ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 26 συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµός απόφασης: 144 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Στην Αργυρούπολη Αττικής και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 5/8/2014 και ώρα 09:00 µε αριθµό πρόσκλησης και ηµεροµηνία 1/8/2014 του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε σύµβουλο και στον ήµαρχο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο νόµιµου αριθµού 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 ήτοι : Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1 ΒΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΧΙ 2 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΡΟΙ Η ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 4 ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΧΙ 5 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΝΑΙ 6 ΚΟΡΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΙ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΧΙ 8 ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΝΑΙ 9 ΜΩΥΣΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 10 ΠΕΣΙΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 11 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 12 ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 13 ΦΟΥΣΚΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΧΙ 14 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα υπ.αρίθµ. 3 της Ηµερήσιας ιάταξης, είπε τα εξής: ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ) 2. Τον νέο.κ.κ. Ν.3463/ Του Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α'/ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου Του Ν.2286/ (ΦΕΚ 19Α) 5. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών "Περί (ΕΚΠΟΤΑ)" που ισχύει µέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης (όπως φαίνεται στο άρθρο 10 του Ν2286/95). 6. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (Συµπληρωµατικά & αναλογικά εφαρµοζόµενου σε θέµατα που δεν ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 7. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/ «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 8. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α' 230/ «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες

2 διατάξεις». 9. Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ ). 10. Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ ). 11. Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ ). 12.Τη µε αριθµό 129/2534/10 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 108 Β/ ιορθ.σφαλµ. στο ΦΕΚ 152 Β/ ) 13.Την υπ' αριθ. 1450/550/1982(ΦΕΚ 93/Β') Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. 14.Το Ν. 4071/2012, άρθρο 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων για την προµήθεια καυσίµων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων 15. Την Απόφαση.Σ. αριθ. 341/2014 µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους Την υπ' αριθ /50715/ Απόφαση έγκρισης προϋπολογισµού Αποκεντρωµένη ιοίκησης Αττικής. 17.Τη µελέτη της /νσης Τ.Υ. του ήµου που αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών(λάδια και λίπος) και αντιψυκτικών για τα οχήµατα (ηµιφορτηγά, φορτηγά, απορριµµατοφόρα, κλπ) και πετρελαίου θέρµανσης γα τα κτίρια του ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης, έτους Επιπλέον για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, κίνησης και βενζίνης για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου(πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια) και για τον Οργανισµό Νεολαίας & Αθλητισµού(Ο.Ν.Α..Ε.Α.) έτους Η τιµολόγηση των καυσίµων θα δίνεται µε έκπτωση %(επί τοις εκατό), στην ισχύουσα µέση χονδρική τιµή βάσει του «ελτίου Πιστοποίησης Τιµών», του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού, της ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ η τιµολόγηση των λιπαντικών θα δίνεται µε τιµή µονάδας σταθερή καθ' όλη την διάρκεια της προµήθειας. Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των καυσίµων και λιπαντικών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,59 ΕΥΡΩ. Στo παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωµα προαίρεσης 15%. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ο.Ν.Α..Ε.Α. κατά ποσό 8.695,14 ευρώ ( 9.999,41 ευρώ µε την προαίρεση15%), της πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής κατά ποσό ,15 ευρώ ( ,43 ευρώ µε την προαίρεση15%), της δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής κατά ποσό ,60 ευρώ (89.707,59 ευρώ µε την προαίρεση15%), και τον προϋπολογισµό του ήµου κατά ποσό ,34 ευρώ ( ,16 ευρώ µε την προαίρεση15%). Οι ως άνω δαπάνες θα βαρύνουν τους προαναφερόµενους προϋπολογισµούς του οικονοµικού έτους 2014 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως και τη λήξη της σύµβασης. 18.Του Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π., άρθρο 4, περί ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών προµηθειών των ήµων και της εγκυκλίου 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών προµηθειών των ήµων, σύµφωνα µε την οποία «1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.» 19. Την απόφαση αριθ. 20/2014 του.σ. του ΟΝΑ ΕΑ περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης, συνολικού ποσού ,00 ευρώ, ψήφισης της σχετικής πίστωσης και έγκρισης της ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού του ΟΝΑ ΕΑ ετών 2014 και 2015 και εκτέλεσης της όλης διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτή από το ήµο. 20. Την απόφαση αριθ. 14/2014 του.σ. της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας καυσίµων, συνολικού ποσού ,43 ευρώ,ψήφισης της σχετικής πίστωσης και εκτέλεσης της όλης διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτή από το ήµο. 21. Την απόφαση αριθ. 6/2014 του.σ. της ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας καυσίµων, συνολικού ποσού ,59 ευρώ, ψήφισης της σχετικής πίστωσης και εκτέλεσης της όλης διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτή από το ήµο. 22. Την απόφαση αριθ. 127/2014 του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία :

3 22. Την απόφαση αριθ. 127/2014 του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία : Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για το ήµο Ελληνικού Αργυρούπολης, για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου (Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια) και για τον Οργανισµό Νεολαίας & Αθλητισµού(Ο.Ν.Α..Ε.Α.), συνολικού ποσού ,59 ΕΥΡΩ ευρώ, σύµφωνα µε τη συνταχθείσα ενιαία µελέτη της Τ.Υ. του ήµου και αναλυτικά 1. Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών(λάδια και λίπος) και αντιψυκτικών για τα οχήµατα (ηµιφορτηγά, φορτηγά, απορριµµατοφόρα, κλπ) και πετρελαίου θέρµανσης γα τα κτίρια του ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης συνολικής δαπάνης ,34 ευρώ ( ,16 ευρώ µε την προαίρεση15%) που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου στους κωδικούς , , , , , , , του οικονοµικού έτους 2014 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2014 έως και τη λήξη της σύµβασης. 2. Πετρελαίου κίνησης, βενζίνης και πετρελαίου θέρµανσης, ποσού ,15 ευρώ ( ,43 ευρώ µε την προαίρεση15%) για την Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της οικ. Έτους 2014 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως και τη λήξη της σύµβασης. 3. Πετρελαίου θέρµανσης ποσού ,60 ευρώ (89.707,59 ευρώ µε την προαίρεση15%) για την Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της οικ. Έτους 2014 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως και τη λήξη της σύµβασης. 4. Πετρελαίου θέρµανσης ποσού 9.999,41 ευρώ για τον Οργανισµό Νεολαίας & Αθλητισµού (Ο.Ν.Α..Ε.Α.) που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ο.Ν.Α..Ε.Α. οικ. Έτους 2014 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως και τη λήξη της σύµβασης. Η ανάδειξη των προµηθευτών - χορηγητών, τόσο για το ήµο όσο και για τα προαναφερόµενα νοµικά του πρόσωπα (Ο.Ν.Α..Ε.Α., Σχολικές Επιτροπές ), θα γίνει από το ήµο Ελληνικού Αργυρούπολης που θα διενεργήσει ενιαίο ανοικτό διεθνή διαγωνισµό, τους όρους του οποίου θα καταρτίσει η Οικονοµική Επιτροπή. 23. Τον κανονισµό Ε.Κ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης/11/2009 µε το οποίο τροποποιήθηκαν τα χρηµατικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχ. β) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ άνω των οποίων απαιτείται δηµοσίευση στην εφηµερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και από 1/1/2010 ορίσθηκε στο ποσόν των Eυρώ πλέον Φ.Π.Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ η προθεσµία διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο και σε πενήντα δύο (52) ηµέρες από την ηµέρα αποστολής της προκήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.. 60/2007 και το άρθρο 38 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες ορίζεται σε πενήντα δύο (52) ηµέρες από την ηµέρα αποστολής της προκήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 40 ηµέρες από την ηµέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.. 60/07 (οπότε ο χρόνος δηµοσίευσης µειώνεται κατά 7 ηµέρες) και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ήµου (<http://www.elliniko-argyroupoli.gr/>) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 30 παρ. 3 Π 60/07), (οπότε ο χρόνος δηµοσίευσης µειώνεται περαιτέρω κατά 5 ηµέρες). 24. Το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ µε το οποίο ο τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας και οι όροι αυτού καθορίζονται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής και νυν οικονοµικής Επιτροπής (αρ. 72 Ν. 3852/2010). 25. Το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» µε το οποίο προβλέπεται µεταξύ άλλων ότι η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη και αποφασίζει για την έγκριση δαπανών καθώς και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού. 26. Την απόφαση αριθ. 194/ της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία

4 συγκροτήθηκε η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ για τη διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών µε τη διαδικασία τακτικού δηµόσιου διαγωνισµού και µε συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρου διαγωνισµού) και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων τους, 27. Το Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/ , Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/ , σύµφωνα µε τις οποίες η αρµοδιότητα ανάληψης υποχρέωσης, διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010). 28. Την αριθ.121/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να: 1. Εγκρίνει τη διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το ήµο Ελληνικού Αργυρούπολης, για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου (Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια) και για τον Οργανισµό Νεολαίας & Αθλητισµού(Ο.Ν.Α..Ε.Α.), συνολικού ποσού ,59 ευρώ µε ΑΝΟΙΧΤΟ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Στo παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωµα προαίρεσης 15%. 2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στη συνηµµένη τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη /νση Τ.Υ. 3. Καταρτίσει τους όρους διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το ήµο Ελληνικού Αργυρούπολης, για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου (Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια) και για τον Οργανισµό Νεολαίας & Αθλητισµού(Ο.Ν.Α..Ε.Α.), συνολικού ποσού ,59 ευρώ. 4. Εγκρίνει τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την ανάληψη της υποχρέωσης για τη δαπάνη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το ήµο Ελληνικού Αργυρούπολης, ποσού ,16 που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως και την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης στους κωδικούς αριθµούς : Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για µηχ/τα κήπων κλπ Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων ΓΙΑ θέρµανση Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Στo παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωµα προαίρεσης 15%. 29.Την τροποποίηση της µελέτης που συνέταξε η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω ανάγκης περιορισµού των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου οικ. Έτους Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των καυσίµων και λιπαντικών τροποποιήθηκε στο ποσό των ,52 ΕΥΡΩ. Στo παραπάνω ποσό συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωµα προαίρεσης 15%. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ο.Ν.Α..Ε.Α. κατά ποσό 8.695,14 ευρώ ( 9.999,41 ευρώ µε την προαίρεση15%), της πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής κατά ποσό ,85 ευρώ ( ,23 ευρώ µε την προαίρεση15%), της δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής κατά ποσό ,60 ευρώ (89.707,59 ευρώ µε την προαίρεση15%), και τον προϋπολογισµό του ήµου κατά ποσό ,32 ευρώ ( ,30 ευρώ µε την προαίρεση15%). Οι ως άνω δαπάνες θα βαρύνουν τους προαναφερόµενους προϋπολογισµούς του οικονοµικού έτους 2014 για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονοµικού έτους 2015 για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2015 έως και τη λήξη της σύµβασης. Κατόπιν αυτών ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ όπως η Ο.Ε. : 1. Αποφασίσει την ακύρωση της αριθ. 121/2014 απόφασης Ο.Ε. λόγω

5 1. Αποφασίσει την ακύρωση της αριθ. 121/2014 απόφασης Ο.Ε. λόγω τροποποίησης της μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 2. Εγκρίνει τη διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και για τον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), συνολικού ποσού ,52 ευρώ με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Στo παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωμα προαίρεσης 15%. 3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στη συνημμένη νέα τροποποιημένη τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. 4. Καταρτίσει τους όρους διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και για τον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), συνολικού ποσού ,52 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 5. Εγκρίνει τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την ανάληψη της υποχρέωσης για τη δαπάνη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, ποσού ,30 που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονομικού έτους 2015 για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης στους κωδικούς αριθμούς : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχ/τα κήπων κλπ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων ΓΙΑ θέρμανση Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Στo παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωμα προαίρεσης 15%. Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. την ακύρωση της αριθ. 121/2014 απόφασης Ο.Ε. λόγω τροποποίησης της μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

6 2. να εγκρίνει τη διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και για τον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), συνολικού ποσού ,52 ευρώ με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Στo παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωμα προαίρεσης 15%. 3. να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στη συνημμένη νέα τροποποιημένη τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. 4. να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και για τον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), συνολικού ποσού ,52 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 5. να εγκρίνει τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την ανάληψη της υποχρέωσης για τη δαπάνη της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, ποσού ,30 που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονομικού έτους 2015 για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης στους κωδικούς αριθμούς : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχ/τα κήπων κλπ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων ΓΙΑ θέρμανση Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Στo παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23% και το δικαίωμα προαίρεσης 15% Η παρούσα απόφαση έλαβε αα 144/14 Ο Πρόεδρος της ΟΕ τα Μέλη Χρ. Κορτζίδης υπογραφές

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Λ Ι Π Α Ν Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν Κ Α Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ : ,72 Φ.Π.Α. 23% : ,84 Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% : 7.065,74 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,30 Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. : 8.129,60 Φ.Π.Α. 23% : 1.869,81 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.999,41 Γ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. Α : ,76 Φ.Π.Α. 23% : ,47 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,23 Δ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. Β : ,00 Φ.Π.Α. 23% : ,59 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,59 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,08 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 23% : ,70 ΕΥΡΩ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% : 7.065,74 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,52 ΕΥΡΩ 1

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών(λάδια και λίπος) και αντιψυκτικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, κλπ) και πετρελαίου θέρμανσης γα τα κτίρια του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Επιπλέον για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και για τον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.). Τα ανωτέρω είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, προς τούτο ο προσφέρων θα προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης του Ν1599/1986. Η τιμολόγηση των καυσίμων θα δίνεται με έκπτωση %(επί τοις εκατό), στην ισχύουσα μέση χονδρική τιμή κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ η τιμολόγηση των λιπαντικών θα δίνεται με τιμή μονάδας σταθερή καθ όλη την διάρκεια της προμήθειας. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των καυσίμων και λιπαντικών προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,72 ΕΥΡΩ. Στo παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 23%, το δικαίωμα προαίρεσης 15% και το ΤΑΔΚΥ 2% επί των άρθρων(1,3,4) του προϋπολογισμού του Δήμου. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. και των σχολικών επιτροπών Α κ Β, καθώς και τον προϋπολογισμό του Δήμου στους κωδικούς , , , , , , , του οικονομικού έτους 2014 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/12/2014 και του οικονομικού έτους 2015 για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Ελληνικό Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. ΕΥΡΩ 1 Πετρέλαιο κίνησης ,00 1, ,00 2 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1, ,00 3 Βενζίνη Αμόλυβδη ,00 1, ,00 4 Βενζίνη Super 700,00 1, ,10 5 Λάδι βενζινοκινητήρων 416,00 3, ,20 SAE 10/40 6 Λάδι βενζινοκινητήρων 40,00 3, ,00 SAE 30 7 Λάδι υδραυλικό φορτηγών 1.640,00 2, ,00 SA 46 8 Λάδι υδραυλικό φορτηγών 205,00 2, ,00 SAΕ 80/90 9 Λάδι αυτόματων κιβωτίων 50,00 2, ,00 A.T.F. 10 Λάδι πετρελαιοκινητήρων 1.040,00 2, ,00 SAE 20/50 11 Λάδι για δίχρονες 80,00 4, ,00 βενζινομηχανές TCW3 12 Υγρό AdBlue 400,00 1, ,00 13 Αντιψυκτικό υγρό (Παραφλού) 320,00 1, ,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,30 Β. Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. ΕΥΡΩ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης 6.688,00 1, ,22 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,22 3

10 Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. ΕΥΡΩ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1, ,50 2 Πετρέλαιο κίνησης ,00 1, ,00 3 Βενζίνη αμόλυβδη 2.100,00 1, ,20 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,70 2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. ΕΥΡΩ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1, ,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών έως 15%, ως δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση από τον προμηθευτή. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% Α. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. Λιτ. 1 Πετρέλαιο κίνησης ,00 1, , ,50 2 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1, , ,50 3 Βενζίνη Αμόλυβδη ,00 1, , ,80 4 Βενζίνη Super 700,00 1, ,00 153,62 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,42 4

11 Β. Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. Λιτ. 1 Πετρέλαιο θέρμανσης 6.688,00 1, , ,38 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,38 Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. Λιτ. 1 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1, , ,23 2 Πετρέλαιο κίνησης ,00 1, , ,50 3 Βενζίνη Αμόλυβδη 2.100,00 1, ,00 435,33 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,06 2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. Λιτ. 1 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1, , ,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,00 Α. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ1+ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ2) ,72 ΦΠΑ 23% ,84 ΤΑΔΚΥ 2%(ΑΡΘΡΑ 1,3,4= ,02 ) 7.065,74 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ,30 ΕΥΡΩ Β. Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ1+ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ2) 8.129,60 ΦΠΑ 23% 1.869,81 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9.999,41 ΕΥΡΩ 5

12 Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ1+ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ2) ,76 ΦΠΑ 23% ,47 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ,23 ΕΥΡΩ 2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ1+ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ2) ,00 ΦΠΑ 23% ,59 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ,59 ΕΥΡΩ Οι παραπάνω ποσότητες υπολογίσθηκαν με βάση τις καταναλωθείσες ποσότητες του προηγούμενου έτους και είναι εντός των καθοριζόμενων ορίων από την υπ αριθ. 1450/550/1982(ΦΕΚ 93/Β ) Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ 129/2534/ (ΦΕΚ 108/Β ) και με την ΚΥΑ 543/5543/2000(ΦΕΚ 376/Β ). Το ΤΑΔΚΥ 2% το οποίο βαρύνει τον Δήμο υπολογίζεται μόνο στα άρθρα του προϋπολογισμού με αριθμό 1,3 και 4 στα υπόλοιπα άρθρα το ΤΑΔΚΥ 2% θα βαρύνει τον προμηθευτή. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής Ο Συντάξας Άννα Καράπα-Λαβασά Δημήτρης Νάσιος Θεόδωρος Ακερμάνογλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ4/Α Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ3/Α Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ5/Α 6

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α1. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ Λιτ. ΤΙΜΗ /Λίτ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 1 Πετρέλαιο κίνησης ,00 1,150 2 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1,057 3 Βενζίνη Αμόλυβδη ,00 1,382 4 Βενζίνη Super 805,00 1,463 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 Α2. ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Λιτ. ΤΙΜΗ /Λίτ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 5 Λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10/40 6 Λάδι βενζινοκινητήρων SAE 30 7 Λάδι υδραυλικό φορτηγών SA 46 8 Λάδι υδραυλικό φορτηγών SAΕ 80/90 9 Λάδι αυτόματων κιβωτίων A.T.F. 10 Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 20/50 11 Λάδι για δίχρονες βενζινομηχανές TCW3 416,00 40, ,00 205,00 50, ,00 80,00 12 Υγρό AdBlue 400,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ1+ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ2) : ΦΠΑ 23% : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 7

14 Β. Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης 7.691,20 1,057 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΦΠΑ 23% : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ % ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1,057 2 Πετρέλαιο κίνησης ,00 1,150 3 Βενζίνη Αμόλυβδη 2.415,00 1,382 ΣΥΝΟΛΟ : ΦΠΑ 23% : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : 2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % Λιτ. ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/Λίτ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 1,057 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΦΠΑ 23% : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ : Ελληνικό, Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 8

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τεχνικές Προδιαγραφές (Γενικά) 1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα, όπως: α) βαθμός κετανίων 49 min κατά ΕΝ590 β) κατώτερη θερμαντική ικανότητα Kcal/Kg γ) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max. δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό. 2.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' 2) 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές του δημαρχείου και των λοιπών κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. 3.ΒΕΝΖΙΝΗ αμόλυβδη H Αμόλυβδη Βενζίνη πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα, όπως: α) βαθμός Οκτανίων RON 95 min κατά EN228 β) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max. γ) Περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,15g/lt max. δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό. 4.ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER H Βενζίνη Super πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ελλάδα, όπως: α) βαθμός Οκτανίων RON 91 min κατά EN228 β) Περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου 10mg/Kg max. δ) Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό. 9

16 5.ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50 Το εν λόγω λάδι θα φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά για τον περιορισμό και τον έλεγχο των εναποθέσεων καταλοίπων επάνω στην κορώνα του εμβόλου, στο αυλάκι του επάνω ελατηρίου του εμβόλου και στο υπόλοιπο τμήμα των εμβόλων. Επιπλέον πρέπει να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση, με διατήρηση της σταθερότητάς του στις υψηλές θερμοκρασίες και στην γήρανση καθώς επίσης και λόγω των ισχυρών καθαριστικών πρόσθετων που πρέπει να περιέχει. 6.ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W/40 Το εν λόγω λάδι θα είναι μείγμα από λιπαντικά συνθετικής βάσης με πρόσθετα βελτιστοποίησης, με αποτέλεσμα η σταθερότητά του κατά της οξείδωσης σε υψηλές θερμοκρασίες να είναι ανώτερη από εκείνη των λιπαντικών κινητήρων που είναι κατασκευασμένα από λιπαντικά ορυκτής βάσης. Επιπλέον πρέπει να βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου καθώς και στην μείωση των επιπέδων των εκπομπών ρύπων. Ακόμη πρέπει να παρέχει βέλτιστη προστασία κατά της φθοράς και να έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά κατά του σχηματισμού αφρού καθώς επίσης και υψηλή ανθεκτικότητα κατά της οξείδωσης. 7.ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ SA 46 Το εν λόγω υδραυλικό λάδι θα διαθέτει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους, κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα που απαιτούν λιπαντικό. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους, ελαττώνει τις μεταβολές που δημιουργούνται εξαιτίας των αλλαγών του ιξώδους, σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Σε θερμοκρασίες γύρω στους 60 C οι λιπαντικές του ιδιότητες πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον για ώρες λειτουργίας. Θα είναι πρωτογενή πετρελαϊκής βάσης για πίεση bar. Τα λιπαντικά αυτά βρίσκουν εφαρμογή σαν επιχειρησιακά υγρά σε υδραυλικής ισχύος συστήματα, σε πιστόνια και γρανάζια κίνησης, σε εφαρμογές αντιδιαβρωτικής ικανότητας. 8.ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ SAΕ 80/90 Ενισχυμένη μονοβάθμια βαλβολίνη ποιοτικής στάθμης με αντιτριβικά πρόσθετα κατάλληλη για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες και υψηλές πιέσεις. Λόγω των ειδικών προσθέτων που θα πρέπει να περιέχει, θα παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά σε συνθήκες υψηλών πιέσεων, συνδυάζοντας εξαιρετικές απορρυπαντικές και αντισκωριακές ιδιότητες, άριστη θερμική σταθερότητα και φιλτροδιαπερατότητα και πολύ καλές αντιδιαβρωτικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Παρέχει εξαιρετική προστασία στα γρανάζια κατά της φθοράς, οξείδωσης και θορύβων. 9.ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΙΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAΕ 30 Το εν λόγω λάδι θα είναι ορυκτέλαιο με 100% πρωτογενείς ύλες για χρήση σε κινητήρες παλιάς τεχνολογίας όπου δεν απαιτείται λιπαντικό υψηλών προδιαγραφών. 10

17 Θα πρέπει να προστατεύει τον κινητήρα από την φθορά, την οξείδωση, να μειώνει τη συσσώρευση λάσπης και άνθρακα. Επιπλέον πρέπει να βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου καθώς και στην μείωση των επιπέδων των εκπομπών ρύπων. Θα έχει αναπτυχθεί για να αντέχει όλη την καταπόνηση που δέχονται τα λάδια των δίχρονων κινητήρων. Θα έχει επίσης κατασκευαστεί για να λειτουργεί καλά και με βενζίνη χαμηλής ποιότητας. Θα διατηρεί το κινητήρα καθαρό με λιγότερα κατακάθια στο πιστόνι και στον κύλινδρο, στο σύστημα εξάτμισης και στον στροφαλοθάλαμο. 10.ΛΑΔΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ATF Το εν λόγω λάδι θα είναι ένα συνθετικό λιπαντικό για συστήματα αυτόματης μετάδοσης ειδικά σχεδιασμένο για νέα (μετά το 1997) αλλά επίσης και παλαιότερα (αυτόματα) συστήματα μετάδοσης. Επίσης θα είναι κατάλληλο για συστήματα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση και σε ορισμένα υδραυλικά συστήματα και περιστρεφόμενους αεροσυμπιεστές όπου απαιτείται μία εξαιρετικά καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον πρέπει να έχει ένα πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους και να παρέχει αντίσταση ενάντια στην διάβρωση και στον σχηματισμό αφρού, όπως και να έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά κατά της οξείδωσης αλλά και κατά της φθοράς. Το σημείο ροής να είναι εξαιρετικά χαμηλό ώστε να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή των ταχυτήτων μετά από εκκίνηση με ψυχρό κινητήρα. Τέλος δεν πρέπει να επηρεάζει τις τσιμούχες. 11.ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΩΝ TC-W3 Το εν λόγω λάδι είναι συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους βενζινοκινητήρες το οποίο αναμιγνύεται με το καύσιμο σε αναλογία ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος. Πρέπει να είναι άκαπνο, άοσμο και να μην δημιουργεί κατάλοιπα καύσης, πρέπει να έχει πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους να παρέχει αντίσταση ενάντια στην διάβρωση και στον σχηματισμό αφρού. Επιπλέον πρέπει να έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά κατά της οξείδωσης και να εμποδίζει το κόλλημα των ελατηρίων και των βαλβίδων. Θα διαθέτει το διεθνές πιστοποιητικό λιπαντικών δίχρονων κινητήρων NMMA. 12. ΥΓΡΟ Adblue Το ADBLUE είναι ένα υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας με εφαρμογή ως αναγωγικός παράγοντας των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), σε επεξεργασία SCR καυσαερίων σε οχήματα με πετρελαιοκινητήρες. Είναι ελαφρώς αλκαλικό διάλυμα με ph 9, δεν είναι εύφλεκτο ή εκρηκτικό αλλά είναι οξειδωτικό, δεν είναι τοξικό και εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες δεν εμπερικλείει κίνδυνο για το περιβάλλον ή τον άνθρωπο. 13. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ(ΠΑΡΑΦΛΟΥ) Έτοιμο διάλυμα αντιπαγωτικού ψυκτικού υγρού και απιονισμένου νερού. Προϋποθέτει προστασία κατά της σκουριάς, κατά της πήξεως μέχρι τουλάχιστον -12 ο C και του βρασμού έως +105 ο C τουλάχιστον. Ιδανικό για χρήση κυκλωμάτων ψύξης, όλο τον χρόνο. 11

18 Τεχνικές Προδιαγραφές (Ειδικά) 1. Πρόσθετα Οι εταιρείες εμπορίας υποχρεούνται, πριν τη διάθεση του καυσίμου στην κατανάλωση, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), φάκελο για κάθε πρόσθετο με τα κατωτέρω στοιχεία: Α.Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ακριβή χημική σύνθεση του προσθέτου και το ποσοστό με το οποίο αναμιγνύεται στο καύσιμο. Β.Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ιδιότητες του λιπαντικού και τη συμφωνία με τις Ελληνικές και Κοινοτικές προδιαγραφές. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή με κάθε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον στις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες. 2. Δεδομένα ακριβείας. Τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΝ ISO 4259/ Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου- Λοιποί όροι. Ο προμηθευτής/προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων κατά την μεταφορά και παράδοση των καυσίμων στους χώρους παράδοσης. Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα στο Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Επειδή οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των καυσίμων ενδέχεται να διαμορφώνονται ανάλογα με την κίνηση των οχημάτων (πετρέλαιο κίνησης) ή τις καιρικές συνθήκες (πετρέλαιο θέρμανσης) δεν θα είναι σταθερές κατά μήνα. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής Ο Συντάξας Αννα Καράπα-Λαβασά Δημήτρης Νάσιος Θεόδωρος Ακερμάνογλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ4/Α Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ3/Α Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ5/Α 12

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών(λάδια και λίπος) και αντιψυκτικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, κλπ) και πετρελαίου θέρμανσης γα τα κτίρια του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Επιπλέον για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και για τον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.). ΑΡΘΡΟ 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 1. Τον νέο Δ.Κ.Κ. Ν.3463/ Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Του Ν.2286/ (ΦΕΚ 19Α) 4. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών Περί (ΕΚΠΟΤΑ) που ισχύει μέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης (όπως φαίνεται στο άρθρο 10 του Ν2286/95). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 6. Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 8. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α 230/ «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 10. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ ). 13

20 11. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ ). 12. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ ). 13. Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β /00). 14. Την υπ αριθ. 1450/550/1982(ΦΕΚ 93/Β ) Απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 129/2534/ (ΦΕΚ 108/Β ) και με την ΚΥΑ 543/5543/2000(ΦΕΚ 376/Β ). 15. Του Ν. 4071/2012, άρθρο 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 16. Του Ν. 4111/2013, κύρωση της από 12/12/2012 Π.Ν.Π., άρθρο 4, περί ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων. 17. Της εγκυκλίου 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών προμηθειών των Δήμων. ΑΡΘΡΟ 3ο - Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Η διακήρυξη της προμήθειας β. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ. Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Κριτήρια κατακύρωσης Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο ή και για μέρος των ειδών, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε προσφερόμενου είδους επί ποινή αποκλεισμού. Ακόμα κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές ( Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, ΟΝΑΔΕΑ, Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή) ή για μέρος αυτών. Για την προμήθεια των καυσίμων θα αναδειχθούν επιμέρους μειοδότες για έκαστη αναθέτουσα αρχή : Α. για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, Β. για τον ΟΝΑΔΕΑ, Γ. για την Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή και Δ. για τη Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή. Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίμου θα είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως, 14

21 βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά μειοδότες θα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο κάθε είδος. Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει και το ανταποδοτικό τέλος που προσδιορίζεται από το άρθρο 24(παρ.11) του Ν.2939/2001 και αφορά την συμμετοχή του προμηθευτή στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Λιπαντικών(Π.Δ.82/2004 Α /2004). ΑΡΘΡΟ 5ο Σύμβαση Μετά την έγκριση του αποτελέσματος έκαστος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, για την προμήθεια της οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος, ( Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης, ΟΝΑΔΕΑ, Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή). Σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ( 5 ) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα ( 10 ) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του προϋπολογισμού των αντίστοιχων ειδών της προμήθειας. β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αρ.11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών για κάθε προμηθευτή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. ΑΡΘΡΟ 7 ο - Έκπτωση του αναδόχου Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 8 ο - Πλημμελής ποιότητα Εάν διαπιστωθεί νοθεία στα παραδιδόμενα καύσιμα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 15

22 ΑΡΘΡΟ 9 ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 10 ο Πληρωμή Η εξόφληση των προσκομιζόμενου τιμολογίου θα γίνεται κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, αφού ελέγξει την ποιότητα και ποσότητα των παραλαμβανόμενων ειδών. Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 11 ο - Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων ειδών στην περίπτωση που διαπιστώσει αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της μελέτης. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα απορριπτόμενα είδη από άλλα που πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης μέσα σε οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία, ο Δήμος δικαιούται να ακολουθήσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. ΑΡΘΡΟ 12 ο Τόπος παράδοσης προς προμήθεια ειδών Η μεταφορά και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται με δαπάνη του προμηθευτή, και σε χώρο που θα ζητείται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης. Συγκεκριμένα: Α. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές του δημαρχείου, των λοιπών κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης καθώς και των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ζήτηση του. Β. Η παράδοση του πετρελαίου για την κίνηση των οχημάτων θα γίνεται τμηματικά στη δεξαμενή του χώρου του συνεργείου του Δήμου (πρώην Δημαρχείο Ελληνικού) και στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Γ. Η παράδοση των βενζινών θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα βρίσκονται απαραιτήτως, εντός των ορίων του Δήμου ή όμορων δήμων και δεν θα απέχουν περισσότερο από 5km από το αμαξοστάσιο του Δήμου και οι οποίοι θα πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 16

23 Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία και ο ανάδοχος θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται με την τροφοδοσία καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία των οχημάτων του Δήμου κατά προτεραιότητα. Δ. Η παράδοση των λιπαντικών και αντιψυκτικών θα γίνεται περιοδικά, σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύεται, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Τμήματος Προμηθειών, ενώ το σύνολο των ποσοτήτων θα παραδοθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και την ανακήρυξη νέου μειοδότη. Οι εργασίες της συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων λιπαντικών θα είναι στην ευθύνη του, σύμφωνα με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Λιπαντικών(Π.Δ. 82/2004 Α /2004). Άρθρο 13 ο Μητρώο προμηθευτών. Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν.2286/ , οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του, έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης τους και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο. Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα, προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους, δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων. Άρθρο 14ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπ. Απόφασης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας επισκευής συντήρησης, κατά περίπτωση ο μειοδότης υπόκειται σε ποινική ρήτρα δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού προσφοράς για τις δύο πρώτες εβδομάδες και τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης. 17

24 Μετά από καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον μειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία επιστρέφεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής Ο Συντάξας Αννα Καράπα-Λαβασά Δημήτρης Νάσιος Θεόδωρος Ακερμάνογλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ4/Α Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ3/Α Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ5/Α 18

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ,.. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ... Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, βενζίνης λιπαντικών(λάδια και λίπος) και αντιψυκτικών για τα οχήματα (ημιφορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα, κλπ) και πετρελαίου θέρμανσης γα τα κτίρια του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Επιπλέον για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και βενζίνης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) και για τον Οργανισμό Νεολαίας & Αθλητισμού(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.). Για την προμήθεια των καυσίμων θα αναδειχθούν επιμέρους μειοδότες για έκαστη αναθέτουσα αρχή : Α. για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, Β. για τον ΟΝΑΔΕΑ, Γ. για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δ. για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο ή και για μέρος των ειδών, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε προσφερόμενου είδους επί ποινή αποκλεισμού. Ακόμα κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά για όλες τις αναθέτουσες αρχές ( Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, ΟΝΑΔΕΑ, Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή) ή για μέρος αυτών. Για κάθε είδος καυσίμου κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως, βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών», του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Για τα λιπαντικά και αντιψυκτικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 1

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 60456 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΩΚΑ-Ξ0Γ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 : 4 2- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 Τίτλος: «Προµήθεια καυσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Φιλιάτες, 15/04/. Αρ. Πρωτ. :4486 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Φιλιατών διακηρύσσει ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (A.M. 15 /2015) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 408.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Μακρυχώρι, 18.7.2014 Αριθ. πρωτ.: 10210 ΜΕΛΕΤΗ 15/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 442.328,88 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 23/12/2014 Αριθ. Πρωτ. 26231

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ. Νίκαια 23/12/2014 Αριθ. Πρωτ. 26231 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους Ταχ. Κώδικας: 41500 Πληροφορίες: Τσιγάρας Αθ. & Βησσαρόπουλος Βασ. Τηλ: 2413507216-2413-507237 Fax: 2410921868-2413-507245

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ.

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Νευροκοπίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 201 5» αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Νομικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 05 / 05 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 12149 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Τμήμα Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών εφαρμογών Γρ. Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Δημοκρατίας Σίνδος, 57400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λιβαδειά 17/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 35408

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λιβαδειά 17/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 35408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λιβαδειά 17/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 35408 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλατάς, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5492 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης Θέρμανσης, Λιπαντικών 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ και Λοιπών υλικών έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 328.693,55 ΓΕΡΑΝΙ 2015 ΜΕΛΕΤΗ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Προϋπολογισμός: 328.693,55 ΓΕΡΑΝΙ 2015 ΜΕΛΕΤΗ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι, 26/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7904 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Τηλέφωνο: 213-2047200

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ, 14 /10/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 28/2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : Νέα Μουδανιά : 28/09/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου : 31102/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα