ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας,"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΙΣ ΠΑΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, ΒΙΕΝΝΗ 1810 Ποιος ο συγγραφέας και ο μεταφραστής του βιβλίου; ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας, Εκ της Γερμανικής γλώσσης μεταφρασθείσα και φιλοτιμώ δαπάνη του εντιμότατου Κυρίου Χατζή Κωνσταντίνου Πώππ του εκ Σιμπινίου εις φως εκδοθείσα. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή. Ενετίησι Παρά Νικολάω Γλυκείτω εζ Ιωαννίνων 1 κυκλοφόρησε χωρίς να μνημονεύεται ο συγγραφέας του πρωτοτύπου και ο μεταφραστής του, με αποτέλεσμα τα πρόσωπα αυτά να είναι ζητούμενα της έρευνας. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις και στα δύο αυτά ερωτήματα. Α) Κατά τον Γιάννη Καρά, 2 συγγραφέας είναι ο Johann Heinrich Helmuth και τίτλος του γερμανικού πρωτοτύπου Volksnaturlehre zur Dampfung des Aberglaubens. Όμως ο Φίλ. Ηλιου παρατηρεί ότι «ο συντάκτης του Καταλόγου της British Library υποδεικνύει (τ. III, σ. 694) ως πρότυπο το έργο του Heinrich Ι. Fischer: Naturgeschichte und Naturlehre zur Dampfung des Aberglaubens». Σχετικά με τον τίτλο και τον συγγραφέα του μας βοηθάει μια ανώνυμη βιβλιοπαρουσίαση που είχε καταχωρισθεί στον «Λόγιο Ερμή» του επιγραφόμενη: «Φυσική. Volksnaturlehre zur Dampfung des Aberglaubens von Johann Heinrich Helmuth, königlich westphalischen Superintendenten, Prediger in der Landstadt Rabvorde, Mitglied des Wahlkollegii im Eibdepartement und der königlich deutschen Gesellschaft zu Helmstadt Ehrenmitglied Braunschweig. Ήτοι, Φυσική δημώδης προς εξάλειψιν της 1. Βλ. Φίλ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία και Φυλλάδια, τόμος πρώτος , Βιβλιολογικό Εργαστήρι, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1997, σ , αρ Γιάννης Καράς, Οι φυσικες-θετικες επιστήμες στον ελληνικό 18ο αιώνα, Αθήνα 1977, σ. 112 και 115 και του ίδιου, Οι θετικές επιστήμες στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αιώνας), Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1992, σ Ερμής ο Λόγιος, 1817, σ. 579.

2 164 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) ΦΤΧΙΚΗ ΔΗΜίΙΔΗΣ ΕΙΣ ΠΛϊΣΙΝ ΤΗΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ Πχ r?fç Γερμανικής Γλωοϊ% [Jts7ct((}pa<r!àrit<rcc i Και φιλοτι μω ίαπάνγ Ι ου ÌVTI μοτάτου Κυρίου 'Χατζ'ϋ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ ΠΩΠΓΙ Ta ίκ Σιμπινίν &ς Φως Ικίο^&σοι., Ύ.ττιτχσ!ο( tß J,cp$Mu XTIVZIJMOÇ Βλ*»»». Ε Ν Ε Τ Ι Η 2 Ι. Ι 8 Ι Ο. Π ΑΡΑ Ν Ι Κ Ο A A fi Γ Λ Τ Κ Ε Ι Τ ω s? M " Ί IcoAvv i pape

3 Δημήτριος Καραμπερόπουλος, ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ 165 δεισιδαιμονίας παρά Ιωάννου Ερρίκου Ελμυθίου κτλ.». Στην αρχή παρατίθεται σε μετάφραση μέρος από τον πρόλογο της πρώτης γερμανικής έκδοσης του 1785, και στο τέλος αναφέρεται ότι το βιβλίο στα γερμανικά είχε πολλές εκδόσεις με έκτη έκδοση αυτή του Δεν μας είναι γνωστές οι χρονολογίες των ενδιάμεσων εκδόσεων, για να εντοπίσουμε από ποια έγινε η μετάφραση στην ελληνική το Πάντως γνωρίζουμε από τον πρόλογο του ελληνικού βιβλίου ότι η μετάφραση είχε γίνει ήδη από το 1806 και επί πλέον από τη χρονολογία 1792, 4 που μνημονεύεται στο κείμενο, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η μετάφραση βασίστηκε σε γερμανική έκδοση που είχε κυκλοφορήσει πριν από την παραπάνω χρονολογία. Σημειώνουμε ότι στο άρθρο του «Λόγιου Ερμή» ο βιβλιοπαρουσιαστής και οι εκδότες, ενώ έχουν καταχωρίσει μερικές υποσημειώσεις, κάποιες μάλιστα σχετικά με τα ελληνικά βιβλία φυσικής, αγνοούν την ελληνική μετάφραση και την έκδοση του έργου Φυσική δημώδης στη Βενετία το Αντιπαραβάλλοντας τη μετάφραση του προλόγου στον «Λόγιο Ερμή» του 1817 με τον πρόλογο του βιβλίου του 1810, διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο τους είναι ταυτόσημο, στοιχείο που δείχνει ποιο ήταν το πρωτότυπο από όπου έγινε η μετάφραση. Παρατίθεται κατωτέρω σε αντιστοιχία η αρχή των δύο προλόγων: Φυσική δημώδης, Βιέννη 1810: Ερμής ο Λόγιος, 1817, σ : ((Το ανά χείρας βιβλίον δεν αποβλέ- ((Ο μόνος σκοπός του παρόντος συγπει εις άλλο, ει μη εις το να φώτιση τον γράμματος είναι, να φώτιση του κοινού νουν των πολλών, και επομένως να κα- ανθρώπου τον νουν, και ακολούθως να ταλύση την δεσποτείαν της δεισιδαιμο- αφανίση την δεσποτείαν της δεισιδαινίας, η οποία είναι ως λοιμός του αν- μονίας. Αυτή είναι η πανούκλα των ανθρωπίνου γένους, παρασύρουσα όχι μό- θρώπων. Αυτή όχι μόνον τους παρανον εις άτοπους πλάνας, αλλά και εις αι- σέρνει εις τας πλέον συχαμεραίς πλάσχροτάτας πράξεις και ως κακή πηγή, ναις, αλλά τους παρασέρνει και εις τα εξ ης αναβρύουσιν απλώς πικρότατα πλεόν αισχρά έργα. Αυτή είναι ολέθρια νάματα και φαρμακώνουν την υγιείαν, πηγή από την οποίαν πηγάζουν και διά την ζωήν και την οικονομίαν του αν- τους πολίταις και διά τους χωριανούς θρώπου. όθεν πολύ συμφαίρει αναμφι- τα λυπηρότατα επόμενα, διά των οποίβόλως εις κοινόν καλόν το να εκρίζωθή ων αφανίζεται και η ζωή τους και η τούτο το κακόν. Εντεύθεν εκινήθησαν υγεία τους και η οικονομία. Όθεν συμπολλοί πεπαιδευμένοι, και έγραφαν κα- φέρει πάρα πολύ διά το κοινόν καλόν να τά της δεισιδαιμονίας, αναιρούντες αυ- εξολεθρευθή αυτό το κακόν, και τούτο 4. Βλ. Φυσική δημώδης, Βενετία 1810, σ. 98. Στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου υπάρχει η τέταρτη έκδοση του 1798.

4 166 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) την με φυσικούς λόγους. Αλλά, τα συγγράμματα τούτων δεν αναγινώσκονται από τον κοινον λαόν, όστις μήτε ιξεύρει αν υπάρχωσι τοιαύτα, και Sia τούτο μένει αδιόρθωτος ως εκ τούτων. Ου μην αλλά και ως πολλά σκοτεινώς γεγραμμένα, δεν καταλαμβάνονται από τους απείρους της Φιλοσοφίας και της Φυσικής.)) ((...ώστε μοι φαίνεται οτι μέσον α σφαλέστερου εις εζάλειφιν της δεισιδαμονίας 8εν 8ί8εται άλλο, ει μη αν εισάξωμεν μιαν 8ημώ8η Φυσικήν εις τα Σχολεία, δι ηςλαμβάνουσιν οι νέοι ορθάς ι8έας των φυσικών συμβεβηκότων. Και επί τοιούτω λοιπόν σκοπώ ανεδέχθην την παρούσαν Πραγματείαν, την οποίαν προσφέρω εις την 8οκιμασίαν του Κοινού, και της οποίας εύχομαι και ελπίζω ότι θέλουν κάμει χρήσιν τα Σχολεία μας. Συνεγράφη 8ε, ώστε να καταλαμβάνεται και από τον τυχόντα.)) αναμφιβόλως επαρακίνησε προ καιρού μερικούς αξιόλογους άν8ρας να γράφουν 8ιά φυσικών λόγων κατά της δεισιδαιμονίας. Πλην αυτών των σοφών τα συγγράμματα δεν ευρίσκονται εις τα χέρια του κοινού ανθρώπου, και διά τούτο δεν έχει είδησιν αν υπάρχουν, και μήτε η μπορεί να ωφεληθη. Όντας προσέτι και εις μερικά μέρη πολλά σκοτεινά, δεν εννοούνται από ανθρώπους ανίδεους της Φιλοσοφίας και της Φυσικής.)) ((..Λεν με φαίνεται λοιπόν άλλο μέσον καλλίτερον προς αφανισμόν της δεισιδαιμονίας, από την εισαγωγην της Φυσικής εις τα σχολεία, διά της οποίας τα παιδία αποχτούν ορθαίς ιδέαις περί των φυσικών φαινομένων, και με τέτοιον σκοπόν έγραφα την παρούσαν πραγματείαν, την οποίαν παραδίνω εις την κρίσιν του κοινού, ελπίζωντας κ' επιθυμώντας ενταυτώ να την μεταχειρισθούν εις τα σχολεία αυτού του τόπου, και διά τούτο την εσύνθεσα με τρόπον, οπού να την καταλαμβάνη ο κοινός άνθρωπος.)) Με την ανωτέρω παράθεση των κειμένων τεκμηριώνεται, νομίζω, αναμφίβολα ότι συγγραφέας του βιβλίου από όπου έγινε η μετάφραση στα ελληνικά του έργου Φυσική δημώδης είναι ο Johann Heinrich Helmuth ( ) και ο τίτλος του πρωτοτύπου Volksnaturlehre zur Dampfung des Aberglaubens. Συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί αυθαίρετη η υπόδειξη του Καταλόγου της British Library ως προς το πρότυπο έργο και τον συγγραφέα του (Heinrich Ι. Fischer, Naturschichte und Naturlehre zur Dampfung des Aberglaubens), όπως μνημονεύεται στην Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, σ. 289, από τον Φίλ. Ηλιου. Β). Ποιος όμως ήταν ο μεταφραστής του γερμανικού βιβλίου στα ελληνικά; Ασφαλώς όχι ο γιατρός Στέφανος Κανέλλος 5 ( ) που ενδεχομένως 5. Γιάννης Καράς, Οι θετικές επιστήμες..., ό.π., σ Στην ευρετηρίαση του ((Λόγιου Ερμή» από τον Εμμ. Ν. Φραγκίσκο, Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευ-

5 Δημήτριος Καραμπερόπουλος, ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ 167 ήταν αυτός που το παρουσίασε και το σχολίασε στον «Λόγιο Ερμή» μεταφράζοντας εκεί τον γερμανικό πρόλογο. Το δημοτικότερο γλωσσικό και εκφραστικό ύφος της μετάφρασης αυτής δεν έχει καμία σχέση με το καθαρεύον ιδίωμα της απόδοσης του Άλλωστε το 1806, χρονιά που είχε σχεδόν περατωθεί η μετάφραση, ο Κανέλλος ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών. Η έρευνα μας έρχεται τώρα να δώσει μερικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό ότι μεταφραστής του έργου ήταν ο γιατρός Ζήσης Κάβρας. 6 Συγκεκριμένα, πρώτη αναφορά στον ανώνυμο μεταφραστή εντοπίσαμε στην Απολογία ιστοριχοχριτικιη 1 (1814) του Λουδοβίκου Σωτήρη όπου σημειώνεται: «Ζήσης Κάβρας εξ Αμπελακίων Θετταλίας, ιατρός και φιλόσοφος, εξέδωκε Στοιχεία αριθμητικής και άλγεβρας μεταφρασθέντα εκ της γερμανικής και μίαν φυσικήν δημώδη». Επίσης ο τυπογράφος του βιβλίου Νικόλαος Γλυκύς, 8 ενώ δεν μνημονεύει τον μεταφραστή του βιβλίου Φυσική δημώδης στους καταλόγους του 1806 και 1818, ωστόσο στον κατάλογο του 1820 σημειώνει το όνομα του Ζήση Κάβρα αλλάζοντας, προφανώς εκ τυπογραφικού λάθους, το «κ» του επωνύμου σε «χ» και μνημονεύοντας ως χρονολογία της έκδοσης το 1806 αντί 1810: «Φυσική δημώδης παρά Ζήση Χάβρα εν Βενετ Βιβλίον πάνυ αξιόλογον, αναγκαίον εις κάθε άνθρωπον. Λίτρ. 12». Ακόμη ο Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, 9 αναφερόμενος στον Ζήση Κάβρα, εκτός από την ημερομηνία εγγραφής ρετηρια. Β' ((Ερμης ο Λόγιος» , Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ Ε.Ι.Ε., 1976, σ. 245, υποδεικνύεται με επιφύλαξη ο Κανέλλος ως μεταφραστής του δημοσιευόμενου εκεί γερμανικού προλόγου της ((Φυσικής δημώδους» του). Η. Helmuth. Για τον γιατρό και λόγιο Στέφανο Κανέλλο βλ. Νικόλαος Κ. Βλάχος, Στέφανος Κανέλλος ( ), Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας 98, Αθήνα 1975, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 6. Για τον Ζήση Κάβρα βλ. τη μελέτη του Νικολάου Κ. Βλάχου, ((Θεσσαλοί γιατροί (ΙΖ-ΙΘ'αι.)», Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 3 ( 1874), 16-19, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 7. Απολογία ιστορικοκριτικη, Τεργέστη 1814, σ Βλ. Φίλ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία, ό.π., σ. 386, αρ Κατάλογος Νικολάου Γλυκό..., Ενετίησι 1806, σ. 45, Κατάλογος των κοινών βίβλων της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκό..., εν Βενετία 1818, σ. 28, Κατάλογος Νικολάου Γλυκό..., εν Βενετία 1820, σ. 79. Βλ. Φίλ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία..., ό.π., αρ , αρ Ανδρ. Δημητρακόπουλος, Επανορθώσεις σφαλμάτων παρατηρηθέντων εν τη Νεοελληνική Φιλολογία του κ. Σάθα, Τεργέστη 1872, σ. 44. Π β. Φ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία, ό.π., σ. 289, αρ

6 168 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) στην Ιατρική της Ιένας (7 Οκτωβρίου 1798) και την ανακήρυξη του σε διδάκτορα (8 Νοεμβρίου 1804), υπενθυμίζει τα τρία έργα του, στα οποία περιλαμβάνει και το Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας. Σημειώνουμε ότι ο Ζήσης Κάβρας στο πρώτο του βιβλίο Στοιχεία της Αριθμητικής και Αλγεβρας, που μετέφρασε και εξέδωσε στην Ιένα το 1800, δεν μνημονεύει τον συγγραφέα ούτε αναγράφει το όνομα του ως μεταφραστή, παρατήρηση που έχει κάνει ο Γεώργιος Ζαβίρας, 10 ο οποίος τον αναφέρει με το όνομα «Κάβουρας»: «εξέδοτο ούτος ανωνύμως στοιχεία της αριθμητικής... Αλγεβρας εκ του Γερμανικού μεταφρασθέντα εις την ημετέραν διάλεκτον υπό τίνος φιλογενούς χάριν των ομογενών εν Ιέννη τω έτει 1800 εις η', αλλά και του συγγραφέως το όνομα παρεσιώπησε». Την τακτική αυτή πρέπει να ακολούθησε και στο βιβλίο του Φυσική δημώδης. Ο Ζήσης Κάβρας μετά την ανακήρυξη του σε διδάκτορα της Ιατρικής στην Ιένα το 1804 πρέπει να μετέβη στην Τεργέστη, όπως σημειώνει και στον πρόλογο του: «Διατριβών εν Τριεστίω κατά το 1806». Εκεί βρήκε τη γερμανική έκδοση του Volksnaturlehre zur Dampfung des Aberglaubens του Johann Heinrich Helmuth, το οποίο του φάνηκε κατάλληλο για το φωτισμό του Γένους, για την καταπολέμηση των δεισιδαιμονιών και γι' αυτό και το μετέφρασε, αφού εν τω μεταξύ ζήτησε και την οικονομική ενίσχυση από τον γνωστό έμπορο χατζή-κωνσταντίνο Πωπ, 11 πατέρα του λογίου Ζηνοβίου Πωπ. Προσθέτουμε ότι το 1806 τυπώνεται και το βιβλίο 12 Στοι- 10. Γεώργιος Ζαβίρας, ivsa Ελλάς, ανατύπ. από την α' έκδοση, Επιμέλεια-Εισαγωγή-Ευρετήριον Τάσου Γριτσόπουλου, Αθήνα 1972, σ Βλ. επίσης στο Ερμης ο Λόγιος, 1811, σ. 353: ((Ζήσης Κάβρας εξ Αμπελακίων ιατρός και φιλόσοφος, εξέδωκε Στοιχεία Αριθμητικής και Αλγεβρας εκ του Γερμανικού μεταφρασθέντα, εν Ιενη τω 1800, εις 8». 11. Για τον έμπορο χατζή-κωνσταντίνο Πωπ βλ. Nestor Camariano, «L'organisation et l'activité culturelle de la compagnie des marchands Grecs de Sibiu», Balcania 6 (1943), , Λέανδρος Βρανούσης, Εφημερίς. Έτος Έβ8ομον 1797, Προλεγόμενα, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 1995, σ. 459 και 872, Αθ. Καραθανάσης, Ο Ελληνισμός της Τρανσυλβανίας, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 62, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τόμος 12, σ. 606, Τμήμα Μικραί Συλλογαί, απόκεινται περί τις εκατό επιστολές του μνημονευόμενου εμπόρου κυρίως των ετών 1780 και 1821, ενώ απουσιάζουν αυτές των ετών που μας αφορούν. 12. Στοιχεία της γενικής Ιστορίας παλαιάς τε και νεωτέρας. Συντεθέντα μεν εις την Γαλλικην διάλεκτον παρά του Αββά Μιλλιότ. Μεταφρασθέντα 8ε εις την ημετέραν υπό Γρηγορίου Ιερ. Κωνσταντά του Μηλιώτου και Ζησου Κάβρα Ιατρού του εξ Αμπελακίων. Εις χρησιν των Ελληνικών Σχολείων. Ενετίησι Παρά Πάνω Θεοδοσίου. Έτει Σωτηρίω

7 Δημήτριος Καραμπερόπουλος, ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ 169 χεία της γενικής Ιστορίας παλαιάς τε και νεωτέρας που ο Ζήσης Κάβρας μετέφρασε από τα γαλλικά 13 μαζί με τον Γρηγόριο Κωνσταντά. Σημειωτέον ότι ο πρόλογος του βιβλίου δεν φαίνεται να είναι του επιμελητή Σπ. Βλαντή, όπως αναγράφεται στην Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα του Φ. Ηλιου, 14 αλλά του Γερμανού συγγραφέα, σύμφωνα με το πρώτο μέρος της εργασίας μας και με μια σημείωση του Σπ. Βλαντή, ο οποίος στη σελίδα 13 του προλόγου διασαφηνίζει: «Και ταύτα μεν ως εκ του συγγραφέως, ο δε μεταφραστής προσθέτει εξ εαυτού τα εξής». Το δεύτερο μέρος της φράσης αυτής του Βλαντή δείχνει ότι το παρατιθέμενο στη συνέχεια κείμενο είναι του μεταφραστή, ο οποίος γράφει σε τρίτο πρόσωπο. Στον πρόλογο σημειώνεται επί πλέον από το μεταφραστή ότι έφυγε το 1806 από την Τεργέστη και εγκαταστάθηκε στην πατρίδα του («εις την εαυτού ενδημήσαντος πατρίδα» 15 ), χωρίς να την κατονομάζει, και όπως παρατηρεί αυτό έγινε εξ αιτίας σοβαρών γεγονότων («και διαφόρου της τύχης πειραθέντος») με συνέπεια να μην προλάβει να στείλει «τα ελλείποντα έτι εις την τελείαν έκδοσιν του βιβλίου». Πράγματι ο Γλυκύς στον κατάλογο του 1806 μνημονεύει την έκδοση για τη χρονιά αυτή χωρίς να αναφέρει την τιμή πώλησης του βιβλίου, ως αποτέλεσμα της αιφνίδιας αναχώρησης του μεταφραστή και της μη έκδοσης του. Τα ώς τότε δοκίμια έμειναν στα χέρια του τυπογράφου «έως τώρα», δηλ. το 1810, που του στάλθηκαν τα «ελλεί- 7#0#. Βλ. Φίλ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία, ό.π., σ. 194, αρ και 71. Στον ((Λόγιο Ερμή» του 1811, σ. 353 σημειώνεται: ((Γρηγόριος Ιεροδιάκονος Κωνσταντάς... επεχείρησε και την μετάφρασιν της Γενικής Ιστορίας του Μιλλότ μετά του ιατρού Ζήση Κάβρα, αλλά μέχρι τούδε οι δύο πρώτοι τόμοι μόνον εξεδόθησαν, τω 1806, εν Βενετία εις 8». 13. Έχει αναφερθεί ότι ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων διδάχθηκε γαλλικά από τον Ζήση Κάβρα. Βλ. Μιχαήλ Γ. Σχινάς, Λόγος εκφωνηθείς..., Αθήνα 1857, σ. 4, και Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Αλληλογραφία, τ. πρώτος , επιμ. Κώστας Λάππας - Ρόδη Σταμούλη, Αθήνα 1989, σ. κγ'. Υποθέτουμε ότι η διδασκαλία των γαλλικών έγινε μεταξύ του 1806 μετά την εγκατάσταση του Κάβρα στα Αμπελάκια και του καλοκαιριού του 1808 που ο Οικονόμος αναχώρησε για τη θεσσαλονίκη. 14. Βλ. Φίλ. Ηλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία..., ό.π., σ Από όσα μέχρι τώρα γνωρίζουμε για τη διαμονή του Ζήση Κάβρα στα Αμπελάκια, έχουμε μία επιστολή του, 4 Φεβρουαρίου 1810, την οποία στέλνει στο συνάδελφο του γιατρό Κωνσταντίνο Ζαχαρόπουλο Νοσήμαχο στη Λάρισα. Βλ. Ιωάννης Οικονόμος Λαρισσαίος, Επιστολαί8ιαφόρων , Αθήνα 1964, σ. 157.

8 170 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) ποντα» δοκίμια, όπως συμπεραίνεται από το παρακάτω κείμενο του μεταφραστή: «αλλ', ως μη ώφελε, του μεταφραστού αποδημήσαντος, μετ' ολίγον, και εις την εαυτού ενδημήσαντος πατρίδα, και διαφόρου της τύχης πειραθέντος, δι' ην δεν ευκαίρησε να πέμψη τα ελλείποντα έτι εις την τελείαν έκδοσιν του βιβλίου, έμεινε κακή τύχη εις χείρας του τυπογράφου έως τώρα, ότε προκύπτει εις φώς, χωρίς είδησιν του μεταφραστού. Όθεν οι αναγινώσκοντες τούτω μην συγγνώτωσαν μακράν απέχοντι, και το βιβλίον μηδόλως τετυπωμένον ιδόντι, μηδέ καιρόν λαβόντι της διορθώσεως, τω δ' ευγενεί Χατζή Κωνσταντίνω Πωππ ομολογείτωσαν χάριτας, ει τι αν ωφεληθώσιν, αποδίδοντες τα ελλιπή και εσφαλμένα εις την απουσίαν και αμάθειαν του μεταφραστού». Παρατηρούμε ότι ο πίνακας των δεκαπέντε κεφαλαίων του βιβλίου, «Πίναξ των κεφαλαιωδών τμημάτων» «...IB'. Περί ουρανίων σωμάτων, ΙΓ', Περί του βασιλείου των ορυκτών. ΙΔ', Περί του βασιλείου των φυτών. ΙΕ', Περί του βασιλείου των ζώων», έχει μια πληρότητα, στοιχείο που δείχνει ότι τα «ελλείποντα δοκίμια» στάλθηκαν στο τυπογραφείο και έτσι τυπώθηκε το βιβλίο το Επίσης προσθέτουμε ότι η ανυπόγραφη αφιερωτική επιστολή στον χατζή-κωνσταντίνο Πωπ θα πρέπει να είναι και αυτή του μεταφραστή Ζήση Κάβρα. Εχει προσωπικό χαρακτήρα, καθώς γράφει στο πρώτο ενικό πρόσωπο («εμποδίσθην», «εφάνην», «αξιοκατάκριτος» «οίδα» ((ακούσιον σφάλμα μου» «δέομαι» ((ομολογώ))^ «μοι είναι» «απήλαυσα», «ευεργέτα μου»). Δικαιολογείται στον χρηματοδότη της έκδοσης για την καθυστέρηση της εκτύπωσης του βιβλίου. Σημειώνει ότι εμποδίσθηκε «από διάφορα περιστατικά έως τώρα», δηλαδή το 1810, «παρατείνας μέχρι τούδε [1810] την εις φως έκδοσιν του παρόντος βιβλίου». Η καθυστέρηση της έκδοσης οφειλόταν σε παράγοντες έξω της θελήσεως του, γι' αυτό και τονίζει με την προσωπική αντωνυμία «μου» την αποκλειστική του υπαιτιότητα (το «ακούσιον σφάλμα μου»), ώστε να μην καταλογιστεί στον επιμελητή της έκδοσης Βλαντή. Επί πλέον σημειώνει ότι η «καλοκαγαθία» του ευεργέτη του ήταν εκείνη που του συνέστησε το βιβλίο «να εκδοθή εις τύπον». Για τις διαφωτιστικές επεμβάσεις του Κάβρα στο κείμενο σημειώνουμε ότι πολλές φορές επεξηγεί τις λέξεις που χρησιμοποιεί για να γίνουν κατανοητές από τους αναγνώστες. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές: «λίπανσις, κοπριά», «μακκαβάς, χοντρό χαρτί», «σάρωθρο, σκούπα», «φλοιός άρτου, κουριά», «άσφαλτος, πίσσα της γης». Επίσης στη σελίδα 180 περί της ηλεκτρικής μηχανής σημειώνει ότι για «την ακριβή περιγρα-

9 Δημήτριος Καραμπερόπουλος, ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ 171 φήν της ηλεκτρικής μηχανής ίδε εν τη γραμματική των επιστημών μεταφρασθείσα υπό του κυρίου Ανθίμου Γαζή». 16 Συμπερασματικά, μπορούμε με βεβαιότητα να επαναλάβουμε ότι το ανώνυμο βιβλίο Φυσική ΒημάΒης εις παύσιν της ΒεισιΒαιμονίας, το οποίο εκδόθηκε στη Βενετία το 1810, είναι μετάφραση του βιβλίου του Johann Heinrich Helmuth Volksnaturlehre zur Dampfung des Aberglaubens και μεταφραστής του στην ελληνική γλώσσα ήταν ο γιατρός Ζήσης Κάβρας από τα Αμπελάκια. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 16. Ο πλήρης τίτλος είναι: Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών ή σύντομος ανάλυσις της πειραματικής νεωτέρας φιλοσοφίας κατ ερωταπόκρισιν, συγγραφείσα μεν παρά του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου, νυν 8ε το πρώτον εκδοθείσα εις την κοινήν των ελλήνων 8ιάλεκτον μετά πλείστων σημειωμάτων επαυξηθείσα παρά Ανθίμου Γαζή Θετταλομάγνητος, εν Βιέννη 1799.

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 5: 18ος αιώνας- αρχές 19ου αιώνα: Ιώσηπος Μοισιόδαξ, Κωνσταντίνος Κούμας Α. Βόλα, Μ. Ζόγκα, Α. Καρυώτη,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) εξέδωσε στη Βιέννη με χαράκτη τον Φρανσουά Μύλλερ (Franz Müller,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2. Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2. Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣ-1 ΚΑΙ ΔΑΣ-2 Σήμερα 15-03-2011 συνεδρίασε η επιτροπή που απαρτίζεται από τους: 1. Μαλισιόβας Νικόλαος, Καθηγητής Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Βατζίας Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχείων μαθηματικών εκ Παλαιών και Νεωτέρων Συνερανισθέντων, Υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Πρώην Αστραχανίου Κυρίου Νικηφόρου,

2. Στοιχείων μαθηματικών εκ Παλαιών και Νεωτέρων Συνερανισθέντων, Υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Πρώην Αστραχανίου Κυρίου Νικηφόρου, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Καταγράφονται μόνο τα βιβλία από τα οποία αντλήθηκαν στοιχεία, όχι αυτά που διαβάστηκαν. Στους τίτλους διατηρήθηκε η ορθογραφία και η στίξη του πρωτοτύπου, ακολουθήθηκε όμως το μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Γρηγόριος Ξενόπουλος, απόπειρα παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Στοιχεία για τη ζωή του Ο Γ. Ξενόπουλος γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης το 1867 και πέθανε στην Αθήνα το 1951. Καταγόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ 20-01- 14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αυξ.Αρ.Αιτ.:. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Οι αιτήσεις για εξωτερική μετεγγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ Αιτιοκρατικό πείραμα ονομάζουμε κάθε πείραμα για το οποίο, όταν ξέρουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται, μπορούμε να προβλέψουμε με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Εισαγωγικά: Τι είναι λογοτεχνικό αρχείο; Τι περιέχει το αρχείο ενός ποιητή; Ποιος είναι ο πονοκέφαλος ενός εκδότη; Τι ηθικά διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα"

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο Σκανταλόπετρα Ημερομηνία 24/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link achaianews.gr Κατερίνα Σαμψώνα http://bit.ly/1qtceq0 Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα" Η Σκανταλόπετρα είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες

Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Η εφαρμογή του Ταξινομικού συστήματος DEWEY στις ελληνικές λαϊκές βιβλιοθήκες Μαργαρίτα Βαγγελάτου- Σαμιώτη Οι OPAC κατάλογοι των βιβλιοθηκών, πέραν των πολλών πλεονεκτημάτων που έχουν, έφεραν στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117)

Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Ηλία Μηνιάτη: Περί φθόνου (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 115-117) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιους απευθύνεται ο συγγραφέας της διδαχής περί φθόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ίας νου ω αραγ ου π ς ν θεση ης κειµέ ν. κ θούν έ υ ς ο ω ψ η λ τ τ ι η ίλ ία έχε ακο εµά Περι θοδολογ α της περ πτυξη θ οτήτων ί ά ν ε M θοδολογ ατική αν απάνω ε η

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΕ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2009 ΖΩΗΣ" 7,3 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2013 3,5 3

ΜΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2009 ΖΩΗΣ 7,3 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2013 3,5 3 Ανατομία Ι (Ε) 1 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1974 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1999 6,2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2008 8,65 1,91 7 23 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ALS, ATLS. ΠΛΗΡΗ 2 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1984 ΜΔΕ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010

Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων 2010 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιµή Ελληνικών Βιβλίων Σύνταξη : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11 3 Πρόλογος Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:.. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»2000-2006

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:.. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»2000-2006 ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΚ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:.. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΤΟΥ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»2000-2006 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ/ΣΥΖΥΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ. Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα Έρευνα-επιλογή: Μαρτίνα Λόος Μετάφραση-επιµέλεια: Βασιλική Καντζάρα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Εισαγωγή Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει ορισµένα µόνο ονόµατα γνωστών µαθηµατικών από την ιστορία της επιστήµης. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σχετικά με το ζήτημα υπολογισμού του ΕΕΤΑ του έτους 2013 στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, βάσει αυξημένου συντελεστή, σε σχέση με τον αντίστοιχο που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας Ε.Κ.Π.Α. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λ Μετάφραση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Ιατρικά Κείμενα Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD Κλινικός Εμβρυολόγος - Λέκτορας Εμβρυολογίας 29/12/2011 Χάρης Ε. Καζλαρής

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Συστήματα κ Τεχνολογίες Γνώσης Εργασίες στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 1. Διορθωτής Λέξεων Αντικείμενο Στόχος Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διορθωτή λέξεων βασισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα