Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ"

Transcript

1 Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

2 Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ Σταδίου 33, , Ακινα Τθλ.: , Fax: URL: Ελζνθ Βζργθ Τμιμα Μελετϊν Το «Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ» εντάςςεται ςτο Ε.Π «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγχρθματοδοτείται ςε ποςοςτό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και 20% από Εκνικοφσ Πόρουσ. 2

3 1. Η ςχζςθ των Ελλινων με το διαδίκτυο και τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ Εξοικειωμζνοι οι Ζλλθνεσ με τθ χριςθ του διαδικτφου Η ςχζςθ των Ελλινων με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και το διαδίκτυο βελτιϊνεται αιςκθτά χρόνο με το χρόνο. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Παρατθρθτθρίου για τθν ΚτΠ 1, ο μιςόσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ (51%) χρθςιμοποιεί θλεκτρονικό υπολογιςτι, ενϊ το 44% των Ελλινων ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Σφνδεςθ με το διαδίκτυο ςυναντάται πλζον ςε 4 ςτα 10 ελλθνικά νοικοκυριά, με τθν οικία να αποτελεί και το δθμοφιλζςτερο τόπο πρόςβαςθσ. Το 2008 καταγράφθκε θ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτο ποςοςτό των χρθςτϊν του διαδικτφου ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ζτθ (τθσ τάξθσ του 40%) ενϊ παράλλθλα αυξικθκε και θ ςυχνότθτα πρόςβαςθσ. Ζτςι, το 34% των Ελλινων ςυνδζονταν το 2008 ςτο διαδίκτυο τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα, ενϊ, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat, το ποςοςτό αυξικθκε ςτο 38% to Το γράφθμα 1 ςυνοψίηει τουσ βαςικοφσ δείκτεσ πρόςβαςθσ και χριςθσ του διαδικτφου για το Για λόγουσ ςφγκριςθσ δίνονται και τα αντίςτοιχα ποςοςτά για το μζςο όρο τθσ ΕΕ27, υποδθλϊνοντασ τθ ςθμαντικι υςτζρθςθ των Ελλινων ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν ζναντι του μζςου ευρωπαίου πολίτθ. Βζβαια, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ νεαρότερεσ θλικίεσ το εν λόγω χάςμα ζχει εξαλειφκεί 2. Γράφθμα 1: Βαςικοί δείκτεσ διείςδυςθσ του διαδικτφου για Ελλάδα και ΕΕ27 (2009) % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο % νοικοκυριϊν με ςφνδεςθ ευρείασ ηϊνθσ ςτο διαδίκτυο % ατόμων που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο κακθμερινά ι ςχεδόν κακθμερινά % ατόμων που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα EU GR Πθγι: Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων) Ενθμζρωςθ και Ψυχαγωγία: οι κυριότεροι λόγοι χριςθσ του διαδικτφου Ποιοι είναι όμωσ οι κυριότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζγουν οι Ζλλθνεσ να ςυνδεκοφν ςτο διαδίκτυο; Σφμφωνα με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία, τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςυγκεντρϊνουν δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ενθμζρωςθ και τθν ψυχαγωγία. Ενδεικτικά, 3 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ ςυνδζονται για να 1,2 Βλ. ςχετικι μελζτθ με τίτλο «Ταυτότητα χρηςτών Internet ςτην Ελλάδα», 3

4 ενθμερωκοφν για προϊόντα/ υπθρεςίεσ ι για να ςτείλουν μθνφματα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 2 ςτουσ 10 διαβάηουν θλεκτρονικά περιοδικά και εφθμερίδεσ. Η αξιοποίθςθ των θλεκτρονικϊν καναλιϊν για τθν ενθμζρωςθ και τθν ψυχαγωγία αποτελεί εξάλλου και το μοχλό αφξθςθσ τθσ μάηασ των χρθςτϊν Η/Υ και διαδικτφου, κακϊσ κακιςτά δυνατι τθν εξοικείωςι τουσ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ χωρίσ να προχποκζτει κάποια ειδικι εκπαίδευςθ ςτο χειριςμό τουσ. Γράφθμα 2: Λόγοι χριςθσ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ (%, 2009) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για προϊόντα/ υπθρεςίεσ Αποςτολι/ λιψθ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν με ςκοπό τθν απόκτθςθ γνϊςθσ 23 Ανάγνωςθ θλεκτρονικϊν περιοδικϊν/ εφθμερίδων 21 Μουςικι ι/και ταινίεσ (λιψθ, ακρόαςθ/ παρακολοφκθςθ) 19 Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν υγεία Web ραδιόφωνο/ τθλεόραςθ Συναλλαγι με δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 12 Αναηιτθςθ εργαςίασ Ηλεκτρονικι λιψθ παιχνιδιϊν ι αναβακμίςεϊν τουσ 6 6 Ανάρτθςθ περιεχομζνου που ζχουν δθμιουργιςει οι χριςτεσ 4 Συμμετοχι ςε online εκπαιδευτικά προγράμματα 2 Πθγι: Eurostat (επεξεργαςία ςτοιχείων) Σθμείωςθ: τα ποςοςτά αναφζρονται ςτο ςυνολικό πλθκυςμό θλικίασ (όχι ςτουσ χριςτεσ του διαδικτφου). Η ερϊτθςθ αφοροφςε πραγματοποίθςθ των εν λόγω δραςτθριοτιτων κατά τουσ τελευταίουσ 3 μινεσ από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Πολφ χαμθλά τα ποςοςτά χριςθσ υπθρεςιϊν που προχποκζτουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Το ψθφιακό τοπίο μεταβάλλεται αρκετά όταν πρόκειται για διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ που εμπεριζχουν οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται μια ςειρά ςχετικϊν δεικτϊν με τιμζσ του 2009, τόςο για Ελλάδα όςο και για Ευρϊπθ, ενϊ για λόγουσ διαχρονικισ ςφγκριςθσ δίνονται και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ του

5 % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για παραγγελία/ αγορά αγακϊν ι υπθρεςιϊν (2005, 2009) % πλθκυςμοφ που παριγγειλε/ αγόραςε αγακά ι υπθρεςίεσ για προςωπικι χριςθ μζςω διαδικτφου, κατά το τελευταίο τρίμθνο (2005, 2009) ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα Γράφθμα 3α Γράφθμα 3β % του πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν κατά το τελευταίο τρίμθνο (π.χ. μζςω πλειςτθριαςμϊν) (2005, 2009) % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για θλεκτρονικι τραπεηικι (2005, 2009) ΕΕ27 Ελλάδα ΕΕ27 Ελλάδα Γράφθμα 3γ Γράφθμα 3δ Σφμφωνα με τα παραπάνω, παρατθροφνται τα εξισ: 1 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ ζχει χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο για να παραγγείλει ι να αγοράςει αγακά ι υπθρεςίεσ, ενϊ ζνα ελαφρϊσ μικρότερο ποςοςτό (8%) προχϊρθςε ςε ανάλογθ ενζργεια κατά το τελευταίο τρίμθνο του Τα αντίςτοιχα ποςοςτά για τον μζςο Ευρωπαίο πολίτθ κινοφνται ςε επίπεδα 3,5 φορζσ υψθλότερα (βλ. γράφθμα 3α και 3β). 1 ςτουσ 20 Ζλλθνεσ χρθςιμοποιεί ςυςτιματα θλεκτρονικισ τραπεηικισ, με το αντίςτοιχο χάςμα ζναντι τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ να εκτοξεφεται ςτισ 27 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το 2009 (5% ζναντι 32%). Μόλισ 1 ςτουσ 100 Ζλλθνεσ ζχει χρθςιμοποιιςει το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν, π.χ. μζςω θλεκτρονικϊν πλειςτθριαςμϊν (βλ. γράφθμα 3γ). Το αντίςτοιχο ευρωπαϊκό ποςοςτό αγγίηει το 10%. Προκειμζνου για τθν λεπτομερζςτερθ αποτφπωςθ των παραπάνω δεικτϊν, παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια κατάλλθλα διαμορφωμζνοι χάρτεσ, όπου ςε κάκε χϊρα αποδίδεται χρωματιςμόσ αντίςτοιχοσ των επιδόςεων τθσ ςτον εν λόγω δείκτθ. Η αντιςτοιχία χρωμάτων και εφρουσ τιμϊν δίνεται ςτο ςυνοδευτικό υπόμνθμα. 5

6 Εικόνα 1: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για να παραγγείλει/ αγοράςει αγακά ι υπθρεςίεσ (2009) Εικόνα 2: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο για πϊλθςθ αγακϊν/ υπθρεςιϊν το τελευταίο τρίμθνο του 2009 Πθγι: Eurostat Εικόνα 3: % πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο για τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ(2009) 6

7 Πθγι: Eurostat Όπωσ βλζπουμε και ςτουσ τρεισ χάρτεσ, θ Ελλάδα, όπωσ και οι περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ κινοφνται ςτα χαμθλότερα επίπεδα κάκε δείκτθ, ενϊ όςο κινοφμαςτε βορειότερα οι πλθκυςμοί εμφανίηονται περιςςότερο τεχνολογικά ϊριμοι και ενεργοί. Οι λόγοι που ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ του τοπίου αυτοφ είναι ποικίλοι και επιδζχονται ανάλυςθσ ςε πολλαπλά επίπεδα. Η οικονομικι ανάπτυξθ, οι τεχνολογικζσ υποδομζσ, το ρυκμιςτικό πλαίςιο, το βιοτικό επίπεδο, οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, είναι μερικοί μόνο από τουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτο ψθφιακό προφίλ των πολιτϊν κάκε χϊρασ. Σθμαντικό ρόλο, ωςτόςο, παίηει και θ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ - που ςτισ χϊρεσ με μεγάλα ποςοςτά ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί μζςω κεςμικϊν παρεμβάςεων (π.χ. για προςωπικά δεδομζνα) και πρωτοβουλιϊν όπωσ θ θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και υπογραφι. Στα κεφάλαια που ακολουκοφν παρουςιάηονται αναλυτικότερα ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςτάςθ των πολιτϊν απζναντι ςε αγορζσ ι ςυναλλαγζσ από απόςταςθ και ςε κζματα που αφοροφν τθν προςταςία τουσ ωσ καταναλωτζσ. Η επιςκόπθςθ ειδικϊν πτυχϊν τθσ καταναλωτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ, βοθκά εν μζρει και ςτθν ερμθνεία των δεικτϊν που προθγικθκαν ωσ προσ τθν προκυμία των πολιτϊν να πραγματοποιιςουν θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. 7

8 Αγορζσ από απόςταςθ διαδίκτυο, ταχυδρομείο, τθλζφωνο. Σφμφωνα με ςτοιχεία πρόςφατθσ αναφοράσ του Ευρωβαρόμετρου, το διαδίκτυο αποδεικνφεται το πιο δθμοφιλζσ κανάλι για αγορζσ από απόςταςθ, κακϊσ επιλζχκθκε από το 38% του ςυνόλου των Ευρωπαίων πολιτϊν το 2009, ςε ςφγκριςθ με το 23% που παριγγειλε αγακά/ υπθρεςίεσ μζςω ταχυδρομείου και το 14% που κατζφυγε ςε τθλεφωνικι παραγγελία. Γράφθμα 4: % Ευρωπαίων πολιτϊν που πραγματοποίθςαν αγορζσ από απόςταςθ Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Συγκεντρωτικά, πάνω από τουσ μιςοφσ Ευρωπαίουσ (52%) πραγματοποίθςαν τουλάχιςτον μια αγορά το 2009 με ζναν από τουσ παραπάνω τρόπουσ. Σε ςχζςθ με τα ποςοςτά του 2008, οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ εμφανίηουν αφξθςθ 5% ενϊ οι ταχυδρομικζσ και τθλεφωνικζσ πωλιςεισ εμφανίηονται μειωμζνεσ, υποδθλϊνοντασ μια τάςθ υποκατάςταςθσ των λοιπϊν καναλιϊν από το διαδίκτυο. Στθν Ελλάδα, το ποςοςτό των καταναλωτϊν που πραγματοποίθςαν τουλάχιςτον μια αγορά από απόςταςθ το 2009 διαμορφϊνεται ςτο 33%. Σε ςχζςθ με τουσ κοινωνικο-δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, το προφίλ των e-καταναλωτϊν ςυμπίπτει με αυτό του χριςτθ του διαδικτφου. Ζτςι, μεγαλφτερθ ευχζρεια για εξ αποςτάςεωσ αγορζσ εμφανίηουν: - Οι άντρεσ ζναντι των γυναικϊν - Οι νεότεροι ςε θλικία - Άτομα υψθλότερου εκπαιδευτικοφ επιπζδου Επίςθσ, θ πλειοψθφία των καταναλωτϊν επιλζγουν να κάνουν online αγορζσ από εγχϊριεσ επιχειριςεισ. Μόνο το 9% των Ευρωπαίων και το 10% των Ελλινων καταναλωτϊν αγόραςαν προϊόντα ι υπθρεςίεσ μζςω διαδικτφου από άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα. Αξία αγορϊν Στθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου, τα άτομα που διλωςαν ότι ζκαναν αγορζσ εξ αποςτάςεωσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ, ερωτικθκαν και για το φψοσ τθσ δαπάνθσ που κατζβαλαν ςυνολικά για αγορζσ κατά τουσ 12 τελευταίουσ μινεσ από τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Από τα αποτελζςματα προκφπτει ότι το 40% των Ευρωπαίων δαπάνθςαν ςυνολικά από 100 ζωσ 500 και ακολουκεί ζνα 30% με δαπάνεσ φψουσ ζωσ 100. Μεταξφ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, θ Ελλάδα εμφανίηεται πιο κοντά ςτο μζςο όρο από οποιαδιποτε άλλθ χϊρα (βλ. γράφθμα 5). 8

9 Γράφθμα 5: Αξία αγορϊν εξ αποςτάςεωσ από άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ (, ςυνολικό φψοσ δαπάνθσ) 8% 3% 14% 12% 9% 14% ΔΓ/ΔΑ 40% 40% > % 30% <100 EU27 GR Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) 2. Δείκτεσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ Στθ ςυνζχεια εξετάηονται οριςμζνα κζματα που φωτίηουν πτυχζσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ και προςταςίασ των δικαιωμάτων του καταναλωτι, όπωσ θ διαχείριςθ παραπόνων ςχετικά με πραγματοποιθκείςεσ αγορζσ, θ αίςκθςθ αςφάλειασ των καταναλωτϊν, κλπ. Διαχείριςθ παραπόνων Το 14% των Ευρωπαίων καταναλωτϊν διλωςε ότι αντιμετϊπιςε πρόβλθμα με αγορά που πραγματοποίθςε το 2009, ενϊ μόνο το 10% προχϊρθςε ςε υποβολι ςχετικοφ παραπόνου. Στθν Ελλάδα τα αντίςτοιχα ποςοςτά διαμορφϊνονται ςε 21% και 15% αντίςτοιχα, φζρνοντασ τθ χϊρα ςτθν 5 θ κζςθ με τα περιςςότερα παράπονα, μετά τισ Ουγγαρία, Βουλγαρία, Μάλτα και Σλοβακία. Ωσ προσ τον τρόπο που χειρίςτθκαν οι επιχειριςεισ τα παράπονά τουσ, οι Ευρωπαίοι καταναλωτζσ είναι χωριςμζνοι περίπου ςτθ μζςθ, με το 50% να δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι ι πολφ ικανοποιθμζνοι και το 48% να είναι λίγο ζωσ πολφ δυςαρεςτθμζνοι. Η πλειοψθφία των ερωτϊμενων ςτθν Ελλάδα διλωςαν δυςαρεςτθμζνοι με τθ διαχείριςθ του παραπόνου που υπζβαλλαν (59%). Οι πιο ςημαντικζσ ενζργειεσ για εξαςφάλιςη ικανοποιημζνων καταναλωτών Το 65% των Ελλινων καταναλωτϊν που υπζβαλαν παράπονο και ςτθ ςυνζχεια διλωςαν ικανοποιθμζνοι με τθν αντιμετϊπιςθ που είχαν, παρζκεςαν ωσ ςθμαντικότερθ ενζργεια επίλυςθσ τθσ διαφωνίασ, από τθ μεριά τθσ επιχείρθςθσ, τθν αντικατάςταςθ του προϊόντοσ. Για ζνα 20% ιταν θ επιδιόρκωςθ του προϊόντοσ, ενϊ κανζνασ δεν ζκανε λόγο για επιςτροφι χρθμάτων τακτικι θ οποία εφαρμόηεται ςπάνια ςτθν Ελλάδα, εν ςυγκρίςει με χϊρεσ του εξωτερικοφ. Στο γράφθμα που ακολουκεί παρατίκενται τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ ερϊτθςθσ, τόςο για τθν Ελλάδα όςο και τθν ΕΕ. 9

10 Γράφθμα 6: Κυριότερεσ ενζργειεσ του πωλθτι για τθν ικανοποιθτικι διαχείριςθ του παραπόνου 51% 65% EU27 GR 20% 14% 20% 11% 15% 0% 4% 0% Αντικατάςταςθ προϊόντοσ Επιςτροφι χρθμάτων Επιδιόρκωςθ προϊόντοσ Ζκπτωςθ Άλλο Βάςθ: Όςοι διλωςαν ικανοποιθμζνοι με τθ διαχείριςθ του παραπόνου (%) Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Τι γίνεται ςτισ περιπτώςεισ που η υποβολή ενόσ παραπόνου δεν οδηγεί ςε διορθωτικζσ ενζργειεσ; Η ζρευνα καταλιγει ςε ςυμπεράςματα που φωτίηουν πτυχζσ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ αλλά και τθσ νοοτροπίασ που ζχει διαμορφωκεί ςτουσ διάφορουσ πλθκυςμοφσ, αναφορικά με τα δικαιϊματά που κατζχουν οι πολίτεσ ωσ καταναλωτζσ. Ζτςι, μεταξφ των 27 χωρϊν τθσ ΕΕ, θ Ελλάδα καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτο ποςοςτό των καταναλωτϊν που, ενϊ εκφράηουν δυςαρζςκεια με τον τρόπο που αντιμετωπίςτθκε το παράπονό τουσ, δεν προχωροφν ςε καμία περαιτζρω ενζργεια (72%). Αντίκετα, ςε χϊρεσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ όπωσ θ Ολλανδία, το Βζλγιο και θ Φινλανδία, «αδρανζσ» παραμζνει μόνο το 31% των καταναλωτϊν. Ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ ςτον εν λόγω δείκτθ διαμορφϊνεται ςτο 46%. Τι αποθαρρφνει τουσ καταναλωτζσ από το να διατυπώςουν παράπονα; Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, διερευνικθκαν και οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι καταναλωτζσ αποφεφγουν να διατυπϊςουν παράπονα, παρόλο που ζχουν αντιμετωπίςει πρόβλθμα με κάποια αγορά τουσ. Η Ελλάδα βρίςκεται και πάλι ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ κατάταξθσ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με το τρίτο υψθλότερο ποςοςτό (45%) ςτουσ καταναλωτζσ που κεωροφν άςκοπο να προβοφν ςε οποιαδιποτε κίνθςθ, διότι δεν πιςτεφουν ότι κα αποηθμιωκοφν εν τζλει. 10

11 Γράφθμα 7: Κυριότεροι λόγοι μθ διατφπωςθσ παραπόνων για προβλθματικζσ αγορζσ Δεν πιςτεφουν ότι κα επιλυκεί το πρόβλθμα 46% Τα εμπλεκόμενα ποςά είναι μικρά 13% Άλλο 34% Δε γνωρίηουν που πρζπει να απευκυνκοφν 4% Διατυπϊνουν το παράπονο όχι απευκείασ ςτον πωλθτι/ πάροχο αλλά μζςω τρίτου 3% Βάςθ: Όςοι αντιμετϊπιςαν πρόβλθμα αλλά δεν διατφπωςαν παράπονο (%) Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ, από τουσ πιο δυςαρεςτθμζνουσ ςτθν Ευρϊπθ Σφμφωνα με τθν ζρευνα, περίπου τα 2/3 των ευρωπαίων καταναλωτϊν (64%) εμπιςτεφονται ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ προςταςίασ του καταναλωτι, ενϊ λιγότεροι είναι αυτοί που εμπιςτεφονται δθμόςιουσ φορείσ για τον ίδιο ςκοπό (54%). Μόλισ λίγο παραπάνω από τουσ μιςοφσ είναι οι ερωτϊμενοι που αιςκάνονται αςφαλείσ με τα υπάρχοντα μζτρα προςταςίασ του καταναλωτι. Στθν Ελλάδα, υπολειπόμαςτε του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου, κακϊσ και τθσ πλειοψθφίασ των κρατϊν μελϊν, και ςτουσ τρεισ ανωτζρω δείκτεσ. Συγκεκριμζνα: Οι καταναλωτζσ ςτθν Ελλάδα, παρουςιάηουν από τα μεγαλφτερα ποςοςτά δυςπιςτίασ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα των ανεξάρτθτων αρχϊν για τθν προςταςία του καταναλωτι, κακϊσ μόνο 4 ςτουσ 10 δθλϊνουν ικανοποιθμζνοι. Πάνω από το 50% των Ελλινων καταναλωτϊν φζρονται να μθν εμπιςτεφονται οφτε τισ δθμόςιεσ αρχζσ για τον ίδιο λόγο. Μόλισ 3 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ αιςκάνονται αςφάλεια με τα ιςχφοντα μζτρα για τθν προςταςία του καταναλωτι, ενϊ παρόμοιο ποςοςτό «Διαφωνεί απόλυτα» με ζναν τζτοιο ιςχυριςμό. 25 θ ςε ςφνολο 27 χωρϊν ζρχεται θ Ελλάδα ωσ προσ τισ κετικζσ απαντιςεισ των καταναλωτϊν ςτθν άποψθ ότι οι επιχειριςεισ ςζβονται τα δικαιϊματά τουσ (41%), ενϊ, ταυτόχρονα, ςυγκεντρϊνει και το υψθλότερο ποςοςτό πανευρωπαϊκά ςε αυτοφσ που «Διαφωνοφν απόλυτα» με το παραπάνω(20%). 11

12 Τα παραπάνω ποςοςτά φανερϊνουν ςαφι ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ του Ζλλθνα καταναλωτι απζναντι ςτο κράτοσ και τουσ λοιποφσ ανεξάρτθτουσ φορείσ για τθν διαςφάλιςθ και προςταςία των δικαιωμάτων του. Αν διακρίναμε ομάδεσ χωρϊν, πιο δυςαρεςτθμζνοι εμφανίηονται οι καταναλωτζσ ςε χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, ενϊ, αντίκετα, τα υψθλότερα ποςοςτά ικανοποίθςθσ εκφράηουν κάτοικοι χωρϊν τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ωςτόςο, ότι οι Ζλλθνεσ ανεβαίνουν ςτθ δεφτερθ ςειρά τθσ κατάταξθσ, όςον αφορά τθ ςυμφωνία τουσ με τθν πρόταςθ ότι κα ιταν πολφ πιο πρόκυμοι να υπεραςπιςτοφν τα δικαιϊματά τουσ αν οργανϊνονταν ςε ομάδεσ/ ενϊςεισ με άλλουσ καταναλωτζσ που αντιμετϊπιηαν παρόμοιο πρόβλθμα (86%). Αυτόκλθτεσ ι παραπλανθτικζσ εμπορικζσ πρακτικζσ Ενδιαφζρον ζχει να δει κανείσ και τισ απαντιςεισ των καταναλωτϊν ςχετικά με ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ ςτισ οποίεσ ζχουν εκτεκεί από διαφθμιςτικά μθνφματα που δζχονται χωρίσ να το ζχουν επιλζξει, ζωσ παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα κεωροφνται αυτά που φτάνουν ςτον καταναλωτι χωρίσ αυτόσ να το ζχει επιλζξει. Παραδείγματα τζτοιων αποτελοφν τα spam s, οι τθλεφωνικι προςζγγιςθσ πϊλθςθσ ι προϊκθςθσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, τα διαφθμιςτικά sms, κ.ά. Ζνα επίπεδο παραπζρα ςυναντάμε τισ παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Παραπλανητικζσ καλοφνται οι διαφθμίςεισ που παρουςιάηουν ψευδι ςτοιχεία, ι πραγματικά δεδομζνα με τρόπο που προκαλοφν παραπλάνθςθ του καταναλωτι ςχετικά με το υπό πϊλθςθ αγακό ι υπθρεςία. Διαφημίςεισ εξαπάτηςησ κεωροφνται αυτζσ που αποςκοποφν ςτθν απόςπαςθ χρθμάτων χωρίσ να προςφζρουν τίποτα ςε αντάλλαγμα, όπωσ για παράδειγμα τα s που ειδοποιοφν τον παραλιπτθ ότι ζχει «κερδίςει» ςε ζνα τυχερό λαχνό και του ηθτοφν ςτοιχεία τραπεηικϊν λογαριαςμϊν για τθν κατάκεςθ των «κερδϊν». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2009, 6 ςτουσ 10 καταναλωτζσ ζνιωςαν ότι δζχκθκαν ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα, ενϊ ζνα εξίςου μεγάλο ποςοςτό (54%) διλωςε ότι εκτζκθκε ςε παραπλανθτικζσ διαφθμίςεισ ι διαφθμίςεισ εξαπάτθςθσ. Συνολικά, το 82% των καταναλωτϊν διλωςε ότι εκτζκθκε ςε τουλάχιςτον μια μορφι ακζμιτθσ εμπορικισ πρακτικισ ποςοςτό το οποίο κυμαίνεται από 66% ςτθ Βουλγαρία ζωσ 94% ςτθν Ελλάδα. Ο πίνακασ που ακολουκεί ςυνοψίηει τα ποςοςτά ζκκεςθσ και ανταπόκριςθσ Ευρωπαίων και Ελλινων καταναλωτϊν ςε ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, κάνοντασ φανερι τθ μεγαλφτερθ ζνταςθ τζτοιων φαινομζνων ςτθ χϊρα μασ ςε ςφγκριςθ με τθ μζςθ κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ. Εντφπωςθ προκαλεί το γεγονόσ ότι, ενϊ ο μζςοσ ευρωπαίοσ καταναλωτισ δζχεται πιο ςυχνά ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα απ ότι μθνφματα εξαπάτθςθσ, ςτθν Ελλάδα υπάρχει αντίςτροφθ ςχζςθ. Το ςχετικά αιςιόδοξο, αν μποροφςαμε να το χαρακτθρίςουμε ζτςι, μινυμα είναι ότι δε φαίνεται να ανταποκρίνεται μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ ςτισ εν λόγω πρακτικζσ. 12

13 Ποςοςτό καταναλωτών που... Εκτζκθκαν ςε τουλάχιςτον μία μορφι ακζμιτθσ 94% 82% εμπορικισ πρακτικισ Δζχκθκαν ανεπικφμθτα διαφθμιςτικά μθνφματα 63% 60% (spam s, διαφθμιςτικά SMS, κλπ) Δζχκθκαν παραπλανθτικά διαφθμιςτικά μθνφματα, 68% 54% προτάςεισ ι προςφορζσ (Αν ΝΑΙ) Πόςοι ανταποκρίκθκαν/ απάντθςαν 20% 19% Δζχκθκαν διαφθμιςτικά μθνφματα εξαπάτθςθσ 51% 36% (Αν ΝΑΙ) Πόςοι ανταποκρίκθκαν/ απάντθςαν 17% 19% Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Όςο για τισ μορφζσ ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν, οι ςυνθκζςτερεσ που ςυνάντθςαν οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ το 2009 ιταν: Υποτικζμενα «δωρεάν προϊόντα» (71%) Παραπλανθτικζσ πωλιςεισ μζςω τθλεφϊνου (64%) Παραπλανθτικζσ κλθρϊςεισ δϊρων (57%) Μεταξφ των χωρϊν όπου ςθμειϊνονται τα μεγαλφτερα ποςοςτά καταναλωτϊν που δθλϊνουν ότι ζχουν εκτεκεί ςε ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ, ςυγκαταλζγονται θ Ελλάδα, θ Τςεχία, θ Ιςπανία αλλά και θ Σουθδία με τθ Φινλανδία, ενϊ τα χαμθλότερα ποςοςτά ςυναντϊνται ςτισ Ιταλία, Λετονία και Βουλγαρία. Από το παραπάνω εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι δε ςυςχετίηεται θ ικανοποίθςθ των καταναλωτϊν και θ αίςκθςθ προςταςίασ των δικαιωμάτων τουσ, με το βακμό ζκκεςισ τουσ ςε ακζμιτεσ διαφθμιςτικζσ πρακτικζσ γεγονόσ που αποδεικνφεται με τθ κζςθ των Σουθδία, Φινλανδία και Βουλγαρία ςτθν παροφςα κατάταξθ, ςε ςφγκριςθ με τουσ δείκτεσ τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ. 13

14 Διλωςθ απορριτου ςε ιςτοςελίδεσ - περνοφν απαρατιρθτα τα «ψιλά γράμματα»; Το 36% των Ελλινων που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα του Ευρωβαρόμετρου, διλωςαν ότι δε διάβαςαν ποτζ ςε ιςτοςελίδεσ που επιςκζφκθκαν κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ τουσ όρουσ χριςθσ των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων από τθν επιχείρθςθ, γνωςτϊν και ωσ διλωςθ απορριτου. Αξιοςθμείωτο είναι το ποςοςτό αυτϊν που διαβάηουν τθ διλωςθ απορριτου «ςυχνά» (28% - δεφτερο μεγαλφτερο μετά τθ Γερμανία με 31%), και ακολουκοφν αυτοί που διαβάηουν τθ διλωςθ απορριτου «οριςμζνεσ φορζσ» (18%) ι «ςπάνια» (14%). Από αυτοφσ που διάβαςαν δθλϊςεισ απορριτου, το 64% τισ κρίνει αρκετά ζωσ πολφ κατανοθτζσ, και το 33% τισ βρίςκει αρκετά ζωσ πολφ δυςνόθτεσ. Σε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε αρκετά καλι κζςθ ςτον εν λόγω δείκτθ (10 θ ) και υψθλότερα από το μζςο όρο τθσ ΕΕ (19 θ κζςθ). Οι καταναλωτζσ ερωτικθκαν και για τθν αίςκθςθ αςφάλειασ κατά τθν πλοιγθςθ τουσ ςε ιςτοςελίδεσ. Στθν ερϊτθςθ: «κατά τουσ 12 τελευταίουσ μήνεσ, ζχετε επιςκεφθεί ιςτοςελίδα, ή χρηςιμοποιήςει ηλεκτρονική υπηρεςία, ενώ ζχετε αμφιβολίεσ για την επαρκή προςταςία των προςωπικών ςασ δεδομζνων;», περιςςότεροι από 6 ςτουσ 10 απάντθςαν «ςπάνια» ι «ποτζ». Αναλυτικότερα, τα ποςοςτά για κάκε κατθγορία απαντιςεων παρουςιάηονται ςτο παρακάτω γράφθμα, ενϊ είναι ςχεδόν ταυτόςθμα και με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Γράφθμα 8: Επιςκζψεισ ςε ιςτοςελίδεσ όπου ο ερωτϊμενοσ διατθρεί επιφυλάξεισ για τθν επαρκι προςταςία των προςωπικϊν του δεδομζνων (2009, Ελλάδα) ΔΓ/ΔΑ 1% Συχνά 12% Ποτζ 45% Κάποιεσ φορζσ 22% Σπάνια 20% Βάςθ: Όςοι διάβαςαν τθ διλωςθ απορριτου ςε ιςτοςελίδεσ κατά τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ Πθγι: Ευρωβαρόμετρο (επεξεργαςία ςτοιχείων) Οι εν λόγω επιφυλάξεισ, ωςτόςο, δεν αποτρζπουν 4 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ να ςυνεχίςουν τθν πλοιγθςθ. 14

15 Ερωτϊμενοι, δε, για τουσ λόγουσ που αποφεφγουν να διαβάςουν τθ ςχετικι διλωςθ απορριτου κάκε ιςτοςελίδασ, απαντοφν ότι οφείλεται: Στθν ζλλειψθ χρόνου (12%) Στθ δυςκολία που κεωροφν ότι κα ζχουν ςτθν κατανόθςθ τθσ διλωςθσ (6%) Στθν εμπιςτοςφνθ που ζχουν ςτον πάροχο/ πωλθτι (5%) Στθν πεποίκθςθ ότι προςτατεφεται από τουσ υπάρχοντεσ κανονιςμοφσ (4%) Στθ κεϊρθςθ ότι κάτι τζτοιο απαιτεί πολφ χρόνο (2%) Σε άλλουσ λόγουσ (62%) 15

16

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Σπφροσ Καρφτςασ Οικονομολόγοσ M.Sc. Τμιμα Γεωκερμικισ Ενζργειασ Σκοπόσ ζρευνασ 1. Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων Ζκκεςθ αποτελεςμάτων ερωτθματολογίων ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ isea, ςτισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ: «Θάλαςςα και πράςινο οι δυο πνεφμονεσ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) φμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 15 Ιουνίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: Απρίλιοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27

19,1 18,4 27,5 **** Μ/Ο Ε.Ε 10/27 Ο.Λ.Μ.Ε. 2011 Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργαςίασ των εκπαιδευτικών πλήρουσ απαςχόληςησ ςε ώρεσ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ςτισ 27 χώρεσ τησ Ε.Ε. Πθγι Ευρυδίκθ: Αρικμοί Κλειδιά τθσ Εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α

Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ώ θ η ς η σ Ε λ λ η ν ι κ ο φ ε λ α ι ο λ ά δ ο υ ς τ η ν Π ο λ ω ν ί α 2-3 Δ ε κε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 7 Εκνικό Στάδιο Βαρςοβίασ - Εκκεςιακό Κζντρο PGE National Stadium Η Πολωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Νοεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΕΙΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΙΑ: επτζμβριοσ 2017 Θ εξζλιξθ των Δεικτϊν Σιμϊν Ειςροϊν και Εκροϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα