Πεξηερόκελα. Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην 1945

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα. Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην 1945"

Transcript

1

2

3 Πεξηερόκελα Α. Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Β. Ρν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 1.Από ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή θαη αιιαγέο γηα ιφγνπο πγηεηλήο Ζ Λέα Αγσγή θαη νη ηάζεηο ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή Ρν ζρνιείν ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. 1.4 Ν Κνληεξληζκφο θαη ε Γαζθαινθεληξηθή παηδαγσγηθή ζηα ζρνιεία ηνπ Ξέξα απφ ηελ «λεσηεξηθφηεηα» ηνπ Κνληεξληζκνχ 3.3. Σψξνο θηηαγκέλνο απφ ηα παηδηά Ρερλνινγία ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ Ρν ειιεληθφ ζρνιηθφ θηίξην απφ ηελ πεξίνδν ηνπ Ζ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ κέζα απφ ην παξάδεηγκα ζρνιηθψλ «ηχπσλ» 3.7. Ζ εμέιημε ηεο ζρνιηθή αίζνπζαο, απφ ην νξζνγψλην ζην ηεηξάγσλν. πκπεξάζκαηα - Επίινγνο 2. Από ην 1945 έσο ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ Δπξψπε : Νη κεγάιεο αιιαγέο θαη ε «Σάξηα ησλ ζρνιηθψλ θαηαζθεπψλ» 2.2. Ν ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ε δηδαζθαιία ρσξίο ιφγηα Ξξννδεπηηθή παξάδνζε θαη αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Ζ νκάδα σο κνξθή νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο Ρν παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο θαη ν εκη-αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Ρν παξάδεηγκα ησλ Ζ.Ξ.Α θαη ν αλνηθηφο ζρεδηαζκφο Big Room, κηα αίζνπζα γηα φινπο Δπέιηθηνο αλνηθηφο ζρεδηαζκφο θαη ν Ezra Ehrenkratz Ν Hans Scharoun, θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Herman Hertzberger Ζ ηδαληθή αίζνπζα, the L shape Ν Herman Hertzberger, απφ ην L- shape ζηελ αξζξσηή αίζνπζα θαη απφ ηελ επειημία ζηε πνιιαπιφηεηα Δπειημία ζηε δηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ Ζ Διιάδα θαη ην θιίκα κεηά ηνλ πφιεκν Ν Ράθεο Εελέηνο θαη ε επειημία ζην ρξφλν. 3. Από ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60 κέρξη ζήκεξα. 3.1.The community school, ην θνηλνηηθφ ζρνιείν 3.2. Ππκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε ζην ζρεδηαζκφ

4

5 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Α. Εηζαγσγή - Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο Ρν εθπαηδεπηηθφ θηίξην θαη η εμέιημε ηνπ κέζα ζην ρξφλν, είλαη έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε αλ αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο πσο ην θηίξην δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, αθνχ ζπκβάιεη ελεξγά ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο θαη ζηεν θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Δξεπλψληαο ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θηηξίνπ, εμεηάδνληαη νη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θάζε επνρήο, αιιά θαη νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Βέβαηα ζαλ αξρηηεθηνληθφ έξγν επεξεάδεηαη άκεζα απφ παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε θαη ηηο ηάζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ λα αζρνιεζεί κε ην βαζηθφ θχηηαξν ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Απνκνλψλνληαο ηελ κνλάδα ηάμε απφ ην ππφινηπν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, είλαη επθνιφηεξν λα θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ζηνλ δηεζλή θαη ηνλ ειιεληθφ ρψξν αληίζηνηρα, θαη λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ε παηδαγσγηθή θηινζνθία επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή. Ρν πεξηβάιινλ απηφ ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα έρεη πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία αθνχ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληειείηαη απζηεξά κέζα ζηα ζηελά φξηα απηνχ ηνπ ρψξνπ. Ζ κειέηε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ ζρεδφλ παξάιιειε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα αληίζηνηρα, έρεη σο ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ρα ρξνληθά φξηα ζηελ εμειηθηηθή απηή πνξεία πξνθχπηνπλ θαη ζεκαηνδνηνχληαη απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αξρηηεθηνληθήο. Έηζη πξνθχπηεη ε πξψηε πεξίνδνο, πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα έσο ην 1945, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην μέζπαζκα ηνπ 2 νπ Ξαγθνζκίνπ Ξνιέκνπ, κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ αθινχζεζαλ. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο απφ ην 1945 έσο θαη ην ηέινο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60,είλαη κηα πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 1

6 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθή, θπξίσο βέβαηα ζηνλ δηεζλή ρψξν, αθνχ ζηελ Διιάδα ην θιίκα πνπ επηθξαηεί κεηά ηνλ πφιεκν δελ είλαη ην ηδαληθφηεξν. Ζ ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδνο απφ ην 1970 κέρξη θαη ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηελ ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή, θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά. Πε θάζε κηα απφ ηηο πεξηφδνπ απηέο, εμεηάδνληαη ζρνιηθά θηίξηα κε επίθεληξν ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φκσο παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη θαη κηα αλαθνξά ζηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε επνρή. Ρν γεγνλφο απηφ είλαη απαξαίηεην αθνχ ε παηδαγσγηθή θηινζνθία επεξεάδεη άκεζα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ. Ρα παξαδείγκαηα πνπ αλαιχνληαη είλαη θπξίσο ζρνιεία πνπ εκπλένληαη απφ πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ρσξηθά, θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ξηδηθή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο. Πθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο κέζα ζην ρξφλν, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα, αλ ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο έρεη ελζσκαηψζεη ηηο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη έρεη εμειηρζεί πξνο έλα πην απνδνηηθφ απφ εθπαηδεπηηθήο πιεπξάο κνληέιν. 2

7 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Β. Η ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο Ξνιχ πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν είδνο θηηξίνπ ην ζρνιείν δηαθξίλεηαη γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ ην δηαθξίλεη. Απνηειεί έλα είδνο κεηαζρεκαηηζηή, κε κνλαδηθό ζθνπό λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Ρo ζρνιείν είλαη ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο καθξηά απφ ην θιεηζηφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, έλαο κεηαβαηηθφο ρψξνο πνπ ζθνπεχεη ζηελ ήπηα πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζε απηφ ην ρψξν ζπληειείηαη ε πξψηε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηελ θνηλσλία. Έλα κεηαβαηηθφ ή ελδηάκεζν ζηάδην ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζην πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Πε απηφ ην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, πξσηεχνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη ε κνλάδα ηάμε, πνπ απνηειεί ην δνκηθφ ζηνηρείν ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαξζξψλεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ θηίξην. Η ηάμε σο έλλνηα είλαη πνιπδηάζηαηε, αθνύ λνείηαη σο ρσξηθή νληόηεηα, σο καζεηηθόο πιεζπζκόο, σο παηδαγσγηθή θηινζνθία αθόκε θαη ζαλ κνληέιν θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ρν ζχλνιν απηψλ ησλ εξκελεηψλ πεξηπιέθνπλ αξθεηά ηελ δηαδηθαζία θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηάμεο. Ξαξφια απηά πθίζηαηαη κηα εξκελεία πνπ θπξηαξρεί ζηε ζπλείδεζε ησλ αξρηηεθηφλσλ, θαη απηή είλαη ε έλλνηα ηεο ρσξηθήο νληόηεηαο, πνπ νξίδεη ηελ ηάμε σο έλα απηφλνκν ρψξν, μερσξηζηφ απφ ην ππφινηπν θηίξην. Κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ νξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν δνκηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην κνληέιν ηνπ ρψξνπ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην κάζεκα. Κεγάιν κέξνο ησλ εξεπλεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο επηθεληξψλεηαη ζηε ζρνιηθή ηάμε, ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη σο ην πξσηαξρηθφ πεξηβάιινλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη εξκελεία πνπ δίλεη ν θαζέλαο, πξνζζέηεη πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο γηα κειέηε θαη δηεξεχλεζε. Θαηά ηνλ Γεκήηξε Γεξκαλφ ε ζρνιηθή ηάμε, νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πιηθή δνκή (Δηθ.1). Ζ θνηλσληθή δνκή πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο κε πιηθνχο παξάγνληεο ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην Εικόνα. 1 3

8 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. ρψξν θαη πξνέξρνληαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηα ππνθείκελα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο, ηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ κηα θνηλσλία, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ (καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ) θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ πιηθή δνκή πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ, θαηαζθεπέο θαη αληηθείκελα, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη απηά ηνπνζεηεκέλα. Ν Γ. Γεξκαλφο αλαθέξεη πσο γηα ηνλ Charles Hohmann θαη ην ζχκβνπιν εθπαίδεπζεο Warren Buckleitner, ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο είλαη έλα πιηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπλαηζζεκαηηθνί, αηζζεηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλνιηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή κάζεζεο. Πχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή δηδαθηηθήο ηνπ Ξαλ. Αζελψλ Ζιία Καηζαγγνχξα, ν φξνο «ζρνιηθή ηάμε» έρεη κηα ζχλζεηε ζεκαζία πνπ αξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα: 1.Ρν ρώξν, «ζην νπνίν ζηεγάδεηαη, αιιά θαη δηακνξθψλεηαη ε δηδαθηηθή πξάμε», 2.Ρελ νκάδα, «πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ κε βάζε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ», 3.Ρελ πεηζαξρία, «δειαδή ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηθνηλσλίαο» θαη 4.Ρε Μέζνδν, «δειαδή ην ζχζηεκα ησλ ζηαζεξψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο». Οη ζύγρξνλεο ινηπόλ πξνζεγγίζεηο, αληηκεησπίδνπλ ηε ζρνιηθή ηάμε σο ζύλνιν από πιηθνύο παηδαγσγηθνύο θαη ςπρν-θνηλσληθνύο παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη νδεγνύλ ζηε κάζεζε. Απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη πξνζθέξεηαη γηα κηα πην εθηεηακέλε έξεπλα είλαη ν ρψξνο θαη γεληθφηεξα ε πιηθή δνκή ηεο ζρνιηθή ηάμεο. Δκβαζχλνληαο πεξηζζφηεξν ν Γ. Γεξκαλφο αλαθέξεη πσο ε πιηθή δνκή ηεο ηάμεο ζπληίζεηαη από ηξείο θαηεγνξίεο παξαγόλησλ: Σελ αξρηηεθηνληθή ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ, ηνλ εμνπιηζκό (έπηπια, πιηθά) θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζην ρώξν, όπσο ν θσηηζκόο, ην ρξώκα, ε ζεξκνθξαζία θ.η.ι. Ππλερίδνληαο ζην ίδην πλεχκα ν Γ. Γεξκαλφο πηζηεχεη πσο νη παξάγνληεο ηεο πιηθήο δνκήο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσληθή 4

9 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. δνκή. Νη παξάγνληεο απηνί είλαη: Ο θηηζκέλνο ρώξνο, ν δηακνξθσκέλνο ρώξνο, νη ηερλεηνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, ηα έπηπια θαη ν εμνπιηζκόο γεληθά, θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό. Ν θηηζκέλνο ρψξνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζρνιηθφ θηίξην θαη ηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Απηά είλαη, ηα ππνζηπιψκαηα, νη δνθνί, νη ηνίρνη, ηα παξάζπξα θ.η.ι. Ν θηηζκέλνο ζρνιηθφο ρψξνο θαη ε κνξθή ηεο θάηνςεο εθθξάδεη ηηο γεληθέο αξρέο νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Ζ θάζε αίζνπζα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δηαξξχζκηζε πνπ βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθέο δψλεο. Θάζε κία απφ απηέο, κε ην ζρήκα ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη, εμππεξεηεί ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ ζην κάζεκα θαη δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ηεο αίζνπζαο. Πηελ εηθφλα 2 θαίλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δψλεο πνπ νξγαλψλνπλ κηα ηππηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ρν πνζνζηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο αίζνπζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εμέηαζε θαηαιακβάλεη ην 27% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο, πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν, πνπ εξκελεχεηαη φκσο απφ ην γεγνλφο πσο ε δηαξξχζκηζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, πνπ θπξηαξρεί θπξίσο ζηελ Διιάδα. Εικόνα. 2. Παράδοςη και εξζταςη του μαθήματοσ 27% (1). Χϊροσ δαςκάλου 5% (2) Χϊροσ των μαθητϊν 33% (3). Διάδρομοι κυκλοφορίασ 28% (4). Χϊροσ τακτοποίηςησ του ςχολικοφ υλικοφ 7% (5). 5

10 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 01.Απν ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα κέρξη ην Σρνιηθή αξρηηεθηνληθή θαη αιιαγέο γηα ιόγνπο πγηεηλήο 6 Ζ πεξίνδνο απηή είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ην δπλακηζκφ, ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, απνηειεί κηα πεξίνδν ξήμεο αιιά θαη ζπλέρεηαο κε ην παξειζφλ. Δθαηφ ρξφληα κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε δεκηνπξγείηαη κηα «Λέα Ξαξάδνζε» φπσο δηαηππψλεη επηγξακκαηηθά ν S.Gideon ζηνλ ππφηηηιφ ηνπ γλσζηνχ βηβιίνπ Space Time and Architecture 1. Κεηά ην ηέινο ηνπ Ξξψηνπ Ξαγθνζκίνπ πνιέκνπ, κηα λέα επνρή έρεη μεθηλήζεη γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη νη αξρέο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο εθθξάδνπλ απηφ ην λέν πλεχκα. Πην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο αιιαγέο, νη νπνίεο δελ έγηλαλ απφ ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, αθνχ κηα αξρηηεθηνληθή πξνζθνιιεκέλε ζηνλ ηζηνξηζκφ ζπλέρηζε ηελ παξνπζία ηεο γηα πνιιά ρξφληα αθφκε. Ζ ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή ηελ πεξίνδν απηή, θέξεη ζηνηρεία ηα νπνία θιεξνλνκήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρχ ηνπ παξειζφληνο. Ρα λέα δεδνκέλα πνπ είραλ δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 19 ν αηψλα, κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηε λέα θνηλσληθή νξγάλσζε, άιιαμαλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζρνιείσλ, θαη θαηάθεξαλ λα δηαηεξεζνχλ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ κέρξη θαη ζήκεξα παξφιε ηελ ρξνληθή απφζηαζε θαη ηηο εμειίμεηο πνπ κεζνιάβεζαλ 2. Ρελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο πνπ είραλ σο αθεηεξία ηελ πφιε θαη επεθηείλνληαλ ζε θάζε ηδησηηθφ ε δεκφζην ρψξν. Ζ πγηεηλή ηελ πεξίνδν απηή ζα απνηειέζεη, ην θεληξηθφ πξφβιεκα, πνπ ζα θιηζεί ε αξρηηεθηνληθή λα αληηκεησπίζεη. Απνηέιεζκα ησλ αλαδεηήζεσλ απηψλ, είλαη ε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ηχπσλ θηηξίσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνλ αεξηζκφ ησλ ρψξσλ 3. Ρν γεγνλφο απηφ επεξέαζε άκεζα θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, εηζάγνληαο κηα λέα παξάκεηξν πνπ δηαθνξνπνηνχζε ην ζρεδηαζκφ. 1.ΛΑΒΒΑΣ, Γ. Σφντομη Ιςτορία τησ Αρχιτεκτονικήσ, 19 οσ -20 οσ Αιϊνασ, Θεςςαλονίκθ University Studio Press, 1986.ςελ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ ,4.ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ.31-33

11 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ν ακθίπιεπξνο εμαεξηζκφο θαη ν επαξθείο θσηηζκφο, ήηαλ δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε ηνλ ζσζηφ (κεζεκβξηλφ) πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ αηζνπζψλ, δηακνξθψλνληαο θαηλνχξηνπο ηχπνπο ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Έηζη ήδε απφ ην 1910 έρνπκε θαηφςεηο ζε ζρήκα «Ξ» κε ηηο δπν πηέξπγεο λα πεξηθιείνπλ κηα εζσηεξηθή απιή (Δηθ.1.). Ζ θάζε πηέξπγα νξγαλψλεηαη κε ηηο αίζνπζεο ζε ζεηξά θαη κε έλα δηάδξνκν επηθνηλσλίαο θαηά κήθνο απηψλ. Ν ζθνπφο ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ θχξην ρψξν ζπγθεληξψζεσλ, θαη απηφ επηηεχρζεθε κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ δηάηαμεο 4. Ζ λέα απηή ηππνινγία, γξήγνξα έθεξε αιπζηδσηέο εμειίμεηο σο αλαθνξά ηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο πηέξπγαο. Η αίζνπζα απνηεινύζε ην θύξην ζηνηρείν δηάξζξσζεο ηεο πηέξπγαο θαη πξνηάζεθαλ δηάθνξεο δηαηάμεηο πνπ είραλ σο ζηφρν αξρηθά λα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αλεμαξηεηνπνηήζνπλ ην ηκήκα δηδαζθαιίαο απφ ηεο ζπλνιηθή ζχλζεζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε κε απνηειεζκαηηθφηεηα ε «ειεχζεξε θάηνςε» πνπ ήηαλ ην δεηνχκελν θαη ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο αιιά θαη ηνπ «Κνληέξλνπ Θηλήκαηνο». Κεξηθέο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνηάζεθαλ είλαη: δηάηαμε κε απιή, ζε κνλή γξακκηθή δηάηαμε, ζε κνλή γξακκηθή ρσξίο επαθή, δηπιή γξακκηθή ρσξίο επαθή θ.α. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ αλαδεηήζεσλ ήηαλ λα εκθαληζηεί έλαο θαηλνχξηνο ηχπνο ζρνιείνπ. Πηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 θαηαζθεπάδνληαη ην πξψηα open air schools. Σαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ κηθξή θιίκαθα, ηε δηαθάλεηα, ηα κεγάια αλνίγκαηα θαη ηε ζρέζε κε ηνλ ππαίζξην ρψξν. Έλα απφ ηα πξψηα ζρνιεία απηνχ ηνπ ηχπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αγγιία ην 1924 (Cossins, Peacock&Belway Uffculme England 1924). Πε απηφ ην παξάδεηγκα νη ηάμεηο νξγαλψλνληαη απφ έλαλ ηνίρν θαη δπν ειεχζεξα ππνζηπιψκαηα. Νη ηξεηο πιεπξέο ηεο νξζνγσληθήο ηάμεο θιείλνληαη κε γπάιηλεο ζπξφκελεο πφξηεο (Δηθ.2). Αθελφο ν εμαεξηζκφο θαη ν θσηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηνλ πην απφιπην ηξφπν θαη αθεηέξνπ ε ελαιιαγή θιεηζηνχ-αλνηθηνχ δίλεη κηα θαηλνχξγηα πξννπηηθή ζην ρψξν πξνζζέηνληαο ην ζηνηρείν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Δηθ.3). Νπζηαζηηθά νη αξρηηέθηνλεο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ρσξίο Εικόνα 1. Εικόνα 2. 5.[HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.16 Εικόνα 3. 7

12 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 4. Εικόνα 5. λα είλαη πάληα ζίγνπξνη θαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ κνξθή απηήο ηεο εθπαίδεπζεο. Ξεξηζζφηεξν αθνινπζνχλ ην έλζηηθην, θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ιχλνληαο κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Ξαξαηεξψληαο ινηπφλ ηηο πξψηεο αλνηθηέο ηάμεηο, είλαη εκθαλέο φηη πξφθεηηαη γηα νξζνγψληνπο ή ηεηξάγσλνπο ρψξνπο κε ηελ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ λα παξακέλεη ζε ζεηξέο, εθθξάδνληαο έλα πην ζπληεξεηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο. Πεκαληηθφ παξάδεηγκα open air school απνηειεί ην ζρνιείν ζην Amsterdam πνπ ζρεδίαζε ν J.Duiker ην Θηίζηεθε ζην εζσηεξηθφ ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ (Δηθ.4) θαη είρε ρσξεηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ 240 παηδηά 6. Απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην ζρεδηαζκφ ήηαλ ε αληίιεςε πσο ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ήηαλ ηζνδχλακα θαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ην παηδί. Γηα απηφ ην ιφγν δφζεθε βαξχηεηα ζηνλ επαξθή θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ν ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηε δηάηαμε ησλ αηζνπζψλ ζε ηέζζεξα επίπεδα, ζε θάζε έλα απφ απηά ηνπνζεηνχληαη δχν ηάμεηο θαη κηα ζηεγαζκέλε ηαξάηζα πνπ εμππεξεηεί θαη ηηο δχν αίζνπζεο. Ρα παινζηάζηα πεξηβάινπλ ην θηίξην δίλνληαο ηελ εληχπσζε κηαο δηάθαλεο επηδεξκίδαο θαη νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ πνπ δηεηζδχνπλ ζην ρψξν, εθηφο απφ ην θσηηζκφ ζπκβάινπλ θαη ζηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ (Δηθ.5). Πε απηφ ην παξάδεηγκα νη αλνηθηέο ηάμεηο, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν θαη επηηξέπεη αξρηθά ηελ νπηηθή ηνπ καζεηή πξνο ην θπζηθφ θφζκν θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νπηηθή ηεο θνηλσλίαο πξνο ην δσληαλφ νξγαληζκφ ηνπ ζρνιείνπ. Ρν πξνζηαηεπηηθφ θξάγκα ηνπ ζπκπαγνχο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ πνπ πεξηέβαιιε ην θηίξην ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ αλνηθηφ ηνπ ραξαθηήξα παξά ην αληίζηξνθν, ελψ ε κηθξή απφζηαζε απφ ηηο αθαηάζηαηεο πίζσ φςεηο ησλ θαηνηθηψλ κε ηνπο κηθξνχο θήπνπο θαη ηα κπαιθφληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηιηθή αηκφζθαηξα απηνχ ηνπ γπάιηλνπ θηηξίνπ εληζρχεη ηελ αίζζεζε ηεο δσήο ζε κηα θνηλφηεηα 7. Εικόνα 6. Κάτοψη ιςογείου και πρϊτου ορόφου. 6.ROTH, A. The New School.Zurich : Girsberger, 1950.ςελ [HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.13. 8

13 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν Ζ Νέα Αγσγή θαη νη ηάζεηο ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή Νη αξρηηεθηνληθέο απηέο πξνηάζεηο, δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο ζεσξίεο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ην ξεχκα ηεο «Λέαο Αγσγήο» πνπ εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 ν αηψλα. Η «παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή» πξνβάιεη σο πξόηππν ην «ώξηκν άηνκν» 8, ην ππνδεηγκαηηθό κέινο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ε εθπαίδεπζε όθεηιε λα δεκηνπξγήζεη κε θάζε κέζν. Αληίζεηα, ην λέν ξεύκα πξνβάιεη σο ζηόρν ηνπ ζρνιείνπ ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηνπ καζεηή θαη ηελ νξγάλσζε εξγαζίαο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παηδαγσγνχο πνπ ζεκειίσζαλ θαη έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ, ε Maria Montessori (Δηθ.7, 8), ν John Dewey (Δηθ.9) θαη ν Βέιγνο Ovide Decroly (Δηθ.10). Θάζε έλαο κε ηε ζεηξά ηνπ άζθεζε κεγάιε επηξξνή θαη ην έξγν ηνπο έγηλε γλσζηφ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ξαξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο απηψλ ησλ ζεσξηψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξείο θνηλέο επηδηψμεηο: ηε ζύλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ παηδηνύ, ηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνηλσληθήο δσήο ζην ζρνιείν, θαη ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, βαζηζκέλσλ ζηελ πξάμε. Νη απφςεηο ηνπ Dewey βαζίδνληαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή, δίλνληαο έκθαζε ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο, ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν πνπ είλαη θηηαγκέλν γηα κηα πην απηαξρηθή δηδαζθαιία. Ξίζηεπε φηη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ «λένπ ζρνιείνπ», ήηαλ φηη ελεξγεί «απφ κέζα» 9 ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν φπνπ επηβάιεη ζηε θχζε ηνπ παηδηνχ πξφηππεο ζπλήζεηεο θαη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ελεξγψληαο κε ζπζηεκαηηθέο εμσηεξηθέο πηέζεηο. Ν Dewey ίδξπζε ην εξγαζηεξηαθφ ζρνιείν ή laboratory school ην 1896, φπνπ ην παηδί καζαίλεη θπξίσο εξγαζηεξηαθά θαη ιηγφηεξν ζεσξεηηθά 10, εδψ ν δάζθαινο ζεσξείηε κέιινο κηα θνηλφηεηαο θαη δελ επηβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ πάξα κφλν επηιέγεη θαηαζηάζεηο πνπ ζα επηδξάζνπλ ζην καζεηή. Νη αληηιήςεηο ηνπ Dewey κεηνπζηψλνληαη ζηε θξάζε Ζ εθπαίδεπζε είλαη δσή ε ίδηα, θαη όρη πξνεηνηκαζία γηα κία κειινληηθή δσή. Ζ έκθαζε ζηνλ πεηξακαηηζκφ, ε επειημία ζηα πξνγξάκκαηα, ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηεπνκέλσλ, ζεζκνζεηήζεθαλ ζην ακεξηθάληθν ζρνιηθφ ζχζηεκα ππφ ηε δηθή ηνπ επηξξνή. Θεσξείηαη 8.ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg Σελ ΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ.44. Εικόνα 7. Εικόνα 8. Εικόνα 9. Εικόνα 10. 9

14 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 11. E. Beudoin & M. Lods, Open-Air Scool, Paris, Εικόνα 12. E. Beudoin & M. Lods, Open-Air Scool, Paris, ν άλζξσπνο πνπ άιιαμε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ΖΠΑ, δίλνληάο ηεο θηιειεχζεξν, θαη αληηαπηαξρηθφ ραξαθηήξα. Ν Decroly αληίζηνηρα επεξέαζε θαη απηφο ηελ γαιιφθσλε εθπαίδεπζε, θαη απνηέιεζε ηνλ θχξην αλακνξθσηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε Γαιιία θαη ην Βέιγην. Νη απφςεηο ηνπ ζπλνςίδνληαη ζην θπζηθφ ηξφπν κάζεζεο πνπ νθείιεη λα ζεζκνζεηεζεί ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Πηφρνο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη ε δηδαζθαιία αιιά ε εθπαίδεπζε. Γελ πξόθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο ή ηεο κέηξεζεο, πνπ είλαη δεπηεξεύνληα. Τν ζεκαληηθό είλαη ε δσή ηνπ παηδηνύ, ην πώο ζα κεηαηξαπεί ζε άλζξσπν. Ν Decroly ζεσξεί ηε θχζε σο έλα ρψξν πνπ πξνζθέξεη ζε φινπο ηηο δπλαηφηεηεο γηα κάζεζε. Πηε θχζε ηα απιά επνπηηθά κέζα παξέρνληαη πινπζηνπάξνρα, ζε αξκνλία κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηεπφκελνπ. Ζ ζρνιηθή ηάμε κεηαηξέπεηαη απιά ζε ρψξν ζπλάληεζεο ησλ καζεηεπφκελσλ θαη κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ηωλ ζπξώλ. Πηελ ηάμε νη καζεηεπφκελνη ζπιιέγνπλ, θαηαηάζζνπλ, ηαμηλνκνχλ θαη αλαηξέρνπλ ζηα πιηθά, ηα βηβιία, θαη ηα αξρεία, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 11. Αληίζεηα νη απφςεηο ηεο Maria Montessori δελ έγηλαλ ακέζσο απνδεθηέο ζηελ ζπληεξεηηθή Ηηαιία ηνπ ηέινπο 19 νπ αηψλα, αιιά ε αλαγλψξηζε ζε δηεζλέο επίπεδν ήηαλ άκεζε. Γηα ηε Montessori ην παηδί καζαίλεη απζφξκεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο εθείλνη πνπ δνκνχλ ην παηδηθφ πεξηβάιινλ ψζηε απηφ λα παξάζρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε. Ζ ζρνιηθή ηάμε θαη ην ίδην ην ζρνιηθφ θηίξην, ζπγθξνχνληαη κε ηε θχζε ηνπ παηδηνχ. Υθέιηκν ζα ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ρψξνπο πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ παηδηθνχ ζψκαηνο. Θάζε παηδί είλαη δηαθνξεηηθφ θαη ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, θαη ηα αηνκηθά ηνπ ελδηαθέξνληα. Ζ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη ν εθπαηδεπηηθφο απνζχξεηαη ζην παξαζθήλην, δε κηιά πνιχ, αιιά παξαηεξεί πξνζεθηηθά ηνπο καζεηεπφκελνπο ψζηε λα ηνπο πξνηείλεη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ γηα ην επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κνληεζνξηαλή καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηηο αλνηθηέο ηάμεηο, (Δηθ.12) νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε έλα ζρεδηαζκέλν θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ ΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ MONTESSORI, M. Πρακτικόσ Οδηγόσ ςτη Μζθοδο μου. Ακινα: Γλάροσ,

15 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ν ξηδηθφο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο κνλάδαο ηάμεο, πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ ζπκβνιή ηεο Maria Montessori. Κε ην ζεσξεηηθφ ηεο έξγν έδσζε ηα θίλεηξα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηαδφηαλ νη αξρηηέθηνλεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε πην νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Ρν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ δηαδηθαζία αγσγήο θαη ν ρψξνο έγηλε θνξέαο κελπκάησλ απνθηψληνο κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Ζ ελαιιαγή θιεηζηνχ-αλνηρηνχ πνπ ήηαλ κνλνζήκαληε θαη αθνξνχζε θπξίσο ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα είδνο ιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο αλάγθεο θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ παηδηνχ 13. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ην δεκφζην κνληεζνξηαλν ζρνιεην ζηελ νδφ Corellistraat ζην Άκζηεξληακ πνπ θηίδεηαη ην 1927 (Δηθ.13,14,15). Ζ ζπλνιηθή δηάηαμε θαη νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ παξακέλεη ηππηθή, θαη ηα κνξθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία απέρνπλ πνιχ απφ ην κνληέξλν θίλεκα, νη αίζνπζεο φκσο είλαη απηέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ ηελ θαηλνηνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ έλλνηα ηεο κνλφρσξεο ηάμεο εγθαηαιείπεηαη θαη ζηελ αίζνπζα πξνζηίζεληαη δχν αθφκε ρψξνη, ην δσκάηην γηα ηελ μεθνχξαζε (resting room) θαη ε θνπδίλα (kitchen space) (Δηθ.16). Γελ ππάξρνπλ πφξηεο ψζηε λα απνκνλψλνληαη νη ρψξνη, θαη έηζη ε ηάμε παξακέλεη εληαία ζρεκαηίδνληαο κία απηφλνκε εθπαηδεπηηθή κνλάδα. Δπηπιένλ ζηνηρεία φπσο δηαρσξηζηηθέο θνπξηίλεο, πάγθνη κε καμηιάξηα θαη γιάζηξεο κε θπηά, ζπληεινχλ ζην λα δεκηνπξγεζεί κηα αηκφζθαηξα ζπηηηνχ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο θηάλεη ηα 95 ηκ. κέγεζνο ζεκαληηθφ αθφκε θαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ρν ζπνπδαηφηεξν ίζσο απφ φια, είλαη ην γεγνλφο πσο ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζήκεξα, ρσξίο λα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ρν κνληεζνξηαλφ κνληέιν εθπαίδεπζεο δηαηεξήζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο δσήο, θαη φια ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ην αξρηθφ πξφγξακκα 14. Έλα απφ απηά ηα ζρνιεία πνπ επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηελ ζρνιηθή αίζνπζα θαη απνηειεί αξθεηά πξψηκν παξάδεηγκα, βξίζθεηαη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Ρν 1940 ζηελ πνιηηεία ηνπ Ηιηλφηο θαηαζθεπάδεηαη ην Crow Island School απφ ηνπο E. & E. Saarinnen, Perkins, Wheeler & Will architects (Δηθ.17.). Ήηαλ ην ηξίην απφ κηα ζεηξά ζρνιείσλ ζην Ληηηξφηη θαη ζην Πηθάγν, θαη απνηέιεζαλ ηελ πξσηνπνξία ζηε ζχγρξνλε ακεξηθάληθε 13.ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ. Τάςεισ ςτη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεςςαλονίκθ : Ραρατθρθτισ ςελ HERTZBERGER, H. Space and Learning. Lessons in Architecture 3. Rotterdam :010 Publishers, ςελ.26. Εικόνα 13,14 Εικόνα 15. Εικόνα

16 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 17. εθπαίδεπζε. Ρν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ήηαλ ην απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ απφ κηα νκάδα, πνπ ηελ απνηεινχζαλ, αξρηηέθηνλεο, εθπαηδεπηηθνί, θαη άιινη εηδηθνί. Ρν δεηνχκελν ήηαλ λα βξεζεί ε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη καζεηέο, ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιχπινθε θνηλσληθή δνκή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ιχζε δφζεθε απφ ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη απμεκέλε απηνλνκία, ε κνλάδα-ηάμε αλεμάξηεηε, θαη απνκνλσκέλε απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, παξείρε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηα κέρξη ηφηε παξαδείγκαηα. Ζ θάηνςε ηεο αίζνπζαο πεξηειάκβαλε εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο, κεξηθνχο επηπιένλ ρψξνπο, φπσο ην δσκάηην εξγαζίαο (Working space) ηηο ηνπαιέηεο θαη ην ρψξν γηα ππαίζξην κάζεκα 15. Ρν ζρήκα ηεο θάηνςεο δηακνξθψλεηαη απφ απιφ νξζνγψλην ζε ζρήκα Γ, κηα θαηλνηνκία, πνπ κεηά απφ δέθα ρξφληα ζα αξρίζεη λα επεξεάδεη ηνπο αξρηηέθηνλεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ (Δηθ.18). Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαδεηγκάησλ έρεη ζαλ ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ηηο ηάζεηο θαη ην θιίκα ζηε ζρνιηθή αξρηηεθηνληθή, πνπ επηθξαηεί ζην δηεζλή ρψξν. Πην εμσηεξηθφ νη δεκφζηνη θνξείο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο αξρηηέθηνλεο ζπληάζζνληαη θάησ απφ έλα θνηλφ φξακα, πνπ ζθνπφ είρε ηε ξήμε θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ παιηνχ δαζθαινθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. Ν λένο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη νη θαηλνχξηεο αληηιήςεηο γηα ηελ παηδαγσγηθή ζπλδπάζηεθαλ απφιπηα κε ηα θαηλνχξγηα θηίξηα πνπ είραλ σο κνλαδηθφ ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Ξνιιά ρξφληα κεηά, αξθεηά απφ ηα ζρνιεία απηά, παξέκεηλαλ ελεξγά εθθξάδνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, δεκηνπξγψληαο κηα παξάδνζε θαη έλα ζεκείν αλαθνξάο Τν ζρνιείν ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα 12 Εικόνα 18 Πην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα, ην πξφβιεκα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ ζνβαξφ ηφζν απφ πνηνηηθήο φζν θαη απφ πνζνηηθήο άπνςεο. Ζ ζεκαληηθή αιιαγή ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα πνπ έγηλε ην 1880 κε ηελ εηζαγσγή ηεο Ππλδηδαθηηθήο 16 κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ζπλαληνχζε κεγάιεο δπζθνιίεο. Νη επηζεσξήζεηο θαη νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1880 δηαπίζησλαλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε θηίξηα θαη εμνπιηζκφ, 15.ROTH, A. The New School.Zurich : Girsberger, 1950.ςελ Η Συνδιδακτικι μζκοδοσ αντικατζςτθςε τθν Αλλθλοδιδακτικι,

17 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. αιιά θαη έληνλα πξνβιήκαηα ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα πθηζηάκελα θηίξηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο δεκνζηεχηεθε ζην Λνκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 17 εο Καΐνπ 1894 «Ξεξί ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ» πνπ ζπκπιεξψζεθε κε έλαλ αθφκε Λφκν ην 1895, γηα ηελ εθπφλεζε πξφηππσλ ζρεδίσλ γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα, πξνζαξκνζκέλσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο Ππλδηδαθηηθήο κεζφδνπ. Νη ζρεηηθέο κειέηεο αλαηέζεθαλ ζε επηηξνπή κε ππεχζπλν ην κεραληθφ Γ. Θαιιηά, ζπληάθηε ηνπ Λνκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο. Σν 1898 παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο ηύπνη πξόηππσλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, ην κνλνζέζην, ην δηζέζην ην ηεηξαζέζην θαη ην εμαζέζην, θαη κε βάζε απηνύο ηνπο ηύπνπο θηίδνληαη ηα ζρνιεία κέρξη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ (Δηθ.19,18,20). Ζ επηθξαηνχζα παηδαγσγηθή ζεσξία ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ, είλαη αξθεηά μεπεξαζκέλε θαη ζπληεξεηηθή. Ξξφθεηηαη γηα κηα παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή βαζηζκέλε ζε έλα δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο επεξεαζκέλν απφ ζηηο αξρέο ηνπ J.F. Herbart, ελφο γεξκαλνχ θηιφζνθνπ θαη παηδαγσγνχ πνπ έδεζε ηνλ 19 ν αηψλα. Ν Herbart πίζηεπε πσο νη άλζξσπνη γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο έπξεπε λα γίλνπλ παξαγσγηθνί πνιίηεο κε ζπλείδεζε θνηλσληθήο επζχλεο. Ζ κέζνδνο ηνπ βαζίζηεθε ζε κηα απζηεξή δηαδηθαζία πνπ παξείρε ην πιαίζην γηα κηα πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε. Ζ ζεσξία ηνπ ζπλνςίδεηαη ζηα πέληε ζεκεία θιεηδηά: αηνκηθή σξίκαλζε, εζσηεξηθή ειεπζεξία, αγαζνεξγία, δηθαηνζύλε θαη αληακνηβή. Νη αληηιήςεηο απηέο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα απηή ηελ επνρή αιιά ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Κέζα ζε απηφ ην ζπληεξεηηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο, παξνπζηάδνληαη πξννδεπηηθνί παηδαγσγνί επεξεαζκέλνη απφ ην ξεχκα λέαο αγσγήο. Ν Γεκήηξεο Γιελφο, ν Καλφιεο Ρξηαληαθπιιίδεο, ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, καδί κε ην Ιέζβην Κίιην Θνπληνπξά θαη ηνλ Θεφδσξν Θάζηαλν ζεσξνχληαη νη εκπλεπζηέο ηεο ζχληνκεο καζεηνθεληξηθήο Άλνημεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, θαη ήηαλ νη πξψηνη πνπ εηζεγήζεθαλ ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο. ηόρνο ηνπο ήηαλ λα εθαξκνζηεί ζην λέν ζρνιείν κία κόξθσζε αλζξσπηζηηθή, εζληθή θαη λεσηεξηζηηθή, νπνύ ηα παηδηά δελ κέλνπλ παζεηηθά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά απηελεξγνύλ κε πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ, 16.ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.254. Εικόνα 19. Εικόνα 20. Εικόνα

18 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 14 Εικόνα 22. Α. Δελμοφηοσ (κζντρο), Μ. Τριανταφυλλίδθσ (δεξιά) Εικόνα 23. Αναμνθςτικι φωτογραφία Εικόνα 24. Χειρόγραφο ςθμείωμα ην θαζέλα αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπ. Κία εθπαίδεπζε βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν απφ ην ζχλεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιηγφηεξν ζηα εγρεηξίδηα θαη ηε ζξεζθεπηηθή ηππνιαηξία. Πθνπφο ήηαλ ην παηδί λα εθθξάδεηαη θαη λα ζπλελλνείηαη κε ην δάζθαιφ ηνπ ειεχζεξα θαη θπζηθά. Ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα ζπιιάβεη ηελ θάζε αηνκηθφηεηα ψζηε λα κε βξίζθεη έδαθνο λα ξηδψζεη ν θφβνο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, ηελ ςεπηηά θαη ηελ ππνθξηζία 17. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ ζην Βφιν. Ρν 1908 αλνίγεη ζην Βφιν ην πξψην θαη νπζηαζηηθά ην κφλν έσο ζήκεξα- ζρνιείν κε δηαθνξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηα άιια ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο, ην Αλώηεξν Δεκνηηθό Παξζελαγωγείν (Δηθ.23), πνπ είρε σο ζηφρν λα εθπαηδεχζεη επί δηεηία ηα θνξίηζηα πνπ δελ ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ην δαζθαιηθφ επάγγεικα, αιιά επηζπκνχζαλ λα γίλνπλ Διιελίδεο κε ζεηηθφ θαη θσηηζκέλν κπαιφ, πνπ λα λαη ζε ζέζε λα ζηήζνπλ έλα ζπίηη λνηθνθπξεκέλν. Ρν ζρνιείν ινηπφλ αθνξνχζε ηα θνξίηζηα ησλ θαιψλ νηθνγελεηψλ ηεο αθκάδνπζαο ηφηε εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο πφιεο ηνπ Βφινπ. Ν Αι. Γεικνχδνο αλαιακβάλεη Γηεπζπληήο, θαη κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (1908) ε ηνπηθή εθεκεξίδα Θήξπμ ραξαθηεξίδεη ην ζρνιείν ηέξαο, έξγν καιιηαξηζηψλ θαη εηζάγεη ην ζέκα ηεο δηαθζνξάο ησλ λεαλίδσλ κε ππνλννχκελα πεξί εηθνζηνθηαεηψλ λεαληψλ (αλαθνξά ζηελ ειηθία ηνπ Γεικνχδνπ) πνπ θαηνηθνχλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Πηε ζπλέρεηα ηνλ ιφγν παίξλεη ε δηθαηνζχλε φπνπ κε βαζηθφ καξηχξα θαηεγνξίαο ηνλ δεζπφηε Γεκεηξηάδνο, ν Γεικνχδνο θαηεγνξείηαη πιένλ ξεηψο γηα αθφιαζηνλ ειεπζεξηφηεηα. Ξαξφια απηά αζσψλεηαη, ην πείξακα φκσο ηνπ Ξαξζελαγσγείνπ Βφινπ έρεη νξηζηηθψο ιήμεη 18. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ δεκηνπξγήζεθαλ γξήγνξα δπν νκάδεο πνπ εμέθξαδαλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, δεκηνπξγψληαο δχν αληίζεηεο ηάζεηο. Απφ ηελ κηα κεξηά εθείλνη πνπ είραλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δεηνχζαλ ηελ πην απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ αξρψλ θαη απφ ηελ άιιε απηνί πνπ δεηνχζαλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπο. Ρν 1917 γίλεηαη ε κεηαξξχζκηζε πνπ νπζηαζηηθά εηζάγεη ηελ δεκνηηθή θαη ελ κέξεη ηε θηινζνθία πνπ απηή εθθξάδεη, ζηα δεκνηηθά ζρνιεία. Πηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 πνπ θάιππηε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ην αίηεκα γηα έλαλ πξαθηηθφηεξν, εμεηδηθεπκέλν, επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είρε βξεη ηελ έθθξαζε ηνπ ΤΕΖΗΣ, Ν. Η Ραιδαγωγικι του Αλζξανδρου Ρ. Δελμοφηου. Θεςςαλονίκθ : Κυριακίδθσ, Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ 19. ΔΗΜΑΑΣ, Α. «Θ εκπαιδευτική μεταρρφθμιςη ςτη Ελλάδα, προβλήματα ερμηνείασ», Αρχιτεκτονικά Θζματα, Τεφχοσ 13, ςελ 136, 1979.

19 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. πσο παξαηεξεί ν Αιέμεο Γεκαξάο επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζην πλεχκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ θαη ζηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: Λέα νξγάλσζε ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, εμάρξνλε ππνρξεσηηθή θνίηεζε, αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.α. 20 Ζ κεηαξξχζκηζε απηή δηήξθεζε ιίγα κφλν ρξφληα θαη δελ πξφιαβε λα εθαξκνζηεί ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε αθνχ θαηαξγήζεθε απφ ηελ δηθηαηνξία ηνπ Κεηαμά Ο Μνληεξληζκόο θαη ε Γαζθαινθεληξηθή παηδαγσγηθή ζηα ζρνιεία ηνπ 30 Κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηφδνπο γηα ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή αξρηηεθηνληθή είλαη ε πεξίνδνο ηνπ κεζνπνιέκνπ. Ρελ πεξίνδν απηή ζεκεηψλνληαη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο θαιιηηερλψλ θαη δηαλννχκελσλ λα μεπεξάζνπλ ην ζηείξν θαη αξραηνιαηξηθφ πλεχκα θαη λα ζηξαθνχλ πξνο λέεο ξηδνζπαζηηθέο ηδέεο πνπ αξρίδνπλ θαη μεθαζαξίδνπλ ζηελ επξσπατθή θαιιηηερληθή θαη αξρηηεθηνληθή αηκφζθαηξα. Πηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη δχν θχξηεο φςεηο απηήο ηεο αλαλέσζεο, απφ ηελ κηα ε αλαζεψξεζε ηεο παξάδνζεο θαη απφ ηελ άιιε ε άξζξσζε κηαο κνληέξλαο γιψζζαο ζε πιήξε ζπληνληζκφ κε ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο ηάζεηο 21. Απφ ην 1920 ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ εξρνκφ ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα, παξάιιεια κε ηελ εθβηνκεράληζε ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, αλαγθάδνπλ ηνπο αξρηηέθηνλεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο ιχζεηο. Ρελ επνρή απηή ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ήηαλ αλεπαξθέο θαη αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ είραλ απμεζεί. Ρελ ίδηα επνρή ζεκεηψλνληαη αιιαγέο ζηα ζρέδηα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Θαιιία. Ήδε απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20 νπ αηψλα, νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη δέρζεθαλ ζνβαξή θξηηηθή επεηδή ζεσξήζεθαλ φηη έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ, παξά ζηα ζέκαηα δηαξξχζκηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Ν ηχπνη ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Θαιιία θαηαξγνχληαη ην 1930 θαη εθπνλνχληαη θαηλνχξηα θηηξηνινγηθά πξνγξάκκαηα κε πην ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. 20. ΔΗΜΑΑΣ, Α. Θ Μεταρρφθμιςη που δεν Ζγινε. Τόμοσ Β : , Ακινα : Ερμισ ΝΕΒ, Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ.93 Εικόνα 25.. Υπόςτεγο Δημοτικοφ ςχολείου Αταλάντησ. Γ. Ηογγολόπουλοσ Εικόνα 26. Ανϊτερο Παρθεναγωγείο Θεςςαλονίκησ. Ν. Μητςάκησ. 15

20 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. 16 Εικόνα 27. Δημοτικό Σχολείο Γοφβασ.Κ. Παναγιωτάκοσ Εικόνα 28. Δημοτικό Σχολείο Γοφβασ.Κ. Παναγιωτάκοσ Εικόνα 29. Σχολεία ςτθν οδό Μ Βόδα.Κ. Ραναγιωτάκοσ Πηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 30 ζπγθξνηείηαη ζην πνπξγείν Ξαηδείαο ην γξαθείν κειεηψλ ησλ λέσλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, πνπ έκειε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ. Ρν ππνπξγείν κεηά απφ έλα νξγαλσκέλν ζρέδην, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ ζρνιηθή κεηαξξχζκηζε αξρηθά ηνπ 1917 θαη ζηελ ζπλέρεηα απηή ηνπ 1929, αιιά θαη κε άμνλα κηα γεληθφηεξε θνηλσληθή πνιηηηθή θαηαζθεπάδεη κέρξη ην 1932, 1809 θαηλνχξγηα ζρνιηθά θηίξηα θαη άιια 1000 ηα επφκελα ρξφληα 22. Ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ ζθνπφ είρε φρη κφλν λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη λα εθθξάζεη ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Δπξψπε εθείλε ηελ επνρή. Ζ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή σο αηζζεηηθή θαη σο ηδενινγία επηζηξαηεχεηαη γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ νξάκαηνο 23. Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ έξγνπ ε θπβέξλεζε επηζηξαηεχεη λένπο αξρηηέθηνλεο, πνπ δνχζαλ ζηνλ παικφ ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο, αιιά θαη θάπνηνπο παιηνχο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο. Ν ηνκέαο ηεο ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο ζα απνηειέζεη έηζη ην θπξηφηεξν πεδίν πεηξακαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο. Ρν απνηέιεζκα ήηαλ λα θηηζηνχλ θηίξηα πνπ αθνινχζεζαλ πηζηά ζηηο αξρέο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο θαη απνηέιεζαλ ηελ ειιεληθή ζπκβνιή ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο. Κάιηζηα κεηά ην 4 ν Γηεζλέο Ππλέδξην ηεο Κνληέξλαο Αξρηηεθηνληθήο θαη ηελ επίζθεςε ζηελ Διιάδα μέλσλ αξρηηεθηφλσλ, πνιιά απφ απηά ηα θηίξηα εληππσζίαζαλ θαη δεκνζηεπηήθαλ ζηα πην γλσζηά πεξηνδηθά ηεο επνρήο. Σαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Le Corbusier, πνπ φηαλ επηζθέθηεθε ην δπν ζρνιεία ηνπ Θπξηαθνχιε Ξαλαγησηάθνπ έκεηλε ελζνπζηαζκέλνο. Ρα ζρνιηθά θηίξηα ηεο επνρήο μερσξίδνπλ γηα ηξεηο ιφγνπο. Ο πξώηνο είλαη ε πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ησλ παηδαγσγηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 1929 κε ηνπο αξρηηεθηνληθνύο θαηαζθεπαζηηθνύο θαη νηθνλνκνηερληθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο ηεο επνρήο, πνπ δηακνξθψζεθαλ νπζηαζηηθά απφ ην θίλεκα ηνπ Bauhaus. Ν δεχηεξνο είλαη φηη πξνηάζεθαλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηεξίσλ λέεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, όπσο ην εξγαζηήξην θπζηθήορεκείαο, ε αίζνπζα ρεηξνηερλίαο, θαη ε βηβιηνζήθε κε ην αλαγλσζηήξην 24. Ν ηξίηνο ιφγνο ήηαλ φηη εθαξκφζηεθε κηα ηππνπνίεζε ζηελ θαηαζθεπή γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε ηελ καδηθή θαηαζθεπή. 22.Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ Τουρνικιώτθσ, Ρ. Ειςαγωγή ςτη Μοντζρνα Αρχιτεκτονική, Σθμειώςεισ για το μάκθμα Ιςτορία και Θεωρία 5, Ε.Μ.Ρ, Ακινα, ςελ ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.256.

21 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ρα θηίξηα απηά, θέξνπλ γλσξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο: ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρψξσλ, αλαίξεζε ηνπ κλεκεηαθνχ χθνπο, ζχγρξνλε θαηαζθεπή, έθθξαζε ηεο θαηαζθεπήο ζηε κνξθή, πξνζαξκνγή ηνπ θηηξίνπ ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ζηνηρεία πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε ζηελ Διιάδα. Νη έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ ιατθή παξάδνζε, ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ έληαμε ηνπ θηηξίνπ ζηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, πξνζαξκφδνληαο ην κνληέξλν ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Ρν απνηέιεζκα απηφ, νλνκάζηεθε απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο σο Διιεληθφο Οαζηνλαιηζκφο 25. Ρα λέα ζρνιηθά θηίξηα ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ, λα έρνπλ θέξνπζα θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηνίρνπο απφ ληφπηα πέηξα ε ηνχβιν. Ζ επηθξαηέζηεξε ηππνινγία πξνβιέπεη έμη αίζνπζεο θαηαλεκεκέλεο ζε δύν νξόθνπο θαη όπνπ δελ πξνβιέπεηαη αίζνπζα ενξηώλ λα δύλαηαη λα ελσζνύλ κέζσ θηλεηώλ ηνηρνπεηαζκάησλ, δύν ε πεξηζζόηεξεο αίζνπζεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Νη αίζνπζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, νη δηάδξνκνη πξφζβαζεο λα δηαηάζζνληαη ζηε βφξεηα πιεπξά θαη λα θιείλνληαη κε παινζηάζηα φηαλ ην θιίκα ηηο πεξηνρήο είλαη ςπρξφ. Αληίζεηα ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα νη αίζνπζεο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην βνξξά ελψ ζην λφην ηνπνζεηνχληαη νη δηάδξνκνη ππαίζξηνη θαη ζηεγαζκέλνη, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζηέγαζηξα ειηνπξνζηαζηαο. Ρα παξάζπξα ζα εθηείλνληαη θαηά κήθνο ψζηε λα επηηξέπνπλ νκνηφκνξθν θσηηζκφ. Δπηπιένλ ε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα είλαη επίπεδε, γηα λα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο παηρληδηνχ θαη δηαιιείκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο επηηξέπεηαη, αθνχ κε απηφ εκπινπηίδεηαη ε έθθξαζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρεηψλ 26. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γλσξίζκαηα είλαη ε δηάηαμε θαη ε κνξθή ηνπ θηηξηαθνχ φγθνπ ζε πηέξπγεο. Ζ θάηνςε ζπλήζσο έρεη ηελ κνξθή Γ, φηαλ νη πηέξπγεο είλαη δπν θαη ηελ κνξθή Ξ, φηαλ νη απαηηήζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξναχιηνο ρψξνο πεξηθιείεηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ θηηξίνπ, απφ ηε κηα θαη απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηελ άιιε. Ζ είζνδνο ζην θηίξην γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ, ζην βάζνο ηνπ νπνίνπ πςψλεηαη ην θηίξην. 25.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, 1987 Εικόνα 30. Δημοτικό Σχολείο Καλλιθζασ.Π. Καραντινόσ. Εικόνα 31. Δημοτικό Σχολείο Καλλιπόλεωσ. Ν. Μητςάκησ. Εικόνα 32. Γυμνάςιο Θθλζων Αριςτοτζλθσ. Ν. Μθτςάκθσ, Ι. Αντωνιάδθσ 17

22 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 33. Αίθουςα διδαςκαλίασ. Π. Καραντινόσ. Εικόνα 34. Τυπικι αίκουςα διδαςκαλίασ τθν δεκαετία του 30. Ν δηαρσξηζκφο ζε δψλεο επηηπγράλεηαη κε ηξφπν απφιπην, νη πεξηνρέο ηνπ δηαιείκκαηνο, ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηνπ καζήκαηνο είλαη ηξεηο ιεηηνπξγηθέο ελφηεηεο δηαθξηηέο πνπ αλακεηγλχνληαη θαη εθθξάδνληαη θάζε κηα μερσξηζηά, κε θηηζκέλν ή κε ππαίζξην ρψξν, αληίζηνηρα. Ρν ζχλνιν εθθξάδεη κηα εζσζηξέθεηα πνπ γίλεηαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ζρνιείσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Ρν θνηλφ πιέγκα ησλ ζπλζεηηθψλ αξρψλ γίλεηαη εκθαλέζηεξν παξαηεξψληαο ηηο θαηφςεηο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Θαηά θαλφλα, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο έρνπλ παξφκνηα δηάηαμε. Θάζε κνλάδα παξαηάζζεηαη ζε ζεηξά, θαηά κήθνο ελφο δηαδξφκνπ θίλεζεο, φπνπ δηαδνρηθά κπνξεί λα είλαη απφ ηξείο έσο θαη έμη ηάμεηο. Ζ πηέξπγα απηή απνηειεί θαη ην ςειφηεξν θηηξηαθφ φγθν, αθνχ αλάινγα κε ην πξφγξακκα θαη ηηο απαηηήζεηο πξνζηίζεληαη ηάμεηο ζε δεχηεξν φξνθν. Ν δηάδξνκνο δελ ρξεζηκεχεη κφλν γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θίλεζε αιιά απνηειεί ην ρψξν κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ν ακθίπιεπξνο θσηηζκφο ησλ ηάμεσλ. Νη θνηλφρξεζηεο επηθάλεηεο πεξηνξίδνληαη ζην δίθηπν ησλ δηαδξφκσλ κηαο θαη δελ πξνβιέπεηαη άιινο ρψξνο εληφο ηνπ θηηξίνπ πνπ θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ηηο ψξεο ηνπ δηαιιείκαηνο. Ρν απνηέιεζκα είλαη νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην θηίξην, κφλν ηηο ψξεο ηηο δηδαζθαιίαο, ε λα παξακέλνπλ κέζα ζε απηφ φηαλ ν θαηξφο ην επηβάιεη. Νη αίζνπζεο απφ ηελ κεξηά ηνπο ππαθνχνπλ ζε έλα ηππνινγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ζηεξεφηππα ηνπ παξειζφληνο. Ρν ζρήκα ηεο θάηνςεο είλαη ηεηξάγσλν ε ειαθξά νξζνγσληθφ, κε δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ έλα ρψξν ππνινγηζκέλν γηα ζαξάληα καζεηέο. Φπζηθά ν αξηζκφο απηφο ήηαλ ελδεηθηηθφο αθνχ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππεξέβε θαηά πνιχ. Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έιιεηςε ειεπζεξίαο δηάηαμεο. Θπξηαξρεί έλα ζχζηεκα ζε ζεηξά, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα ρψξν αξθεηά καθξηά απφ ηνλ ηειεπηαίν καζεηή ζην βάζνο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε νηθνλνκία ρψξνπ, εθπιεξψλνληαο παξάιιεια ηηο ζηνηρεηψδεηο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο. 18

23 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Νη ηνίρνη ηεο θάζε ηάμεο δελ θέξνπλ θαλέλα ζηνηρείν δηαθφζκεζεο ή δηάξζξσζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία παινζηαζίσλ ζηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο (βνξξά-λφηνπ). Άιισζηε ν θνηλφο ηνίρνο κεηαμχ δχν αηζνπζψλ ήηαλ έλα ειαθξχ θηλνχκελν ρψξηζκα πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο. Ρν ζηνηρείν απηφ βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο επειημίαο 27 (flexibility) απνηέιεζε ηελ θαηλνηνκία ηεο αξρηηεθηνληθήο, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κνλάδαο-ηάμεο. Αξθεηά ζρνιηθά θηίξηα εκθαλίδνπλ πξσηφηππεο αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο πνπ ιχλνπλ κε επξεκαηηθφ ηξφπν ηα δηάθνξα δεηήκαηα. Νη αξρηηέθηνλεο θαίλεηαη λα είλαη επεξεαζκέλνη απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη απφ ην ξεχκα ηεο λέαο αγσγήο. Ξαξφια απηά νη πξσηνηππίεο θαη νη λεσηεξηζκνί δελ γεληθεχνληαη θαη είλαη ειάρηζηεο ζε αξηζκφ θαη ζε έληαζε, απνηειψληαο ηελ εμαίξεζε, πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί ην ζρνιείν ηνπ Ξηθηψλε ζηα Ξεπθάθηα (Δηθ.35). Ζ έληνλε θιίζε ηνπ εδάθνπο απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο απφ ηα κέρξη ηφηε παξαδείγκαηα. Ν Ξηθηψλεο ππνρξεψζεθε λα εληάμεη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζε έλα πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ην θαηάθεξε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ρν ζηνηρείν πνπ απνηέιεζε ηελ πξαγκαηηθή θαηλνηνκία γηα ηελ επνρή ήηαλ ε κνξθή θαη ε νξγάλσζε ηεο κνλάδαο ηάμεο. Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά, δηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε απνηέιεζκα ηελ δηάζπαζε ηεο εληαίαο πηέξπγαο. Θάζε αίζνπζα απνηειεί κηα μερσξηζηή απηφλνκε νληφηεηα πνπ κεηαθξάδεηαη θαη ρσξηθά, αθνχ ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν έδξαζεο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ επηπεδν ζηέγαζεο. Ν ππαίζξηνο ρψξνο πνπ αλαπηχζζεηαη κπξνζηά απφ θάζε αίζνπζα έρεη πεξίπνπ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε απηή, πξνζζέηεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη γηα ππαίζξην κάζεκα. Πε απηφ ζπκβάιεη θαη κηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηάμεο (Δηθ.37). Ρα κεγάια πάιηλα παινζηάζηα πξνο ηελ πιεπξά ηεο απιήο δελ είλαη απιά αλνίγκαηα ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο, αιιά θηλεηά ζηνηρεία πνπ κεηαθηλνχληαη, επηηξέπνληαο αθελφο ηνλ άπιεην θσηηζκφ θαη αθεηέξνπ ηελ ελνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηνλ ππαίζξην ρψξν πξνζδίδνληαο έλαλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Εικόνα 35. Δημοτικό Σχολείο ςτα Πευκάκια. Δ. Πικιϊνησ. Εικόνα 36. Αίθουςα διδαςκαλίασ ςτα Πευκάκια. 27.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «αθ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, 1987 Εικόνα 37. Εςωτερικό τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ. 19

24 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Εικόνα 38. Πρακτικό Λφκειο ςτο Αίγιο. Ν Κακοφρησ. Ζ πιηθή δνκή παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε κάζεζε κέζσ ηνπ εξεζίζκαηνο, θαη έηζη δελ επαλαπξνζδηνξίδεηαη κφλν ην φξην ηεο ηάμεο αιιά θαη ε ζρέζε ηεο δηδαζθαιίαο κε απηή. Ρα επφκελα παξαδείγκαηα είλαη άμηα αλαθνξάο γηαηί πξνζζέηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη. Ρν γπκλάζην ζηνλ Ξεηξαηά ηνπ Π.Ιεγγεξε (Δηθ.40) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έληαμεο ηνπ θηηξίνπ ζην αζηηθφ ηζηφ κε ελζσκαησκέλεο εκπνξηθέο ρξήζεηο 28. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ θαη ζηε ζηάζκε ηνπ ηζνγείνπ δηακνξθψλνληαη θαηαζηήκαηα κε αλεμάξηεηεο εηζφδνπο, ελψ ςειφηεξα βξίζθνληαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Αληίζηνηρα ην πξαθηηθφ ιχθεην ηνπ Λ. Θαθνχξε ζην Αίγην αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα παξαιιαγή ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ αλνηθηνχ ζηελ δσή ηεο θνηλφηεηαο. Ρν γεγνλφο απηφ γίλεηαη εκθαλέο ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ, ε νπνία δηαηάζζεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ απηή λα γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην ππφινηπν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα (Δηθ.38,39). Νη αξρέο θαη νη ηδέεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηά ηα ζρνιεηά θαη πξνπαληφο ε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεγφκελσλ community schools πνπ ζα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηία ηνπ Εικόνα 39. Πρακτικό Λφκειο ςτο Αίγιο. Αίθουςα τελετϊν.ν Κακοφρησ. Εικόνα 40. Γυμνάςιο ςτον Ρειραιά. Σ. Λζγγερθσ Πέξα από ηελ «λεσηεξηθόηεηα» ηνπ Μνληεξληζκνύ Ρν γεγνλφο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο δελ ζπλεπάγεηαη θαη πξνζαξκνγή ζε λέα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη ηηο εμειίμεηο ηηο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Ξέξα απφ ηελ λεσηεξηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο γιψζζαο ηα ζρνιηθά θηίξηα εθθξάδνπλ έλα πλεχκα αξθεηά ζπληεξεηηθφ, πξνζθνιιεκέλν ζε έλαλ πην παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Απηφ νθείιεηαη αξρηθά ζην γεγνλφο πσο νη κειέηεο δελ εθαξκφζηεθαλ έηζη φπσο πξνηάζεθαλ θαη ππέζηεζαλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ κείσζαλ ηνλ λεσηεξηζηηθφ γηα ηελ επνρή ραξαθηήξα ηνπο. Ρν πνην ζεκαληηθφ ήηαλ φηη ε αίζνπζα βηβιηνζήθεο ζπγρσλεχζεθε κε ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, θαηαξγήζεθε ην αλαγλσζηήξην θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ θαηαζθεπάζηεθε αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ, Α. Σ. «Θ ςχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του μοντζρνου ςτην Ελλάδα του μεςοπολζμου», Θζματα Χώρου + Τεχνών, Τεφχοσ 18, ςελ 50, ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.256.

25 Πρνιηθή αξρηηεθηνληθή : ε ζρνιηθή αίζνπζα, θαη ε ζρέζε ηεο κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ξαξφια απηά θξίλνληαο ην απνηέιεζκα πνπ δηακνξθψζεθε κε παηδνςπρνινγηθα θξηηήξηα, απνδεηθλχεηαη πσο ηα θηίξηα απηά δελ εμέθξαδαλ ηηο πην πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο θαη νχηε ζπκβάδηδαλ κε αλάινγα παξαδείγκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ν ζρνιηθφο ρψξνο είλαη αζπλερήο επεηδή απνηειείηαη απφ επηκέξνπο κνλάδεο (αίζνπζεο, δηάδξνκνη, γξαθεία) ρσξίο άκεζε νπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ρν κάζεκα γηλφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αίζνπζαο κε ζηαηηθφ ηξφπν, ρσξίο νη πξαθηηθέο λα επεθηείλνληαη ζε άιινπο ρψξνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έιιεηςε ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο θάζε επηκέξνπο ρψξνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνκφλσζε ηνπ δηδαθηεξίνπ απφ ηνλ πεξίγπξν ε νπνία εμαζθαιίδεηαη αξρηθά απφ ηα παξάζπξα ηεο αίζνπζαο, κηαο θαη απηά πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη αξθεηά ςειά θαη ε ζέα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν είλαη εθηθηή κφλν απφ ηνπο ελήιηθεο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ πςειή πεξίθξαμε ηεο απιήο (Δηθ.41), πνπ απνθιείεη θάζε ζρέζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. Ζ ηάμε, σο ηζρπξή εθπαηδεπηηθή νληφηεηα δελ επηηξέπεη ηελ θαηάξγεζε ησλ νξίσλ. Ρα φξηα αθνξνχλ ηφζν ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πιηθήο δνκήο, φζν θαη ηηο έλλνηεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Κε ηελ απζηεξή γεσκεηξία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αίζνπζεο απνθιείεηαη θάζε πξνζπάζεηα, πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα απφ απηά πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εμππεξεηεί δχν βαζηθνχο ζηφρνπο. Ο πξώηνο είλαη ε δαζθαινθεληξηθή αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία απνζθνπνύζε ζηελ κεηάδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αμηώλ θαη κνληέισλ κε κεραληθό ηξόπν. Ζ νξζνγψληα αίζνπζα αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζην ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηνλ δάζθαιν ζην ππεξπςσκέλν βάζξν, λα επηβάιιεηαη ζηνπο καζεηέο, ηα ζξαλία ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη απέλαληη θαη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ απηφλ. Ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ην θέληξν αλαθνξάο θαη ζεσξείηαη σο ε κνλαδηθή πεγή γλψζεο. Ο δεύηεξνο ζηόρνο είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο επνπηείαο ησλ καζεηώλ από ησλ εθπαηδεπηηθό θαη ε ζπζηεκαηηθή επίβιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο ηάμεο θαη θαη επέθηαζε φινπ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ «ππνρξεσηηθνύ νπηηθνύ ειέγρνπ». Έλα πεξηβάιινλ αληηεθπαηδεπηηθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ κηαο δηδαζθαιίαο απηαξρηθνχ ζηπι, κε δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ απνμέλσζε ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε θαη ηελ ζηεξεφηππε κνξθή ιεηηνπξγίαο ΓΕΜΑΝΟΣ, Δ. Οι Τοίχοι τησ Γνϊςησ. Σχολικόσ Χϊροσ και Εκπαίδευςη. Ακινα : Gutenberg 2006.ςελ.160. Εικόνα 41. Εικόνα 42. Εικόνα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα