Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) mil Ν. 31(III)/2004 Αρ. 3851, Ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την Ατελή Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Προοίμιο! Αριθμός 31(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΙΔΗ μέσα στις υποχρεώσεις *της- Κυπριακής Δημοκρατίας, για εναρμ^νίσ^ είναι και ή προσχώρηση της στο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα Τμήματα II και IV και τα Παραρτήματα Π, Στ, Ζ και Η του υπό αναφορά Πρωτοκόλλου, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21 Απριλίου 2004, ενέκρινε την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την ατελή εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα Τμήματα του II και IV και τα Παραρτήματα του Π, Στ, Ζ και-η. Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την /^τελή βσαγωγή ]^ντικειμένων εκπαιδευτικού, ξτπστημονικού ή Μορφωτικού Υαρακτήρα, (Κυρωπκός) Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο:- «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας, το οποίο διαλαμβάνει για την ατελή εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε.στις 26

2 3042 Νοεμβρίου 1976 «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία για την εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, η οποία. υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου 1950 από τη Γενική Διάσκεψη της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών. Κύρωση. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο. Πρωτόκολλο JT& Σ^μφωνίας_γ^α την εισαγωγής αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα,. με εξαίρεση τα Τμήματα II και IV και τα Παραρτήματα Π, Στ, Ζ και Η του υπό αναφορά Πρωτοκόλλου. Πίνακας. 4. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα, που επισυνάπτεται στον παρόντα Νόμο. ΠΙΝΑΚΑΣ ' '. (άρθρο 4)

3 ρωτοκυλλα της. Συμφωνίας για την Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού, - Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα ""'-'". -..-^:,.;;.-.. ΤΛ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ στη συμφωνία. για την εισαγο)γή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα η οποία υιοθετήθηκε από τη γεν$ ή διάσκεψη της Οργανώσεως των. Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, κατά την πέμπτη συνοδό της, η οποία έγινε στη Φλωρεντία το ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αρχές στις οποίες βασίζεται.,η συμφωνία tαυτή.^''ίίκ'κ:.'., κάλουμένιι.:"συμφ(όνί(γ;' ΐΐ.; :-ϊ^ΐ&ί ' ~i : *&W?^ 0SU~' ^-&%>ΐ νφ-^ '-^^ντ^. " '~i:^(x^tb:^. ' " "ότι :ί '-η ν " ; σνμφώνία : αυτή αποδείχθηκε^ ;απρτελεσματικύ ^όργανο j.ym;g την;: ; Κ(ΐτάργηση ;των'. '.' '. τελωνειακών φραγμών::και: τη :: :μείώση των λοιπών" οικονομικών;.πέρκιρί^μοιν- οι οποίοι ^^Η«3Τ λ ; ού = ν ώ ε^^ ότι πάντως,-κατά το τέταρτο του αιώνα που ακολούθησε την υιοθέτηση της συμφωνίας.-οι πραγματοποιηθείσες τεχνικές πρόοδοι μετέβαλαν τον τρόπο μεταδόσεως «πληροφοριών 7 κίϊγ" γνώσεων, που αποτελεί τον βασικό σκοπό της συμφωνίας αυτήςότι εξάλλου, κατά την περίοδο αυτήν, η εξέλιξη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου επέφερε γενικά αύξηση στην ελευθερία των συναλλαγών-'" -' ότι από τότε πού υιοθετήθηκε η συμφωνία, η διεθνής κατάσταση μεταβλήθηκε ουσιωδώς από το γεγονός της αναπτύξεως τής διεθνούς κοινότητας, λόγω ιδίως της ανεξαρτητοποιήσεως πολλών κρατώνότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες των υπό ανάπτυξη χωρών, προκειμένου να τους δοθεί ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στη μόρφωση. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις διατάξεις της συνθήκης περί των μέτρων για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της αθέμιτης εξαγωγής, εισαγωγής και μεταβιβάσεως της.κυριότητας μορφωτικών αγαθών, η οποία υιοθετήθηκε από τη γενική διάσκεψη της UNESCO το καθώς και τις διατάξεις της συνθήκης για την προστασία της παγκόσμιας μορφωτικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία υιοθετήθηκε από τη γενική αυτής διάσκεψη τύ 1972, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ εξάλλου τις τελωνειακές συμβάσεις τις συναφθείσες υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας με τη συνδρομή της Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, στον τομέα προσωρινής εισαγωγής αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι πρέπει να θεσπισθούν νέες διατάξεις και ότι τέτοιες διατάξεις θα συντελέσουν περισσότερο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της εκπαιδεύσεοκ. της επιστήμης και της μορφώσεως, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις βάσεις της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το ψήφισμα 4112 το οποίο υιοθετήθηκε από τη γενική διάσκεψη της UNESCO κατά τη δέκατη όγδοη συνοδό της,

4 3044 ΛΠΙ-ΦΛϋΙΣΛΝΤΛ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Ι Ι. ία -συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν στα αντικείμενα %oy αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, Δ και Ε καθώς και. όταν τα παραρτήματα αυτά όεν^ αποτελούν αντικείμενο δηλώσεως δυνάμει της παραγράφου 16 περίπτωση α) κατωτέρω, στα παραρτήματα ΓΙ, ΣΤ, Ζ και Η του παρόντος πρωτοκόλλου, την ατέλεια ως προς τους δασμούς και τις λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, ή επ' ευκαιρία της εισαγωγής, ηΐ οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της συμφωνίας, εφ' όσον τα αντικείμενα 1 αυτά ανταποκρίνονται στις καθοριζόμενες από τα παραρτήματα συτά προϋποθέσεις καιείναι προϊόντα άλλου συμβαλλόμενου κράτους. ' " : :'-Γ'" "" : :; '" '- -' "' ' ; " :; * ; 2. Οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζουν ταί συμβαλλόμενα κράτη να εισπράττουν για τα εισαγόμενα ανηκείμενα; ;,;. α) "φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως, πού εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή μεταγενέστερα, υπό τον όρο ότι δεν είναι, ανώτερες από τις επιβαλλόμενες, αμέσως ή εμμέσο>ς. σε παρόμοια εθνικά προϊόνταβ) τέλη και επιβαρύνσεις, εκτός από τους τελωνειακούς δασμούς, που εισπράττονται από τις κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές κατά την εισαγωγή ή επ' ευκαιρία αυτής, υπό τον όρο ότι περιορίζονται στο κατά προσέγγιση κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών και ότι δεν'αποτελούν έμμεση προστασία των εθνικών προϊόντων, ή φόρους ταμιευτικού χαρακτήρα κατά την εισαγωγή. II 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 περίπτωση α) του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να μ^.ν εισπράττουν για τα κατωτέρω αντικείμενα φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως που-εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή μεταγενέστερα: α) βιβλία ή δημοσιεύματα προοριζόμενα για τις προβλεπόμενες -την παράγραφο :> του παρόντος πρωτοκόλλου βιβλιοθήκεςβ) επίσημα κοινοβουλευτικά ή διοικητικά έντυπα δημοσιευόμενα, στη χώρα καταγωγής τουςγ) βιβλία και δημοσιεύματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικών οργάνων αυτού- 6). βιβλία και δημοσιεύματα τα οποία παραλαμβάνονται από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, και τα οποία διανέμονται δωρεάν με τη φροντίδα της ή υπό τον έλεγχο της, μη δυνάμενα να αποτελέσουν αντικείμενο πωλήσεωςε) δημοσιεύματα προοριζόμενα για την ενίσχυση του τουρισμού έξω από τη χώρα εισαγωγής, αποστελλόμενα και διανεμόμενα δωρεάν-

5 3045 στ) αντικείμενα προοριζόμενα για τυφλούς και λοιπά φυσικώς ή διανοητικώς ανάπηρα πρόσωπα: i) βιβλία, δημοσιεύματα και έντυπα κάθε είδους με ανάγλυφους χαρακτήρες για τυφλούςii) άλλα αντικείμενα ειδικώς επινοηοέντα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή μορφωτική πρόοδο των τυφλών και λοιπών φυσικές ή διανοητικώς αναπήρων προσώπων, τα οποία εισάγονται απευθείας από ιδρύματα KUI οργανισμούς που εξασφαλίζουν στα πρόσωπα αυτά την εκπαίδευση τους ή παρέχουν σε αυτά συνδρομή, και είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς...:.'./ ' "'HI' -"..Ζ " "'" 4. "Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να μην εισπράττουν για τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αντικείμενα και υλικά δασμούς, επιβαρύνσεις κΐίτά την εξαγωγή, ή επ* ευκαιρία της εξαγωγής, και άλλους εσα>τερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως που εισπράττονται για τα αντικείμενα και τα υλικά αυτά όταν προορίζονται να εξαχθούν σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη. IV 5. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν τη χορήγηση συναλλάγματος και/ή των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται στο άρθρο II παράγραφος! της συμφωνίας κατά την εισαγωγή των κατωτέρω αντικειμένων: α) βιβλίων και δημοσιευμάτων προοριζομένων για δημόσιες βιβλιοθήκες χρήσεως, ήτοι: i) εθνικές βιβλιοθήκες και λοιπές κεντρικές βιβλιοθήκες έρευναςii) πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, γενικές και ειδικές, περιλαμβανομένου των βιβλιοθηκών πανεπιστημίων, των βιβλιοθηκών πανεπιστημιακών κολλεγίων, των βιβλιοθηκών ινστιτούτων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών ελεύθερων για το κοινόiii) δημόσιες βιβλιοθήκεςiv) σχολικές βιβλιοθήκες- ν) ειδικής φύσεως βιβλιοθήκες, στην υπηρεσία ομάδας αναγνωστών αποτελούντων μια ολότητα, που έχουν ειδικά και προσδιοριζόμενα αντικείμενα ενδιαφέροντος, όπως οι βιβλιοθήκες κυβερνητικής υπηρεσίας, βιβλιοθήκες δημόσιας διοικήσεως, οι βιβλιοθήκες επιχειρήσεων και οι βιβλιοθήκες επαγγελματικών ενώσεων-

6 3046 vij βιβλιοθήκες για αναπήρους και για πρόσωπα μη δυνάμενα να μετακινηθούν, όπως οι βιβλιοθήκες για τυφλούς, οι βιβλιοθήκες για νοσοκομεία και οι βιβλιοθήκες φυλακώνvii) βιβλιοθήκες μουσικής^ περιλαμβανομένων και των δισκοθηκών- β) βιβλίων που επιλέγονται ή συνιστώνται ο>ς εγχειρίδια για ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και που εισάγονται από τα ιδρύματα αυτά- -_- = γ) βιβλίων σε ξένες γλώσσες, με εξαίρεση των βιβλίων στην'ή στις κύριες εθνικές;^ γλώσσες της χώρας εισαγωγής- -...:.. " -;-,. δ) '.ταινιών,» διαφανειών,:;- ταινιών -video '' ν''κ«\?^ϊ ήχογρΐφήο^ών^ ^έκπαιθ^τίη:όυλ". επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, εισαγομένων; από;: υργύνισμόύς έχοντες? : έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να. εισάγουν τα αντικείμενα ν;.-- ^:-1,ψ<φτά- ατελώς. - *~".:"*'" *' " "=- "-.-.;;;uv. V 6. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν τη χορήγηση των προβλεπομένων στο άρθρο III της συμφωνίας διευκολύνσεων στα υλικά και τους εξοπλισμούς που εισάγονται αποκλειστικά για να εκτεθούν στα πλαίσια δημοσίας εκθέσεως αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής και που προορίζονται στη συνέχεια να έπανεξαχθούν. _ 7: Καμία διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζει τις αρχές της χώρας εισαγωγής να λάβουν τα αναγκαία "μέτρα προκειμένου vu εξασφαλίσουν ότι τα ανωτέρω υλικά και εξοπλισμοί θα έπανεξαχθούν πραγματικά, μετά το τέλος της εκθέσεως. >'. Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν: α) να επεκτείνουν τις διατάξεις του άρθρου IV της συμφωνίας στην εισαγωγή των προβλεπομένων στο παρόν πρωτόκολλο αντικειμένωνβ) να ενισχύσουν με τα κατάλληλα μέτρα την κυκλοφορία και διανομή των αντικειμένων και υλικών εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα που παράγονται στις υπό ανάπτυξη χώρες. νπ 9. Με καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δε χάνεται το δικαίωμα των συμβαλλομένων κρατών να λαμβάνουν μέτρα, δυνάμει των εθνικών τους νομοθεσιών, για να απαγορεύσουν ή περιορίσουν την εισαγωγή, ή την κυκλοφορία μετά την εισαγωγή τους,

7 3047 ορισμέν<ον αντικειμένων για λόγους που σχετίζονται αμέσως μ»", την 'εθνική ασφάλεια. τ(ί ήθη ή τη δημόσια τάξη του συμβαλλόμενου κράτους. 10. Ι Ιαρ' όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μία υπό ανάπτυξη χώρα. η οποία έχει καθορισθεί ως τέτοια κατά πρακτική παγιωυυ.ίσα από τη Γενική Συνέλευση τω%> ΙΙνωμένων ΠΟνών και η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος πρωτοκόλλου. Λύναται να αναστέλλει ή περιορίζει τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το πρωτόκολλο αυτό KUI οι οποίες αφορούν την εισαγωγή κάθε αντικειμένου ή υλικού, εφ' όσον τέτοια, εισαγωγή επιφέρει ή απειλεί να επιφέρει σοβαρή βλάβη στη νεοϊδρυόμενη εγχώρια βιομηχανία της'.υπό ανάπτυξη αυτής χώρας. II εν λόγο) χώρα Ou εφαρμόσει το μέτρο αυτό κατά τρόπο μη επιτρέποντα διακρίσεις. Θα πληροφορήσει τον Γενικό Διευθυντή'] : της Οργανώσεως : ίων ΗνωμένωνΕθνών για. την Γ.κπαίόευση. την- Ηπιστήμη και.τη..:. Μόρφωση, για. κάθε μέτρο τέτοιας φύσεως πριν τεθεί σε ισχύ, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό.,. και ο Γενικός Διευθυντής της Οργανώσεως των Ηντομένιον ΚΟνών για την Εκπαίδευση, την Ηπιστήμη και τη Μόρφωση, θα πληροφορήσεισχετικά όλα^τα Γ JTJlμ^.g2^UA.C^^^εpη. 'ϊpυ... : ^^πρ^όώκτόλλου. -' '- " " > *.-:- ' : ".- '- ;- -" "" " 1 Ι. Το παρόν πρωτόκολλο δεν θα ηδύνατο να θίξει ή να επιφέρει τροποποιήσεις στους νόμους ι και κανονισμούς ενός συμβαλλόμενου κράτους, ή στις συνθήκες, συμβάσεις, συμφωνίες ή προκηρύξεις τις οποίες το συμβαλλόμενο κράτος θα είχε υπογράψει, όσον αφορά την προστασία του συγγραφικού δικαιώματος ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων KUI των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των βιομηχανικών σημάτων.../ 12. Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν vu. προσφύγουν στην οδό των διαπραγματεύσεων ή της συνδιαλλαγής προκειμένου να ρυθμίσουν κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων προηγουμένων συμβάσεων, τις οποίες τα κράτη αυτά θα είχαν προσυπογράψει, περί διακανονισμού των μεταξύ τους διαφορών. 1..ί. 1κ περίπτωση αμφισβητήσεως, μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, για τον εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή μορφωτικό χαρακτήρα ^εισαγόμενου αντικειμένου, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται, με κοινή συμφωνία, να ζητήσουν τη συμβουλευτική γνώμη του Γενικού Διευθυντού της Οργανώσεως των Ηνωμένων ΓΟνών για την Εκπαίδευση, την Ι:.πιστήμη και τη Μόρφωση. VIII ί 4. α) Το παρόν πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θα φέρει τη σημερινή ημερομηνία και θα παραμείνει ανοικτό για υπογραφή από κάθε κράτος μέρος της συμφωνίας καθώς και από τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις, υπό τον όρο ότι όλα τα Κράτη μέλη που τις συνιστούν είναι επίσης μέρη του πρωτοκόλλου αυτού. Οι όροι "κράτος" ή "χώρα" οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο ή στο πρωτόκολλο το προβλεπόμενο στην παράγραφο 18, θεωρούνται ότι αναφέρονται επίσης, εφ' όσον προκύπτει από τα συμφραζόμενα, στις τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις και, σε όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους προκειμένου περί του πεδίου εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, στο σύνολα των εδαφών των Κρατών μελών που τις αποτελούν και όχι στο έδαφος καθενός από τα κράτη αυτά.

8 3048 Ηυνόητο είναι ότι, όταν γίνουν συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος προντοκύλλου. οι τελωνειακές ή οικονομικές αυτές ενώσεις θα εφαρμόζουν.ομοίως τις διατάξεις της πυμιφωνίας στην ίδια βάση. η οποία προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, όσον αφορά το πρωτόκολλο. - β) ΙΌ παρόν πρωτόκολλο Ou υποβληθεί για. επικύρωση ή αποδοχή-στα κράτη που τ «* υπέγραψαν m^pipiovu με τη συνταγματική τους διαδικασία. γ) Οι πράξεις επικυρώσεως ή αποδοχής θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του,. Οργανισμοί) Ηνωμένο)ν ΗΟνών.,:,,,. :..χ,:χ~χ--: 15. u) Στο παρόν πρωτόκολλο δύνανται να προσχοίρήσουν. τά, προβλεπόμενα ; :;: : στην^^ παράγραφο 14 περίπτ(οση α) του παρόντος πρωτοκόλλου κράτη που ήε\;_οπέγρύ\ ιαν^ρ_^γ nupov πρωτόκολλο."."."."'-." ".. ; : /- '. '- '"?ί>^ν^, Γ -β-)- -!4-ϊΕί : κ-)θχώρησή θα πραγματοποιηθείτε κατάθεση ''νομότυπου εγγραφουΐττϊίΐπ "δνικο'τ'ΐ 1 "ραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. '":;:?<!: 10. α) Ία προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 περίπτωση α) του παρόντος πρωτοκόλλου χ κράτη θα δύνανται κατά το χρόνο της υπογραφής, της επικυρώσεως, της αποδοχής ή της προσχωρήσεως να δηλώσουν ότι δε θα δεσμεύονται από. το τμήμα II, το τμήμα IV. το παράρτημα Γ 1, το παράρτημα ΣΤ, το παράρτημα Ζ και το παράρτημα Η. ή από ένα οποιοδήποτε από τα τμήματα αυτά ή παραρτήματα. Δύνανται επίσης να δηλώσουν ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1 μόνο απέναντι στα κράτη μέλ,η τα οποία επίσης αποδέχθηκαν το παράρτημα αυτό. β) Κάθε συμβαλλόμενο κράτος το οποίο προέβη σε τέτοια δήλωση δύναται ο'νά πάσα στιγμή να ανακαλέσει αυτήν, εν όλω ή εν μέρει, με γνωστοποίηση που απευθύνειαι στον. Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθορίζοντας την ημερομηνία από την οποία η ανάκληση αυτή αρχίζει να ισχύει. γ) Τα κράτη τα οποία έχουν δηλώσει σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1. θα δεσμεύονται υποχρεοηικά από το παράρτημα Γ2. Αυτά που θα έχουν δηλώσει ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1 παρά μόνο απέναντι στα Κράτη μέλη τα οποία αποδέχθηκαν το παράρτημα αυτό. δεσμεύονται υποχοεωτικά ar.o το παράρτημα Γ 2 απέναντι στα συμβαλλόμενα κράτη τα οποία δε θα έχουν αποδεχθεί το παράρτημα ΓΙ. 17. α) Το παρόν πρωτόκολλο 6α αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία καταθέσεως της πέμπτης πράξεως επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, στον Γενικό Γραμματέα των Ι Ινωμένο)ν Εθνών. β) Για κάθε άλλο κράτος, θα αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία καταθέσεως της πράξεως επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχοιρήσεώς του. γ) Ένα μήνα το αργότερο μετά την εκπνοή των προβλεπόμενων στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου προθεσμιών, τα συμβαλλόμενα κράτη μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου θα διαβιβάσουν προς την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση έκθεση για τα μέτρα τα οποία θα έχουν λάβει προκειμένου να έχει τούτο πλήρη εφαρμογή.

9 3049 ο) II Οργάνωση των Ι Ινωμένων Εθνών για την Ι κπ;ίίδευση. την Ιίπιστήμη KUI τη Μύρφ(οση διαβίβαζα την έκθεση αυτή σε όλα τα κράτη μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. Ι Χ, Ίο πρωτόκολλο που i:ivui προσαρτημένο στη συμφωνία και αποτελεί ενιαίο τμήμα της. όπως προβλέπεται στο άρθρο XVII της συμφωνίας αυτής, αποτελεί ομοϊ(!>ς ενικίι» τμήμα του παρόντος πρωτοκόλλου και εφαρμόζεται για τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από αυτό και γι«-τμ προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. 1 ι λ α) Μετά την.εκπνοή προθεσμίας δύο ετών από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ το παρόν πρωτόκολλο, κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα δύναται να καταγγείλει το προιτόκολλο αυτό με πράξη που θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ι Ινωμένων ΗΟνών..':"'"' '' ~:." '/: ' ' '- '. -' ' :'" β) II καταγγελία αποκτά ισχύ ένα έτος μετά την αποδοχή του εγγράφου της καταγγελίας. ^.,^^ΐέατίΐγ^ καταγγελία του παρόντος πρωτοκόλλου. με^τ^άρθρο XIV αυτής,' θα συνεπιφέρει 20. Ο Γενικός Γραμματέας* ~τόύ"όργανισμού Ηνωμένων Γυνών θα πληροφορεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 περίπτωση α) κράτη, καθώς και την Οργάντοση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, για την κατάθεση όλων των πράξεων επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχιορήσεως οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους!4 και 15, για τις δηλώσει? που έγιναν ή ανακλήθηκαν ουνάμει της παραγράφου 16. για τις ημερομηνίες θέσεως σε ισχύ του πρωτοκόλλου αυτού, κατ" εφαρμογή της παραγράφου 17 περιπτώσεις α) και β), καθώς και για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 19 καταγγελίες. 2!. α) Το παρόν πρωτόκολλο θα δύναται να αναθεωρηθεί από τη γενική διάσκεψη της Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την.επιστήμη και τη Μόρφωση. Π αναθεώρηση δε θα δεσμεύει παρά μόνο τα 'κράτη τα orrcic θα καταστούν μέρη : : αναθεωρημένου πρωτοκόλλου. β) Σε περίπτωση κατά την οποία η γενική διάσκεψη- Uu υιοθετούσε νέο πρωτόκολλο -» οποίο θα αναθεωρεί ολικώς ή μερικώς το παρόν πρωτόκολλο, κα: εφ' όσον το vco πρωτόκολλο δεν ορίζει άλλως, θα έπαυε να'είναι ανοικτό γχα υπογραφή, ε-ίικύρω ". αποδοχή ή προσχώρηση, από της ημερομηνίας θέσεως σε :-χύ του νέου αναύεφρημέν.υ πρωτοκόλλου. / 22. Το παρόν πρωτόκολ/.ο δεν τροποποιεί σε κανένα σημείο τη συμφωνία. 23. Τα παραρτήματα Α, Β, Γ 1. Γ 2, Δ. Ε, ΣΤ, 2 και Η αποτελούν ενιαίο τμήμα του πρωτοκόλλου αυτού. 24. Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρωτόκολλο θα καταχωρηθεί από τον Γενικό ραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων.Εθνών KUTO την ημερομηνία θέσεως του σε ισχύ.εις πίστωση των ανωτέρα), οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο εξ ονόματος των αντιστοίχων κυβερνήσεων τους..

10 3050 ΠΑΡΑΡΤ-ΗΜ//Λ ^ βιβλία, δημοσιεύματα και έγγραφα i) ΙΒφλία τυπωμένα, οποιαδήποτε και αν είναι η γλώσσα στην οποία έχουν τυπωθεί κα( ανεξάρτητα από τιι σπουδαιότητα των εικονογραφήσαον που περιέχουν. περιλαμβανομένων και:. - ' ".. '. α) των πολυτελών εκδόσεων- (1) των τυπωμένων στό εξωτερικό βιβλίων με βάση χειρόγραφο ενός συγγραφέα'';" που διαμένει στη χώρα εισαγωγής- :,,...-;_». -.. :Τ Ά(: ' ' " ' ~"'-'~ :? : '~ :ί ' : γ) ίων λευκο)μάτων για ιχνογράφηση ή χροιματισμό ποι> προορίζονται για παιδιά-ν.ss^s^^ojv^ji^tso^ που' προορίζονται για μαθητές, τα '. οποία, εκτός από το τυπωμένο κείμενο, περιέχουν κενά τα οποία οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν- " """' κ) ' των συλλογών προβλημάτων σταυρολέξων που περιέχουν τυπωμένο κείμεν'υστ) των μεμονωμένων εικόνων και τυπωμένων σελίδων υπό μορφή φυλλαδίων μεμονωμένων ή δεμένων και των δοκιμίων σε χαρτί ή ταινίες των προοριζομένων για την παραγωγή βιβλίων. iij Έγγραφα ή εκθέσεις τυπωμένες, μη εμπορικού χαρακτήρα. in) Μικροαναπαραγωγή των προβλεπομένων στα εδάφια i) και ii) του παρόντος παραρτήματος αντικειμένων,. καθώς και μικροαναπαραγωγές των προβλεπομένων στα εδάφια i) έως vi) του παραρτήματος Α της συμφωνίας αντικειμένων. iv) Κατάλογοι ταινιών, ηχογραφήσεων, ή κάθε άλλου οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα. ν) Χάρτες αφορώντες επιστημονικούς τομείς, όπως γεωλογία, ζωολογία, βοτανική, ορυκτολογία, παλαιοντολογία, αρχαιολογία, εθνολογία, μετεωρολογία, κλιματολογία και γεωφυσική, καθώς και διαγράμματα μετεωρολογικά και γεωφυσικά. vi) Σχεδιαγράμματα και σχέδια αρχιτεκτονικά, βιομηχανικά ή τεχνικά κάι αναπαραγωγές αυτών. vii) Διαφημιστικό υλικό βιβλιογραφικής πληροφορήσεως προοριζόμενο να διανεμηθεί δωρεάν.

11 3051 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) Έργα τέχνης και αντικείμενα συλλογών εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικοί') χαρακτήρα i) 'Κργα ζον/ραφικής και σχέδια, ανεξάρτητα από την ύλη πάνο; στην οποία έχουν εκτελεσθεί καθ' ολοκληρίαν με το χέρι, περιλαμβανομένων και των με το χέρι εκτελουμένων αντιγράφων, με εξαίρεση των βίομηχανικώς κατασκευασμένων διακοσμημένων αντικειμένων. \i) r Πρωτότυπα έργατέχ^ κεραμεντικακαι μώ<^κά σε cpfjo.. iii) Αντικείμενα συλλογών και αντικείμενα τέχνης προοριζόμενα για μουσεία, εκθέσεις και λοιπά ιδρύματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής-για να παρα^μβάνουντα^ο^ι^

12 3052 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ > -... Οπτικοακουστικό υλικό. i) Ί'αινίες(2), ταινίες με μη κινούμενες εικόνες (lilmstrips). μικροαναπαραγωγές KUI. φωτογραφικές διαφάνειες. ii) Ηχογραφήσεις.. iiij Υποδείγματα, μακέτες και πίνακες τοίχου εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση των μακετών-παιγνιδίών. iv)' Λοιπό οπτικοακουστικό υλικό, όπως:.. " α) ταινίες video, ταινίες cinescope, δίσκοι video, video-γράμματα, και- λοιπές'' - μορφές εγγραφής ήχου και εικόνων- β) - μικρό κάρτες, μικροδελτία (microfiches) και μαγνητικά ή άλλα μέσα "" ' * αποθηκεύσεως πληροφοριών, χρησιμοποιούμενα από τις υπηρεσίες πληροφορήσεως και τεκμηριώσεως μέσω υπολογιστώνγ) υλικό προγραμματισμένης εκπαιδεύσεως, συχνά υπό μορφή εκθετηρίων, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο υλικό, περιλαμβανομένου του υλικού υπό μορφή οπτικών (video) κασετών και ακουστικών (audio) κασετώνδ) διαφάνειες, περιλαμβανομένων και των προοριζομένων για απευθείας προβολή ή ανάγνωση πάνω σε οπτική συσκευήε) "ολογράμματα για προβολή με ακτίνες λέιζερ (laser)- στ) μακέτες ή οπτικά υποδείγματα σε σμικρογραφία αφηρημένων εννοιών, όπως μοριακές δομές ή μαθηματικοί τύποιζ) παιγνίδια με συνδυασμό πολλαπλών μέσων μαθήσεως (multimcdia)- η) τουριστικό διαφημιστικό υλικό, περιλαμβανομένου και το προερχόμενου από ιδιοιτικές επιχειρήσεις, με το οποίο προσκαλείται το κοινό να πραγματοποιήσει ταξίδια έξω από τη χώρα εισαγωγής. (Οι προβλεπόμενες στο παρόν παράρτημα Γ Ι απαλλαγές δεν εφαρμόζονται για τα ακόλουθα αντικείμενα: α) παρθένα υποθέματα μικροαναπαραγωγών και παρθένα υποθέματα οπτικών και ακουστικών εγγραφών καθώς και οι ειδικές συσκευασίες αυτών, όπως κασέτες, περιβλήματα και πηνία-: " β) οπτικές και ακουστικές εγγραφές, με εξαίρεση το διαφημιστικό τουριστικό υλικό το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο iv) περίπτωση η), οι οποίες παράγονται κυρίως για εμπορικές διαφημίσεις από ιδιωτική εμπορική επιχείρηση ή για λογαριασμό της- -

13 3053 γ) οπτικές και ακουστικές εγγραφές στις οποίες η διαφήμιση υπερβαίνει το 25% της διαρκείας. Στην περίπτωση του προβλεπομένου στο εδάφιο iv) περίπτωση η) υλικού τουριστικής διαφημίσεως, το ποσοστό τούτο αφορά μόνο την ιδιωτική εμπορική διαφήμιση.)

14 3054 napapthm.^rj)'. ".. Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφευτικού χ«ρ«κτήμα Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, υπό την κπιφύλαξη ότι εισάγεται από οργανισμούς (περιλαμβανομένων και, των οργανισμών, ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως, κατά την κρίση της χώρας εισαγωγής) ή από κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα ή ένωση που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας; εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα είδη αυτά ατελώς jj υπό την επιφύλαξη ότι προέρχεται; από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή από ένα από τα ειδικά όργανα αυτού, όπως:;.. ', ^ ν Ί) ταινίες, ταινίες μκ μη κινούμενες εικόνες (filmstrips), μικροταινίες και φωτογραφικές, διαφάνειες- -.._., :.:...:. - ; <"' * ' ^" '''/ '. :." ' " ' ' ". ' ' ' ;-.'; : ' - : : ' : "' "^: Π) ; ταινίεςχπικαίρων^^υ^^^η^χι}^ου παρθυσίάξ υν γεγονότα έπΐκ^ρώ'κατα το χρόνο ^γ^-χισαγώγής'^και που εισάγονται προς αναπαραγωγή, είτε υπό μορφή αρνητικών εκτεθέντων στο φως και εμφανισθέντων είτε υπό μορφή θετικών εκτυπωθέντων και εμφανισθέντων, της ατέλειας δυναμένης να περιορισθεί σε δύο αντίτυπα ανά θέμα-, Γ'.;-.,; iii) ταινίες αρχείων (βουβές ή όχι) προοριζόμενες να συνοδεύουν ταινίες επικαίρωνίν) διασκεδαστικές ταινίες αρμόζουσες ιδίως σε παιδιά και νέουςν ) ηχογραφήσειςvi) ' ταινίες video, ταινίες-cinescope. δίσκοι video, video-γράμματα και λοιπές μορφές εγ /ράφτ\ς ήχου και εικόνων- * ' >' vii) μικροκάρτες, μικροδελτία (microfiches) και μαγνητικά ή άλλα μέσα αποθηκεύσεως πληροφοριών χρησιμοποιούμενα από τις υπηρεσίες' πληροφορήσεως και τεκμηριώσεως μέσω υπολογιστώνviii) υλικό προγραμματισμένης εκπαιδεύσεως, συχνά υπό τη μορφή εκθετηρίων, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο υλικό, περιλαμβανομένου του υλικού υπό μορφή οπτικών (video) κασετών και ακουστικών (audio) κασετώνix). διαφάνειες, περιλαμβανομένων και των προοριζομένων για απευθείας προβολή ή : ανάγνωση πάνω σε οπτική συσκευήx) ολογράμματα για προβολή με ακτίνες λέιζερ (laser)- xi) μακέτες ή οπτικά υποδείγματα σε σμικρογραφία αφηρημένων εννοιών, όπως μοριακές δομές ή μαθηματικοί τύποιχϊί) παιγνίδια με συνδυασμό πολλαπλών μέσων μαθήσεως (multimedia).

15 3055 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Δ) Όργανα και επιστημονικές συσκευές i) Όργανα και επιστημονικές'συσκευές, υπό την επιφύλαξη; α) ότι προορίζονται για επιστημονικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς και χρησιμοποιούνται για: σκοπούς μη εμπορικούς, υπό τον έλεγχο και υπ' ευθύνη των ιδρυμάτων αυτών-' ' ::<& β) ; f ότι όργανα ή συσκευές ισοδύναμης επιστημονικής αξίας δεν^κατασκευάζόνται,.,..,;.,:,., προς το.παρόν στη χώρα εισαγωγής , «.-=..-»,_, ? >-^--r--=-"- -χ ;'%5ί;Τ ν ν ; επιστημονικές συσκευές, εφ' όσον τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα-αυτά εισάγονται συγχρόνως με τα όργανα αυτά ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφ' όσον -αναγνωρίζονται ως προοριζόμενα για όργανα ή συσκευές τα οποία έγιναν δεκτά προηγουμένως ατελώς, ή δύνανται να τύχουν ατέλειας.. iii) Εργαλεία προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση ή την επισκευή επιστημονικών οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία αυτά. εισάγονται συγχρόνως με τα όργανα αυτά ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφ' όσον αναγνωρίζονται ως προοριζόμενα για όργανα ή συσκευές τα οποία έγιναν δεκτά προηγουμένως ατελώς, ή δύνανται να τύχουν ατέλειας, και εφ' όσον εξάλλου στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται εργαλεία ισοδύναμης επιστημον -' ; αξίας.

16 3056 ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ(Ε7 Αντικείμενα προοριζόμενα για τυφλούς και λοιπά.ανάπηρα πρόσωπα i) (Όλμ τα ειδικώς επινοηθέντα αντικείμενα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή μορφωτική πρόοδο των τυφλών, εισαγόμενα απευθείας από ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαιδεύσεως τυφλών ή βοηθείας προς τυφλούς, τα οποία έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να. παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς.. περιλαμβανομένων και: α) TCOV. ομιλούντων βιβλίων (δίσκων, κασετών και..λοιπών :. ηχητικών π,...αναπαραγωγών) και βιβλίων με μεγάλουςχαρακτήρεςβ) των ηλεκτροφώνων και συσκευών αναγνώσεως- με κασέτες. επινοήοέντο)ν? ειδικώς ή προσαρμοσμένων για τις ανάγκες-των τυφλών~και λοιπών ανάπηρων, προσώπων και απαραιτήτων προκειμένου να παρακολουθούν τα πρόσωπα αυτά τα ομιλούντα, βιβλίαγ) των συσκευών οι οποίες επιτρέπουν στους τυφλούς και αμβλύωπες να διαβάζουν τα κανονικά έντυπα κείμενα, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές μηχανές προς ανάγνοχτη, οι τηλεμεγενθυντικές συσκευές και τα οπτικά βοηθήματα-. J δ) του εξοπλισμού- του προοριζομένου για τη μηχανική ή αυτόματη παραγωγή ανάγλυφου υλικού (braille) και εγγραφών, όπως π.χ. οι διατρητικές μηχανές και ηλεκτρονικές μηχανές για μεταφορά και εκτύπωση της ανάγλυοης γραφής και οι τερματικοί σταθμοί υπολογιστών με διατάξεις ανάγλυφης παρούσιάσεωςε) του ανάγλυφου χάρτου, μαγνητικών ταινιών και κασετών προοριζομένων για την παραγωγή ανάγλυφων και ομιλούντων βϊβλίωνστ) των βοηθητικών μέσων των προοριζομένων να διευκολύνουν την κινητικότητα των τυφλών, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές συσκευές προσανατολισμού και αναγνωρίσεως εμποδίων και οι λευκές ράβδοιζ) των τεχνικών βοηθητικών μέσων, για την εκπαίδευση, την αναπροσαρμογή και την επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και για την εργασία των τυφλών, όπως π.χ. ανάγλυφα ωρολόγια, ανάγλυφες γραφομηχανές, βοηθητικά παιδαγωγικά μέσα, συσκευές ειδικώς επινοηθείσες για χρήση των τυφλών- \u)/ Όλα τα αντικείμενα τα ειδικώς επινοηθέντα για την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική προαγωγή των άλλων φυσικώς ή διανοητικώς ανάπηρων προσώπων, τα οποία εισάγονται απευθείας από ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαιδεύσεως ή βοηθείας των προσώπων αυτών, τα οποία έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα αντικείμενα.

17 3057 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Αθλητικό υλικό. Αθλητικά είδη προοριζόμενα αποκλειστικά για, αθλητικές ενώσεις ή ομίλους ερασιτεχνών - που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα είδη...,.^\ Λ > ' >' -...-

18 3058 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Όργανα μουσικής και λοιπός μουσικός εξοπλισμός 'Opvcivu μουσικής και? οιπός μουσικός εξοπλισμός προοριζόμενος αποκλειστικά yiu' r μορφωτικά ιδρί>ματα ή μουσικές σχολές που έχουν την έγκριση των αρμοδίων της χώρας εισαγοογής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα μουσικά όργανα και εξοπλισμός. - /

19 3059 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Υλικά κιχι μηχανές γιά την παραγωγή βιβλίων, δημοσιευμάτων KUI εντύπων i) Υλικά για την παραγωγή βιβλίων, δημοσιευμάτων και εντύπων (χαρτομάζα, μεταχειρισμένος χάρτης, χάρτης εφημερίδων και λοιποί χάρτες χρησιμεύοντες. για την εκτύπωση!, μελάνες εκτυπώσεως, κόλλες, κλπ.).. ii) Μηχανές για την επεξεργασία της χαρτομάζας και του χάρτου, μηχανές εκτυπώσεως, και βιβλιοδεσίας, υπό τον όρο ότι στη χωρά εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν> μηχανές ισοδύναμης τεχνικής αξίας.,'. '", ;,.,., (])ηρν^^κ(^^^β^^^^ξ^βψ^^τϊ]ν έκθεση της Επιτροπής του Προγράμματος II κατά ^"' την ; '34η διάσκεψη της ολομέλειας στις 26 Νοεμβρίου (2) Η εισαγωγή ατελώς κινηματογραφικών ταινιών που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανισθεί, προς το σκοπό δημοσίας εμπορικής προβολής ή πωλήσεως, δύναται να περιορισθεί στα αρνητικά, εξυπακουομένου ότι ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις ταινίες (περιλαμβανομένων και των ταινιών επικαίρων) οι οποίες 'εισάγονται ατελώς κατά τους όρους των διατάξεων του παραρτήματος Γ 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 1 Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 Έναρξη ισχύος : 26 Φεβρουαρίου 1965 σύμφωνα με το άρθρο 35 Κείμενο : Σειρά Ευρωπαϊκών Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών Διεθνής Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα 1 Υιοθετήθηκε και παρέμεινε ανοιχτό για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την από 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης 1 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα πολιτικής θεματική κατάταξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3330 1 (ΦΕΚ 82/06.04.2005/τ.Α ) Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου

3. Συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή της ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη το πρωτοκόλλου τροποποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη σύναψη το πρωτοκόλλου τροποποίησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2013 COM(2013) 143 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη το πρωτοκόλλου τροποποίησης EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΟΥΝΕΣΚΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΟΥΝΕΣΚΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΟΥΝΕΣΚΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Η Γενική Συνδιάσκεψη της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, εφεξής καλούμενης ΟΥΝΕΣΚΟ, που συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695 Ν. 85(l)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ \ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4214 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 695 Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 2002R0006 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2009-2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη Αιτιολογία της Έκθεσης.....3 2. Το Ευρωπαϊκό Οπτικό-Ακουστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη 18.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.10.2003 COM(2003) 625 τελικό 2003/0249 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ. 0001-0037 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα