ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 21 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Πποεδπία: κ.παύλορ Ραβάνηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 21 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Πποεδπία: κ.παύλορ Ραβάνηρ"

Transcript

1 ΑΤΞΧΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 21 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Πποεδπία: κ.παύλορ Ραβάνηρ Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε ηνπ θ.πξνέδξνπ πξνο όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο, ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα Σπλεδξηάζεωλ ηνπ ΒΔΑ, Αθαδεκίαο 18, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 1. Δπηθύξωζε πξαθηηθώλ ηεο 20 εο Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΑ. 2. Τξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ Υπεξεζηώλ ΒΔΑ. 3. Άζθεζε Πεηζαξρηθνύ Διέγρνπ ζε ππάιιειν ΒΔΑ. 4. Δθπξνζωπήζεηο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΔΙΣ ΘΔΜΑ 1 ν «Δπηθύξσζε πξαθηηθώλ ηεο 20 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΑ» ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δπηθπξώλεη ηα Πξαθηηθά ηεο ππ αξ.20/ πλεδξίαζήο ηνπ. ΘΔΜΑ 2 ν «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνύ Τπεξεζηώλ ΒΔΑ» ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ

2 Δγθξίλεηαη ν Οξγαληζκόο Τπεξεζηώλ ΒΔΑ κε ηηο πξνζζήθεο θαη ηηο αθαηξέζεηο νη νπνίεο πξνηάζεθαλ, κεηνςεθνύληνο ηνπ πλδπαζκνύ ηεο Αγσληζηηθήο Αληηκνλνπσιηαθήο πζπείξσζεο, σο εμήο ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. Οξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο (ΒΔΑ) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.2503/1997 «Γηνίθεζε, Οξγάλσζε, ηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 107 Α ) 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3δ παξ.1 ηνπ Ν.2081/1992 (ΦΔΚ 154 Α ) πνπ πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔ.ΜΖ) θαη Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο (ΦΔΚ 297 Α ) θαη ηζρχεη. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α 98). 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θ.ά δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο » (ΦΔΚ 226Α), φπσο ηζρχεη. 5. Σν Π.Γ.85/12 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141 Α ) 6. Σν Π.Γ.86/12 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141 Α ) 7. Σν Π.Γ.129/1996 «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ» (ΦΔΚ94Α). 8. Σελ Κ1-3187/ ΚΤΑ «Γηαηήξεζε-θαηάξγεζε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/11, φπσο ηζρχεη. 9. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νχηε θαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο απνθαζίδνπκε: Άξζξν 1 ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

3 Απνζηνιή ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο (ΒΔΑ) 1.- Σν ΒΔΑ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, απνηειεί ππνρξεσηηθή, απηνηειή θαη αλεμάξηεηε έλσζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ απηή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο. 2.- θνπφο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο είλαη: α) ε πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) κειψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν απηήο, β) ε παξνρή πξνο ηελ Πνιηηεία γλσκνδνηηθψλ εηζεγήζεσλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ ζέκα, κε γλψκνλα πάληνηε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, γ) ε γλσκνδφηεζε θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θαη ελ γέλεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηα κέιε ηνπ θαζψο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Άξζξν 2 Γηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Οη Τπεξεζίεο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη σο εμήο: 1. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο &, Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 2. Σκήκα ηήξημεο ζεκάησλ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) Τπεξεζηψλ, Γηεζλψλ ρέζεσλ & Δθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο. 3. Σκήκα Μεηξψνπ-ΓΔΜΖ-ΤΜ 4. Σκήκα Σχπνπ, Δθδφζεσλ, Γεκνζίσλ ρέζεσλ & ηήξημεο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Άξζξν 3 Αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2081/1992, φπσο ηζρχνπλ, αλήθνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα, θαηαλεκεκέλα κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ σο εμήο: 1. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο & Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ αξηζκεηηθή ζχλζεζε θαη ηηο αξηζκεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη πξφβιεςε γηα ηελ αξηζκεηηθή εμέιημε απηνχ (Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). - Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη ε επηκέιεηα δηεμαγσγήο ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

4 - Ζ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. - Ζ δηαθξίβσζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓΑ θαη άιινπο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ θαη κεηεθπαηδεπζέλησλ. - Ζ δηαθίλεζε ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο, θαη αλαπαξαγσγή εγγξάθσλ θαη εληχπσλ, θαζψο θαη ε απνζηνιή ηειεηχπσλ θαη ε ηειεκεηάδνζε εγγξάθσλ. - Ζ ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ. - Ζ βεβαίσζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ηεο αθξίβεηαο αληηγξάθσλ ή θσηνηππηψλ, νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ θαη γεληθά δηθαηνινγεηηθψλ, χζηεξα απφ αληηπαξαβνιή ηνπο, κε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν. - Ζ κέξηκλα γηα βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ηνπ ηειεηχπνπ θαη ησλ ινηπψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Απνινγηζκνχ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ θχιαμε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο. - Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. - Ζ κειέηε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ θαη ε εηζήγεζε γηα ηε βειηίσζε θαη ηππνπνίεζή ηνπο θαζψο θαη ζηε ζρεδίαζε λέσλ απινπζηεπκέλσλ εληχπσλ. - Ζ κειέηε, ππφδεημε θαη παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ απινχζηεπζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε πεξηηηψλ δηαδηθαζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. - Ζ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. - Πξνηάζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, γηα ηελ θαιχηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ζηφρσλ ησλ Γ/λζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο Γ/λζεηο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη (αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφο θιπ) θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. - Μέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ (Ν.3230/2004), ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο κε ην πξφηππν ISO θνθ. - Μειέηε ζεκάησλ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ. - Μέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ νηθνδνκηθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ γξαθείσλ ηνπ επηκειεηεξίνπ, κε πξνζσπηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή κε ηδηψηεο ηερληθνχο θαηά πξνηίκεζε. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

5 - Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΒΔΑ ή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Απνινγηζκνχ. - Ζ κέξηκλα γηα είζπξαμε θάζε εζφδνπ, ε πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πξνο εμφθιεζε ησλ ζπλδξνκψλ ηνπο. - Ζ δηαρείξηζε θάζε δαπάλεο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε απνδνρψλ θαη γεληθά απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ηεο Τπεξεζίαο. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ζηέγαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο θαη ησλ αθηλήησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θαζψο θαη ηελ θαιή ρξήζε ησλ επίπισλ θαη ζθεπψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπνίεζε θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε κεραλήκαηνο, πιηθνχ εθνδίνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ζχζηαζε Τπεξεζίαο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ραξηνζήκνπ θαη ινηπψλ ελζήκσλ θαη εληχπσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ λφκηκε θαη αθξηβή ραξηνζήκαλζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ είζπξαμεο θαη πιεξσκήο θιπ. - Ζ δηαρείξηζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ βηβιίνπ δηαρείξηζεο. Σν πνζφ ηεο ηακεηαθήο πξφβιεςεο ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ. 2. Σκήκα ηήξημεο ζεκάησλ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) Τπεξεζηψλ, Γηεζλψλ ρέζεσλ & Δθπαίδεπζεο-Καηάξηηζεο. ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ζ κειέηε θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ γεληθά πξάμεσλ, γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ γλσκνδνηηθνχ έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ ππφδεημε κέηξσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο βηνηερληθήο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. - Ζ εθπφλεζε ζρεδίσλ βηνηερληθήο θαη κεηαπνηεηηθήο αλάπηπμεο. - Ζ γλσκνδφηεζε επί ζεκάησλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ελ γέλεη αλαπηπμηαθψλ θαη ε ράξαμε βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ. - Ζ εηζήγεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ζπληνληζκφ νκάδσλ εξγαζίαο κε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. - Ζ κέξηκλα θαη ζπληνληζκφο γηα ηελ νξγάλσζε, ζπλδηνξγάλσζε, ζπκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε εθζέζεηο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ γηα ηελ πξνβνιή ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

6 - Ζ ζπγθέληξσζε θαη επηινγή ζηνηρείσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο βηνηέρλεο θαη ε πξνψζεζε γηα δεκνζίεπζή ηνπο ζην κεληαίν δειηίν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ θξνληίδα γηα ηελ παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζηνπο βηνηέρλεο ζ φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ κειψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν θαη ηξφπν, επί ησλ δηαηάμεσλ λφκσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα βηνηερληθά ζέκαηα. - Ζ ζχληαμε εγγξάθσλ πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ βηνηερλψλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. - Ζ ζπκβνιή γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. - Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηεχξπλζε ζπκκεηνρήο ησλ κηθξνκεζαίσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. - Ζ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο ησλ βηνηερληθψλ κειψλ θαη νξγαλψζεψλ ηνπο κε ην Δπηκειεηήξην, ε ζπγθέληξσζε ζέζεσλ θαη απφςεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πείξα ηνπο, ε αμηνιφγεζε θαη ν εκπινπηηζκφο απηψλ θαη ε ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. - Ζ νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε εκεξίδσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. - Ζ κειέηε θαη πξφηαζε κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ σο θαη ε απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. - Ζ ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ηεο βηνηερληθήο θίλεζεο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε κειέηε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνκεζαίσλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. - Ζ ζχληαμε κειεηψλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ. - Ζ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο (π.ρ. ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο θνηλνπξαμίεο, ηα θνξνινγηθά δεηήκαηα ηεο βηνηερλίαο θαη ησλ βηνηερλψλ, ηα αγνξαλνκηθά δεηήκαηα, ηε ρσξνηαμία ηεο βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο, πεξηβαιινληηθά θ.ά.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ζην ρψξν ηεο βηνηερλίαο. - χζηαζε ππεξεζίαο ρνξήγεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ΜΜΔ απφ ην Δπηκειεηήξην εθφζνλ πηζηνπνηεζεί απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο σο θνξέαο. - Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα: α) Δχξεζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο-παξαθνινχζεζεο απηψλ. β)τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ έληαμε ηνπ ΒΔΑ ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα. γ)δλεκέξσζε - έληαμε κειψλ ζε απηά. δ)δθαξκνγή πινπνίεζε Κνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, είηε απηνηειψο, είηε κε ηελ ζχζηαζε ελδηακέζνπ θνξέα. - πκκεηνρή ζε θνηλνηηθά θαη γεληθφηεξα δηεζλή δίθηπα ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δηεζλείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δπξσ-επηκειεηήξην, Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

7 - πλεξγαζία κε μέλνπο θνξείο κεηαπνίεζεο- Δκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. - πγθέληξσζε ηαμηλφκεζε παξαθνινχζεζε ζηνηρείσλ απφ έξεπλεο αγνξψλ γηα δηάθνξα πξντφληα, γηα ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιιεο ρψξεο. - Μειέηε αμηνπνίεζε ησλ εθζέζεσλ, ησλ εκπνξηθψλ καο αθνινχζσλ. - Οξγάλσζε εκεξίδσλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο. - Ζ νξγάλσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ΒΔΑ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, σο θαη ε νξγάλσζε Παλειιήλησλ ζπλεδξίσλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα. - Οξγάλσζε δηελέξγεηα θαη παξαθνινχζεζε εκπνξηθψλ επηκειεηεξηαθψλ απνζηνιψλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ. - Σήξεζε αξρείσλ ησλ κεηά ησλ μέλσλ θξαηψλ πκβάζεσλ. - Ζ κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην εμαγσγηθφ εκπφξην, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ εμαγσγέσλ βηνηερλψλ επί ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ γηα ηηο εμαγσγέο θαη επί ησλ δπλαηνηήησλ εμαγσγήο Διιεληθψλ πξντφλησλ ζε μέλεο ρψξεο. - Γεκηνπξγία, ηήξεζε εηδηθνχ αξρείνπ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ. - Οξγάλσζε ζχζηαζε θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηνπο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ δηαιέμεσλ θαη πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο βηνηερλψλ ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο έξεπλα ηεο αγνξάο, θνζηνιφγεζε, δηαθήκηζε, ηππνπνίεζε, δηάζεζε πξντφλησλ, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη γεληθά ηεο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο. - Ζ παξαθνινχζεζε ηεο βηνηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ σο θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ αλαθεξφκελσλ ζηηο αλάγθεο ηεο βηνηερλίαο ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. - Γηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ-επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ φζνλ αθνξά ηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηνβηνηέρλεο αιιά θαη ηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. - πλεξγαζία κε εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θνξείο νη νπνίνη πξνθεξχζζνπλ ή δηαρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο κέιε. - Αλαδήηεζε εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηκφξθσζε-θαηάξηηζε ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ - Παξέκβαζε πξνο θάζε αξκφδην νξγαληζκφ, θνξέα ή δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα ηελ πξνθήξπμε, επηδφηεζε ή ρξεκαηνδφηεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ - Δπηκέιεηα γηα ηελ ππνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ΒΔΑ κε εζληθνχο ή άιινπο αξκφδηνπο θνξείο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. - Μειέηε θαη παξαθνινχζεζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηνπ ΒΔΑ. - Σήξεζε αξρείνπ εθπαηδεπφκελσλ θαζψο θαη αξρείνπ θάζε πιηθνχ θαη εγγξάθνπ ζρεηηθψλ κε ηα δεηήκαηα θαηάξηηζεο-εθπαίδεπζεο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

8 3. Σκήκα Μεηξψνπ-ΓΔΜΖ-ΤΜ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ζ ηήξεζε εηδηθνχ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΠΧΝΤΜΗΧΝ θαηά λνκηθή κνξθή ησλ Βηνηερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ΒΔΑ. - Ζ ηήξεζε ηνπ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ησλ Βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ΒΔΑ. - Ζ έγθαηξε παξαθνινχζεζε ηεο ίδξπζεο, κεηαβνιήο, ηξνπνπνίεζεο, δηάιπζεο ή πηψρεπζεο ησλ Βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ΒΔΑ θαη ε αλάινγε ηαθηνπνίεζε ησλ ηεξνπκέλσλ κεηξψσλ Δπσλπκηψλ θαη Γηαθξηηηθψλ Σίηισλ. - Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ εγγξαθήο ζηα κέιε ηνπ ΒΔΑ, ε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ή ηνπ ηδηφρεηξνπ ηεο ππνγξαθήο απηψλ, ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνέιεπζεο εκπνξεπκάησλ θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Μεηξψνπ. - Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ρξήζεο ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ζε λεντδξπφκελεο ή ηξνπνπνηνχκελεο Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, ηνπηθήο αξκνδηφηεηαο ΒΔΑ. - Ζ ρνξήγεζε θσδηθψλ αξηζκψλ ζήκαλζεο θνζκεκάησλ θαη ε έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο, ζε θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγέο θνζκεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ΒΔΑ, θαζψο θαη ε ηήξεζε εηδηθνχ κεηξψνπ θαηά θσδηθφ αξηζκφ. - Ζ ζχληαμε ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαηαιφγνπ πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη δεηγκαηνιεπηψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ δηελέξγεηα Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ, Γεηγκαηνιεςηψλ θαη Γηαηηεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. - Ζ ηήξεζε εηδηθνχ αξρείνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε εθινγηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ σο θαη θάζε άιιεο ππεξεζηαθήο δηεξγαζίαο ζρεηηθέο κε ηηο εθινγέο. - Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ, λφκσλ, θαλνληζκψλ, δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, θιπ., γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα επί κέξνπο Δπηκειεηήξηα, θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν ιεηηνπξγνχζαο Γεπηεξνβάζκηαο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Δπηκειεηεξηαθήο Καηάηαμεο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ. - Ζ κειέηε, ε δηαρείξηζε θαη ε ππεξεζηαθή πινπνίεζε θάζε ζέκαηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Μεηξψνπ. - Ζ ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ. - Ίδξπζε (ζχζηαζε εηαηξείαο θαη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο) πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ΟΔ, ΔΔ, ΗΚΔ, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο κηαο ηάζεο. - Έιεγρνο λνκηκφηεηαο θαηαζηαηηθνχ ή ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ. - Καηαρψξηζε φισλ ησλ λεντδξπφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, ρνξήγεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο κε αξηζκφ Μεηξψνπ ΓΔΜΖ, έθδνζε πηζηνπ/θψλ Γ.Δ.ΜΖ ηεο επηρ/ζεο κε ηζρχ έλαληη δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, δεκνζίεπζε Αλαθνηλψζεσλ θαη Απνθάζεσλ θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ θαη ιήςε ηνπ εηδηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ πηζηνπνίεζεο ηεο ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

9 θαηαρψξεζεο (ΚΑΚ), απηεπάγγειηεο θαηαρσξίζεηο, δηνξζψζεηο, κεηαβνιέο θαη δηαγξαθέο ζηνηρείσλ θαη γεληθά θάζε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 3419/2005, φπσο ηζρχεη. - Κάζε πξάμε ζπλαθήο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ Γ.Δ.ΜΖ θαη δηαζχλδεζε κε ην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ, ή φπνηνλ άιιν θνξέα λνκηκνπνηείηαη σο ππφρξενο ή ζπλππφρξενο ηεο ηήξεζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. - Αλάξηεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ησλ λεντδξπνκέλσλ εηαηξεηψλ ΟΔ,ΔΔ, ΔΠΔ,Μ.ΔΠΔ, ΑΔ, ΗΚΔ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΓΔΜΖ. - Γηαβίβαζε φισλ ησλ πξάμεσλ ζχζηαζεο ηξνπνπνίεζεο - ιχζεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ζην Πξσηνδηθείν. - Υνξήγεζε αληηγξάθσλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, επηθπξσκέλα απφ ηελ ππεξεζία ΓΔΜΖ. - Γηαβίβαζε φισλ ησλ πξάμεσλ ησλ λεντδξπνκέλσλ ΑΔ (ζχζηαζε ζπγθξφηεζε Γ, πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θ.ι.π) ζηελ αξκφδηα πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη έγθξηζε. - Γηαβίβαζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο, πξνο δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν. - Σήξεζε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Μεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ κεηαβνιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. - Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ επηκειεηεξηαθήο θαηάζηαζεο δηαγξαθήο κειψλ ΒΔΑ. - Ζ πιήξεο θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ απφ πιεπξάο αλάιπζεο, ζρεδίαζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ηεθκεξίσζεο, πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ θαη ζχληαμεο εηδηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ζθνπηκφηεηαο. - Φξνληίδα γηα ηελ παξαιαβή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, ηε ζχλδεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. - Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΒΔΑ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. - Δηζήγεζε πξνηάζεσλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ ΒΔΑ γηα ηηο αλάγθεο ζε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ΒΔΑ. - Δπζχλε γηα ηελ αζθάιεηα (security). Σν Σκήκα ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε ρνξήγεζε θσδηθψλ πξφζβαζεο (passwords) αλάινγα κε ην επίπεδν επζχλεο θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο εθάζηνπ ππαιιήινπ. - Δπζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν ζπλδέζεσλ κε ΤΕΔΤΞΗ (Ζι. Σαρπδξνκείν, πξνζβάζεηο ζην Γηαδίθηπν) - Δπζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο (WEB site) ηνπ ΒΔΑ. - Παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπ ΒΔΑ, φπσο Ζιεθηξνληθή Πιεξσκή ζπλδξνκήο κέζσ θάξηαο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ, ρνξήγεζε θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ην Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ, ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Κπβεξλεηηθήο Πχιεο ΔΡΜΖ, ηελ πξνψζεζε ησ on-line ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο βηνηέρλεο-κέιε ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

10 4. Σκήκα Σχπνπ, Δθδφζεσλ, Γεκνζίσλ ρέζεσλ & ηήξημεο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ππάγνληαη: - Ζ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηνπ ηχπνπ θαη θάζε άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ. - Ζ επηκέιεηα γηα ηηο εθδφζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε απνζηνιή απηψλ ζηα κέιε θαη ηνπο Οξγαληζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. - Ζ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ Γειηίσλ Σχπνπ, επί ησλ πάζεο θχζεσο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ θαη πεξηνδηθνχ νηθνλνκηθνχ ηχπνπ θαη ε ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ γηα δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. - Ζ κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο κε λέεο εθδφζεηο θαη γεληθά έληππν πιηθφ. - Ζ επηκέιεηα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, γηα ηελ ππνδνρή θαη θηινμελία ησλ μέλσλ απνζηνιψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Σκήκαηα θαη Γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε, ε πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πξφζθιεζε ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ε επηκέιεηα γηα ηελ έθδνζε απνζπαζκάησλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΔ θαη ηνπ Γ θαη πξνψζεζή ηνπο ζηα αξκφδηα Σκήκαηα. - Ζ επηκέιεηα γηα ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ. - Ο ρεηξηζκφο θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ε ηήξεζε αξρείνπ θαη επξεηεξίνπ ησλ ζεκάησλ απηψλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε γξακκαηεηαθή ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο. - Ζ ηήξεζε Βηβιίνπ Δπηηξνπψλ θαη πκβνπιίσλ πνπ κεηέρνπλ σο εθπξφζσπνη ηνπ ΒΔΑ κέιε ηνπ Γ θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ο ρεηξηζκφο θάζε ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ Κεληξηθή Έλσζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ. - Ζ ηήξεζε αξρείνπ άξζξσλ θαη νκηιηψλ ησλ κειψλ ηεο ΓΔ. - Ζ πξνεηνηκαζία ζεκάησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο ΓΔ θαη ηνπ Γ ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο, πλέδξηα, εκηλάξηα, Ζκεξίδεο, πλαληήζεηο, θιπ. - Ζ ηήξεζε βηβιίνπ παξνπζίαο ησλ κειψλ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ ΒΔΑ. - Ζ επηκέιεηα γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεσο ησλ αηζνπζψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Μέξηκλα γηα ηε δηελέξγεηα εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο. - Ζ ηήξεζε αξρείνπ απνηειεζκάησλ αξραηξεζηψλ αλάδεημεο κειψλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο. - Ζ γλσκνδφηεζε επί νηνπδήπνηε λνκηθνχ δεηήκαηνο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

11 - Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ δηα ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ εθπξνζψπεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαηφπηλ εληνιήο. - Ζ παξαθνινχζεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. - Ζ κέξηκλα γηα ηε λνκηθή δηαζθάιηζε ηεο Γηνίθεζεο, σο πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο. - Ζ κέξηκλα γηα ηε λνκηθή δηαζθάιηζε ησλ πφξσλ, ησλ απαηηήζεσλ, θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. - Ζ ζπγθέληξσζε ηεο λνκηθήο χιεο θαη ε κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία Ννκηθήο Βηβιηνζήθεο. - Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάζεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ - Ζ ζπγθέληξσζε, θαηαρψξηζε, ηαμηλφκεζε ηεο λνκηθήο χιεο, ε πξφζβαζε θαη ν ρεηξηζκφο ζε ειεθηξνληθή Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ (Ννκηθή Βηβιηνζήθε). - Ζ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζε λνκηθήο θχζεο εξσηήκαηα, κε παξνρή γλψκεο, λνκηθήο θαηεχζπλζεο θαη ρνξήγεζε λνκνζεηεκάησλ θαη Απνθάζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Άξζξν 4 Γηάξζξσζε ζέζεσλ Πξνζσπηθνχ 1. Σαθηηθφ-Μφληκν Πξνζσπηθφ Α. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ-κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΒΔΑ, νξίδνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα σο αθνινχζσο: ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΚΛΑΓΟ- ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔ Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ 16 Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, 1 Δηδηθφηεηα Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ 1 Κιάδνο ΠΔ Μεηαθξαζηψλ-Γηεξκελέσλ 1 Δηδηθφηεηα Αγγιηθή Γιψζζα 1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔ Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ 3 Κιάδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 2 Δηδηθφηεηεο: α) Πιεξνθνξηθήο β) Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ 1 1 πζηεκάησλ Κιάδνο ΣΔ Ζιεθηξνινγίαο 1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔ Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ 12 Κιάδνο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ 12 Δηδηθφηεηεο: α) Πξνγξακκαηηζηψλ 3 β) Υεηξηζηψλ Ζ/Τ 9 Κιάδνο ΓΔ Μεηαθξαζηψλ-Γηεξκελέσλ Δηδηθφηεηα: Ηηαιηθήο 1 Κιάδνο ΓΔ Σειεθσλεηψλ 3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΔ ΘΔΔΙ ΚΛΑΓΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

12 Κιάδνο ΤΔ Δπηκειεηψλ 2 Κιάδνο ΤΔ Καζαξηφηεηαο 2 56 ΤΝΟΛΟ 2. Πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ Β. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΒΔΑ, κε ζρέζε εξγαζία ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξίδνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα σο αθνινχζσο: ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΧΝ Κιάδνο ΠΔ Δηδηθφηεηα: ηαηηζηηθήο 1 ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚ. ΘΔΔΙ ΚΛΑΓΩΝ 1 Γ. Οη πξνζσξηλέο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΒΔΑ, κε ζρέζε εξγαζία ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νξίδνληαη θαηά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα σο αθνινχζσο: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΚΛΑΓΟ- ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ-ΚΛΑΓΟ- ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔ Κιάδνο ΣΔ Ζιεθηξνληθψλ (Ν.2702/1999) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΔ Κιάδνο ΤΔ/ Δπηκειεηψλ Δηδηθφηεηα: Οδεγφο (Ν.4038/2012 άξζξ. 17, ΦΔΚ 14 Α )) ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚ. 1 ΘΔΔΙ ΚΛΑΓΩΝ 1 1 Οη αλσηέξσ πξνζσξηλέο ζέζεηο θαηαξγνχληαη κε ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ηηο θαηέρνπλ. 3. Πξνζσπηθφ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο Οη ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε έκκηζζε εληνιή θαζνξίδνληαη ζε κία (1) ζέζε δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί δηθεγφξσλ δηαηάμεηο. Άξζξν 5 Πξνζφληα Γηνξηζκνχ 1. Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ησλ θιάδσλ ηαθηηθνχκφληκνπ πξνζσπηθνχ νξίδνληαη ηα θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315 Α ). ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

13 2. Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 (ΦΔΚ 315 Α ). 3. Πξνζφλ δηνξηζκνχ γηα ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο νξίδεηαη άδεηα «παξ Αξείσ Πάγσ» γηα ηε κία (1) ζέζε Άξζξν 6 Πξντζηάκελνη 1. Σεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΒΔΑ πξνΐζηαληαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ θαη εάλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ πξνΐζηαληαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνχ- Λνγηζηηθνχ ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΑΥ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. 2. Σσλ Σκεκάησλ ηνπ ΒΔΑ, πξνΐζηαληαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Κιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ θαη αλ δελ ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ΗΓΑΥ ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ. Άξζξν 7 Παξάξηεκα ζχλζεζεο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ ΒΔΑ (Δπηζπλάπηεηαη) Άξζξν 8 Σειηθή Γηάηαμε 1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ην Π.Γ. 129/96 «Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ (ΒΔΑ)» θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη άιισο ηα ηεο Οξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θαζψο θαη ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. 2. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη έλα κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 3. ηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Αζήλα,. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

14 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

15 ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

16 ΘΔΜΑ 3ν «Δθπξνζσπήζεηο» «Ο Κνο γνπξόο κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ δεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο θνπξέσλ θνκκσηώλ ησλ παξαθάησ Γήκσλ: Ακαξνπζίνπ Νέαο Ησλίαο Λπθφβξπζεο Πεχθεο Παπάγνπ- Υνιαξγνχ Φηινζέεο- Φπρηθνχ θαη Υαιαλδξίνπ θαη πξνηείλεη σο αληηθαηαζηάηε ηνπ (ηαθηηθό κέινο) ηνλ θν Σξηράθε Γεώξγην. ηνπο Γήκνπο Παπάγνπ- Υνιαξγνχ Φηινζέεο- Φπρηθνχ θαη Υαιαλδξίνπ πξνηείλεη σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θν Λαδάξνπ Μηραήι.» ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θ.γ.γνπξνύ από ηηο Δμεηαζηηθέο Δπηηξνπέο Κνπξέσλ-Κνκκσηώλ ζηνπο Γήκνπο Ακαξνπζίνπ, Ν. Ισλίαο, Λπθόβξπζεο- Πεύθεο από ηνλ θ.γ.σξηράθε (ηαθηηθό κέινο) θαη ζηνπο Γήκνπο Παπάγνπ-Υνιαξγνύ, Φηινζέεο Φπρηθνύ θαη Υαιαλδξίνπ από ηνλ θ.γ.σξηράθε κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Λαδάξνπ Μηρ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεηαη ν νξηζκόο ησλ θ.θ.γ.καξακπίλα (ηαθηηθόο) θαη Ι.Καπιάλε (αλαπιεξσκαηηθόο) ζηελ Δπηηξνπή Φηιηθνύ Γηαθαλνληζκνύ ηνπ Γήκνπ Αραξλώλ, σο εθπξνζώπσλ ηνπ ΒΔΑ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

17 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Δ Ι 1 ε ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ «Εθάπαξ η πληπωμή θόπων και πποζηίμων για θοπολογικέρ παπαβάζειρ ζύμθωνα με ηον νέο Κώδικα Φοπολογίαρ Ειζοδήμαηορ». «Δθάπαμ ζα θαινύληαη λα πιεξώλνπλ πιένλ νη επηηεδεπκαηίεο ηνπο θόξνπο θαη ηα πξόζηηκα πνπ βεβαηώλνληαη από ηνπο θνξνινγηθνύο ειέγρνπο, θαζώο από ηελ 1ε Απγνύζηνπ θαηαξγήζεθε ε δπλαηόηεηα εμόθιεζεο ησλ πνζώλ απηώλ έσο θαη ζε 36 κεληαίεο δόζεηο. Δηδηθόηεξα κε εγθύθιην, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ θνηλνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4172/2013, γηα ην λέν Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε εθάπαμ θαηαβνιή ησλ θόξσλ θαη πξνζηίκσλ. πγθεθξηκέλα: 1. Ο θόξνο πνπ βεβαηώλεηαη: Με βάζε θύιιν ειέγρνπ πνπ έγηλε νξηζηηθό, ιόγσ κε άζθεζεο ή εθπξόζεζκεο άζθεζεο πξνζθπγήο, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηε βεβαίσζε κήλα. Μεηά από δηνηθεηηθό ζπκβηβαζκό κε ηελ ΓΟΤ (κε βάζε πξαθηηθό απνδνρήο ηεο δηαθνξάο θη αθνύ πξνεγεζεί ε άκεζε εμόθιεζε ηνπ 1/5 ηεο δηαθνξάο), θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ κήλα. Με βάζε απόθαζε δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηε βεβαίσζε κήλα. 2. Αλ αζθεζεί από ηνλ θνξνινγνύκελν εκπξόζεζκε πξνζθπγή, βεβαηώλεηαη ακέζσο από ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ, πνζνζηό 50% ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ θύξηνπ θόξνπ, πξόζζεηνπ θόξνπ θαη ινηπώλ ζπκβεβαηνύκελσλ κε απηόλ θόξσλ θαη ηειώλ. Σν πνζό απηό βεβαηώλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηε βεβαίσζε κήλα. 3. Φόξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο πνπ βεβαηώλνληαη, βάζεη πξνζσξηλνύ θύιινπ ειέγρνπ, πνπ εθδόζεθε κεηά από πξνζσξηλό έιεγρν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνύ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ελόο πέκπηνπ (1/5) απηώλ, ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

18 θαηαβάιινληαη, θαηά ην ππόινηπν κέξνο απηώλ, εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί. Οη δηαηάμεηο Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ γηα πξάμεηο επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ, εηζθνξώλ θαη πξνζηίκσλ πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ 1ε Απγνχζηνπ Οη παιαηφηεξεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ γηα πξάμεηο επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ, εηζθνξώλ θαη πξνζηίκσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2013, πξνβιέπνπλ ηελ εμόθιεζε ησλ πνζώλ ηα νπνία έρνπλ θαηαινγηζζεί ζε 12, 18, 24 ή 36 κεληαίεο δόζεηο, αλάινγα κε ην ύςνο ησλ πνζώλ απηώλ. 2 ε ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ «Από ηελ 1 ε Οθησβξίνπ ην ΚΔΑΟ μεθηλά ηηο πξώηεο εηδνπνηήζεηο ζε νθεηιέηεο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ». «Όπσο ήδε ζαο έρνπκε ελεκεξώζεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 4172/2013, πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ (ΚΔΑΟ). Σν ΚΔΑΟ ζα αλαιάβεη ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ηνπ ΟΑΔΔ, ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ, θαζώο θαη ηε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. ε πξώηε θάζε ζην ΚΔΑΟ ζα δηαβηβαζηνύλ απφ νη ιεμηπξόζεζκεο αζθαιηζηηθέο νθεηιέο ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ θαη ηνπ ΟΑΔΔ, ελώ νη αληίζηνηρεο νθεηιέο ηνπ ΟΓΑ θαη ηνπ ΔΣΑΑ ζα δηαβηβαζηνύλ από Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ζα δηαβηβάδνπλ ζην ΚΔΑΟ νθεηιέο ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ 5.000,00 (θύξηα νθεηιή θαη ηπρόλ επηβαξύλζεηο). Όζνλ αθνξά ζηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ εθπέζεη ξύζκηζεο, απηέο δηαβηβάδνληαη ζην ΚΔΑΟ εθόζνλ ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νθεηιήο (θύξηα νθεηιή θαη ηπρόλ επηβαξύλζεηο) ππεξβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ηηο 5.000,00. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

19 Οη νθεηιέο ζπλνιηθνύ πνζνύ (θύξηα νθεηιή θαη ηπρόλ επηβαξύλζεηο) θάησ ησλ 5.000,00 εμαθνινπζνύλ λα εηζπξάηηνληαη από ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο έρεη πεξηζζόηεξεο από κία νθεηιέο ζηνλ ίδην αζθαιηζηηθό νξγαληζκό, απηέο αζξνίδνληαη, θαη δηαβηβάδνληαη ζην ΚΔΑΟ εθόζνλ αζξνηζηηθά ππεξβαίλνπλ ηηο 5.000,00. Δάλ όκσο νη νθεηιέο είλαη ζε δηαθνξεηηθνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, εμεηάδεηαη εάλ ην άζξνηζκα αλά θνξέα ππεξβαίλεη ηηο 5.000,00 θαη όρη ην άζξνηζκα ζε όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο. Σελ 1ε Οθησβξίνπ ζα μεθηλήζεη ην Kέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ ηελ απνζηνιή ησλ πξώησλ εηδνπνηήζεσλ ζε νθεηιέηεο γηα ηελ εμόθιεζε ή ξύζκηζε ησλ ρξεώλ ηνπο. ύκθσλα κε εγθύθιην πνπ εμέδσζε ην ΙΚΑ ηα Σακεία Δίζπξαμεο Δζόδσλ ηνπ IKA-ETAM θαη νη ηακεηαθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα απνηεινύλ πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ KEAO. ηηο ππεξεζίεο απηέο ζα εμαθνινπζήζνπλ θαλνληθά λα εθηεινύληαη νη εξγαζίεο εμόθιεζεο θαη ξύζκηζεο νθεηιώλ θαη γηα ηηο νθεηιέο πνπ κεηαθέξνληαη ζην KEAO. H κεηαθνξά ησλ νθεηιώλ ζην KEAO έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη από 1/10/2013 απνζηέιινληαη νη πξώηεο εηδνπνηήζεηο γηα ηαθηνπνίεζε νθεηιώλ (εμόθιεζε / ξύζκηζε)». H ΓIAΓIKAIA ηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε ζα πξνβιέπεηαη πξνζεζκία 20 εκεξώλ γηα ηελ εμόθιεζε ή ξύζκηζε ηεο νθεηιήο. H αηνκηθή εηδνπνίεζε ζα απνζηέιιεηαη εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία πνπ δηαβηβάζηεθε από ην Σακείν (IKA θαη OAEE ζε πξώην ζηάδην) ε Πξάμε Βεβαίσζεο Οθεηιήο. Mεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ ν νθεηιέηεο δελ πξνρσξήζεη ζε εμόθιεζε ή ξύζκηζε ηεο νθεηιήο, νη ππεξεζίεο ηνπ KEAO ζα μεθηλνύλ ηε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ζύκθσλα κε ηνλ Kώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. Ο Πξντζηάκελνο Ο Γ/ληήο» 3 ε ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

20 «Σα Νέα Πξόζηηκα γηα κε έθδνζε, έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ». «Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ (Ν.4174/2013) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα άξζξα 55 θαη 66, επήιζαλ κεηαβνιέο ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε έθδνζε, ηελ έθδνζε αλαθξηβώλ, πιαζηώλ, εηθνληθώλ θαη ηε ιήςε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Με ηελ ΠΟΛ. 1210/2013 πνπ θνηλνπνίεζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη αλαιύνληαη ζέκαηα όπσο ηα πξόζηηκα ΚΦΑ ΚΒ, ηα πξόζηηκα ΦΠΑ γηα πιαζηά, λνζεπκέλα ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία θαζώο θαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηηο αλσηέξσ παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρηεθαλ γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α) κέρξη θαη 25/7/2013 β) από ηηο 26/7/2013 θαη κεηά όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.4174/2013. ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εγθύθιην ην λέν πνηλνιόγην πξνβιέπεη ηα εμήο: 1. Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ (απφδεημε ιηαληθήο, ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θιπ) φηαλ ε απνθξπβείζα αμία είλαη κέρξη 5000 επξψ: Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από έσο θαη επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα: επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ε αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία (πξώελ βηβιία Β θαηεγνξίαο ) επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ε αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία (πξώελ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ). Σν αλώηαην όξην ηνπ πξνζηίκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά ηελ πξώηε έθδνζε απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην 15πιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηώλ, γηα θάζε θαηεγνξία παξαβάζεσλ, θαη θαηά ηε δεύηεξε έθδνζε απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ην 30πιάζην ησλ πξνζηίκσλ απηώλ, γηα θάζε θαηεγνξία παξάβαζεο. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

21 Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εθεμήο, επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα: επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ή αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά ζηνηρεία (πξώελ βηβιία Β θαηεγνξίαο) επξψ γηα θάζε κε εθδνζέλ ή αλαθξηβώο εθδνζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία (πξώελ βηβιία Γ θαηεγνξίαο). 2. Με έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ (απνδείμεηο ιηαληθήο, ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, θ.ιπ.), φηαλ ε απνθξπβείζα αμία είλαη άλσ ησλ επξψ: Από ηηο 26 Ηνπιίνπ 2013 θαη εθεμήο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κε ην 40% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ απνθξύθηεθε, κε ειάρηζην ύςνο πξνζηίκνπ ηα επξώ. 3. Έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ: Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 26 Ινπιίνπ θαη εθεμήο, ην πξόζηηκν σο πξνο ηελ αμία ή όηαλ ζθξαγηζηεί ή ζεσξεζεί κε κε λόκηκν ηξόπν, αλέξρεηαη ζην 100% ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ην πξόζηηκν αλέξρεηαη ζην 100% ηεο αμίαο γηα ην δηάζηεκα από 26 Ινπιίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 ην πξόζηηκν αλέξρεηαη ζε επξώ γηα θάζε εθδνζέλ ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά ζηνηρεία θαη επξώ γηα θάζε εθδνζέλ ζηνηρείν, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά ζηνηρεία. 4. Έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ: Από ηηο 26 Ινπιίνπ 2013 θαη εθεμήο επηβάιιεηαη πξόζηηκν : - Χο πξνο ηελ αμία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ αλέξρεηαη ζην 50% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ή ηεο κεξηθώο εηθνληθήο ή 25% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ, όηαλ δελ είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο. - Χο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδόηε όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινχζε ζε θαιή πίζηε: ζην 50% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ - Χο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδόηε όηαλ ν ιήπηεο ηεινχζε ζε θαιή πίζηε: ζην 100% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

22 5. Λήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ αμία: Από ηηο 26 Ινπιίνπ 2013 επηβάιινληαη ηα εμήο πξόζηηκα: - 50% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ή ηεο κεξηθώο εηθνληθήο ή 25% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ όηαλ δελ είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο φηαλ πξνθχπηεη κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. - 15% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο. Δλδεηθηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ε δηάηαμε απηή είλαη: α)τπόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θνξνινγνύληαλ κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. β)τπόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ όηαλ κε ηε ιήςε ηνπ εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ επέξρεηαη αύμεζε ηεο δεκίαο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, κε ηα αλσηέξσ δελ ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πεξί ζπκςεθηζκνύ ηεο δεκίαο ζε επόκελα νηθνλνκηθά έηε. γ) Αγνξά παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία δελ έρνπλ δηελεξγεζεί νη αληίζηνηρεο απνζβέζεηο ηεο εηθνληθήο αμίαο ή ηεο κεξηθώο εηθνληθήο αμίαο ζην νηθείν θνξνινγηθό έηνο. 6. Λήςε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην πξφζσπν, απφ 26 Ηνπιίνπ θαη εθεμήο: - 25% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ, όηαλ ν ιήπηεο δελ ηεινχζε ζε θαιή πίζηε, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. -15% ηεο αμίαο ησλ εηθνληθώλ ζηνηρείσλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, όηαλ ν ιήπηεο ηεινχζε ζε θαιή πίζηε. 7. Λνηπέο πεξηπηψζεηο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, απφ 26 Ηνπιίνπ 2013 θαη εθεμήο: επξώ αλά ζηνηρείν, κε αλώηαην ύςνο πξνζηίκνπ ηηο επξώ αλά ειεγρόκελν, όηαλ ε εηθνληθόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο αλαγξαθείζαο ζπλαιιαγήο, ε νπνία απνδεηθλύεηαη όηη αθνξά άιιε ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

23 ππνθξππηόκελε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη θαηά ζπλέπεηα ε έθδνζε ηνπ εηθνληθνύ ζηνηρείνπ δελ επηθέξεη θακία απώιεηα εζόδσλ ζρεηηθά κε θόξνπο. 8. Λνηπέο απηνηειείο παξαβάζεηο (έθδνζε αζεψξεησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, κε θαηαρψξεζε θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζηα βηβιία, θ.ιπ.): Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 26 Ηνπιίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, επηβάιιεηαη πξόζηηκν: επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία. Από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εθεμήο, ην πξόζηηκν αλέξρεηαη ζε: επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί απινγξαθηθά βηβιία επξψ γηα θάζε παξάβαζε, εθόζνλ ν παξαβάηεο ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία. 9. Πξφζηηκα ΦΠΑ γηα πιαζηά, λνζεπκέλα ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία: Όζνλ αθνξά ηνλ ΦΠΑ, όηαλ κεηά από έιεγρν απνδεηρζεί όηη ν ιήπηεο εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ ή ζηνηρείνπ, ην νπνίν λόζεπζε απηόο ή άιινη γηα ινγαξηαζκό ηνπ, δηελήξγεζε έθπησζε θόξνπ εηζξνώλ ή έιαβε επηζηξνθή θόξνπ ή σο εθδόηεο δελ απέδσζε θόξν, κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, επηβάιιεηαη πξόζηηκν ηζόπνζν κε ην 50% ηνπ θόξνπ πνπ εμέπεζε ή πνπ επηζηξάθεθε ή δελ απέδσζε, αλεμάξηεηα κε ην εάλ δελ πξνθύπηεη ηειηθά πνζό θόξνπ γηα θαηαβνιή. Σν πξόζηηκν απηό επηβάιιεηαη θαη ζηα πξόζσπα πνπ έιαβαλ επηζηξνθή θόξνπ κε βάζε πιαζηά, εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ εμέδσζαλ νη ίδηνη. Σν λέν πνηλνιφγην ηεο Δθνξίαο κε παξαδείγκαηα ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 1 : Μη έκδοζη 40 αποδείξευν αξίαρ κάηυ ηυν εςπώ εκάζηη από αςηοαπαζσολούμενο πος ηηπεί βιβλία εζόδυν-εξόδυν (ενηοπιζμόρ παπαβάζευν καηά ηον ππώηο θοπολογικό έλεγσο μέζα ζηο έηορ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

24 Μέσπι * Πξόζηηκν 800 επξώ γηα θάζε κε εθδνζείζα απόδεημε. * Πεξηνξηζκόο πξνζηίκνπ ζην 15πιάζην ηωλ 800 επξώ (εθαξκόδεηαη αλώηαην όξην-πιαθόλ) Από και εθεξήρ * Πξόζηηκν επξώ γηα θάζε κε εθδνζείζα απόδεημε ρωξίο αλώηαην όξην ζην ζπλνιηθό πνζό ηωλ πξνζηίκωλ Σπλνιηθό πξόζηηκν Σπλνιηθό πξόζηηκν 15 Φ 800 = Φ = ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2 : Μη έκδοζη ηιμολογίος αξίαρ πάνυ από εςπώ ( εςπώ) Μέσπι * Πξόζηηκν ηζόπνζν ηεο απνθξπβείζαο αμίαο ζπκβηβαδόκελν ζην ½ Από και εθεξήρ * Πξόζηηκν ίζν κε ην 40% ηεο απνθξπβείζαο αμίαο Αξία Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Αξία Ππόζηιμο ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 3: Έκδοζη πλαζηού θοπολογικού ζηοισείος αξίαρ εςπώ Μέσπι Από και εθεξήρ Πξόζηηκν δηπιάζην ηεο αμίαο ζπκβηβαδόκελν ζην ½ Πξόζηηκν ηζόπνζν ηεο αμίαο Αξία Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Αξία Ππόζηιμο ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 4: Έκδοζη ή λήτη εικονικού θοπολογικού ζηοισείος αξίαρ εςπώ Μέσπι Από και εθεξήρ Πξόζηηκν δηπιάζην ηεο αμίαο ζπκβηβαδόκελν ζην Πξόζηηκν ½ ίζν κε ην 50% ηεο αμίαο Αξία Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Αξία Ππόζηιμο ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

25 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 5: Μη καηαβολή Φ.Π.Α. λόγυ λήτηρ εικονικού ζηοισείος αξίαρ εςπώ Μέσπι Πξόζηηκν ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηνπ Φ.Π.Α. ζπκβηβαδόκελν ζην 1/3 Από και εθεξήρ Πξόζηηκν ίζν κε ην 50% ηνπ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Ππόζηιμο ςμβιβαζμόρ Φ.Π.Α. Ππόζηιμο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΑΤΛΟ ΡΑΒΑΝΗ ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΙΑΜΔΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Γ.. Νο 21 της 14 ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:66/3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ Hκέξα: Σεηάξηε πλεδξίαζε: 15.1.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ Γηεύζπλζε Βηνηερλίαο θαη Αλάπηπμεο Α. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ» - 1 - Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ.

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ. Διιεληθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 3 επηεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ Αξηζ. Πξση.: 50070 & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟ: Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα