Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Βασιλική Μακρή Ε. Παναγιωτοπούλου Τηλέφωνο : , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ6 ΑΠΟΦΑΣΗ Fax : , ΘΕΜΑ: Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 4. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1/31

2 6. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 7. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39, παρ. 4 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α) και ισχύει. 10. Τις διατάξεις του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α) «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία». 11. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΥΕ ΕΔ), ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α). 12. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2126/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία τροποποίησε την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είχε τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 756/ (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων ΥΠΕΠΘ. 13. Το άρθρο 11 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α) «περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού». 14. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α) «περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ». 15. Την υπ αρ. πρωτ. 141/ (ΦΕΚ 269/Β) ΥΑ «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΔΒΜΘ», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 16. Την υπ αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/ (ΦΕΚ 1222/Β) Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥπΕΠΘ». 17. Την υπ αρ. πρωτ. 4327/2010 ΥΑ (1387Β) τροποποίηση της υπ αρ. πρωτ. 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΔΒΜΘ». 18. Το υπ αρ. 118 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 152/Β/ ) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 19. Την αρ. πρωτ. Φ.908/90508/Η/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φ.Ε.Κ. 322/Υ.Ο.Δ.Δ./ ), σύμφωνα με την οποία διορίζεται ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. 20. Την υπ αριθ /ΣΤ5/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1717/Β / ) περί μεταβιβάσεως δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 21. Το υπ αρ. πρωτ. 33/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΔΒΜΘ, όπως ισχύει. 2/31

3 22. Τις αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠEΔΒΜ 19837/ και 19838/ και 19839/ Αποφάσεις Τροποποίησης των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στο πλαίσιο των ΑΠ 1 ΑΠ2 και ΑΠ3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 23. Τα Τεχνικά Δελτία και τα τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 24. Την υπ αρ. πρωτ. 3457/ Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». 25. Την υπ αρ. πρωτ. 4643/ Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου του Υποέργου 1 «Οργάνωση, σχεδιασμός και διοίκηση της Πράξης» των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». 26. Τις υπ αρ. πρωτ. 6677/ και 6678/ Αποφάσεις για την έγκριση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από τον Τελικό Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση, Σχεδιασμός και Διοίκηση της Πράξης», στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στο πλαίσιο των ΑΠ1 και 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 27. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης και ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 28. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 17, παρ. 4 και 5 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 29. Του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων». 30. Του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/Α) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 31. Του άρθρου 6, παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α / ), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008, του άρθρου 6 του ν. 3848/2010, προστέθηκε με του άρθρου 26 περίπτωση β της παραγράφου 9 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/ τ. Α ) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 59 παρ. 1 και το άρθρο 60, παρ.4, περ. ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/ τ. Α ). 32. Το άρθρο 16 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/ τ. Α ) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 33. Το άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/ τ. Α ) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». 34. Τις διατάξεις της αριθ /Δ2/ (ΦΕΚ 465/τ. Β / ) Ρυθμιστικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε. 35. Των άρθρων 2 και 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 36. Του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α) «Οργάνωση και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 37. Του άρθρου 2 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α) «Θέματα Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις». 38. Του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 3/31

4 39. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 40. τη με αριθ. πρωτ /ΣΤ5/ και θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667/τ. Β / ), 41. Του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». Β. Τις αποφάσεις: /Γ6/ (ΑΔΑ: ΒΛΩΜ9-Α5Ν) Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους , /Γ6/ με θέμα: «Κύρωση Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων. 3. Το υπ αριθ. πρωτ /Γ6/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Προσδιορισμός αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο των Πράξεων Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» Γ. Την ανάγκη πρόσληψης διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών ΕΑΕ και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος , στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», ως εξής: Α. Αναπληρωτές ΠΕ70 ΕΑΕ: ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΜΠΑΝAΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 2 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 3 Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 4 Ειδική Αγωγή ΑΙΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 5 Braille ΚΑΝΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 6 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 7 Ειδική Αγωγή ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 8 Ειδική Αγωγή ΚΑΒΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 9 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 10 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 11 Ειδική Αγωγή ΞΥΠΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα 12 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 4/31

5 13 Ειδική Αγωγή ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 14 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 15 Ειδική Αγωγή ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 16 Ειδική Αγωγή ΓΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 17 Ειδική Αγωγή ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 18 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 19 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 20 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 21 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα 22 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 23 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 24 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 25 Ειδική Αγωγή ΚΩΤΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 26 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 27 Ειδική Αγωγή ΖΟΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 28 Ειδική Αγωγή ΝΙΔΕΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 29 Ειδική Αγωγή ΠΗΓΑΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 30 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΩΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 31 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 32 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 33 Ειδική Αγωγή ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ηράκλειο 34 Ειδική Αγωγή ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ70.50 Α-Γ Αθηνών 35 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Ρέθυμνο 36 Ειδική Αγωγή ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Χανιά 37 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Κιλκίς 38 Ειδική Αγωγή ΣΠΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 39 Ειδική Αγωγή ΛΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Μεσσηνία ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ- 40 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 41 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ροδόπη 42 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Καρδίτσα 43 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 44 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Εύβοια 45 Ειδική Αγωγή ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ-ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 46 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Αχαΐα 47 Ειδική Αγωγή ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα 48 Ειδική Αγωγή ΒΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 49 Ειδική Αγωγή ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 50 Ειδική Αγωγή ΓΛΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 51 Ειδική Αγωγή ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 52 Ειδική Αγωγή ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 53 Ειδική Αγωγή ΦΩΚΑΕΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 54 Ειδική Αγωγή ΣΑΣΛΗΣ-ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ηράκλειο 55 Ειδική Αγωγή ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κιλκίς 56 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50 Α-Καρδίτσα 57 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 58 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λάρισας 59 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 60 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 61 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Βοιωτία 62 Ειδική Αγωγή ΝΤΟΣΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 63 Ειδική Αγωγή ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 64 Ειδική Αγωγή ΣΑΒΒΑ ΕΥΡΙΚΟΜΗ ΘΕΡΑΠΩΝ ΠΕ70.50 Α-Α Λέσβου 65 Ειδική Αγωγή ΤΖΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 5/31

6 66 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΟΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα 67 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κυκλάδες 68 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 69 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λασίθι 70 Ειδική Αγωγή ΜΠΕΚΑ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Μαγνησίας 71 Ειδική Αγωγή ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 72 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Θεσσαλονίκης 73 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 74 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 75 Ειδική Αγωγή ΤΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΟΥΜ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 76 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 77 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 78 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 79 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 80 Ειδική Αγωγή ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 81 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΘΕΟΔΟΤΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 82 Ειδική Αγωγή ΦΕΤΣΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΤΣΙΑΚΜΑΚΗ- 83 Ειδική Αγωγή ΚΩΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 84 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΛΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 85 Ειδική Αγωγή ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 86 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 87 Ειδική Αγωγή ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 88 Ειδική Αγωγή ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 89 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 90 Ειδική Αγωγή ΞΩΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 91 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΜΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 92 Ειδική Αγωγή ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 93 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Θεσσαλονίκης 94 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΑΡΕ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 95 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 96 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 97 Ειδική Αγωγή ΧΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 98 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 99 Ειδική Αγωγή ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 100 Ειδική Αγωγή ΜΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 101 Ειδική Αγωγή ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 102 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΥΧΟΡΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 103 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 104 Ειδική Αγωγή ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 105 Ειδική Αγωγή ΙΝΤΖΕ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 106 Ειδική Αγωγή ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 107 Ειδική Αγωγή ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 108 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 109 Ειδική Αγωγή ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 110 Ειδική Αγωγή ΚΑΪΔΑΝΤΖΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 111 Ειδική Αγωγή ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 112 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 113 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 114 Ειδική Αγωγή ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΠΙΕΤΖΙΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 115 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 116 Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 117 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 118 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 6/31

7 119 Ειδική Αγωγή ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 120 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 121 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 122 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 123 Ειδική Αγωγή ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 124 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 125 Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 126 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 127 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΝΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 128 Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 129 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 130 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 131 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΡΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 132 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 133 Ειδική Αγωγή ΣΙΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 134 Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 135 Ειδική Αγωγή ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 136 Ειδική Αγωγή ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 137 Ειδική Αγωγή ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 138 Ειδική Αγωγή ΤΑΛΙΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 139 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 140 Ειδική Αγωγή ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 141 Braille ΤΣΙΝΤΑΒΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 142 Ειδική Αγωγή ΜΑΛΛΗ-ΠΟΛΛΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 143 Braille ΚΑΡΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 144 Ειδική Αγωγή ΦΑΚΑΚΗ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 145 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΣΛΑΒΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 146 Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 147 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΙΖΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 148 Ειδική Αγωγή ΡΗΓΟΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Α Πειραιά 149 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 150 Braille ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ιωαννίνων 151 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δωδεκάνησα 152 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 153 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 154 Ειδική Αγωγή ΚΙΡΚΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 155 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 156 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κυκλάδες 157 Ειδική Αγωγή ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Πέλλα 158 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΕ70.50 Α-Πέλλα 159 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 160 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Καρδίτσα 161 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Κέρκυρα 162 Ειδική Αγωγή ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Ξάνθη 163 Ειδική Αγωγή ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Σάμου 164 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 165 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 166 Ειδική Αγωγή ΣΕΡΜΠΕΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 167 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70.50 Α-Αχαΐα 168 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 169 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΤΣΦΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β Θεσσαλονίκης 170 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50 Α-Δ Αθηνών 171 Ειδική Αγωγή ΔΡΟΣΟΥ ΘΕΩΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 172 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 7/31

8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 173 Ειδική Αγωγή ΞΥΠΟΛΙΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α Αθηνών 174 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΕ70.50 Α-Β Αθηνών 175 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΡΙΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα 176 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Λασίθι 177 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ζάκυνθος 178 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ρέθυμνο 179 Ειδική Αγωγή ΠΙΡΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 180 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 181 Ειδική Αγωγή ΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 182 Ειδική Αγωγή ΤΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 183 Ειδική Αγωγή ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 184 Ειδική Αγωγή ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 185 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β Σάμου 186 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 187 Ειδική Αγωγή ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 188 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 189 Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 190 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 191 Ειδική Αγωγή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 192 Ειδική Αγωγή ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 193 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 194 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αρκαδία 195 Ειδική Αγωγή ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 196 Ειδική Αγωγή ΤΡΑΧΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 197 Ειδική Αγωγή ΓΚΑΪΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 198 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 199 ΕΝΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 200 Ειδική Αγωγή ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 201 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Αρκαδία 202 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ιωαννίνων 203 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 204 Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 205 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 206 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 207 Ειδική Αγωγή ΑΚΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 208 Ειδική Αγωγή ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ ΜΕΧΜΕΤ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 209 Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 210 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 211 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 212 Ειδική Αγωγή ΡΙΤΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 213 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΔΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 214 Ειδική Αγωγή ΠΡΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 215 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ ΑΡΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 216 Ειδική Αγωγή ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 217 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 218 Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 219 Ειδική Αγωγή ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι 220 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 221 Ειδική Αγωγή ΣΤΟΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Λέσβου 222 Ειδική Αγωγή ΣΦΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 223 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 224 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΜΥΡΤΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 225 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΙΑΡΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 8/31

9 226 Ειδική Αγωγή ΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ρέθυμνο 227 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 228 Ειδική Αγωγή ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα 229 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 230 Ειδική Αγωγή ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι 231 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Λέσβου 232 Braille ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 233 Ειδική Αγωγή ΛΑΪΝΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 234 Ειδική Αγωγή ΚΟΚΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος 235 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 236 Ειδική Αγωγή ΛΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 237 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ- 238 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 239 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 240 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΚΟΥ ΑΝΙΛΑ ΓΚΕΡΚΙ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 241 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 242 Ειδική Αγωγή ΣΚΟΥΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 243 Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 244 Ειδική Αγωγή ΛΕΙΜΩΝΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 245 Ειδική Αγωγή ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 246 Ειδική Αγωγή ΣΟΡΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 247 Ειδική Αγωγή ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 248 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΗ ΟΛΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 249 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΟΥΜΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 250 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 251 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 252 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 253 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΡΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 254 Ειδική Αγωγή ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 255 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 256 Ειδική Αγωγή ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 257 Ειδική Αγωγή ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 258 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 259 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 260 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 261 Ειδική Αγωγή ΒΑΝΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΦΟΝΣΟ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 262 Ειδική Αγωγή ΔΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 263 Ειδική Αγωγή ΜΙΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 264 Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 265 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 266 Ειδική Αγωγή ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 267 Ειδική Αγωγή ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 268 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 269 Ειδική Αγωγή ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης 270 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΥΧΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 271 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 272 Ειδική Αγωγή ΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Θεσσαλονίκης ΕΙΡΗΝΗ- 273 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 274 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 275 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΑΠΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 276 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 277 Ειδική Αγωγή ΕΠΙΔΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 278 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 9/31

10 279 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΠΓΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 280 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Λάρισας 281 Ειδική Αγωγή ΣΙΑΠΚΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 282 Ειδική Αγωγή ΑΔΡΙΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι 283 Ειδική Αγωγή ΚΟΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 284 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 285 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 286 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 287 Ειδική Αγωγή ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 288 Ειδική Αγωγή ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗ ΑΝΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 289 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 290 Ειδική Αγωγή ΚΕΡΜΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 291 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 292 Ειδική Αγωγή ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 293 Ειδική Αγωγή ΔΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Σέρρες 294 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 295 Ειδική Αγωγή ΖΟΥΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Μαγνησίας 296 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 297 Ειδική Αγωγή ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 298 Ειδική Αγωγή ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 299 Ειδική Αγωγή ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 300 Ειδική Αγωγή ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 301 Ειδική Αγωγή ΚΑΦΕ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 302 Ειδική Αγωγή ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 303 Ειδική Αγωγή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 304 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αρκαδία 305 Ειδική Αγωγή ΔΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 306 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 307 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 308 Ειδική Αγωγή ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗ ΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 309 Ειδική Αγωγή ΚΩΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 310 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 311 Braille ΚΑΝΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 312 Braille ΓΚΟΡΕ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 313 Ειδική Αγωγή ΜΑΤΣΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα 314 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 315 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γρεβενά 316 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 317 Ειδική Αγωγή ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 318 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 319 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΝΤΑ ΚΑΛΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 320 Ειδική Αγωγή ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 321 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 322 Ειδική Αγωγή ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑ Ειδική Αγωγή ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ ΜΙΝΟΔΩΡΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 324 Ειδική Αγωγή ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 325 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 326 Ειδική Αγωγή ΣΑΜΣΑΚΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 327 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 328 Ειδική Αγωγή ΜΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 329 Ειδική Αγωγή ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 330 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 331 Ειδική Αγωγή ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 10/31

11 332 Ειδική Αγωγή ΓΚΑΖΕΠΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 333 Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 334 Ειδική Αγωγή ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 335 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 336 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΜΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 337 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΑΘΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 338 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 339 Ειδική Αγωγή ΛΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 340 Ειδική Αγωγή ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 341 Ειδική Αγωγή ΑΡΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 342 Ειδική Αγωγή ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 343 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 344 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 345 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 346 Ειδική Αγωγή ΖΑΖΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 347 Ειδική Αγωγή ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 348 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 349 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γρεβενά 350 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 351 Ειδική Αγωγή ΠΡΟΪΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 352 Ειδική Αγωγή ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 353 Ειδική Αγωγή ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 354 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 355 Ειδική Αγωγή ΤΟΚΑΤΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΛΗΜΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 356 Ειδική Αγωγή ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 357 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 358 Ειδική Αγωγή ΚΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 359 Ειδική Αγωγή ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 360 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 361 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 362 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα 363 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 364 Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΕΡΨΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 365 Ειδική Αγωγή ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 366 Ειδική Αγωγή ΒΑΛΑΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 367 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 368 Ειδική Αγωγή ΜΙΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 369 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 370 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 371 Ειδική Αγωγή ΚΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 372 Ειδική Αγωγή ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 373 Ειδική Αγωγή ΒΛΑΧΟΥ ΡΟΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 374 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Δ Αθηνών 375 Ειδική Αγωγή ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 376 Ειδική Αγωγή ΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Λασίθι 377 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς 378 Ειδική Αγωγή ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 379 Ειδική Αγωγή ΖΕΒΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 380 Ειδική Αγωγή ΜΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 381 Ειδική Αγωγή ΠΑΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 382 Ειδική Αγωγή ΜΕΛΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 383 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 384 Ειδική Αγωγή ΜΠΕΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 385 Ειδική Αγωγή ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 11/31

12 386 Ειδική Αγωγή ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 387 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 388 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 389 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 390 Ειδική Αγωγή ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 391 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 392 Ειδική Αγωγή ΣΟΥΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 393 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 394 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 395 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 396 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 397 Ειδική Αγωγή ΣΕΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 398 Ειδική Αγωγή ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 399 Ειδική Αγωγή ΠΑΓΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 400 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 401 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 402 Ειδική Αγωγή ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 403 Ειδική Αγωγή ΦΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 404 Ειδική Αγωγή ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 405 Ειδική Αγωγή ΓΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 406 Ειδική Αγωγή ΛΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 407 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 408 Ειδική Αγωγή ΤΖΑΦΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 409 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 410 Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 411 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 412 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 413 Ειδική Αγωγή ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 414 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 415 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 416 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 417 Ειδική Αγωγή ΔΕΡΝΙΚΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος 418 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 419 Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 420 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 421 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 422 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 423 Ειδική Αγωγή ΓΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 424 Ειδική Αγωγή ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 425 Ειδική Αγωγή ΜΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 426 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 427 Ειδική Αγωγή ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 428 Ειδική Αγωγή ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 429 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΣΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 430 Ειδική Αγωγή ΛΑΥΔΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 431 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 432 Ειδική Αγωγή ΧΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Καβάλας 433 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 434 Ειδική Αγωγή ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 435 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Χανιά 436 Ειδική Αγωγή ΠΕΪΝΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 437 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΑΘΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 438 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 439 Ειδική Αγωγή ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 12/31

13 440 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΜΠΑΡΓΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 441 Ειδική Αγωγή ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 442 Ειδική Αγωγή ΔΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 443 Ειδική Αγωγή ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 444 Ειδική Αγωγή ΒΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 445 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 446 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 447 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γρεβενά 448 Ειδική Αγωγή ΖΑΚΥΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 449 Ειδική Αγωγή ΟΥΡΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 450 Ειδική Αγωγή ΛΑΪΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 451 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 452 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 453 Ειδική Αγωγή ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 454 Ειδική Αγωγή ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 455 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 456 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 457 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΛΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία 458 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 459 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΛΩΝΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 460 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 461 Ειδική Αγωγή ΦΑΣΟΛΑ ΔΟΜΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 462 Ειδική Αγωγή ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 463 Ειδική Αγωγή ΧΑΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 464 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 465 Ειδική Αγωγή ΚΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 466 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 467 Ειδική Αγωγή ΖΑΡΔΑΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 468 Ειδική Αγωγή ΦΥΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 469 Ειδική Αγωγή ΓΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β Αθηνών 470 Ειδική Αγωγή ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 471 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 472 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 473 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΝΑΚΑ ΒΑΡΒΑΡA ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 474 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Σάμου 475 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Πειραιά 476 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 477 Ειδική Αγωγή ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 478 Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 479 Ειδική Αγωγή ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 480 Ειδική Αγωγή ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 481 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 482 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΑΦΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 483 Ειδική Αγωγή ΒΙΕΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΙΤΣΟ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 484 Ειδική Αγωγή ΚΟΚΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡ ΠΕ71 Α-Κορινθία 485 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 486 Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 487 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 488 Ειδική Αγωγή ΜΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 489 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αρτα 490 Ειδική Αγωγή ΒΡΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 491 Ειδική Αγωγή ΚΑΟΥΝΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 492 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 493 Ειδική Αγωγή ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΘΕΜΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Α Σάμου 13/31

14 494 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 495 Ειδική Αγωγή ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 496 Ειδική Αγωγή ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 497 Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 498 Ειδική Αγωγή ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 499 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 500 Ειδική Αγωγή ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 501 Ειδική Αγωγή ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 502 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 503 Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 504 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 505 Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 506 Ειδική Αγωγή ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 507 Ειδική Αγωγή ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 508 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΡΑ ΒΑΪΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 509 Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 510 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 511 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΕΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 512 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΤΣΙΜΑΚΑ ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 513 Ειδική Αγωγή ΚΕΚΛΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα 514 Ειδική Αγωγή ΒΙΣΒΙΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 515 Ειδική Αγωγή ΤΑΤΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 516 Ειδική Αγωγή ΧΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 517 Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 518 Ειδική Αγωγή ΟΜΕΡ ΧΑΣΑΝ ΑΧΜΕΤ ΑΪΣΕ ΑΧΜΕΤ ΠΕ71 Α-Ροδόπη 519 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 520 Ειδική Αγωγή ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 521 Ειδική Αγωγή ΣΠΕΝΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 522 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΚΙΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 523 Ειδική Αγωγή ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 524 Ειδική Αγωγή ΟΛΟΚΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 525 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 526 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 527 Ειδική Αγωγή ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα 528 Ειδική Αγωγή ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 529 Ειδική Αγωγή ΛΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 530 Ειδική Αγωγή ΤΖΕΚΟΥ ΔΡΟΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 531 Ειδική Αγωγή ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 532 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 533 Ειδική Αγωγή ΒΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 534 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 535 Ειδική Αγωγή ΜΗΛΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 536 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 537 Ειδική Αγωγή ΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 538 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 539 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 540 Ειδική Αγωγή ΔΟΞΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 541 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 542 Ειδική Αγωγή ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 543 Ειδική Αγωγή ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 544 Ειδική Αγωγή ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 545 Ειδική Αγωγή ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα 546 Ειδική Αγωγή ΜΕΛΕΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 547 Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 14/31

15 548 Ειδική Αγωγή ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 549 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α Αθηνών 550 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 551 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 552 Ειδική Αγωγή ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 553 Ειδική Αγωγή ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 554 Ειδική Αγωγή ΚΕΤΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ρέθυμνο 555 Ειδική Αγωγή ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 556 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 557 Ειδική Αγωγή ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 558 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 559 Ειδική Αγωγή ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 560 Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 561 Ειδική Αγωγή ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 562 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 563 Ειδική Αγωγή ΚΑΝΩΤΙΔΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία 564 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Θεσπρωτία 565 Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 566 Ειδική Αγωγή ΝΟΤΗ ΣΤΑΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛEIΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 567 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 568 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 569 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 570 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος 571 Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 572 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 573 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 574 Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 575 Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 576 Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 577 Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 578 Ειδική Αγωγή ΞΗΡΑΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 579 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 580 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 581 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 582 Ειδική Αγωγή ΔΑΟΥΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 583 Ειδική Αγωγή ΓΚΕΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 584 ΕΝΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ιωαννίνων 585 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 586 Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 587 Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 588 Ειδική Αγωγή ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 589 Ειδική Αγωγή ΜΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία 590 Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 591 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική 592 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 593 Ειδική Αγωγή ΤΖΙΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 594 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 595 Ειδική Αγωγή ΣΟΥΡΙΔΗ ΟΛΓΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 596 Ειδική Αγωγή ΡΑΜΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 597 Ειδική Αγωγή ΛΙΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα 598 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 599 Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 600 Ειδική Αγωγή ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 601 Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 15/31

16 602 Braille ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α Λέσβου 603 Ειδική Αγωγή ΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 604 Ειδική Αγωγή ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 605 Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 606 Ειδική Αγωγή ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 607 Braille ΤΣΙΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 608 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 609 Ειδική Αγωγή ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Γ Αθηνών 610 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 611 Ειδική Αγωγή ΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαΐα 612 Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β Ανατ. Αττικής 613 Ειδική Αγωγή ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 614 Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία 615 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία 616 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 617 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 618 Ειδική Αγωγή ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 619 Ειδική Αγωγή ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Κεφαλλονιά 620 Ειδική Αγωγή ΖΟΥΜΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 621 Ειδική Αγωγή ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 622 Ειδική Αγωγή ΣΤΟΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 623 Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δυτ. Αττικής 624 Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 625 Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά 626 Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία 627 Ειδική Αγωγή ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα 628 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια 629 ΕΝΓ ΠΤΩΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα 630 Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη 631 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο 632 Ειδική Αγωγή ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Χίου 633 Ειδική Αγωγή ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες 634 Ειδική Αγωγή ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος 635 Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 636 Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΡΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 637 Ειδική Αγωγή ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 638 Ειδική Αγωγή ΤΑΡΛΑ ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λευκάδα 639 Ειδική Αγωγή ΣΦΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Χανιά 640 Ειδική Αγωγή ΓΑΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καβάλας 641 Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα 642 Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β Μαγνησίας 643 Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΝΟΥ-ΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία 644 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 645 Ειδική Αγωγή ΤΑΣΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία 646 Ειδική Αγωγή ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α Πειραιά 647 Ειδική Αγωγή ΗΛΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά 648 Ειδική Αγωγή ΧΡΗΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α Ανατ. Αττικής 649 Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα 650 Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 651 Ειδική Αγωγή ΚΡΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες 652 Ειδική Αγωγή ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Ημαθία 653 Ειδική Αγωγή ΓΑΡΟΥΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα 654 Ειδική Αγωγή ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη 655 Ειδική Αγωγή ΚΟΥΖΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Καβάλας 16/31

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός ασφαλείας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 21-09-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 21-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Φ41.1/13762

Ημερομηνία: 21-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Φ41.1/13762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ATTIKHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Να διατηρηθεί.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα 23 / 09 / 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 14-1-2015 Τηλ. : 2310 99 5447 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς»

Θέμα: «Tοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔIOIKHTIKHΣ & OIKONOMIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Λ. Κνωσού

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ 21841 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Μόρια: 102,22 -- 31,06 Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 12 Κενές: 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 36961 79,70 ΜΩΡΑΤΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΔΗΜΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 50593 61,68

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα