Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. I(III) mil Ν. 31(III)/2004 Αρ. 3851, Ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την Ατελή Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Προοίμιο! Αριθμός 31(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΙΔΗ μέσα στις υποχρεώσεις *της- Κυπριακής Δημοκρατίας, για εναρμ^νίσ^ είναι και ή προσχώρηση της στο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα Τμήματα II και IV και τα Παραρτήματα Π, Στ, Ζ και Η του υπό αναφορά Πρωτοκόλλου, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 21 Απριλίου 2004, ενέκρινε την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την ατελή εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση τα Τμήματα του II και IV και τα Παραρτήματα του Π, Στ, Ζ και-η. Για τους λόγους αυτούς η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την /^τελή βσαγωγή ]^ντικειμένων εκπαιδευτικού, ξτπστημονικού ή Μορφωτικού Υαρακτήρα, (Κυρωπκός) Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο:- «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας, το οποίο διαλαμβάνει για την ατελή εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε.στις 26

2 3042 Νοεμβρίου 1976 «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία για την εισαγωγή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, η οποία. υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου 1950 από τη Γενική Διάσκεψη της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών. Κύρωση. 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο. Πρωτόκολλο JT& Σ^μφωνίας_γ^α την εισαγωγής αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα,. με εξαίρεση τα Τμήματα II και IV και τα Παραρτήματα Π, Στ, Ζ και Η του υπό αναφορά Πρωτοκόλλου. Πίνακας. 4. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου παρουσιάζεται στον Πίνακα, που επισυνάπτεται στον παρόντα Νόμο. ΠΙΝΑΚΑΣ ' '. (άρθρο 4)

3 ρωτοκυλλα της. Συμφωνίας για την Εισαγωγή Αντικειμένων Εκπαιδευτικού, - Επιστημονικού ή Μορφωτικού Χαρακτήρα ""'-'". -..-^:,.;;.-.. ΤΛ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ στη συμφωνία. για την εισαγο)γή αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα η οποία υιοθετήθηκε από τη γεν$ ή διάσκεψη της Οργανώσεως των. Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, κατά την πέμπτη συνοδό της, η οποία έγινε στη Φλωρεντία το ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αρχές στις οποίες βασίζεται.,η συμφωνία tαυτή.^''ίίκ'κ:.'., κάλουμένιι.:"συμφ(όνί(γ;' ΐΐ.; :-ϊ^ΐ&ί ' ~i : *&W?^ 0SU~' ^-&%>ΐ νφ-^ '-^^ντ^. " '~i:^(x^tb:^. ' " "ότι :ί '-η ν " ; σνμφώνία : αυτή αποδείχθηκε^ ;απρτελεσματικύ ^όργανο j.ym;g την;: ; Κ(ΐτάργηση ;των'. '.' '. τελωνειακών φραγμών::και: τη :: :μείώση των λοιπών" οικονομικών;.πέρκιρί^μοιν- οι οποίοι ^^Η«3Τ λ ; ού = ν ώ ε^^ ότι πάντως,-κατά το τέταρτο του αιώνα που ακολούθησε την υιοθέτηση της συμφωνίας.-οι πραγματοποιηθείσες τεχνικές πρόοδοι μετέβαλαν τον τρόπο μεταδόσεως «πληροφοριών 7 κίϊγ" γνώσεων, που αποτελεί τον βασικό σκοπό της συμφωνίας αυτήςότι εξάλλου, κατά την περίοδο αυτήν, η εξέλιξη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου επέφερε γενικά αύξηση στην ελευθερία των συναλλαγών-'" -' ότι από τότε πού υιοθετήθηκε η συμφωνία, η διεθνής κατάσταση μεταβλήθηκε ουσιωδώς από το γεγονός της αναπτύξεως τής διεθνούς κοινότητας, λόγω ιδίως της ανεξαρτητοποιήσεως πολλών κρατώνότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες των υπό ανάπτυξη χωρών, προκειμένου να τους δοθεί ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στη μόρφωση. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις διατάξεις της συνθήκης περί των μέτρων για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της αθέμιτης εξαγωγής, εισαγωγής και μεταβιβάσεως της.κυριότητας μορφωτικών αγαθών, η οποία υιοθετήθηκε από τη γενική διάσκεψη της UNESCO το καθώς και τις διατάξεις της συνθήκης για την προστασία της παγκόσμιας μορφωτικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία υιοθετήθηκε από τη γενική αυτής διάσκεψη τύ 1972, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ εξάλλου τις τελωνειακές συμβάσεις τις συναφθείσες υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας με τη συνδρομή της Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, στον τομέα προσωρινής εισαγωγής αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι πρέπει να θεσπισθούν νέες διατάξεις και ότι τέτοιες διατάξεις θα συντελέσουν περισσότερο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της εκπαιδεύσεοκ. της επιστήμης και της μορφώσεως, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις βάσεις της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το ψήφισμα 4112 το οποίο υιοθετήθηκε από τη γενική διάσκεψη της UNESCO κατά τη δέκατη όγδοη συνοδό της,

4 3044 ΛΠΙ-ΦΛϋΙΣΛΝΤΛ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Ι Ι. ία -συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν στα αντικείμενα %oy αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, Δ και Ε καθώς και. όταν τα παραρτήματα αυτά όεν^ αποτελούν αντικείμενο δηλώσεως δυνάμει της παραγράφου 16 περίπτωση α) κατωτέρω, στα παραρτήματα ΓΙ, ΣΤ, Ζ και Η του παρόντος πρωτοκόλλου, την ατέλεια ως προς τους δασμούς και τις λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, ή επ' ευκαιρία της εισαγωγής, ηΐ οποία προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της συμφωνίας, εφ' όσον τα αντικείμενα 1 αυτά ανταποκρίνονται στις καθοριζόμενες από τα παραρτήματα συτά προϋποθέσεις καιείναι προϊόντα άλλου συμβαλλόμενου κράτους. ' " : :'-Γ'" "" : :; '" '- -' "' ' ; " :; * ; 2. Οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζουν ταί συμβαλλόμενα κράτη να εισπράττουν για τα εισαγόμενα ανηκείμενα; ;,;. α) "φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως, πού εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή μεταγενέστερα, υπό τον όρο ότι δεν είναι, ανώτερες από τις επιβαλλόμενες, αμέσως ή εμμέσο>ς. σε παρόμοια εθνικά προϊόνταβ) τέλη και επιβαρύνσεις, εκτός από τους τελωνειακούς δασμούς, που εισπράττονται από τις κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές κατά την εισαγωγή ή επ' ευκαιρία αυτής, υπό τον όρο ότι περιορίζονται στο κατά προσέγγιση κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών και ότι δεν'αποτελούν έμμεση προστασία των εθνικών προϊόντων, ή φόρους ταμιευτικού χαρακτήρα κατά την εισαγωγή. II 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 περίπτωση α) του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να μ^.ν εισπράττουν για τα κατωτέρω αντικείμενα φόρους ή άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως που-εισπράττονται κατά την εισαγωγή ή μεταγενέστερα: α) βιβλία ή δημοσιεύματα προοριζόμενα για τις προβλεπόμενες -την παράγραφο :> του παρόντος πρωτοκόλλου βιβλιοθήκεςβ) επίσημα κοινοβουλευτικά ή διοικητικά έντυπα δημοσιευόμενα, στη χώρα καταγωγής τουςγ) βιβλία και δημοσιεύματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικών οργάνων αυτού- 6). βιβλία και δημοσιεύματα τα οποία παραλαμβάνονται από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, και τα οποία διανέμονται δωρεάν με τη φροντίδα της ή υπό τον έλεγχο της, μη δυνάμενα να αποτελέσουν αντικείμενο πωλήσεωςε) δημοσιεύματα προοριζόμενα για την ενίσχυση του τουρισμού έξω από τη χώρα εισαγωγής, αποστελλόμενα και διανεμόμενα δωρεάν-

5 3045 στ) αντικείμενα προοριζόμενα για τυφλούς και λοιπά φυσικώς ή διανοητικώς ανάπηρα πρόσωπα: i) βιβλία, δημοσιεύματα και έντυπα κάθε είδους με ανάγλυφους χαρακτήρες για τυφλούςii) άλλα αντικείμενα ειδικώς επινοηοέντα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή μορφωτική πρόοδο των τυφλών και λοιπών φυσικές ή διανοητικώς αναπήρων προσώπων, τα οποία εισάγονται απευθείας από ιδρύματα KUI οργανισμούς που εξασφαλίζουν στα πρόσωπα αυτά την εκπαίδευση τους ή παρέχουν σε αυτά συνδρομή, και είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς...:.'./ ' "'HI' -"..Ζ " "'" 4. "Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να μην εισπράττουν για τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αντικείμενα και υλικά δασμούς, επιβαρύνσεις κΐίτά την εξαγωγή, ή επ* ευκαιρία της εξαγωγής, και άλλους εσα>τερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως που εισπράττονται για τα αντικείμενα και τα υλικά αυτά όταν προορίζονται να εξαχθούν σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη. IV 5. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν τη χορήγηση συναλλάγματος και/ή των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται στο άρθρο II παράγραφος! της συμφωνίας κατά την εισαγωγή των κατωτέρω αντικειμένων: α) βιβλίων και δημοσιευμάτων προοριζομένων για δημόσιες βιβλιοθήκες χρήσεως, ήτοι: i) εθνικές βιβλιοθήκες και λοιπές κεντρικές βιβλιοθήκες έρευναςii) πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, γενικές και ειδικές, περιλαμβανομένου των βιβλιοθηκών πανεπιστημίων, των βιβλιοθηκών πανεπιστημιακών κολλεγίων, των βιβλιοθηκών ινστιτούτων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών ελεύθερων για το κοινόiii) δημόσιες βιβλιοθήκεςiv) σχολικές βιβλιοθήκες- ν) ειδικής φύσεως βιβλιοθήκες, στην υπηρεσία ομάδας αναγνωστών αποτελούντων μια ολότητα, που έχουν ειδικά και προσδιοριζόμενα αντικείμενα ενδιαφέροντος, όπως οι βιβλιοθήκες κυβερνητικής υπηρεσίας, βιβλιοθήκες δημόσιας διοικήσεως, οι βιβλιοθήκες επιχειρήσεων και οι βιβλιοθήκες επαγγελματικών ενώσεων-

6 3046 vij βιβλιοθήκες για αναπήρους και για πρόσωπα μη δυνάμενα να μετακινηθούν, όπως οι βιβλιοθήκες για τυφλούς, οι βιβλιοθήκες για νοσοκομεία και οι βιβλιοθήκες φυλακώνvii) βιβλιοθήκες μουσικής^ περιλαμβανομένων και των δισκοθηκών- β) βιβλίων που επιλέγονται ή συνιστώνται ο>ς εγχειρίδια για ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και που εισάγονται από τα ιδρύματα αυτά- -_- = γ) βιβλίων σε ξένες γλώσσες, με εξαίρεση των βιβλίων στην'ή στις κύριες εθνικές;^ γλώσσες της χώρας εισαγωγής- -...:.. " -;-,. δ) '.ταινιών,» διαφανειών,:;- ταινιών -video '' ν''κ«\?^ϊ ήχογρΐφήο^ών^ ^έκπαιθ^τίη:όυλ". επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, εισαγομένων; από;: υργύνισμόύς έχοντες? : έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να. εισάγουν τα αντικείμενα ν;.-- ^:-1,ψ<φτά- ατελώς. - *~".:"*'" *' " "=- "-.-.;;;uv. V 6. Τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν να επεκτείνουν τη χορήγηση των προβλεπομένων στο άρθρο III της συμφωνίας διευκολύνσεων στα υλικά και τους εξοπλισμούς που εισάγονται αποκλειστικά για να εκτεθούν στα πλαίσια δημοσίας εκθέσεως αντικειμένων εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής και που προορίζονται στη συνέχεια να έπανεξαχθούν. _ 7: Καμία διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζει τις αρχές της χώρας εισαγωγής να λάβουν τα αναγκαία "μέτρα προκειμένου vu εξασφαλίσουν ότι τα ανωτέρω υλικά και εξοπλισμοί θα έπανεξαχθούν πραγματικά, μετά το τέλος της εκθέσεως. >'. Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν: α) να επεκτείνουν τις διατάξεις του άρθρου IV της συμφωνίας στην εισαγωγή των προβλεπομένων στο παρόν πρωτόκολλο αντικειμένωνβ) να ενισχύσουν με τα κατάλληλα μέτρα την κυκλοφορία και διανομή των αντικειμένων και υλικών εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα που παράγονται στις υπό ανάπτυξη χώρες. νπ 9. Με καμία διάταξη του παρόντος πρωτοκόλλου δε χάνεται το δικαίωμα των συμβαλλομένων κρατών να λαμβάνουν μέτρα, δυνάμει των εθνικών τους νομοθεσιών, για να απαγορεύσουν ή περιορίσουν την εισαγωγή, ή την κυκλοφορία μετά την εισαγωγή τους,

7 3047 ορισμέν<ον αντικειμένων για λόγους που σχετίζονται αμέσως μ»", την 'εθνική ασφάλεια. τ(ί ήθη ή τη δημόσια τάξη του συμβαλλόμενου κράτους. 10. Ι Ιαρ' όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μία υπό ανάπτυξη χώρα. η οποία έχει καθορισθεί ως τέτοια κατά πρακτική παγιωυυ.ίσα από τη Γενική Συνέλευση τω%> ΙΙνωμένων ΠΟνών και η οποία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος του παρόντος πρωτοκόλλου. Λύναται να αναστέλλει ή περιορίζει τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το πρωτόκολλο αυτό KUI οι οποίες αφορούν την εισαγωγή κάθε αντικειμένου ή υλικού, εφ' όσον τέτοια, εισαγωγή επιφέρει ή απειλεί να επιφέρει σοβαρή βλάβη στη νεοϊδρυόμενη εγχώρια βιομηχανία της'.υπό ανάπτυξη αυτής χώρας. II εν λόγο) χώρα Ou εφαρμόσει το μέτρο αυτό κατά τρόπο μη επιτρέποντα διακρίσεις. Θα πληροφορήσει τον Γενικό Διευθυντή'] : της Οργανώσεως : ίων ΗνωμένωνΕθνών για. την Γ.κπαίόευση. την- Ηπιστήμη και.τη..:. Μόρφωση, για. κάθε μέτρο τέτοιας φύσεως πριν τεθεί σε ισχύ, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό.,. και ο Γενικός Διευθυντής της Οργανώσεως των Ηντομένιον ΚΟνών για την Εκπαίδευση, την Ηπιστήμη και τη Μόρφωση, θα πληροφορήσεισχετικά όλα^τα Γ JTJlμ^.g2^UA.C^^^εpη. 'ϊpυ... : ^^πρ^όώκτόλλου. -' '- " " > *.-:- ' : ".- '- ;- -" "" " 1 Ι. Το παρόν πρωτόκολλο δεν θα ηδύνατο να θίξει ή να επιφέρει τροποποιήσεις στους νόμους ι και κανονισμούς ενός συμβαλλόμενου κράτους, ή στις συνθήκες, συμβάσεις, συμφωνίες ή προκηρύξεις τις οποίες το συμβαλλόμενο κράτος θα είχε υπογράψει, όσον αφορά την προστασία του συγγραφικού δικαιώματος ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων KUI των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των βιομηχανικών σημάτων.../ 12. Γα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν vu. προσφύγουν στην οδό των διαπραγματεύσεων ή της συνδιαλλαγής προκειμένου να ρυθμίσουν κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων προηγουμένων συμβάσεων, τις οποίες τα κράτη αυτά θα είχαν προσυπογράψει, περί διακανονισμού των μεταξύ τους διαφορών. 1..ί. 1κ περίπτωση αμφισβητήσεως, μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, για τον εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή μορφωτικό χαρακτήρα ^εισαγόμενου αντικειμένου, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται, με κοινή συμφωνία, να ζητήσουν τη συμβουλευτική γνώμη του Γενικού Διευθυντού της Οργανώσεως των Ηνωμένων ΓΟνών για την Εκπαίδευση, την Ι:.πιστήμη και τη Μόρφωση. VIII ί 4. α) Το παρόν πρωτόκολλο, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θα φέρει τη σημερινή ημερομηνία και θα παραμείνει ανοικτό για υπογραφή από κάθε κράτος μέρος της συμφωνίας καθώς και από τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις, υπό τον όρο ότι όλα τα Κράτη μέλη που τις συνιστούν είναι επίσης μέρη του πρωτοκόλλου αυτού. Οι όροι "κράτος" ή "χώρα" οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο ή στο πρωτόκολλο το προβλεπόμενο στην παράγραφο 18, θεωρούνται ότι αναφέρονται επίσης, εφ' όσον προκύπτει από τα συμφραζόμενα, στις τελωνειακές ή οικονομικές ενώσεις και, σε όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους προκειμένου περί του πεδίου εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, στο σύνολα των εδαφών των Κρατών μελών που τις αποτελούν και όχι στο έδαφος καθενός από τα κράτη αυτά.

8 3048 Ηυνόητο είναι ότι, όταν γίνουν συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος προντοκύλλου. οι τελωνειακές ή οικονομικές αυτές ενώσεις θα εφαρμόζουν.ομοίως τις διατάξεις της πυμιφωνίας στην ίδια βάση. η οποία προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, όσον αφορά το πρωτόκολλο. - β) ΙΌ παρόν πρωτόκολλο Ou υποβληθεί για. επικύρωση ή αποδοχή-στα κράτη που τ «* υπέγραψαν m^pipiovu με τη συνταγματική τους διαδικασία. γ) Οι πράξεις επικυρώσεως ή αποδοχής θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του,. Οργανισμοί) Ηνωμένο)ν ΗΟνών.,:,,,. :..χ,:χ~χ--: 15. u) Στο παρόν πρωτόκολλο δύνανται να προσχοίρήσουν. τά, προβλεπόμενα ; :;: : στην^^ παράγραφο 14 περίπτ(οση α) του παρόντος πρωτοκόλλου κράτη που ήε\;_οπέγρύ\ ιαν^ρ_^γ nupov πρωτόκολλο."."."."'-." ".. ; : /- '. '- '"?ί>^ν^, Γ -β-)- -!4-ϊΕί : κ-)θχώρησή θα πραγματοποιηθείτε κατάθεση ''νομότυπου εγγραφουΐττϊίΐπ "δνικο'τ'ΐ 1 "ραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. '":;:?<!: 10. α) Ία προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 περίπτωση α) του παρόντος πρωτοκόλλου χ κράτη θα δύνανται κατά το χρόνο της υπογραφής, της επικυρώσεως, της αποδοχής ή της προσχωρήσεως να δηλώσουν ότι δε θα δεσμεύονται από. το τμήμα II, το τμήμα IV. το παράρτημα Γ 1, το παράρτημα ΣΤ, το παράρτημα Ζ και το παράρτημα Η. ή από ένα οποιοδήποτε από τα τμήματα αυτά ή παραρτήματα. Δύνανται επίσης να δηλώσουν ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1 μόνο απέναντι στα κράτη μέλ,η τα οποία επίσης αποδέχθηκαν το παράρτημα αυτό. β) Κάθε συμβαλλόμενο κράτος το οποίο προέβη σε τέτοια δήλωση δύναται ο'νά πάσα στιγμή να ανακαλέσει αυτήν, εν όλω ή εν μέρει, με γνωστοποίηση που απευθύνειαι στον. Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθορίζοντας την ημερομηνία από την οποία η ανάκληση αυτή αρχίζει να ισχύει. γ) Τα κράτη τα οποία έχουν δηλώσει σύμφωνα με την περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1. θα δεσμεύονται υποχρεοηικά από το παράρτημα Γ2. Αυτά που θα έχουν δηλώσει ότι δε θα δεσμεύονται από το παράρτημα Γ 1 παρά μόνο απέναντι στα Κράτη μέλη τα οποία αποδέχθηκαν το παράρτημα αυτό. δεσμεύονται υποχοεωτικά ar.o το παράρτημα Γ 2 απέναντι στα συμβαλλόμενα κράτη τα οποία δε θα έχουν αποδεχθεί το παράρτημα ΓΙ. 17. α) Το παρόν πρωτόκολλο 6α αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία καταθέσεως της πέμπτης πράξεως επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, στον Γενικό Γραμματέα των Ι Ινωμένο)ν Εθνών. β) Για κάθε άλλο κράτος, θα αρχίσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία καταθέσεως της πράξεως επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχοιρήσεώς του. γ) Ένα μήνα το αργότερο μετά την εκπνοή των προβλεπόμενων στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου προθεσμιών, τα συμβαλλόμενα κράτη μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου θα διαβιβάσουν προς την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση έκθεση για τα μέτρα τα οποία θα έχουν λάβει προκειμένου να έχει τούτο πλήρη εφαρμογή.

9 3049 ο) II Οργάνωση των Ι Ινωμένων Εθνών για την Ι κπ;ίίδευση. την Ιίπιστήμη KUI τη Μύρφ(οση διαβίβαζα την έκθεση αυτή σε όλα τα κράτη μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. Ι Χ, Ίο πρωτόκολλο που i:ivui προσαρτημένο στη συμφωνία και αποτελεί ενιαίο τμήμα της. όπως προβλέπεται στο άρθρο XVII της συμφωνίας αυτής, αποτελεί ομοϊ(!>ς ενικίι» τμήμα του παρόντος πρωτοκόλλου και εφαρμόζεται για τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από αυτό και γι«-τμ προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. 1 ι λ α) Μετά την.εκπνοή προθεσμίας δύο ετών από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ το παρόν πρωτόκολλο, κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα δύναται να καταγγείλει το προιτόκολλο αυτό με πράξη που θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ι Ινωμένων ΗΟνών..':"'"' '' ~:." '/: ' ' '- '. -' ' :'" β) II καταγγελία αποκτά ισχύ ένα έτος μετά την αποδοχή του εγγράφου της καταγγελίας. ^.,^^ΐέατίΐγ^ καταγγελία του παρόντος πρωτοκόλλου. με^τ^άρθρο XIV αυτής,' θα συνεπιφέρει 20. Ο Γενικός Γραμματέας* ~τόύ"όργανισμού Ηνωμένων Γυνών θα πληροφορεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 περίπτωση α) κράτη, καθώς και την Οργάντοση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τη Μόρφωση, για την κατάθεση όλων των πράξεων επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχιορήσεως οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους!4 και 15, για τις δηλώσει? που έγιναν ή ανακλήθηκαν ουνάμει της παραγράφου 16. για τις ημερομηνίες θέσεως σε ισχύ του πρωτοκόλλου αυτού, κατ" εφαρμογή της παραγράφου 17 περιπτώσεις α) και β), καθώς και για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 19 καταγγελίες. 2!. α) Το παρόν πρωτόκολλο θα δύναται να αναθεωρηθεί από τη γενική διάσκεψη της Οργανώσεως των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την.επιστήμη και τη Μόρφωση. Π αναθεώρηση δε θα δεσμεύει παρά μόνο τα 'κράτη τα orrcic θα καταστούν μέρη : : αναθεωρημένου πρωτοκόλλου. β) Σε περίπτωση κατά την οποία η γενική διάσκεψη- Uu υιοθετούσε νέο πρωτόκολλο -» οποίο θα αναθεωρεί ολικώς ή μερικώς το παρόν πρωτόκολλο, κα: εφ' όσον το vco πρωτόκολλο δεν ορίζει άλλως, θα έπαυε να'είναι ανοικτό γχα υπογραφή, ε-ίικύρω ". αποδοχή ή προσχώρηση, από της ημερομηνίας θέσεως σε :-χύ του νέου αναύεφρημέν.υ πρωτοκόλλου. / 22. Το παρόν πρωτόκολ/.ο δεν τροποποιεί σε κανένα σημείο τη συμφωνία. 23. Τα παραρτήματα Α, Β, Γ 1. Γ 2, Δ. Ε, ΣΤ, 2 και Η αποτελούν ενιαίο τμήμα του πρωτοκόλλου αυτού. 24. Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρωτόκολλο θα καταχωρηθεί από τον Γενικό ραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων.Εθνών KUTO την ημερομηνία θέσεως του σε ισχύ.εις πίστωση των ανωτέρα), οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο εξ ονόματος των αντιστοίχων κυβερνήσεων τους..

10 3050 ΠΑΡΑΡΤ-ΗΜ//Λ ^ βιβλία, δημοσιεύματα και έγγραφα i) ΙΒφλία τυπωμένα, οποιαδήποτε και αν είναι η γλώσσα στην οποία έχουν τυπωθεί κα( ανεξάρτητα από τιι σπουδαιότητα των εικονογραφήσαον που περιέχουν. περιλαμβανομένων και:. - ' ".. '. α) των πολυτελών εκδόσεων- (1) των τυπωμένων στό εξωτερικό βιβλίων με βάση χειρόγραφο ενός συγγραφέα'';" που διαμένει στη χώρα εισαγωγής- :,,...-;_». -.. :Τ Ά(: ' ' " ' ~"'-'~ :? : '~ :ί ' : γ) ίων λευκο)μάτων για ιχνογράφηση ή χροιματισμό ποι> προορίζονται για παιδιά-ν.ss^s^^ojv^ji^tso^ που' προορίζονται για μαθητές, τα '. οποία, εκτός από το τυπωμένο κείμενο, περιέχουν κενά τα οποία οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν- " """' κ) ' των συλλογών προβλημάτων σταυρολέξων που περιέχουν τυπωμένο κείμεν'υστ) των μεμονωμένων εικόνων και τυπωμένων σελίδων υπό μορφή φυλλαδίων μεμονωμένων ή δεμένων και των δοκιμίων σε χαρτί ή ταινίες των προοριζομένων για την παραγωγή βιβλίων. iij Έγγραφα ή εκθέσεις τυπωμένες, μη εμπορικού χαρακτήρα. in) Μικροαναπαραγωγή των προβλεπομένων στα εδάφια i) και ii) του παρόντος παραρτήματος αντικειμένων,. καθώς και μικροαναπαραγωγές των προβλεπομένων στα εδάφια i) έως vi) του παραρτήματος Α της συμφωνίας αντικειμένων. iv) Κατάλογοι ταινιών, ηχογραφήσεων, ή κάθε άλλου οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα. ν) Χάρτες αφορώντες επιστημονικούς τομείς, όπως γεωλογία, ζωολογία, βοτανική, ορυκτολογία, παλαιοντολογία, αρχαιολογία, εθνολογία, μετεωρολογία, κλιματολογία και γεωφυσική, καθώς και διαγράμματα μετεωρολογικά και γεωφυσικά. vi) Σχεδιαγράμματα και σχέδια αρχιτεκτονικά, βιομηχανικά ή τεχνικά κάι αναπαραγωγές αυτών. vii) Διαφημιστικό υλικό βιβλιογραφικής πληροφορήσεως προοριζόμενο να διανεμηθεί δωρεάν.

11 3051 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) Έργα τέχνης και αντικείμενα συλλογών εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικοί') χαρακτήρα i) 'Κργα ζον/ραφικής και σχέδια, ανεξάρτητα από την ύλη πάνο; στην οποία έχουν εκτελεσθεί καθ' ολοκληρίαν με το χέρι, περιλαμβανομένων και των με το χέρι εκτελουμένων αντιγράφων, με εξαίρεση των βίομηχανικώς κατασκευασμένων διακοσμημένων αντικειμένων. \i) r Πρωτότυπα έργατέχ^ κεραμεντικακαι μώ<^κά σε cpfjo.. iii) Αντικείμενα συλλογών και αντικείμενα τέχνης προοριζόμενα για μουσεία, εκθέσεις και λοιπά ιδρύματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εισαγωγής-για να παρα^μβάνουντα^ο^ι^

12 3052 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ > -... Οπτικοακουστικό υλικό. i) Ί'αινίες(2), ταινίες με μη κινούμενες εικόνες (lilmstrips). μικροαναπαραγωγές KUI. φωτογραφικές διαφάνειες. ii) Ηχογραφήσεις.. iiij Υποδείγματα, μακέτες και πίνακες τοίχου εκπαιδευτικού, επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα, με εξαίρεση των μακετών-παιγνιδίών. iv)' Λοιπό οπτικοακουστικό υλικό, όπως:.. " α) ταινίες video, ταινίες cinescope, δίσκοι video, video-γράμματα, και- λοιπές'' - μορφές εγγραφής ήχου και εικόνων- β) - μικρό κάρτες, μικροδελτία (microfiches) και μαγνητικά ή άλλα μέσα "" ' * αποθηκεύσεως πληροφοριών, χρησιμοποιούμενα από τις υπηρεσίες πληροφορήσεως και τεκμηριώσεως μέσω υπολογιστώνγ) υλικό προγραμματισμένης εκπαιδεύσεως, συχνά υπό μορφή εκθετηρίων, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο υλικό, περιλαμβανομένου του υλικού υπό μορφή οπτικών (video) κασετών και ακουστικών (audio) κασετώνδ) διαφάνειες, περιλαμβανομένων και των προοριζομένων για απευθείας προβολή ή ανάγνωση πάνω σε οπτική συσκευήε) "ολογράμματα για προβολή με ακτίνες λέιζερ (laser)- στ) μακέτες ή οπτικά υποδείγματα σε σμικρογραφία αφηρημένων εννοιών, όπως μοριακές δομές ή μαθηματικοί τύποιζ) παιγνίδια με συνδυασμό πολλαπλών μέσων μαθήσεως (multimcdia)- η) τουριστικό διαφημιστικό υλικό, περιλαμβανομένου και το προερχόμενου από ιδιοιτικές επιχειρήσεις, με το οποίο προσκαλείται το κοινό να πραγματοποιήσει ταξίδια έξω από τη χώρα εισαγωγής. (Οι προβλεπόμενες στο παρόν παράρτημα Γ Ι απαλλαγές δεν εφαρμόζονται για τα ακόλουθα αντικείμενα: α) παρθένα υποθέματα μικροαναπαραγωγών και παρθένα υποθέματα οπτικών και ακουστικών εγγραφών καθώς και οι ειδικές συσκευασίες αυτών, όπως κασέτες, περιβλήματα και πηνία-: " β) οπτικές και ακουστικές εγγραφές, με εξαίρεση το διαφημιστικό τουριστικό υλικό το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο iv) περίπτωση η), οι οποίες παράγονται κυρίως για εμπορικές διαφημίσεις από ιδιωτική εμπορική επιχείρηση ή για λογαριασμό της- -

13 3053 γ) οπτικές και ακουστικές εγγραφές στις οποίες η διαφήμιση υπερβαίνει το 25% της διαρκείας. Στην περίπτωση του προβλεπομένου στο εδάφιο iv) περίπτωση η) υλικού τουριστικής διαφημίσεως, το ποσοστό τούτο αφορά μόνο την ιδιωτική εμπορική διαφήμιση.)

14 3054 napapthm.^rj)'. ".. Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφευτικού χ«ρ«κτήμα Οπτικοακουστικό υλικό εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα, υπό την κπιφύλαξη ότι εισάγεται από οργανισμούς (περιλαμβανομένων και, των οργανισμών, ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως, κατά την κρίση της χώρας εισαγωγής) ή από κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα ή ένωση που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας; εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα είδη αυτά ατελώς jj υπό την επιφύλαξη ότι προέρχεται; από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή από ένα από τα ειδικά όργανα αυτού, όπως:;.. ', ^ ν Ί) ταινίες, ταινίες μκ μη κινούμενες εικόνες (filmstrips), μικροταινίες και φωτογραφικές, διαφάνειες- -.._., :.:...:. - ; <"' * ' ^" '''/ '. :." ' " ' ' ". ' ' ' ;-.'; : ' - : : ' : "' "^: Π) ; ταινίεςχπικαίρων^^υ^^^η^χι}^ου παρθυσίάξ υν γεγονότα έπΐκ^ρώ'κατα το χρόνο ^γ^-χισαγώγής'^και που εισάγονται προς αναπαραγωγή, είτε υπό μορφή αρνητικών εκτεθέντων στο φως και εμφανισθέντων είτε υπό μορφή θετικών εκτυπωθέντων και εμφανισθέντων, της ατέλειας δυναμένης να περιορισθεί σε δύο αντίτυπα ανά θέμα-, Γ'.;-.,; iii) ταινίες αρχείων (βουβές ή όχι) προοριζόμενες να συνοδεύουν ταινίες επικαίρωνίν) διασκεδαστικές ταινίες αρμόζουσες ιδίως σε παιδιά και νέουςν ) ηχογραφήσειςvi) ' ταινίες video, ταινίες-cinescope. δίσκοι video, video-γράμματα και λοιπές μορφές εγ /ράφτ\ς ήχου και εικόνων- * ' >' vii) μικροκάρτες, μικροδελτία (microfiches) και μαγνητικά ή άλλα μέσα αποθηκεύσεως πληροφοριών χρησιμοποιούμενα από τις υπηρεσίες' πληροφορήσεως και τεκμηριώσεως μέσω υπολογιστώνviii) υλικό προγραμματισμένης εκπαιδεύσεως, συχνά υπό τη μορφή εκθετηρίων, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο υλικό, περιλαμβανομένου του υλικού υπό μορφή οπτικών (video) κασετών και ακουστικών (audio) κασετώνix). διαφάνειες, περιλαμβανομένων και των προοριζομένων για απευθείας προβολή ή : ανάγνωση πάνω σε οπτική συσκευήx) ολογράμματα για προβολή με ακτίνες λέιζερ (laser)- xi) μακέτες ή οπτικά υποδείγματα σε σμικρογραφία αφηρημένων εννοιών, όπως μοριακές δομές ή μαθηματικοί τύποιχϊί) παιγνίδια με συνδυασμό πολλαπλών μέσων μαθήσεως (multimedia).

15 3055 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Δ) Όργανα και επιστημονικές συσκευές i) Όργανα και επιστημονικές'συσκευές, υπό την επιφύλαξη; α) ότι προορίζονται για επιστημονικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια ή ιδιωτικά, που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς και χρησιμοποιούνται για: σκοπούς μη εμπορικούς, υπό τον έλεγχο και υπ' ευθύνη των ιδρυμάτων αυτών-' ' ::<& β) ; f ότι όργανα ή συσκευές ισοδύναμης επιστημονικής αξίας δεν^κατασκευάζόνται,.,..,;.,:,., προς το.παρόν στη χώρα εισαγωγής , «.-=..-»,_, ? >-^--r--=-"- -χ ;'%5ί;Τ ν ν ; επιστημονικές συσκευές, εφ' όσον τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή εξαρτήματα-αυτά εισάγονται συγχρόνως με τα όργανα αυτά ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφ' όσον -αναγνωρίζονται ως προοριζόμενα για όργανα ή συσκευές τα οποία έγιναν δεκτά προηγουμένως ατελώς, ή δύνανται να τύχουν ατέλειας.. iii) Εργαλεία προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση ή την επισκευή επιστημονικών οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία αυτά. εισάγονται συγχρόνως με τα όργανα αυτά ή συσκευές ή, εάν εισάγονται μεταγενέστερα, εφ' όσον αναγνωρίζονται ως προοριζόμενα για όργανα ή συσκευές τα οποία έγιναν δεκτά προηγουμένως ατελώς, ή δύνανται να τύχουν ατέλειας, και εφ' όσον εξάλλου στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται εργαλεία ισοδύναμης επιστημον -' ; αξίας.

16 3056 ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ(Ε7 Αντικείμενα προοριζόμενα για τυφλούς και λοιπά.ανάπηρα πρόσωπα i) (Όλμ τα ειδικώς επινοηθέντα αντικείμενα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή μορφωτική πρόοδο των τυφλών, εισαγόμενα απευθείας από ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαιδεύσεως τυφλών ή βοηθείας προς τυφλούς, τα οποία έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να. παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς.. περιλαμβανομένων και: α) TCOV. ομιλούντων βιβλίων (δίσκων, κασετών και..λοιπών :. ηχητικών π,...αναπαραγωγών) και βιβλίων με μεγάλουςχαρακτήρεςβ) των ηλεκτροφώνων και συσκευών αναγνώσεως- με κασέτες. επινοήοέντο)ν? ειδικώς ή προσαρμοσμένων για τις ανάγκες-των τυφλών~και λοιπών ανάπηρων, προσώπων και απαραιτήτων προκειμένου να παρακολουθούν τα πρόσωπα αυτά τα ομιλούντα, βιβλίαγ) των συσκευών οι οποίες επιτρέπουν στους τυφλούς και αμβλύωπες να διαβάζουν τα κανονικά έντυπα κείμενα, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές μηχανές προς ανάγνοχτη, οι τηλεμεγενθυντικές συσκευές και τα οπτικά βοηθήματα-. J δ) του εξοπλισμού- του προοριζομένου για τη μηχανική ή αυτόματη παραγωγή ανάγλυφου υλικού (braille) και εγγραφών, όπως π.χ. οι διατρητικές μηχανές και ηλεκτρονικές μηχανές για μεταφορά και εκτύπωση της ανάγλυοης γραφής και οι τερματικοί σταθμοί υπολογιστών με διατάξεις ανάγλυφης παρούσιάσεωςε) του ανάγλυφου χάρτου, μαγνητικών ταινιών και κασετών προοριζομένων για την παραγωγή ανάγλυφων και ομιλούντων βϊβλίωνστ) των βοηθητικών μέσων των προοριζομένων να διευκολύνουν την κινητικότητα των τυφλών, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές συσκευές προσανατολισμού και αναγνωρίσεως εμποδίων και οι λευκές ράβδοιζ) των τεχνικών βοηθητικών μέσων, για την εκπαίδευση, την αναπροσαρμογή και την επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και για την εργασία των τυφλών, όπως π.χ. ανάγλυφα ωρολόγια, ανάγλυφες γραφομηχανές, βοηθητικά παιδαγωγικά μέσα, συσκευές ειδικώς επινοηθείσες για χρήση των τυφλών- \u)/ Όλα τα αντικείμενα τα ειδικώς επινοηθέντα για την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική προαγωγή των άλλων φυσικώς ή διανοητικώς ανάπηρων προσώπων, τα οποία εισάγονται απευθείας από ιδρύματα ή οργανισμούς εκπαιδεύσεως ή βοηθείας των προσώπων αυτών, τα οποία έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα αντικείμενα.

17 3057 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Αθλητικό υλικό. Αθλητικά είδη προοριζόμενα αποκλειστικά για, αθλητικές ενώσεις ή ομίλους ερασιτεχνών - που έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών της χώρας εισαγωγής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα είδη...,.^\ Λ > ' >' -...-

18 3058 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Όργανα μουσικής και λοιπός μουσικός εξοπλισμός 'Opvcivu μουσικής και? οιπός μουσικός εξοπλισμός προοριζόμενος αποκλειστικά yiu' r μορφωτικά ιδρί>ματα ή μουσικές σχολές που έχουν την έγκριση των αρμοδίων της χώρας εισαγοογής για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά ατελώς, υπό τον όρο ότι στη χώρα εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν ισοδύναμα μουσικά όργανα και εξοπλισμός. - /

19 3059 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Υλικά κιχι μηχανές γιά την παραγωγή βιβλίων, δημοσιευμάτων KUI εντύπων i) Υλικά για την παραγωγή βιβλίων, δημοσιευμάτων και εντύπων (χαρτομάζα, μεταχειρισμένος χάρτης, χάρτης εφημερίδων και λοιποί χάρτες χρησιμεύοντες. για την εκτύπωση!, μελάνες εκτυπώσεως, κόλλες, κλπ.).. ii) Μηχανές για την επεξεργασία της χαρτομάζας και του χάρτου, μηχανές εκτυπώσεως, και βιβλιοδεσίας, υπό τον όρο ότι στη χωρά εισαγωγής δεν κατασκευάζονται προς το παρόν> μηχανές ισοδύναμης τεχνικής αξίας.,'. '", ;,.,., (])ηρν^^κ(^^^β^^^^ξ^βψ^^τϊ]ν έκθεση της Επιτροπής του Προγράμματος II κατά ^"' την ; '34η διάσκεψη της ολομέλειας στις 26 Νοεμβρίου (2) Η εισαγωγή ατελώς κινηματογραφικών ταινιών που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανισθεί, προς το σκοπό δημοσίας εμπορικής προβολής ή πωλήσεως, δύναται να περιορισθεί στα αρνητικά, εξυπακουομένου ότι ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις ταινίες (περιλαμβανομένων και των ταινιών επικαίρων) οι οποίες 'εισάγονται ατελώς κατά τους όρους των διατάξεων του παραρτήματος Γ 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΗΝ 21η ΜΑΪΟΥ 1974 ΝΟΜΟΣ: 1944/1991 ΦΕΚ: Α 56/22.04.1991 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3573,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3573, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3573, 1.2.2002 202 Κ.Δ.Π. 52/2002 Αριθμός 52 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000 Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, 3.3.2000 199 Ν.7(ΠΙ)/2000 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου Ν. 14(l)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 105 Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΝΟΜΟΣ: 2054/1992 ΦΕΚ: Α 104/30.06.1992 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 65(Ι)/2014 65(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152, 20.6.2003, σ.16.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 26.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.2.1989, σύμφωνα με το άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

2. (1) Στο νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα