Δρκελεσηηθό εκηλάρηο Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρκελεσηηθό εκηλάρηο 20-10-09. Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης"

Transcript

1 Δρκελεσηηθό εκηλάρηο Μ. Αλαγλωζηάθες: Αλαιύζεης θεηκέλωλ ερκελεσηηθές προζεγγίζεης Η. Βηογραθηθό εκείωκα Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. πνύδαζε Ηαηξηθή ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη κεηεθπαηδεύηεθε ζηελ Αθηηλνινγία ζηε Βηέλλε. Δξγάζηεθε σο γηαηξόο ζηε Θεζζαινλίθε θαη από ηα ηέιε ηνπ 1978 σο ην ζάλαην ηνπ έδεζε θαη εξγάζηεθε ζηελ Αζήλα. Πνιηηηθά ζηξαηεπκέλνο από λεαξή ειηθία ζην ρώξν ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο, ππήξμε αξρηζπληάθηεο ηνπ θνηηεηηθνύ πεξηνδηθνύ Ξεθίλεκα (1944), πήξε κέξνο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ θαηαδηθάζηεθε από ην ζηξαηνδηθείν ζε ζάλαην γηα ηελ παξάλνκε πνιηηηθή ηνπ δξάζε (1949). Σν 1945 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ ζην ρώξν ησλ γξακκάησλ κε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Εποτές. Αθνινύζεζαλ νη Εποτές2 (εθδόζεθαλ ην 1948, θαηά ηε δηάξθεηα πξνθπιάθηζεο ηνπ πνηεηή), οι Εποτές3 (1951), ε Σσνέτεια, ε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε Τα ποιήμαηα (1956), ε Σσνέτεια2 θαη ε Σσνέτεια3 ( ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθδνζε ηνπ 1956). ηε ζπλέρεηα ν Αλαγλσζηάθεο ζηώπεζε πνηεηηθά σο ην 1970, νπόηε δεκνζίεπζε πνηήκαηά ηνπ κε ηνλ γεληθό ηίηιν Ο ζηότος ζην ζπιινγηθό ηόκν 18 Κείμενα. Από ην 1959 σο ην 1961 ππήξμε δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνύ Κριηική, κέζα από ηηο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ πξόβαιε ηα ζύγρξνλα ηνπ επξσπατθά ινγνηερληθά ξεύκαηα. πλεξγάζηεθε κε ηελ εθεκεξίδα Ασγή θαη ηα πεξηνδηθά Ελεύθερα Γράμμαηα, Φιλολογικά Φρονικά, Νέα Ελληνικά, Διάλογος, Επιθεώρηζη Τέτνης, Εποτές, Ο Αιώνας μας, Θούριος, όπνπ έγξαςε δνθίκηα, κειέηεο θαη θξηηηθέο βηβιίσλ. Ο Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο ηνπνζεηείηαη ζηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο, γεληά πνπ ζεκαδεύηεθε από ηνλ ραξαθηεξηζκό ποίηση της ήττας, θαζώο πνιινί δεκηνπξγνί ηεο δηέγξαςαλ ηελ πνξεία από ηελ αηζηόδνμε πίζηε ζην θνκκνπληζηηθό όξακα ζηελ απαηζηνδνμία πνπ πξνέθπςε από ηε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο. Δηδηθόηεξα ε γξαθή ηνπ Αλαγλσζηάθε ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζηαδηαθή αλαδίπισζε ηνπ πνηεηή ζ έλαλ πξνζσπηθό ηνπ θόζκν - ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε δηαθύιαμε ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αμηώλ πνπ ράλνληαη ζην ζύγρξνλν θόζκν - αλαδίπισζε ε νπνία εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο θαη επίθαζηλ ζπλαηζζεκαηηθήο απόζηαζεο ηνπ δεκηνπξγνύ από ηα ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύλ θαη ηεο ζπρλά επηγξακκαηηθήο δηαηύπσζεο. πρλή είλαη επίζεο ζην έξγν ηνπ ε παξνπζία ηεο κλήκεο, ησλ αλαθνξώλ ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ηνπο θίινπο, ηεο ηαύηηζεο πνίεζεο θαη δσήο, θίινη. Έξγα ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε κεινπνηήζεθαλ από ηνλ Μίθε Θενδσξάθε θαη άιινπο έιιελεο ζπλζέηεο θαη κεηαθξάζηεθαλ ζε μέλεο γιώζζεο. Δργογραθία Η.Ποίεζε Δπνρέο (Με δύν ζρέδηα ηνπ Σάθε Αιεμαλδξίδε). Θεζζαινλίθε, Δπνρέο Δπνρέο Ζ ζπλέρεηα Ζ ζπλέρεηα2. Ζ ζπλέρεηα

2 Ο ζηόρνο Σν πεξηζώξην Αζήλα, Πιεηάο,1979. Τ.Γ. Αζήλα, 1983 (έθδνζε εκπνξίνπ, θαλνληθή έθδνζε 1992). ΗΗ.Γοθίκηα - Μειέηες - Άρζρα Πεδά Τπέξ θαη θαηά, η. Α -Β Αληηδνγκαηηθά. Αζήλα, Πιεηάο, Σα ζπκπιεξσκαηηθά - εκεηώζεηο θξηηηθήο. Αζήλα, ηηγκή, Ο πνηεηήο Μαλνύζνο Φάζζεο -Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ - Μηα πξώηε απόπεηξα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο. Αζήλα, ηηγκή, Ζ ρακειή θσλή -Σα ιπξηθά κηαο πεξαζκέλεο επνρήο ζηνπο παιηνύο ξπζκνύο - Μηα πξνζσπηθή αλζνινγία ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε. Αζήλα, Νεθέιε, ΗΗΗ. Μεηαθράζεης F.G.Lorca, Γύν Ωδέο - Ωδή ζηνλ Salvador Dali -Ωδή ζηνλ Walt Whitman Απόδνζε Κιείηνο Κύξνπ - Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο. Θεζζαινλίθε, ΗV. σγθεληρωηηθές εθδόζεης Σα πνηήκαηα ( ). Αζήλα, Πνηήκαηα Θεζζαινλίθε, ΗΗ. Θεζζαιολίθε, κέρες ηοσ 1969 κ.υ. Τὸ ποίημα ἀνήκει στὴ συλλογὴ Ὁ Στόχος (1970). Πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ Δεκαοχτὼ Κείμενα, ποὺ ἡ ἔκδοσή τους ἀποτέλεσε τὴν πρώτη πράξη ὁμαδικῆς δημόσιας ἀντίστασης τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων κατὰ τῆς δικτατορίας. Εἶναι ποίημα πολιτικό, ὅπως ἐξάλλου καὶ πολλὰ ἄλλα ποιήματα τοῦ Ἀναγνωστάκη, καὶ ἀπηχεῖ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ κατάσταση ἀπὸ τὴ μετακατοχικὴ περίοδο καὶ τὴ στρατιωτικὴ δικτατορία. Στὴν ὁδὸ Αἰγύπτου -πρώτη πάροδος δεξιά! Τώρα ὑψώνεται τὸ μέγαρο τῆς Τράπεζας Συναλλαγῶν Τουριστικὰ γραφεῖα καὶ πρακτορεῖα μεταναστεύσεως. Καὶ τὰ παιδάκια δὲν μποροῦνε πιὰ νὰ παίξουνε ἀπὸ τὰ τόσα τροχοφόρα ποὺ περνοῦνε. Ἄλλωστε τὰ παιδιὰ μεγάλωσαν, ὁ καιρὸς ἐκεῖνος πέρασε ποὺ ξέρατε Τώρα πιὰ δὲ γελοῦν, δὲν ψιθυρίζουν μυστικά, δὲν ἐμπιστεύονται, Ὅσα ἐπιζήσαν, ἐννοεῖται, γιατὶ ᾔρθανε βαριὲς ἀρρώστιες ἀπὸ τότε Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιῶτες, Θυμοῦνται τὰ λόγια τοῦ πατέρα: ἐσὺ θὰ γνωρίσεις καλύτερες μέρες Δὲν ἔχει σημασία τελικὰ ἂν δὲν τὶς γνώρισαν, λένε τὸ μάθημα οἱ ἴδιοι στὰ παιδιά τους Ἐλπίζοντας πάντοτε πὼς κάποτε θὰ σταματήσει ἡ ἁλυσίδα Ἴσως στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους ἣ στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τῶν παιδιῶν τους. Πρὸς τὸ παρόν, στὸν παλιὸ δρόμο ποὺ λέγαμε, ὑψώνεται ἡ Τράπεζα Συναλλαγῶν - ἐγὼ συναλλάσσομαι, ἐσὺ συναλλάσσεσαι, αὐτὸς συναλλάσσεται- Τουριστικὰ γραφεῖα καὶ πρακτορεῖα μεταναστεύσεως -ἐμεῖς μεταναστεύουμε, ἐσεῖς μεταναστεύετε, αὐτοὶ μεταναστεύουν- Ὅπου καὶ νὰ ταξιδέψω ἡ Ἑλλάδα μὲ πληγώνει, ἔλεγε κι ὁ Ποιητὴς Ἡ Ἑλλάδα μὲ τὰ ὡραῖα νησιά, τὰ ὡραῖα γραφεῖα,

3 τὶς ὡραῖες ἐκκλησιὲς Ἡ Ἑλλὰς τῶν Ἑλλήνων. Πνξεία: ΟΛΟ-ΜΔΡΖ-ΟΛΟ Α) Αλάγλσζε Αξρηθή εληύπσζε θαη ζθέςε - Γηακαξηπξία πνπ εθθξάδεηαη κέζα από κηα θαιά θξπκκέλε εηξσλεία. Λέμεηο Γηεπθξηλήζεηο Β) Απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζεκαηλόλησλ αλίρλεπζε ηνπ ςπρνινγηθνύ θιίκαηνο «βήκα πξνο βήκα» πνπ δειώλεηαη κε ηελ αλάινγε πνηεηηθή ιέμε παξάιιειε θαηά κέξε δνθηκή πξνζέγγηζεο Σν βίσκα θαη ε ιέμε ( βησκαηηθό γξακκαηηθό επίπεδν) Σν πνηεηηθό κόξθσκα νινθιεξώλεηαη ζε ηξία επίπεδα (ελόηεηεο) 1. Σηην οδό Αιγύπηοσ..ποσ περνούνε 2. Άλλφζηε ηα παιδιά..ηφν παιδιών ηοσς 3. Προς ηο παρόν..ηφν Ελλήνφν Α. Δπίπεδο: Οη πξνζδηνξηζκνί ηνπ ηόπνπ (ζηελ νδό Αηγύπηνπ) θαη (ηώξα) ζπλδένληαη κε ην ξήκα συώνεηαι πνπ δειώλεη θάηη κεγάιν θαη επηβιεηηθό ε εληύπσζε επηηείλεηαη κε ηελ παξνπζία ηεο ιέμεο μέγαρο κηα έθθξαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θηήξην γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο θαη ην νπνίν δελ έρεη λα θάλεη παξά κε κηα ηξάπεδα ζπλαιιαγώλ. Ο ξόινο ησλ θεθαιαίσλ Σ θαη παξαπέκπεη ζε κηα εηξσληθή δηάζεζε πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί ε πηθξία πνπ πεξηθιείνπλ νη επεμεγεκαηηθνί όξνη «ηνπξηζηηθά γξαθεία» «πξαθηνξεία κεηαλαζηώλ». Ζ αληίζεζε κεηαμύ νηθνλνκηθώλ παηρληδηώλ θαη ηνπ παηρληδηνύ ησλ παηδηώλ. Β. Δπίπεδο: Ζ θπξηαξρία ηεο έλλνηαο παηδηά ζε ζρέζε κε ηε δεηλή πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηθηαηνξίαο. Σα κηθξά-κεγάια θαηά ηνλ πνηεηή ζε αληίζεζε κε ηνπο ππνινίπνπο. «Άιισζηε» ζύλδεζε κε ηα πξνεγνύκελα θαη νκαιή αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα. «Ο θαηξόο εθείλνο πέξαζε πνπ μέξαηε», λνζηαιγία θαη ηαπηόρξνλα θαη ηαπηόρξνλα κεηάβαζε από θάηη θπζηθό ζε θάηη αθύζηθν. «Σα παηδηά κεγάισζαλ» θαηαξγήζεθε ε παηδηθή ειηθία γηαηί πιένλ θάπνηα παηδηά «ηώξα πηα δελ γεινύλ», «δελ εκπηζηεύνληαη» δελ ιεηηνπξγνύλ σο παηδηά. Σν «άιινηε» θαη ην «ηώξα» ε ζθνηεηλή πξαγκαηηθόηεηα ηη άιιαμε ηη κεζνιάβεζε, όζνη επέδεζαλ αιινηξηώζεθαλ, αλ όρη ειπίδνπλ παξαπέκπνπλ ζην κέιινλ «ζε θαιιίηεξεο κέξεο». Σν όλεηξν, ε δηάςεπζε εθθξάδεηαη κε ην δίζηηρν, «ίζσο ηα παηδηά ησλ παηδηώλ ηνπο ή..», κηα αηέιεησηε αιπζίδα αλαβνιώλ. Σν δεύηεξν επίπεδν παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπ ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν κέξνο ηνπ πνηήκαηνο απνηειεί κηα εύζηνρε πνηεηηθή παξέθβαζε κε ηελ νπνία ν πνηεηήο πεξλά ηελ ηδέα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ αλεθπιήξσηνπ αη παξάιιεια πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάζηαζε σο έρεη ην 1969 κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηε βία. Γ. Δπίπεδο:

4 «Πξνο ην παξόλ», πεδνινγηθό ζηνηρείν πνπ εληζρύεη ηε θπζηθόηεηα ηεο αθήγεζεο ε νπνία ζπλερίδεηαη εθεί πνπ ηελ είρε αθήζεη «ζηνλ παιηό δξόκν πνπ ιέγακε..». Ο ηξόπνο πνπ ν πνηεηήο αλνίγεη ην ηξίην επίπεδν ηνπ πνηεηηθνύ κνξθώκαηνο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί επηηπρήο. Δπηρξσκαηίδεη κε κηα θπζηθόηεηα ηα όζα δηαπηζηώζεθαλ ζην δεύηεξν επίπεδν κηα θαη όια απηά δελ αθνξνύλ νπζηαζηηθά ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε αθνύ απηή πξνβιεκαηίδεη κόλνλ θάπνηνπο πνπ δελ δνπλ ζην ηώξα, ε πιεηνςεθία ελδηαθέξεηαη αθξηβώο γηα ηελ Σξάπεδα πλαιιαγώλ. Γηα ιίγν ίζσο λα ελνρινύλ θάπνηνπο, όινη σζηόζν όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ θαζνιηθόηεηα πνπ εθθξάδνπλ ηα ξήκαηα «ζπλαιιάζζνκαη, κεηαλαζηεύσ» ζηα ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα ηνπο (α εληθό θαη β πιεζπληηθό πξόζσπν) κε ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή αλάκεζα ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. Σν πνηεηηθό εύξεκα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ ηξηώλ πξνζώπσλ ηνπ ξήκαηνο «ζπλαιιάζζνκαη» ζηνλ εληθό θαη ηνπ ξήκαηνο «κεηαλαζηεύσ» ζηνλ πιεζπληηθό εθθξάδνπλ ηελ πίζηε θαη ηελ πεπνίζεζε ηνπ πνηεηή γηα ηελ επηκνλή ηνπ αλζξώπνπ ηεο επνρήο ηνπ κόλν ζηελ απόθηεζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ζηελ έθπησζε θάζε αμίαο παξόηη βξηζθόκαζηε ζε κηα πεξίνδν δηθηαηνξίαο. Ζ πηθξία ηνπ πνηεηή κέζα από ηελ επαλάιεςε ησλ δπν απηώλ ξεκάησλ δείρλεη ηελ κεραληζηηθή πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηεο γξακκαηηθήο από κέξνπο ησλ παηδηώλ θαη παξαπέκπεη ζηνπο δπν βαζηθνύο άμνλεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. Ζ πηθξία ηνπ πνηεηή νινθιεξώλεηαη κε ηε αλαθνξά ζην γλσζηό ζηίρν ηνπ εθέξε («όπνπ θαη λα ηαμηδέςσ ε Διιάδα κε πιεγώλεη») πνπ κέζα από ηε πνιπζεκία ηνπ πεξηέρεη ηε δηαρξνλία ηεο θπιεηηθήο πίθξαο θαη είλαη αλάινγε κε ζεθεξηθέο εκπεηξίεο αθνύ ε ρξνλνινγηθή ππνζεκείσζε «θαινθαίξη 1936» ζην πνίεκα «κε ηνλ ηξόπν ηνπ Γ..» καο ζπλδέεη κε κηα άιιε δηθηαηνξία ζηελ Διιάδα. Ζ ιέμε «Διιάδα» επαλέξρεηαη ζηελ αξρή ηνπ επόκελνπ ζηίρνπ γηα λα ζπλερηζηεί ε έλλνηα κε πιεγώλεη αιιά θαη λα δηθαηνινγεζεί ην πεξηερόκελν ηνπ ελ ιόγσ ξήκαηνο κε ηα όζα ραξαθηεξηζηηθά απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ όξν Διιάδα. Με ην λα γεληθεύεηαη επίζεο ν επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο «σξαίνο» ζηνηρείν θαζαξά δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαηαθέξλεη ν πνηεηήο κε ζαξθαζηηθό ηξόπν λα παξνπζηάζεη ηελ έθπησζε θαη ηζνπέδσζε ησλ ηεξώλ θαη νζίσλ ζην βσκό ηεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ηνπ θαζεζηώηνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν πνηεηήο πιεγώλεηαη γηαηί δεη ζε έλα θιίκα κε ειιεληθό. Ζ αίζζεζε απηή νινθιεξώλεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν: «Ζ Διιάο ησλ Διιήλσλ», γηα ησλ πνηεηή πνησλ Διιήλσλ; Ο ηειεπηαίνο ζηίρνο πξέπεη λα ηδσζεί ζε ζπλάθεηα κε ην 1969 π.ρ. ηνπ ηίηινπ νπόηε έρνπκε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο ζηελ ππεξεζία πνπ εμέθξαζε ην αληίζηνηρν ζύλζεκα ηεο δηθηαηνξίαο, πξόθεηηαη γηα έλα θύθιν πνηεηηθό εύξεκα όπνπ ζεκαίλνληα θαη ζεκαηλόκελα εμππεξεηνύλ ην ζπγθεθξηκέλν επίζεο ζύλζεκα. Ζ ππνθξηζία ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Γ) Σειηθή απνηίκεζε- έθθξαζε Ο πνηεηηθόο ιόγνο ηνπ Αλαγλσζηάθε ιεηηνπξγεί θνηλσληθά νξκώκελνο ν πνηεηήο από ηα πξνζσπηθά ηνπ βηώκαηα ζθηαγξαθεί ηελ θνηλσληθή παζνγέλεηα ηεο επνρήο ηνπ ηελ νπνία θαη θαηαγγέιιεη κέζσ ηεο εηξσληθήο ζαξθαζηηθήο πνηεηηθήο καξηπξίαο. ΗΗΗ. Δλδεηθηηθή Βηβιηογραθία Αξάγεο Γ.: «Με ην Βιέκκα πξνο ην γεγνλόο», Εεηήκαηα ινγνηερληθήο θξηηηθήο, ζ Γηάλλελα, Αξγπξίνπ Α.: «ηνραζκνί επάλσ ζηηο αθεηεξίεο ηνπ πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ Αλαγλσζηάθε», Ζ ιέμε11, 1/1982, ζ.4-11.

5 Αξγπξίνπ Α.: «Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο», Ζ ειιεληθή πνίεζε Ζ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά, ζ Αζήλα, νθόιεο, Βαγελάο Ν.: «Ξαλαδηαβάδνληαο ηνλ Αλαγλσζηάθε», Ζ εηξσληθή γιώζζα Κξηηηθέο κειέηεο γηα ηε λενειιεληθή γξακκαηεία, ζ Αζήλα, ηηγκή, Βαγελάο Ν.: Γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε, Κξηηηθά θείκελα(επηκέιεηα). Λεπθσζία, Αηγαίνλ, Βαξίθαο Β.: «Μηα πνηεηηθή ζπιινγή. Μ.Αλαγλσζηάθε: πλέρεηα 3», πγγξαθείο θαη θείκελαα , ζ Αζήλα, Δξκήο, 1975 (πξώηε δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα, 14/10/1962). Βνύιγαξεο Κ.: «Από ηνλ Καξπσηάθε ζηνλ Αλαγλσζηάθε», Κ.Γ.Καξπσηάθεο Φύιια πνξείαο, ζ Αζήλα, Γαβξηειίδεο, Γηαινπξάθεο Μ.: «Αλαγλσζηάθεο Μαλόιεο», Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο2. Αζήλα, Υάξε Πάηζε, ρ.ρ. Εήξαο Α.: «Αλαγλσζηάθεο Μαλόιεο», Παγθόζκην Βηνγξαθηθό Λεμηθό1. Αζήλα, Δθδνηηθή Αζελώλ, Θέκειεο Γ.: «Μ. Αλαγλσζηάθεο», Ζ λεώηεξε πνίεζή καο, ζ Αζήλα, Φέμεο, Καςσκέλνο Δ.Γ.: «Ηδενινγία θαη πνηεηηθή ζηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά Αλαγλσζηάθεο - Αιεμάλδξνπ Καηζαξόο», εηζήγεζε ζην πκπόζην Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Γεληά Αλαγλσζηάθεο - Αιεμάλδξνπ - Καηζαξόο (Πνίεζε - Πεδνγξαθία - Κξηηηθή). Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ηνκέαο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, 7-9-/9/1990. Κνθόιεο Ξ.Α.: Γώδεθα πνηεηέο, Θεζζαινλίθε Θεζζαινλίθε, Δγλαηία, Κνύξηνβηθ Γ.: «Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο», Έιιελεο κεηαπνιεκηθνί ζπγγξαθείο Έλαο νδεγόο, ζ Αζήλα, Παηάθεο, Μαξσλίηεο Γ.Ν.: Πνηεηηθή θαη πνιηηηθή εζηθή Πξώηε κεηαπνιεκηθή γεληά Αιεμάλδξνπ - Αλαγλσζηάθεο - Παηξίθηνο. Αζήλα, Κέδξνο, Μαξσλίηεο Γ.Ν., «Πνίεζε θαη ηζηνξία Μ.Αλαγλσζηάθεο: Θεζζαινλίθε, κέξεο ηνπ 1969 κ.υ.», Δληεπθηήξην6, 4/1989, ζ Μελδξάθνο Σ.: «Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο: Ο απνινγεηήο κηαο γεληάο», Δπίθαηξα, 2/10/1980 (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Μηθξέο δνθηκέο Κξηηηθά ζεκεηώκαηα & άξζξα, ζ Αζήλα, νθόιεο, 1990). Μπαθόιαο Ν.: «Ο ρξόλνο ζηνλ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε», Δληεπθηήξην6, 4/1989, ζ (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Μηθξέο δνθηκέο Κξηηηθά ζεκεηώκαηα & άξζξα, ζ Αζήλα, νθόιεο, 1990). Μπεθαηώξνο.: Μαλώιεο Αλαγλσζηάθεο Ζ επνρή θαη ην πξόζσπν. Αζήλα, Μπνπθνπκάλεο, αββίδεο Γ.Π., «Μέζα, κα ζαλ θαη έμσ απ ηε δσή», Σν Βήκα, 21/1/1991 (ηώξα θαη ζηνλ ηόκν Φύιια Φηεξά, ζ Αζήλα, Ίθαξνο, 1995). «ε Β πξόζσπν: Μηα ζπλνκηιία ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε κε ηνλ Αληώλε Φσζηηέξε θαη ηνλ Θαλάζε Νηάξρν», Ζ ιέμε11, 1/1982, ζ ηεξηάδεο Β.: «Πνηεηηθή θαη πνιηηηθή ζύκπξαμε» (Κξηηηθή γηα ην Σα πνηήκαηα ( ), Γηαβάδσ11, 3-4/1978, ζ Σδνύκα Α.: Ο Υξόλνο Ο Λόγνο Ζ πνηεηηθή δνθηκαζία ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε κηα νπηηθή. Αζήλα, Νεθέιε, Σζαθληάο.: Κξηηηθή γηα ηε ζπιινγή Πεξηζώξην 68-69, Καζεκεξηλή, 3/1/1980. Υαηδεβαζηιείνπ Β.: «Ζ ρακειή θσλή, Σα ιπξηθά κηαο πεξαζκέλεο επνρήο ζηνπο παιηνύο ξπζκνύο. Μηα πξνζσπηθή αλζνινγία ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε», Ζ ιέμε102, 3-4/1991, ζ

6 Orsina Vincenzo, Ο ζηόρνο θαη ε ζησπή Δηζαγσγή ζηελ πνίεζε ηνπ Μ.Αλαγλσζηάθε. Αζήλα, Νεθέιε, Αθηερώκαηα περηοδηθώλ Διί-ηξνρνο7 (Πάηξα), Φζηλόπσξν 1995, ζ σκπιερωκαηηθά θείκελα Ο Μαλόιες Αλαγλωζηάθες κε ηολ θαθό ηες θρηηηθής ΑΗΜΗΛΗΟ ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟ [...] Γπν ιηγνζέιηδεο ζπιινγέο είλαη νη «Εποτές». Ο ιπξηζκόο ηνπο έρεη κηα ηδηόηππε γεύζε πνπ πνιύ ζπγγελεύεη κε ηε ιπξηθή δηάζεζε ηνπ πεδνύ ηξαγνπδηνύ. Καη ηελ εληύπσζε ηνύηε ηε βνεζά ν πνιπζύιιαβνο ζηίρνο, πνπ είλαη θάπνηε ηόζν ιίγν ζηίρνο όζν ιίγν είλαη θαη πξόδα. Έιιεηςε θάζε δηάζεζεο ζηηρνπξγηθήο ελνξρεζηξώζεσο θαη εγθαηάιεηςε ζηελ θύκαλζε ηνπ λνήκαηνο ή κάιινλ ζηελ θύκαλζε ηνπ αηζζήκαηνο θαη ηεο πηλειηάο πνπ δε ιέεη λα ζηακαηήζεη παξά αθνύ γξάςεη ην κήθνο ηεο. Κακηά απαζρόιεζε ηερληθήο θη όκσο απηό ην αηεκέιεην γνεηεύεη. ηελ πξώηε ζπιινγή ν πνηεηήο ζθέθηεηαη ζπρλά πσο γξάθεη ζηίρνπο, όζν θη αλ καθξαίλνπλ θάπνηε ζε θξάζεηο πνπ εμαληινύλ ην πεξηερόκελν ηεο εηθόλαο ή ηνπ λνήκαηόο ησλ. ηε δεύηεξε ζπιινγή ε πξόδα θαη ν ζηίρνο κπιέθνληαη ζε βαζκό πνπ ε πξόδα ελαιιάζζεηαη θάπνηε καδί ηνπ θαη ζηακαηά κόλνλ όηαλ ε αλάγθε ηνπ ηξαγνπδηνύ επηβάιιεηαη αθαηακάρεηε. Μα ζάκπσο γηα λα πάξεη αλάζα ν πνηεηήο αξρηλάεη πάιη ην βάδηζκα πξνηνύ δνθηκάζεη ην ηάλπζκα ηεο θηεξνύγαο. Κπξίαξρα κνηίβα ζηελ πνίεζε ηνπ θ. Μαλόιε Αλαγλσζηάθε είλαη ε αλώλπκε δσή ησλ ιηκαληώλ θαη ε απόρξσζε ηεο κνλαμηάο ηνπ αλζξώπνπ. Ζ κλήκε ζσξεύεηαη θαη ηεκαρίδεηαη ζ εληππώζεηο, ζε ζηηγκηόηππα λνζηαιγηώλ, θαη πόηε θπιάεη κε ηελ ήξεκε θαη κνλόρξσκε ξνή ηνπ αζπλείδεηνπ ρξόλνπ, πόηε ζθηξηάεη θαη πςώλεηαη θαηαθόξπθε γηα λ αγγίζεη ηελ θνξπθαία ζηηγκή ηεο ζύκεζεο πνπ θαίεη ζαλ ζίδεξν ππξσκέλν ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΡΓΤΡΗΟΤ Από ηε λεαληθή αθηινθέξδεηα ησλ Δπνρώλ 1 κέρξη ηελ επώδπλε ινγηθή ηεο πλέρεηαο έρεη κεζνιαβήζεη έλα δηάζηεκα δέθα ρξόλσλ, θάηη πην νπζηαζηηθό: νη κέξεο πνπ καο ιεειάηεζαλ. Ση απόζηαζε, αιήζεηα, ρσξίδεη ηα δύν αθξαία απηά ζεκεία ηεο πνηεηηθήο επίδνζεο ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε. Σα εθεβηθά ηνπ όλεηξα θαηέθαγαλ ηελ ςπρή ηνπ, από ηελ αίγιε ηνπο δελ έκεηλε παξά ε πηθξή ηνπο γεύζε. Ζ δσή ζθόξπηζε ηνπο κύζνπο πνπ καο πξνεηνίκαδαλ έλα άιιν κέιινλ, έθαςε θαη ηα ηειεπηαία ξάθε ησλ ειπίδσλ. Σα είδσια ζπληξίβνληαη θαζεκεξηλά. Οη ηδέεο απνζύξνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο πνπ ηηο εγέλλεζαλ - ηηο αληηθαηέζηεζε ε ζπλαιιαγή. Πώο όκσο λα απνζύξνπκε θαη ό, ηη ηηο εμέζξεςε; Θα ήηαλ ζα λα πξνδίλακε ηνλ εαπηό καο. [...] Δίλαη αιήζεηα πεξίεξγν πόζνη δξόκνη νδεγνύλ ζε κηα πίζηε, από πόζεο αηηίεο θαηαιήγνπκε ζηηο ίδηεο παξαδνρέο. Από ηελ αξρή, ε πίζηε ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε έπαζρε. Πνηέ δελ ππήξμε ν ζξίακβνο - ήηαλ ε κνηξαία πξάμε, ε θνξά ηεο ηζηνξίαο. Γίςα δηθαηνζύλεο ειάρηζηα. Καζόινπ απαίηεζε εζηθή. Μάιινλ κηα αλάγθε γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ζηελ πην γήηλε ζεκαζία ηεο - κηα αίζζεζε ηεο δηαθεύγνπζαο δσήο, πνπ αζθπθηηνύζε πνιηνξθεκέλε. Ο πνηεηήο θηαζκέλνο ζην ρείινο ηεο αβύζζνπ δεηνύζε έλα ηθξίσκα γηα λα αλαξξηρεζεί. Ήηαλ ν παληθόο

7 κπξνζηά ζηελ θαηαηγίδα πνπ θαηέθζαλε γηα λα θαιύςεη ηα πάληα. Ζ αγσλία ηνπ αγλώζηνπ. Ο θόβνο. ηαλ ηα θαζεκεξηλά θαη ηα νιέζξηα θαηέηξσγαλ ηηο ζάξθεο ηνπ ΜΑΝΟΛΖ ΛΑΜΠΡΗΓΖ Σα πνηήκαηα ( ) ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε είλαη έλα από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά θαη πην ζπαξαρηηθά ληνθνπκέληα κηαο από ηηο πην απάλζξσπεο επνρέο ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη ην απζεληηθό ρξνληθό ηεο ςπρηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηξαγσδίαο, ηεο πην εθιεθηήο, ηεο πην επαίζζεηεο θαη πην ζπλεηδεηήο κεξίδαο ηεο γεληάο εθείλεο, πνπ ε εθεβεία ηεο θαη ε πξόσξε άλδξσζε ηεο ζπκπίπηεη κε ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν. ηηο 3 «Δπνρέο», ηηο «Παξελζέζεηο» θαη ηηο 2 «πλέρεηεο» βεκαηίδνκε πάλσ ζηα πην δνθεξά κνλνπάηηα ηνπ ηξαγηθνύ. Γελ είλαη κνλάρα ζπαξαγκόο θαξδηάο. Δίλαη θαη ζιίςε πλεύκαηνο. [...] Θα ξσηνύζε ίζσο θαλείο: Δίλαη πνίεζε όια ηνύηα ή πςειή πνιηηηθή; Ζ δηαζηνιή είλαη ρσξίο λόεκα. Κάζε ζηάζε ηεο αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο απέλαληη ζηα ζεκειηώδε ζέκαηα ηνπ πλεύκαηνο, θάζε αληίδξαζε πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηα ζπληαξαθηηθά γεγνλόηα ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, αλάγνληαη ζε κηα πνιηηηθή ζέζε. Γηα «πνιηηηθέο ηδέεο» εμνξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ηνπο θπιαθίδνπλ, βαζαλίδνπλ ην θνξκί ηνπο θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο, πεξλνύλ ηα ηαλθο από πάλσ ηνπο, ηνπο ηζαθίδνπλ ηα θόθαια, ηα θεθάιηα, ηα λεύξα, ηνπο ζπξώρλνπλ σο ηελ παξαθξνζύλε ή ηελ απηνρεηξία ή ηνλ έζραηνλ απηνεμεπηειηζκό. Με πνην δηθαίσκα, μεθηλώληαο από πνηεο «αξρέο» δε ζα ζπγρσξνύζε θαλείο ζ έλαλ άλζξσπν λα κπάζεη κέζα ζηελ πνίεζε ηνπ ην ζπαξαγκέλν ηνύην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ; Γελ είλαη ππνθξηζία, αζέβεηα πξνο ηνλ αλζξώπηλν πόλν, όηαλ αξληόκαζηε έλα πνίεκα, ιέγνληαο όηη είλαη «πνιηηηθή»; Δθείλν πνπ βαξαίλεη ζηελ αηζζεηηθή θξίζε, είλαη λ απνθξπζηαιιώλνληαη όια ηνύηα ζ αηζζεηηθέο κνξθέο. ηελ πνίεζε ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε ππάξρεη απηό ην ηδηαίηεξν ξίγνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνίεζε. Ο βεκαηηζκόο ηεο είλαη ζην ξπζκό ησλ παξαιεξεκάησλ, κέζα ζην θιίκα πςεινύ ππξεηνύ. Σα ζηνηρεία ηεο νδπλεξήο επαηζζεζίαο, ηεο πίθξαο, ηνπ ζαξθαζκνύ, ηεο ηξπθεξόηεηαο θαη ηεο ηξαρύηεηαο, ηεο απνθαξδίσζεο θαη ηεο πίζηεο θαη ηνπ νλείξνπ, ζπκπιέθνληαη ζπαζκσδηθά θη αλαθαησκέλα. Τπάξρεη θάηη ην αθαηάζηαην θαη αηεκέιεην. Γηαβάδνληαο, θνληά ζηηο εμαίζηεο πνηεηηθέο απνρξώζεηο ζεκεηώλεηο θαη ηηο αδπλακίεο, κα είλαη ηόζε ε εζσηεξηθή έληαζε ηνπ ηξαγηθνύ ηόλνπ, πνπ ηηο πξνζπεξλάο, γηα λα θηάζεηο σο ην ηέινο ΚΩΣΑ ΚΟΤΛΟΤΦΑΚΟ Τπάξρεη ζηα πνηήκαηα έλαο νιόηεια κεηαπνιεκηθόο Καξπσηαθηζκόο (κηιώ γηα ην θαηλόκελν θη όρη γηα νπνηαδήπνηε επίδξαζε απ ηνλ Καξπσηάθε) θαζνξηζκέλνο από θαηλνύξηεο, αιινηώηηθεο ζπλζήθεο, βαζύηεξνο, πιαηύηεξνο θαη πεξηζζόηεξν απειπηζκέλνο, γη απηό θαη δελ νδεγεί ζηελ απηνθηνλία. Μηα πξάμε θη απηή θαη μεκπεξδέςακε. Έλαο Καξπσηαθηζκόο πνπ πνξεύεηαη κνηξαία, ζ έλαλ γιηζηεξό θαηήθνξν, ώζπνπ θηάλεη πην πέξα θη απ ην κεδέλ, σο ηελ -αζθαιώο αζέιεηε θη αζπλείδεηε αιιά, αληηθεηκεληθά, όρη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή- ππνζηήξημε εθείλνπ αθξηβώο, ελάληηα ζην νπνίν εμεγείξεηαη θαη ην νπνίν δελ παύεη λα κηζεί. Έλαο Καξπσηάθεο πνπ δεκηνπξγεί άλζε ζπάληαο νκνξθηάο, όπσο ηα πνηήκαηα «Δείπνος» θαη «θάθη», θη αιινίκνλν ζε θείλνλ πνπ γνεηεπκέλνο από ην άγξην θάιινο ηεο πέξα από ηα όξηα ηξαγηθόηεηαο θη απειπηζίαο, ζα ηα πάξεη ζηελ θάκαξά ηνπ λα θνηκεζεί καδί ηνπο. Ίζσο δε ζα κπνξέζεη λα μαλαμππλήζεη πηα. Απηνύ ηνπ Καξπσηαθηζκνύ ην πξόζσπν απεηθνλίδνληαο ν Αλαγλσζηάθεο μερώξηζε απ ηνπο νκόδπγνπο ηνπ, πνπ ηνπο ηζάθηζε ε ίδηα κνίξα. 1957

8 ΝΣΗΝΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΠΟΤΛΟ Δθείλν πνπ έθεξε ζηελ πνίεζε καο ν Αλαγλσζηάθεο είλαη ε ρακειόθσλε θνπβέληα κε ηνλ εμνκνινγεηηθό ραξαθηήξα. ρη πηα ιπξηθέο θνξδέιεο θαη ηξαγνύδηα αιιά θάηη από ηε ζέξκε ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο, έλαο ιόγνο γπκλόο, κηα θνπβέληα αλζξώπηλε- όρη πηα πεηάγκαηα ηεο θαληαζίαο εθθξαζκέλα κε ηηο πην απίζαλεο θαη αιιεπάιιειεο εηθόλεο αιιά κηα έθθξαζε ηεο εκπεηξίαο πνπ καο θαίεη, ηνπ θαεκνύ πνπ καο ηξώεη, ηεο ιαρηάξαο πνπ καο παηδεύεη. Μηα κεηαηόπηζε από ην ζπκβνιηζκό ζην ξεαιηζκό, από ηε ιπξηθή ζηε δξακαηηθή δηάζεζε θαη από ηε θαληαζία ζηελ εκπεηξία ζα βαζηθό θύηηαξν ηεο πνηεηηθήο παξόξκεζεο λα ηη απνηειεί θπξίσο ηελ αδηθαίσηε αθόκα πξνζθνξά ηεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο. Ο Αλαγλσζηάθεο πνπ είρε αξρίζεη λα γξάθεη από δεθάμη ρξνλώ θαη είρε δηαβάζεη πνιύ γαιιηθή πνίεζε, Λόξθα θαη Μαγηαθόθζθη, είλαη ν πξώηνο ζρεδόλ πνπ άλνημε, κε πνιιή επηηπρία, ην λέν δξόκν ΒΑΟ ΒΑΡΗΚΑ Γελ καο είλαη άγλσζηα ηα θείκελα, πνπ ζπγθεληξώλεη ζην λέν ηνπ βηβιίν «Υπέρ και καηά» ν θ. Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο. Γεκνζηεπκέλα θαηά θαηξνύο ηελ ηειεπηαία νθηαεηία είραλ απνζπάζεη ηελ πξνζνρή, κεξηθά απ απηά ηνπιάρηζην, γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ ηόικε ηνπ ζπγγξαθέα λα αζθήζεη κηα «εκ ηφν ένδον» θξηηηθή θαη λα πξνβάιιεη πξνζσπηθέο απόςεηο ζε κηα πεξηνρή, πνπ ηελ επνρή εθείλε ηνπιάρηζην, θάζε απνκάθξπλζε απ ην επίζεκν «δόγμα», όπσο παλνκνηόηππηα επαλαιακβαλόηαλ, ινγαξηαδόηαλ, ζην ηδενινγηθό ζηξαηόπεδν ζην νπνίν ήζειε λα αλήθεη ν ζπγγξαθέαο, δειαδή ηελ Άθξα αξηζηεξά, αλεπίηξεπηε «αίρεζη» θαη πξνδνζία. Από ηόηε βέβαηα ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ή, έζησ, θαίλεηαη λα έρνπλ αιιάμεη. Ζ πεξίπησζε ηνπ θ. Αλαγλσζηάθε, κνλαδηθή ζρεδόλ ηόηε, εκθαλίδεηαη ηώξα, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζην, σο ν θαλόλαο ΓΗΑΝΝΖ ΓΑΛΛΑ Αθνύγεηαη θαη ζ απηόλ ε πεξηπέηεηα ησλ ηδενινγηθώλ αγώλσλ κηαο 30εηίαο ζηε ρώξα καο. Καη κνιαηαύηα δελ γίλεηαη λα εληαρζεί ζηελ παξάηαμε κάρεο ησλ αληηζηαζηαθώλ πνηεηώλ. Γελ αληηζέηεη ηηο επνρέο γηα λα πκλήζεη ή λ αλαζεσξήζεη κε ηνπο θξαζηηθνύο κεραληζκνύο κηαο ζηξαηεπκέλεο θνηλήο (Λεηβαδίηεο, Παηξίθηνο)- νύηε θαλ λα δηκεησπηζζεί (Αιεμάλδξνπ) ή όπσο άιινη -νξζόδνμα ή αλνξζόδνμα- λα παιηλσδήζεη (Γνύθαξεο, Καηζαξόο). απηόλ πξνεγήζεθε θαη επηκέλεη πάληα ε πεξηπέηεηα ελόο αηόκνπ πνπ θξίλεηαη νξηζηηθά εθεί πνπ ελειηθηώζεθε, ζηε δηαιεθηηθή ηνπ κε ηα νκαδηθά πξνβιήκαηα. Δμ απηνύ θαη ε πνίεζε ηνπ έρεη ηε ζεκαζία ελόο κνλαδηθνύ ληνθνπκέληνπ-ηνπ ρξνληθνύ ελόο πξνζώπνπ θαη κηαο γεληάο κέζα ζηηο αιιεπάιιειεο «Δπνρέο» θαη ζηηο «πλέρεηέο ηνπο», πνπ ππαηλίζζνληαη νη ηίηινη ησλ ζπιινγώλ ηνπ. ηελ δηαηύπσζε καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ελόο κέηξνπ αληνρήο ησλ θνηλώλ πιηθώλ, ζηελ εθηίκεζε, ηελ εππάζεηα ελόο δπγνύ αθξηβείαο. ε κηα επνρή πνπ άιινη εθθξάδνληαη κε εθζέηεο, απηόο δελ απνκαθξύλεηαη από ηε βάζε ηνπ. Ο Αλαγλσζηάθεο παξαιαβαίλεη ηελ ύπαξμε εθεί αθξηβώο πνπ ηελ άθεζε ε επνρή ηνπ Καξπσηάθε (θαη δελ ηε ζπλέρηζε, κε ηελ ππεθθπγή ησλ κπζηθώλ ή θνζκνπνιηηηθώλ αλαγσγώλ, κόλνο ίζσο αξκόδηνο ν εθέξεο). Κνηλόο παξνλνκαζηήο ηεο είλαη ν κέζνο δείθηεο ηεο ηζηνξηθήο ζηηγκήο, ν κηθξναζηόο, ζαλ ςπρνινγηθή θαη εζηθή έλλνηα- κε ηελ πξνβιεκαηηθή, ηελ θαιιηέξγεηα θαη η αδηέμνδά ηνπ. Καη δελ παξαρσξήζεθε όηαλ ε ηδενινγία ππέβαιε ηε καδηθή ηάμε ησλ ζπλεηδήζεσλ θαηά ην ζηπι ελόο εληαίνπ ιατθηζκνύ. 1972

9 ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΑΡΩΝΗΣΖ Οη «Εποτές», ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο, ζπληζηνύλ ηνλ πνηεηηθά πξαγκαηνπνηεκέλν αληίινγν ηνπ Αλαγλσζηάθε πξνο αληίπαιεο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ ηείλνπλ ζπζηεκαηηθά λα αθπξώζνπλ ηηο βαξηέο εκπεηξίεο ηεο δεθαεηίαο Οη «Σσνέτειες», ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπο, αληηζηέθνληαη ζηελ εμαγνξά απηώλ ησλ εκπεηξηώλ από ηα ελαιιαζζόκελα επηηειεία ηεο αξηζηεξάο θαηά ηε δεθαεηία ηνλ θύθιν ησλ «Εποτών» ε ζύγθξνπζε ηνπ πνηεηή είλαη θπξίσο ζύγθξνπζε κε ηνλ αληίπαιν πνιηηηθό πεξίγπξν. ηηο «Σσνέτειες» ε ζύγθξνπζε απηή κεηαθέξεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θαηαξρήλ ζύκκαρεο κεηαπνιεκηθήο αξηζηεξάο. Οη «Εποτές» παξαθνινπζνύληαη από ηελ θνκκαηηθή ζύκπξαμε ηνπ πνηεηή. Οη «Σσνέτειες» θνριηώλνληαη ζην ηέικα κηαο αλαγθαζηηθήο αξγίαο πνπ επηβάιιεη ζηνλ Αλαγλσζηάθε ην επίζεκν θόκκα. Ο επηινγηθόο εμάιινπ «Σηότος», ζπλζεκέλνο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δηθηαηνξίαο, επαλαθέξεη ηνλ Αλαγλσζηάθε ζηελ ηξνρηά ηεο πνιηηηθήο ζύκπξαμεο, θάησ από θνξπθαίεο ζπλζήθεο. Σα δεθαηξία πνηήκαηα απηήο ηεο ζπιινγήο ζπάδνπλ όςηκα ηνλ θνκκαηηθό θινηό θαη επηρεηξνύλ κηα κνξθή αγσληζηηθήο εμόδνπ, όπνπ ζπληεξείηαη σζηόζν νιόθιεξε ε πηθξή πείξα ηνπ δεύηεξνπ θπξίσο παξαγσγηθνύ θύθινπ θαη κεηαθξάδεηαη ζε έζραηε δηδαρή ΓΗΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Ο δξόκνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαλείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ην πνηεηηθό έξγν ηνπ Μαλόιε Αλαγλσζηάθε, αλαγθαζηηθά θαζνξίδεηαη από δύν δσηηθέο αθεηεξίεο. Πξώηνλ, από ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία κέζα ζην θνηλσληθό, αιιά θαη ζην πλεπκαηηθό γίγλεζζαη ηεο ρώξαο καο (πνηεηηθόο, δνθηκηαθόο ιόγνο, ινηπέο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο), θαη Γεύηεξνλ, από ηελ παξξεζία ηνπ λα εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηνπ, είηε απηέο αθνξνύλ ηε ινγνηερληθή αηζζεηηθή, είηε ηα πνιηηηθά καο πξάγκαηα, κηα πνπ ζε απηόλ, πεξηζζόηεξν ίζσο από ηνπο άιινπο έμη πνηεηέο πνπ εδώ αληηκεησπίδνπκε, όια απηά ηα ζηνηρεία, είλαη άξξεθηα δεκέλα κεηαμύ ηνπο θαη δηαξθώο αιιεινεμαξηώκελα, από ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ ζηα γξάκκαηα, κέρξη θαη ζήκεξα ΑΛΔΞΖ ΕΖΡΑ Αζθαιώο, ε ακεραλία πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο πνίεζεο ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε, δεθαηξία ρξόληα πξηλ, κε ηελ έθδνζε ηνπ Περιθφρίοσ 68-69, δελ κεηώζεθε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξόζθαηνπ (1992) ΥΓ. ηνπ. Αληίζεηα, απ όζν ππνινγίδσ πξέπεη λα απμήζεθε. Γηαηί ε κεηάβαζε από ηε κηα ζπιινγή ζηελ άιιε δελ αλαινγεί απιώο θαη κόλν ζην κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν όγθν ηεο πνηεηηθήο ύιεο~ αλαινγεί, θη απηό δελ μέξσ αλ πξνζέρζεθε όζν ρξεηάδεηαη, ζε κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο πνπ έρεη ν πνηεηήο απέλαληη ζε ό, ηη ζπκβαηηθά νλνκάδνπκε πνηεηηθή πξάμε θαη απέλαληη ζε ό, ηη ζεσξνύκε γεληθόηεξα σο πνίεκα. Καη αλ ιάβνπκε ππ όςε καο ηελ αδηαθηινλίθεηε θαη καθξόβηα πνιηηηθή θαη εζηθή ζηάζε ηνπ Αλαγλσζηάθε, ε νπνία νινθιεξώλεη θαηά θάπνην ηξόπν ηνλ θύθιν ηεο δξαζηηθήο ζρέζεο ηεο κε ην έξγν ηνπ ζηα πνηήκαηα ηνπ Σηότοσ (1970), ζα ζεσξνύζακε ηνπιάρηζηνλ δηθαηνινγεκέλε ηελ έθθξαζε απηήο ηεο ακεραλίαο. Ο ηξόπνο πνπ δηαβάζηεθε ε πνίεζε ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε από ην αλαγλσζηηθό ηεο θνηλό θαη ν ηξόπνο είζπξαμεο ηεο από ηελ θξηηηθή, σο ηα ηέιε πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, είλαη δύν ηεκλόκελνη κνλόδξνκνη πνπ θαζόξηδαλ, ζε ζεκαληηθό βαζκό, από ηελ ίδηα ηε θύζε ηνπο ηα όξηα ηεο αλάγλσζεο., ηη ήηαλ λα εηπσζεί εηπώζεθε, ό, ηη ήηαλ λα γξαθεί γξάθηεθε

10 ΝΑΟ ΒΑΓΔΝΑ Θα ήζεια λα θάλσ ηελ πξόηαζε γηα κηα λέα αλάγλσζε ηεο πνίεζεο ηνπ Αλαγλσζηάθε: λα δηαβάζνπκε ηνπο ζηίρνπο ηνπ απηνύο θαζεαπηνύο απαιείθνληαο από ηνλ λνπ καο, όζν απηό είλαη δπλαηόλ, ηα γεγνλόηα ηνπ πνιηηηθνύ ηνπ βίνπ θαη ηηο απόςεηο ηεο θξηηηθήο γηα ην πνηεηηθό ηνπ έξγν, θαη λα ζπγθξίλνπκε ηελ εξκελεία καο από ηελ αλάγλσζε απηή κε ηελ έσο ζήκεξα εξκελεία ηεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζύγθξηζεο πηζηεύσ όηη ζα επηβεβαηώζεη ηα όζα είπα παξαπάλσ. Γηαηί ζήκεξα κπνξνύκε λα δνύκε θαζαξόηεξα όηη ην πεξηερόκελν απηήο ηεο πνίεζεο νξίδεηαη από δύν βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, από ηα νπνία ην πξώην είλαη άζρεην κε ην πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο πνίεζεο, ελώ ην δεύηεξν δελ ζπλδέεηαη κε απηήλ κε πξώηνπ βαζκνύ ζρέζε: από ην ζπλαίζζεκα κηαο ρακέλεο αζσόηεηαο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο, ή -θαιύηεξα- ηεο πηώζεο, από έλαλ εδεκηθό παηδηθό ρξόλν ζ έλαλ ρξόλν δηάηξεην θαη βαζαληζηηθό- θαη από ηελ επηζπκία ηεο αλεύξεζεο ηνπ αιεζηλνύ πξνζώπνπ ηνπ αλζξώπνπ, ην νπνίν έρεη επηθαιπθζεί από ηηο αλάγθεο ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ εθπεπησθπία πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη θπξίσο απηό ην δεύηεξν ζπλαίζζεκα (ην εκθαληδόκελν επδηάθξηην γηα πξώηε θνξά ζηελ ελόηεηα πνηεκάησλ ηελ ηηηινθνξνύκελε Παρενθέζεις ), πνπ θαζνξίδεη ηε δηαπινθή ηνπ αθεγεηή ηεο πνίεζεο ηνπ Αλαγλσζηάθε κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα- δηαπινθή πνπ είλαη απνηέιεζκα θαη όρη αηηία ηεο πηώζεο, ε νπνία γηα ηνλ Αλαγλσζηάθε απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλζξώπηλεο θαηάζηαζεο. 1994

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή

ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή Ηδσόνειρο 1 και πραγμαηικόηηηα ή ο ποιηηής Ρώμος Φιλύρας και ο «πιερόηος»: ζτέζεις ηασηόηηηας και εκθάνζεις ηοσ ποιηηικού σποκειμένοσ Αγγειηθή Γεκνπιή θνπόο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμαθξηβώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ

ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΣΡΑΛΗ, ΓΡΑΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΚΔ (από ην 2000 θαη κεηά) πλαπιία ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ Αξθάδα Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Πηαλίζηα (θαη Καζεγεηή ηνπ Αηηηθνύ Ωδείνπ), Νηθόια Γηαβξνύκε Η Αζελατθή πκθσληθή Οξρήζηξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο

Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο ζηε Λνγνηερλία Θεσξεηηθήο ΚΑΤΔΎΘΥΝΣΗο Α1. Σεκαληηθή επηξξνή από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη απνηειεί ν ηακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο κε ην νινθιεξσκέλν λόεκα, δειαδή «απεξηηζκέλνο»,

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε

ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α. H Γαλλία. ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΖΑΝΝΕ ΙΟ ΠΕ ΙΡΑ ΜΑΣ ΙΚ Ο ΓΤΜΝΑ ΙΟ Σ Α Ξ Η Α H Γαλλία ζηε Μσβ Οκπξέια ηεο Άιθεο Εέε ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΑΙΟ 2005 1 Έθδνζε ηνπ Εάλλεηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Πεηξαηά Κνινθνηξώλε 6 Πεηξαηάο ηει. & Fax : 210-41.71.858

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή Μαξία Υαηδεγηαθνπκή-Ννύηζνπ ην πεδό θαη πνηεηηθό έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα