Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας"

Transcript

1 Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα

2 Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται µε µια τυπική σύνταξη και µε τουςγενικάαποδεκτούςορισµούςτους. Στόχος είναι η παραγωγή ενός λεξικολογικού ή ταξινοµικού πλαισίου αναπαράστασης της γνώσης ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται από κοινού από τις διαφορετικές κοινότητες πληροφορικώνσυστηµάτων.

3 Μεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών Σύµφωνα µε τους Uschold, King και Gruninger (1996) θαπρέπεινα ακολουθούνταιταακόλουθαβασικάβήµατα : προσδιορισµός του σκοπού της οντολογίας, κατασκευή της οντολογίας, αξιολόγηση της οντολογίας και τεκµηρίωση της οντολογίας

4 Μηχανισµοί ανάπτυξης της οντολογίας Η κάλυψη της γνώσης ενός θεµατικού πεδίου, που αποτελεί έναν απότουςβασικούςστόχουςτηςανάπτυξηςµιαςοντολογίας, συνίσταται στον προσδιορισµό και τον καθορισµό των βασικών εννοιών και των σχέσεων µεταξύ των εννοιών στο πεδίο ενδιαφέροντος. Οι έννοιες δεν ορίζονται µε το χαρακτηριστικό τρόπο που ακολουθείται στα λεξικά, αλλά χτίζονται, χρησιµοποιώντας φιλοσοφικές έννοιες για την ανάλυσή τους, όπως είναι οι έννοιες της κλάσης και της υπαγωγής (π.χ. το αυτοκίνητο είναι µια κλάση, που µετησειράτηςείναιµιαυποκλάσητουοχήµατος). Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα ή συνδυασµένα οι στρατηγικές του από πάνω προς τα κάτω (top-down) και του από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) εµπλουτισµού, προκειµένου για το συστηµατικό προσδιορισµό των εννοιών.

5 ΟντολογίαΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η οντολογία είναι η τυπική περιγραφή της γνώσης του πεδίου της βιοϊατρικής. Για την υλοποίησή της ακολουθήθηκαν διαδοχικά βήµατα που αξιοποιούν συνδυασµένα τις διαδικασίεςτηςαπόπάνωπροςτακάτωκαιτης απόκάτωαπόταπάνωανάπτυξης.

6 Μεθοδολογία ανάπτυξης της οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (1) Βήµα 1 ο : Καθορισµός µοντέλου αναπαράστασης και αρχικής ταξινοµίας. Περιλαµβάνειδύουποεργασίες: Προσδιορισµό του θεωρητικού πλαισίου και των σηµασιολογικών µηχανισµών που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση, την περιγραφή και την οργάνωση των εννοιών του βιοϊατρικού τοµέα Μοντέλο αναπαράστασης εννοιών. Προσδιορισµό των πληροφοριών που θα χρησιµοποιηθούν για την οργάνωση των όρων που κατασηµαίνουν κάθε έννοια Μοντέλο αναπαράστασης όρων.

7 Μεθοδολογία ανάπτυξης της οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (2) Βήµα 2 ο : Κατάρτιση της µακροδοµής της οντολογίας. Επεξεργασία δίγλωσσων βιοϊατρικών ορολογίων/λεξιλογίων. Χειρωνακτική και ηµιαυτόµατη εξαγωγή όρων από ελληνικά κείµενα βιοϊατρικής. Αυτή η εργασία προϋποθέτει: Σχεδιασµό και κατάρτιση σώµατος βιοϊατρικών κειµένων Κατασκευή και προσαρµογή εργαλείων γλωσσικής ανάλυσης

8 Μεθοδολογία ανάπτυξης της οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (3) Βήµα 3 ο : Εµπλουτισµός της οντολογίας µε νέες έννοιες καινέουςόρους. Πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και αφορά: αφενός τη διεύρυνση του πυρήνα της οντολογίας µε έννοιεςπουδενέχουνπροβλεφθείαπότοµοντέλο, αφετέρου την προσθήκη στο βασικό λεξιλόγιο όρων που εντοπίζονται στο διαρκώς εµπλουτιζόµενο µε νέο υλικό σώµακειµένωντουιατρολεξη.

9 Μοντέλο αναπαράστασης των όρων Βασικές αρχές σχεδιασµού: Η έννοια (concept) είναι η βασική µονάδα µιας ορολογικής εννοιακής εγγραφής (terminological concept entry), εφεξήςορολογικήεγγραφή. Η ορολογική εγγραφή είναι η βασική µονάδα µιας συλλογής ορολογικών πληροφοριώνκαιαποτελείταιαπόστοιχείαδεδοµένων (data elements). Η αρχή της αυτονοµίας του όρου: όλοι οι όροι που τεκµηριώνουν µία έννοια παριστάνονται ως ισοδύναµοι και καθένας από αυτούς περιγράφεται σε ξεχωριστό ορολογικό στοιχείο (term element). Έτσι συνώνυµα, παραλλαγές και ισοδύναµα στην ίδια ή σε άλλες γλώσσες αντιµετωπίζονται στα δικά τους ορολογικά στοιχεία µε τις δικές του ο καθένας περιγραφές. Η αρχή της επαναληψιµότητας (repeatability): ικανότητα που έχει µια κατηγορία δεδοµένων να χρησιµοποιείται περισσότερες από µία φορές σε µια ορολογική εγγραφή (π.χ. µία ορολογική εγγραφή µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερους από έναν όρους στην ίδια γλώσσα ή σε περισσότερες από µία γλώσσες). Η αρχή της συνδυαστικότητας (combinability): επιτρέπει να να συνδέονται µεταξύ τους στοιχεία στενά σχετιζόµενα (π.χ. η γραµµατική κατηγορία συνδυάζεται µόνο µε τονόροκαιόχιµεάλλοστοιχείο).

10 οµήορολογικήςεγγραφής

11 Σχεδιότυπο κωδικοποίησης ορολογικής πληροφορίας (1)

12 Σχεδιότυπο κωδικοποίησης ορολογικής πληροφορίας (2)

13 Επιλογή µοντέλου αναπαράστασης οντολογίας Ως βασικό µοντέλο αναπαράστασης επιλέχθηκαν οι ιεραρχίες εννοιών και σχέσεων του Σηµασιολογικού ικτύου (Σ ) του UMLS, που αποτελεί την πιο εκτεταµένη από άποψη όγκου και ποικιλίας δεδοµένων πηγή οντολογικήςγνώσηςγιατοθεµατικόπεδίοτηςβιοϊατρικής.

14 Κριτήριαεπιλογής Γενικότητα και ευρύτητα: Καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα υποπεδίων της βιοϊατρικής (π.χ. ανατοµία, βιολογία, ασθένειες, συµπτώµατα, χηµικέςουσίες, φάρµακακτλ.), γεγονός που εξυπηρετεί αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες ενός έργου υποδοµής όπως είναιτοιατρολεξη. Ευελιξία και επεκτασιµότητα: Η τρέχουσα έκδοση του Σ περιέχει 135 σηµασιολογικούς τύπους και 54 σηµασιολογικές σχέσεις και η ευρύτητά τους επιτρέπει την αξιοποίηση του Σ ως οντολογίας πυρήνα για την κωδικοποίηση εννοιών από διαφορετικά πεδία της βιοϊατρικής. Μέσω της σχέσης is_a είναι δυνατός ο εµπλουτισµός των 2 ιεραρχιών µε ειδικότερες κατηγορίες. Επεξεργασιµότητα από υπολογιστικά εργαλεία: Η καθαρότητα και η απλότητα που χαρακτηρίζει τη δοµή των ιεραρχιών του και την εφαρµογή των σχέσεων µεταξύ των εννοιών επιτρέπουν την εύκολη µεταφορά του σε σύγχρονους φορµαλισµούς αναπαράστασης (π.χ. OWL) και την επεξεργασία του από πλατφόρµες ανάπτυξης οντολογιών (π.χ. Protégé). Συµβατότηταµεδιεθνήπροϊόντα: επιτυγχάνεται αφενός συµβατότητα µε ένα γλωσσικό πόρο που θεωρείται οντολογία αναφοράς στη βιοϊατρική πληροφορική παγκοσµίως, καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις εννοιολογικές πληροφορίες µερικών χιλιάδων βιοϊατρικών όρων, αφού το Σηµασιολογικό ίκτυο αποτελεί τη διεπαφή γιατηνκωδικοποίησηοντολογικήςπληροφορίαςσεπερισσότερααπό 100 βιοϊατρικά λεξιλόγια

15 Μοντέλο αναπαράστασης εννοιών: Οντότητες του γενικού µοντέλου Έννοια:ΓιακάθεέννοιαορίζεταιέναςΣηµασιολογικόςΤύπος (ΣΤ) καθώς και άλλα είδη των πληροφοριών. Οι όροι που κατασηµαίνουν τιςίδιεςέννοιεςσταελληνικάκαιστααγγλικάθαέχουντονίδιο σηµασιολογικό τύπο. Για παράδειγµα, η έννοια «τροφική δηλητηρίαση» θα λάβει το σηµασιολογικό τύπο «Τραυµατισµός και δηλητηρίαση». Σηµασιολογικός Τύπος (ΣΤ): Αντιστοιχεί σε έναν κόµβο στο σηµασιολογικόδίκτυοτου UMLS. Σηµασιολογικές Σχέσεις (ΣΣ): Πρόκειται για τις συνδέσεις µεταξύ των σηµασιολογικών τύπων και κατ επέκταση των εννοιών. Σχεδιότυπο: Μια σχηµατική δοµή που ο ειδικός θα χρησιµοποιεί για να κωδικοποιήσει µια δεδοµένη έννοια. Παρουσιάζουν µε τυπικό τρόπο την πληροφορία που θα πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε σηµασιολογικό τύπο, όπως το θεµατικό πεδίο, τον υπερτασσόµενο σηµασιολογικό τύπο, την επεξηγηµατική σηµείωση και πέντε γενικές κατηγορίες σχέσεων µε βάση τις οποίες συχετίζονται οι έννοιες µεταξύ τους. Ένα σύνολο 135 σχεδιοτύπων έχει προετοιµαστεί κατά τηδιάρκειατηςφάσηςτωνπροδιαγραφώνστοιατρολεξη.

16 ΙεραρχίεςΣηµασιολογικώνΤύπων: Ιεραρχία Οντοτήτων

17 ΙεραρχίεςΣηµασιολογικώνΤύπων: Ιεραρχία Οντοτήτων

18 Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων κόµβων στην ιεραρχία των Οντοτήτων

19 ΙεραρχίεςΣηµασιολογικώνΤύπων: Ιεραρχία Συµβάντων

20 Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων κόµβων στην ιεραρχία των Συµβάντων

21 Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων

22 Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων (2)

23 Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων (3)

24 Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων (4)

25 Οργάνωση της οντολογίας µε βάση τα σχεδιότυπα

26 Παράδειγµασχεδιότυπου

27

28 Φορµαλισµοί αναπαράστασης οντολογιών H OWL είναι µια φορµαλιστική γλώσσα αναπαράστασης οντολογιώνπροερχόµενηαπότο World Wide Web Consortium (W3C). Βασίζεταιστην XML, στο RDF (καιστο RDF Schema, RDF-S) και τα επεκτείνει, παρέχοντας επιπλέον λεξιλόγιο και τυπικούς ορισµούς για την περιγραφή ιδιοτήτων και κλάσεων µε στόχο τη διευκόλυνση της µηχανικής ερµηνείας των πληροφοριών του Παγκόσµιου Ιστού. Οτρόποςµετονοποίοορίζονταιοιέννοιεςστην OWL είναιφορµαλιστικόςκαιταυτόχροναπεριγραφικός. Πολύπλοκες έννοιες µπορούν να οριστούν µε τη βοήθεια απλούστερων εννοιών.

29 Γλώσσα αναπαράστασης της οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ Για τις ανάγκες του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ κρίθηκε σκόπιµη η χρήση της υπογλώσσας OWL-Lite, για τους εξής λόγους: Το UMLS αποτελείται από µία απλή ιεραρχία εννοιών και ένα σύνολο δυαδικών σχέσεων µεταξύ των εννοιών για τις σχέσεις δεν έχουνοριστείπεριορισµοί (όχιότιδενθαµπορούσανναοριστούν). Έτσι, η εκφραστικότητα της OWL-Lite είναι αρκετή για την αναπαράσταση του UMLS. Με δεδοµένη την υπολογιστική απλότητα της OWL-Lite, η επιλογή αυτής και όχι κάποιας από τις πιο εκφραστικές αλλά και πιο δύσκολες «αδελφές» της είναι δικαιολογηµένη. ΑνηπρόοδοςτωνεργασιώνστηνΟντολογίαπουθαχτιστείµε πυρήνα το UMLS απαιτήσει πλουσιότερο λεξιλόγιο και πιο πολύπλοκες δοµές για την αναπαράσταση των εννοιών, των σχέσεων και των περιορισµών που διέπουν τις σχέσεις, τότε η µετάβαση στην πιο εκφραστική OWL-DL µπορεί να γίνει µε µηδενικό κόστος, αφού η OWL-DL είναι προέκταση της OWL-Lite.

30 Απόδοση οντολογικής πληροφορίας στους όρους του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

31 Απόδοση οντολογικής πληροφορίας στους όρους του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

5.3.1 Γενικά... 42 5.3.2 οµή & οργάνωση της βάσης δεδοµένων... 45

5.3.1 Γενικά... 42 5.3.2 οµή & οργάνωση της βάσης δεδοµένων... 45 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού

Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ανάπτυξη Οντολογίας για τη δομή και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S Αιµιλία Μ. Μαγκαναράκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Νοέµβριος 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3

Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Βαγγελάτος A. 1, Ορφανός Γ. 2, Τσαλίδης Χ. 2, Καλαμαρά Χ. 3 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 2 Neurosoft Α.Ε. 3 Ευρωκλινική Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο &

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Διπλωματική Εργασία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Σημασιολογικός Ιστός : Υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος YourBooks

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αξιοποίηση Οντολογιών για τη Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Using Ontologies for Modeling Knowledge Domains in Distance Learning Γεωργία Σολωμού, Αγγελική Κουνέλη, Dr. Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα Γιαννούτσου Περίληψη Οι οντολογίες και οι θησαυροί είναι τρόποι κωδικοποίησης της γνώσης συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου. Οι καταβολές

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

4.4.1 TΕΙ 37 4.4.2 TΕΙ LITE 38 6.2.1 NOESIS 49 6.2.2 HEALTH MEMORY 50

4.4.1 TΕΙ 37 4.4.2 TΕΙ LITE 38 6.2.1 NOESIS 49 6.2.2 HEALTH MEMORY 50 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανταλλαγή εδοµένων σε Αδόµητα ίκτυα Οµότιµων Κόµβων µε χρήση Οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων

14 ιαχείριση και έκδοση πολύγλωσσων δεδοµένων Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 14 ιαχείριση και έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Χρύσα Καππή, κοινωνική ψυχολόγος, ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR)

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) Αθανάσης Νικόλαος Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα