ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α4α,β/Γ.Π.οικ Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 173/Α /2014). 2. Το Π.Δ. 25/ (ΦΕΚ 21/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 3. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α /2015). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2716/1999 «Εκ συγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 96), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 5. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των οργα νισμών των ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, των Γενι κών Νοσοκομείων και των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Μονάδων Ψυχικής Υγείας που διασυνδέονται με αυτές. 6. Το με αριθμ. πρωτ. Υ5α/Γ.Π./οικ.89494/ έγ γραφο με θέμα «Εφημερίες Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Ψυχιατρικών Τμημάτων Γενικών Νοσοκομείων» και το σχετικό πόρισμα της Ομάδας Εργασίας με θέμα «Προκαταρκτική Επιχειρησιακή Εκτίμηση για την Λει τουργία του νέου εφημεριακού συστήματος στη Δι οικητική Περιφέρεια Αττικής, με βάση τις αρχές της τομεοποίησης για τη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας» (Δεκέμβριος 2014) 7. Την αρ. Υ104/ (ΦΕΚ 309/Β /2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» 8. Την αρ. 2 απόφαση της 248ης / Ολομέλει ας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας «Ανασυγκρότηση Τομέων Ψυχικής Υγείας στην Επικράτεια», η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη σύσταση δεκατριών (13) από τους συνολικά τριάντα οκτώ (38) Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (ΤΟ.Ψ.Υ.) και ορίζουμε τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται σε αυτούς, όπως παρακάτω: Α. Συστήνονται επτά (7) από τους έντεκα (11) Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (ΤΟ.Ψ.Υ.) στον Νομό Αττικής και ορίζονται οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που εντάσ σονται σε αυτούς, όπως παρακάτω: Α1. 3ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (3ος ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής), που περιλαμβάνει τους Δήμους Κορυδαλλού, Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αγ. Βαρβάρας. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κορυδαλλού, του Ψυχιατρι κού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 2. Νοσοκομείο Ημέρας, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 3. Εξωτερικά Ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενη λίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Ατ τικόν». 4. Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 5. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Γενικού Νοσοκο μείου Ελευσίνας «Θριάσιο». 6. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων Α Ψυχιατρική Κλινική (με όλες τις ειδικές μονάδες που τη συγκροτούν), του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». 7. Τμήμα Οξέων «Ταρσή Δρομοκαΐτου» (Δ5), του Ψυχι ατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 8. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» (με όλες τις ειδικές μονάδες που το συγκροτούν). 9. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΑΦΝΙ» (με όλες τις ειδικές μονάδες που το συγκροτούν) 10. Ξενώνας «Οδύσσεια», στην οδό Αθανασίου Διάκου 38 στην Αγ. Βαρβάρα, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 11. Οικοτροφείο «ΙΡΙΣ» στον Κορυδαλλό, του Ψυχιατρι κού Νοσοκομείου 12. Οικοτροφείο Ασπροπύργου «Ευρύκλεια» (Γ01), για 15 ψυχικά ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ τικής «ΔΑΦΝΙ». 13. Οικοτροφείο «Εντροπία» (Γ02), για ασθενείς με αυτισμό, στην οδό Κύπρου 57 στο Χαϊδάρι, του Ψυχια τρικού Νοσοκομείου

2 11846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14. Προστατευμένο Διαμέρισμα (1ο) «Αριάδνη», για 3 ψυχικά ασθενείς του Ξενώνα «Αμάλθεια», στην οδό Κα ραϊσκάκη 14 στο Χαϊδάρι, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 15. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ιουστινιανού 8 στη Νίκαια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΑΦΝΙ». 16. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ10), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Αγ. Γεωργίου 78 στον Κορυδαλλό, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 17. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ19), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Ικονίου 1 στον Κορυδαλλό (ισόγειο), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 18. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ27), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Ικονίου 1 (1ος όροφος) στον Κορυ δαλλό, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 19. Προστατευμένο Διαμέρισμα (2ο), στην οδό Ζεφύρου 23 στο Χαϊδάρι, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 20. Προστατευμένο Διαμέρισμα (3ο), στην οδό Δου σμάνη 18 στην Αγ. Βαρβάρα, του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 21. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Θεσσαλο νίκης 22 στη Νίκαια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ τικής «ΔΑΦΝΙ». 22. Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Αυτόνομης Δια μονής «Αγροικίες», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ τικής «ΔΑΦΝΙ». 1. Οικοτροφείο «ΑΝΙΜΑ», στον Κορυδαλλό, για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εται ρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Στήριξης «ΑΝΙΜΑ». 2. Οικοτροφείο Α «Ηω» στον Ασπρόπυργο, για 15 ασθε νείς με βαριά νοητική υστέρηση, του Φορέα Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέρι μνας Υγείας. 3. Οικοτροφείο «Αθηνά» στον Κορυδαλλό, για 15 ασθε νείς με βαριά νοητική υστέρηση, του Φορέα Πανελλα δική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη. 4. Κοι.Σ.Π.Ε. 3ου Το.Ψ.Υ. Αττικής, «Κλίμαξ Plus». Α2. 5ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (5ος ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής), που περιλαμβάνει τους Δήμους Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Λυκόβρυσης Πεύκης, Πεντέλης, Μεταμόρ φωσης, Ωρωπού, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Διονύσου. 1. Εξωτερικά Ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλί κων, του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο». 2. Νοσοκομείο Ημέρας της Πανεπιστημιακής Ψυχια τρικής Κλινικής ΕΚΠΑ του Γενικού Ογκολογικού Νοσο κομείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι». 3. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Γενικού Νοσοκο μείου Αττικής «Σισμανόγλειο». 4. 3ο Τμήμα Εισαγωγών, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 5. 4ο Τμήμα Εισαγωγών, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 6. Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (με κλί νες), του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο». 7. Ξενώνας «Το Όνειρο», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 8. Οικοτροφείο «Μεταμόρφωσης» (Γ03), για 15 ψυχικά ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 1. Οικοτροφείο «Εστία», για 15 άτομα με βαριά νοητική Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΗΠΙΟΝΗ». 2. Οικοτροφείο «Αλκυονίς», για 15 άτομα με βαριά νο ητική υστέρηση, του Φορέα Κέντρο Μέριμνας Οικογέ νειας και Παιδιού. 3. Οικοτροφείο «Καλυψώ», για 15 άτομα με βαριά νοητι κή υστέρηση, του Φορέα Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού. 4. Οικοτροφείο Α «Θάλπος ΙΙ», για 15 άτομα με νοητική υστέρηση, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ». 5. Οικοτροφείο Λυκόβρυσης (πρώην Οικοτροφείο «Η Ζωή»), για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. 6. Οικοτροφείο Πεντέλης, για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυ ξης και Ψυχικής Υγείας. 7. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αττικής (Λυκόβρυση), του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυ χικής Υγείας. 8. Προστατευμένο Διαμέρισμα Α, στην οδό Πόντου 8 στα Μελίσσια, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΗΠΙΟΝΗ». 9. Προστατευμένο Διαμέρισμα Β, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 30 στα Μελίσσια, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΗΠΙΟΝΗ». 10. Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με Άνοια, στο Δήμο Αμαρουσίου, του Φορέα Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 11. Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου, του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. 12. Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής, «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ». ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ: 1. Ψυχιατρική Κλινική Χαρ. Ν. Σινούρη Α.Ε., Κηφισιά Αττικής. 2. Ψυχιατρική Κλινική Ελευθερίου Τζεράνη Α.Ε., Νέα Πεντέλη Αττικής. 3. Ψυχιατρική Κλινική, (Δ.Τ) «Παλλάδιο Θεραπευτήριο Ε.Π.Ε.», Β. Τσίπας και ΣΙΑ, Μελίσσια Αττικής. 4. Ψυχιατρική Κλινική Λυράκου Α.Ε., Μελίσσια Αττικής. 5. Ψυχιατρική Κλινική, «Ο Αγ. Γεώργιος», Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Διόνυσος Αττικής. 6. Ψυχιατρική Κλινική Θεραπευτήριο «ΑΘΗΝΑ» Βριλησ σίων Α.Ε., Βριλήσσια Αττικής. 7. Νευροψυχιατρική Κλινική «Σαλπετριέρη» Αφοί Πα παδόπουλοι Ε.Π.Ε., Μεταμόρφωση Αττικής. Α3. 6ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (6ος ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής), που περιλαμβάνει τους Δήμους Παπάγου Χο λαργού, Χαλανδρίου, Παιανίας, Αγίας Παρασκευής, Παλ λήνης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ραφήνας, Σπάτων Αρτέμιδος. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». 2. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Γενικού Νοσοκο μείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τμήμα Οξέων «Ευεργετών» (Δ4), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 4. Ξενώνας «Αρμονία», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 5. Ξενώνας βραχείας νοσηλείας «Ξένιος Φλύευς», του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο». 6. Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων, του Γενι κού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». 7. Οικοτροφείο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ», για 9 νέους ενή λικες με βαριά νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταρα χές, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». 8. Οικοτροφείο Α «Η Ροδιά», για 15 άτομα με ψυχική ασθένεια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρο μοκαΐτειο». 9. Ξενώνας «Καλλίστη», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 10. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ11), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Δήμητρος 19 και Καλλισπέρη στο Χα λάνδρι, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 11. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ34), για 3 ψυχικά ασθενείς του Ξενώνα Αρμονία, στην οδό Φιλικής Εται ρείας στο Χαλάνδρι, του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί ου 12. Προστατευμένο Διαμέρισμα «Πατέλειο», στην οδό Ξάνθου 21 και Υψηλάντου στο Π. Ψυχικό, του Ψυχιατρι κού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας, του Φορέα Ερευνητικό Πα νεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 2. Ξενώνας «Αριάδνη» (Κοινοτικό Σπίτι), του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. 3. Ξενώνας «Οδυσσέας» (Κοινοτικό Σπίτι), του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. 4. Ξενώνας «Θέτις» (Κοινοτικό Σπίτι), του Φορέα Εται ρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. 5. Ξενώνας, του Φορέα Πανελλήνιος Σύλλογος Οικο γενειών για την Ψυχική Υγεία. 6. Οικοτροφείο (2ο) στην Αττική, με ψυχογηριατρι κούς ασθενείς, του Φορέα Ψυχογητριακή Εταιρία «Ο Νέστωρ». 7. Οικοτροφείο «Έπακμος», για 15 άτομα με νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταραχές, του Φορέα Εταιρεία Συστημικής Παρέμβασης και Θεραπείας σε Άτομα, Οι κογένειες και Ευρύτερα Συστήματα. 8. Οικοτροφείο Αττικής ΙΙ, για άτομα με βαριά νοητική Φορέα ΙΡΙΣ. 9. Οικοτροφείο Αττικής IV, για άτομα με βαριά νοητική Φορέα ΙΡΙΣ. 10. Οικοτροφείο, για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέ ρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στην Αττι κή, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ. 11. Οικοτροφείο «Άγιος Νικόλαος», για άτομα με διατα ραχές αυτιστικού τύπου, του Φορέα Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Άγιος Νικόλαος». 12. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αττικής ΙΙ, του Φορέα ΙΡΙΣ. 13. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αττικής ΙV, του Φορέα ΙΡΙΣ. 14. Προστατευμένο Διαμέρισμα του ξενώνα «Θέτις», του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυ χικής Υγείας. 15. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αττικής «Αριάδνη», του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. 16. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αττικής Πεντέλης στο Χαλάνδρι, του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυ ξης και Ψυχικής Υγείας. 17. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αττικής «Οδυσσέας», του Φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυ χικής Υγείας. 18. Προστατευόμενο Διαμέρισμα (1ο), του Φορέα Ελλη νικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ. 19. Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων, του Φορέα ΙΡΙΣ. 20. Κέντρο Ημέρας Θεραπευτική Μονάδα Υπηρε σία Ειδικής Παιδαγωγικής «Το Στουπάθειο», του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 21. Κέντρο Νοσοκομείο Ημέρας, του Φορέα Ερευνη τικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 22. Κέντρο Ημέρας για Ενήλικες «Σείριος», για άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύπου, του Φορέα Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. 23. Ολοκληρωμένη Μονάδα αντιμετώπισης νόσου Alzheimer (Οικοτροφείο και Κέντρα Ημέρας), του Φορέα Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 24. Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελματι κής Επανένταξης, του Φορέα Ερευνητικό Πανεπιστημι ακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 25. Κοι.Σ.Π.Ε. 6ου Το.Ψ.Υ. Αττικής, «Εικόνα». ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ: 1. Ψυχιατρική Κλινική «Το Ασκληπιείον», Δ. Σαμέλλας Α.Ε., Χαλάνδρι Αττικής. Α4. 7ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (7ος ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής), που περιλαμβάνει το Δήμο Γαλατσίου, το 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων, το 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων, καθώς και το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας με ιατροπαιδαγωγικές υπη ρεσίες, του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». 2. 5ο Τμήμα Εισαγωγών, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 3. 6ο Τμήμα Εισαγωγών, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 4. Ξενώνας «Ταΰγετη», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 5. Ξενώνας Α, για 15 ψυχικά ασθενείς, στα Κ. Πατήσια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 6. Ξενώνας «Ίμβρος» (No 1), για 12 ψυχικά ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 7. Ξενώνας Κολωνού, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 8. Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων, του Γε νικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». 9. Οικοτροφείο «Θάλεια» (Νο 2), για 12 ψυχικά ασθενείς, στην Αγίου Μελετίου 149, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

4 11848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Οικοτροφείο «Άνοιξη» (Γ05), για 15 ψυχικά ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 11. Οικοτροφείο «Δευκαλίων» (Γ06), για 20 ασθενείς με μέση νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές δια ταραχές ή ψυχογηριατρικοί ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 12. Οικοτροφείο «Κουρμούλη» (Γ07) στα Κάτω Πατήσια, για 15 ασθενείς με μέση νοητική υστέρηση και δευτερο γενείς ψυχικές διαταραχές ή ψυχογηριατρικοί ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 13. Οικοτροφείο «Λαμπρινής», του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου 14. Οικοτροφείο «Τερψιχόρη» για 15 ασθενείς στα Πα τήσια (πρώην Οικοτροφείο «Παλαιού Φαλήρου»), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 15. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ12), στην οδό Μιχ. Βόδα 107, για 4 ψυχικά ασθενείς του Ξενώνα «Ταΰγετη», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 16. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ13), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Αχαρνών και Φιλλιπίδου 82, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 17. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ20), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Κίμωνος 24 στον Κολωνό, του Ψυ χιατρικού Νοσοκομείου 18. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ24), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Δημοσθένους 101 στον Κολωνό, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 19. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ30), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Αγορακρίτου 14 στην Πλ. Αττικής, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 20. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ37), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Αχαρνών 101, του Ψυχιατρικού Νο σοκομείου 21. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ39), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Κ. Σταυρόπουλου 33 στην Πλ. Αμερι κής (ανήκει στην πρότυπη Δομή Νο 1), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 22. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ41), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 266 στα Σε πόλια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 23. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Σμόλικα 8 (1ος όροφος) στα Σεπόλια, του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου 24. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Σμόλικα 8 (2ος όροφος) στα Σεπόλια, του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου 25. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Σμόλικα 8 (ισόγειο) στα Σεπόλια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 26. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Κεφαλλη νίας 99 στην Κυψέλη, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 27. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Περγάμου 23 στην Πλατεία Αττικής, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 28. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Μοσχο νησίων 27 στον Άγιο Παντελεήμονα, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 29. Προστατευμένο Διαμέρισμα (6ο), στην οδό Δοχει αρείου 6 στην Κυψέλη, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 1. Ξενώνας για ασθενείς με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Αθήνα, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 2. Ξενώνας για Πρόσφυγες «Ιόλαος», του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 3. Ξενώνας (1ος), του Φορέα Ερευνητικό Πανεπιστημι ακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 4. Ολοκληρωμένη Μονάδα Ξενώνας για άτομα με Alzheimer, του Φορέα Ψυχογητριακή Εταιρία «Ο Νέστωρ». 5. Οικοτροφείο Α «Αφαία», για άτομα με βαριά νοητική Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 6. Οικοτροφείο Αττικής Ι, για άτομα με βαριά νοητική Φορέα ΙΡΙΣ. 7. Οικοτροφείο Αττικής ΙΙΙ, για άτομα με βαριά νοητική Φορέα ΙΡΙΣ. 8. Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, στην οδό Ζυμπρακάκη 45, του Φο ρέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΙΑΣΙΣ». 9. Οικοτροφείο «Επανένταξη», 15 ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, του Φορέα Μη Κερδοσκοπικός Ορ γανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 10. Οικοτροφείο «Ηρεμία», του Φορέα Αστική Μη Κερ δοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «Ηρεμία». 11. Προστατευμένο Διαμέρισμα, 4 ενοίκων, στην οδό Νάξου 4β στην Κυψέλη, του Φορέα Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 12. Προστατευμένο Διαμέρισμα Β, στην οδό Ι. Δρο σοπούλου 72 στην Κυψέλη, του Φορέα Αστική μη Κερ δοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΣΥΝ ΕΙΡΜΟΣ». 13. Προστατευμένο Διαμέρισμα Α, στην οδό Ι. Δρο σοπούλου 72 στην Κυψέλη, του Φορέα Αστική μη Κερ δοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΣΥΝ ΕΙΡΜΟΣ». 14. Προστατευμένο Διαμέρισμα ΙΙΙ, στην οδό Φυλής 178 στην Κυψέλη, του Φορέα ΙΡΙΣ. 15. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ελευθερου δάκη 6 στα Πατήσια, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκο πική Εταιρεία «ΙΑΣΙΣ». 16. Κέντρο Ημέρας για Alzheimer, του Φορέα Ψυχογη τριακή Εταιρία «Ο Νέστωρ». 17. Κέντρο Ημέρας «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ», του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης (ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ). 18. Κέντρο Ημέρας «ΒΑΒΕΛ», του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΣΥΝ ΕΙΡΜΟΣ». 19. Ειδικό Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης, του Φο ρέα Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης (ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ). 20. Ολοκληρωμένη Μονάδα Κέντρο Ημέρας για την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer, του Φορέα Ψυχο γητριακή Εταιρία «Ο Νέστωρ». Α5. 8ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (8ος ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής), που περιλαμβάνει τους Δήμους Ζωγράφου, Βύρωνα, Καισαριανής, Δάφνης Υμηττού καθώς και το 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλί κων, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. 2. Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα Και σαριανής, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών «Αιγινήτειο». 3. Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, ΕΚΠΑ του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι». 4. 8ο Τμήμα Εισαγωγών, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 5. Τμήμα Οξέων «Ελλήνων Αμερικής» (Δ6), του Ψυχια τρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 6. Μονάδα για Ογκολογικούς ασθενείς, του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγι ος Σάββας». 1. Οικοτροφείο (1ο) με ψυχογηριατρικούς ασθενείς, για 15 άτομα, στο Γκύζη, του Φορέα Ψυχογηριατρική Εταιρία «Ο Νέστωρ». 2. Οικοτροφείο «Καλλίπολις», για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταρα χές στο Βύρωνα, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ». 3. Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων του 1ου Ψυ χογηριατρικού Οικοτροφείου στο Γκύζη, του Φορέα Ψυχογηριατρική Εταιρία «Ο Νέστωρ». 4. Προστατευμένο Διαμέρισμα του Οικοτροφείου «Καλλίπολις» στο Βύρωνα, του Φορέα Αστική μη Κερ δοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ». 5. Προστατευμένο Διαμέρισμα στο Βύρωνα, 4 ενοίκων από τον Ξενώνα, του Φορέα Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία. 6. Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων, του Φορέα Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΣΑ». 7. Κέντρο Ημέρας στο Βύρωνα, του Φορέα Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία. 8. Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής, «Αθηνά Ελπίς». Α6. 9ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (9ος ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής), που περιλαμβάνει τους Δήμους Καλλιθέας, Μοσχάτου Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου, το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων καθώς και το 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων. 1. Νοσοκομείο Ημέρας, του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων, στην οδό Μάρνη 42 στην Πλ. Βάθης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 3. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Γενικού Νοσοκο μείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». 4. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Γενικού Νοσοκο μείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». 5. Ξενώνας «ΑΙΘΡΙΑ», στην οδό Μαιζώνος 74 στην Πλ. Βάθης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 6. Ξενώνας «Ήλιος», στα Πετράλωνα, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 7. Ξενώνας με Εργαστήριο «Νίκη», στην οδό Κωλέττη 17 στα Εξάρχεια (1ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 8. Ξενώνας «Νεφέλη», στην οδό Μυλλέρου 71Α στο Μεταξουργείο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΑΦΝΙ». 9. Ξενώνας «Εστία», στην οδό Μυλλέρου 71Β στο Με ταξουργείο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΑΦΝΙ». 10. Ξενώνας «Πύλη» στην Καλλιθέα, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 11. Ξενώνας «Σεμέλη», στην οδό Φερών 38 στο Μουσείο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 12. Ξενώνας «Χέυδεν», στην οδό Χέυδεν 29 στο Μου σείο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 13. Ξενώνας «Αντιγόνη», στην οδό Σκυλίτση 14 στο Πεδίο του Άρεως, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ τικής «ΔΑΦΝΙ». 14. Ξενώνας Βραχείας Παραμονής, 15 ασθενών, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». 15. Οικοτροφείο «Εναρχή», με ψυχογηριατρικούς ασθε νείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 16. Οικοτροφείο «Κεραμεικός», του Ψυχιατρικού Νο σοκομείου 17. Οικοτροφείο «Αναζήτηση», με ασθενείς με διπλή δι άγνωση, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 18. Οικοτροφείο «Φιντίας» (Γ09), στην οδό Σατω βριάνδου 50, για 15 ασθενείς με ελαφρά μέση νοητική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 19. Οικοτροφείο «Δάμων» (Γ011), στην οδό Σατωβριάν δου 50, για 15 ασθενείς με ελαφρά μέση νοητική υστέ ρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, του Ψυ χιατρικού Νοσοκομείου 20. Οικοτροφείο «Παλλήνης», με ψυχογηριατρικούς ασθενείς, στην οδό Μάρνη 42 στην Πλ. Βάθης, του Ψυ χιατρικού Νοσοκομείου 21. Οικοτροφείο «Πρόπολις», στην οδό Μαιζώνος 39 στην Πλ. Βάθης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΑΦΝΙ». 22. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ16), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Αριστοτέλους 73 στο Μουσείο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 23. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ32), για 3 ψυχικά ασθενείς του Ξενώνα «Ταϋγέτη», στην οδό Αμφιλοχίας 3 στο Μουσείο (1ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου 24. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ42), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Σάμου 7Α και Μαιζώνος 63 στην Πλ. Βάθης (3ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 25. Προστατευμένο Διαμέρισμα (ΓΔ44), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Σάμου 7Α και Μαιζώνος 63 στην Πλ. Βάθης (2ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 26. Προστατευμένο Διαμέρισμα 3ο (ΓΔ7), στην οδό Βενιζέλου 295 στην Καλλιθέα, για 3 ψυχικά ασθενείς, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 27. Προστατευμένο Διαμέρισμα 4ο (ΓΔ8), για 3 ψυχικά ασθενείς, στην οδό Δημοσθένους 200 στην Καλλιθέα, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 28. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Κωλέττη 17 στα Εξάρχεια (3ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».

6 11850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Κωλέττη 17 στα Εξάρχεια (4ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 30. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Κωλέττη 17 στα Εξάρχεια (5ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 31. Προστατευμένο Διαμέρισμα (5ο), στην οδό Κωλέττη 17 στα Εξάρχεια (6ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 32. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Καλλιδρο μίου 10 στα Εξάρχεια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 33. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Αχαρνών 1 στην Πλ. Βάθης (1ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου 34. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών 1 στην Πλ. Βάθης (2ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου 35. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών 1 στην Πλ. Βάθης (3ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου 36. Προστατευμένο Διαμέρισμα Α, στην οδό Αχαρνών 1 στην Πλ. Βάθης (5ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου 37. Προστατευμένο Διαμέρισμα Β, στην οδό Αχαρνών 1 στην Πλ. Βάθης (5ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσο κομείου 38. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Φυλής 56 στην Πλ. Βικτωρίας, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ τικής «ΔΑΦΝΙ». 39. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Δεριγνύ στο Μουσείο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Ατ τικής «ΔΑΦΝΙ». 40. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ρήγα Φε ραίου 99 στο Μοσχάτο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 41. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Σάμου και Μαίζωνος στην Πλ. Βάθης (4ος, 5ος, 6ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 42. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Φερών 19 στο Μουσείο (2ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου 43. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Φερών 38 στο Μουσείο (3ος όροφος), του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου 44. Προστατευόμενο Διαμέρισμα, στην οδό Θεσπιέων 1 και Μαραθώνος στο Μεταξουργείο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 1. Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Αθήνας Συμ βουλευτικό Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Μονάδα Θε ραπείας Συμπεριφοράς, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 2. Οικοτροφείο Α, για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέ ρηση, στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 3. Οικοτροφείο Β, για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέ ρηση, στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 4. Οικοτροφείο, για 15 άτομα με διαταραχές αυτιστι κού τύπου, του Φορέα Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΣΑ». 5. Οικοτροφείο Α, 15 ατόμων με βαριά νοητική υστέ ρηση, στον Ταύρο, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΛΘΑΙΑ». 6. Οικοτροφείο Α «Κέραμος», για ψυχογηριατρικούς ασθενείς, στο Γκάζι, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 7. Οικοτροφείο (1ο) «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ Ι» στο Ν. Αττικής, στην οδό Σκαραμαγκά 7 στο Μουσείο, του Φορέα Ελ ληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περί θαλψης (ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ). 8. Οικοτροφείο (2ο) «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΙΙ» στο Ν. Αττικής, στην οδό Πούκεβιλ 3 στην Πλ. Βάθης, του Φορέα Ελληνι κό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης (ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ). 9. Οικοτροφείο «Ερατώ», για 15 ασθενείς με βαριά νοητική υστέρηση, του Φορέα Εταιρεία Ψυχοκοινωνι κής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας. 10. Προστατευμένο Διαμέρισμα Ι, στην οδό Λένορμαν 20 στο Μεταξουργείο, του Φορέα ΙΡΙΣ. 11. Προστατευμένο Διαμέρισμα, 4 ατόμων του Οικο τροφείου Α, στην οδό Μεταμορφώσεως 6 8 στην Καλ λιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 12. Προστατευμένο Διαμέρισμα, 4 ατόμων του Οικο τροφείου Β, στην οδό Γρυπάρη 60 στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 13. Προστατευμένο Διαμέρισμα, 4 ενοίκων από το Οικοτροφείο ΑΛΘΑΙΑ Ταύρου, στην οδό Τριανταφύλ λη 6 στον Ταύρο, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΛΘΑΙΑ». 14. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ελ. Βενιζέ λου 217 στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 15. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ιφιγενείας 60 στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυ χιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 16. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ρήγα Φεραί ου στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 17. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Φιλαρέτου 103 στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυ χιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 18. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ιάσωνος 3α (πρώην Ρήγα Φεραίου 36) στην Καλλιθέα, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 19. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Κουμανούδη στο Πεδίο του Άρεως, του Φορέα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 20. Προστατευμένο Διαμέρισμα «Ηω», στην οδό Μάρνη 28 στο Μουσείο (3ος όροφος), του Φορέα Εταιρεία Ψυ χοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας. 21. Προστατευμένο Διαμέρισμα «ΕΡΑΤΩ», στην οδό Σμύρνης στο Μουσείο (4ος όροφος), του Φορέα Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας. 22. Προστατευμένο Διαμέρισμα, στην οδό Ευμολπίδων στο Γκάζι, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πρόγραμμα Φιλοξενουσών Οικογενειών, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 24. Κέντρο Ημέρας «Ομόνοια», του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 25. Κέντρο Ημέρας «Δίπυλον» για τους Έλληνες Μου σουλμάνους, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εται ρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 26. Κέντρο Ημέρας «Ιόλαος», για πρόσφυγες και αιτού ντες άσυλο με ψυχικές διαταραχές, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 27. Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑ ΚΑ». 28. Κέντρο Ημέρας για το follow up ενηλίκων, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 29. Κέντρο Ημέρας, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκο πική Εταιρεία «ΙΑΣΙΣ». 30. Κέντρο Ημέρας «ΑΝΑΣΑ» για Άτομα με Διατροφικές Διαταραχές, του Φορέα «ΑΝΑΣΑ» Εταιρεία Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές. 31. Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική υποστήριξη ασθε νών με καρκίνο, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχι ατρικής και Ψυχικής Υγείας. 32. Κέντρο Ημέρας και Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ). 33. Κέντρο Ημέρας για την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer, στη Λέσχη Φιλίας Πανόρμου, του Φορέα Εται ρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 34. Κέντρο Ημέρας, του Φορέα Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγ γελματική Επανένταξη. 35. Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνι κού Διαλόγου», του Φορέα Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη. 36. Κοι.Σ.Π.Ε. 9ου Το.Ψ.Υ. Αττικής, «ΕΥ ΖΗΝ». Α7. 10ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής (10ος ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής), που περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Δημη τρίου, Νέας Σμύρνης, Ηλιούπολης, καθώς και το 2ο Δη μοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας με ιατροπαιδαγωγικές υπη ρεσίες Παγκρατίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». 2. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών «Αιγινήτειο». 3. Τμήμα Οξέων «Κουντουριώτειο» (Δ2), του Ψυχιατρι κού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο». 4. Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας στο Παγκράτι, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 1. Οικοτροφείο, για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρη ση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ξένιος Ζευς». 2. Οικοτροφείο, για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέ ρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ. 3. Κέντρο Ημέρας «Ανέλιξη», του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ξένιος Ζευς». 4. Κέντρο Ημέρας στον Αγ. Δημήτριο, του Φορέα Αστι κή μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ. 5. Κέντρο Ημέρας «Φαιναρέτη», του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ. 6. Κέντρο Ημέρας για ανοϊκούς ασθενείς στο Μετς, του Φορέα Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 7. Υπηρεσία «Φροντίδα Στο Σπίτι», του Φορέα Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. 8. Κοι.Σ.Π.Ε. 10ου Το.Ψ.Υ. Αττικής, «Διαδρομές». Β. Συστήνουμε έναν (1) από τους τρεις (3) Τομείς Ψυχι κής Υγείας Ενηλίκων (ΤΟ.Ψ.Υ.) στους Νομούς Θεσσαλο νίκης και Χαλκιδικής και ορίζουμε τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται σε αυτούς, όπως παρακάτω:, όπως παρακάτω: Β1. Κεντρικός Τομέας Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει τους Δήμους Αγ. Παύλου, Αρέθουσας, Ασσήρου, Εγνατίας, Λαγκαδά, Λαχανά, Σοχού, Τριαν δρίας, το 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δ. Θεσσαλονίκης, το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δ. Θεσσαλονίκης και το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Δ. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Τομέα, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 2. Νοσοκομείο Ημέρας, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ σαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομεί ου 3. Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσα λονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 4. Εξωτερικά Ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενη λίκων Γ Ψυχιατρικής Κλινικής, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ». 5. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων Γ Ψυχιατρική Κλινική, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ». 6. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολά ου» Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (με όλες τις ειδικές μονάδες που τα συγκροτούν). 7. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων της Β Πανεπιστημια κής Κλινικής Α.Π.Θ. βραχείας και μέσης νοσηλείας, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 8. Τμήμα Ακαταλόγιστων, του Γενικού Νοσοκομείου 9. Τμήμα Επανένταξης, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ σαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 10. Τμήμα Οικογενειακής Θεραπείας, του Γενικού Νο σοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχια τρικού Νοσο 11. Τμήμα Παρατεινόμενης Νοσηλείας, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυ χιατρικού Νοσο 12. Ξενώνας «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», 15 ατόμων, του Γενικού Νοσο κομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 13. Ξενώνας «ΝΟΣΤΟΣ», με Εργαστήριο, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχι ατρικού Νοσο

8 11852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14. Ξενώνας Ψυχογηριατρικών Ασθενών Πολίχνης «Αυ ρήλια», του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Πα πανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 15. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Δ2), Α ΜΟΜΨΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (1ος όροφος), του Γενικού Νοσοκο μείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 16. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Δ3), Α ΜΟΜΨΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (2ος όροφος), του Γενικού Νοσοκο μείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 17. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Δ4), Α ΜΟΜΨΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (2ος όροφος), του Γενικού Νοσοκο μείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 18. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Δ5), Α ΜΟΜΨΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (2ος όροφος), του Γενικού Νοσοκο μείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 19. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Α ΜΟΜΨΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (3ος όροφος), του Γενικού Νοσοκομείου 20. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Α ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου 5, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ σαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομεί ου 21. Προστατευμένο Διαμέρισμα Δ, Α ΜΟΨΣΑΤ, 4 ατό μων, στην οδό Σοφοκλέους 17 (2ος, Δ5), του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχι ατρικού Νοσο 22. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Α ΜΟΨΑΤ, στην οδό Σοφοκλέους 17, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο νίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 23. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Αγ. Παύλος), Α ΜΟΨ ΣΑΤ, στην οδό Σωκράτους 6, του Γενικού Νοσοκομείου 24. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Πλ. Αγ. Γεωργίου 9 Ροτόντα, του Γενικού Νοσοκομείου 25. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (2ος όροφος), του Γενικού Νοσοκομείου 26. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΜΨΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (3ος όροφος), του Γενικού Νοσοκομείου 27. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (4ος όροφος), του Γενικού Νοσοκομείου 28. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (5ος όροφος) του Γενικού Νοσοκομείου 29. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (6ος όροφος) του Γενικού Νοσοκομείου 30. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Βενιζέλου 24, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσ σαλονίκης. 31. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Καραολή και Δημητρίου 4, του Γενικού Νοσοκομείου 32. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αισχύλου 8, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσ σαλονίκης. 33. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αισώπου 10, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσ σαλονίκης. 34. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Ιατρού Γωγούση 58, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσα λονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 35. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Σμύρνης 2, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλο νίκης. 36. Προστατευμένο Διαμέρισμα Β, A ΜΟΨΣΑΤ, 4 ατόμων, στην οδό Φοίνικα 9, του Γενικού Νοσοκομείου 37. Προστατευμένο Διαμέρισμα Β, 4 ατόμων, στην οδό Φοίνικα 9, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσα λονίκης. 38. Κέντρο Ημέρας Κοινωνική Λέσχη Εργαστήρι Κε ραμικής, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Πα πανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσο 39. Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με Πρό βλημα Διαταραχής Μνήμης, του Γενικού Νοσοκομείου 40. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Α ΜΟΨΑΤ, στην οδό Βύζαντος 4, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσ σαλονίκης. 41. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Α ΜΟΨΑΤ, στην οδό Μανουσογιανάκη 7, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσα λονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 42. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Σοφοκλέους 17, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο νίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 43. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (4ος όροφος), του Γενικού Νοσοκομείου 44. Προστατευμένο Διαμέρισμα, Β ΜΟΨΣΑΤ, στην οδό Αγ. Σοφίας 82γ (5ος όροφος), του Γενικού Νοσοκομείου 1. Οικοτροφείο Γ «Γλαύκη», ατόμων με βαριά νοητι κή υστέρηση, του Φορέα Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κέντρο Ημέρας «Άγιος Ιωάννης», Μονάδα αντιμε τώπισης των προβλημάτων που προκαλούνται από τη νόσο Alzheimer και άλλες άνοιες, του Φορέα Ελληνι κή Εταιρία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Γ. Συστήνουμε πέντε (5) από τους είκοσι τέσσερις (24) Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (ΤΟ.Ψ.Υ.) στην υπόλοι πη Περιφέρεια και ορίζουμε τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται σε αυτούς, όπως παρακάτω: Γ1. Τομέας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Λασιθίου, που περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, του Γενικού Νο σοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο». 2. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο». 3. Κέντρο Ψυχικής Υγείας, του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. 4. Εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλί κων, του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο». 5. Εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλί κων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρα κλείου. 6. Εξωτερικά ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 7. Νοσοκομείο Ημέρας, του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας. 8. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 9. Μονάδα Οξέων Περιστατικών της Ψυχιατρικής Κλι νικής Ενηλίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο μείου Ηρακλείου. 10. Ξενώνας «Αγάπη», του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. 11. Ξενώνας «Αλκυονίδα», του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο». 12. Ενδονοσοκομειακός ξενώνας βραχείας παραμονής ενηλίκων 10 ατόμων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο σοκομείου Ηρακλείου. 13. Προστατευμένο Διαμέρισμα (1ο), του Πανεπιστημι ακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 14. Προστατευμένο Διαμέρισμα (2ο), του Πανεπιστη μιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 1. Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία Ηρακλείου, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 2. Κινητή Μονάδα Λασιθίου, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης «Η ΑΡΩΓΗ». 3. Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ηρακλείου, Συμ βουλευτικό Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων, του Φορέα Ελ ληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 4. Οικοτροφείο «Αρετούσα», για άτομα με βαριά νοητι κή Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ξένιος Ζευς». 5. Κέντρο Ημέρας για εφήβους και ενήλικες με αυτι σμό ΔΑΔ «Ζωοδόχος Πηγή», του Φορέα Ένωση Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων «Ζωοδόχος Πηγή». 6. Κέντρο Ημέρας Ιεράπετρας, του Φορέα Μη Κερδο σκοπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 7. Κέντρο Ημέρας Νεάπολης, του Φορέα Μη Κερδο σκοπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 8. Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης Υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Ηρακλείου, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 9. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ηρακλείου, «ΜΙΤΟΣ». 10. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Λασιθίου, «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ». ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ: 1. Ψυχιατρική Κλινική Τσαπάκη Τσιρίδης ΑΕΠΥ, Ηρά κλειο Κρήτης. Γ2. Τομέας Ψυχικής Υγείας Κορινθίας Αχαΐας που περιλαμβάνει τους Νομούς Κορινθίας, Αχαΐας. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας, του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας». 2. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, του Γενικού Νοσο κομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας». 3. Νοσοκομείο Ημέρας, του Γενικού Νοσοκομείου Πα τρών «ο Άγιος Ανδρέας». 4. Εξωτερικά Ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενη λίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πα τρών. 5. Εξωτερικά Ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλί κων, του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. 6. Εξωτερικά Ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 7. Εξωτερικά Ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού Τμήμα τος, του Καραμανδάνειου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών. 8. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 9. Θεραπευτική Ομάδα Παρέμβασης κατ οίκον, του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας». 10. Ξενώνας 1 (ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ), του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 11. Ξενώνας 2 (ΑΡΟΗΣ), του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 12. Ξενώνας «ΑΚΕΣΩ», του Γενικού Νοσοκομείου Κο ρίνθου. 13. Προστατευμένο Διαμέρισμα «Αρέθα» (Δ1) στην Πά τρα, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 14. Προστατευμένο Διαμέρισμα «Κορυτσάς» (Δ2) στην Πάτρα, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πα τρών. 15. Προστατευμένο Εργαστήριο Επαγγελματικής Απο κατάστασης, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 1. Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία Πάτρας Ιατροπαιδα γωγικό Κέντρο, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 2. Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πάτρας Συμ βουλευτικό Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 3. Οικοτροφείο «Προοπτική», 15 ατόμων με βαριά νοητι κή υστέρηση, του Φορέα Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού. 4. Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για 15 άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύπου, του Φορέα Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας «Ευαγγελισμός».

10 11854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Οικοτροφείο «Γαλήνη Β», του Φορέα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. 6. Οικοτροφείο Αχαΐας, για άτομα με βαριά νοητική Φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΙΡΙΣ. 7. Οικοτροφείο «Σεμέλη», για 15 ασθενείς με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διατα ραχές, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 8. Προστατευμένο Διαμέρισμα του Οικοτροφείου «Γα λήνη Β», του Φορέα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. 9. Προστατευμένο Διαμέρισμα, του Φορέα Κέντρα Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας «Ευαγγελισμός». 10. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αχαΐας, του Φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΙΡΙΣ. 11. Κέντρο Ημέρας, του Φορέα Σύλλογος για την Ψυ χική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) Πάτρας. 12. Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης Υπηρεσία Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Πάτρας, του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευ νών. 13. Κοινωνική Επιχείρηση «Φλόγα Ελπίδας», του Φορέα Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. 14. Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Αχαΐας, «ΦΑΡΟΣ». Γ3. Τομέας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων Θεσπρωτίας Κέρκυρας που περιλαμβάνει τους Νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας. 1. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας Λευκά δας, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 2. Κέντρο Ψυχικής Υγείας με ιατροπαιδαγωγικές υπη ρεσίες, του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζη κώστα». 3. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας, του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φιλιατών. 4. Κέντρο Ψυχικής Υγείας με ιατροπαιδαγωγικές υπη ρεσίες, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 5. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 6. Νοσοκομείο Ημέρας, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρ κυρας. 7. Εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλί κων, του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Χατζηκώστα». 8. Μονάδα Οξέων Περιστατικών της Ψυχιατρικής Κλι νικής Ενηλίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο μείου Ιωαννίνων. 9. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Γενικού Νοσοκο μείου Κέρκυρας. 10. Ξενώνας Α Ιωαννίνων, του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων» Γ. Χατζηκώστα». 11. Ξενώνας Β «Χαραυγή», του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων» Γ. Χατζηκώστα». 12. Ξενώνας «Εν Οίκω», του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φιλιατών. 13. Μετανοσοκομειακός Ξενώνας «Ν. Μώρος», του Γε νικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 14. Ξενώνας «Θιναλιού», του Γενικού Νοσοκομείου Κέρ κυρας. 15. Οικοτροφείο «Ναυσικά»/«Ύψος», του Γενικού Νοσο κομείου Κέρκυρας. 16. Οικοτροφείο «Ερατώ», του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 17. Οικοτροφείο «Τερψιχόρη», του Γενικού Νοσοκομεί ου Κέρκυρας. 18. Οικοτροφείο «Κλειώ», του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 19. Οικοτροφείο «Θάλεια», του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 20. Οικοτροφείο «Αλκυόνα», του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 21. Προστατευμένο Διαμέρισμα Ρόδας, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 22. Προστατευμένο Διαμέρισμα Μπενιτσών, του Γενι κού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 23. Προστατευμένο Διαμέρισμα Πόλης Κέρκυρας, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 24. Προστατευμένο Διαμέρισμα A «Χαραυγή», 4 ασθε νών, του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώ στα». 25. Προστατευμένο Διαμέρισμα A, 4 ασθενών, του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φιλιατών. 26. Προστατευμένο Διαμέρισμα B, 4 ασθενών, του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φιλιατών. 27. Κέντρο Προ και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ξενώνας, του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χα τζηκώστα». 28. Κέντρο Προ και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 1. Κινητή Μονάδα Ιωαννίνων Θεσπρωτίας, του Φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 2. Ξενώνας στα Γιάννενα, του Φορέα Εταιρεία Προα γωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 3. Ξενώνας Αμπελοκήπων, του Φορέα Εταιρεία Προ αγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 4. Οικοτροφείο Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ», για άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύπου, του Φορέα Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. 5. Οικοτροφείο «ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ», για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, του Φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 6. Οικοτροφείο «Νέα Αρχή», 15 ατόμων με βαριά νοη τική υστέρηση, του Φορέα «TACT HELLAS». 7. Οικοτροφείο «Νόστος», για 15 άτομα με βαριά νο ητική υστέρηση στην Κόνιτσα, του Φορέα Εταιρία Ψυ χοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης. 8. Οικοτροφείο «Νεφέλη», για άτομα με ΒΝΥ και δευ τερογενείς ψυχικές διαταραχές του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΛΙΜΑΚΑ». 9. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Α) Ξενώνας (Καν. 815), του Φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 10. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Β) Ξενώνας Αμπελο κήπων, του Φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 11. Προστατευμένο Διαμέρισμα (Γ) (Καν. 815), του Φο ρέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 12. Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη» στα Ιωάννινα, του Φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. 13. Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελματι κής Επανένταξης Προστατευόμενο Εργαστήριο Κη ροπλαστείο Κηροπωλείο, του Φορέα Εταιρεία Προα γωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας Λευκάδας «Νέοι Ορί ζοντες». Γ4. Τομέας Ψυχικής Υγείας Λάρισας που περιλαμβάνει το Νομό Λάρισας. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, του Γενικού Νοσο κομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο». 2. Εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλί κων, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο». 3. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 4. Ξενώνας «ΑΡΓΙΣΣΑ», του Γενικού Νοσοκομείου Λά ρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο». 5. Προστατευμένο Διαμέρισμα Α, για 3 άτομα με ψυ χικές διαταραχές, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο». 6. Προστατευόμενο Διαμέρισμα Β, για 3 άτομα με ψυχικές διαταραχές, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο». 1. Ξενώνας «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ», του Φορέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 2. Οικοτροφείο «Ελευθερία», για 12 άτομα με διατα ραχές αυτιστικού τύπου, του Φορέα Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας. 3. Οικοτροφείο (1ο) «Αντιφών», για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση στη Λάρισα, του Φορέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 4. Οικοτροφείο (2ο) «Εστία», για Ψυχογηριατρικούς Ασθενείς του Φορέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγεί ας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 5. Οικοτροφείο (3ο) «Αγία Άννα», ατόμων με βαριά νοη τική υστέρηση, του Φορέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 6. Οικοτροφείο (4ο) «Τίμιος Σταυρός», για Ψυχογη ριατρικούς Ασθενείς του Φορέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 7. Οικοτροφείο «Ορφέας», για άτομα με βαριά νοητι κή υστέρηση, του Φορέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 8. Προστατευμένο Διαμέρισμα «ΟΛΥΜΠΙΑ Ι», του Φο ρέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 9. Προστατευμένο Διαμέρισμα «ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΙ», του Φο ρέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 10. Προστατευμένο Διαμέρισμα «ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΙΙ», του Φο ρέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 11. Προστατευμένο Διαμέρισμα «ΟΛΥΜΠΙΑ ΙV», του Φο ρέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 12. Κέντρο Ημέρας, του Φορέα Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης. 13. Κέντρο Ημέρας «ΧΑΡΑ», για άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύπου, του Φορέα Σύλλογος Γονέων Κηδε μόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 1. Ψυχιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Θεραπευτήριο Α.Ε., Λάρισα. 2. Ψυχιατρική Κλινική «Θεραπευτήριο Αναγέννηση Μιχ. Θωμά», Στ. Θωμά και ΣΙΑ Ε.Ε, Λάρισα. 3. Ψυχιατρική Κλινική «Η γειτονιά μας», Αφοί Μ. Γατέ νιου Ο.Ε. Λάρισα. Γ5. Τομέας Ψυχικής Υγείας Ροδόπης Έβρου που πε ριλαμβάνει τους Νομούς Ροδόπης και Έβρου. 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας, του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. 2. Κέντρο Ψυχικής Υγείας, του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». 3. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης, του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 4. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 5. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, του Πανεπιστημια κού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 6. Εξωτερικά ιατρεία της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενη λίκων, του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανό γλειο». 7. Εξωτερικά ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού Τμήμα τος, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλε ξανδρούπολης. 8. Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, του Πανεπιστη μιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 9. Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 10. Ξενώνας βραχείας παραμονής ενηλίκων, του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 11. Ξενώνας Μακράς Παραμονής στον τομέα ψυχικής υγείας, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλε ξανδρούπολης. 12. Προστατευμένο Διαμέρισμα (1ο), του Πανεπιστημι ακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 13. Προστατευμένο Διαμέρισμα (2ο), του Πανεπιστημι ακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 14. Προστατευμένο Εργαστήριο «Αγρός», του Πανε πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 15. Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης, του Πανεπιστη μιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 1. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Έβρου, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 2. Οικοτροφείο (Α), για 15 ψυχογηριατρικούς ασθενείς στην Αλεξανδρούπολη, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 3. Οικοτροφείο (Β), για 15 ψυχογηριατρικούς ασθενείς στην Αλεξανδρούπολη, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 4. Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέ ρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, του Φο ρέα Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Νομού Έβρου «ΨΥΧΑΣΠΙΣ». 5. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Προκόπη 5 (Αλεξανδρούπολη), του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυ χιατρικής και Ψυχικής Υγείας. 6. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Κοσμά Αιτω λού 7 (Αλεξανδρούπολη), του Φορέα Εταιρεία Κοινωνι κής 7. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Εμπορίου 59 (Αλεξανδρούπολη), του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής

12 11856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Σολωμού (Αλεξανδρούπολη), του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 9. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Καρπασίας 16 (Αλεξανδρούπολη), του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 10. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Αργυροκά στρου 9 (Αλεξανδρούπολη), του Φορέα Εταιρεία Κοι νωνικής 11. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Αργυροκά στρου 9 (Αλεξανδρούπολη), 4 ατόμων του Οικοτροφείου Β ψυχογηριατρικών ασθενών στην Αλεξανδρούπολη, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυ χικής Υγείας. 12. Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων του Οικο τροφείου στην Ορεστιάδα, του Φορέα Κέντρο Ψυχοκοι νωνικής Μέριμνας Νομού Έβρου «ΨΥΧΑΣΠΙΣ». 13. Κέντρο Ημέρας για άτομα με διαταραχές αυτιστι κού φάσματος, του Φορέα Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου «Ο Άγιος Βασίλειος». 14. Ειδική Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελμα τικής Επανένταξης, του Φορέα Εταιρεία Κοινωνικής 2. Η παρούσα κατισχύει έναντι κάθε άλλης προγενέ στερης σχετικής απόφασης για τους παραπάνω τομείς ψυχικής υγείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αθήνα, 27 Μαΐου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Τ.Κ.: 101 87 Τηλ: 210 8251834, 5 FAX: 210 8229236 E-mail: dipsy@yyka.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων γίνεται με βάση τον αριθμό μητρώου (αύξουσα σειρά). Πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.Β3α/Γ.Π.οικ.49326 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Ενημέρωση , συνημμένη στο 4682/Γ6/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας)

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Ενημέρωση , συνημμένη στο 4682/Γ6/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας) 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" A. Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Θηβών & Μικράς Ασίας, Γουδή, Τ.Κ. 115 27 Τηλ. Κέντρο: 2132013000/2132013298,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 2. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τ.Κ. : 101 87 FAX : 210 8229236 Τηλέφωνο : 210 8251834-5 E-mail : dipsy@yyka.gov.gr

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τ.Κ. : 101 87 FAX : 210 8229236 Τηλέφωνο : 210 8251834-5 E-mail : dipsy@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 3 / 5 / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.44372 Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 01/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ. 6528 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 01/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ. 6528 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΤΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161772 FAX : 210 8229236 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" A. Παιδοψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" A. Παιδοψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΚΤΥΟ ΦΕΚ 1681/τ.Β /28-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/7/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/ΟΙΚ84627 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, «Όλες οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ».

Σύμφωνα με την παρ. 17 του ίδιου άρθρου, «Όλες οι γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιοδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.prevention.gr/υπηρεσίες/μο νάδα-πήγασος

http://www.prevention.gr/υπηρεσίες/μο νάδα-πήγασος ΚΕ.Θ.Ε.Α. Μονάδα Κοινοτικής Παρέμβασης ΠΗΓΑΣΟΣ http://www.prevention.gr/υπηρεσίες/μο νάδα-πήγασος Βραχύχρονες παρεμβάσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 σελ. 1 Απογραφή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων Το ΔΣ του ΣΚΛΕ με απόφαση του στην. συνεδρίαση του αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 104 33 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης Διασφάλιση Εσόδων Νοσοκομεία που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη βεβαίωση νοσηλίων προς ΕΟΠΥΥ (και λοιπά ταμεία) σε σχέση με το σύνολο των εσόδων που δηλώνουν Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης 82 Κατάταξη Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161776 FAX: 210 8229236 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3993 7 Δεκεμβρίου 206 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Πρωτ.: 55852/2487 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών... 1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-8 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π. οικ.65775 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα

Δημόσια Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα Δημόσια Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος στην Ελλάδα Αττική 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Διεύθυνση: Κανελλοπούλου 3 (πρώην Κατεχάκη), Τ.Κ. 115 25, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-74.63.300 και 399 «Άγιος Παντελεήμων»

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων

Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Υπεύθυνη: Ουρανία Ευδοκίμου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΗΝΑΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξειδικευμένων στην αξιολόγηση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξειδικευμένων στην αξιολόγηση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 21 Γούναρη & Θεοτόκη Καματερό / fax:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 21 Γούναρη & Θεοτόκη Καματερό / fax: ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 1 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 28 central@klimaka.org.gr Ευνολπιδων 30-32 2103417160-3 / fax:2103417164 "ΚΛΙΜΑΚΑ" 2 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ THN UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ 1.ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01. έως 28.02. Αθήνα, Μάρτιος 1 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 2132161772 FAX : 2108229236 Πληροφορίες :Α.Πολυχρονοπούλου :Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ )

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) 1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) ΛΕΡΟΣ Σχολικό έτος 2008-2009 ΚΡΑΤΙΚOI ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΕΚ 2466/Β/4-11-2011 Aθήνα 10/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος:

Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Ονοματεπώνυμο: Εξετάσεις: Σχόλια: Διεύθυνση: ΤΚ: Πόλη: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Φάκελος: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΌ: 25/02/2010 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 49 10433

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς

Βασικά λειτουργικά στοιχεία υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Βασικά λειτουργικά υπηρεσιών προς ογκολογικούς ασθενείς των επτά υγειονοµικών περιφερειών για ογκολογικούς ασθενείς Πίνακας 1 : Λειτουργικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών τριτοβάθµιας περίθαλψης ογκολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΙ ΕΙΔΗ ΔΟΜΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛ. (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ THN UNESCO ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Αγγ. Μπουρνού, Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΥΚΟΝ) ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Νομοθετικό Πλαίσιο & Υπάρχουσες Δομές για τις Υπηρεσίες Κατ Οίκον Νοσηλείας (ΥΚΟΝ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161772 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γ. Σούτσου 4, 12243 Αιγάλεω Τηλ: 210 5911851, Fax:210 5319409 Ιστο σελίδα: www.kek cmh.gr, e mail: info@kek cmh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ

Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ Που θα διοριστούν οι απόφοιτοι ΕΣ και ΕΣΤΑ. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισµό οι απόφοιτοι της 9 ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ... από: Α. Τµήµα Γενικής ιοίκησης A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα