Πεξηερόκελα. Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην 1945

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα. Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην 1945"

Transcript

1

2

3 Πεξηερόκελα Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή θαη αιιαγέο γηα ιφγνπο πγηεηλήο Ζ Λέα Αγσγή θαη νη ηάζεηο ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή Ρν ζρνιείν ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. 1.4 Ν Κνληεξληζκφο θαη ε Γαζθαινθεληξηθή παηδαγσγηθή ζηα ζρνιεία ηνπ Ξέξα απφ ηελ «λεσηεξηθφηεηα» ηνπ Κνληεξληζκνχ 3.3. Σψξνο θηηαγκέλνο απφ ηα παηδηά Ρερλνινγία ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ Ρν ειιεληθφ ζρνιηθφ θηίξην απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Ζ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ κέζα απφ ην παξάδεηγκα ζρνιηθψλ «ηχπσλ» 3.7. Ζ εμέιημε ηεο ζρνιηθή αίζνπζαο, απφ ην νξζνγψλην ζην ηεηξάγσλν. πκπεξάζκαηα - Επίινγνο 2. Από ην 1945 έσο ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ Δπξψπε : Νη κεγάιεο αιιαγέο θαη ε «Σάξηα ησλ ζρνιηθψλ θαηαζθεπψλ» 2.2. Ν ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ε δηδαζθαιία ρσξίο ιφγηα Ξξννδεπηηθή παξάδνζε θαη αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Ζ νκάδα σο κνξθή νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο Ρν παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο θαη ν εκη-αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Ρν παξάδεηγκα ησλ Ζ.Ξ.Α θαη ν αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Big Room, κηα αίζνπζα γηα φινπο Δπέιηθηνο αλνηθηφο ζρεδηαζκφο θαη ν Ezra Ehrenkratz Ν Hans Scharoun, θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Herman Hertzberger Ζ ηδαληθή αίζνπζα, the L shape Ν Herman Hertzberger, απφ ην L- shape ζηελ αξζξσηή αίζνπζα θαη απφ ηελ επειημία ζηε πνιιαπιφηεηα Δπειημία ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ Ζ Διιάδα θαη ην θιίκα κεηά ηνλ πφιεκν Ν Ράθεο Εελέηνο θαη ε επειημία ζην ρξφλν. 3. Από ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60 κέρξη ζήκεξα. 3.1.The community school, ην θνηλνηηθφ ζρνιείν 3.2. Ππκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε ζην ζρεδηαζκφ

4

5 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Α. Εηζαγσγή - Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Ρν εθπαηδεπηηθφ θηίξην θαη η εμέιημε ηνπ κέζα ζην ρξφλν, είλαη έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε αλ αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο πσο ην θηίξην δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ζπκβάιεη ελεξγά ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ζηεν θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Δξεπλψληαο ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θηηξίνπ, εμεηάδνληαη νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θάζε επνρήο, αιιά θαη νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Βέβαηα ζαλ αξρηηεθηνληθφ έξγν επεξεάδεηαη άκεζα απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε θαη ηηο ηάζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ λα αζρνιεζεί κε ην βαζηθφ θχηηαξν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Απνκνλψλνληαο ηελ κνλάδα ηάμε απφ ην ππφινηπν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, είλαη επθνιφηεξν λα θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ζηνλ δηεζλή θαη ηνλ ειιεληθφ ρψξν αληίζηνηρα, θαη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ε παηδαγσγηθή θηινζνθία επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή. Ρν πεξηβάιινλ απηφ ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα έρεη πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία αθνχ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληειείηαη απζηεξά κέζα ζηα ζηελά φξηα απηνχ ηνπ ρψξνπ. Ζ κειέηε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ ζρεδφλ παξάιιειε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα αληίζηνηρα, έρεη σο ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ρα ρξνληθά φξηα ζηελ εμειηθηηθή απηή πνξεία πξνθχπηνπλ θαη ζεκαηνδνηνχληαη απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αξρηηεθηνληθήο. Έηζη πξνθχπηεη ε πξψηε πεξίνδνο, πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα έσο ην 1945, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην μέζπαζκα ηνπ 2 νπ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ, κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ αθινχζεζαλ. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο απφ ην 1945 έσο θαη ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60,είλαη κηα πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 1

6 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθή, θπξίσο βέβαηα ζηνλ δηεζλή ρψξν, αθνχ ζηελ Διιάδα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί κεηά ηνλ πφιεκν δελ είλαη ην ηδαληθφηεξν. Ζ ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδνο απφ ην 1970 κέρξη θαη ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηελ ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή, θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά. Πε θάζε κηα απφ ηηο πεξηφδνπ απηέο, εμεηάδνληαη ζρνιηθά θηίξηα κε επίθεληξν ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φκσο παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη θαη κηα αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε επνρή. Ρν γεγνλφο απηφ είλαη απαξαίηεην αθνχ ε παηδαγσγηθή θηινζνθία επεξεάδεη άκεζα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ. Ρα παξαδείγκαηα πνπ αλαιχνληαη είλαη θπξίσο ζρνιεία πνπ εκπλένληαη απφ πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ρσξηθά, θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ξηδηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Πθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κέζα ζην ρξφλν, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα, αλ ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο έρεη ελζσκαηψζεη ηηο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη έρεη εμειηρζεί πξνο έλα πην απνδνηηθφ απφ εθπαηδεπηηθήο πιεπξάο κνληέιν. 2

7 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Β. Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο Ξνιχ πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν είδνο θηηξίνπ ην ζρνιείν δηαθξίλεηαη γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ ην δηαθξίλεη. Απνηειεί έλα είδνο κεηαζρεκαηηζηή, κε κνλαδηθό ζθνπό λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ρo ζρνιείν είλαη ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο καθξηά απφ ην θιεηζηφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, έλαο κεηαβαηηθφο ρψξνο πνπ ζθνπεχεη ζηελ ήπηα πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζε απηφ ην ρψξν ζπληειείηαη ε πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηελ θνηλσλία. Έλα κεηαβαηηθφ ή ελδηάκεζν ζηάδην ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζην πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Πε απηφ ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη ε κνλάδα ηάμε, πνπ απνηειεί ην δνκηθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαξζξψλεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ θηίξην. Η ηάμε σο έλλνηα είλαη πνιπδηάζηαηε, αθνύ λνείηαη σο ρσξηθή νληόηεηα, σο καζεηηθόο πιεζπζκόο, σο παηδαγσγηθή θηινζνθία αθόκε θαη ζαλ κνληέιν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ρν ζχλνιν απηψλ ησλ εξκελεηψλ πεξηπιέθνπλ αξθεηά ηελ δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηάμεο. Ξαξφια απηά πθίζηαηαη κηα εξκελεία πνπ θπξηαξρεί ζηε ζπλείδεζε ησλ αξρηηεθηφλσλ, θαη απηή είλαη ε έλλνηα ηεο ρσξηθήο νληόηεηαο, πνπ νξίδεη ηελ ηάμε σο έλα απηφλνκν ρψξν, μερσξηζηφ απφ ην ππφινηπν θηίξην. Κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ νξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δνκηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην κνληέιν ηνπ ρψξνπ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην κάζεκα. Κεγάιν κέξνο ησλ εξεπλεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο επηθεληξψλεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη σο ην πξσηαξρηθφ πεξηβάιινλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία πνπ δίλεη ν θαζέλαο, πξνζζέηεη πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο γηα κειέηε θαη δηεξεχλεζε. Θαηά ηνλ Γεκήηξε Γεξκαλφ ε ζρνιηθή ηάμε, νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πιηθή δνκή (Δηθ.1). Ζ θνηλσληθή δνκή πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο κε πιηθνχο παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην Εικόνα. 1 3

8 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. ρψξν θαη πξνέξρνληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ππνθείκελα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο, ηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ κηα θνηλσλία, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ (καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ) θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ πιηθή δνκή πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπέο θαη αληηθείκελα, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη απηά ηνπνζεηεκέλα. Ν Γ. Γεξκαλφο αλαθέξεη πσο γηα ηνλ Charles Hohmann θαη ην ζχκβνπιν εθπαίδεπζεο Warren Buckleitner, ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο είλαη έλα πιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπλαηζζεκαηηθνί, αηζζεηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλνιηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή κάζεζεο. Πχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή δηδαθηηθήο ηνπ Ξαλ. Αζελψλ Ζιία Καηζαγγνχξα, ν φξνο «ζρνιηθή ηάμε» έρεη κηα ζχλζεηε ζεκαζία πνπ αξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: 1.Ρν ρώξν, «ζην νπνίν ζηεγάδεηαη, αιιά θαη δηακνξθψλεηαη ε δηδαθηηθή πξάμε», 2.Ρελ νκάδα, «πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ», 3.Ρελ πεηζαξρία, «δειαδή ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηθνηλσλίαο» θαη 4.Ρε Μέζνδν, «δειαδή ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο». Οη ζύγρξνλεο ινηπόλ πξνζεγγίζεηο, αληηκεησπίδνπλ ηε ζρνιηθή ηάμε σο ζύλνιν από πιηθνύο παηδαγσγηθνύο θαη ςπρν-θνηλσληθνύο παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη νδεγνύλ ζηε κάζεζε. Απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη πξνζθέξεηαη γηα κηα πην εθηεηακέλε έξεπλα είλαη ν ρψξνο θαη γεληθφηεξα ε πιηθή δνκή ηεο ζρνιηθή ηάμεο. Δκβαζχλνληαο πεξηζζφηεξν ν Γ. Γεξκαλφο αλαθέξεη πσο ε πιηθή δνκή ηεο ηάμεο ζπληίζεηαη από ηξείο θαηεγνξίεο παξαγόλησλ: Σελ αξρηηεθηνληθή ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ, ηνλ εμνπιηζκό (έπηπια, πιηθά) θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζην ρώξν, όπσο ν θσηηζκόο, ην ρξώκα, ε ζεξκνθξαζία θ.η.ι. Ππλερίδνληαο ζην ίδην πλεχκα ν Γ. Γεξκαλφο πηζηεχεη πσο νη παξάγνληεο ηεο πιηθήο δνκήο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσληθή 4

9 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. δνκή. Νη παξάγνληεο απηνί είλαη: Ο θηηζκέλνο ρώξνο, ν δηακνξθσκέλνο ρώξνο, νη ηερλεηνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, ηα έπηπια θαη ν εμνπιηζκόο γεληθά, θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Ν θηηζκέλνο ρψξνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζρνιηθφ θηίξην θαη ηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Απηά είλαη, ηα ππνζηπιψκαηα, νη δνθνί, νη ηνίρνη, ηα παξάζπξα θ.η.ι. Ν θηηζκέλνο ζρνιηθφο ρψξνο θαη ε κνξθή ηεο θάηνςεο εθθξάδεη ηηο γεληθέο αξρέο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Ζ θάζε αίζνπζα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαξξχζκηζε πνπ βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δψλεο. Θάζε κία απφ απηέο, κε ην ζρήκα ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη, εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζην κάζεκα θαη δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ηεο αίζνπζαο. Πηελ εηθφλα 2 θαίλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δψλεο πνπ νξγαλψλνπλ κηα ηππηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ρν πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο αίζνπζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εμέηαζε θαηαιακβάλεη ην 27% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν, πνπ εξκελεχεηαη φκσο απφ ην γεγνλφο πσο ε δηαξξχζκηζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, πνπ θπξηαξρεί θπξίσο ζηελ Διιάδα. Εικόνα. 2. Παράδοςη και εξζταςη του μαθήματοσ 27% (1). Χϊροσ δαςκάλου 5% (2) Χϊροσ των μαθητϊν 33% (3). Διάδρομοι κυκλοφορίασ 28% (4). Χϊροσ τακτοποίηςησ του ςχολικοφ υλικοφ 7% (5). 5

10 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 01.Απν ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην Σρνιηθή αξρηηεθηνληθή θαη αιιαγέο γηα ιόγνπο πγηεηλήο 6 Ζ πεξίνδνο απηή είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ην δπλακηζκφ, ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, απνηειεί κηα πεξίνδν ξήμεο αιιά θαη ζπλέρεηαο κε ην παξειζφλ. Δθαηφ ρξφληα κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε δεκηνπξγείηαη κηα «Λέα Ξαξάδνζε» φπσο δηαηππψλεη επηγξακκαηηθά ν S.Gideon ζηνλ ππφηηηιφ ηνπ γλσζηνχ βηβιίνπ Space Time and Architecture 1. Κεηά ην ηέινο ηνπ Ξξψηνπ Ξαγθνζκίνπ πνιέκνπ, κηα λέα επνρή έρεη μεθηλήζεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη νη αξρέο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο εθθξάδνπλ απηφ ην λέν πλεχκα. Πην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο αιιαγέο, νη νπνίεο δελ έγηλαλ απφ ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, αθνχ κηα αξρηηεθηνληθή πξνζθνιιεκέλε ζηνλ ηζηνξηζκφ ζπλέρηζε ηελ παξνπζία ηεο γηα πνιιά ρξφληα αθφκε. Ζ ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή ηελ πεξίνδν απηή, θέξεη ζηνηρεία ηα νπνία θιεξνλνκήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρχ ηνπ παξειζφληνο. Ρα λέα δεδνκέλα πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 19 ν αηψλα, κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηε λέα θνηλσληθή νξγάλσζε, άιιαμαλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρνιείσλ, θαη θαηάθεξαλ λα δηαηεξεζνχλ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ κέρξη θαη ζήκεξα παξφιε ηελ ρξνληθή απφζηαζε θαη ηηο εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ 2. Ρελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο πνπ είραλ σο αθεηεξία ηελ πφιε θαη επεθηείλνληαλ ζε θάζε ηδησηηθφ ε δεκφζην ρψξν. Ζ πγηεηλή ηελ πεξίνδν απηή ζα απνηειέζεη, ην θεληξηθφ πξφβιεκα, πνπ ζα θιηζεί ε αξρηηεθηνληθή λα αληηκεησπίζεη. Απνηέιεζκα ησλ αλαδεηήζεσλ απηψλ, είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ηχπσλ θηηξίσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνλ αεξηζκφ ησλ ρψξσλ 3. Ρν γεγνλφο απηφ επεξέαζε άκεζα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, εηζάγνληαο κηα λέα παξάκεηξν πνπ δηαθνξνπνηνχζε ην ζρεδηαζκφ. 1.ΛΑΒΒΑΣ, Γ. Σφντομη Ιςτορία τησ Αρχιτεκτονικήσ, 19 οσ -20 οσ Αιϊνασ, Θεςςαλονίκθ University Studio Press, 1986.ςελ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ ,4.ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ.31-33

11 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ν ακθίπιεπξνο εμαεξηζκφο θαη ν επαξθείο θσηηζκφο, ήηαλ δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ηνλ ζσζηφ (κεζεκβξηλφ) πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ αηζνπζψλ, δηακνξθψλνληαο θαηλνχξηνπο ηχπνπο ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Έηζη ήδε απφ ην 1910 έρνπκε θαηφςεηο ζε ζρήκα «Ξ» κε ηηο δπν πηέξπγεο λα πεξηθιείνπλ κηα εζσηεξηθή απιή (Δηθ.1.). Ζ θάζε πηέξπγα νξγαλψλεηαη κε ηηο αίζνπζεο ζε ζεηξά θαη κε έλα δηάδξνκν επηθνηλσλίαο θαηά κήθνο απηψλ. Ν ζθνπφο ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ θχξην ρψξν ζπγθεληξψζεσλ, θαη απηφ επηηεχρζεθε κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ δηάηαμεο 4. Ζ λέα απηή ηππνινγία, γξήγνξα έθεξε αιπζηδσηέο εμειίμεηο σο αλαθνξά ηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο πηέξπγαο. Η αίζνπζα απνηεινύζε ην θύξην ζηνηρείν δηάξζξσζεο ηεο πηέξπγαο θαη πξνηάζεθαλ δηάθνξεο δηαηάμεηο πνπ είραλ σο ζηφρν αξρηθά λα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αλεμαξηεηνπνηήζνπλ ην ηκήκα δηδαζθαιίαο απφ ηεο ζπλνιηθή ζχλζεζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε κε απνηειεζκαηηθφηεηα ε «ειεχζεξε θάηνςε» πνπ ήηαλ ην δεηνχκελν θαη ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο αιιά θαη ηνπ «Κνληέξλνπ Θηλήκαηνο». Κεξηθέο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνηάζεθαλ είλαη: δηάηαμε κε απιή, ζε κνλή γξακκηθή δηάηαμε, ζε κνλή γξακκηθή ρσξίο επαθή, δηπιή γξακκηθή ρσξίο επαθή θ.α. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ αλαδεηήζεσλ ήηαλ λα εκθαληζηεί έλαο θαηλνχξηνο ηχπνο ζρνιείνπ. Πηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 θαηαζθεπάδνληαη ην πξψηα open air schools. Σαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ κηθξή θιίκαθα, ηε δηαθάλεηα, ηα κεγάια αλνίγκαηα θαη ηε ζρέζε κε ηνλ ππαίζξην ρψξν. Έλα απφ ηα πξψηα ζρνιεία απηνχ ηνπ ηχπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αγγιία ην 1924 (Cossins, Peacock&Belway Uffculme England 1924). Πε απηφ ην παξάδεηγκα νη ηάμεηο νξγαλψλνληαη απφ έλαλ ηνίρν θαη δπν ειεχζεξα ππνζηπιψκαηα. Νη ηξεηο πιεπξέο ηεο νξζνγσληθήο ηάμεο θιείλνληαη κε γπάιηλεο ζπξφκελεο πφξηεο (Δηθ.2). Αθελφο ν εμαεξηζκφο θαη ν θσηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηνλ πην απφιπην ηξφπν θαη αθεηέξνπ ε ελαιιαγή θιεηζηνχ-αλνηθηνχ δίλεη κηα θαηλνχξγηα πξννπηηθή ζην ρψξν πξνζζέηνληαο ην ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Δηθ.3). Νπζηαζηηθά νη αξρηηέθηνλεο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ρσξίο Εικόνα 1. Εικόνα 2. 5.[HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.16 Εικόνα 3. 7

12 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 4. Εικόνα 5. λα είλαη πάληα ζίγνπξνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ κνξθή απηήο ηεο εθπαίδεπζεο. Ξεξηζζφηεξν αθνινπζνχλ ην έλζηηθην, θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ιχλνληαο κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Ξαξαηεξψληαο ινηπφλ ηηο πξψηεο αλνηθηέο ηάμεηο, είλαη εκθαλέο φηη πξφθεηηαη γηα νξζνγψληνπο ή ηεηξάγσλνπο ρψξνπο κε ηελ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ λα παξακέλεη ζε ζεηξέο, εθθξάδνληαο έλα πην ζπληεξεηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο. Πεκαληηθφ παξάδεηγκα open air school απνηειεί ην ζρνιείν ζην Amsterdam πνπ ζρεδίαζε ν J.Duiker ην Θηίζηεθε ζην εζσηεξηθφ ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (Δηθ.4) θαη είρε ρσξεηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ 240 παηδηά 6. Απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην ζρεδηαζκφ ήηαλ ε αληίιεςε πσο ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ήηαλ ηζνδχλακα θαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ην παηδί. Γηα απηφ ην ιφγν δφζεθε βαξχηεηα ζηνλ επαξθή θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ν ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηε δηάηαμε ησλ αηζνπζψλ ζε ηέζζεξα επίπεδα, ζε θάζε έλα απφ απηά ηνπνζεηνχληαη δχν ηάμεηο θαη κηα ζηεγαζκέλε ηαξάηζα πνπ εμππεξεηεί θαη ηηο δχν αίζνπζεο. Ρα παινζηάζηα πεξηβάινπλ ην θηίξην δίλνληαο ηελ εληχπσζε κηαο δηάθαλεο επηδεξκίδαο θαη νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ πνπ δηεηζδχνπλ ζην ρψξν, εθηφο απφ ην θσηηζκφ ζπκβάινπλ θαη ζηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ (Δηθ.5). Πε απηφ ην παξάδεηγκα νη αλνηθηέο ηάμεηο, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν θαη επηηξέπεη αξρηθά ηελ νπηηθή ηνπ καζεηή πξνο ην θπζηθφ θφζκν θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νπηηθή ηεο θνηλσλίαο πξνο ην δσληαλφ νξγαληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Ρν πξνζηαηεπηηθφ θξάγκα ηνπ ζπκπαγνχο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ πεξηέβαιιε ην θηίξην ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ αλνηθηφ ηνπ ραξαθηήξα παξά ην αληίζηξνθν, ελψ ε κηθξή απφζηαζε απφ ηηο αθαηάζηαηεο πίζσ φςεηο ησλ θαηνηθηψλ κε ηνπο κηθξνχο θήπνπο θαη ηα κπαιθφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηιηθή αηκφζθαηξα απηνχ ηνπ γπάιηλνπ θηηξίνπ εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηεο δσήο ζε κηα θνηλφηεηα 7. Εικόνα 6. Κάτοψη ιςογείου και πρϊτου ορόφου. 6.ROTH, A. The New School.Zurich : Girsberger, 1950.ςελ [HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.13. 8

13 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν Ζ Νέα Αγσγή θαη νη ηάζεηο ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή Νη αξρηηεθηνληθέο απηέο πξνηάζεηο, δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο ζεσξίεο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ην ξεχκα ηεο «Λέαο Αγσγήο» πνπ εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 ν αηψλα. Η «παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή» πξνβάιεη σο πξόηππν ην «ώξηκν άηνκν» 8, ην ππνδεηγκαηηθό κέινο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ε εθπαίδεπζε όθεηιε λα δεκηνπξγήζεη κε θάζε κέζν. Αληίζεηα, ην λέν ξεύκα πξνβάιεη σο ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηνπ καζεηή θαη ηελ νξγάλσζε εξγαζίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παηδαγσγνχο πνπ ζεκειίσζαλ θαη έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ, ε Maria Montessori (Δηθ.7, 8), ν John Dewey (Δηθ.9) θαη ν Βέιγνο Ovide Decroly (Δηθ.10). Θάζε έλαο κε ηε ζεηξά ηνπ άζθεζε κεγάιε επηξξνή θαη ην έξγν ηνπο έγηλε γλσζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ξαξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο απηψλ ησλ ζεσξηψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξείο θνηλέο επηδηψμεηο: ηε ζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ παηδηνύ, ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνηλσληθήο δσήο ζην ζρνιείν, θαη ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, βαζηζκέλσλ ζηελ πξάμε. Νη απφςεηο ηνπ Dewey βαζίδνληαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, δίλνληαο έκθαζε ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο, ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν πνπ είλαη θηηαγκέλν γηα κηα πην απηαξρηθή δηδαζθαιία. Ξίζηεπε φηη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ «λένπ ζρνιείνπ», ήηαλ φηη ελεξγεί «απφ κέζα» 9 ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν φπνπ επηβάιεη ζηε θχζε ηνπ παηδηνχ πξφηππεο ζπλήζεηεο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ελεξγψληαο κε ζπζηεκαηηθέο εμσηεξηθέο πηέζεηο. Ν Dewey ίδξπζε ην εξγαζηεξηαθφ ζρνιείν ή laboratory school ην 1896, φπνπ ην παηδί καζαίλεη θπξίσο εξγαζηεξηαθά θαη ιηγφηεξν ζεσξεηηθά 10, εδψ ν δάζθαινο ζεσξείηε κέιινο κηα θνηλφηεηαο θαη δελ επηβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ πάξα κφλν επηιέγεη θαηαζηάζεηο πνπ ζα επηδξάζνπλ ζην καζεηή. Νη αληηιήςεηο ηνπ Dewey κεηνπζηψλνληαη ζηε θξάζε Ζ εθπαίδεπζε είλαη δσή ε ίδηα, θαη όρη πξνεηνηκαζία γηα κία κειινληηθή δσή. Ζ έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ε επειημία ζηα πξνγξάκκαηα, ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηεπνκέλσλ, ζεζκνζεηήζεθαλ ζην ακεξηθάληθν ζρνιηθφ ζχζηεκα ππφ ηε δηθή ηνπ επηξξνή. Θεσξείηαη 8.ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg Σελ ΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ.44. Εικόνα 7. Εικόνα 8. Εικόνα 9. Εικόνα 10. 9

14 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 11. E. Beudoin & M. Lods, Open-Air Scool, Paris, Εικόνα 12. E. Beudoin & M. Lods, Open-Air Scool, Paris, ν άλζξσπνο πνπ άιιαμε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ΖΠΑ, δίλνληάο ηεο θηιειεχζεξν, θαη αληηαπηαξρηθφ ραξαθηήξα. Ν Decroly αληίζηνηρα επεξέαζε θαη απηφο ηελ γαιιφθσλε εθπαίδεπζε, θαη απνηέιεζε ηνλ θχξην αλακνξθσηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε Γαιιία θαη ην Βέιγην. Νη απφςεηο ηνπ ζπλνςίδνληαη ζην θπζηθφ ηξφπν κάζεζεο πνπ νθείιεη λα ζεζκνζεηεζεί ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Πηφρνο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη ε δηδαζθαιία αιιά ε εθπαίδεπζε. Γελ πξόθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο ή ηεο κέηξεζεο, πνπ είλαη δεπηεξεύνληα. Τν ζεκαληηθό είλαη ε δσή ηνπ παηδηνύ, ην πώο ζα κεηαηξαπεί ζε άλζξσπν. Ν Decroly ζεσξεί ηε θχζε σο έλα ρψξν πνπ πξνζθέξεη ζε φινπο ηηο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε. Πηε θχζε ηα απιά επνπηηθά κέζα παξέρνληαη πινπζηνπάξνρα, ζε αξκνλία κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηεπφκελνπ. Ζ ζρνιηθή ηάμε κεηαηξέπεηαη απιά ζε ρψξν ζπλάληεζεο ησλ καζεηεπφκελσλ θαη κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ηωλ ζπξώλ. Πηελ ηάμε νη καζεηεπφκελνη ζπιιέγνπλ, θαηαηάζζνπλ, ηαμηλνκνχλ θαη αλαηξέρνπλ ζηα πιηθά, ηα βηβιία, θαη ηα αξρεία, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 11. Αληίζεηα νη απφςεηο ηεο Maria Montessori δελ έγηλαλ ακέζσο απνδεθηέο ζηελ ζπληεξεηηθή Ηηαιία ηνπ ηέινπο 19 νπ αηψλα, αιιά ε αλαγλψξηζε ζε δηεζλέο επίπεδν ήηαλ άκεζε. Γηα ηε Montessori ην παηδί καζαίλεη απζφξκεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο εθείλνη πνπ δνκνχλ ην παηδηθφ πεξηβάιινλ ψζηε απηφ λα παξάζρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε. Ζ ζρνιηθή ηάμε θαη ην ίδην ην ζρνιηθφ θηίξην, ζπγθξνχνληαη κε ηε θχζε ηνπ παηδηνχ. Υθέιηκν ζα ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ρψξνπο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ παηδηθνχ ζψκαηνο. Θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ θαη ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, θαη ηα αηνκηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Ζ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη ν εθπαηδεπηηθφο απνζχξεηαη ζην παξαζθήλην, δε κηιά πνιχ, αιιά παξαηεξεί πξνζεθηηθά ηνπο καζεηεπφκελνπο ψζηε λα ηνπο πξνηείλεη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ γηα ην επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κνληεζνξηαλή καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηηο αλνηθηέο ηάμεηο, (Δηθ.12) νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε έλα ζρεδηαζκέλν θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ ΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ MONTESSORI, M. Πρακτικόσ Οδηγόσ ςτη Μζθοδο μου. Ακινα: Γλάροσ,

15 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ν ξηδηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο κνλάδαο ηάμεο, πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ ζπκβνιή ηεο Maria Montessori. Κε ην ζεσξεηηθφ ηεο έξγν έδσζε ηα θίλεηξα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηαδφηαλ νη αξρηηέθηνλεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε πην νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Ρν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ δηαδηθαζία αγσγήο θαη ν ρψξνο έγηλε θνξέαο κελπκάησλ απνθηψληνο κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Ζ ελαιιαγή θιεηζηνχ-αλνηρηνχ πνπ ήηαλ κνλνζήκαληε θαη αθνξνχζε θπξίσο ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα είδνο ιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο αλάγθεο θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ παηδηνχ 13. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ην δεκφζην κνληεζνξηαλν ζρνιεην ζηελ νδφ Corellistraat ζην Άκζηεξληακ πνπ θηίδεηαη ην 1927 (Δηθ.13,14,15). Ζ ζπλνιηθή δηάηαμε θαη νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ παξακέλεη ηππηθή, θαη ηα κνξθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία απέρνπλ πνιχ απφ ην κνληέξλν θίλεκα, νη αίζνπζεο φκσο είλαη απηέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ ηελ θαηλνηνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ έλλνηα ηεο κνλφρσξεο ηάμεο εγθαηαιείπεηαη θαη ζηελ αίζνπζα πξνζηίζεληαη δχν αθφκε ρψξνη, ην δσκάηην γηα ηελ μεθνχξαζε (resting room) θαη ε θνπδίλα (kitchen space) (Δηθ.16). Γελ ππάξρνπλ πφξηεο ψζηε λα απνκνλψλνληαη νη ρψξνη, θαη έηζη ε ηάμε παξακέλεη εληαία ζρεκαηίδνληαο κία απηφλνκε εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Δπηπιένλ ζηνηρεία φπσο δηαρσξηζηηθέο θνπξηίλεο, πάγθνη κε καμηιάξηα θαη γιάζηξεο κε θπηά, ζπληεινχλ ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα αηκφζθαηξα ζπηηηνχ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο θηάλεη ηα 95 ηκ. κέγεζνο ζεκαληηθφ αθφκε θαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ρν ζπνπδαηφηεξν ίζσο απφ φια, είλαη ην γεγνλφο πσο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζήκεξα, ρσξίο λα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ρν κνληεζνξηαλφ κνληέιν εθπαίδεπζεο δηαηεξήζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο δσήο, θαη φια ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην αξρηθφ πξφγξακκα 14. Έλα απφ απηά ηα ζρνιεία πνπ επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ζρνιηθή αίζνπζα θαη απνηειεί αξθεηά πξψηκν παξάδεηγκα, βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Ρν 1940 ζηελ πνιηηεία ηνπ Ηιηλφηο θαηαζθεπάδεηαη ην Crow Island School απφ ηνπο E. & E. Saarinnen, Perkins, Wheeler & Will architects (Δηθ.17.). Ήηαλ ην ηξίην απφ κηα ζεηξά ζρνιείσλ ζην Ληηηξφηη θαη ζην Πηθάγν, θαη απνηέιεζαλ ηελ πξσηνπνξία ζηε ζχγρξνλε ακεξηθάληθε 13.ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.26. Εικόνα 13,14 Εικόνα 15. Εικόνα

16 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 17. εθπαίδεπζε. Ρν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ήηαλ ην απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ απφ κηα νκάδα, πνπ ηελ απνηεινχζαλ, αξρηηέθηνλεο, εθπαηδεπηηθνί, θαη άιινη εηδηθνί. Ρν δεηνχκελν ήηαλ λα βξεζεί ε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη καζεηέο, ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιχπινθε θνηλσληθή δνκή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ιχζε δφζεθε απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη απμεκέλε απηνλνκία, ε κνλάδα-ηάμε αλεμάξηεηε, θαη απνκνλσκέλε απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, παξείρε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηα κέρξη ηφηε παξαδείγκαηα. Ζ θάηνςε ηεο αίζνπζαο πεξηειάκβαλε εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο, κεξηθνχο επηπιένλ ρψξνπο, φπσο ην δσκάηην εξγαζίαο (Working space) ηηο ηνπαιέηεο θαη ην ρψξν γηα ππαίζξην κάζεκα 15. Ρν ζρήκα ηεο θάηνςεο δηακνξθψλεηαη απφ απιφ νξζνγψλην ζε ζρήκα Γ, κηα θαηλνηνκία, πνπ κεηά απφ δέθα ρξφληα ζα αξρίζεη λα επεξεάδεη ηνπο αξρηηέθηνλεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ (Δηθ.18). Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαδεηγκάησλ έρεη ζαλ ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηηο ηάζεηο θαη ην θιίκα ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή, πνπ επηθξαηεί ζην δηεζλή ρψξν. Πην εμσηεξηθφ νη δεκφζηνη θνξείο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο αξρηηέθηνλεο ζπληάζζνληαη θάησ απφ έλα θνηλφ φξακα, πνπ ζθνπφ είρε ηε ξήμε θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ παιηνχ δαζθαινθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. Ν λένο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη νη θαηλνχξηεο αληηιήςεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή ζπλδπάζηεθαλ απφιπηα κε ηα θαηλνχξγηα θηίξηα πνπ είραλ σο κνλαδηθφ ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Ξνιιά ρξφληα κεηά, αξθεηά απφ ηα ζρνιεία απηά, παξέκεηλαλ ελεξγά εθθξάδνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, δεκηνπξγψληαο κηα παξάδνζε θαη έλα ζεκείν αλαθνξάο Τν ζρνιείν ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα 12 Εικόνα 18 Πην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα, ην πξφβιεκα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζνβαξφ ηφζν απφ πνηνηηθήο φζν θαη απφ πνζνηηθήο άπνςεο. Ζ ζεκαληηθή αιιαγή ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα πνπ έγηλε ην 1880 κε ηελ εηζαγσγή ηεο Ππλδηδαθηηθήο 16 κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζπλαληνχζε κεγάιεο δπζθνιίεο. Νη επηζεσξήζεηο θαη νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1880 δηαπίζησλαλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε θηίξηα θαη εμνπιηζκφ, 15.ROTH, A. The New School.Zurich : Girsberger, 1950.ςελ Η Συνδιδακτικι μζκοδοσ αντικατζςτθςε τθν Αλλθλοδιδακτικι,

17 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. αιιά θαη έληνλα πξνβιήκαηα ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα πθηζηάκελα θηίξηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο δεκνζηεχηεθε ζην Λνκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 17 εο Καΐνπ 1894 «Ξεξί ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ» πνπ ζπκπιεξψζεθε κε έλαλ αθφκε Λφκν ην 1895, γηα ηελ εθπφλεζε πξφηππσλ ζρεδίσλ γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα, πξνζαξκνζκέλσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο Ππλδηδαθηηθήο κεζφδνπ. Νη ζρεηηθέο κειέηεο αλαηέζεθαλ ζε επηηξνπή κε ππεχζπλν ην κεραληθφ Γ. Θαιιηά, ζπληάθηε ηνπ Λνκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο. Σν 1898 παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο ηύπνη πξόηππσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, ην κνλνζέζην, ην δηζέζην ην ηεηξαζέζην θαη ην εμαζέζην, θαη κε βάζε απηνύο ηνπο ηύπνπο θηίδνληαη ηα ζρνιεία κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ (Δηθ.19,18,20). Ζ επηθξαηνχζα παηδαγσγηθή ζεσξία ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ, είλαη αξθεηά μεπεξαζκέλε θαη ζπληεξεηηθή. Ξξφθεηηαη γηα κηα παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή βαζηζκέλε ζε έλα δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο επεξεαζκέλν απφ ζηηο αξρέο ηνπ J.F. Herbart, ελφο γεξκαλνχ θηιφζνθνπ θαη παηδαγσγνχ πνπ έδεζε ηνλ 19 ν αηψλα. Ν Herbart πίζηεπε πσο νη άλζξσπνη γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο έπξεπε λα γίλνπλ παξαγσγηθνί πνιίηεο κε ζπλείδεζε θνηλσληθήο επζχλεο. Ζ κέζνδνο ηνπ βαζίζηεθε ζε κηα απζηεξή δηαδηθαζία πνπ παξείρε ην πιαίζην γηα κηα πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε. Ζ ζεσξία ηνπ ζπλνςίδεηαη ζηα πέληε ζεκεία θιεηδηά: αηνκηθή σξίκαλζε, εζσηεξηθή ειεπζεξία, αγαζνεξγία, δηθαηνζύλε θαη αληακνηβή. Νη αληηιήςεηο απηέο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα απηή ηελ επνρή αιιά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Κέζα ζε απηφ ην ζπληεξεηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδνληαη πξννδεπηηθνί παηδαγσγνί επεξεαζκέλνη απφ ην ξεχκα λέαο αγσγήο. Ν Γεκήηξεο Γιελφο, ν Καλφιεο Ρξηαληαθπιιίδεο, ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, καδί κε ην Ιέζβην Κίιην Θνπληνπξά θαη ηνλ Θεφδσξν Θάζηαλν ζεσξνχληαη νη εκπλεπζηέο ηεο ζχληνκεο καζεηνθεληξηθήο Άλνημεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, θαη ήηαλ νη πξψηνη πνπ εηζεγήζεθαλ ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο. ηόρνο ηνπο ήηαλ λα εθαξκνζηεί ζην λέν ζρνιείν κία κόξθσζε αλζξσπηζηηθή, εζληθή θαη λεσηεξηζηηθή, νπνύ ηα παηδηά δελ κέλνπλ παζεηηθά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά απηελεξγνύλ κε πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ, 16.ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.254. Εικόνα 19. Εικόνα 20. Εικόνα

18 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 14 Εικόνα 22. Α. Δελμοφηοσ (κζντρο), Μ. Τριανταφυλλίδθσ (δεξιά) Εικόνα 23. Αναμνθςτικι φωτογραφία Εικόνα 24. Χειρόγραφο ςθμείωμα ην θαζέλα αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπ. Κία εθπαίδεπζε βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν απφ ην ζχλεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιηγφηεξν ζηα εγρεηξίδηα θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηππνιαηξία. Πθνπφο ήηαλ ην παηδί λα εθθξάδεηαη θαη λα ζπλελλνείηαη κε ην δάζθαιφ ηνπ ειεχζεξα θαη θπζηθά. Ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα ζπιιάβεη ηελ θάζε αηνκηθφηεηα ψζηε λα κε βξίζθεη έδαθνο λα ξηδψζεη ν θφβνο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, ηελ ςεπηηά θαη ηελ ππνθξηζία 17. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ ζην Βφιν. Ρν 1908 αλνίγεη ζην Βφιν ην πξψην θαη νπζηαζηηθά ην κφλν έσο ζήκεξα- ζρνιείν κε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηα άιια ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο, ην Αλώηεξν Δεκνηηθό Παξζελαγωγείν (Δηθ.23), πνπ είρε σο ζηφρν λα εθπαηδεχζεη επί δηεηία ηα θνξίηζηα πνπ δελ ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ην δαζθαιηθφ επάγγεικα, αιιά επηζπκνχζαλ λα γίλνπλ Διιελίδεο κε ζεηηθφ θαη θσηηζκέλν κπαιφ, πνπ λα λαη ζε ζέζε λα ζηήζνπλ έλα ζπίηη λνηθνθπξεκέλν. Ρν ζρνιείν ινηπφλ αθνξνχζε ηα θνξίηζηα ησλ θαιψλ νηθνγελεηψλ ηεο αθκάδνπζαο ηφηε εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο πφιεο ηνπ Βφινπ. Ν Αι. Γεικνχδνο αλαιακβάλεη Γηεπζπληήο, θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (1908) ε ηνπηθή εθεκεξίδα Θήξπμ ραξαθηεξίδεη ην ζρνιείν ηέξαο, έξγν καιιηαξηζηψλ θαη εηζάγεη ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο ησλ λεαλίδσλ κε ππνλννχκελα πεξί εηθνζηνθηαεηψλ λεαληψλ (αλαθνξά ζηελ ειηθία ηνπ Γεικνχδνπ) πνπ θαηνηθνχλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Πηε ζπλέρεηα ηνλ ιφγν παίξλεη ε δηθαηνζχλε φπνπ κε βαζηθφ καξηχξα θαηεγνξίαο ηνλ δεζπφηε Γεκεηξηάδνο, ν Γεικνχδνο θαηεγνξείηαη πιένλ ξεηψο γηα αθφιαζηνλ ειεπζεξηφηεηα. Ξαξφια απηά αζσψλεηαη, ην πείξακα φκσο ηνπ Ξαξζελαγσγείνπ Βφινπ έρεη νξηζηηθψο ιήμεη 18. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ δεκηνπξγήζεθαλ γξήγνξα δπν νκάδεο πνπ εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, δεκηνπξγψληαο δχν αληίζεηεο ηάζεηο. Απφ ηελ κηα κεξηά εθείλνη πνπ είραλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δεηνχζαλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ αξρψλ θαη απφ ηελ άιιε απηνί πνπ δεηνχζαλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπο. Ρν 1917 γίλεηαη ε κεηαξξχζκηζε πνπ νπζηαζηηθά εηζάγεη ηελ δεκνηηθή θαη ελ κέξεη ηε θηινζνθία πνπ απηή εθθξάδεη, ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Πηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 πνπ θάιππηε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ην αίηεκα γηα έλαλ πξαθηηθφηεξν, εμεηδηθεπκέλν, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είρε βξεη ηελ έθθξαζε ηνπ ΤΕΖΗΣ, Ν. Η Ραιδαγωγικι του Αλζξανδρου Ρ. Δελμοφηου. Θεςςαλονίκθ : Κυριακίδθσ, Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ 19. ΔΗΜΑΑΣ, Α. «Θ εκπαιδευτική μεταρρφθμιςη ςτη Ελλάδα, προβλήματα ερμηνείασ», Αρχιτεκτονικά Θζματα, Τεφχοσ 13, ςελ 136, 1979.

19 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. πσο παξαηεξεί ν Αιέμεο Γεκαξάο επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζην πλεχκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ θαη ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: Λέα νξγάλσζε ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, εμάρξνλε ππνρξεσηηθή θνίηεζε, αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.α. 20 Ζ κεηαξξχζκηζε απηή δηήξθεζε ιίγα κφλν ρξφληα θαη δελ πξφιαβε λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε αθνχ θαηαξγήζεθε απφ ηελ δηθηαηνξία ηνπ Κεηαμά Ο Μνληεξληζκόο θαη ε Γαζθαινθεληξηθή παηδαγσγηθή ζηα ζρνιεία ηνπ 30 Κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηφδνπο γηα ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή είλαη ε πεξίνδνο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ρελ πεξίνδν απηή ζεκεηψλνληαη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο θαιιηηερλψλ θαη δηαλννχκελσλ λα μεπεξάζνπλ ην ζηείξν θαη αξραηνιαηξηθφ πλεχκα θαη λα ζηξαθνχλ πξνο λέεο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο πνπ αξρίδνπλ θαη μεθαζαξίδνπλ ζηελ επξσπατθή θαιιηηερληθή θαη αξρηηεθηνληθή αηκφζθαηξα. Πηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη δχν θχξηεο φςεηο απηήο ηεο αλαλέσζεο, απφ ηελ κηα ε αλαζεψξεζε ηεο παξάδνζεο θαη απφ ηελ άιιε ε άξζξσζε κηαο κνληέξλαο γιψζζαο ζε πιήξε ζπληνληζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο ηάζεηο 21. Απφ ην 1920 ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ εξρνκφ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, παξάιιεια κε ηελ εθβηνκεράληζε ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, αλαγθάδνπλ ηνπο αξρηηέθηνλεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο ιχζεηο. Ρελ επνρή απηή ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ αλεπαξθέο θαη αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ είραλ απμεζεί. Ρελ ίδηα επνρή ζεκεηψλνληαη αιιαγέο ζηα ζρέδηα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Θαιιία. Ήδε απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηψλα, νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη δέρζεθαλ ζνβαξή θξηηηθή επεηδή ζεσξήζεθαλ φηη έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ, παξά ζηα ζέκαηα δηαξξχζκηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Ν ηχπνη ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Θαιιία θαηαξγνχληαη ην 1930 θαη εθπνλνχληαη θαηλνχξηα θηηξηνινγηθά πξνγξάκκαηα κε πην ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. 20. ΔΗΜΑΑΣ, Α. Θ Μεταρρφθμιςη που δεν Ζγινε. Τόμοσ Β : , Ακινα : Ερμισ ΝΕΒ, Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ.93 Εικόνα 25.. Υπόςτεγο Δημοτικοφ ςχολείου Αταλάντησ. Γ. Ηογγολόπουλοσ Εικόνα 26. Ανϊτερο Παρθεναγωγείο Θεςςαλονίκησ. Ν. Μητςάκησ. 15

20 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 16 Εικόνα 27. Δημοτικό Σχολείο Γοφβασ.Κ. Παναγιωτάκοσ Εικόνα 28. Δημοτικό Σχολείο Γοφβασ.Κ. Παναγιωτάκοσ Εικόνα 29. Σχολεία ςτθν οδό Μ Βόδα.Κ. Ραναγιωτάκοσ Πηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 30 ζπγθξνηείηαη ζην πνπξγείν Ξαηδείαο ην γξαθείν κειεηψλ ησλ λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πνπ έκειε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ. Ρν ππνπξγείν κεηά απφ έλα νξγαλσκέλν ζρέδην, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ζρνιηθή κεηαξξχζκηζε αξρηθά ηνπ 1917 θαη ζηελ ζπλέρεηα απηή ηνπ 1929, αιιά θαη κε άμνλα κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή θαηαζθεπάδεη κέρξη ην 1932, 1809 θαηλνχξγηα ζρνιηθά θηίξηα θαη άιια 1000 ηα επφκελα ρξφληα 22. Ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ ζθνπφ είρε φρη κφλν λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη λα εθθξάζεη ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε εθείλε ηελ επνρή. Ζ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή σο αηζζεηηθή θαη σο ηδενινγία επηζηξαηεχεηαη γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ νξάκαηνο 23. Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ ε θπβέξλεζε επηζηξαηεχεη λένπο αξρηηέθηνλεο, πνπ δνχζαλ ζηνλ παικφ ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο, αιιά θαη θάπνηνπο παιηνχο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο. Ν ηνκέαο ηεο ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο ζα απνηειέζεη έηζη ην θπξηφηεξν πεδίν πεηξακαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ λα θηηζηνχλ θηίξηα πνπ αθνινχζεζαλ πηζηά ζηηο αξρέο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο θαη απνηέιεζαλ ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Κάιηζηα κεηά ην 4 ν Γηεζλέο Ππλέδξην ηεο Κνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο θαη ηελ επίζθεςε ζηελ Διιάδα μέλσλ αξρηηεθηφλσλ, πνιιά απφ απηά ηα θηίξηα εληππσζίαζαλ θαη δεκνζηεπηήθαλ ζηα πην γλσζηά πεξηνδηθά ηεο επνρήο. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Le Corbusier, πνπ φηαλ επηζθέθηεθε ην δπν ζρνιεία ηνπ Θπξηαθνχιε Ξαλαγησηάθνπ έκεηλε ελζνπζηαζκέλνο. Ρα ζρνιηθά θηίξηα ηεο επνρήο μερσξίδνπλ γηα ηξεηο ιφγνπο. Ο πξώηνο είλαη ε πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ησλ παηδαγσγηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 1929 κε ηνπο αξρηηεθηνληθνύο θαηαζθεπαζηηθνύο θαη νηθνλνκνηερληθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο επνρήο, πνπ δηακνξθψζεθαλ νπζηαζηηθά απφ ην θίλεκα ηνπ Bauhaus. Ν δεχηεξνο είλαη φηη πξνηάζεθαλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηεξίσλ λέεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, όπσο ην εξγαζηήξην θπζηθήορεκείαο, ε αίζνπζα ρεηξνηερλίαο, θαη ε βηβιηνζήθε κε ην αλαγλσζηήξην 24. Ν ηξίηνο ιφγνο ήηαλ φηη εθαξκφζηεθε κηα ηππνπνίεζε ζηελ θαηαζθεπή γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε ηελ καδηθή θαηαζθεπή. 22.Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.256.

21 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ρα θηίξηα απηά, θέξνπλ γλσξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο: ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρψξσλ, αλαίξεζε ηνπ κλεκεηαθνχ χθνπο, ζχγρξνλε θαηαζθεπή, έθθξαζε ηεο θαηαζθεπήο ζηε κνξθή, πξνζαξκνγή ηνπ θηηξίνπ ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζηνηρεία πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε ζηελ Διιάδα. Νη έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ ιατθή παξάδνζε, ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ έληαμε ηνπ θηηξίνπ ζηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, πξνζαξκφδνληαο ην κνληέξλν ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Ρν απνηέιεζκα απηφ, νλνκάζηεθε απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο σο Διιεληθφο Οαζηνλαιηζκφο 25. Ρα λέα ζρνιηθά θηίξηα ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ, λα έρνπλ θέξνπζα θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηνίρνπο απφ ληφπηα πέηξα ε ηνχβιν. Ζ επηθξαηέζηεξε ηππνινγία πξνβιέπεη έμη αίζνπζεο θαηαλεκεκέλεο ζε δύν νξόθνπο θαη όπνπ δελ πξνβιέπεηαη αίζνπζα ενξηώλ λα δύλαηαη λα ελσζνύλ κέζσ θηλεηώλ ηνηρνπεηαζκάησλ, δύν ε πεξηζζόηεξεο αίζνπζεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Νη αίζνπζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, νη δηάδξνκνη πξφζβαζεο λα δηαηάζζνληαη ζηε βφξεηα πιεπξά θαη λα θιείλνληαη κε παινζηάζηα φηαλ ην θιίκα ηηο πεξηνρήο είλαη ςπρξφ. Αληίζεηα ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα νη αίζνπζεο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην βνξξά ελψ ζην λφην ηνπνζεηνχληαη νη δηάδξνκνη ππαίζξηνη θαη ζηεγαζκέλνη, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζηέγαζηξα ειηνπξνζηαζηαο. Ρα παξάζπξα ζα εθηείλνληαη θαηά κήθνο ψζηε λα επηηξέπνπλ νκνηφκνξθν θσηηζκφ. Δπηπιένλ ε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα είλαη επίπεδε, γηα λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο παηρληδηνχ θαη δηαιιείκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο επηηξέπεηαη, αθνχ κε απηφ εκπινπηίδεηαη ε έθθξαζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρεηψλ 26. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γλσξίζκαηα είλαη ε δηάηαμε θαη ε κνξθή ηνπ θηηξηαθνχ φγθνπ ζε πηέξπγεο. Ζ θάηνςε ζπλήζσο έρεη ηελ κνξθή Γ, φηαλ νη πηέξπγεο είλαη δπν θαη ηελ κνξθή Ξ, φηαλ νη απαηηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξναχιηνο ρψξνο πεξηθιείεηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ θηηξίνπ, απφ ηε κηα θαη απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηελ άιιε. Ζ είζνδνο ζην θηίξην γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ, ζην βάζνο ηνπ νπνίνπ πςψλεηαη ην θηίξην. 25.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, 1987 Εικόνα 30. Δημοτικό Σχολείο Καλλιθζασ.Π. Καραντινόσ. Εικόνα 31. Δημοτικό Σχολείο Καλλιπόλεωσ. Ν. Μητςάκησ. Εικόνα 32. Γυμνάςιο Θθλζων Αριςτοτζλθσ. Ν. Μθτςάκθσ, Ι. Αντωνιάδθσ 17

22 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 33. Αίθουςα διδαςκαλίασ. Π. Καραντινόσ. Εικόνα 34. Τυπικι αίκουςα διδαςκαλίασ τθν δεκαετία του 30. Ν δηαρσξηζκφο ζε δψλεο επηηπγράλεηαη κε ηξφπν απφιπην, νη πεξηνρέο ηνπ δηαιείκκαηνο, ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηνπ καζήκαηνο είλαη ηξεηο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο δηαθξηηέο πνπ αλακεηγλχνληαη θαη εθθξάδνληαη θάζε κηα μερσξηζηά, κε θηηζκέλν ή κε ππαίζξην ρψξν, αληίζηνηρα. Ρν ζχλνιν εθθξάδεη κηα εζσζηξέθεηα πνπ γίλεηαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζρνιείσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ρν θνηλφ πιέγκα ησλ ζπλζεηηθψλ αξρψλ γίλεηαη εκθαλέζηεξν παξαηεξψληαο ηηο θαηφςεηο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Θαηά θαλφλα, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έρνπλ παξφκνηα δηάηαμε. Θάζε κνλάδα παξαηάζζεηαη ζε ζεηξά, θαηά κήθνο ελφο δηαδξφκνπ θίλεζεο, φπνπ δηαδνρηθά κπνξεί λα είλαη απφ ηξείο έσο θαη έμη ηάμεηο. Ζ πηέξπγα απηή απνηειεί θαη ην ςειφηεξν θηηξηαθφ φγθν, αθνχ αλάινγα κε ην πξφγξακκα θαη ηηο απαηηήζεηο πξνζηίζεληαη ηάμεηο ζε δεχηεξν φξνθν. Ν δηάδξνκνο δελ ρξεζηκεχεη κφλν γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θίλεζε αιιά απνηειεί ην ρψξν κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ν ακθίπιεπξνο θσηηζκφο ησλ ηάμεσλ. Νη θνηλφρξεζηεο επηθάλεηεο πεξηνξίδνληαη ζην δίθηπν ησλ δηαδξφκσλ κηαο θαη δελ πξνβιέπεηαη άιινο ρψξνο εληφο ηνπ θηηξίνπ πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ηηο ψξεο ηνπ δηαιιείκαηνο. Ρν απνηέιεζκα είλαη νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην θηίξην, κφλν ηηο ψξεο ηηο δηδαζθαιίαο, ε λα παξακέλνπλ κέζα ζε απηφ φηαλ ν θαηξφο ην επηβάιεη. Νη αίζνπζεο απφ ηελ κεξηά ηνπο ππαθνχνπλ ζε έλα ηππνινγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ζηεξεφηππα ηνπ παξειζφληνο. Ρν ζρήκα ηεο θάηνςεο είλαη ηεηξάγσλν ε ειαθξά νξζνγσληθφ, κε δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ έλα ρψξν ππνινγηζκέλν γηα ζαξάληα καζεηέο. Φπζηθά ν αξηζκφο απηφο ήηαλ ελδεηθηηθφο αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππεξέβε θαηά πνιχ. Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έιιεηςε ειεπζεξίαο δηάηαμεο. Θπξηαξρεί έλα ζχζηεκα ζε ζεηξά, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα ρψξν αξθεηά καθξηά απφ ηνλ ηειεπηαίν καζεηή ζην βάζνο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε νηθνλνκία ρψξνπ, εθπιεξψλνληαο παξάιιεια ηηο ζηνηρεηψδεηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο. 18

23 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Νη ηνίρνη ηεο θάζε ηάμεο δελ θέξνπλ θαλέλα ζηνηρείν δηαθφζκεζεο ή δηάξζξσζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία παινζηαζίσλ ζηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο (βνξξά-λφηνπ). Άιισζηε ν θνηλφο ηνίρνο κεηαμχ δχν αηζνπζψλ ήηαλ έλα ειαθξχ θηλνχκελν ρψξηζκα πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο. Ρν ζηνηρείν απηφ βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο επειημίαο 27 (flexibility) απνηέιεζε ηελ θαηλνηνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κνλάδαο-ηάμεο. Αξθεηά ζρνιηθά θηίξηα εκθαλίδνπλ πξσηφηππεο αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο πνπ ιχλνπλ κε επξεκαηηθφ ηξφπν ηα δηάθνξα δεηήκαηα. Νη αξρηηέθηνλεο θαίλεηαη λα είλαη επεξεαζκέλνη απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη απφ ην ξεχκα ηεο λέαο αγσγήο. Ξαξφια απηά νη πξσηνηππίεο θαη νη λεσηεξηζκνί δελ γεληθεχνληαη θαη είλαη ειάρηζηεο ζε αξηζκφ θαη ζε έληαζε, απνηειψληαο ηελ εμαίξεζε, πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ην ζρνιείν ηνπ Ξηθηψλε ζηα Ξεπθάθηα (Δηθ.35). Ζ έληνλε θιίζε ηνπ εδάθνπο απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο απφ ηα κέρξη ηφηε παξαδείγκαηα. Ν Ξηθηψλεο ππνρξεψζεθε λα εληάμεη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζε έλα πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ην θαηάθεξε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ρν ζηνηρείν πνπ απνηέιεζε ηελ πξαγκαηηθή θαηλνηνκία γηα ηελ επνρή ήηαλ ε κνξθή θαη ε νξγάλσζε ηεο κνλάδαο ηάμεο. Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά, δηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε απνηέιεζκα ηελ δηάζπαζε ηεο εληαίαο πηέξπγαο. Θάζε αίζνπζα απνηειεί κηα μερσξηζηή απηφλνκε νληφηεηα πνπ κεηαθξάδεηαη θαη ρσξηθά, αθνχ ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν έδξαζεο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ επηπεδν ζηέγαζεο. Ν ππαίζξηνο ρψξνο πνπ αλαπηχζζεηαη κπξνζηά απφ θάζε αίζνπζα έρεη πεξίπνπ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε απηή, πξνζζέηεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη γηα ππαίζξην κάζεκα. Πε απηφ ζπκβάιεη θαη κηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηάμεο (Δηθ.37). Ρα κεγάια πάιηλα παινζηάζηα πξνο ηελ πιεπξά ηεο απιήο δελ είλαη απιά αλνίγκαηα ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο, αιιά θηλεηά ζηνηρεία πνπ κεηαθηλνχληαη, επηηξέπνληαο αθελφο ηνλ άπιεην θσηηζκφ θαη αθεηέξνπ ηελ ελνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηνλ ππαίζξην ρψξν πξνζδίδνληαο έλαλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Εικόνα 35. Δημοτικό Σχολείο ςτα Πευκάκια. Δ. Πικιϊνησ. Εικόνα 36. Αίθουςα διδαςκαλίασ ςτα Πευκάκια. 27.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, 1987 Εικόνα 37. Εςωτερικό τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ. 19

24 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 38. Πρακτικό Λφκειο ςτο Αίγιο. Ν Κακοφρησ. Ζ πιηθή δνκή παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ εξεζίζκαηνο, θαη έηζη δελ επαλαπξνζδηνξίδεηαη κφλν ην φξην ηεο ηάμεο αιιά θαη ε ζρέζε ηεο δηδαζθαιίαο κε απηή. Ρα επφκελα παξαδείγκαηα είλαη άμηα αλαθνξάο γηαηί πξνζζέηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη. Ρν γπκλάζην ζηνλ Ξεηξαηά ηνπ Π.Ιεγγεξε (Δηθ.40) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έληαμεο ηνπ θηηξίνπ ζην αζηηθφ ηζηφ κε ελζσκαησκέλεο εκπνξηθέο ρξήζεηο 28. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ θαη ζηε ζηάζκε ηνπ ηζνγείνπ δηακνξθψλνληαη θαηαζηήκαηα κε αλεμάξηεηεο εηζφδνπο, ελψ ςειφηεξα βξίζθνληαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Αληίζηνηρα ην πξαθηηθφ ιχθεην ηνπ Λ. Θαθνχξε ζην Αίγην αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα παξαιιαγή ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ αλνηθηνχ ζηελ δσή ηεο θνηλφηεηαο. Ρν γεγνλφο απηφ γίλεηαη εκθαλέο ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ, ε νπνία δηαηάζζεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ απηή λα γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην ππφινηπν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα (Δηθ.38,39). Νη αξρέο θαη νη ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηά ηα ζρνιεηά θαη πξνπαληφο ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεγφκελσλ community schools πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηία ηνπ Εικόνα 39. Πρακτικό Λφκειο ςτο Αίγιο. Αίθουςα τελετϊν.ν Κακοφρησ. Εικόνα 40. Γυμνάςιο ςτον Ρειραιά. Σ. Λζγγερθσ Πέξα από ηελ «λεσηεξηθόηεηα» ηνπ Μνληεξληζκνύ Ρν γεγνλφο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο δελ ζπλεπάγεηαη θαη πξνζαξκνγή ζε λέα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη ηηο εμειίμεηο ηηο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Ξέξα απφ ηελ λεσηεξηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο γιψζζαο ηα ζρνιηθά θηίξηα εθθξάδνπλ έλα πλεχκα αξθεηά ζπληεξεηηθφ, πξνζθνιιεκέλν ζε έλαλ πην παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Απηφ νθείιεηαη αξρηθά ζην γεγνλφο πσο νη κειέηεο δελ εθαξκφζηεθαλ έηζη φπσο πξνηάζεθαλ θαη ππέζηεζαλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ κείσζαλ ηνλ λεσηεξηζηηθφ γηα ηελ επνρή ραξαθηήξα ηνπο. Ρν πνην ζεκαληηθφ ήηαλ φηη ε αίζνπζα βηβιηνζήθεο ζπγρσλεχζεθε κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, θαηαξγήζεθε ην αλαγλσζηήξην θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ θαηαζθεπάζηεθε αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «Θ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.256.

25 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ξαξφια απηά θξίλνληαο ην απνηέιεζκα πνπ δηακνξθψζεθε κε παηδνςπρνινγηθα θξηηήξηα, απνδεηθλχεηαη πσο ηα θηίξηα απηά δελ εμέθξαδαλ ηηο πην πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο θαη νχηε ζπκβάδηδαλ κε αλάινγα παξαδείγκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ν ζρνιηθφο ρψξνο είλαη αζπλερήο επεηδή απνηειείηαη απφ επηκέξνπο κνλάδεο (αίζνπζεο, δηάδξνκνη, γξαθεία) ρσξίο άκεζε νπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ρν κάζεκα γηλφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αίζνπζαο κε ζηαηηθφ ηξφπν, ρσξίο νη πξαθηηθέο λα επεθηείλνληαη ζε άιινπο ρψξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έιιεηςε ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο θάζε επηκέξνπο ρψξνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνκφλσζε ηνπ δηδαθηεξίνπ απφ ηνλ πεξίγπξν ε νπνία εμαζθαιίδεηαη αξρηθά απφ ηα παξάζπξα ηεο αίζνπζαο, κηαο θαη απηά πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη αξθεηά ςειά θαη ε ζέα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν είλαη εθηθηή κφλν απφ ηνπο ελήιηθεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ πςειή πεξίθξαμε ηεο απιήο (Δηθ.41), πνπ απνθιείεη θάζε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. Ζ ηάμε, σο ηζρπξή εθπαηδεπηηθή νληφηεηα δελ επηηξέπεη ηελ θαηάξγεζε ησλ νξίσλ. Ρα φξηα αθνξνχλ ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πιηθήο δνκήο, φζν θαη ηηο έλλνηεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Κε ηελ απζηεξή γεσκεηξία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αίζνπζεο απνθιείεηαη θάζε πξνζπάζεηα, πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα απφ απηά πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εμππεξεηεί δχν βαζηθνχο ζηφρνπο. Ο πξώηνο είλαη ε δαζθαινθεληξηθή αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία απνζθνπνύζε ζηελ κεηάδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αμηώλ θαη κνληέισλ κε κεραληθό ηξόπν. Ζ νξζνγψληα αίζνπζα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζην ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηνλ δάζθαιν ζην ππεξπςσκέλν βάζξν, λα επηβάιιεηαη ζηνπο καζεηέο, ηα ζξαλία ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη απέλαληη θαη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ απηφλ. Ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ην θέληξν αλαθνξάο θαη ζεσξείηαη σο ε κνλαδηθή πεγή γλψζεο. Ο δεύηεξνο ζηόρνο είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο επνπηείαο ησλ καζεηώλ από ησλ εθπαηδεπηηθό θαη ε ζπζηεκαηηθή επίβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο ηάμεο θαη θαη επέθηαζε φινπ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ «ππνρξεσηηθνύ νπηηθνύ ειέγρνπ». Έλα πεξηβάιινλ αληηεθπαηδεπηηθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο δηδαζθαιίαο απηαξρηθνχ ζηπι, κε δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ απνμέλσζε ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε θαη ηελ ζηεξεφηππε κνξθή ιεηηνπξγίαο ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.160. Εικόνα 41. Εικόνα 42. Εικόνα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ

ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΑΜΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΉ ΣΟΠΙΟΤ ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑ Υοιτητές : ΚΑΣΖΑΝΗ ΦΑΡΑ ΚΩΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Επιβλέποντες καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92-

Γεκηνπξγηθέο Πόιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Παξαδείγκαηα. Θηθίδνπ Καξία, ΑΔΚ -92- 1 ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΞΝΙΡΔΣΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: Γεκηνπξγηθέο Ξφιεηο θαη Αζηηθή Αλάπηπμε: Θεσξεηηθέο Ξξνζεγγίζεηο θαη Ξαξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα