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν παξάγνληαη, γη απηφ αμηνινγνχληαη δηαξθψο σο πξνο ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 4. Πξηλ ινγηζηηθνπνηεζεί θάζε πξάμε είηε νκνεηδείο πξάμεηο ή ινγηζηηθά γεγνλφηα, ειέγρεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ε εγθπξφηεηα θαη ζπκθσλία ηνπο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. 5. Κάζε ειεγκέλε, θαηά ηα αλσηέξσ, πξάμε ή πξάμεηο θαηαρσξείηαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα έγθαηξα, κε αθξίβεηα θαη κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα εθαξκνδφκελα ινγηζηηθά πξφηππα θαη αξρέο. 6. Σφζν ε αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη νη κεηαγελέζηεξεο απνηηκήζεηο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, θαζψο θαη ε επίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηα απνηειέζκαηα ή ηελ θαζαξή ζέζε, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηε θεηκέλε λνκνζεζία. 7. Οη αλνηθηέο ζέζεηο απφ ζπλαιιαγέο πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο αγνξάο ζπκθσλνχληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα (reconciliation). 8. Γηαζθαιίδεηαη κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ε ζπζηεκαηηθή θαη αζθαιήο ηήξεζε ησλ αξρείσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν, απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελν απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, ειάρηζην ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ κεηαγελέζηεξα (ελζσκάησζε audit trails) θαη ηελ αλαπαξαγσγή φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηελ ππνζηήξημε θάζε θαηαρσξεκέλνπ ζηνηρείνπ κε πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηεθκεξίσζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ, κε αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο θηλήζεηο πνπ κεζνιάβεζαλ. 9. Γηελεξγνχληαη πεξηνδηθνί αιιά θαη έθηαθηνη έιεγρνη επί ησλ δηελεξγνχκελσλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. 10. Ζ επηρείξεζε δηαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηξίηνπο, φπσο ελδεηθηηθά αξρέο, πηζησηέο, αζθαιηζκέλνη θαη αγνξέο, 23

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα