ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ. ah. rp Q r A ~ n,j / & /~L ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ. ah. rp Q r A ~ n,j / & /~L ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2010"

Transcript

1 ΑΔΑ: 4Ι0Β 1-Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Τ.Κ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX : Αναστάσεως & Τσιγάντε : ΠΑΠΑΓΟΥ : Α. Γκουρβέλου : , -8510, -8512, ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 19 Νοεμβρίου 2010 Αριθ.Πρωτ. 81/ 53534/5213 ΠΡΟΣ: Οπως πίνακας διανομής ΜΓ' Γ Π Ν Α ΙΑ ΦΟΡ ΓΗΓΟΝ taaaaoc e γη o / J n h v ah. rp Q r A ~ n,j / & /~L ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία μεταφορικών εταιριών σύμφωνα με το ν.3887/2010 (ΦΕΚ Α Ί 7 4 / ΑΔΑ 4ΙΚ81-0) «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» ΣΧΕΤ. : α) Η Β1/ 47832/4533/ εγκύκλιος (ΑΔΑ 4ΙΚ81-6) β) Η Β 1/47883/4534/2010 (ΦΕΚ1644/Β/ / ΑΔΑ 4ΙΞΨ1-Ξ) υ.α. Στη συνέχεια της Β1/ 47832/4533/ εγκυκλίου με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» και της Β1/47883/4534/2010 u.a., διευκρινίζονται τα εξής: Ίδρυση μεταφορικών εταιριών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3887/2010 οι εταιρίες που μπορούν να συστήνονται και να λειτουργούν ως μεταφορικές με την έναρξη ισχύος του νόμου είναι νομικής μορφής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση, μετατροπή ή συγχώνευση μεταφορικής εταιρίας και σε κάθε αύξηση κεφαλαίου της γίνεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7. Οι ήδη λειτουργούσες μεταφορικές εταιρίες με τη μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. θεωρείται ότι πληρούν την απαίτηση του νόμου ως προς τη νομική μορφή. Δεν απαιτείται δηλαδή εκ νέου αποτίμηση των παγίων περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου, είναι δυνατή ωστόσο εκ νέου η αποτίμηση αυτών από την

2 Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3887/2010, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αίτησης των νομίμων εκπροσώπων τους. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3887/2010 η αποτίμηση της άυλης υπεραξίας των εισφερόμενων ΦΔΧ γίνεται με βάση την εισφορά που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση μιας αντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση με αυτήν. Η σχετική εισφορά προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010. Διευκρινίζεται ότι, επειδή για τα κυκλοφορούντο πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 ΦΔΧ αυτοκίνητα, παρέχεται το δικαίωμα αντικατάστασης με άλλα μικρότερου ή μεγαλύτερου μικτού βάρους, για την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας αυτών λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του ΦΔΧ αυτοκινήτου που μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία ανάλογα με την κατηγορία της άδειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως του μικτού βάρους του ήδη κυκλοφορούντος ΦΔΧ αυτοκινήτου. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μικτά βάρη των φορτηγών αυτοκινήτων καθορίζονται από: α) το π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) το ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α') και την u.a. Β2/24688/1892/2006 (ΦΕΚ 556 Β-) για τα νομαρχιακά ΦΔΧ αυτοκίνητα του ν.1073/80 και του ν.δ 531/70. Για τα βυτιοφόρα ΦΔΧ αυτοκίνητα μεταφοράς λυμάτων λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος του ήδη κυκλοφορούντος ΦΔΧ αυτοκινήτου, καθώς για την αύξηση του μικτού βάρους των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001. Η κτήση ΦΔΧ αυτοκινήτων από τις μεταφορικές εταιρίες που ιδρύονται σύμφωνα με το ν.3887/2010 μπορεί να γίνει είτε κατόπιν μεταβίβασης είτε με χορήγηση άδειας ΦΔΧ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το άρθρο 5 είτε με μίσθωση ΦΔΧ. Μετά την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του πρώτου ΦΔΧ αυτοκινήτου στο όνομα της εταιρίας, εκδίδεται βεβαίωση λειτουργίας μεταφορικής εταιρίας σύμφωνα με το ν. 3887/2010. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται τόσο για τις νέες εταιρίες που θα ιδρυθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου όσο και για τις ήδη λειτουργούσες εφόσον συγχωνευτούν και μετατραπούν σε Α.Ε ή Ε.Π.Ε καθώς και για τις ήδη λειτουργούσες κατά τη δημοσίευση του νόμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας της εταιρίας. Η βεβαίωση λειτουργίας εκδίδεται με τον έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου 4 και των σχετικών δικαιολογητικών που εξετάζονται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ

3 αυτοκινήτου στο όνομα των εταιριών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3887/2010, χωρίς την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, δηλαδή με τον έλεγχο: 1. Του καταστατικού της εταιρίας και του πιστοποιητικού περί μεταβολών. 2. Των προϋποθέσεων για την πρόσβαση στο επάγγελμα (άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα). 3. Των δικαιολογητικών για την απόδειξη της ύπαρξης χώρων γραφείου και στάθμευσης όπως περιγράφονται στο κεφ. Γ της Β1/47883/4534/2010 υ.α. Ο χώρος γραφείου πρέπει να αποδεικνύεται ότι αποτελεί την επαγγελματική έδρα της μεταφορικής επιχείρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, η μεταφορική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση στο κράτος που δραστηριοποιείται με χώρο όπου διατηρεί τη βασική επιχείρηση, ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως έδρα της μεταφορικής επιχείρησης νοείται το γραφείο της μεταφορικής επιχείρησης που αποτελεί το χώρο στον οποίο ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης και τηρούνται τα ανωτέρω έγγραφα. Συνεπώς, προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι χώροι που περιγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας ή στα συμβόλαια μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 και του κεφ. Γ της u.a. Β1/47833/4534/2010, αποτελούν την έδρα της επιχείρησης υποβάλλεται, πέραν των αντιγράφων συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζεται ότι το συμβόλαιο μίσθωσης θα πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν προκύπτει από τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα μισθωτήρια ότι ο χώρος γραφείου της μεταφορικής επιχείρησης αποτελεί αμιγώς επαγγελματικό χώρο, υποβάλλεται πρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για το εάν ο επαγγελματικός χώρος είναι ταυτόχρονα και κατοικία ή όχι. Στις περιπτώσεις δήλωσης της κατοικίας ως έδρας της μεταφορικής επιχείρησης, στην υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση της νομοθεσίας για τις εμπορευματικές μεταφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα παραπάνω δικαιολογητικά ελέγχονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου στο όνομα των μεταφορικών εταιριών που ιδρύονται σύμφωνα με το ν. 3887/2010 είτε κατόπιν μεταβίβασης είτε κατόπιν χορήγησης ΦΔΧ με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Στην δεύτερη περίπτωση (απόκτησης ΦΔΧ με απόφαση του Γ. Γραμματέα), τα δικαιολογητικά της περίπτ. 3 υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες οι οποίες συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, καθόσον τα

4 Γ πρωτότυπα έχουν κατατεθεί στη Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Τα δικαιολογητικά αυτά ελέγχονται εκ νέου σε κάθε επόμενη έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου. Επίσης, ο έλεγχος και η σχετική βεβαίωση εκδίδεται και κατά την κατάθεση μισθωτηρίου για τη μίσθωση ΦΔΧ αυτοκινήτου καθώς και σε κάθε επόμενη μίσθωση. Η βεβαίωση λειτουργίας περιέχει: Επωνυμία και κωδικό αριθμό εταιρίας, ΑΦΜ εταιρίας, κωδικό του πρώτου ή πρώτων ΦΔΧ με τους αντίστοιχους αριθμούς κυκλοφορίας, αρ. κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων, ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης και ειδικό κωδικό των ΦΔΧ που χορηγούνται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος είναι αντίστοιχος του Ειδικού Αριθμού Δικαιώματος που έχει χορηγηθεί για τα ήδη κυκλοφορούντο, απογεγραμμένα ΦΔΧ αυτοκίνητα. Επίσης, αναγράφεται ειδική ένδειξη για τα ΦΔΧ που έχουν μισθωθεί από την εταιρία. Σε περίπτωση θέσεως σε κυκλοφορία ΦΔΧ αυτοκινήτου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν.3887/2010, στη βεβαίωση λειτουργίας αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της απόφασης χορήγησης του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η βεβαίωση εκδίδεται από το μηχανογραφικό σύστημα και επανεκδίδεται στις περιπτώσεις αλλαγής των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν. Για τη μηχανογραφική διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων αυτών από τις υπηρεσίες Μεταφορών, θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες. Μέχρι την αποστολή των οδηγιών αυτών, οι άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων στο όνομα των νέων εταιριών χορηγούνται χωρίς την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας. Μεταβιβάσεις ΦΔΧ αυτοκινήτων Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3887/2010, η μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτων είναι δυνατή είτε σε μεταφορικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίες λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν χώρο γραφείου είτε σε μεταφορικές εταιρίες που πληρούν τις απαιτήσεις του ν. 3887/2010 (ως προς την νομική μορφή κλπ., σχετ. η Β 1 /47832/4533/ εγκύκλιος). Για τη θέση σε κυκλοφορία ΦΔΧ αυτοκινήτων κατόπιν μεταβίβασης, στο όνομα ήδη λειτουργουσών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μεταφορικών επιχειρήσεων που δεν προσαρμόστηκαν στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, απαιτείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την απόδειξη της επαγγελματικής έδρας (μισθωτήριο ή τίτλοι ιδιοκτησίας) και όχι λοιπών εγκαταστάσεων (χώρων στάθμευσης). Ως λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που διαθέτουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου στο όνομά τους κατά την έναρξη ισχύος του νόμου. Ειδικά για τις μεταβιβάσεις ΦΔΧ αυτοκινήτων με σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής ή από κληρονομική αιτία στα πρόσωπα του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001 παρέχεται το δικαίωμα στους δικαιούχους ΦΔΧ αυτοκινήτου να κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης

5 που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 346/2001 σχετικά με την προθεσμία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, και για την απόκτηση των λοιπών προϋποθέσεων του ν.3887/2010. Συγκεκριμένα, είναι δυνατή η επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης στο βιβλιάριο μεταβολών για τη μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτου από κληρονομική αιτία ή με σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής στα πρόσωπα του άρθρου αυτού χωρίς να πληρούνται κατά τη μεταβίβαση οι προϋποθέσεις του π.δ 346/2001 και του ν.3887/2010 (νομική μορφή εταιρίας, και λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του ν.3887/2010). Οι νέοι κάτοχοι οφείλουν να πληρούν ωστόσο τις ανωτέρω προϋποθέσεις με το πέρας την προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001 (1 έτος, το οποίο δύναται να παραταθεί αιτιολογημένα για άλλους έξι μήνες). Το σχετικό δικαίωμα παρέχεται με την έκδοση απόφασης προσωρινής λειτουργίας της μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ 346/2001. Η άδεια κυκλοφορίας είναι προσωρινή και ισχύει για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την απόφαση προσωρινής λειτουργίας (αναγράφεται σχετική παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας). Στο διάστημα της προσωρινής λειτουργίας είναι δυνατή η μεταβίβαση των ΦΔΧ αυτοκινήτων ή η εισφορά τους σε μεταφορικές εταιρίες. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ανακαλείται το δικαίωμα δημόσιας χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα Οι νέες άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εκδίδονται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 3887/2010 στο όνομα μεταφορικών εταιριών με τη μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Επίσης, είναι δυνατή η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος στο όνομα φυσικών προσώπων που διαθέτουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, χωρίς να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, εφόσον το επιθυμούν. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, στο όνομα φυσικών προσώπων που έχουν ήδη εκδοθεί, εξακολουθούν να ανανεώνονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.346/2001. Η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος γίνεται από την υπηρεσία μεταφορών της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001, με την υποβολή των δικαιολογητικών του π.δ. 346/2001 και της Β-66272/6175/ εγκυκλίου. Για την απόδειξη της πλήρωσης των εχεγγύων αξιοπιστίας των μεταφορικών εταιριών νομικής μορφής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Α.Ε. και του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε. Οταν το πρόσωπο που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της εταιρίας είναι διαφορετικό από τα παραπάνω, απαιτείται πρόσθετα αντίγραφο ποινικού μητρώου του προσώπου αυτού και

6 ττράξη ορισμού του ως διευθυντή των μεταφορικών δραστηριοτήτων, αν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό. Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001, για την διακρίβωση της ύπαρξης της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας της εταιρίας απαιτείται η απόδειξη ότι διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικό ύψους τουλάχιστον ευρώ όταν χρησιμοποιεί ένα όχημα και ευρώ για κάθε πρόσθετο όχημα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ύψος του μετοχικού /εταιρικού κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας. Σε περίπτωση κατά την οποία το ύψος του κεφαλαίου αυτού είναι χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας με βάση τα διαθέσιμα ΦΔΧ, για το επιπλέον ποσό υποβάλλεται βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επανεκδίδεται στις περιπτώσεις αλλαγής των μελών του Δ.Σ. ή του διαχειριστή ή του προσώπου που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της εταιρίας. Για την χορήγηση άδειας Φ.Δ.Χ σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 αντί των δικαιολογητικών γ, δ και ε υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και βεβαίωση για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας, εφόσον αυτό απαιτείται. Ειδικότερα ζητήματα ήδη λειτουργουσών μεταφορικών επιχειρήσεων Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 και παρ. 9 του ν. 3887/2010, οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, εξακολουθούν να διενεργούν εμπορευματικές μεταφορές μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 14. Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι δυνατή η ένταξη Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο όνομα μεμονωμένων μεταφορέων σε ήδη λειτουργούσες Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες. Σύμφωνα επίσης με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010, τα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα που μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία στο όνομα νέων εταιριών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5, είναι κατηγορίας EURO IV ή EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά μεγαλύτερου ή μικρότερου μικτού βάρους. Με την παρ. 3 του άρθρου 14 ορίζεται ότι, μετά την παρέλευση 5 ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου, σε περίπτωση μεταβίβασης Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων, οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας, κατηγορίας εκπομπών τουλάχιστον EURO IV. Διευκρινίζεται ότι, ο παραπάνω περιορισμός αναφορικά με την αντικατάσταση των ΦΔΧ με άλλα αυτοκίνητα μικρότερου ή μεγαλύτερου μικτού βάρους αφορά μόνο στα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα που τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 (με

7 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων). Τα ΦΔΧ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 μπορούν να αντικαθίστανται με άλλα μικρότερου ή μεγαλύτερου μικτού βάρους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους (σχετ. η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3887/2010). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ ΑΚΡΙΒΕΣ Ευαγ ; / /

8 Πίνακας Διανουήο 1. Ό λες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τη ς Χώρας Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία 2. Υπουργείο Οικονομικών - Κον Γ ενικό Γ ραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα Διεύθυνση Φ.Π.Α., Σίνα 2-4 Αθήνα Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων, Πανεπιστημίου 20 Αθήνα Διεύθυνση Μητρώου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ ^ - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα ΤΚ Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ανθίμου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα Περιφέρειες της Χώραο υε την παράκληση να ενηυεοωθούν τα υέλη των εκτιιιητικών επιτροπών του άρθρου 7 του ν.3887/ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Διεύθυνση: Γ. Κακουλίδου I, Κομοτηνή Τηλέφωνο: ,101 Φαξ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: ^ Φαξ: Περιφέρεια Δοτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Θεσσαλίας Σωκράτους 111, Τ.Κ , ΛΑΡΙΣΑ Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Ηπείρου Γ ρ αφ είο Περιφερειάρχη Βορείου Ηπείρου 20, Ιω άννινα

9 Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας Υψηλάντη 1 Λαμία Τηλέφωνο: Φ αξ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνώ ν 69 Τ.Κ Πάτρα Τηλέφωνο: ,2 Φαξ: Περιφέρεια Αττικής Κατεχάκη 56, Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Πελοποννήσου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Π. Κουντουριώτου 77, Μυτιλήνη Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ετττανήσου Σύρος Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Κρήτης Πλατεία Κουντουριώτη, Ηράκλειο Τηλέφωνο: Φαξ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γ ραφ είο Περιφερειάρχη Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα Τηλέφωνο: Φαξ:

10 Κοινοποίηση νια ενηιιέρωση ν/^ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 ' ' / <\θήνα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), Πειραιώς 4 Αθήνα Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών ΔΧ του ΝΔ 531/1970, Γούναρη 21-23, Πειραιάς - Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (ΠΟΕΜΙΦΑ), Σερβίων 16 & Λ. Αθηνών 27, Αθήνα Τ.Κ Σωματείο Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ιδιοκτητών Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων Μακεδονίας - Θράκης "Ο Φίλιππος", 26ης Οκτωβρίου 14, Θεσσαλονίκη Πανελλαδική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων ΔΧ Μεταφοράς Υγρών καυσίμων και Ασφάλτου, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου, Σκαραμαγκάς Α ττικής ΤΚ Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων ΔΧ, Μαίζωνος 45, Πάτρα - Σωματείο Ιδιοκτητών Γερανοφόρων (ΣΙΓΟ), Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω Αττικής - Συνδικάτο Χερσαίων και Εμπορευματικών Μεταφορών Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδος και Δυτικής Μακεδονίας, fax Σωματείο Μεταφορών Υγρών Τροφίμων Ελλάδας, Φοινίκων 23 ΤΚ Περιστέρι Αττικής -Σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Διεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας «Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 3 ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης, ΤΚ Τ θ 97 Εσωτερική διανουή Γραφείο Υπουργού Γ ραφείο Γ ενικού Γ ραμματέα Μεταφορών Γ Γ ραφείο Τύπου Γ ενικό Διευθυντή Μεταφορών Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών (2) Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής ΙΟ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ 8535/ 980 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/οικ.52536/4730/13 Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 20534/ 1646 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3887 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 4 Φεβρουάριου 2009 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) *

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) * ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) * «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ:

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 13142 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002918700 2015-07-17

15PROC002918700 2015-07-17 ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ1-1Τ3 Αναρτητέα στο μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002540038 2015-01-23

15PROC002540038 2015-01-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικός νόμος ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ ως ισχύει» ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268)

«Βασικός νόμος ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ ως ισχύει» ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) «Βασικός νόμος ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ ως ισχύει» ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ 117 42 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Προέδρου ΤΗΛ. 210 9000900 Θέμα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση μετάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 02/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ : 27642/2162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931915 2015-07-24

15PROC002931915 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ,

Διαβάστε περισσότερα