ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο --------------------------------------------"

Transcript

1 7 Ηνπλίνπ 2011 ΠΡΑΚΣΙΚΑ 6 Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ η οποία πραγμαηοποιήθηκε ζηις 19 Μαΐοσ 2011 ζηο Κ Γημοηικό τολείο ΠΑΡΟΝΣΔ Τίηνο Πεηξίδεο, Πόιπο Βιάρνο, Κσλζηαληίλνο Χπιιήο, Μάξηνο Φ Τηνθή, Κώζηαο Λεβέληεο Μάξηνο Γηάλλνο Μαηζεληίδεο, Δπξηπίδνπ, Ζξαθιήο Τζηθθνπξήο, Δύε Φηώηε, Καηεξίλα Πνιπδώξνπ, Κπξηάθνο Θεκηζηνθιένπο, Φξπζόζηνκνο Μαηζεληίδεο, Φξηζηίλα Φξπζάλζνπ, Μηράιεο Μαθξήο, Γξεγόξεο Γεσξγίνπ, Ζιίαο Μαλνύρνο, Κώζηαο Τνηόο, Αλδξέαο Αρηιιέσο, Λάκπξνο Λακπξηαλνύ, Φξπζηάιια Πακπαθά, Παλίθνο Κσλζηαληίλνπ, Ησζήθ Ησζήθ, Φσηνύια Έιιελα, Κώζηαο Γεκεηξίνπ, Κπξηαθή Κιεάλζνπο, Αλδξέαο Φαξαιάκπνπο, Έιελα Θεκηζηνθιένπο, Γώξνο Κσλζηαληίλνπ, Μηράιεο Καξαγηάλλεο, Φξηζηίλα Βηνιάξε, Γηώξγνο Μηραήι, Λάθεο Νενθιένπο, Βάζνο Παπαζενθίινπ, Νίθε Παπαραξίηνπ Πνηεηάξε Γηώξγνο Νηθνιάνπ. ΑΠΟΝΣΔ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Άληξνο Καπθαιηάο, Αζελά Καδακία, Πέηξνο Φαξαιάκπνπο, Φξίζηνο Γεσξγηάδεο, Δηξήλε Καιιή, Παύινο Θενδνζίνπ, Νέαξρνο Φξηζηνθίδεο, Φαξάιακπνο Κιενβνύινπ, Φαλή Παπαβαζηιείνπ, Ταηηάλα Εακπά, Σσηήξεο Φξηζηνθή, Θέκεο Κπξηάθνπ, Φξίζηνο Εαραξηάδεο, Αληώλεο Φξπζνζηόκνπ, Μηραήι Αξηζηείδνπ, Λνπθάο Παλαγηώηνπ, Μαξία Καιπθόκκαηνπ, Δπγέληνο Φαξαιάκπνπο, Αλδξέαο Γιπθύο, Σάββαο Κσλζηαληίλνπ, Παλαγηώηεο Νηθνιαΐδεο, Βαζηιηθή Απνζηόινπ, Μηράιεο Καξαγηάλλεο, Κώζηαο Γεσξγίνπ, Κξίζηεο Παξαδείζεο, Λνπθά Π Λνπθά, Γεκήηξεο Κσλζηαληίλνπ, Αληώλεο Αλησλίνπ, Νηθόιαο Νηθνιάνπ, Παλίθνο Κσλζηαληίλνπ, Βάζνο Παπαζενθίινπ Λάθεο Τζηάηηαινο, Αληώλεο Δπαγόξνπ, Δζπεξάληδα Μηραειίδνπ, Γήκνο Γήκνπ. Α ΜΔΡΟ ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΟΙ: Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ πξνζθεθιεκέλνη νη Δπηζεσξεηέο ηνπ Δπαξρηαθνύ Γξαθείνπ Παηδείαο θ Μάξηνο Σηπιηαλίδεο θαη θ Κώζηαο Φακπηανύξεο, νη νπνίνη ελεκέξσζαλ ηελ Οινκέιεηα ζηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη ησλ λέσλ αλαιπηηθώλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξνηίζεηαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κε ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά. Οη θάθεινη θαη ησλ δύν παξνπζηάζεσλ (α) ηεο παλεπηζηεκηαθνύ θ Μαίξεο Κνπηζειίλεο ε νπνία πξνεγήζεθε θαη (β) ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ ηελ νπνίαλ παξνπζίαζαλ νη δύν επηζεσξεηέο ηνπ Δπαξρηαθνύ Γξαθείνπ Παηδείαο Λεκεζνύ, ζηάιζεθαλ ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ εθπξνζώπσλ. Αλαξηήζεθαλ επίζεο θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο από όπνπ κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε όζνη δελ ηηο έρεηε ιάβεη. Β ΘΔΜΑΣΑ 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα ηεο 5 εο Σπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Μαξηίνπ

2 2. Δλεκέξσζε Δπηηξνπώλ: i) Καηαζθελώζεσλ Πιαηξώλ. ii) Καηαζθελώζεσλ Διιάδνο. iii) Αζθάιεηαο, Υγείαο, Τερληθώλ ζεκάησλ θαη Πεξηβάιινληνο. iv) Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο. 3. Οηθνλνκηθή ελεκέξσζε. 4. Γηάθνξα. 1. Δπόκελε Σπλεδξίαζε Οινκέιεηαο θαη Γεμίσζε ζην ρώξν ηεο Καηαζθήλσζεο Πιαηξώλ ηελ Κπξηαθή 26 Ηνπλίνπ Λόγσ ηεο καθξάο έθηαζεο ρξόλνπ ηελ νπνία πήξε ε ελεκέξσζε θαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο δύν θηινμελνύκελνπο, θάπνηα ζέκαηα ηεο 6 εο Σπλεδξίαζεο ζπδεηήζεθαλ ζπλνπηηθά θαη άιια θαζόινπ. 1. ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 5 ης ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ Ζ Οινκέιεηα ελέθξηλε ηα πξαθηηθά ηεο 5 εο Σπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο ε νπνία έγηλε ζηηο 28 Μαξηίνπ 2011 ζην Κ Γεκνηηθό Σρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα. ΓΙΟΡΘΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ Σηα πξαθηηθά ηεο 5 εο Σπλεδξίαζεο ηεο Οινκέιεηαο, ζην ζέκα Δνιαία Ολοήμερα τολεία, έγηλε ηειεθσληθή παξέκβαζε από ηε δηεπζύληξηα ηνπ Δληαίνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Δξήκεο, ε νπνία δηάβαζε ηα Πξαθηηθά θαη δηαθώλεζε κε ηα όζα γξάθηεθαλ. Μαο ελεκέξσζε, όηη ηα νινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ κέρξη ηηο 4.00κ.κ. θαη όρη 3.30κ.κ. όπσο γξάθηεθε θαη όηη δηδάζθνληαη ηα πην θάησ καζήκαηα. Γηδάζθνληαη ηα αθόινπζα καζήκαηα ηα νπνία δήηεζε λα ζπκπιεξσζνύλ σο αθνινύζσο: «Σηα νινήκεξα ζρνιεία δηδάζθνληαη λέα γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία δελ δηδάζθνληαη ζηα θαλνληθά ζρνιεία, όπσο: 1. Αγσγή Εσήο (4Φ40 ) ζηελ Α, Β, Δ θαη Ση ηάμε. 2. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (2Φ40 ). 3. Αγγιηθά (2Φ40 ) ζηελ Α, Β θαη Γ ηάμε θαη (4Φ40 ) ζηελ Γ, Δ θαη ΣΤ ηάμε. 4. Γηδάζθνληαη Σρέδην θαη Τερλνινγία από ηελ Α έσο ηελ Δ (2Φ 40 ). 5. Υπάξρνπλ επίζεο ηα καζήκαηα ελδηαθέξνληνο θαξάηε, ρνξόο, ζέαηξν, γαιιηθά, δσγξαθηθή θαη αζιεηηζκόο. (2Φ40 ). Έρνπλ ζπλνιηθά 47 δηδαθηηθέο ώξεο, αληί 35 ησλ θαλνληθώλ ζρνιείσλ.» 2. ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ. i). ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΩΝ ΠΛΑΣΡΩΝ Ο Σπληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Καηαζθελώζεσλ Πιαηξώλ θ Πόιπο Βιάρνο ελεκέξσζε όηη έρνπλ ζρεδόλ ζπκπιεξσζεί όιεο νη βδνκάδεο κε παηδηά ηεο Δ ηάμεο. Αλάθεξε επίζεο όηη ηξνρνδξνκείηαη ε ζηειέρσζε ηεο Καηαζθήλσζεο θαη όιεο νη δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηα αλαγθαία δηνξζσηηθά έξγα γηα ην άλνηγκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Καηαζθήλσζεο. ii). ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Ο πξόεδξνο ελεκέξσζε όηη ζηάιζεθαλ ζηα ζρνιεία όια ηα ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηηο Καηαζθελώζεηο «ΚΑΛΥΒΑ» ζηελ Διιάδα. Παξαθάιεζε όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο όπσο ελδηαθεξζνύλ θαη ελεκεξώζνπλ ηα παηδηά ώζηε λα έρνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή παηδηώλ. 2

3 iv) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ζ Δπηηξνπή Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ επθαηξία ηεο ελεκέξσζεο ε νπνία ζα γηλόηαλ από ηνπο δύν θηινμελνύκελνπο καο Δπηζεσξεηέο θ Μάξην Σηπιηαλίδε θαη θ Κώζηα Φακπηανύξε, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ε νπνία πξνεγήζεθε ζηηο 13 Μαΐνπ 2011 από ηελ θ Μαίξε Κνπηζειηλε, Καζεγήηξηα Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, πξνρώξεζε ζε κία εηο βάζνο κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη έθεξε ζηελ Οινκέιεηα πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ην ζέκα απηό πξνο ζπδήηεζε. Οη πξνηάζεηο εηζεγήζεηο, αθνύ δηαβάζηεθαλ από ηνλ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο, θ Πόιπ Βιάρν, ζπδεηήζεθαλ εθηεηακέλα από ηα παξόληα κέιε. Έγηλε απνδεθηό από ηα κέιε ηεο 6 εο Οινκέιεηαο λα απνζηαινύλ ζηελ Παγθύπξηα Σπλνκνζπνλδία γηα δηαβνύιεπζε θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία κε ηνπο άιινπο θνξείο, δειαδή ην Υπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ θαη ΠΟΔΓ. --- Οη πξνηάζεηο - εηζεγήζεηο επηζπλάπηνληαη γηα δηθή ζαο ελεκέξσζε αιιά θαη ελεκέξσζε ησλ κειώλ ησλ Σπλδέζκσλ ζαο. Μέζα ζηηο αξρηθέο πξνηάζεηο - εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο, ππήξρε θαη ε πην θάησ πξόηαζε, ε νπνία κεηά ηε ζπδήηεζε, δε ζπκθσλήζεθε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα απνζηέιινληαλ ζηελ Παγθύπξηα Σπλνκνζπνλδία. Τν θείκελν ηεο πξόηαζεο απηήο είρε σο αθνινύζσο: ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ «Απνηειεί παξάδνμν κηα ηόζν κεγάιε θαη θαηλνηόκνο κεηαξξύζκηζε, λα εθαξκνζηεί ακέζσο ζε όια ηα ζρνιεία ηεο Κύπξνπ. Με βάζε ηε δηεζλή πξαθηηθή νη κεηαξξπζκίζεηο εθαξκόδνληαη πηινηηθά ζε έλα επηιεγκέλν αξηζκό ζρνιείσλ, ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Απηό γίλεηαη έηζη ώζηε ε εθαξκνγή ηεο θάζε αιιαγήο λα παξαηεξείηαη ζηελά από εηδηθνύο θαη όπνπ θαηαγξάθεηαη πξόβιεκα λα παξεκβαίλνπλ άκεζα γηα ηε δηόξζσζε ηνπο. Τν γεγνλόο απηό ζα έξζεη λα βειηηώζεη ηα όπνηα θελά θαη αδπλακίεο πξηλ νη αιιαγέο εθαξκνζηνύλ θαζνιηθά θαη έηζη λα πξνιεθζεί ε θαηαθιπζκηαία ζπζζώξεπζε πξνβιεκάησλ θαη όινο ν απαηηνύκελνο ρξόλνο, ελέξγεηα θαη ρξήκα, πνπ ζα απαηηείηαη γηα ηε δηόξζσζε ησλ πξνβιεκάησλ αλ απηά ζα είλαη καδηθά. Σε θαλέλα θξάηνο δε έρεη εθαξκνζηεί επζύο εμαξρήο θαζνιηθά ε κεηαξξύζκηζε, αιιά πάληα απηή γίλεηαη πηινηηθά.» 4. ΔΙΑΦΟΡΑ Ο Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο όηη όπσο ηα ηειεπηαία ρξόληα έηζη θαη θέηνο ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο πξηλ ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 26 Ηνπλίνπ, ζηελ Καηαζθήλσζε Πιαηξώλ, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηα λέα κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο λα ηελ γλσξίζνπλ από θνληά. Σηελ Καηαζθήλσζε είλαη θαιεζκέλα όια ηα κέιε ηεο καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, όπσο επίζεο θίινη θαη ζπλεξγάηεο ηεο Οκνζπνλδίαο. Μεηά ηε ζπλεδξίαζε ζα αθνινπζήζεη ν θαζηεξσκέλνο Αγηαζκόο θαη ην γεύκα. Γηα ηα κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο, ην γεύκα ζα ρξεσζεί κε ην εηδηθό πνζό ησλ 15,00 γηα θάζε νηθνγέλεηα. Για ηο Γιοικηηικό σμβούλιο Τίηνο Πεηξίδεο Γηαλλάθεο Θενδνύινπ Πξόεδξνο Γξακκαηέαο σνημμ.: - Πξνηάζεηο Δπηηξνπήο Παηδείαο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε. 3

4 «ΔKΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ» ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΜΔΟΤ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο Λεκεζνύ, αθνύ κειέηεζε ζε βάζνο ηα ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζηα Γεκνηηθά Σρνιεία θαη αθνύ έιαβε γλώζε θαηόπηλ ζπλαληήζεσλ κε εθπαηδεπηηθνύο, δηεπζπληέο θαη επηζεσξεηέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο εκπιεθόκελνπο κε ηελ κεηαξξύζκηζε θαη επηζηήκνλεο εηδηθνύο ζε πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ, θαηέιεμε ζηηο πην θάησ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζεσξεί όηη ζα ελδπλακώζνπλ ην ξόιν ησλ γνληώλ θαη ζα ζηεξίμνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε ώζηε λα γίλεη κε ην ζσζηό ηξόπν, πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Α. ΤΝΑΙΝΔΗ 1.Γηα λα πεηύρεη ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλαίλεζε κε ηελ νπνία μεθίλεζε. Πνιηηηθέο νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο ππνζθάπηνπλ ηε ζπλαίλεζε. 2.Σην πιαίζην απηό πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θνκκαηηθνπνίεζε ζηα ζρνιεία. Δίλαη δηαθνξεηηθό ζέκα ε δηδαζθαιία ησλ πνιηηηθώλ ζεζκώλ θαη πξνβιεκάησλ γηα δηακόξθσζε ελεξγώλ θαη ελεκεξσκέλσλ πνιηηώλ θαη άιιν ε θνκκαηηθνπνίεζε, ε νπνία ζα ππέζθαπηε ηε ζπλαίλεζε. 3.Ζ θηινινγία πεξί «θππξηαθήο» ή «ειιεληθήο» εθπαίδεπζεο επίζεο ππνζθάπηεη ηε ζπλαίλεζε. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ επξσπατθή, ε νπνία έρεη σο ζεκειηώδε ππιώλα ηνλ Διιεληθό πνιηηηζκό θαη γξακκαηεία, εκπινπηηζκέλν βέβαηα από ην ειιεληθό θππξηαθό ζηνηρείν, γηα λα κε μερλάκε ηηο ξίδεο καο. Β. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΣΤΥΊΑ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 1. Δθπόλεζε ζρεδίνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο πξνο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο κεηαξξύζκηζεο. 2.Τν ηξίπηπρν εθπαηδεπηηθνί γνλείο - καζεηέο λα ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηηο αιιαγέο. 3. Να ππάξμεη έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή κεηαξξύζκηζε, δειαδή ζηελ εθαξκνγή κέζα ζην ζρνιείν θαη ηηο ηάμεηο ζε ζπλδπαζκό κε ζπλερή επηηήξεζε θαη αμηνιόγεζε. Σε επίπεδν καζεηώλ ε αμηνιόγεζε ζα κπνξνύζε λα γίλεηαη θαη κε εμεηάζεηο ζε Παγθύπξην επίπεδν. 4. Ζ ελεκέξσζε κεξηθώλ εθπαηδεπηηθώλ δε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εθπαίδεπζε γηα ηε κεηαξξύζκηζε. Απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα κε ππνζηήξημε από εηδηθνύο. Ζ 4

5 επηηπρία ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ζσζηή εθπαίδεπζε εθείλσλ πνπ ζα επσκηζζνύλ ην βάξνο ησλ αιιαγώλ, δειαδή ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 1. Βξηζθόκαζηε σο νξγαλσκέλνη γνλείο κπξνζηά ζηελ εηιεκκέλε απόθαζε ηνπ Υπ. Παηδείαο γηα εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο Παγθύπξηα από ηνλ εξρόκελν Σεπηέκβξην. Οη αιιαγέο έρνπλ απνθαζηζηεί, ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όπνπ έγηλε, έγηλε κε ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ελώ εμαγγέιζεθε θαη ε ζπγγξαθή βηβιίσλ. Κάησ από ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ησλ γνληώλ θαη δεδνκέλεο ηεο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ γηα νξηζηηθή θαη ζε Παγθύπξηα θιίκαθα εθαξκνγή, επηβάιιεηαη νη νξγαλσκέλνη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα έρνπλ άπνςε ζηε ζπλερή παξαθνινύζεζε, ηε ζπλερή αμηνιόγεζε, θαη ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε ησλ αιιαγώλ. Γηα λα εμππεξεηεζεί ην αίηεκα απηό ησλ γνληώλ πξνθύπηεη ε αλάγθε ζύζηαζεο «Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο Μεηαξξύζκηζεο» ζε θάζε επαξρία. Οη Δπηηξνπέο πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη θαη λα δηαηεξνύλ αξρείν ζε Παγθύπξηα θιίκαθα. 2. Ο ξόινο ησλ νξγαλσκέλσλ γνληώλ πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί. 3. Τν Υπνπξγείν πξέπεη λα έρεη ζηελή ζπλεξγαζία καδί ηνπο. 4. Να ηνπο παξέρεηαη επηκόξθσζε ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ησλ παηδηώλ. 5. Δηο βάζνο θαη έγθαηξε πιεξνθόξεζε. (π.ρ. γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Αγγιηθώλ από ηελ Α Γεκνηηθνύ). Γ. ΑΛΛΑΓΔ 1. Ζ αλαγθαηόηεηα γηα δεκηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο κεηαλαζηώλ είλαη πξνθαλήο. Ο καζεηηθόο θόζκνο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο ηάζζνληαη ζύζζσκα ππέξ ηεο πηνζέηεζεο απηνύ ηνπ κέηξνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα κέηξν πνπ κόλν σθέιηκα απνηειέζκαηα ζα έρεη γηα όινπο. Πξώηα απ όια γηα ηα ίδηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ αθνύ είλαη ηώξα «ξηγκέλα» ζε κηα ηάμε, ρσξίο θακηά ζηνηρεηώδε εθ ησλ πξνηέξσλ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο θαη ζηεξνύληαη, όρη κόλν ηελ θαηαλόεζε ησλ καζεκάησλ, αιιά αδπλαηνύλ ζρεδόλ πιήξσο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ταπηόρξνλα θσιύεηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα πξνρσξήζεη ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά ζηελ θάιπςε ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο αθνύ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζρνιείηαη θαη κε ηα παηδηά εθείλα πνπ γλσξίδνπλ ειάρηζηα ή θαη θαζόινπ Διιεληθά. 2. Δπέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ ζρνιείνπ ΕΔΠ. 3. Να γίλεη κειέηε από εηδηθνύο γηα ην ζέκα ηεο παξαβαηηθόηεηαο. Παξάιιεια λα πξνρσξήζεη ε ίδξπζε εηδηθώλ θέληξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζνβαξνύ απηνύ δεηήκαηνο ζε θάζε επαξρία, ελώ νκάδεο δξάζεο λα βξίζθνληαη ζε θάζε επαξρία. 4. Να ζεζπηζηεί πξόγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη αλάινγε αμηνιόγεζε ηνπο. 5. Ζ εμαθνινύζεζε ηεο ρξήζεο βηβιίσλ από ηελ Διιάδα θξίλεηαη αλαγθαία. Από νηθνλνκηθήο θαη κόλν άπνςεο ζπκθέξεη ζηνλ Κύπξην θνξνινγνύκελν ηα βηβιία λα αγνξάδνληαη από ηελ Διιάδα αθνύ όπσο έρεη δεκνζηεπηεί ζην ηύπν, ην θόζηνο γηα όια ηα βηβιία από ην Γεκνηηθό κέρξη θαη ην Λύθεην δε ζα μεπεξλά ηα δύν εθαηνκκύξηα Δπξώ. Αλ αλαινγηζηνύκε ζπλνιηθά ηελ πνζόηεηα ησλ βηβιίσλ, ην θόζηνο απηό είλαη εμαηξεηηθά ρακειό αθνύ πιεξώλνπκε κόλν ηελ αγνξά ηνπ αληηηύπνπ θαη κάιηζηα ζε ηηκή θόζηνπο. Αλ απνθαζηζηεί ε εμ νινθιήξνπ ζπγγξαθή ηνπο ζηελ Κύπξν, απηό ην θόζηνο ζα είλαη πνιιαπιάζην αθνύ, εθηόο ησλ άιισλ, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαη έλα κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό γηα ηα ζπγγξαθηθά δηθαηώκαηα ζε όιεο εθείλεο ηηο νκάδεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε ζπγγξαθή ηνπο. Άιινο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα βηβιία ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα έξρνληαη από Διιάδα είλαη πσο πξόθεηηαη γηα πνιύ θαιά βηβιία. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ε αλάζεζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπο έγηλε από ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην θαηόπηλ δηαγσληζκνύ. Οη ελδηαθεξόκελνη ππέβαιαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη έλα δείγκα ηνπ ζρεδηαδόκελνπ βηβιίνπ πνπ αμηνινγήζεθε από επηζηεκνληθή 5

6 επηηξνπή, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα αλέζεζε ηε ζπγγξαθή ζην θαηά ηελ γλώκε ηεο θαιύηεξν ή θαιύηεξνπο ζπγγξαθείο. Τξίην, γηα ιόγνπο πξνθαλείο σο πξνο ηελ δηαηήξεζε ηεο Διιεληθήο παηδείαο ζηε Κύπξν, εηδηθά σο πξνο ηα καζήκαηα ηεο γιώζζαο, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο αξραηνγλσζίαο θαη ησλ αξραίσλ Διιεληθώλ, είλαη επηβεβιεκέλν θαη απηό απνηειεί αίηεκα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ηνπ Κππξηαθνύ ιανύ ηα βηβιία λα εμαθνινπζήζνπλ λα έξρνληαη από Διιάδα. Τέινο, απνηειεί έλα είδνο αραξηζηίαο, αθνύ ελώ γηα δεθαεηίεο νιόθιεξεο παίξλακε ηα βηβιία δσξεάλ από ηελ Διιάδα, ηώξα πνπ εμαηηίαο ηεο δεηλήο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο καο δεηήζεθε λα ηα πιεξώζνπκε, εκείο λα αξλνύκαζηε. Σε όηη αθνξά ηα βηβιία εθείλα πνπ ηειηθά ζα γξαθηνύλ ζηελ Κύπξν, νη ζπγγξαθείο ηνπο ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηόπηλ δηαγσληζκνύ θαη λα αμηνινγνύληαη από αλεμάξηεηεο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Τέινο, ζεσξνύκε σο πνηνηηθή εθπαίδεπζε ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε θαη όρη ηε κεηαξξύζκηζε ηεο ράξηλ ηεο κεηαξξύζκηζεο, κε πηζαλό απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο. Με ηε δπλακηθή ζπκκεηνρή όισλ ησλ θνξέσλ, ηελ ζπρλή αμηνιόγεζε θαη ηε δηόξζσζε ησλ ιαζώλ, ζα δηαζθαιίζνπκε ηελ επηηπρία ηεο κεηαξξύζκηζεο γηα λα δνύκε ην κέιινλ ηεο παηδείαο κε αηζηνδνμία. Για ηην Δπιηροπή Παιδείας Πόιπο Βιάρνο Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παηδείαο Δύε Φηώηε Μέινο Δπηηξνπήο Παηδείαο 6

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ»

ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Παιδαγυγικό Σμήμα Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ Ένυζη Δλλήνυν Φςζικών ΔΚΘΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ «ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΚΕ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ» Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα