LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE - So.S. LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργειες 18-22: Δημοσιοποίηση έργου Τίτλος παραδοτέου Ενδιάμεση Έκθεση Δημοσιοποίησης Δράσεων & Αποτελεσμάτων έργου LIFE - So.S. ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ EECUTIVE SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ, ΣΥΝΘΗΜΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΟΣΤΕΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 1

3 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο του Έργου LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S) με τον πλήρη τίτλο Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος. Η παραγωγή της έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιοποίησης, 18 έως 24, αλλά και των δράσεων 8, 16 και 17 και παρουσιάζει συνοπτικά τα επιμέρους εργαλεία δημοσιοποίησης που χρησιμοποιούνται, από τα περισσότερο γενικής χρήσης μέχρι τα πλέον εστιασμένα από πλευράς αποδεκτών και επιλέγεται μια κατηγοριοποίηση τους ως εξής: Παροχή Ενημέρωσης / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος / Ενεργός Συμμετοχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένα τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για την περίπτωση του έργου LIFE So.S. και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν το κάθε ένα από αυτά στο πλαίσιο του έργου. Τέλος, παρουσιάζεται και περιγράφεται το υλικό που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα δηλ. Εταιρική ταυτότητα (λογότυπος, σύνθημα, εικόνες), αφίσα έργου, ενημερωτικό φυλλάδιο έργου, αρθρογραφία και η λίστα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την ευρεία δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του όσο και κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την προστασία του εδάφους της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 2

4 2. EECUTIVE SUMMARY This report is a deliverable of the project LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S) entitled Soil Sustainable Management in a Mediterranean River basin based on the European Soil Thematic Strategy. The conduction of the report is included in the frame of project s dissemination actions, 18 to 24, as well as of actions 8, 16 and 17 and briefly presents the dissemination tools that could be used starting from the most general used until the more focused from a targeted group point of view as follows: provision of information/ express of interest / active involvement. In the continuance, the selected tools for the Case of project LIFE So.S. and the way of their use are presented. Finally, the developed dissemination tools during the reporting period, from 1/1/2009 until 30/6/2010, are presented. Particularly, the project s identity (logotype, slogan, photos), poster, brochure, and communication list that will be used for the general wide publicity of the project and its result as well as for the implementation of public participation procedure towards the development of the Soil action plan for Anthemountas River basin District.. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 3

5 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο LIFE- Soil Sustainability (So.S.) περιλαμβάνει 10 Δράσεις που υπάγονται στη Δράση Δημοσιοποίησης του Έργου και των αποτελεσμάτων του. Συγκεκριμένα οι δράσεις αυτές είναι οι παρακάτω: Δράση 8: Ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους. Δράση 16. Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης Ανθεμούντα. Δράση 17. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αειφόρο διαχείριση του εδάφους. Δράση 18. Ταυτότητα έργου. Δράση 19. Γενική δημοσιοποίηση έργου: Έντυπα και πινακίδες Δράση 20. Ιστότοπος έργου Δράση 21. Συμμετοχή σε συνέδρια και εκδόσεις Δράση 22. Θεματικοί οδηγοί για την προστασία του εδάφους από κινδύνους που το απειλούν. Δράση 23. Ημερίδα λήξης του έργου Δράση 24. Σχέδιο επικοινωνίας μετά τη λήξη του έργου Οι δράσεις 8 & 16 αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες για την επίτευξη του φυσικού αντικειμένου και των στόχων του έργου και περιλαμβάνουν εργαλεία ενημέρωσης και κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του έργου με στόχο την συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη «Σχεδίου δράσης για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης Ανθεμούντα». Η δράση 17 αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση του εδάφους και συγκεκριμένα στην μεταφορά των αποτελεσμάτων σε επιστημονικούς φορείς και άτομα. Τέλος, οι δράσεις 18 έως 24 θα υλοποιηθούν με στόχο την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα τόσο σε τοπικό όσο και σε Πανελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τρεις προηγούμενες γενικές κατηγορίες ομάδων στόχων στις οποίες απευθύνονται οι προηγούμενες δράσεις αλληλεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό, Ως εκ τούτου, τα εργαλεία και η μεθοδολογία προσέγγισης είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια, η εφαρμογή τους όμως εξειδικεύεται κατά περίπτωση. Κατά την υλοποίηση του έργου, την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη και παραγωγή των εργαλείων πληροφόρησης στην περιοχή εφαρμογής έχει ο συντονιστής δικαιούχος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., και σε δεύτερο βαθμό ο συμπράττων δικαιούχος Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ως υπεύθυνος της δράσης 16 διαβούλευσης. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμβολή όλων των δικαιούχων του έργου αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την επιτυχή δημοσιοποίηση του έργου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 4

6 Η παρούσα έκθεση εστιάζεται κατά κύριο λόγο στα εργαλεία δημοσιότητας που προβλέπεται να εφαρμοσθούν για την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την παρουσίαση των πρώτων και βασικότερων εργαλείων που αναπτύχθηκαν έως σήμερα. Αποτελεί ενδιάμεσο παραδοτέο του έργου, καθώς μαζί με την τελική έκθεση του έργου, το Σεπτέμβριο του 2012, θα αποσταλεί και η τελική έκθεση δημοσιοποίησης του έργου LIFE - So.S. Για τη ανάπτυξη της παρούσας έκθεσης υπεύθυνοι ήταν οι: Ελισάβετ Παυλίδου Σωκράτης Φάμελλος Υπεύθυνη διοίκησης - MSc Χημικός Μηχανικός Project manager - MSc Χημικός Μηχανικός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 5

7 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα επιμέρους εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα σε σειρά ιεράρχησης, από τα περισσότερο «γενικής χρήσης» στα πλέον εστιασμένα από πλευράς κοινού. Από τη λίστα αυτή έχουν επιλεγεί όσα θεωρούνται καταλληλότερα για την επιτυχία του έργου με βάση και την προηγούμενη εμπειρία μας από την υλοποίηση του έργου LIFE04 ENV/GR/000099, τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τη σχέση κόστους αποτεσματικότητάς τους. Στον πίνακα σημειώνονται με Χ τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου τόσο για τη γενική δημοσιοποίηση του όσο και για τη διαδικασία διαβούλευσης (δράση 16). Η κατανομή των εργαλείων στις κατηγορίες Παροχή Ενημέρωσης / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος / Ενεργός Συμμετοχή παρουσιάζονται στις αντίστοιχες στήλες. Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για χρήση σημειώνονται με Χ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΤΥΠΑ SPOT / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PRESS PACKS ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ BLOGS ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ FORUM ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Εξετάζουμε παρακάτω συνοπτικά τα επιλεγμένα εργαλεία, καθώς και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο του έργου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 6

8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ: Αναφερόμαστε εδώ κυρίως σε βασικά ενημερωτικά έντυπα που παρουσιάζουν, συνοπτικά και με απλή σχετικά γλώσσα, το γενικό αντικείμενο πληροφόρησης. Η παραλαβή ενός τέτοιου εντύπου από το κοινό στόχος μπορεί να γίνει είτε ενεργητικά, π.χ. επίσκεψη σε κάποιο γραφείο παροχής πληροφοριών, είτε παθητικά, π.χ. διανομή μέσω των λογαριασμών της αρμόδιας ΔΕΥΑ, τοπικής εφημερίδας κλπ. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα βασικό έντυπο (summary brochure) για γενική χρήση και η αφίσα του έργου, παρουσιάζονται στην παράγραφο 5, ενώ επιπλέον θα αναπτυχθεί ένα ειδικό έντυπο παρουσίασης του προτεινόμενου τελικού Σχεδίου δράσης για την προστασία του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: Ανακοινώσεις που θα στέλνονται κατά κύριο λόγο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο, προκειμένου να δημοσιευθούν πληροφορίες για το έργο και την οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του. PRESS PACKS: «Πακέτα» ενημερωτικού υλικού που συνήθως πλαισιώνουν ένα βασικό δελτίο τύπου. Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά μέσα (video, CDROM, DVD) καθώς και δείγματα σχετικά με το αντικείμενο. Βασικός στόχος ενός press pack είναι η υποστήριξη της βασικής ανακοίνωσης για να γίνει πιο ελκυστική και εκτενής η προβολή της, π.χ. με τη μορφή αφιερώματος - «σαλονιού». Επίσης, το υλικό μπορεί να ενίοτε χρησιμοποιηθεί και ως αρχειακό για περαιτέρω ανάλογες ειδήσεις. Στο πλαίσιο του έργου, τα δελτία τύπου θα συνοδεύονται από γενικότερο υλικό για το έργο (κείμενα, φωτογραφίες). ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: Η αρθρογραφία αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από άτομα της ομάδας έργου με σχετική εμπειρία και δημοσιεύεται κυρίως σε τεχνικά περιοδικά και τον τοπικό τύπο. Συνήθως το κόστος της, σε όρους προσπάθειας και «αντικειμενικής» προβολής, είναι μεγαλύτερο από τη χρήση δελτίων τύπου και των άλλων μέσων που προαναφέρθηκαν. Είναι όμως ένα ιδιαίτερα πρόσφορο μέσο για την πρόκληση δημόσιας συζήτησης και την ανάδειξη ιδιαίτερων πτυχών των ζητημάτων. FORUM: Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αποδώσει ένα χαλαρό πλαίσιο διαλόγου, με την έννοια ότι δεν τίθενται εξ αρχής συγκεκριμένοι στόχοι καταληκτικής συναίνεσης ή συμβιβασμού. Δεν τίθενται επίσης, συνήθως, χρονικοί περιορισμοί ή αυστηροί περιορισμοί συμμετοχής. Εκείνο που καθορίζεται είναι μια βασική θεματική. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν γενικά όλοι οι φορείς (ή τα άτομα, κατά περίπτωση) που έχουν ενδιαφέρον για τη θεματική αυτή. Εκφράζονται και αντιπαραβάλλονται απόψεις, διατυπώνονται προτάσεις, γίνεται συζήτηση, αναδεικνύονται κοινοί άξονες και, ενδεχομένως, διατυπώνονται κάποιες κοινές θέσεις. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα για τη λειτουργία e-forum, με τη συμμετοχή ακόμη και εταίρων από απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη και παρά τη διαφορά ώρας. Παρότι στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου συνήθως απαιτείται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και υπάρχουν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 7

9 συγκεκριμένοι στόχοι και περιορισμοί, τα forum μπορούν να προηγηθούν της τυπικής διαδικασίας, όπως και τα focus groups, αναδεικνύοντας το πλέον πρόσφορο πλαίσιο εκκίνησης. Είναι ένας θεσμός με σκοπό να αποτελέσει πεδίο δημιουργικού προβληματισμού, αμφίδρομης ενημέρωσης, διασταύρωσης ιδεών, για τη βελτίωση διαφόρων πεδίων ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο της δράσης 16 το εταιρικό σχήμα του έργου σχεδιάζει την υλοποίηση ενός FORUM στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Οι «κλασικοί» διαδικτυακοί χώροι συνήθως παρέχουν και αναδεικνύουν εκλαϊκευμένο πληροφοριακό περιεχόμενο. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένο υλικό, που αναδεικνύουν σύνθετα ζητήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το βασικό πλεονέκτημα σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ο διαδραστικός χαρακτήρας τους: κάθε χρήστης να μπορεί να πάρει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Υπ' αυτή την έννοια, ένας διαδικτυακός χώρος γεφυρώνει άμεσα τη βασική ενημέρωση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευρά του επισκέπτη. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν δύο βασικοί διαδικτυακοί χώροι: ο κεντρικός χώρος του έργου και τον χώρο τον δυναμικών χαρτών. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Η διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων, π.χ. στα σχολεία και συνεταιρισμούς, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο μέσο πληροφόρησης, κατάλληλο για τη δημιουργία «κλίματος» για ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Κατ' ουσίαν, ο ίδιος ο χώρος επίσκεψης παρέχει το προνομιακό οικείο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα ένα κλίμα κοινής εμπιστοσύνης και ελευθερίας σκέψης και έκφρασης της ομάδας στόχου. Στο πλαίσιο του έργου, έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις ενημέρωσης σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ενώ το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορα σχολεία της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Η κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ατόμων και φορέων, είναι ίσως ο πιο σίγουρος και αποδοτικός, με όρους οφέλους/κόστους, τρόπος ανάδειξης και προβολής ενός ζητήματος. Ειδικότερα, η απόδοση του εκάστοτε καταλόγου εξαρτάται από τη στόχευσή του και τον τρόπο συλλογής των ονομάτων, καθώς και από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων / προσκλήσεων / περιοδικών εκδόσεων που στέλνονται στους εγγεγραμένους. Η κατάρτιση καταλόγου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς όλα ουσιαστικά τα άλλα εργαλεία ενημέρωσης και πρόκλησης ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί και αναπτύσσονται δύο αλληλεπικαλυπτόμενοι κατάλογοι ενδιαφερομένων, ένας για την τοπική ενημέρωση και ένας για τη γενικότερη δημοσιότητα. Οι κατάλογοι αυτοί θα εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια του έργου. ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική κοινότητα και γενικότερα σε άτομα που είναι ήδη, έστω εν μέρει, σχετικά με το αντικείμενο. Κατά ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 8

10 βάση, στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης και του προβληματισμού γύρω από αυτό. Παράλληλα, αναδεικνύουν συχνά «πρεσβευτές» των επιμέρους ζητημάτων που με τη σειρά τους μπορούν να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά περαιτέρω. Στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν 1 ημερίδα στη λήξη του έργου, 2 επιστημονικές διαλέξεις και δύο σεμινάρια (ένα για επιστήμονες και ένα για αγρότες). ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αφορά κυρίως σε εργαλεία τα οποία θα εφαρμοσθούν κατά τη διάρκεια της δράσης 16 «Σχέδιο δράσεις για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Η παρουσία ενός ατόμου στον «χώρο» μιας δημόσιας συζήτησης, υποδηλώνει κατ' αρχάς το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της συζήτησης. Μπορούμε να πούμε ότι συμμετέχει ενεργά από τη στιγμή που τοποθετείται, εκφράζει ένα προβληματισμό, ή έστω διατυπώνει ένα ερώτημα που προάγει τη συζήτηση. Δεν αναφερόμαστε εδώ στην εκπροσώπηση κάποιου φορέα (βλ. παρακάτω Θέσεις Φορέων) αλλά του ίδιου του εαυτού του. Πάντως, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενός δημόσιου διαλόγου, γενικά εκτιμάται ότι ένας πολίτης που εκφράζει ανοιχτά μια θέση, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αριθμό πολιτών που έχουν παρόμοια άποψη, αλλά δεν κάνουν το βήμα της ανοιχτής τοποθέτησης. Στο πλαίσιο του έργου θα ζητηθεί από κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης 16. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα βήμα πιο πέρα από ημερίδες, συνέδρια κλπ, οι συναντήσεις εργασίας έχουν ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο που προκύπτει από τις συμβολές των συμμετεχόντων. Χωρίς να προϋποθέτουν απόλυτη συναίνεση στις εκροές, ενέχουν έναν χαρακτήρα αμοιβαίας επιρροής: το όποιο παραδοτέο είναι προϊόν ζύμωσης μέσα από τη συζήτηση και την αναγνώριση νέων παραμέτρων «εν θερμώ». Δεν θα μπορούσε να είναι απλή σύνθεση θέσεων που στάλθηκαν γραπτά. Υπ' αυτή την έννοια, οι συναντήσεις εργασίας, π.χ. μεταξύ επιμέρους ομάδων εκπροσώπων του συνολικού κύκλου των εταίρων, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την προαγωγή του δημοσίου διαλόγου. Στο πλαίσιο του έργου, δράση 16, θα υλοποιηθούν συναντήσεις εργασίας discussion tables με αντικείμενο την παρουσίαση, επεξεργασία και αναθεώρηση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για την προστασία του εδάφους της περιοχής της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ: Η διατύπωση θέσεων ενός φορέα σε ένα λιγότερο ή περισσότερο αυστηρό πλαίσιο δημόσιου διαλόγου, απαιτεί κατ' αρχάς την ανάδειξη των θέσεων αυτών στο πλαίσιο του ίδιου του φορέα. Εξαίρεση αποτελούν πάγιες θέσεις που πηγάζουν από το ίδιο το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό του φορέα. Υπ' αυτή την έννοια, η εκπροσώπηση ενός φορέα έχει τουλάχιστον διττό ρόλο: προς τον χώρο διαλόγου έχει χαρακτήρα ενεργού συμμετοχής, αλλά προς το εσωτερικό του φορέα έχει χαρακτήρα ενημέρωσης για κάποιο ζήτημα που ενδεχομένως δεν τον είχε απασχολήσει μέχρι τότε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 9

11 Οι Θέσεις που θα προετοιμασθούν και θα κατατεθούν από τους φορείς στο πλαίσιο της δράσης 16, για τη διαχείριση του εδάφους στη λεκάνη του Ανθεμούντα. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 10

12 5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εργαλεία δημοσιοποίησης που έχουν αναπτυχθεί την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως και την 30 η Ιουνίου ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ, ΣΥΝΘΗΜΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΟΣΤΕΡ Με στόχο τη συνέπεια και την αναγνωρισιμότητα της επικοινωνίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα που περιλαμβάνει λογότυπο (σήμα, επωνυμία, γραμματοσειρά), βασικό σύνθημα, επιλεγμένες εικόνες και χρώματα. Επιπλέον των παραπάνω, η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει τα στοιχεία του έργου, τις πληροφορίες χρηματοδότησης, τους δικαιούχους, καθώς και τον ιστότοπο του έργου. Η εταιρική ταυτότητα του έργου χρησιμοποιείται στο σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών παραγωγών του έργου και παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στο ειδικό πόστερ που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του (δεξιά) και εκτυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. Το πόστερ χρησιμοποιείται για τη γενικότερη δημοσιότητα του έργου, αλλά και για την απόδοση της εταιρικής ταυτότητας στους χώρους που φιλοξενούν εκδηλώσεις του έργου (branding). Πέραν του πόστερ, δημιουργήθηκε αντίστοιχο φόντο για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (powerpoint), desktop υπολογιστών κλπ. Κατά γενική ομολογία, η εφαρμογή της ταυτότητας έδωσε ένα στίγμα επαγγελματισμού και κύρους, χωρίς περιττά έξοδα. Για την επιλογή του βασικού συνθήματος του έργου έγιναν οι παρακάτω προτάσεις: «Σώσε το έδαφος. Σώσε τη ζωή.» «Σεβασμός στο έδαφος. Σεβασμός στη ζωή.» «Σπείρε ζωή στο έδαφος. Θέρισε υγεία.» «Σπίτι μας η γη, θεμέλιο ζωής το έδαφος.» ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 11

13 «Κέρδισε το χαμένο έδαφος» «Σεβάσου το έδαφος. Σεβάσου τη ζωή. Σεβάσου εσένα.» «Έδαφος. Του ανήκουμε. Δεν μας ανήκει.» «Σώσε το έδαφος. Σώσε τις ρίζες σου.» «Προστάτεψε το έδαφος. Προστάτεψε τη ζωή σου.» «Το έδαφος είσαι εσύ. Αγάπησέ το.» Από τα παραπάνω επιλέχθηκε ως βασικό σύνθημα το: «Κέρδισε το χαμένο έδαφος» Επιπλέον, στο λογότυπο του έργου χρησιμοποιείται η υδρόγειος σφαίρα στη θέση του Ο από το ακρωνύμιο So.S δηλώνοντας τη συμβολή του έργου στην προστασία του πλανήτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα του έργου, αποφασίστηκαν οι βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν στο βασικό έντυπο του έργου. Αυτές είναι: Έργο LIFE και οι στόχοι του Η αξία του εδάφους για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο έδαφος Λειτουργίες του εδάφους και κίνδυνοι που το απειλούν Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή θεματική στρατηγική για το έδαφος Τη σύνταξη του κείμενου επιμελήθηκε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 12

14 Οι παραπάνω πληροφορίες συνοψίζονται και παρουσιάζονται, κατά το δυνατόν εκλαϊκευμένα, στο βασικό ενημερωτικό έντυπο του έργου. Το έντυπο τυπώθηκε σε αντίτυπα και θα διανέμεται στο σύνολο των εκδηλώσεων και συναντήσεων που σχετίζονται με το έργο, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων εταίρων. Διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή από την κεντρική ιστοσελίδα του έργου. Στα προηγούμενα έντυπα, αφίσα και έντυπο έργου χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου. Η εκτύπωση τους έγινε σε ανακυκλωμένο χαρτί ενώ παραδόθηκαν στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και ηλεκτρονικά με μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η παρουσία του έργου LIFE Soil Sustainability (So.S.) στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει τέσσερις συνδεδεμένους τόπους: Τον κύριο διαδικτυακό χώρο Τον χώρο τον δυναμικών χαρτών, οι οποίοι θα παραχθούν από τους δικαιούχους του έργου Ο επισκέπτης μπορεί από τον κύριο τόπο να συνδεθεί με το χώρο των δυναμικών χαρτών από την επιλογή Οι χάρτες του LIFE So.S. Ο κύριος διαδικτυακός τόπος αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση πληροφοριών για το έργο. Παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το έργο, τους εταίρους και τις επιμέρους δράσεις. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 13

15 Home page 1 του ιστοτόπου του έργου Home page 2 του χώρου δυναμικών χαρτών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 14

16 3. 4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Η ενέργεια αφορά στην ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγωγών στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους και ειδικότερα των αγροτών της πιλοτικής αγροτικής περιοχής του Δήμου Βασιλικών και των μαθητών της Α Βάθμιας και Β Βάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της περιοχής. Την περίοδο αναφοράς υλοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής (λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες, Παράρτημα). 1. Στις στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών με συμμετοχή εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Σ. Βασιλικών, Γαλαρινού και της Ο.Π. Βασιλικών Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ήταν η πρώτη μιας σειράς ενημερώσεων από την ομάδα έργου στα διοικητικά συμβούλια συνεταιρισμών και στις ομάδες παραγωγών της περιοχής. 2. Στις στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ. Α.Σ. Σουρωτής και Αγίας Παρασκευής. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του έργου με έμφαση στις ενέργειες που αφορούν στην αγροτική περιοχή του έργου από το συντονιστή του έργου που είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ενώ η ομάδα έργου του ΕΘΙΑΓΕ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την έναρξη των δειγματοληψιών και τις μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς επίσης για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, στις 23 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βασιλικών, και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού και σε συνέχεια του έργου LIFE - WATER AGENDA, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης του «Πρωτοκόλλου νερού». Παράλληλα έγινε παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου LIFE - So.S. από την εδαφολογική έρευνα που γίνεται στις αγροτικές περιοχές της λεκάνης. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 30 άτομα πολλά από αυτά αγρότες και υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποδοχή της προσπάθειας (επιστολή πρόσκληση και φωτογραφίες στο Παράρτημα) ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί και θα επικαιροποιούνται δύο αλληλεπικαλυπτόμενοι κατάλογοι ενδιαφερομένων, από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα του έργου, ένας για την τοπική ενημέρωση και ένας για τη γενικότερη δημοσιότητα. Οι δύο λίστες, οι οποίες αποτελούν παραδοτέο του έργου και συμπεριλαμβάνονται στα παραδοτέα της ενδιάμεσης έκθεσης, θα ενημερώνονται καθ όλη τη διάρκεια του έργου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 15

17 3. 6. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Επιπλέον των προηγούμενων μέσων, έχουν τοποθετηθεί τρεις πινακίδες ενημέρωσης με τα βασικά στοιχεία του έργου σε τρία κομβικά σημεία της περιοχής της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα και έξι μικρές ταμπέλες στα γραφεία των έξι δικαιούχων με το λογότυπο και τον κωδικό του έργου ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Αποδοχή άρθρου της INTERGEO Ε.Π.Ε., για προφορική παρουσίαση με τίτλο «ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT MODEL FOR POTENTIALLY CONTAMINATED SITES», Vatseris Ch., Tsatsarelis Th., Karteris A., Papadopoulos S. and Dermatas D, στο συνέδριο Protection and ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 16

18 Restoration of the Environment 2010, 5-9 Ιουλίου 2010, Κέρκυρα (άρθρο και επιστολή αποδοχής, Παράρτημα ) 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» - ΕΡΓΟ LIFE04 ENV/GR/000099, ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 17

19 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Λίστα Συμμετεχόντων και φωτογραφίες συνάντησης στις στον αγροτικό συνεταιρισμό Βασιλικών περιοχής Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 1 Κούσας Οδυσσέας Α.Σ. Βασιλικών Πρόεδρος Α.Σ. Βασιλικών 2 Σακνδύλας Γεώργιος Ο.Π. Βασιλικών Πρόεδρος Ο.Π. Βασιλικών 3 Παπαλεξίου Δημήτρης Α.Σ. Βασιλικών Αντιπρόεδρος Α.Σ. Βασιλιών 4 Αλωπούδης Μιχαήλ Α.Σ. Βασιλικών Μέλος 5 Μποχώρης Χρήστος Α.Σ. Βασιλικών Μέλος Α.Σ. ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 6 Καραμόσχος Αριστείδης Α.Σ. Γαλαρινού Πρόεδρος 7 Σπανογιώργος Λεωνίδας Α.Σ. Γαλαρινού Γραμματέας 8 Μαμάρας Αναστάσιος Α.Σ. Γαλαρινού Μέλος 9 Τσιώνης Ευάγγελος Α.Σ. Γαλαρινού Μέλος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 19

21 Λίστα Συμμετεχόντων και φωτογραφίες συνάντησης στις στον αγροτικό συνεταιρισμό Σουρωτής Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 10 Χ'' Κωνσταντίνου Νικόλαος Α.Σ. ΑΓ. Παρασκευής Πρόεδρος Α.Σ. ΣΟΥΡΩΤΗΣ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 11 Εμμανουηλίδης Κων/νος (Ντίνος) Α.Σ. Σουρωτής Πρόεδρος 12 Ασλάνης Α.Σ. Σουρωτής Γραμματέας 13 Πεχλιβανίδης Δημήτριος Α.Σ. Σουρωτής Μέλος 14 Εμμανουηλίδης Κώστας Α.Σ. Σουρωτής Μέλος 15 Βατούσης Γιακουμης Α.Σ. Σουρωτής Μέλος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 20

22 Επιστολή πρόσκληση 23 ης Μαρτίου 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 21

23 Φωτογραφίες συνάντησης 23 ης Μαρτίου 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 22

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 23

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8228795. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις συνεργατών στα πλαίσια του έργου:

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8228795. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις συνεργατών στα πλαίσια του έργου: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις συνεργατών στα πλαίσια του έργου: «SOUTH EASTERN EUROPE MARINE AND RIVER INTEGRATED SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Result No 8: Publications / Press releases

Result No 8: Publications / Press releases Result No 8: Publications / Press releases Deliverable No 8.3: Publications/Press releases_greece Lifelong Learning Programme 2007-2013 Leonardo da Vinci TRANSFER OF INNOVATION Project No: 2009-1-GR1-LEO

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Διαφήμισης & Προβολής

Προτάσεις Διαφήμισης & Προβολής Ενέργειες προώθησης και προβολής Πριν το συνέδριο Παρουσία στο Internet Επίσημος δικτυακός τόπος συνεδρίου. Αναλυτική παρουσίαση των πληροφοριών για το συνέδριο στη διεύθυνση cretacert2008.conferences.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 5 3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ... 9 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Ε. 6. ΔΙΑΧΥΣΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Χημείας -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Διδασκαλείο

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Μία Επιστημονική Εκπαιδευτική Εκδήλωση Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, 08:00 έως 19:00 13 Ομιλίες και 1 Στρογγυλό Τραπέζι

Μία Επιστημονική Εκπαιδευτική Εκδήλωση Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, 08:00 έως 19:00 13 Ομιλίες και 1 Στρογγυλό Τραπέζι Μία Επιστημονική Εκπαιδευτική Εκδήλωση Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, 08:00 έως 19:00 13 Ομιλίες και 1 Στρογγυλό Τραπέζι H Επιστημονική Εκπαίδευση του Φαρμακοποιού και της Ομάδας του σε Θέματα: Φυτοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Μια κατάδυση στη Μεσόγειο...

Μια κατάδυση στη Μεσόγειο... Μια κατάδυση στη Μεσόγειο... Ένα μοναδικό πάρκο, ένα από τα μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα Έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής στη Μεσόγειο. Τμήμα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ: Παρατηρήσεις. 2 συνεντεύξεις. 2 δημοσιεύσεις. Το περιεχόμενο θα δοθεί από τον κύριο του έργου Το περιεχόμενο θα δοθεί από τον κύριο του έργου

ΔΡΑΣΕΙΣ: Παρατηρήσεις. 2 συνεντεύξεις. 2 δημοσιεύσεις. Το περιεχόμενο θα δοθεί από τον κύριο του έργου Το περιεχόμενο θα δοθεί από τον κύριο του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληρ: Παπαδόπουλος Οδυσσέας Τηλ.: 593 50066 Φαξ : 593 50075 E-mail: odyspap@dimospaggaiou.gr Φρίξου Παπαχρήστου 37 Α Τ.Κ. 64 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων 1 Ερμούπολη, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτoκόλλου: 4165 ΘΕΜΑ: Παροχές και πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Κύριοι,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί Κύριοι, ΕΚΘΕΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Κύριοι, Συνεχίζοντας τον θεσμό των Πανελληνίων Συνεδρίων Υαλοειδούς- Αμφιβληστροειδούς που γίνονται κάθε χρόνο την ίδια εποχή, σας ανακοινώνουμε ότι το 2015 θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Υπό την αιγίδα των. Μεγάλοι Χορηγοί

Διοργάνωση. Υπό την αιγίδα των. Μεγάλοι Χορηγοί Διοργάνωση Υπό την αιγίδα των Μεγάλοι Χορηγοί Από: Χρήστο Κουτρουμανίδη CK AGENCY - Sports Management & Marketing Τηλ.: 2510 232075, κιν.: 6944 764015 Γιώργο Αναγνωστόπουλο ACADEMIES GROUP - Academies

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΑΛΟΣ (έως 2) (έως 3) ΓΕΥΜΑΤΟΣ NEWSLETTER του χορηγού με την ένδειξη βλ. ανάλογη στήλη δίπλα στα έντυπα της και αναφορά στα δελτία τύπου που θα δημοσιευθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της υπηρεσίας: Πρόγραµµα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Άγιος Στέφανος, 2/6/2014 Αρ. Πρωτ.: 25462/31-7-2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο

INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο LIFE08 INF/GR/000581 INFOIL Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο Ευάγγελος Βαγγέλογλου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Ημερίδα PROSODOL,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο «Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013» 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Μανόλης Στρατάκης, FORTHnet AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Μανόλης Στρατάκης, Συνεργάτες Αγροαναπτυξιακή Ηρακλείου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου ΤΕΙ Κρήτης Το Ύπαιθρος Τι είναι; Το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ

Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 71/276 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη:

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη: 1 Περαία, 20/02/2015 Αρ. Πρωτ.:3634 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: «Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού» στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της. Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ)

Τρόποι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της. Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ) Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Ομάδα Τεκμηρίωσης Δημ. Γ. Ανδρεαδάκης Θέμα: Επικοινωνία Δημιουργία και χρησιμοποίηση δικτύου επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων και την προβολή θέσεων με σκοπό την εδραίωση της παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρικής Διεθνές forum

Παιδιατρικής Διεθνές forum Πρόγραμμα Χορηγιών Σ υ ν έ δ ρ ι ο 1 Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας, έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας ανακοινώσω τη διοργάνωση του Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την εγκατάλειψη και την αποµόνωση. ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29 Maΐου έως 01 Ιουνίου 2015 ΤΟΠΟΣ Καλαμάτα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 600 ιατροί ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1 Ευρετήριο Δροσοσταλίδα...2 Δωρεάν Καταχωρήσεις...3 Καταχώρηση στο Ευρετήριο...3 Καταχωρήσεις Εκδηλώσεων, Άρθρων & videos...4 Ολοκληρωμένη προβολή με banner...5 Επιλεγμένες εκδηλώσεις στο εβδομαδιαίο newsletter...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009.

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. www.tothepoint.gr our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου

Διαβάστε περισσότερα