Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) mil Ν. 31(III)/2004 Αρ. 3851, Ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την Ατελή Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Προοίμιο! Αριθμός 31(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΙΔΗ μέσα στις υποχρεώσεις *της- Κυπριακής Δημοκρατίας, για εναρμ^νίσ^ είναι και ή προσχώρηση της στο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα Τμήματα II και IV και τα Παραρτήματα Π, Στ, Ζ και Η του υπό αναφορά Πρωτοκόλλου, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21 Απριλίου 2004, ενέκρινε την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την ατελή εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα Τμήματα του II και IV και τα Παραρτήματα του Π, Στ, Ζ και-η. Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την /^τελή βσαγωγή ]^ντικειμένων εκπαιδευτικού, ξτπστημονικού ή Μορφωτικού Υαρακτήρα, (Κυρωπκός) Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο:- «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας, το οποίο διαλαμβάνει για την ατελή εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε.στις 26

2 3042 Νοεμβρίου 1976 «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία για την εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, η οποία. υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου 1950 από τη Γενική Διάσκεψη της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών. Κύρωση. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο. Πρωτόκολλο JT& Σ^μφωνίας_γ^α την εισαγωγής αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα,. με εξαίρεση τα Τμήματα II και IV και τα Παραρτήματα Π, Στ, Ζ και Η του υπό αναφορά Πρωτοκόλλου. Πίνακας. 4. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα, που επισυνάπτεται στον παρόντα Νόμο. ΠΙΝΑΚΑΣ ' '. (άρθρο 4)

3 ρωτοκυλλα της. Συμφωνίας για την Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού, - Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα ""'-'". -..-^:,.;;.-.. ΤΛ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ στη συμφωνία. για την εισαγο)γή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα η οποία υιοθετήθηκε από τη γεν$ ή διάσκεψη της Οργανώσεως των. Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, κατά την πέμπτη συνοδό της, η οποία έγινε στη Φλωρεντία το ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αρχές στις οποίες βασίζεται.,η συμφωνία tαυτή.^''ίίκ'κ:.'., κάλουμένιι.:"συμφ(όνί(γ;' ΐΐ.; :-ϊ^ΐ&ί ' ~i : *&W?^ 0SU~' ^-&%>ΐ νφ-^ '-^^ντ^. " '~i:^(x^tb:^. ' " "ότι :ί '-η ν " ; σνμφώνία : αυτή αποδείχθηκε^ ;απρτελεσματικύ ^όργανο j.ym;g την;: ; Κ(ΐτάργηση ;των'. '.' '. τελωνειακών φραγμών::και: τη :: :μείώση των λοιπών" οικονομικών;.πέρκιρί^μοιν- οι οποίοι ^^Η«3Τ λ ; ού = ν ώ ε^^ ότι πάντως,-κατά το τέταρτο του αιώνα που ακολούθησε την υιοθέτηση της συμφωνίας.-οι πραγματοποιηθείσες τεχνικές πρόοδοι μετέβαλαν τον τρόπο μεταδόσεως «πληροφοριών 7 κίϊγ" γνώσεων, που αποτελεί τον βασικό σκοπό της συμφωνίας αυτήςότι εξάλλου, κατά την περίοδο αυτήν, η εξέλιξη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου επέφερε γενικά αύξηση στην ελευθερία των συναλλαγών-'" -' ότι από τότε πού υιοθετήθηκε η συμφωνία, η διεθνής κατάσταση μεταβλήθηκε ουσιωδώς από το γεγονός της αναπτύξεως τής διεθνούς κοινότητας, λόγω ιδίως της ανεξαρτητοποιήσεως πολλών κρατώνότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες των υπό ανάπτυξη χωρών, προκειμένου να τους δοθεί ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στη μόρφωση. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις διατάξεις της συνθήκης περί των μέτρων για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της αθέμιτης εξαγωγής, εισαγωγής και μεταβιβάσεως της.κυριότητας μορφωτικών αγαθών, η οποία υιοθετήθηκε από τη γενική διάσκεψη της UNESCO το καθώς και τις διατάξεις της συνθήκης για την προστασία της παγκόσμιας μορφωτικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία υιοθετήθηκε από τη γενική αυτής διάσκεψη τύ 1972, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ εξάλλου τις τελωνειακές συμβάσεις τις συναφθείσες υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας με τη συνδρομή της Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, στον τομέα προσωρινής εισαγωγής αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι πρέπει να θεσπισθούν νέες διατάξεις και ότι τέτοιες διατάξεις θα συντελέσουν περισσότερο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της εκπαιδεύσεοκ. της επιστήμης και της μορφώσεως, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις βάσεις της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το ψήφισμα 4112 το οποίο υιοθετήθηκε από τη γενική διάσκεψη της UNESCO κατά τη δέκατη όγδοη συνοδό της,

4 3044 ΛΠΙ-ΦΛϋΙΣΛΝΤΛ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Ι Ι. ία -συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν στα αντικείμενα %oy αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, Δ και Ε καθώς και. όταν τα παραρτήματα αυτά όεν^ αποτελούν αντικείμενο δηλώσεως δυνάμει της παραγράφου 16 περίπτωση α) κατωτέρω, στα παραρτήματα ΓΙ, ΣΤ, Ζ και Η του παρόντος πρωτοκόλλου, την ατέλεια ως προς τους δασμούς και τις λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, ή επ' ευκαιρία της εισαγωγής, ηΐ οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της συμφωνίας, εφ' όσον τα αντικείμενα 1 αυτά ανταποκρίνονται στις καθοριζόμενες από τα παραρτήματα συτά προϋποθέσεις καιείναι προϊόντα άλλου συμβαλλόμενου κράτους. ' " : :'-Γ'" "" : :; '" '- -' "' ' ; " :; * ; 2. Οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζουν ταί συμβαλλόμενα κράτη να εισπράττουν για τα εισαγόμενα ανηκείμενα; ;,;. α) "φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως, πού εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή μεταγενέστερα, υπό τον όρο ότι δεν είναι, ανώτερες από τις επιβαλλόμενες, αμέσως ή εμμέσο>ς. σε παρόμοια εθνικά προϊόνταβ) τέλη και επιβαρύνσεις, εκτός από τους τελωνειακούς δασμούς, που εισπράττονται από τις κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές κατά την εισαγωγή ή επ' ευκαιρία αυτής, υπό τον όρο ότι περιορίζονται στο κατά προσέγγιση κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών και ότι δεν'αποτελούν έμμεση προστασία των εθνικών προϊόντων, ή φόρους ταμιευτικού χαρακτήρα κατά την εισαγωγή. II 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 περίπτωση α) του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να μ^.ν εισπράττουν για τα κατωτέρω αντικείμενα φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως που-εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή μεταγενέστερα: α) βιβλία ή δημοσιεύματα προοριζόμενα για τις προβλεπόμενες -την παράγραφο :> του παρόντος πρωτοκόλλου βιβλιοθήκεςβ) επίσημα κοινοβουλευτικά ή διοικητικά έντυπα δημοσιευόμενα, στη χώρα καταγωγής τουςγ) βιβλία και δημοσιεύματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικών οργάνων αυτού- 6). βιβλία και δημοσιεύματα τα οποία παραλαμβάνονται από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, και τα οποία διανέμονται δωρεάν με τη φροντίδα της ή υπό τον έλεγχο της, μη δυνάμενα να αποτελέσουν αντικείμενο πωλήσεωςε) δημοσιεύματα προοριζόμενα για την ενίσχυση του τουρισμού έξω από τη χώρα εισαγωγής, αποστελλόμενα και διανεμόμενα δωρεάν-

5 3045 στ) αντικείμενα προοριζόμενα για τυφλούς και λοιπά φυσικώς ή διανοητικώς ανάπηρα πρόσωπα: i) βιβλία, δημοσιεύματα και έντυπα κάθε είδους με ανάγλυφους χαρακτήρες για τυφλούςii) άλλα αντικείμενα ειδικώς επινοηοέντα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή μορφωτική πρόοδο των τυφλών και λοιπών φυσικές ή διανοητικώς αναπήρων προσώπων, τα οποία εισάγονται απευθείας από ιδρύματα KUI οργανισμούς που εξασφαλίζουν στα πρόσωπα αυτά την εκπαίδευση τους ή παρέχουν σε αυτά συνδρομή, και είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς...:.'./ ' "'HI' -"..Ζ " "'" 4. "Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να μην εισπράττουν για τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αντικείμενα και υλικά δασμούς, επιβαρύνσεις κΐίτά την εξαγωγή, ή επ* ευκαιρία της εξαγωγής, και άλλους εσα>τερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως που εισπράττονται για τα αντικείμενα και τα υλικά αυτά όταν προορίζονται να εξαχθούν σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη. IV 5. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν τη χορήγηση συναλλάγματος και/ή των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται στο άρθρο II παράγραφος! της συμφωνίας κατά την εισαγωγή των κατωτέρω αντικειμένων: α) βιβλίων και δημοσιευμάτων προοριζομένων για δημόσιες βιβλιοθήκες χρήσεως, ήτοι: i) εθνικές βιβλιοθήκες και λοιπές κεντρικές βιβλιοθήκες έρευναςii) πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, γενικές και ειδικές, περιλαμβανομένου των βιβλιοθηκών πανεπιστημίων, των βιβλιοθηκών πανεπιστημιακών κολλεγίων, των βιβλιοθηκών ινστιτούτων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών ελεύθερων για το κοινόiii) δημόσιες βιβλιοθήκεςiv) σχολικές βιβλιοθήκες- ν) ειδικής φύσεως βιβλιοθήκες, στην υπηρεσία ομάδας αναγνωστών αποτελούντων μια ολότητα, που έχουν ειδικά και προσδιοριζόμενα αντικείμενα ενδιαφέροντος, όπως οι βιβλιοθήκες κυβερνητικής υπηρεσίας, βιβλιοθήκες δημόσιας διοικήσεως, οι βιβλιοθήκες επιχειρήσεων και οι βιβλιοθήκες επαγγελματικών ενώσεων-

6 3046 vij βιβλιοθήκες για αναπήρους και για πρόσωπα μη δυνάμενα να μετακινηθούν, όπως οι βιβλιοθήκες για τυφλούς, οι βιβλιοθήκες για νοσοκομεία και οι βιβλιοθήκες φυλακώνvii) βιβλιοθήκες μουσικής^ περιλαμβανομένων και των δισκοθηκών- β) βιβλίων που επιλέγονται ή συνιστώνται ο>ς εγχειρίδια για ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και που εισάγονται από τα ιδρύματα αυτά- -_- = γ) βιβλίων σε ξένες γλώσσες, με εξαίρεση των βιβλίων στην'ή στις κύριες εθνικές;^ γλώσσες της χώρας εισαγωγής- -...:.. " -;-,. δ) '.ταινιών,» διαφανειών,:;- ταινιών -video '' ν''κ«\?^ϊ ήχογρΐφήο^ών^ ^έκπαιθ^τίη:όυλ". επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, εισαγομένων; από;: υργύνισμόύς έχοντες? : έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να. εισάγουν τα αντικείμενα ν;.-- ^:-1,ψ<φτά- ατελώς. - *~".:"*'" *' " "=- "-.-.;;;uv. V 6. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν τη χορήγηση των προβλεπομένων στο άρθρο III της συμφωνίας διευκολύνσεων στα υλικά και τους εξοπλισμούς που εισάγονται αποκλειστικά για να εκτεθούν στα πλαίσια δημοσίας εκθέσεως αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής και που προορίζονται στη συνέχεια να έπανεξαχθούν. _ 7: Καμία διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζει τις αρχές της χώρας εισαγωγής να λάβουν τα αναγκαία "μέτρα προκειμένου vu εξασφαλίσουν ότι τα ανωτέρω υλικά και εξοπλισμοί θα έπανεξαχθούν πραγματικά, μετά το τέλος της εκθέσεως. >'. Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν: α) να επεκτείνουν τις διατάξεις του άρθρου IV της συμφωνίας στην εισαγωγή των προβλεπομένων στο παρόν πρωτόκολλο αντικειμένωνβ) να ενισχύσουν με τα κατάλληλα μέτρα την κυκλοφορία και διανομή των αντικειμένων και υλικών εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα που παράγονται στις υπό ανάπτυξη χώρες. νπ 9. Με καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δε χάνεται το δικαίωμα των συμβαλλομένων κρατών να λαμβάνουν μέτρα, δυνάμει των εθνικών τους νομοθεσιών, για να απαγορεύσουν ή περιορίσουν την εισαγωγή, ή την κυκλοφορία μετά την εισαγωγή τους,

7 3047 ορισμέν<ον αντικειμένων για λόγους που σχετίζονται αμέσως μ»", την 'εθνική ασφάλεια. τ(ί ήθη ή τη δημόσια τάξη του συμβαλλόμενου κράτους. 10. Ι Ιαρ' όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μία υπό ανάπτυξη χώρα. η οποία έχει καθορισθεί ως τέτοια κατά πρακτική παγιωυυ.ίσα από τη Γενική Συνέλευση τω%> ΙΙνωμένων ΠΟνών και η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος πρωτοκόλλου. Λύναται να αναστέλλει ή περιορίζει τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το πρωτόκολλο αυτό KUI οι οποίες αφορούν την εισαγωγή κάθε αντικειμένου ή υλικού, εφ' όσον τέτοια, εισαγωγή επιφέρει ή απειλεί να επιφέρει σοβαρή βλάβη στη νεοϊδρυόμενη εγχώρια βιομηχανία της'.υπό ανάπτυξη αυτής χώρας. II εν λόγο) χώρα Ou εφαρμόσει το μέτρο αυτό κατά τρόπο μη επιτρέποντα διακρίσεις. Θα πληροφορήσει τον Γενικό Διευθυντή'] : της Οργανώσεως : ίων ΗνωμένωνΕθνών για. την Γ.κπαίόευση. την- Ηπιστήμη και.τη..:. Μόρφωση, για. κάθε μέτρο τέτοιας φύσεως πριν τεθεί σε ισχύ, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό.,. και ο Γενικός Διευθυντής της Οργανώσεως των Ηντομένιον ΚΟνών για την Εκπαίδευση, την Ηπιστήμη και τη Μόρφωση, θα πληροφορήσεισχετικά όλα^τα Γ JTJlμ^.g2^UA.C^^^εpη. 'ϊpυ... : ^^πρ^όώκτόλλου. -' '- " " > *.-:- ' : ".- '- ;- -" "" " 1 Ι. Το παρόν πρωτόκολλο δεν θα ηδύνατο να θίξει ή να επιφέρει τροποποιήσεις στους νόμους ι και κανονισμούς ενός συμβαλλόμενου κράτους, ή στις συνθήκες, συμβάσεις, συμφωνίες ή προκηρύξεις τις οποίες το συμβαλλόμενο κράτος θα είχε υπογράψει, όσον αφορά την προστασία του συγγραφικού δικαιώματος ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων KUI των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των βιομηχανικών σημάτων.../ 12. Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν vu. προσφύγουν στην οδό των διαπραγματεύσεων ή της συνδιαλλαγής προκειμένου να ρυθμίσουν κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων προηγουμένων συμβάσεων, τις οποίες τα κράτη αυτά θα είχαν προσυπογράψει, περί διακανονισμού των μεταξύ τους διαφορών. 1..ί. 1κ περίπτωση αμφισβητήσεως, μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, για τον εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή μορφωτικό χαρακτήρα ^εισαγόμενου αντικειμένου, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται, με κοινή συμφωνία, να ζητήσουν τη συμβουλευτική γνώμη του Γενικού Διευθυντού της Οργανώσεως των Ηνωμένων ΓΟνών για την Εκπαίδευση, την Ι:.πιστήμη και τη Μόρφωση. VIII ί 4. α) Το παρόν πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θα φέρει τη σημερινή ημερομηνία και θα παραμείνει ανοικτό για υπογραφή από κάθε κράτος μέρος της συμφωνίας καθώς και από τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις, υπό τον όρο ότι όλα τα Κράτη μέλη που τις συνιστούν είναι επίσης μέρη του πρωτοκόλλου αυτού. Οι όροι "κράτος" ή "χώρα" οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο ή στο πρωτόκολλο το προβλεπόμενο στην παράγραφο 18, θεωρούνται ότι αναφέρονται επίσης, εφ' όσον προκύπτει από τα συμφραζόμενα, στις τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις και, σε όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους προκειμένου περί του πεδίου εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, στο σύνολα των εδαφών των Κρατών μελών που τις αποτελούν και όχι στο έδαφος καθενός από τα κράτη αυτά.

8 3048 Ηυνόητο είναι ότι, όταν γίνουν συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος προντοκύλλου. οι τελωνειακές ή οικονομικές αυτές ενώσεις θα εφαρμόζουν.ομοίως τις διατάξεις της πυμιφωνίας στην ίδια βάση. η οποία προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, όσον αφορά το πρωτόκολλο. - β) ΙΌ παρόν πρωτόκολλο Ou υποβληθεί για. επικύρωση ή αποδοχή-στα κράτη που τ «* υπέγραψαν m^pipiovu με τη συνταγματική τους διαδικασία. γ) Οι πράξεις επικυρώσεως ή αποδοχής θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του,. Οργανισμοί) Ηνωμένο)ν ΗΟνών.,:,,,. :..χ,:χ~χ--: 15. u) Στο παρόν πρωτόκολλο δύνανται να προσχοίρήσουν. τά, προβλεπόμενα ; :;: : στην^^ παράγραφο 14 περίπτ(οση α) του παρόντος πρωτοκόλλου κράτη που ήε\;_οπέγρύ\ ιαν^ρ_^γ nupov πρωτόκολλο."."."."'-." ".. ; : /- '. '- '"?ί>^ν^, Γ -β-)- -!4-ϊΕί : κ-)θχώρησή θα πραγματοποιηθείτε κατάθεση ''νομότυπου εγγραφουΐττϊίΐπ "δνικο'τ'ΐ 1 "ραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. '":;:?<!: 10. α) Ία προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 περίπτωση α) του παρόντος πρωτοκόλλου χ κράτη θα δύνανται κατά το χρόνο της υπογραφής, της επικυρώσεως, της αποδοχής ή της προσχωρήσεως να δηλώσουν ότι δε θα δεσμεύονται από. το τμήμα II, το τμήμα IV. το παράρτημα Γ 1, το παράρτημα ΣΤ, το παράρτημα Ζ και το παράρτημα Η. ή από ένα οποιοδήποτε από τα τμήματα αυτά ή παραρτήματα. Δύνανται επίσης να δηλώσουν ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1 μόνο απέναντι στα κράτη μέλ,η τα οποία επίσης αποδέχθηκαν το παράρτημα αυτό. β) Κάθε συμβαλλόμενο κράτος το οποίο προέβη σε τέτοια δήλωση δύναται ο'νά πάσα στιγμή να ανακαλέσει αυτήν, εν όλω ή εν μέρει, με γνωστοποίηση που απευθύνειαι στον. Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθορίζοντας την ημερομηνία από την οποία η ανάκληση αυτή αρχίζει να ισχύει. γ) Τα κράτη τα οποία έχουν δηλώσει σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1. θα δεσμεύονται υποχρεοηικά από το παράρτημα Γ2. Αυτά που θα έχουν δηλώσει ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1 παρά μόνο απέναντι στα Κράτη μέλη τα οποία αποδέχθηκαν το παράρτημα αυτό. δεσμεύονται υποχοεωτικά ar.o το παράρτημα Γ 2 απέναντι στα συμβαλλόμενα κράτη τα οποία δε θα έχουν αποδεχθεί το παράρτημα ΓΙ. 17. α) Το παρόν πρωτόκολλο 6α αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία καταθέσεως της πέμπτης πράξεως επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, στον Γενικό Γραμματέα των Ι Ινωμένο)ν Εθνών. β) Για κάθε άλλο κράτος, θα αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία καταθέσεως της πράξεως επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχοιρήσεώς του. γ) Ένα μήνα το αργότερο μετά την εκπνοή των προβλεπόμενων στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου προθεσμιών, τα συμβαλλόμενα κράτη μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου θα διαβιβάσουν προς την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση έκθεση για τα μέτρα τα οποία θα έχουν λάβει προκειμένου να έχει τούτο πλήρη εφαρμογή.

9 3049 ο) II Οργάνωση των Ι Ινωμένων Εθνών για την Ι κπ;ίίδευση. την Ιίπιστήμη KUI τη Μύρφ(οση διαβίβαζα την έκθεση αυτή σε όλα τα κράτη μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. Ι Χ, Ίο πρωτόκολλο που i:ivui προσαρτημένο στη συμφωνία και αποτελεί ενιαίο τμήμα της. όπως προβλέπεται στο άρθρο XVII της συμφωνίας αυτής, αποτελεί ομοϊ(!>ς ενικίι» τμήμα του παρόντος πρωτοκόλλου και εφαρμόζεται για τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από αυτό και γι«-τμ προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. 1 ι λ α) Μετά την.εκπνοή προθεσμίας δύο ετών από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ το παρόν πρωτόκολλο, κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα δύναται να καταγγείλει το προιτόκολλο αυτό με πράξη που θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ι Ινωμένων ΗΟνών..':"'"' '' ~:." '/: ' ' '- '. -' ' :'" β) II καταγγελία αποκτά ισχύ ένα έτος μετά την αποδοχή του εγγράφου της καταγγελίας. ^.,^^ΐέατίΐγ^ καταγγελία του παρόντος πρωτοκόλλου. με^τ^άρθρο XIV αυτής,' θα συνεπιφέρει 20. Ο Γενικός Γραμματέας* ~τόύ"όργανισμού Ηνωμένων Γυνών θα πληροφορεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 περίπτωση α) κράτη, καθώς και την Οργάντοση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, για την κατάθεση όλων των πράξεων επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχιορήσεως οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους!4 και 15, για τις δηλώσει? που έγιναν ή ανακλήθηκαν ουνάμει της παραγράφου 16. για τις ημερομηνίες θέσεως σε ισχύ του πρωτοκόλλου αυτού, κατ" εφαρμογή της παραγράφου 17 περιπτώσεις α) και β), καθώς και για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 19 καταγγελίες. 2!. α) Το παρόν πρωτόκολλο θα δύναται να αναθεωρηθεί από τη γενική διάσκεψη της Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την.επιστήμη και τη Μόρφωση. Π αναθεώρηση δε θα δεσμεύει παρά μόνο τα 'κράτη τα orrcic θα καταστούν μέρη : : αναθεωρημένου πρωτοκόλλου. β) Σε περίπτωση κατά την οποία η γενική διάσκεψη- Uu υιοθετούσε νέο πρωτόκολλο -» οποίο θα αναθεωρεί ολικώς ή μερικώς το παρόν πρωτόκολλο, κα: εφ' όσον το vco πρωτόκολλο δεν ορίζει άλλως, θα έπαυε να'είναι ανοικτό γχα υπογραφή, ε-ίικύρω ". αποδοχή ή προσχώρηση, από της ημερομηνίας θέσεως σε :-χύ του νέου αναύεφρημέν.υ πρωτοκόλλου. / 22. Το παρόν πρωτόκολ/.ο δεν τροποποιεί σε κανένα σημείο τη συμφωνία. 23. Τα παραρτήματα Α, Β, Γ 1. Γ 2, Δ. Ε, ΣΤ, 2 και Η αποτελούν ενιαίο τμήμα του πρωτοκόλλου αυτού. 24. Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρωτόκολλο θα καταχωρηθεί από τον Γενικό ραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων.Εθνών KUTO την ημερομηνία θέσεως του σε ισχύ.εις πίστωση των ανωτέρα), οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο εξ ονόματος των αντιστοίχων κυβερνήσεων τους..

10 3050 ΠΑΡΑΡΤ-ΗΜ//Λ ^ βιβλία, δημοσιεύματα και έγγραφα i) ΙΒφλία τυπωμένα, οποιαδήποτε και αν είναι η γλώσσα στην οποία έχουν τυπωθεί κα( ανεξάρτητα από τιι σπουδαιότητα των εικονογραφήσαον που περιέχουν. περιλαμβανομένων και:. - ' ".. '. α) των πολυτελών εκδόσεων- (1) των τυπωμένων στό εξωτερικό βιβλίων με βάση χειρόγραφο ενός συγγραφέα'';" που διαμένει στη χώρα εισαγωγής- :,,...-;_». -.. :Τ Ά(: ' ' " ' ~"'-'~ :? : '~ :ί ' : γ) ίων λευκο)μάτων για ιχνογράφηση ή χροιματισμό ποι> προορίζονται για παιδιά-ν.ss^s^^ojv^ji^tso^ που' προορίζονται για μαθητές, τα '. οποία, εκτός από το τυπωμένο κείμενο, περιέχουν κενά τα οποία οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν- " """' κ) ' των συλλογών προβλημάτων σταυρολέξων που περιέχουν τυπωμένο κείμεν'υστ) των μεμονωμένων εικόνων και τυπωμένων σελίδων υπό μορφή φυλλαδίων μεμονωμένων ή δεμένων και των δοκιμίων σε χαρτί ή ταινίες των προοριζομένων για την παραγωγή βιβλίων. iij Έγγραφα ή εκθέσεις τυπωμένες, μη εμπορικού χαρακτήρα. in) Μικροαναπαραγωγή των προβλεπομένων στα εδάφια i) και ii) του παρόντος παραρτήματος αντικειμένων,. καθώς και μικροαναπαραγωγές των προβλεπομένων στα εδάφια i) έως vi) του παραρτήματος Α της συμφωνίας αντικειμένων. iv) Κατάλογοι ταινιών, ηχογραφήσεων, ή κάθε άλλου οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα. ν) Χάρτες αφορώντες επιστημονικούς τομείς, όπως γεωλογία, ζωολογία, βοτανική, ορυκτολογία, παλαιοντολογία, αρχαιολογία, εθνολογία, μετεωρολογία, κλιματολογία και γεωφυσική, καθώς και διαγράμματα μετεωρολογικά και γεωφυσικά. vi) Σχεδιαγράμματα και σχέδια αρχιτεκτονικά, βιομηχανικά ή τεχνικά κάι αναπαραγωγές αυτών. vii) Διαφημιστικό υλικό βιβλιογραφικής πληροφορήσεως προοριζόμενο να διανεμηθεί δωρεάν.

11 3051 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) Έργα τέχνης και αντικείμενα συλλογών εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικοί') χαρακτήρα i) 'Κργα ζον/ραφικής και σχέδια, ανεξάρτητα από την ύλη πάνο; στην οποία έχουν εκτελεσθεί καθ' ολοκληρίαν με το χέρι, περιλαμβανομένων και των με το χέρι εκτελουμένων αντιγράφων, με εξαίρεση των βίομηχανικώς κατασκευασμένων διακοσμημένων αντικειμένων. \i) r Πρωτότυπα έργατέχ^ κεραμεντικακαι μώ<^κά σε cpfjo.. iii) Αντικείμενα συλλογών και αντικείμενα τέχνης προοριζόμενα για μουσεία, εκθέσεις και λοιπά ιδρύματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής-για να παρα^μβάνουντα^ο^ι^

12 3052 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ > -... Οπτικοακουστικό υλικό. i) Ί'αινίες(2), ταινίες με μη κινούμενες εικόνες (lilmstrips). μικροαναπαραγωγές KUI. φωτογραφικές διαφάνειες. ii) Ηχογραφήσεις.. iiij Υποδείγματα, μακέτες και πίνακες τοίχου εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση των μακετών-παιγνιδίών. iv)' Λοιπό οπτικοακουστικό υλικό, όπως:.. " α) ταινίες video, ταινίες cinescope, δίσκοι video, video-γράμματα, και- λοιπές'' - μορφές εγγραφής ήχου και εικόνων- β) - μικρό κάρτες, μικροδελτία (microfiches) και μαγνητικά ή άλλα μέσα "" ' * αποθηκεύσεως πληροφοριών, χρησιμοποιούμενα από τις υπηρεσίες πληροφορήσεως και τεκμηριώσεως μέσω υπολογιστώνγ) υλικό προγραμματισμένης εκπαιδεύσεως, συχνά υπό μορφή εκθετηρίων, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο υλικό, περιλαμβανομένου του υλικού υπό μορφή οπτικών (video) κασετών και ακουστικών (audio) κασετώνδ) διαφάνειες, περιλαμβανομένων και των προοριζομένων για απευθείας προβολή ή ανάγνωση πάνω σε οπτική συσκευήε) "ολογράμματα για προβολή με ακτίνες λέιζερ (laser)- στ) μακέτες ή οπτικά υποδείγματα σε σμικρογραφία αφηρημένων εννοιών, όπως μοριακές δομές ή μαθηματικοί τύποιζ) παιγνίδια με συνδυασμό πολλαπλών μέσων μαθήσεως (multimcdia)- η) τουριστικό διαφημιστικό υλικό, περιλαμβανομένου και το προερχόμενου από ιδιοιτικές επιχειρήσεις, με το οποίο προσκαλείται το κοινό να πραγματοποιήσει ταξίδια έξω από τη χώρα εισαγωγής. (Οι προβλεπόμενες στο παρόν παράρτημα Γ Ι απαλλαγές δεν εφαρμόζονται για τα ακόλουθα αντικείμενα: α) παρθένα υποθέματα μικροαναπαραγωγών και παρθένα υποθέματα οπτικών και ακουστικών εγγραφών καθώς και οι ειδικές συσκευασίες αυτών, όπως κασέτες, περιβλήματα και πηνία-: " β) οπτικές και ακουστικές εγγραφές, με εξαίρεση το διαφημιστικό τουριστικό υλικό το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο iv) περίπτωση η), οι οποίες παράγονται κυρίως για εμπορικές διαφημίσεις από ιδιωτική εμπορική επιχείρηση ή για λογαριασμό της- -

13 3053 γ) οπτικές και ακουστικές εγγραφές στις οποίες η διαφήμιση υπερβαίνει το 25% της διαρκείας. Στην περίπτωση του προβλεπομένου στο εδάφιο iv) περίπτωση η) υλικού τουριστικής διαφημίσεως, το ποσοστό τούτο αφορά μόνο την ιδιωτική εμπορική διαφήμιση.)

14 3054 napapthm.^rj)'. ".. Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφευτικού χ«ρ«κτήμα Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, υπό την κπιφύλαξη ότι εισάγεται από οργανισμούς (περιλαμβανομένων και, των οργανισμών, ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως, κατά την κρίση της χώρας εισαγωγής) ή από κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα ή ένωση που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας; εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα είδη αυτά ατελώς jj υπό την επιφύλαξη ότι προέρχεται; από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή από ένα από τα ειδικά όργανα αυτού, όπως:;.. ', ^ ν Ί) ταινίες, ταινίες μκ μη κινούμενες εικόνες (filmstrips), μικροταινίες και φωτογραφικές, διαφάνειες- -.._., :.:...:. - ; <"' * ' ^" '''/ '. :." ' " ' ' ". ' ' ' ;-.'; : ' - : : ' : "' "^: Π) ; ταινίεςχπικαίρων^^υ^^^η^χι}^ου παρθυσίάξ υν γεγονότα έπΐκ^ρώ'κατα το χρόνο ^γ^-χισαγώγής'^και που εισάγονται προς αναπαραγωγή, είτε υπό μορφή αρνητικών εκτεθέντων στο φως και εμφανισθέντων είτε υπό μορφή θετικών εκτυπωθέντων και εμφανισθέντων, της ατέλειας δυναμένης να περιορισθεί σε δύο αντίτυπα ανά θέμα-, Γ'.;-.,; iii) ταινίες αρχείων (βουβές ή όχι) προοριζόμενες να συνοδεύουν ταινίες επικαίρωνίν) διασκεδαστικές ταινίες αρμόζουσες ιδίως σε παιδιά και νέουςν ) ηχογραφήσειςvi) ' ταινίες video, ταινίες-cinescope. δίσκοι video, video-γράμματα και λοιπές μορφές εγ /ράφτ\ς ήχου και εικόνων- * ' >' vii) μικροκάρτες, μικροδελτία (microfiches) και μαγνητικά ή άλλα μέσα αποθηκεύσεως πληροφοριών χρησιμοποιούμενα από τις υπηρεσίες' πληροφορήσεως και τεκμηριώσεως μέσω υπολογιστώνviii) υλικό προγραμματισμένης εκπαιδεύσεως, συχνά υπό τη μορφή εκθετηρίων, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο υλικό, περιλαμβανομένου του υλικού υπό μορφή οπτικών (video) κασετών και ακουστικών (audio) κασετώνix). διαφάνειες, περιλαμβανομένων και των προοριζομένων για απευθείας προβολή ή : ανάγνωση πάνω σε οπτική συσκευήx) ολογράμματα για προβολή με ακτίνες λέιζερ (laser)- xi) μακέτες ή οπτικά υποδείγματα σε σμικρογραφία αφηρημένων εννοιών, όπως μοριακές δομές ή μαθηματικοί τύποιχϊί) παιγνίδια με συνδυασμό πολλαπλών μέσων μαθήσεως (multimedia).

15 3055 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Δ) Όργανα και επιστημονικές συσκευές i) Όργανα και επιστημονικές'συσκευές, υπό την επιφύλαξη; α) ότι προορίζονται για επιστημονικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς και χρησιμοποιούνται για: σκοπούς μη εμπορικούς, υπό τον έλεγχο και υπ' ευθύνη των ιδρυμάτων αυτών-' ' ::<& β) ; f ότι όργανα ή συσκευές ισοδύναμης επιστημονικής αξίας δεν^κατασκευάζόνται,.,..,;.,:,., προς το.παρόν στη χώρα εισαγωγής , «.-=..-»,_, ? >-^--r--=-"- -χ ;'%5ί;Τ ν ν ; επιστημονικές συσκευές, εφ' όσον τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα-αυτά εισάγονται συγχρόνως με τα όργανα αυτά ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφ' όσον -αναγνωρίζονται ως προοριζόμενα για όργανα ή συσκευές τα οποία έγιναν δεκτά προηγουμένως ατελώς, ή δύνανται να τύχουν ατέλειας.. iii) Εργαλεία προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση ή την επισκευή επιστημονικών οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία αυτά. εισάγονται συγχρόνως με τα όργανα αυτά ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφ' όσον αναγνωρίζονται ως προοριζόμενα για όργανα ή συσκευές τα οποία έγιναν δεκτά προηγουμένως ατελώς, ή δύνανται να τύχουν ατέλειας, και εφ' όσον εξάλλου στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται εργαλεία ισοδύναμης επιστημον -' ; αξίας.

16 3056 ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ(Ε7 Αντικείμενα προοριζόμενα για τυφλούς και λοιπά.ανάπηρα πρόσωπα i) (Όλμ τα ειδικώς επινοηθέντα αντικείμενα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή μορφωτική πρόοδο των τυφλών, εισαγόμενα απευθείας από ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαιδεύσεως τυφλών ή βοηθείας προς τυφλούς, τα οποία έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να. παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς.. περιλαμβανομένων και: α) TCOV. ομιλούντων βιβλίων (δίσκων, κασετών και..λοιπών :. ηχητικών π,...αναπαραγωγών) και βιβλίων με μεγάλουςχαρακτήρεςβ) των ηλεκτροφώνων και συσκευών αναγνώσεως- με κασέτες. επινοήοέντο)ν? ειδικώς ή προσαρμοσμένων για τις ανάγκες-των τυφλών~και λοιπών ανάπηρων, προσώπων και απαραιτήτων προκειμένου να παρακολουθούν τα πρόσωπα αυτά τα ομιλούντα, βιβλίαγ) των συσκευών οι οποίες επιτρέπουν στους τυφλούς και αμβλύωπες να διαβάζουν τα κανονικά έντυπα κείμενα, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές μηχανές προς ανάγνοχτη, οι τηλεμεγενθυντικές συσκευές και τα οπτικά βοηθήματα-. J δ) του εξοπλισμού- του προοριζομένου για τη μηχανική ή αυτόματη παραγωγή ανάγλυφου υλικού (braille) και εγγραφών, όπως π.χ. οι διατρητικές μηχανές και ηλεκτρονικές μηχανές για μεταφορά και εκτύπωση της ανάγλυοης γραφής και οι τερματικοί σταθμοί υπολογιστών με διατάξεις ανάγλυφης παρούσιάσεωςε) του ανάγλυφου χάρτου, μαγνητικών ταινιών και κασετών προοριζομένων για την παραγωγή ανάγλυφων και ομιλούντων βϊβλίωνστ) των βοηθητικών μέσων των προοριζομένων να διευκολύνουν την κινητικότητα των τυφλών, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές συσκευές προσανατολισμού και αναγνωρίσεως εμποδίων και οι λευκές ράβδοιζ) των τεχνικών βοηθητικών μέσων, για την εκπαίδευση, την αναπροσαρμογή και την επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και για την εργασία των τυφλών, όπως π.χ. ανάγλυφα ωρολόγια, ανάγλυφες γραφομηχανές, βοηθητικά παιδαγωγικά μέσα, συσκευές ειδικώς επινοηθείσες για χρήση των τυφλών- \u)/ Όλα τα αντικείμενα τα ειδικώς επινοηθέντα για την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική προαγωγή των άλλων φυσικώς ή διανοητικώς ανάπηρων προσώπων, τα οποία εισάγονται απευθείας από ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαιδεύσεως ή βοηθείας των προσώπων αυτών, τα οποία έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα αντικείμενα.

17 3057 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Αθλητικό υλικό. Αθλητικά είδη προοριζόμενα αποκλειστικά για, αθλητικές ενώσεις ή ομίλους ερασιτεχνών - που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα είδη...,.^\ Λ > ' >' -...-

18 3058 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Όργανα μουσικής και λοιπός μουσικός εξοπλισμός 'Opvcivu μουσικής και? οιπός μουσικός εξοπλισμός προοριζόμενος αποκλειστικά yiu' r μορφωτικά ιδρί>ματα ή μουσικές σχολές που έχουν την έγκριση των αρμοδίων της χώρας εισαγοογής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα μουσικά όργανα και εξοπλισμός. - /

19 3059 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Υλικά κιχι μηχανές γιά την παραγωγή βιβλίων, δημοσιευμάτων KUI εντύπων i) Υλικά για την παραγωγή βιβλίων, δημοσιευμάτων και εντύπων (χαρτομάζα, μεταχειρισμένος χάρτης, χάρτης εφημερίδων και λοιποί χάρτες χρησιμεύοντες. για την εκτύπωση!, μελάνες εκτυπώσεως, κόλλες, κλπ.).. ii) Μηχανές για την επεξεργασία της χαρτομάζας και του χάρτου, μηχανές εκτυπώσεως, και βιβλιοδεσίας, υπό τον όρο ότι στη χωρά εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν> μηχανές ισοδύναμης τεχνικής αξίας.,'. '", ;,.,., (])ηρν^^κ(^^^β^^^^ξ^βψ^^τϊ]ν έκθεση της Επιτροπής του Προγράμματος II κατά ^"' την ; '34η διάσκεψη της ολομέλειας στις 26 Νοεμβρίου (2) Η εισαγωγή ατελώς κινηματογραφικών ταινιών που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανισθεί, προς το σκοπό δημοσίας εμπορικής προβολής ή πωλήσεως, δύναται να περιορισθεί στα αρνητικά, εξυπακουομένου ότι ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις ταινίες (περιλαμβανομένων και των ταινιών επικαίρων) οι οποίες 'εισάγονται ατελώς κατά τους όρους των διατάξεων του παραρτήματος Γ 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μαρούσι, 07-05-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου

N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου Tίτλος : N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου N 3827/2010 (ΦΕΚ Α 30/25.2.2010) Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 35(111) του 2004 ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αριθμός 35(111) του 2004 ΜΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3851, 30.4.2004 3301 Ν. 35(ΙΙΙ)/2004 Ο περί της Συμβάσεως για την Προσωρινή Εισαγωγή (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα