ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ /νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη 3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/02/2014 και ώρα 12:00µ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Άνοιγµα και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης µετά από διαπραγµάτευση κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών και νέων δροµολογίων για τη µεταφορά των µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης για το Σχολ. Έτος (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα Νοδάρα) 2. Έγκριση του Πρακτικού ηµοπρασίας 1ου Σταδίου της παροχής υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤ13», προϋπολογισµού ,00 (µε Φ.Π.Α.) και έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του διαγωνισµού της υπόψη παροχής υπηρεσίας. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα Κάραλη) 3. Έγκριση των όρων διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης και της δηµοπράτησης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Καθαρισµός ρεµάτων και άµεση επέµβαση για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων περιφερειακής Ενότητας Νήσων» συνολικού προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Μοσχολέας) 4. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και την παραλαβή των υπηρεσιών της εξειδικευµένης σύµβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-5/13 : «Συντήρηση & Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης Ν. Αττικής» παρόχου ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 5. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και την παραλαβή των υπηρεσιών της εξειδικευµένης σύµβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-2/13 : «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηµατοδότησης Ν. Αττικής» παρόχου ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μαυρογιαννίδης) 6. Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης καθώς και την έγκριση του πρακτικού και την κλήρωση για τη σύσταση της επιτροπής του διαγωνισµού του έργου : «Βελτίωση & επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας ΕΣΕ» συνολικού προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση. 7. Α) Εξέταση της από (αρ. πρωτ. 9: 14400/ ) προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» που αφορά τη δηµοπράτηση παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρµοδιότητας ΚΕΣΟ», προϋπολογισµού: ,00 µε ΦΠΑ. Β) Έγκριση της Γνωµοδότησης

2 της Τριµελούς Γνωµοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία απορρίπτει την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή και Γ) Συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών «ΣΠ-01/13: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρµοδιότητας ΚΕΣΟ». (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Θεοφίλης) 8. Έγκριση α) του Σχεδίου της διακήρυξης, β) της αποστολής Περίληψης ιακήρυξης για δηµοσίευση, γ) της ιεξαγωγής δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή του διαγωνισµού και δ) Σύσταση Επιτροπής ιαγωνισµού, του έργου: "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ (Ο.Τ. 69)" συνολικού προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)» 9. Ανάκληση της υπ αρ. 2358/2013 Απόφασης της της Περιφέρειας Αττικής, κατακύρωση του διαγωνισµού για το έργο: ΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ Ο Ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ", µε προϋπολογισµό ,00 (µε το ΦΠΑ), στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΛΑΜ Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και εξουσιοδότηση της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 10. Έγκριση πρακτικού της 05/02/2014 της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: «Εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης του έργου Ανάπλασης ρέµατος πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγµένης έως εκβολή)», συνολικού προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%) και κατακύρωση του αποτελέσµατος για την ανάθεση της µελέτης. 11. Έγκριση: α) των Τευχών ηµοπράτησης, του σχεδίου διακήρυξης και του σχεδίου σύµβασης, β) της δηµοσίευσης της Περίληψης ιακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, γ) της διεξαγωγής δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθούν:1) η Επιτροπή ιαγωνισµού και 2) Επιτροπή Ενστάσεων της Παροχής Υπηρεσιών, δ) της Σύστασης Επιτροπής διαγωνισµού και ε) της Σύστασης Επιτροπής Ενστάσεων, της Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού Τοµέα, Βόρειου Τοµέα, υτικού Τοµέα και Νότιου Τοµέα Αθήνας», προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 12. Έγκριση Σχεδίου ιακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης όπως επικαιροποιήθηκαν, του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ " συνολικού προϋπολογισµού ,00 καθώς επίσης και Έγκριση αποστολής Περίληψης της ιακήρυξης για δηµοσίευση, ιεξαγωγή δηµόσιας κλήρωσης προκειµένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού του εν λόγω έργου και τέλος Σύσταση Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου. (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Φλώρος) 13. Σύσταση Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής» προϋπολογισµού ,00, µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Ασπρουλάκης) 14. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε. Προπληρωµής για την προµήθεια αµόλυβδης βενζίνης για µετακινήσεις εκτός έδρας των οδηγών της Π.Ε. Νήσων. 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 6.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφοράς δειγµάτων τροφίµων φυτικής και ζωικής προέλευσης της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε διαπιστευµένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος, µε τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 16. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του αριθµ. 1/2014 Πρακτικού Γνωµοδοτικής Επιτροπής αναφορικά µε τον ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καταπολέµησης των κουνουπιών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2014, /ξη 1/2014 καθώς και λήψη απόφασης για την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπεκούλης) 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.500,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για τη συντήρηση 229 τεµαχίων πυροσβεστήρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των /νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του ΚΕ Υ Πειραιά, και συντήρηση συστήµατος πυρανίχνευσης στο κτίριο ΚΕΚ. 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 650,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την αλλαγή τεσσάρων (4) ελαστικών του οχήµατος ΚΗΥ 6340 της Π.Ε. Πειραιά. 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια πέντε (5) στεφανιών για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για µετακίνηση εκτός έδρας, του υπαλλήλου Μπουµπουράκα Ηρακλή, της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. 21. ιάθεση και έγκριση δαπάνης για την προµήθεια προπληρωµής κάρτας γραµµατοσήµανσης από τα

3 22. ιάθεση και έγκριση δαπάνης για την προµήθεια προπληρωµής κάρτας γραµµατοσήµανσης από τα 23. ιάθεση και έγκριση δαπάνης για την προµήθεια προπληρωµής κάρτας γραµµατοσήµανσης από τα 24. Εισήγηση περί έγκρισης πρακτικού που αφορά τη συγκρότηση των γνωµοδοτικών επιτροπών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. 25. Εισήγηση για έγκριση πρακτικού υπ αρ. 2/ της Γνωµοδοτικής Επιτροπής για αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της ανώνυµης εταιρείας «Μ.. ΚΑΛΑΠΟ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την επισκευή του µηχανογραφικού εξοπλισµού της Π.Ε. Πειραιά, των /νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Πειραιά. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κουλελής) 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73,33 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την αµοιβή δικαστικού επιµελητή για επίδοση δικογράφου. 27. Παραχώρηση χρήσης από της υπογραφής της σύµβασης για χρονικό διάστηµα εξήντα(60) ηµερών, ενός µηχανήµατος φορτωτή µάρκας HYUNDAI τύπου ΗL 757, µε αριθµό κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α, στο ήµο Mαραθώνος. 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθµ. 5/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (διακήρυξη 1/2014) για την προµήθεια γραφικής ύλης & αναλωσίµων για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογισµού ,00 µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 29. Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού σε ευρώ(διακήρυξη 17/2013), για την καταπολέµηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2014 & διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 30. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της oικ / πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παλαιά δροµολόγια µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 31. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια της οικ / πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα δροµολόγια µεταφοράς µαθητών της Α/θµιας & B/θµιας Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής. 32. Ματαίωση της υπ αρίθµ 87/2014 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη απόφασης εκ νέου για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 320,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, για τη συντήρηση-ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής µηχανής ταχυδροµείου της /νσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και για την προµήθεια µελανιών, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρθρ.5 του Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/ εγγράφου της /νσης 26ης του Γ.Λ.Κ. 34. ιάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού : ,17 για τη καταβολή αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π 410/1988 στον Παππά ηµήτριο του Γεωργίου υπαλλήλου της κατηγορίας Ε κλάδου Τεχνικών Ι ΑΧ λόγω συνταξιοδότησης του. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. ερµιτζάκης) 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 1.300,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για προµήθεια τριών (3) τεµαχίων τόνερ-µελάνι, για τον νέο εκτυπωτή της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών. 36. Έγκριση δαπάνης για πληρωµή κοινοχρήστων για τους µήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ έως και ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας, του κτιρίου επί της οδού Λ. Ιωνίας 122 Αλιµος ποσού 382,80 ευρώ. 37. Έγκριση δαπάνης για πληρωµή κοινοχρήστων για το µήνα ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας, του κτιρίου επί της οδού Οµήρου 34-Ν. Σµύρνη, ποσού 38,35 ευρώ. 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ταχυδροµικών τελών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών, στο όνοµα της υπολόγου ΤΣΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μπακάλης) 39. Έγκριση απάνης & ιάθεση πίστωσης για την προµήθεια αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού της ιεύθυνσης ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, µέχρι του ποσού των 600,00 (εξακοσίων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 40. Έγκριση δαπάνης και ιάθεση πίστωσης για την επισκευή 2 (δύο) εκτυπωτών (LEXMARK W840) της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, µέχρι του ποσού των 405,90 (τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 41. Έγκριση απάνης και ιάθεση πίστωσης για την προµήθεια τριών (3) σφραγίδων για υπηρεσίες της

4 Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών, ποσού 30,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 42. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αρ.1/2014 Σύµβασης για την προµήθεια υγρών καυσίµων στα Υπηρεσιακά Οχήµατα της Π.Ε.Β.Τ. λόγω ενσωµάτωσης των υπ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 3059, ΚΗΙ 9655, ΚΗΟ 5413, Ε.Ι.Χ., στη λίστα των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών. 43. Έγκριση απάνης και ιάθεση Πίστωσης για πληρωµή ταχυδροµικών τελών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών & έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π., ποσού 350 ευρώ, για τον σκοπό αυτό, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου Μπίσια Γεωργίου, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου κτηνιάτρων. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεµάτων η κα Μανδράκου) 44. Έγκριση διενέργειας διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, αναγόµωσης και προµήθειας πυροσβεστήρων για τα κτήρια και τα υπηρεσιακά οχήµατα της Π.Ε. υτικής Αττικής, µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.. 118/2007 και της παρ. 13, του άρθρου 2 του Ν. 2285/1995 και σύµφωνα µε την 2949/2013 απόφαση της, µετά από δεύτερο άγονο σχετικό διαγωνισµό (αρ. διακήρυξης οικ / ). 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την εκτέλεση εργασιών απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτηρίων της Περιφερειακής Ενότητας υτικής Αττικής, µε τη διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού. 46. Τροποποίηση της υπ αριθ. 2944/2013 απόφασης 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 108,98 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπάνης δικαστικών επιδόσεων, του Νοµικού Τµήµατος της Περιφερειακής Ενότητας. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Μακρής) 48. Ανάδειξη µειοδότη και προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης και πληροφόρησης, για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Πάρκων και Αλσών, δ/ξη 18/2013, προϋπολογισµού συµπ. του ΦΠΑ, στον «ΚΑΡΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ» υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 παρ.2, 3 του Παραρτήµατος Β της επαναληπτικής διακήρυξης 1/2013, επί ποινή απαραδέκτου, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα. 49. Αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών καταπολέµησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τοµέα Αθηνών για το έτος 2014, προϋπολογισµού ,96 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 50. Αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών που έγιναν αποδεκτές στο ηµόσιο Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 6ης ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και ήµων της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 6-8/3/2014», συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 51. Έγκριση των όρων του «Ανοικτού τακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ετήσια συντήρηση και αναγόµωση του πυροσβεστικού εξοπλισµού υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τοµέα και /νσεων Εκπαίδευσης Α Αθήνας» 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την προµήθεια δάφνινων στεφάνων για την άρτια οργάνωση των επίσηµων τελετών, εορτών και Εθνικών επετείων. 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων (ενοικίαση αιθουσών, µικροφωνική-ηχητική κάλυψη, φωτιστική κάλυψη, ενοικίαση µηχανηµάτων προβολής βίντεο και εκτύπωση προγράµµατος, προσκλήσεων και αφισών). 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 5ο AGRO QUALITY FESTIVAL ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, που θα πραγµατοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2014 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την οικονοµική συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση της 12ης Ευρωπαϊκής Ολυµπιάδας Φυσικών Επιστηµών (παράθεση δείπνου στους συµµετέχοντες µαθητές, καθηγητές και διοργανωτές του συνεδρίου), που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα από τις έως Έγκριση όρων του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία της ιεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαµηλότερη τιµή. 57. Επιστροφή ποσού 138,00 σε δικαιούχους ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 58. Τροποποίηση της υπ αριθµόν 2976/2013 απόφασης της σχετικά µε την

5 έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ για έξοδα µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης της δικηγόρου κας Ειρήνης Χαλκιαδάκη, για ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη µε σκοπό τη νοµική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής. 59. Έγκριση πληρωµής αποζηµίωσης βάσει του άρθρου 55 του Π.. 410/1988 στον πρώην υπάλληλο Ι..Α.Χ. κο ΠΑΝΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Πέτρου, λόγω συνταξιοδότησης». 60. Έγκριση πληρωµής αποζηµίωσης βάσει του άρθρου 55 του Π.. 410/1988 στον πρώην υπάλληλο Ι..Α.Χ. κο ΜΟΥΡΑΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Νικολάου, λόγω συνταξιοδότησης». 61. Έγκριση πληρωµής αποζηµίωσης βάσει του άρθρου 55 του Π.. 410/1988 στην πρώην υπάλληλο Ι..Α.Χ. κα ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΙΟΝΥΣΙΑ του Ιωάννου λόγω συνταξιοδότησης». 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 ευρώ για το εργο Π.Ε. Κεντρικού τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής - ΚΑΕ & Φορεα Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού ,00 ευρώ για προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τα ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη των αντλιοστασίων αρµοδιότητας της.κ.ε.σ.ο. 64. Εισήγηση για την υπ αρ.. 1 τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ,40 έτους 2014 για τα έργα Π..Ε. των Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για δηµοσίευση στον ηµερήσιο Τύπο περίληψης διακήρυξης ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων στα πλαίσια συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραµµα«Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 67. Έγκριση των όρων της µε αρ. 29 /2013 ιακήρυξης του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, ανά οµάδα ειδών, για την προµήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού περιποίησης χώρων πρασίνου και πάρκων στα πλαίσια συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραµµα «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. (Εισηγητής των ανωτέρω θεµάτων ο κ. Κάββαλος) 68. Λύση µίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Καλαµακίου, Μανδηλαρά και Αµµοχώστου, στον Άλιµο. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέµατος η κα Λαµπρογιώργου) 69. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (6ου ΑΠΕ) για το έργο «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην Ο.Ε..Α. Βορειοανατολικής Αττικής Στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραµµατικού». (Εισηγητής του ανωτέρω θέµατος ο κ. Φλώρος) 70. Ορισµός δικηγόρου. 71. Έγκριση προγραµµατισµένης µετακίνησης εκτός έδρας. Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύµατος να ενηµερώσετε τη Γραµµατεία της κα. Ντόβα Μαρία (τηλ ) ή κα. Τρουλάκη Άννα (τηλ ). Η Πρόεδρος της Βασιλάκου Λιλίκα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 07-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 3072 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 58012 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 127700 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 09-02-2015 /νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 55102 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 45707ΛΗ-3Υ2. προϋπολογισµού 44.800,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ης Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 30 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 12-01-2015) ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 38oυ/29-12-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01-01/2015 ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο ΘΕΜΑ 5 Ο Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα