Ηµερίδα ήµου Πατρέων, Τ.Ε.Ε. υτικής Ελλάδας. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάτρας: Εργαλείο Οργάνωσης του χώρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηµερίδα ήµου Πατρέων, Τ.Ε.Ε. υτικής Ελλάδας. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάτρας: Εργαλείο Οργάνωσης του χώρου"

Transcript

1 Ηµερίδα ήµου Πατρέων, Τ.Ε.Ε. υτικής Ελλάδας Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάτρας: Εργαλείο Οργάνωσης του χώρου Πάτρα 13/09/08 Πάτρα: Μια Ευρωπαϊκή Πόλη Μεσαίου Μεγέθους. Τάσεις και Προοπτικές κείµενο: Νικηφόρος Γ. Μπαλατσινός

2 Εισαγωγή Η «απάντηση» των ανεπτυγµένων δυτικών αστικών πόλων στην αναγκαστική αποβιοµηχάνιση ήταν η διαµόρφωση ενός ρόλου στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα µε έµφαση στις διαδικασίες παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης υπηρεσιών που ενσωµατώνουν έρευνα, γνώση, τεχνογνωσία, καινοτοµία, πληροφορία κλπ. Ο όρος «Πόλεις Μεσαίου Μεγέθους» επιχειρεί να κατατάξει µε κριτήρια είτε πληθυσµιακά (Medium Sized Cities) είτε αναπτυξιακά λειτουργικά (Intermediate Cities), αστικούς πόλους οι οποίοι στη σύγχρονη (ή την πλέον εξελιγµένη εκδοχή τους) έχουν µεν το χαρακτήρα του περιφερειακού πόλου αλλά διατηρούν τη δυνατότητα να επιβιώνουν ή και να αναπτύσσονται σε ένα καθεστώς διεθνούς ανταγωνισµού. Η διεκδίκηση ρόλου ικανού να τους εξασφαλίσει την επιβίωση ή την ακµή, ελάχιστα εξαρτάται πια από τα εθνικά σύνορα ή από τις κεντρικές πολιτικές σχεδιασµού. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µεταβιοµηχανικές πόλεις οι οποίες σχετικά συγκροτηµένα, αλλά πάντως έγκαιρα, διήλθαν την περίοδο της αποβιοµηχάνισης, στην Ευρώπη και τις χώρες της ανεπτυγµένης δύσης και εξασφάλισαν οµαλή µετατόπιση των παραγωγικών συντελεστών προς την τριτογενή παραγωγή. Μάλιστα τα χαρακτηριστικά της παραγωγής αυτής δε σχετίζονται µε την παραδοσιακή χρήση του όρου αλλά κυρίως µε τη διαχείριση γνώσης, καινοτοµίας, πληροφορίας και όχι µε τις γραφειοκρατικού τύπου δοµές και υπηρεσίες της δηµόσιας κυρίως διοίκησης ή άλλες παραδοσιακές µορφές υπηρεσιών. Σηµαντική ωστόσο προϋπόθεση για την επιτυχή µετάβαση των πόλων στη µεταβιοµηχανική περίοδο ήταν το ουσιαστικό δηµοκρατικό κεκτηµένο µιας αποκεντρωµένης υγιούς και σθεναρής αυτοδιοίκησης που είχε τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί συγκεκριµένες πολιτικές. Όµως, ακόµα και έτσι, ορισµένοι µόνο πόλοι µεσαίου µεγέθους στον ανεπτυγµένο δυτικό κόσµο, κατόρθωνουν να εξασφαλίσουν ένα διακριτό ρόλο στο διεθνές αστικό σύστηµα αφού η ζήτηση ακόµα και για σύγχρονες καινοτόµες υπηρεσίες διαχείρισης γνώσης και πληροφορίας, όσο ραγδαία και αν αναπτύσσεται, είναι πεπερασµένη. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι οι υπόλοιπες µεσαίου µεγέθους πόλεις είναι καταδικασµένες σε συρρίκνωση. Θα παραµένουν ωστόσο κόµβοι ενός πιο παραδοσιακού αστικού δικτύου στενότερα συνδεδεµένου µε µητροπολιτικά κέντρα ενώ οι παραγωγικοί συντελεστές θα εξελίσσονται στη βάση ενός προτύπου εξάρτησης από µεγαλύτερους πόλους. 1

3 Η ελληνική πραγµατικότητα Τα ελληνικά αστικά κέντρα εµφανίζουν σηµαντική υστέρηση από αντιστοίχου µεγέθους δυτικοευρωπαϊκά όχι µόνο στο επίπεδο των αποτελεσµάτων αλλά και σ αυτό των προθέσεων έτσι όπως οι τελευταίες εκφράζονται από τον τρέχοντα σχεδιασµό Αντιγράφεται σε τοπικό επίπεδο το κυρίαρχο αθηνοκεντρικό µοντέλο συγκεντρώνοντας µάλιστα κατά προτεραιότητα λειτουργίες κατανάλωσης Η αντοχή του συγκεκριµένου αδιέξοδου προτύπου αστικοποίησης στηρίζεται στην άµεση τροφοδότησή του µέσα από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων ε χρειάζονται ιδιαίτερες αναφορές σε δείκτες και στατιστικά ή άλλα στοιχεία για να αποδεδειχθεί η ορθότητα της διαπίστωσης ότι στην Ελλάδα οι µεσαίου µεγέθους πόλεις µε βάση τον πληθυσµό τους (Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Λάρισα, Ιωάννινα και Καβάλα) δε χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω όχι µόνο σε επίπεδο αποτελεσµάτων αλλά ακόµα και σε σχέση µε τις προθέσεις όπως αυτές εκφράζονται από τον τρέχοντα σχεδιασµό. Σήµερα, όλες οι αιτίες που ιστορικά συνέτειναν στην ακµή των πόλων αυτών (πρωτογενής παραγωγή, µεταποίηση, εµπόριο, θαλάσσιες πύλες) σηµειώνουν υποχώρηση ως προς την τρέχουσα συµβολή τους στην αστική ανάπτυξη και συνεπώς δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την επιβίωση των πόλεων στις νέες διεθνείς παραγωγικές συνθήκες. Από την άλλη, υπακούοντας σε ένα πρότυπο αστικοποίησης που αντιγράφει σε τοπικό επίπεδο το «εθνικό» αθηνοκεντρικό µοντέλο, όλες σχεδόν οι πρωτεύουσες νοµών και συνεπώς και οι εξεταζόµενοι πόλοι συγκεντρώνουν κάτω από συνθήκες συρρίκνωσης της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, πληθυσµούς και παραδοσιακές υπηρεσίες. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης των πόλεων, ανεξάρτητα από το σηµερινό τους µέγεθος έχει πεπερασµένο χρονικό ορίζοντα αλλά και χωρικές δυνατότητες. Στη βάση του τρέχοντος προτύπου αστικοποίησης έχουν εµφανισθεί και ορισµένα δευτερογενή φαινόµενα που πιέζουν τη λειτουργία των πόλεων, ανεξάρτητα από το απογεγραµµένο πληθυσµιακό τους µέγεθος. Η συγκέντρωση των κοινωνικών υποδοµών και των υπηρεσιών στα νοµαρχιακά κέντρα υποχρεώνει τις πόλεις να φιλοξενούν καθηµερινά, ως πολίτες - χρήστες του αστικού χώρου, πληθυσµό συχνά υπερδιπλάσιο των πραγµατικών κατοίκων. Παρά το γεγονός ότι το πρότυπο αυτό δείχνει ανθεκτικό πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αδιέξοδο που απλώς επιτυγχάνει την παράταση του χρόνου επιβίωσής του κυρίως χάρη στην ανακατανοµή πόρων µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Με άλλα λόγια, όχι µόνο η διαδικασία αστικοποίησης αυτή καθ εαυτήν, αλλά και οι παραγωγικές ανακατατάξεις που σηµειώθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια στον Ελληνικό χώρο, προϋποθέτουν την χρήση ευρωπαϊκών πόρων και µάλιστα σε κατεύθυνση διατήρησης του µονοκεντρικού προτύπου και σταδιακής αποδυνάµωσης των παραγωγικών συντελεστών. 2

4 Οι πόλεις έχουν µετατραπεί σε υποδοχείς λειτουργιών που οριακά ικανοποιούν πια ακόµα και τη ζήτηση η οποία τις διαµόρφωσε. Έτσι, οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος διαµορφώνουν πόλεις οι οποίες αποτελούν υποδοχείς κατοικίας, εµπορίου και αναψυχής (σε ένα πλαίσιο κάλυψης των τοπικών καταναλωτικών αναγκών) και υπηρεσιών είτε δηµόσιου είτε ιδιωτικού χαρακτήρα, επίσης τοπικής εµβέλειας. Πρόκειται δηλαδή για εσωστρεφείς κυρίως δοµές οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις οριακά ικανοποιούν ακόµα και τη ζήτηση που τις διεµόρφωσε. Ακόµα κι αν το φαινόµενο αυτό είναι ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά εξηγήσιµο, το κυρίαρχο πρότυπο αστικοποίησης στην Ελλάδα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ιστορικά ξεπερασµένο. Η διαπίστωση αυτή θα αποδεικνύεται όσο θα µειώνονται οι κοινοτικοί πόροι που τροφοδοτούν την ελληνική οικονοµία. Αργά ή γρήγορα λοιπόν θα διαµορφωθεί η απαίτηση όχι για βελτίωση ή εκσυγχρονισµό του τρέχοντος προτύπου αλλά για την ανατροπή του µε όρους πολιτικής και βασικό αίτιο την ανεπάρκειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της παραγωγής. Οι νέες ιδεολογίες Οι «νέες ιδεολογίες» στο δυτικό κόσµο θα έχουν αµυντικό πια χαρακτήρα: Θα υπόσχονται τη διασφάλιση µιας ποιότητας ζωής που κινδυνεύει από την ίδια την «αναπτυξιακή» διαδικασία που µέχρι τώρα αποτελούσε όρο για τη λειτουργία της αγοράς και την επιβίωση και εξάπλωση του συστήµατος. Μέχρι σήµερα οι «πετυχηµένες» ιδεολογίες επί των οποίων έχουν στηριχθεί µικρές ή αλµατώδεις κοινωνικοοικονοµικές ανατροπές, προέβαλλαν ως βασικό επιθετικό πρόταγµα τη µαζικοποίηση της κατανάλωσης υλικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό δεν µπορεί να επαναληφθεί. Οι νέες ιδεολογίες στο δυτικό κόσµο θα έχουν αµυντικό πια χαρακτήρα: Θα υπόσχονται τη διασφάλιση µιας ποιότητας ζωής που κινδυνεύει από την ίδια την «αναπτυξιακή» διαδικασία που µέχρι τώρα αποτελούσε όρο για τη λειτουργία της αγοράς και την επιβίωση και εξάπλωση του συστήµατος. Την ίδια ώρα τα 4/5 του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που απολαµβάνουν ως αυτονόητα κεκτηµένα οι κάτοικοι των ανεπτυγµένων χωρών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο ρόλος των δυτικών πόλεων µεσαίου µεγέθους επιχειρεί να διαµορφώσει έναν ελκυστικό τρόπο ζωής µε βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα την αµεσότερη συµµετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών υποδοµών. 3

5 Αντίθετα στον αναπτυσσόµενο κόσµο θα κυριαρχούν ολοένα και πιο επιθετικές πολιτικές µε στόχο την παραδοσιακού τύπου ανάπτυξη Οι Ελληνικές πόλεις είναι ιδιαίτερα σπάταλες σε ό,τι αφορά τόσο την διαχείριση των πόρων που διαθέτουν όσο και το ίδιο το πρότυπο ζωής και κατανάλωσης. Από την άλλη είναι πιο εσωστρεφείς από πολλούς αναπτυσσόµενους ή και τριτοκοσµικούς αστικούς πόλους Ταυτόχρονα, αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση ακόµα και αυτού του προτύπου οργάνωσης στις ανεπτυγµένες χώρες η διατήρηση των σηµερινών συνθηκών άντλησης πόρων από τον τρίτο κόσµο είτε υπό την µορφή φτηνών πρώτων υλών είτε µε τη µεταφορά των παραγωγικών διαδικασιών ρουτίνας. Οι µεσαίου µεγέθους πόλεις των αναπτυσσόµενων χωρών διαφέρουν ως προς το ρόλο τους στο παγκόσµιο παραγωγικό σύστηµα και συνεπώς διαφέρουν και ως προς τις «ιδεολογίες» επί των οποίων θα στηριχθεί το πρότυπο ανάπτυξής τους. Οι ελληνικές µεσαίες πόλεις δεν κατατάσσονται ούτε στις ανεπτυγµένες δυτικές, ούτε όµως και στις υπανάπτυκτες τριτοκοσµικές µε κριτήριο το ρόλο τους. Από την πλευρά της κατανάλωσης εµφανίζονται εξαιρετικά «δυναµικές» ή και σπάταλες σε σύγκριση ακόµα και µε σηµαντικά µητροπολιτικά κέντρα, ενώ σε σχέση µε την παραγωγή εµφανίζονται ιδιαίτερα εσωστρεφείς και καθυστερηµένες. Εξαίρεση ως προς το δεύτερο κριτήριο, αποτελούν τα αστικά κέντρα που συγκροτούν το δίκτυο υποστήριξης της τουριστικής δραστηριότητας µαζικού τύπου και οι πόλεις που κατέχουν ένα διακριτό ρόλο στο διεθνές διαµετακοµιστικό εµπόριο, λόγω γεωγραφικής θέσης. Σε αυτές τις συνθήκες είναι φανερό ότι ούτε τα υπό αµφισβήτησιν µοντέλα ούτε όµως και οι «νέες ιδεολογίες» µπορούν να δώσουν επαρκείς λύσεις στο πρόβληµα των ελληνικών πόλεων. Η Πάτρα Η Πάτρα λόγω µεγέθους και κατεκτηµένου ρόλου στον Αδριατικό διάδροµο παρουσιάζει τη µικρότερη υστέρηση σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεσαίου µεγέθους ελληνικές πόλεις ωςπρος το στόχο της διεκδίκησης ενός εξωστρεφούς δυναµικού ρόλου στο ευρωπαϊκό αστικό σύστηµα Η πόλη της Πάτρας, τόσο λόγω µεγέθους όσο και λόγω της ήδη κατεκτηµένης διεθνούς ακτινοβολίας της ως θαλάσσιας πύλης στον Αδριατικό διάδροµο είναι ο πόλος που σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας παρουσιάζει τη µικρότερη υστέρηση σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές µεσαίου µεγέθους πόλεις, ως προς τη διεκδίκηση ενός εξωστρεφούς δυναµικού ρόλου στο ευρωπαϊκό αστικό σύστηµα. Για να καλυφθεί όµως η υστέρηση αυτή αναγκαία - και δυστυχώς όχι ικανή- προϋπόθεση είναι να πάψει ο πόλος να αντιµετωπίζεται, σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασµού, απλά ως το δυτικό επίνειο της Αττικής και να ενισχύεται µόνο µε υποδοµές και δράσεις που επιχειρούν να εκσυγχρονίσουν αποκλειστικά και µόνον το ρόλο αυτό. 4

6 Όµως η υστέρηση αυτή διευρύνεται όσο ο κεντρικός σχεδιασµός αντιµετωπίζει την πόλη απλά ως το δυτικό επίνειο της Αττικής Το εκπονούµενο Ρυθµιστικό Σχέδιο επιχειρεί να µετατρέψει τις δράσεις και τα έργα που γίνονται στην Πάτρα σε δράσεις και έργα για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Έρευνα, παραγωγή γνώσης και καινοτοµίας, συνεδριακός τουρισµός, διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας µέχρι την Ολυµπία και τους ελφούς εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος, ήπιες δράσεις στην ενδοχώρα κλπ. είναι οι νέες αναπτυξιακές προτάσεις του Ρ.Σ. Την ίδια στιγµή µάλιστα ο κεντρικός σχεδιασµός προωθεί υποδοµές (Ηγουµενίτσα, Αστακός) οι οποίες ανταγωνίζονται την ταυτότητα της πόλης, ως της δυτικής θαλάσσιας πύλης εισόδου, συρρικνώνοντας αντικειµενικά το µελλοντικό ρόλο της Πάτρας. Από την άλλη, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση και εκσυγχρονισµός του συνόλου των µεταφορικών υποδοµών (λιµάνι, σιδηρόδροµος, αεροδρόµιο Αράξου, δυτικός οδικός άξονας και διαγώνιος άξονας Αντίρριο Λαµία), ανεξάρτητα από τους σκοπούς που επιχειρεί να εξυπηρετήσει, βελτιώνει σηµαντικά την προσβασιµότητα της Πάτρας αλλά κυρίως διευρύνει το χώρο επιρροής της. Μ άλλα λόγια η πόλη και η ευρύτερη περιοχή στην επόµενη δεκαετία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ενισχύσει σηµαντικά την παρουσία της τόσο στον εθνικό όσο και τον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στον Αδριατικό διάδροµο. Επιπλέον, παρά την σηµερινή ανυπαρξία σύνδεσης µε την τοπική κοινωνία και οικονοµία, το ερευνητικό έργο που παράγεται µε πυρήνα το Πανεπιστήµιο της πόλης είναι ιδιαίτερα αποδοτικό όχι µόνο σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής γνώσης, αλλά ακόµα και σε σχέση µε την οικονοµία που δείχνει ότι µπορεί να γεννήσει. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά προσπαθεί να αξιοποιήσει το υπό εκπόνησιν Ρυθµιστικό Σχέδιο, προωθώντας δράσεις που από τη µια θα διευκολύνουν την καθετοποίηση των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου και τη σύνδεσή του µε την τοπική οικονοµία. και από την άλλη θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη αστικού- συνεδριακού τουρισµού µε πόλους την Πάτρα και τη Ναύπακτο. Η επιτυχία των δύο αυτών αξόνων-προτάσεων απαιτεί τη βελτίωση της παρουσίας της Πάτρας στο ευρωπαϊκό δίκτυο Πανεπιστηµίων, Ερευνητικών Κέντρων, και πόλων συνεδριακού τουρισµού και τον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος µε την ενίσχυση παράλληλων δράσεων: αγροτοτουρισµός, φυσιολατρικός τουρισµός στο Παναχαϊκό όρος και την ορεινή Ναυπακτία, yachting (αναβάθµιση µαρίνας Πάτρας χωροθέτηση κεντρικής µαρίνας στο Αντίρριο) ένταξη των αρχαιολογικών πόλων της Ολυµπίας της Επιδαύρου και των ελφών στο τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, εκτεταµένες αναπλάσεις του αστικού κέντρου αποµάκρυνση των οχλουσών χρήσεων και προστασία των φυσικών και Επιπλέον επιχειρείται, στο βαθµό που αποτελεί αντικείµενο του Ρ.Σ. ο εκσυγχρονισµός του αστικού περιβάλλοντος τουλάχιστον στο επίπεδο της βελτίωσης του µοντέλου λειτουργίας της πόλης. (Απελευθέρωση παράκτιου µετώπου, εκτεταµένες αναπλάσεις στο 5

7 πολιτισµικών πόρων προτείνονται ως ελάχιστες απαιτήσεις για τη µετατροπή της πόλης από σταθµό διέλευσης σε αστικό προορισµό Τέλος ο αυστηρός έλεγχος της εκτός σχεδίου δόµησης η προστασία της γεωργικής γης (ανεξάρτητα από την τρέχουσα συµµετοχή της στην παραγωγή) και η προώθηση ενός σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων συµπληρώνουν την προτεινόµενη στρατηγική του Ρ.Σ. Παρ όλο που οι στόχοι όπως περιγράφονται συγκροτούν ένα πρόγραµµα που δύσκολα θα υλοποιηθεί µε βάση τα δεδοµένα της σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας, είναι µάλλον ανεπαρκείς ως προς τη δυνατότητα που δίνουν στην πόλη να καλύψει τη διαφορά που τη χωρίζει από τις ανεπτυγµένες ανταγωνιστικές µεσαίες ευρωπαϊκές πόλεις ιστορικό κέντρο, αποµάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων κλπ.) µε ελάχιστο στόχο τη διαµόρφωση ενός πόλου που θα µπορεί να αποτελέσει προορισµό αστικού-συνεδριακού τουρισµού και µέγιστο τη ριζική αναδιατύπωση του προτύπου λειτουργίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Σηµειώνεται ότι παρά την παράλληλη εκπόνηση του ΓΠΣ και του ΡΣ οι δύο µελέτες εµφανίζονται συµβατές µεταξύ τους, σε σχέση τόσο µε τη βασική φιλοσοφία προσέγγισης, όσο και µε τις κεντρικές, επιλογές και ρυθµίσεις. Επιχειρείται η ελαχιστοποίηση της χρήσης του περιαστικού, και του ορεινού χώρου ως υποδοχέα είτε οικιστικών είτε παραγωγικών χρήσεων είτε ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. Οι νέες παραγωγικές δραστηριότητες επιχειρείται να χωροθετηθούν σε οργανωµένους υποδοχείς, ενώ τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (βλάστηση, υδροφορείς, γεωργική γη) προτείνεται να εισαχθούν σε ένα καθεστώς αυστηρότερης προστασίας από τη µια και παραγωγικότερης διαχείρισης από την άλλη. Το µελλοντικό σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων µπορεί λόγω του µεγέθους της πόλης να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη λειτουργία από παράγοντα όχλησης σε αναπτυξιακό µοχλό, κατά τα πρότυπα των ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών πόλεων. Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο κόστος αυτής της δράσης αφορά στην εκπαίδευση της κοινωνίας σε ζητήµατα επανάχρησης, διαλογής, ανακύκλωσης κλπ. Πραγµατικά στις συνθήκες που εκπονούνται οι µελέτες των ρυθµιστικών σχεδίων οι παραπάνω άξονες από τη µια φαίνονται µαξιµαλιστικοί ως προς την πιθανότητα υλοποίησής τους και από την άλλη δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι επαρκούν για να καλύψουν την υστέρηση από τις ανεπτυγµένες ανταγωνιστικές µεσαίες ευρωπαϊκές πόλεις. Την πρόκληση αυτή δεν µπορεί να την αντιµετωπίσει από µόνο του το Ρ.Σ. αλλά χρειάζεται και την εξασφάλιση υποστήριξης από την κεντρική διοίκηση. Η επιχειρούµενη νέα διοικητική αναδιάταξη µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και εξουσιών εξασφαλίζοντας έτσι όχι µόνο τη χωρική διεύρυνση των νέων δήµων αλλά και την πολιτική ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. 6

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης;

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου ανάπτυξης; Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Διημερίδα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παρασκευή 12 και Σάββατο 13/06/09 Ρυθμιστικό Σχέδιο της Πάτρας: Εξειδίκευση ή αμφισβήτηση του κυρίαρχου πρότυπου

Διαβάστε περισσότερα

κείμενο: Νικηφόρος Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρημα Α.Ε. (αναδόχου της μελέτης του Ε.Χ.Σ. για τον Τουρισμό)

κείμενο: Νικηφόρος Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρημα Α.Ε. (αναδόχου της μελέτης του Ε.Χ.Σ. για τον Τουρισμό) ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (εισήγηση σε ημερίδα της Ν.Α. Μεσσηνίας στις 18/6/07) κείμενο: Νικηφόρος Μπαλατσινός Εκπρόσωπος της εταιρείας θεώρημα Α.Ε. (αναδόχου της μελέτης του Ε.Χ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΑ;

ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΑ; Ηµερίδα: ΤΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΑ; Το νησί απέναντι σε κρίσιµες επιλογές. Κυριακή 1 Ιουνίου 2008 Κέντρο Περιβάλλοντος και Πολιτισµού «Η Τζια µας» Κορησσία, Κέα Κέα: Παραθεριστική κατοικία Σύµµαχος ή ανταγωνιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Α ΦΑΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος αποτελεί μαζί με τους χάρτες που το συνοδεύουν την Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Οι βασικοί περιφερειακοί δείκτες: συγκρίσεις με το μέσο όρο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - διαχρονική εξέλιξη 2 Το παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΑΣΗ Β: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανάδοχος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΛΑΣ, Γραφείο Οικονοµικών και Χωροταξικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007)

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (2004-2007) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αθανάσιος Π. Μπέλλας Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 Α.Π. 25292. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α

Αθήνα, 25/6/2003 Α.Π. 25292. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Χωροταξίας Τμήμα: Α Α.Π. 25292 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού

Μάθημα: Δυναμική των χωρικών δομών και των χρήσεων γης και σύγχρονες πρακτικές σχεδιασμού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: Δυναμική των χωρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ Α1 ΣΤΑ ΙΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΦΑΣΗΣ Α1 ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ. ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. χωροταξικές & περιβαλλοντικές µελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Ι. Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 10 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΧΣΑΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 11 3.1 Σκοπιµότητα της τροποποίησης του Πλαισίου... 11 3.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα