ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ «Μέθοδοι Αποτίμησης Επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης σε Ελληνική Επιχείρηση» Φοιτητής: Ηλίας Λεωνίδας... Επιβλέπων: Ευστάθιος Σταθούκος... ΧΙΟΣ, 2007

2 Ευχαριστίες Κατ αρχήν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ευστάθιο Σταθούκο για την σωστή καθοδήγηση και τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις του, καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Αθανάσιο Κουλακιώτη και Γεώργιο Δούνια, που με τίμησαν με την παρουσία τους ως μέλη της τριμελούς επιτροπής. 2

3 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Η Έννοια και οι Μέθοδοι Αποτίμησης της Αξίας μιας Επιχείρησης Γενικά Γενικές Αρχές κατά την Αποτίμηση Γενικές Πρακτικές κατά την Αποτίμηση Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με άπειρη χρονική διάρκεια Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, συνυπολογίζοντας και την πραγματική καθαρή θέση της επιχείρησης Μέθοδοι Αποτίμησης Μέθοδος Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών συν την Υπολειμματική Αξία Λειτουργικών Στοιχείων Πλέον Αξία των Μη Λειτουργικών Στοιχείων Μέθοδος του Μέσου Όρου της Τρέχουσας Αξίας των Λειτουργικών Στοιχείων και της Αξίας των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών Μέθοδος της Παρούσας Αξίας της Υπερπροσόδου πλέον της Καθαρής Θέσης Μέθοδος της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Κερδών Μέθοδος του Μέσου Όρου των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών και της Πραγματικής Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης Ο Τύπος του Schmalenbach Ο τύπος FIDEX Μέθοδος του γινομένου της Υπερπροσόδου επί τα Έτη Προβλεπόμενης Διάρκειας της Μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Παρουσίαση της Εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» Γενικές Πληροφορίες Όραμα Αποστολή - Αξίες Σκοπός

4 3.4 Δραστηριότητες Δομή του Ομίλου Μοντέλο Διοίκησης Οργανόγραμμα Εταιρική Διακυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Επιτροπή Επενδύσεων Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων Συναλλαγματικός Κίνδυνος Κίνδυνος Επιτοκίων Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Ρευστότητας Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης Πάγια Στοιχεία Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρείας Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού Στοιχεία Ενεργητικού Πάγιο Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Στοιχεία Παθητικού Ίδια Κεφάλαια Ξένα Κεφάλαια Αποδοτικότητα Κεφαλαίων Περιθώριο Μικτού Κέρδους Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Ανάλυση Στοιχείων Αποτελεσμάτων Χρήσης Επιλογή Μεθόδου Αποτίμησης Αξίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Αποτίμηση της Αξίας της Επιχείρησης Παράγοντες που πρέπει να προσδιοριστούν για την εφαρμογή της μεθόδου Μελλοντικά Πλεονάσματα της Επιχείρησης

5 6.2.1 Κατάρτιση των Ταμιακών Ροών των τριών προηγούμενων χρήσεων και των προβλέψεων για τα επόμενα τρία Υπολογισμός της Παρούσας Αξίας των Μελλοντικών ταμιακών Ροών Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξία της Επιχείρησης Υπολογισμός της Αξίας της Επιχείρησης Η προσφορά της Cosmote Σύγκριση Τιμήματος και Εκτίμησης Συμπέρασμα...67 Βιβλιογραφία...69 Παράρτημα

6 1 Εισαγωγή Σε ένα νέο παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι εθνικές αλλά ακόμα περισσότερο οι πολυεθνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αναπτυχθούν και να κερδοφορήσουν είτε εκμεταλλευόμενες συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων είτε ενώνοντας τις δυνάμεις τους με άλλες επιχειρήσεις μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Σε αυτό λοιπόν, το νέο σκηνικό, η αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων καθίσταται επιτακτικός και άκρως απαραίτητος για όλες τις ομάδες συμφερόντων (διευθυντές, μέτοχοι, επενδυτές, εργαζόμενοι, πιστωτές, πελάτες). Αποτίμηση χρειάζεται επίσης, όταν μία επιχείρηση φθάνει στα πρόθυρα χρεοκοπίας και επέρχεται η ρευστοποίησή της αλλά και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αποφασιστεί ότι θα ήταν χρήσιμος ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης 1. Τον Δεκέμβρη του 2006, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Γερμανός ΑΒΕΕ» από την «Cosmoholding Cyprus Ltd», θυγατρική εταιρεία της «Cosmote». Η συγκεκριμένη αγοραπωλησία αποτελεί σημαντικό γεγονός της οικονομία, απασχόλησε έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο και συζητήθηκε ακόμα και στη βουλή. Από πολλούς οικονομικούς αναλυτές, αλλά και πολιτικούς, δημοσιογράφους και απλούς πολίτες, το τίμημα κρίθηκε υπερβολικό. Την ένταση του ενδιαφέροντος σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες δικαιολογεί το γεγονός ότι η εταιρεία Cosmote είναι κρατικών συμφερόντων. Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε την αξία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ με επιστημονικές μεθόδους. Δηλαδή, το ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στην οικονομική και όχι στην κοινωνική και πολιτική διάσταση του θέματος. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μεθόδων για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης και η εφαρμογή της στην περίπτωση της αγοραπωλησίας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Θα αποτιμηθεί η αξία της «Γερμανός ΑΒΕΕ» και θα συγκριθεί με το τίμημα της εξαγοράς. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Ύστερα από την εισαγωγή που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου, ακολουθεί η παρουσίαση των βασικών επιστημονικών μεθόδων αποτίμησης επιχειρήσεων στο δεύτερο κεφάλαιο. 1 Pratt, Reilly, Schweihs, Valuing a business,

7 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρεία «Γερμανός ΑΒΕΕ». Στο τέταρτο πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της εταιρείας για τα τελευταία χρόνια δραστηριότητάς της, βάσει επίσημων οικονομικών στοιχείων και χρήση κατάλληλων αριθμοδεικτών, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μια πλήρης εικόνα για το μέγεθος και την πορεία της. Στη συνέχεια, αφού επιλεχθεί η καταλληλότερη μέθοδος αποτίμησης στο πέμπτο κεφάλαιο, θα εφαρμοστεί στην περίπτωση μας (κεφάλαιο 6). Κλείνοντας, θα παρουσιάσουμε την δημόσια και υλοποιηθείσα πρόταση της «Cosmoholding Cyprus Ltd» προς τους μετόχους της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» στο έβδομο κεφάλαιο, και στο όγδοο θα την συγκρίνουμε με το αποτέλεσμα της αποτίμησης που υπολογίστηκε από αυτήν την εργασία(κεφάλαιο 7) Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στο τελικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης που ανταποκρίνεται στον σκοπό της, δηλαδή κρίνουμε αν τελικά η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε στο σωστό ύψος τιμήματος ή όντως ήταν υπερβολικό. 7

8 2 Η Έννοια και οι Μέθοδοι Αποτίμησης της Αξίας μιας Επιχείρησης 2.1 Γενικά Η αποτίμηση είναι η διαδικασία μετατροπής μιας πρόβλεψης σε έναν προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης ή κάποιου αντικειμένου της επιχείρησης 2. Σε κάποιο επίπεδο, σχεδόν κάθε επιχειρηματική απόφαση εμπεριέχει την έννοια της αποτίμησης, έστω και σιωπηρά. Εντός της εταιρείας, ο προϋπολογισμός των κεφαλαίων εμπεριέχει εκτίμηση του πως το συγκεκριμένο έργο θα επηρεάσει την αξία της επιχείρησης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός εστιάζει στο πως η αξία επηρεάζεται από ένα μεγαλύτερο σύνολο ενεργειών. Έξω από την εταιρεία, οι αναλυτές επενδύσεων χρησιμοποιούν την αποτίμηση προκειμένου να υποστηρίξουν την απόφαση τους για αγορά ή πώληση. Παρόμοια θέση έχουμε κι εμείς για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες μέθοδοι αποτίμησης. Όλες έχουν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και αμφισβητούνται, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Ωστόσο εμείς, θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες και πιο γνωστές από αυτές, καθώς το ενδιαφέρον της μελέτης δεν εστιάζεται στην αναφορά όλων των τρόπων εκτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης. Μια αναλυτικότατη και πλήρης περιγραφή θα αποπροσανατόλιζε τον αναγνώστη από το κέντρο του θέματος, που είναι η αποτίμηση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ με την καταλληλότερη, για την περίπτωση, επιστημονική μέθοδο αποτίμησης. 2.2 Γενικές Αρχές κατά την Αποτίμηση Κατά την αποτίμηση της εταιρείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη οι παρακάτω αρχές: Μια επιχείρηση πρέπει να εκτιμάται σαν σύνολο και όχι σαν άθροισμα επιμέρους αξιών Η αξία της Επιχείρησης βασίζεται σε προσδοκίες και πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη η καθαρή θέση της επιχείρησης και τα κέρδη από προηγούμενες χρήσεις. 2 Ε. Σακέλλης, Συγχωνεύσεις Διασπάσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιριών & Εκτίμηση Αξίας Επιχειρήσεως (Από Άποψη Νομική, Φορολογική, Λογιστική), Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ,

9 Οι καταστάσεις που θα αναλυθούν, πρέπει να είναι τουλάχιστον των τριών τελευταίων ετών Πρέπει να γίνεται χωριστή αποτίμηση των μη λειτουργικών στοιχείων της εταιρείας Το κατώτερο όριο αποτίμησης πρέπει να είναι η αξία ρευστοποίησης της Η κάθε μέθοδος έχει τα θετικά και τα αρνητικά της στοιχεία, αλλά ανάλογα με την περίπτωση και τα κριτήρια του εκτιμητή, η κάθε μία από αυτές θα μπορούσε να είναι και η πιο ενδεικτική. Την τελική ευθύνη για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου την έχει ο εκτιμητής. 2.3 Γενικές Πρακτικές κατά την Αποτίμηση Ανάλογα της αντιμετώπισης που δίνουν οι πρακτικοί στην οικονομική μονάδα καταγράφονται συγκεκριμένες πρακτικές αντιμετώπισης της μεθόδου αποτίμησης, όπως φαίνονται στα παρακάτω υποκεφάλαια: Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με άπειρη χρονική διάρκεια Η αξία της επιχείρησης απαρτίζεται από τα κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, προσθέτοντας την αξία ρευστοποίησης των μη λειτουργικών περιουσιακών της στοιχείων. Δηλαδή: Αξία Επιχείρησης = Κεφαλαιοποιημένα Μελλοντικά Κέρδη + Αξία Ρευστοποίησης μη Λειτουργικών Στοιχείων Ως κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά κέρδη, εννοούνται τα κέρδη που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από την δραστηριότητα της επιχείρησης τις επόμενες χρήσεις και θα ενσωματωθούν στο μετοχικό κεφάλαιο. Η αξία ρευστοποίησης μη λειτουργικών στοιχείων, αναφέρεται σε μη σχετικά με την δράση της επιχείρησης, στοιχεία, όπως τίτλοι μετοχών άλλων εταιρειών Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής Η αξία της επιχείρησης απαρτίζεται από τα κεφαλαιοποιημένα μελλοντικά της 9

10 οργανικά κέρδη συγκεκριμένης περιόδου και την υπολειμματική αξία των λειτουργικών της και των μη λειτουργικών της στοιχείων Αξία Επιχείρησης = Παρούσα Αξία Μελλοντικών Κερδών + Αξία Ρευστοποίησης μη Λειτουργικών Στοιχείων + Υπολειμματική Αξία Λειτουργικών Στοιχείων Η διαφορά της συγκεκριμένης πρακτικής από την προηγούμενη, είναι πως υπολογίζουμε την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών κερδών και όχι μόνο εκείνων που θα ενσωματωθούν στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς επίσης και την αξία τόσο των λειτουργικών όσο και των μη λειτουργικών στοιχείων της επιχείρησης. Η μέθοδος που θα επιλέξουμε θα στηρίζεται σ αυτήν την πρακτική, καθώς θεωρούμε ότι ο χρόνος ζωής των επιχειρήσεων είναι περιορισμένος. Γι αυτό, η ανάγκη εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς κατά κάποιον τρόπο αυτές οι ενέργειες ανανεώνουν την διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων Αντιμετώπιση της επιχείρησης σαν οικονομική μονάδα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, συνυπολογίζοντας και την πραγματική καθαρή θέση της επιχείρησης Λόγω αβεβαιότητας των μελλοντικών κερδών της, πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη και η υπερπρόσοδος 3 (goodwill) της επιχείρησης. Αξία Επιχείρησης = Πραγματική Καθαρή Θέση + Goodwill Οι διαφορές αυτής της πρακτικής σε σχέση με την πρώτη, είναι οι ίδιες που προαναφέρθηκαν και για την δεύτερη. Η διαφορά της όμως με την προηγούμενη, έγκειται στην έννοια της αξίας της υπερπροσόδου, καθώς 3 Ε. Σακέλλης, Ο «Πανδέκτης» του Λογιστή, 1999,

11 σύμφωνα και με τις δύο, ο χρόνος ζωής των επιχειρήσεων κρίνεται περιορισμένος. Κατά την γνώμη μας, η υπερπρόσοδος είναι ένα πραγματικό και πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την αξία μιας επιχείρησης. Όμως, οι λόγοι που δεν προτιμήσαμε μια τέτοια πρακτική είναι δύο. Αφ ενός, είναι πολύ δύσκολη η εκτίμηση τόσο της αξίας όσο και της διάρκειας που η επιχείρηση θα «εξαργυρώνει» την υπερπρόσοδο, ειδικά για εξωτερικούς αναλυτές. Αφ ετέρου, θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της υπερπροσόδου της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» έχει εισπραχτεί. Σίγουρα, το Brandname και το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας είναι ακόμα πολύ ισχυρά, όμως έχει χάσει αποκλειστικά προνόμια που είχε, όπως η εμπορία όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και η μοναδικότητα ενός τόσου ευρύ δικτύου, καθώς ο ανταγωνισμός από τα αναπτυσσόμενα δίκτυα καταστημάτων των Vodafone και Wind ολοένα και εντείνεται. Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοούμε την λειτουργία των καταστημάτων Cosmote. Αναλυτικότερα, οι μέθοδοι αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης παρουσιάζονται στα επόμενα μέρη του κεφαλαίου. 2.4 Μέθοδοι Αποτίμησης Μέθοδος Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών συν την Υπολειμματική Αξία Λειτουργικών Στοιχείων Πλέον Αξία των Μη Λειτουργικών Στοιχείων Η πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών μιας επιχείρησης είναι δύσκολη, επισφαλής και ενέχει κινδύνους ως προς την ορθότητα των προσδιορισμών της. Η βάση για να εκτιμηθούν τα μελλοντικά κέρδη, είναι να προσδιοριστούν οι ταμειακές ροές της επιχείρησης και συνάμα να αφαιρεθούν τα έξοδα εκείνα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την λειτουργία της επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης να προσδιοριστεί σε ενεστώτα χρόνο η υπολειμματική αξία των λειτουργικών και των μη λειτουργικών στοιχείων. Το αποτέλεσμα προεξοφλείται με το τρέχον επιτόκιο, όπου είναι και η συνάρτηση των κινδύνων για την υπό εκτίμηση εταιρεία. Η μέθοδος αυτή είναι ίσως και η πιο διαδεδομένη στην χρήση της. Οι 11

12 δυσκολίες που παρουσιάζονται άπτονται κυρίως στο γεγονός της πρόβλεψης των κερδών που θα έχει η επιχείρηση και της αβεβαιότητας που συνεπάγεται. Το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο έντονο, κυρίως όταν γίνεται η πρόβλεψη για τα επόμενα 5 7 χρόνια. Επίσης, είναι αρκετά εύκολο να εκτιμηθεί η υπολειμματική αξία της επιχείρησης, κυρίως μετά το πέρας των χρόνων Μέθοδος του Μέσου Όρου της Τρέχουσας Αξίας των Λειτουργικών Στοιχείων και της Αξίας των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών Η επιχείρηση αξίζει τόσο όσο είναι το άθροισμα της τρέχουσας καθαρής αξίας των λειτουργικών στοιχείων και της αξίας από την κεφαλαιοποίηση των μελλοντικών κερδών της. Τρέχουσα Καθαρή Αξία Λειτουργικών Στοιχείων + Αξία Επιχείρησης = Όπου: K = το μέσο μελλοντικό κέρδος t = το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης του κέρδους 2 (K * 100) t Η μέθοδος αυτή, εφαρμόζεται κυρίως σε μικτές επιχειρήσεις και σε απλές περιπτώσεις λόγω κυρίως της έλλειψης περισσότερων στοιχείων. Αποτιμώνται μόνο τα λειτουργικά στοιχεία της επιχείρησης και προϋπολογίζεται το μέσο κέρδος της εταιρείας Μέθοδος της Παρούσας Αξίας της Υπερπροσόδου πλέον της Καθαρής Θέσης Υπερπρόσοδος θεωρείται το κέρδος που πραγματοποιεί η επιχείρηση πέραν της «κανονικής απόδοσης» 4. Στην θεωρία υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για τον προσδιορισμό της κανονικής απόδοσης. α) την μέση απόδοση των όμοιων με την εκτιμώμενη επιχείρηση και β) την απόδοση τίτλων με σταθερό εισόδημα, όπως ομόλογα, τρέχον τραπεζικό επιτόκιο καταθέσεων, κ.α.. 4 H. Peumans, Μελέτη και Κριτική Ισολογισμών, Εκδόσεις ΠΑΜΙΣΟΣ, 1970, σελ

13 Εκτιμώντας τώρα, την έννοια της υπερπροσόδου σε σχέση με την επιχείρηση, διακρίνονται τρεις κατηγορίες 5 : Προσωπική: όταν είναι προσκολλημένη με την διοίκηση της εταιρείας και όταν αυτή αποχωρεί ή χάνεται Προσκολλημένη: όταν συνδέεται με την περιουσία της επιχείρησης και θα έχει αξία και μετά την παραχώρηση της εταιρείας σε άλλους Φευγαλέα: όταν εξαφανίζεται με την αλλαγή ιδιοκτησίας της επιχείρησης Αναλυτικότερα, η αξία της επιχείρησης προσεγγίζεται από τον παρακάτω τύπο: Αξία Επιχείρησης = ΠΚΘ + [Κ (i * ΛΚΘ)] α i, n όπου: Κ = το μέσο μελλοντικό κέρδος της επιχείρησης i = το κανονικό ποσοστό απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου i = το επιτόκιο προεξόφλησης της υπερπροσόδου 6 η = ο αριθμός ετών στα οποία προβλέπεται η επιχείρηση ότι θα πραγματοποιεί υπερπρόσοδο ΛΚΘ = Λογιστική Καθαρή Θέση ΠΚΘ = Πραγματική Καθαρή Θέση Στη μέθοδο αυτή, παρουσιάζεται δυσκολία στον προσδιορισμό της υπερπροσόδου, και κυρίως στο καθορισμό της χρονικής της διάρκειας της. Συνήθως, προσδιορίζεται στα 5 χρόνια. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες, όπως το management της εταιρείας, το περιβάλλον που δρά η εταιρεία, οπότε η περίοδος της υπερπροσόδου μπορεί είτε να επιμηκυνθεί είτε να μειωθεί Μέθοδος της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Κερδών Στην παρούσα μέθοδο, αποτίμηση γίνεται με την πρόβλεψη των κερδών που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση με βάση το ποσοστό της μέσης 5 Φίλιου Β., Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική (Αποτιμητική και Λογιστική Πληθωρισμού), τόμος Β, εκδόσεις Παπαζήση, σελ Το ποσοστό i περικλείει, κατά κάποιο τρόπο, και ένα ποσοστό ασφάλιστρου. 13

14 επενδυτικής απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, η αξία της επιχείρησης εκτιμάται από τον ακόλουθο τύπο: Αξία Επιχείρησης = Προβλεπόμενα Ετήσια Μελλοντικά Κέρδη i Όπου: i = η μέση τρέχουσα απόδοση Με την προκειμένη μέθοδο προσδιορίζεται η αξία της επιχείρησης ανεξάρτητα από την πραγματική θέση. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει τις παρακάτω αδυναμίες: α) αγνοεί πλήρως το επενδυμένο κεφάλαιο και δεν αναγνωρίζει την υπερπρόσοδο της επιχείρησης σαν ένα ειδικό παράγοντα που προσδιορίζει την αξία της επιχείρησης, β) στηρίζεται αποκλειστικά στα κέρδη βάση προβλέψεων, γεγονός που ενέχει αβεβαιότητα και γ) προϋποθέτει ότι η επιχείρηση στο διηνεκές θα πραγματοποιεί τα κέρδη που λήφθηκαν σαν βάση υπολογισμού της αξίας της, υπόθεση επισφαλής Μέθοδος του Μέσου Όρου των Κεφαλαιοποιημένων Κερδών και της Πραγματικής Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή και ως μέθοδος του Βερολίνου. Εδώ προσδιορίζεται το Goodwill ως το μισό της διαφοράς της αξίας από την κεφαλαιοποίηση των κερδών και της ΠΚΘ της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα: Προβλεπόμενα Ετήσια Μελλοντικά Κέρδη ΠΚΘ Αξία Επιχείρησης = i 2 Όπου: i: η τρέχουσα μέση απόδοση ΠΚΘ: η πραγματική καθαρή θέση Στη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται το goodwill ως η διαφορά μεταξύ της αξίας από τη κεφαλαιοποίηση των κερδών και της πραγματικής καθαρής θέσης της 14

15 επιχείρησης. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει η αξία των κεφαλαιοποιημένων κερδών να είναι μεγαλύτερη της πραγματικής καθαρής θέσης Ο Τύπος του Schmalenbach Ο Schmalenbach, ο επινοητής της μεθόδου, πρότεινε έναν τύπο όπου υπεισέρχεται η απόσβεση της υπεραξίας (goodwill). Ο συγκεκριμένος τύπος δέχεται ότι η απόσβεση της υπεραξίας γίνεται για περιορισμένα έτη, ενώ η μείωση των κερδών κατά το ποσό απόσβεσης της υπεραξίας γίνεται για όλη την διάρκεια των άπειρων ετών για τα οποία γίνεται η εκτίμηση της επιχείρησης. Ο τύπος είναι: R [(X S) n] Αξία Επιχείρησης = t Όπου: R = τα προβλεπόμενα ετήσια κέρδη X = η αξία της επιχείρησης S = η πραγματική καθαρή θέση X S = η αξία του goodwill n = ο προβλεπόμενος αριθμός ετών για την απόσβεση του goodwill t = το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης Η συγκεκριμένη μέθοδος κατακρίνεται επειδή δέχεται ότι η απόσβεση της υπεραξίας πρέπει να γίνεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών, ενώ η μείωση των κερδών κατά το ποσό της απόσβεσης της υπεραξίας, γίνεται για όλη την διάρκεια των άπειρων ετών, για τα οποία γίνεται η εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης. Επίσης προβλέπει ότι τα κέρδη θα παραμείνουν διαχρονικά σταθερά Ο τύπος FIDEX 7 Ο συγκεκριμένος τύπος παρουσιάστηκε από τον Maurice Regard, σε συνέδριο της ένωσης Ευρωπαίων Λογιστών, τον Σεπτέμβριο του Συντμημένος τίτλος της: Societe d expertise comptable fiduciaire de France 15

16 Σύμφωνα με τον τύπο, η αξία της επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία μιας σειράς χρεολυσιών που εκπροσωπούν το ετήσιο κέρδος που προβλέπεται για μια ορισμένη μελλοντική περίοδο. Ο Τύπος έχει ως εξής: Αξία Επιχείρησης = S * 1 (1 + I) ^ n + R i 1 1 (1 + I) ^ n όπου: S = η πραγματική καθαρή θέση R = το προβλεπόμενο ετήσιο κέρδος i = το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης των κερδών n = ο αριθμός των ετών που προβλέπεται ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιεί κέρδη Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, τα κέρδη υπολογίζονται ως χρεολύσια, και αθροιστικά με την πραγματική καθαρή θέση, υπολογίζεται η αξία της επιχείρησης. Αυτό όμως, προϋποθέτει ότι όλα τα κέρδη θα διανέμονται και δε θα γίνεται επανατοποθέτηση για επανεπένδυσή τους στην επιχείρηση. Επίσης, χρησιμοποιείται υψηλό ποσοστό κεφαλαιοποίησης της υπερπροσόδου για την εκτίμηση της επισφαλής της υπεραξίας Μέθοδος του γινομένου της Υπερπροσόδου επί τα Έτη Προβλεπόμενης Διάρκειας της Σύμφωνα με ορισμένους, η αβεβαιότητα της υπεραξίας και η διαχρονική της αξία μέσα στην επιχείρηση, θα πρέπει να προβλέπεται με την αποτίμηση της για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι ο εξής: 16

17 Αξία Επιχείρησης = ΠΚΘ + {ν [Κ (i* ΠΚΘ)]} 8, όπου: ν = η διάρκεια ζωής της υπεραξίας Κ = το προβλεπόμενο ετήσιο κέρδος i = το ποσοστό κεφαλαιοποίησης Στην μέθοδο αυτή, η επισφαλής της υπεραξίας εκτιμάται δίνοντας της περιορισμένη διάρκεια ζωής, ν ετών. Επίσης, λαμβάνει υπ όψη τα μελλοντικά ονομαστικά κέρδη και όχι την παρούσα αξία αυτών Μέθοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Για τον προσδιορισμό της αξίας των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων, υποδεικνύεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς η εξής μέθοδος: Πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος των καθαρών κερδών της τελευταίας πενταετίας με συντελεστή 12, το γινόμενο που προκύπτει προστίθεται στην πραγματική καθαρή θέση και το άθροισμα διαιρείται με 2. Πιο συγκεκριμένα: ΚΠΘ + (ΜΟΟΚ * 12) Αξία Επιχείρησης =, 2 όπου: ΚΠΘ = η καθαρή περιουσιακή θέση ΜΟΟΚ = το μέσο οργανικό κέρδος της τελευταίας πενταετίας Όσον αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι αποτιμά την αξία της επιχείρησης βάσει κερδών που αποτιμήθηκαν σε παρελθούσες χρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην απαιτούνται οι προσδοκίες που υπάρχουν, ούτε να αντικατοπτρίζεται με βεβαιότητα η πραγματική εικόνα της εταιρείας. 8 Υπεραξία = {ν [Κ (i + ΠΚΘ)]} 17

18 3 Παρουσίαση της Εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ΓEPMANOΣ ANΩNYMOΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPEIA HΛEKTPONIKOY KAI THΛEΠIKOINΩNIAKOY YΛIKOY ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, με το διακριτικό τίτλο «ΓEPMANOΣ A.B.E.E.», ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα (ΦEK 3971/ ) με Αριθμό Μητρώου Ανώνυμων Εταιρειών 20523/04/B/89/577 και έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου 2000 με τιμή 9500 δρχ ( 27.8). Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής της έχει ορισθεί σε ενενήντα έτη, δηλαδή μέχρι τις 31/12/ Όραμα Αποστολή - Αξίες Όραμα της εταιρείας αποτελεί η σύνδεση του καθημερινού ανθρώπου με την τεχνολογία. Για την πραγματοποίηση του ακολουθήθηκε η επιλογή της επένδυσης: Επένδυση στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών εντός και εκτός συνόρων, διαβλέποντας διεθνείς τάσεις και εξελίξεις. Επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη με στόχο τη συνεχή και αδιάλειπτη διάθεση πρωτοποριακών τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών στον καταναλωτή, και την παραγωγή καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών. Επένδυση στη συνεχή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του ομίλου στους τομείς της Τεχνολογίας και της Ενέργειας, τον τοποθετεί σε ηγετική θέση στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Αποστολή του είναι, αφενός η διατήρηση αυτής της θέσης, αφετέρου η δέσμευση προς το επενδυτικό κοινό για διαρκή διεύρυνση των εκτός συνόρων δραστηριοτήτων τόσο στον τομέα των Εξειδικευμένων Δικτύων Καταστημάτων Προϊόντων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών μέσω του 9 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

19 Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όσο και στον τομέα Παραγωγής και Διανομής Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Συστημάτων και Συσσωρευτών Ειδικών Προδιαγραφών μέσω του Βιομηχανικού Συγκροτήματος SUNLIGHT. Η μακρόχρονη πορεία του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σηματοδοτείται από πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Όμως, οι θεμελιώδεις αξίες του διατηρήθηκαν ακέραιες και συνοψίζονται σε πέντε αρχές, οι οποίες έχουν ως εξής: 1. Αξιοπιστία: τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς το επενδυτικό κοινό 2. Επιχειρηματικότητα 3. Πρωτοβουλία: αποτελεί σημείο εκκίνησης κάθε προσπάθειας 4. Ακεραιότητα: απαραίτητη προϋπόθεση κάθε επιλογής 5. Φιλικότητα: βάση στην οποία βασίζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις σε κάθε είδους συναλλαγή 3.3 Σκοπός Σκοπός 10 της Εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών) και πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, καθώς και ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού. β) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Internet, όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών. γ) Η εκπομπή σε ραδιοφωνική ή και τηλεοπτική συχνότητα, καλωδιακή ή ψηφιακή τηλεόραση, με τη συμμετοχή ή και τη σύσταση νομικών προσώπων ή άλλων φορέων. δ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, 10 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

20 συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, πώλησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και συντήρησης, απόκτησης, κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ε) Η απόκτηση κυριότητας, χρήσης ή εκμετάλλευσης, επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και κάθε άλλη συναφής πράξη σε σχέση με κάθε είδους σύστημα ακόμη και μελλοντικού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. στ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων / μοντέλων και πατέντων, όσον αφορά τις νέες ή και μελλοντικές υπηρεσίες δικτύου Internet, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων μέσω Internet. ζ) H ανάπτυξη και παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών, ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών Video, προσωπικών υπηρεσιών πολυμέσων. η) Η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η Διανομή Εμπορευμάτων και Προϊόντων. θ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ιδίως όσον αφορά εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση δικτύων καταστημάτων λιανικής πώλησης, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και εφαρμογές για καταστήματα λιανικής (retail systems) εν γένει. 3.4 Δραστηριότητες Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ δραστηριοποιούταν σε τρεις τομείς: το Δίκτυο καταστημάτων, το Δίκτυο Διανομής Λιανικών Προϊόντων και την Ενέργεια. Μετά την απόσχιση κλάδου και την πώληση θυγατρικών, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς: Το Δίκτυο Καταστημάτων και το Δίκτυο Διανομής Λιανικών Προϊόντων. Δευτερεύον τομέας δραστηριότητας είναι η εταιρεία E-Value. α) Δίκτυο Λιανικής Πώλησης: Το Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό Δίκτυο Καταστημάτων Τεχνολογίας στην Ευρώπη. Με 645 καταστήματα σε 4 χώρες - Ελλάδα Ρουμανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. - 20

21 καλύπτει μία περιοχή που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια καταναλωτών. H δυναμική ανάπτυξη του δικτύου στηρίχτηκε στην αξιοποίηση του συστήματος δικαιόχρησης franchising. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η ανάθεση στο δικαιοδόχο του δικαιώματος λιανικής πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, χρήσεως διακριτικού τίτλου και σήματος και τεχνογνωσίας. Βάσει των συμβολαίων αυτών η εταιρεία αναλαμβάνει την αρχική και περιοδική εκπαίδευση των δικαιοδόχων, την διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής, την διαφημιστική υποστήριξη και την διαμόρφωση του καταστήματος. Οι δικαιοδόχοι αναλαμβάνουν την ίδρυση, την αρχική οργάνωση, καθώς και την διοίκηση και την λειτουργία ενός καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ βάσει προδιαγραφών που τίθενται από την εταιρεία. Στο Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ο καταναλωτής βρίσκει μια πλήρη συλλογή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, στους τομείς της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ADSL και Internet, laptops, παιχνιδομηχανών και συσκευών ψηφιακής τεχνολογίας. Επίσης, σε κάθε κατάστημα λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα τεχνικού σέρβις. Παράλληλα, ο τομέας Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών υποστηρίζει διαρκώς τα Δίκτυα Πωλήσεων, ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα στους καταναλωτές, ενώ μέσω του ειδικού τμήματος Συμβούλων Τηλεπικοινωνίας Επιχειρήσεων, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας αιχμής σε κάθε επιχείρηση, ώστε οι στόχοι της να γίνουν πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα ο τομέας Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ενισχύει την δράση του Ομίλου σε τομείς όπως: κινητή κι σταθερή τηλεφωνία, Internet. β) Δίκτυο Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων: Η Διανομή Καταναλωτικών Προϊόντων ξεκίνησε την δράση της το 1984, αναλαμβάνοντας τότε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των κυλινδρικών μπαταριών TOSHIBA, για την Ελλάδα και αποτελεί μια από τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Σήμερα, διατηρεί την αποκλειστική διάθεση μπαταριών TOSHIBA για όλη την Ευρώπη και είναι ένα από τα πλέον σημαντικά Δίκτυα Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνάει το 30% γ) E-VALUE Α.Ε.: Η εταιρεία E-VALUE Α.Ε. δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 1999 στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Call 21

22 Center και Customer Relationship Management (CRM), με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων των συνεργατών της Δομή του Ομίλου Οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2006, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής, απαριθμούνται σε 17. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η μητρική, «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», από την οποία προέρχεται περισσότερο από το 80% του κύκλου εργασιών. Μέσω των θυγατρικών εταιρειών, ο όμιλος έχει παρουσία στο εξωτερικό, και πιο συγκεκριμένα στα Σκόπια, την Σερβία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Κύπρο, και την Πολωνία. Ύστερα από την πώληση των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό περιορίζονται στα Σκόπια, την Ρουμανία, την Βουλγαρία. Αναλυτικά, οι εταιρείες του ομίλου παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1 του παραρτήματος. 3.6 Μοντέλο Διοίκησης Εμπνευσμένο από το όραμα και τις αξίες που διέπουν την πορεία της εταιρίας από το ξεκίνημά της, ο Όμιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης, με διαδικασίες και δομές που αποσκοπούν στη δημιουργία αξίας στο καθημερινό πλαίσιο λειτουργίας και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό. Πέρα από την επιχειρηματική του διάσταση, ο Όμιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που απαρτίζεται από ανθρώπους σε 7 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Η ορθή διαχείριση αυτού του πολύτιμου κεφαλαίου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας και, κατά συνέπεια, επίτευξης των στόχων που έχει θέσει η εταιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις αγορές όπου έχει παρουσία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει υιοθετήσει ένα τεχνοκρατικό σύστημα οργάνωσης, ικανό να αντεπεξέλθει, τόσο στις απαιτήσεις της επιχειρηματικής θέσης της εταιρίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται, όσο και στη συνεχή ανάπτυξη και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του. 11 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

23 Αποσκοπώντας σε ένα σχήμα που διακρίνεται από ευελιξία και αποτελεσματικότητα και ανταποκρίνεται στις λειτουργικές και ενδοεπικοινωνιακές ανάγκες, η εταιρεία περιλαμβάνει 13 αυτόνομες διευθύνσεις, αναπτύσσοντας μια οριζόντια δομή οργάνωσης. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η απαλλαγή από γραφειοκρατικές πρακτικές και χρονοβόρες διαδικασίες, η ταχύτατη λήψη αποφάσεων, ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος και η αποφυγή επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Κάθε Διεύθυνση λειτουργεί αυτόνομα με τον επικεφαλής να αποτελεί μέλος της Επιτροπής Διοίκησης (Management Committee) του Ομίλου η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση όλων των σημαντικών θεμάτων για την εταιρία και τη λήψη αποφάσεων για την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων και στόχων. Με σαφείς στόχους και καθήκοντα για κάθε μέλος της ομάδας που την απαρτίζουν, η κάθε Διεύθυνση προάγει την αξιοκρατία και τη φιλικότητα στην καθημερινή της πρακτική, ενώ δημοκρατικές και ανοιχτές διαδικασίες καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Οργανόγραμμα Το οργανόγραμμα του Ομίλου είναι οριζόντιο και αυτό καθίσταται εύκολα διακριτό και στο παρακάτω διάγραμμα: Διάγραμμα 2.1 Οργανόγραμμα Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

24 3.7 Εταιρική Διακυβέρνηση Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αξία μιας επιχείρησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της, καθώς επιδρά καταλυτικά στην εμπιστοσύνη που λαμβάνει από την αγορά. Αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της αξίας αυτής προς όφελος των μετόχων και των ενδιαφερόμενων μερών, η Εταιρική Διακυβέρνηση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στον Όμιλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καταλαμβάνοντας σημαντική θέση στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης. Η ορθή, συνεπής και υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση διέπει την καθημερινή πρακτική του Ομίλου σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των μετόχων, της Διοίκησης και όλων όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης ανθρώπινο δυναμικό, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.τ.λ., σε όλες τις χώρες και όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Όπως επξηγείται και στο Ετήσιο Δελτίο του Ομίλου, αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη και υιοθέτηση αρχών σύμφωνων με τη σχετική εγχώρια νομοθεσία, διατάξεις και κανονισμούς, και με βέλτιστες πρακτικές και ελεγκτικά πρότυπα της διεθνούς επιχειρηματικής και οικονομικής κοινότητας, διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, την απαραίτητη ευελιξία για προσαρμογή σε νέες συνθήκες και εξελίξεις. Με στόχο την διαφάνεια και την αποδοτικότητα στη διαχείριση του οργανισμού, ο Όμιλος Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ διαθέτει σήμερα ένα οργανωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης αναφορικά, τόσο με τη σύνθεση και τον καθορισμό σαφών αρμοδιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιμέρους Επιτροπές και Διευθύνσεις, όσο και με εταιρικές διαδικασίες σε όλους τους άξονες των δραστηριοτήτων του. Αναλυτικά, οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζουν: Την σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου Τον σεβασμό και προστασία των μετόχων, καθώς και όσων βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με την εταιρία Τον συνεχή εντοπισμό και εξάλειψη των εγγενών επιχειρηματικών κινδύνων 24

25 Την εγκυρότητα της διακινούμενης πληροφορίας Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου συνθέτουν οκτώ μέλη, των οποίων η θητεία είναι πενταετής και δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Όπως ορίζει ο Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση μετά και την τροποποίησή του με τον Ν. 3091/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνόλου των μελών, ενώ τουλάχιστον δύο από τα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24/06/2004 (ΦΕΚ 9808/ ), η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2 του παραρτήματος Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Στο πλαίσιο τήρησης των σύγχρονων κανονισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης η Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων έχει επιφορτιστεί με το έργο ισότιμης πληροφόρησης μετόχων, αναλυτών και γενικότερα της επενδυτικής κοινότητας. Η έγκαιρη, με σαφήνεια και διαφάνεια, πληροφόρηση για τις επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου κρίνουν την αποτελεσματικότητα του τμήματος. Πιο αναλυτικά, το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων έχει την ευθύνη κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Επικοινωνίας με τη Θεσμική Κοινότητα καθώς επίσης και της εκ των προτέρων ανακοίνωσης μέσω του Τύπου και του Χρηματιστηρίου των συναντήσεών με αναλυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας, έχει καθιερωθεί conference call και web casting για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι παρουσιάσεις και το υλικό που διανέμεται κατά τις συναντήσεις είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα στην ενότητα Επενδυτικές Επιτροπή Επενδύσεων Η Επιτροπή Επενδύσεων εξετάζει και εισηγείται προς το Δ.Σ. επί των 25

26 σημαντικών κεφαλαιακών επενδύσεων της Εταιρίας. Αποτελείται από μέλη του Δ.Σ., μπορούν όμως να συμμετέχουν κατά περίπτωση και ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, τα οποία διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Τα μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. σε ετήσια βάση Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων Ο Όμιλός με βάση τις δραστηριότητές του είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που προκύπτουν από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων, όπως επίσης και σε πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους ρευστότητας. Η διαχείριση των κινδύνων αυτών επιδιώκει την πρόνοια έναντι κάθε αστάθμητου παράγοντα που πηγάζει από τη χρηματοοικονομική αγορά και μπορεί να επηρεάσει την οικονομική συνέπεια του Ομίλου. Οι κίνδυνοι αυτοί κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου έχει επιφορτιστεί την ευθύνη παρακολούθησής τους Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ο Όμιλος Γερμανός έχει περιορίσει την έκθεση στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών παρά την εκτεταμένη δραστηριότητα που διατηρεί σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κυρίως σε ευρώ (με κατασκευαστές, εμπόρους και παρόχους) και στις λίγες περιπτώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάποιο εναλλακτικό νόμισμα (τοπικό νόμισμα), χρησιμοποιεί φυσική αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, π.χ. δανεισμός στο τοπικό νόμισμα, εξουδετερώνοντας έτσι την έκθεση σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, το νόμισμα αναφοράς είναι το ΕΥΡΩ και οι μόνες συναλλαγματικές επιπτώσεις που δεν αντισταθμίζονται είναι οι επιπτώσεις από την μετατροπή στοιχείων του ισολογισμού που δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές Κίνδυνος Επιτοκίων Προκειμένου να ασκηθεί προληπτική πολιτική έναντι των επιτοκίων, η Οικονομική Διεύθυνση αξιολογεί σε μόνιμη βάση τις τάσεις σχετικά με αυτά. Αποφάσεις για την χρήση παράγωγων προϊόντων λαμβάνονται περιστασιακά, ανάλογα με την ανάγκη κάλυψης της έκθεσης στις μεταβολές που 26

27 σημειώνονται στα επιτόκια της αγοράς. Τέτοιου είδους κάλυψη αξιολογείται ως προς τις μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας και όχι για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία ακριβώς λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους βασίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο Επισημαίνεται ότι μετά την πλήρη αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων δανείων κατά το Μάιο του 2006, η έκθεση σε κίνδυνο από μεταβολή των επιτοκίων έχει εξαλειφθεί Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος από τις εμπορικές δραστηριότητες είναι χαμηλής στάθμης και ελέγξιμος. Ο έλεγχος πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζεται και στους δύο τομείς της δραστηριότητας: Δίκτυο Καταστημάτων, Δίκτυο Διανομής, προσαρμοσμένος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δραστηριότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης των υπολοίπων των πελατών είναι πλήρως μηχανογραφημένη. Η χορήγηση πίστωσης καθορίζεται μετά από έλεγχο και καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη όπου εγκρίνεται η χρήση ανώτατου ορίου στο ανοιχτό υπόλοιπο και στις ημέρες εξόφλησης του υπολοίπου. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι πληρωμής που ποικίλλουν από: αντικαταβολή μετρητοίς ή με επιταγές, προεμβάσματα, ενέγγυες πιστώσεις κλπ Κίνδυνος Ρευστότητας Η έκθεση του Ομίλου σε κινδύνους ρευστότητας αποτρέπεται από τις θετικές χρηματοροές και τις επαρκείς πιστωτικές γραμμές της εταιρίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου βασίζεται στο λιανικό εμπόριο, όπου η εποχικότητα παίζει κύριο ρόλο, υπάρχουν περίοδοι με υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Σε αυτές τις περιόδους, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις αρχές καλοκαιριού κλπ., η Εταιρία, προκειμένου να καλύψει την αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση, μπορεί να αυξήσει το επίπεδο των αποθεμάτων. Ταυτόχρονα, εξαιτίας των δυνατών χρηματοροών και της ικανότητας για δανεισμό με ευνοϊκούς όρους, η πολιτική της Εταιρίας είναι να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα των εκπτώσεων που παρέχονται από τους μεγάλους προμηθευτές κατά τη διάρκεια του έτους. Επισημαίνεται ότι μετά την πλήρη αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων 27

28 δανείων κατά το Μάιο του 2006, και την σημαντική ταμειακή εισροή από την πώληση μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου τον Σεπτέμβρη του 2006, η έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας, αυτήν την στιγμή, είναι μηδενική. 3.8 Στρατηγική Κοινωνικής Ευθύνης Στον Όμιλο Εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει επιτευχθεί ο συνδυασμός της επιχειρηματικής καινοτομίας με την έμπρακτη κοινωνική υπευθυνότητα. Οι αξίες που διέπουν τη φιλοσοφία, χαράσσουν τις επιχειρηματικές επιλογές και καθορίζουν την καθημερινή πρακτική της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, έχουν ως σημείο αναφοράς την υπεύθυνη συμπεριφορά και δράση απέναντι στον άνθρωπο και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για τον Όμιλο, η κοινωνική ευθύνη αποτελεί συστηματοποιημένο τμήμα της καθημερινής του πρακτικής. Εξελίσσοντας τους ανθρώπους του: Το δυναμικό της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανέρχεται σε εργαζομένους σε 7 χώρες. Προωθεί την αξία της συνεργασίας, αναγνωρίζοντας, τόσο την ομαδικότητα όσο και την ατομική συμβολή του κάθε μέλους στο τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ασφάλεια και η υγιεινή των ανθρώπων αποτελούν για τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ όχι απλά ένδειξη μέριμνας, αλλά απόδειξη σεβασμού ενός υπεύθυνου εργοδότη απέναντι στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρίας. Παράλληλα, φροντίζει για τη συνεχή ανέλιξη των στελεχών εξασφαλίζοντας για αυτούς ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Προσθέτοντας αξία στην καταναλωτική εμπειρία και την αγορά: Με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιείται, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η άρτια εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και την άμεση και προσωπική «σύνδεση του ανθρώπου με την τεχνολογία», διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό και τους συνεργάτες /προμηθευτές. Ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες: Με πίστη στην δύναμη των τοπικών κοινωνιών και σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, εντάσσεται η προώθηση του τοπικού management στις πάγιες επιλογές. Ενδυναμώνοντας την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση: 28

29 Αποσκοπώντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες, τόσο για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, όσο και για την ευαισθητοποίηση και την παρακίνηση της συμμετοχής της ευρύτερης κοινής γνώμης μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπως το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών DIAS και BAT. Παράλληλα, πραγματοποιούνται επενδύσεις σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για εναλλακτικές μορφές ενέργειας και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. 3.9 Πάγια Στοιχεία Τα πάγια στοιχεία που έχει στην κυριότητά της μια επιχείρηση, επηρεάζουν σημαντικά το ύψος του τιμήματος σε μια ενδεχόμενη αγοραπωλησία. Στον ισολογισμό, παρουσιάζεται η λογιστική τους αξία, η οποία περιέχει την αξία κτήσης, τις συσσωρευμένες αποσβέσεις τους και την υπεραξία, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά του υπουργείου οικονομικών κάθε τέσσερα χρόνια (2000, 2004, κοκ). Με άλλα λόγια, η αξία των παγίων στοιχείων παρουσιάζεται αναπροσαρμοσμένη, βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Η λογιστική αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων(γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός), της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ κατά την 31/12/06 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 29

30 Πίνακας 3.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 13 Λ.Α. 31/12/05 Μ.Λ.Α. Σ.Α. & Α.Α. Λ.Α. 31/12/06 Οικόπεδα & Κτίρια Μεταφορικά Μέσα & Μηχ/κός Εξοπλισμός Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση Σύνολο Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων ενεργητικού έναντι δανεισμού. Ακόμα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα καταστήματα λιανικής πώλησης με την ονομασία «GERMANOS», δεν ανήκουν στον όμιλο αλλά σε ιδιώτες, καθώς το δίκτυο έχει αναπτυχθεί με τη μέθοδο του franchising. Επίσης, η πραγματική αξία των παγίων στοιχείων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, βάση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, εκτιμάται ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη από ευρώ που φαίνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 13 Πηγή: Ετήσιο Δελτίο Χρήσης «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ»

31 4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιρείας Σ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί, θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί η Χρηματοοικονομική Θέση της εταιρείας την 31 η Δεκέμβρη 2006, καθώς επίσης και η πορεία της για την περίοδο Η επιλογή της χρονικής διάρκειας δεν είναι τυχαία, καθώς το 2000 η μετοχή της εταιρείας εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας, ενώ το 2006 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της εταιρείας από την Cosmoholding Cyprus Ltd. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τα βασικά στοιχεία των παρακάτω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, τα οποία θα χρειαστούμε για τον υπολογισμό των δεικτών: τον Ισολογισμό: Δείχνει την Οικονομική Θέση της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη στιγμή, που συνήθως είναι η 31/12 κάθε χρόνο, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης: Δείχνει τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της επιχείρησης για μια χρονική περίοδο, που συνήθως είναι ένα έτος. Σε κάποια στοιχεία, ειδικά του ισολογισμού 14 αναμένεται να παρατηρηθούν ακραίες μεταβολές για το έτος Αποτελούν απόρροια της αγοραπωλησίας και γι αυτό δεν πρέπει να ληφθούν υπ όψη κατά την αξιολόγηση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση θα επισημαίνεται. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα χρησιμοποιηθούν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που θεωρούμε κατάλληλους για την αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης αυτά τα 6 χρόνια. Για τους αριθμοδείκτες που περιλαμβάνουν στοιχεία από τον Ισολογισμό και από τα Αποτελέσματα Χρήσης, όσον αφορά τα στοιχεία που προέρχονται από τον Ισολογισμό, θα χρησιμοποιούμε τον μέσο όρο της παρούσας και της προηγούμενης χρήσης. Αυτό είναι αναγκαίο, γιατί ο ισολογισμός εκφράζει την οικονομική θέση της επιχείρησης μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης δείχνουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας της για μια χρονική περίοδο. 14 Ο ισολογισμός εκφράζει την Χρηματοοικονομική Θέση της επιχείρησης μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι περίοδο 31

32 4.1 Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού Σ αυτό το σημείο, θα αναλύσουμε τα βασικότερα στοιχεία του ισολογισμού 1516 του ομίλου, ώστε να μπορούμε να σχηματίσουμε μια πρώτη άποψη για την χρηματοοικονομική θέση στην οποία βρίσκεται την 31 η Δεκέμβρη 2006, λίγες ημέρες μετά την μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου στην Cosmote Στοιχεία Ενεργητικού Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ το 2006, ενώ το 2000 ήταν ευρώ. Δηλαδή, παρουσιάζει συνολική αύξηση της τάξης του 36% από την στιγμή της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο μέχρι την πώλησή της, παρ όλο που το 2006 μειώνεται κατά 9,75%. Αυτά φαίνονται και στο διάγραμμα που ακολουθεί. Η αύξηση κρίνεται, κατ αρχήν, θετική, καθώς εκφράζει μεγέθυνση του ομίλου. Όμως, για πιο ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να εξεταστεί μαζί με την διάρθρωση του πάγιου και του κυκλοφορούντος ενεργητικού ως προς το συνολικό. 15 Στο παράρτημα αναρτώνται συγκεντρωτικός πίνακας για όλη την περίοδο ανάλυσης και οι επίσημες δημοσιευμένες καταστάσεις της εταιρείας επιχείρησης 16 Τα έτη 200, 2001, τα ποσά ήταν δημοσιευμένα εκφρασμένα σε εκατομμύρια δραχμές. Στην εργασία έχουν μετατραπεί σε χιλιάδες ευρώ, εκτός από τις επίσημες καταστάσεις της του παραρτήματος 32

33 Πάγιο Ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό / Συνολικό Ενεργητικό Η σχέση του παγίου προς το συνολικό ενεργητικό για όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο κρίνεται ικανοποιητική, καθώς κυμαίνεται από 1/3 έως 1/2 που άγγιξε το 2005 με συνεχή και σταθερή αύξηση ετησίως. Για το έτος 2006, η κατακόρυφη πτώση στο μόλις 1/5 επί του συνόλου οφείλεται στην απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου του ομίλου, ο οποίος είχε υπό την κυριότητά του ενσώματες ακινητοποιήσεις μεγάλης αξίας. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να μας παρασύρει κατά την διαδικασία αξιολόγησης, καθώς η ακραία αυτή μεταβολή αλλοιώνει τον μέσο όρο του δείκτη και την εικόνα της πορείας της επιχείρησης για το σύνολο της περιόδου. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να συνυπολογιστεί κατά την αποτίμηση, καθώς ο όμιλος έχει συρρικνωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη χρήσης. Τα παραπάνω απεικονίζονται και διαγραμματικά: Στο διάγραμμα που προηγείται, φαίνεται ξεκάθαρα η σταθερή ανοδική πορεία της σχέσης του παγίου προς το συνολικό ενεργητικό. Η σχέση του κυκλοφορούντος προς το συνολικό αναμένεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη, αλλά αυτό θα το αναλύσουμε σε παρακάτω ενότητα, στην οποία θα το συνδυάσουμε με την ρευστότητα της επιχείρησης και την ικανότητά της να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 33

34 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Για όλη την χρονική διάρκεια που αναλύουμε την επιχείρηση, αποτελούν περίπου τα 3/4 με 4/5 του παγίου ενεργητικού και το 1/4 με 1/5 του Συνολικού. Η αναλογία κρίνεται θετική, γιατί δείχνει ότι η επιχείρηση στηρίζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα για την λειτουργία των δικών της δραστηριοτήτων. Το 2006, η αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων μειώνεται κατά 48%, λόγω της απόσχισης του κλάδου που έχει προαναφερθεί. Διάγραμμα 4.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις/ Πάγιο Ενεργητικό Από το γράφημα βλέπουμε, ότι το ποσοστό των ενσώματων ακινητοποιήσεων στο σύνολο του παγίου ενεργητικού προσεγγίζει το ποσοστό του 80%. Η εξαίρεση που παρατηρείται κατά το 2005, είναι προϊόν της αύξησης του συνολικού παγίου λόγω αύξησης των συμμετοχών και των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και της παράλληλης μείωσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε πώληση εγκαταστάσεων και επένδυσε σε άλλες εταιρείες, θυγατρικές ή μη. Η απόσχιση του κλάδου το 2006 δεν είναι απρόοπτη, και οι ενέργειες που μόλις περιγράψαμε προϊδεάζουν γι αυτόν τον σχεδιασμό από το Βραχυπρόθεσμα, αν η πώληση ήταν αποφασισμένη από το 2005,μπορούμε να πούμε ότι κρίνεται επιτυχής αυτή η κίνηση. Κοιτώντας τον κύκλο εργασιών 34

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εισηγήτρια: Ευαγγέλια Σωτηρίου Α.Μ.77 Επιβλέπων: Εμμανουήλ Καράμπελας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα:

Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. Διπλωματική εργασία με θέμα: Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 B. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΙΑΤΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. Σπουδάστριες: ΛΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας)

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα