LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE - So.S. LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργειες 18-22: Δημοσιοποίηση έργου Τίτλος παραδοτέου Ενδιάμεση Έκθεση Δημοσιοποίησης Δράσεων & Αποτελεσμάτων έργου LIFE - So.S. ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ EECUTIVE SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ, ΣΥΝΘΗΜΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΟΣΤΕΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 1

3 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο του Έργου LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S) με τον πλήρη τίτλο Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος. Η παραγωγή της έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιοποίησης, 18 έως 24, αλλά και των δράσεων 8, 16 και 17 και παρουσιάζει συνοπτικά τα επιμέρους εργαλεία δημοσιοποίησης που χρησιμοποιούνται, από τα περισσότερο γενικής χρήσης μέχρι τα πλέον εστιασμένα από πλευράς αποδεκτών και επιλέγεται μια κατηγοριοποίηση τους ως εξής: Παροχή Ενημέρωσης / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος / Ενεργός Συμμετοχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένα τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για την περίπτωση του έργου LIFE So.S. και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν το κάθε ένα από αυτά στο πλαίσιο του έργου. Τέλος, παρουσιάζεται και περιγράφεται το υλικό που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα δηλ. Εταιρική ταυτότητα (λογότυπος, σύνθημα, εικόνες), αφίσα έργου, ενημερωτικό φυλλάδιο έργου, αρθρογραφία και η λίστα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την ευρεία δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του όσο και κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την προστασία του εδάφους της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 2

4 2. EECUTIVE SUMMARY This report is a deliverable of the project LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S) entitled Soil Sustainable Management in a Mediterranean River basin based on the European Soil Thematic Strategy. The conduction of the report is included in the frame of project s dissemination actions, 18 to 24, as well as of actions 8, 16 and 17 and briefly presents the dissemination tools that could be used starting from the most general used until the more focused from a targeted group point of view as follows: provision of information/ express of interest / active involvement. In the continuance, the selected tools for the Case of project LIFE So.S. and the way of their use are presented. Finally, the developed dissemination tools during the reporting period, from 1/1/2009 until 30/6/2010, are presented. Particularly, the project s identity (logotype, slogan, photos), poster, brochure, and communication list that will be used for the general wide publicity of the project and its result as well as for the implementation of public participation procedure towards the development of the Soil action plan for Anthemountas River basin District.. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 3

5 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο LIFE- Soil Sustainability (So.S.) περιλαμβάνει 10 Δράσεις που υπάγονται στη Δράση Δημοσιοποίησης του Έργου και των αποτελεσμάτων του. Συγκεκριμένα οι δράσεις αυτές είναι οι παρακάτω: Δράση 8: Ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους. Δράση 16. Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης Ανθεμούντα. Δράση 17. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αειφόρο διαχείριση του εδάφους. Δράση 18. Ταυτότητα έργου. Δράση 19. Γενική δημοσιοποίηση έργου: Έντυπα και πινακίδες Δράση 20. Ιστότοπος έργου Δράση 21. Συμμετοχή σε συνέδρια και εκδόσεις Δράση 22. Θεματικοί οδηγοί για την προστασία του εδάφους από κινδύνους που το απειλούν. Δράση 23. Ημερίδα λήξης του έργου Δράση 24. Σχέδιο επικοινωνίας μετά τη λήξη του έργου Οι δράσεις 8 & 16 αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες για την επίτευξη του φυσικού αντικειμένου και των στόχων του έργου και περιλαμβάνουν εργαλεία ενημέρωσης και κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του έργου με στόχο την συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη «Σχεδίου δράσης για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης Ανθεμούντα». Η δράση 17 αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση του εδάφους και συγκεκριμένα στην μεταφορά των αποτελεσμάτων σε επιστημονικούς φορείς και άτομα. Τέλος, οι δράσεις 18 έως 24 θα υλοποιηθούν με στόχο την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα τόσο σε τοπικό όσο και σε Πανελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τρεις προηγούμενες γενικές κατηγορίες ομάδων στόχων στις οποίες απευθύνονται οι προηγούμενες δράσεις αλληλεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό, Ως εκ τούτου, τα εργαλεία και η μεθοδολογία προσέγγισης είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια, η εφαρμογή τους όμως εξειδικεύεται κατά περίπτωση. Κατά την υλοποίηση του έργου, την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη και παραγωγή των εργαλείων πληροφόρησης στην περιοχή εφαρμογής έχει ο συντονιστής δικαιούχος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., και σε δεύτερο βαθμό ο συμπράττων δικαιούχος Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ως υπεύθυνος της δράσης 16 διαβούλευσης. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμβολή όλων των δικαιούχων του έργου αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την επιτυχή δημοσιοποίηση του έργου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 4

6 Η παρούσα έκθεση εστιάζεται κατά κύριο λόγο στα εργαλεία δημοσιότητας που προβλέπεται να εφαρμοσθούν για την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την παρουσίαση των πρώτων και βασικότερων εργαλείων που αναπτύχθηκαν έως σήμερα. Αποτελεί ενδιάμεσο παραδοτέο του έργου, καθώς μαζί με την τελική έκθεση του έργου, το Σεπτέμβριο του 2012, θα αποσταλεί και η τελική έκθεση δημοσιοποίησης του έργου LIFE - So.S. Για τη ανάπτυξη της παρούσας έκθεσης υπεύθυνοι ήταν οι: Ελισάβετ Παυλίδου Σωκράτης Φάμελλος Υπεύθυνη διοίκησης - MSc Χημικός Μηχανικός Project manager - MSc Χημικός Μηχανικός ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 5

7 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα επιμέρους εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα σε σειρά ιεράρχησης, από τα περισσότερο «γενικής χρήσης» στα πλέον εστιασμένα από πλευράς κοινού. Από τη λίστα αυτή έχουν επιλεγεί όσα θεωρούνται καταλληλότερα για την επιτυχία του έργου με βάση και την προηγούμενη εμπειρία μας από την υλοποίηση του έργου LIFE04 ENV/GR/000099, τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τη σχέση κόστους αποτεσματικότητάς τους. Στον πίνακα σημειώνονται με Χ τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου τόσο για τη γενική δημοσιοποίηση του όσο και για τη διαδικασία διαβούλευσης (δράση 16). Η κατανομή των εργαλείων στις κατηγορίες Παροχή Ενημέρωσης / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος / Ενεργός Συμμετοχή παρουσιάζονται στις αντίστοιχες στήλες. Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για χρήση σημειώνονται με Χ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΤΥΠΑ SPOT / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PRESS PACKS ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ BLOGS ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ FORUM ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Εξετάζουμε παρακάτω συνοπτικά τα επιλεγμένα εργαλεία, καθώς και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο του έργου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 6

8 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ: Αναφερόμαστε εδώ κυρίως σε βασικά ενημερωτικά έντυπα που παρουσιάζουν, συνοπτικά και με απλή σχετικά γλώσσα, το γενικό αντικείμενο πληροφόρησης. Η παραλαβή ενός τέτοιου εντύπου από το κοινό στόχος μπορεί να γίνει είτε ενεργητικά, π.χ. επίσκεψη σε κάποιο γραφείο παροχής πληροφοριών, είτε παθητικά, π.χ. διανομή μέσω των λογαριασμών της αρμόδιας ΔΕΥΑ, τοπικής εφημερίδας κλπ. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα βασικό έντυπο (summary brochure) για γενική χρήση και η αφίσα του έργου, παρουσιάζονται στην παράγραφο 5, ενώ επιπλέον θα αναπτυχθεί ένα ειδικό έντυπο παρουσίασης του προτεινόμενου τελικού Σχεδίου δράσης για την προστασία του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: Ανακοινώσεις που θα στέλνονται κατά κύριο λόγο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο, προκειμένου να δημοσιευθούν πληροφορίες για το έργο και την οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του. PRESS PACKS: «Πακέτα» ενημερωτικού υλικού που συνήθως πλαισιώνουν ένα βασικό δελτίο τύπου. Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά μέσα (video, CDROM, DVD) καθώς και δείγματα σχετικά με το αντικείμενο. Βασικός στόχος ενός press pack είναι η υποστήριξη της βασικής ανακοίνωσης για να γίνει πιο ελκυστική και εκτενής η προβολή της, π.χ. με τη μορφή αφιερώματος - «σαλονιού». Επίσης, το υλικό μπορεί να ενίοτε χρησιμοποιηθεί και ως αρχειακό για περαιτέρω ανάλογες ειδήσεις. Στο πλαίσιο του έργου, τα δελτία τύπου θα συνοδεύονται από γενικότερο υλικό για το έργο (κείμενα, φωτογραφίες). ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: Η αρθρογραφία αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από άτομα της ομάδας έργου με σχετική εμπειρία και δημοσιεύεται κυρίως σε τεχνικά περιοδικά και τον τοπικό τύπο. Συνήθως το κόστος της, σε όρους προσπάθειας και «αντικειμενικής» προβολής, είναι μεγαλύτερο από τη χρήση δελτίων τύπου και των άλλων μέσων που προαναφέρθηκαν. Είναι όμως ένα ιδιαίτερα πρόσφορο μέσο για την πρόκληση δημόσιας συζήτησης και την ανάδειξη ιδιαίτερων πτυχών των ζητημάτων. FORUM: Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αποδώσει ένα χαλαρό πλαίσιο διαλόγου, με την έννοια ότι δεν τίθενται εξ αρχής συγκεκριμένοι στόχοι καταληκτικής συναίνεσης ή συμβιβασμού. Δεν τίθενται επίσης, συνήθως, χρονικοί περιορισμοί ή αυστηροί περιορισμοί συμμετοχής. Εκείνο που καθορίζεται είναι μια βασική θεματική. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν γενικά όλοι οι φορείς (ή τα άτομα, κατά περίπτωση) που έχουν ενδιαφέρον για τη θεματική αυτή. Εκφράζονται και αντιπαραβάλλονται απόψεις, διατυπώνονται προτάσεις, γίνεται συζήτηση, αναδεικνύονται κοινοί άξονες και, ενδεχομένως, διατυπώνονται κάποιες κοινές θέσεις. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα για τη λειτουργία e-forum, με τη συμμετοχή ακόμη και εταίρων από απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη και παρά τη διαφορά ώρας. Παρότι στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου συνήθως απαιτείται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και υπάρχουν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 7

9 συγκεκριμένοι στόχοι και περιορισμοί, τα forum μπορούν να προηγηθούν της τυπικής διαδικασίας, όπως και τα focus groups, αναδεικνύοντας το πλέον πρόσφορο πλαίσιο εκκίνησης. Είναι ένας θεσμός με σκοπό να αποτελέσει πεδίο δημιουργικού προβληματισμού, αμφίδρομης ενημέρωσης, διασταύρωσης ιδεών, για τη βελτίωση διαφόρων πεδίων ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο της δράσης 16 το εταιρικό σχήμα του έργου σχεδιάζει την υλοποίηση ενός FORUM στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Οι «κλασικοί» διαδικτυακοί χώροι συνήθως παρέχουν και αναδεικνύουν εκλαϊκευμένο πληροφοριακό περιεχόμενο. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένο υλικό, που αναδεικνύουν σύνθετα ζητήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το βασικό πλεονέκτημα σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ο διαδραστικός χαρακτήρας τους: κάθε χρήστης να μπορεί να πάρει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Υπ' αυτή την έννοια, ένας διαδικτυακός χώρος γεφυρώνει άμεσα τη βασική ενημέρωση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευρά του επισκέπτη. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν δύο βασικοί διαδικτυακοί χώροι: ο κεντρικός χώρος του έργου και τον χώρο τον δυναμικών χαρτών. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Η διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων, π.χ. στα σχολεία και συνεταιρισμούς, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο μέσο πληροφόρησης, κατάλληλο για τη δημιουργία «κλίματος» για ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Κατ' ουσίαν, ο ίδιος ο χώρος επίσκεψης παρέχει το προνομιακό οικείο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα ένα κλίμα κοινής εμπιστοσύνης και ελευθερίας σκέψης και έκφρασης της ομάδας στόχου. Στο πλαίσιο του έργου, έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις ενημέρωσης σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ενώ το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορα σχολεία της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Η κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ατόμων και φορέων, είναι ίσως ο πιο σίγουρος και αποδοτικός, με όρους οφέλους/κόστους, τρόπος ανάδειξης και προβολής ενός ζητήματος. Ειδικότερα, η απόδοση του εκάστοτε καταλόγου εξαρτάται από τη στόχευσή του και τον τρόπο συλλογής των ονομάτων, καθώς και από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων / προσκλήσεων / περιοδικών εκδόσεων που στέλνονται στους εγγεγραμένους. Η κατάρτιση καταλόγου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς όλα ουσιαστικά τα άλλα εργαλεία ενημέρωσης και πρόκλησης ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί και αναπτύσσονται δύο αλληλεπικαλυπτόμενοι κατάλογοι ενδιαφερομένων, ένας για την τοπική ενημέρωση και ένας για τη γενικότερη δημοσιότητα. Οι κατάλογοι αυτοί θα εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια του έργου. ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική κοινότητα και γενικότερα σε άτομα που είναι ήδη, έστω εν μέρει, σχετικά με το αντικείμενο. Κατά ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 8

10 βάση, στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης και του προβληματισμού γύρω από αυτό. Παράλληλα, αναδεικνύουν συχνά «πρεσβευτές» των επιμέρους ζητημάτων που με τη σειρά τους μπορούν να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά περαιτέρω. Στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν 1 ημερίδα στη λήξη του έργου, 2 επιστημονικές διαλέξεις και δύο σεμινάρια (ένα για επιστήμονες και ένα για αγρότες). ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αφορά κυρίως σε εργαλεία τα οποία θα εφαρμοσθούν κατά τη διάρκεια της δράσης 16 «Σχέδιο δράσεις για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Η παρουσία ενός ατόμου στον «χώρο» μιας δημόσιας συζήτησης, υποδηλώνει κατ' αρχάς το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της συζήτησης. Μπορούμε να πούμε ότι συμμετέχει ενεργά από τη στιγμή που τοποθετείται, εκφράζει ένα προβληματισμό, ή έστω διατυπώνει ένα ερώτημα που προάγει τη συζήτηση. Δεν αναφερόμαστε εδώ στην εκπροσώπηση κάποιου φορέα (βλ. παρακάτω Θέσεις Φορέων) αλλά του ίδιου του εαυτού του. Πάντως, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενός δημόσιου διαλόγου, γενικά εκτιμάται ότι ένας πολίτης που εκφράζει ανοιχτά μια θέση, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αριθμό πολιτών που έχουν παρόμοια άποψη, αλλά δεν κάνουν το βήμα της ανοιχτής τοποθέτησης. Στο πλαίσιο του έργου θα ζητηθεί από κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης 16. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα βήμα πιο πέρα από ημερίδες, συνέδρια κλπ, οι συναντήσεις εργασίας έχουν ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο που προκύπτει από τις συμβολές των συμμετεχόντων. Χωρίς να προϋποθέτουν απόλυτη συναίνεση στις εκροές, ενέχουν έναν χαρακτήρα αμοιβαίας επιρροής: το όποιο παραδοτέο είναι προϊόν ζύμωσης μέσα από τη συζήτηση και την αναγνώριση νέων παραμέτρων «εν θερμώ». Δεν θα μπορούσε να είναι απλή σύνθεση θέσεων που στάλθηκαν γραπτά. Υπ' αυτή την έννοια, οι συναντήσεις εργασίας, π.χ. μεταξύ επιμέρους ομάδων εκπροσώπων του συνολικού κύκλου των εταίρων, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την προαγωγή του δημοσίου διαλόγου. Στο πλαίσιο του έργου, δράση 16, θα υλοποιηθούν συναντήσεις εργασίας discussion tables με αντικείμενο την παρουσίαση, επεξεργασία και αναθεώρηση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης για την προστασία του εδάφους της περιοχής της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ: Η διατύπωση θέσεων ενός φορέα σε ένα λιγότερο ή περισσότερο αυστηρό πλαίσιο δημόσιου διαλόγου, απαιτεί κατ' αρχάς την ανάδειξη των θέσεων αυτών στο πλαίσιο του ίδιου του φορέα. Εξαίρεση αποτελούν πάγιες θέσεις που πηγάζουν από το ίδιο το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό του φορέα. Υπ' αυτή την έννοια, η εκπροσώπηση ενός φορέα έχει τουλάχιστον διττό ρόλο: προς τον χώρο διαλόγου έχει χαρακτήρα ενεργού συμμετοχής, αλλά προς το εσωτερικό του φορέα έχει χαρακτήρα ενημέρωσης για κάποιο ζήτημα που ενδεχομένως δεν τον είχε απασχολήσει μέχρι τότε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 9

11 Οι Θέσεις που θα προετοιμασθούν και θα κατατεθούν από τους φορείς στο πλαίσιο της δράσης 16, για τη διαχείριση του εδάφους στη λεκάνη του Ανθεμούντα. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 10

12 5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εργαλεία δημοσιοποίησης που έχουν αναπτυχθεί την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως και την 30 η Ιουνίου ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ, ΣΥΝΘΗΜΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΟΣΤΕΡ Με στόχο τη συνέπεια και την αναγνωρισιμότητα της επικοινωνίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα που περιλαμβάνει λογότυπο (σήμα, επωνυμία, γραμματοσειρά), βασικό σύνθημα, επιλεγμένες εικόνες και χρώματα. Επιπλέον των παραπάνω, η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει τα στοιχεία του έργου, τις πληροφορίες χρηματοδότησης, τους δικαιούχους, καθώς και τον ιστότοπο του έργου. Η εταιρική ταυτότητα του έργου χρησιμοποιείται στο σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών παραγωγών του έργου και παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στο ειδικό πόστερ που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του (δεξιά) και εκτυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. Το πόστερ χρησιμοποιείται για τη γενικότερη δημοσιότητα του έργου, αλλά και για την απόδοση της εταιρικής ταυτότητας στους χώρους που φιλοξενούν εκδηλώσεις του έργου (branding). Πέραν του πόστερ, δημιουργήθηκε αντίστοιχο φόντο για ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (powerpoint), desktop υπολογιστών κλπ. Κατά γενική ομολογία, η εφαρμογή της ταυτότητας έδωσε ένα στίγμα επαγγελματισμού και κύρους, χωρίς περιττά έξοδα. Για την επιλογή του βασικού συνθήματος του έργου έγιναν οι παρακάτω προτάσεις: «Σώσε το έδαφος. Σώσε τη ζωή.» «Σεβασμός στο έδαφος. Σεβασμός στη ζωή.» «Σπείρε ζωή στο έδαφος. Θέρισε υγεία.» «Σπίτι μας η γη, θεμέλιο ζωής το έδαφος.» ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 11

13 «Κέρδισε το χαμένο έδαφος» «Σεβάσου το έδαφος. Σεβάσου τη ζωή. Σεβάσου εσένα.» «Έδαφος. Του ανήκουμε. Δεν μας ανήκει.» «Σώσε το έδαφος. Σώσε τις ρίζες σου.» «Προστάτεψε το έδαφος. Προστάτεψε τη ζωή σου.» «Το έδαφος είσαι εσύ. Αγάπησέ το.» Από τα παραπάνω επιλέχθηκε ως βασικό σύνθημα το: «Κέρδισε το χαμένο έδαφος» Επιπλέον, στο λογότυπο του έργου χρησιμοποιείται η υδρόγειος σφαίρα στη θέση του Ο από το ακρωνύμιο So.S δηλώνοντας τη συμβολή του έργου στην προστασία του πλανήτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα του έργου, αποφασίστηκαν οι βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να δοθούν στο βασικό έντυπο του έργου. Αυτές είναι: Έργο LIFE και οι στόχοι του Η αξία του εδάφους για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο έδαφος Λειτουργίες του εδάφους και κίνδυνοι που το απειλούν Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή θεματική στρατηγική για το έδαφος Τη σύνταξη του κείμενου επιμελήθηκε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 12

14 Οι παραπάνω πληροφορίες συνοψίζονται και παρουσιάζονται, κατά το δυνατόν εκλαϊκευμένα, στο βασικό ενημερωτικό έντυπο του έργου. Το έντυπο τυπώθηκε σε αντίτυπα και θα διανέμεται στο σύνολο των εκδηλώσεων και συναντήσεων που σχετίζονται με το έργο, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων εταίρων. Διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή από την κεντρική ιστοσελίδα του έργου. Στα προηγούμενα έντυπα, αφίσα και έντυπο έργου χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου. Η εκτύπωση τους έγινε σε ανακυκλωμένο χαρτί ενώ παραδόθηκαν στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και ηλεκτρονικά με μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η παρουσία του έργου LIFE Soil Sustainability (So.S.) στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει τέσσερις συνδεδεμένους τόπους: Τον κύριο διαδικτυακό χώρο Τον χώρο τον δυναμικών χαρτών, οι οποίοι θα παραχθούν από τους δικαιούχους του έργου Ο επισκέπτης μπορεί από τον κύριο τόπο να συνδεθεί με το χώρο των δυναμικών χαρτών από την επιλογή Οι χάρτες του LIFE So.S. Ο κύριος διαδικτυακός τόπος αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση πληροφοριών για το έργο. Παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το έργο, τους εταίρους και τις επιμέρους δράσεις. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 13

15 Home page 1 του ιστοτόπου του έργου Home page 2 του χώρου δυναμικών χαρτών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 14

16 3. 4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Η ενέργεια αφορά στην ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγωγών στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους και ειδικότερα των αγροτών της πιλοτικής αγροτικής περιοχής του Δήμου Βασιλικών και των μαθητών της Α Βάθμιας και Β Βάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της περιοχής. Την περίοδο αναφοράς υλοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής (λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες, Παράρτημα). 1. Στις στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών με συμμετοχή εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Σ. Βασιλικών, Γαλαρινού και της Ο.Π. Βασιλικών Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ήταν η πρώτη μιας σειράς ενημερώσεων από την ομάδα έργου στα διοικητικά συμβούλια συνεταιρισμών και στις ομάδες παραγωγών της περιοχής. 2. Στις στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ. Α.Σ. Σουρωτής και Αγίας Παρασκευής. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του έργου με έμφαση στις ενέργειες που αφορούν στην αγροτική περιοχή του έργου από το συντονιστή του έργου που είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ενώ η ομάδα έργου του ΕΘΙΑΓΕ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την έναρξη των δειγματοληψιών και τις μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς επίσης για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, στις 23 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βασιλικών, και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού και σε συνέχεια του έργου LIFE - WATER AGENDA, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης του «Πρωτοκόλλου νερού». Παράλληλα έγινε παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου LIFE - So.S. από την εδαφολογική έρευνα που γίνεται στις αγροτικές περιοχές της λεκάνης. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 30 άτομα πολλά από αυτά αγρότες και υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποδοχή της προσπάθειας (επιστολή πρόσκληση και φωτογραφίες στο Παράρτημα) ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί και θα επικαιροποιούνται δύο αλληλεπικαλυπτόμενοι κατάλογοι ενδιαφερομένων, από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα του έργου, ένας για την τοπική ενημέρωση και ένας για τη γενικότερη δημοσιότητα. Οι δύο λίστες, οι οποίες αποτελούν παραδοτέο του έργου και συμπεριλαμβάνονται στα παραδοτέα της ενδιάμεσης έκθεσης, θα ενημερώνονται καθ όλη τη διάρκεια του έργου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 15

17 3. 6. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Επιπλέον των προηγούμενων μέσων, έχουν τοποθετηθεί τρεις πινακίδες ενημέρωσης με τα βασικά στοιχεία του έργου σε τρία κομβικά σημεία της περιοχής της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα και έξι μικρές ταμπέλες στα γραφεία των έξι δικαιούχων με το λογότυπο και τον κωδικό του έργου ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Αποδοχή άρθρου της INTERGEO Ε.Π.Ε., για προφορική παρουσίαση με τίτλο «ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT MODEL FOR POTENTIALLY CONTAMINATED SITES», Vatseris Ch., Tsatsarelis Th., Karteris A., Papadopoulos S. and Dermatas D, στο συνέδριο Protection and ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 16

18 Restoration of the Environment 2010, 5-9 Ιουλίου 2010, Κέρκυρα (άρθρο και επιστολή αποδοχής, Παράρτημα ) 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» - ΕΡΓΟ LIFE04 ENV/GR/000099, ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 17

19 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Λίστα Συμμετεχόντων και φωτογραφίες συνάντησης στις στον αγροτικό συνεταιρισμό Βασιλικών περιοχής Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 1 Κούσας Οδυσσέας Α.Σ. Βασιλικών Πρόεδρος Α.Σ. Βασιλικών 2 Σακνδύλας Γεώργιος Ο.Π. Βασιλικών Πρόεδρος Ο.Π. Βασιλικών 3 Παπαλεξίου Δημήτρης Α.Σ. Βασιλικών Αντιπρόεδρος Α.Σ. Βασιλιών 4 Αλωπούδης Μιχαήλ Α.Σ. Βασιλικών Μέλος 5 Μποχώρης Χρήστος Α.Σ. Βασιλικών Μέλος Α.Σ. ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 6 Καραμόσχος Αριστείδης Α.Σ. Γαλαρινού Πρόεδρος 7 Σπανογιώργος Λεωνίδας Α.Σ. Γαλαρινού Γραμματέας 8 Μαμάρας Αναστάσιος Α.Σ. Γαλαρινού Μέλος 9 Τσιώνης Ευάγγελος Α.Σ. Γαλαρινού Μέλος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 19

21 Λίστα Συμμετεχόντων και φωτογραφίες συνάντησης στις στον αγροτικό συνεταιρισμό Σουρωτής Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 10 Χ'' Κωνσταντίνου Νικόλαος Α.Σ. ΑΓ. Παρασκευής Πρόεδρος Α.Σ. ΣΟΥΡΩΤΗΣ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 11 Εμμανουηλίδης Κων/νος (Ντίνος) Α.Σ. Σουρωτής Πρόεδρος 12 Ασλάνης Α.Σ. Σουρωτής Γραμματέας 13 Πεχλιβανίδης Δημήτριος Α.Σ. Σουρωτής Μέλος 14 Εμμανουηλίδης Κώστας Α.Σ. Σουρωτής Μέλος 15 Βατούσης Γιακουμης Α.Σ. Σουρωτής Μέλος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 20

22 Επιστολή πρόσκληση 23 ης Μαρτίου 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 21

23 Φωτογραφίες συνάντησης 23 ης Μαρτίου 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 22

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. LIFE So.S. Ενδιάμεση έκθεση δημοσιοποίησης 23

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μηχανικός, project manager Συντονιστής Δικαιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 13 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης Κριτήρια για την επιτυχία της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική Εδάφους και. Έργο LIFE ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.)

Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική Εδάφους και. Έργο LIFE ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.) Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική Εδάφους και Έργο LIFE ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc., Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ημερίδα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΕ LIFE04/ENV/GR/000099: WATER AGENDA

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΕ LIFE04/ENV/GR/000099: WATER AGENDA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση Δημοσιοποίησης Δράσεων και Αποτελεσμάτων του έργου LIFE-WATER AGENDA

Ενδιάμεση Έκθεση Δημοσιοποίησης Δράσεων και Αποτελεσμάτων του έργου LIFE-WATER AGENDA ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση Δημοσιοποίησης Δράσεων και Αποτελεσμάτων του έργου LIFE Water Agenda

Τελική Έκθεση Δημοσιοποίησης Δράσεων και Αποτελεσμάτων του έργου LIFE Water Agenda ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτη 15 Μαΐου 2013 Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές PAVEtheWAySTE LIFE14 ENV/GR/000722 Παραδοτέο E1.1 Πρακτικά εναρκτήριας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

2 η Συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση του νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον Αγροτικό τομέα

2 η Συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση του νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον Αγροτικό τομέα 2 η Συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση του νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον Αγροτικό τομέα 27 Φεβρουάριου 2007, 8:00 μ.μ., ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Γοργοποτάμου 3, Θέρμη A. Συμμετέχοντες Στη συνεδρίαση συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)

1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) 1 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) Μελέτη Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διαβούλευσης Ιανουάριος 2017 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Το έργο ELINA

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Το έργο ELINA Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Το έργο ELINA Μιχάλης Παχνός Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ Δ/νση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE 04 ENV/GR/000099 - WATER AGENDA

LIFE 04 ENV/GR/000099 - WATER AGENDA LIFE 04 ENV/GR/000099 - WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE 04 ENV/GR/ WATER AGENDA

LIFE 04 ENV/GR/ WATER AGENDA LIFE 04 ENV/GR/000099 - WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό Δίκτυο για το Ν. Καζαντζάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 09-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ: 140 & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ης, 5 ης, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Πλαίσιο Στόχοι Δράσεις ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Στόχος Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καταγραφή, η προώθηση και η ανάδειξη εκείνων των στοιχείων και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Δράση 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗ, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Βασικές επιδιώξεις της Πληροφόρησης Δημοσιότητας Μέτρα Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας

Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας LIFE08 ENV/GR/000578 Ανάπτυξη πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας Το έργο INTEGRASTE Νομαρχιακή Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Παραδοτέο 8.7 Πρακτικά έκτης συνάντησης διεύθυνσης του έργου Δράση 8 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 (Περίοδος Αναφοράς: 18/06/2001 έως 31/05/2002) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο

Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Δρώμενα από τη συμμετοχή στην Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Ελαιολάδου «Ελαιοτεχνία» 16-18 Απριλίου 2010. Πρακτικά της συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Ανακαλύπτοντας τις ικανότητες, Εργαλεία για το μέλλον 4η Συνάντηση στη Ρόδο, Ελλάδα Οκτώβριος 10-11, 2011 Discovering Competences, Tools for your future 4th Meeting in Rhodes, Greece October 10-11, 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 4 η Προγραμματική Περίοδο,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης στοχεύει να ενεργοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους (Διοίκηση/

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας

Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Αξιολόγηση Σχεδίου Επικοινωνίας Επιχειρησιακά Προγραμμάτα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Iούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος

Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Τμήμα Χημείας -Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Διδασκαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Διατάξεις έργων LIFE + & Διοίκηση έργου.

Κοινές Διατάξεις έργων LIFE + & Διοίκηση έργου. Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Κοινές Διατάξεις έργων LIFE + & Διοίκηση έργου. Ελισάβετ Παυλίδου, MSc Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:14 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες,

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Το GreekArchitects.gr, αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά για την αρχιτεκτονική. Απαρτίζεται από 18 συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες και Στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Απρίλιος 2017

Π.Ε6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Απρίλιος 2017 1 Π.Ε6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑI ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Απρίλιος 2017 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Το έργο... 03 Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιοποίησης..... 05 Η έκθεση αποτίμησης...... 06 Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π8.2 Εξαμηνιαία αναφορά εργασιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ α- ποστάσεως προσωπικού ενδοσχολικής υποστήριξης Έκδοση 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 10: «Υλοποίηση Πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ» για το ΠΣΔ και το Ψηφιακό Σχολείο ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Result No 8: Publications / Press releases

Result No 8: Publications / Press releases Result No 8: Publications / Press releases Deliverable No 8.3: Publications/Press releases_greece Lifelong Learning Programme 2007-2013 Leonardo da Vinci TRANSFER OF INNOVATION Project No: 2009-1-GR1-LEO

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων»

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.4: 3 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης SOL-BRINE Παραδοτέο 8.4 Πρακτικά τρίτης συνάντησης διεύθυνσης του έργου Δράση 8 Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Περιεχόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα Management Plans of the Water Basin of Central Macedonia (GR10) Contents

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.2.: 1 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης »

Προς: Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω:

Το Πλαίσιο. Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 αναπτύσσεται μέσω: Το Πλαίσιο Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 08 / 05 /2015 Αριθμ. Πρωτ.: 15222 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δρ. Ράλλης Γκέκας Κατερίνα Μήτσου

Οι τεχνικές διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δρ. Ράλλης Γκέκας Κατερίνα Μήτσου Οι τεχνικές διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Ράλλης Γκέκας Κατερίνα Μήτσου Λίγα λόγια για τη διαβούλευση, ως εργαλείο πολιτικής Τί είναι διαβούλευση Η διαβούλευση αποτελεί μια συνεχή, αμφίδρομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 6: Δράσεις διάχυσης Υποδράση 6.2: Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Τήνο

Δράση 6: Δράσεις διάχυσης Υποδράση 6.2: Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Τήνο ISWM-TINOS: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα» Παραδοτέο 6-23GR: Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενίσχυση Αυθεντικού και Ποιοτικού Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας Σύµπραξη Τουρισµού για την Θεσσαλία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενίσχυση Αυθεντικού και Ποιοτικού Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας Σύµπραξη Τουρισµού για την Θεσσαλία ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενίσχυση Αυθεντικού και Ποιοτικού Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Θεσσαλίας Σύµπραξη Τουρισµού για την Θεσσαλία Κεντρική Ιδέα Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και περαιτέρω αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς Υποοέέργγωνν γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""Εκκπαί ίδδεευυσηη Εκκπαι ιδδεευυττώνν ΣΣυυννεεχχι ιζζόόμμεεννηηςς Επαγγγγεελλμματτι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα