ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ «Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης σε Ελληνική Επιχείρηση» Φοιτητής: Ηλίας Λεωνίδας... Επιβλέπων: Ευστάθιος Σταθούκος... ΧΙΟΣ, 2007

2 Ευχαριστίες Κατ αρχήν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ευστάθιο Σταθούκο για την σωστή καθοδήγηση και τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις του, καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Αθανάσιο Κουλακιώτη και Γεώργιο Δούνια, που με τίμησαν με την παρουσία τους ως μέλη της τριμελούς επιτροπής. 2

3 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Η Έννοια και οι Μέθοδοι Αποτίμησης της Αξίας μιας Επιχείρησης Γενικά Γενικές Αρχές κατά την Αποτίμηση Γενικές Πρακτικές κατά την Αποτίμηση Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με άπειρη χρονική διάρκεια Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, συνυπολογίζοντας και την πραγματική καθαρή θέση της επιχείρησης Μέθοδοι Αποτίμησης Μέθοδος Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών συν την Υπολειμματική Αξία Λειτουργικών Στοιχείων Πλέον Αξία των Μη Λειτουργικών Στοιχείων Μέθοδος του Μέσου Όρου της Τρέχουσας Αξίας των Λειτουργικών Στοιχείων και της Αξίας των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών Μέθοδος της Παρούσας Αξίας της Υπερπροσόδου πλέον της Καθαρής Θέσης Μέθοδος της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Κερδών Μέθοδος του Μέσου Όρου των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών και της Πραγματικής Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης Ο Τύπος του Schmalenbach Ο τύπος FIDEX Μέθοδος του γινομένου της Υπερπροσόδου επί τα Έτη Προβλεπόμενης Διάρκειας της Μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Παρουσίαση της Εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» Γενικές Πληροφορίες Όραμα Αποστολή - Αξίες Σκοπός

4 3.4 Δραστηριότητες Δομή του Ομίλου Μοντέλο Διοίκησης Οργανόγραμμα Εταιρική Διακυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Επιτροπή Επενδύσεων Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων Συναλλαγματικός Κίνδυνος Κίνδυνος Επιτοκίων Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Ρευστότητας Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης Πάγια Στοιχεία Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρείας Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού Στοιχεία Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Στοιχεία Παθητικού Ίδια Κεφάλαια Ξένα Κεφάλαια Αποδοτικότητα Κεφαλαίων Περιθώριο Μικτού Κέρδους Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Ανάλυση Στοιχείων Αποτελεσμάτων Χρήσης Επιλογή Μεθόδου Αποτίμησης Αξίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Αποτίμηση της Αξίας της Επιχείρησης Παράγοντες που πρέπει να προσδιοριστούν για την εφαρμογή της μεθόδου Μελλοντικά Πλεονάσματα της Επιχείρησης

5 6.2.1 Κατάρτιση των Ταμιακών Ροών των τριών προηγούμενων χρήσεων και των προβλέψεων για τα επόμενα τρία Υπολογισμός της Παρούσας Αξίας των Μελλοντικών ταμιακών Ροών Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξία της Επιχείρησης Υπολογισμός της Αξίας της Επιχείρησης Η προσφορά της Cosmote Σύγκριση Τιμήματος και Εκτίμησης Συμπέρασμα...67 Βιβλιογραφία...69 Παράρτημα

6 1 Εισαγωγή Σε ένα νέο παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι εθνικές αλλά ακόμα περισσότερο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αναπτυχθούν και να κερδοφορήσουν είτε εκμεταλλευόμενες συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων είτε ενώνοντας τις δυνάμεις τους με άλλες επιχειρήσεις μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Σε αυτό λοιπόν, το νέο σκηνικό, η αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων καθίσταται επιτακτικός και άκρως απαραίτητος για όλες τις ομάδες συμφερόντων (διευθυντές, μέτοχοι, επενδυτές, εργαζόμενοι, πιστωτές, πελάτες). Αποτίμηση χρειάζεται επίσης, όταν μία επιχείρηση φθάνει στα πρόθυρα χρεοκοπίας και επέρχεται η ρευστοποίησή της αλλά και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αποφασιστεί ότι θα ήταν χρήσιμος ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης 1. Τον Δεκέμβρη του 2006, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Γερμανός ΑΒΕΕ» από την «Cosmoholding Cyprus Ltd», θυγατρική εταιρεία της «Cosmote». Η συγκεκριμένη αγοραπωλησία αποτελεί σημαντικό γεγονός της οικονομία, απασχόλησε έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο και συζητήθηκε ακόμα και στη βουλή. Από πολλούς οικονομικούς αναλυτές, αλλά και πολιτικούς, δημοσιογράφους και απλούς πολίτες, το τίμημα κρίθηκε υπερβολικό. Την ένταση του ενδιαφέροντος σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες δικαιολογεί το γεγονός ότι η εταιρεία Cosmote είναι κρατικών συμφερόντων. Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε την αξία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ με επιστημονικές μεθόδους. Δηλαδή, το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στην οικονομική και όχι στην κοινωνική και πολιτική διάσταση του θέματος. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεθόδων για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης και η εφαρμογή της στην περίπτωση της αγοραπωλησίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Θα αποτιμηθεί η αξία της «Γερμανός ΑΒΕΕ» και θα συγκριθεί με το τίμημα της εξαγοράς. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Ύστερα από την εισαγωγή που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου, ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών επιστημονικών μεθόδων αποτίμησης επιχειρήσεων στο δεύτερο κεφάλαιο. 1 Pratt, Reilly, Schweihs, Valuing a business,

7 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρεία «Γερμανός ΑΒΕΕ». Στο τέταρτο πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της εταιρείας για τα τελευταία χρόνια δραστηριότητάς της, βάσει επίσημων οικονομικών στοιχείων και χρήση κατάλληλων αριθμοδεικτών, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μια πλήρης εικόνα για το μέγεθος και την πορεία της. Στη συνέχεια, αφού επιλεχθεί η καταλληλότερη μέθοδος αποτίμησης στο πέμπτο κεφάλαιο, θα εφαρμοστεί στην περίπτωση μας (κεφάλαιο 6). Κλείνοντας, θα παρουσιάσουμε την δημόσια και υλοποιηθείσα πρόταση της «Cosmoholding Cyprus Ltd» προς τους μετόχους της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» στο έβδομο κεφάλαιο, και στο όγδοο θα την συγκρίνουμε με το αποτέλεσμα της αποτίμησης που υπολογίστηκε από αυτήν την εργασία(κεφάλαιο 7) Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στο τελικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης που ανταποκρίνεται στον σκοπό της, δηλαδή κρίνουμε αν τελικά η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε στο σωστό ύψος τιμήματος ή όντως ήταν υπερβολικό. 7

8 2 Η Έννοια και οι Μέθοδοι Αποτίμησης της Αξίας μιας Επιχείρησης 2.1 Γενικά Η αποτίμηση είναι η διαδικασία μετατροπής μιας πρόβλεψης σε έναν προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης ή κάποιου αντικειμένου της επιχείρησης 2. Σε κάποιο επίπεδο, σχεδόν κάθε επιχειρηματική απόφαση εμπεριέχει την έννοια της αποτίμησης, έστω και σιωπηρά. Εντός της εταιρείας, ο προϋπολογισμός των κεφαλαίων εμπεριέχει εκτίμηση του πως το συγκεκριμένο έργο θα επηρεάσει την αξία της επιχείρησης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός εστιάζει στο πως η αξία επηρεάζεται από ένα μεγαλύτερο σύνολο ενεργειών. Έξω από την εταιρεία, οι αναλυτές επενδύσεων χρησιμοποιούν την αποτίμηση προκειμένου να υποστηρίξουν την απόφαση τους για αγορά ή πώληση. Παρόμοια θέση έχουμε κι εμείς για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες μέθοδοι αποτίμησης. Όλες έχουν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και αμφισβητούνται, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Ωστόσο εμείς, θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες και πιο γνωστές από αυτές, καθώς το ενδιαφέρον της μελέτης δεν εστιάζεται στην αναφορά όλων των τρόπων εκτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης. Μια αναλυτικότατη και πλήρης περιγραφή θα αποπροσανατόλιζε τον αναγνώστη από το κέντρο του θέματος, που είναι η αποτίμηση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ με την καταλληλότερη, για την περίπτωση, επιστημονική μέθοδο αποτίμησης. 2.2 Γενικές Αρχές κατά την Αποτίμηση Κατά την αποτίμηση της εταιρείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη οι παρακάτω αρχές: Μια επιχείρηση πρέπει να εκτιμάται σαν σύνολο και όχι σαν άθροισμα επιμέρους αξιών Η αξία της Επιχείρησης βασίζεται σε προσδοκίες και πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη η καθαρή θέση της επιχείρησης και τα κέρδη από προηγούμενες χρήσεις. 2 Ε. Σακέλλης, Συγχωνεύσεις Διασπάσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιριών & Εκτίμηση Αξίας Επιχειρήσεως (Από Άποψη Νομική, Φορολογική, Λογιστική), Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ,

9 Οι καταστάσεις που θα αναλυθούν, πρέπει να είναι τουλάχιστον των τριών τελευταίων ετών Πρέπει να γίνεται χωριστή αποτίμηση των μη λειτουργικών στοιχείων της εταιρείας Το κατώτερο όριο αποτίμησης πρέπει να είναι η αξία ρευστοποίησης της Η κάθε μέθοδος έχει τα θετικά και τα αρνητικά της στοιχεία, αλλά ανάλογα με την περίπτωση και τα κριτήρια του εκτιμητή, η κάθε μία από αυτές θα μπορούσε να είναι και η πιο ενδεικτική. Την τελική ευθύνη για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου την έχει ο εκτιμητής. 2.3 Γενικές Πρακτικές κατά την Αποτίμηση Ανάλογα της αντιμετώπισης που δίνουν οι πρακτικοί στην οικονομική μονάδα καταγράφονται συγκεκριμένες πρακτικές αντιμετώπισης της μεθόδου αποτίμησης, όπως φαίνονται στα παρακάτω υποκεφάλαια: Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με άπειρη χρονική διάρκεια Η αξία της επιχείρησης απαρτίζεται από τα κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, προσθέτοντας την αξία ρευστοποίησης των μη λειτουργικών περιουσιακών της στοιχείων. Δηλαδή: Αξία Επιχείρησης = Κεφαλαιοποιημένα Μελλοντικά Κέρδη + Αξία Ρευστοποίησης μη Λειτουργικών Στοιχείων Ως κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά κέρδη, εννοούνται τα κέρδη που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από την δραστηριότητα της επιχείρησης τις επόμενες χρήσεις και θα ενσωματωθούν στο μετοχικό κεφάλαιο. Η αξία ρευστοποίησης μη λειτουργικών στοιχείων, αναφέρεται σε μη σχετικά με την δράση της επιχείρησης, στοιχεία, όπως τίτλοι μετοχών άλλων εταιρειών Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής Η αξία της επιχείρησης απαρτίζεται από τα κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά της 9

10 οργανικά κέρδη συγκεκριμένης περιόδου και την υπολειμματική αξία των λειτουργικών της και των μη λειτουργικών της στοιχείων Αξία Επιχείρησης = Παρούσα Αξία Μελλοντικών Κερδών + Αξία Ρευστοποίησης μη Λειτουργικών Στοιχείων + Υπολειμματική Αξία Λειτουργικών Στοιχείων Η διαφορά της συγκεκριμένης πρακτικής από την προηγούμενη, είναι πως υπολογίζουμε την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών κερδών και όχι μόνο εκείνων που θα ενσωματωθούν στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς επίσης και την αξία τόσο των λειτουργικών όσο και των μη λειτουργικών στοιχείων της επιχείρησης. Η μέθοδος που θα επιλέξουμε θα στηρίζεται σ αυτήν την πρακτική, καθώς θεωρούμε ότι ο χρόνος ζωής των επιχειρήσεων είναι περιορισμένος. Γι αυτό, η ανάγκη εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς κατά κάποιον τρόπο αυτές οι ενέργειες ανανεώνουν την διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, συνυπολογίζοντας και την πραγματική καθαρή θέση της επιχείρησης Λόγω αβεβαιότητας των μελλοντικών κερδών της, πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη και η υπερπρόσοδος 3 (goodwill) της επιχείρησης. Αξία Επιχείρησης = Πραγματική Καθαρή Θέση + Goodwill Οι διαφορές αυτής της πρακτικής σε σχέση με την πρώτη, είναι οι ίδιες που προαναφέρθηκαν και για την δεύτερη. Η διαφορά της όμως με την προηγούμενη, έγκειται στην έννοια της αξίας της υπερπροσόδου, καθώς 3 Ε. Σακέλλης, Ο «Πανδέκτης» του Λογιστή, 1999,

11 σύμφωνα και με τις δύο, ο χρόνος ζωής των επιχειρήσεων κρίνεται περιορισμένος. Κατά την γνώμη μας, η υπερπρόσοδος είναι ένα πραγματικό και πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την αξία μιας επιχείρησης. Όμως, οι λόγοι που δεν προτιμήσαμε μια τέτοια πρακτική είναι δύο. Αφ ενός, είναι πολύ δύσκολη η εκτίμηση τόσο της αξίας όσο και της διάρκειας που η επιχείρηση θα «εξαργυρώνει» την υπερπρόσοδο, ειδικά για εξωτερικούς αναλυτές. Αφ ετέρου, θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της υπερπροσόδου της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» έχει εισπραχτεί. Σίγουρα, το Brandname και το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας είναι ακόμα πολύ ισχυρά, όμως έχει χάσει αποκλειστικά προνόμια που είχε, όπως η εμπορία όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και η μοναδικότητα ενός τόσου ευρύ δικτύου, καθώς ο ανταγωνισμός από τα αναπτυσσόμενα δίκτυα καταστημάτων των Vodafone και Wind ολοένα και εντείνεται. Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοούμε την λειτουργία των καταστημάτων Cosmote. Αναλυτικότερα, οι μέθοδοι αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης παρουσιάζονται στα επόμενα μέρη του κεφαλαίου. 2.4 Μέθοδοι Αποτίμησης Μέθοδος Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών συν την Υπολειμματική Αξία Λειτουργικών Στοιχείων Πλέον Αξία των Μη Λειτουργικών Στοιχείων Η πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών μιας επιχείρησης είναι δύσκολη, επισφαλής και ενέχει κινδύνους ως προς την ορθότητα των προσδιορισμών της. Η βάση για να εκτιμηθούν τα μελλοντικά κέρδη, είναι να προσδιοριστούν οι ταμειακές ροές της επιχείρησης και συνάμα να αφαιρεθούν τα έξοδα εκείνα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την λειτουργία της επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σε ενεστώτα χρόνο η υπολειμματική αξία των λειτουργικών και των μη λειτουργικών στοιχείων. Το αποτέλεσμα προεξοφλείται με το τρέχον επιτόκιο, όπου είναι και η συνάρτηση των κινδύνων για την υπό εκτίμηση εταιρεία. Η μέθοδος αυτή είναι ίσως και η πιο διαδεδομένη στην χρήση της. Οι 11

12 δυσκολίες που παρουσιάζονται άπτονται κυρίως στο γεγονός της πρόβλεψης των κερδών που θα έχει η επιχείρηση και της αβεβαιότητας που συνεπάγεται. Το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο έντονο, κυρίως όταν γίνεται η πρόβλεψη για τα επόμενα 5 7 χρόνια. Επίσης, είναι αρκετά εύκολο να εκτιμηθεί η υπολειμματική αξία της επιχείρησης, κυρίως μετά το πέρας των χρόνων Μέθοδος του Μέσου Όρου της Τρέχουσας Αξίας των Λειτουργικών Στοιχείων και της Αξίας των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών Η επιχείρηση αξίζει τόσο όσο είναι το άθροισμα της τρέχουσας καθαρής αξίας των λειτουργικών στοιχείων και της αξίας από την κεφαλαιοποίηση των μελλοντικών κερδών της. Τρέχουσα Καθαρή Αξία Λειτουργικών Στοιχείων + Αξία Επιχείρησης = Όπου: K = το μέσο μελλοντικό κέρδος t = το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης του κέρδους 2 (K * 100) t Η μέθοδος αυτή, εφαρμόζεται κυρίως σε μικτές επιχειρήσεις και σε απλές περιπτώσεις λόγω κυρίως της έλλειψης περισσότερων στοιχείων. Αποτιμώνται μόνο τα λειτουργικά στοιχεία της επιχείρησης και προϋπολογίζεται το μέσο κέρδος της εταιρείας Μέθοδος της Παρούσας Αξίας της Υπερπροσόδου πλέον της Καθαρής Θέσης Υπερπρόσοδος θεωρείται το κέρδος που πραγματοποιεί η επιχείρηση πέραν της «κανονικής απόδοσης» 4. Στην θεωρία υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για τον προσδιορισμό της κανονικής απόδοσης. α) την μέση απόδοση των όμοιων με την εκτιμώμενη επιχείρηση και β) την απόδοση τίτλων με σταθερό εισόδημα, όπως ομόλογα, τρέχον τραπεζικό επιτόκιο καταθέσεων, κ.α.. 4 H. Peumans, Μελέτη και Κριτική Ισολογισμών, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, 1970, σελ

13 Εκτιμώντας τώρα, την έννοια της υπερπροσόδου σε σχέση με την επιχείρηση, διακρίνονται τρεις κατηγορίες 5 : Προσωπική: όταν είναι προσκολλημένη με την διοίκηση της εταιρείας και όταν αυτή αποχωρεί ή χάνεται Προσκολλημένη: όταν συνδέεται με την περιουσία της επιχείρησης και θα έχει αξία και μετά την παραχώρηση της εταιρείας σε άλλους Φευγαλέα: όταν εξαφανίζεται με την αλλαγή ιδιοκτησίας της επιχείρησης Αναλυτικότερα, η αξία της επιχείρησης προσεγγίζεται από τον παρακάτω τύπο: Αξία Επιχείρησης = ΠΚΘ + [Κ (i * ΛΚΘ)] α i, n όπου: Κ = το μέσο μελλοντικό κέρδος της επιχείρησης i = το κανονικό ποσοστό απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου i = το επιτόκιο προεξόφλησης της υπερπροσόδου 6 η = ο αριθμός ετών στα οποία προβλέπεται η επιχείρηση ότι θα πραγματοποιεί υπερπρόσοδο ΛΚΘ = Λογιστική Καθαρή Θέση ΠΚΘ = Πραγματική Καθαρή Θέση Στη μέθοδο αυτή, παρουσιάζεται δυσκολία στον προσδιορισμό της υπερπροσόδου, και κυρίως στο καθορισμό της χρονικής της διάρκειας της. Συνήθως, προσδιορίζεται στα 5 χρόνια. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, όπως το management της εταιρείας, το περιβάλλον που δρά η εταιρεία, οπότε η περίοδος της υπερπροσόδου μπορεί είτε να επιμηκυνθεί είτε να μειωθεί Μέθοδος της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Κερδών Στην παρούσα μέθοδο, αποτίμηση γίνεται με την πρόβλεψη των κερδών που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση με βάση το ποσοστό της μέσης 5 Φίλιου Β., Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική (Αποτιμητική και Λογιστική Πληθωρισμού), τόμος Β, εκδόσεις Παπαζήση, σελ Το ποσοστό i περικλείει, κατά κάποιο τρόπο, και ένα ποσοστό ασφάλιστρου. 13

14 επενδυτικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, η αξία της επιχείρησης εκτιμάται από τον ακόλουθο τύπο: Αξία Επιχείρησης = Προβλεπόμενα Ετήσια Μελλοντικά Κέρδη i Όπου: i = η μέση τρέχουσα απόδοση Με την προκειμένη μέθοδο προσδιορίζεται η αξία της επιχείρησης ανεξάρτητα από την πραγματική θέση. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τις παρακάτω αδυναμίες: α) αγνοεί πλήρως το επενδυμένο κεφάλαιο και δεν αναγνωρίζει την υπερπρόσοδο της επιχείρησης σαν ένα ειδικό παράγοντα που προσδιορίζει την αξία της επιχείρησης, β) στηρίζεται αποκλειστικά στα κέρδη βάση προβλέψεων, γεγονός που ενέχει αβεβαιότητα και γ) προϋποθέτει ότι η επιχείρηση στο διηνεκές θα πραγματοποιεί τα κέρδη που λήφθηκαν σαν βάση υπολογισμού της αξίας της, υπόθεση επισφαλής Μέθοδος του Μέσου Όρου των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών και της Πραγματικής Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή και ως μέθοδος του Βερολίνου. Εδώ προσδιορίζεται το Goodwill ως το μισό της διαφοράς της αξίας από την κεφαλαιοποίηση των κερδών και της ΠΚΘ της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα: Προβλεπόμενα Ετήσια Μελλοντικά Κέρδη ΠΚΘ Αξία Επιχείρησης = i 2 Όπου: i: η τρέχουσα μέση απόδοση ΠΚΘ: η πραγματική καθαρή θέση Στη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται το goodwill ως η διαφορά μεταξύ της αξίας από τη κεφαλαιοποίηση των κερδών και της πραγματικής καθαρής θέσης της 14

15 επιχείρησης. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει η αξία των κεφαλαιοποιημένων κερδών να είναι μεγαλύτερη της πραγματικής καθαρής θέσης Ο Τύπος του Schmalenbach Ο Schmalenbach, ο επινοητής της μεθόδου, πρότεινε έναν τύπο όπου υπεισέρχεται η απόσβεση της υπεραξίας (goodwill). Ο συγκεκριμένος τύπος δέχεται ότι η απόσβεση της υπεραξίας γίνεται για περιορισμένα έτη, ενώ η μείωση των κερδών κατά το ποσό απόσβεσης της υπεραξίας γίνεται για όλη την διάρκεια των άπειρων ετών για τα οποία γίνεται η εκτίμηση της επιχείρησης. Ο τύπος είναι: R [(X S) n] Αξία Επιχείρησης = t Όπου: R = τα προβλεπόμενα ετήσια κέρδη X = η αξία της επιχείρησης S = η πραγματική καθαρή θέση X S = η αξία του goodwill n = ο προβλεπόμενος αριθμός ετών για την απόσβεση του goodwill t = το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης Η συγκεκριμένη μέθοδος κατακρίνεται επειδή δέχεται ότι η απόσβεση της υπεραξίας πρέπει να γίνεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών, ενώ η μείωση των κερδών κατά το ποσό της απόσβεσης της υπεραξίας, γίνεται για όλη την διάρκεια των άπειρων ετών, για τα οποία γίνεται η εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης. Επίσης προβλέπει ότι τα κέρδη θα παραμείνουν διαχρονικά σταθερά Ο τύπος FIDEX 7 Ο συγκεκριμένος τύπος παρουσιάστηκε από τον Maurice Regard, σε συνέδριο της ένωσης Ευρωπαίων Λογιστών, τον Σεπτέμβριο του Συντμημένος τίτλος της: Societe d expertise comptable fiduciaire de France 15

16 Σύμφωνα με τον τύπο, η αξία της επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία μιας σειράς χρεολυσιών που εκπροσωπούν το ετήσιο κέρδος που προβλέπεται για μια ορισμένη μελλοντική περίοδο. Ο Τύπος έχει ως εξής: Αξία Επιχείρησης = S * 1 (1 + I) ^ n + R i 1 1 (1 + I) ^ n όπου: S = η πραγματική καθαρή θέση R = το προβλεπόμενο ετήσιο κέρδος i = το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης των κερδών n = ο αριθμός των ετών που προβλέπεται ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιεί κέρδη Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα κέρδη υπολογίζονται ως χρεολύσια, και αθροιστικά με την πραγματική καθαρή θέση, υπολογίζεται η αξία της επιχείρησης. Αυτό όμως, προϋποθέτει ότι όλα τα κέρδη θα διανέμονται και δε θα γίνεται επανατοποθέτηση για επανεπένδυσή τους στην επιχείρηση. Επίσης, χρησιμοποιείται υψηλό ποσοστό κεφαλαιοποίησης της υπερπροσόδου για την εκτίμηση της επισφαλής της υπεραξίας Μέθοδος του γινομένου της Υπερπροσόδου επί τα Έτη Προβλεπόμενης Διάρκειας της Σύμφωνα με ορισμένους, η αβεβαιότητα της υπεραξίας και η διαχρονική της αξία μέσα στην επιχείρηση, θα πρέπει να προβλέπεται με την αποτίμηση της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι ο εξής: 16

17 Αξία Επιχείρησης = ΠΚΘ + {ν [Κ (i* ΠΚΘ)]} 8, όπου: ν = η διάρκεια ζωής της υπεραξίας Κ = το προβλεπόμενο ετήσιο κέρδος i = το ποσοστό κεφαλαιοποίησης Στην μέθοδο αυτή, η επισφαλής της υπεραξίας εκτιμάται δίνοντας της περιορισμένη διάρκεια ζωής, ν ετών. Επίσης, λαμβάνει υπ όψη τα μελλοντικά ονομαστικά κέρδη και όχι την παρούσα αξία αυτών Μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Για τον προσδιορισμό της αξίας των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων, υποδεικνύεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς η εξής μέθοδος: Πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος των καθαρών κερδών της τελευταίας πενταετίας με συντελεστή 12, το γινόμενο που προκύπτει προστίθεται στην πραγματική καθαρή θέση και το άθροισμα διαιρείται με 2. Πιο συγκεκριμένα: ΚΠΘ + (ΜΟΟΚ * 12) Αξία Επιχείρησης =, 2 όπου: ΚΠΘ = η καθαρή περιουσιακή θέση ΜΟΟΚ = το μέσο οργανικό κέρδος της τελευταίας πενταετίας Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι αποτιμά την αξία της επιχείρησης βάσει κερδών που αποτιμήθηκαν σε παρελθούσες χρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην απαιτούνται οι προσδοκίες που υπάρχουν, ούτε να αντικατοπτρίζεται με βεβαιότητα η πραγματική εικόνα της εταιρείας. 8 Υπεραξία = {ν [Κ (i + ΠΚΘ)]} 17

18 3 Παρουσίαση της Εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ΓEPMANOΣ ANΩNYMOΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA HΛEKTPONIKOY KAI THΛEΠIKOINΩNIAKOY YΛIKOY ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, με το διακριτικό τίτλο «ΓEPMANOΣ A.B.E.E.», ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα (ΦEK 3971/ ) με Αριθμό Μητρώου Ανώνυμων Εταιρειών 20523/04/B/89/577 και έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου 2000 με τιμή 9500 δρχ ( 27.8). Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής της έχει ορισθεί σε ενενήντα έτη, δηλαδή μέχρι τις 31/12/ Όραμα Αποστολή - Αξίες Όραμα της εταιρείας αποτελεί η σύνδεση του καθημερινού ανθρώπου με την τεχνολογία. Για την πραγματοποίηση του ακολουθήθηκε η επιλογή της επένδυσης: Επένδυση στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών εντός και εκτός συνόρων, διαβλέποντας διεθνείς τάσεις και εξελίξεις. Επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη με στόχο τη συνεχή και αδιάλειπτη διάθεση πρωτοποριακών τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών στον καταναλωτή, και την παραγωγή καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών. Επένδυση στη συνεχή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του ομίλου στους τομείς της Τεχνολογίας και της Ενέργειας, τον τοποθετεί σε ηγετική θέση στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Αποστολή του είναι, αφενός η διατήρηση αυτής της θέσης, αφετέρου η δέσμευση προς το επενδυτικό κοινό για διαρκή διεύρυνση των εκτός συνόρων δραστηριοτήτων τόσο στον τομέα των Εξειδικευμένων Δικτύων Καταστημάτων Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών μέσω του 9 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

19 Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όσο και στον τομέα Παραγωγής και Διανομής Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Συστημάτων και Συσσωρευτών Ειδικών Προδιαγραφών μέσω του Βιομηχανικού Συγκροτήματος SUNLIGHT. Η μακρόχρονη πορεία του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σηματοδοτείται από πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Όμως, οι θεμελιώδεις αξίες του διατηρήθηκαν ακέραιες και συνοψίζονται σε πέντε αρχές, οι οποίες έχουν ως εξής: 1. Αξιοπιστία: τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς το επενδυτικό κοινό 2. Επιχειρηματικότητα 3. Πρωτοβουλία: αποτελεί σημείο εκκίνησης κάθε προσπάθειας 4. Ακεραιότητα: απαραίτητη προϋπόθεση κάθε επιλογής 5. Φιλικότητα: βάση στην οποία βασίζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις σε κάθε είδους συναλλαγή 3.3 Σκοπός Σκοπός 10 της Εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών) και πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, καθώς και ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού. β) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Internet, όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών. γ) Η εκπομπή σε ραδιοφωνική ή και τηλεοπτική συχνότητα, καλωδιακή ή ψηφιακή τηλεόραση, με τη συμμετοχή ή και τη σύσταση νομικών προσώπων ή άλλων φορέων. δ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, 10 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

20 συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, πώλησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και συντήρησης, απόκτησης, κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ε) Η απόκτηση κυριότητας, χρήσης ή εκμετάλλευσης, επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και κάθε άλλη συναφής πράξη σε σχέση με κάθε είδους σύστημα ακόμη και μελλοντικού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. στ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων / μοντέλων και πατέντων, όσον αφορά τις νέες ή και μελλοντικές υπηρεσίες δικτύου Internet, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων μέσω Internet. ζ) H ανάπτυξη και παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών, ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών Video, προσωπικών υπηρεσιών πολυμέσων. η) Η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η Διανομή Εμπορευμάτων και Προϊόντων. θ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ιδίως όσον αφορά εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση δικτύων καταστημάτων λιανικής πώλησης, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και εφαρμογές για καταστήματα λιανικής (retail systems) εν γένει. 3.4 Δραστηριότητες Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ δραστηριοποιούταν σε τρεις τομείς: το Δίκτυο καταστημάτων, το Δίκτυο Διανομής Λιανικών Προϊόντων και την Ενέργεια. Μετά την απόσχιση κλάδου και την πώληση θυγατρικών, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς: Το Δίκτυο Καταστημάτων και το Δίκτυο Διανομής Λιανικών Προϊόντων. Δευτερεύον τομέας δραστηριότητας είναι η εταιρεία E-Value. α) Δίκτυο Λιανικής Πώλησης: Το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό Δίκτυο Καταστημάτων Τεχνολογίας στην Ευρώπη. Με 645 καταστήματα σε 4 χώρες - Ελλάδα Ρουμανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. - 20

21 καλύπτει μία περιοχή που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια καταναλωτών. H δυναμική ανάπτυξη του δικτύου στηρίχτηκε στην αξιοποίηση του συστήματος δικαιόχρησης franchising. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η ανάθεση στο δικαιοδόχο του δικαιώματος λιανικής πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, χρήσεως διακριτικού τίτλου και σήματος και τεχνογνωσίας. Βάσει των συμβολαίων αυτών η εταιρεία αναλαμβάνει την αρχική και περιοδική εκπαίδευση των δικαιοδόχων, την διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής, την διαφημιστική υποστήριξη και την διαμόρφωση του καταστήματος. Οι δικαιοδόχοι αναλαμβάνουν την ίδρυση, την αρχική οργάνωση, καθώς και την διοίκηση και την λειτουργία ενός καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ βάσει προδιαγραφών που τίθενται από την εταιρεία. Στο Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο καταναλωτής βρίσκει μια πλήρη συλλογή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, στους τομείς της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ADSL και Internet, laptops, παιχνιδομηχανών και συσκευών ψηφιακής τεχνολογίας. Επίσης, σε κάθε κατάστημα λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα τεχνικού σέρβις. Παράλληλα, ο τομέας Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών υποστηρίζει διαρκώς τα Δίκτυα Πωλήσεων, ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα στους καταναλωτές, ενώ μέσω του ειδικού τμήματος Συμβούλων Τηλεπικοινωνίας Επιχειρήσεων, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας αιχμής σε κάθε επιχείρηση, ώστε οι στόχοι της να γίνουν πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα ο τομέας Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ενισχύει την δράση του Ομίλου σε τομείς όπως: κινητή κι σταθερή τηλεφωνία, Internet. β) Δίκτυο Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων: Η Διανομή Καταναλωτικών Προϊόντων ξεκίνησε την δράση της το 1984, αναλαμβάνοντας τότε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των κυλινδρικών μπαταριών TOSHIBA, για την Ελλάδα και αποτελεί μια από τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Σήμερα, διατηρεί την αποκλειστική διάθεση μπαταριών TOSHIBA για όλη την Ευρώπη και είναι ένα από τα πλέον σημαντικά Δίκτυα Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνάει το 30% γ) E-VALUE Α.Ε.: Η εταιρεία E-VALUE Α.Ε. δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 1999 στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Call 21

22 Center και Customer Relationship Management (CRM), με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων των συνεργατών της Δομή του Ομίλου Οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2006, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής, απαριθμούνται σε 17. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η μητρική, «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», από την οποία προέρχεται περισσότερο από το 80% του κύκλου εργασιών. Μέσω των θυγατρικών εταιρειών, ο όμιλος έχει παρουσία στο εξωτερικό, και πιο συγκεκριμένα στα Σκόπια, την Σερβία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Κύπρο, και την Πολωνία. Ύστερα από την πώληση των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό περιορίζονται στα Σκόπια, την Ρουμανία, την Βουλγαρία. Αναλυτικά, οι εταιρείες του ομίλου παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1 του παραρτήματος. 3.6 Μοντέλο Διοίκησης Εμπνευσμένο από το όραμα και τις αξίες που διέπουν την πορεία της εταιρίας από το ξεκίνημά της, ο Όμιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης, με διαδικασίες και δομές που αποσκοπούν στη δημιουργία αξίας στο καθημερινό πλαίσιο λειτουργίας και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό. Πέρα από την επιχειρηματική του διάσταση, ο Όμιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που απαρτίζεται από ανθρώπους σε 7 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Η ορθή διαχείριση αυτού του πολύτιμου κεφαλαίου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας και, κατά συνέπεια, επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η εταιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις αγορές όπου έχει παρουσία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει υιοθετήσει ένα τεχνοκρατικό σύστημα οργάνωσης, ικανό να αντεπεξέλθει, τόσο στις απαιτήσεις της επιχειρηματικής θέσης της εταιρίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται, όσο και στη συνεχή ανάπτυξη και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του. 11 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

23 Αποσκοπώντας σε ένα σχήμα που διακρίνεται από ευελιξία και αποτελεσματικότητα και ανταποκρίνεται στις λειτουργικές και ενδοεπικοινωνιακές ανάγκες, η εταιρεία περιλαμβάνει 13 αυτόνομες διευθύνσεις, αναπτύσσοντας μια οριζόντια δομή οργάνωσης. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η απαλλαγή από γραφειοκρατικές πρακτικές και χρονοβόρες διαδικασίες, η ταχύτατη λήψη αποφάσεων, ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος και η αποφυγή επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Κάθε Διεύθυνση λειτουργεί αυτόνομα με τον επικεφαλής να αποτελεί μέλος της Επιτροπής Διοίκησης (Management Committee) του Ομίλου η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση όλων των σημαντικών θεμάτων για την εταιρία και τη λήψη αποφάσεων για την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων και στόχων. Με σαφείς στόχους και καθήκοντα για κάθε μέλος της ομάδας που την απαρτίζουν, η κάθε Διεύθυνση προάγει την αξιοκρατία και τη φιλικότητα στην καθημερινή της πρακτική, ενώ δημοκρατικές και ανοιχτές διαδικασίες καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Οργανόγραμμα Το οργανόγραμμα του Ομίλου είναι οριζόντιο και αυτό καθίσταται εύκολα διακριτό και στο παρακάτω διάγραμμα: Διάγραμμα 2.1 Οργανόγραμμα Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

24 3.7 Εταιρική Διακυβέρνηση Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αξία μιας επιχείρησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της, καθώς επιδρά καταλυτικά στην εμπιστοσύνη που λαμβάνει από την αγορά. Αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της αξίας αυτής προς όφελος των μετόχων και των ενδιαφερόμενων μερών, η Εταιρική Διακυβέρνηση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στον Όμιλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καταλαμβάνοντας σημαντική θέση στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης. Η ορθή, συνεπής και υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση διέπει την καθημερινή πρακτική του Ομίλου σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των μετόχων, της Διοίκησης και όλων όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης ανθρώπινο δυναμικό, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.τ.λ., σε όλες τις χώρες και όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Όπως επξηγείται και στο Ετήσιο Δελτίο του Ομίλου, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη και υιοθέτηση αρχών σύμφωνων με τη σχετική εγχώρια νομοθεσία, διατάξεις και κανονισμούς, και με βέλτιστες πρακτικές και ελεγκτικά πρότυπα της διεθνούς επιχειρηματικής και οικονομικής κοινότητας, διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, την απαραίτητη ευελιξία για προσαρμογή σε νέες συνθήκες και εξελίξεις. Με στόχο την διαφάνεια και την αποδοτικότητα στη διαχείριση του οργανισμού, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ διαθέτει σήμερα ένα οργανωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά, τόσο με τη σύνθεση και τον καθορισμό σαφών αρμοδιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους Επιτροπές και Διευθύνσεις, όσο και με εταιρικές διαδικασίες σε όλους τους άξονες των δραστηριοτήτων του. Αναλυτικά, οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζουν: Την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου Τον σεβασμό και προστασία των μετόχων, καθώς και όσων βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με την εταιρία Τον συνεχή εντοπισμό και εξάλειψη των εγγενών επιχειρηματικών κινδύνων 24

25 Την εγκυρότητα της διακινούμενης πληροφορίας Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου συνθέτουν οκτώ μέλη, των οποίων η θητεία είναι πενταετής και δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Όπως ορίζει ο Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση μετά και την τροποποίησή του με τον Ν. 3091/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνόλου των μελών, ενώ τουλάχιστον δύο από τα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/06/2004 (ΦΕΚ 9808/ ), η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2 του παραρτήματος Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Στο πλαίσιο τήρησης των σύγχρονων κανονισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων έχει επιφορτιστεί με το έργο ισότιμης πληροφόρησης μετόχων, αναλυτών και γενικότερα της επενδυτικής κοινότητας. Η έγκαιρη, με σαφήνεια και διαφάνεια, πληροφόρηση για τις επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου κρίνουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος. Πιο αναλυτικά, το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων έχει την ευθύνη κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Επικοινωνίας με τη Θεσμική Κοινότητα καθώς επίσης και της εκ των προτέρων ανακοίνωσης μέσω του Τύπου και του Χρηματιστηρίου των συναντήσεών με αναλυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας, έχει καθιερωθεί conference call και web casting για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι παρουσιάσεις και το υλικό που διανέμεται κατά τις συναντήσεις είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα στην ενότητα Επενδυτικές Επιτροπή Επενδύσεων Η Επιτροπή Επενδύσεων εξετάζει και εισηγείται προς το Δ.Σ. επί των 25

26 σημαντικών κεφαλαιακών επενδύσεων της Εταιρίας. Αποτελείται από μέλη του Δ.Σ., μπορούν όμως να συμμετέχουν κατά περίπτωση και ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, τα οποία διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Τα μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. σε ετήσια βάση Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων Ο Όμιλός με βάση τις δραστηριότητές του είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που προκύπτουν από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων, όπως επίσης και σε πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους ρευστότητας. Η διαχείριση των κινδύνων αυτών επιδιώκει την πρόνοια έναντι κάθε αστάθμητου παράγοντα που πηγάζει από τη χρηματοοικονομική αγορά και μπορεί να επηρεάσει την οικονομική συνέπεια του Ομίλου. Οι κίνδυνοι αυτοί κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου έχει επιφορτιστεί την ευθύνη παρακολούθησής τους Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο Όμιλος Γερμανός έχει περιορίσει την έκθεση στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών παρά την εκτεταμένη δραστηριότητα που διατηρεί σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κυρίως σε ευρώ (με κατασκευαστές, εμπόρους και παρόχους) και στις λίγες περιπτώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάποιο εναλλακτικό νόμισμα (τοπικό νόμισμα), χρησιμοποιεί φυσική αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, π.χ. δανεισμός στο τοπικό νόμισμα, εξουδετερώνοντας έτσι την έκθεση σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, το νόμισμα αναφοράς είναι το ΕΥΡΩ και οι μόνες συναλλαγματικές επιπτώσεις που δεν αντισταθμίζονται είναι οι επιπτώσεις από την μετατροπή στοιχείων του ισολογισμού που δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές Κίνδυνος Επιτοκίων Προκειμένου να ασκηθεί προληπτική πολιτική έναντι των επιτοκίων, η Οικονομική Διεύθυνση αξιολογεί σε μόνιμη βάση τις τάσεις σχετικά με αυτά. Αποφάσεις για την χρήση παράγωγων προϊόντων λαμβάνονται περιστασιακά, ανάλογα με την ανάγκη κάλυψης της έκθεσης στις μεταβολές που 26

27 σημειώνονται στα επιτόκια της αγοράς. Τέτοιου είδους κάλυψη αξιολογείται ως προς τις μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας και όχι για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία ακριβώς λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους βασίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο Επισημαίνεται ότι μετά την πλήρη αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων δανείων κατά το Μάιο του 2006, η έκθεση σε κίνδυνο από μεταβολή των επιτοκίων έχει εξαλειφθεί Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος από τις εμπορικές δραστηριότητες είναι χαμηλής στάθμης και ελέγξιμος. Ο έλεγχος πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζεται και στους δύο τομείς της δραστηριότητας: Δίκτυο Καταστημάτων, Δίκτυο Διανομής, προσαρμοσμένος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δραστηριότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης των υπολοίπων των πελατών είναι πλήρως μηχανογραφημένη. Η χορήγηση πίστωσης καθορίζεται μετά από έλεγχο και καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη όπου εγκρίνεται η χρήση ανώτατου ορίου στο ανοιχτό υπόλοιπο και στις ημέρες εξόφλησης του υπολοίπου. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι πληρωμής που ποικίλλουν από: αντικαταβολή μετρητοίς ή με επιταγές, προεμβάσματα, ενέγγυες πιστώσεις κλπ Κίνδυνος Ρευστότητας Η έκθεση του Ομίλου σε κινδύνους ρευστότητας αποτρέπεται από τις θετικές χρηματοροές και τις επαρκείς πιστωτικές γραμμές της εταιρίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου βασίζεται στο λιανικό εμπόριο, όπου η εποχικότητα παίζει κύριο ρόλο, υπάρχουν περίοδοι με υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Σε αυτές τις περιόδους, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις αρχές καλοκαιριού κλπ., η Εταιρία, προκειμένου να καλύψει την αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση, μπορεί να αυξήσει το επίπεδο των αποθεμάτων. Ταυτόχρονα, εξαιτίας των δυνατών χρηματοροών και της ικανότητας για δανεισμό με ευνοϊκούς όρους, η πολιτική της Εταιρίας είναι να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα των εκπτώσεων που παρέχονται από τους μεγάλους προμηθευτές κατά τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι μετά την πλήρη αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων 27

28 δανείων κατά το Μάιο του 2006, και την σημαντική ταμειακή εισροή από την πώληση μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου τον Σεπτέμβρη του 2006, η έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας, αυτήν την στιγμή, είναι μηδενική. 3.8 Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης Στον Όμιλο Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει επιτευχθεί ο συνδυασμός της επιχειρηματικής καινοτομίας με την έμπρακτη κοινωνική υπευθυνότητα. Οι αξίες που διέπουν τη φιλοσοφία, χαράσσουν τις επιχειρηματικές επιλογές και καθορίζουν την καθημερινή πρακτική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, έχουν ως σημείο αναφοράς την υπεύθυνη συμπεριφορά και δράση απέναντι στον άνθρωπο και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για τον Όμιλο, η κοινωνική ευθύνη αποτελεί συστηματοποιημένο τμήμα της καθημερινής του πρακτικής. Εξελίσσοντας τους ανθρώπους του: Το δυναμικό της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανέρχεται σε εργαζομένους σε 7 χώρες. Προωθεί την αξία της συνεργασίας, αναγνωρίζοντας, τόσο την ομαδικότητα όσο και την ατομική συμβολή του κάθε μέλους στο τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ασφάλεια και η υγιεινή των ανθρώπων αποτελούν για τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ όχι απλά ένδειξη μέριμνας, αλλά απόδειξη σεβασμού ενός υπεύθυνου εργοδότη απέναντι στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρίας. Παράλληλα, φροντίζει για τη συνεχή ανέλιξη των στελεχών εξασφαλίζοντας για αυτούς ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσθέτοντας αξία στην καταναλωτική εμπειρία και την αγορά: Με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιείται, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η άρτια εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και την άμεση και προσωπική «σύνδεση του ανθρώπου με την τεχνολογία», διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό και τους συνεργάτες /προμηθευτές. Ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες: Με πίστη στην δύναμη των τοπικών κοινωνιών και σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, εντάσσεται η προώθηση του τοπικού management στις πάγιες επιλογές. Ενδυναμώνοντας την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση: 28

29 Αποσκοπώντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, τόσο για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, όσο και για την ευαισθητοποίηση και την παρακίνηση της συμμετοχής της ευρύτερης κοινής γνώμης μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπως το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών DIAS και BAT. Παράλληλα, πραγματοποιούνται επενδύσεις σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για εναλλακτικές μορφές ενέργειας και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. 3.9 Πάγια Στοιχεία Τα πάγια στοιχεία που έχει στην κυριότητά της μια επιχείρηση, επηρεάζουν σημαντικά το ύψος του τιμήματος σε μια ενδεχόμενη αγοραπωλησία. Στον ισολογισμό, παρουσιάζεται η λογιστική τους αξία, η οποία περιέχει την αξία κτήσης, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις τους και την υπεραξία, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά του υπουργείου οικονομικών κάθε τέσσερα χρόνια (2000, 2004, κοκ). Με άλλα λόγια, η αξία των παγίων στοιχείων παρουσιάζεται αναπροσαρμοσμένη, βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Η λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων(γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός), της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ κατά την 31/12/06 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 29

30 Πίνακας 3.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 13 Λ.Α. 31/12/05 Μ.Λ.Α. Σ.Α. & Α.Α. Λ.Α. 31/12/06 Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά Μέσα & Μηχ/κός Εξοπλισμός Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση Σύνολο Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού έναντι δανεισμού. Ακόμα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα καταστήματα λιανικής πώλησης με την ονομασία «GERMANOS», δεν ανήκουν στον όμιλο αλλά σε ιδιώτες, καθώς το δίκτυο έχει αναπτυχθεί με τη μέθοδο του franchising. Επίσης, η πραγματική αξία των παγίων στοιχείων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, βάση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, εκτιμάται ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη από ευρώ που φαίνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 13 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

31 4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρείας Σ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί, θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί η Χρηματοοικονομική Θέση της εταιρείας την 31 η Δεκέμβρη 2006, καθώς επίσης και η πορεία της για την περίοδο Η επιλογή της χρονικής διάρκειας δεν είναι τυχαία, καθώς το 2000 η μετοχή της εταιρείας εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας, ενώ το 2006 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της εταιρείας από την Cosmoholding Cyprus Ltd. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τα βασικά στοιχεία των παρακάτω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, τα οποία θα χρειαστούμε για τον υπολογισμό των δεικτών: τον Ισολογισμό: Δείχνει την Οικονομική Θέση της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη στιγμή, που συνήθως είναι η 31/12 κάθε χρόνο, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης: Δείχνει τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της επιχείρησης για μια χρονική περίοδο, που συνήθως είναι ένα έτος. Σε κάποια στοιχεία, ειδικά του ισολογισμού 14 αναμένεται να παρατηρηθούν ακραίες μεταβολές για το έτος Αποτελούν απόρροια της αγοραπωλησίας και γι αυτό δεν πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά την αξιολόγηση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση θα επισημαίνεται. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα χρησιμοποιηθούν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που θεωρούμε κατάλληλους για την αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης αυτά τα 6 χρόνια. Για τους αριθμοδείκτες που περιλαμβάνουν στοιχεία από τον Ισολογισμό και από τα Αποτελέσματα Χρήσης, όσον αφορά τα στοιχεία που προέρχονται από τον Ισολογισμό, θα χρησιμοποιούμε τον μέσο όρο της παρούσας και της προηγούμενης χρήσης. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ο ισολογισμός εκφράζει την οικονομική θέση της επιχείρησης μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης δείχνουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας της για μια χρονική περίοδο. 14 Ο ισολογισμός εκφράζει την Χρηματοοικονομική Θέση της επιχείρησης μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι περίοδο 31

32 4.1 Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού Σ αυτό το σημείο, θα αναλύσουμε τα βασικότερα στοιχεία του ισολογισμού 1516 του ομίλου, ώστε να μπορούμε να σχηματίσουμε μια πρώτη άποψη για την χρηματοοικονομική θέση στην οποία βρίσκεται την 31 η Δεκέμβρη 2006, λίγες ημέρες μετά την μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου στην Cosmote Στοιχεία Ενεργητικού Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ το 2006, ενώ το 2000 ήταν ευρώ. Δηλαδή, παρουσιάζει συνολική αύξηση της τάξης του 36% από την στιγμή της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο μέχρι την πώλησή της, παρ όλο που το 2006 μειώνεται κατά 9,75%. Αυτά φαίνονται και στο διάγραμμα που ακολουθεί. Η αύξηση κρίνεται, κατ αρχήν, θετική, καθώς εκφράζει μεγέθυνση του ομίλου. Όμως, για πιο ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να εξεταστεί μαζί με την διάρθρωση του πάγιου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού ως προς το συνολικό. 15 Στο παράρτημα αναρτώνται συγκεντρωτικός πίνακας για όλη την περίοδο ανάλυσης και οι επίσημες δημοσιευμένες καταστάσεις της εταιρείας επιχείρησης 16 Τα έτη 200, 2001, τα ποσά ήταν δημοσιευμένα εκφρασμένα σε εκατομμύρια δραχμές. Στην εργασία έχουν μετατραπεί σε χιλιάδες ευρώ, εκτός από τις επίσημες καταστάσεις της του παραρτήματος 32

33 Πάγιο Ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό / Συνολικό Ενεργητικό Η σχέση του παγίου προς το συνολικό ενεργητικό για όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο κρίνεται ικανοποιητική, καθώς κυμαίνεται από 1/3 έως 1/2 που άγγιξε το 2005 με συνεχή και σταθερή αύξηση ετησίως. Για το έτος 2006, η κατακόρυφη πτώση στο μόλις 1/5 επί του συνόλου οφείλεται στην απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου του ομίλου, ο οποίος είχε υπό την κυριότητά του ενσώματες ακινητοποιήσεις μεγάλης αξίας. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας παρασύρει κατά την διαδικασία αξιολόγησης, καθώς η ακραία αυτή μεταβολή αλλοιώνει τον μέσο όρο του δείκτη και την εικόνα της πορείας της επιχείρησης για το σύνολο της περιόδου. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να συνυπολογιστεί κατά την αποτίμηση, καθώς ο όμιλος έχει συρρικνωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη χρήσης. Τα παραπάνω απεικονίζονται και διαγραμματικά: Στο διάγραμμα που προηγείται, φαίνεται ξεκάθαρα η σταθερή ανοδική πορεία της σχέσης του παγίου προς το συνολικό ενεργητικό. Η σχέση του κυκλοφορούντος προς το συνολικό αναμένεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη, αλλά αυτό θα το αναλύσουμε σε παρακάτω ενότητα, στην οποία θα το συνδυάσουμε με την ρευστότητα της επιχείρησης και την ικανότητά της να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 33

34 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Για όλη την χρονική διάρκεια που αναλύουμε την επιχείρηση, αποτελούν περίπου τα 3/4 με 4/5 του παγίου ενεργητικού και το 1/4 με 1/5 του Συνολικού. Η αναλογία κρίνεται θετική, γιατί δείχνει ότι η επιχείρηση στηρίζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα για την λειτουργία των δικών της δραστηριοτήτων. Το 2006, η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων μειώνεται κατά 48%, λόγω της απόσχισης του κλάδου που έχει προαναφερθεί. Διάγραμμα 4.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις/ Πάγιο Ενεργητικό Από το γράφημα βλέπουμε, ότι το ποσοστό των ενσώματων ακινητοποιήσεων στο σύνολο του παγίου ενεργητικού προσεγγίζει το ποσοστό του 80%. Η εξαίρεση που παρατηρείται κατά το 2005, είναι προϊόν της αύξησης του συνολικού παγίου λόγω αύξησης των συμμετοχών και των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και της παράλληλης μείωσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε πώληση εγκαταστάσεων και επένδυσε σε άλλες εταιρείες, θυγατρικές ή μη. Η απόσχιση του κλάδου το 2006 δεν είναι απρόοπτη, και οι ενέργειες που μόλις περιγράψαμε προϊδεάζουν γι αυτόν τον σχεδιασμό από το Βραχυπρόθεσμα, αν η πώληση ήταν αποφασισμένη από το 2005,μπορούμε να πούμε ότι κρίνεται επιτυχής αυτή η κίνηση. Κοιτώντας τον κύκλο εργασιών 34

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής :

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας κατά την χρήση του 2010 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη του 2009, κινήθηκαν ως εξής : Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα