Πεξηερόκελα. Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην 1945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα. Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην 1945"

Transcript

1

2

3 Πεξηερόκελα Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή θαη αιιαγέο γηα ιφγνπο πγηεηλήο Ζ Λέα Αγσγή θαη νη ηάζεηο ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή Ρν ζρνιείν ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. 1.4 Ν Κνληεξληζκφο θαη ε Γαζθαινθεληξηθή παηδαγσγηθή ζηα ζρνιεία ηνπ Ξέξα απφ ηελ «λεσηεξηθφηεηα» ηνπ Κνληεξληζκνχ 3.3. Σψξνο θηηαγκέλνο απφ ηα παηδηά Ρερλνινγία ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ Ρν ειιεληθφ ζρνιηθφ θηίξην απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Ζ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ κέζα απφ ην παξάδεηγκα ζρνιηθψλ «ηχπσλ» 3.7. Ζ εμέιημε ηεο ζρνιηθή αίζνπζαο, απφ ην νξζνγψλην ζην ηεηξάγσλν. πκπεξάζκαηα - Επίινγνο 2. Από ην 1945 έσο ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ Δπξψπε : Νη κεγάιεο αιιαγέο θαη ε «Σάξηα ησλ ζρνιηθψλ θαηαζθεπψλ» 2.2. Ν ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ε δηδαζθαιία ρσξίο ιφγηα Ξξννδεπηηθή παξάδνζε θαη αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Ζ νκάδα σο κνξθή νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο Ρν παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο θαη ν εκη-αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Ρν παξάδεηγκα ησλ Ζ.Ξ.Α θαη ν αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Big Room, κηα αίζνπζα γηα φινπο Δπέιηθηνο αλνηθηφο ζρεδηαζκφο θαη ν Ezra Ehrenkratz Ν Hans Scharoun, θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Herman Hertzberger Ζ ηδαληθή αίζνπζα, the L shape Ν Herman Hertzberger, απφ ην L- shape ζηελ αξζξσηή αίζνπζα θαη απφ ηελ επειημία ζηε πνιιαπιφηεηα Δπειημία ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ Ζ Διιάδα θαη ην θιίκα κεηά ηνλ πφιεκν Ν Ράθεο Εελέηνο θαη ε επειημία ζην ρξφλν. 3. Από ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60 κέρξη ζήκεξα. 3.1.The community school, ην θνηλνηηθφ ζρνιείν 3.2. Ππκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε ζην ζρεδηαζκφ

4

5 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Α. Εηζαγσγή - Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Ρν εθπαηδεπηηθφ θηίξην θαη η εμέιημε ηνπ κέζα ζην ρξφλν, είλαη έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε αλ αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο πσο ην θηίξην δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ζπκβάιεη ελεξγά ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ζηεν θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Δξεπλψληαο ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θηηξίνπ, εμεηάδνληαη νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θάζε επνρήο, αιιά θαη νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Βέβαηα ζαλ αξρηηεθηνληθφ έξγν επεξεάδεηαη άκεζα απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε θαη ηηο ηάζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ λα αζρνιεζεί κε ην βαζηθφ θχηηαξν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Απνκνλψλνληαο ηελ κνλάδα ηάμε απφ ην ππφινηπν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, είλαη επθνιφηεξν λα θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ζηνλ δηεζλή θαη ηνλ ειιεληθφ ρψξν αληίζηνηρα, θαη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ε παηδαγσγηθή θηινζνθία επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή. Ρν πεξηβάιινλ απηφ ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα έρεη πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία αθνχ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληειείηαη απζηεξά κέζα ζηα ζηελά φξηα απηνχ ηνπ ρψξνπ. Ζ κειέηε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ ζρεδφλ παξάιιειε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα αληίζηνηρα, έρεη σο ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ρα ρξνληθά φξηα ζηελ εμειηθηηθή απηή πνξεία πξνθχπηνπλ θαη ζεκαηνδνηνχληαη απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αξρηηεθηνληθήο. Έηζη πξνθχπηεη ε πξψηε πεξίνδνο, πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα έσο ην 1945, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην μέζπαζκα ηνπ 2 νπ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ, κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ αθινχζεζαλ. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο απφ ην 1945 έσο θαη ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60,είλαη κηα πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 1

6 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθή, θπξίσο βέβαηα ζηνλ δηεζλή ρψξν, αθνχ ζηελ Διιάδα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί κεηά ηνλ πφιεκν δελ είλαη ην ηδαληθφηεξν. Ζ ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδνο απφ ην 1970 κέρξη θαη ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηελ ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή, θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά. Πε θάζε κηα απφ ηηο πεξηφδνπ απηέο, εμεηάδνληαη ζρνιηθά θηίξηα κε επίθεληξν ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φκσο παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη θαη κηα αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε επνρή. Ρν γεγνλφο απηφ είλαη απαξαίηεην αθνχ ε παηδαγσγηθή θηινζνθία επεξεάδεη άκεζα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ. Ρα παξαδείγκαηα πνπ αλαιχνληαη είλαη θπξίσο ζρνιεία πνπ εκπλένληαη απφ πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ρσξηθά, θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ξηδηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Πθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κέζα ζην ρξφλν, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα, αλ ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο έρεη ελζσκαηψζεη ηηο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη έρεη εμειηρζεί πξνο έλα πην απνδνηηθφ απφ εθπαηδεπηηθήο πιεπξάο κνληέιν. 2

7 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Β. Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο Ξνιχ πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν είδνο θηηξίνπ ην ζρνιείν δηαθξίλεηαη γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ ην δηαθξίλεη. Απνηειεί έλα είδνο κεηαζρεκαηηζηή, κε κνλαδηθό ζθνπό λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ρo ζρνιείν είλαη ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο καθξηά απφ ην θιεηζηφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, έλαο κεηαβαηηθφο ρψξνο πνπ ζθνπεχεη ζηελ ήπηα πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζε απηφ ην ρψξν ζπληειείηαη ε πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηελ θνηλσλία. Έλα κεηαβαηηθφ ή ελδηάκεζν ζηάδην ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζην πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Πε απηφ ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη ε κνλάδα ηάμε, πνπ απνηειεί ην δνκηθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαξζξψλεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ θηίξην. Η ηάμε σο έλλνηα είλαη πνιπδηάζηαηε, αθνύ λνείηαη σο ρσξηθή νληόηεηα, σο καζεηηθόο πιεζπζκόο, σο παηδαγσγηθή θηινζνθία αθόκε θαη ζαλ κνληέιν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ρν ζχλνιν απηψλ ησλ εξκελεηψλ πεξηπιέθνπλ αξθεηά ηελ δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηάμεο. Ξαξφια απηά πθίζηαηαη κηα εξκελεία πνπ θπξηαξρεί ζηε ζπλείδεζε ησλ αξρηηεθηφλσλ, θαη απηή είλαη ε έλλνηα ηεο ρσξηθήο νληόηεηαο, πνπ νξίδεη ηελ ηάμε σο έλα απηφλνκν ρψξν, μερσξηζηφ απφ ην ππφινηπν θηίξην. Κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ νξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δνκηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην κνληέιν ηνπ ρψξνπ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην κάζεκα. Κεγάιν κέξνο ησλ εξεπλεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο επηθεληξψλεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη σο ην πξσηαξρηθφ πεξηβάιινλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία πνπ δίλεη ν θαζέλαο, πξνζζέηεη πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο γηα κειέηε θαη δηεξεχλεζε. Θαηά ηνλ Γεκήηξε Γεξκαλφ ε ζρνιηθή ηάμε, νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πιηθή δνκή (Δηθ.1). Ζ θνηλσληθή δνκή πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο κε πιηθνχο παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην Εικόνα. 1 3

8 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. ρψξν θαη πξνέξρνληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ππνθείκελα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο, ηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ κηα θνηλσλία, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ (καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ) θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ πιηθή δνκή πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπέο θαη αληηθείκελα, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη απηά ηνπνζεηεκέλα. Ν Γ. Γεξκαλφο αλαθέξεη πσο γηα ηνλ Charles Hohmann θαη ην ζχκβνπιν εθπαίδεπζεο Warren Buckleitner, ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο είλαη έλα πιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπλαηζζεκαηηθνί, αηζζεηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλνιηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή κάζεζεο. Πχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή δηδαθηηθήο ηνπ Ξαλ. Αζελψλ Ζιία Καηζαγγνχξα, ν φξνο «ζρνιηθή ηάμε» έρεη κηα ζχλζεηε ζεκαζία πνπ αξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: 1.Ρν ρώξν, «ζην νπνίν ζηεγάδεηαη, αιιά θαη δηακνξθψλεηαη ε δηδαθηηθή πξάμε», 2.Ρελ νκάδα, «πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ», 3.Ρελ πεηζαξρία, «δειαδή ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηθνηλσλίαο» θαη 4.Ρε Μέζνδν, «δειαδή ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο». Οη ζύγρξνλεο ινηπόλ πξνζεγγίζεηο, αληηκεησπίδνπλ ηε ζρνιηθή ηάμε σο ζύλνιν από πιηθνύο παηδαγσγηθνύο θαη ςπρν-θνηλσληθνύο παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη νδεγνύλ ζηε κάζεζε. Απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη πξνζθέξεηαη γηα κηα πην εθηεηακέλε έξεπλα είλαη ν ρψξνο θαη γεληθφηεξα ε πιηθή δνκή ηεο ζρνιηθή ηάμεο. Δκβαζχλνληαο πεξηζζφηεξν ν Γ. Γεξκαλφο αλαθέξεη πσο ε πιηθή δνκή ηεο ηάμεο ζπληίζεηαη από ηξείο θαηεγνξίεο παξαγόλησλ: Σελ αξρηηεθηνληθή ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ, ηνλ εμνπιηζκό (έπηπια, πιηθά) θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζην ρώξν, όπσο ν θσηηζκόο, ην ρξώκα, ε ζεξκνθξαζία θ.η.ι. Ππλερίδνληαο ζην ίδην πλεχκα ν Γ. Γεξκαλφο πηζηεχεη πσο νη παξάγνληεο ηεο πιηθήο δνκήο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσληθή 4

9 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. δνκή. Νη παξάγνληεο απηνί είλαη: Ο θηηζκέλνο ρώξνο, ν δηακνξθσκέλνο ρώξνο, νη ηερλεηνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, ηα έπηπια θαη ν εμνπιηζκόο γεληθά, θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Ν θηηζκέλνο ρψξνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζρνιηθφ θηίξην θαη ηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Απηά είλαη, ηα ππνζηπιψκαηα, νη δνθνί, νη ηνίρνη, ηα παξάζπξα θ.η.ι. Ν θηηζκέλνο ζρνιηθφο ρψξνο θαη ε κνξθή ηεο θάηνςεο εθθξάδεη ηηο γεληθέο αξρέο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Ζ θάζε αίζνπζα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαξξχζκηζε πνπ βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δψλεο. Θάζε κία απφ απηέο, κε ην ζρήκα ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη, εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζην κάζεκα θαη δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ηεο αίζνπζαο. Πηελ εηθφλα 2 θαίλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δψλεο πνπ νξγαλψλνπλ κηα ηππηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ρν πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο αίζνπζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εμέηαζε θαηαιακβάλεη ην 27% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν, πνπ εξκελεχεηαη φκσο απφ ην γεγνλφο πσο ε δηαξξχζκηζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, πνπ θπξηαξρεί θπξίσο ζηελ Διιάδα. Εικόνα. 2. Παράδοςη και εξζταςη του μαθήματοσ 27% (1). Χϊροσ δαςκάλου 5% (2) Χϊροσ των μαθητϊν 33% (3). Διάδρομοι κυκλοφορίασ 28% (4). Χϊροσ τακτοποίηςησ του ςχολικοφ υλικοφ 7% (5). 5

10 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 01.Απν ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην Σρνιηθή αξρηηεθηνληθή θαη αιιαγέο γηα ιόγνπο πγηεηλήο 6 Ζ πεξίνδνο απηή είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ην δπλακηζκφ, ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, απνηειεί κηα πεξίνδν ξήμεο αιιά θαη ζπλέρεηαο κε ην παξειζφλ. Δθαηφ ρξφληα κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε δεκηνπξγείηαη κηα «Λέα Ξαξάδνζε» φπσο δηαηππψλεη επηγξακκαηηθά ν S.Gideon ζηνλ ππφηηηιφ ηνπ γλσζηνχ βηβιίνπ Space Time and Architecture 1. Κεηά ην ηέινο ηνπ Ξξψηνπ Ξαγθνζκίνπ πνιέκνπ, κηα λέα επνρή έρεη μεθηλήζεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη νη αξρέο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο εθθξάδνπλ απηφ ην λέν πλεχκα. Πην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο αιιαγέο, νη νπνίεο δελ έγηλαλ απφ ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, αθνχ κηα αξρηηεθηνληθή πξνζθνιιεκέλε ζηνλ ηζηνξηζκφ ζπλέρηζε ηελ παξνπζία ηεο γηα πνιιά ρξφληα αθφκε. Ζ ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή ηελ πεξίνδν απηή, θέξεη ζηνηρεία ηα νπνία θιεξνλνκήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρχ ηνπ παξειζφληνο. Ρα λέα δεδνκέλα πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 19 ν αηψλα, κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηε λέα θνηλσληθή νξγάλσζε, άιιαμαλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρνιείσλ, θαη θαηάθεξαλ λα δηαηεξεζνχλ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ κέρξη θαη ζήκεξα παξφιε ηελ ρξνληθή απφζηαζε θαη ηηο εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ 2. Ρελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο πνπ είραλ σο αθεηεξία ηελ πφιε θαη επεθηείλνληαλ ζε θάζε ηδησηηθφ ε δεκφζην ρψξν. Ζ πγηεηλή ηελ πεξίνδν απηή ζα απνηειέζεη, ην θεληξηθφ πξφβιεκα, πνπ ζα θιηζεί ε αξρηηεθηνληθή λα αληηκεησπίζεη. Απνηέιεζκα ησλ αλαδεηήζεσλ απηψλ, είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ηχπσλ θηηξίσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνλ αεξηζκφ ησλ ρψξσλ 3. Ρν γεγνλφο απηφ επεξέαζε άκεζα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, εηζάγνληαο κηα λέα παξάκεηξν πνπ δηαθνξνπνηνχζε ην ζρεδηαζκφ. 1.ΛΑΒΒΑΣ, Γ. Σφντομη Ιςτορία τησ Αρχιτεκτονικήσ, 19 οσ -20 οσ Αιϊνασ, Θεςςαλονίκθ University Studio Press, 1986.ςελ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ ,4.ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ.31-33

11 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ν ακθίπιεπξνο εμαεξηζκφο θαη ν επαξθείο θσηηζκφο, ήηαλ δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ηνλ ζσζηφ (κεζεκβξηλφ) πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ αηζνπζψλ, δηακνξθψλνληαο θαηλνχξηνπο ηχπνπο ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Έηζη ήδε απφ ην 1910 έρνπκε θαηφςεηο ζε ζρήκα «Ξ» κε ηηο δπν πηέξπγεο λα πεξηθιείνπλ κηα εζσηεξηθή απιή (Δηθ.1.). Ζ θάζε πηέξπγα νξγαλψλεηαη κε ηηο αίζνπζεο ζε ζεηξά θαη κε έλα δηάδξνκν επηθνηλσλίαο θαηά κήθνο απηψλ. Ν ζθνπφο ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ θχξην ρψξν ζπγθεληξψζεσλ, θαη απηφ επηηεχρζεθε κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ δηάηαμεο 4. Ζ λέα απηή ηππνινγία, γξήγνξα έθεξε αιπζηδσηέο εμειίμεηο σο αλαθνξά ηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο πηέξπγαο. Η αίζνπζα απνηεινύζε ην θύξην ζηνηρείν δηάξζξσζεο ηεο πηέξπγαο θαη πξνηάζεθαλ δηάθνξεο δηαηάμεηο πνπ είραλ σο ζηφρν αξρηθά λα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αλεμαξηεηνπνηήζνπλ ην ηκήκα δηδαζθαιίαο απφ ηεο ζπλνιηθή ζχλζεζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε κε απνηειεζκαηηθφηεηα ε «ειεχζεξε θάηνςε» πνπ ήηαλ ην δεηνχκελν θαη ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο αιιά θαη ηνπ «Κνληέξλνπ Θηλήκαηνο». Κεξηθέο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνηάζεθαλ είλαη: δηάηαμε κε απιή, ζε κνλή γξακκηθή δηάηαμε, ζε κνλή γξακκηθή ρσξίο επαθή, δηπιή γξακκηθή ρσξίο επαθή θ.α. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ αλαδεηήζεσλ ήηαλ λα εκθαληζηεί έλαο θαηλνχξηνο ηχπνο ζρνιείνπ. Πηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 θαηαζθεπάδνληαη ην πξψηα open air schools. Σαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ κηθξή θιίκαθα, ηε δηαθάλεηα, ηα κεγάια αλνίγκαηα θαη ηε ζρέζε κε ηνλ ππαίζξην ρψξν. Έλα απφ ηα πξψηα ζρνιεία απηνχ ηνπ ηχπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αγγιία ην 1924 (Cossins, Peacock&Belway Uffculme England 1924). Πε απηφ ην παξάδεηγκα νη ηάμεηο νξγαλψλνληαη απφ έλαλ ηνίρν θαη δπν ειεχζεξα ππνζηπιψκαηα. Νη ηξεηο πιεπξέο ηεο νξζνγσληθήο ηάμεο θιείλνληαη κε γπάιηλεο ζπξφκελεο πφξηεο (Δηθ.2). Αθελφο ν εμαεξηζκφο θαη ν θσηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηνλ πην απφιπην ηξφπν θαη αθεηέξνπ ε ελαιιαγή θιεηζηνχ-αλνηθηνχ δίλεη κηα θαηλνχξγηα πξννπηηθή ζην ρψξν πξνζζέηνληαο ην ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Δηθ.3). Νπζηαζηηθά νη αξρηηέθηνλεο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ρσξίο Εικόνα 1. Εικόνα 2. 5.[HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.16 Εικόνα 3. 7

12 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 4. Εικόνα 5. λα είλαη πάληα ζίγνπξνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ κνξθή απηήο ηεο εθπαίδεπζεο. Ξεξηζζφηεξν αθνινπζνχλ ην έλζηηθην, θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ιχλνληαο κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Ξαξαηεξψληαο ινηπφλ ηηο πξψηεο αλνηθηέο ηάμεηο, είλαη εκθαλέο φηη πξφθεηηαη γηα νξζνγψληνπο ή ηεηξάγσλνπο ρψξνπο κε ηελ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ λα παξακέλεη ζε ζεηξέο, εθθξάδνληαο έλα πην ζπληεξεηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο. Πεκαληηθφ παξάδεηγκα open air school απνηειεί ην ζρνιείν ζην Amsterdam πνπ ζρεδίαζε ν J.Duiker ην Θηίζηεθε ζην εζσηεξηθφ ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (Δηθ.4) θαη είρε ρσξεηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ 240 παηδηά 6. Απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην ζρεδηαζκφ ήηαλ ε αληίιεςε πσο ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ήηαλ ηζνδχλακα θαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ην παηδί. Γηα απηφ ην ιφγν δφζεθε βαξχηεηα ζηνλ επαξθή θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ν ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηε δηάηαμε ησλ αηζνπζψλ ζε ηέζζεξα επίπεδα, ζε θάζε έλα απφ απηά ηνπνζεηνχληαη δχν ηάμεηο θαη κηα ζηεγαζκέλε ηαξάηζα πνπ εμππεξεηεί θαη ηηο δχν αίζνπζεο. Ρα παινζηάζηα πεξηβάινπλ ην θηίξην δίλνληαο ηελ εληχπσζε κηαο δηάθαλεο επηδεξκίδαο θαη νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ πνπ δηεηζδχνπλ ζην ρψξν, εθηφο απφ ην θσηηζκφ ζπκβάινπλ θαη ζηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ (Δηθ.5). Πε απηφ ην παξάδεηγκα νη αλνηθηέο ηάμεηο, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν θαη επηηξέπεη αξρηθά ηελ νπηηθή ηνπ καζεηή πξνο ην θπζηθφ θφζκν θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νπηηθή ηεο θνηλσλίαο πξνο ην δσληαλφ νξγαληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Ρν πξνζηαηεπηηθφ θξάγκα ηνπ ζπκπαγνχο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ πεξηέβαιιε ην θηίξην ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ αλνηθηφ ηνπ ραξαθηήξα παξά ην αληίζηξνθν, ελψ ε κηθξή απφζηαζε απφ ηηο αθαηάζηαηεο πίζσ φςεηο ησλ θαηνηθηψλ κε ηνπο κηθξνχο θήπνπο θαη ηα κπαιθφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηιηθή αηκφζθαηξα απηνχ ηνπ γπάιηλνπ θηηξίνπ εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηεο δσήο ζε κηα θνηλφηεηα 7. Εικόνα 6. Κάτοψη ιςογείου και πρϊτου ορόφου. 6.ROTH, A. The New School.Zurich : Girsberger, 1950.ςελ [HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.13. 8

13 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν Ζ Νέα Αγσγή θαη νη ηάζεηο ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή Νη αξρηηεθηνληθέο απηέο πξνηάζεηο, δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο ζεσξίεο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ην ξεχκα ηεο «Λέαο Αγσγήο» πνπ εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 ν αηψλα. Η «παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή» πξνβάιεη σο πξόηππν ην «ώξηκν άηνκν» 8, ην ππνδεηγκαηηθό κέινο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ε εθπαίδεπζε όθεηιε λα δεκηνπξγήζεη κε θάζε κέζν. Αληίζεηα, ην λέν ξεύκα πξνβάιεη σο ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηνπ καζεηή θαη ηελ νξγάλσζε εξγαζίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παηδαγσγνχο πνπ ζεκειίσζαλ θαη έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ, ε Maria Montessori (Δηθ.7, 8), ν John Dewey (Δηθ.9) θαη ν Βέιγνο Ovide Decroly (Δηθ.10). Θάζε έλαο κε ηε ζεηξά ηνπ άζθεζε κεγάιε επηξξνή θαη ην έξγν ηνπο έγηλε γλσζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ξαξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο απηψλ ησλ ζεσξηψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξείο θνηλέο επηδηψμεηο: ηε ζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ παηδηνύ, ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνηλσληθήο δσήο ζην ζρνιείν, θαη ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, βαζηζκέλσλ ζηελ πξάμε. Νη απφςεηο ηνπ Dewey βαζίδνληαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, δίλνληαο έκθαζε ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο, ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν πνπ είλαη θηηαγκέλν γηα κηα πην απηαξρηθή δηδαζθαιία. Ξίζηεπε φηη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ «λένπ ζρνιείνπ», ήηαλ φηη ελεξγεί «απφ κέζα» 9 ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν φπνπ επηβάιεη ζηε θχζε ηνπ παηδηνχ πξφηππεο ζπλήζεηεο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ελεξγψληαο κε ζπζηεκαηηθέο εμσηεξηθέο πηέζεηο. Ν Dewey ίδξπζε ην εξγαζηεξηαθφ ζρνιείν ή laboratory school ην 1896, φπνπ ην παηδί καζαίλεη θπξίσο εξγαζηεξηαθά θαη ιηγφηεξν ζεσξεηηθά 10, εδψ ν δάζθαινο ζεσξείηε κέιινο κηα θνηλφηεηαο θαη δελ επηβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ πάξα κφλν επηιέγεη θαηαζηάζεηο πνπ ζα επηδξάζνπλ ζην καζεηή. Νη αληηιήςεηο ηνπ Dewey κεηνπζηψλνληαη ζηε θξάζε Ζ εθπαίδεπζε είλαη δσή ε ίδηα, θαη όρη πξνεηνηκαζία γηα κία κειινληηθή δσή. Ζ έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ε επειημία ζηα πξνγξάκκαηα, ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηεπνκέλσλ, ζεζκνζεηήζεθαλ ζην ακεξηθάληθν ζρνιηθφ ζχζηεκα ππφ ηε δηθή ηνπ επηξξνή. Θεσξείηαη 8.ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg Σελ ΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ.44. Εικόνα 7. Εικόνα 8. Εικόνα 9. Εικόνα 10. 9

14 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 11. E. Beudoin & M. Lods, Open-Air Scool, Paris, Εικόνα 12. E. Beudoin & M. Lods, Open-Air Scool, Paris, ν άλζξσπνο πνπ άιιαμε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ΖΠΑ, δίλνληάο ηεο θηιειεχζεξν, θαη αληηαπηαξρηθφ ραξαθηήξα. Ν Decroly αληίζηνηρα επεξέαζε θαη απηφο ηελ γαιιφθσλε εθπαίδεπζε, θαη απνηέιεζε ηνλ θχξην αλακνξθσηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε Γαιιία θαη ην Βέιγην. Νη απφςεηο ηνπ ζπλνςίδνληαη ζην θπζηθφ ηξφπν κάζεζεο πνπ νθείιεη λα ζεζκνζεηεζεί ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Πηφρνο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη ε δηδαζθαιία αιιά ε εθπαίδεπζε. Γελ πξόθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο ή ηεο κέηξεζεο, πνπ είλαη δεπηεξεύνληα. Τν ζεκαληηθό είλαη ε δσή ηνπ παηδηνύ, ην πώο ζα κεηαηξαπεί ζε άλζξσπν. Ν Decroly ζεσξεί ηε θχζε σο έλα ρψξν πνπ πξνζθέξεη ζε φινπο ηηο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε. Πηε θχζε ηα απιά επνπηηθά κέζα παξέρνληαη πινπζηνπάξνρα, ζε αξκνλία κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηεπφκελνπ. Ζ ζρνιηθή ηάμε κεηαηξέπεηαη απιά ζε ρψξν ζπλάληεζεο ησλ καζεηεπφκελσλ θαη κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ηωλ ζπξώλ. Πηελ ηάμε νη καζεηεπφκελνη ζπιιέγνπλ, θαηαηάζζνπλ, ηαμηλνκνχλ θαη αλαηξέρνπλ ζηα πιηθά, ηα βηβιία, θαη ηα αξρεία, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 11. Αληίζεηα νη απφςεηο ηεο Maria Montessori δελ έγηλαλ ακέζσο απνδεθηέο ζηελ ζπληεξεηηθή Ηηαιία ηνπ ηέινπο 19 νπ αηψλα, αιιά ε αλαγλψξηζε ζε δηεζλέο επίπεδν ήηαλ άκεζε. Γηα ηε Montessori ην παηδί καζαίλεη απζφξκεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο εθείλνη πνπ δνκνχλ ην παηδηθφ πεξηβάιινλ ψζηε απηφ λα παξάζρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε. Ζ ζρνιηθή ηάμε θαη ην ίδην ην ζρνιηθφ θηίξην, ζπγθξνχνληαη κε ηε θχζε ηνπ παηδηνχ. Υθέιηκν ζα ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ρψξνπο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ παηδηθνχ ζψκαηνο. Θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ θαη ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, θαη ηα αηνκηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Ζ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη ν εθπαηδεπηηθφο απνζχξεηαη ζην παξαζθήλην, δε κηιά πνιχ, αιιά παξαηεξεί πξνζεθηηθά ηνπο καζεηεπφκελνπο ψζηε λα ηνπο πξνηείλεη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ γηα ην επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κνληεζνξηαλή καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηηο αλνηθηέο ηάμεηο, (Δηθ.12) νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε έλα ζρεδηαζκέλν θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ ΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ MONTESSORI, M. Πρακτικόσ Οδηγόσ ςτη Μζθοδο μου. Ακινα: Γλάροσ,

15 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ν ξηδηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο κνλάδαο ηάμεο, πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ ζπκβνιή ηεο Maria Montessori. Κε ην ζεσξεηηθφ ηεο έξγν έδσζε ηα θίλεηξα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηαδφηαλ νη αξρηηέθηνλεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε πην νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Ρν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ δηαδηθαζία αγσγήο θαη ν ρψξνο έγηλε θνξέαο κελπκάησλ απνθηψληνο κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Ζ ελαιιαγή θιεηζηνχ-αλνηρηνχ πνπ ήηαλ κνλνζήκαληε θαη αθνξνχζε θπξίσο ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα είδνο ιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο αλάγθεο θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ παηδηνχ 13. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ην δεκφζην κνληεζνξηαλν ζρνιεην ζηελ νδφ Corellistraat ζην Άκζηεξληακ πνπ θηίδεηαη ην 1927 (Δηθ.13,14,15). Ζ ζπλνιηθή δηάηαμε θαη νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ παξακέλεη ηππηθή, θαη ηα κνξθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία απέρνπλ πνιχ απφ ην κνληέξλν θίλεκα, νη αίζνπζεο φκσο είλαη απηέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ ηελ θαηλνηνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ έλλνηα ηεο κνλφρσξεο ηάμεο εγθαηαιείπεηαη θαη ζηελ αίζνπζα πξνζηίζεληαη δχν αθφκε ρψξνη, ην δσκάηην γηα ηελ μεθνχξαζε (resting room) θαη ε θνπδίλα (kitchen space) (Δηθ.16). Γελ ππάξρνπλ πφξηεο ψζηε λα απνκνλψλνληαη νη ρψξνη, θαη έηζη ε ηάμε παξακέλεη εληαία ζρεκαηίδνληαο κία απηφλνκε εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Δπηπιένλ ζηνηρεία φπσο δηαρσξηζηηθέο θνπξηίλεο, πάγθνη κε καμηιάξηα θαη γιάζηξεο κε θπηά, ζπληεινχλ ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα αηκφζθαηξα ζπηηηνχ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο θηάλεη ηα 95 ηκ. κέγεζνο ζεκαληηθφ αθφκε θαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ρν ζπνπδαηφηεξν ίζσο απφ φια, είλαη ην γεγνλφο πσο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζήκεξα, ρσξίο λα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ρν κνληεζνξηαλφ κνληέιν εθπαίδεπζεο δηαηεξήζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο δσήο, θαη φια ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην αξρηθφ πξφγξακκα 14. Έλα απφ απηά ηα ζρνιεία πνπ επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ζρνιηθή αίζνπζα θαη απνηειεί αξθεηά πξψηκν παξάδεηγκα, βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Ρν 1940 ζηελ πνιηηεία ηνπ Ηιηλφηο θαηαζθεπάδεηαη ην Crow Island School απφ ηνπο E. & E. Saarinnen, Perkins, Wheeler & Will architects (Δηθ.17.). Ήηαλ ην ηξίην απφ κηα ζεηξά ζρνιείσλ ζην Ληηηξφηη θαη ζην Πηθάγν, θαη απνηέιεζαλ ηελ πξσηνπνξία ζηε ζχγρξνλε ακεξηθάληθε 13.ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.26. Εικόνα 13,14 Εικόνα 15. Εικόνα

16 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 17. εθπαίδεπζε. Ρν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ήηαλ ην απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ απφ κηα νκάδα, πνπ ηελ απνηεινχζαλ, αξρηηέθηνλεο, εθπαηδεπηηθνί, θαη άιινη εηδηθνί. Ρν δεηνχκελν ήηαλ λα βξεζεί ε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη καζεηέο, ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιχπινθε θνηλσληθή δνκή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ιχζε δφζεθε απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη απμεκέλε απηνλνκία, ε κνλάδα-ηάμε αλεμάξηεηε, θαη απνκνλσκέλε απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, παξείρε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηα κέρξη ηφηε παξαδείγκαηα. Ζ θάηνςε ηεο αίζνπζαο πεξηειάκβαλε εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο, κεξηθνχο επηπιένλ ρψξνπο, φπσο ην δσκάηην εξγαζίαο (Working space) ηηο ηνπαιέηεο θαη ην ρψξν γηα ππαίζξην κάζεκα 15. Ρν ζρήκα ηεο θάηνςεο δηακνξθψλεηαη απφ απιφ νξζνγψλην ζε ζρήκα Γ, κηα θαηλνηνκία, πνπ κεηά απφ δέθα ρξφληα ζα αξρίζεη λα επεξεάδεη ηνπο αξρηηέθηνλεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ (Δηθ.18). Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαδεηγκάησλ έρεη ζαλ ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηηο ηάζεηο θαη ην θιίκα ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή, πνπ επηθξαηεί ζην δηεζλή ρψξν. Πην εμσηεξηθφ νη δεκφζηνη θνξείο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο αξρηηέθηνλεο ζπληάζζνληαη θάησ απφ έλα θνηλφ φξακα, πνπ ζθνπφ είρε ηε ξήμε θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ παιηνχ δαζθαινθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. Ν λένο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη νη θαηλνχξηεο αληηιήςεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή ζπλδπάζηεθαλ απφιπηα κε ηα θαηλνχξγηα θηίξηα πνπ είραλ σο κνλαδηθφ ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Ξνιιά ρξφληα κεηά, αξθεηά απφ ηα ζρνιεία απηά, παξέκεηλαλ ελεξγά εθθξάδνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, δεκηνπξγψληαο κηα παξάδνζε θαη έλα ζεκείν αλαθνξάο Τν ζρνιείν ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα 12 Εικόνα 18 Πην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα, ην πξφβιεκα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζνβαξφ ηφζν απφ πνηνηηθήο φζν θαη απφ πνζνηηθήο άπνςεο. Ζ ζεκαληηθή αιιαγή ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα πνπ έγηλε ην 1880 κε ηελ εηζαγσγή ηεο Ππλδηδαθηηθήο 16 κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζπλαληνχζε κεγάιεο δπζθνιίεο. Νη επηζεσξήζεηο θαη νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1880 δηαπίζησλαλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε θηίξηα θαη εμνπιηζκφ, 15.ROTH, A. The New School.Zurich : Girsberger, 1950.ςελ Η Συνδιδακτικι μζκοδοσ αντικατζςτθςε τθν Αλλθλοδιδακτικι,

17 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. αιιά θαη έληνλα πξνβιήκαηα ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα πθηζηάκελα θηίξηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο δεκνζηεχηεθε ζην Λνκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 17 εο Καΐνπ 1894 «Ξεξί ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ» πνπ ζπκπιεξψζεθε κε έλαλ αθφκε Λφκν ην 1895, γηα ηελ εθπφλεζε πξφηππσλ ζρεδίσλ γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα, πξνζαξκνζκέλσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο Ππλδηδαθηηθήο κεζφδνπ. Νη ζρεηηθέο κειέηεο αλαηέζεθαλ ζε επηηξνπή κε ππεχζπλν ην κεραληθφ Γ. Θαιιηά, ζπληάθηε ηνπ Λνκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο. Σν 1898 παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο ηύπνη πξόηππσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, ην κνλνζέζην, ην δηζέζην ην ηεηξαζέζην θαη ην εμαζέζην, θαη κε βάζε απηνύο ηνπο ηύπνπο θηίδνληαη ηα ζρνιεία κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ (Δηθ.19,18,20). Ζ επηθξαηνχζα παηδαγσγηθή ζεσξία ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ, είλαη αξθεηά μεπεξαζκέλε θαη ζπληεξεηηθή. Ξξφθεηηαη γηα κηα παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή βαζηζκέλε ζε έλα δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο επεξεαζκέλν απφ ζηηο αξρέο ηνπ J.F. Herbart, ελφο γεξκαλνχ θηιφζνθνπ θαη παηδαγσγνχ πνπ έδεζε ηνλ 19 ν αηψλα. Ν Herbart πίζηεπε πσο νη άλζξσπνη γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο έπξεπε λα γίλνπλ παξαγσγηθνί πνιίηεο κε ζπλείδεζε θνηλσληθήο επζχλεο. Ζ κέζνδνο ηνπ βαζίζηεθε ζε κηα απζηεξή δηαδηθαζία πνπ παξείρε ην πιαίζην γηα κηα πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε. Ζ ζεσξία ηνπ ζπλνςίδεηαη ζηα πέληε ζεκεία θιεηδηά: αηνκηθή σξίκαλζε, εζσηεξηθή ειεπζεξία, αγαζνεξγία, δηθαηνζύλε θαη αληακνηβή. Νη αληηιήςεηο απηέο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα απηή ηελ επνρή αιιά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Κέζα ζε απηφ ην ζπληεξεηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδνληαη πξννδεπηηθνί παηδαγσγνί επεξεαζκέλνη απφ ην ξεχκα λέαο αγσγήο. Ν Γεκήηξεο Γιελφο, ν Καλφιεο Ρξηαληαθπιιίδεο, ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, καδί κε ην Ιέζβην Κίιην Θνπληνπξά θαη ηνλ Θεφδσξν Θάζηαλν ζεσξνχληαη νη εκπλεπζηέο ηεο ζχληνκεο καζεηνθεληξηθήο Άλνημεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, θαη ήηαλ νη πξψηνη πνπ εηζεγήζεθαλ ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο. ηόρνο ηνπο ήηαλ λα εθαξκνζηεί ζην λέν ζρνιείν κία κόξθσζε αλζξσπηζηηθή, εζληθή θαη λεσηεξηζηηθή, νπνύ ηα παηδηά δελ κέλνπλ παζεηηθά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά απηελεξγνύλ κε πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ, 16.ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.254. Εικόνα 19. Εικόνα 20. Εικόνα

18 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 14 Εικόνα 22. Α. Δελμοφηοσ (κζντρο), Μ. Τριανταφυλλίδθσ (δεξιά) Εικόνα 23. Αναμνθςτικι φωτογραφία Εικόνα 24. Χειρόγραφο ςθμείωμα ην θαζέλα αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπ. Κία εθπαίδεπζε βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν απφ ην ζχλεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιηγφηεξν ζηα εγρεηξίδηα θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηππνιαηξία. Πθνπφο ήηαλ ην παηδί λα εθθξάδεηαη θαη λα ζπλελλνείηαη κε ην δάζθαιφ ηνπ ειεχζεξα θαη θπζηθά. Ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα ζπιιάβεη ηελ θάζε αηνκηθφηεηα ψζηε λα κε βξίζθεη έδαθνο λα ξηδψζεη ν θφβνο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, ηελ ςεπηηά θαη ηελ ππνθξηζία 17. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ ζην Βφιν. Ρν 1908 αλνίγεη ζην Βφιν ην πξψην θαη νπζηαζηηθά ην κφλν έσο ζήκεξα- ζρνιείν κε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηα άιια ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο, ην Αλώηεξν Δεκνηηθό Παξζελαγωγείν (Δηθ.23), πνπ είρε σο ζηφρν λα εθπαηδεχζεη επί δηεηία ηα θνξίηζηα πνπ δελ ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ην δαζθαιηθφ επάγγεικα, αιιά επηζπκνχζαλ λα γίλνπλ Διιελίδεο κε ζεηηθφ θαη θσηηζκέλν κπαιφ, πνπ λα λαη ζε ζέζε λα ζηήζνπλ έλα ζπίηη λνηθνθπξεκέλν. Ρν ζρνιείν ινηπφλ αθνξνχζε ηα θνξίηζηα ησλ θαιψλ νηθνγελεηψλ ηεο αθκάδνπζαο ηφηε εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο πφιεο ηνπ Βφινπ. Ν Αι. Γεικνχδνο αλαιακβάλεη Γηεπζπληήο, θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (1908) ε ηνπηθή εθεκεξίδα Θήξπμ ραξαθηεξίδεη ην ζρνιείν ηέξαο, έξγν καιιηαξηζηψλ θαη εηζάγεη ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο ησλ λεαλίδσλ κε ππνλννχκελα πεξί εηθνζηνθηαεηψλ λεαληψλ (αλαθνξά ζηελ ειηθία ηνπ Γεικνχδνπ) πνπ θαηνηθνχλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Πηε ζπλέρεηα ηνλ ιφγν παίξλεη ε δηθαηνζχλε φπνπ κε βαζηθφ καξηχξα θαηεγνξίαο ηνλ δεζπφηε Γεκεηξηάδνο, ν Γεικνχδνο θαηεγνξείηαη πιένλ ξεηψο γηα αθφιαζηνλ ειεπζεξηφηεηα. Ξαξφια απηά αζσψλεηαη, ην πείξακα φκσο ηνπ Ξαξζελαγσγείνπ Βφινπ έρεη νξηζηηθψο ιήμεη 18. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ δεκηνπξγήζεθαλ γξήγνξα δπν νκάδεο πνπ εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, δεκηνπξγψληαο δχν αληίζεηεο ηάζεηο. Απφ ηελ κηα κεξηά εθείλνη πνπ είραλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δεηνχζαλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ αξρψλ θαη απφ ηελ άιιε απηνί πνπ δεηνχζαλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπο. Ρν 1917 γίλεηαη ε κεηαξξχζκηζε πνπ νπζηαζηηθά εηζάγεη ηελ δεκνηηθή θαη ελ κέξεη ηε θηινζνθία πνπ απηή εθθξάδεη, ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Πηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 πνπ θάιππηε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ην αίηεκα γηα έλαλ πξαθηηθφηεξν, εμεηδηθεπκέλν, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είρε βξεη ηελ έθθξαζε ηνπ ΤΕΖΗΣ, Ν. Η Ραιδαγωγικι του Αλζξανδρου Ρ. Δελμοφηου. Θεςςαλονίκθ : Κυριακίδθσ, Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ 19. ΔΗΜΑΑΣ, Α. «Θ εκπαιδευτική μεταρρφθμιςη ςτη Ελλάδα, προβλήματα ερμηνείασ», Αρχιτεκτονικά Θζματα, Τεφχοσ 13, ςελ 136, 1979.

19 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. πσο παξαηεξεί ν Αιέμεο Γεκαξάο επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζην πλεχκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ θαη ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: Λέα νξγάλσζε ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, εμάρξνλε ππνρξεσηηθή θνίηεζε, αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.α. 20 Ζ κεηαξξχζκηζε απηή δηήξθεζε ιίγα κφλν ρξφληα θαη δελ πξφιαβε λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε αθνχ θαηαξγήζεθε απφ ηελ δηθηαηνξία ηνπ Κεηαμά Ο Μνληεξληζκόο θαη ε Γαζθαινθεληξηθή παηδαγσγηθή ζηα ζρνιεία ηνπ 30 Κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηφδνπο γηα ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή είλαη ε πεξίνδνο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ρελ πεξίνδν απηή ζεκεηψλνληαη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο θαιιηηερλψλ θαη δηαλννχκελσλ λα μεπεξάζνπλ ην ζηείξν θαη αξραηνιαηξηθφ πλεχκα θαη λα ζηξαθνχλ πξνο λέεο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο πνπ αξρίδνπλ θαη μεθαζαξίδνπλ ζηελ επξσπατθή θαιιηηερληθή θαη αξρηηεθηνληθή αηκφζθαηξα. Πηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη δχν θχξηεο φςεηο απηήο ηεο αλαλέσζεο, απφ ηελ κηα ε αλαζεψξεζε ηεο παξάδνζεο θαη απφ ηελ άιιε ε άξζξσζε κηαο κνληέξλαο γιψζζαο ζε πιήξε ζπληνληζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο ηάζεηο 21. Απφ ην 1920 ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ εξρνκφ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, παξάιιεια κε ηελ εθβηνκεράληζε ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, αλαγθάδνπλ ηνπο αξρηηέθηνλεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο ιχζεηο. Ρελ επνρή απηή ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ αλεπαξθέο θαη αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ είραλ απμεζεί. Ρελ ίδηα επνρή ζεκεηψλνληαη αιιαγέο ζηα ζρέδηα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Θαιιία. Ήδε απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηψλα, νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη δέρζεθαλ ζνβαξή θξηηηθή επεηδή ζεσξήζεθαλ φηη έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ, παξά ζηα ζέκαηα δηαξξχζκηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Ν ηχπνη ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Θαιιία θαηαξγνχληαη ην 1930 θαη εθπνλνχληαη θαηλνχξηα θηηξηνινγηθά πξνγξάκκαηα κε πην ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. 20. ΔΗΜΑΑΣ, Α. Θ Μεταρρφθμιςη που δεν Ζγινε. Τόμοσ Β : , Ακινα : Ερμισ ΝΕΒ, Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ.93 Εικόνα 25.. Υπόςτεγο Δημοτικοφ ςχολείου Αταλάντησ. Γ. Ηογγολόπουλοσ Εικόνα 26. Ανϊτερο Παρθεναγωγείο Θεςςαλονίκησ. Ν. Μητςάκησ. 15

20 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 16 Εικόνα 27. Δημοτικό Σχολείο Γοφβασ.Κ. Παναγιωτάκοσ Εικόνα 28. Δημοτικό Σχολείο Γοφβασ.Κ. Παναγιωτάκοσ Εικόνα 29. Σχολεία ςτθν οδό Μ Βόδα.Κ. Ραναγιωτάκοσ Πηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 30 ζπγθξνηείηαη ζην πνπξγείν Ξαηδείαο ην γξαθείν κειεηψλ ησλ λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πνπ έκειε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ. Ρν ππνπξγείν κεηά απφ έλα νξγαλσκέλν ζρέδην, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ζρνιηθή κεηαξξχζκηζε αξρηθά ηνπ 1917 θαη ζηελ ζπλέρεηα απηή ηνπ 1929, αιιά θαη κε άμνλα κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή θαηαζθεπάδεη κέρξη ην 1932, 1809 θαηλνχξγηα ζρνιηθά θηίξηα θαη άιια 1000 ηα επφκελα ρξφληα 22. Ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ ζθνπφ είρε φρη κφλν λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη λα εθθξάζεη ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε εθείλε ηελ επνρή. Ζ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή σο αηζζεηηθή θαη σο ηδενινγία επηζηξαηεχεηαη γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ νξάκαηνο 23. Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ ε θπβέξλεζε επηζηξαηεχεη λένπο αξρηηέθηνλεο, πνπ δνχζαλ ζηνλ παικφ ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο, αιιά θαη θάπνηνπο παιηνχο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο. Ν ηνκέαο ηεο ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο ζα απνηειέζεη έηζη ην θπξηφηεξν πεδίν πεηξακαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ λα θηηζηνχλ θηίξηα πνπ αθνινχζεζαλ πηζηά ζηηο αξρέο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο θαη απνηέιεζαλ ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Κάιηζηα κεηά ην 4 ν Γηεζλέο Ππλέδξην ηεο Κνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο θαη ηελ επίζθεςε ζηελ Διιάδα μέλσλ αξρηηεθηφλσλ, πνιιά απφ απηά ηα θηίξηα εληππσζίαζαλ θαη δεκνζηεπηήθαλ ζηα πην γλσζηά πεξηνδηθά ηεο επνρήο. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Le Corbusier, πνπ φηαλ επηζθέθηεθε ην δπν ζρνιεία ηνπ Θπξηαθνχιε Ξαλαγησηάθνπ έκεηλε ελζνπζηαζκέλνο. Ρα ζρνιηθά θηίξηα ηεο επνρήο μερσξίδνπλ γηα ηξεηο ιφγνπο. Ο πξώηνο είλαη ε πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ησλ παηδαγσγηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 1929 κε ηνπο αξρηηεθηνληθνύο θαηαζθεπαζηηθνύο θαη νηθνλνκνηερληθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο επνρήο, πνπ δηακνξθψζεθαλ νπζηαζηηθά απφ ην θίλεκα ηνπ Bauhaus. Ν δεχηεξνο είλαη φηη πξνηάζεθαλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηεξίσλ λέεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, όπσο ην εξγαζηήξην θπζηθήορεκείαο, ε αίζνπζα ρεηξνηερλίαο, θαη ε βηβιηνζήθε κε ην αλαγλσζηήξην 24. Ν ηξίηνο ιφγνο ήηαλ φηη εθαξκφζηεθε κηα ηππνπνίεζε ζηελ θαηαζθεπή γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε ηελ καδηθή θαηαζθεπή. 22.Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.256.

21 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ρα θηίξηα απηά, θέξνπλ γλσξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο: ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρψξσλ, αλαίξεζε ηνπ κλεκεηαθνχ χθνπο, ζχγρξνλε θαηαζθεπή, έθθξαζε ηεο θαηαζθεπήο ζηε κνξθή, πξνζαξκνγή ηνπ θηηξίνπ ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζηνηρεία πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε ζηελ Διιάδα. Νη έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ ιατθή παξάδνζε, ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ έληαμε ηνπ θηηξίνπ ζηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, πξνζαξκφδνληαο ην κνληέξλν ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Ρν απνηέιεζκα απηφ, νλνκάζηεθε απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο σο Διιεληθφο Οαζηνλαιηζκφο 25. Ρα λέα ζρνιηθά θηίξηα ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ, λα έρνπλ θέξνπζα θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηνίρνπο απφ ληφπηα πέηξα ε ηνχβιν. Ζ επηθξαηέζηεξε ηππνινγία πξνβιέπεη έμη αίζνπζεο θαηαλεκεκέλεο ζε δύν νξόθνπο θαη όπνπ δελ πξνβιέπεηαη αίζνπζα ενξηώλ λα δύλαηαη λα ελσζνύλ κέζσ θηλεηώλ ηνηρνπεηαζκάησλ, δύν ε πεξηζζόηεξεο αίζνπζεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Νη αίζνπζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, νη δηάδξνκνη πξφζβαζεο λα δηαηάζζνληαη ζηε βφξεηα πιεπξά θαη λα θιείλνληαη κε παινζηάζηα φηαλ ην θιίκα ηηο πεξηνρήο είλαη ςπρξφ. Αληίζεηα ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα νη αίζνπζεο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην βνξξά ελψ ζην λφην ηνπνζεηνχληαη νη δηάδξνκνη ππαίζξηνη θαη ζηεγαζκέλνη, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζηέγαζηξα ειηνπξνζηαζηαο. Ρα παξάζπξα ζα εθηείλνληαη θαηά κήθνο ψζηε λα επηηξέπνπλ νκνηφκνξθν θσηηζκφ. Δπηπιένλ ε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα είλαη επίπεδε, γηα λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο παηρληδηνχ θαη δηαιιείκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο επηηξέπεηαη, αθνχ κε απηφ εκπινπηίδεηαη ε έθθξαζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρεηψλ 26. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γλσξίζκαηα είλαη ε δηάηαμε θαη ε κνξθή ηνπ θηηξηαθνχ φγθνπ ζε πηέξπγεο. Ζ θάηνςε ζπλήζσο έρεη ηελ κνξθή Γ, φηαλ νη πηέξπγεο είλαη δπν θαη ηελ κνξθή Ξ, φηαλ νη απαηηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξναχιηνο ρψξνο πεξηθιείεηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ θηηξίνπ, απφ ηε κηα θαη απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηελ άιιε. Ζ είζνδνο ζην θηίξην γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ, ζην βάζνο ηνπ νπνίνπ πςψλεηαη ην θηίξην. 25.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, 1987 Εικόνα 30. Δημοτικό Σχολείο Καλλιθζασ.Π. Καραντινόσ. Εικόνα 31. Δημοτικό Σχολείο Καλλιπόλεωσ. Ν. Μητςάκησ. Εικόνα 32. Γυμνάςιο Θθλζων Αριςτοτζλθσ. Ν. Μθτςάκθσ, Ι. Αντωνιάδθσ 17

22 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 33. Αίθουςα διδαςκαλίασ. Π. Καραντινόσ. Εικόνα 34. Τυπικι αίκουςα διδαςκαλίασ τθν δεκαετία του 30. Ν δηαρσξηζκφο ζε δψλεο επηηπγράλεηαη κε ηξφπν απφιπην, νη πεξηνρέο ηνπ δηαιείκκαηνο, ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηνπ καζήκαηνο είλαη ηξεηο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο δηαθξηηέο πνπ αλακεηγλχνληαη θαη εθθξάδνληαη θάζε κηα μερσξηζηά, κε θηηζκέλν ή κε ππαίζξην ρψξν, αληίζηνηρα. Ρν ζχλνιν εθθξάδεη κηα εζσζηξέθεηα πνπ γίλεηαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζρνιείσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ρν θνηλφ πιέγκα ησλ ζπλζεηηθψλ αξρψλ γίλεηαη εκθαλέζηεξν παξαηεξψληαο ηηο θαηφςεηο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Θαηά θαλφλα, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έρνπλ παξφκνηα δηάηαμε. Θάζε κνλάδα παξαηάζζεηαη ζε ζεηξά, θαηά κήθνο ελφο δηαδξφκνπ θίλεζεο, φπνπ δηαδνρηθά κπνξεί λα είλαη απφ ηξείο έσο θαη έμη ηάμεηο. Ζ πηέξπγα απηή απνηειεί θαη ην ςειφηεξν θηηξηαθφ φγθν, αθνχ αλάινγα κε ην πξφγξακκα θαη ηηο απαηηήζεηο πξνζηίζεληαη ηάμεηο ζε δεχηεξν φξνθν. Ν δηάδξνκνο δελ ρξεζηκεχεη κφλν γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θίλεζε αιιά απνηειεί ην ρψξν κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ν ακθίπιεπξνο θσηηζκφο ησλ ηάμεσλ. Νη θνηλφρξεζηεο επηθάλεηεο πεξηνξίδνληαη ζην δίθηπν ησλ δηαδξφκσλ κηαο θαη δελ πξνβιέπεηαη άιινο ρψξνο εληφο ηνπ θηηξίνπ πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ηηο ψξεο ηνπ δηαιιείκαηνο. Ρν απνηέιεζκα είλαη νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην θηίξην, κφλν ηηο ψξεο ηηο δηδαζθαιίαο, ε λα παξακέλνπλ κέζα ζε απηφ φηαλ ν θαηξφο ην επηβάιεη. Νη αίζνπζεο απφ ηελ κεξηά ηνπο ππαθνχνπλ ζε έλα ηππνινγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ζηεξεφηππα ηνπ παξειζφληνο. Ρν ζρήκα ηεο θάηνςεο είλαη ηεηξάγσλν ε ειαθξά νξζνγσληθφ, κε δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ έλα ρψξν ππνινγηζκέλν γηα ζαξάληα καζεηέο. Φπζηθά ν αξηζκφο απηφο ήηαλ ελδεηθηηθφο αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππεξέβε θαηά πνιχ. Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έιιεηςε ειεπζεξίαο δηάηαμεο. Θπξηαξρεί έλα ζχζηεκα ζε ζεηξά, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα ρψξν αξθεηά καθξηά απφ ηνλ ηειεπηαίν καζεηή ζην βάζνο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε νηθνλνκία ρψξνπ, εθπιεξψλνληαο παξάιιεια ηηο ζηνηρεηψδεηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο. 18

23 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Νη ηνίρνη ηεο θάζε ηάμεο δελ θέξνπλ θαλέλα ζηνηρείν δηαθφζκεζεο ή δηάξζξσζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία παινζηαζίσλ ζηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο (βνξξά-λφηνπ). Άιισζηε ν θνηλφο ηνίρνο κεηαμχ δχν αηζνπζψλ ήηαλ έλα ειαθξχ θηλνχκελν ρψξηζκα πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο. Ρν ζηνηρείν απηφ βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο επειημίαο 27 (flexibility) απνηέιεζε ηελ θαηλνηνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κνλάδαο-ηάμεο. Αξθεηά ζρνιηθά θηίξηα εκθαλίδνπλ πξσηφηππεο αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο πνπ ιχλνπλ κε επξεκαηηθφ ηξφπν ηα δηάθνξα δεηήκαηα. Νη αξρηηέθηνλεο θαίλεηαη λα είλαη επεξεαζκέλνη απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη απφ ην ξεχκα ηεο λέαο αγσγήο. Ξαξφια απηά νη πξσηνηππίεο θαη νη λεσηεξηζκνί δελ γεληθεχνληαη θαη είλαη ειάρηζηεο ζε αξηζκφ θαη ζε έληαζε, απνηειψληαο ηελ εμαίξεζε, πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ην ζρνιείν ηνπ Ξηθηψλε ζηα Ξεπθάθηα (Δηθ.35). Ζ έληνλε θιίζε ηνπ εδάθνπο απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο απφ ηα κέρξη ηφηε παξαδείγκαηα. Ν Ξηθηψλεο ππνρξεψζεθε λα εληάμεη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζε έλα πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ην θαηάθεξε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ρν ζηνηρείν πνπ απνηέιεζε ηελ πξαγκαηηθή θαηλνηνκία γηα ηελ επνρή ήηαλ ε κνξθή θαη ε νξγάλσζε ηεο κνλάδαο ηάμεο. Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά, δηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε απνηέιεζκα ηελ δηάζπαζε ηεο εληαίαο πηέξπγαο. Θάζε αίζνπζα απνηειεί κηα μερσξηζηή απηφλνκε νληφηεηα πνπ κεηαθξάδεηαη θαη ρσξηθά, αθνχ ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν έδξαζεο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ επηπεδν ζηέγαζεο. Ν ππαίζξηνο ρψξνο πνπ αλαπηχζζεηαη κπξνζηά απφ θάζε αίζνπζα έρεη πεξίπνπ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε απηή, πξνζζέηεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη γηα ππαίζξην κάζεκα. Πε απηφ ζπκβάιεη θαη κηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηάμεο (Δηθ.37). Ρα κεγάια πάιηλα παινζηάζηα πξνο ηελ πιεπξά ηεο απιήο δελ είλαη απιά αλνίγκαηα ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο, αιιά θηλεηά ζηνηρεία πνπ κεηαθηλνχληαη, επηηξέπνληαο αθελφο ηνλ άπιεην θσηηζκφ θαη αθεηέξνπ ηελ ελνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηνλ ππαίζξην ρψξν πξνζδίδνληαο έλαλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Εικόνα 35. Δημοτικό Σχολείο ςτα Πευκάκια. Δ. Πικιϊνησ. Εικόνα 36. Αίθουςα διδαςκαλίασ ςτα Πευκάκια. 27.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, 1987 Εικόνα 37. Εςωτερικό τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ. 19

24 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 38. Πρακτικό Λφκειο ςτο Αίγιο. Ν Κακοφρησ. Ζ πιηθή δνκή παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ εξεζίζκαηνο, θαη έηζη δελ επαλαπξνζδηνξίδεηαη κφλν ην φξην ηεο ηάμεο αιιά θαη ε ζρέζε ηεο δηδαζθαιίαο κε απηή. Ρα επφκελα παξαδείγκαηα είλαη άμηα αλαθνξάο γηαηί πξνζζέηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη. Ρν γπκλάζην ζηνλ Ξεηξαηά ηνπ Π.Ιεγγεξε (Δηθ.40) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έληαμεο ηνπ θηηξίνπ ζην αζηηθφ ηζηφ κε ελζσκαησκέλεο εκπνξηθέο ρξήζεηο 28. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ θαη ζηε ζηάζκε ηνπ ηζνγείνπ δηακνξθψλνληαη θαηαζηήκαηα κε αλεμάξηεηεο εηζφδνπο, ελψ ςειφηεξα βξίζθνληαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Αληίζηνηρα ην πξαθηηθφ ιχθεην ηνπ Λ. Θαθνχξε ζην Αίγην αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα παξαιιαγή ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ αλνηθηνχ ζηελ δσή ηεο θνηλφηεηαο. Ρν γεγνλφο απηφ γίλεηαη εκθαλέο ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ, ε νπνία δηαηάζζεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ απηή λα γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην ππφινηπν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα (Δηθ.38,39). Νη αξρέο θαη νη ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηά ηα ζρνιεηά θαη πξνπαληφο ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεγφκελσλ community schools πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηία ηνπ Εικόνα 39. Πρακτικό Λφκειο ςτο Αίγιο. Αίθουςα τελετϊν.ν Κακοφρησ. Εικόνα 40. Γυμνάςιο ςτον Ρειραιά. Σ. Λζγγερθσ Πέξα από ηελ «λεσηεξηθόηεηα» ηνπ Μνληεξληζκνύ Ρν γεγνλφο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο δελ ζπλεπάγεηαη θαη πξνζαξκνγή ζε λέα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη ηηο εμειίμεηο ηηο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Ξέξα απφ ηελ λεσηεξηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο γιψζζαο ηα ζρνιηθά θηίξηα εθθξάδνπλ έλα πλεχκα αξθεηά ζπληεξεηηθφ, πξνζθνιιεκέλν ζε έλαλ πην παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Απηφ νθείιεηαη αξρηθά ζην γεγνλφο πσο νη κειέηεο δελ εθαξκφζηεθαλ έηζη φπσο πξνηάζεθαλ θαη ππέζηεζαλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ κείσζαλ ηνλ λεσηεξηζηηθφ γηα ηελ επνρή ραξαθηήξα ηνπο. Ρν πνην ζεκαληηθφ ήηαλ φηη ε αίζνπζα βηβιηνζήθεο ζπγρσλεχζεθε κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, θαηαξγήζεθε ην αλαγλσζηήξην θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ θαηαζθεπάζηεθε αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «Θ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.256.

25 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ξαξφια απηά θξίλνληαο ην απνηέιεζκα πνπ δηακνξθψζεθε κε παηδνςπρνινγηθα θξηηήξηα, απνδεηθλχεηαη πσο ηα θηίξηα απηά δελ εμέθξαδαλ ηηο πην πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο θαη νχηε ζπκβάδηδαλ κε αλάινγα παξαδείγκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ν ζρνιηθφο ρψξνο είλαη αζπλερήο επεηδή απνηειείηαη απφ επηκέξνπο κνλάδεο (αίζνπζεο, δηάδξνκνη, γξαθεία) ρσξίο άκεζε νπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ρν κάζεκα γηλφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αίζνπζαο κε ζηαηηθφ ηξφπν, ρσξίο νη πξαθηηθέο λα επεθηείλνληαη ζε άιινπο ρψξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έιιεηςε ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο θάζε επηκέξνπο ρψξνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνκφλσζε ηνπ δηδαθηεξίνπ απφ ηνλ πεξίγπξν ε νπνία εμαζθαιίδεηαη αξρηθά απφ ηα παξάζπξα ηεο αίζνπζαο, κηαο θαη απηά πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη αξθεηά ςειά θαη ε ζέα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν είλαη εθηθηή κφλν απφ ηνπο ελήιηθεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ πςειή πεξίθξαμε ηεο απιήο (Δηθ.41), πνπ απνθιείεη θάζε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. Ζ ηάμε, σο ηζρπξή εθπαηδεπηηθή νληφηεηα δελ επηηξέπεη ηελ θαηάξγεζε ησλ νξίσλ. Ρα φξηα αθνξνχλ ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πιηθήο δνκήο, φζν θαη ηηο έλλνηεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Κε ηελ απζηεξή γεσκεηξία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αίζνπζεο απνθιείεηαη θάζε πξνζπάζεηα, πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα απφ απηά πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εμππεξεηεί δχν βαζηθνχο ζηφρνπο. Ο πξώηνο είλαη ε δαζθαινθεληξηθή αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία απνζθνπνύζε ζηελ κεηάδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αμηώλ θαη κνληέισλ κε κεραληθό ηξόπν. Ζ νξζνγψληα αίζνπζα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζην ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηνλ δάζθαιν ζην ππεξπςσκέλν βάζξν, λα επηβάιιεηαη ζηνπο καζεηέο, ηα ζξαλία ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη απέλαληη θαη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ απηφλ. Ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ην θέληξν αλαθνξάο θαη ζεσξείηαη σο ε κνλαδηθή πεγή γλψζεο. Ο δεύηεξνο ζηόρνο είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο επνπηείαο ησλ καζεηώλ από ησλ εθπαηδεπηηθό θαη ε ζπζηεκαηηθή επίβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο ηάμεο θαη θαη επέθηαζε φινπ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ «ππνρξεσηηθνύ νπηηθνύ ειέγρνπ». Έλα πεξηβάιινλ αληηεθπαηδεπηηθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο δηδαζθαιίαο απηαξρηθνχ ζηπι, κε δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ απνμέλσζε ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε θαη ηελ ζηεξεφηππε κνξθή ιεηηνπξγίαο ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.160. Εικόνα 41. Εικόνα 42. Εικόνα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα