ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΔΝΟΥΛΗΗ Αθήνα 17 Φεβροσαρίοσ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΔΝΟΥΛΗΗ Αθήνα 17 Φεβροσαρίοσ 2011"

Transcript

1 ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΗΣΑ ΔΞΟΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΔΝΟΥΛΗΗ Αθήνα 17 Φεβροσαρίοσ 2011 Ομιλία «Ο πόλορ, οι απμοδιόηηηερ και η εμπειπία ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη ζε θέμαηα ζεξοςαλικήρ παπενόσληζηρ» Σηαμαηίνα Γιαννακούπος Βοηθόρ Σςνήγοπορ ηος Πολίηη Υπεύθςνη ηος Κύκλος Ιζόηηηαρ ηων Φύλων

2 Μηα λέα αξκνδηόηεηα - κηα λέα ππεξεζία γηα ηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε (ΣηΠ) επηέμβριος 2006 : Νόκνο 3488/2006 (άξζξν 13) - Δλζσκάησζε θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (νδεγία 2002/73/ΔΚ) Ο ΣηΠ νξίδεηαη από ην λόκν σο εθνικός θορέας παρακολούθηζης ηης εθαρμογής ηης αρτής ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών ζε θέμαηα απαζτόληζης και εργαζίας ζηον ιδιωηικό και δημόζιο ηομέα Κξηηήξην νξηζκνύ: αλεμάξηεηε αξρή Σπζηήλεηαη ζέζε Βνεζνύ Σπλεγόξνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο λέαο αξκνδηόηεηαο Μάιος 2008: Σύζηαζε λένπ (6νπ) Κύθινπ γηα ηελ Ηζόηεηα ησλ Φύισλ

3 Μηα λέα αξκνδηόηεηα - κηα λέα ππεξεζία γηα ηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε (ΣηΠ) Ιούνιος 2009 : Νόκνο 3769/2009 (άξζξν 11) - Δλζσκάησζε θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (νδεγία 2004/113/ΔΚ) Δπέκηαζη ηεο αξκνδηόηεηαο ζην πεδίν ηης ίζης πρόζβαζης ανδρών και γσναικών ζε αγαθά και σπηρεζίες ηοσ δημοζίοσ ηομέα Γεκέμβριος 2010 : Νόκνο 3896/2010 (άξζξν 25) - Δλζσκάησζε θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (νδεγία 2006/54/ΔΚ) Ο ΣηΠ νξίδεηαη από ην λόκν σο θορέας προώθηζης και παρακολούθηζης ηης εθαρμογής ηης αρτής ηων ίζων εσκαιριών θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ανδρών και γσναικών ζε θέμαηα εργαζίας και απαζτόληζης

4 Αληηθείκελν ηνπ Κύθινπ Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ Α. Γηαθξίζεηο ιόγσ θύινπ ή ιόγσ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδειώλνληαη: Καηά ηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε Σε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο Σηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε Καηά ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο Β. Γηαθξίζεηο ιόγσ θύινπ πνπ εθδειώλνληαη θαηά ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηώλ

5 Πνηόο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ Σπλεγόξνπ γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ: Κάζε εξγαδόκελνο-ε Έιιελαο ή αιινδαπόο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθό, δεκόζην ή επξύηεξν δεκόζην ηνκέα Κάζε ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο Όπνηνο αλαδεηά νπνηαδήπνηε κνξθή απαζρόιεζεο Όπνηνο ιακβάλεη ή πξόθεηηαη λα ιάβεη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα πξόζβαζε ζε νξηζκέλν επάγγεικα γηα απόθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο γηα απόθηεζε πξαθηηθήο εκπεηξίαο

6 Σε πνηέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο λέαο ππεξεζίαο ηνπ ΣηΠ Δάλ πηζηεύεη όηη είλαη ζύκα: Άληζεο κεηαρείξηζεο ιόγσ : - ηνπ θύινπ ή ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο - εγθπκνζύλεο - άδεηαο κεηξόηεηαο - γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηνύ ή κεησκέλνπ σξαξίνπ Σεμνπαιηθήο παξελόριεζεο Πξνζβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ιόγσ ηνπ θύινπ ηνπ (παξελόριεζε ιόγσ θύινπ)

7 Πώο κπνξεί λα βνεζήζεη ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Δμεηάδεη εάλ παξαβηάζηεθε ην δηθαίσκα ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ ίζε κεηαρείξηζε, όπσο θαηνρπξώλεηαη ζηνπο λόκνπο 3896/2010 θαη 3769/2009 Δάλ δηαπηζηώζεη παξαβίαζε, ηόηε δηακεζνιαβεί γηα λα απνθαηαζηήζεη ην δηθαίσκά ηνπ: - Εεηώληαο ηελ αλάθιεζε ηεο απόθαζεο ή ηνπ κέηξνπ πνπ ηνλ αθνξά - Γηαηππώλνληαο ζπζηάζεηο - Παξέρνληαο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε - Δμεηάδνληαο κάξηπξεο θαη δηελεξγώληαο απηνςίεο - Γηαηππώλνληαο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο - Δπηδηώθνληαο ηε ζπκθηιησηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή επηβάιινληαο δηνηθεηηθά πξόζηηκα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σ.ΔΠ.Δ (ηδησηηθόο ηνκέαο)

8 Καηά πνίνπ κπνξεί λα πξνζθύγεη Καηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ή ελέξγεηαο ηεο δηνίθεζεο πνπ πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα γηα ίζε κεηαρείξηζε θαηά ηνλ λ. 3896/2010 & 3769/2009 Καηά ηνπ Γεκνζίνπ (δεκόζηεο ππεξεζίεο, ΝΠΓΓ, ΟΤΑ α θαη β βαζκνύ) γηα δηαθξίζεηο ιόγσ θύινπ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε Καηά θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ΝΠΗΓ, ΓΔΚΟ θαη Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθειείαο) σο εξγνδνηώλ Καηά εξγνδόηε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα: - θπζηθνύ πξνζώπνπ, νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο ή επηρείξεζεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, Καηά ηξαπεδώλ σο εξγνδνηώλ

9 Πώο επηιακβάλεηαη ηεο ππόζεζεο ν ΣηΠ Ύστερα από ενυπόγραυη αναυορά Α. Κάζε άκεζα ελδηαθεξόκελνπ, θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ - απηνπξνζώπσο ζηα γξαθεία ηνπ ΣηΠ (Χαηδεγηάλλε Μέμε 5, Πεξηνρή Χίιηνλ, Μεηξό: Μέγαξν Μνπζηθήο, ηει: ) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (8:30 14:00) - ή κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε - ή κε θαμ, ζηνλ αξηζκό ή κε δηαβίβαζε από νπνηαδήπνηε δεκόζηα αξρή (π.ρ. Σ.ΔΠ.Δ., Γ.Γ.Η., ΥΠ.Α.Κ.Π) ζηελ νπνία θαηαηέζεθε Β. Σπλδηθαιηζηηθνύ ζσκαηείνπ ζην όλνκα θαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Γ. Με θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο ζην όλνκα θαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Αυτεπάγγελτα.

10 Τη δελ θάλεη ν Σπλήγνξνο γηα ηελ Ηζόηεηα ησλ θύισλ Γελ παξέρεη πιεξνθνξίεο Γελ εθπξνζσπεί δηθαζηηθά Γελ επηβάιιεη θπξώζεηο Γελ επηβάιιεη πξόζηηκα Γελ ρνξεγεί απνδεκηώζεηο

11 Σε πνηεο πεξηπηώζεηο δελ έρεη αξκνδηόηεηα ν Σπλήγνξνο γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ Γηα πξάμεηο Γηθαζηηθώλ Αξρώλ, Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, Αλεμάξηεησλ Αξρώλ, Θξεζθεπηηθώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Όηαλ έρνπλ πεξάζεη έμη (6) κήλεο από ηόηε πνπ δηαπηζηώλεηαη ε άληζε κεηαρείξηζε

12 Η εμπειπία τος Σςνηγόπος τος Πολίτη σε θέματα σεξοςαλικήρ παπενόσλησηρ Οξηζκόο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο Σηνηρεία ηεο έλλνηαο 1) αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά (εμσηεξίθεπζε) 2) ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη σο ζθνπό ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελόο αηόκνπ 3) πνπ πξνέξρεηαη από πξντζηάκελν, πθηζηάκελν, ζπλάδειθν ή πειάηε, ππεύζπλν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, άιιν εθπαηδεπόκελν 4) πνπ πξνέξρεηαη από άλδξα ή γπλαίθα, αθόκα θαη από άηνκα ηνπ ηδίνπ θύινπ κε ηνλ παξελνρινύληα

13 Η εμπειπία τος Σςνηγόπος τος Πολίτη σε θέματα σεξοςαλικήρ παπενόσλησηρ Σπζηεκαηηθή ζπκπεξηθνξά; Ναι ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ ειιεληθώλ δηθαζηεξίσλ. Σπζηεκαηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά «όρη κόλν όηαλ εθδειώλεηαη επί θαζεκεξηλήο βάζεσο ή ζπρλά αιιά θαη όηαλ δηαθνπεί γηα καθξό ρξνληθό δηάζηεκα θαη αηθληδίσο επαλαθάκςεη, αιιά θαη όηαλ δελ επαλαθάκςεη, έρνληαο όκσο ήδε δεκηνπξγήζεη ζηνλ παξελνρινύκελν ηε ζηαζεξή θαη βάζηκε αίζζεζε όηη βξίζθεηαη δηαξθώο ππό πίεζε θαη όηη είλαη εθηηζέκελνο αλά πάζα ζηηγκή ζε λέα εθδήισζή ηεο» Ότι βάζε ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ: αξθεί θαη έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθό εθόζνλ είλαη ζνβαξό

14 Η εμπειπία τος Σςνηγόπος τος Πολίτη σε θέματα σεξοςαλικήρ παπενόσλησηρ Δξγαιεία γηα ηνλ ζηγόκελν: 1) θαηαγγειία ζην ΣηΠ ή ζην ΣΔΠΔ (απξόζεζκε) εμεηάδεηαη σο παξαβίαζε εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 2) αγσγή ζηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα γηα απνδεκίσζε 3) κήλπζε (πνηληθό αδίθεκα) 4) αλαθνξά (πεηζαξρηθό παξάπησκα) - Αληηζηξνθή βάξνπο απόδεημεο

15 Η εμπειπία ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη ζε θέμαηα ζεξοςαλικήρ παπενόσληζηρ Σηαηηζηηθά ζηνηρεία 2009: 1 (Γεκόζην) - 3 (ηδησηηθόο ηνκέαο) 2010: 5( Γεκόζην) 8 (ηδησηηθόο ηνκέαο) ύνολο: 17 αλαθνξέο από γπλαίθεο (35% δεκόζηνο ηνκέαο 65% ηδησηηθόο ηνκέαο) Τν 2010: 12% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ αλαθνξώλ γηα δηαθξίζεηο ιόγσ θύινπ

16 Η εμπειπία ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη ζε θέμαηα ζεξοςαλικήρ παπενόσληζηρ : παπαδείγμαηα Ζ αλαθεξόκελε είλαη απνζπαζκέλε ζε Γεκόζηα Βηβιηνζήθε από ην 2009, όπνπ έρεη σο ζπλάδειθν ηνλ θαηαγγειιόκελν. Από ηελ αξρή ν ηειεπηαίνο ηελ αληηκεηώπηδε κε ππεξβνιηθή νηθεηόηεηα, ε νπνία ζπλνδεπόηαλ αξθεηέο θνξέο από ιεθηηθέο εθθξάζεηο, ρεηξνλνκίεο θιπ, ελώ ηελ παξελνρινύζε θαη κε κελύκαηα ζην θηλεηό ηεο θαη ηεο δεηνύζε λα βγνπλ έμσ καδί. Μεηά από έλα θξνύζκα ζσκαηηθήο βίαο ελαληίνλ ηεο (ππάξρεη ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό), ε αλαθεξόκελε θαηέζεζε αλαθνξά ζε βάξνο ηνπ ελώπηνλ ηνπ Δθνξεπηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο. Βάζεη ηεο ΔΓΔ θαη ιόγσ ακθηβνιηώλ γηα ηελ αιήζεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαθεξνκέλσλ, ην Σπκβνύιην επέβαιε ζηνλ θαηαγγειιόκελν ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο. Δλ ζπλερεία, ε αλαθεξόκελε θαηέζεζε ελαληίνλ ηνπ κήλπζε θαη εθείλνο αγσγή. Ζ αλαθεξόκελε δήηεζε από ην Σπκβνύιην ηεο Βηβιηνζήθεο αληίγξαθα ηεο ζρεκαηηζζείζεο δηθνγξαθίαο, ηα νπνία ηειηθά έιαβε. Ο δ/ληήο ηεο Βηβιηνζήθεο θίλεζε ΔΓΔ ελαληίνλ ηεο αλαθεξόκελεο γηα κηα αλαξξσηηθή άδεηα πνπ θαηά ηα ιεγόκελα ηνπ θαηαγγειιόκελνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηαμίδη ζην εμσηεξηθό. Δλ ηέιεη ε αλαθεξόκελε έρεη ππνβάιεη θαηαγγειία ελώπηνλ ηεο Γ/λζεο Βηβιηνζεθώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ηόζν γηα ηελ ΔΓΔ πνπ θίλεζε ε ίδηα, όζν θαη γηα ηελ ΔΓΔ πνπ έγηλε ελαληίνλ ηεο θαη εθθξεκεί ε απάληεζε (εθθξεκεί ζην ΣηΠ)

17 Η εμπειπία ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη ζε θέμαηα ζεξοςαλικήρ παπενόσληζηρ : παπαδείγμαηα Ζ αλαθεξόκελε δηνξίζηεθε ην 2008 ζην ΗΚΑ σο θπζηθνζεξαπεύηξηα. Ο Γ/ληήο ηεο κνλάδαο όπνπ εξγάδεηαη ηελ θάιεζε ιίγν θαηξό κεηά γηα λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηελ πξόνδν ηεο εξγαζίαο ηεο θαη όηαλ ηνπ παξέζεζε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, εθείλνο αληέδξαζε επηζεηηθά. Ακέζσο κεηά ηεο έθαλε αλήζηθε πξόηαζε πξνθεηκέλνπ λα κελ ηελ πεξάζεη πεηζαξρηθό. Έθηνηε, θαη αθνύ εθείλε αξλήζεθε έληνλα, ηελ ππνηηκά θαη ηελ πξνζβάιιεη θαζεκεξηλά σο άλζξσπν θαη σο επηζηήκνλα, ελώ ηελ ηαιαηπσξεί εμαηξεηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. Ζ αλαθεξόκελε έζηεηιε έγγξαθν ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζίαο ηεο ζηνλ πξόεδξν ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ, ν νπνίνο δηακαξηπξήζεθε εγγξάθσο ζηνλ ελ ιόγσ Γηεπζπληή. Δπίζεο, ε αλαθεξόκελε έζηεηιε γηα ηα ίδηα ζέκαηα επηζηνιή ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ θαη ζηελ Υπνπξγό Δξγαζίαο. ( Ζ ππόζεζε δελ έρεη πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ από ηνλ ζην).

18 Η εμπειπία ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη ζε θέμαηα ζεξοςαλικήρ παπενόσληζηρ : παπαδείγμαηα Ζ αλαθεξόκελε εξγαδόηαλ σο νηθηαθή βνεζόο ζηελ νηθία ηνπ θαηαγγειιόκελνπ, ν νπνίνο ζπρλά πξνζπαζνύζε λα ηελ πείζεη λα θάλεη δηάθνξεο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο καδί ηνπ, κε νηθνλνκηθό αληάιιαγκα ή ρσξίο. Ηζρπξίδεηαη εμαλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε. Καηέθπγε ζην Σ.ΔΠ.Δ. γηα λα ηεο απνδνζνύλ από ηνλ θαηαγγειιόκελν θάπνηεο ρξεκαηηθέο νθεηιέο πνπ εθθξεκνύζαλ, όπσο θαη έγηλε. Τν Σ.ΔΠ.Δ. πξνώζεζε ηελ ππόζεζε, σο πξνο ην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο, ζην ΣηΠ. Ο ΣηΠ ηεο δήηεζε λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε. Απηό δελ έγηλε θαη ε ππόζεζε ηέζεθε ζην αξρείν.

19 Η εμπειπία ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη ζε θέμαηα ζεξοςαλικήρ παπενόσληζηρ : παπαδείγμαηα Ζ αλαθεξόκελε εξγάδεηαη σο ηακίαο ζε θαηάζηεκα πνπ αλήθεη ζε αιπζίδα κε αζιεηηθά είδε θαη θαηήγγεηιε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ηεο δέρηεθε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε, ιεθηηθή θαη κε ρεηξνλνκίεο, από ηνλ πεξηθεξεηαθό δ/ληή ησλ θαηαζηεκάησλ. Πξνζέθπγε ζην ΣΔΠΔ, ν νπνίνο απεπζύλζεθε ζηνλ ΣηΠ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα παξεπξεζεί ζηε ζπδήηεζε ηεο εξγαηηθήο δηαθνξάο. Ο θαηαγγειιόκελνο ππέβαιε παξαίηεζε γηα ιόγνπο επζημίαο, ε νπνία θαη έγηλε δεθηή. Ζ αλαθεξόκελε ζπλερίδεη ηελ εξγαζία ηεο θαλνληθά Ζ αλαθεξόκελε θαηαγγέιιεη όηη ν εξγνδόηεο ηεο ηελ παξελνρινύζε ζεμνπαιηθά θαη ηεο αζθνύζε ζσκαηηθή βία ελ ώξα εξγαζίαο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή λα ππνζηεί ζσκαηηθέο θαθώζεηο, λα θνξέζεη θνιάξν θαη κία κέξα κεηά, αθνύ ινγνκάρεζαλ έληνλα, ηελ απέιπζε. Ο ΣηΠ ηεο δήηεζε λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε. Απηό δελ έγηλε θαη ε ππόζεζε ηέζεθε ζην αξρείν

20 Η εμπειπία ηος Σςνηγόπος ηος Πολίηη ζε θέμαηα ζεξοςαλικήρ παπενόσληζηρ: διαπιζηώζειρ Ζ δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ γηα ζ.π. πξνζθξνύεη ζηελ έιιεηςε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ Γπζθνιία εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηεο δηάηαμεο γηα ηελ αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απόδεημεο Σηόρνο ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ ΣηΠ είλαη ε απνθαηάζηαζε ελόο αμηνπξεπνύο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε

Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Αξ. Φαθ.: Α.Κ.Ρ 40/2007 Λεπθωζία, 16 Ννεκβξίνπ 2007 2 1.- Ζ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ : Η ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Θεόδωρος Γ. Σιδηρόποσλος Δικηγόρος, LLM 1. Υπερημερία δανειζηή Ο όξνο «ππεξεκεξία ηνπ δαλεηζηή» δειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ν δαλεηζηήο όηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 02-02-2007. Κύξηνη,

Αζήλα, 02-02-2007. Κύξηνη, Αζήλα, 02-02-2007 Κύξηνη, ρεηηθά κε ην εξώηεκα πνπ κνπ απεπζύλαηε, εάλ νη Γηαηξνί θιάδνπ Ε..Τ. λνκηκνπνηνύληαη ζηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γηα επίζρεζε εξγαζίαο, έρσ λα παξαηεξήζσ ηα εμήο: 1. Σν Κξάηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα