Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ"

Transcript

1 Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

2 Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ Σταδίου 33, , Ακινα Τθλ.: , Fax: URL: Ελζνθ Βζργθ Τμιμα Μελετϊν Το «Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» εντάςςεται ςτο Ε.Π «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγχρθματοδοτείται ςε ποςοςτό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και 20% από Εκνικοφσ Πόρουσ. 2

3 1. Η ςχζςθ των Ελλινων με το διαδίκτυο και τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ Εξοικειωμζνοι οι Ζλλθνεσ με τθ χριςθ του διαδικτφου Η ςχζςθ των Ελλινων με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και το διαδίκτυο βελτιϊνεται αιςκθτά χρόνο με το χρόνο. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Παρατθρθτθρίου για τθν ΚτΠ 1, ο μιςόσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ (51%) χρθςιμοποιεί θλεκτρονικό υπολογιςτι, ενϊ το 44% των Ελλινων ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Σφνδεςθ με το διαδίκτυο ςυναντάται πλζον ςε 4 ςτα 10 ελλθνικά νοικοκυριά, με τθν οικία να αποτελεί και το δθμοφιλζςτερο τόπο πρόςβαςθσ. Το 2008 καταγράφθκε θ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτο ποςοςτό των χρθςτϊν του διαδικτφου ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ (τθσ τάξθσ του 40%) ενϊ παράλλθλα αυξικθκε και θ ςυχνότθτα πρόςβαςθσ. Ζτςι, το 34% των Ελλινων ςυνδζονταν το 2008 ςτο διαδίκτυο τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα, ενϊ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat, το ποςοςτό αυξικθκε ςτο 38% to Το γράφθμα 1 ςυνοψίηει τουσ βαςικοφσ δείκτεσ πρόςβαςθσ και χριςθσ του διαδικτφου για το Για λόγουσ ςφγκριςθσ δίνονται και τα αντίςτοιχα ποςοςτά για το μζςο όρο τθσ ΕΕ27, υποδθλϊνοντασ τθ ςθμαντικι υςτζρθςθ των Ελλινων ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ζναντι του μζςου ευρωπαίου πολίτθ. Βζβαια, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ νεαρότερεσ θλικίεσ το εν λόγω χάςμα ζχει εξαλειφκεί 2. Γράφθμα 1: Βαςικοί δείκτεσ διείςδυςθσ του διαδικτφου για Ελλάδα και ΕΕ27 (2009) % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ευρείασ ηϊνθσ ςτο διαδίκτυο % ατόμων που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο κακθμερινά ι ςχεδόν κακθμερινά % ατόμων που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα EU GR Πθγι: Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων) Ενθμζρωςθ και Ψυχαγωγία: οι κυριότεροι λόγοι χριςθσ του διαδικτφου Ποιοι είναι όμωσ οι κυριότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζγουν οι Ζλλθνεσ να ςυνδεκοφν ςτο διαδίκτυο; Σφμφωνα με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία, τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςυγκεντρϊνουν δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ενθμζρωςθ και τθν ψυχαγωγία. Ενδεικτικά, 3 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ ςυνδζονται για να 1,2 Βλ. ςχετικι μελζτθ με τίτλο «Ταυτότητα χρηςτών Internet ςτην Ελλάδα», 3

4 ενθμερωκοφν για προϊόντα/ υπθρεςίεσ ι για να ςτείλουν μθνφματα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 2 ςτουσ 10 διαβάηουν θλεκτρονικά περιοδικά και εφθμερίδεσ. Η αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν καναλιϊν για τθν ενθμζρωςθ και τθν ψυχαγωγία αποτελεί εξάλλου και το μοχλό αφξθςθσ τθσ μάηασ των χρθςτϊν Η/Υ και διαδικτφου, κακϊσ κακιςτά δυνατι τθν εξοικείωςι τουσ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ χωρίσ να προχποκζτει κάποια ειδικι εκπαίδευςθ ςτο χειριςμό τουσ. Γράφθμα 2: Λόγοι χριςθσ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ (%, 2009) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα/ υπθρεςίεσ Αποςτολι/ λιψθ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν απόκτθςθ γνϊςθσ 23 Ανάγνωςθ θλεκτρονικϊν περιοδικϊν/ εφθμερίδων 21 Μουςικι ι/και ταινίεσ (λιψθ, ακρόαςθ/ παρακολοφκθςθ) 19 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν υγεία Web ραδιόφωνο/ τθλεόραςθ Συναλλαγι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 12 Αναηιτθςθ εργαςίασ Ηλεκτρονικι λιψθ παιχνιδιϊν ι αναβακμίςεϊν τουσ 6 6 Ανάρτθςθ περιεχομζνου που ζχουν δθμιουργιςει οι χριςτεσ 4 Συμμετοχι ςε online εκπαιδευτικά προγράμματα 2 Πθγι: Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων) Σθμείωςθ: τα ποςοςτά αναφζρονται ςτο ςυνολικό πλθκυςμό θλικίασ (όχι ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου). Η ερϊτθςθ αφοροφςε πραγματοποίθςθ των εν λόγω δραςτθριοτιτων κατά τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Πολφ χαμθλά τα ποςοςτά χριςθσ υπθρεςιϊν που προχποκζτουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Το ψθφιακό τοπίο μεταβάλλεται αρκετά όταν πρόκειται για διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που εμπεριζχουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται μια ςειρά ςχετικϊν δεικτϊν με τιμζσ του 2009, τόςο για Ελλάδα όςο και για Ευρϊπθ, ενϊ για λόγουσ διαχρονικισ ςφγκριςθσ δίνονται και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ του

5 % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για παραγγελία/ αγορά αγακϊν ι υπθρεςιϊν (2005, 2009) % πλθκυςμοφ που παριγγειλε/ αγόραςε αγακά ι υπθρεςίεσ για προςωπικι χριςθ μζςω διαδικτφου, κατά το τελευταίο τρίμθνο (2005, 2009) ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα Γράφθμα 3α Γράφθμα 3β % του πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν κατά το τελευταίο τρίμθνο (π.χ. μζςω πλειςτθριαςμϊν) (2005, 2009) % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για θλεκτρονικι τραπεηικι (2005, 2009) ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα Γράφθμα 3γ Γράφθμα 3δ Σφμφωνα με τα παραπάνω, παρατθροφνται τα εξισ: 1 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ ζχει χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο για να παραγγείλει ι να αγοράςει αγακά ι υπθρεςίεσ, ενϊ ζνα ελαφρϊσ μικρότερο ποςοςτό (8%) προχϊρθςε ςε ανάλογθ ενζργεια κατά το τελευταίο τρίμθνο του Τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τον μζςο Ευρωπαίο πολίτθ κινοφνται ςε επίπεδα 3,5 φορζσ υψθλότερα (βλ. γράφθμα 3α και 3β). 1 ςτουσ 20 Ζλλθνεσ χρθςιμοποιεί ςυςτιματα θλεκτρονικισ τραπεηικισ, με το αντίςτοιχο χάςμα ζναντι τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ να εκτοξεφεται ςτισ 27 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το 2009 (5% ζναντι 32%). Μόλισ 1 ςτουσ 100 Ζλλθνεσ ζχει χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν, π.χ. μζςω θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν (βλ. γράφθμα 3γ). Το αντίςτοιχο ευρωπαϊκό ποςοςτό αγγίηει το 10%. Προκειμζνου για τθν λεπτομερζςτερθ αποτφπωςθ των παραπάνω δεικτϊν, παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια κατάλλθλα διαμορφωμζνοι χάρτεσ, όπου ςε κάκε χϊρα αποδίδεται χρωματιςμόσ αντίςτοιχοσ των επιδόςεων τθσ ςτον εν λόγω δείκτθ. Η αντιςτοιχία χρωμάτων και εφρουσ τιμϊν δίνεται ςτο ςυνοδευτικό υπόμνθμα. 5

6 Εικόνα 1: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για να παραγγείλει/ αγοράςει αγακά ι υπθρεςίεσ (2009) Εικόνα 2: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν/ υπθρεςιϊν το τελευταίο τρίμθνο του 2009 Πθγι: Eurostat Εικόνα 3: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ(2009) 6

7 Πθγι: Eurostat Όπωσ βλζπουμε και ςτουσ τρεισ χάρτεσ, θ Ελλάδα, όπωσ και οι περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ κινοφνται ςτα χαμθλότερα επίπεδα κάκε δείκτθ, ενϊ όςο κινοφμαςτε βορειότερα οι πλθκυςμοί εμφανίηονται περιςςότερο τεχνολογικά ϊριμοι και ενεργοί. Οι λόγοι που ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ του τοπίου αυτοφ είναι ποικίλοι και επιδζχονται ανάλυςθσ ςε πολλαπλά επίπεδα. Η οικονομικι ανάπτυξθ, οι τεχνολογικζσ υποδομζσ, το ρυκμιςτικό πλαίςιο, το βιοτικό επίπεδο, οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, είναι μερικοί μόνο από τουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτο ψθφιακό προφίλ των πολιτϊν κάκε χϊρασ. Σθμαντικό ρόλο, ωςτόςο, παίηει και θ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ - που ςτισ χϊρεσ με μεγάλα ποςοςτά ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί μζςω κεςμικϊν παρεμβάςεων (π.χ. για προςωπικά δεδομζνα) και πρωτοβουλιϊν όπωσ θ θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και υπογραφι. Στα κεφάλαια που ακολουκοφν παρουςιάηονται αναλυτικότερα ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτάςθ των πολιτϊν απζναντι ςε αγορζσ ι ςυναλλαγζσ από απόςταςθ και ςε κζματα που αφοροφν τθν προςταςία τουσ ωσ καταναλωτζσ. Η επιςκόπθςθ ειδικϊν πτυχϊν τθσ καταναλωτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ, βοθκά εν μζρει και ςτθν ερμθνεία των δεικτϊν που προθγικθκαν ωσ προσ τθν προκυμία των πολιτϊν να πραγματοποιιςουν θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. 7

8 Αγορζσ από απόςταςθ διαδίκτυο, ταχυδρομείο, τθλζφωνο. Σφμφωνα με ςτοιχεία πρόςφατθσ αναφοράσ του Ευρωβαρόμετρου, το διαδίκτυο αποδεικνφεται το πιο δθμοφιλζσ κανάλι για αγορζσ από απόςταςθ, κακϊσ επιλζχκθκε από το 38% του ςυνόλου των Ευρωπαίων πολιτϊν το 2009, ςε ςφγκριςθ με το 23% που παριγγειλε αγακά/ υπθρεςίεσ μζςω ταχυδρομείου και το 14% που κατζφυγε ςε τθλεφωνικι παραγγελία. Γράφθμα 4: % Ευρωπαίων πολιτϊν που πραγματοποίθςαν αγορζσ από απόςταςθ Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Συγκεντρωτικά, πάνω από τουσ μιςοφσ Ευρωπαίουσ (52%) πραγματοποίθςαν τουλάχιςτον μια αγορά το 2009 με ζναν από τουσ παραπάνω τρόπουσ. Σε ςχζςθ με τα ποςοςτά του 2008, οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ εμφανίηουν αφξθςθ 5% ενϊ οι ταχυδρομικζσ και τθλεφωνικζσ πωλιςεισ εμφανίηονται μειωμζνεσ, υποδθλϊνοντασ μια τάςθ υποκατάςταςθσ των λοιπϊν καναλιϊν από το διαδίκτυο. Στθν Ελλάδα, το ποςοςτό των καταναλωτϊν που πραγματοποίθςαν τουλάχιςτον μια αγορά από απόςταςθ το 2009 διαμορφϊνεται ςτο 33%. Σε ςχζςθ με τουσ κοινωνικο-δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, το προφίλ των e-καταναλωτϊν ςυμπίπτει με αυτό του χριςτθ του διαδικτφου. Ζτςι, μεγαλφτερθ ευχζρεια για εξ αποςτάςεωσ αγορζσ εμφανίηουν: - Οι άντρεσ ζναντι των γυναικϊν - Οι νεότεροι ςε θλικία - Άτομα υψθλότερου εκπαιδευτικοφ επιπζδου Επίςθσ, θ πλειοψθφία των καταναλωτϊν επιλζγουν να κάνουν online αγορζσ από εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Μόνο το 9% των Ευρωπαίων και το 10% των Ελλινων καταναλωτϊν αγόραςαν προϊόντα ι υπθρεςίεσ μζςω διαδικτφου από άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα. Αξία αγορϊν Στθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τα άτομα που διλωςαν ότι ζκαναν αγορζσ εξ αποςτάςεωσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ, ερωτικθκαν και για το φψοσ τθσ δαπάνθσ που κατζβαλαν ςυνολικά για αγορζσ κατά τουσ 12 τελευταίουσ μινεσ από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι το 40% των Ευρωπαίων δαπάνθςαν ςυνολικά από 100 ζωσ 500 και ακολουκεί ζνα 30% με δαπάνεσ φψουσ ζωσ 100. Μεταξφ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ Ελλάδα εμφανίηεται πιο κοντά ςτο μζςο όρο από οποιαδιποτε άλλθ χϊρα (βλ. γράφθμα 5). 8

9 Γράφθμα 5: Αξία αγορϊν εξ αποςτάςεωσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ (, ςυνολικό φψοσ δαπάνθσ) 8% 3% 14% 12% 9% 14% ΔΓ/ΔΑ 40% 40% > % 30% <100 EU27 GR Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) 2. Δείκτεσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ Στθ ςυνζχεια εξετάηονται οριςμζνα κζματα που φωτίηουν πτυχζσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ και προςταςίασ των δικαιωμάτων του καταναλωτι, όπωσ θ διαχείριςθ παραπόνων ςχετικά με πραγματοποιθκείςεσ αγορζσ, θ αίςκθςθ αςφάλειασ των καταναλωτϊν, κλπ. Διαχείριςθ παραπόνων Το 14% των Ευρωπαίων καταναλωτϊν διλωςε ότι αντιμετϊπιςε πρόβλθμα με αγορά που πραγματοποίθςε το 2009, ενϊ μόνο το 10% προχϊρθςε ςε υποβολι ςχετικοφ παραπόνου. Στθν Ελλάδα τα αντίςτοιχα ποςοςτά διαμορφϊνονται ςε 21% και 15% αντίςτοιχα, φζρνοντασ τθ χϊρα ςτθν 5 θ κζςθ με τα περιςςότερα παράπονα, μετά τισ Ουγγαρία, Βουλγαρία, Μάλτα και Σλοβακία. Ωσ προσ τον τρόπο που χειρίςτθκαν οι επιχειριςεισ τα παράπονά τουσ, οι Ευρωπαίοι καταναλωτζσ είναι χωριςμζνοι περίπου ςτθ μζςθ, με το 50% να δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι ι πολφ ικανοποιθμζνοι και το 48% να είναι λίγο ζωσ πολφ δυςαρεςτθμζνοι. Η πλειοψθφία των ερωτϊμενων ςτθν Ελλάδα διλωςαν δυςαρεςτθμζνοι με τθ διαχείριςθ του παραπόνου που υπζβαλλαν (59%). Οι πιο ςημαντικζσ ενζργειεσ για εξαςφάλιςη ικανοποιημζνων καταναλωτών Το 65% των Ελλινων καταναλωτϊν που υπζβαλαν παράπονο και ςτθ ςυνζχεια διλωςαν ικανοποιθμζνοι με τθν αντιμετϊπιςθ που είχαν, παρζκεςαν ωσ ςθμαντικότερθ ενζργεια επίλυςθσ τθσ διαφωνίασ, από τθ μεριά τθσ επιχείρθςθσ, τθν αντικατάςταςθ του προϊόντοσ. Για ζνα 20% ιταν θ επιδιόρκωςθ του προϊόντοσ, ενϊ κανζνασ δεν ζκανε λόγο για επιςτροφι χρθμάτων τακτικι θ οποία εφαρμόηεται ςπάνια ςτθν Ελλάδα, εν ςυγκρίςει με χϊρεσ του εξωτερικοφ. Στο γράφθμα που ακολουκεί παρατίκενται τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ ερϊτθςθσ, τόςο για τθν Ελλάδα όςο και τθν ΕΕ. 9

10 Γράφθμα 6: Κυριότερεσ ενζργειεσ του πωλθτι για τθν ικανοποιθτικι διαχείριςθ του παραπόνου 51% 65% EU27 GR 20% 14% 20% 11% 15% 0% 4% 0% Αντικατάςταςθ προϊόντοσ Επιςτροφι χρθμάτων Επιδιόρκωςθ προϊόντοσ Ζκπτωςθ Άλλο Βάςθ: Όςοι διλωςαν ικανοποιθμζνοι με τθ διαχείριςθ του παραπόνου (%) Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Τι γίνεται ςτισ περιπτώςεισ που η υποβολή ενόσ παραπόνου δεν οδηγεί ςε διορθωτικζσ ενζργειεσ; Η ζρευνα καταλιγει ςε ςυμπεράςματα που φωτίηουν πτυχζσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ αλλά και τθσ νοοτροπίασ που ζχει διαμορφωκεί ςτουσ διάφορουσ πλθκυςμοφσ, αναφορικά με τα δικαιϊματά που κατζχουν οι πολίτεσ ωσ καταναλωτζσ. Ζτςι, μεταξφ των 27 χωρϊν τθσ ΕΕ, θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτο ποςοςτό των καταναλωτϊν που, ενϊ εκφράηουν δυςαρζςκεια με τον τρόπο που αντιμετωπίςτθκε το παράπονό τουσ, δεν προχωροφν ςε καμία περαιτζρω ενζργεια (72%). Αντίκετα, ςε χϊρεσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ όπωσ θ Ολλανδία, το Βζλγιο και θ Φινλανδία, «αδρανζσ» παραμζνει μόνο το 31% των καταναλωτϊν. Ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ ςτον εν λόγω δείκτθ διαμορφϊνεται ςτο 46%. Τι αποθαρρφνει τουσ καταναλωτζσ από το να διατυπώςουν παράπονα; Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, διερευνικθκαν και οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι καταναλωτζσ αποφεφγουν να διατυπϊςουν παράπονα, παρόλο που ζχουν αντιμετωπίςει πρόβλθμα με κάποια αγορά τουσ. Η Ελλάδα βρίςκεται και πάλι ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με το τρίτο υψθλότερο ποςοςτό (45%) ςτουσ καταναλωτζσ που κεωροφν άςκοπο να προβοφν ςε οποιαδιποτε κίνθςθ, διότι δεν πιςτεφουν ότι κα αποηθμιωκοφν εν τζλει. 10

11 Γράφθμα 7: Κυριότεροι λόγοι μθ διατφπωςθσ παραπόνων για προβλθματικζσ αγορζσ Δεν πιςτεφουν ότι κα επιλυκεί το πρόβλθμα 46% Τα εμπλεκόμενα ποςά είναι μικρά 13% Άλλο 34% Δε γνωρίηουν που πρζπει να απευκυνκοφν 4% Διατυπϊνουν το παράπονο όχι απευκείασ ςτον πωλθτι/ πάροχο αλλά μζςω τρίτου 3% Βάςθ: Όςοι αντιμετϊπιςαν πρόβλθμα αλλά δεν διατφπωςαν παράπονο (%) Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ, από τουσ πιο δυςαρεςτθμζνουσ ςτθν Ευρϊπθ Σφμφωνα με τθν ζρευνα, περίπου τα 2/3 των ευρωπαίων καταναλωτϊν (64%) εμπιςτεφονται ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ προςταςίασ του καταναλωτι, ενϊ λιγότεροι είναι αυτοί που εμπιςτεφονται δθμόςιουσ φορείσ για τον ίδιο ςκοπό (54%). Μόλισ λίγο παραπάνω από τουσ μιςοφσ είναι οι ερωτϊμενοι που αιςκάνονται αςφαλείσ με τα υπάρχοντα μζτρα προςταςίασ του καταναλωτι. Στθν Ελλάδα, υπολειπόμαςτε του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου, κακϊσ και τθσ πλειοψθφίασ των κρατϊν μελϊν, και ςτουσ τρεισ ανωτζρω δείκτεσ. Συγκεκριμζνα: Οι καταναλωτζσ ςτθν Ελλάδα, παρουςιάηουν από τα μεγαλφτερα ποςοςτά δυςπιςτίασ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα των ανεξάρτθτων αρχϊν για τθν προςταςία του καταναλωτι, κακϊσ μόνο 4 ςτουσ 10 δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι. Πάνω από το 50% των Ελλινων καταναλωτϊν φζρονται να μθν εμπιςτεφονται οφτε τισ δθμόςιεσ αρχζσ για τον ίδιο λόγο. Μόλισ 3 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ αιςκάνονται αςφάλεια με τα ιςχφοντα μζτρα για τθν προςταςία του καταναλωτι, ενϊ παρόμοιο ποςοςτό «Διαφωνεί απόλυτα» με ζναν τζτοιο ιςχυριςμό. 25 θ ςε ςφνολο 27 χωρϊν ζρχεται θ Ελλάδα ωσ προσ τισ κετικζσ απαντιςεισ των καταναλωτϊν ςτθν άποψθ ότι οι επιχειριςεισ ςζβονται τα δικαιϊματά τουσ (41%), ενϊ, ταυτόχρονα, ςυγκεντρϊνει και το υψθλότερο ποςοςτό πανευρωπαϊκά ςε αυτοφσ που «Διαφωνοφν απόλυτα» με το παραπάνω(20%). 11

12 Τα παραπάνω ποςοςτά φανερϊνουν ςαφι ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ του Ζλλθνα καταναλωτι απζναντι ςτο κράτοσ και τουσ λοιποφσ ανεξάρτθτουσ φορείσ για τθν διαςφάλιςθ και προςταςία των δικαιωμάτων του. Αν διακρίναμε ομάδεσ χωρϊν, πιο δυςαρεςτθμζνοι εμφανίηονται οι καταναλωτζσ ςε χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, ενϊ, αντίκετα, τα υψθλότερα ποςοςτά ικανοποίθςθσ εκφράηουν κάτοικοι χωρϊν τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ωςτόςο, ότι οι Ζλλθνεσ ανεβαίνουν ςτθ δεφτερθ ςειρά τθσ κατάταξθσ, όςον αφορά τθ ςυμφωνία τουσ με τθν πρόταςθ ότι κα ιταν πολφ πιο πρόκυμοι να υπεραςπιςτοφν τα δικαιϊματά τουσ αν οργανϊνονταν ςε ομάδεσ/ ενϊςεισ με άλλουσ καταναλωτζσ που αντιμετϊπιηαν παρόμοιο πρόβλθμα (86%). Αυτόκλθτεσ ι παραπλανθτικζσ εμπορικζσ πρακτικζσ Ενδιαφζρον ζχει να δει κανείσ και τισ απαντιςεισ των καταναλωτϊν ςχετικά με ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ ςτισ οποίεσ ζχουν εκτεκεί από διαφθμιςτικά μθνφματα που δζχονται χωρίσ να το ζχουν επιλζξει, ζωσ παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα κεωροφνται αυτά που φτάνουν ςτον καταναλωτι χωρίσ αυτόσ να το ζχει επιλζξει. Παραδείγματα τζτοιων αποτελοφν τα spam s, οι τθλεφωνικι προςζγγιςθσ πϊλθςθσ ι προϊκθςθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, τα διαφθμιςτικά sms, κ.ά. Ζνα επίπεδο παραπζρα ςυναντάμε τισ παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Παραπλανητικζσ καλοφνται οι διαφθμίςεισ που παρουςιάηουν ψευδι ςτοιχεία, ι πραγματικά δεδομζνα με τρόπο που προκαλοφν παραπλάνθςθ του καταναλωτι ςχετικά με το υπό πϊλθςθ αγακό ι υπθρεςία. Διαφημίςεισ εξαπάτηςησ κεωροφνται αυτζσ που αποςκοποφν ςτθν απόςπαςθ χρθμάτων χωρίσ να προςφζρουν τίποτα ςε αντάλλαγμα, όπωσ για παράδειγμα τα s που ειδοποιοφν τον παραλιπτθ ότι ζχει «κερδίςει» ςε ζνα τυχερό λαχνό και του ηθτοφν ςτοιχεία τραπεηικϊν λογαριαςμϊν για τθν κατάκεςθ των «κερδϊν». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2009, 6 ςτουσ 10 καταναλωτζσ ζνιωςαν ότι δζχκθκαν ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα, ενϊ ζνα εξίςου μεγάλο ποςοςτό (54%) διλωςε ότι εκτζκθκε ςε παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Συνολικά, το 82% των καταναλωτϊν διλωςε ότι εκτζκθκε ςε τουλάχιςτον μια μορφι ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ ποςοςτό το οποίο κυμαίνεται από 66% ςτθ Βουλγαρία ζωσ 94% ςτθν Ελλάδα. Ο πίνακασ που ακολουκεί ςυνοψίηει τα ποςοςτά ζκκεςθσ και ανταπόκριςθσ Ευρωπαίων και Ελλινων καταναλωτϊν ςε ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, κάνοντασ φανερι τθ μεγαλφτερθ ζνταςθ τζτοιων φαινομζνων ςτθ χϊρα μασ ςε ςφγκριςθ με τθ μζςθ κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ. Εντφπωςθ προκαλεί το γεγονόσ ότι, ενϊ ο μζςοσ ευρωπαίοσ καταναλωτισ δζχεται πιο ςυχνά ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα απ ότι μθνφματα εξαπάτθςθσ, ςτθν Ελλάδα υπάρχει αντίςτροφθ ςχζςθ. Το ςχετικά αιςιόδοξο, αν μποροφςαμε να το χαρακτθρίςουμε ζτςι, μινυμα είναι ότι δε φαίνεται να ανταποκρίνεται μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ ςτισ εν λόγω πρακτικζσ. 12

13 Ποςοςτό καταναλωτών που... Εκτζκθκαν ςε τουλάχιςτον μία μορφι ακζμιτθσ 94% 82% εμπορικισ πρακτικισ Δζχκθκαν ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα 63% 60% (spam s, διαφθμιςτικά SMS, κλπ) Δζχκθκαν παραπλανθτικά διαφθμιςτικά μθνφματα, 68% 54% προτάςεισ ι προςφορζσ (Αν ΝΑΙ) Πόςοι ανταποκρίκθκαν/ απάντθςαν 20% 19% Δζχκθκαν διαφθμιςτικά μθνφματα εξαπάτθςθσ 51% 36% (Αν ΝΑΙ) Πόςοι ανταποκρίκθκαν/ απάντθςαν 17% 19% Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Όςο για τισ μορφζσ ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν, οι ςυνθκζςτερεσ που ςυνάντθςαν οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ το 2009 ιταν: Υποτικζμενα «δωρεάν προϊόντα» (71%) Παραπλανθτικζσ πωλιςεισ μζςω τθλεφϊνου (64%) Παραπλανθτικζσ κλθρϊςεισ δϊρων (57%) Μεταξφ των χωρϊν όπου ςθμειϊνονται τα μεγαλφτερα ποςοςτά καταναλωτϊν που δθλϊνουν ότι ζχουν εκτεκεί ςε ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, ςυγκαταλζγονται θ Ελλάδα, θ Τςεχία, θ Ιςπανία αλλά και θ Σουθδία με τθ Φινλανδία, ενϊ τα χαμθλότερα ποςοςτά ςυναντϊνται ςτισ Ιταλία, Λετονία και Βουλγαρία. Από το παραπάνω εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι δε ςυςχετίηεται θ ικανοποίθςθ των καταναλωτϊν και θ αίςκθςθ προςταςίασ των δικαιωμάτων τουσ, με το βακμό ζκκεςισ τουσ ςε ακζμιτεσ διαφθμιςτικζσ πρακτικζσ γεγονόσ που αποδεικνφεται με τθ κζςθ των Σουθδία, Φινλανδία και Βουλγαρία ςτθν παροφςα κατάταξθ, ςε ςφγκριςθ με τουσ δείκτεσ τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ. 13

14 Διλωςθ απορριτου ςε ιςτοςελίδεσ - περνοφν απαρατιρθτα τα «ψιλά γράμματα»; Το 36% των Ελλινων που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου, διλωςαν ότι δε διάβαςαν ποτζ ςε ιςτοςελίδεσ που επιςκζφκθκαν κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ τουσ όρουσ χριςθσ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων από τθν επιχείρθςθ, γνωςτϊν και ωσ διλωςθ απορριτου. Αξιοςθμείωτο είναι το ποςοςτό αυτϊν που διαβάηουν τθ διλωςθ απορριτου «ςυχνά» (28% - δεφτερο μεγαλφτερο μετά τθ Γερμανία με 31%), και ακολουκοφν αυτοί που διαβάηουν τθ διλωςθ απορριτου «οριςμζνεσ φορζσ» (18%) ι «ςπάνια» (14%). Από αυτοφσ που διάβαςαν δθλϊςεισ απορριτου, το 64% τισ κρίνει αρκετά ζωσ πολφ κατανοθτζσ, και το 33% τισ βρίςκει αρκετά ζωσ πολφ δυςνόθτεσ. Σε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε αρκετά καλι κζςθ ςτον εν λόγω δείκτθ (10 θ ) και υψθλότερα από το μζςο όρο τθσ ΕΕ (19 θ κζςθ). Οι καταναλωτζσ ερωτικθκαν και για τθν αίςκθςθ αςφάλειασ κατά τθν πλοιγθςθ τουσ ςε ιςτοςελίδεσ. Στθν ερϊτθςθ: «κατά τουσ 12 τελευταίουσ μήνεσ, ζχετε επιςκεφθεί ιςτοςελίδα, ή χρηςιμοποιήςει ηλεκτρονική υπηρεςία, ενώ ζχετε αμφιβολίεσ για την επαρκή προςταςία των προςωπικών ςασ δεδομζνων;», περιςςότεροι από 6 ςτουσ 10 απάντθςαν «ςπάνια» ι «ποτζ». Αναλυτικότερα, τα ποςοςτά για κάκε κατθγορία απαντιςεων παρουςιάηονται ςτο παρακάτω γράφθμα, ενϊ είναι ςχεδόν ταυτόςθμα και με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Γράφθμα 8: Επιςκζψεισ ςε ιςτοςελίδεσ όπου ο ερωτϊμενοσ διατθρεί επιφυλάξεισ για τθν επαρκι προςταςία των προςωπικϊν του δεδομζνων (2009, Ελλάδα) ΔΓ/ΔΑ 1% Συχνά 12% Ποτζ 45% Κάποιεσ φορζσ 22% Σπάνια 20% Βάςθ: Όςοι διάβαςαν τθ διλωςθ απορριτου ςε ιςτοςελίδεσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Οι εν λόγω επιφυλάξεισ, ωςτόςο, δεν αποτρζπουν 4 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ να ςυνεχίςουν τθν πλοιγθςθ. 14

15 Ερωτϊμενοι, δε, για τουσ λόγουσ που αποφεφγουν να διαβάςουν τθ ςχετικι διλωςθ απορριτου κάκε ιςτοςελίδασ, απαντοφν ότι οφείλεται: Στθν ζλλειψθ χρόνου (12%) Στθ δυςκολία που κεωροφν ότι κα ζχουν ςτθν κατανόθςθ τθσ διλωςθσ (6%) Στθν εμπιςτοςφνθ που ζχουν ςτον πάροχο/ πωλθτι (5%) Στθν πεποίκθςθ ότι προςτατεφεται από τουσ υπάρχοντεσ κανονιςμοφσ (4%) Στθ κεϊρθςθ ότι κάτι τζτοιο απαιτεί πολφ χρόνο (2%) Σε άλλουσ λόγουσ (62%) 15

16

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα