ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Τ. Ε. Ι )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Τ. Ε. Ι )"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Τ. Ε. Ι ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡ.ΔΙ.Π ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων με βάση τη με αρ. 16/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προκηρύσσει την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των παρακάτω Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το ακαδημαϊκό έτος 2008/2009 : 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας) 2. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας) 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (παράρτημα Ληξουρίου Κεφαλληνίας) 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (παράρτημα Ληξουρίου Κεφαλληνίας) 5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( παράρτημα Ζακύνθου) 6. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (παράρτημα Λευκάδας) Η σύμβαση δύναται να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος. Το Εκπαιδευτικό αυτό Προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη, Εργαστηριακού Συνεργάτη, Ε.Ε.Μ., και ΕΡ.ΔΙ.Π (ανάλογα με τις Εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες τα ελάχιστα προσόντα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 19 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173 τ. Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ. Α / ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2454/97 (ΦΕΚ 7 τ. Α / ) «Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το άρθρο 1 του Ν. 2621/98 (ΦΕΚ 136 τ. Α / ) και την παρ.11 του άρθρου 11 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α / ) και τροποποιήθηκε με το Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α / ) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/ τ. Α / ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση». 3. Του άρθρου 2 παρ. 15 του Νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ.Α / ) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 4. Του άρθρου 7 παρ. 2 του Νόμου 3194/03 άρθρο 7 παρ. 2, 8α και β «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 267Α/ ). 5. Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ132 τ. Α ) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ». 6. Το Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ 149/ ) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)». 7. Του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 8. Του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α/ ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

2 9. Τον Ν. 3027/02 άρθρο 3 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152Α/ ) 10. Τον Ν.3194/03 άρθρο 7 παρ. 2, 8α και β «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 267Α/ ), 11.Την με αριθμό Φ.11/93789-Β-Ε5/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1395/ τεύχος Δεύτερο), «Καθορισμός ειδικοτήτων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι.». 12.Το Π.Δ. με αριθμ. 35/ (ΦΕΚ 36/ τ. Α') με το οποίο καθορίζεται η «Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι.». 13.Το Π.Δ. με αριθμ. 45/03 (ΦΕΚ 46/ τ. Α') «Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων». 14.Την με αριθμό 2/8687/0022/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 482/ τ. Β'), που αφορά «τον καθορισμό επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας και πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι.». Η απασχόληση του Εκπαιδευτικού αυτού Προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π, κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, εκτός από το χρονοεπίδομα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αρ. πρωτ.φ.11/120735/ε5/ έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στο Εκπαιδευτικό αυτό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας. Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών, των Εργαστηριακών Συνεργατών, των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. είναι τα ακόλουθα, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου : Α. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος β)τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. γ) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους εφόσον έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση στα σχετικά περιοδικά, ενώ οι απαιτούμενες πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες λαμβάνονται υπόψη εφόσον βρίσκονται στο στάδιο της εκτύπωσης. Β. Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. α) Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών β)πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη διδακτικό Έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού. 2

3 γ)τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. Γ. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Τ.Ε.Ι. α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου. Δ. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π.) Τ.Ε.Ι. Σύμφωνα με το Π.Δ.35/2003 (ΦΕΚ.36/ τ. Α'), άρθρο 1: 1. Οι θέσεις του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. με ανάθεση διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλιμακώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.3027/2002, στις βαθμίδες Β' και Γ', με κατώτερη βαθμίδα τη Γ', με τα προσόντα που καθορίζονται ως ακολούθως κατά βαθμίδα: I. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ' α) Ανάλογα με την περίπτωση : i) Οκταετής τουλάχιστον καλλιτεχνική δραστηριότητα ως σολίστ αποδεικνυόμενη από την πραγματοποίηση ικανού αριθμού συναυλιών (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) ή δισκογραφήσεων σε δισκογραφικές εταιρείες κύρους ή ii) Οκταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων ή σε άλλο τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών σε ανάλογη επιχείρηση του εσωτερικού ή εξωτερικού. β) Ανάλογα με την περίπτωση : i) Συμμετοχή (ατομικά ή με συγκρότημα λαϊκής μουσικής) σε μουσικές διοργανώσεις (φεστιβάλ) κύρους ή ii) Συμμετοχή σε συλλογικές εκθέσεις κύρους στον τομέα της κατασκευής μουσικών οργάνων ή σε άλλο τομέα εφαρμοσμένων τεχνών. γ) Τιμητικές διακρίσεις και αναφορές και κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε. και δ) Διετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, συναφούς ειδικότητας, σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. II. ΒΑΘΜΙΔΑ Β' α) Δεκαετής τουλάχιστον καλλιτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο προσόν (α) της βαθμίδας Γ' με την επιπλέον απαίτηση οι αναφερόμενες δισκογραφικές εταιρείες ή επιχειρήσεις να είναι διεθνώς αναγνωρισμένες. β) Συμμετοχή σε μουσικές διοργανώσεις ή σε συλλογικές εκθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο προσόν (β) της βαθμίδας Γ' με την επιπλέον απαίτηση, αυτές να έχουν διεθνή αναγνώριση. γ) Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις καθώς και εκτεταμένες αναφορές και κριτικές στον τύπο και γενικά στα Μ.Μ.Ε. και δ) Τετραετής τουλάχιστον διδακτική εμπειρία, συναφούς ειδικότητας σε αναγνωρισμένο μουσικό ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τριετής αυτοδύναμη διδασκαλία σε Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η κρίση για την επιλογή βασίζεται οπωσδήποτε στην ύπαρξη των κριτηρίων (α) και (δ) και ενός τουλάχιστον εκ των κριτηρίων (β) και (γ). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων (Α,Β), επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθ. 2/54807/0022/ ΦΕΚ 1393/τ.Β / ) και 3

4 εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και των Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) και δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων (Ι, ΙΙ), επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που σύμφωνα με τον Ν 3194/03 άρθρο 7 παρ. 8α, έχουν τουλάχιστον ένα από τα απαιτούμενα προσόντα της αντίστοιχης βαθμίδας ή έχουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία. Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του χρόνου για την λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 3047/1987 & 1427/1991). Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται: α) Με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ειδικότητα απασχόλησης και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης. γ) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης. Για δε τις συμβάσεις έργου στο Δημόσιο εφ όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης. Στην περίπτωση που έχουν παρασχεθεί από ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και δ) Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 7 του Ν.3194/2003, που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Ε.Ε.Μ. ή ΕΡΔΙΠ των Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως, ως υπερωριακή απασχόληση, σε μόνιμους ή όχι υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους, η οποία πρέπει να προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης τους. Επίσης μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως σε συνταξιούχους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82 και δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων ότι δηλώθηκε η ανάθεση. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., μπορούν να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να ορισθούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος του ΤΕΙ. Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν.1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου. 4

5 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Οδός Τέρμα Λεωφ.Αντ. Τρίτση -Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ τηλ. : έως 103 ) Επιστημονικοί Συνεργάτες και - εν ελλείψει - Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Θεωρία): 1. Μαθηματικά 2. Φυσική 3. Πληροφορική 4. Μορφολογία Φυτών 5. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 6. Γενική Γεωργία 7. Γενική Ζωολογία & Εντομολογία 8. Γενετική 9. Άρδευση Φυτών 10. Θρέψη Φυτών 11. Γεωργική Οικονομία και Κοινωνιολογία 12. Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων 13. Ειδική Ζωολογία & Εντομολογία 14. Βιολογική Κτηνοτροφία 15. Ειδική Φυτοπαθολογία ΙΙ 16. Νομοθεσία Περιβάλλοντος & Βιολογικών Προϊόντων 17. Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και Βιολογική Γεωργία 18. Βιολογική Δενδροκομία & Αμπελουργία 19. Χερσαία Οικοσυστήματα 20. Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων 21. Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων 22. Βιολογική Μελισσοκομία 23. Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Φυτοπαρασίτων 24. Υδάτινα Οικοσυστήματα και Βιολογική Ιχθυοκομία Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Εργαστήρια): 1. Μαθηματικά 2. Ανόργανη Χημεία 3. Φυσική 4. Πληροφορική 5. Γενική Οικολογία 6. Μορφολογία Φυτών 7. Οργανική Χημεία Βιοχημεία 8. Εδαφολογία 9. Γενική Γεωργία 10. Συστηματική Βοτανική 11. Γενική Ζωολογία & Εντομολογία 12. Γενετική 13. Γενική Φυτοπαθολογία 14. Άρδευση Φυτών 15. Θρέψη Φυτών 16. Φυσιολογία Φυτών 17. Ειδική Φυτοπαθολογία 18. Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων 19. Ειδική Ζωολογία & Εντομολογία 20. Βιολογική Κτηνοτροφία 21. Ειδική Φυτοπαθολογία ΙΙ 22. Βιολογική Ειδική Γεωργία 23. Ζιζανιολογία & Βιολογική Ζιζανιοπροστασία 24. Βιολογική Φυτοπροστασία Ι 25. Βιολογική Λαχανοκομία 26. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και Βιολογική Γεωργία 5

6 27. Βιολογική Δενδροκομία & Αμπελουργία 28. Διασφάλιση Ποιότητας και Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων 29. Βιολογική Φυτοπροστασία ΙΙ 30. Ανακύκλωση Αγροτικών Παραπροϊόντων & Αποβλήτων 31. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία 32. Σεμινάριο Τελειοφοίτων 33. Προστασία και Βελτίωση Εδαφών 34. Χερσαία Οικοσυστήματα 35. Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων 36. Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων 37. Βιολογική Μελισσοκομία 38. Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Φυτοπαρασίτων 39. Υδάτινα Οικοσυστήματα και Βιολογική Ιχθυοκομία Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Ξένων γλωσσών Για το γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά Ορολογία ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Οδός Τέρμα Λεωφ.Αντ. Τρίτση -Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ τηλ. : ) Επιστημονικοί Συνεργάτες και - εν ελλείψει - Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Θεωρία): 1. Αρχές Οικονομικής 2. Ποσοτικές Μέθοδοι 3. Εισαγωγή στους Η/Υ 4. Αρχές Δικαίου 5. Αρχές Μάνατζμεντ 6. Αρχές Μάρκετινγκ 7. Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ 8. Εσωτερικές Επικοινωνίες 9. Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης 10. Δημόσιες Σχέσεις 11. Πολιτική Επικοινωνία 12. Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 13. Διαφήμιση 14. Οικονομική της Επικοινωνίας 15. Διεθνείς Επικοινωνίες 16. Μάρκετινγκ ΜΜΕ 17. Κοινή Γνώμη, Κουλτούρα Επικοινωνία 18. Θεσμοί και Δράσεις της Ε.Ε. 19. Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων 20. Διεθνείς Σχέσεις 21. Υπερεθνικοί Οργανισμοί 22. Δημιουργική Προβολή Εταιρικής Εικόνας 23. Πολιτικό Μάρκετινγκ 24. Δημοσιότητα & ΜΜΕ 25. Νομοθεσία - Νομολογία ΜΜΕ 26. Δημοσκοπήσεις 27. Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων 28. Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών 29. Γυναίκες και Κέντρα Λήψης Αποφάσεων 30. Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις 31. Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες 32. Εταιρική Ταυτότητα & Εικόνα 33. ΜΜΕ στην Ε.Ε. 34. Θεσμός Χορηγιών 35. Διαπολιτιστικές Επικοινωνίες 36. Επικοινωνιακή Πολιτική 37. Επικοινωνιακός Προγραμματισμός 6

7 38. Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων 39. ΜΜΕ & Ελληνική Κοινωνία 40. Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό 41. Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις 42. Βιοηθική 43. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 44. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων 45. Αρχές Επικοινωνίας Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Εργαστήρια): 1. Εισαγωγή στους Η/Υ 2. Χρήση Ειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ 3. Δημιουργικό Κινούμενο Σχέδιο 4. Δημιουργική Προβολή Εταιρικής Εικόνας 5. Αρχές Επεξεργασίας Βίντεο 6. Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις 7. Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες 8. Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων 9. Σεμινάριο Τελειοφοίτων Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Ξένων Γλωσσών 1. Αγγλικά Ι 2. Αγγλικά ΙΙ 3. Αγγλικά ΙΙΙ 4. Γαλλικά Ορολογία Ι 5. Γαλλικά Ορολογία ΙΙ 6. Αγγλικά Ορολογία Ι 7. Αγγλικά Ορολογία ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (παράρτημα Ληξουρίου ) (Οδός Στυλιανού Τυπάλδου- ΤΚ Ληξούρι Κεφαλληνίας Τηλ: ) Επιστημονικοί Συνεργάτες και - εν ελλείψει - Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Θεωρία) : 1. Μαθηματικά 2. Φυσική 3. Εισαγωγή στη Πληροφορική 4. Εισαγωγή στη Τεχνολογία του Ήχου 5. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 6. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 7. Δεδομένα & Αλγόριθμοι στον Ήχο 8. Οργανολογία Ι 9. Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού 10. Τεχνικές Ηχογράφησης Ι 11. Οργανολογία ΙΙ 12. Εισαγωγή στη Μουσική Σημειογραφία 13. Οργανοχρησία ΙΙΙ 14. Στοιχεία Μορφολογίας και Ανάλυση Μουσικής 15. Ηλεκτρονικά Συστήματα Ήχου 16. Τεχνικές Ηχογράφησης ΙΙ 17.Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου 18. Ηλεκροακουστική 19. Ακουστική Μουσικών Οργάνων 20. Οργανοχρησία ΙV 21. Μίξη Ήχου 22. MIDI 23. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 24. Σύγχρονη Μουσική Βιομηχανία 7

8 25. Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου 26. Ανάπτυξη Λογισμικού 27. Υλικά Μουσικών Οργάνων 28. Τεχνολογική Δομή Μουσικών Οργάνων 29. Οργανοχρησία V 30. Εισαγωγή στη Λαϊκή & Παραδοσιακή Ελληνική Μουσική 31. Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή 32. Πολυμέσα 33. Μουσικά Σύνολα 34. Δίκαιο Επιχειρήσεων - Πνευματικά Δικαιώματα 35. Μεταπαραγωγή και Μαstering 36. Επισκευή - Συντήρηση Μουσικών Οργάνων 37. Κατασκευή Μουσικών Οργάνων Ι- Χόρδησμα Πιάνου Ι 38. Πολιτισμική Τεχνολογία 39. Εισαγωγή στην Έντεχνη Ελληνική Μουσική 40. Μουσική για Θέατρο και Κινηματογράφο 41. Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 42. Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 43. Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία 44. Σύγχρονες Τεχνολογίες Μουσικών Οργάνων 45. Κατασκευή Μουσικών Οργάνων ΙΙ- Χόρδησμα Πιάνου ΙΙ 46. Ακουστική Σχεδίαση Χώρων 47. Μουσικά Σύνολα - Χορωδίες Εργαστηριακοί Συνεργάτες και - εν ελλείψει - Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡΔΙΠ) Γνωστικά αντικείμενα (Εργαστήρια) : 1.Φυσική 2. Εισαγωγή στη Πληροφορική 3. Θεωρία Μουσικής Ι - Οργανοχρησία Ι ( Πιάνο) 4. Ηλεκτρονικά 5. Θεωρία Μουσικής ΙΙ - Οργανοχρησία ΙΙ ( Πιάνο) 6. Οργανολογία Ι 7. Τεχνικές Ηχογράφησης Ι 8. Οργανολογία ΙΙ 9. Εισαγωγή στη Μουσική Σημειογραφία 10. Ηλεκτρονικά Συστήματα Ήχου 11. Τεχνικές Ηχογράφησης ΙΙ 12. Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου 13. Ακουστική Μουσικών Οργάνων 14. Μίξη Ήχου 15. MIDI 16. Ψηφιακή Σύνθεση Ήχου 17. Ανάπτυξη Λογισμικού 18. Υλικά Μουσικών Οργάνων 19. Τεχνολογική Δομή Μουσικών Οργάνων 20. Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή 21. Πολυμέσα 22. Μουσικά Σύνολα 23. Μεταπαραγωγή και Μαstering 24. Μουσική Πληροφορική 25. Επισκευή - Συντήρηση Μουσικών Οργάνων 26. Κατασκευή Μουσικών Οργάνων Ι- Χόρδησμα Πιάνου ι 27. Μουσική για Θέατρο και Κινηματογράφο 28. Σεμινάριο Τελειοφοίτων 29. Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 30. Δημιουργική Μουσική Τεχνολογία 31. Σύγχρονες Τεχνολογίες Μουσικών Οργάνων 32. Κατασκευή Μουσικών Οργάνων ΙΙ- Χόρδησμα Πιάνου ΙΙ 8

9 Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ) Ξένων Γλωσσών 1. Αγγλικά 2. Αγγλικά Ορολογία 3. Ιταλικά Ι 4. Ιταλικά ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (παράρτημα Ληξουρίου) Οδός Στυλιανού Τυπάλδου- ΤΚ Ληξούρι Κεφαλληνίας Τηλ: ) Επιστημονικοί Συνεργάτες και - εν ελλείψει - Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Θεωρία) 1. Μικροοικονομική 2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 3. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 4. Μαθηματικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 5. Οικονομικά Μαθηματικά 6. Μακροοικονομική 7. Διοικητική Λογιστική 8. Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά 9. Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 10. Αρχές Αστικού Δικαίου 11. Οικονομική της Διοίκησης 12. Μηχανογραφημένη Λογιστική 13. Χρηματοδοτική Διοίκηση 14. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (M.I.S.) 15. Χρήμα και Τράπεζες 16. Aρχές Εργατικού και Εμπορικού Δικαίου 17. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 18. Αρχές Μάρκετινγκ 19. Δημόσια Διοίκηση 20. Διοίκηση Παραγωγής 21. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 22. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 23. Επιχειρησιακή Έρευνα 24. Φορολογική Λογιστική 25. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 26. Έρευνας Αγοράς 27. Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 28. Δημόσιες Σχέσεις 29. Διαφήμιση 30. Οικονομικός Προγραμματισμός 31. Διοικητική Δεοντολογία 32. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 33. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 34. Θεσμοί και Λειτουργία της Ε.Ε 35. Τεχνικές Πωλήσεων 36. Ανάλυση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματαγοράς 37. Εφοδιαστική (Logistics) 38. Διοίκηση Πολυεθνικών Επιχειρήσεων 39. Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου 40. Μεθοδολογία Έρευνας-Σεμινάριο 41. Επιχειρηματικότητα 42.Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Εργαστήρια) 1. Οικονομικά Μαθηματικά 9

10 2. Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3. Μηχανογραφημένη Λογιστική 4. Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 5. Επιχειρησιακή Έρευνα 6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 7. Εφοδιαστική (Logistics) 8. Μεθοδολογία Έρευνας-Σεμινάριο Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Ξένων Γλωσσών Για τα γνωστικά αντικείμενα : 1. Αγγλικά Ορολογία Ι 2. Αγγλικά Ορολογία ΙΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα Ποδόσφαιρο Πετοσφαίριση Καλαθοσφαίριση Στίβος Αντισφαίριση-Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ξιφασκία Κολύμβηση Σκι-Χειμερινά-Θαλάσσια Αθλήματα Χειροσφαίριση Χορό των Τμημάτων α) Βιολογικής Γεωργίας και Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας που λειτουργούν στην έδρα του Ιδρύματος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, και β) των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων που λειτουργούν στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιδρύματος Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ Κεφαλλονιά και όχι στα Τμήματα. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (παράρτημα Ζακύνθου) (Πλατεία Κάλβου 2 Τ.Κ Ζάκυνθος Τηλ: , 941) Επιστημονικοί Συνεργάτες και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά Αντικείμενα (Θεωρία): 1. Φυσική Ι 2. Αρχές Οικολογίας 3. Οικονομική Περιβάλλοντος 4. Μαθηματικά Ι 5. Φυσική ΙΙ 6. Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική 7. Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος 8. Συστήματα Αξιολόγησης & Ελέγχου 9. Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος 10. Χερσαία & Υδατικά Οικοσυστήματα 11. Περιβαλλοντική Πολιτική & Σχεδιασμός 12. Μετεωρολογία Κλιματολογία 13. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 14. Αέρια Ρύπανση 15. Περιβαλλοντική Επικοινωνία & Πληροφόρηση 16. Υδρολογία-Διαχείριση Υδατικών Πόρων 17. Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 18. Οικονομία Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων 19. Ρύπανση Υδάτων & Εδάφους 20. Αισθητική Τοπίου & Στοιχεία Πολιτισμού 10

11 21. Επιθεώρηση Περιβάλλοντος 22. Ευρωπαϊκή & Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία 23. Διαχείριση Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων 24. Λογιστική Περιβάλλοντος & Προσδιορισμός Περιβαλλοντικού Κόστους 25. Σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών 26. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 27. Δεοντολογία Επαγγέλματος 28. Ενέργεια Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 29. Αειφορική Ανάπτυξη 30. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 31. Παγκόσμια Φαινόμενα Υποβάθμισης Περιβάλλοντος 32. Ιστορία & Φιλοσοφία της Οικολογίας 33. Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Αποβλήτων 34. Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα 35. Θρησκεία & Περιβάλλον 36. Προπαρασκευαστικό Φροντιστήριο Μαθηματικών Ι και ΙΙ 37. Προπαρασκευαστικό Φροντιστήριο Φυσικής Ι και ΙΙ Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Εργαστήρια) 1. Φυσική Ι 2. Χημεία Περιβάλλοντος Ι 3. Αρχές Οικολογίας Ι 4. Πληροφορική Ι 5. Φυσική ΙΙ 6. Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ 7. Μηχανική Περιβάλλοντος 8. Σεμινάριο Παρουσίαση Εργασιών 9. Πληροφορική ΙΙ 10. Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος 11. Συστήματα Αξιολόγησης & Ελέγχου 12. Αρχές Οργάνωσης & Διαχείρισης Περιβάλλοντος 13. Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων & Εφαρμογές 14. Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος 15. Χερσαία & Υδατικά Οικοσυστήματα 16. Περιβαλλοντική Πολιτική & Σχεδιασμός 17. Μετεωρολογία Κλιματολογία 18. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 19. Αέρια Ρύπανση 20. Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 21. Ρύπανση Υδάτων & Εδάφους 22. Διαχείριση Στερεών & Επικίνδυνων Αποβλήτων 23. Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών 24. Μέθοδοι Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος 25. Ενέργεια Επιπτώσεις στο Περιβάλλον 26. Αειφορική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Ξένων Γλωσσών 1. Αγγλικά Ορολογία 2. Προπαρασκευαστικό Φροντιστήριο Αγγλικών Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Φυσικής Αγωγής Ποδόσφαιρο Πετοσφαίριση Καλαθοσφαίριση Στίβος Αντισφαίριση-Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ξιφασκία 11

12 Κολύμβηση Σκι-Χειμερινά-Θαλάσσια Αθλήματα Χειροσφαίριση Χορό ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (παράρτημα Λευκάδας) (Οδός Καποδιστρίου 11- Νεάπολη Τ.Κ Λευκάδα Τηλ : ) Επιστημονικοί Συνεργάτες και - εν ελλείψει - Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γνωστικά αντικείμενα (Θεωρία) : 1 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 Δομημένος Προγραμματισμός 4 Δίκαιο Επιχειρήσεων 5 Πληροφορική & Κοινωνία 6 Μακροοικονομική 7 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 8 Δομές Δεδομένων 9 Οικονομία & Περιβάλλον 10 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή 11 Χρηματοοικονομική 12 Αρχές Γενικής Λογιστικής 13 Δίκτυα Η/Υ Ι 14 Οπτικός Προγραμματισμός 15 Επιχειρησιακή Οικονομική Ανάλυση 16 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ 17 Βάσεις Δεδομένων Ι 18 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 19 Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικός Σχεδιασμός 20 Γραφικά Υπολογιστών 21 Επιχειρησιακή Έρευνα 22 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Παραγωγής 23 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 24 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 25 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 26 Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων 27 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 28 Τεχνολογία Λογισμικού 29 Κατανεμημένα Συστήματα 30 Τεχνητή Νοημοσύνη 31 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 32 Οικονομετρία 33 Τεχνολογίες Διαδικτύου 34 Τεχνολογίες Πολυμέσων 35 Εκπαιδευτικό Λογισμικό 36 Σύγχρονα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 37 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 38 Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση 39 Διδακτική Πληροφορικής 40 Ειδικά Θέματα Διοίκησης 41 Πολυμεσικές Εφαρμογές 42 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εργαστηριακοί Συνεργάτες Για τα γνωστικά αντικείμενα (Εργαστήρια) 1 Εισαγωγή στη Πληροφορική 2 Δομημένος Προγραμματισμός 3 Εισαγωγή στους Αλγόριθμους 4 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 12

13 5 Δομές Δεδομένων 6 Λειτουργικά Συστήματα Ι 7 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 8 Αρχές Γενικής Λογιστικής 9 Δίκτυα Η/Υ Ι 10 Οπτικός Προγραμματισμός 11 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ 12 Βάσεις Δεδομένων Ι 13 Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 14 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 15 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 16 Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων 17 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 18 Τεχνητή Νοημοσύνη 19 Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 20 Οικονομετρία 21 Τεχνολογίες Διαδικτύου 22 Τεχνολογίες Πολυμέσων 23 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 24 Εφαρμογές Τηλεματικής στη Διοίκηση 25 Εξόρυξη Δεδομένων Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Ξένων γλωσσών Για τα γνωστικά αντικείμενα 1.Αγγλικά Ορολογία 2. Αγγλικά Ι 3. Αγγλικά ΙΙ Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) Φυσικής Αγωγής Ποδόσφαιρο Πετοσφαίριση Καλαθοσφαίριση Στίβος Αντισφαίριση-Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ξιφασκία Κολύμβηση Σκι-Χειμερινά-Θαλάσσια Αθλήματα Χειροσφαίριση Χορό Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενης από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων δηλαδή όλες τις εργάσιμες ημέρες από μέχρι και και ώρες από 9 π.μ μ.μ. Στις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε σε αριθμό. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής διπλωματικής αρχής στο Εξωτερικό. Επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του Εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του 13

14 κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται: Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Γ) Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσα. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία, που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι αν κάποιο γνωστικό αντικείμενο καλυφθεί από μόνιμο Ε.Π (επικείμενοι διορισμοί κ.λ.π) δεν θα γίνει πρόσληψη και ανάθεση σε υποψήφιο. Η προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr). Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των από το νόμο προβλεπομένων διαδικασιών. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δρ. Γεώργιος Καλκάνης ομ. Καθηγητής 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ταχ. Δ/νση: Ι.Μομφεράτου 27& Η.Μηνιάτη Τ.Κ 281 00 Αργοστόλι Κεφαλλονιά Τηλέφωνο: 26710 25820 FAX:26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:06-7-2012 Αριθ.Πρωτ. Δ/2002 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221

Λαμία 1-08-2013 Αρ. Πρωτ.: 1221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Tηλέφωνο: 2231060104/60119 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΟΗ-Γ9Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΛ4691ΟΗ-Γ9Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 40161-2-3-4 FAX 24610 39682 «Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΑΔΑ: AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 8/09/015 Αριθμ.πρωτ. 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 68283 FAX 24610 39682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 68283 FAX 24610 39682 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ-ΚΟΖΑΝΗΣ (Τ.Κ. 501 00) - ΤΗΛ. 24610 68283 FAX 24610 39682 Koζάνη 12-5 -2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/2.2/1496

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα