Δρκελεσηηθό εκηλάρηο Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09. Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης"

Transcript

1 Δρκελεσηηθό εκηλάρηο Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης Η. Βηογραθηθό εκείωκα Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. πνύδαζε Ηαηξηθή ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη κεηεθπαηδεύηεθε ζηελ Αθηηλνινγία ζηε Βηέλλε. Δξγάζηεθε σο γηαηξόο ζηε Θεζζαινλίθε θαη από ηα ηέιε ηνπ 1978 σο ην ζάλαην ηνπ έδεζε θαη εξγάζηεθε ζηελ Αζήλα. Πνιηηηθά ζηξαηεπκέλνο από λεαξή ειηθία ζην ρώξν ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο, ππήξμε αξρηζπληάθηεο ηνπ θνηηεηηθνύ πεξηνδηθνύ Ξεθίλεκα (1944), πήξε κέξνο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ θαηαδηθάζηεθε από ην ζηξαηνδηθείν ζε ζάλαην γηα ηελ παξάλνκε πνιηηηθή ηνπ δξάζε (1949). Σν 1945 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ ζην ρώξν ησλ γξακκάησλ κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Εποτές. Αθνινύζεζαλ νη Εποτές2 (εθδόζεθαλ ην 1948, θαηά ηε δηάξθεηα πξνθπιάθηζεο ηνπ πνηεηή), οι Εποτές3 (1951), ε Σσνέτεια, ε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε Τα ποιήμαηα (1956), ε Σσνέτεια2 θαη ε Σσνέτεια3 ( ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθδνζε ηνπ 1956). ηε ζπλέρεηα ν Αλαγλσζηάθεο ζηώπεζε πνηεηηθά σο ην 1970, νπόηε δεκνζίεπζε πνηήκαηά ηνπ κε ηνλ γεληθό ηίηιν Ο ζηότος ζην ζπιινγηθό ηόκν 18 Κείμενα. Από ην 1959 σο ην 1961 ππήξμε δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνύ Κριηική, κέζα από ηηο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ πξόβαιε ηα ζύγρξνλα ηνπ επξσπατθά ινγνηερληθά ξεύκαηα. πλεξγάζηεθε κε ηελ εθεκεξίδα Ασγή θαη ηα πεξηνδηθά Ελεύθερα Γράμμαηα, Φιλολογικά Φρονικά, Νέα Ελληνικά, Διάλογος, Επιθεώρηζη Τέτνης, Εποτές, Ο Αιώνας μας, Θούριος, όπνπ έγξαςε δνθίκηα, κειέηεο θαη θξηηηθέο βηβιίσλ. Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο ηνπνζεηείηαη ζηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο, γεληά πνπ ζεκαδεύηεθε από ηνλ ραξαθηεξηζκό ποίηση της ήττας, θαζώο πνιινί δεκηνπξγνί ηεο δηέγξαςαλ ηελ πνξεία από ηελ αηζηόδνμε πίζηε ζην θνκκνπληζηηθό όξακα ζηελ απαηζηνδνμία πνπ πξνέθπςε από ηε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο. Δηδηθόηεξα ε γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζηαδηαθή αλαδίπισζε ηνπ πνηεηή ζ έλαλ πξνζσπηθό ηνπ θόζκν - ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε δηαθύιαμε ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αμηώλ πνπ ράλνληαη ζην ζύγρξνλν θόζκν - αλαδίπισζε ε νπνία εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θαη επίθαζηλ ζπλαηζζεκαηηθήο απόζηαζεο ηνπ δεκηνπξγνύ από ηα ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύλ θαη ηεο ζπρλά επηγξακκαηηθήο δηαηύπσζεο. πρλή είλαη επίζεο ζην έξγν ηνπ ε παξνπζία ηεο κλήκεο, ησλ αλαθνξώλ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηνπο θίινπο, ηεο ηαύηηζεο πνίεζεο θαη δσήο, θίινη. Έξγα ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε κεινπνηήζεθαλ από ηνλ Μίθε Θενδσξάθε θαη άιινπο έιιελεο ζπλζέηεο θαη κεηαθξάζηεθαλ ζε μέλεο γιώζζεο. Δργογραθία Η.Ποίεζε Δπνρέο (Με δύν ζρέδηα ηνπ Σάθε Αιεμαλδξίδε). Θεζζαινλίθε, Δπνρέο Δπνρέο Ζ ζπλέρεηα Ζ ζπλέρεηα2. Ζ ζπλέρεηα

2 Ο ζηόρνο Σν πεξηζώξην Αζήλα, Πιεηάο,1979. Τ.Γ. Αζήλα, 1983 (έθδνζε εκπνξίνπ, θαλνληθή έθδνζε 1992). ΗΗ.Γοθίκηα - Μειέηες - Άρζρα Πεδά Τπέξ θαη θαηά, η. Α -Β Αληηδνγκαηηθά. Αζήλα, Πιεηάο, Σα ζπκπιεξσκαηηθά - εκεηώζεηο θξηηηθήο. Αζήλα, ηηγκή, Ο πνηεηήο Μαλνύζνο Φάζζεο -Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ - Μηα πξώηε απόπεηξα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο. Αζήλα, ηηγκή, Ζ ρακειή θσλή -Σα ιπξηθά κηαο πεξαζκέλεο επνρήο ζηνπο παιηνύο ξπζκνύο - Μηα πξνζσπηθή αλζνινγία ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε. Αζήλα, Νεθέιε, ΗΗΗ. Μεηαθράζεης F.G.Lorca, Γύν Ωδέο - Ωδή ζηνλ Salvador Dali -Ωδή ζηνλ Walt Whitman Απόδνζε Κιείηνο Κύξνπ - Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο. Θεζζαινλίθε, ΗV. σγθεληρωηηθές εθδόζεης Σα πνηήκαηα ( ). Αζήλα, Πνηήκαηα Θεζζαινλίθε, ΗΗ. Θεζζαιολίθε, κέρες ηοσ 1969 κ.υ. Τὸ ποίημα ἀνήκει στὴ συλλογὴ Ὁ Στόχος (1970). Πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ Δεκαοχτὼ Κείμενα, ποὺ ἡ ἔκδοσή τους ἀποτέλεσε τὴν πρώτη πράξη ὁμαδικῆς δημόσιας ἀντίστασης τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων κατὰ τῆς δικτατορίας. Εἶναι ποίημα πολιτικό, ὅπως ἐξάλλου καὶ πολλὰ ἄλλα ποιήματα τοῦ Ἀναγνωστάκη, καὶ ἀπηχεῖ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ κατάσταση ἀπὸ τὴ μετακατοχικὴ περίοδο καὶ τὴ στρατιωτικὴ δικτατορία. Στὴν ὁδὸ Αἰγύπτου -πρώτη πάροδος δεξιά! Τώρα ὑψώνεται τὸ μέγαρο τῆς Τράπεζας Συναλλαγῶν Τουριστικὰ γραφεῖα καὶ πρακτορεῖα μεταναστεύσεως. Καὶ τὰ παιδάκια δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ παίξουνε ἀπὸ τὰ τόσα τροχοφόρα ποὺ περνοῦνε. Ἄλλωστε τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν, ὁ καιρὸς ἐκεῖνος πέρασε ποὺ ξέρατε Τώρα πιὰ δὲ γελοῦν, δὲν ψιθυρίζουν μυστικά, δὲν ἐμπιστεύονται, Ὅσα ἐπιζήσαν, ἐννοεῖται, γιατὶ ᾔρθανε βαριὲς ἀρρώστιες ἀπὸ τότε Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιῶτες, Θυμοῦνται τὰ λόγια τοῦ πατέρα: ἐσὺ θὰ γνωρίσεις καλύτερες μέρες Δὲν ἔχει σημασία τελικὰ ἂν δὲν τὶς γνώρισαν, λένε τὸ μάθημα οἱ ἴδιοι στὰ παιδιά τους Ἐλπίζοντας πάντοτε πὼς κάποτε θὰ σταματήσει ἡ ἁλυσίδα Ἴσως στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους ἣ στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τῶν παιδιῶν τους. Πρὸς τὸ παρόν, στὸν παλιὸ δρόμο ποὺ λέγαμε, ὑψώνεται ἡ Τράπεζα Συναλλαγῶν - ἐγὼ συναλλάσσομαι, ἐσὺ συναλλάσσεσαι, αὐτὸς συναλλάσσεται- Τουριστικὰ γραφεῖα καὶ πρακτορεῖα μεταναστεύσεως -ἐμεῖς μεταναστεύουμε, ἐσεῖς μεταναστεύετε, αὐτοὶ μεταναστεύουν- Ὅπου καὶ νὰ ταξιδέψω ἡ Ἑλλάδα μὲ πληγώνει, ἔλεγε κι ὁ Ποιητὴς Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὰ ὡραῖα νησιά, τὰ ὡραῖα γραφεῖα,

3 τὶς ὡραῖες ἐκκλησιὲς Ἡ Ἑλλὰς τῶν Ἑλλήνων. Πνξεία: ΟΛΟ-ΜΔΡΖ-ΟΛΟ Α) Αλάγλσζε Αξρηθή εληύπσζε θαη ζθέςε - Γηακαξηπξία πνπ εθθξάδεηαη κέζα από κηα θαιά θξπκκέλε εηξσλεία. Λέμεηο Γηεπθξηλήζεηο Β) Απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζεκαηλόλησλ αλίρλεπζε ηνπ ςπρνινγηθνύ θιίκαηνο «βήκα πξνο βήκα» πνπ δειώλεηαη κε ηελ αλάινγε πνηεηηθή ιέμε παξάιιειε θαηά κέξε δνθηκή πξνζέγγηζεο Σν βίσκα θαη ε ιέμε ( βησκαηηθό γξακκαηηθό επίπεδν) Σν πνηεηηθό κόξθσκα νινθιεξώλεηαη ζε ηξία επίπεδα (ελόηεηεο) 1. Σηην οδό Αιγύπηοσ..ποσ περνούνε 2. Άλλφζηε ηα παιδιά..ηφν παιδιών ηοσς 3. Προς ηο παρόν..ηφν Ελλήνφν Α. Δπίπεδο: Οη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ηόπνπ (ζηελ νδό Αηγύπηνπ) θαη (ηώξα) ζπλδένληαη κε ην ξήκα συώνεηαι πνπ δειώλεη θάηη κεγάιν θαη επηβιεηηθό ε εληύπσζε επηηείλεηαη κε ηελ παξνπζία ηεο ιέμεο μέγαρο κηα έθθξαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θηήξην γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο θαη ην νπνίν δελ έρεη λα θάλεη παξά κε κηα ηξάπεδα ζπλαιιαγώλ. Ο ξόινο ησλ θεθαιαίσλ Σ θαη παξαπέκπεη ζε κηα εηξσληθή δηάζεζε πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί ε πηθξία πνπ πεξηθιείνπλ νη επεμεγεκαηηθνί όξνη «ηνπξηζηηθά γξαθεία» «πξαθηνξεία κεηαλαζηώλ». Ζ αληίζεζε κεηαμύ νηθνλνκηθώλ παηρληδηώλ θαη ηνπ παηρληδηνύ ησλ παηδηώλ. Β. Δπίπεδο: Ζ θπξηαξρία ηεο έλλνηαο παηδηά ζε ζρέζε κε ηε δεηλή πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηθηαηνξίαο. Σα κηθξά-κεγάια θαηά ηνλ πνηεηή ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνινίπνπο. «Άιισζηε» ζύλδεζε κε ηα πξνεγνύκελα θαη νκαιή αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα. «Ο θαηξόο εθείλνο πέξαζε πνπ μέξαηε», λνζηαιγία θαη ηαπηόρξνλα θαη ηαπηόρξνλα κεηάβαζε από θάηη θπζηθό ζε θάηη αθύζηθν. «Σα παηδηά κεγάισζαλ» θαηαξγήζεθε ε παηδηθή ειηθία γηαηί πιένλ θάπνηα παηδηά «ηώξα πηα δελ γεινύλ», «δελ εκπηζηεύνληαη» δελ ιεηηνπξγνύλ σο παηδηά. Σν «άιινηε» θαη ην «ηώξα» ε ζθνηεηλή πξαγκαηηθόηεηα ηη άιιαμε ηη κεζνιάβεζε, όζνη επέδεζαλ αιινηξηώζεθαλ, αλ όρη ειπίδνπλ παξαπέκπνπλ ζην κέιινλ «ζε θαιιίηεξεο κέξεο». Σν όλεηξν, ε δηάςεπζε εθθξάδεηαη κε ην δίζηηρν, «ίζσο ηα παηδηά ησλ παηδηώλ ηνπο ή..», κηα αηέιεησηε αιπζίδα αλαβνιώλ. Σν δεύηεξν επίπεδν παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπ ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν κέξνο ηνπ πνηήκαηνο απνηειεί κηα εύζηνρε πνηεηηθή παξέθβαζε κε ηελ νπνία ν πνηεηήο πεξλά ηελ ηδέα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ αλεθπιήξσηνπ αη παξάιιεια πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάζηαζε σο έρεη ην 1969 κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηε βία. Γ. Δπίπεδο:

4 «Πξνο ην παξόλ», πεδνινγηθό ζηνηρείν πνπ εληζρύεη ηε θπζηθόηεηα ηεο αθήγεζεο ε νπνία ζπλερίδεηαη εθεί πνπ ηελ είρε αθήζεη «ζηνλ παιηό δξόκν πνπ ιέγακε..». Ο ηξόπνο πνπ ν πνηεηήο αλνίγεη ην ηξίην επίπεδν ηνπ πνηεηηθνύ κνξθώκαηνο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί επηηπρήο. Δπηρξσκαηίδεη κε κηα θπζηθόηεηα ηα όζα δηαπηζηώζεθαλ ζην δεύηεξν επίπεδν κηα θαη όια απηά δελ αθνξνύλ νπζηαζηηθά ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε αθνύ απηή πξνβιεκαηίδεη κόλνλ θάπνηνπο πνπ δελ δνπλ ζην ηώξα, ε πιεηνςεθία ελδηαθέξεηαη αθξηβώο γηα ηελ Σξάπεδα πλαιιαγώλ. Γηα ιίγν ίζσο λα ελνρινύλ θάπνηνπο, όινη σζηόζν όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ θαζνιηθόηεηα πνπ εθθξάδνπλ ηα ξήκαηα «ζπλαιιάζζνκαη, κεηαλαζηεύσ» ζηα ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα ηνπο (α εληθό θαη β πιεζπληηθό πξόζσπν) κε ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή αλάκεζα ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. Σν πνηεηηθό εύξεκα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ ηξηώλ πξνζώπσλ ηνπ ξήκαηνο «ζπλαιιάζζνκαη» ζηνλ εληθό θαη ηνπ ξήκαηνο «κεηαλαζηεύσ» ζηνλ πιεζπληηθό εθθξάδνπλ ηελ πίζηε θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ πνηεηή γηα ηελ επηκνλή ηνπ αλζξώπνπ ηεο επνρήο ηνπ κόλν ζηελ απόθηεζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ζηελ έθπησζε θάζε αμίαο παξόηη βξηζθόκαζηε ζε κηα πεξίνδν δηθηαηνξίαο. Ζ πηθξία ηνπ πνηεηή κέζα από ηελ επαλάιεςε ησλ δπν απηώλ ξεκάησλ δείρλεη ηελ κεραληζηηθή πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο γξακκαηηθήο από κέξνπο ησλ παηδηώλ θαη παξαπέκπεη ζηνπο δπν βαζηθνύο άμνλεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. Ζ πηθξία ηνπ πνηεηή νινθιεξώλεηαη κε ηε αλαθνξά ζην γλσζηό ζηίρν ηνπ εθέξε («όπνπ θαη λα ηαμηδέςσ ε Διιάδα κε πιεγώλεη») πνπ κέζα από ηε πνιπζεκία ηνπ πεξηέρεη ηε δηαρξνλία ηεο θπιεηηθήο πίθξαο θαη είλαη αλάινγε κε ζεθεξηθέο εκπεηξίεο αθνύ ε ρξνλνινγηθή ππνζεκείσζε «θαινθαίξη 1936» ζην πνίεκα «κε ηνλ ηξόπν ηνπ Γ..» καο ζπλδέεη κε κηα άιιε δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα. Ζ ιέμε «Διιάδα» επαλέξρεηαη ζηελ αξρή ηνπ επόκελνπ ζηίρνπ γηα λα ζπλερηζηεί ε έλλνηα κε πιεγώλεη αιιά θαη λα δηθαηνινγεζεί ην πεξηερόκελν ηνπ ελ ιόγσ ξήκαηνο κε ηα όζα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ όξν Διιάδα. Με ην λα γεληθεύεηαη επίζεο ν επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο «σξαίνο» ζηνηρείν θαζαξά δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαηαθέξλεη ν πνηεηήο κε ζαξθαζηηθό ηξόπν λα παξνπζηάζεη ηελ έθπησζε θαη ηζνπέδσζε ησλ ηεξώλ θαη νζίσλ ζην βσκό ηεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ηνπ θαζεζηώηνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν πνηεηήο πιεγώλεηαη γηαηί δεη ζε έλα θιίκα κε ειιεληθό. Ζ αίζζεζε απηή νινθιεξώλεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν: «Ζ Διιάο ησλ Διιήλσλ», γηα ησλ πνηεηή πνησλ Διιήλσλ; Ο ηειεπηαίνο ζηίρνο πξέπεη λα ηδσζεί ζε ζπλάθεηα κε ην 1969 π.ρ. ηνπ ηίηινπ νπόηε έρνπκε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο ζηελ ππεξεζία πνπ εμέθξαζε ην αληίζηνηρν ζύλζεκα ηεο δηθηαηνξίαο, πξόθεηηαη γηα έλα θύθιν πνηεηηθό εύξεκα όπνπ ζεκαίλνληα θαη ζεκαηλόκελα εμππεξεηνύλ ην ζπγθεθξηκέλν επίζεο ζύλζεκα. Ζ ππνθξηζία ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γ) Σειηθή απνηίκεζε- έθθξαζε Ο πνηεηηθόο ιόγνο ηνπ Αλαγλσζηάθε ιεηηνπξγεί θνηλσληθά νξκώκελνο ν πνηεηήο από ηα πξνζσπηθά ηνπ βηώκαηα ζθηαγξαθεί ηελ θνηλσληθή παζνγέλεηα ηεο επνρήο ηνπ ηελ νπνία θαη θαηαγγέιιεη κέζσ ηεο εηξσληθήο ζαξθαζηηθήο πνηεηηθήο καξηπξίαο. ΗΗΗ. Δλδεηθηηθή Βηβιηογραθία Αξάγεο Γ.: «Με ην Βιέκκα πξνο ην γεγνλόο», Εεηήκαηα ινγνηερληθήο θξηηηθήο, ζ Γηάλλελα, Αξγπξίνπ Α.: «ηνραζκνί επάλσ ζηηο αθεηεξίεο ηνπ πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ Αλαγλσζηάθε», Ζ ιέμε11, 1/1982, ζ.4-11.

5 Αξγπξίνπ Α.: «Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο», Ζ ειιεληθή πνίεζε Ζ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά, ζ Αζήλα, νθόιεο, Βαγελάο Ν.: «Ξαλαδηαβάδνληαο ηνλ Αλαγλσζηάθε», Ζ εηξσληθή γιώζζα Κξηηηθέο κειέηεο γηα ηε λενειιεληθή γξακκαηεία, ζ Αζήλα, ηηγκή, Βαγελάο Ν.: Γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε, Κξηηηθά θείκελα(επηκέιεηα). Λεπθσζία, Αηγαίνλ, Βαξίθαο Β.: «Μηα πνηεηηθή ζπιινγή. Μ.Αλαγλσζηάθε: πλέρεηα 3», πγγξαθείο θαη θείκελαα , ζ Αζήλα, Δξκήο, 1975 (πξώηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα, 14/10/1962). Βνύιγαξεο Κ.: «Από ηνλ Καξπσηάθε ζηνλ Αλαγλσζηάθε», Κ.Γ.Καξπσηάθεο Φύιια πνξείαο, ζ Αζήλα, Γαβξηειίδεο, Γηαινπξάθεο Μ.: «Αλαγλσζηάθεο Μαλόιεο», Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο2. Αζήλα, Υάξε Πάηζε, ρ.ρ. Εήξαο Α.: «Αλαγλσζηάθεο Μαλόιεο», Παγθόζκην Βηνγξαθηθό Λεμηθό1. Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελώλ, Θέκειεο Γ.: «Μ. Αλαγλσζηάθεο», Ζ λεώηεξε πνίεζή καο, ζ Αζήλα, Φέμεο, Καςσκέλνο Δ.Γ.: «Ηδενινγία θαη πνηεηηθή ζηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά Αλαγλσζηάθεο - Αιεμάλδξνπ Καηζαξόο», εηζήγεζε ζην πκπόζην Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Γεληά Αλαγλσζηάθεο - Αιεμάλδξνπ - Καηζαξόο (Πνίεζε - Πεδνγξαθία - Κξηηηθή). Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ηνκέαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, 7-9-/9/1990. Κνθόιεο Ξ.Α.: Γώδεθα πνηεηέο, Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθε, Δγλαηία, Κνύξηνβηθ Γ.: «Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο», Έιιελεο κεηαπνιεκηθνί ζπγγξαθείο Έλαο νδεγόο, ζ Αζήλα, Παηάθεο, Μαξσλίηεο Γ.Ν.: Πνηεηηθή θαη πνιηηηθή εζηθή Πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά Αιεμάλδξνπ - Αλαγλσζηάθεο - Παηξίθηνο. Αζήλα, Κέδξνο, Μαξσλίηεο Γ.Ν., «Πνίεζε θαη ηζηνξία Μ.Αλαγλσζηάθεο: Θεζζαινλίθε, κέξεο ηνπ 1969 κ.υ.», Δληεπθηήξην6, 4/1989, ζ Μελδξάθνο Σ.: «Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο: Ο απνινγεηήο κηαο γεληάο», Δπίθαηξα, 2/10/1980 (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Μηθξέο δνθηκέο Κξηηηθά ζεκεηώκαηα & άξζξα, ζ Αζήλα, νθόιεο, 1990). Μπαθόιαο Ν.: «Ο ρξόλνο ζηνλ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε», Δληεπθηήξην6, 4/1989, ζ (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Μηθξέο δνθηκέο Κξηηηθά ζεκεηώκαηα & άξζξα, ζ Αζήλα, νθόιεο, 1990). Μπεθαηώξνο.: Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο Ζ επνρή θαη ην πξόζσπν. Αζήλα, Μπνπθνπκάλεο, αββίδεο Γ.Π., «Μέζα, κα ζαλ θαη έμσ απ ηε δσή», Σν Βήκα, 21/1/1991 (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Φύιια Φηεξά, ζ Αζήλα, Ίθαξνο, 1995). «ε Β πξόζσπν: Μηα ζπλνκηιία ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε κε ηνλ Αληώλε Φσζηηέξε θαη ηνλ Θαλάζε Νηάξρν», Ζ ιέμε11, 1/1982, ζ ηεξηάδεο Β.: «Πνηεηηθή θαη πνιηηηθή ζύκπξαμε» (Κξηηηθή γηα ην Σα πνηήκαηα ( ), Γηαβάδσ11, 3-4/1978, ζ Σδνύκα Α.: Ο Υξόλνο Ο Λόγνο Ζ πνηεηηθή δνθηκαζία ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε κηα νπηηθή. Αζήλα, Νεθέιε, Σζαθληάο.: Κξηηηθή γηα ηε ζπιινγή Πεξηζώξην 68-69, Καζεκεξηλή, 3/1/1980. Υαηδεβαζηιείνπ Β.: «Ζ ρακειή θσλή, Σα ιπξηθά κηαο πεξαζκέλεο επνρήο ζηνπο παιηνύο ξπζκνύο. Μηα πξνζσπηθή αλζνινγία ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε», Ζ ιέμε102, 3-4/1991, ζ

6 Orsina Vincenzo, Ο ζηόρνο θαη ε ζησπή Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Μ.Αλαγλσζηάθε. Αζήλα, Νεθέιε, Αθηερώκαηα περηοδηθώλ Διί-ηξνρνο7 (Πάηξα), Φζηλόπσξν 1995, ζ σκπιερωκαηηθά θείκελα Ο Μαλόιες Αλαγλωζηάθες κε ηολ θαθό ηες θρηηηθής ΑΗΜΗΛΗΟ ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟ [...] Γπν ιηγνζέιηδεο ζπιινγέο είλαη νη «Εποτές». Ο ιπξηζκόο ηνπο έρεη κηα ηδηόηππε γεύζε πνπ πνιύ ζπγγελεύεη κε ηε ιπξηθή δηάζεζε ηνπ πεδνύ ηξαγνπδηνύ. Καη ηελ εληύπσζε ηνύηε ηε βνεζά ν πνιπζύιιαβνο ζηίρνο, πνπ είλαη θάπνηε ηόζν ιίγν ζηίρνο όζν ιίγν είλαη θαη πξόδα. Έιιεηςε θάζε δηάζεζεο ζηηρνπξγηθήο ελνξρεζηξώζεσο θαη εγθαηάιεηςε ζηελ θύκαλζε ηνπ λνήκαηνο ή κάιινλ ζηελ θύκαλζε ηνπ αηζζήκαηνο θαη ηεο πηλειηάο πνπ δε ιέεη λα ζηακαηήζεη παξά αθνύ γξάςεη ην κήθνο ηεο. Κακηά απαζρόιεζε ηερληθήο θη όκσο απηό ην αηεκέιεην γνεηεύεη. ηελ πξώηε ζπιινγή ν πνηεηήο ζθέθηεηαη ζπρλά πσο γξάθεη ζηίρνπο, όζν θη αλ καθξαίλνπλ θάπνηε ζε θξάζεηο πνπ εμαληινύλ ην πεξηερόκελν ηεο εηθόλαο ή ηνπ λνήκαηόο ησλ. ηε δεύηεξε ζπιινγή ε πξόδα θαη ν ζηίρνο κπιέθνληαη ζε βαζκό πνπ ε πξόδα ελαιιάζζεηαη θάπνηε καδί ηνπ θαη ζηακαηά κόλνλ όηαλ ε αλάγθε ηνπ ηξαγνπδηνύ επηβάιιεηαη αθαηακάρεηε. Μα ζάκπσο γηα λα πάξεη αλάζα ν πνηεηήο αξρηλάεη πάιη ην βάδηζκα πξνηνύ δνθηκάζεη ην ηάλπζκα ηεο θηεξνύγαο. Κπξίαξρα κνηίβα ζηελ πνίεζε ηνπ θ. Μαλόιε Αλαγλσζηάθε είλαη ε αλώλπκε δσή ησλ ιηκαληώλ θαη ε απόρξσζε ηεο κνλαμηάο ηνπ αλζξώπνπ. Ζ κλήκε ζσξεύεηαη θαη ηεκαρίδεηαη ζ εληππώζεηο, ζε ζηηγκηόηππα λνζηαιγηώλ, θαη πόηε θπιάεη κε ηελ ήξεκε θαη κνλόρξσκε ξνή ηνπ αζπλείδεηνπ ρξόλνπ, πόηε ζθηξηάεη θαη πςώλεηαη θαηαθόξπθε γηα λ αγγίζεη ηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο ζύκεζεο πνπ θαίεη ζαλ ζίδεξν ππξσκέλν ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΡΓΤΡΗΟΤ Από ηε λεαληθή αθηινθέξδεηα ησλ Δπνρώλ 1 κέρξη ηελ επώδπλε ινγηθή ηεο πλέρεηαο έρεη κεζνιαβήζεη έλα δηάζηεκα δέθα ρξόλσλ, θάηη πην νπζηαζηηθό: νη κέξεο πνπ καο ιεειάηεζαλ. Ση απόζηαζε, αιήζεηα, ρσξίδεη ηα δύν αθξαία απηά ζεκεία ηεο πνηεηηθήο επίδνζεο ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε. Σα εθεβηθά ηνπ όλεηξα θαηέθαγαλ ηελ ςπρή ηνπ, από ηελ αίγιε ηνπο δελ έκεηλε παξά ε πηθξή ηνπο γεύζε. Ζ δσή ζθόξπηζε ηνπο κύζνπο πνπ καο πξνεηνίκαδαλ έλα άιιν κέιινλ, έθαςε θαη ηα ηειεπηαία ξάθε ησλ ειπίδσλ. Σα είδσια ζπληξίβνληαη θαζεκεξηλά. Οη ηδέεο απνζύξνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο πνπ ηηο εγέλλεζαλ - ηηο αληηθαηέζηεζε ε ζπλαιιαγή. Πώο όκσο λα απνζύξνπκε θαη ό, ηη ηηο εμέζξεςε; Θα ήηαλ ζα λα πξνδίλακε ηνλ εαπηό καο. [...] Δίλαη αιήζεηα πεξίεξγν πόζνη δξόκνη νδεγνύλ ζε κηα πίζηε, από πόζεο αηηίεο θαηαιήγνπκε ζηηο ίδηεο παξαδνρέο. Από ηελ αξρή, ε πίζηε ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε έπαζρε. Πνηέ δελ ππήξμε ν ζξίακβνο - ήηαλ ε κνηξαία πξάμε, ε θνξά ηεο ηζηνξίαο. Γίςα δηθαηνζύλεο ειάρηζηα. Καζόινπ απαίηεζε εζηθή. Μάιινλ κηα αλάγθε γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ζηελ πην γήηλε ζεκαζία ηεο - κηα αίζζεζε ηεο δηαθεύγνπζαο δσήο, πνπ αζθπθηηνύζε πνιηνξθεκέλε. Ο πνηεηήο θηαζκέλνο ζην ρείινο ηεο αβύζζνπ δεηνύζε έλα ηθξίσκα γηα λα αλαξξηρεζεί. Ήηαλ ν παληθόο

7 κπξνζηά ζηελ θαηαηγίδα πνπ θαηέθζαλε γηα λα θαιύςεη ηα πάληα. Ζ αγσλία ηνπ αγλώζηνπ. Ο θόβνο. ηαλ ηα θαζεκεξηλά θαη ηα νιέζξηα θαηέηξσγαλ ηηο ζάξθεο ηνπ ΜΑΝΟΛΖ ΛΑΜΠΡΗΓΖ Σα πνηήκαηα ( ) ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε είλαη έλα από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θαη πην ζπαξαρηηθά ληνθνπκέληα κηαο από ηηο πην απάλζξσπεο επνρέο ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ην απζεληηθό ρξνληθό ηεο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηξαγσδίαο, ηεο πην εθιεθηήο, ηεο πην επαίζζεηεο θαη πην ζπλεηδεηήο κεξίδαο ηεο γεληάο εθείλεο, πνπ ε εθεβεία ηεο θαη ε πξόσξε άλδξσζε ηεο ζπκπίπηεη κε ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν. ηηο 3 «Δπνρέο», ηηο «Παξελζέζεηο» θαη ηηο 2 «πλέρεηεο» βεκαηίδνκε πάλσ ζηα πην δνθεξά κνλνπάηηα ηνπ ηξαγηθνύ. Γελ είλαη κνλάρα ζπαξαγκόο θαξδηάο. Δίλαη θαη ζιίςε πλεύκαηνο. [...] Θα ξσηνύζε ίζσο θαλείο: Δίλαη πνίεζε όια ηνύηα ή πςειή πνιηηηθή; Ζ δηαζηνιή είλαη ρσξίο λόεκα. Κάζε ζηάζε ηεο αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο απέλαληη ζηα ζεκειηώδε ζέκαηα ηνπ πλεύκαηνο, θάζε αληίδξαζε πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηα ζπληαξαθηηθά γεγνλόηα ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, αλάγνληαη ζε κηα πνιηηηθή ζέζε. Γηα «πνιηηηθέο ηδέεο» εμνξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ηνπο θπιαθίδνπλ, βαζαλίδνπλ ην θνξκί ηνπο θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο, πεξλνύλ ηα ηαλθο από πάλσ ηνπο, ηνπο ηζαθίδνπλ ηα θόθαια, ηα θεθάιηα, ηα λεύξα, ηνπο ζπξώρλνπλ σο ηελ παξαθξνζύλε ή ηελ απηνρεηξία ή ηνλ έζραηνλ απηνεμεπηειηζκό. Με πνην δηθαίσκα, μεθηλώληαο από πνηεο «αξρέο» δε ζα ζπγρσξνύζε θαλείο ζ έλαλ άλζξσπν λα κπάζεη κέζα ζηελ πνίεζε ηνπ ην ζπαξαγκέλν ηνύην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ; Γελ είλαη ππνθξηζία, αζέβεηα πξνο ηνλ αλζξώπηλν πόλν, όηαλ αξληόκαζηε έλα πνίεκα, ιέγνληαο όηη είλαη «πνιηηηθή»; Δθείλν πνπ βαξαίλεη ζηελ αηζζεηηθή θξίζε, είλαη λ απνθξπζηαιιώλνληαη όια ηνύηα ζ αηζζεηηθέο κνξθέο. ηελ πνίεζε ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε ππάξρεη απηό ην ηδηαίηεξν ξίγνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνίεζε. Ο βεκαηηζκόο ηεο είλαη ζην ξπζκό ησλ παξαιεξεκάησλ, κέζα ζην θιίκα πςεινύ ππξεηνύ. Σα ζηνηρεία ηεο νδπλεξήο επαηζζεζίαο, ηεο πίθξαο, ηνπ ζαξθαζκνύ, ηεο ηξπθεξόηεηαο θαη ηεο ηξαρύηεηαο, ηεο απνθαξδίσζεο θαη ηεο πίζηεο θαη ηνπ νλείξνπ, ζπκπιέθνληαη ζπαζκσδηθά θη αλαθαησκέλα. Τπάξρεη θάηη ην αθαηάζηαην θαη αηεκέιεην. Γηαβάδνληαο, θνληά ζηηο εμαίζηεο πνηεηηθέο απνρξώζεηο ζεκεηώλεηο θαη ηηο αδπλακίεο, κα είλαη ηόζε ε εζσηεξηθή έληαζε ηνπ ηξαγηθνύ ηόλνπ, πνπ ηηο πξνζπεξλάο, γηα λα θηάζεηο σο ην ηέινο ΚΩΣΑ ΚΟΤΛΟΤΦΑΚΟ Τπάξρεη ζηα πνηήκαηα έλαο νιόηεια κεηαπνιεκηθόο Καξπσηαθηζκόο (κηιώ γηα ην θαηλόκελν θη όρη γηα νπνηαδήπνηε επίδξαζε απ ηνλ Καξπσηάθε) θαζνξηζκέλνο από θαηλνύξηεο, αιινηώηηθεο ζπλζήθεο, βαζύηεξνο, πιαηύηεξνο θαη πεξηζζόηεξν απειπηζκέλνο, γη απηό θαη δελ νδεγεί ζηελ απηνθηνλία. Μηα πξάμε θη απηή θαη μεκπεξδέςακε. Έλαο Καξπσηαθηζκόο πνπ πνξεύεηαη κνηξαία, ζ έλαλ γιηζηεξό θαηήθνξν, ώζπνπ θηάλεη πην πέξα θη απ ην κεδέλ, σο ηελ -αζθαιώο αζέιεηε θη αζπλείδεηε αιιά, αληηθεηκεληθά, όρη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή- ππνζηήξημε εθείλνπ αθξηβώο, ελάληηα ζην νπνίν εμεγείξεηαη θαη ην νπνίν δελ παύεη λα κηζεί. Έλαο Καξπσηάθεο πνπ δεκηνπξγεί άλζε ζπάληαο νκνξθηάο, όπσο ηα πνηήκαηα «Δείπνος» θαη «θάθη», θη αιινίκνλν ζε θείλνλ πνπ γνεηεπκέλνο από ην άγξην θάιινο ηεο πέξα από ηα όξηα ηξαγηθόηεηαο θη απειπηζίαο, ζα ηα πάξεη ζηελ θάκαξά ηνπ λα θνηκεζεί καδί ηνπο. Ίζσο δε ζα κπνξέζεη λα μαλαμππλήζεη πηα. Απηνύ ηνπ Καξπσηαθηζκνύ ην πξόζσπν απεηθνλίδνληαο ν Αλαγλσζηάθεο μερώξηζε απ ηνπο νκόδπγνπο ηνπ, πνπ ηνπο ηζάθηζε ε ίδηα κνίξα. 1957

8 ΝΣΗΝΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΠΟΤΛΟ Δθείλν πνπ έθεξε ζηελ πνίεζε καο ν Αλαγλσζηάθεο είλαη ε ρακειόθσλε θνπβέληα κε ηνλ εμνκνινγεηηθό ραξαθηήξα. ρη πηα ιπξηθέο θνξδέιεο θαη ηξαγνύδηα αιιά θάηη από ηε ζέξκε ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο, έλαο ιόγνο γπκλόο, κηα θνπβέληα αλζξώπηλε- όρη πηα πεηάγκαηα ηεο θαληαζίαο εθθξαζκέλα κε ηηο πην απίζαλεο θαη αιιεπάιιειεο εηθόλεο αιιά κηα έθθξαζε ηεο εκπεηξίαο πνπ καο θαίεη, ηνπ θαεκνύ πνπ καο ηξώεη, ηεο ιαρηάξαο πνπ καο παηδεύεη. Μηα κεηαηόπηζε από ην ζπκβνιηζκό ζην ξεαιηζκό, από ηε ιπξηθή ζηε δξακαηηθή δηάζεζε θαη από ηε θαληαζία ζηελ εκπεηξία ζα βαζηθό θύηηαξν ηεο πνηεηηθήο παξόξκεζεο λα ηη απνηειεί θπξίσο ηελ αδηθαίσηε αθόκα πξνζθνξά ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο. Ο Αλαγλσζηάθεο πνπ είρε αξρίζεη λα γξάθεη από δεθάμη ρξνλώ θαη είρε δηαβάζεη πνιύ γαιιηθή πνίεζε, Λόξθα θαη Μαγηαθόθζθη, είλαη ν πξώηνο ζρεδόλ πνπ άλνημε, κε πνιιή επηηπρία, ην λέν δξόκν ΒΑΟ ΒΑΡΗΚΑ Γελ καο είλαη άγλσζηα ηα θείκελα, πνπ ζπγθεληξώλεη ζην λέν ηνπ βηβιίν «Υπέρ και καηά» ν θ. Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο. Γεκνζηεπκέλα θαηά θαηξνύο ηελ ηειεπηαία νθηαεηία είραλ απνζπάζεη ηελ πξνζνρή, κεξηθά απ απηά ηνπιάρηζην, γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηόικε ηνπ ζπγγξαθέα λα αζθήζεη κηα «εκ ηφν ένδον» θξηηηθή θαη λα πξνβάιιεη πξνζσπηθέο απόςεηο ζε κηα πεξηνρή, πνπ ηελ επνρή εθείλε ηνπιάρηζην, θάζε απνκάθξπλζε απ ην επίζεκν «δόγμα», όπσο παλνκνηόηππηα επαλαιακβαλόηαλ, ινγαξηαδόηαλ, ζην ηδενινγηθό ζηξαηόπεδν ζην νπνίν ήζειε λα αλήθεη ν ζπγγξαθέαο, δειαδή ηελ Άθξα αξηζηεξά, αλεπίηξεπηε «αίρεζη» θαη πξνδνζία. Από ηόηε βέβαηα ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ή, έζησ, θαίλεηαη λα έρνπλ αιιάμεη. Ζ πεξίπησζε ηνπ θ. Αλαγλσζηάθε, κνλαδηθή ζρεδόλ ηόηε, εκθαλίδεηαη ηώξα, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζην, σο ν θαλόλαο ΓΗΑΝΝΖ ΓΑΛΛΑ Αθνύγεηαη θαη ζ απηόλ ε πεξηπέηεηα ησλ ηδενινγηθώλ αγώλσλ κηαο 30εηίαο ζηε ρώξα καο. Καη κνιαηαύηα δελ γίλεηαη λα εληαρζεί ζηελ παξάηαμε κάρεο ησλ αληηζηαζηαθώλ πνηεηώλ. Γελ αληηζέηεη ηηο επνρέο γηα λα πκλήζεη ή λ αλαζεσξήζεη κε ηνπο θξαζηηθνύο κεραληζκνύο κηαο ζηξαηεπκέλεο θνηλήο (Λεηβαδίηεο, Παηξίθηνο)- νύηε θαλ λα δηκεησπηζζεί (Αιεμάλδξνπ) ή όπσο άιινη -νξζόδνμα ή αλνξζόδνμα- λα παιηλσδήζεη (Γνύθαξεο, Καηζαξόο). απηόλ πξνεγήζεθε θαη επηκέλεη πάληα ε πεξηπέηεηα ελόο αηόκνπ πνπ θξίλεηαη νξηζηηθά εθεί πνπ ελειηθηώζεθε, ζηε δηαιεθηηθή ηνπ κε ηα νκαδηθά πξνβιήκαηα. Δμ απηνύ θαη ε πνίεζε ηνπ έρεη ηε ζεκαζία ελόο κνλαδηθνύ ληνθνπκέληνπ-ηνπ ρξνληθνύ ελόο πξνζώπνπ θαη κηαο γεληάο κέζα ζηηο αιιεπάιιειεο «Δπνρέο» θαη ζηηο «πλέρεηέο ηνπο», πνπ ππαηλίζζνληαη νη ηίηινη ησλ ζπιινγώλ ηνπ. ηελ δηαηύπσζε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ελόο κέηξνπ αληνρήο ησλ θνηλώλ πιηθώλ, ζηελ εθηίκεζε, ηελ εππάζεηα ελόο δπγνύ αθξηβείαο. ε κηα επνρή πνπ άιινη εθθξάδνληαη κε εθζέηεο, απηόο δελ απνκαθξύλεηαη από ηε βάζε ηνπ. Ο Αλαγλσζηάθεο παξαιαβαίλεη ηελ ύπαξμε εθεί αθξηβώο πνπ ηελ άθεζε ε επνρή ηνπ Καξπσηάθε (θαη δελ ηε ζπλέρηζε, κε ηελ ππεθθπγή ησλ κπζηθώλ ή θνζκνπνιηηηθώλ αλαγσγώλ, κόλνο ίζσο αξκόδηνο ν εθέξεο). Κνηλόο παξνλνκαζηήο ηεο είλαη ν κέζνο δείθηεο ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο, ν κηθξναζηόο, ζαλ ςπρνινγηθή θαη εζηθή έλλνηα- κε ηελ πξνβιεκαηηθή, ηελ θαιιηέξγεηα θαη η αδηέμνδά ηνπ. Καη δελ παξαρσξήζεθε όηαλ ε ηδενινγία ππέβαιε ηε καδηθή ηάμε ησλ ζπλεηδήζεσλ θαηά ην ζηπι ελόο εληαίνπ ιατθηζκνύ. 1972

9 ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΑΡΩΝΗΣΖ Οη «Εποτές», ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο, ζπληζηνύλ ηνλ πνηεηηθά πξαγκαηνπνηεκέλν αληίινγν ηνπ Αλαγλσζηάθε πξνο αληίπαιεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ ηείλνπλ ζπζηεκαηηθά λα αθπξώζνπλ ηηο βαξηέο εκπεηξίεο ηεο δεθαεηίαο Οη «Σσνέτειες», ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο, αληηζηέθνληαη ζηελ εμαγνξά απηώλ ησλ εκπεηξηώλ από ηα ελαιιαζζόκελα επηηειεία ηεο αξηζηεξάο θαηά ηε δεθαεηία ηνλ θύθιν ησλ «Εποτών» ε ζύγθξνπζε ηνπ πνηεηή είλαη θπξίσο ζύγθξνπζε κε ηνλ αληίπαιν πνιηηηθό πεξίγπξν. ηηο «Σσνέτειες» ε ζύγθξνπζε απηή κεηαθέξεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θαηαξρήλ ζύκκαρεο κεηαπνιεκηθήο αξηζηεξάο. Οη «Εποτές» παξαθνινπζνύληαη από ηελ θνκκαηηθή ζύκπξαμε ηνπ πνηεηή. Οη «Σσνέτειες» θνριηώλνληαη ζην ηέικα κηαο αλαγθαζηηθήο αξγίαο πνπ επηβάιιεη ζηνλ Αλαγλσζηάθε ην επίζεκν θόκκα. Ο επηινγηθόο εμάιινπ «Σηότος», ζπλζεκέλνο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο, επαλαθέξεη ηνλ Αλαγλσζηάθε ζηελ ηξνρηά ηεο πνιηηηθήο ζύκπξαμεο, θάησ από θνξπθαίεο ζπλζήθεο. Σα δεθαηξία πνηήκαηα απηήο ηεο ζπιινγήο ζπάδνπλ όςηκα ηνλ θνκκαηηθό θινηό θαη επηρεηξνύλ κηα κνξθή αγσληζηηθήο εμόδνπ, όπνπ ζπληεξείηαη σζηόζν νιόθιεξε ε πηθξή πείξα ηνπ δεύηεξνπ θπξίσο παξαγσγηθνύ θύθινπ θαη κεηαθξάδεηαη ζε έζραηε δηδαρή ΓΗΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Ο δξόκνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαλείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ην πνηεηηθό έξγν ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε, αλαγθαζηηθά θαζνξίδεηαη από δύν δσηηθέο αθεηεξίεο. Πξώηνλ, από ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία κέζα ζην θνηλσληθό, αιιά θαη ζην πλεπκαηηθό γίγλεζζαη ηεο ρώξαο καο (πνηεηηθόο, δνθηκηαθόο ιόγνο, ινηπέο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), θαη Γεύηεξνλ, από ηελ παξξεζία ηνπ λα εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηνπ, είηε απηέο αθνξνύλ ηε ινγνηερληθή αηζζεηηθή, είηε ηα πνιηηηθά καο πξάγκαηα, κηα πνπ ζε απηόλ, πεξηζζόηεξν ίζσο από ηνπο άιινπο έμη πνηεηέο πνπ εδώ αληηκεησπίδνπκε, όια απηά ηα ζηνηρεία, είλαη άξξεθηα δεκέλα κεηαμύ ηνπο θαη δηαξθώο αιιεινεμαξηώκελα, από ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ ζηα γξάκκαηα, κέρξη θαη ζήκεξα ΑΛΔΞΖ ΕΖΡΑ Αζθαιώο, ε ακεραλία πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο πνίεζεο ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε, δεθαηξία ρξόληα πξηλ, κε ηελ έθδνζε ηνπ Περιθφρίοσ 68-69, δελ κεηώζεθε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξόζθαηνπ (1992) ΥΓ. ηνπ. Αληίζεηα, απ όζν ππνινγίδσ πξέπεη λα απμήζεθε. Γηαηί ε κεηάβαζε από ηε κηα ζπιινγή ζηελ άιιε δελ αλαινγεί απιώο θαη κόλν ζην κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν όγθν ηεο πνηεηηθήο ύιεο~ αλαινγεί, θη απηό δελ μέξσ αλ πξνζέρζεθε όζν ρξεηάδεηαη, ζε κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο πνπ έρεη ν πνηεηήο απέλαληη ζε ό, ηη ζπκβαηηθά νλνκάδνπκε πνηεηηθή πξάμε θαη απέλαληη ζε ό, ηη ζεσξνύκε γεληθόηεξα σο πνίεκα. Καη αλ ιάβνπκε ππ όςε καο ηελ αδηαθηινλίθεηε θαη καθξόβηα πνιηηηθή θαη εζηθή ζηάζε ηνπ Αλαγλσζηάθε, ε νπνία νινθιεξώλεη θαηά θάπνην ηξόπν ηνλ θύθιν ηεο δξαζηηθήο ζρέζεο ηεο κε ην έξγν ηνπ ζηα πνηήκαηα ηνπ Σηότοσ (1970), ζα ζεσξνύζακε ηνπιάρηζηνλ δηθαηνινγεκέλε ηελ έθθξαζε απηήο ηεο ακεραλίαο. Ο ηξόπνο πνπ δηαβάζηεθε ε πνίεζε ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε από ην αλαγλσζηηθό ηεο θνηλό θαη ν ηξόπνο είζπξαμεο ηεο από ηελ θξηηηθή, σο ηα ηέιε πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, είλαη δύν ηεκλόκελνη κνλόδξνκνη πνπ θαζόξηδαλ, ζε ζεκαληηθό βαζκό, από ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπο ηα όξηα ηεο αλάγλσζεο., ηη ήηαλ λα εηπσζεί εηπώζεθε, ό, ηη ήηαλ λα γξαθεί γξάθηεθε

10 ΝΑΟ ΒΑΓΔΝΑ Θα ήζεια λα θάλσ ηελ πξόηαζε γηα κηα λέα αλάγλσζε ηεο πνίεζεο ηνπ Αλαγλσζηάθε: λα δηαβάζνπκε ηνπο ζηίρνπο ηνπ απηνύο θαζεαπηνύο απαιείθνληαο από ηνλ λνπ καο, όζν απηό είλαη δπλαηόλ, ηα γεγνλόηα ηνπ πνιηηηθνύ ηνπ βίνπ θαη ηηο απόςεηο ηεο θξηηηθήο γηα ην πνηεηηθό ηνπ έξγν, θαη λα ζπγθξίλνπκε ηελ εξκελεία καο από ηελ αλάγλσζε απηή κε ηελ έσο ζήκεξα εξκελεία ηεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζύγθξηζεο πηζηεύσ όηη ζα επηβεβαηώζεη ηα όζα είπα παξαπάλσ. Γηαηί ζήκεξα κπνξνύκε λα δνύκε θαζαξόηεξα όηη ην πεξηερόκελν απηήο ηεο πνίεζεο νξίδεηαη από δύν βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, από ηα νπνία ην πξώην είλαη άζρεην κε ην πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο πνίεζεο, ελώ ην δεύηεξν δελ ζπλδέεηαη κε απηήλ κε πξώηνπ βαζκνύ ζρέζε: από ην ζπλαίζζεκα κηαο ρακέλεο αζσόηεηαο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο, ή -θαιύηεξα- ηεο πηώζεο, από έλαλ εδεκηθό παηδηθό ρξόλν ζ έλαλ ρξόλν δηάηξεην θαη βαζαληζηηθό- θαη από ηελ επηζπκία ηεο αλεύξεζεο ηνπ αιεζηλνύ πξνζώπνπ ηνπ αλζξώπνπ, ην νπνίν έρεη επηθαιπθζεί από ηηο αλάγθεο ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ εθπεπησθπία πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη θπξίσο απηό ην δεύηεξν ζπλαίζζεκα (ην εκθαληδόκελν επδηάθξηην γηα πξώηε θνξά ζηελ ελόηεηα πνηεκάησλ ηελ ηηηινθνξνύκελε Παρενθέζεις ), πνπ θαζνξίδεη ηε δηαπινθή ηνπ αθεγεηή ηεο πνίεζεο ηνπ Αλαγλσζηάθε κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα- δηαπινθή πνπ είλαη απνηέιεζκα θαη όρη αηηία ηεο πηώζεο, ε νπνία γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλζξώπηλεο θαηάζηαζεο. 1994

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ

Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Γράφει η Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου 12 ΓΑΣΟ-ΙΣΟΡΙΕ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΤ ηε κλήκε ησλ κεγαιύηεξσλ ζε ειηθία βαζηιεύεη ην αγαπεκέλν παξακύζη ηνπ Παπνπηζωκέλνπ Γάηνπ πνπ ήηαλ ηόζν ηθαλόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα