ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ"

Transcript

1 Συναδζλφιςςα, Συνάδελφε, ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ 28 Φεβρουαρίου 2013 Παξά ηηο όπνηεο πηθξίεο θαη αδηθίεο πνπ είρακε σο ελ ελεξγεία ππάιιεινη θαη ζπληαμηνύρνη, ζα πξέπεη λα βιέπνπκε ηε δσή καο κε αηζηνδνμία αθόκε θη απηή ηε δνθεξή επνρή. Η ΔΕΚΣ, σο ππεύζπλε ζπλδηθαιηζηηθή θίλεζε, ζαο θαιεί λα ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζηα θνηλά ηνπ ηζηνξηθνύ καο Σπιιόγνπ. Η ΔΕΚΣ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε κηα επνρή, όπνπ ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ήηαλ θαη δπζηπρώο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγθισβηζκέλν ζηε δίλε ησλ θνκκάησλ θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηξηβέο, πνπ έρνπλ σο επαθόινπζν ηε δεκηνπξγία ζπλδηθαιηζηηθώλ αγθπιώζεσλ. Η ΔΕΚΣ, σο αλεμάξηεηε θίλεζε, κε αίζζεκα επζύλεο θαη απαιιαγκέλε από θνκκαηηθέο εμαξηήζεηο, ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηνπ ΔΣ ηνπ Σπιιόγνπ καο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία θαη ζηε ζπκπαγή εκθάληζε ηνπ Πξνεδξείνπ, όζεο θνξέο απεηιήζεθαλ ηα ζπιινγηθά καο ζπκθέξνληα. Κεληξηθόο άμνλαο ηεο δξάζεο καο ζα είλαη ε εηιηθξηλήο θαη ηζόηηκε ζπλεξγαζία κε ην λενεθιεγέλ Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ ησλ ελ ελεξγεία γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αηηεκάησλ καο. Οη ηξαπεδνειιαδίηεο έρνπλ ράζεη ζεκαληηθό κέξνο από ηε ζύληαμε ηνπο. Υπάξρνπλ όκσο πνιιέο δηεθδηθήζεηο ζε εθθξεκόηεηα, πνπ αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηελ αλαθνίλσζε πνπ αθνινπζεί θαη νη νπνίεο έρνπλ κεγάιεο πηζαλόηεηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Ο Σύιινγνο καο, ελώ ππεξαζπίδεηαη ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ ζπληαμηνύρσλ, δπζηπρώο πξόζθαηα νξηζκέλνη «πεπιοδεύονηερ νεο-ζωηήπερ» κε αλέμνδεο ππνζρέζεηο απεξγάδνληαη ηελ δηάζπαζε ηνπ Σπιιόγνπ, απηνί, πνπ όηαλ ήηαλ κέιε ζηα ΔΣ ησλ ελ ελεξγεία, πξνέβαιιαλ εκπόδηα ζηελ δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ησλ ζπληαμηνύρσλ ηε δεθαεηία , όηαλ έξξεε παθησιόο επηδνκάησλ ζηελ Τξάπεδα. Καη ηώξα ζηελ επνρή ησλ ηζρλώλ αγειάδσλ, νη ίδηνη σο ζπληαμηνύρνη πιένλ πξνζπαζνύλ λα βάινπλ ζε πεξηπέηεηα ην Σύιινγν θαη λα εγθισβίζνπλ ηνπο αλππνςίαζηνπο λένπο ζπληαμηνύρνπο. Η ΔΕΚΣ, ελ όςεη ησλ εθινγώλ ηεο 21 εο του Μάρτη, επαλαθέξεη νξηζκέλεο πξνηάζεηο ηεο, ηηο νπνίεο δελ εγθαηέιεηςε θαη ηηο ζέηεη σο επίθαηξεο ζηελ θξίζε ζαο με ςτόχο, αφοφ τησ δώςετε ιςχυρή δφναμη να τισ εφαρμόςει προσ όφελοσ όλων μασ. Παντοφ γίνονται οικονομίεσ, παντοφ περικοπζσ. Εμείσ προτείνουμε τισ παρακάτω περικοπζσ δαπανών του Συλλόγου μασ : Ππώηον. Οι δαπάνεσ των ςυνδ. παρατάξεων και τα ζξοδα κίνηςησ των μελών του ΔΣ να περιοριςτοφν, για όζο σπόνο διαπκεί η λιηόηηηα, ςτισ απολφτωσ απαραίτητεσ. Δεύηεπον. Να μειωθοφν τα ζξοδα διακίνηςησ των ανακοινώςεων των ΠΕΝΤΕ(! ) παρατάξεων. Προτείνεται, να γίνεηαι ομαδική αποζηολή ηων ανακοινώζεων ηων παπαηάξεων ανά ηακηά σπονικά διαζηήμαηα.

2 Τπίηον. Να τροποποιηθεί άμεςα το Καταςτατικό μασ με ςχετική πρόταςη ςτη Γενική Συνζλευςη, ώςτε οι εκλογέρ να γίνονηαι κάθε ηπία σπόνια. Σηιρ σπονιέρ πος δεν έσοςμε εκλογέρ ηα έξοδα είναι μόνο Ενώ ζηιρ σπονιέρ εκλογών έσοςμε έξοδα (! ). Από τισ τρεισ και μόνο παραπάνω περιπτώςεισ θα έχουμε ςυνολική εξοικονόμηςη ετηςίωσ κατά προςέγγιςη. Εκτόσ από τισ παραπάνω μπορεί να μειωθοφν κι άλλεσ δαπάνεσ, που ζχουν εντοπιςτεί. Τέταρτον. Να ελεξγνπνηεζεί ην ζύζηημα εζηίαζηρ ( catering ) των ςυναδζλφων μασ. Από ηελ πεξηζηνιή ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ ηα πνζά πνπ ζα εμνηθνλνκεζνύλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία α) ελόο ινγαξηαζκνύ θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη από ηελ Τξάπεδα θαη β) λα απμεζνύλ νη δηάθνξεο θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο Σύιινγνο απηή ηελ επνρή πξέπεη λα βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηα κέιε ηνπ. Απωγόρ και ζςμπαπαζηάηηρ. Δώζηε δύλακε ζηε ΔΕΚΣ γηα λα πξνσζήζεη ην πξόγξακκα ηεο, αλαηξέπνληαο ηε ρξόληα βαιησκέλε θαηάζηαζε, πνπ βάδεη ηξνρνπέδε ζηηο εμειίμεηο. Παιηνί θαη λένη ζπληαμηνύρνη αο θιείζνπκε ηα απηηά ζηηο ζεηξήλεο πνπ ππόζρνληαη «ηνπ ιαγνύ ηα πεηξαρήιηα». Ο ηζηνξηθόο καο Σύιινγνο δελ πξέπεη λα κεηαβιεζεί ζε πεηξακαηόδσν. Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο Δεκνθξαηηθή Ελσηηθή Κίλεζε Σπληαμηνύρσλ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Μεηά ηηο ηειεπηαίεο κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο νξγή θαη αγαλάθηεζε είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνύλ. Παξά ηηο ππνζρέζεηο θόξησζαλ πάιη ηα βάξε ζηα ζπλήζε ππνδύγηα, δειαδή ζηνπο κηζζσηνύο θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, Αληίζεηα δηεπθνιύλνληαη νη θνξνθπγάδεο θαη νη κηδαδόξνη, πνπ ειάρηζηα επεξεάζηεθαλ από ηελ θξίζε. Πνιινί ζπλάδειθνη είλαη ζε απόγλσζε, γηαηί εθηόο από κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ηνπο βαξύλνληαη κε δάλεηα θαη άιιεο ππνρξεώζεηο ( θόξνη, άλεξγα ηέθλα θιπ ). Τν λέν ΓΣ. πξέπεη άκεζα λα αζρνιεζεί κ απηό ην ζέκα θαη λα ζέζεη ηε Γηνίθεζε πξν ησλ επζπλώλ ηεο. Η Σξάπεδα θαιώο ρνξεγεί ρξεκαηηθά πνζά γηα θηιαλζξσπία θαη θνηλσληθή ζηήξημε. Δελ είλαη όκσο δπλαηόλ λα αγλννύληαη ζπλάδειθνη, πνιινί από ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο εμαζιίσζεο. Άκεζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ινγαξηαζκόο, ηνλ νπνίνλ ζα πξέπεη λα εληζρύζεη ε Τξάπεδα, αθνύ ζπκθσλεζνύλ ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ησλ βνεζεκάησλ.( ύςνο ζύληαμεο, δάλεηα, ππνρξεώζεηο θιπ ). Ο Σύιινγνο ζα βνεζήζεη κε πνζά, πνπ ζα πξνέξρνληαη από ηε κείσζε ησλ εμόδσλ δηαρείξηζεο, όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ επηζηνιή. Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν καο ε «Νέα Σπλδηθαιηζηηθή Δλόηεηα», πνπ θαζνδεγείηαη από πξώελ κέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ΣΥΤΔ. Σα δεηλά πνπ ππέζηεζαλ νη ζπληαμηνύρνη από απηνύο ηνπο «ζπλαδέιθνπο» έρνπλ επαλεηιεκκέλα αλαιπζεί θαη απνηεινύλ εθηαιηηθά βηώκαηα. Καη κόλν ην

3 γεγνλόο, όηη νη αλαθεξόκελνη επηκέλνπλ ζηελ θξάηεζε ζπλδξνκήο από ηηο πεληρξέο ζπληάμεηο γηα λα εληζρπζεί ν ΤΣΕ εμνξγίδεη θάζε θαινπξναίξεην ζπλάδειθν. Τν αληίζεην ίζσο ζα είρε θάπνην λόεκα, αθνύ θαηά ηεθκήξην νη ελ ελεξγεία ζπλάδειθνη είλαη ζε θαιύηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε από ηνπο ζπληαμηνύρνπο. Πέξαλ από ηε δεκηά πνπ πξνθάιεζαλ κε ηηο απαξάδεθηεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο, ηώξα παξαπιεξνθνξνύλ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο. 1.- Έληαμε ησλ Τακείσλ ζην ΙΚΑ Δίλαη γεγνλόο όηη γηα λα κελ εληαρηνύλ ηα Τακεία καο ζην ΙΚΑ έγηλαλ, όπσο ζπκνύληαη όινη, απεξγίεο θαη θηλεηνπνηήζεηο, ζηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο ε ζπκκεηνρή ησλ ζπληαμηνύρσλ ήηαλ κεγαιύηεξε από απηή ησλ ελ ελεξγεία. Παξάιιεια έγηλαλ ελέξγεηεο από ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζην Υπνπξγείν Απαζρόιεζεο αιιά δπζηπρώο ηα Τακεία πήγαλ ζην ΙΚΑ. Όηαλ άιιαμε ε θπβέξλεζε κε ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηεο Γηνίθεζεο, ε Τξάπεδα πήξε ηα Τακεία καο, ρσξίο λα γίλεη νύηε κηα εκέξα απεξγία. 2.- Ιδησηηθή αζθάιηζε Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλόο όηη ν ΣΥΤΔ εμαηξνύζε ηνπο ζπληαμηνύρνπο από ηελ πξόζζεηε ηδησηηθή αζθάιηζε, πνπ ηελ πξνέβιεπε κόλν γηα ηνπο ελ ελεξγεία. Η θαηαθξαπγή, όηαλ καζεύηεθε ην γεγνλόο, ήηαλ ηόζν κεγάιε, πνπ όηαλ ηα κέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ΣΥΤΔ πξνζπάζεζαλ ζηελ ππεξπιήξε κεγάιε αίζνπζα ζηελ Σίλα 16 λα δηθαηνινγήζνπλ «ηα αδηθαηνιόγεηα», απνδνθηκάζηεθαλ έληνλα. ( Τηκεηηθή εμαίξεζε ε ΔΣΑΚ πνπ δήηεζε ίζε κεηαρείξηζε γηα όινπο ) Τελ ελόηεηα κε ην ΣΥΤΔ αζθαιώο θαη ηε ζεσξνύκε απαξαίηεηε. ΔΝΟΤΗΤΑ όκσο κε ηζνηηκία θαη απηνηέιεηα ( Δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ). Τν λέν ΓΣ. ηνπ ΣΥΤΔ, πνπ εμειέγε πξόζθαηα, παξνπζηάδεηαη ζαλ ζπλέρεηα ηνπ παιαηνύ, ζε κηα παξαηαμηαθή ινγηθή. Οη πεξηζζόηεξνη όκσο από ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ εμειέγεζαλ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο επζύλεο κε ηελ παιηά εγεζία, ε νπνία αθνύ καο θαηέζηξεςε ζέιεη ηώξα λα καο ζώζεη! Φσξίο πξνθαηάιεςε θαη γηα ην θαιό ΟΛΩΝ καο είκαζηε ππέξ ηεο ΔΝΟΤΗΤΑΣ κε ην ΝΔΟ ΓΣ ηνπ ΣΥΤΔ. ηα πιαίζηα απηά πξνηείλνπκε λα γίλεηαη θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ δπν Δ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τέινο θαηαγγέιινπκε ηελ αθαηάζρεηε ππνζρεζηνινγία ηεο Νέαο Κίλεζεο, πνπ ρσξίο ληξνπή ππόζρεηαη ηα πάληα ζηνπο πάληεο. Δκπόξην ειπίδαο γίλεηαη επάλσ ζηα εξείπηα, θηάλνληαο ζην ζεκείν λα ππόζρνληαη, όηη ζα καο βγάινπλ από ην ΗΓΙΚΑ (!!! ), έρνπλ επίζεο ην ζξάζνο λα ζπζρεηίδνπλ ην Τακείν Υγείαο κε ηνλ ΔΟΠΥΥ(!!! ), ζα θαηαξγήζνπλ ιέλε ηα κλεκόληα (!!! ), ζα επαλαζπλδεζεί ε ζύληαμε κε ηηο απνδνρέο ησλ ελ ελεξγεία (!!! ) θαη πνιιά άιια, πνπ ρατδεύνπλ ηα απηηά ρσξίο λα εμεγνύλ ΠΩΣ ζα ηα θάλνπλ όια απηά θαη θπξίσο ΓΙΑΣΙ ΔΕΝ ΣΑ ΕΚΑΝΑΝ, όηαλ πξόζθαηα είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ εγεζία ηνπ ΤΣΕ θαη ην όπιν ηεο απεξγίαο. Η ΓΔΚΣ κε ζνβαξόηεηα θαη αίζζεκα επζύλεο δεζκεύεηαη γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ. Δλδεηθηηθά κόλν αλαθέξνπκε ηα εμήο : -Δπαλαρνξήγεζε θαη αύμεζε ηνπ βνεζήκαηνο ησλ Φνξήγεζε δαλείσλ 3-5 ζπληάμεσλ. -Φνξήγεζε επηζθεπαζηηθώλ δαλείσλ θαη κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ζηα δάλεηα. -Αγώλαο γηα λα βειηησζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπλαδέιθσλ.

4 -Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε αηηεκάησλ όηαλ ππάξρεη πξννπηηθή επηηπρίαο. -Γπλακηθή παξέκβαζε ζην Σπκβνύιην Αζθάιηζεο, πνπ ζπκκεηέρεη ν Σύιινγνο γηα ζέκαηα ησλ Τακείσλ. -Δπαλαρνξήγεζε θαη αύμεζε ηνπ πνζνύ ησλ γηα πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. -Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνύ Κνηλσληθήο Σηήξημεο. Θα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Τξάπεδα θαη ην Σύιινγν. -Φνξήγεζε ελόο 15λζεκέξνπ ζε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ. Βνεζείζηε κε ηελ ςήθν ζαο γηα λα αιιάμνπκε ηε ξόηα ηνπ Σπιιόγνπ καο. Πείηε έλα κεγάιν ΟΦΙ ζηα δηραζηηθά κελύκαηα, πνπ δηαρσξίδνπλ παιηνύο θαη λένπο ζπληαμηνύρνπο. Πείηε ΟΦΙ ζ απηνύο πνπ βιέπνπλ ηνπο λένπο ζπληαμηνύρνπο ζαλ «κεηαθεξόκελνπο» ςεθνθόξνπο, πνπ αλήθαλ ζηηο θνκκαηηθέο παξαηάμεηο ηνπ ΣΥΤΔ. Πείηε έλα κεγάιν ΟΦΙ ζ απηνύο πνπ ππόζρνληαη ηα πάληα ζηνπο πάληεο ρσξίο αληίθξηζκα. Ρσηείζηε ηνπο λα ζαο πνπλ, γηαηί δελ έθαλαλ ηόηε πνπ είραλ ηελ εγεζία ηνπ ΤΣΕ όια όζα ππόζρνληαη ηώξα. Πείηε ΟΥΙ ζε όζνπο ζαο έβιαςαλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο. ΝΑΙ ζηελ ελόηεηα θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ην ΝΔΟ ΓΣ. ηνπ ΣΥΤΔ. Δκείο ππνζρόκαζηε λα ηηκήζνπκε ηελ ςήθν ζαο, εξγαδόκελνη όπσο πάληα ζε πλεύκα ελόηεηαο ρσξίο θνκκαηηθέο θαη άιιεο δεζκεύζεηο. Οη ππνςήθηνη ηεο Δεκνθξαηηθήο Ελσηηθήο Κίλεζεο πληαμηνύρσλ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (Θεσσαλονικη) ΑΠΔΡΓΗ ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΒΔΡΔΒΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΡΔΣΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΓΑΪΣΑΝΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ (Βόλος) ΓΙΑΝΝΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ (Αγρίνιο) ΓΙΟΥΑΛΑ ΗΩΑΝΝΑ (Κέρκσρα) ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΓΟΤΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΑΜΠΔΡΟ ΖΛΗΑ (Πάτρα) ΚΑΠΑΓΟΥΑ ΘΔΟΓΩΡΟ (Πάτρα) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΤΡΗΓΩΝ (Λαμία) ΚΑΡΣΩΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΟΛΑΪΣΗ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΟΛΑΪΣΗ ΗΩΑΝΝΖ (Πάτρα) ΚΟΝΣΗ ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΚΟΤΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΤΒΔΛΛΟ ΦΑΔΘΩΝ - ΕΑΦΔΗΡΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ (Πάτρα) ΚΩΣΙΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ ΛΩΣΑΡΑΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΑΥΑΙΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΗΣΡΑΚΑ ΥΡΖΣΟ (Κατερίνη) ΜΗΣΟΣΑΚΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΟΡΦΙΓΗ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΜΠΑΛΑΣΟΤΚΑ ΗΩΑΝΝΖ (Βόλος) ΜΠΑΛΗ ΗΩΑΝΝΖ (Θεσσαλονίκη) ΜΠΙΣΗ ΒΑΗΛΔΗΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΝΗΚΟΛΑΟ (Υανιά) ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΜΑΡΗΑ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (Ναύπλιο) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΔΛΔΣΗΟ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΤ ΗΓΝΑΣΗΟ (Ξάνθη) ΠΡΙΜΗΚΤΡΗ ΜΗΥΑΖΛ ΑΣΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΔΤΑ ΖΛΗΑ ΟΤΜΠΑΗ ΥΡΤΑΝΘΖ (πάρτη) ΣΑΪΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ΣΔΦΑΝΗ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΓΙΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (Γράμα) ΣΑΒΟΤΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΗΑ ΣΑΚΑΚΗ ΓΔΩΡΓΗΟ (Ζράκλειο) ΣΟΜΠΡΗ ΘΔΟΓΩΡΟ (Θεσσαλονίκη) ΣΡΑΓΑΚΗ ΘΩΜΑ ΣΔΣΟΓΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ (Καβάλα) ΣΔΣΩΝΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΣΙΟΤΓΚΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΦΑΡΙΝΗ ΜΗΥΑΖΛ (Θεσσαλονίκη)

5

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536

Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Φξπζόγεινο Δκκαλνπήι ηνπ Πέηξνπ εθπ/θόο ΠΔ12 Ηιεθηξ. Μεραληθόο Δ.Μ.Π(1982) Τει 6973965536 Γηνξίζζεθα ζηελ Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε ην 1986 θαη ππεξεηώ ζην 1 ν εζπ.δπαλ Πεξηζηεξίνπ. Γελλήζεθα ζηε Σίθλν ην 1954

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4

Ακηί Πενηεπμμέκςκ, παναηίζεκηαη πημ θάης εκδεηθηηθά, μνηζμέκα ζεμεία ακαθμνάξ: Πνόιμγμξ. Εηζαγςγή... 4 Σμ Υνμκηθό Ίδνοζεξ ηεξ.τπ.ε.σ.ε απμηειεί έκα «ηαλίδη» ζηεκ πενίμδμ επη.2005-επη.2008. Λέζα από ηηξ ζειίδεξ ημο λεδηπιώκμκηαη γκςζηά θαη άγκςζηα γεγμκόηα, θνηηηθή, ενςηήμαηα θαη απακηήζεηξ πμο ζπεηίδμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ seke2012.blogspot.gr seke.eydap@gmail.com. Οθηώβξηνο, 2013 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΓΑΠ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ Είκαη ν Κώζηαο Λπκπέξεο, εξγαδόκελνο ζηελ ΕΤΔΑΠ από ην 1995. Εξγάδνκαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Φανιά, 30-9-2013 ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ έκπνξνπο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο ζπδεηήζεθαλ ζε ζύζθεςε

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα