Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Βασιλική Μακρή Ε. Παναγιωτοπούλου Τηλέφωνο : , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ6 ΑΠΟΦΑΣΗ Fax : , ΘΕΜΑ: Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 4. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1/31

2 6. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 7. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39, παρ. 4 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α) και ισχύει. 10. Τις διατάξεις του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α) «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία». 11. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΥΕ ΕΔ), ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α). 12. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2126/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία τροποποίησε την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είχε τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 756/ (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων ΥΠΕΠΘ. 13. Το άρθρο 11 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α) «περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού». 14. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α) «περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ». 15. Την υπ αρ. πρωτ. 141/ (ΦΕΚ 269/Β) ΥΑ «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΔΒΜΘ», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 16. Την υπ αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/ (ΦΕΚ 1222/Β) Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥπΕΠΘ». 17. Την υπ αρ. πρωτ. 4327/2010 ΥΑ (1387Β) τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ. 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΔΒΜΘ». 18. Το υπ αρ. 118 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 152/Β/ ) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 19. Την αρ. πρωτ. Φ.908/90508/Η/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 322/Υ.Ο.Δ.Δ./ ), σύμφωνα με την οποία διορίζεται ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 20. Την υπ αριθ /ΣΤ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1717/Β / ) περί μεταβιβάσεως δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 21. Το υπ αρ. πρωτ. 33/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΔΒΜΘ, όπως ισχύει. 2/31

3 22. Τις αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠEΔΒΜ 19837/ και 19838/ και 19839/ Αποφάσεις Τροποποίησης των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στο πλαίσιο των ΑΠ 1 ΑΠ2 και ΑΠ3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 23. Τα Τεχνικά Δελτία και τα τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 24. Την υπ αρ. πρωτ. 3457/ Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». 25. Την υπ αρ. πρωτ. 4643/ Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου του Υποέργου 1 «Οργάνωση, σχεδιασμός και διοίκηση της Πράξης» των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». 26. Τις υπ αρ. πρωτ. 6677/ και 6678/ Αποφάσεις για την έγκριση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από τον Τελικό Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση, Σχεδιασμός και Διοίκηση της Πράξης», στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στο πλαίσιο των ΑΠ1 και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 27. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης και ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 28. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 17, παρ. 4 και 5 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 29. Του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων». 30. Του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 31. Του άρθρου 6, παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α / ), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008, του άρθρου 6 του ν. 3848/2010, προστέθηκε με του άρθρου 26 περίπτωση β της παραγράφου 9 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/ τ. Α ) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 59 παρ. 1 και το άρθρο 60, παρ.4, περ. ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/ τ. Α ). 32. Το άρθρο 16 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/ τ. Α ) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 33. Το άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/ τ. Α ) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». 34. Τις διατάξεις της αριθ /Δ2/ (ΦΕΚ 465/τ. Β / ) Ρυθμιστικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε. 35. Των άρθρων 2 και 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 36. Του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α) «Οργάνωση και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 37. Του άρθρου 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α) «Θέματα Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις». 38. Του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 3/31

4 39. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 40. τη με αριθ. πρωτ /ΣΤ5/ και θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667/τ. Β / ), 41. Του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Β. Τις αποφάσεις: /Γ6/ (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους , /Γ6/ με θέμα: «Κύρωση Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων. 3. Το υπ αριθ. πρωτ /Γ6/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Προσδιορισμός αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο των Πράξεων Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» Γ. Την ανάγκη πρόσληψης διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», ως εξής: Α. Αναπληρωτές ΠΕ70 ΕΑΕ: ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΜΠΑΝAΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 2 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 3 Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 4 Ειδική Αγωγή ΑΙΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 5 Braille ΚΑΝΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 6 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 7 Ειδική Αγωγή ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 8 Ειδική Αγωγή ΚΑΒΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 9 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 10 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 11 Ειδική Αγωγή ΞΥΠΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα 12 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 4/31

5 13 Ειδική Αγωγή ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 14 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 15 Ειδική Αγωγή ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 16 Ειδική Αγωγή ΓΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 17 Ειδική Αγωγή ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 18 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 19 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 20 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 21 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 22 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 23 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 24 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 25 Ειδική Αγωγή ΚΩΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 26 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 27 Ειδική Αγωγή ΖΟΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 28 Ειδική Αγωγή ΝΙΔΕΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 29 Ειδική Αγωγή ΠΗΓΑΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 30 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΩΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 31 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 32 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 33 Ειδική Αγωγή ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ηράκλειο 34 Ειδική Αγωγή ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ70.50 Α-Γ Αθηνών 35 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Ρέθυμνο 36 Ειδική Αγωγή ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Χανιά 37 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Κιλκίς 38 Ειδική Αγωγή ΣΠΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 39 Ειδική Αγωγή ΛΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Μεσσηνία ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ- 40 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 41 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ροδόπη 42 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Καρδίτσα 43 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 44 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Εύβοια 45 Ειδική Αγωγή ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ-ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 46 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Αχαΐα 47 Ειδική Αγωγή ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα 48 Ειδική Αγωγή ΒΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 49 Ειδική Αγωγή ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 50 Ειδική Αγωγή ΓΛΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 51 Ειδική Αγωγή ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 52 Ειδική Αγωγή ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 53 Ειδική Αγωγή ΦΩΚΑΕΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 54 Ειδική Αγωγή ΣΑΣΛΗΣ-ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ηράκλειο 55 Ειδική Αγωγή ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κιλκίς 56 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50 Α-Καρδίτσα 57 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 58 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 59 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 60 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 61 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Βοιωτία 62 Ειδική Αγωγή ΝΤΟΣΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 63 Ειδική Αγωγή ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 64 Ειδική Αγωγή ΣΑΒΒΑ ΕΥΡΙΚΟΜΗ ΘΕΡΑΠΩΝ ΠΕ70.50 Α-Α Λέσβου 65 Ειδική Αγωγή ΤΖΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 5/31

6 66 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΟΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα 67 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κυκλάδες 68 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 69 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λασίθι 70 Ειδική Αγωγή ΜΠΕΚΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 71 Ειδική Αγωγή ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 72 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 73 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 74 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 75 Ειδική Αγωγή ΤΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΟΥΜ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 76 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 77 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 78 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 79 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 80 Ειδική Αγωγή ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 81 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΘΕΟΔΟΤΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 82 Ειδική Αγωγή ΦΕΤΣΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΤΣΙΑΚΜΑΚΗ- 83 Ειδική Αγωγή ΚΩΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 84 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΛΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 85 Ειδική Αγωγή ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 86 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 87 Ειδική Αγωγή ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 88 Ειδική Αγωγή ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 89 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 90 Ειδική Αγωγή ΞΩΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 91 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΜΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 92 Ειδική Αγωγή ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 93 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 94 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΑΡΕ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 95 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 96 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 97 Ειδική Αγωγή ΧΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 98 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 99 Ειδική Αγωγή ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 100 Ειδική Αγωγή ΜΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 101 Ειδική Αγωγή ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 102 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΥΧΟΡΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 103 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 104 Ειδική Αγωγή ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 105 Ειδική Αγωγή ΙΝΤΖΕ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 106 Ειδική Αγωγή ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 107 Ειδική Αγωγή ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 108 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 109 Ειδική Αγωγή ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 110 Ειδική Αγωγή ΚΑΪΔΑΝΤΖΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 111 Ειδική Αγωγή ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 112 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 113 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 114 Ειδική Αγωγή ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΠΙΕΤΖΙΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 115 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 116 Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 117 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 118 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 6/31

7 119 Ειδική Αγωγή ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 120 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 121 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 122 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 123 Ειδική Αγωγή ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 124 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 125 Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 126 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 127 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΝΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 128 Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 129 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 130 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 131 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΡΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 132 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 133 Ειδική Αγωγή ΣΙΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 134 Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 135 Ειδική Αγωγή ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 136 Ειδική Αγωγή ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 137 Ειδική Αγωγή ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 138 Ειδική Αγωγή ΤΑΛΙΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 139 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 140 Ειδική Αγωγή ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 141 Braille ΤΣΙΝΤΑΒΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 142 Ειδική Αγωγή ΜΑΛΛΗ-ΠΟΛΛΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 143 Braille ΚΑΡΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 144 Ειδική Αγωγή ΦΑΚΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 145 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΣΛΑΒΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 146 Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 147 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΙΖΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 148 Ειδική Αγωγή ΡΗΓΟΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Α Πειραιά 149 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 150 Braille ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ιωαννίνων 151 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δωδεκάνησα 152 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 153 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 154 Ειδική Αγωγή ΚΙΡΚΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 155 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 156 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κυκλάδες 157 Ειδική Αγωγή ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Πέλλα 158 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΕ70.50 Α-Πέλλα 159 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 160 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Καρδίτσα 161 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κέρκυρα 162 Ειδική Αγωγή ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Ξάνθη 163 Ειδική Αγωγή ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Σάμου 164 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 165 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 166 Ειδική Αγωγή ΣΕΡΜΠΕΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 167 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70.50 Α-Αχαΐα 168 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 169 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΤΣΦΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 170 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 171 Ειδική Αγωγή ΔΡΟΣΟΥ ΘΕΩΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 172 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 7/31

8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 173 Ειδική Αγωγή ΞΥΠΟΛΙΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 174 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 175 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΡΙΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα 176 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λασίθι 177 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ζάκυνθος 178 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ρέθυμνο 179 Ειδική Αγωγή ΠΙΡΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 180 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 181 Ειδική Αγωγή ΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 182 Ειδική Αγωγή ΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 183 Ειδική Αγωγή ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 184 Ειδική Αγωγή ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 185 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β Σάμου 186 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 187 Ειδική Αγωγή ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 188 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 189 Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 190 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 191 Ειδική Αγωγή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 192 Ειδική Αγωγή ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 193 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 194 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αρκαδία 195 Ειδική Αγωγή ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 196 Ειδική Αγωγή ΤΡΑΧΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 197 Ειδική Αγωγή ΓΚΑΪΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 198 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 199 ΕΝΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 200 Ειδική Αγωγή ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 201 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Αρκαδία 202 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ιωαννίνων 203 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 204 Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 205 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 206 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 207 Ειδική Αγωγή ΑΚΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 208 Ειδική Αγωγή ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ ΜΕΧΜΕΤ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 209 Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 210 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 211 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 212 Ειδική Αγωγή ΡΙΤΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 213 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΔΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 214 Ειδική Αγωγή ΠΡΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 215 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ ΑΡΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 216 Ειδική Αγωγή ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 217 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 218 Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 219 Ειδική Αγωγή ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι 220 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 221 Ειδική Αγωγή ΣΤΟΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Λέσβου 222 Ειδική Αγωγή ΣΦΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 223 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 224 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΜΥΡΤΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 225 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΙΑΡΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 8/31

9 226 Ειδική Αγωγή ΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ρέθυμνο 227 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 228 Ειδική Αγωγή ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 229 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 230 Ειδική Αγωγή ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι 231 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Λέσβου 232 Braille ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 233 Ειδική Αγωγή ΛΑΪΝΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 234 Ειδική Αγωγή ΚΟΚΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος 235 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 236 Ειδική Αγωγή ΛΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 237 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- 238 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 239 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 240 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΚΟΥ ΑΝΙΛΑ ΓΚΕΡΚΙ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 241 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 242 Ειδική Αγωγή ΣΚΟΥΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 243 Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 244 Ειδική Αγωγή ΛΕΙΜΩΝΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 245 Ειδική Αγωγή ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 246 Ειδική Αγωγή ΣΟΡΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 247 Ειδική Αγωγή ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 248 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΗ ΟΛΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 249 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΟΥΜΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 250 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 251 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 252 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 253 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΡΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 254 Ειδική Αγωγή ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 255 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 256 Ειδική Αγωγή ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 257 Ειδική Αγωγή ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 258 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 259 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 260 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 261 Ειδική Αγωγή ΒΑΝΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΦΟΝΣΟ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 262 Ειδική Αγωγή ΔΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 263 Ειδική Αγωγή ΜΙΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 264 Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 265 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 266 Ειδική Αγωγή ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 267 Ειδική Αγωγή ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 268 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 269 Ειδική Αγωγή ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 270 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΥΧΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 271 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 272 Ειδική Αγωγή ΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης ΕΙΡΗΝΗ- 273 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 274 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 275 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΑΠΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 276 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 277 Ειδική Αγωγή ΕΠΙΔΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 278 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 9/31

10 279 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΠΓΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 280 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 281 Ειδική Αγωγή ΣΙΑΠΚΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 282 Ειδική Αγωγή ΑΔΡΙΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι 283 Ειδική Αγωγή ΚΟΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 284 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 285 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 286 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 287 Ειδική Αγωγή ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 288 Ειδική Αγωγή ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗ ΑΝΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 289 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 290 Ειδική Αγωγή ΚΕΡΜΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 291 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 292 Ειδική Αγωγή ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 293 Ειδική Αγωγή ΔΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Σέρρες 294 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 295 Ειδική Αγωγή ΖΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 296 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 297 Ειδική Αγωγή ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 298 Ειδική Αγωγή ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 299 Ειδική Αγωγή ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 300 Ειδική Αγωγή ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 301 Ειδική Αγωγή ΚΑΦΕ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 302 Ειδική Αγωγή ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 303 Ειδική Αγωγή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 304 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αρκαδία 305 Ειδική Αγωγή ΔΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 306 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 307 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 308 Ειδική Αγωγή ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗ ΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 309 Ειδική Αγωγή ΚΩΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 310 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 311 Braille ΚΑΝΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 312 Braille ΓΚΟΡΕ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 313 Ειδική Αγωγή ΜΑΤΣΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα 314 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 315 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γρεβενά 316 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 317 Ειδική Αγωγή ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 318 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 319 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΝΤΑ ΚΑΛΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 320 Ειδική Αγωγή ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 321 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 322 Ειδική Αγωγή ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑ Ειδική Αγωγή ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΜΙΝΟΔΩΡΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 324 Ειδική Αγωγή ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 325 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 326 Ειδική Αγωγή ΣΑΜΣΑΚΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 327 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 328 Ειδική Αγωγή ΜΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 329 Ειδική Αγωγή ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 330 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 331 Ειδική Αγωγή ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 10/31

11 332 Ειδική Αγωγή ΓΚΑΖΕΠΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 333 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 334 Ειδική Αγωγή ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 335 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 336 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΜΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 337 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΑΘΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 338 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 339 Ειδική Αγωγή ΛΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 340 Ειδική Αγωγή ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 341 Ειδική Αγωγή ΑΡΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 342 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 343 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 344 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 345 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 346 Ειδική Αγωγή ΖΑΖΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 347 Ειδική Αγωγή ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 348 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 349 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γρεβενά 350 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 351 Ειδική Αγωγή ΠΡΟΪΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 352 Ειδική Αγωγή ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 353 Ειδική Αγωγή ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 354 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 355 Ειδική Αγωγή ΤΟΚΑΤΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΛΗΜΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 356 Ειδική Αγωγή ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 357 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 358 Ειδική Αγωγή ΚΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 359 Ειδική Αγωγή ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 360 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 361 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 362 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα 363 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 364 Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΕΡΨΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 365 Ειδική Αγωγή ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 366 Ειδική Αγωγή ΒΑΛΑΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 367 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 368 Ειδική Αγωγή ΜΙΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 369 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 370 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 371 Ειδική Αγωγή ΚΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 372 Ειδική Αγωγή ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 373 Ειδική Αγωγή ΒΛΑΧΟΥ ΡΟΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 374 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 375 Ειδική Αγωγή ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 376 Ειδική Αγωγή ΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Λασίθι 377 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 378 Ειδική Αγωγή ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 379 Ειδική Αγωγή ΖΕΒΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 380 Ειδική Αγωγή ΜΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 381 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 382 Ειδική Αγωγή ΜΕΛΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 383 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 384 Ειδική Αγωγή ΜΠΕΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 385 Ειδική Αγωγή ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 11/31

12 386 Ειδική Αγωγή ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 387 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 388 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 389 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 390 Ειδική Αγωγή ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 391 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 392 Ειδική Αγωγή ΣΟΥΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 393 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 394 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 395 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 396 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 397 Ειδική Αγωγή ΣΕΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 398 Ειδική Αγωγή ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 399 Ειδική Αγωγή ΠΑΓΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 400 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 401 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 402 Ειδική Αγωγή ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 403 Ειδική Αγωγή ΦΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 404 Ειδική Αγωγή ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 405 Ειδική Αγωγή ΓΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 406 Ειδική Αγωγή ΛΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 407 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 408 Ειδική Αγωγή ΤΖΑΦΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 409 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 410 Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 411 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 412 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 413 Ειδική Αγωγή ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 414 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 415 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 416 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 417 Ειδική Αγωγή ΔΕΡΝΙΚΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος 418 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 419 Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 420 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 421 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 422 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 423 Ειδική Αγωγή ΓΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 424 Ειδική Αγωγή ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 425 Ειδική Αγωγή ΜΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 426 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 427 Ειδική Αγωγή ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 428 Ειδική Αγωγή ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 429 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 430 Ειδική Αγωγή ΛΑΥΔΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 431 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 432 Ειδική Αγωγή ΧΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Καβάλας 433 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 434 Ειδική Αγωγή ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 435 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Χανιά 436 Ειδική Αγωγή ΠΕΪΝΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 437 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΑΘΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 438 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 439 Ειδική Αγωγή ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 12/31

13 440 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΜΠΑΡΓΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 441 Ειδική Αγωγή ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 442 Ειδική Αγωγή ΔΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 443 Ειδική Αγωγή ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 444 Ειδική Αγωγή ΒΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 445 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 446 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 447 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γρεβενά 448 Ειδική Αγωγή ΖΑΚΥΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 449 Ειδική Αγωγή ΟΥΡΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 450 Ειδική Αγωγή ΛΑΪΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 451 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 452 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 453 Ειδική Αγωγή ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 454 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 455 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 456 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 457 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΛΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία 458 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 459 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΛΩΝΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 460 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 461 Ειδική Αγωγή ΦΑΣΟΛΑ ΔΟΜΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 462 Ειδική Αγωγή ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 463 Ειδική Αγωγή ΧΑΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 464 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 465 Ειδική Αγωγή ΚΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 466 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 467 Ειδική Αγωγή ΖΑΡΔΑΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 468 Ειδική Αγωγή ΦΥΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 469 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 470 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 471 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 472 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 473 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΝΑΚΑ ΒΑΡΒΑΡA ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 474 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Σάμου 475 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Πειραιά 476 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 477 Ειδική Αγωγή ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 478 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 479 Ειδική Αγωγή ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 480 Ειδική Αγωγή ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 481 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 482 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΑΦΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 483 Ειδική Αγωγή ΒΙΕΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΙΤΣΟ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 484 Ειδική Αγωγή ΚΟΚΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡ ΠΕ71 Α-Κορινθία 485 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 486 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 487 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 488 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 489 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αρτα 490 Ειδική Αγωγή ΒΡΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 491 Ειδική Αγωγή ΚΑΟΥΝΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 492 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 493 Ειδική Αγωγή ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΘΕΜΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Α Σάμου 13/31

14 494 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 495 Ειδική Αγωγή ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 496 Ειδική Αγωγή ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 497 Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 498 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 499 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 500 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 501 Ειδική Αγωγή ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 502 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 503 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 504 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 505 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 506 Ειδική Αγωγή ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 507 Ειδική Αγωγή ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 508 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΡΑ ΒΑΪΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 509 Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 510 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 511 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΕΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 512 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΤΣΙΜΑΚΑ ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 513 Ειδική Αγωγή ΚΕΚΛΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 514 Ειδική Αγωγή ΒΙΣΒΙΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 515 Ειδική Αγωγή ΤΑΤΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 516 Ειδική Αγωγή ΧΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 517 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 518 Ειδική Αγωγή ΟΜΕΡ ΧΑΣΑΝ ΑΧΜΕΤ ΑΪΣΕ ΑΧΜΕΤ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 519 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 520 Ειδική Αγωγή ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 521 Ειδική Αγωγή ΣΠΕΝΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 522 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΚΙΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 523 Ειδική Αγωγή ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 524 Ειδική Αγωγή ΟΛΟΚΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 525 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 526 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 527 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα 528 Ειδική Αγωγή ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 529 Ειδική Αγωγή ΛΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 530 Ειδική Αγωγή ΤΖΕΚΟΥ ΔΡΟΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 531 Ειδική Αγωγή ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 532 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 533 Ειδική Αγωγή ΒΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 534 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 535 Ειδική Αγωγή ΜΗΛΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 536 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 537 Ειδική Αγωγή ΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 538 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 539 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 540 Ειδική Αγωγή ΔΟΞΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 541 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 542 Ειδική Αγωγή ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 543 Ειδική Αγωγή ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 544 Ειδική Αγωγή ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 545 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα 546 Ειδική Αγωγή ΜΕΛΕΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 547 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 14/31

15 548 Ειδική Αγωγή ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 549 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 550 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 551 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 552 Ειδική Αγωγή ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 553 Ειδική Αγωγή ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 554 Ειδική Αγωγή ΚΕΤΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ρέθυμνο 555 Ειδική Αγωγή ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 556 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 557 Ειδική Αγωγή ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 558 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 559 Ειδική Αγωγή ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 560 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 561 Ειδική Αγωγή ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 562 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 563 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΩΤΙΔΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 564 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Θεσπρωτία 565 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 566 Ειδική Αγωγή ΝΟΤΗ ΣΤΑΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛEIΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 567 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 568 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 569 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 570 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος 571 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 572 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 573 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 574 Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 575 Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 576 Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 577 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 578 Ειδική Αγωγή ΞΗΡΑΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 579 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 580 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 581 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 582 Ειδική Αγωγή ΔΑΟΥΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 583 Ειδική Αγωγή ΓΚΕΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 584 ΕΝΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ιωαννίνων 585 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 586 Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 587 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 588 Ειδική Αγωγή ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 589 Ειδική Αγωγή ΜΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 590 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 591 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 592 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 593 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 594 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 595 Ειδική Αγωγή ΣΟΥΡΙΔΗ ΟΛΓΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 596 Ειδική Αγωγή ΡΑΜΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 597 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 598 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 599 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 600 Ειδική Αγωγή ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 601 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 15/31

16 602 Braille ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 603 Ειδική Αγωγή ΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 604 Ειδική Αγωγή ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 605 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 606 Ειδική Αγωγή ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 607 Braille ΤΣΙΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 608 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 609 Ειδική Αγωγή ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 610 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 611 Ειδική Αγωγή ΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 612 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 613 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 614 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 615 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 616 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 617 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 618 Ειδική Αγωγή ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 619 Ειδική Αγωγή ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 620 Ειδική Αγωγή ΖΟΥΜΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 621 Ειδική Αγωγή ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 622 Ειδική Αγωγή ΣΤΟΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 623 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 624 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 625 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 626 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 627 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 628 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 629 ΕΝΓ ΠΤΩΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 630 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 631 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 632 Ειδική Αγωγή ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 633 Ειδική Αγωγή ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 634 Ειδική Αγωγή ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 635 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 636 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΡΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 637 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 638 Ειδική Αγωγή ΤΑΡΛΑ ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λευκάδα 639 Ειδική Αγωγή ΣΦΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Χανιά 640 Ειδική Αγωγή ΓΑΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 641 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 642 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 643 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΝΟΥ-ΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 644 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 645 Ειδική Αγωγή ΤΑΣΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 646 Ειδική Αγωγή ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 647 Ειδική Αγωγή ΗΛΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 648 Ειδική Αγωγή ΧΡΗΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 649 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 650 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 651 Ειδική Αγωγή ΚΡΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 652 Ειδική Αγωγή ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Ημαθία 653 Ειδική Αγωγή ΓΑΡΟΥΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 654 Ειδική Αγωγή ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 655 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΖΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Καβάλας 16/31

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,07/03/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ εν ελλείψει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Απρ 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΩΝ (50) 21/4/2013 Πρωί ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 1 1 124526 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΝΑΟ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΔΡ 03:13.44 2 155835 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1997 Α.Σ."ΑΤΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Κατερίνη, 16 Αυγούστου 2011 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Νεστορίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Νεστορίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ 14 Μαΐου 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο Δήμαρχος 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail: eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 16/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγαμο ς/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι. Μέλος Τρίτεκνης Οικογένειας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. από 0,00 έως και 6.900,00. Με προστατευ όμενα μέλη

Έγγαμο ς/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι. Μέλος Τρίτεκνης Οικογένειας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. από 0,00 έως και 6.900,00. Με προστατευ όμενα μέλη α/α κωδικοί θέσεων 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΥ ΑΔΤ ΑΜΚΑ ΑΜ.ΙΚΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 18/5/1986 Γ Χ296170 1,8059E+10 7347379 Μακροχρόνια τέκνο ς/-η 0,00 00

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. SINAJ DRITAN 2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ- ΜΑΡΙΑ 3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 4. ΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 5. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 6. ΓΑΛΗΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7. ΓΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 8. ΣΕΛΜΑΝΗ ΜΑΛΕΒΗ 9. ΣΤΕΡΠΗ ΕΛΕΝΗ 10. ΠΑΤΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ευαγγελία Τσιμιζηλή 1013, 1014 φαξ 2109223683

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ευαγγελία Τσιμιζηλή 1013, 1014 φαξ 2109223683 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ευαγγελία Τσιμιζηλή 1013, 1014 φαξ 2109223683 ΑΝΤIΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ φαξ 2109222890 Ευγενία Πανταζοπούλου 1015 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 1649/29-6-2015 Σελίδα 1 από 13 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΣΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 11/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΣΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 11/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΛΩΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤ. Ε.Σ.Υ. 1/10/2012 Ενεργής Γενική Εφημερία ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 3 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα