Δρκελεσηηθό εκηλάρηο Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09. Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης"

Transcript

1 Δρκελεσηηθό εκηλάρηο Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης Η. Βηογραθηθό εκείωκα Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. πνύδαζε Ηαηξηθή ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη κεηεθπαηδεύηεθε ζηελ Αθηηλνινγία ζηε Βηέλλε. Δξγάζηεθε σο γηαηξόο ζηε Θεζζαινλίθε θαη από ηα ηέιε ηνπ 1978 σο ην ζάλαην ηνπ έδεζε θαη εξγάζηεθε ζηελ Αζήλα. Πνιηηηθά ζηξαηεπκέλνο από λεαξή ειηθία ζην ρώξν ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο, ππήξμε αξρηζπληάθηεο ηνπ θνηηεηηθνύ πεξηνδηθνύ Ξεθίλεκα (1944), πήξε κέξνο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ θαηαδηθάζηεθε από ην ζηξαηνδηθείν ζε ζάλαην γηα ηελ παξάλνκε πνιηηηθή ηνπ δξάζε (1949). Σν 1945 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ ζην ρώξν ησλ γξακκάησλ κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Εποτές. Αθνινύζεζαλ νη Εποτές2 (εθδόζεθαλ ην 1948, θαηά ηε δηάξθεηα πξνθπιάθηζεο ηνπ πνηεηή), οι Εποτές3 (1951), ε Σσνέτεια, ε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε Τα ποιήμαηα (1956), ε Σσνέτεια2 θαη ε Σσνέτεια3 ( ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθδνζε ηνπ 1956). ηε ζπλέρεηα ν Αλαγλσζηάθεο ζηώπεζε πνηεηηθά σο ην 1970, νπόηε δεκνζίεπζε πνηήκαηά ηνπ κε ηνλ γεληθό ηίηιν Ο ζηότος ζην ζπιινγηθό ηόκν 18 Κείμενα. Από ην 1959 σο ην 1961 ππήξμε δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνύ Κριηική, κέζα από ηηο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ πξόβαιε ηα ζύγρξνλα ηνπ επξσπατθά ινγνηερληθά ξεύκαηα. πλεξγάζηεθε κε ηελ εθεκεξίδα Ασγή θαη ηα πεξηνδηθά Ελεύθερα Γράμμαηα, Φιλολογικά Φρονικά, Νέα Ελληνικά, Διάλογος, Επιθεώρηζη Τέτνης, Εποτές, Ο Αιώνας μας, Θούριος, όπνπ έγξαςε δνθίκηα, κειέηεο θαη θξηηηθέο βηβιίσλ. Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο ηνπνζεηείηαη ζηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο, γεληά πνπ ζεκαδεύηεθε από ηνλ ραξαθηεξηζκό ποίηση της ήττας, θαζώο πνιινί δεκηνπξγνί ηεο δηέγξαςαλ ηελ πνξεία από ηελ αηζηόδνμε πίζηε ζην θνκκνπληζηηθό όξακα ζηελ απαηζηνδνμία πνπ πξνέθπςε από ηε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο. Δηδηθόηεξα ε γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζηαδηαθή αλαδίπισζε ηνπ πνηεηή ζ έλαλ πξνζσπηθό ηνπ θόζκν - ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε δηαθύιαμε ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αμηώλ πνπ ράλνληαη ζην ζύγρξνλν θόζκν - αλαδίπισζε ε νπνία εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θαη επίθαζηλ ζπλαηζζεκαηηθήο απόζηαζεο ηνπ δεκηνπξγνύ από ηα ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύλ θαη ηεο ζπρλά επηγξακκαηηθήο δηαηύπσζεο. πρλή είλαη επίζεο ζην έξγν ηνπ ε παξνπζία ηεο κλήκεο, ησλ αλαθνξώλ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηνπο θίινπο, ηεο ηαύηηζεο πνίεζεο θαη δσήο, θίινη. Έξγα ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε κεινπνηήζεθαλ από ηνλ Μίθε Θενδσξάθε θαη άιινπο έιιελεο ζπλζέηεο θαη κεηαθξάζηεθαλ ζε μέλεο γιώζζεο. Δργογραθία Η.Ποίεζε Δπνρέο (Με δύν ζρέδηα ηνπ Σάθε Αιεμαλδξίδε). Θεζζαινλίθε, Δπνρέο Δπνρέο Ζ ζπλέρεηα Ζ ζπλέρεηα2. Ζ ζπλέρεηα

2 Ο ζηόρνο Σν πεξηζώξην Αζήλα, Πιεηάο,1979. Τ.Γ. Αζήλα, 1983 (έθδνζε εκπνξίνπ, θαλνληθή έθδνζε 1992). ΗΗ.Γοθίκηα - Μειέηες - Άρζρα Πεδά Τπέξ θαη θαηά, η. Α -Β Αληηδνγκαηηθά. Αζήλα, Πιεηάο, Σα ζπκπιεξσκαηηθά - εκεηώζεηο θξηηηθήο. Αζήλα, ηηγκή, Ο πνηεηήο Μαλνύζνο Φάζζεο -Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ - Μηα πξώηε απόπεηξα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο. Αζήλα, ηηγκή, Ζ ρακειή θσλή -Σα ιπξηθά κηαο πεξαζκέλεο επνρήο ζηνπο παιηνύο ξπζκνύο - Μηα πξνζσπηθή αλζνινγία ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε. Αζήλα, Νεθέιε, ΗΗΗ. Μεηαθράζεης F.G.Lorca, Γύν Ωδέο - Ωδή ζηνλ Salvador Dali -Ωδή ζηνλ Walt Whitman Απόδνζε Κιείηνο Κύξνπ - Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο. Θεζζαινλίθε, ΗV. σγθεληρωηηθές εθδόζεης Σα πνηήκαηα ( ). Αζήλα, Πνηήκαηα Θεζζαινλίθε, ΗΗ. Θεζζαιολίθε, κέρες ηοσ 1969 κ.υ. Τὸ ποίημα ἀνήκει στὴ συλλογὴ Ὁ Στόχος (1970). Πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ Δεκαοχτὼ Κείμενα, ποὺ ἡ ἔκδοσή τους ἀποτέλεσε τὴν πρώτη πράξη ὁμαδικῆς δημόσιας ἀντίστασης τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων κατὰ τῆς δικτατορίας. Εἶναι ποίημα πολιτικό, ὅπως ἐξάλλου καὶ πολλὰ ἄλλα ποιήματα τοῦ Ἀναγνωστάκη, καὶ ἀπηχεῖ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ κατάσταση ἀπὸ τὴ μετακατοχικὴ περίοδο καὶ τὴ στρατιωτικὴ δικτατορία. Στὴν ὁδὸ Αἰγύπτου -πρώτη πάροδος δεξιά! Τώρα ὑψώνεται τὸ μέγαρο τῆς Τράπεζας Συναλλαγῶν Τουριστικὰ γραφεῖα καὶ πρακτορεῖα μεταναστεύσεως. Καὶ τὰ παιδάκια δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ παίξουνε ἀπὸ τὰ τόσα τροχοφόρα ποὺ περνοῦνε. Ἄλλωστε τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν, ὁ καιρὸς ἐκεῖνος πέρασε ποὺ ξέρατε Τώρα πιὰ δὲ γελοῦν, δὲν ψιθυρίζουν μυστικά, δὲν ἐμπιστεύονται, Ὅσα ἐπιζήσαν, ἐννοεῖται, γιατὶ ᾔρθανε βαριὲς ἀρρώστιες ἀπὸ τότε Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιῶτες, Θυμοῦνται τὰ λόγια τοῦ πατέρα: ἐσὺ θὰ γνωρίσεις καλύτερες μέρες Δὲν ἔχει σημασία τελικὰ ἂν δὲν τὶς γνώρισαν, λένε τὸ μάθημα οἱ ἴδιοι στὰ παιδιά τους Ἐλπίζοντας πάντοτε πὼς κάποτε θὰ σταματήσει ἡ ἁλυσίδα Ἴσως στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους ἣ στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τῶν παιδιῶν τους. Πρὸς τὸ παρόν, στὸν παλιὸ δρόμο ποὺ λέγαμε, ὑψώνεται ἡ Τράπεζα Συναλλαγῶν - ἐγὼ συναλλάσσομαι, ἐσὺ συναλλάσσεσαι, αὐτὸς συναλλάσσεται- Τουριστικὰ γραφεῖα καὶ πρακτορεῖα μεταναστεύσεως -ἐμεῖς μεταναστεύουμε, ἐσεῖς μεταναστεύετε, αὐτοὶ μεταναστεύουν- Ὅπου καὶ νὰ ταξιδέψω ἡ Ἑλλάδα μὲ πληγώνει, ἔλεγε κι ὁ Ποιητὴς Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὰ ὡραῖα νησιά, τὰ ὡραῖα γραφεῖα,

3 τὶς ὡραῖες ἐκκλησιὲς Ἡ Ἑλλὰς τῶν Ἑλλήνων. Πνξεία: ΟΛΟ-ΜΔΡΖ-ΟΛΟ Α) Αλάγλσζε Αξρηθή εληύπσζε θαη ζθέςε - Γηακαξηπξία πνπ εθθξάδεηαη κέζα από κηα θαιά θξπκκέλε εηξσλεία. Λέμεηο Γηεπθξηλήζεηο Β) Απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζεκαηλόλησλ αλίρλεπζε ηνπ ςπρνινγηθνύ θιίκαηνο «βήκα πξνο βήκα» πνπ δειώλεηαη κε ηελ αλάινγε πνηεηηθή ιέμε παξάιιειε θαηά κέξε δνθηκή πξνζέγγηζεο Σν βίσκα θαη ε ιέμε ( βησκαηηθό γξακκαηηθό επίπεδν) Σν πνηεηηθό κόξθσκα νινθιεξώλεηαη ζε ηξία επίπεδα (ελόηεηεο) 1. Σηην οδό Αιγύπηοσ..ποσ περνούνε 2. Άλλφζηε ηα παιδιά..ηφν παιδιών ηοσς 3. Προς ηο παρόν..ηφν Ελλήνφν Α. Δπίπεδο: Οη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ηόπνπ (ζηελ νδό Αηγύπηνπ) θαη (ηώξα) ζπλδένληαη κε ην ξήκα συώνεηαι πνπ δειώλεη θάηη κεγάιν θαη επηβιεηηθό ε εληύπσζε επηηείλεηαη κε ηελ παξνπζία ηεο ιέμεο μέγαρο κηα έθθξαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θηήξην γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο θαη ην νπνίν δελ έρεη λα θάλεη παξά κε κηα ηξάπεδα ζπλαιιαγώλ. Ο ξόινο ησλ θεθαιαίσλ Σ θαη παξαπέκπεη ζε κηα εηξσληθή δηάζεζε πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί ε πηθξία πνπ πεξηθιείνπλ νη επεμεγεκαηηθνί όξνη «ηνπξηζηηθά γξαθεία» «πξαθηνξεία κεηαλαζηώλ». Ζ αληίζεζε κεηαμύ νηθνλνκηθώλ παηρληδηώλ θαη ηνπ παηρληδηνύ ησλ παηδηώλ. Β. Δπίπεδο: Ζ θπξηαξρία ηεο έλλνηαο παηδηά ζε ζρέζε κε ηε δεηλή πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηθηαηνξίαο. Σα κηθξά-κεγάια θαηά ηνλ πνηεηή ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνινίπνπο. «Άιισζηε» ζύλδεζε κε ηα πξνεγνύκελα θαη νκαιή αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα. «Ο θαηξόο εθείλνο πέξαζε πνπ μέξαηε», λνζηαιγία θαη ηαπηόρξνλα θαη ηαπηόρξνλα κεηάβαζε από θάηη θπζηθό ζε θάηη αθύζηθν. «Σα παηδηά κεγάισζαλ» θαηαξγήζεθε ε παηδηθή ειηθία γηαηί πιένλ θάπνηα παηδηά «ηώξα πηα δελ γεινύλ», «δελ εκπηζηεύνληαη» δελ ιεηηνπξγνύλ σο παηδηά. Σν «άιινηε» θαη ην «ηώξα» ε ζθνηεηλή πξαγκαηηθόηεηα ηη άιιαμε ηη κεζνιάβεζε, όζνη επέδεζαλ αιινηξηώζεθαλ, αλ όρη ειπίδνπλ παξαπέκπνπλ ζην κέιινλ «ζε θαιιίηεξεο κέξεο». Σν όλεηξν, ε δηάςεπζε εθθξάδεηαη κε ην δίζηηρν, «ίζσο ηα παηδηά ησλ παηδηώλ ηνπο ή..», κηα αηέιεησηε αιπζίδα αλαβνιώλ. Σν δεύηεξν επίπεδν παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπ ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν κέξνο ηνπ πνηήκαηνο απνηειεί κηα εύζηνρε πνηεηηθή παξέθβαζε κε ηελ νπνία ν πνηεηήο πεξλά ηελ ηδέα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ αλεθπιήξσηνπ αη παξάιιεια πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάζηαζε σο έρεη ην 1969 κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηε βία. Γ. Δπίπεδο:

4 «Πξνο ην παξόλ», πεδνινγηθό ζηνηρείν πνπ εληζρύεη ηε θπζηθόηεηα ηεο αθήγεζεο ε νπνία ζπλερίδεηαη εθεί πνπ ηελ είρε αθήζεη «ζηνλ παιηό δξόκν πνπ ιέγακε..». Ο ηξόπνο πνπ ν πνηεηήο αλνίγεη ην ηξίην επίπεδν ηνπ πνηεηηθνύ κνξθώκαηνο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί επηηπρήο. Δπηρξσκαηίδεη κε κηα θπζηθόηεηα ηα όζα δηαπηζηώζεθαλ ζην δεύηεξν επίπεδν κηα θαη όια απηά δελ αθνξνύλ νπζηαζηηθά ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε αθνύ απηή πξνβιεκαηίδεη κόλνλ θάπνηνπο πνπ δελ δνπλ ζην ηώξα, ε πιεηνςεθία ελδηαθέξεηαη αθξηβώο γηα ηελ Σξάπεδα πλαιιαγώλ. Γηα ιίγν ίζσο λα ελνρινύλ θάπνηνπο, όινη σζηόζν όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ θαζνιηθόηεηα πνπ εθθξάδνπλ ηα ξήκαηα «ζπλαιιάζζνκαη, κεηαλαζηεύσ» ζηα ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα ηνπο (α εληθό θαη β πιεζπληηθό πξόζσπν) κε ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή αλάκεζα ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. Σν πνηεηηθό εύξεκα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ ηξηώλ πξνζώπσλ ηνπ ξήκαηνο «ζπλαιιάζζνκαη» ζηνλ εληθό θαη ηνπ ξήκαηνο «κεηαλαζηεύσ» ζηνλ πιεζπληηθό εθθξάδνπλ ηελ πίζηε θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ πνηεηή γηα ηελ επηκνλή ηνπ αλζξώπνπ ηεο επνρήο ηνπ κόλν ζηελ απόθηεζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ζηελ έθπησζε θάζε αμίαο παξόηη βξηζθόκαζηε ζε κηα πεξίνδν δηθηαηνξίαο. Ζ πηθξία ηνπ πνηεηή κέζα από ηελ επαλάιεςε ησλ δπν απηώλ ξεκάησλ δείρλεη ηελ κεραληζηηθή πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο γξακκαηηθήο από κέξνπο ησλ παηδηώλ θαη παξαπέκπεη ζηνπο δπν βαζηθνύο άμνλεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. Ζ πηθξία ηνπ πνηεηή νινθιεξώλεηαη κε ηε αλαθνξά ζην γλσζηό ζηίρν ηνπ εθέξε («όπνπ θαη λα ηαμηδέςσ ε Διιάδα κε πιεγώλεη») πνπ κέζα από ηε πνιπζεκία ηνπ πεξηέρεη ηε δηαρξνλία ηεο θπιεηηθήο πίθξαο θαη είλαη αλάινγε κε ζεθεξηθέο εκπεηξίεο αθνύ ε ρξνλνινγηθή ππνζεκείσζε «θαινθαίξη 1936» ζην πνίεκα «κε ηνλ ηξόπν ηνπ Γ..» καο ζπλδέεη κε κηα άιιε δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα. Ζ ιέμε «Διιάδα» επαλέξρεηαη ζηελ αξρή ηνπ επόκελνπ ζηίρνπ γηα λα ζπλερηζηεί ε έλλνηα κε πιεγώλεη αιιά θαη λα δηθαηνινγεζεί ην πεξηερόκελν ηνπ ελ ιόγσ ξήκαηνο κε ηα όζα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ όξν Διιάδα. Με ην λα γεληθεύεηαη επίζεο ν επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο «σξαίνο» ζηνηρείν θαζαξά δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαηαθέξλεη ν πνηεηήο κε ζαξθαζηηθό ηξόπν λα παξνπζηάζεη ηελ έθπησζε θαη ηζνπέδσζε ησλ ηεξώλ θαη νζίσλ ζην βσκό ηεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ηνπ θαζεζηώηνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν πνηεηήο πιεγώλεηαη γηαηί δεη ζε έλα θιίκα κε ειιεληθό. Ζ αίζζεζε απηή νινθιεξώλεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν: «Ζ Διιάο ησλ Διιήλσλ», γηα ησλ πνηεηή πνησλ Διιήλσλ; Ο ηειεπηαίνο ζηίρνο πξέπεη λα ηδσζεί ζε ζπλάθεηα κε ην 1969 π.ρ. ηνπ ηίηινπ νπόηε έρνπκε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο ζηελ ππεξεζία πνπ εμέθξαζε ην αληίζηνηρν ζύλζεκα ηεο δηθηαηνξίαο, πξόθεηηαη γηα έλα θύθιν πνηεηηθό εύξεκα όπνπ ζεκαίλνληα θαη ζεκαηλόκελα εμππεξεηνύλ ην ζπγθεθξηκέλν επίζεο ζύλζεκα. Ζ ππνθξηζία ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γ) Σειηθή απνηίκεζε- έθθξαζε Ο πνηεηηθόο ιόγνο ηνπ Αλαγλσζηάθε ιεηηνπξγεί θνηλσληθά νξκώκελνο ν πνηεηήο από ηα πξνζσπηθά ηνπ βηώκαηα ζθηαγξαθεί ηελ θνηλσληθή παζνγέλεηα ηεο επνρήο ηνπ ηελ νπνία θαη θαηαγγέιιεη κέζσ ηεο εηξσληθήο ζαξθαζηηθήο πνηεηηθήο καξηπξίαο. ΗΗΗ. Δλδεηθηηθή Βηβιηογραθία Αξάγεο Γ.: «Με ην Βιέκκα πξνο ην γεγνλόο», Εεηήκαηα ινγνηερληθήο θξηηηθήο, ζ Γηάλλελα, Αξγπξίνπ Α.: «ηνραζκνί επάλσ ζηηο αθεηεξίεο ηνπ πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ Αλαγλσζηάθε», Ζ ιέμε11, 1/1982, ζ.4-11.

5 Αξγπξίνπ Α.: «Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο», Ζ ειιεληθή πνίεζε Ζ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά, ζ Αζήλα, νθόιεο, Βαγελάο Ν.: «Ξαλαδηαβάδνληαο ηνλ Αλαγλσζηάθε», Ζ εηξσληθή γιώζζα Κξηηηθέο κειέηεο γηα ηε λενειιεληθή γξακκαηεία, ζ Αζήλα, ηηγκή, Βαγελάο Ν.: Γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε, Κξηηηθά θείκελα(επηκέιεηα). Λεπθσζία, Αηγαίνλ, Βαξίθαο Β.: «Μηα πνηεηηθή ζπιινγή. Μ.Αλαγλσζηάθε: πλέρεηα 3», πγγξαθείο θαη θείκελαα , ζ Αζήλα, Δξκήο, 1975 (πξώηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα, 14/10/1962). Βνύιγαξεο Κ.: «Από ηνλ Καξπσηάθε ζηνλ Αλαγλσζηάθε», Κ.Γ.Καξπσηάθεο Φύιια πνξείαο, ζ Αζήλα, Γαβξηειίδεο, Γηαινπξάθεο Μ.: «Αλαγλσζηάθεο Μαλόιεο», Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο2. Αζήλα, Υάξε Πάηζε, ρ.ρ. Εήξαο Α.: «Αλαγλσζηάθεο Μαλόιεο», Παγθόζκην Βηνγξαθηθό Λεμηθό1. Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελώλ, Θέκειεο Γ.: «Μ. Αλαγλσζηάθεο», Ζ λεώηεξε πνίεζή καο, ζ Αζήλα, Φέμεο, Καςσκέλνο Δ.Γ.: «Ηδενινγία θαη πνηεηηθή ζηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά Αλαγλσζηάθεο - Αιεμάλδξνπ Καηζαξόο», εηζήγεζε ζην πκπόζην Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Γεληά Αλαγλσζηάθεο - Αιεμάλδξνπ - Καηζαξόο (Πνίεζε - Πεδνγξαθία - Κξηηηθή). Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ηνκέαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, 7-9-/9/1990. Κνθόιεο Ξ.Α.: Γώδεθα πνηεηέο, Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθε, Δγλαηία, Κνύξηνβηθ Γ.: «Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο», Έιιελεο κεηαπνιεκηθνί ζπγγξαθείο Έλαο νδεγόο, ζ Αζήλα, Παηάθεο, Μαξσλίηεο Γ.Ν.: Πνηεηηθή θαη πνιηηηθή εζηθή Πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά Αιεμάλδξνπ - Αλαγλσζηάθεο - Παηξίθηνο. Αζήλα, Κέδξνο, Μαξσλίηεο Γ.Ν., «Πνίεζε θαη ηζηνξία Μ.Αλαγλσζηάθεο: Θεζζαινλίθε, κέξεο ηνπ 1969 κ.υ.», Δληεπθηήξην6, 4/1989, ζ Μελδξάθνο Σ.: «Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο: Ο απνινγεηήο κηαο γεληάο», Δπίθαηξα, 2/10/1980 (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Μηθξέο δνθηκέο Κξηηηθά ζεκεηώκαηα & άξζξα, ζ Αζήλα, νθόιεο, 1990). Μπαθόιαο Ν.: «Ο ρξόλνο ζηνλ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε», Δληεπθηήξην6, 4/1989, ζ (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Μηθξέο δνθηκέο Κξηηηθά ζεκεηώκαηα & άξζξα, ζ Αζήλα, νθόιεο, 1990). Μπεθαηώξνο.: Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο Ζ επνρή θαη ην πξόζσπν. Αζήλα, Μπνπθνπκάλεο, αββίδεο Γ.Π., «Μέζα, κα ζαλ θαη έμσ απ ηε δσή», Σν Βήκα, 21/1/1991 (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Φύιια Φηεξά, ζ Αζήλα, Ίθαξνο, 1995). «ε Β πξόζσπν: Μηα ζπλνκηιία ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε κε ηνλ Αληώλε Φσζηηέξε θαη ηνλ Θαλάζε Νηάξρν», Ζ ιέμε11, 1/1982, ζ ηεξηάδεο Β.: «Πνηεηηθή θαη πνιηηηθή ζύκπξαμε» (Κξηηηθή γηα ην Σα πνηήκαηα ( ), Γηαβάδσ11, 3-4/1978, ζ Σδνύκα Α.: Ο Υξόλνο Ο Λόγνο Ζ πνηεηηθή δνθηκαζία ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε κηα νπηηθή. Αζήλα, Νεθέιε, Σζαθληάο.: Κξηηηθή γηα ηε ζπιινγή Πεξηζώξην 68-69, Καζεκεξηλή, 3/1/1980. Υαηδεβαζηιείνπ Β.: «Ζ ρακειή θσλή, Σα ιπξηθά κηαο πεξαζκέλεο επνρήο ζηνπο παιηνύο ξπζκνύο. Μηα πξνζσπηθή αλζνινγία ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε», Ζ ιέμε102, 3-4/1991, ζ

6 Orsina Vincenzo, Ο ζηόρνο θαη ε ζησπή Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Μ.Αλαγλσζηάθε. Αζήλα, Νεθέιε, Αθηερώκαηα περηοδηθώλ Διί-ηξνρνο7 (Πάηξα), Φζηλόπσξν 1995, ζ σκπιερωκαηηθά θείκελα Ο Μαλόιες Αλαγλωζηάθες κε ηολ θαθό ηες θρηηηθής ΑΗΜΗΛΗΟ ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟ [...] Γπν ιηγνζέιηδεο ζπιινγέο είλαη νη «Εποτές». Ο ιπξηζκόο ηνπο έρεη κηα ηδηόηππε γεύζε πνπ πνιύ ζπγγελεύεη κε ηε ιπξηθή δηάζεζε ηνπ πεδνύ ηξαγνπδηνύ. Καη ηελ εληύπσζε ηνύηε ηε βνεζά ν πνιπζύιιαβνο ζηίρνο, πνπ είλαη θάπνηε ηόζν ιίγν ζηίρνο όζν ιίγν είλαη θαη πξόδα. Έιιεηςε θάζε δηάζεζεο ζηηρνπξγηθήο ελνξρεζηξώζεσο θαη εγθαηάιεηςε ζηελ θύκαλζε ηνπ λνήκαηνο ή κάιινλ ζηελ θύκαλζε ηνπ αηζζήκαηνο θαη ηεο πηλειηάο πνπ δε ιέεη λα ζηακαηήζεη παξά αθνύ γξάςεη ην κήθνο ηεο. Κακηά απαζρόιεζε ηερληθήο θη όκσο απηό ην αηεκέιεην γνεηεύεη. ηελ πξώηε ζπιινγή ν πνηεηήο ζθέθηεηαη ζπρλά πσο γξάθεη ζηίρνπο, όζν θη αλ καθξαίλνπλ θάπνηε ζε θξάζεηο πνπ εμαληινύλ ην πεξηερόκελν ηεο εηθόλαο ή ηνπ λνήκαηόο ησλ. ηε δεύηεξε ζπιινγή ε πξόδα θαη ν ζηίρνο κπιέθνληαη ζε βαζκό πνπ ε πξόδα ελαιιάζζεηαη θάπνηε καδί ηνπ θαη ζηακαηά κόλνλ όηαλ ε αλάγθε ηνπ ηξαγνπδηνύ επηβάιιεηαη αθαηακάρεηε. Μα ζάκπσο γηα λα πάξεη αλάζα ν πνηεηήο αξρηλάεη πάιη ην βάδηζκα πξνηνύ δνθηκάζεη ην ηάλπζκα ηεο θηεξνύγαο. Κπξίαξρα κνηίβα ζηελ πνίεζε ηνπ θ. Μαλόιε Αλαγλσζηάθε είλαη ε αλώλπκε δσή ησλ ιηκαληώλ θαη ε απόρξσζε ηεο κνλαμηάο ηνπ αλζξώπνπ. Ζ κλήκε ζσξεύεηαη θαη ηεκαρίδεηαη ζ εληππώζεηο, ζε ζηηγκηόηππα λνζηαιγηώλ, θαη πόηε θπιάεη κε ηελ ήξεκε θαη κνλόρξσκε ξνή ηνπ αζπλείδεηνπ ρξόλνπ, πόηε ζθηξηάεη θαη πςώλεηαη θαηαθόξπθε γηα λ αγγίζεη ηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο ζύκεζεο πνπ θαίεη ζαλ ζίδεξν ππξσκέλν ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΡΓΤΡΗΟΤ Από ηε λεαληθή αθηινθέξδεηα ησλ Δπνρώλ 1 κέρξη ηελ επώδπλε ινγηθή ηεο πλέρεηαο έρεη κεζνιαβήζεη έλα δηάζηεκα δέθα ρξόλσλ, θάηη πην νπζηαζηηθό: νη κέξεο πνπ καο ιεειάηεζαλ. Ση απόζηαζε, αιήζεηα, ρσξίδεη ηα δύν αθξαία απηά ζεκεία ηεο πνηεηηθήο επίδνζεο ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε. Σα εθεβηθά ηνπ όλεηξα θαηέθαγαλ ηελ ςπρή ηνπ, από ηελ αίγιε ηνπο δελ έκεηλε παξά ε πηθξή ηνπο γεύζε. Ζ δσή ζθόξπηζε ηνπο κύζνπο πνπ καο πξνεηνίκαδαλ έλα άιιν κέιινλ, έθαςε θαη ηα ηειεπηαία ξάθε ησλ ειπίδσλ. Σα είδσια ζπληξίβνληαη θαζεκεξηλά. Οη ηδέεο απνζύξνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο πνπ ηηο εγέλλεζαλ - ηηο αληηθαηέζηεζε ε ζπλαιιαγή. Πώο όκσο λα απνζύξνπκε θαη ό, ηη ηηο εμέζξεςε; Θα ήηαλ ζα λα πξνδίλακε ηνλ εαπηό καο. [...] Δίλαη αιήζεηα πεξίεξγν πόζνη δξόκνη νδεγνύλ ζε κηα πίζηε, από πόζεο αηηίεο θαηαιήγνπκε ζηηο ίδηεο παξαδνρέο. Από ηελ αξρή, ε πίζηε ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε έπαζρε. Πνηέ δελ ππήξμε ν ζξίακβνο - ήηαλ ε κνηξαία πξάμε, ε θνξά ηεο ηζηνξίαο. Γίςα δηθαηνζύλεο ειάρηζηα. Καζόινπ απαίηεζε εζηθή. Μάιινλ κηα αλάγθε γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ζηελ πην γήηλε ζεκαζία ηεο - κηα αίζζεζε ηεο δηαθεύγνπζαο δσήο, πνπ αζθπθηηνύζε πνιηνξθεκέλε. Ο πνηεηήο θηαζκέλνο ζην ρείινο ηεο αβύζζνπ δεηνύζε έλα ηθξίσκα γηα λα αλαξξηρεζεί. Ήηαλ ν παληθόο

7 κπξνζηά ζηελ θαηαηγίδα πνπ θαηέθζαλε γηα λα θαιύςεη ηα πάληα. Ζ αγσλία ηνπ αγλώζηνπ. Ο θόβνο. ηαλ ηα θαζεκεξηλά θαη ηα νιέζξηα θαηέηξσγαλ ηηο ζάξθεο ηνπ ΜΑΝΟΛΖ ΛΑΜΠΡΗΓΖ Σα πνηήκαηα ( ) ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε είλαη έλα από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θαη πην ζπαξαρηηθά ληνθνπκέληα κηαο από ηηο πην απάλζξσπεο επνρέο ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ην απζεληηθό ρξνληθό ηεο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηξαγσδίαο, ηεο πην εθιεθηήο, ηεο πην επαίζζεηεο θαη πην ζπλεηδεηήο κεξίδαο ηεο γεληάο εθείλεο, πνπ ε εθεβεία ηεο θαη ε πξόσξε άλδξσζε ηεο ζπκπίπηεη κε ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν. ηηο 3 «Δπνρέο», ηηο «Παξελζέζεηο» θαη ηηο 2 «πλέρεηεο» βεκαηίδνκε πάλσ ζηα πην δνθεξά κνλνπάηηα ηνπ ηξαγηθνύ. Γελ είλαη κνλάρα ζπαξαγκόο θαξδηάο. Δίλαη θαη ζιίςε πλεύκαηνο. [...] Θα ξσηνύζε ίζσο θαλείο: Δίλαη πνίεζε όια ηνύηα ή πςειή πνιηηηθή; Ζ δηαζηνιή είλαη ρσξίο λόεκα. Κάζε ζηάζε ηεο αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο απέλαληη ζηα ζεκειηώδε ζέκαηα ηνπ πλεύκαηνο, θάζε αληίδξαζε πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηα ζπληαξαθηηθά γεγνλόηα ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, αλάγνληαη ζε κηα πνιηηηθή ζέζε. Γηα «πνιηηηθέο ηδέεο» εμνξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ηνπο θπιαθίδνπλ, βαζαλίδνπλ ην θνξκί ηνπο θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο, πεξλνύλ ηα ηαλθο από πάλσ ηνπο, ηνπο ηζαθίδνπλ ηα θόθαια, ηα θεθάιηα, ηα λεύξα, ηνπο ζπξώρλνπλ σο ηελ παξαθξνζύλε ή ηελ απηνρεηξία ή ηνλ έζραηνλ απηνεμεπηειηζκό. Με πνην δηθαίσκα, μεθηλώληαο από πνηεο «αξρέο» δε ζα ζπγρσξνύζε θαλείο ζ έλαλ άλζξσπν λα κπάζεη κέζα ζηελ πνίεζε ηνπ ην ζπαξαγκέλν ηνύην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ; Γελ είλαη ππνθξηζία, αζέβεηα πξνο ηνλ αλζξώπηλν πόλν, όηαλ αξληόκαζηε έλα πνίεκα, ιέγνληαο όηη είλαη «πνιηηηθή»; Δθείλν πνπ βαξαίλεη ζηελ αηζζεηηθή θξίζε, είλαη λ απνθξπζηαιιώλνληαη όια ηνύηα ζ αηζζεηηθέο κνξθέο. ηελ πνίεζε ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε ππάξρεη απηό ην ηδηαίηεξν ξίγνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνίεζε. Ο βεκαηηζκόο ηεο είλαη ζην ξπζκό ησλ παξαιεξεκάησλ, κέζα ζην θιίκα πςεινύ ππξεηνύ. Σα ζηνηρεία ηεο νδπλεξήο επαηζζεζίαο, ηεο πίθξαο, ηνπ ζαξθαζκνύ, ηεο ηξπθεξόηεηαο θαη ηεο ηξαρύηεηαο, ηεο απνθαξδίσζεο θαη ηεο πίζηεο θαη ηνπ νλείξνπ, ζπκπιέθνληαη ζπαζκσδηθά θη αλαθαησκέλα. Τπάξρεη θάηη ην αθαηάζηαην θαη αηεκέιεην. Γηαβάδνληαο, θνληά ζηηο εμαίζηεο πνηεηηθέο απνρξώζεηο ζεκεηώλεηο θαη ηηο αδπλακίεο, κα είλαη ηόζε ε εζσηεξηθή έληαζε ηνπ ηξαγηθνύ ηόλνπ, πνπ ηηο πξνζπεξλάο, γηα λα θηάζεηο σο ην ηέινο ΚΩΣΑ ΚΟΤΛΟΤΦΑΚΟ Τπάξρεη ζηα πνηήκαηα έλαο νιόηεια κεηαπνιεκηθόο Καξπσηαθηζκόο (κηιώ γηα ην θαηλόκελν θη όρη γηα νπνηαδήπνηε επίδξαζε απ ηνλ Καξπσηάθε) θαζνξηζκέλνο από θαηλνύξηεο, αιινηώηηθεο ζπλζήθεο, βαζύηεξνο, πιαηύηεξνο θαη πεξηζζόηεξν απειπηζκέλνο, γη απηό θαη δελ νδεγεί ζηελ απηνθηνλία. Μηα πξάμε θη απηή θαη μεκπεξδέςακε. Έλαο Καξπσηαθηζκόο πνπ πνξεύεηαη κνηξαία, ζ έλαλ γιηζηεξό θαηήθνξν, ώζπνπ θηάλεη πην πέξα θη απ ην κεδέλ, σο ηελ -αζθαιώο αζέιεηε θη αζπλείδεηε αιιά, αληηθεηκεληθά, όρη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή- ππνζηήξημε εθείλνπ αθξηβώο, ελάληηα ζην νπνίν εμεγείξεηαη θαη ην νπνίν δελ παύεη λα κηζεί. Έλαο Καξπσηάθεο πνπ δεκηνπξγεί άλζε ζπάληαο νκνξθηάο, όπσο ηα πνηήκαηα «Δείπνος» θαη «θάθη», θη αιινίκνλν ζε θείλνλ πνπ γνεηεπκέλνο από ην άγξην θάιινο ηεο πέξα από ηα όξηα ηξαγηθόηεηαο θη απειπηζίαο, ζα ηα πάξεη ζηελ θάκαξά ηνπ λα θνηκεζεί καδί ηνπο. Ίζσο δε ζα κπνξέζεη λα μαλαμππλήζεη πηα. Απηνύ ηνπ Καξπσηαθηζκνύ ην πξόζσπν απεηθνλίδνληαο ν Αλαγλσζηάθεο μερώξηζε απ ηνπο νκόδπγνπο ηνπ, πνπ ηνπο ηζάθηζε ε ίδηα κνίξα. 1957

8 ΝΣΗΝΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΠΟΤΛΟ Δθείλν πνπ έθεξε ζηελ πνίεζε καο ν Αλαγλσζηάθεο είλαη ε ρακειόθσλε θνπβέληα κε ηνλ εμνκνινγεηηθό ραξαθηήξα. ρη πηα ιπξηθέο θνξδέιεο θαη ηξαγνύδηα αιιά θάηη από ηε ζέξκε ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο, έλαο ιόγνο γπκλόο, κηα θνπβέληα αλζξώπηλε- όρη πηα πεηάγκαηα ηεο θαληαζίαο εθθξαζκέλα κε ηηο πην απίζαλεο θαη αιιεπάιιειεο εηθόλεο αιιά κηα έθθξαζε ηεο εκπεηξίαο πνπ καο θαίεη, ηνπ θαεκνύ πνπ καο ηξώεη, ηεο ιαρηάξαο πνπ καο παηδεύεη. Μηα κεηαηόπηζε από ην ζπκβνιηζκό ζην ξεαιηζκό, από ηε ιπξηθή ζηε δξακαηηθή δηάζεζε θαη από ηε θαληαζία ζηελ εκπεηξία ζα βαζηθό θύηηαξν ηεο πνηεηηθήο παξόξκεζεο λα ηη απνηειεί θπξίσο ηελ αδηθαίσηε αθόκα πξνζθνξά ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο. Ο Αλαγλσζηάθεο πνπ είρε αξρίζεη λα γξάθεη από δεθάμη ρξνλώ θαη είρε δηαβάζεη πνιύ γαιιηθή πνίεζε, Λόξθα θαη Μαγηαθόθζθη, είλαη ν πξώηνο ζρεδόλ πνπ άλνημε, κε πνιιή επηηπρία, ην λέν δξόκν ΒΑΟ ΒΑΡΗΚΑ Γελ καο είλαη άγλσζηα ηα θείκελα, πνπ ζπγθεληξώλεη ζην λέν ηνπ βηβιίν «Υπέρ και καηά» ν θ. Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο. Γεκνζηεπκέλα θαηά θαηξνύο ηελ ηειεπηαία νθηαεηία είραλ απνζπάζεη ηελ πξνζνρή, κεξηθά απ απηά ηνπιάρηζην, γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηόικε ηνπ ζπγγξαθέα λα αζθήζεη κηα «εκ ηφν ένδον» θξηηηθή θαη λα πξνβάιιεη πξνζσπηθέο απόςεηο ζε κηα πεξηνρή, πνπ ηελ επνρή εθείλε ηνπιάρηζην, θάζε απνκάθξπλζε απ ην επίζεκν «δόγμα», όπσο παλνκνηόηππηα επαλαιακβαλόηαλ, ινγαξηαδόηαλ, ζην ηδενινγηθό ζηξαηόπεδν ζην νπνίν ήζειε λα αλήθεη ν ζπγγξαθέαο, δειαδή ηελ Άθξα αξηζηεξά, αλεπίηξεπηε «αίρεζη» θαη πξνδνζία. Από ηόηε βέβαηα ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ή, έζησ, θαίλεηαη λα έρνπλ αιιάμεη. Ζ πεξίπησζε ηνπ θ. Αλαγλσζηάθε, κνλαδηθή ζρεδόλ ηόηε, εκθαλίδεηαη ηώξα, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζην, σο ν θαλόλαο ΓΗΑΝΝΖ ΓΑΛΛΑ Αθνύγεηαη θαη ζ απηόλ ε πεξηπέηεηα ησλ ηδενινγηθώλ αγώλσλ κηαο 30εηίαο ζηε ρώξα καο. Καη κνιαηαύηα δελ γίλεηαη λα εληαρζεί ζηελ παξάηαμε κάρεο ησλ αληηζηαζηαθώλ πνηεηώλ. Γελ αληηζέηεη ηηο επνρέο γηα λα πκλήζεη ή λ αλαζεσξήζεη κε ηνπο θξαζηηθνύο κεραληζκνύο κηαο ζηξαηεπκέλεο θνηλήο (Λεηβαδίηεο, Παηξίθηνο)- νύηε θαλ λα δηκεησπηζζεί (Αιεμάλδξνπ) ή όπσο άιινη -νξζόδνμα ή αλνξζόδνμα- λα παιηλσδήζεη (Γνύθαξεο, Καηζαξόο). απηόλ πξνεγήζεθε θαη επηκέλεη πάληα ε πεξηπέηεηα ελόο αηόκνπ πνπ θξίλεηαη νξηζηηθά εθεί πνπ ελειηθηώζεθε, ζηε δηαιεθηηθή ηνπ κε ηα νκαδηθά πξνβιήκαηα. Δμ απηνύ θαη ε πνίεζε ηνπ έρεη ηε ζεκαζία ελόο κνλαδηθνύ ληνθνπκέληνπ-ηνπ ρξνληθνύ ελόο πξνζώπνπ θαη κηαο γεληάο κέζα ζηηο αιιεπάιιειεο «Δπνρέο» θαη ζηηο «πλέρεηέο ηνπο», πνπ ππαηλίζζνληαη νη ηίηινη ησλ ζπιινγώλ ηνπ. ηελ δηαηύπσζε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ελόο κέηξνπ αληνρήο ησλ θνηλώλ πιηθώλ, ζηελ εθηίκεζε, ηελ εππάζεηα ελόο δπγνύ αθξηβείαο. ε κηα επνρή πνπ άιινη εθθξάδνληαη κε εθζέηεο, απηόο δελ απνκαθξύλεηαη από ηε βάζε ηνπ. Ο Αλαγλσζηάθεο παξαιαβαίλεη ηελ ύπαξμε εθεί αθξηβώο πνπ ηελ άθεζε ε επνρή ηνπ Καξπσηάθε (θαη δελ ηε ζπλέρηζε, κε ηελ ππεθθπγή ησλ κπζηθώλ ή θνζκνπνιηηηθώλ αλαγσγώλ, κόλνο ίζσο αξκόδηνο ν εθέξεο). Κνηλόο παξνλνκαζηήο ηεο είλαη ν κέζνο δείθηεο ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο, ν κηθξναζηόο, ζαλ ςπρνινγηθή θαη εζηθή έλλνηα- κε ηελ πξνβιεκαηηθή, ηελ θαιιηέξγεηα θαη η αδηέμνδά ηνπ. Καη δελ παξαρσξήζεθε όηαλ ε ηδενινγία ππέβαιε ηε καδηθή ηάμε ησλ ζπλεηδήζεσλ θαηά ην ζηπι ελόο εληαίνπ ιατθηζκνύ. 1972

9 ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΑΡΩΝΗΣΖ Οη «Εποτές», ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο, ζπληζηνύλ ηνλ πνηεηηθά πξαγκαηνπνηεκέλν αληίινγν ηνπ Αλαγλσζηάθε πξνο αληίπαιεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ ηείλνπλ ζπζηεκαηηθά λα αθπξώζνπλ ηηο βαξηέο εκπεηξίεο ηεο δεθαεηίαο Οη «Σσνέτειες», ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο, αληηζηέθνληαη ζηελ εμαγνξά απηώλ ησλ εκπεηξηώλ από ηα ελαιιαζζόκελα επηηειεία ηεο αξηζηεξάο θαηά ηε δεθαεηία ηνλ θύθιν ησλ «Εποτών» ε ζύγθξνπζε ηνπ πνηεηή είλαη θπξίσο ζύγθξνπζε κε ηνλ αληίπαιν πνιηηηθό πεξίγπξν. ηηο «Σσνέτειες» ε ζύγθξνπζε απηή κεηαθέξεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θαηαξρήλ ζύκκαρεο κεηαπνιεκηθήο αξηζηεξάο. Οη «Εποτές» παξαθνινπζνύληαη από ηελ θνκκαηηθή ζύκπξαμε ηνπ πνηεηή. Οη «Σσνέτειες» θνριηώλνληαη ζην ηέικα κηαο αλαγθαζηηθήο αξγίαο πνπ επηβάιιεη ζηνλ Αλαγλσζηάθε ην επίζεκν θόκκα. Ο επηινγηθόο εμάιινπ «Σηότος», ζπλζεκέλνο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο, επαλαθέξεη ηνλ Αλαγλσζηάθε ζηελ ηξνρηά ηεο πνιηηηθήο ζύκπξαμεο, θάησ από θνξπθαίεο ζπλζήθεο. Σα δεθαηξία πνηήκαηα απηήο ηεο ζπιινγήο ζπάδνπλ όςηκα ηνλ θνκκαηηθό θινηό θαη επηρεηξνύλ κηα κνξθή αγσληζηηθήο εμόδνπ, όπνπ ζπληεξείηαη σζηόζν νιόθιεξε ε πηθξή πείξα ηνπ δεύηεξνπ θπξίσο παξαγσγηθνύ θύθινπ θαη κεηαθξάδεηαη ζε έζραηε δηδαρή ΓΗΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Ο δξόκνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαλείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ην πνηεηηθό έξγν ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε, αλαγθαζηηθά θαζνξίδεηαη από δύν δσηηθέο αθεηεξίεο. Πξώηνλ, από ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία κέζα ζην θνηλσληθό, αιιά θαη ζην πλεπκαηηθό γίγλεζζαη ηεο ρώξαο καο (πνηεηηθόο, δνθηκηαθόο ιόγνο, ινηπέο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), θαη Γεύηεξνλ, από ηελ παξξεζία ηνπ λα εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηνπ, είηε απηέο αθνξνύλ ηε ινγνηερληθή αηζζεηηθή, είηε ηα πνιηηηθά καο πξάγκαηα, κηα πνπ ζε απηόλ, πεξηζζόηεξν ίζσο από ηνπο άιινπο έμη πνηεηέο πνπ εδώ αληηκεησπίδνπκε, όια απηά ηα ζηνηρεία, είλαη άξξεθηα δεκέλα κεηαμύ ηνπο θαη δηαξθώο αιιεινεμαξηώκελα, από ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ ζηα γξάκκαηα, κέρξη θαη ζήκεξα ΑΛΔΞΖ ΕΖΡΑ Αζθαιώο, ε ακεραλία πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο πνίεζεο ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε, δεθαηξία ρξόληα πξηλ, κε ηελ έθδνζε ηνπ Περιθφρίοσ 68-69, δελ κεηώζεθε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξόζθαηνπ (1992) ΥΓ. ηνπ. Αληίζεηα, απ όζν ππνινγίδσ πξέπεη λα απμήζεθε. Γηαηί ε κεηάβαζε από ηε κηα ζπιινγή ζηελ άιιε δελ αλαινγεί απιώο θαη κόλν ζην κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν όγθν ηεο πνηεηηθήο ύιεο~ αλαινγεί, θη απηό δελ μέξσ αλ πξνζέρζεθε όζν ρξεηάδεηαη, ζε κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο πνπ έρεη ν πνηεηήο απέλαληη ζε ό, ηη ζπκβαηηθά νλνκάδνπκε πνηεηηθή πξάμε θαη απέλαληη ζε ό, ηη ζεσξνύκε γεληθόηεξα σο πνίεκα. Καη αλ ιάβνπκε ππ όςε καο ηελ αδηαθηινλίθεηε θαη καθξόβηα πνιηηηθή θαη εζηθή ζηάζε ηνπ Αλαγλσζηάθε, ε νπνία νινθιεξώλεη θαηά θάπνην ηξόπν ηνλ θύθιν ηεο δξαζηηθήο ζρέζεο ηεο κε ην έξγν ηνπ ζηα πνηήκαηα ηνπ Σηότοσ (1970), ζα ζεσξνύζακε ηνπιάρηζηνλ δηθαηνινγεκέλε ηελ έθθξαζε απηήο ηεο ακεραλίαο. Ο ηξόπνο πνπ δηαβάζηεθε ε πνίεζε ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε από ην αλαγλσζηηθό ηεο θνηλό θαη ν ηξόπνο είζπξαμεο ηεο από ηελ θξηηηθή, σο ηα ηέιε πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, είλαη δύν ηεκλόκελνη κνλόδξνκνη πνπ θαζόξηδαλ, ζε ζεκαληηθό βαζκό, από ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπο ηα όξηα ηεο αλάγλσζεο., ηη ήηαλ λα εηπσζεί εηπώζεθε, ό, ηη ήηαλ λα γξαθεί γξάθηεθε

10 ΝΑΟ ΒΑΓΔΝΑ Θα ήζεια λα θάλσ ηελ πξόηαζε γηα κηα λέα αλάγλσζε ηεο πνίεζεο ηνπ Αλαγλσζηάθε: λα δηαβάζνπκε ηνπο ζηίρνπο ηνπ απηνύο θαζεαπηνύο απαιείθνληαο από ηνλ λνπ καο, όζν απηό είλαη δπλαηόλ, ηα γεγνλόηα ηνπ πνιηηηθνύ ηνπ βίνπ θαη ηηο απόςεηο ηεο θξηηηθήο γηα ην πνηεηηθό ηνπ έξγν, θαη λα ζπγθξίλνπκε ηελ εξκελεία καο από ηελ αλάγλσζε απηή κε ηελ έσο ζήκεξα εξκελεία ηεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζύγθξηζεο πηζηεύσ όηη ζα επηβεβαηώζεη ηα όζα είπα παξαπάλσ. Γηαηί ζήκεξα κπνξνύκε λα δνύκε θαζαξόηεξα όηη ην πεξηερόκελν απηήο ηεο πνίεζεο νξίδεηαη από δύν βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, από ηα νπνία ην πξώην είλαη άζρεην κε ην πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο πνίεζεο, ελώ ην δεύηεξν δελ ζπλδέεηαη κε απηήλ κε πξώηνπ βαζκνύ ζρέζε: από ην ζπλαίζζεκα κηαο ρακέλεο αζσόηεηαο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο, ή -θαιύηεξα- ηεο πηώζεο, από έλαλ εδεκηθό παηδηθό ρξόλν ζ έλαλ ρξόλν δηάηξεην θαη βαζαληζηηθό- θαη από ηελ επηζπκία ηεο αλεύξεζεο ηνπ αιεζηλνύ πξνζώπνπ ηνπ αλζξώπνπ, ην νπνίν έρεη επηθαιπθζεί από ηηο αλάγθεο ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ εθπεπησθπία πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη θπξίσο απηό ην δεύηεξν ζπλαίζζεκα (ην εκθαληδόκελν επδηάθξηην γηα πξώηε θνξά ζηελ ελόηεηα πνηεκάησλ ηελ ηηηινθνξνύκελε Παρενθέζεις ), πνπ θαζνξίδεη ηε δηαπινθή ηνπ αθεγεηή ηεο πνίεζεο ηνπ Αλαγλσζηάθε κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα- δηαπινθή πνπ είλαη απνηέιεζκα θαη όρη αηηία ηεο πηώζεο, ε νπνία γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλζξώπηλεο θαηάζηαζεο. 1994

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (Ενδεικτικά) Επιτάφιον Εδώ αναπαύεται Η μόνη ανάπαυση της ζωής του Η μόνη του στερνή ικανοποίηση Να κείτεται μαζί με τους αφέντες του Στην ίδια κρύα γη, στον ίδιο τόπο. (Εποχές

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα