ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014 και ώρα π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθµ. 656/2014 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 24/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αρ. Πρωτ:2290/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΘΕΜΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του καταργηθέντος ηµοτικού Σχολείου Ζαϊµίου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ζαϊµιωτών. Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 18.00', στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Αντωνίου Ελένη 17) Σβάρνας Ιωάννης Παπαλός Κωνσταντίνος 2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τάντος Μιχαήλ ΑΠΟΝΤΕΣ 3) Αραµπατζής ηµήτριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόµιµα 4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος 5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Γούλας Σωτήριος 6) Γιαννέλος Κλεοµένης 22) Μαρκινός Αθανάσιος 7) Γούλας Γεώργιος 23) Παπαγεωργίου Σταύρος 8) ιαµαντή Ευαγγελία 24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 9) Καπράνας Απόστολος 25) Τσιούκης Λάµπρος 10) Κολοκύθα Άλκηστις 26) Βαρελάς Βάιος 11) Κουρκούνας Βασίλειος 27) Αµπαντζή Μαρία 12) Λέκκας Αλέξανδρος 28) Λάππας Σπυρίδων 13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 29) Λέµας Ευάγγελος 14) Μπακαλάκου Σωτηρία 30) Χατζής Ηλίας 15) Ντελής Ιωάννης 31) Κρανιάς Βασίλειος 16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος 32) Σχορετσανίτης Ηλίας

2 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. Απών -αν και κλήθηκε νόµιµα- ήταν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ζαϊµίου Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση του καταργηθέντος ηµοτικού Σχολείου Ζαϊµίου στον Μορφωτικό Εκπολιστιστικό Σύλλογο Απανταχού Ζαϊµιωτών και αφού έλαβε υπόψη: 1.Την υπ' αριθµ. Πρωτ / αίτηση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ζαϊµιωτών µε την οποία ζητά την παραχώρηση κατά χρήση του ανενεργού ηµοτικού Σχολείου Ζαϊµίου. 2.Την υπ' αριθµ. 5/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ζαϊµίου. 3.Την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και ηµοτικής Περιουσίας του ήµου Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, για την παραχώρηση της χρήσης σχολείων των οποίων έχει παύσει η λειτουργία, απαιτείται πλέον µόνο σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 στοιχείο 24, απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Οµοίως, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα. (άρθρο 185 του ν. 3463/2006, παράγραφος 2). Κατόπιν της σχετικής αίτησης του θέµατος από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ζαϊµίου, το τµήµα µας, απευθυνόµενο στην πρόεδρο του Συλλόγου, ζήτησε επιπλέον, την ανάληψη συγκεκριµένων ευθυνών για τη δωρεάν παραχώρηση δηµοτικού ακινήτου. Έπειτα, µε δεύτερη αίτηση υπ' αριθµ. Πρωτ.: /11/14, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, βεβαίωσε ότι θα αναλάβει ανεπιφύλακτα τους ειδικότερους όρους της δωρεάν παραχώρησης των χώρων του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου. Συγκεκριµένα, αυτοί θα ορίζονται στο παραχωρητήριο που θα συνταχθεί και θα υπογραφεί, από τους νοµίµους εκπροσώπους του ήµου και του Συλλόγου. Το Τοπικό Συµβούλιο της Τ.Κ. Ζαϊµίου, σύµφωνα µε την αριθµ. 5/2014 απόφαση- γνωµοδότησε θετικά, για την κατά χρήση παραχώρηση των αιθουσών, των γραφείων, των κοινοχρήστων και του περιβάλλοντος χώρου, του καταργηθέντος δηµοτικού σχολείου Ζαϊµίου, στο Μορφωτικό Σύλλογο Ζαϊµίου.

3 α)το ένα γραφείο του καταργηθέντος ηµοτικού Σχολείου θα χρησιµοποιείται από το Μορφωτικό Σύλλογο για τις ανάγκες του Συλλόγου, το δε υλικό του Σχολείου (αρχείο, βιβλία κλπ.) θα φυλάσσεται στο δεύτερο γραφείο µε ευθύνη του Συλλόγου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας. Στις δύο αίθουσες ο Μορφωτικός Σύλλογος θα δύναται να εξασφαλίσει τη φύλαξη των επίπλων, θρανία κλπ., του πρώην ηµοτικού Σχολείου. β)ο Μορφωτικός Σύλλογος θα φροντίζει για την ασφάλεια και την καθαριότητα του ακινήτου, τόσο των εσωτερικών χώρων όσο και του προαύλιου χώρου αυτού. γ)τα λειτουργικά έξοδα, ΕΗ κλπ., καθώς και οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης του παραχωρούµενου ακινήτου θα τα αναλάβει ο Μορφωτικός Σύλλογος. δ)οποιαδήποτε παρέµβαση στον παραχωρούµενο χώρο θα τελεί υπό τη σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας εγγράφως και κατ' επέκταση των αρµοδίων υπηρεσιών του ήµου Καρδίτσας για τις σχετικές υποδείξεις. ε)η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί µε άλλη όµοια σε περίπτωση που το κτίριο κριθεί απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί για υπηρεσιακή ανάγκη της Τοπικής Κοινότητας ή του ήµου και επίσης θα ανακληθεί µε άλλη όµοια, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που την υπαγορεύουν. στ)ο Μορφωτικός Σύλλογος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τους γενικούς όρους της δωρεάν παραχώρησης του δηµοτικού ακινήτου, οι οποίοι θα συνυπογραφούν από το νόµιµο εκπρόσωπο του ήµου, τον ήµαρχο και το νόµιµο εκπρόσωπο του Μορφωτικού Συλλόγου στον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαστε στο σώµα του ηµοτικού Συµβουλίου να προβεί στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των γραφείων και δύο αιθουσών του ηµοτικού Σχολείου Ζαϊµίου, για διάστηµα που θα αποφασίσει το σώµα, προτείνουµε για έξι (6) έτη τουλάχιστον. Οι ειδικότεροι όροι που θα διέπουν τη δωρεάν παραχώρηση του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου είναι οι ακόλουθοι: Ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του ακινήτου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το παραχωρούµενο ακίνητο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι από κάθε καταπάτηση και φθορά, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζηµίωση. Ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, υποχρεούται στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών, εφόσον προβλέπονται από τη νοµοθεσία, µε δικές του δαπάνες. Ο ήµος καθ'όλη τη διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης, δεν έχει καµία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζηµιών, φθορών, έστω και αναγκαίων του ακινήτου και των εγκαταστάσεών του, από οποιαδήποτε αιτία. Ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, οφείλει να κάνει καλή χρήση του παραχωρούµενου ακινήτου. Τυχόν φθορές ή βλάβες που θα προκύψουν, τις οποίες θα προξενήσει στο παραχωρούµενο ακίνητο ο ίδιος ή τρίτος, υποχρεούται να τις επανορθώσει ή αντικαταστήσει µε

4 δαπάνες του, χωρίς να έχει δικαίωµα ή αξίωση από το ήµο για την πληρωµή ή την απόδοση σε αυτόν, των ποσών που πλήρωσε. Επίσης ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, για οποιαδήποτε επέµβαση ή προσθήκη στο ακίνητο, υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου, ώστε να λαµβάνει τις σχετικές άδειες και υποδείξεις. Οποιαδήποτε επέµβαση ή προσθήκη γίνει από το φορέα στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, θα µείνει σε όφελος του δηµοτικού ακινήτου, χωρίς να έχει δικαίωµα ο φορέας να αιτηθεί αποζηµίωση. Αντίθετα ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει την επιστροφή- αποκατάσταση του παραχωρούµενου ακινήτου- χώρου, στην αρχική του κατάσταση. Ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο και τους λοιπούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθαρούς και να τους χρησιµοποιεί µε τρόπο, που να µην θίγεται η αισθητική και η ασφάλειά τους. Απαγορεύεται να τοποθετηθούν και να αποθηκευτούν εντός ή εκτός του παραχωρούµενου ακινήτου, εύφλεκτες ύλες και κάθε τι που θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµία σε αυτό και στον πέριξ χώρο. Ειδικότερα, η χρήση του παραχωρούµενου ακινήτου, θα γίνεται µε τρόπο που να µη θίγεται η ησυχία η δηµόσια υγεία και η ασφάλεια. Ο φορέας στον οποίο γίνεται η παραχώρηση υποχρεούται να αναλάβει εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες συντήρησης του παραχωρούµενου χώρου. Συγκεκριµένα, όλοι οι λογαριασµοί των δικτύων κοινής ωφέλειας, ύδρευση- αποχέτευση, τέλη καθαριότητας- ηλεκτροφωτισµού, τηλεφώνου, κλπ., βαρύνουν το φορέα στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση. Ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, έχει το δικαίωµα να αιτηθεί παράταση του χρόνου της δωρεάν παραχώρησης του δηµοτικού ακινήτου- χώρου. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας οφείλει να καταθέσει σχετική αίτηση, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν τη λήξη της υφιστάµενης παραχώρησης. Η παράταση θα αποφασιστεί µε τη λήψη ανάλογης απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, εφόσον δεν έχουν προκύψει διαφορετικές υπηρεσιακές ανάγκες. Ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση υποχρεούται µε τη λήξη της δωρεάν παραχώρησης, να παραδώσει το παραχωρούµενο ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Επίσης, όταν λήξει η δωρεάν παραχώρησης ή αποχωρήσει αυτός από το µίσθιο πριν τη λήξη αυτής, είναι υποχρεωµένος, να παραδώσει τα κλειδιά του ακινήτου- χώρου, στο αρµόδιο όργανο του ήµου. Η παράδοση του ακινήτου θα γίνει από το φορέας και το αρµόδιο όργανο του ήµου, µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης, το παραχωρηθέν ακίνητο θα περιέλθει στην αποκλειστική χρήση του ήµου Καρδίτσας.

5 Τυχόν ανεξόφλητοι λογαριασµοί, που θα προκύψουν από τη λήξη ή τη λύση για οποιονδήποτε λόγο της δωρεάν παραχώρησης, ο φορέας είναι υποχρεωµένος να τους εξοφλήσει. Τέλος, ο ήµος δύναται να απαιτήσει επιπλέον αποζηµιώσεις για τυχόν φθορές ελλείψεις, ή παράνοµες επεµβάσεις που διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του παραχωρούµενου ακίνητου. Ο ήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου οποιαδήποτε χρονική στιγµή, σε περίπτωση που προκύψει ανώτερη υπηρεσιακή ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση θα ενηµερώσει εγγράφως το φορέα στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση τουλάχιστον δύο (2) µήνες νωρίτερα. Επιπλέον, η απόφαση της δωρεάν παραχώρησης θα ανακληθεί µε άλλη όµοια του ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που την υπαγορεύουν αρχικά, ή µεταβληθεί ο σκοπός, για τον οποίο ο χώρος παραχωρείται δωρεάν. Η παράβαση από τον φορέα στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση και ενός µόνον όρου της παρούσας, θεωρουµένων όλων και χωρίς εξαίρεση ως ουσιωδών, αποτελεί λόγο ο ήµος να προβεί σε καταλογισµό και επιβολή χρηµατικής ποινής. Το αυτό ισχύει αν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας στον οποίο γίνεται η δωρεάν παραχώρηση, εγκαταλείψει το ακίνητο πριν τη λήξη της συµφωνηµένης διάρκειας της δωρεάν παραχώρησης και χωρίς να ειδοποιήσει το ήµο, τουλάχιστον δύο (2) µήνες νωρίτερα. 4.Την υπ' αριθµ. 2/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Καρδίτσας. 5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. Οµόφωνα αποφάσισε 1.Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για έξι (6) χρόνια των αιθουσών, των γραφείων, των κοινοχρήστων χώρων καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του καταργηθέντος ηµοτικού Σχολείου Ζαϊµίου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ζαϊµιωτών. 2.Ο φορέας στον οποίο παραχωρείται, αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες συντήρησης του παραχωρούµενου χώρου. 3.Οποιαδήποτε µορφή παρέµβασης δεν θα αλλοιώνει τη φυσιογνωµία του παραχωρούµενου χώρου. 4.Οποιαδήποτε παρέµβαση στο παραχωρούµενο χώρο θα τελεί υπό τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου Καρδίτσας και µετά η λήξη της παραχώρησης θα παραµείνει σε όφελος του δηµοτικού ακινήτου χωρίς να έχει δικαίωµα ο φορέας να αιτηθεί αποζηµίωση. 5.Η χρήση του ακινήτου θα γίνεται µε τρόπο που να µη θίγεται η ησυχία, η δηµόσια υγεία και η ασφάλεια.

6 6.Μετά τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης το παραχωρηθέν κτίριο θα περιέλθει χωρίς επί πλέον διατυπώσεις στην αποκλειστική χρήση του ήµου Καρδίτσας. 7.Η απόφαση θα ανακληθεί µε άλλη όµοια, εφ' όσον εκλείψουν οι λόγοι που την υπαγορεύουν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση για τη λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε µέρος το σύνολο των παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αµπαντζή, Λάππας, Λέµας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 656/2014 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 432/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και ώρα 14.00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 551 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΜΝΗ. Αριθ. Αποφ: 41

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΜΝΗ. Αριθ. Αποφ: 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση των όρων για την εκµίσθωση χώρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 3 (πρώην εργοστάσιο ΒΙΟΧΡΩΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα