Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:"

Transcript

1 ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Α Λ Ν Η Θ Ρ Ν Γ Η Δ Θ Λ Ζ Γ Ζ Κ Ν Π Η Ν Κ Δ Η Ν Γ Ν Ρ Η Θ Ν Γ Η Α Γ Υ Λ Η Π Κ Ν Γ Η Α Ρ Ζ Λ Δ Ξ Η Ι Ν Γ Ζ Α Λ Α Γ Ν Σ Υ Λ Π Κ Β Α Π Ζ Π Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: Κ Δ Ρ Α Φ Ν Ο Α Κ Α Θ Ζ Ρ Υ Λ Ξ Ο Υ Ρ Ν Β Α Θ Κ Η Α Π Θ Α Η Γ Δ Ρ Δ Ο Ν Β Α Θ Κ Η Α Π Δ Θ Ξ Α Η Γ Δ Π Ζ Π Γ Ζ Κ Ν Θ Θ Ζ Ο Υ Λ Γ Η Α Ρ Ν Π Σ Ν Ι Η Θ Ν Δ Ρ Ν Π Θσδηθόο CPV (πεξεζίεο εηδηθώλ νδηθώλ κεηαθνξώλ επηβαηώλ) Ξξνϋπνινγηζκνύ ,75 (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) Φ.Ξ.Α.: ,59 Ππλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: ,33 (κεηά Φ.Ξ.Α.) πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε : 1. ην άξζξν 70 παξ. 1 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 (ΦΔΘ 11 Α), 2. ην Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005, 3. ηε κε αξηζκφ 198/2012 απφθαζε ηνπ Γ.. & ηελ 40/2012 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο, θαη 4. ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έρνληεο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ.

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ζει. ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α Άξζξν 1 Θχξηνο ηνπ έξγνπ Αλαζέηνπζα Αξρή 3 Άξζξν 2 Παξαιαβή ηεπρψλ 3 Άξζξν 3 Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ Σξφπνο ππνβνιήο Φαθέινπ Πξνζθνξάο 4 Άξζξν 4 Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ Πξνζθνξψλ θαη έγθξηζε απνηειέζκαηνο 5 Άξζξν 5 χκβαζε πκβαηηθά ηεχρε 8 Άξζξν 6 Γιψζζα δηαδηθαζίαο 9 Άξζξν 7 Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 9 Άξζξν 8 Υξεκαηνδφηεζε, Φφξνη, Γαζκνί θ.ι.π. Πιεξσκή Αλαδφρνπ 10 Άξζξν 9 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ 10 Άξζξν 10 Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ 10 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β Άξζξν 11 Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά 11 ηεο ππεξεζίαο Άξζξν 12 Γηάξθεηα ζχκβαζεο 11 Άξζξν 13 Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδφρνπ χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 11 Άξζξν 14 Θξηηήξην Αλάζεζεο - Αλάδεημε Αλαδφρνπ 12 Άξζξν 15 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 12 Άξζξν 16 Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο Ρήηξα Πξφζζεηεο Θαηαβνιήο (Πξηκ) 13 Άξζξν 17 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 13 Άξζξν 18 Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 13 Άξζξν 19 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 14 Άξζξν 20 Γεκνζηφηεηα Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 14 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ Άξζξν 21 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 15 Άξζξν 22 Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα 15 Άξζξν 23 Γηθαηνινγεηηθά 16 Άξζξν 24 Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ Άξζξν 25 Τπεξγνιαβία 23 Άξζξν 26 Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 23 ειίδα 1 απφ 23

3 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α Άξζξν 1: Θύξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα Αξρή 1.1 Δξγνδφηεο Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη: ν ΓΖΚΟ ΘΤΘΖΡΩΛ 1.2 Απνθαηλφκελα φξγαλα είλαη ε Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ, πνπ έρεη έδξα: Οδφο : ΘΤΘΖΡΑ Σαρ. Θσδ. : Σει. : Telefax : & πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ), πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ. 1.3 Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ, ζηνλ Πνηακφ ΘΤΘΖΡΩΛ, ηελ 4/9/2012 θαη κέρξη ψξα 10:00, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 1.4 Νξηζκνί: - «Δλδηαθεξφκελνο/Τπνςήθηνο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ην εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. - «Πξνζθέξσλ/δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. - «Κεηνδφηεο» είλαη ν ππνςήθηνο, πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. - «Αλάδνρνο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε απηψλ ή ζπλεηαηξηζκφο απηψλ, πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε εθηέιεζεο κε ηνλ εξγνδφηε. - «Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ» είλαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ πξνο θαη απφ ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, γηα ην ζρνιηθφ έηνο Δθφζνλ ε αλσηέξσ Τπεξεζία κεηαζηεγαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο απηφ νπνηεζδήπνηε αθπξφηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο. Άξζξν 2: Ξαξαιαβή ηεπρώλ 2.1 Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5.2 κε ζηνηρεία 2, 4 θαη 5 δηαηίζεληαη απφ ην γξαθείν ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ ζηνλ Πνηακφ, πιεξνθνξίεο θ. Π.Πξσηνςάιηεο, ηει δηαηίζεληαη θαη ρνξεγνύληαη κεηά από αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, Γ/λζε θαη ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ( ηει. θαη Fax απηνχ), εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο. Οη αηηήζεηο απηέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην ειίδα 2 απφ 23

4 αξγφηεξν κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10, Οη ελδηαθεξφκελνη (εκεδαπνί θαη αιινδαπνί, απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ή απφ ηα θξάηε ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ ηα θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο), κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Άξζξν 3: Ξξνϋπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό Ρξόπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 3.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.), κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18, ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. Οη θάθεινη ππνβάιινληαη είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ νηθεία Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ. 3.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αίηεζε θαηάζεζήο ηνπ ζπλίζηαηαη απφ δύν μερσξηζηνχο θαθέινπο, ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο, ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Θ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, ) ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ ή έλσζεο. Ο έλαο θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλδεημε ζην εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΘΔΙΟ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ ΤΚΚΔΣΟΥΖ») θαη ν άιινο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»). Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ. Ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν, πνπ δελ κπνξεί λα αλνηρζεί, ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ. 3.3 ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν, νη θάθεινη Πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ αίηεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: Πξνο: Γήκν ΘΤΘΖΡΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΙ.ΣΑΖ 1 - ΥΩΡΑ ΘΤΘΖΡΩΛ Πξφεδξν Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηνλ αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ: «Κεηαθνξά καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ειίδα 3 απφ 23

5 εθπαίδεπζεο Γήκνπ ΘΘΖΟΥΛ γηα ην έηνο ». 3.4 Ζ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ, πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Ζ εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε Τπεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή κε ηελ αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ. Οη ελ ιφγσ πξνζθνξέο δελ αλνίγνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ δειψζεη εγγξάθσο φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα έλζηαζεο. Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη απνηειέζκαηνο έγθξηζε 4.1 Ξαξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Ξξνζθνξάο α. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Θεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 28/1980, δειαδή, κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ηελ Τπεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί ηαρπδξνκηθψο πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 3.1 (ζεκεηψλεηαη φηη ζην πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην θάθειν θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο, γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. β. Ζ παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε δύν ζηάδηα, ην πξψην εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη απφδεημεο ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαη ην δεχηεξν ηελ απνζθξάγηζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. γ. Θαηά ην πξψην ζηάδην νη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ ζεηξά θαηάζεζεο ηνπο, θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν (ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), ειέγρεηαη ε αξίζκεζή ηνπο θαη κνλνγξάθνληαη ηα έγγξαθα απηά θαη ειέγρεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ 23.1 ηεο παξνχζεο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε θαηάζηαζε φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε επηηξνπή ζπλεδξηάδνπζα κπζηηθά, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ ζπλαγσληδφκελσλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο θαη απνθαζίδεη γηα ην πνηνη ειίδα 4 απφ 23

6 εμ απηψλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη πνηνη πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ. Ζ θαηάζηαζε θαηαγξαθήο δηαγσληδνκέλσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δ.Γ. θαη ζπλνδεχεη ην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο. ην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεη ε Δ.Γ. θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθα νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο κε ηελ ζεηξά θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο θαη θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ απνθιεηνκέλσλ. Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε θαζίζηαηαη δεκνζία, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεη ηνπο απνθιεηφκελνπο απφ ηελ ζπλέρεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ εθάζηνπ θαη θαιεί απηνχο λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο ηνπο καδί θαη ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο ππνγξάθνληεο ζρεηηθή δήισζε φηη δελ πξνηίζεληαη λα ππνβάιινπλ έλζηαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη θάθεινη ζπκκεηνρήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θπιάζζνληαη κε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ δηαγσληδφκελν. δ. Θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηελ ίδηα ή άιιε εκέξα νξηδφκελε απφ ηελ Δ.Γ. θαη αλαθνηλσκέλε κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ζπλερίδεηαη ε δεκνπξαζία ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, απηψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηελ ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζην πξαθηηθφ, κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ θαη κνλνγξαθψλ (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980). Διέγρεηαη θαηφπηλ, θαηά ην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο, ε νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Ζ Δ.Γ. απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη απαξάδεθηεο. Απαξάδεθηεο θξίλνληαη πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Ζ Δ.Γ. αλαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ απαξάδεθηε έθαζηε πξνζθνξά θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε ηηο παξαδεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο 1, ζην πίλαθα αλά δξνκνιφγην ζηνλ νπνίν θαη ζεκεηψλεηαη θαη ν κεηνδφηεο έθαζηνπ δξνκνινγίνπ. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο. ε ζη. ε πεξίπησζε απόιπηεο ηαύηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη απηνχ. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Δλζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο Τπνβνιή Πξαθηηθνχ» ηνπ π.δ. 28/1980 θαη θαηαηίζεληαη ζηελ Δ.Γ. κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. 1 θνπόο ηνπ ινγηζηηθνύ ειέγρνπ είλαη λα απνθεύγεηαη θαηά ην δπλαηόλ ε εζθαικέλε θαηάηαμε ηωλ δηαγωληδνκέλωλ, ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. ειίδα 5 απφ 23

7 Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. Ζ Δ.Γ. είλαη ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο αηηνχληεο εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπο. δ. Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζηνλ κεηνδφηε εθάζηνπ δξνκνινγίνπ. Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δ.Γ. ζπληάζζεη γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε) εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4.2 γ. 4.2 Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο Ξξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο α. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ή αθπξώλεη (ζπλνιηθά ή κεξηθά) ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ε ζπγθεθξηκέλε θνηλνπνίεζε δελ έρεη ραξαθηήξα θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, αιιά γηα γλψζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηπρφλ πξνζθπγή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (λ.3886/2010). Κεηά ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ (θαηά ηνλ λφκν) πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηεο ππεύζπλεο δήισζεο ηεο Θ.Τ.Α / ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΘ 1673 Β) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν έθαζηνπ κεηνδφηε νη αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνζθαινχληαη νη κεηνδφηεο λα πξνζθνκίζνπλ, κέζα ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε ηζνδχλακε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ηεο αιινδαπήο, φηαλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη αιινδαπφο απφ θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (εθφζνλ ην αξρηθφ δελ ηζρχεη πιένλ), θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ (νη εκεδαπνί) θαη , (β), (γ) θαη (δ) (νη αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ (πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ). Πε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ηζρχεη) νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δπίζεο, πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έθαζηνο εθ ησλ αλαδφρσλ ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ε έθβαζε ηνπ ειίδα 6 απφ 23

8 επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξψησλ κεηνδνηψλ έθαζηνπ δξνκνινγίνπ θαη ηίζεηαη πξνζεζκία ζε απηνχο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηπρφλ αληηξξήζεηο. Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζηνπο κεηνδφηεο (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/1980, ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν πξνζθνκίδνληαο, κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο. β. Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εληφο ηεο αξρηθήο (ή ηεο παξαηαζείζαο γηα ζπνπδαίν ιφγν) πξνζεζκίαο, ή αλ ηα πξνζθνκηζζέληα είλαη ειιηπή ή αλ δελ πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλαθαιεί ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο ακέζσο επφκελνπο κεηνδφηεο ζηα δξνκνιφγηα πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζεμήο. γ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κε ηειενκνηνηππία. Αλ ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο θάπνηνπ απφ ηνπο κεηνδφηεο έρεη ιήμεη θαη δελ ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνο ηνλ ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απεπζχλεηαη ζηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε έθαζηνπ δξνκνινγίνπ πνπ είρε θαηαθπξσζεί ζε απηφλ, ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξψλεη ηα δξνκνιφγηα, αλ απηνί ζπκθσλνχλ ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο. 4.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3886/2010, απεπζπλφκελεο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζην πξσηφθνιιν ηεο ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ αξκφδηαο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο: α) θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ β) θαηά πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γ) θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε δ) εθηφο ησλ αλσηέξσ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ Άξζξν 5: Πύκβαζε-Ππκβαηηθά ηεύρε 5.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/ Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε ππεξεζία, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερφκελσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο, κε ηνπο πίλαθεο ησλ δξνκνινγίσλ. 5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). ειίδα 7 απφ 23

9 Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 6.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή. 6.2 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile», ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο (πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη, είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 6.3 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζεζε δηεξκελέσλ. Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 1. παξ. 4 εδ. 18 ηνπ άξζξνπ 94 θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 2. άξζξα 209, 273 θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114 Α ) 3. αξηζκ. πξση.35415/ Θ.Τ.Α. «Κεηαθνξά καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο Γήκνπο» (ΦΔΘ 1701 Β / ), 4. λ. 2446/1996 (ΦΔΘ 276 Α) ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 711/1977 (ΦΔΘ 284 Α) «Πεξί εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 5. άξζξν 70 παξ. 1 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 (ΦΔΘ 11 Α), 6. Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005, 7. άξζξν 2 παξ. 9 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΘ 167 Α) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, 8. άξζξν 2 παξ. 24 ηνπ λ. 2621/1998 (ΦΔΘ 136 Α) «Πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ Σ.Δ.Η. θαη άιιεο δηαηάμεηο», 9. λ.3886/2010 (ΦΔΘ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» 9. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.), πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ειίδα 8 απφ 23

10 Άξζξν 8: Σξεκαηνδόηεζε, Φόξνη, Γαζκνί θ.ι.π. - Ξιεξσκή Αλαδόρνπ 8.1 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη απφ ηνπο Θεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο ηεο α βάζκηαο Απηνδηνίθεζεο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ έηνπο 2012 έρεη πξνβιεθζεί θσδηθφο κε Θ.Α Ζ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά, ζε δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα ηνπ ελφο (1) κελφο, κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ηεο κεηαθνξάο, αθνινπζνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 53 θαη 54 ηνπ π.δ. 28/1980 θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε παξάγξαθν 7.3 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Γελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν. 8.3 Γελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν: - ηηο εκέξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ. - ηηο εκέξεο πνπ δελ πξνζέξρνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν, ιφγσ θαηάιεςεο, απεξγίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα εθηειεζηεί ην δξνκνιφγην ιφγσ αζζελείαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ καζεηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. - ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δξνκνιφγηα ιφγσ θαθνθαηξίαο, εθφζνλ ηα ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά, κε απφθαζε Γεκάξρνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ. - ηελ πεξίπησζε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηα κε εθηειεζζέληα δξνκνιφγηα ιφγσ απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο. 8.4 Απόδνζε εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο. - Ζ απφδνζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Άξζξν 9: Ξαξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκό Σν ηεχρνο ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο, ε πεξηιεπηηθή πξνθήξπμε, θαζψο θαη φια ηα Παξαξηήκαηα (ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ), δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.), ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ, ζηε δηεχζπλζε: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, κέρξη έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ. Ο Γήκνο ΘΤΘΖΡΩΛ νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. Άξζξν 10: Ρεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ππεξεζίαο. ειίδα 9 απφ 23

11 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β Άξζξν 11: Ρίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο 11.1 Ρίηινο ηεο ππεξεζίαο Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: «ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ » Ξξνϋπνινγηζκόο Ξξνζθνξά Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,33 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (13%) θαη αλαιπηηθά: Δηήζην θφζηνο κεηαθνξάο: ,75 Φ.Π.Α. (13%): ,59 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ έρεη ππνινγηζηεί σο ην γηλφκελν ηνπ κέγηζηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ δξνκνινγίνπ (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή, θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ηεπρψλ, ηηκή θαπζίκνπ), πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε γηα ην ζρνιηθφ έηνο Ζ πξνζθνξά αλά δξνκνιφγην ζα είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ δξνκνινγίνπ, εθαξκνδφκελεο ηεο αληίζηνηρεο έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο, πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. Ζ αλάζεζε ζα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο ρακειόηεξεο πξνζθνξάο αλά δξνκνιόγην πνπ πξνθύπηεη σο αλσηέξσ. Ζ πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε αλαπξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε παξάξηεκα ηεο 35415/ Θ..Α. θαη ηελ παξάγξαθν 7.3 ηεο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεώζεσλ (Δ.Π..) 11.3 Ρόπνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο Γήκνο ΘΤΘΖΡΩΛ 11.4 Ξεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο Κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ ΘΤΘΖΡΩΛ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο , κε ιεσθνξεία Γ.Υ. ή ηαμί, γηα ηηο δηαδξνκέο, φπσο απηέο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη είηε γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο είηε γηα κέξνο απηψλ. Ιεπηνκέξεηεο γηα ηα δξνκνιφγηα πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο Γηθαίσκα πξναίξεζεο Ζ αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο είηε γηα ηελ ελζσκάησζε ηπρφλ λέσλ δξνκνινγίσλ, είηε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ αξρηθψλ δξνκνινγίσλ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν, κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ κεηαβνιή ησλ θνκίζηξσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξ.3 ηεο ΘΤΑ αξηζκ /11. Δπίζεο ζην ειίδα 10 απφ 23

12 αλσηέξσ δηθαίσκα πξναίξεζεο πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ επφκελνπ δηαγσληζκνχ κεηαθνξάο καζεηψλ (ππνγξαθή ζχκβαζεο έηνπο ). Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα αθπξψλεη δξνκνιφγηα, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, απηά θαιπθζνχλ απφ δεκφζηα ή δεκνηηθή ζπγθνηλσλία. Άξζξν 12: Γηάξθεηα ζύκβαζεο Ζ ζχκβαζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ιακβάλνληαο ππφςε ην δηθαίσκα ηεο αλσηέξσ πξναίξεζεο. Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρσλ Πύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 13.1 Ζ επηινγή ησλ Αλαδφρσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηνχ θαη ηνπ π.δ. 28/ Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, άλεπ νξίνπ, επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ δξνκνινγίνπ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηιέγεη ν δηαγσληδφκελνο λα πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ π.δ. 28/1980. Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Γελ πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Άξζξν 14: Θξηηήξην Αλάζεζεο Αλάδεημε Αλαδόρσλ Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 παξ. 1β ηνπ π.δ. 60/2007. Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 15.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 28/1980, εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ή γηα ην κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αθνξά ε πξνζθνξά, θαηά ηελ παξ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη ζηνλ ΓΖΚΟ ΘΤΘΖΡΩΛ θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ κεηαθνξέσλ πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. Αλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη έζησ θαη ειάρηζηα ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ, ε πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνληαη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα: α. Ζκεξνκελία έθδνζεο β. Δθδφηεο γ. Γήκνο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε επηζηνιή δ. Αξηζκφο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε. Πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε ζη. Πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε δ. Σίηινο ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο ειίδα 11 απφ 23

13 ε. Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. ζ. Οη φξνη φηη: i. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηεδήζεσο. ii. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε. iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. iv. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Πθάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε δελ νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα έρνπλ ρξφλν ηζρχνο θαη ειάρηζηνλ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξνζαπμεκέλν θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθφζνλ ζπληξέρεη λφκηκε πεξίπησζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α. Άξζξν 16: Σνξήγεζε Ξξνθαηαβνιήο Οήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Ξξηκ) 16.1 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Άξζξν 17: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ απηήο, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/1980, ε νπνία θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο εθπηώζεσο θαη κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ή γηα ην κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ, πνπ αθνξά ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηελ παξ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ζρεηηθά κε ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Ζ ηζρχο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο. ε πεξίπησζε αλαδόρνπ ελώζεσο ή ζπλεηαηξηζκνύ κεηαθνξέσλ, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β. Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 4/9/2012. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ηειενκνηνηππία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ειίδα 12 απφ 23

14 λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα (10:00). Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Πεκεηώλεηαη φηη ζηηο λέεο απηέο εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 2.1 ηεο παξνχζαο, ήηνη ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ ηεπρψλ ηεο δεκνπξαζίαο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ (εκεξνινγηαθέο) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ (ε εκέξα απηή δελ πξνζκεηξάηαη). Άξζξν 19: Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηνλ δηαγσληζκφ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνλ δηαγσληζκφ. Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα Γαπάλεο δεκνζίεπζεο Πξνθήξπμε ζχκβαζεο ζπληαγκέλε θαηά ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΘ 1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο, ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο 10/8/2012 ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα θαη κε ηελ εγθχθιην αξηζ. 33/2008 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην αξ.11/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ βαξχλνπλ ηνπο αλαδφρνπο αλαινγηθά κε ην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο γηα ην νπνίν έρνπλ ζχκβαζε θαη εηζπξάηηνληαη κε ηελ πξψηε πιεξσκή. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ ίδηα ζχκβαζε νη νπνίνη καηαηψζεθαλ θαζψο επίζεο ην κέξνο ησλ εμφδσλ πνπ αλαινγεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ ζπκβαζηνπνηήζεθε κεηά θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή. ειίδα 13 απφ 23

15 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: α. Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, β. Δλψζεηο κεηαθνξέσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, γ. πλεηαηξηζκνί, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ Ζ έλσζε κεηαθνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο κεηαθνξείο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο κεηαθνξέσλ. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο κεηαθνξάο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο, ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ή ηεο ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ηνπ Γήκνπ ΘΤΘΖΡΩΛ γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε. Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα Θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κεκνλσκέλα ή σο κέινο έλσζεο ή ζπλεηαηξηζκνχ, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 1. Λα κε βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή (πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ) ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Θξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο. 2. Λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ν ίδηνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Καΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζ. 98/742/ΘΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ειίδα 14 απφ 23

16 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζ. 91/308/ΔΟΘ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Θ), ζη) απάηε ( Π.Θ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Θ.), ε) πιαζηνγξαθία ( Π.Θ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Θ.), η) δσξνδνθία ( Π.Θ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Θ.). Σα ππφ ζηνηρεία α έσο δ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ζηνηρεία ε έσο θ, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 3. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. 4. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Λνκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. 5. Λα κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο (θαη θαηαιακβάλεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ). 6. Υξεκαηνδνηηθή θαη Οηθνλνκηθή Ηθαλφηεηα: ΓΔΛ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 7. Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ παξνχζα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, θαηά ην άξζξν 46 ηνπ π.δ. 60/2007. πγθεθξηκέλα, νθείιεη: - λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηα νπνία πξνζθέξεη ζηφιν νρεκάησλ, ηα νπνία ζα είλαη επαξθή σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο. Σα δηαζέζηκα νρήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δξνκνιφγηα εθφζνλ απηά δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγηθή δψλε θαη δελ δηαθηλδπλεχεηαη ε αζθαιήο θαη έγθαηξε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεία θνίηεζεο. - λα έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία (κεηαθνξά πξνζψπσλ). Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχεηαη κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 παξ ηεο παξνχζαο. Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά Θάζε δηαγσληδφκελνο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κεκνλσκέλα ή σο κέινο ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη φηη δηαζέηεη ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 23.1 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή άιιεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη, αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ. Σα ΘΣΔΙ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο σο πξνο ην λφκηκν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. β. Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, λνκίκσο επηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ειίδα 15 απφ 23

17 απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο. γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε κεκνλσκέλν κέινο ηνπο, θαζψο θαη βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειόηεηαο Γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 22 ζα πξνζθνκηζηνχλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο (ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο έλσζεο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ), ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη: - Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε. - Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. - Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. - αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα παξαπάλσ Πηζηνπνηεηηθά πνπ βεβαηψλνπλ φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ εμακήλνπ) ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ ειίδα 16 απφ 23

18 εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη (6) κελώλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Δηδηθά νη ππεύζπλεο δειώζεηο θαη έλνξθεο βεβαηώζεηο, πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελόο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππν ή (θαη επηινγή ηνπ δηαγσληδφκελνπ) ζε λφκηκα επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99 φπσο ηζρχεη). Αληί επηθχξσζεο ησλ θσηναληηγξάθσλ αξθεί ε ππνβνιή (καδί κε ηα θσηναληίγξαθα κέζα ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ) ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ φηη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη θσηναληίγξαθα ηνπ πξσηνηχπνπ. Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Θ.Δ.Π.) ζεσξνχληαη πξσηφηππα. Δηδηθά ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Σν ζεσξεκέλν θσηναληίγξαθν έρεη ηνλ ίδην ρξφλν ηζρχνο φπσο θαη ην πξσηφηππν (απφθ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ / /0016/ΠΟΙ.1223/ , Φ.Δ.Θ Β, φπσο ηζρχεη). Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γίλνληαη δεθηά σο αθξηβή θσηναληίγξαθα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ δελ επηθπξψλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηά ή κεηά ηνλ δηαγσληζκφ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα είλαη ήδε επηθπξσκέλα κε λφκηκν ηξφπν, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δελ λνείηαη επίδεημε θαη απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, απνθιείεηαη Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ θαη ζην πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Νη έιιελεο πνιίηεο: α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη ειίδα 17 απφ 23

19 επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα). ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ζην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη, αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη, αθεηέξνπ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Νη αιινδαπνί: α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη Έιιελεο πνιίηεο. β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ρα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: α. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη Έιιελεο ή αιινδαπνί αληίζηνηρα. β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη, επίζεο, δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη Έιιελεο πνιίηεο. ειίδα 18 απφ 23

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο».

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ Δ ΔΤΡΧ. ΔΙΓΟ: «Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάηωλ θαη Γηθηπαθνύ Τιηθνύ γηα ηηο. αλάγθεο ηνπ ΣΔΙ Λακίαο». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Λακία, 10.11.2009 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αξ. Γηαθήξπμεο:5874 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο Σειέθσλν: 22310 60158 FAX: 22310 33945 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα