Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ"

Transcript

1 Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

2 Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ Σταδίου 33, , Ακινα Τθλ.: , Fax: URL: Ελζνθ Βζργθ Τμιμα Μελετϊν Το «Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» εντάςςεται ςτο Ε.Π «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγχρθματοδοτείται ςε ποςοςτό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και 20% από Εκνικοφσ Πόρουσ. 2

3 1. Η ςχζςθ των Ελλινων με το διαδίκτυο και τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ Εξοικειωμζνοι οι Ζλλθνεσ με τθ χριςθ του διαδικτφου Η ςχζςθ των Ελλινων με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και το διαδίκτυο βελτιϊνεται αιςκθτά χρόνο με το χρόνο. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Παρατθρθτθρίου για τθν ΚτΠ 1, ο μιςόσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ (51%) χρθςιμοποιεί θλεκτρονικό υπολογιςτι, ενϊ το 44% των Ελλινων ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Σφνδεςθ με το διαδίκτυο ςυναντάται πλζον ςε 4 ςτα 10 ελλθνικά νοικοκυριά, με τθν οικία να αποτελεί και το δθμοφιλζςτερο τόπο πρόςβαςθσ. Το 2008 καταγράφθκε θ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτο ποςοςτό των χρθςτϊν του διαδικτφου ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ (τθσ τάξθσ του 40%) ενϊ παράλλθλα αυξικθκε και θ ςυχνότθτα πρόςβαςθσ. Ζτςι, το 34% των Ελλινων ςυνδζονταν το 2008 ςτο διαδίκτυο τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα, ενϊ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat, το ποςοςτό αυξικθκε ςτο 38% to Το γράφθμα 1 ςυνοψίηει τουσ βαςικοφσ δείκτεσ πρόςβαςθσ και χριςθσ του διαδικτφου για το Για λόγουσ ςφγκριςθσ δίνονται και τα αντίςτοιχα ποςοςτά για το μζςο όρο τθσ ΕΕ27, υποδθλϊνοντασ τθ ςθμαντικι υςτζρθςθ των Ελλινων ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ζναντι του μζςου ευρωπαίου πολίτθ. Βζβαια, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ νεαρότερεσ θλικίεσ το εν λόγω χάςμα ζχει εξαλειφκεί 2. Γράφθμα 1: Βαςικοί δείκτεσ διείςδυςθσ του διαδικτφου για Ελλάδα και ΕΕ27 (2009) % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ευρείασ ηϊνθσ ςτο διαδίκτυο % ατόμων που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο κακθμερινά ι ςχεδόν κακθμερινά % ατόμων που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα EU GR Πθγι: Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων) Ενθμζρωςθ και Ψυχαγωγία: οι κυριότεροι λόγοι χριςθσ του διαδικτφου Ποιοι είναι όμωσ οι κυριότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζγουν οι Ζλλθνεσ να ςυνδεκοφν ςτο διαδίκτυο; Σφμφωνα με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία, τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςυγκεντρϊνουν δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ενθμζρωςθ και τθν ψυχαγωγία. Ενδεικτικά, 3 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ ςυνδζονται για να 1,2 Βλ. ςχετικι μελζτθ με τίτλο «Ταυτότητα χρηςτών Internet ςτην Ελλάδα», 3

4 ενθμερωκοφν για προϊόντα/ υπθρεςίεσ ι για να ςτείλουν μθνφματα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 2 ςτουσ 10 διαβάηουν θλεκτρονικά περιοδικά και εφθμερίδεσ. Η αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν καναλιϊν για τθν ενθμζρωςθ και τθν ψυχαγωγία αποτελεί εξάλλου και το μοχλό αφξθςθσ τθσ μάηασ των χρθςτϊν Η/Υ και διαδικτφου, κακϊσ κακιςτά δυνατι τθν εξοικείωςι τουσ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ χωρίσ να προχποκζτει κάποια ειδικι εκπαίδευςθ ςτο χειριςμό τουσ. Γράφθμα 2: Λόγοι χριςθσ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ (%, 2009) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα/ υπθρεςίεσ Αποςτολι/ λιψθ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν απόκτθςθ γνϊςθσ 23 Ανάγνωςθ θλεκτρονικϊν περιοδικϊν/ εφθμερίδων 21 Μουςικι ι/και ταινίεσ (λιψθ, ακρόαςθ/ παρακολοφκθςθ) 19 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν υγεία Web ραδιόφωνο/ τθλεόραςθ Συναλλαγι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 12 Αναηιτθςθ εργαςίασ Ηλεκτρονικι λιψθ παιχνιδιϊν ι αναβακμίςεϊν τουσ 6 6 Ανάρτθςθ περιεχομζνου που ζχουν δθμιουργιςει οι χριςτεσ 4 Συμμετοχι ςε online εκπαιδευτικά προγράμματα 2 Πθγι: Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων) Σθμείωςθ: τα ποςοςτά αναφζρονται ςτο ςυνολικό πλθκυςμό θλικίασ (όχι ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου). Η ερϊτθςθ αφοροφςε πραγματοποίθςθ των εν λόγω δραςτθριοτιτων κατά τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Πολφ χαμθλά τα ποςοςτά χριςθσ υπθρεςιϊν που προχποκζτουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Το ψθφιακό τοπίο μεταβάλλεται αρκετά όταν πρόκειται για διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που εμπεριζχουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται μια ςειρά ςχετικϊν δεικτϊν με τιμζσ του 2009, τόςο για Ελλάδα όςο και για Ευρϊπθ, ενϊ για λόγουσ διαχρονικισ ςφγκριςθσ δίνονται και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ του

5 % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για παραγγελία/ αγορά αγακϊν ι υπθρεςιϊν (2005, 2009) % πλθκυςμοφ που παριγγειλε/ αγόραςε αγακά ι υπθρεςίεσ για προςωπικι χριςθ μζςω διαδικτφου, κατά το τελευταίο τρίμθνο (2005, 2009) ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα Γράφθμα 3α Γράφθμα 3β % του πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν κατά το τελευταίο τρίμθνο (π.χ. μζςω πλειςτθριαςμϊν) (2005, 2009) % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για θλεκτρονικι τραπεηικι (2005, 2009) ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα Γράφθμα 3γ Γράφθμα 3δ Σφμφωνα με τα παραπάνω, παρατθροφνται τα εξισ: 1 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ ζχει χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο για να παραγγείλει ι να αγοράςει αγακά ι υπθρεςίεσ, ενϊ ζνα ελαφρϊσ μικρότερο ποςοςτό (8%) προχϊρθςε ςε ανάλογθ ενζργεια κατά το τελευταίο τρίμθνο του Τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τον μζςο Ευρωπαίο πολίτθ κινοφνται ςε επίπεδα 3,5 φορζσ υψθλότερα (βλ. γράφθμα 3α και 3β). 1 ςτουσ 20 Ζλλθνεσ χρθςιμοποιεί ςυςτιματα θλεκτρονικισ τραπεηικισ, με το αντίςτοιχο χάςμα ζναντι τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ να εκτοξεφεται ςτισ 27 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το 2009 (5% ζναντι 32%). Μόλισ 1 ςτουσ 100 Ζλλθνεσ ζχει χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν, π.χ. μζςω θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν (βλ. γράφθμα 3γ). Το αντίςτοιχο ευρωπαϊκό ποςοςτό αγγίηει το 10%. Προκειμζνου για τθν λεπτομερζςτερθ αποτφπωςθ των παραπάνω δεικτϊν, παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια κατάλλθλα διαμορφωμζνοι χάρτεσ, όπου ςε κάκε χϊρα αποδίδεται χρωματιςμόσ αντίςτοιχοσ των επιδόςεων τθσ ςτον εν λόγω δείκτθ. Η αντιςτοιχία χρωμάτων και εφρουσ τιμϊν δίνεται ςτο ςυνοδευτικό υπόμνθμα. 5

6 Εικόνα 1: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για να παραγγείλει/ αγοράςει αγακά ι υπθρεςίεσ (2009) Εικόνα 2: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν/ υπθρεςιϊν το τελευταίο τρίμθνο του 2009 Πθγι: Eurostat Εικόνα 3: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ(2009) 6

7 Πθγι: Eurostat Όπωσ βλζπουμε και ςτουσ τρεισ χάρτεσ, θ Ελλάδα, όπωσ και οι περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ κινοφνται ςτα χαμθλότερα επίπεδα κάκε δείκτθ, ενϊ όςο κινοφμαςτε βορειότερα οι πλθκυςμοί εμφανίηονται περιςςότερο τεχνολογικά ϊριμοι και ενεργοί. Οι λόγοι που ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ του τοπίου αυτοφ είναι ποικίλοι και επιδζχονται ανάλυςθσ ςε πολλαπλά επίπεδα. Η οικονομικι ανάπτυξθ, οι τεχνολογικζσ υποδομζσ, το ρυκμιςτικό πλαίςιο, το βιοτικό επίπεδο, οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, είναι μερικοί μόνο από τουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτο ψθφιακό προφίλ των πολιτϊν κάκε χϊρασ. Σθμαντικό ρόλο, ωςτόςο, παίηει και θ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ - που ςτισ χϊρεσ με μεγάλα ποςοςτά ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί μζςω κεςμικϊν παρεμβάςεων (π.χ. για προςωπικά δεδομζνα) και πρωτοβουλιϊν όπωσ θ θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και υπογραφι. Στα κεφάλαια που ακολουκοφν παρουςιάηονται αναλυτικότερα ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτάςθ των πολιτϊν απζναντι ςε αγορζσ ι ςυναλλαγζσ από απόςταςθ και ςε κζματα που αφοροφν τθν προςταςία τουσ ωσ καταναλωτζσ. Η επιςκόπθςθ ειδικϊν πτυχϊν τθσ καταναλωτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ, βοθκά εν μζρει και ςτθν ερμθνεία των δεικτϊν που προθγικθκαν ωσ προσ τθν προκυμία των πολιτϊν να πραγματοποιιςουν θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. 7

8 Αγορζσ από απόςταςθ διαδίκτυο, ταχυδρομείο, τθλζφωνο. Σφμφωνα με ςτοιχεία πρόςφατθσ αναφοράσ του Ευρωβαρόμετρου, το διαδίκτυο αποδεικνφεται το πιο δθμοφιλζσ κανάλι για αγορζσ από απόςταςθ, κακϊσ επιλζχκθκε από το 38% του ςυνόλου των Ευρωπαίων πολιτϊν το 2009, ςε ςφγκριςθ με το 23% που παριγγειλε αγακά/ υπθρεςίεσ μζςω ταχυδρομείου και το 14% που κατζφυγε ςε τθλεφωνικι παραγγελία. Γράφθμα 4: % Ευρωπαίων πολιτϊν που πραγματοποίθςαν αγορζσ από απόςταςθ Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Συγκεντρωτικά, πάνω από τουσ μιςοφσ Ευρωπαίουσ (52%) πραγματοποίθςαν τουλάχιςτον μια αγορά το 2009 με ζναν από τουσ παραπάνω τρόπουσ. Σε ςχζςθ με τα ποςοςτά του 2008, οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ εμφανίηουν αφξθςθ 5% ενϊ οι ταχυδρομικζσ και τθλεφωνικζσ πωλιςεισ εμφανίηονται μειωμζνεσ, υποδθλϊνοντασ μια τάςθ υποκατάςταςθσ των λοιπϊν καναλιϊν από το διαδίκτυο. Στθν Ελλάδα, το ποςοςτό των καταναλωτϊν που πραγματοποίθςαν τουλάχιςτον μια αγορά από απόςταςθ το 2009 διαμορφϊνεται ςτο 33%. Σε ςχζςθ με τουσ κοινωνικο-δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, το προφίλ των e-καταναλωτϊν ςυμπίπτει με αυτό του χριςτθ του διαδικτφου. Ζτςι, μεγαλφτερθ ευχζρεια για εξ αποςτάςεωσ αγορζσ εμφανίηουν: - Οι άντρεσ ζναντι των γυναικϊν - Οι νεότεροι ςε θλικία - Άτομα υψθλότερου εκπαιδευτικοφ επιπζδου Επίςθσ, θ πλειοψθφία των καταναλωτϊν επιλζγουν να κάνουν online αγορζσ από εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Μόνο το 9% των Ευρωπαίων και το 10% των Ελλινων καταναλωτϊν αγόραςαν προϊόντα ι υπθρεςίεσ μζςω διαδικτφου από άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα. Αξία αγορϊν Στθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τα άτομα που διλωςαν ότι ζκαναν αγορζσ εξ αποςτάςεωσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ, ερωτικθκαν και για το φψοσ τθσ δαπάνθσ που κατζβαλαν ςυνολικά για αγορζσ κατά τουσ 12 τελευταίουσ μινεσ από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι το 40% των Ευρωπαίων δαπάνθςαν ςυνολικά από 100 ζωσ 500 και ακολουκεί ζνα 30% με δαπάνεσ φψουσ ζωσ 100. Μεταξφ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ Ελλάδα εμφανίηεται πιο κοντά ςτο μζςο όρο από οποιαδιποτε άλλθ χϊρα (βλ. γράφθμα 5). 8

9 Γράφθμα 5: Αξία αγορϊν εξ αποςτάςεωσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ (, ςυνολικό φψοσ δαπάνθσ) 8% 3% 14% 12% 9% 14% ΔΓ/ΔΑ 40% 40% > % 30% <100 EU27 GR Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) 2. Δείκτεσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ Στθ ςυνζχεια εξετάηονται οριςμζνα κζματα που φωτίηουν πτυχζσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ και προςταςίασ των δικαιωμάτων του καταναλωτι, όπωσ θ διαχείριςθ παραπόνων ςχετικά με πραγματοποιθκείςεσ αγορζσ, θ αίςκθςθ αςφάλειασ των καταναλωτϊν, κλπ. Διαχείριςθ παραπόνων Το 14% των Ευρωπαίων καταναλωτϊν διλωςε ότι αντιμετϊπιςε πρόβλθμα με αγορά που πραγματοποίθςε το 2009, ενϊ μόνο το 10% προχϊρθςε ςε υποβολι ςχετικοφ παραπόνου. Στθν Ελλάδα τα αντίςτοιχα ποςοςτά διαμορφϊνονται ςε 21% και 15% αντίςτοιχα, φζρνοντασ τθ χϊρα ςτθν 5 θ κζςθ με τα περιςςότερα παράπονα, μετά τισ Ουγγαρία, Βουλγαρία, Μάλτα και Σλοβακία. Ωσ προσ τον τρόπο που χειρίςτθκαν οι επιχειριςεισ τα παράπονά τουσ, οι Ευρωπαίοι καταναλωτζσ είναι χωριςμζνοι περίπου ςτθ μζςθ, με το 50% να δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι ι πολφ ικανοποιθμζνοι και το 48% να είναι λίγο ζωσ πολφ δυςαρεςτθμζνοι. Η πλειοψθφία των ερωτϊμενων ςτθν Ελλάδα διλωςαν δυςαρεςτθμζνοι με τθ διαχείριςθ του παραπόνου που υπζβαλλαν (59%). Οι πιο ςημαντικζσ ενζργειεσ για εξαςφάλιςη ικανοποιημζνων καταναλωτών Το 65% των Ελλινων καταναλωτϊν που υπζβαλαν παράπονο και ςτθ ςυνζχεια διλωςαν ικανοποιθμζνοι με τθν αντιμετϊπιςθ που είχαν, παρζκεςαν ωσ ςθμαντικότερθ ενζργεια επίλυςθσ τθσ διαφωνίασ, από τθ μεριά τθσ επιχείρθςθσ, τθν αντικατάςταςθ του προϊόντοσ. Για ζνα 20% ιταν θ επιδιόρκωςθ του προϊόντοσ, ενϊ κανζνασ δεν ζκανε λόγο για επιςτροφι χρθμάτων τακτικι θ οποία εφαρμόηεται ςπάνια ςτθν Ελλάδα, εν ςυγκρίςει με χϊρεσ του εξωτερικοφ. Στο γράφθμα που ακολουκεί παρατίκενται τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ ερϊτθςθσ, τόςο για τθν Ελλάδα όςο και τθν ΕΕ. 9

10 Γράφθμα 6: Κυριότερεσ ενζργειεσ του πωλθτι για τθν ικανοποιθτικι διαχείριςθ του παραπόνου 51% 65% EU27 GR 20% 14% 20% 11% 15% 0% 4% 0% Αντικατάςταςθ προϊόντοσ Επιςτροφι χρθμάτων Επιδιόρκωςθ προϊόντοσ Ζκπτωςθ Άλλο Βάςθ: Όςοι διλωςαν ικανοποιθμζνοι με τθ διαχείριςθ του παραπόνου (%) Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Τι γίνεται ςτισ περιπτώςεισ που η υποβολή ενόσ παραπόνου δεν οδηγεί ςε διορθωτικζσ ενζργειεσ; Η ζρευνα καταλιγει ςε ςυμπεράςματα που φωτίηουν πτυχζσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ αλλά και τθσ νοοτροπίασ που ζχει διαμορφωκεί ςτουσ διάφορουσ πλθκυςμοφσ, αναφορικά με τα δικαιϊματά που κατζχουν οι πολίτεσ ωσ καταναλωτζσ. Ζτςι, μεταξφ των 27 χωρϊν τθσ ΕΕ, θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτο ποςοςτό των καταναλωτϊν που, ενϊ εκφράηουν δυςαρζςκεια με τον τρόπο που αντιμετωπίςτθκε το παράπονό τουσ, δεν προχωροφν ςε καμία περαιτζρω ενζργεια (72%). Αντίκετα, ςε χϊρεσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ όπωσ θ Ολλανδία, το Βζλγιο και θ Φινλανδία, «αδρανζσ» παραμζνει μόνο το 31% των καταναλωτϊν. Ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ ςτον εν λόγω δείκτθ διαμορφϊνεται ςτο 46%. Τι αποθαρρφνει τουσ καταναλωτζσ από το να διατυπώςουν παράπονα; Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, διερευνικθκαν και οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι καταναλωτζσ αποφεφγουν να διατυπϊςουν παράπονα, παρόλο που ζχουν αντιμετωπίςει πρόβλθμα με κάποια αγορά τουσ. Η Ελλάδα βρίςκεται και πάλι ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με το τρίτο υψθλότερο ποςοςτό (45%) ςτουσ καταναλωτζσ που κεωροφν άςκοπο να προβοφν ςε οποιαδιποτε κίνθςθ, διότι δεν πιςτεφουν ότι κα αποηθμιωκοφν εν τζλει. 10

11 Γράφθμα 7: Κυριότεροι λόγοι μθ διατφπωςθσ παραπόνων για προβλθματικζσ αγορζσ Δεν πιςτεφουν ότι κα επιλυκεί το πρόβλθμα 46% Τα εμπλεκόμενα ποςά είναι μικρά 13% Άλλο 34% Δε γνωρίηουν που πρζπει να απευκυνκοφν 4% Διατυπϊνουν το παράπονο όχι απευκείασ ςτον πωλθτι/ πάροχο αλλά μζςω τρίτου 3% Βάςθ: Όςοι αντιμετϊπιςαν πρόβλθμα αλλά δεν διατφπωςαν παράπονο (%) Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ, από τουσ πιο δυςαρεςτθμζνουσ ςτθν Ευρϊπθ Σφμφωνα με τθν ζρευνα, περίπου τα 2/3 των ευρωπαίων καταναλωτϊν (64%) εμπιςτεφονται ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ προςταςίασ του καταναλωτι, ενϊ λιγότεροι είναι αυτοί που εμπιςτεφονται δθμόςιουσ φορείσ για τον ίδιο ςκοπό (54%). Μόλισ λίγο παραπάνω από τουσ μιςοφσ είναι οι ερωτϊμενοι που αιςκάνονται αςφαλείσ με τα υπάρχοντα μζτρα προςταςίασ του καταναλωτι. Στθν Ελλάδα, υπολειπόμαςτε του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου, κακϊσ και τθσ πλειοψθφίασ των κρατϊν μελϊν, και ςτουσ τρεισ ανωτζρω δείκτεσ. Συγκεκριμζνα: Οι καταναλωτζσ ςτθν Ελλάδα, παρουςιάηουν από τα μεγαλφτερα ποςοςτά δυςπιςτίασ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα των ανεξάρτθτων αρχϊν για τθν προςταςία του καταναλωτι, κακϊσ μόνο 4 ςτουσ 10 δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι. Πάνω από το 50% των Ελλινων καταναλωτϊν φζρονται να μθν εμπιςτεφονται οφτε τισ δθμόςιεσ αρχζσ για τον ίδιο λόγο. Μόλισ 3 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ αιςκάνονται αςφάλεια με τα ιςχφοντα μζτρα για τθν προςταςία του καταναλωτι, ενϊ παρόμοιο ποςοςτό «Διαφωνεί απόλυτα» με ζναν τζτοιο ιςχυριςμό. 25 θ ςε ςφνολο 27 χωρϊν ζρχεται θ Ελλάδα ωσ προσ τισ κετικζσ απαντιςεισ των καταναλωτϊν ςτθν άποψθ ότι οι επιχειριςεισ ςζβονται τα δικαιϊματά τουσ (41%), ενϊ, ταυτόχρονα, ςυγκεντρϊνει και το υψθλότερο ποςοςτό πανευρωπαϊκά ςε αυτοφσ που «Διαφωνοφν απόλυτα» με το παραπάνω(20%). 11

12 Τα παραπάνω ποςοςτά φανερϊνουν ςαφι ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ του Ζλλθνα καταναλωτι απζναντι ςτο κράτοσ και τουσ λοιποφσ ανεξάρτθτουσ φορείσ για τθν διαςφάλιςθ και προςταςία των δικαιωμάτων του. Αν διακρίναμε ομάδεσ χωρϊν, πιο δυςαρεςτθμζνοι εμφανίηονται οι καταναλωτζσ ςε χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, ενϊ, αντίκετα, τα υψθλότερα ποςοςτά ικανοποίθςθσ εκφράηουν κάτοικοι χωρϊν τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ωςτόςο, ότι οι Ζλλθνεσ ανεβαίνουν ςτθ δεφτερθ ςειρά τθσ κατάταξθσ, όςον αφορά τθ ςυμφωνία τουσ με τθν πρόταςθ ότι κα ιταν πολφ πιο πρόκυμοι να υπεραςπιςτοφν τα δικαιϊματά τουσ αν οργανϊνονταν ςε ομάδεσ/ ενϊςεισ με άλλουσ καταναλωτζσ που αντιμετϊπιηαν παρόμοιο πρόβλθμα (86%). Αυτόκλθτεσ ι παραπλανθτικζσ εμπορικζσ πρακτικζσ Ενδιαφζρον ζχει να δει κανείσ και τισ απαντιςεισ των καταναλωτϊν ςχετικά με ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ ςτισ οποίεσ ζχουν εκτεκεί από διαφθμιςτικά μθνφματα που δζχονται χωρίσ να το ζχουν επιλζξει, ζωσ παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα κεωροφνται αυτά που φτάνουν ςτον καταναλωτι χωρίσ αυτόσ να το ζχει επιλζξει. Παραδείγματα τζτοιων αποτελοφν τα spam s, οι τθλεφωνικι προςζγγιςθσ πϊλθςθσ ι προϊκθςθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, τα διαφθμιςτικά sms, κ.ά. Ζνα επίπεδο παραπζρα ςυναντάμε τισ παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Παραπλανητικζσ καλοφνται οι διαφθμίςεισ που παρουςιάηουν ψευδι ςτοιχεία, ι πραγματικά δεδομζνα με τρόπο που προκαλοφν παραπλάνθςθ του καταναλωτι ςχετικά με το υπό πϊλθςθ αγακό ι υπθρεςία. Διαφημίςεισ εξαπάτηςησ κεωροφνται αυτζσ που αποςκοποφν ςτθν απόςπαςθ χρθμάτων χωρίσ να προςφζρουν τίποτα ςε αντάλλαγμα, όπωσ για παράδειγμα τα s που ειδοποιοφν τον παραλιπτθ ότι ζχει «κερδίςει» ςε ζνα τυχερό λαχνό και του ηθτοφν ςτοιχεία τραπεηικϊν λογαριαςμϊν για τθν κατάκεςθ των «κερδϊν». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2009, 6 ςτουσ 10 καταναλωτζσ ζνιωςαν ότι δζχκθκαν ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα, ενϊ ζνα εξίςου μεγάλο ποςοςτό (54%) διλωςε ότι εκτζκθκε ςε παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Συνολικά, το 82% των καταναλωτϊν διλωςε ότι εκτζκθκε ςε τουλάχιςτον μια μορφι ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ ποςοςτό το οποίο κυμαίνεται από 66% ςτθ Βουλγαρία ζωσ 94% ςτθν Ελλάδα. Ο πίνακασ που ακολουκεί ςυνοψίηει τα ποςοςτά ζκκεςθσ και ανταπόκριςθσ Ευρωπαίων και Ελλινων καταναλωτϊν ςε ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, κάνοντασ φανερι τθ μεγαλφτερθ ζνταςθ τζτοιων φαινομζνων ςτθ χϊρα μασ ςε ςφγκριςθ με τθ μζςθ κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ. Εντφπωςθ προκαλεί το γεγονόσ ότι, ενϊ ο μζςοσ ευρωπαίοσ καταναλωτισ δζχεται πιο ςυχνά ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα απ ότι μθνφματα εξαπάτθςθσ, ςτθν Ελλάδα υπάρχει αντίςτροφθ ςχζςθ. Το ςχετικά αιςιόδοξο, αν μποροφςαμε να το χαρακτθρίςουμε ζτςι, μινυμα είναι ότι δε φαίνεται να ανταποκρίνεται μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ ςτισ εν λόγω πρακτικζσ. 12

13 Ποςοςτό καταναλωτών που... Εκτζκθκαν ςε τουλάχιςτον μία μορφι ακζμιτθσ 94% 82% εμπορικισ πρακτικισ Δζχκθκαν ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα 63% 60% (spam s, διαφθμιςτικά SMS, κλπ) Δζχκθκαν παραπλανθτικά διαφθμιςτικά μθνφματα, 68% 54% προτάςεισ ι προςφορζσ (Αν ΝΑΙ) Πόςοι ανταποκρίκθκαν/ απάντθςαν 20% 19% Δζχκθκαν διαφθμιςτικά μθνφματα εξαπάτθςθσ 51% 36% (Αν ΝΑΙ) Πόςοι ανταποκρίκθκαν/ απάντθςαν 17% 19% Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Όςο για τισ μορφζσ ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν, οι ςυνθκζςτερεσ που ςυνάντθςαν οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ το 2009 ιταν: Υποτικζμενα «δωρεάν προϊόντα» (71%) Παραπλανθτικζσ πωλιςεισ μζςω τθλεφϊνου (64%) Παραπλανθτικζσ κλθρϊςεισ δϊρων (57%) Μεταξφ των χωρϊν όπου ςθμειϊνονται τα μεγαλφτερα ποςοςτά καταναλωτϊν που δθλϊνουν ότι ζχουν εκτεκεί ςε ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, ςυγκαταλζγονται θ Ελλάδα, θ Τςεχία, θ Ιςπανία αλλά και θ Σουθδία με τθ Φινλανδία, ενϊ τα χαμθλότερα ποςοςτά ςυναντϊνται ςτισ Ιταλία, Λετονία και Βουλγαρία. Από το παραπάνω εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι δε ςυςχετίηεται θ ικανοποίθςθ των καταναλωτϊν και θ αίςκθςθ προςταςίασ των δικαιωμάτων τουσ, με το βακμό ζκκεςισ τουσ ςε ακζμιτεσ διαφθμιςτικζσ πρακτικζσ γεγονόσ που αποδεικνφεται με τθ κζςθ των Σουθδία, Φινλανδία και Βουλγαρία ςτθν παροφςα κατάταξθ, ςε ςφγκριςθ με τουσ δείκτεσ τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ. 13

14 Διλωςθ απορριτου ςε ιςτοςελίδεσ - περνοφν απαρατιρθτα τα «ψιλά γράμματα»; Το 36% των Ελλινων που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου, διλωςαν ότι δε διάβαςαν ποτζ ςε ιςτοςελίδεσ που επιςκζφκθκαν κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ τουσ όρουσ χριςθσ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων από τθν επιχείρθςθ, γνωςτϊν και ωσ διλωςθ απορριτου. Αξιοςθμείωτο είναι το ποςοςτό αυτϊν που διαβάηουν τθ διλωςθ απορριτου «ςυχνά» (28% - δεφτερο μεγαλφτερο μετά τθ Γερμανία με 31%), και ακολουκοφν αυτοί που διαβάηουν τθ διλωςθ απορριτου «οριςμζνεσ φορζσ» (18%) ι «ςπάνια» (14%). Από αυτοφσ που διάβαςαν δθλϊςεισ απορριτου, το 64% τισ κρίνει αρκετά ζωσ πολφ κατανοθτζσ, και το 33% τισ βρίςκει αρκετά ζωσ πολφ δυςνόθτεσ. Σε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε αρκετά καλι κζςθ ςτον εν λόγω δείκτθ (10 θ ) και υψθλότερα από το μζςο όρο τθσ ΕΕ (19 θ κζςθ). Οι καταναλωτζσ ερωτικθκαν και για τθν αίςκθςθ αςφάλειασ κατά τθν πλοιγθςθ τουσ ςε ιςτοςελίδεσ. Στθν ερϊτθςθ: «κατά τουσ 12 τελευταίουσ μήνεσ, ζχετε επιςκεφθεί ιςτοςελίδα, ή χρηςιμοποιήςει ηλεκτρονική υπηρεςία, ενώ ζχετε αμφιβολίεσ για την επαρκή προςταςία των προςωπικών ςασ δεδομζνων;», περιςςότεροι από 6 ςτουσ 10 απάντθςαν «ςπάνια» ι «ποτζ». Αναλυτικότερα, τα ποςοςτά για κάκε κατθγορία απαντιςεων παρουςιάηονται ςτο παρακάτω γράφθμα, ενϊ είναι ςχεδόν ταυτόςθμα και με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Γράφθμα 8: Επιςκζψεισ ςε ιςτοςελίδεσ όπου ο ερωτϊμενοσ διατθρεί επιφυλάξεισ για τθν επαρκι προςταςία των προςωπικϊν του δεδομζνων (2009, Ελλάδα) ΔΓ/ΔΑ 1% Συχνά 12% Ποτζ 45% Κάποιεσ φορζσ 22% Σπάνια 20% Βάςθ: Όςοι διάβαςαν τθ διλωςθ απορριτου ςε ιςτοςελίδεσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Οι εν λόγω επιφυλάξεισ, ωςτόςο, δεν αποτρζπουν 4 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ να ςυνεχίςουν τθν πλοιγθςθ. 14

15 Ερωτϊμενοι, δε, για τουσ λόγουσ που αποφεφγουν να διαβάςουν τθ ςχετικι διλωςθ απορριτου κάκε ιςτοςελίδασ, απαντοφν ότι οφείλεται: Στθν ζλλειψθ χρόνου (12%) Στθ δυςκολία που κεωροφν ότι κα ζχουν ςτθν κατανόθςθ τθσ διλωςθσ (6%) Στθν εμπιςτοςφνθ που ζχουν ςτον πάροχο/ πωλθτι (5%) Στθν πεποίκθςθ ότι προςτατεφεται από τουσ υπάρχοντεσ κανονιςμοφσ (4%) Στθ κεϊρθςθ ότι κάτι τζτοιο απαιτεί πολφ χρόνο (2%) Σε άλλουσ λόγουσ (62%) 15

16

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) φμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ

Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε: «Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ «Γίλε Γαηόλη ζην Ηιεθηξνληθό Εκπόξην» Δξάζε ηεο Υπεξεζίαο Δίωμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο θαη ηεο Ειιεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9: Drive shots Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα