ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 295 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή {SEC(2009) 828 τελικό} EL 1 EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Η περιφερειακή διάσταση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας ηµιουργικότητα Ανάπτυξη του τοπικού ταλέντου Προσέλκυση ταλέντων και επισκεπτών Ανοχή Καινοτοµία Νέες επιχειρήσεις Υφιστάµενες επιχειρήσεις Συµπέρασµα Εδαφική συνοχή: η κατάσταση της συζήτησης Ορισµός, πεδίο εφαρµογής και κλίµακα της εδαφικής συνοχής Καλύτερος συντονισµός και νέες εδαφικές συνεργασίες Καλύτερη συνεργασία Βελτίωση της κατανόησης της εδαφικής συνοχής EL 2 EL

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή ηµιουργικές και καινοτόµες περιφέρειες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση εστιάζει στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία επειδή µπορούν να βοηθήσουν την Ένωση να ανακάµψει ταχύτερα και ισχυρότερα από την τρέχουσα οικονοµική κρίση. Για το λόγο αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας µαζί µε την πολιτική συνοχής στοχεύει στις επενδύσεις που ενισχύουν τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, όπως η επιχειρηµατικότητα, η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις ΜΜΕ, το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι ΤΠΕ, η πράσινη τεχνολογία και η ενεργειακή απόδοση 1. Αυτό το σχέδιο ενισχύει τη σχέση της πολιτικής συνοχής µε τη στρατηγική της Λισαβόνας και την εντονότερη εστίαση κατά την περίοδο στην καινοτοµία για την οποία έχουν διατεθεί 85 δισεκατοµµύρια ευρώ 2. Η πέµπτη έκθεση προόδου 3 έδωσε έµφαση στον ισχυρό ρόλο ορισµένων τοµέων και της οικονοµικής αναδιάρθρωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η ύφεση θα επιταχύνει την αναδιάρθρωση και θα πλήξει έντονα µερικούς τοµείς, ιδιαίτερα τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τον κατασκευαστικό τοµέα και την αυτοκινητοβιοµηχανία, που θα αντιµετωπίσουν σηµαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον, αυτή η έκθεση υποστηρίζει ότι η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία έχουν µια κρίσιµη περιφερειακή διάσταση 4. Ο ΟΟΣΑ 5 υπογραµµίζει ότι επειδή η καινοτοµία γίνεται πιο σύνθετη (µε πιο ανοικτά µοντέλα καινοτοµίας, διαδικασία καινοτοµίας και ρόλο απορρόφησης και προσαρµογής) καµία ενιαία πολιτική δεν µπορεί να προωθήσει την καινοτοµία σε όλες τις περιφέρειες. Η τοπική γνώση πρέπει να κινητοποιηθεί ώστε οι περιφέρειες να σχεδιάσουν τα δικά τους συστήµατα καινοτοµίας και να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τη γνώση και την τεχνολογία. Τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, το ευρωπαϊκό έτος δηµιουργικότητας και καινοτοµίας ενέπνευσε την εστίαση στην εν λόγω έκθεση. Ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι να δείξει ποιοι παράγοντες µπορούν να ωθήσουν τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες. Η έκθεση καλύπτει την τεχνολογική καινοτοµία, αλλά και πολλές µη τεχνολογικές µορφές καινοτοµίας όπως η κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτιστική, καινοτοµία καθώς και εκείνη στις διαδικασίες και υπηρεσίες. Τα περιφερειακά στοιχεία που διατίθενται σ'αυτήν την έκθεση δεν αντικατοπτρίζουν ακόµη την κρίση. Έως το 2007, τα ποσοστά ανεργίας µειώνονταν και συνέκλιναν ταχέως (βλ COM(2008) 876 SEC(2007) 1547 COM (2008) 371 Regional innovation Scoreboard 2006, MERIT Περίλιψη της Υπουργικής συνάντησης του ΟΟΣΑ: Building Innovative Regions Μάρτιος 2009 EL 3 EL

5 ενηµερωτικό δελτίο 1). Τώρα όµως αυξάνονται εντυπωσιακά στην Ισπανία, την Ιρλανδία και τα τρία κράτη της Βαλτικής, όπου αναµένεται να φθάσουν µεταξύ 11 και 17% το 2009, ήτοι πάνω από το διπλό ποσοστό του Αυτά τα πέντε κράτη µέλη (ΚM) προβλέπεται επίσης να υποστούν οικονοµικές επιπτώσεις, πράγµα που θα οδηγήσει στο τέλος µιας περιόδου βιώσιµης ανάπτυξης (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 2). Η έκθεση παρέχει επίσης σύνοψη της συζήτησης σχετικά µε την Εδαφική Συνοχή, που άρχισε µε µια Πράσινη Βίβλο πέρυσι. Η παρούσα η έκθεση συνοδεύεται από 11 ενηµερωτικά δελτία που χαρτογραφούν και αναλύουν τους βασικούς δείκτες σχετικά µε τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. 2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Η παρούσα έκθεση εξετάζει την δηµιουργικότητα από την άποψη της παραγωγής µιας νέας και χρήσιµης ιδέας 7, και την καινοτοµία ως την υλοποίηση µιας νέας και χρήσιµης ιδέας. Η περιφερειακή διάσταση σηµαίνει ότι µια ιδέα πρέπει να είναι νέα και χρήσιµη για την περιφέρεια. Κατά συνέπεια, η ανάλυση καλύπτει, αφενός, τις δραστηριότητες που ωθούν τα σύνορα της γνώσης και, αφετέρου, εκείνες που επιτρέπουν στις περιφέρειες να προσεγγίσουν τα σύνορα αυτά ηµιουργικότητα Πώς παράγονται οι νέες και χρήσιµες ιδέες; Παρά τη δηµοφιλή εικόνα του µοναχικού εφευρέτη, οι περισσότερες νέες ιδέες παράγονται από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση ειδικά µεταξύ διαφορετικών και ταλαντούχων ανθρώπων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αιτήσεις χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι συγκεντρωµένες στις πόλεις. Για να ωθήσουν την αλληλεπίδραση αυτή, οι περιφέρειες πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους ταλέντο, να προσελκύσουν ταλέντα και να είναι ανεκτικές έναντι της ποικιλοµορφίας Ανάπτυξη του τοπικού ταλέντου Η εκπαίδευση και η κατάρτιση µπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν τα ταλέντα και τη δηµιουργικότητά τους. Υπάρχουν ακόµα µεγάλες διαφορές στο µορφωτικό επίπεδο µεταξύ περιφερειών. Το µερίδιο των πτυχιούχων είναι σχεδόν 9 % υψηλότερο στην Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (ΠΑΑ) και Μετάβαση 8 απ'ό,τι στις περιφέρειες σύγκλισης (βλ. διάγραµµα 1). Επίσης η συµµετοχή στη δια βίου µάθηση καθυστερεί σηµαντικά στις περιφέρειες σύγκλισης, όπου το ποσοστό είναι µισό απ'ότι στις περιφέρειες ΠΠΑ. Ο δείκτης έντασης ανθρώπινου δυναµικού (ΕΑ ) παρουσιάζει σταθµισµένο συνδυασµό δευτεροβάθµιου και τριτοβάθµιου µορφωτικού επιπέδου για τον πληθυσµό ηλικίας ετών (βλ. το ενηµερωτικό δελτίο 3). Οι περισσότερες περιφέρειες στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη νότια Ισπανία εµφανίζουν χαµηλό δείκτη, πράγµα που συνεπάγεται ότι έχουν λιγότερες δυνατότητες για υποκίνηση δηµιουργικότητας. Το χάσµα µεταξύ Οικονοµικές προβλέψεις, άνοιξη του 2009, ΕΚ On creativity, 2008, Ernesto Villabla, ΚΚΕρ. Οι περιφέρεις σταδιακής ένταξης και σταδιακής εξόδου οµαδοποιήθηκαν ως περιφέρειες µετάβασης, δεδοµένου ότι και οι δύο λαµβάνουν µεταβατική υποστήριξη. EL 4 EL

6 περιφερειών σύγκλισης και ΠΠΑ είναι ευρύ σε εννέα σηµεία, αλλά έχει µικρύνει χάρη σε µια υψηλότερη αύξηση στο δευτεροβάθµιο µορφωτικό επίπεδο στις περιοχές σύγκλισης. Ο δείκτης ΕΑ αυξήθηκε σηµαντικά για το σύνολο της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυτό θα συνεχιστεί καθώς νεότερα και καλύτερα εκπαιδευµένα άτοµα θα προστίθενται στο εργατικό δυναµικό. Οι γυναίκες αποκτούν όλο και περισσότερες µέσου και υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Πράγµατι, οι νέες γυναίκες διαθέτουν πλέον συχνά καλύτερα επαγγελµατικά προσόντα από τους νεαρούς άνδρες (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 4) Προσέλκυση ταλέντων και επισκεπτών Μια περιφέρεια µπορεί να αυξήσει το µερίδιό της σε ταλέντο της προσελκύοντας ταλαντούχους ανθρώπους να εγκατασταθούν σ' αυτήν ή να την επισκεφθούν. Αν και οι µετακινήσεις µέσα στην ίδια χώρα µπορούν να βοηθήσουν µερικές περιφέρειες και πόλεις, µόνο η προσέλκυση ταλέντων από το εξωτερικό αυξάνει το εθνικό απόθεµα ταλέντων. Το µερίδιο των πτυχιούχων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι µόνο 2% στην ΕΕ, έναντι 6% στις ΗΠΑ, επίπεδο που φθάνουν µόνο οκτώ περιφέρειες της ΕΕ. Η προτεινόµενη µπλε κάρτα της ΕΕ 9 θα βοηθήσει στην προσέλκυση περισσότερων ξένων πτυχιούχων. Το µερίδιο του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας που έχει γεννηθεί σε µια άλλη χώρα ακολουθεί το ίδιο πρότυπο µε τους γεννηµένους στο εξωτερικό πτυχιούχους, µε υψηλά ποσοστά στο Λονδίνο, το Λουξεµβούργο, τις Βρυξέλλες και τη Βιέννη, όπου περισσότεροι του ενός στους τρείς έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 5), και πολύ χαµηλά ποσοστά στα περισσότερα από τα κεντρικά και ανατολικά κράτη µέλη (ΚΑ ΚΜ). Στις περιφέρειες σύγκλισης, είναι µόνο 3%, ενώ στις περιφέρειες ΠΠΑ είναι τέσσερις φορές υψηλότερο. Ευτυχώς, για τις χώρες και τις περιοχές µε υψηλά επίπεδα εξερχόµενης µετανάστευσης οι περισσότεροι πολίτες δεν διακόπτουν τους δεσµούς τους µε τη χώρα γέννησής τους. Μερικά κράτη µέλη, παραδείγµατος χάρη, είναι αποδέκτες σηµαντικών εισροών εµβασµάτων. Αυτό παρέχει µια ισχυρή εισροή κεφαλαίου, το ισοδύναµο ενός ή περισσοτέρων εκατοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ ετησίως 10, αλλά αυτό θα µπορούσε να µειωθεί λόγω της κρίσης. Πολλοί πολίτες της ΕΕ έχουν επιστρέψει ήδη στα ΚΑ ΚΜ λόγω της βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης και των αµοιβών, οφειλόµενης εν µέρει στη πολιτική συνοχή, και την αυξανόµενη ανεργία σε µερικά από τα σηµαντικότερα κράτη µέλη προορισµού. Αυτό µειώνει τις αποστολές εµβασµάτων, αλλά οι επαναπατριζόµενοι φέρουν µαζί τους τη διεθνή εµπειρία, το αυξηµένο τους εµπορικό δαιµόνιο και τις εκεί γνωριµίες τους. Στο παρελθόν, η Ιρλανδία και η Ισπανία έχασαν πληθυσµό λόγω της υψηλότερης εξερχόµενης έναντι της εισερχόµενης µετανάστευσης αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει πληθυσµό µέσω της ενδοκοινοτικής κινητικότητας και της µετανάστευσης χάρη στην υψηλή οικονοµική ανάπτυξη και µια πιο ανοικτή στάση. Τα επιχειρηµατικά ταξίδια επίσης εντείνουν την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών. Παρά τις περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες επαφής και συνεργασίας σε απευθείας σύνδεση, οι πρόσωπο µε πρόσωπο συναντήσεις εξακολουθούν ακόµη να έχουν πολύ ζήτηση. Οι επιχειρηµατικές και οι επιστηµονικές διασκέψεις συνεχίζουν να συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό ενδιαφεροµένων από όλο τον πλανήτη. Τα επιχειρηµατικά ταξίδια αποτελούν σηµαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για πολλές πόλεις και περιφέρειες. Ο σκοπός 9 10 COM(2007) 637 Ροές εµβασµάτων, EUROSTAT EL 5 EL

7 του ψυχαγωγικού ταξιδιού δεν είναι η ανταλλαγή ιδεών αλλά µπορεί να συµβάλει στον εµπλουτισµό της κοινωνικής ζωής σε πόλεις παρέχοντας έτσι κίνητρο για δηµιουργικότητα. Ο αριθµός αφίξεων κατά κεφαλήν στα ξενοδοχεία (βλ ενηµερωτικό δελτίο 6) παρουσιάζει µερικούς από τους επιτυχέστερους επιχειρηµατικούς προορισµούς και τον πολύ χαµηλό αριθµό αφίξεων στα ΚΑ ΚΜ Ανοχή Η επίδειξη ανοχής έναντι των διαφορετικών υποβάθρων και τρόπων ζωής συµβάλει όχι µόνο στη διατήρηση και προσέλκυση ταλέντων, αλλά και στη δηµιουργία του ανοικτού περιβάλλοντος στο οποίο η δηµιουργικότητα ανθεί και η ποικιλοµορφία εκτιµάται. Σε µερικές χώρες, εντούτοις, οι κάτοικοι δεν αισθάνονται πολύ άνετα µε έναν γείτονα ή κάποιον µε υψηλή αιρετή πολιτική θέση από διαφορετικό εθνοτικό υπόβαθρο, θρησκεία ή πεποιθήσεις, γενετήσιο προσανατολισµό ή µε αναπηρία (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 7). Η διάκριση για αυτούς τους λόγους είναι απαγορευµένη 11 στην ΕΕ. Εν τούτοις, σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ και την Ισλανδία, σε οκτώ κράτη µέλη περισσότεροι από τους µισούς που απάντησαν δεν αισθάνονται άνετα µε κάποιον προερχόµενο από διαφορετικό εθνοτικό υπόβαθρο στην υψηλότερη αιρετή πολιτική θέση και σε εννέα κράτη µέλη δεν αισθάνονται άνετα µε έναν οµοφυλόφιλο ηγέτη της χώρας. Αν και γενικά, οι απαντούντες είπαν ότι πιστεύουν πως οι διακρίσεις έχουν καταστεί λιγότερο διαδεδοµένες στα κράτη µέλη τους, σε 17 κράτη µέλη τουλάχιστον ένας τύπος διάκρισης θεωρήθηκε το ίδιο διαδεδοµένος όπως πριν από πέντε έτη. Σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη αυτό περιέλαβε την εθνοτική διάκριση, αλλά και εκείνη βάσει της θρησκείας, της οµοφυλοφιλίας ή του φύλου. Αν και τα περισσότερο αναπτυγµένα κράτη µέλη τείνουν να είναι ελαφρώς πιο ανεκτικά, µερικά από αυτά σηµειώνουν ακόµα χαµηλές επιδόσεις και η αυξανόµενη ανεργία θα µπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες πράξεις διάκρισης. Τα ποσοστά ανεργίας µεταξύ των κατοίκων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι συχνά υψηλότερα στα κράτη µέλη της ΕΕ, µέχρι το διπλάσιο ή τριπλάσιο ποσοστό των γεννηµένων στη χώρα. Αυτά τα υψηλά ποσοστά οφείλονται εν µέρει στην ανεπαρκή γνώση της τοπικής γλώσσας και τα χαµηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά και σε διακρίσεις. εδοµένου ότι η µετανάστευση από χώρες εκτός της Ένωσης θα αποτελέσει το µόνο τρόπο περιορισµού της µείωσης του πληθυσµού, η εξασφάλιση ότι οι µετανάστες και τα παιδιά τους θα µπορούν να βρούν εργασία ή να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση 12 θα γίνει ακόµα σηµαντικότερη στο µέλλον. Η καλύτερη πρόσβαση στην ενδεδειγµένη κατάρτιση και την ανώτερη εκπαίδευση θα βοηθήσει στη βελτίωση της ενσωµάτωσής τους στην αγορά εργασίας 13. Η βασική δηµιουργική κατηγορία εργαζοµένων (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 8) είναι ιδιαίτερα σηµαντική για µια οικονοµία δεδοµένου ότι τα µέλη της παράγουν περισσότερες ιδέες και είναι πιθανότερο να συστήσουν νέες επιχειρήσεις, που δηµιουργούν συγχρόνως ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 14. Μια ανάλυση έδειξε ότι στις ΗΠΑ 15 αυτή η κατηγορία προσελκύεται σε ταλαντούχες, ανεκτικές και υψηλής τεχνολογίας πόλεις. Τα επαγγέλµατα της βασικής δηµιουργικής κατηγορίας περιλαµβάνουν µηχανικούς, συγγραφείς, αρχιτέκτονες, Άρθρο 21 του Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ COM(2008) 394 Jobs for Immigrants, 2008, ΟΟΣΑ Creative class and regional growth R.A. Boschma & Μ. Fritsch The Rise of the Creative Class Richard Florida. EL 6 EL

8 επιστήµονες, καθηγητές και καλλιτέχνες καθώς και άλλα επαγγέλµατα που συνεπάγονται τη δηµιουργία σηµαντικών νέων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. Στην ΕΕ, η βασική δηµιουργική κατηγορία συγκεντρώνεται ιδιαίτερα µέσα και γύρω από τις περιφέρειες των πρωτευουσών καθώς και στις χώρες της Benelux και στις σκανδιναβικές χώρες, την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Αυτές οι περιφέρειες έχουν υψηλό µερίδιο γεννηµένων στο εξωτερικό πτυχιούχων, ευρυζωνική πρόσβαση και συχνά µεγάλες πόλεις, που επιβεβαιώνουν αυτήν την προτίµηση. Αυτές οι περιφέρειες και µητροπολιτικές περιοχές αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ισχυρές µηχανές παραγωγής καινοτοµίας και πολλές πόλεις λαµβάνουν µέτρα ώστε να γίνουν δηµιουργικότερες µε την προσέλκυση δηµιουργικών ανθρώπων υψηλών δεξιοτήτων και την προσφορά ενός καλού περιβάλλοντος για καινοτόµα επαγγέλµατα και για την υλοποίηση ιδεών 16. Οι περιοχές σύγκλισης διαθέτουν χαµηλότερο µερίδιο της βασικής δηµιουργικής κατηγορίας, 5%, έναντι 8%στις περιφέρειας ΠΠΑ, πράγµα που µπορεί να οφείλεται στο χαµηλότερο ποσοστό τους σε πτυχιούχους και γεννηµένους στο εξωτερικό καθώς και στη χαµηλότερη χρησιµοποίησης των ΤΠΕ. Παραδείγµατος χάριν το 2008 η ευρυζωνική πρόσβαση σε ποσοστό 32% στις περιοχές σύγκλισης παραµένει σαφώς χαµηλότερη από το 57% στις περιφέρειες ΠΠΑ αλλά πολύ υψηλότερη απ'ό,τι το 2004 όταν ήταν µόνο 8%. ιάγραµµα 1: είκτες δηµιουργικότητας κατά τύπο περιφέρειας είκτης Έτος Μονάδα Σύγκλιση Μετάβαση ΠΑΑ Τριτοβάθµια εκπαίδευση * 2007 % του πληθυσµού Συµµετοχή των ενηλίκων ηλικίας στην εκπαίδευση και την 2007 % του πληθυσµού ,1 8,1 11,5 κατάρτιση * Πληθυσµός ηλικίας που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα * 2007 % του πληθυσµού ,8 10,3 12,5 Ποσοστό ανεργίας 2007 % του ενεργού πληθυσµού 9,2 8,4 6,1 Τάση ανεργίας % ποσοστιαίες µονάδες -4,6-3,0-0,5 Αφίξεις στα ξενοδοχεία * Αφίξεις ανά άτοµο 0,7 1,4 1,4 Πυρήνας δηµιουργικής τάξης * % του πληθυσµού ,4 6,9 8,3 Ευρυζωνική πρόσβαση** 2008 % νοικοκυριών * εκτός FR9 ** εκτός FR9, DE5, DEC, UKD1, UKE1, UKK3, UKM Καινοτοµία Η παρούσα έκθεση εστιάζεται στην περιφερειακή διάσταση, αλλά υπάρχει επίσης και µια διεθνής διάσταση στην καινοτοµία. Η έρευνα 17 δείχνει ότι η ΕΕ υστερεί έναντι των ΗΠΑ, αλλά έχει αρχίσει να περιορίζει αυτό το χάσµα. Ειδικότερα, η ΕΕ έχει υψηλότερη αύξηση πτυχιούχων, ερευνητών, δηµόσιας Ε&Α, κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου, ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών απασχόλησης µε ένταση γνώσης 3 και προηγείται σε πτυχιούχους S&E, στα εµπορικά σήµατα, στις ροές ισοζυγίου πληρωµών τεχνολογίας και στην απασχόληση στον κλάδο κατασκευών µέσου- υψηλού και υψηλού επιπέδου τεχνολογίας 3. Μια νέα και χρήσιµη ιδέα µπορεί να υλοποιηθεί στην κοινωνική, πολιτιστική ή οικονοµική σφαίρα. Η κοινωνική καινοτοµία µπορεί να δηµιουργήσει καλύτερα πρότυπα φροντίδας των παιδιών, να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής µέριµνας στο σπίτι και να Competitiveness of European Metropolitan Regions European Innovation Scoreboard 2008, 2009, MERIT EL 7 EL

9 προωθήσει τις βιώσιµες µεταφορές. Η πολιτιστική καινοτοµία µπορεί να οδηγήσει σε νέες µορφές τέχνης. Στην οικονοµία, µπορεί να µειώσει την ενεργειακή χρήση, να βελτιώσει τις διαδικασίες και να βελτιώσει το σχεδιασµό των προϊόντων και των υπηρεσιών, πράγµατα που όλα τείνουν να προσδώσουν ώθηση στην παραγωγικότητα. Πολλές περιφέρειες έχουν παρουσιάσει σηµαντική αύξηση παραγωγικότητας (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 9). Οι περιφέρειες µε την υψηλότερη αύξηση παραγωγικότητας τείνουν να βρίσκονται στα ΚΑ ΚΜ. Από το 2000 και µετά η παραγωγικότητα στη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες εµφανίζει αύξηση κατά 2% ετησίως στις περιοχές σύγκλισης, διπλάσιο από το ποσοστό ΠΠΑ. Αυτή η αύξηση έχει υποστηριχθεί από τις αυξήσεις στην εκπαίδευση, την καλύτερη και ευρύτερη χρησιµοποίηση των ΤΠΕ και τις υψηλές εισροές ΑΞΕ. Οι ΑΞΕ είναι µια κρίσιµης σηµασίας πηγή επενδύσεων για σχεδόν όλα τα ΚΑ ΚΜ (βλ.σχήµα 3), όπου οι καθαρές ροές ΑΞΕ αντιστοιχούν σε άνω του 3% του ΑΕΠ ετησίως µεταξύ 2005 και Οι ΑΞΕ, εντούτοις, δεν προϋποθέτουν απαραιτήτως τη δηµιουργία νέας εταιρείας. Το µεγαλύτερο µέρος των ΑΞΕ περιλαµβάνει έναν ξένο επενδυτή που αποκτά ένα ποσοστό ελέγχου σε µια επιχείρηση. Η υψηλή αύξηση παραγωγικότητας των περιοχών σύγκλισης είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η διαφορά στο κατά κεφαλή ΑΕΠ έχει περιοριστεί σηµαντικά. Η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης έχει παραµείνει επάνω από 10 εκατοστιαίες µονάδες από το 2000 (βλ.σχήµα 4). Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ αυξήθηκε κατά έξι µονάδες µεταξύ 2000 και 2006, φθάνοντας τις περιφέρειες σύγκλισης σε τέσσερις εκατοστιαίες µονάδες από το µέσο όρο της ΕΕ, και τις περιφέρειες σύγκλισης, στο 59, πλησιέστερα, αλλά ακόµα αρκετά χαµηλότερα από το κατώτερο όριο του 75% (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 2) Νέες επιχειρήσεις Οι νέες ιδέες τίθενται συχνά σε εφαρµογή από νέες εταιρείες. Αυτές µπορούν είτε να είναι µια νέα επιχείρηση που δηµιουργείται από έναν τοπικό επιχειρηµατία είτε επιχείρηση που δηµιουργείται από άµεση ξένη επένδυση (ΑΞΕ). Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι το κλειδί στην καινοτοµία. Οι καινοτόµες νέες εταιρείες µπορούν να κατακτήσουν µια εξειδικευµένη αγορά και να αναπτυχθούν γρήγορα (οι λεγόµενες «γαζέλες»). Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να δηµιουργηθεί µια νέα επιχείρηση. Η ιεθνής Τράπεζα 18 αναφέρει ότι είναι ευκολότερο να ξεκινήσει µια επιχείρηση σε τουλάχιστον εκατό άλλες χώρες απ' ό,τι στη Γερµανία, Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία και Πολωνία (βλ. σχήµα 2). Μόνο η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο περιλαµβάνονται στις δέκα πρώτες χώρες. ιάγραµµα 2: Κατάταξη ως προς την ευκολία ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, Doing Business 2009 Report, ιεθνής Τράπεζα. EL 8 EL

10 Οικονοµία υνατότητα κατάταξης επιχειρήσεων Ίδρυση επιχείρηση ς Ιρλανδία 7 5 Ηνωµένο Βασίλειο 6 8 Γαλλία ανία 5 16 Φινλανδία Βέλγιο Εσθονία Ρουµανία Ουγγαρία Σουηδία Πορτογαλία Λεττονία Σλοβενία Σλοβακία Κάτω χώρες Ιταλία Λουξεµβούργο Λιθουανία Βουλγαρία Τσεχική ηµοκρατία Γερµανία Αυστρία Ελλάδα Ισπανία Πολωνία Κατάταξη 181 χωρών. Πηγή: «Ease of Doing Business» έκθεση 2009 της ιεθνούς Τράπεζας Το 2006, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε τρεις σαφείς στόχους για να καταστήσει απλούστερη, φθηνότερη και ταχύτερη τη καταχώρηση µιας νέας επιχείρησης, αλλά µέχρι το 2008 µόνο εννέα κράτη µέλη επέτυχαν και τους τρεις στόχους 19. Ένας άλλος σηµαντικός τρόπος για να ενισχυθεί το επιχειρηµατικό πνεύµα είναι να προαχθεί ενεργά ως επιλογή σταδιοδροµίας, ειδικά στις περιφέρειας µε υψηλό ποσοστό ανεργίας (των νέων). Η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα θα µπορούσε να πείσει περισσότερους νέους να εφαρµόσουν τις ιδέες τους. Οι νέες ξένες εταιρείες συγκεντρώνονται συχνά στην περιοχή της πρωτεύουσας, παραδείγµατος χάριν στην Τσεχική ηµοκρατία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και την Πορτογαλία (βλ. ενηµερωτικό δελτίο 10). Επίσης συχνά εγκαθίστανται σε παραµεθόριες περιοχές, ιδιαίτερα κατά µήκος των συνόρων πλησιέστερα στην υπόλοιπη ΕΕ, παραδείγµατος χάριν στη δυτική Πολωνία και την Ουγγαρία, τη βορειοδυτική Ρουµανία, και την ανατολική Γαλλία. Στην περίοδο , οι περιφέρειες σύγκλισης προσπέρασαν τις περιφέρειες ΠΠΑ από την άποψη των νέων ξένων εταιριών ανά κάτοικο. Η κρίση θα οδηγήσει σε πτώση των ΑΞΕ και σε λιγότερες νέες ξένες εταιρίες. Μια έρευνα 20 δείχνει ότι οι περιφερειακές Τελική έκθεση, 2009, DYNREG EL 9 EL

11 πολιτικές είναι καλύτερες στην ενθάρρυνση της διάδοσης γνώσης από ξένες εταιρίες απ'ότι οι εθνικές πολιτικές.. ιάγραµµα 3: Καθαρές ξένες άµεσες επενδύσεις ως % του ΑΕΠ, Καθαρές ροές ΑΞΕ κατά κράτος µέλος το Βουλγαρία Μάλτα Εσθονία Ρουµανία Λεττονία Τσεχική Σλοβακία Κύπρος Λιθουανία Πολωνία Ουγγαρία Βέλγιο Ηνωµένο Βασίλειο Φινλανδία Πορτογαλία Σλοβενία Ελλάδα Αυστρία Ιταλία Γερµανία Γαλλία ανία Σουηδία Κάτω χώρες Ισπανία Ιρλανδία Λουξεµβούργο Μέσος όρος ετησίων µέσων όρων καθαρών εισροών ΑΞΕ ως ποσοστό ΑΕΠ , σε % Ένας από τους στόχους της οδηγίας υπηρεσιών είναι να διευκολυνθούν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη µέχρι το τέλος του Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια αύξηση των ΑΞΕ, ιδιαίτερα στις παραµεθόριες περιοχές. Μια γρήγορη και πλήρης εφαρµογή αυτής της οδηγίας από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές θα εξασφαλίσει τον υψηλότερο αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη. EL 10 EL

12 Υφιστάµενες επιχειρήσεις Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις καινοτοµούν µε τη βοήθεια της Ε&Α και άλλων µεθόδων 21, όπως η υιοθέτηση τεχνολογίας, η µη τεχνολογικού τύπου καινοτοµία και ο συνδυασµός της υπάρχουσας γνώσης µε νέους τρόπους. Ορισµένες µελέτες 22 τονίζουν ότι οι µεγάλες εταιρείες επενδύουν περισσότερο στην Ε&Α και πραγµατοποιούν περισσότερη εσωτερική καινοτοµία, ενώ οι ΜΜΕ έχουν λιγότερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και τείνουν να καινοτοµούν λιγότερο και να µεταβιβάζουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τις ανάγκες τους σε καινοτοµία τους. Οι υψηλής ανάπτυξης ΜΜΕ, εντούτοις, µπορούν να ασκήσουν ακόµα µεγαλύτερη επίδραση στην καινοτοµία, αλλά µπορούν να παρεµποδιστούν από τις προστατευµένες αγορές και άλλους φραγµούς. Η Ε&Α συγκεντρώνεται σε υψηλό βαθµό τόσο σε ορισµένους τοµείς - κατασκευαστικούς κατά 80% - όσο και περιφερειακά, παραδείγµατος χάριν 30% των επιχειρησιακών δαπανών σε Ε&Α (ΕΤΑΑ, βλ. ενηµερωτικό δελτίο 11) εντοπίζεται σε µόλις δέκα περιφέρειες. Μόνο σε 29 περιφέρειες οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο από 2% του ΑΕΠ στην Ε&Α. Στις περισσότερες, το ποσοστό είναι κάτω από 1%. Συνολικά, η ΕΕ δαπανά πολύ λιγότερο σε Ε&Α από τις ΗΠΑ, αλλά µερικά κράτη µέλη εµφανίζουν επίπεδο ίσο µε το αµερικανικό επίπεδο σε ορισµένους τοµείς κατασκευών. Η Ε&Α, εντούτοις, καλύπτει µόνο ένα µικρό µερίδιο των σχετικών µε την καινοτοµία δαπανών. Στις περιφέρειες ΠΠΑ, η συµµετοχή της ΕΤΑΑ βρίσκεται στο 1,3%, το οποίο είναι τέσσερις φορές περισσότερο απ'ό,τι στις περιφέρειες σύγκλισης. Στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες, η διάδοση τεχνολογίας είναι πιθανό να διαδραµατίσει έναν αποφασιστικότερο ρόλο, που απεικονίζεται στην σηµαντική διαφορά στον κατά κεφαλή αριθµό διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, µε τις ΠΠΑ να παράγουν 13 φορές περισσότερες αιτήσεις χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας απ'ότι στις περιφέρειες σύγκλισης. ιάγραµµα 4: είκτες καινοτοµίας κατά τύπο περιφέρειας είκτης Έτος Μονάδα Σύγκλιση Μετάβαση ΠΑΑ Παραγωγικότητα σε βιοµηχανία και 2006 είκτης ΕΕ27= υπηρεσίες (ΠΑ ) Ετήσιος µέσος όρος Τάσεις παραγωγικότητας σε πραγµατικής ανάπτυξης 1,9 1,3 0,9 βιοµηχανία και υπηρεσίες της παραγωγικότητας Ποσοστό απασχόλησης 2007 % του πληθυσµού ΑΕΠ/κεφαλήν (ΠΑ ) 2006 είκτης ΕΕ27= Τάση ΑΕΠ/(ΠΑ ) κεφαλήν Ποσοστό µεταβολής του δείκτη 5,4 5,9-4,4 Νέες ξένες επιχειρήσεις ανά εκατ. κατοίκων Μεταβολή σε νέες ξένες επιχειρήσεις απάνες Ε&Α στον επιχειρηµατικό τοµέα * εκτός UKM5 UKM ανά εκατ. κατοίκων * % του ΑΕΠ 0,36 0,42 1, Neglected Innovators, 2008, MERIT. Πρώην. Βαρόµετρο καινοτοµίας 2007, 2008, Flash EB213, και Ε&Α στην Ευρώπη, 2009, Κ. Uppenberg, ΕΤΕ. EL 11 EL

13 2.3. Συµπέρασµα Η οικονοµική κρίση και η ύφεση ενισχύουν το ρόλο της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας. Αυτή η ανάλυση έχει δείξει ότι η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία έχουν µια ευδιάκριτη περιφερειακή διάσταση. Στους περισσότερους δείκτες οι περιφέρειες ΠΠΑ σηµειώνουν υψηλές επιδόσεις, όπως στη βασική δηµιουργική κατηγορία, στην ένταση Ε&Α και ανθρώπινου δυναµικού. Σε άλλους, όπως η αύξηση των ΑΞΕ και της παραγωγικότητας, εντούτοις, οι περιφέρειες σύγκλισης σηµειώνουν υψηλότερες επιδόσεις. Ποια συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από αυτές τις τάσεις; Οι περιφέρειες σύγκλισης µπορούν να λάβουν µεγαλύτερα οφέλη από τις ξένες εταιρίες µε την ενσωµάτωση αυτών στην περιφερειακή οικονοµία τους και τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησής τους. Οι ισχυροί δεσµοί µεταξύ των ξένων εταιρειών και των τοπικών προµηθευτών αυξάνουν την αποδοτικότητα, την τοπική απασχόληση και τη µεταβίβαση γνώσης. Αυτές οι περιφέρειες πρέπει να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τη συµµετοχή στην κατάρτιση, πράγµα που θα προσθέσει στην ικανότητά τους να απορροφούν νέες ιδέες και πρακτικές και να τις βοηθήσουν να διατηρήσουν την ανάπτυξη της υψηλής παραγωγικότητάς τους. Επιπλέον, αυτές οι περιοχές πρέπει να αυξήσουν την προσέλκυση ταξιδιωτών για σκοπούς ψυχαγωγίας και επαγγελµατικούς µε, παραδείγµατος χάριν, την προώθηση πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων. Αυτό θα ενδυνάµωνε τις ανταλλαγές νέων ιδεών και θα αύξανε ενδεχοµένως την ελκυστικότητα της περιοχής για νέους κατοίκους και επαναπατριζόµενους µετανάστες. Οι περιφέρειες µετάβασης µειώνουν τη διαφορά µε τις περιφέρειες ΠΠΑ, αλλά ακόµα σηµειώνουν χαµηλότερες επιδόσεις σε πολλούς από τους οικονοµικούς δείκτες συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Οι δείκτες σχετικά µε την καινοτοµία όπως η Ε&Α, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και το ανθρώπινο δυναµικό είναι ακόµα σηµαντικά χαµηλότεροι. Για να κινηθούν από µια εστίαση στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα προς µια οικονοµία που τροφοδοτείται από την καινοτοµία 23, αυτές οι περιφέρειες θα πρέπει να βελτιώσουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον τους και να επενδύσουν περισσότερο στην Ε&Α, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και την ανάπτυξη των βασικών δηµιουργικών δεξιοτήτων. Οι περιφέρειες ΠΠΑ πρέπει να βεβαιωθούν ότι λαµβάνουν το µέγιστο όφελος από το υψηλό µερίδιο των κατοίκων που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, εξασφαλίζοντας ότι αυτοί είναι ενσωµατωµένοι στην αγορά εργασίας και διευκολύνοντάς τους να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Για να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται σε µια παγκόσµια κλίµακα, αυτές οι περιφέρειες πρέπει να αυξήσουν την επένδυσή τους στη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία και να επιταχύνουν τη µετάβαση από µια νέα ιδέα σε ένα νέο προϊόν, µια υπηρεσία ή µια διαδικασία. Η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον όπου οι νέες ιδέες και οι προσεγγίσεις γίνονται αποδεκτές και ενθαρρύνονται. Μια περιοχή στην οποία οι άνθρωποι υφίστανται διακρίσεις λόγω της εθνοτικής προέλευσής τους, των πεποιθήσεων τους, του φύλου τους, της αναπηρίας τους, της ηλικίας τους ή του σεξουαλικού προσανατολισµού τους όχι µόνο θα είναι λιγότερο δίκαιη αλλά και λιγότερο ανταγωνιστική. 23 Global Competitiveness Report , Παγκόσµιο οικονοµικό φόρουµ EL 12 EL

14 Εποµένως, όλες οι περιφέρειες οφείλουν να προσπαθήσουν να µειώσουν τις διακρίσεις, να προωθήσουν το διαπολιτισµικό διάλογο και να καταστούν πιο ανοιχτές σε ανθρώπους µε διαφορετικό υπόβαθρο ή τρόπους ζωής. 3. Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Η συνθήκη της Λισαβόνας, στο άρθρο της 3, καθιστά την εδαφική συνοχή ρητά εκφρασµένο στόχο για το µέλλον της πολιτικής συνοχής. Επιπλέον, η τρέχουσα κρίση µε τις ασύµµετρες εδαφικές επιδράσεις της έχει αυξήσει τη σηµασία της εδαφικής συνοχής ανά την ΕΕ, και η συζήτηση για την εν λόγω έννοια κερδίζει έδαφος. Τον Οκτώβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε µια Πράσινη Βίβλο για τη «Εδαφική Συνοχή» 24 προωθώντας µια ευρεία δηµόσια συζήτηση σχετικά µε την εδαφική συνοχή και τις πολιτικές επιπτώσεις της. Η Επιτροπή είχε την ικανοποίηση να λάβει 391 απαντήσεις 25, συµπεριλαµβανοµένων συνεισφορών από όλα τα κράτη µέλη, από σχεδόν 100 περιφερειακές αρχές, από περισσότερες από 150 περιφερειακές και τοπικές ενώσεις καθώς επίσης και από πόλεις, οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικά ιδρύµατα, και µεµονωµένους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή των περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, γνωµοδότησαν σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή. Αυτό το τµήµα συνοψίζει εν συντοµία τα βασικά αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων Ορισµός, πεδίο εφαρµογής και κλίµακα της εδαφικής συνοχής Η Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή δεν πρότεινε έναν ορισµό, αλλά ζητούσε έναν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αντίδρασή του, εξέφρασε την ανησυχία ότι χωρίς έναν «ορισµό, από κοινού συµφωνηθέντα που να τον συµµερίζονται και να τον κατανοούν όλοι» θα ήταν δύσκολο να συζητηθούν οι επιπτώσεις της πολιτικής. Μερικοί ανταποκριθέντες συµµερίστηκαν αυτήν την ανησυχία, αλλά άλλοι υποστήριξαν ότι η απαίτηση για έναν ακριβή ορισµό θα καθυστερούσε άσκοπα τις συζητήσεις. Ευτυχώς, από αυτήν την συζήτηση προέκυψαν µια ευρεία συµφωνία ως προς το στόχο καθώς και βασικά στοιχεία της εδαφικής συνοχής. Ο στόχος της εδαφικής συνοχής είναι να ενθαρρυνθεί η αρµονική και βιώσιµη ανάπτυξη όλων των εδαφών οικοδοµώντας στη βάση των εδαφικών χαρακτηριστικών και των πόρων τους. Τα τρία βασικά στοιχεία που προτάθηκαν για την επίτευξη του εν λόγω στόχου υποστηρίχθηκαν ευρέως: συγκέντρωση (επίτευξη κρίσιµης µάζας, αντιµετωπίζοντας συγχρόνως τους εξωτερικούς αρνητικούς παράγοντες), σύνδεση (που ενισχύει τη σηµασία των αποδοτικών συνδέσεων των υστερουσών περιοχών µε κέντρα ανάπτυξης µέσω της υποδοµής και της πρόσβασης σε υπηρεσίες), και COM(2008) 616 EL 13 EL

15 συνεργασία (από κοινού εργασία διαµέσου των διοικητικών ορίων για την επίτευξη συµπράξεων). Οι απαντήσεις τόνισαν ότι η εδαφική συνοχή συµπληρώνει και ενισχύει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και υπογράµµισαν ότι τα τρία βασικά στοιχεία ήταν ήδη σιωπηρά παρόντα στην πολιτική συνοχής. Για µερικούς, η εδαφική συνοχή εξυπηρετεί ουσιαστικά την κοινωνική και οικονοµική συνοχή, ενώ για τους περισσότερους πρόκειται για µια ευρύτερη, οριζόντια έννοια που υποστηρίζει όλους τους τοµείς πολιτικής σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. Πολλοί συνεισφέροντες υπογράµµισαν τη διάσταση αλληλεγγύης της εδαφικής συνοχής µερικοί ως εδαφική διάσταση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Αυτό υπονοεί ότι οι οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες µεταξύ των εδαφών σε όλα τα επίπεδα (από το επίπεδο ΕΕ µέχρι το περιφερειακό και τοπικό) πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πολλές απαντήσεις δήλωσαν ότι µια καλή ποιότητα ζωής, οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για όλα τα εδάφη είναι κρίσιµης σηµασίας τόσο για την αλληλεγγύη όσο και για την ανταγωνιστικότητα. Μια µειονότητα των ερωτηθέντων πρότεινε τη σύνδεση της εδαφικής συνοχής µε έναν µικρό αριθµό γεωγραφικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων που µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη. Πρότειναν επίσης συγκεκριµένες πολιτικές της ΕΕ και χρηµατοδότηση ή ακόµα και συνολικές στρατηγικές της ΕΕ για αυτά τα εδάφη. Εντούτοις, η πλειοψηφία των απαντήσεων, συµπεριλαµβανοµένης µιας καθαρής πλειοψηφίας των κρατών µελών, υποστήριξε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από µόνα τους δεν καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία, ούτε λαµβάνουν υπόψη τις ικανότητες των κρατών µελών και των περιφερειών για να δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις πολιτικής και εποµένως δεν απαιτούν ειδική µεταχείριση, ούτε βέβαια αντιστάθµιση. Αυτές οι αντιδράσεις επιβεβαιώνουν ότι η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των εδαφών πρέπει να είναι η βάση για την παρέµβαση πολιτικής και για το σχεδιασµό. Επιπλέον, υπογράµµισαν ότι η πολιτική συνοχής παρέχει ήδη ικανοποιητική ευελιξία ώστε να αντιµετωπιστούν διαφορετικά προβλήµατα σε διαφορετικά εδάφη. Πολλές πλευρές υποστήριξαν ότι τα διαφορετικά ζητήµατα (π.χ. κοινωνικός αποκλεισµός ή αστική εγκατάλειψη, προσβασιµότητα σε υπηρεσίες ή ο κίνδυνος πληµµυρών) απαιτούν απαντήσεις πολιτικής σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα. Αυτές µπορούν να ποικίλουν από τις στερηµένες αστικές γειτονιές στις µητροπολιτικές περιοχές, από τις κοιλάδες ποταµών στις ορεινές περιοχές. Η ανάγκη για ευρωπαϊκή υποστήριξη και την επιθυµητή ευελιξία να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα κατά τρόπο λειτουργικό πρέπει να εξεταστεί λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας Καλύτερος συντονισµός και νέες εδαφικές συνεργασίες Η πλειοψηφία των συνεισφορών συνδέει την εδαφική συνοχή µε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, µια πολλαπλών επιπέδων διακυβέρνηση, και την εταιρική σχέση και τα τρία πολύτιµα προτερήµατα της πολιτικής συνοχής. Ειδικότερα αναφέρθηκαν ευνοϊκά οι κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως η URBAN και η LEADER για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ακόµα, πολλές απαντήσεις υποστήριξαν ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να οδηγήσει σε µια περαιτέρω βελτίωση της εδαφικής διάστασης στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών. Παραδείγµατος χάριν, πολλές αντιδράσεις ζήτησαν έναν καλύτερο συντονισµό και συνοχή µεταξύ των διαφορετικών µέσων και ταµείων της ΕΕ. EL 14 EL

16 Μια σαφής συναίνεση προέκυψε ως προς το ότι οι δηµόσιες πολιτικές σε διάφορα επίπεδα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπό τους για την αποφυγή αντιφατικών αποτελεσµάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές µε εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι πολιτικές συνοχής, µεταφορών, ενέργειας, γεωργίας, περιβάλλοντος, απασχόλησης, ανταγωνισµού και έρευνας. ιάφορες συνεισφορές τόνισαν ότι θα πρέπει επίσης να εξεταστούν οι εδαφικές διαστάσεις των στρατηγικών της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. Ο συνυπολογισµός του εδαφικού αντίκτυπου κατά τη διάρκεια της φάσης διατύπωσης της πολιτικής θα βελτίωνε τις συµπράξεις και την αποτελεσµατικότητα. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται µια καλύτερη κατανόηση του εδαφικού αντίκτυπου των δηµόσιων πολιτικών. Στις περισσότερες συνεισφορές ζητήθηκε από την ΕΕ να διαδραµατίσει εδώ έναν βασικό ρόλο, παραδείγµατος χάρη µε τη δοκιµή τρόπων ενίσχυσης της εδαφικής διάστασης των υπαρχουσών εκτιµήσεων αντικτύπου. Όλες οι συνεισφορές συµφώνησαν ότι ο συντονισµός µπορεί επίσης να βελτιωθεί µέσω περισσότερης πολλαπλών επιπέδων διακυβέρνησης. Για τη µεγάλη πλειοψηφία, αυτό δεν αλλάζει τη κατανοµή των αρµοδιοτήτων, ειδικά όσον αφορά στη χωροταξία. Ο σηµαντικός ρόλος των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων-συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσώπων πόλεων και κωµοπόλεων, του ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών-στη διατύπωση, την εφαρµογή, και την αξιολόγηση των πολιτικών υπογραµµίστηκε σε πολλές απαντήσεις. Οι συνεισφορές προσκαλούν την ΕΕ να διευκολύνει την εδαφική διακυβέρνηση δισυνοριακών (π.χ. συνεργασίες αστικών-αγροτικών περιοχών, πόληπεριφέρεια, δίκτυα πόλεων) ώστε να επιτευχθεί η κρίσιµη µάζα για την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών ή για την ανάπτυξη προγραµµάτων κοινού ενδιαφέροντος. Σε διάφορες συνεισφορές δηλώθηκε ότι η ΕΕ έχει ένα ρόλο στην υποστήριξη της θεσµικής ικανότητας σε διάφορα χωρικά επίπεδα µέσω της πολιτικής συνοχής, πράγµα που αυξάνει επίσης την αποδοτικότητα των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηµατοδοτουµένων πολιτικών Καλύτερη συνεργασία Τα τρία σκέλη εδαφικής συνεργασίας σχεδόν οµόφωνα αναγνωρίζονται ως βασικά για την εδαφική συνοχή και ως σαφή παραδείγµατα της προστιθέµενης αξίας της ΕΕ. Υπάρχει µια ισχυρή απαίτηση για την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας καθιστώντας την πιό στρατηγική, αλλά-συγχρόνως-πιό εύκαµπτη και απλή. Εν προκειµένω, χαιρετίζεται η Ευρωπαϊκός όµιλος εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) και αναγνωρίζεται το δυναµικό της. Οι διασυνοριακές περιοχές θεωρούνται ως εργαστήρια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι ενδιαφερόµενοι παράγοντες από διασυνοριακά πολεοδοµικά συγκροτήµατα ή φυσικές περιοχές, παραδείγµατος χάρη, θα µπορούσαν να δοκιµάσουν ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών. Η πλειονότητα των συνεισφορών υπογραµµίζει τη σηµασία του συντονισµού εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών, κανονισµών και χρηµατοδότησης υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης ολόκληρων των διεθνικών περιοχών, όπως έγινε στη στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής. Η ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνει τις ανταλλαγές εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών Υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας (ειδικότερα INTERREG C και URBACT), ειδικά της δικτύωσης και της αξιολόγησης στην επίλυση των προβληµάτων ανεξάρτητα από τα διοικητικά σύνορα. EL 15 EL

17 Τέλος, οι συνεισφορές απαιτούν καλύτερο συντονισµό της πολιτικής συνοχής και της εξωτερικής πολιτικής, ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και χρήση της ΕΟΕΣ στα εξωτερικά σύνορα επίσης Βελτίωση της κατανόησης της εδαφικής συνοχής Όλοι οι απαντώντες συµφώνησαν ότι απαιτούνται καλύτερα εργαλεία για την εδαφική ανάλυση και δείκτες για την κατανόηση των εδαφικών τάσεων. Η βελτιωµένη ανάλυση σε επίπεδο NUTS3, η ανάπτυξη θεµατικών αναλύσεων για τη µετανάστευση ή την κλιµατική αλλαγή, η βελτίωση των µέσων εκτίµησης του εδαφικού αντίκτυπου, µπορούν όλα να βελτιώσουν τον σχεδιασµό πολιτικής. Το πρόγραµµα ESPON και ο αστικός λογιστικός έλεγχος θεωρούνται ως βασικά στοιχεία από αυτή την άποψη. Η Επιτροπή καλείται να συµπληρώσει για αναλυτικούς λόγους το κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε άλλους δείκτες ποιότητας ζωής (π.χ. ανθρώπινη ανάπτυξη, βιωσιµότητα, ευπροσβλητότητα, προσπελασιµότητα υπηρεσιών). EL 16 EL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Όσον αφορά τον δείκτη DESI 2015, η έχει συνολική 3 0,39 και κατατάσσεται στην 22 η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Όλα τα κυπριακά νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα