ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε."

Transcript

1 Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό έηνο

2 2 Ομάδερ: Ομάδα 1 ε Πεξδηθνκάηε Αλδξνλίθε Αλεκνγίαλλεο Νίθνο Κόληεο Αιέμαλδξνο Εέξλνο πύξνο Ομάδα 2 ε Γεσξγνπάιε Αιεμάλδξα Αξβαληηάθεο σηήξεο Κάγθαο Νηθόιανο

3 3 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 4 ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ ΕΡΓΑΙΑ... 4 ΟΡΙΜΟ... 4 Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ... 4 ΣΕΧΝΙΚΕ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ... 7 ΣΑ ΜΕΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ... 7 ΤΠΟΤΝΕΙΔΗΣΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ Η ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΤΠΟΤΝΕΙΔΗΣΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ Η ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΛΟΓΚΑΝ ΣΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΗΗ Μποροφμε να ποφμε λοιπόν ότι η διαφήμιςη είναι τζχνη; ΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕ ΚΑΜΠΑΝΙΕ; ΟΙ ΑΠΟΨΕΙ ΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΕΠΙΛΟΓΟ ΠΗΓΕ:... 30

4 4 ΠΡΟΛΟΓΟ Όινη καο έρνπκε ζπλαληήζεη ζηε δσή καο δηαθεκίζεηο. Δίηε ζηελ ηειεόξαζε, είηε ζην ξαδηόθσλν, νπνπδήπνηε. Οη δηαθεκίζεηο είλαη παληνύ γύξσ καο. Δίλαη πξαγκαηηθά αδύλαην λα απνθύγεη θαλείο κηα δηαθήκηζε, είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο θαη ηηο έρνπκε ζπλεζίζεη. Ση είλαη όκσο απηό πνπ θάλεη κηα δηαθήκηζε πεηπρεκέλε θαη ηελ θάλεη λα καο κείλεη ζην κπαιό; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πξνζεγγίζακε ην ζέκα καο κε ηελ κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ θαη ηελ ρξήζε ιεπθώλ ραξηηώλ, έηζη, ρσξίζακε ην ζέκα καο ζε ππνζέκαηα. Αλαπηύμακε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Κάζε νκάδα αλέιαβε λα ηεθκεξηώζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ππνεξώηεκα, από απηά πνπ πξνέθπςαλ. ηελ ζπλέρεηα, παξαθνινπζήζακε θαη αμηνινγήζακε νξηζκέλεο από ηηο πην επηηπρεκέλεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ηεο ειιεληθήο ηειεόξαζεο θαη εληξπθήζακε ζηα κπζηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπο. Ύζηεξα, ζε αηνκηθό επίπεδν αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. ηελ ηειηθή εξγαζία καο ελώζακε ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο ζε έλα εληαίν ηειηθό θείκελν. Δπηπξόζζεηα, θηηάμακε κηα δηαθήκηζε, ζηελ νπνία πξνσζείηαη ην ιάδη, έλα ηνπηθό πξντόλ. ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΟ: Χο δηαθήκηζε λνείηαη ε κνλνκεξήο (δειαδή από ηνλ πνκπό, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ δέθηε) επηθνηλσλία θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κε πεηζηηθό ηξόπν γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ή ηδέεο όπνπ ν δηαθεκηδόκελνο (απηόο πνπ έρεη πιεξώζεη γηα ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο) είλαη εκθαλήο (δειαδή δελ είλαη θξπθή ή έκκεζε ή καύξε δηαθήκηζε θαη είλαη θαλεξό πνηνο πιεξώλεη γηα ηελ πξνβνιή). Άιινο νξηζκόο ηεο δηαθήκηζεο είλαη "ε επί πιεξσκή κνλνκεξήο επηθνηλσλία ελόο εκθαλνύο ρνξεγνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί κέζα επηθνηλσλίαο γηα λα πεηζεη ή λα επεξεάζεη έλα θνηλό" θαη "κνξθή κνλνκεξνύο επηθνηλσλίαο πνπ είλαη ζαθέο πνηνο πιεξώλεη γηα απηήλ θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηεί θαλάιηα καδηθήο επηθνηλσλίαο γηα λα πξνσζήζεη ηελ πηνζέηεζε απνδνρή αγαζώλ, ππεξεζηώλ, πξνζώπσλ ή ηδεώλ". Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ Ο όξνο δηαθήκηζε είλαη δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο θαη επεξεαζκνύ ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ γηα έλα πξντόλ ή κία ππεξεζία επί πιεξσκή. Πην απιά ε ιέμε «δηαθήκηζε» ζεκαίλεη

5 5 «λα ηξαβάο ηελ πξνζνρή ζε θάηη», «λα γλσζηνπνηείο θάηη ζε θάπνηνλ ή λα ηνλ πιεξνθνξείο γη απηό». Ζ ηζηνξία ηεο δηαθήκηζεο μεθηλάεη από ηελ Αξραία Διιάδα έρνληαο ηε κνξθή ηεο αλαθνίλσζεο κηαο κηθξήο αγγειίαο πνπ πξόζθεξε ακνηβή. Ζ αγγειία ήηαλ πξνθνξηθή, θαζώο έηζη θη αιιηώο πξνθνξηθή ήηαλ ε παξάδνζε κέρξη ηνλ 6 ν αηώλα. Οη ξίδεο ηεο δηαθήκηζεο ράλνληαη ζηελ αριή ηνπ ρξόλνπ. ύκθσλα κε ηελ άπνςε πνιιώλ κειεηεηώλ θαη εξεπλεηώλ, ε δηαθήκηζε πξώην εθδειώζεθε ζηε δσγξαθηθή θαη ζηε βξαρνγξαθία ησλ ζπειαίσλ. Σα πξώηα ίρλε ηεο εκπνξηθήο δηαθήκηζεο θαη ηεο δηάδνζεο πιεξνθνξηώλ βξίζθνληαη ζηελ θιαζηθή ειιεληθή πεξίνδν, ζηνπο Φνίληθεο θαη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν. Ζ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο κε ηνλ Γνπηεκβέξγην ην 1438 έδσζε ώζεζε ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θηλεηά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε κέζσλ, όπσο δηαθεκηζηηθνί πίλαθεο (πόζηεξ), δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, αγγειίεο εθεκεξίδσλ. Χζηόζν ηα ηειεπηαία ρξόληα ε εμέρνπζα ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο ζηελ επηηπρία ελόο πξντόληνο θαη ηελ θεξδνθνξία κίαο επηρείξεζεο νδεγεί αξθεηέο εηαηξίεο ζηελ ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ από επαγγεικαηηθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο. ηα ηέιε ηνπ 15 νπ αηώλα (1478) εκθαλίδεηαη ε πξώηε γξαπηή δηαθήκηζε από έλαλ Άγγιν εθδόηε, γξακκέλε ζην ρέξη, ε νπνία αλαθεξόηαλ ζηελ έθδνζε ελόο εθθιεζηαζηηθνύ βηβιίνπ γηα πώιεζε. Σνλ ίδην αηώλα ην 1492 εκθαλίδεηαη ε πξώηε ηνηρνθνιιεκέλε αθίζα, πνιύρξσκε, πνπ αθηεξώζεθε ζε ζξεζθεπηηθή γηνξηή ζηε γαιιηθή πόιε Reims. Ο όξνο δηαθήκηζε κε ηελ ζεκεξηλή νινθιεξσηηθή έλλνηα βξίζθνπκε πξώηε θνξά ηππσκέλε ζηηο εβδνκαδηαίεο αγγιηθέο εθεκεξίδεο ηνπ 17 νπ αηώλα. Ζ ρώξα όπνπ ε δηαθήκηζε πξαγκαηηθά εμειίρζεθε πξώηε θνξά ζε έλα μερσξηζηό θιάδν πξνζθνξάο ππεξεζηώλ είλαη νη Ζ.Π.Α. Δθεί άλνημε θαη ην πξώην δηαθεκηζηηθό γξαθείν ην 1848 από ηνλ Volney Palmer ζηελ Φηιαδέιθεηα. ηελ ζπλέρεηα ζηελ ίδηα πόιε δεκηνπξγήζεθε ε πξώηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία πνπ ήηαλ ππεύζπλε αλάκεζα ζηα άιια ηεο θαζήθνληα θαη γηα ην πεξηερόκελν ησλ δηαθεκίζεσλ. Σνλ 20 αηώλα πνπ ήηαλ κηα πεξίνδνο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο δηαθήκηζεο, νη θσηεηλέο δηαθεκίζεηο, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ε ηειεόξαζε. Ζ πξώηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε γίλεηαη ην 1930 κυ, κόλν πνπ είλαη παξάλνκε. Ο ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο W1XAV ηεο Βνζηόλεο δέρεηαη πξόζηηκν γηα ηε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνύ ζπνη γηα ηε βηνκεραλία γνύλαο.

6 6 Ζ πξώηε ηειενπηηθή δηαθήκηζε ήηαλ απηή ησλ ξνινγηώλ ρεηξόο Bulova. Μεηαδόζεθε ζηηο ΖΠΑ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1941 θαη είρε δηάξθεηα 20 δεπηεξνιέπησλ. Μεηαδόζεθε από ην ηειενπηηθό δίθηπν WNBT, πιεξώζεθε ιίγν πάλσ από 9 δνιάξηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηάδνζε. Σνλ 17 ν 1655 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ε ιέμε δηαθήκηζε από εθδόηεο βηβιίσλ σο επηθεθαιίδα γηα ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπο. Ζ πξώηε δηαθήκηζε ζε εθεκεξίδα ζηελ Αγγιία γηα πξνώζεζε θαηαλαισηηθνύ πξντόληνο αλαθεξόηαλ ζηνλ θαθέ ζηε Public Adviser ζηηο 26/5/1657.Σν 1960 αθνπζηή σο κηα επνρή γεληθήο ακθηζβήηεζεο έθεξε θαη ηηο πξώηεο ηζρπξέο θσλέο γηα ην θαθό πνπ πξνθαιεί κηα δηαθήκηζε ζην όηη δειαδή δεκηνπξγνύλε αλάγθεο ζε εκάο ηνπ ίδηνπο πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ππάξρνπλ. Σν 1998 άξρηζε ε απνζηνιή δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζόλε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ. ηελ Διιάδα ε δηαθήκηζε εκθαλίζηεθε νξγαλσκέλε κεηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν. Από ην 1950 αλαπηύρζεθαλ θαη νη κεγάιεο ειιεληθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο κε εηδηθό επηζηεκνληθό επηηειείν. Οη θύξηνη θνξείο ηεο δηαθήκηζεο(media= δηαθεκηζηηθά κέζα) ήηαλ νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, ηα θπιιάδηα θαη νη αθίζεο. Ζ απγή ηνπ 21νπ αηώλα βξήθε ηε δηαθήκηζε ζηηο θαιύηεξεο ηεο ζηηγκέο θαη από άπνςε δεκηνπξγηθόηεηαο. Σν 2007 γηα ηνλ αγώλα Super Bowl ε εηαηξεία Frito-Lays δήηεζε από ηνπο πειάηεο-θαηαλαισηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο δηαθεκηζηηθά βίληεν γηα ηα Doritos θαη θάηη παξόκνην έθαλε θαη ε Chevrolet θαη πνιιέο άιιεο εηαηξίεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη κεγαιύηεξα πνζά μνδεύνληαη από ηηο εηαηξίεο γηα ηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ πξντόλησλ ηεο. Δηαηξίεο θνινζζνί κπνξεί λα μνδεύνπλ αθόκα θαη δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ή επξώ εηεζίσο. πλνςίδνληαο, ε δηαθήκηζε γελλήζεθε ηελ ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ελδηαθέξζεθε γηα ην εκπόξην. Από εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά ζπλέρηζε λα εμειίζζεηαη έηζη ώζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηα θαηεζηεκέλα θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξώπνπ.

7 7 ΣΕΦΝΙΚΕ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ Σερληθέο ηεο δηαθήκηζεο είλαη ε δηαθεκηζηηθή πεηζώ (κέζα-ηερληθέο) γηα λα πξνζεγγίζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ. Σξόπνη πεηζνύο ησλ δηαθεκίζεσλ είλαη νη παξαθάησ: 1.Δπίθιεζε ζηε ινγηθή. Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνύλ πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντόληνο θαη ζνθηζηηθά ηερλάζκαηα. 2.Παξνπζίαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντόληνο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη επίδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντόληνο Μάιινλ ζπάλην είδνο ζηηο κέξεο καο. 3.Δπίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα. Φόβνο, ελνρή, επζύλε, επραξίζηεζε. Πξνζεγγίδεη ηελ πεξίπησζε ησλ ζεηηθώλ ραξαθηεξηζκώλ. πρλά βιέπνληαο ηέηνηεο δηαθεκίζεηο ππάξρεη πηζαλόηεηα λα θαηαιήμεηε κε έλα ζπλαίζζεκα πνπ δελ μέξεηε πώο ην απνθηήζαηε. 4. Δπίθιεζε ζηελ απζεληία, ζε έλαλ εηδηθό, επηζηήκνλα, δεκνθηιέο πξόζσπν. 5.Λαλζάλσλ αμηνινγηθόο ραξαθηεξηζκόο. Ζ δηαθήκηζε ππνθξύπηεη θαη κεηαθέξεη κηα αμηνιόγεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί δεζκεπηηθά γηα ηνλ δέθηε πνπ δελ δηαθξίλεη ην ηέρλαζκα. ΣΑ ΜΕΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΕΙ Σα κέζα ηα νπνία πξνβάιινληαη δηαθεκίζεηο είλαη ηα εμήο: Σειεόξαζε, ξαδηόθσλν, θηλεκαηνγξάθνο, πξόζσπν, ηύπνο, αθίζεο, δηαδίθηπν, θπιιάδηα. Σελεόπαζε: Θεσξείηαη ε πξσηαγσλίζηξηα ζηελ απνδνηηθή δηαθήκηζε θαη γη' απηό ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε είλαη θαη ε πην αθξηβνπιεξσκέλε. Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη ζπλήζσο γύξσ ζηα 30 δεπηεξόιεπηα. Ζ ηηκή ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ ώξα πξνβνιήο ηεο δηαθήκηζεο (άιιε ηηκή ζηηο 3 ε ώξα ηε λύρηα θαη άιιε ζηηο 9 ην βξάδπ), από ην ζεκείν (ζηελ αξρή, ζηε κέζε ή ζην ηέινο ελόο πξνγξάκκαηνο), ην πξόγξακκα απηό θαζαπηό (άιιε ηηκή γηα έλα πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ θαη άιιε ηηκή γηα έλαλ κέηξηνπ ελδηαθέξνληνο αγώλα) θαη κε άιιεο παξακέηξνπο. Όπσο θαη ζην ξαδηόθσλν, ε κνπζηθή θαη ην θείκελν έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία λα εληππώλνληαη

8 8 ώζηε όηαλ θάπνηνο αθνύεη ηε κνπζηθή λα ζπκάηαη ην πξντόλ. Δπίζεο ε επαλάιεςε ζηελ θαζεκεξηλή δσή κηαο έμππλεο αηάθαο πνπ πξσηαθνύζηεθε ζηελ ηειεόξαζε ή πνπ εθεί εδξαηώζεθε ηαπηηδόκελε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ, ζεσξείηαη κεγάιε επηηπρία γηα ην δηαθεκηδόκελν. Ζ ππώηε ηελεοπηική διαθήμιζε ήηαλ απηή ησλ ξνινγηώλ ρεηξόο Bulova. Μεηαδόζεθε ζηηο ΖΠΑ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1941 πξηλ από έλα καηο κπέηδκπνι κεηαμύ ησλ Brooklyn Dodgers θαη ησλ Philadelphia Phillies θαη είρε δηάξθεηα 20 δεπηεξνιέπησλ. Μεηαδόζεθε από ην ηειενπηηθό δίθηπν WNBT (ζπγαηξηθή ηνπ ηέσο NBC, λπλ NBC Universal), ην νπνίν θαη πιεξώζεθε ιίγν πάλσ από 9 δνιάξηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηάδνζε. Ραδιόθωνο: Όπσο θαη ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε, πιεξώλεηαη θαη απηή αλάινγα κε ηελ δώλε ζηελ νπνία ζα αθνπζηεί θαη κε ηε δηάξθεηα -ζπλήζσο από 15 έσο 60/70 δεπηεξόιεπηα. Αλ θαη ζηεξίδεηαη κόλνλ ζηνλ ήρν, απηό κεξηθέο θνξέο απνηειεί θαη ην αηνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ: θαζώο δειαδή ν αθξναηήο κπνξεί κόλνλ λα αθνύζεη θαη όρη λα δεη ή λα δηαβάζεη ηηο ξαδηνθσληθέο πιεξνθνξίεο (θαζώο αθνύεη κηα εθπνκπή), ιεηηνπξγεί απνιύησο αθνπζηηθά θαη νη άιιεο αηζζήζεηο αηνλνύλ. Έηζη όζεο πιεξνθνξίεο παίξλεη ζε κηα δηαθνπή δηαθεκίζεσλ, θαηαγξάθνληαη πην έληνλα. Ζ ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε ζηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηε κνπζηθή θαη ζην θείκελν, επεηδή αθξηβώο δελ κπνξεί λα πείζεη κε ηελ εηθόλα, νπόηε παίδεη ζεκαληηθόηεξν ξόιν ε επηινγή ηεο κνπζηθήο ππόθξνπζεο ή ηνπ "ηδηλγθι" θαη ε θσλή ηνπ αηόκνπ πνπ κηιά γηα ην πξντόλ θαζώο βεβαίσο θαη όζα ιέεη γηα απηό. Κινεμαηογπάθορ: Ζ θαλνληθή δηαθήκηζε πξνβάιιεηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηαηλίαο ή ζηα δηαιείκκαηα ηεο. Δληνύηνηο ν θηλεκαηνγξάθνο πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ έκκεζε θαη πην απνδνηηθή δηαθήκηζε, δειαδή ηελ πξνβνιή πξντόλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη εζνπνηνί ζηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο (θαπλνύ, πνηώλ, ξνπρηζκνύ, απηνθηλήησλ θ.ιπ.). Ππόζωπα: Σα πξόζσπα ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ έκκεζε δηαθήκηζε. Έλαο γλσζηόο εζνπνηόο ή έλαο δεκνθηιήο ηξαγνπδηζηήο πιεξώλεηαη π.ρ. γηα λα αλαθέξεη παξεκπηπηόλησο ζε ζπλέληεπμή ηνπ όηη ε αγαπεκέλε ηνπ θξέκα ή κάξθα απηνθηλήηνπ ή ην αγαπεκέλν ηνπ άξσκα είλαη ην Σάδε).

9 9 Σύπορ: (Δθεκεξίδεο, Πεξηνδηθά, θ.α.): Όζν κεγαιύηεξε θπθινθνξία έρεη έλα έληππν, ηόζν αθξηβόηεξα δηαζέηεη ηηο ζειίδεο ηνπ πξνο δηαθήκηζε. ηελ έληππε δηαθήκηζε έρνπλ θαη πάιη ζεκαζία ηα ρξώκαηα, ηα θείκελα, ηα πξόζσπα, ε ζέζε (αλ ζα είλαη νινζέιηδε ή αλ ζα είλαη ζηελ πάλσ δεμηά γσληά ζα θνζηίζεη πεξηζζόηεξν από όζν κηα ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία). ηνλ ηύπν ππάξρεη ε νινθάλεξε δηαθήκηζε ελόο πξντόληνο θαη ην ιεγόκελν "πνπκπιί" όπνπ ν δεκνζηνγξάθνο γξάθεη έλα δηαθεκηζηηθό θείκελν ην νπνίν ίζσο λα κελ απνηειεί νινθάλεξε δηαθήκηζε κε ηελ θιαζηθή έλλνηα, αιιά πνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεη ζε θάπνην ζρεηηθά εκθαλέο ζεκείν πνηνο ην ρνξεγεί. Καη ζηνλ ηύπν όπσο θαη ζε άιια κέζα, ε δηαθήκηζε κπνξεί λα είλαη θαη έκκεζε ή θξπθή, θάηη πνπ ζεσξείηαη παξάλνκν αθνύ ν απνδέθηεο (ην θαηαλαισηηθό θνηλό) δελ ελεκεξώλεηαη ζαθώο όηη πξόθεηηαη γηα πιεξσκέλε δηαθήκηζε. Αθίζερ: Παλό, Πηλαθίδεο ζε ζεκεία πνπ είλαη νξαηά από πεδνύο θαη νδεγνύο ή επηβάηεο νρεκάησλ. Ο λόκνο απαγνξεύεη πάλησο λα ηνπνζεηνύληαη δηαθεκίζεηο ζε ζεκεία πνπ κπνξεί λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ νδεγώλ. Διαδίκηςο: ε απηό ην ρώξν ε δηαθήκηζε γίλεηαη κε απνζηνιή κελπκάησλ ή κε δηαθεκίζεηο ζηνπο ηζηνηόπνπο πνπ θάπνηνο επηζθέπηεηαη ή κε ζηνηρεία πνπ ζπλνδεύνπλ εγθαηαζηάζεηο πξνγξακκάησλ ή ζε θνηλσληθνύο ηζηνηόπνπο ή κε ζπακ. Φςλλάδια: Κηλεηά ηειέθσλα: Από ην 1998 έρεη αξρίζεη ε απνζηνιή δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζόλε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, αλ θαη ε λνκνζεζία έρεη βάιεη θαη ζε απηό θάπνην θξέλν. Ορήκαηα: Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο "ληύλνπλ" ιεσθνξεία θαη ηξόιετ κε εηδηθά επεμεξγαζκέλν πιηθό ή ηνπνζεηνύλ κηθξέο δηαθεκίζεηο ζε πόξηεο ησλ ηαμί ηέγεο ή ηνίρνη νηθεκάησλ Αεξνπιάλν. Μηθξναληηθείκελα πνπ ραξίδνληαη κε αγνξέο ( καγλεηάθηα, ζηηθάθηα, αλαπηήξεο θ.ιπ.) θαη θέξνπλ νλνκαζίεο ή ινγόηππα θαη ζρέδηα πνπ ηαπηίδνληαη κε έλαλ δηαθεκηδόκελν, θαζώο θαη πηάηα ή πνηεξάθηα ηνπ θαθέ, όπνπ ν πειάηεο βιέπεη ηε δηαθήκηζε θαζώο πίλεη κηα γνπιηά από ην ξόθεκα ή ην πνηό ηνπ. Αληηθείκελα πνπ ην θνηλό ρξεζηκνπνηεί ζπρλά (π.ρ. δηαθεκηζηηθά κελύκαηα ηππσκέλα επάλσ ζε απνδείμεηο αγνξώλ ή ζηηο ζαθνύιεο αγνξάο). εκεία πνπ ην θνηλό βιέπεη αλαγθαζηηθά (π.ρ. ζηηο θαλέιεο νκάδσλ πνδνζθαίξνπ ή ζηα πιάγηα ησλ γεπέδσλ, πνπ είλαη νξαηά δηαξθώο ζρεδόλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα πνπ πξνβάιιεηαη από ηελ ηειεόξαζε).

10 10 Άλζξσπνη: ε δηάθνξεο ρώξεο ζπλεζίδεηαη νη δηαθεκηζηηθέο αθίζεο λα ηνπνζεηνύληαη ζε πιαθάη πνπ θέξεη έλαο άλδξαο ε γπλαίθα πνπ πεξηθέξεηαη ζε θεληξηθό ζεκείν. Νηειάιεδεο: Άηνκα πνπ πεξηθέξνληαη κε απηνθίλεηα θαη δηαθεκίδνπλ ηελ πξακάηεηα ηνπο από κεγάθσλα θαη ζηεξίδνληαη ζηελ άγξα πειαηώλ από ην δξόκν ή από ηα ζπίηηα ζηα νπνία αθνύγνληαη ηα κελύκαηά ηνπο. ΤΠΟΤΝΕΙΔΗΣΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ Η ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Πξηλ ιίγα ρξόληα, ζηελ Διιάδα απνζύξζεθε από ηελ ηειεόξαζε ε δηαθήκηζε κηαο πνιύ γλσζηήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηνλ εμήο ιόγν: παξνπζίαδε έλα κηθξό θνξηηζάθη λα ηξέρεη πξνο ηε κεηέξα πνπ ήηαλ έηνηκε λα ην αγθαιηάζεη ζθηρηά. Μεηά από ηελ εμέηαζε ηνπ θηικ αλαθαιύθζεθε ε ύπαξμε εκβόιηκσλ θαξέ όπνπ είραλ ζθελέο πνιέκνπ κε λεθξνύο θαη ηξαπκαηίεο κε πξόζσπα παξακνξθσκέλα θηι. Ζ «Δπηηξνπή Διέγρνπ Γηαθεκίζεσλ» απνθάλζεθε πσο ηα παξεκβαιιόκελα θαξέ, δεκηνπξγνύζαλ έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θόβνπ ζην ζεαηή, πξνθεηκέλνπ λα ληώζεη ηελ αλάγθε αζθάιηζήο ηνπ από ηε ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. ήκεξα πνπ πιήζπλαλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, πύθλσζαλ νη ηδέεο θαη απμήζεθαλ ηα θάζε ινγήο ζπκθέξνληα, έρνπκε θπξηνιεθηηθά θαηαθιπζζεί από έλα ζπξθεηό κελπκάησλ γηα νηηδήπνηε. Άιια ζηνρεύνπλ ηελ ηζέπε καο, άιια ην πλεύκα καο. Απεπζύλνληαη ζηελ θάζε ειηθία, κα πεξηζζόηεξν ζηε λενιαία. Γηα ηε κεηάδνζή ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη όιεο νη κέζνδνη, θάζε επίηεπγκα ηεο ηερληθήο. Χζηόζν, ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο είλαη ζρεηηθή. Καη απηό γηαηί απεπζύλνληαη ζην ελζπλείδεηό καο νπόηε ν θαζέλαο κπνξεί λα ηα ζθεθζεί, λα ηα θξηηηθάξεη, λα ηα εξεπλήζεη ζε βάζνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα δερζεί ή λα ηα απνξξίςεη, αλάινγα κε ην πόζν ζσζηά, ελεκεξσκέλνο θαη πιεξνθνξεκέλνο, είλαη απηόο. Βέβαηα νη απιεξνθόξεηνη θαη νη κε ζσζηά ζθεπηόκελνη κπνξνύλ λα παξαζπξζνύλ. Αιιά θαη απηνί κεηά ην πάζεκά ηνπο, κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζηάζε. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηνπιάρηζηνλ... Όκσο ππάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη ή εηαηξίεο πνπ ζέινπλ νπσζδήπνηε λα πεηύρνπλ ην ζθνπό ηνπο. Θέινπλ ην κήλπκα ηνπο λα έρεη ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκνύλ πάζε ζπζία. Αθόκα θαη αλ απηό είλαη ζθνηεηλό θαη θνβεξό. Καη επεηδή είλαη αδύλαην λα επηηεπρζεί όηαλ

11 11 απεπζύλνληαη ζην ελζπλείδεηό καο, ζθέθηεθαλ λα απεπζπλζνύλ ζην ππνζπλείδεηό καο. Δθεί πηα ην απνηέιεζκα ηνπ κελύκαηόο ηνπο ζα είλαη ζίγνπξν, βέβαην θαη άκεζν. Πσο όκσο κε πνην ηξόπν; ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΤΠΟΤΝΕΙΔΗΣΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ Σα κελύκαηα απηά δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά κελύκαηα πνπ εθπέκπνληαη ηελ ώξα πνπ «παίδεηαη» θαη αθνύγεηαη ν δίζθνο ή ε θαζέηα ή ε θηλεκαηνγξαθηθή ηειενπηηθή ηαηλία, ρσξίο λα αθνύγνληαη ή λα βιέπνληαη ζπλεηδεηά, ζπιιακβάλνληαη όκσο θαη γίλνληαη αληηιεπηά από ην ππνζπλείδεην. Γηαηί ην κήλπκα πνπ ζηέιλεηαη ζηνλ αθξναηή ή ζεαηή ρσξίο θαλ λα ην αληηιεθζεί κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ άκεζα. Οπόηε ε ελζπλείδεηε γλώζε θαη ζέιεζή ηνπ κε δηαθξίλνληάο ην δελ κπνξεί λα ην αλαιύζεη, λα ην θξίλεη έηζη ώζηε λα ην δερζεί ή λα ην απνξξίςεη. Χζηόζν απηό έρεη θαηαγξαθεί κπζηηθά ζην ππνζπλείδεην, ζαλ ζε θάπνην αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή καο. Έηζη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, έρνπκε ζαθώο παξαβίαζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ινγηθήο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηέινο ηεο όιεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Δίλαη κηα αζέκηηε κέζνδνο κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη θαη ζην ηέινο εύθνια θαηνξζώλεηαη ε ιεγόκελε πιύζε εγθεθάινπ, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε παξαθάησ. Σα ππνζπλείδεηα κελύκαηα κεηαδίδνληαη κε θάζε κέζν, αθνπζηηθό, νπηηθό ή θαη έληππν αθόκε. Ζ ηζηνξία ηνπο θαίλεηαη όηη άξρηζε ην 1956 από θάπνηνλ James Vicory ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ εηαηξεία ηνπ «Subliminal Projection Company», πξνθεηκέλνπ λα πνπιήζεη ηελ αλαθάιπςή ηνπ. Δίρε βξεη ην εμήο ηέρλαζκα. ηελ νζόλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θάζε 150 sec θαη κόλν γηα θάζε 1/8 ηνπ sec ζα πξνβαιιόηαλ ην κήλπκα πνπ επηζπκνύζε ν πειάηεο, κε ζθνπό ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ δηαθήκηζε, όπσο γίλεηαη θαλεξό, ζα γηλόηαλ, ρσξίο θαλ ην θνηλό λα θαηαιάβεη ην

12 12 παξακηθξό. Πξαγκαηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, θαηόξζσζαλ λα παξεκβάινπλ νπηηθά ππνζπλείδεηα κελύκαηα ηνπ ηύπνπ «ΦΑΔ ΠΟΠ-ΚΟΡΝ», «ΠΗΔ COCA-COLA». ε ζηαηηζηηθέο πνπ αξγόηεξα έγηλαλ ζηα θπιηθεία ησλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζε κεγάινπο αξηζκνύ ζεαηώλ (πεξί ) δηαπηζηώζεθε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο πνπ-θόξλ θαηά 57,5% θαη ηεο COCA-COLA θαηά 18%. Έλα ρξόλν αξγόηεξα ην 1957 δεκηνπξγήζεθε θαη άιιε εηαηξεία ζηηο ΖΠΑ ε «Precoy Process and Equipment Corporation» κε βαζηθό ηεο ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε ππνζπλείδεησλ κελπκάησλ ζε ηαηλίεο θαζώο θαη ζε κνπζηθέο εθπνκπέο. Απηνί θάλαλε αίηεζε θαη γηα επξεζηηερλία. Σν ίδην έηνο ζην ηθάγν, ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο πσινύζε ην ρξόλν γηα δηαθεκίζεηο κε ππνζπλείδεηα κελύκαηα γηα δνιάξηα. Δπίζεο ηελ ίδηα επνρή ζηε Λνπτδηάλα ησλ ΖΠΑ, θάπνηνο θαζεγεηήο Γξ. Υνι. Μπέθεξ ν νπνίνο θαηείρε εμέρνπζα ζέζε ζην Παλεπηζηήκην Σνιέτλ γηα 24 ρξόληα δνύιεςε πάλσ ζε κηα εθεύξεζε, ελώ είρε ιάβεη έλα ηεξάζηην πνζό γηα ηελ επνρή σο εξεπλεηηθό θεθάιαην. Σν ζρέδην ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηλόεζή ηνπ, γηα ηελ πξνβνιή ππνζπλείδεησλ κελπκάησλ γηα ην δεκόζην ζπκθέξνλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ πξνβαιιόηαλ κελύκαηα ηνπ ηύπνπ «Να νδεγείηε πξνζεθηηθά». Ζ πξνζπάζεηα απηή όκσο απηή δελ απέδσζε ιόγσ αληίδξαζεο ηνπ θνηλνύ όηαλ απηό έγηλε επξύηεξα γλσζηό. Αξγόηεξα ην 1968 θαη γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο δηζθνγξαθίαο νη Μπεηιο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζε δίζθνπο ηνπο ππνζπλείδεηα κελύκαηα, αξρήο γελνκέλεο κε ην «Λεπθό Άικπνπκ» ηνπο. Οη «ςίζπξνη» ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Πσι, κέινο σο γλσζηόλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ηνπο έδσζε κεγαιύηεξε δεκνζηόηεηα θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο θήκεο θαη ησλ πσιήζεσλ ησλ δίζθσλ ηνπο. Από ηόηε ηνπο κηκήζεθαλ όινη ζρεδόλ νη ξνθ αζηέξεο. Βέβαηα ππήξμαλ θαη νη πξώηεο αληηδξάζεηο από δηάθνξνπο αλζξώπνπο θαζώο θαη έληππα κέζα. Πεξηνδηθά, όπσο ην «New Yorker» πνπ έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά όηη «ηα ππνζπλείδεηα κελύκαηα εηζέβαιαλ ζην κπαιό θαη ην δηέιπζαλ» θαη ην «New Day» ηνπ νπνίνπ ηα δεκνζηεύκαηα πξνθάιεζαλ κεγάιν ζόξπβν, όηαλ απνθαινύζε ηα ππνζπλείδεηα κελύκαηα «σο ηελ πην επηθίλδπλε εθεύξεζε ύζηεξα από ηελ αηνκηθή βόκβα». Χζηόζν εθείλε ηελ επνρή, θαη πξνο κεγάιε έθπιεμε όισλ, αλ θαη πξνηάζεθαλ ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην δήηεκα, δελ έγηλε ηίπνηε ηειηθά. Σα παξάπνλα εμαζζέλεζαλ θαη ε όιε ππόζεζε θάλεθε λα ράλεηαη ήζπρα ην έηνο Όκσο νη εξεπλεηέο, ζπλέρηζαλ ππξεησδώο ηηο έξεπλέο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.

13 13 Αξγόηεξα ην 1973 ην πεξηνδηθό «Advertisement» ζηηο ΖΠΑ έγξαθε πσο ε εθεί αληηπξνζσπεία απηνθηλήησλ ηεο «TOYOTA» ρξεζηκνπνηνύζε ηέηνηνπ είδνπο εηθόλεο γηα λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Σελ ίδηα ρξνληά ηνπιάρηζηνλ 13 κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο εξεπλεηηθέο εηαηξίεο ζηε Ν. Τόξθε, ηθάγν θαη Σνξόλην ηνπ Καλαδά πξνζέθεξαλ ζηνπο δηαθεκηζηέο ηξόπνπο γηα κεηάδνζε ππνζπλεηδήησλ κελπκάησλ έλαληη ακνηβήο. Νέεο δηακαξηπξίεο αθνινύζεζαλ, θαη ε επηηξνπή νκνζπνλδηαθώλ επηθνηλσληώλ ησλ ΖΠΑ δηαπίζησζε πσο ε όιε θαηάζηαζε ήηαλ εθηόο ειέγρνπ θαη πξνεηδνπνηνύζε ηνπο ζηαζκνύο όηη ε ρξήζε ηέηνησλ ηερληθώλ είλαη «αληίζεηε πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ» θαη αθόκε πσο «είηε απνηειεζκαηηθέο είηε όρη, ηέηνηεο αλακεηαδόζεηο έρνπλ σο πξαγκαηηθό ζηόρν λα εμαπαηήζνπλ». Σν 1974 έλαο Καλαδόο παξαγσγόο εθπνκπώλ, απνθάιπςε ηε ρξήζε ηέηνησλ κελπκάησλ, απηή ηε θνξά ζηε «Φσλή ηεο Ακεξηθήο» θαη ζην «Ράδην ηεο Μόζραο». Σα ππνζπλείδεηα κελύκαηα είραλ κπεη θαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ. Σν 1978 ν πξναλαθεξζείο εξεπλεηήο Μπέθεξ θαηαζθεύαζε εηδηθό θαζεηόθσλν ην νπνίν είλαη ηθαλό λα ιακβάλεη, λα κημάξεη, θαη λα αλακεηαδίδεη πιηθό από δύν δηαθνξεηηθέο πεγέο, πξνζαξκόδνληαο ηαπηόρξνλα ην κήλπκα, έηζη ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηό κόλν ππνζπλείδεηα. Ζ ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πνιπθαηαζηήκαηα γηα πεξηνξηζκό ησλ θινπώλ. Μάιηζηα θαηαγξάθεθαλ επηηπρίεο ηεο ηάμεσο ηνπ 80% ζηνλ ηνκέα ειέγρνπ ησλ θινπώλ, ράξηο

14 14 ζ απηή ηε κέζνδν, όπνπ ηαπηόρξνλα ηελ ώξα πνπ αθνπγόηαλ επράξηζηε κνπζηθή ππήξρε κήλπκα όπσο «Να είζαη ηίκηνο, κελ θιέςεηο» θαη απηό κεηαδηδόηαλ θνξέο ζηελ ώξα. Σν πεξηνδηθό «TIME» πνπ εθηίκεζε πνιύ ην ηέρλαζκα απηό θαη ζε έλα άξζξν ηνπ πεξηέγξαςε ιεπηνκεξώο πσο ιεηηνπξγεί. Τπνζπλείδεηα κελύκαηα έθηαζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη, θαη ζην επαγγεικαηηθό πνδόζθαηξν θαη ρόθετ ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά γηα λα απμεζνύλ νη επηηπρίεο ησλ νκάδσλ. Δπίζεο ππνζπλείδεηα κελύκαηα ρξεζηκνπνηνύζαλ αθόκε θαη νη ππνςήθηνη γεξνπζηαζηέο ησλ ΖΠΑ, ζηα δίιεπηα ησλ ηειενπηηθώλ ηνπο ζπόη. Σν 1983 ζην Μίζηγθαλ κηα κηθξή εηαηξεία κε ην όλνκα «Stimutech» ηειεηνπνίεζε ηελ παξαγσγή ππνζπλείδεησλ κελπκάησλ από Computer. Απηά ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη λα κεηαδίδνληαη από ηελ ηειεόξαζε, ζε νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθό ζπόη. Σν ήηαλ θαη ε πξώηε ρξνληά πνπ ςεθίζηεθαλ νη πξώηνη λόκνη πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνύ από ηα ππνζπλείδεηα κελύκαηα κεηά από άζθεζε ζεκαληηθώλ πηέζεσλ θαη πξνζπάζεηεο εηώλ. Η ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Ανάλογα με το αν έχουμε ακουςτικό, οπτικό ή έντυπο μέςο είναι διαφορετική και η τεχνική μετάδοςησ υποςυνείδητων μηνυμάτων. α) ηε πεξίπησζε ησλ αθνπζηηθώλ κέζσλ δειαδή ζε δίζθνπο, θαζέηεο θηι γηα λα κεηαδνζνύλ ηα ππνζπλείδεηα κελύκαηα, νη θξάζεηο θαηαγξάθνληαη αληίζηξνθα ζην δίζθν, νπόηε κπνξνύλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο θαη από ηηο αηζζήζεηο καο, όηαλ ν δίζθνο θηλείηαη ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε. Δίλαη ζαλ λα ρξεζηκνπνηνύκε θαζξέπηε γηα λα δηαβάζνπκε ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο αλάπνδα. Απηή ε κέζνδνο είλαη γλσζηή σο «αλάζηξνθε θάιπςε». Έηζη όηαλ ν δίζθνο παίδεηαη θαλνληθά, απηό πνπ αληηιακβάλεηαη ν αθξναηήο κε ηελ αθνή ηνπ, είλαη κόλνλ ην ηξαγνύδη πνπ ππάξρεη ζην δίζθν θαη ην πνιύ πνιύ λα αθνύζεη ζην ζεκείν πνπ ππάξρεη ην ππνζπλείδεην κήλπκα θάπνηνπο αθαηαιαβίζηηθνπο ήρνπο, ζαλ γεκίζκαηα ζηνλ ήρν. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ππνζπλείδεησλ κελπκάησλ ζην δίζθν ρξεζηκνπνηνύληαη νη εμήο κέζνδνη: Ζ πξώηε αθνξά ηελ εγγξαθή κε πνιύ ρακειέο ζπρλόηεηεο. Έηζη εάλ θάπνηνο δπλακώζεη ηελ έληαζε ηνπ ζηεξενθσληθνύ ηνπ, ηόηε ην κήλπκα κπνξεί λα αθνπζηεί ζην βάζνο θάπσο θαζαξά.

15 15 Ζ δεύηεξε είλαη λα εγγξαθνύλ ηα κελύκαηα ζ έλα θαλάιη ήρνπ. Έηζη ζε θάπνην θαλάιη πξνζηίζεηαη ην ππνζπλείδεην κήλπκα, θαη θαιύπηεηαη, από ηε κνπζηθή ηνπ άιινπ θαλαιηνύ. Υξεζηκνπνηώληαο ην balance είλαη δπλαηό λα απνκνλσζεί ην κήλπκα. Ζ ηξίηε είλαη απηή κε ηελ νπνία ερνγξαθείηαη ην κήλπκα πάλσ ζηε κνπζηθή, αιιά κε ηέηνην ηξόπν, πνπ λα ρξεηάδεηαη λα παηρηεί ζε δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα από απηή πνπ παίδεηαη ν δίζθνο, γηα λα αθνπζηεί θαλνληθά. Θα κπνξνύζε λα γίλεη έηζη αληηιεπηό αλ επηβξαδύλακε κε ην δάρηπιό καο ή επηηαρύλακε ηελ θίλεζε ηνπ πιαηό ηνπ πηθάπ. Ζ ηέηαξηε κέζνδνο είλαη ε αλάπνδε ερνγξάθεζε πνπ είλαη θαη ε πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελε. Σν κήλπκα γξάθεηαη ζε καγλεηηθή ηαηλία. Παίδνπκε απηή ηελ ηαηλία αλάπνδα θαη ηελ κεηαγξάθνπκε ζε κηα άιιε, ζα έρνπκε έηνηκν ην αλάπνδν κήλπκα πνπ ζα κπνξνύκε λα ην πξνζζέζνπκε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνύ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη -πεξηζζόηεξν γηα εθθέ- ζε πιήζνο ηξαγνπδηώλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ην ηξαγνύδη ησλ Μπήηιο «Rain». Πξνο ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ, αθνύγνληαη αθαηάιεπηνη ζηίρνη λα ηξαγνπδηνύληαη από θάπνηα θσλή. απηό ην ζεκείν αλ ν δίζθνο παηρηεί αλάζηξνθα, αθνύγεηαη ν Σδώλ Λέλνλ λα ιέεη θαλνληθά ηνπ ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην ηξαγνύδη «Αλαηνιίηηζζα» ηεο Πσιίλαο. Οη Μπήηιο είραλ δειώζεη ηόηε, όηη ε αληηζηξνθή απηή έγηλε εληειώο ηπραία. Σέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη θαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα αζθήζεη επίδξαζε ππνζπλείδεηε ζηελ ύπαξμή καο. Ο ξπζκόο, γηα παξάδεηγκα, ηεο ξνθ κνπζηθήο επηδξά ζηνλ νξγαληζκό καο έηζη, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη, αύμεζε ησλ θαξδηαθώλ παικώλ θαη παξάιιεια αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αδξελαιίλεο ζην αίκα. β) πλερίδνληαο κε ηα νπηηθά κέζα δειαδή θηλεκαηνγξαθηθέο ή ηειενπηηθέο ηαηλίεο. Δδώ θάζε sec θηλεκαηνγξαθηθνύ θηικ αλαιύεηαη ζε 24 θαξέ, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη θπζηνινγηθή θίλεζε ζηελ νζόλε. Αλ ηα θαξέ είλαη ιηγόηεξα ζην sec, ηόηε νη θηλήζεηο ησλ εζνπνηώλ ζα θαίλνληαη αξγέο, ή ην αληίζηξνθν. Αλ ζ όια απηά ηα 24 θαξέ αθαηξεζνύλ π.ρ. 3 θαη αληηθαηαζηαζνύλ κε άιια, ην κάηη καο ζα αληηιεθζεί ηελ παξεκβνιή ησλ μέλσλ θαξέ ζαλ κηα ζηηγκηαία ιάκςε δηάξθεηαο κόιηο 1/8 ηνπ sec (δειαδή όζνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ην αλνηγόθιεηκα ησλ βιεθάξσλ καο), ν εγθέθαινο όκσο ζα ζρεκαηίζεη κηα γεληθή ηδέα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαξέ απηώλ θη επεηδή δελ κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη ζα ην πεξάζεη θαη ζα ην απνζεθεύζεη ζην ππνζπλείδεην. Να

16 16 ζεκεηώζνπκε, πσο γηα όια απηά ν ζεαηήο δελ αληηιακβάλεηαη ηίπνηε. Απηή είλαη θαη ε πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο. Βέβαηα ε κέζνδνο ηειεηνπνηείηαη π.ρ. ζην βηληενθιίπ, εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε θσηεηλά εθέ. Όζν πην γξήγνξε δηαδνρή θσηόο ζθόηνπο έρνπκε, ηόζν απνδπλακώλεηαη ε αίζζεζε πξνζαλαηνιηζκνύ, θξίζεο θαη αληαλαθιαζηηθώλ ηνπ ζεαηή. γ) Σειεηώλνληαο ζα αλαθεξζώ ζηα έληππα κέζα π.ρ. εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, εμώθπιια δίζθσλ θηι. Πνιιέο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο θνιαθεύνληαη λα ιέλε πσο πνιιά εμώθπιια δίζθσλ, είλαη πξαγκαηηθά έξγα ηέρλεο. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη κε ηηο δηαθεκίζεηο δηαθόξσλ πξντόλησλ. Πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη πνιύ ηέρλε γηα λα πεηο έλα ζσξό πξάγκαηα, λα κεηαδώζεηο ζε θάζε θαηεύζπλζε πιήζνο κελπκάησλ κέζα από ηνλ πεξηνξηζκέλν ρώξν ελόο εμσθύιινπ δίζθνπ ή κηαο ζειίδαο κε ηε δηαθήκηζε ελόο πξντόληνο. Δδώ κε ζηαηηθή εηθόλα ην ππνζπλείδεην δέρεηαη εηθόλεο θαη παξαζηάζεηο πνπ ην κάηη αδπλαηεί λα ζπιιάβεη. Γηα παξάδεηγκα ηα εμώθπιια ησλ δίζθσλ πάληνηε έρνπλ θάηη λα πνπλ, αλεμάξηεηα απ ην αλ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία ή έλα αθεξεκέλν ζρήκα. Αλ πξνζέμεηε θαιά ζα δείηε πσο κέζα από δηάθνξεο ζπλζέζεηο, ζρεκαηηζκνύο θαη ρξσκαηηζκνύο, δελ ιείπνπλ αλαπνδνγπξηζκέλα ηξίγσλα, ππξακίδεο, καγηθνί θύθινη, θη έλα ζσξό άιια ζύκβνια ζαηαληζκνύ θαη καγείαο. Μηα βόιηα ζε θάπνην θνληηλό ζαο δηζθνπσιείν ζα ζαο πείζεη γηα όια ηα παξαπάλσ. Δπίζεο είλαη απεξίγξαπην πξάγκαηη, ην ηη γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ν θαηαλαισηήο έλα πξντόλ. ηελ θπξηνιεμία «ζέιεη δελ ζέιεη». Πσο γίλεηαη απηό; Πσο ε δηαθήκηζε επηδξά κέζσ ηνπ ππνζπλείδεηνπ; Ζ ςπρνινγία έρεη απνδείμεη πσο απηό γίλεηαη κε 2 ηξόπνπο. Μέζσ ηνπ ελζηίθηνπ ηεο αλαπαξαγσγήο θαη κέζσ ηνπ ελζηίθηνπ ηεο απηνζπληήξεζεο. Αλ ην κήλπκα πνπ δερόκαζηε από κηα δηαθήκηζε, ζπλνδεύεηαη από εηθόλεο ή θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην sex ή ην ζάλαην, ηόηε πεξλάεη ζην ππνζπλείδεην θαη θαηαγξάθεηαη εθεί, ρσξίο θαλ λα ην αληηιεθζνύκε. Δμππαθνύεηαη όηη νη θξάζεηο θαη νη εηθόλεο απηέο είλαη κε πνιύ ηέρλε θξπκκέλεο. Γηαηί αλ ήηαλ θαλεξέο, ε αληίδξαζή καο ζα ήηαλ δεδνκέλε. Αο δνύκε ζηηο δηαθάλεηεο ηώξα κεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηαθεκίζεσλ. Γηα λα θαηαλνεζεί θαιύηεξα ε δξάζε ησλ ππνζπλείδεησλ κελπκάησλ πάλσ καο πξέπεη λα αλαθέξνπκε εδώ ηη ιέεη ε Φπρνινγία γηα ην ππνζπλείδεην ηνπ αλζξώπνπ. Έηζη ινηπόλ νη ςπρνιόγνη ππνζηεξίδνπλ όηη ην ππνζπλείδεην έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επηιέγεη, λα αλαθαηαηάζζεη θαη αλαδηνξγαλώλεη ην πιηθό ηνπ θη ύζηεξα λα ην πξνζθέξεη ηξνπνπνηεκέλν ζηε ζπλείδεζε,

17 17 ώζηε απηή λα θαηνξζώλεη, ρξεζηκνπνηώληαο απηό ην ηξνπνπνηεκέλν πιηθό, λα αληηκεησπίδεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο δσήο. Ζ ηερληθή παξαγσγήο θαη κεηάδνζήο ηνπο θαη ε δξάζε ηνπο πάλσ καο. Άξαγε πσο είλαη δπλαηό λα αληηκεησπηζηνύλ θαηά ηξόπν άκεζν θαη απνηειεζκαηηθό; Καηά πξώηνλ θαίλεηαη όηη δελ ππάξρεη εύθνινο ηέηνηνο ηξόπνο. Γηαηί δελ είλαη εύθνιν λα ειεγρζεί ηη αθνύκε ή ηη βιέπνπκε από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σειηθά δελ ππάξρεη ιύζε; Αο κελ πνύκε όκσο θάηη ηέηνην. Γηαηί ε δξάζε αληίδξαζή καο, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 2 θαηεγνξίεο: ηελ αηνκηθή θαη ηε ζπιινγηθή νκαδηθή. Αο πάξνπκε ηελ πξώηε: Να απνξξίςνπκε θάζε κνπζηθό είδνο πνπ πεξηέρεη ηέηνηα ππνζπλείδεηα κελύκαηα, αθνύ ζηξαθνύκε ζε εθείλα ηα είδε πνπ ηα δηαθξίλνπλ απνδεδεηγκέλα νη αλώηεξνη πξνζαλαηνιηζκνί θαη επηδηώμεηο, νη πλεπκαηηθέο αμίεο θαη ζηόρνη. Απηή καο ε επηινγή ακέζσο ζα βάδεη ζηελ άθξε, ηελ ππνθνπιηνύξα, ηα ζθνππίδηα, θαη ηηο απαμίεο πνπ ιαλζάξνληαη από παληνύ. Όζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή / νκαδηθή ζα πνύκε ηα εμήο: Πξώηνλ ηελ άζθεζε πίεζεο γηα ιήςε λνκνζεηηθώλ κέηξσλ από ηελ πνιηηεία, όπσο έγηλε ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξώπε. Απηό ζα πεξηγξαθεί θαη αλαιπηηθόηεξα, ζηηο επόκελεο γξακκέο. Γεύηεξνλ ην κπντθνηάξηζκα ησλ δίζθσλ, πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηα κέζα. Πίζσ από όια είλαη ην ρξήκα, ην θέξδνο, ε δόμα, νη πσιήζεηο. Όηαλ απηά ζηγνύλ λα δείηε πσο όινη νη γλσζηνί θαη άγλσζηνη παξάγνληεο ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο ζα ειέγρνπλ πηα ηελ θάζε ηνπο θξάζε, θαλνληθά θαη αληίζηξνθα, πξηλ ν δίζθνο ηνπο θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά. Πσο αληηκεησπίδνληαη; νη σο ηώξα ςεθηζζέληεο λόκνη. Αο δνύκε ινηπόλ ηη έρνπλ θαηαθέξεη θάπνηνη ζπλάλζξσπνί καο ζε άιιεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ζ απηό ην δήηεκα. ρεηηθή έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γξάθεη κεηαμύ άιισλ: «Ζ πξόζιεςε κελπκάησλ πνπ απεπζύλνληαη ζην ππνζπλείδεην είλαη θαηαδηθαζηέα. Απνηειεί θαηάθνξε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» θαη αθόκε «ε ηξνπνπνίεζε ή αθόκε θαη ε δηαγξαθή κηαο θνπιηνύξαο είλαη δπλαηή κέζσ ησλ ππνζπλείδεησλ κελπκάησλ». Ζ Βνπιή ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ ΖΠΑ ςήθηζε ην 1982 λνκνζρέδην ην νπνίν ππνρξεώλεη ηηο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο λα αλαθέξνπλ ζηα εμώθπιια ησλ δίζθσλ ηνπο, ηελ ύπαξμε ηέηνησλ

18 18 κελπκάησλ.σν 1983 ε γεξνπζία ηνπ Άξθαλζν ησλ ΖΠΑ ςήθηζε παξόκνην λνκνζρέδην, ην νπνίν επηπιένλ ππνρξεώλεη ηηο εηαηξείεο λα γξάθνπλ ζην εμώθπιιν ησλ δίζθσλ ηνπ, ην πεξηερόκελν ησλ ππνζπλείδεησλ κελπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ. Σν Βέιγην απαγόξεπζε εληειώο όιε απηή ηελ ηερλνινγία σο ηελ πην ύπνπιε θαη επηθίλδπλε εηζβνιή ζηελ ηδησηηθή δσή, κε ηηκσξία πάλσ από 1 έηνο θπιάθηζε θαη πξόζηηκα πάλσ από θξάγθα. Πεγε:http://www.apocalypsejohn.com/2012/09/ html

19 19 ΣΑ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΑ ΛΟΓΚΑΝ Μεηά ηνλ «νκνξθάληξα» θαη ηνλ «αγαπνύια», ηελ εκθάληζή ηνπ έθαλε ν Κίηζνο Ο ιόγνο γηα ηνπο Μαλώιε Μαπξνκαηάθε, ν νπνίνο ππνδύεηαη ηνλ «γηαηξό ηεο πείλαο», έμσ από ην Οιπκπηαθό ηάδην πνπ πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο θηιάζινπο λα αγνξάζνπλ ην δηθό ηνπ «βξώκηθν», ηνλ Σάθε ππξηδάθε, ηνλ δηεθζαξκέλν πξόεδξν κηαο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο, ν νπνίνο επηδηώθεη λα επηβιεζεί ζε πξνπνλεηέο θαη παίθηεο, θαη πξνζθάησο ηνλ Νίθν Οξθαλό, ν νπνίνο «επηζπκεί» εξσηηθά ηελ Σαζνύια θαη ηεο ηξαγνπδά, ρνξεύνληάο ηεο ζπγρξόλσο, ην «ηελ θαξδηά κνπ βάδσ ακπάξεο» ηνπ. αιέα Μπνξεί νη παξαπάλσ δηαθεκίζεηο κε ηα επξεκαηηθά ζιόγθαλ ηνπο θαη ηηο θαηαπιεθηηθέο εξκελείεο ησλ «πξσηαγσληζηώλ» ηνπο λα απνηεινύλ ηα απόιπηα «ζνπμέ» ηεο επνρήο θαη λα έρνπλ γίλεη «θαξακέια» ζηα ρείιε ηνπ θόζκνπ, ε ηαύηηζή ηνπο κε ην πξντόλ πνπ παξνπζηάδνπλ, όκσο, είλαη ακθίβνιε ζηε κλήκε ηνπ θνηλνύ, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Καη απηό γηαηί θαη ζηηο ηξεηο θπξίαξρν ξόιν έρνπλ νη αηάθεο, ην «ζηόξη», νη θαηαπιεθηηθέο εξκελείεο ησλ «πξσηαγσληζηώλ», θαη όρη απηή θαζαπηή ε δηαθεκηδόκελε ππεξεζία (ζ.ζ. θαη νη ηξεηο επηηπρεκέλεο, θαη ζπλάκα επθάληαζηεο, πξναλαθεξζείζεο δηαθεκίζεηο πξνέξρνληαη από ηηο ηζάξηζκεο ειιεληθέο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο). Δλ αληηζέζεη, νη δηαθεκίζεηο πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ πεξηείραλ ζηα ζιόγθαλ ηνπο θαη ην όλνκα ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ δηαθήκηδαλ. Έηζη, λίθεζαλ ηε κάρε κε ηνλ ρξόλν θαη έρνπλ παξακείλεη ζπλδεδεκέλεο κε ην εθάζηνηε πξντόλ. Αο ζπκεζνύκε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θπξίσο ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 80 θαη ηνπ 90 πνπ έρνπλ ραξαρζεί ηόζν ζηε κλήκε, όζν θαη ζηελ θαξδηά καο, από ηα παηδηθά καο ρξόληα:

20 20 - Γάιαηα ππάξρνπλ πνιιά, ΝΟΤΝΟΤ όκσο έλα - ΑΕΑΥ θάλεη ηα ηδάκηα αόξαηα - ΗΟΝ, ε πξώηε ζνπ αγάπε θαη παληνηηλή - LACTA, ην πην γιπθό θνκκάηη ηεο δσήο - Υισξίλε KLINEX. Απηήλ μέξεηε, απηήλ εκπηζηεύεζηε - ΓΗΧΣΖ, γεξά παηδηά από θνύληα - Αθάααααθηε! Σα καθαξόληα λα είλαη ΜΗΚΟ! - Δίλαη θεθάηε, γπξίδεη απ ηνπ ΒΔΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΔΛΗΑ. Δίκαη καθαξνλάο ηη λα θάλνπκε; - Κάζε ζηηγκή, είλαη ζηηγκή MILKO - Νόζηηκν μύδη γηα ην θαγεηό, είλαη κνλάρα ην μύδη ΣΟΠ - BRAVO. Απηόο είλαη θαθέο - Μεηαμύ καο, METAXA - Έθαζηνο ζην είδνο ηνπ θαη ν ΛΟΤΜΗΓΖ ζηνπο θαθέδεο - 29 θαηαζθεπαζηέο πιπληεξίσλ ζπληζηνύλ SΚΗΡ, απηνί μέξνπλ. - Όρη ό,ηη θαη ό,ηη, κόλν λέα θαξίλα ΓΗΧΣΖ. Αλακθηζβήηεηα, ηα ζιόγθαλ ησλ παξαπάλσ δηαθεκίζεσλ ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ηε κάξθα ηνπ πξντόληνο είλαη απηά πνπ ηξαβνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή. Ζ ζπληνκία, ε ιηηόηεηα θαη ε επθνιία «απνκλεκόλεπζεο» απηώλ απνηεινύλ ην κεγάιν ηνπο πιενλέθηεκα. Παξόηη, ινηπόλ, θαη ζήκεξα πνιιέο δηαθεκίζεηο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ επξεκαηηθόηεηά ηνπο, ηα εμππλόηαηα θείκελα, ηε δεκηνπξγηθόηεηα αιιά θαη ηελ πξσηόηππε ζθελνζεζία, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζπλδπαδόκελε κε δεκνθηιή πξόζσπα, ην θνηλό ηείλεη λα θέξλεη ζηε κλήκε ηνπ ηηο όπνηεο αηάθεο απηέο πεξηέρνπλ, δπζθνιεύεηαη όκσο λα ζπκεζεί ην ίδην ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ, ελ απνπζία ηεο κάξθαο από ην ζιόγθαλ. Καη απηόλ ηνλ ηξόπν, ζπκόκαζηε κελ ηελ όπνηα αηάθα/ζιόγθαλ, όρη όκσο θαη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ.

21 21 Κνξπθαίεο αηάθεο, ζ απηή ηελ θαηεγνξία, πνπ έρνπλ αθήζεη κελ επνρή, ίζσο όκσο πνιινί από εκάο λα κε ζπκόκαζηε ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ, είλαη: - Νηελ έθν απηνθίλεην θαξληηά κνπ (Nescafe Cappuccino) - Πνπη δε θνη ληάνπλ ζιόνπιη Put the cot down slowly (Nova) - Να θύγεηε, θύξηε, λα πάηε αιινύ. (Παγσηό Magnum) - Σπραίν; Γε λνκίδσ! (11888) - άββα θαθέ; (Nova) - Σν ράζακε ην θνξκί παηξηώηε / Φηςηςίληα θαη θνθνςόςαξα (Germanos) - A this? Last year (Telestet) - Παιηνρηκπαηδή, Νεάληεξληαι (Aegean) - ηε κάλα ζνπ ην πεο; (ΟΣΔ) - Ση θάνπι κσξή ζεξπαληίλα;; Καηζηθαληάξε, ηξαγί, κνύζθαξε, ε κνύζθαξε (COSMOTE) Δπιόγσο γελληέηαη, ινηπόλ, θαηά λνπ ην εξώηεκα αλ νη, θαηά ηα άιια επξεκαηηθέο, αηάθεο ησλ δηαθεκηζηηθώλ ζπνη δελ ζπλδένληαη απνιύησο κε ην δηαθεκηζηηθό πξντόλ, αλ δελ παξαπέκπνπλ ην θνηλό απεπζείαο ζ απηό, πεηπραίλνπλ ηνλ ζηόρν ηνπο πνπ δελ είλαη άιινο από ην λα πείζνπλ ηνλ θόζκν λα θαηαλαιώζεη ην ελ ιόγσ πξντόλ; Πνηνο ν ξόινο ηεο Σέρλεο ηεο Πεηζνύο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαιείηαη ε δηαθήκηζε, αλ όρη ε πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ; Αξθεί κόλν ε ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε ηνπ θνηλνύ; ε κηα δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, όπσο ε ζεκεξηλή, κήπσο νη δηαθεκηζηέο αλαζεώξεζαλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο; Μήπσο πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ θαηαξρήλ κηα δηέμνδν, έλα επράξηζην «δηάιεηκκα» από ηε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ ηειεζεαηή θαη αθήλνπλ ζε δεύηεξε θάζε ηνλ άιινηε πξσηαξρηθό ηνπο ζηόρν; Αλ θαη θάηη ηέηνην θαληάδεη αξθεηά δύζθνιν, ζα ήηαλ επρήο έξγνλ

22 22 ΣΕΦΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΗΗ ην απόγεην ηνπο ηα ηερλνινγηθά κέζα, θέξνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε πνιινύο παξάγνληεο ζηελ εμέιημε ησλ πξντόλησλ θαη αγαζώλ, παξάιιεια θαη ε δηαθήκηζε θηάλεη ζηα ύςε ηεο γηα αλαδείμεη ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο απηέο. Σν πάληξεκα ηεο δηαθήκηζεο κε ηελ ηέρλε θέξεη θαξπνύο ζηελ ζύγρξνλε πξνβνιή ησλ πξντόλησλ. Ζ ηέρλε ινηπόλ έξρεηαη λα αλαδείμεη κηα κνξθή επαλάζηαζεο ζηνλ ρώξν ηεο δηαθήκηζεο. Καζεηί πνπ δηαθεκίδεηαη κεηαηξέπεηαη ζε έξγν ηέρλεο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αμηόινγν θαη δεκηνπξγηθό. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η διαφήμιςη είναι τέχνη; Ζ ηέρλε, όπσο εθθξάδεηαη κέζα από ηηο πνιπάξηζκεο κνξθέο ηεο, απνζθνπεί θπξίσο ζηελ απόδνζε ησλ αμηώλ πνπ δηέπνπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο δνκέο ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Όπνηα δεκηνπξγία θαη έθζεζε άπηεηαη ζην επξύ πεδίν ηεο ηέρλεο νθείιεη, θαηά γεληθή νκνινγία, πξσηίζησο λα αληρλεύεη ηα ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία θαη ιεηηνπξγεί, ώζηε λα θαηαζηεί αληηθείκελν ηέρλεο. Έλα αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα κνξθήο ηέρλεο, ην νπνίν θάιιηζηα ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο δσληαλή απόδεημε ηεο ηέρλεο είλαη θαη ε δηαθήκηζε, ζε όπνηα κνξθή απηή εθηίζεηαη. Ζ πξνθείκελε εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηα ζηνηρεία απηά ηα νπνία θαζηζηνύλ ηε δηαθήκηζε (ειεθηξνληθή θαη έληππε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ηξηζδηάζηαηε θαη κνλνδηάζηαηε, ερεηηθή θαη βσβή, έγρξσκε θαη αζπξόκαπξε) σο κία κνξθή ηέρλεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πέξα από ηνπο πίλαθεο, ηα αγγεηνπιαζηηθή, ηελ κόδα, ηελ κνπζηθή θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ηέρλεο πξνζηίζεηαη θαη ε δηαθήκηζε. Έηζη αλνίγεηαη έλα λέν θεθάιαην ζηε ηέρλε, πνιπδηάζηαην θαη κε πάκπνιιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα απηνύ. Οη ραξαθηεξηζηηθή δηαθήκηζε, πνπ ζρεηίδεηαη κνλαρά κε ηελ εθνύζηα πξνβνιή ησλ πξντόλησλ, είλαη πιένλ μεπεξαζκέλε. Ζ ηέρλε δίλεη απηήλ ηελ πηλειηά πνπ ρξεζηκεύεη ζε κηα βειηησκέλε πξνβνιή ησλ πξντόλησλ. Αιιά άιισζηε ηη ζα ήηαλ ε δηαθήκηζε ρσξίο ηελ ηέρλε. Σα άηνκα ζα έδεηρλαλ αθελόο ελδηαθέξνλ απέλαληη ζηα πξντόληα, όκσο όρη θαη ζπκπάζεηα. Δίλαη αθξηβώο απηή ε ζπκπάζεηα ινηπόλ, ε νπνία απμάλεη ηηο πσιήζεηο, ην ρακόγειν ησλ θαηαλαισηώλ όηαλ παξαθνινπζνύλ κηα δηαθήκηζε ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη ε ηέρλε κε έμππλν ηξόπν. Δίλαη όκσο εζηθή ε έλσζε ηεο δηαθήκηζεο κε ηελ ηέρλε; ην εξώηεκα απηό δελ κπνξεί λα δνζεί κία ζαθήο απάληεζε, σζηόζν ε ηέρλε αληηπξνζσπεύεη δηαρξνληθέο αμίεο, αμίεο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ ειεπζεία θαη ηελ ηζόηεηα ησλ αλζξώπσλ. Πνπ

23 23 ράλεηαη ινηπόλ ε ειεπζεξεία απηή όηαλ δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο <<εθκεηαιιεύνληαη>> ηελ δηαθήκηζε, γηα παξάδεηγκα πξνβάιινληαο έλα αθξηβό απηνθίλεην ή ηαμίδη. Πνιιά είλαη ηα άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έλσζε απηή. Έλα ραξαθηεξηζηηθό άξζξν είλαη απηό ηεο Καζεκεξηλήο. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ημερομηνία δημοζίεσζης: ην άξζξν απηό αλαιύεηαη ε ζρέζε ηεο δηαθήκηζεο κε ηελ ηέρλε, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ. Οπια και επωηήμαηα Πνηα είλαη, όκσο, ηα όξηα ηεο ηέρλεο; Πόζν καθξηά επηηξέπεηαη λα θζάζεη; Ννκηκνπνηείηαη λα θαηαξξίπηεη θάζε ηακπνύ ζην όλνκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο; Απηά είλαη θάπνηα κόλν από ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά ζηε Γεξκαλία ζηνλ λέν θύθιν ζπδεηήζεσλ πνπ πξνθάιεζε ε ηδέα ηνπ Γθξέγθνξ λάηληεξ. Ζ ηέρλε θαη ε πξόθιεζε ζπρλά επηδεηνύλ ε κία ηελ άιιε, πνιιέο θνξέο κάιηζηα κε ηξόπν πνπ λα νδεγεί ζηε ζθέςε πσο πξόθεηηαη γηα απηνζθνπό. Σελ θνηλή ηνπο πνξεία παξαθνινπζεί κε εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ, θπξίσο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα, ν ηνκέαο ηεο δηαθήκηζεο. Ζ θξαηηθή αίζνπζα ηέρλεο NRW Forum ζην Νηίζειληνξθ παξνπζηάδεη κέρξη ηηο 26 Απγνύζηνπ ηελ έθζεζε κε ηνλ ηίηιν «Αθξαία δηαθήκηζε». Σν Νηίζειληνξθ, πνιηηηθή πξσηεύνπζα ηεο Βόξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, είλαη θαη πξσηεύνπζα ησλ δηαθεκηζηηθώλ εηαηξεηώλ ηεο Γεξκαλίαο: 4,24 δηζ. επξώ δηαθηλήζεθαλ ην 2005 κέζσ ησλ 971 δηαθεκηζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ εδξεύνπλ ζηε δπηηθνθεληξηθή γεξκαληθή πόιε. ηελ έθζεζε παξνπζηάδεηαη ε βαζηά θαη αδηάξξεθηε πιένλ ζρέζε νηθνλνκίαο, δηαθήκηζεο θαη ηέρλεο. Υπήζε ηερ ηέσνερ Δλαο από ηνπο πξώηνπο πνπ ζεώξεζε πσο ε δηαθήκηζε είλαη ηζάμηα ελόο θαιιηηερληθνύ πξντόληνο ήηαλ ν Απζηξηαθόο κόδηζηξνο Helmut Lang. Σν εληππσζηαθά κηζνθνπξεκέλν πξόβαην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο θύξην κνηίβν ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ηεο έθζεζεο ζην Νηίζειληνξθ, είλαη δηθήο ηνπ εκπλεύζεσο. Ο Lang ζπλεξγάζηεθε κε δηάζεκνπο θαιιηηέρλεο, όπσο ε Λνπίδ Μπνπξδνπάδ, γηα λα πξνσζήζεη ηε κόδα ηνπ. Ηζηνξία πάλησο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα έρεη γξάςεη θαη ε εηαηξεία Comme de garcons, όρη κόλν ρξεζηκνπνηώληαο θαιιηηέρλεο όπσο ε ίληη έξκαλ, αιιά δεκηνπξγώληαο θαη ηα πεξίεξγα Pop- Up Stores. Μαγαδηά δειαδή ζην κέζνλ ηνπ πνπζελά, ζε πεξίεξγεο πεξηνρέο πνπ δελ ζα πεξίκελε θαλείο πνηέ λα ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα κε ξνύρα. Γηα ηνλ ιόγν απηό γίλνληαη ηεο κόδαο θαη πξηλ πξνιάβνπλ λα θαζηεξσζνύλ νη ηδηνθηήηεο ηα θιείλνπλ. Αιιεο εηαηξείεο πάιη ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο ζαλ ζπλεξγάηεο ηνπο. Δξαζηηερληθέο θσηνγξαθίεο ή βίληεν απνηεινύλ

24 24 βαζηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. Ούησο ή άιισο ν πειάηεο είλαη ν βαζηιηάο, ή κήπσο όρη; Γελ ρξεζηκνπνίεζαλ πάλησο κόλν νη δηαθεκηζηέο ηνπο θαιιηηέρλεο. Καη νη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δηαθήκηζε. Ο Σδεθ Κνπλο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πώο ν ίδηνο πιαζάξεη ηνλ εαπηό ηνπ ζαλ δηαθεκηζηηθό πξντόλ. Ο Νηαληέιε Μπνύεηη παξνπζηάδεη κηα ζεηξά κεγάισλ θσηνγξαθηώλ όπνπ θαίλεηαη γλσζηέο κάξθεο λα έρνπλ θεληεζεί πάλσ ζην αλζξώπηλν δέξκα. Ο Νηάκηελ Υηξζη ην 1999 κέζα από κηα ζεηξά δεθαηξηώλ ζρεδίσλ ηνπ κε ηίηιν «Ο ηειεπηαίνο δείπλνο» δηαθεκίδεη ηξνθέο ζε κνξθή θαξκάθσλ. Γηα παξάδεηγκα, νκειέηα ζε δέθα ηακπιέηεο, θνηόπνπιν 120 ml, ινπθάληθα ζε θάςνπιεο.

25 25

26 26

27 Αο κελ μερλάκε όηη ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηαθήκηζεο, πνπ απνκαθξύλεηαη από ηνλ νξηζκό ηεο, είλαη ν ζθνπόο ηεο: Σν ρξεκαηηθό θέξδνο ή ε πξνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ/αηόκσλ, πξνο θαηαλάισζε από ην θνηλό θαη όρη πξνο ηέξςε ηνπ δεκηνπξγνύ 27

28 28 ΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΠΙΣΤΦΗΜΕΝΕ ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΕ ΚΑΜΠΑΝΙΕ; Φάσνονηαρ ζηο ινηεπνέη βπήκαμε ηιρ πιο επιηςσεμένερ διαθεμιζηικέρ καμπανιέρ οι οποίερ είναι : Διαθήμιζε Σαξί -Aegean goes to London Λονδίνο -AMSTEL ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΡΟΚΑΔΕ ΣΙΛΙΟ -Banana COSMOTE ήμα Καμπάνα θανηάποι -COSMOTE ΓΑΛΛΙΔΕ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ROOMS TO -LET ΓΑΛΛΟΦΧΝΟ -Cosmote Διαθήμιζε 2012-Αμαδόνα Μος -Piou - Νέα Διαθήμιζε WIND -Put the kot down slowly Pull over the gaidar -vodafone Kitsos - Tasoula check machine νέα διαθήμιζε Yfanths parizaki...diafhmish...gummy bear... -Αζηεία διαθήμιζε cosmote με καηζίκερ -ΓΕΡΜΑΝΟ (ΔΙΑΦΗΜΙΗ ) ΣΟ ΥΑΑΜΕ ΣΟ ΚΟΡΜΙ ΠΑΣΡΙΧΣΗ!!! -Η διαθήμιζε με ηον γέπο και ηο παγωηό Magnum! -Σδάμπαρ Παπαλία - Media Markt -ΦΙΣ ΑΓΑΠΟΤΛΑ ΠΟΤΛΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ WIND Ζ δηαθήκηζε, απνηειεί έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ κάξθεηηλγθ ησλ εηαηξηώλ, αθνύ κόλν έηζη κπνξνύλ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα ηνπο. Έηζη, κε ηελ είζνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ special effects ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηα δηαθεκηζηηθά video, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηθξέο ηαηλίεο. Μαο δηαζθεδάδνπλ, ελίνηε καο εθλεπξίδνπλ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε δελ παύνπλ λα απνηεινύλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. Από ηελ ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν, κέρξη ηα πεξηνδηθά θαη ηηο αθίζεο, νη δηαθεκίζεηο θπξηαξρνύλ ζηα Μέζα θαη όρη κόλν θαη ην πεξίεξγν είλαη όηη, παξά ηελ θξίζε, πεηπραίλνπλ σο επί ην πιείζηνλ ηνλ ζηόρν ηνπο: λα πείζνπλ ηνλ θόζκν λα θαηαλαιώζεη. Υξεζηκνπνηώληαο έμππλεο αηάθεο, δεκνθηιή ή νηθεία πξόζσπα θαη πξσηόηππε ζθελνζεζία, πξνζπαζνύλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ κέζνπ πνιίηε-θαηαλαισηή θαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό ηα θαηαθέξλνπλ. Ση είλαη όκσο απηό πνπ θάλεη κηα δηαθήκηζε ή δηαθεκηζηηθή θακπάληα επηηπρεκέλε; Πόζνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί; Οη δηαθεκίζεηο ιέλε ηελ αιήζεηα ή καο πξνσζνύλ έλα κέηξην πξντόλ κε ειθπζηηθό πεξηηύιηγκα; «Πεηπρεκέλε θακπάληα είλαη απηή πνπ έρεη πξαγκαηηθά πεξάζεη ζηνλ θόζκν θαη έρεη θέξεη απνηειέζκαηα γηα ηνλ πειάηε ηεο δηαθεκηζηηθήο. Μπνξεί όκσο κηα άξηηα νξγαλσκέλε θαη ζπλάκα πξσηόηππε θακπάληα λα απνηειέζεη θξηηήξην.

29 29 ΟΙ ΑΠΟΧΕΙ ΜΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΔΙΑΥΗΜΙΗ Αξβαληηάθεο σηήξεο: Από ηηο πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο πνπ παξαθνινπζήζακε παξαηήξεζα όηη νη πεξηζζόηεξεο είραλ σο κέζν έλα επηηπρεκέλν ζιόγθαλ ή ηξαγνύδη ε έλαλ θσκηθό πξσηαγσληζηή. Απηά είλαη από ηα απνθαινύκελα κπζηηθά πνπ θάλνπλ επηηπρεκέλεο ηηο δηαθεκίζεηο. Αλεκνγηάλλεο Νηθόιανο: Όιεο νη πεηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο είραλ ρηνύκνξ, ην γέιην θάλεη ηνπο αλζξώπνπο λα ζπκνύληαη πξάγκαηα πνην εύθνια θαη είλαη θάηη πνπ κέλεη δηόηη όιεο νη δηαθεκίζεηο πνπ καο έδεημε ε θαζεγήηξηα είραλ ρηνπκνξηζηηθό πεξηερόκελν. Αιεμάλδξα Γεσξγνπάιε: Έρνπκε παξαθνινπζήζεη πνιιέο επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο νη νπνίεο κείλακε ζηνπο ηειεζεαηέο. Λόγν ησλ δηαζθεδαζηηθώλ ζπδεηήζεσλ, ηξαγνύδηα κε σξαίνπο ζηίρνπο, αζηείνπο δηάινγνπο θαη εζνπνηνύο νη όπνηνη ηξαβάλε ηνλ θόζκν γηα λα αθηεξώζνπλ θάπνηα ιεπηά γηα λα ηελ δνπλ. πύξνο Εέξλνο: Σα ζηνηρεία πνπ έθαλαλ απηέο ηηο δηαθήκηζεο επηηπρεκέλεο ήηαλ είηε ην θσκηθό ζιόγθαλ, είηε ην ηξαγνύδη πνπ έπαηδε παξάιιεια κε ηελ δηαθήκηζε, ή ην πξόζσπν πνπ έπαηδε ζηελ δηαθήκηζε. Νίθνο Κάγθαο: Μηα επηηπρεκέλε δηαθήκηζε ζπλεπάγεηαη κεγάια νηθνλνκηθά θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο πνπ δηαθεκίδεηαη. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκίζεηο πνπ παξαθνινπζήζακε, ήηαλ νη πην επηηπρεκέλεο. Κύξην ζηνηρεηό ηνπο ήηαλ ην ρηνύκνξ θαη νη εηξσληθνί δηάινγνη πνπ εκπινύηηδαλ ηηο δηαθεκίζεηο. Άιια κέζα είλαη νη όκνξθεο εηθόλεο, ηα ειθπζηηθά πξόζσπα, ηα κεγάια ρακνγέια αιιά θαη αιιά πάια. Δπηπξόζζεηα νη επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο πξνζσπηθόηεηεο πνπ ηηο νκνξθαίλνπλ θαη ηηο εκπινπηίδνπλ. Πεξδηθνκάηε Νίθε: Οη δηαθεκίζεηο νη νπνίεο ήηαλ επηηπρεκέλεο είραλ έλα κπζηηθό. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαλ ε δηαθήκηζε, ν πξσηαγσληζηήο θαη κε ηνλ ξνιό πνπ έιεγε δειαδή ηα ινγία ηνπ θαη ην ρηνύκνξ πνπ είρε. Κόληεο Αιέμαλδξνο: Πηζηεύσ όηη γηα λα γίλεη κηα επηηπρεκέλε δηαθήκηζε ρξεηάδεηαη έλα θαιό ζελάξην θαη θαινύο ρηνπκνξηζηηθνύο εζνπνηνύο. Δπηπιένλ γηα λα θεξδίζεηο όιν ηνλ θόζκν ζα πξέπεη λα θαλείο θάηη κνλαδηθό θαη όρη θάηη ζπλεζηζκέλν, έηζη ώζηε λα κέλεη. ΕΠΙΛΟΓΟ Ζ δηαθήκηζε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νηθνλνκία, θαζώο θαζνξίδεη ηνλ βαζκό αγνξνπσιεζίαο ησλ πξντόλησλ, επνκέλσο θαη ηηο κεηνρέο. Απνηεινύλ κηα κνξθή επέλδπζεο γηα

30 30 ηηο εηαηξίεο. Ζ ηζηνξία ηνπο είλαη παξάιιειε κε ηελ νηθνλνκία ζε θάζε πεξίνδν. Γειαδή, ζε ηζηνξηθέο πεξηόδνπο από ηηο πξώηεο βηνκεραληθέο επαλαζηάζεηο κέρξη ζήκεξα όζν αλεπηπγκέλεο ήηαλ νη δηαθεκίζεηο ηόζν εμειηγκέλε ήηαλ θαη ε νηθνλνκία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ θαη εμειίζζεηαη ζε ζπλάξηεζε κε απηήλ. Σν ζσζηό πάληξεκα ηεο κε ηελ ηέρλε ηελ κεηαηξέπεη ζε πξαγκαηηθά έξγα ζπνπδαίαο θαιιηηερληθήο αμίαο. Απηό πνπ έρεη πξαγκαηηθή αμία είλαη ζίγνπξα ν ξόινο ηεο δηαθήκηζεο ζην ζύγρξνλν εκπόξην θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απηό δεκηνπξγεί. Ζ δηαθήκηζε είλαη έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα εξγαιεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ζσζηή ρξήζε ηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπνπδαίνπο ρξεκαηηθνύο θαξπνύο. ΠΗΓΕ:

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα