Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 3 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 3 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 3 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης : 14 / Π ε ρ ί λ η ψ η Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση. Σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη. Παρόντες 1 Βασίλειος Λυκοστράτης 2 Λεωνίδας Ακριβόπουλος 3 Διονύσιος Κουλουριώτης 4 Γεώργιος Ορφανίδης 5 Δημήτριος Τραπεζανλής 6 Γαϊτάνου Χριστίνα 7 Ιορδάνης Κυρατλίδης 8 Σωτήριος Στουγιάννος 9 Ηλίας Τσιφλίδης Απόντες Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και σύμφωνα με το από Εισηγητικό του Σημείωμα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014 η οποία περιλαμβάνει : α) Συνεδριάσεις : 23 και β) Αποφάσεις : 74. Πρόεδρος : Καλούμαστε λοιπόν να συντάξουμε κα να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής μας, έτους 2014, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: Το από Εισηγητικό Σημείωμα του Προέδρου. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014 ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής : Αριθμός συνεδριάσεων : 23 Αριθμός Αποφέσεων : 74 Α. : Άδειες καταστημάτων λειτουργίας μουσικής i Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων (είκοσι επτά 27, αποφάσεις)

2 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του αρθ. 83 του Ν. 3852/2010, (για Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας), για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2014, διεξήγαγε σε συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου και με αρμόδιους φορείς ελέγχους προκειμένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία οι δικαιούχοι αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική, την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις : 1. Απόφαση αριθ. 1/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ), στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ στην Τ.Κ. Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 2. Απόφαση αριθ. 6/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στην ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 3. Απόφαση αριθ. 8/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ), στην ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΒΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 4. Απόφαση αριθ. 9/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΤΗ του ΜΑΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 5. Απόφαση αριθ. 13/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) στην ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΘΩΜΑ στην Τ.Κ. Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 6. Απόφαση αριθ. 14/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ), στον ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΕΛΕΣΙΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην Τ.Κ. Νέας Νικομήδειας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 7. Απόφαση αριθ. 15/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ, στην εταιρεία Δ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Α. ΚΙΡΚΜΑΛΗ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Δοβράς. 8. Απόφαση αριθ. 21/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας. 9. Απόφαση αριθ. 23/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην Τ.Κ. Ασωμάτων της Δ.Ε. Βέροιας. 10. Απόφαση αριθ. 24/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας. 11. Απόφαση αριθ. 26/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, στον ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΡΕΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Βέροιας. 12. Απόφαση αριθ. 27/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ στην ΤΖΟΥΛΙΕΤΤΑ ΛΙΤΣΜΑΝΟΒΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς.

3 13. Απόφαση αριθ. 31/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, στον ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΡΕΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Βέροιας και ανάκληση της με αριθ. 26/2014 προγενέστερης απόφασης της Ε.Π.Ζ Απόφαση αριθ. 32/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 15. Απόφαση αριθ. 33/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) στην MARGARITA MARKU του ZEF στην Τ.Κ. Νέας Νικομήδειας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 16. Απόφαση αριθ. 37/2014 με θέμα : Τροποποίηση διόρθωση της αρ. 52/2013 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην ΞΕΝΙΑ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 17. Απόφαση αριθ. 38/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ στην ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Τ.Κ. Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 18. Απόφαση αριθ. 40/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στον ΗΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τ.Κ. Νέας Νικομήδειας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 19. Απόφαση αριθ. 41/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΨΙΛΙΚΑ ΕΙΔΗ) στην ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας της Δ.Ε. Δοβράς. 20. Απόφαση αριθ. 43/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Ριζωμάτων της Δ.Ε. Μακεδονίδος. 21. Απόφαση αριθ. 48/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην εταιρεία ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε. στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 22. Απόφαση αριθ. 58/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ & ΛΙΠΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Δοβράς. 23. Απόφαση αριθ. 59/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) στην ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΗΛΙΑΔΗ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ στην Τ.Κ. Ασωμάτων της Δ.Ε. Βέροιας. 24. Απόφαση αριθ. 65/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ - ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ) στον ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΤΣΙΔΑ του ΥΠΑΤΙΟΥ στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 25. Απόφαση αριθ. 68/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στον ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟ του ΙΩΑΝΝΗ στην Τ.Κ. Ριζωμάτων της Δ.Ε. Μακεδονίδος. 26. Απόφαση αριθ. 69/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ στην εταιρεία ΡΕΤΖΙΟΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΕ στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 27. Απόφαση αριθ. 73/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στον ΣΩΤΗΡΙΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Φυτειάς της Δ.Ε. Δοβράς.

4 i. Ανάκληση οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου (μία 1, απόφαση). Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισμένα καταστήματα, οι οποίες αποτελούσαν λόγω ανάκλησης ή αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2014, για την ανάκληση ή οριστική αφαίρεση των αδειών των καταστημάτων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε την κάτωθι απόφαση : 1. Απόφαση αριθ. 54/2013 με θέμα : Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ΚΑΦΑΤΕΡΕΊΑ, της εταιρείας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Lounge, Εληάς 3, Βέροια). ii. Χορήγηση ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής (είκοσι πέντε 25, αποφάσεις) Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έλαβε κατά το έτος 2014 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει άδεια λειτουργίας μουσικής. Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στην λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω αδειών, οι οποίες για το έτος 2014, είναι οι εξής : 1. Απόφαση αριθ. 2/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΕΣΤΗ, για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 2. Απόφαση αριθ. 3/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΚΕΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας της Δ.Ε. Δοβράς. 3. Απόφαση αριθ. 4/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΒΑΛΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, στην Τ.Κ. Ασωμάτων της Δ.Ε. Βέροιας. 4. Απόφαση αριθ. 7/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το κατάστημα του ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, στην Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 5. Απόφαση αριθ. 10/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟ του ΘΩΜΑ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 6. Απόφαση αριθ. 11/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ για το κατάστημα της ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, στην Τ.Κ. Συκέας της Δ.Ε. Βεργίνας. 7. Απόφαση αριθ. 12/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ για το κατάστημα της ΨΗΣΤΑΡΙΑ, στην Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 8. Απόφαση αριθ. 16/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ για το κατάστημα της ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, στην Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 9. Απόφαση αριθ. 17/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, για το κατάστημα της ΚΑΦΕΝΕΙΟ, στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 10. Απόφαση αριθ. 18/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΕΥΘΗΜΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ του ΤΑΚΗ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Δοβράς. 11. Απόφαση αριθ. 19/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του ΠΕΤΡΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Δοβράς. 12. Απόφαση αριθ. 22/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε. Βέροιας.

5 13. Απόφαση αριθ. 25/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΗΣΕΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΝΕΙΟ, στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας. 14. Απόφαση αριθ. 28/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΥΛΠΝΟΠΟΥΛΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, στην Τ.Κ. Παλατιτσίων της Δ.Ε. Βεργίνας. 15. Απόφαση αριθ. 29/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΟΛΛΥΖΟΠΟΥΛΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 16. Απόφαση αριθ. 36/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΗ του ΜΙΧΑΗΛ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Ράχης της Δ.Ε. Βέροιας. 17. Απόφαση αριθ. 39/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για το κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 18. Απόφαση αριθ. 42/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ANGELA ONCEA του ALEXANDRU για το κατάστημα της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ, στην Τ.Κ. Μέσης της Δ.Ε. Βέροιας. 19. Απόφαση αριθ. 36/2014 με θέμα : Έγκριση τροποποίησης της άδειας λειτουργίας μουσικής της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε., για το κατάστημα της στην Τ.Κ. Τριποτάμου της Δ.Ε. Βέροιας. 20. Απόφαση αριθ. 50/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΝΤΖΟΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, στην Τ.Κ. Παλατιτσίων της Δ.Ε. Βεργίνας. 21. Απόφαση αριθ. 56/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για το κατάστημα της ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ, στην Τ.Κ. Βεργίνας της Δ.Ε. Βεργίνας. 22. Απόφαση αριθ. 57/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΤΗ του ΜΑΡΙΟΥ, για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, στην Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 23. Απόφαση αριθ. 66/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, στην Τ.Κ. Ασωμάτων της Δ.Ε. Βέροιας. 24. Απόφαση αριθ. 67/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στην ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 25. Απόφαση αριθ. 74/2014 με θέμα : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, στον ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του ΠΕΤΡΟΥ για το κατάστημα του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Δοβράς. Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. (δύο 2, αποφάσεις) Κατά το έτος 2014 κατέστη ανάγκη λήψης Κανονιστικών Αποφάσεων και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα παρακάτω : 1. Απόφαση αριθ. 20/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Βέροιας. 2. Απόφαση αριθ. 46/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Βέροιας.

6 Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γη, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού, εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πολεοδομικών μελετών ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών (επτά 7, αποφάσεις). Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2014, εισηγήθηκε στο Δημοτικό τη λήψη αποφάσεων για θέματα, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις : 1. Απόφαση αριθ. 30/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 2. Απόφαση αριθ. 34/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Τροποποίηση της ερυθράς των οδών Στρατηγού Χανδρηνού & Γιάννη Ρίτσου περιμετρικά του Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια. 3. Απόφαση αριθ. 35/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ολυμπιάδος κατά μήκος του Ο.Τ. 291 στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών. 4. Απόφαση αριθ. 61/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Ο.Τ. 27 του οικισμού της Τ.Κ. Ραχιάς της Δ.Ε. Βέροιας. 5. Απόφαση αριθ. 62/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Δημιουργία θέσης στάθμευσης «Ταξί» στην Τ.Κ. Διαβατού της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 6. Απόφαση αριθ. 63/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Τροποποίηση και επικαιροποίηση των με αριθ. 274/2009 και 407/2009 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί στάθμευσης αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας στην Βέροια. 7. Απόφαση αριθ. 64/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της μελέτης : Νέα κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης Δήμου Βέροιας (α φάση). Δ. Προστασία Περιβάλλοντος (τέσσερεις 4, αποφάσεις). Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2014,εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα Προστασία του Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις : 1. Απόφαση αριθ. 51/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε. λειτουργίας Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από Βιοαέριο της εταιρείας ΒΙΟ.ΒΕΡ. Ι.Κ.Ε. στο με αριθ. 792 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 2. Απόφαση αριθ. 52/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε. λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Φυτειάς της Δ.Ε. Δοβράς. 3. Απόφαση αριθ. 60/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε. λειτουργίας Μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από επεξεργασία υπολειμματικής βιομάζας με τη μέθοδο της αεριοποίησης ισχύος 1 MW της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Ι.Κ.Ε. στο με αριθ.330β αγροτεμάχιο του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πατρίδας της Δ.Ε. Δοβράς. 4. Απόφαση αριθ. 70/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μ.Π.Ε. Εγκατάσταση Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., στα διοικητικά όρια της Τ.Κ. Φυτειάς (θέση Προφήτης Ηλίας) της Δ.Ε. Δοβράς. Ε. Χωροθέτηση κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2014 δεν εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα σχετικό με Χωροθέτηση κοιμητηρίων ή κέντρου αποτέφρωσης νεκρών. ΣΤ. Λοιπά θέματα Ενέργειες (οκτώ 8, αποφάσεις) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατά το έτος 2014, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις : 1. Απόφαση αριθ. 5/2014 με θέμα : Μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, της εταιρείας ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το κατάστημα της στην συμβολή των οδών Κάππου 6 & Ιπποκράτους στην Βέροια. 2. Απόφαση αριθ. 35/2014 με θέμα : Μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, του ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (Nota Note) στην οδό Ανοίξεως 100 στην Βέροια.

7 3. Απόφαση αριθ. 44/2014 με θέμα : Αναβολή λήψης απόφασης για Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για Νέο Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Βέροιας. 4. Απόφαση αριθ. 45/2014 με θέμα : Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 5. Απόφαση αριθ. 53/2014 με θέμα : Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για : Τροποποίηση και επικαιροποίηση των με αριθ. 274/2009 και 407/2009 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί στάθμευσης αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας στην Βέροια. 6. Απόφαση αριθ. 55/2014 με θέμα : Μη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα : Οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΕΊΑ, της εταιρείας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Lounge, Εληάς 3, Βέροια). 7. Απόφαση αριθ. 71/2014 με θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μετατόπιση του περιπτέρου του Αμανατίδη Άνθιμου του Άνθιμου σε νέα θέση εντός της Δ.Κ. Μακροχωρίου της Δ.Ε. Απ. Παύλου. 8. Απόφαση αριθ. 72/2014 με θέμα : Αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα : Επιβολή διοικητικών μέτρων στην εταιρεία Καραγιαννίδης Σ. Βαγενάς Κ. Ο.Ε. για λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια. Β. Υποβάλει την ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2014, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και έγκριση. Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: Ο Πρόεδρος Βασίλειος Λυκοστράτης Τα μέλη Λεωνίδας Ακριβόπουλος Διονύσιος Κουλουριώτης Γεώργιος Ορφανίδης Δημήτριος Τραπεζανλής Χριστίνα Γαϊτάνου Ιορδάνης Κυρατλίδης Σωτήριος Στουγιάννος Ηλίας Τσιφλίδης Ακριβές Απόσπασμα Βέροια Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2 ΑΡΙΔΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφ. 45/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 86 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ 190 07 Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης 14-2011 Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 2604 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα