ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 21 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Πποεδπία: κ.παύλορ Ραβάνηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 21 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Πποεδπία: κ.παύλορ Ραβάνηρ"

Transcript

1 ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 21 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Πποεδπία: κ.παύλορ Ραβάνηρ Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε ηνπ θ.πξνέδξνπ πξνο όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο, ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα Σπλεδξηάζεωλ ηνπ ΒΔΑ, Αθαδεκίαο 18, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 1. Δπηθύξωζε πξαθηηθώλ ηεο 20 εο Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΑ. 2. Τξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ Υπεξεζηώλ ΒΔΑ. 3. Άζθεζε Πεηζαξρηθνύ Διέγρνπ ζε ππάιιειν ΒΔΑ. 4. Δθπξνζωπήζεηο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΔΙΣ ΘΔΜΑ 1 ν «Δπηθύξσζε πξαθηηθώλ ηεο 20 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΑ» ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δπηθπξώλεη ηα Πξαθηηθά ηεο ππ αξ.20/ πλεδξίαζήο ηνπ. ΘΔΜΑ 2 ν «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ Τπεξεζηώλ ΒΔΑ» ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

2 Δγθξίλεηαη ν Οξγαληζκόο Τπεξεζηώλ ΒΔΑ κε ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο αθαηξέζεηο νη νπνίεο πξνηάζεθαλ, κεηνςεθνύληνο ηνπ πλδπαζκνύ ηεο Αγσληζηηθήο Αληηκνλνπσιηαθήο πζπείξσζεο, σο εμήο ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. Οξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο (ΒΔΑ) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2503/1997 «Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 107 Α ) 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3δ παξ.1 ηνπ Ν.2081/1992 (ΦΔΚ 154 Α ) πνπ πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔ.ΜΖ) θαη Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο (ΦΔΚ 297 Α ) θαη ηζρχεη. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α 98). 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θ.ά δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » (ΦΔΚ 226Α), φπσο ηζρχεη. 5. Σν Π.Γ.85/12 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141 Α ) 6. Σν Π.Γ.86/12 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141 Α ) 7. Σν Π.Γ.129/1996 «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ» (ΦΔΚ94Α). 8. Σελ Κ1-3187/ ΚΤΑ «Γηαηήξεζε-θαηάξγεζε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/11, φπσο ηζρχεη. 9. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νχηε θαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο απνθαζίδνπκε: Άξζξν 1 ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

3 Απνζηνιή ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο (ΒΔΑ) 1.- Σν ΒΔΑ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, απνηειεί ππνρξεσηηθή, απηνηειή θαη αλεμάξηεηε έλσζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ απηή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. 2.- θνπφο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο είλαη: α) ε πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) κειψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν απηήο, β) ε παξνρή πξνο ηελ Πνιηηεία γλσκνδνηηθψλ εηζεγήζεσλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ ζέκα, κε γλψκνλα πάληνηε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, γ) ε γλσκνδφηεζε θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θαη ελ γέλεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηα κέιε ηνπ θαζψο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Άξζξν 2 Γηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Οη Τπεξεζίεο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη σο εμήο: 1. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο &, Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 2. Σκήκα ηήξημεο ζεκάησλ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) Τπεξεζηψλ, Γηεζλψλ ρέζεσλ & Δθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο. 3. Σκήκα Μεηξψνπ-ΓΔΜΖ-ΤΜ 4. Σκήκα Σχπνπ, Δθδφζεσλ, Γεκνζίσλ ρέζεσλ & ηήξημεο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Άξζξν 3 Αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2081/1992, φπσο ηζρχνπλ, αλήθνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα, θαηαλεκεκέλα κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ σο εμήο: 1. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο & Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ αξηζκεηηθή ζχλζεζε θαη ηηο αξηζκεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη πξφβιεςε γηα ηελ αξηζκεηηθή εμέιημε απηνχ (Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). - Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη ε επηκέιεηα δηεμαγσγήο ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

4 - Ζ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. - Ζ δηαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓΑ θαη άιινπο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαη κεηεθπαηδεπζέλησλ. - Ζ δηαθίλεζε ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο, θαη αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ θαη εληχπσλ, θαζψο θαη ε απνζηνιή ηειεηχπσλ θαη ε ηειεκεηάδνζε εγγξάθσλ. - Ζ ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ. - Ζ βεβαίσζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ηεο αθξίβεηαο αληηγξάθσλ ή θσηνηππηψλ, νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ θαη γεληθά δηθαηνινγεηηθψλ, χζηεξα απφ αληηπαξαβνιή ηνπο, κε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν. - Ζ κέξηκλα γηα βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ηνπ ηειεηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Απνινγηζκνχ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ θχιαμε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο. - Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. - Ζ κειέηε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ θαη ε εηζήγεζε γηα ηε βειηίσζε θαη ηππνπνίεζή ηνπο θαζψο θαη ζηε ζρεδίαζε λέσλ απινπζηεπκέλσλ εληχπσλ. - Ζ κειέηε, ππφδεημε θαη παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ απινχζηεπζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε πεξηηηψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. - Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. - Πξνηάζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ζηφρσλ ησλ Γ/λζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο Γ/λζεηο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη (αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφο θιπ) θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. - Μέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ (Ν.3230/2004), ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο κε ην πξφηππν ISO θνθ. - Μειέηε ζεκάησλ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ. - Μέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ νηθνδνκηθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ επηκειεηεξίνπ, κε πξνζσπηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή κε ηδηψηεο ηερληθνχο θαηά πξνηίκεζε. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

5 - Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΒΔΑ ή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Απνινγηζκνχ. - Ζ κέξηκλα γηα είζπξαμε θάζε εζφδνπ, ε πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πξνο εμφθιεζε ησλ ζπλδξνκψλ ηνπο. - Ζ δηαρείξηζε θάζε δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε απνδνρψλ θαη γεληθά απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ηεο Τπεξεζίαο. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηέγαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο θαη ησλ αθηλήησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θαζψο θαη ηελ θαιή ρξήζε ησλ επίπισλ θαη ζθεπψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπνίεζε θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε κεραλήκαηνο, πιηθνχ εθνδίνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχζηαζε Τπεξεζίαο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ραξηνζήκνπ θαη ινηπψλ ελζήκσλ θαη εληχπσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ λφκηκε θαη αθξηβή ραξηνζήκαλζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ είζπξαμεο θαη πιεξσκήο θιπ. - Ζ δηαρείξηζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ βηβιίνπ δηαρείξηζεο. Σν πνζφ ηεο ηακεηαθήο πξφβιεςεο ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. 2. Σκήκα ηήξημεο ζεκάησλ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) Τπεξεζηψλ, Γηεζλψλ ρέζεσλ & Δθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ζ κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ γεληθά πξάμεσλ, γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ γλσκνδνηηθνχ έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ ππφδεημε κέηξσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. - Ζ εθπφλεζε ζρεδίσλ βηνηερληθήο θαη κεηαπνηεηηθήο αλάπηπμεο. - Ζ γλσκνδφηεζε επί ζεκάησλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ελ γέλεη αλαπηπμηαθψλ θαη ε ράξαμε βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ. - Ζ εηζήγεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ζπληνληζκφ νκάδσλ εξγαζίαο κε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. - Ζ κέξηκλα θαη ζπληνληζκφο γηα ηελ νξγάλσζε, ζπλδηνξγάλσζε, ζπκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε εθζέζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ γηα ηελ πξνβνιή ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

6 - Ζ ζπγθέληξσζε θαη επηινγή ζηνηρείσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο βηνηέρλεο θαη ε πξνψζεζε γηα δεκνζίεπζή ηνπο ζην κεληαίν δειηίν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ θξνληίδα γηα ηελ παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζηνπο βηνηέρλεο ζ φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ κειψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ηξφπν, επί ησλ δηαηάμεσλ λφκσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα βηνηερληθά ζέκαηα. - Ζ ζχληαμε εγγξάθσλ πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ βηνηερλψλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. - Ζ ζπκβνιή γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. - Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηεχξπλζε ζπκκεηνρήο ησλ κηθξνκεζαίσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. - Ζ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο ησλ βηνηερληθψλ κειψλ θαη νξγαλψζεψλ ηνπο κε ην Δπηκειεηήξην, ε ζπγθέληξσζε ζέζεσλ θαη απφςεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πείξα ηνπο, ε αμηνιφγεζε θαη ν εκπινπηηζκφο απηψλ θαη ε ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. - Ζ νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε εκεξίδσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. - Ζ κειέηε θαη πξφηαζε κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ σο θαη ε απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. - Ζ ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο βηνηερληθήο θίλεζεο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε κειέηε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. - Ζ ζχληαμε κειεηψλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ. - Ζ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο (π.ρ. ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο θνηλνπξαμίεο, ηα θνξνινγηθά δεηήκαηα ηεο βηνηερλίαο θαη ησλ βηνηερλψλ, ηα αγνξαλνκηθά δεηήκαηα, ηε ρσξνηαμία ηεο βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο, πεξηβαιινληηθά θ.ά.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ζην ρψξν ηεο βηνηερλίαο. - χζηαζε ππεξεζίαο ρνξήγεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ΜΜΔ απφ ην Δπηκειεηήξην εθφζνλ πηζηνπνηεζεί απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο σο θνξέαο. - Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα: α) Δχξεζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο-παξαθνινχζεζεο απηψλ. β)τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε ηνπ ΒΔΑ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα. γ)δλεκέξσζε - έληαμε κειψλ ζε απηά. δ)δθαξκνγή πινπνίεζε Κνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, είηε απηνηειψο, είηε κε ηελ ζχζηαζε ελδηακέζνπ θνξέα. - πκκεηνρή ζε θνηλνηηθά θαη γεληθφηεξα δηεζλή δίθηπα ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δηεζλείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δπξσ-επηκειεηήξην, Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

7 - πλεξγαζία κε μέλνπο θνξείο κεηαπνίεζεο- Δκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. - πγθέληξσζε ηαμηλφκεζε παξαθνινχζεζε ζηνηρείσλ απφ έξεπλεο αγνξψλ γηα δηάθνξα πξντφληα, γηα ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο ρψξεο. - Μειέηε αμηνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ, ησλ εκπνξηθψλ καο αθνινχζσλ. - Οξγάλσζε εκεξίδσλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο. - Ζ νξγάλσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ΒΔΑ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, σο θαη ε νξγάλσζε Παλειιήλησλ ζπλεδξίσλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα. - Οξγάλσζε δηελέξγεηα θαη παξαθνινχζεζε εκπνξηθψλ επηκειεηεξηαθψλ απνζηνιψλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ. - Σήξεζε αξρείσλ ησλ κεηά ησλ μέλσλ θξαηψλ πκβάζεσλ. - Ζ κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην εμαγσγηθφ εκπφξην, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ εμαγσγέσλ βηνηερλψλ επί ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο εμαγσγέο θαη επί ησλ δπλαηνηήησλ εμαγσγήο Διιεληθψλ πξντφλησλ ζε μέλεο ρψξεο. - Γεκηνπξγία, ηήξεζε εηδηθνχ αξρείνπ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ. - Οξγάλσζε ζχζηαζε θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηνπο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ δηαιέμεσλ θαη πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο βηνηερλψλ ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο έξεπλα ηεο αγνξάο, θνζηνιφγεζε, δηαθήκηζε, ηππνπνίεζε, δηάζεζε πξντφλησλ, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη γεληθά ηεο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο. - Ζ παξαθνινχζεζε ηεο βηνηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ σο θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ αλαθεξφκελσλ ζηηο αλάγθεο ηεο βηνηερλίαο ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. - Γηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ-επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ φζνλ αθνξά ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηνβηνηέρλεο αιιά θαη ηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. - πλεξγαζία κε εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θνξείο νη νπνίνη πξνθεξχζζνπλ ή δηαρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο κέιε. - Αλαδήηεζε εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηκφξθσζε-θαηάξηηζε ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ - Παξέκβαζε πξνο θάζε αξκφδην νξγαληζκφ, θνξέα ή δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ηελ πξνθήξπμε, επηδφηεζε ή ρξεκαηνδφηεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ - Δπηκέιεηα γηα ηελ ππνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ΒΔΑ κε εζληθνχο ή άιινπο αξκφδηνπο θνξείο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. - Μειέηε θαη παξαθνινχζεζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ. - Σήξεζε αξρείνπ εθπαηδεπφκελσλ θαζψο θαη αξρείνπ θάζε πιηθνχ θαη εγγξάθνπ ζρεηηθψλ κε ηα δεηήκαηα θαηάξηηζεο-εθπαίδεπζεο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

8 3. Σκήκα Μεηξψνπ-ΓΔΜΖ-ΤΜ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ζ ηήξεζε εηδηθνχ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΠΧΝΤΜΗΧΝ θαηά λνκηθή κνξθή ησλ Βηνηερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ΒΔΑ. - Ζ ηήξεζε ηνπ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ησλ Βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ΒΔΑ. - Ζ έγθαηξε παξαθνινχζεζε ηεο ίδξπζεο, κεηαβνιήο, ηξνπνπνίεζεο, δηάιπζεο ή πηψρεπζεο ησλ Βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ΒΔΑ θαη ε αλάινγε ηαθηνπνίεζε ησλ ηεξνπκέλσλ κεηξψσλ Δπσλπκηψλ θαη Γηαθξηηηθψλ Σίηισλ. - Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ εγγξαθήο ζηα κέιε ηνπ ΒΔΑ, ε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ή ηνπ ηδηφρεηξνπ ηεο ππνγξαθήο απηψλ, ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνέιεπζεο εκπνξεπκάησλ θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Μεηξψνπ. - Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ρξήζεο ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ζε λεντδξπφκελεο ή ηξνπνπνηνχκελεο Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, ηνπηθήο αξκνδηφηεηαο ΒΔΑ. - Ζ ρνξήγεζε θσδηθψλ αξηζκψλ ζήκαλζεο θνζκεκάησλ θαη ε έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο, ζε θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγέο θνζκεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ΒΔΑ, θαζψο θαη ε ηήξεζε εηδηθνχ κεηξψνπ θαηά θσδηθφ αξηζκφ. - Ζ ζχληαμε ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαηαιφγνπ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη δεηγκαηνιεπηψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ δηελέξγεηα Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ, Γεηγκαηνιεςηψλ θαη Γηαηηεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. - Ζ ηήξεζε εηδηθνχ αξρείνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ σο θαη θάζε άιιεο ππεξεζηαθήο δηεξγαζίαο ζρεηηθέο κε ηηο εθινγέο. - Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ, λφκσλ, θαλνληζκψλ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, θιπ., γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα επί κέξνπο Δπηκειεηήξηα, θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν ιεηηνπξγνχζαο Γεπηεξνβάζκηαο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπηκειεηεξηαθήο Καηάηαμεο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. - Ζ κειέηε, ε δηαρείξηζε θαη ε ππεξεζηαθή πινπνίεζε θάζε ζέκαηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ. - Ζ ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ. - Ίδξπζε (ζχζηαζε εηαηξείαο θαη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο) πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ΟΔ, ΔΔ, ΗΚΔ, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο κηαο ηάζεο. - Έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαηαζηαηηθνχ ή ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. - Καηαρψξηζε φισλ ησλ λεντδξπφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, ρνξήγεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο κε αξηζκφ Μεηξψνπ ΓΔΜΖ, έθδνζε πηζηνπ/θψλ Γ.Δ.ΜΖ ηεο επηρ/ζεο κε ηζρχ έλαληη δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, δεκνζίεπζε Αλαθνηλψζεσλ θαη Απνθάζεσλ θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ θαη ιήςε ηνπ εηδηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ πηζηνπνίεζεο ηεο ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

9 θαηαρψξεζεο (ΚΑΚ), απηεπάγγειηεο θαηαρσξίζεηο, δηνξζψζεηο, κεηαβνιέο θαη δηαγξαθέο ζηνηρείσλ θαη γεληθά θάζε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 3419/2005, φπσο ηζρχεη. - Κάζε πξάμε ζπλαθήο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ Γ.Δ.ΜΖ θαη δηαζχλδεζε κε ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ, ή φπνηνλ άιιν θνξέα λνκηκνπνηείηαη σο ππφρξενο ή ζπλππφρξενο ηεο ηήξεζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. - Αλάξηεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ησλ λεντδξπνκέλσλ εηαηξεηψλ ΟΔ,ΔΔ, ΔΠΔ,Μ.ΔΠΔ, ΑΔ, ΗΚΔ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΖ. - Γηαβίβαζε φισλ ησλ πξάμεσλ ζχζηαζεο ηξνπνπνίεζεο - ιχζεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ζην Πξσηνδηθείν. - Υνξήγεζε αληηγξάθσλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, επηθπξσκέλα απφ ηελ ππεξεζία ΓΔΜΖ. - Γηαβίβαζε φισλ ησλ πξάμεσλ ησλ λεντδξπνκέλσλ ΑΔ (ζχζηαζε ζπγθξφηεζε Γ, πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θ.ι.π) ζηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη έγθξηζε. - Γηαβίβαζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο, πξνο δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν. - Σήξεζε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Μεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κεηαβνιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. - Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ επηκειεηεξηαθήο θαηάζηαζεο δηαγξαθήο κειψλ ΒΔΑ. - Ζ πιήξεο θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ απφ πιεπξάο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ηεθκεξίσζεο, πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ θαη ζχληαμεο εηδηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο. - Φξνληίδα γηα ηελ παξαιαβή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, ηε ζχλδεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. - Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΒΔΑ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. - Δηζήγεζε πξνηάζεσλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ ΒΔΑ γηα ηηο αλάγθεο ζε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΒΔΑ. - Δπζχλε γηα ηελ αζθάιεηα (security). Σν Σκήκα ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε ρνξήγεζε θσδηθψλ πξφζβαζεο (passwords) αλάινγα κε ην επίπεδν επζχλεο θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο εθάζηνπ ππαιιήινπ. - Δπζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν ζπλδέζεσλ κε ΤΕΔΤΞΗ (Ζι. Σαρπδξνκείν, πξνζβάζεηο ζην Γηαδίθηπν) - Δπζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο (WEB site) ηνπ ΒΔΑ. - Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπ ΒΔΑ, φπσο Ζιεθηξνληθή Πιεξσκή ζπλδξνκήο κέζσ θάξηαο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ, ρνξήγεζε θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Κπβεξλεηηθήο Πχιεο ΔΡΜΖ, ηελ πξνψζεζε ησ on-line ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο βηνηέρλεο-κέιε ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

10 4. Σκήκα Σχπνπ, Δθδφζεσλ, Γεκνζίσλ ρέζεσλ & ηήξημεο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ζ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηνπ ηχπνπ θαη θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ. - Ζ επηκέιεηα γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε απνζηνιή απηψλ ζηα κέιε θαη ηνπο Οξγαληζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. - Ζ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ Γειηίσλ Σχπνπ, επί ησλ πάζεο θχζεσο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ θαη πεξηνδηθνχ νηθνλνκηθνχ ηχπνπ θαη ε ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ γηα δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κε λέεο εθδφζεηο θαη γεληθά έληππν πιηθφ. - Ζ επηκέιεηα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, γηα ηελ ππνδνρή θαη θηινμελία ησλ μέλσλ απνζηνιψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Σκήκαηα θαη Γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε, ε πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πξφζθιεζε ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ε επηκέιεηα γηα ηελ έθδνζε απνζπαζκάησλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ θαη ηνπ Γ θαη πξνψζεζή ηνπο ζηα αξκφδηα Σκήκαηα. - Ζ επηκέιεηα γηα ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ. - Ο ρεηξηζκφο θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ε ηήξεζε αξρείνπ θαη επξεηεξίνπ ησλ ζεκάησλ απηψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε γξακκαηεηαθή ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο. - Ζ ηήξεζε Βηβιίνπ Δπηηξνπψλ θαη πκβνπιίσλ πνπ κεηέρνπλ σο εθπξφζσπνη ηνπ ΒΔΑ κέιε ηνπ Γ θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ο ρεηξηζκφο θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ Κεληξηθή Έλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ. - Ζ ηήξεζε αξρείνπ άξζξσλ θαη νκηιηψλ ησλ κειψλ ηεο ΓΔ. - Ζ πξνεηνηκαζία ζεκάησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο ΓΔ θαη ηνπ Γ ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, πλέδξηα, εκηλάξηα, Ζκεξίδεο, πλαληήζεηο, θιπ. - Ζ ηήξεζε βηβιίνπ παξνπζίαο ησλ κειψλ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ ΒΔΑ. - Ζ επηκέιεηα γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεσο ησλ αηζνπζψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Μέξηκλα γηα ηε δηελέξγεηα εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο. - Ζ ηήξεζε αξρείνπ απνηειεζκάησλ αξραηξεζηψλ αλάδεημεο κειψλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο. - Ζ γλσκνδφηεζε επί νηνπδήπνηε λνκηθνχ δεηήκαηνο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

11 - Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ δηα ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ εθπξνζψπεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαηφπηλ εληνιήο. - Ζ παξαθνινχζεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε λνκηθή δηαζθάιηζε ηεο Γηνίθεζεο, σο πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο. - Ζ κέξηκλα γηα ηε λνκηθή δηαζθάιηζε ησλ πφξσλ, ησλ απαηηήζεσλ, θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ ζπγθέληξσζε ηεο λνκηθήο χιεο θαη ε κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία Ννκηθήο Βηβιηνζήθεο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάζεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ - Ζ ζπγθέληξσζε, θαηαρψξηζε, ηαμηλφκεζε ηεο λνκηθήο χιεο, ε πξφζβαζε θαη ν ρεηξηζκφο ζε ειεθηξνληθή Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ (Ννκηθή Βηβιηνζήθε). - Ζ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζε λνκηθήο θχζεο εξσηήκαηα, κε παξνρή γλψκεο, λνκηθήο θαηεχζπλζεο θαη ρνξήγεζε λνκνζεηεκάησλ θαη Απνθάζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Άξζξν 4 Γηάξζξσζε ζέζεσλ Πξνζσπηθνχ 1. Σαθηηθφ-Μφληκν Πξνζσπηθφ Α. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ-κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΒΔΑ, νξίδνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα σο αθνινχζσο: ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΚΛΑΓΟ- ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔ Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 16 Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, 1 Δηδηθφηεηα Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ 1 Κιάδνο ΠΔ Μεηαθξαζηψλ-Γηεξκελέσλ 1 Δηδηθφηεηα Αγγιηθή Γιψζζα 1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔ Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 3 Κιάδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 2 Δηδηθφηεηεο: α) Πιεξνθνξηθήο β) Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ 1 1 πζηεκάησλ Κιάδνο ΣΔ Ζιεθηξνινγίαο 1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔ Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 12 Κιάδνο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ 12 Δηδηθφηεηεο: α) Πξνγξακκαηηζηψλ 3 β) Υεηξηζηψλ Ζ/Τ 9 Κιάδνο ΓΔ Μεηαθξαζηψλ-Γηεξκελέσλ Δηδηθφηεηα: Ηηαιηθήο 1 Κιάδνο ΓΔ Σειεθσλεηψλ 3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΔ ΘΔΔΙ ΚΛΑΓΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

12 Κιάδνο ΤΔ Δπηκειεηψλ 2 Κιάδνο ΤΔ Καζαξηφηεηαο 2 56 ΤΝΟΛΟ 2. Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ Β. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΒΔΑ, κε ζρέζε εξγαζία ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξίδνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα σο αθνινχζσο: ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΧΝ Κιάδνο ΠΔ Δηδηθφηεηα: ηαηηζηηθήο 1 ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚ. ΘΔΔΙ ΚΛΑΓΩΝ 1 Γ. Οη πξνζσξηλέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΒΔΑ, κε ζρέζε εξγαζία ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νξίδνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα σο αθνινχζσο: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΚΛΑΓΟ- ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΚΛΑΓΟ- ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔ Κιάδνο ΣΔ Ζιεθηξνληθψλ (Ν.2702/1999) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΔ Κιάδνο ΤΔ/ Δπηκειεηψλ Δηδηθφηεηα: Οδεγφο (Ν.4038/2012 άξζξ. 17, ΦΔΚ 14 Α )) ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚ. 1 ΘΔΔΙ ΚΛΑΓΩΝ 1 1 Οη αλσηέξσ πξνζσξηλέο ζέζεηο θαηαξγνχληαη κε ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ηηο θαηέρνπλ. 3. Πξνζσπηθφ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο Οη ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε έκκηζζε εληνιή θαζνξίδνληαη ζε κία (1) ζέζε δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί δηθεγφξσλ δηαηάμεηο. Άξζξν 5 Πξνζφληα Γηνξηζκνχ 1. Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ θιάδσλ ηαθηηθνχκφληκνπ πξνζσπηθνχ νξίδνληαη ηα θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315 Α ). ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

13 2. Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315 Α ). 3. Πξνζφλ δηνξηζκνχ γηα ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο νξίδεηαη άδεηα «παξ Αξείσ Πάγσ» γηα ηε κία (1) ζέζε Άξζξν 6 Πξντζηάκελνη 1. Σεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΒΔΑ πξνΐζηαληαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ θαη εάλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ πξνΐζηαληαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ- Λνγηζηηθνχ ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΑΥ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 2. Σσλ Σκεκάησλ ηνπ ΒΔΑ, πξνΐζηαληαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ θαη αλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΑΥ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ. Άξζξν 7 Παξάξηεκα ζχλζεζεο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ ΒΔΑ (Δπηζπλάπηεηαη) Άξζξν 8 Σειηθή Γηάηαμε 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ην Π.Γ. 129/96 «Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ (ΒΔΑ)» θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη άιισο ηα ηεο Οξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θαζψο θαη ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 2. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη έλα κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 3. ηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Αζήλα,. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

14 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

15 ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

16 ΘΔΜΑ 3ν «Δθπξνζσπήζεηο» «Ο Κνο γνπξόο κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ δεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο θνπξέσλ θνκκσηώλ ησλ παξαθάησ Γήκσλ: Ακαξνπζίνπ Νέαο Ησλίαο Λπθφβξπζεο Πεχθεο Παπάγνπ- Υνιαξγνχ Φηινζέεο- Φπρηθνχ θαη Υαιαλδξίνπ θαη πξνηείλεη σο αληηθαηαζηάηε ηνπ (ηαθηηθό κέινο) ηνλ θν Σξηράθε Γεώξγην. ηνπο Γήκνπο Παπάγνπ- Υνιαξγνχ Φηινζέεο- Φπρηθνχ θαη Υαιαλδξίνπ πξνηείλεη σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θν Λαδάξνπ Μηραήι.» ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ.γ.γνπξνύ από ηηο Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο Κνπξέσλ-Κνκκσηώλ ζηνπο Γήκνπο Ακαξνπζίνπ, Ν. Ισλίαο, Λπθόβξπζεο- Πεύθεο από ηνλ θ.γ.σξηράθε (ηαθηηθό κέινο) θαη ζηνπο Γήκνπο Παπάγνπ-Υνιαξγνύ, Φηινζέεο Φπρηθνύ θαη Υαιαλδξίνπ από ηνλ θ.γ.σξηράθε κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Λαδάξνπ Μηρ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη ν νξηζκόο ησλ θ.θ.γ.καξακπίλα (ηαθηηθόο) θαη Ι.Καπιάλε (αλαπιεξσκαηηθόο) ζηελ Δπηηξνπή Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ ηνπ Γήκνπ Αραξλώλ, σο εθπξνζώπσλ ηνπ ΒΔΑ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

17 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Δ Ι 1 ε ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ «Εθάπαξ η πληπωμή θόπων και πποζηίμων για θοπολογικέρ παπαβάζειρ ζύμθωνα με ηον νέο Κώδικα Φοπολογίαρ Ειζοδήμαηορ». «Δθάπαμ ζα θαινύληαη λα πιεξώλνπλ πιένλ νη επηηεδεπκαηίεο ηνπο θόξνπο θαη ηα πξόζηηκα πνπ βεβαηώλνληαη από ηνπο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο, θαζώο από ηελ 1ε Απγνύζηνπ θαηαξγήζεθε ε δπλαηόηεηα εμόθιεζεο ησλ πνζώλ απηώλ έσο θαη ζε 36 κεληαίεο δόζεηο. Δηδηθόηεξα κε εγθύθιην, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ θνηλνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4172/2013, γηα ην λέν Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε εθάπαμ θαηαβνιή ησλ θόξσλ θαη πξνζηίκσλ. πγθεθξηκέλα: 1. Ο θόξνο πνπ βεβαηώλεηαη: Με βάζε θύιιν ειέγρνπ πνπ έγηλε νξηζηηθό, ιόγσ κε άζθεζεο ή εθπξόζεζκεο άζθεζεο πξνζθπγήο, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηε βεβαίσζε κήλα. Μεηά από δηνηθεηηθό ζπκβηβαζκό κε ηελ ΓΟΤ (κε βάζε πξαθηηθό απνδνρήο ηεο δηαθνξάο θη αθνύ πξνεγεζεί ε άκεζε εμόθιεζε ηνπ 1/5 ηεο δηαθνξάο), θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ κήλα. Με βάζε απόθαζε δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηε βεβαίσζε κήλα. 2. Αλ αζθεζεί από ηνλ θνξνινγνύκελν εκπξόζεζκε πξνζθπγή, βεβαηώλεηαη ακέζσο από ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ, πνζνζηό 50% ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ θύξηνπ θόξνπ, πξόζζεηνπ θόξνπ θαη ινηπώλ ζπκβεβαηνύκελσλ κε απηόλ θόξσλ θαη ηειώλ. Σν πνζό απηό βεβαηώλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηε βεβαίσζε κήλα. 3. Φόξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο πνπ βεβαηώλνληαη, βάζεη πξνζσξηλνύ θύιινπ ειέγρνπ, πνπ εθδόζεθε κεηά από πξνζσξηλό έιεγρν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ελόο πέκπηνπ (1/5) απηώλ, ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

18 θαηαβάιινληαη, θαηά ην ππόινηπν κέξνο απηώλ, εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί. Οη δηαηάμεηο Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα πξάμεηο επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ, εηζθνξώλ θαη πξνζηίκσλ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 1ε Απγνχζηνπ Οη παιαηφηεξεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ γηα πξάμεηο επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ, εηζθνξώλ θαη πξνζηίκσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2013, πξνβιέπνπλ ηελ εμόθιεζε ησλ πνζώλ ηα νπνία έρνπλ θαηαινγηζζεί ζε 12, 18, 24 ή 36 κεληαίεο δόζεηο, αλάινγα κε ην ύςνο ησλ πνζώλ απηώλ. 2 ε ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ «Από ηελ 1 ε Οθησβξίνπ ην ΚΔΑΟ μεθηλά ηηο πξώηεο εηδνπνηήζεηο ζε νθεηιέηεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ». «Όπσο ήδε ζαο έρνπκε ελεκεξώζεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 4172/2013, πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ (ΚΔΑΟ). Σν ΚΔΑΟ ζα αλαιάβεη ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ηνπ ΟΑΔΔ, ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ, θαζώο θαη ηε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. ε πξώηε θάζε ζην ΚΔΑΟ ζα δηαβηβαζηνύλ απφ νη ιεμηπξόζεζκεο αζθαιηζηηθέο νθεηιέο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ θαη ηνπ ΟΑΔΔ, ελώ νη αληίζηνηρεο νθεηιέο ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ ζα δηαβηβαζηνύλ από Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ζα δηαβηβάδνπλ ζην ΚΔΑΟ νθεηιέο ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ 5.000,00 (θύξηα νθεηιή θαη ηπρόλ επηβαξύλζεηο). Όζνλ αθνξά ζηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ εθπέζεη ξύζκηζεο, απηέο δηαβηβάδνληαη ζην ΚΔΑΟ εθόζνλ ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νθεηιήο (θύξηα νθεηιή θαη ηπρόλ επηβαξύλζεηο) ππεξβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηηο 5.000,00. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

19 Οη νθεηιέο ζπλνιηθνύ πνζνύ (θύξηα νθεηιή θαη ηπρόλ επηβαξύλζεηο) θάησ ησλ 5.000,00 εμαθνινπζνύλ λα εηζπξάηηνληαη από ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο έρεη πεξηζζόηεξεο από κία νθεηιέο ζηνλ ίδην αζθαιηζηηθό νξγαληζκό, απηέο αζξνίδνληαη, θαη δηαβηβάδνληαη ζην ΚΔΑΟ εθόζνλ αζξνηζηηθά ππεξβαίλνπλ ηηο 5.000,00. Δάλ όκσο νη νθεηιέο είλαη ζε δηαθνξεηηθνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, εμεηάδεηαη εάλ ην άζξνηζκα αλά θνξέα ππεξβαίλεη ηηο 5.000,00 θαη όρη ην άζξνηζκα ζε όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Σελ 1ε Οθησβξίνπ ζα μεθηλήζεη ην Kέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ ηελ απνζηνιή ησλ πξώησλ εηδνπνηήζεσλ ζε νθεηιέηεο γηα ηελ εμόθιεζε ή ξύζκηζε ησλ ρξεώλ ηνπο. ύκθσλα κε εγθύθιην πνπ εμέδσζε ην ΙΚΑ ηα Σακεία Δίζπξαμεο Δζόδσλ ηνπ IKA-ETAM θαη νη ηακεηαθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα απνηεινύλ πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ KEAO. ηηο ππεξεζίεο απηέο ζα εμαθνινπζήζνπλ θαλνληθά λα εθηεινύληαη νη εξγαζίεο εμόθιεζεο θαη ξύζκηζεο νθεηιώλ θαη γηα ηηο νθεηιέο πνπ κεηαθέξνληαη ζην KEAO. H κεηαθνξά ησλ νθεηιώλ ζην KEAO έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη από 1/10/2013 απνζηέιινληαη νη πξώηεο εηδνπνηήζεηο γηα ηαθηνπνίεζε νθεηιώλ (εμόθιεζε / ξύζκηζε)». H ΓIAΓIKAIA ηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε ζα πξνβιέπεηαη πξνζεζκία 20 εκεξώλ γηα ηελ εμόθιεζε ή ξύζκηζε ηεο νθεηιήο. H αηνκηθή εηδνπνίεζε ζα απνζηέιιεηαη εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία πνπ δηαβηβάζηεθε από ην Σακείν (IKA θαη OAEE ζε πξώην ζηάδην) ε Πξάμε Βεβαίσζεο Οθεηιήο. Mεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ ν νθεηιέηεο δελ πξνρσξήζεη ζε εμόθιεζε ή ξύζκηζε ηεο νθεηιήο, νη ππεξεζίεο ηνπ KEAO ζα μεθηλνύλ ηε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ζύκθσλα κε ηνλ Kώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. Ο Πξντζηάκελνο Ο Γ/ληήο» 3 ε ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

20 «Σα Νέα Πξόζηηκα γηα κε έθδνζε, έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ». «Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ (Ν.4174/2013) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα άξζξα 55 θαη 66, επήιζαλ κεηαβνιέο ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Με ηελ ΠΟΛ. 1210/2013 πνπ θνηλνπνίεζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη αλαιύνληαη ζέκαηα όπσο ηα πξόζηηκα ΚΦΑ ΚΒ, ηα πξόζηηκα ΦΠΑ γηα πιαζηά, λνζεπκέλα ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία θαζώο θαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηηο αλσηέξσ παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρηεθαλ γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α) κέρξη θαη 25/7/2013 β) από ηηο 26/7/2013 θαη κεηά όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.4174/2013. ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εγθύθιην ην λέν πνηλνιόγην πξνβιέπεη ηα εμήο: 1. Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ (απφδεημε ιηαληθήο, ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θιπ) φηαλ ε απνθξπβείζα αμία είλαη κέρξη 5000 επξψ: Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από έσο θαη επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα: επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ε αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία (πξώελ βηβιία Β θαηεγνξίαο ) επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ε αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία (πξώελ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ). Σν αλώηαην όξην ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά ηελ πξώηε έθδνζε απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην 15πιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηώλ, γηα θάζε θαηεγνξία παξαβάζεσλ, θαη θαηά ηε δεύηεξε έθδνζε απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην 30πιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηώλ, γηα θάζε θαηεγνξία παξάβαζεο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

21 Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εθεμήο, επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα: επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ή αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά ζηνηρεία (πξώελ βηβιία Β θαηεγνξίαο) επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ή αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία (πξώελ βηβιία Γ θαηεγνξίαο). 2. Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ (απνδείμεηο ιηαληθήο, ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, θ.ιπ.), φηαλ ε απνθξπβείζα αμία είλαη άλσ ησλ επξψ: Από ηηο 26 Ηνπιίνπ 2013 θαη εθεμήο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κε ην 40% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξύθηεθε, κε ειάρηζην ύςνο πξνζηίκνπ ηα επξώ. 3. Έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ: Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 26 Ινπιίνπ θαη εθεμήο, ην πξόζηηκν σο πξνο ηελ αμία ή όηαλ ζθξαγηζηεί ή ζεσξεζεί κε κε λόκηκν ηξόπν, αλέξρεηαη ζην 100% ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ην πξόζηηκν αλέξρεηαη ζην 100% ηεο αμίαο γηα ην δηάζηεκα από 26 Ινπιίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 ην πξόζηηκν αλέξρεηαη ζε επξώ γηα θάζε εθδνζέλ ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά ζηνηρεία θαη επξώ γηα θάζε εθδνζέλ ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά ζηνηρεία. 4. Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ: Από ηηο 26 Ινπιίνπ 2013 θαη εθεμήο επηβάιιεηαη πξόζηηκν : - Χο πξνο ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αλέξρεηαη ζην 50% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ή ηεο κεξηθώο εηθνληθήο ή 25% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ, όηαλ δελ είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο. - Χο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδόηε όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινχζε ζε θαιή πίζηε: ζην 50% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ - Χο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδόηε όηαλ ν ιήπηεο ηεινχζε ζε θαιή πίζηε: ζην 100% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

22 5. Λήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ αμία: Από ηηο 26 Ινπιίνπ 2013 επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα: - 50% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ή ηεο κεξηθώο εηθνληθήο ή 25% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ όηαλ δελ είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο φηαλ πξνθχπηεη κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. - 15% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο. Δλδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ε δηάηαμε απηή είλαη: α)τπόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θνξνινγνύληαλ κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. β)τπόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ όηαλ κε ηε ιήςε ηνπ εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ επέξρεηαη αύμεζε ηεο δεκίαο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, κε ηα αλσηέξσ δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πεξί ζπκςεθηζκνύ ηεο δεκίαο ζε επόκελα νηθνλνκηθά έηε. γ) Αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ δηελεξγεζεί νη αληίζηνηρεο απνζβέζεηο ηεο εηθνληθήο αμίαο ή ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο ζην νηθείν θνξνινγηθό έηνο. 6. Λήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην πξφζσπν, απφ 26 Ηνπιίνπ θαη εθεμήο: - 25% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ, όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινχζε ζε θαιή πίζηε, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. -15% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, όηαλ ν ιήπηεο ηεινχζε ζε θαιή πίζηε. 7. Λνηπέο πεξηπηψζεηο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, απφ 26 Ηνπιίνπ 2013 θαη εθεμήο: επξώ αλά ζηνηρείν, κε αλώηαην ύςνο πξνζηίκνπ ηηο επξώ αλά ειεγρόκελν, όηαλ ε εηθνληθόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο αλαγξαθείζαο ζπλαιιαγήο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη όηη αθνξά άιιε ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

23 ππνθξππηόκελε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη θαηά ζπλέπεηα ε έθδνζε ηνπ εηθνληθνύ ζηνηρείνπ δελ επηθέξεη θακία απώιεηα εζόδσλ ζρεηηθά κε θόξνπο. 8. Λνηπέο απηνηειείο παξαβάζεηο (έθδνζε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κε θαηαρψξεζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζηα βηβιία, θ.ιπ.): Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 26 Ηνπιίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, επηβάιιεηαη πξόζηηκν: επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία. Από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εθεμήο, ην πξόζηηκν αλέξρεηαη ζε: επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία. 9. Πξφζηηκα ΦΠΑ γηα πιαζηά, λνζεπκέλα ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία: Όζνλ αθνξά ηνλ ΦΠΑ, όηαλ κεηά από έιεγρν απνδεηρζεί όηη ν ιήπηεο εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ ή ζηνηρείνπ, ην νπνίν λόζεπζε απηόο ή άιινη γηα ινγαξηαζκό ηνπ, δηελήξγεζε έθπησζε θόξνπ εηζξνώλ ή έιαβε επηζηξνθή θόξνπ ή σο εθδόηεο δελ απέδσζε θόξν, κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ηζόπνζν κε ην 50% ηνπ θόξνπ πνπ εμέπεζε ή πνπ επηζηξάθεθε ή δελ απέδσζε, αλεμάξηεηα κε ην εάλ δελ πξνθύπηεη ηειηθά πνζό θόξνπ γηα θαηαβνιή. Σν πξόζηηκν απηό επηβάιιεηαη θαη ζηα πξόζσπα πνπ έιαβαλ επηζηξνθή θόξνπ κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εμέδσζαλ νη ίδηνη. Σν λέν πνηλνιφγην ηεο Δθνξίαο κε παξαδείγκαηα ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 1 : Μη έκδοζη 40 αποδείξευν αξίαρ κάηυ ηυν εςπώ εκάζηη από αςηοαπαζσολούμενο πος ηηπεί βιβλία εζόδυν-εξόδυν (ενηοπιζμόρ παπαβάζευν καηά ηον ππώηο θοπολογικό έλεγσο μέζα ζηο έηορ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

24 Μέσπι * Πξόζηηκν 800 επξώ γηα θάζε κε εθδνζείζα απόδεημε. * Πεξηνξηζκόο πξνζηίκνπ ζην 15πιάζην ηωλ 800 επξώ (εθαξκόδεηαη αλώηαην όξην-πιαθόλ) Από και εθεξήρ * Πξόζηηκν επξώ γηα θάζε κε εθδνζείζα απόδεημε ρωξίο αλώηαην όξην ζην ζπλνιηθό πνζό ηωλ πξνζηίκωλ Σπλνιηθό πξόζηηκν Σπλνιηθό πξόζηηκν 15 Φ 800 = Φ = ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2 : Μη έκδοζη ηιμολογίος αξίαρ πάνυ από εςπώ ( εςπώ) Μέσπι * Πξόζηηκν ηζόπνζν ηεο απνθξπβείζαο αμίαο ζπκβηβαδόκελν ζην ½ Από και εθεξήρ * Πξόζηηκν ίζν κε ην 40% ηεο απνθξπβείζαο αμίαο Αξία Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Αξία Ππόζηιμο ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 3: Έκδοζη πλαζηού θοπολογικού ζηοισείος αξίαρ εςπώ Μέσπι Από και εθεξήρ Πξόζηηκν δηπιάζην ηεο αμίαο ζπκβηβαδόκελν ζην ½ Πξόζηηκν ηζόπνζν ηεο αμίαο Αξία Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Αξία Ππόζηιμο ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 4: Έκδοζη ή λήτη εικονικού θοπολογικού ζηοισείος αξίαρ εςπώ Μέσπι Από και εθεξήρ Πξόζηηκν δηπιάζην ηεο αμίαο ζπκβηβαδόκελν ζην Πξόζηηκν ½ ίζν κε ην 50% ηεο αμίαο Αξία Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Αξία Ππόζηιμο ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

25 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 5: Μη καηαβολή Φ.Π.Α. λόγυ λήτηρ εικονικού ζηοισείος αξίαρ εςπώ Μέσπι Πξόζηηκν ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηνπ Φ.Π.Α. ζπκβηβαδόκελν ζην 1/3 Από και εθεξήρ Πξόζηηκν ίζν κε ην 50% ηνπ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Φ.Π.Α. Ππόζηιμο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΑΤΛΟ ΡΑΒΑΝΗ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΙΑΜΔΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα