Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ. ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ. ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.)"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.) ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΛΔΓΚΣΗ Γ.Γ. Λεςηέπηρ Μακπςλάκηρ Δγκπίθηκε από ηην Δπιηποπή ηος άπθπος 4 παπ. 4 ηος ν. 3613/2007 1

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, Γεκέμβπιορ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ Α/Α έκθεζηρ: 323 / Α / 2013 ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΙΚΑ 1. Απιθμόρ ππωηοκόλλος ενηολήρ ελέγσος: ΔΔΓΓ/Φ.2Γ/62/5714/ Απιθμόρ ππωηοκόλλος καηαγγελίαρ: ΔΔΓΓ/429/ Ανηικείμενο ελέγσος: Ο έιεγρνο ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ σο άλσ (ΔΔΓΓ/429/ ) αλψλπκε αλαθνξά/θαηαγγειία νκάδαο νηθηζηψλ ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ σηήξαο (Ννκνχ Σξηθάισλ) ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε αλαληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζην ήδε παξαδνζέλ έξγν ηεο εξγνιαβίαο ηνπ Ο.Δ.Κ. κε ηίηιν: «Αλέγεξζε νηθηζκνχ 184 θαηνηθηψλ ζε δηψξνθα θηήξηα ηχπσλ 2.51, 2.52, 2.53 & 2.55, κηαο αίζνπζαο ζπγθεληξψζεσλ θαη 2 θαηαζηεκάησλ ηχπνπ 2.85 κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα έξγα ππνδνκήο θαη δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (νδνπνηία, δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ειεθηξνθσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θιπ) ζηα Σξίθαια ηνπ λνκνχ ΣΡΙΚΑΛΩΝ κε ηελ επσλπκία «ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ)». Η σο άλσ ηξνπνπνίεζε, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη θαηαγγέινληεο, είρε σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρσξίο αληίζηνηρε κείσζε ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηέβαιαλ. 4. Δλεγσόμενη ςπηπεζία: Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.) 2

3 B. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - Ν.Γ. 2963/1954 (ΦΔΚ 195 Α ) «Πεξί ηδξχζεσο Απηνλφκνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο», άξζξα 1, 2. - Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ 116 Α ) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» - Ν. 4046/2012 (ΦΔΚ 28 Α ) «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Mλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο», άξζξν 1 παξ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α ) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο», άξζξα 34, Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ππνπξγείσλ», άξζξν 7. - ΠΤ 7/ (ΦΔΚ 39 Α ) «Ρχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4046/2012». - ΠΤ 9/ (ΦΔΚ 49 Α ) «Οξηζκφο κειψλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 1 ηεο 7/ Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πξνζσξηλήο εληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ξχζκηζε άιισλ ζεκάησλ». - Απόθαζη ππ αξηζκ / Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 867 Β ) «Καζνξηζκφο φξσλ γηα ηελ έθδνζε παξαρσξεηεξίσλ». Με ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 2963/1954 (ΦΔΚ 195 Α ) ηδξχζεθε ν Αςηόνομορ Οπγανιζμόρ Δπγαηικήρ Καηοικίαρ, ν νπνίνο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, η εποπηεία και ο έλεγσορ αςηού ανήκοςν ζηον Υποςπγό Επγαζίαρ και ο οποίορ έσει ωρ ζκοπό ηην «παποσή καηοικίαρ επί αςηοηελούρ οικοδομήρ ή επί οπόθοιρ οικοδομήρ, ή διαμεπίζμαηορ οπόθος ειρ επγάηαρ και ςπαλλήλοςρ ζςνδεομένοςρ μεηά ηων επγοδοηών δια ζσέζεωρ εξηπηημένηρ επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος ωρ και ςπαλλήλων νομικών πποζώπων δημοζίος δικαίος, εθ όζον δεν κέκηηνηαι ούηοι ή η ζύζςγορ αςηών ιδιόκηηηον ηοιαύηην». Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α ) νξίζζεθε φηη: «1. ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κεηαθέξεηαη ε επνπηεία: α. β. Απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: ηνπ ΟΔΚ (λ.δ. 2963/1954, Α 195)». 3

4 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4046/2012 (ΦΔΚ 28 Α ) θαηαξγήζεθε, απφ , ην λ.π.δ.δ. κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο». Με ηηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 7/2012 (ΦΔΚ 39 Α ) νξίζζεθε ζην άξζξν 1 φηη: «1. Καηά ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ απφ , κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4046/2012 φπσο ηζρχεη, ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο (ΟΔΔ)» θαη «Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ)», ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, νξίδεηαη πξνζσξηλή εληαία Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, Η ζεηεία ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ιήγεη ηελ », ζην άξζξν 2 φηη: «1. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ κεηαθέξνληαη θαη αζθνχληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ», θαη ζην άξζξν 3 φηη: «Οη πφξνη, ηα ήδε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη θάζε έζνδν ησλ δχν θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηελ επσλπκία «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο» κε δηνηθεηηθή, ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ παξνχζα ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Νέα πξνγξάκκαηα θαη παξνρέο δελ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, εθηφο ησλ ελ εμειίμεη ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ». Με ηηο δηαηάμεηο ησλ απφ θαη Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 188 Α θαη ΦΔΚ 256 Α ), νη νπνίεο θπξψζεθαλ κε ην Ν. 4116/2013 (ΦΔΚ 25 Α ) θαη ην Ν. 4147/2013 (ΦΔΚ 98 Α ) αληίζηνηρα, παξαηάζεθε δηαδνρηθά ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο έσο ηηο θαη ηηο αληίζηνηρα. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α / ) νξίζζεθε ζην άξζξν 34 φηη: «13. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. αλαηίζεληαη ζηηο πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο δνκέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ αλαιεθζέλησλ ηερληθψλ έξγσλ ησλ θαηαξγεζέλησλ νξγαληζκψλ Δζηίαο θαη Καηνηθίαο, θαζψο θαη φιεο νη ελέξγεηεο παξαρψξεζεο ησλ θαηνηθηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ε ζχληαμε ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ απηψλ», θαη ζην άξζξν 35 φηη: «1. Ο Ο.Α.Δ.Γ. καθίζηαηαι καθολικόρ διάδοσορ θαη ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξγεζέλησλ απφ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4046/2012, φπσο ηζρχεη, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηηο επσλπκίεο Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο (Ο.Δ.Δ.) θαη Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.). Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΤ 7/ (Α 39). Οη πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζεσξνχληαη λφκηκεο». Μέρξη ην ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ έρεη εθδνζεί αθφκε ε αλσηέξσ πξνβιεπφκελε, απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4144/2013, απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 4

5 πεξί αλάζεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχζε ν Ο.Δ.Κ., έσο ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ 116 Α ) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» νξίδεηαη ζην άξζξν 57, κε ηίηιν: «Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ λέεο εξγαζίεο», φηη: «1. 3. Με ηα πνζά ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ (απξφβιεπηα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαιχπηνληαη ηδίσο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Π.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Πξσηφθνιια Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ εγθξίλνληαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ ηπρφλ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε γλψκε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο ηπρφλ δηαθνξάο». 5

6 Γ. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ ηελ ππφ εμέηαζε θαηαγγειία αλαθέξεηαη φηη δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο νηθηζηέο ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ σηήξαο Σξηθάισλ αλαληηζηνηρία, αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζην ήδε παξαδνζέλ έξγν ηεο σο άλσ εξγνιαβίαο ηνπ Ο.Δ.Κ., ζηα εμήο ζεκεία: 1. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ραιθνζσιήλσλ ησλ ελδνδαπέδησλ ζσιελψζεσλ ζέξκαλζεο απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο. 2. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο κεηαιιηθήο δεμακελήο πεηξειαίνπ απφ δχν πιαζηηθέο. 3. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ καξκάξσλ ζηα δάπεδα θαζηζηηθνχ θνπδίλαο δηαδξφκνπ απφ πιαθίδηα. 4. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζεηξάο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ απφ άιιε επηειέζηεξεο αμίαο. 5. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ καζίθ δηαηνκή θηγθιηδσκάησλ ζηνπο εμψζηεο απφ ζηξαληδαξηζηή δηαηνκή. 6. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ζνπεδηθφ μχιν εζσηεξηθψλ ζπξψλ απφ βηνκεραληθέο επηεινχο θαηαζθεπήο 7. Καηαζθεπάζζεθε ζηνπο δξφκνπο ηνπ νηθηζκνχ αζθαιηνηάπεηαο κηθξφηεξνπ απφ ην πξνβιεπφκελν πάρνπο θαη δελ έγηλε θαζφινπ δηάζηξσζε αληηνιηζζεηηθήο ζηξψζεο. 8. Σα ζεξκνκπφηιεξ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ είλαη πξνβιεκαηηθά. 9. Γελ έγηλε ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ γξακκαηνθηβσηίσλ. 10. Γελ πινπνηήζεθαλ νη πξνβιεπφκελνη ρψξνη άζιεζεο θαη παηδηθέο ραξέο. 11. Γελ έγηλε απφ ηνλ αλάδνρν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα ρφξηα 12. Όια ηα αλσηέξσ νδεγνχλ, θαηά ηνπο νηθηζηέο, ζηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα κεησζεί αληίζηνηρα ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: Ο Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο, κε ηελ ππ αξηζκ /30/ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο, θάιεζε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε 6

7 αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε νηθηζκνχ 184 θαηνηθηψλ ζε δηψξνθα θηήξηα ηχπσλ 2.51, 2.52, 2.53 & 2.55, κηαο αίζνπζαο ζπγθεληξψζεσλ θαη 2 θαηαζηεκάησλ ηχπνπ 2.85 κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα έξγα ππνδνκήο θαη δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (νδνπνηία, δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ειεθηξνθσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θιπ) ζηα Σξίθαια ηνπ λνκνχ ΣΡΙΚΑΛΩΝ κε ηελ επσλπκία «ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ)». Ο δηαγσληζκφο δηεμήρζε ζηηο θαη αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαδείρζεθε ε «ΙΑΜΚΑ ΔΒΗΔΚ Α.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπσζε 14,70%. Η ζρεηηθή ζχκβαζε, χςνπο ,00 (πξν Φ.Π.Α.), ππνγξάθεθε ζηηο Όπσο νξηδφηαλ ζην άξζξν 16 ηεο σο άλσ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαζνξηδφηαλ σο εμήο: 1. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 2. Σν Έληππν Πξνζθνξάο 3. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β απηήο 5. Η Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή 6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή Έξγσλ Ο.Δ.Κ. 7. Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο Έξγσλ Ο.Δ.Κ. 8. Σν Υξνλνδηάγξακκα Έξγνπ 9. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 10. Η Σερληθή Μειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 11. Οη αλαθεξφκελεο ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Αλαιχζεηο Σηκψλ Καηά ηελ εμέιημε ηεο εξγνιαβίαο πξνέθπςε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαζψο, κε ηελ ππ αξηζκ. 21/ (ζέκα 5 ν ) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Κ., εγθξίζεθε ε πεξηθνπή ηεο θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ ζηνίρσλ 1 ηνπ ππφςε νηθηζκνχ (θαηφπηλ απνδνρήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ πνπ αθνξνχζε ην νθεηιφκελν πνζνζηφ αληηπαξνρήο ηνπ Γήκνπ) θαη έηζη πξνρψξεζε ε αλέγεξζε 168 θαηνηθηψλ, έλαληη ησλ 184 αξρηθψο πξνβιεπνκέλσλ. ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο ζπληάρζεθαλ αξκνδίσο ηξεηο (3) Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη ηξία (3) Πξσηφθνιια Καζνξηζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο 1 ηνίρνο: αξάδα, ζεηξά 7

8 Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο ππ αξηζκ. 25/ , 20/ θαη 19/ αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Κ., θαη ππνγξάθεθε κία ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε. Με ηνλ 3 ν Α.Π.Δ. θαζνξίζζεθε ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ ζε ,48 (πξν ΦΠΑ) θαη σο πέξαο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ε Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο ειέγρνπ είραλ εγθξηζεί 88 ινγαξηαζκνί, ζπλνιηθνχ χςνπο εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ ,04, κε ππφινηπν εξγαζηψλ πξνο έγθξηζε χςνπο ,44. ε φ,ηη αθνξά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, έρεη δηελεξγεζεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή πξνο ρξήζε απηνχ, βάζεη ηεο ππ αξηζκ / απφθαζεο ηνπ Τπεχζπλνπ ηεο Γνκήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο πεξί ζχζηαζεο επηηξνπήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο πξνο ρξήζε, ηα νπνία έρνπλ έθηνηε ζπληαρζεί γηα θάζε δηαθξηηή θαηνηθία, αιιά εθθξεκεί ε πξνζσξηλή παξαιαβή απηνχ θαζφηη έρεη κελ ζπζηαζεί, κε ην ππ αξηζκ. 07/ (ζέκα 54 ν ) Πξαθηηθφ ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ε Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο, εθθξεκεί φκσο αθφκα ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο απφ ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή. Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία ηεο θαηαγγειίαο, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 1. Δνδοδαπέδιερ ωληνώζειρ Θέπμανζηρ ηελ παξ. Β4 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ», ζην εδάθην κε ηίηιν: «ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΩΛΗΝΩΔΩΝ», νξίδεηαη φηη: «Σα ελδνδαπέδηα θπθιψκαηα ζσιελψζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εχθακπηνπο ραιθνζσιήλεο επελδεδπκέλνπο κε καλδχα PVC θαη ζεξκνκνλσκέλνπο κε εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ πάρνπο 6mm, νη νπνίνη γηα ιφγνπο κεραληθήο πξνζηαζίαο ζα ηζηκεληάξνληαη επηκειψο. Οη δηάκεηξνη ησλ ραιθνζσιήλσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Φ16». ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο νξίδεηαη φηη: «Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ ηχπνπ 2.51 ησλ ηεζζάξσλ (4) θαηνηθηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ θιπ, 8

9 θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο, φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΓΣΠ Έξγσλ ΟΔΚ, ζηα ζρέδηα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ψζηε ε εγθαηάζηαζε λα είλαη έηνηκε γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία». (Όκνηα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ 2.52, 2.53 θαη 2.55 αληηζηνίρσο). ην Παξάξηεκα Β ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξαηίζεηαη γηα ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πίλαθαο πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο θηηξίσλ ηχπνπ 2.51, φπνπ γηα ηελ εξγαζία κε ηελ πεξηγξαθή: «Δχθακπηνο ραιθνζσιήλαο, επζχο ραιθνζσιήλαο, ζεξκνκφλσζε ζσιελψζεσλ, απηφκαηα εμαεξηζηηθά ζσιελψζεσλ, θιπ», ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 34 %. (Όκνίσο ππάξρεη αληίζηνηρε παξάζεζε πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.52, 2.53 θαη 2.55). Απφ ηα αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ελδνδαπέδησλ θπθισκάησλ ζσιελψζεσλ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ην εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 26 (ή Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2317/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ ζην έξγν, φπσο απηά πεξηγξάθνληαλ ζην ππ αξηζκ. 2294/ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ κε θξάγκα νμπγφλνπ (νξηδφληην δίθηπν), θαηαζθεπαζηή INTERPLAST A.E., ηχπνπ Como Pex θαη πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο κειέηεο ISO 9001:2000. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. 9

10 Απφ ηνλ Μερ/γν Ηι/γν Μεραληθφ θ. Κσλ. Κνλδχιε, πξψελ ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΣΡΙΚΑΛΑ VI: ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΘΗΚΑΝ», κε εκεξνκελία ζχληαμεο Φεβξνπάξηνο 2013, ζην νπνίν επίζεο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο, αιιά πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθήο θχζεο ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην, αληί ησλ ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελσλ ραιθνζσιήλσλ, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελσλ ζπιιεθηνδηαλνκέσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ εξκαξίσλ ζέξκαλζεο, έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ εθαξκνζζέλησλ πιηθψλ αλήξρεην ζε ,22 θαη ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 8.215,71 απφ απηφ πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν, κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ην νπνίν αλήξρεην ζε , Γεξαμενή Πεηπελαίος ην Κεθάιαην Γ ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, κε ηίηιν «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ», νξίδεηαη φηη: «ε θάζε ιεβεηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζεί: α) β) δ) Μηα δεμακελή πεηξειαίνπ απφ ιακαξίλα πάρνπο 3mm, κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη ζσιελψζεηο». ην Κεθάιαην Β.4.3. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ Ο.Δ.Κ., κε ηίηιν: «Σερληθή Πεξηγξαθή Δγθαηάζηαζεο Κεληξηθήο Θέξκαλζεο», νξίδεηαη φηη: «Η απνζήθεπζε ηνπ πεηξειαίνπ ζα γίλεηαη ζε κεηαιιηθή δεμακελή θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδφθπιια κε φια ηα παξειθφκελα φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο». ην Κεθάιαην Γ ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ Ο.Δ.Κ., κε ηίηιν: «ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ», νξίδεηαη φηη: «Η θαηαζθεπή ηεο δεμακελήο ζα γίλεηαη απφ ραιπβδφθπιια πάρνπο 2,5 έσο 3mm (αλάινγα κε ηνλ φγθν) ζπγθνιιεηά κεηαμχ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ DIN 6625 θαη 1045, Η δεμακελή ζα θέξεη εζσηεξηθά ηηο θαηάιιειεο εληζρχζεηο κε θαηάιιειεο δηαηνκέο απφ κνξθνζίδεξν». 10

11 ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο νξίδεηαη φηη: «Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ ηχπνπ 2.51 ησλ ηεζζάξσλ (4) θαηνηθηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ θιπ, θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο, φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζηε ΓΣΠ Έξγσλ ΟΔΚ, ζηα ζρέδηα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ψζηε ε εγθαηάζηαζε λα είλαη έηνηκε γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία». (Όκνηα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ 2.52, 2.53 θαη 2.55 αληηζηνίρσο). ην Παξάξηεκα Β ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξαηίζεηαη γηα ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πίλαθαο πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο θηηξίσλ ηχπνπ 2.51, φπνπ γηα ηελ εξγαζία κε ηελ πεξηγξαθή: «Καπλνδφρνο θαπλαγσγφο, δεμακελή πεηξειαίνπ, βαθή απηήο, ζεξκνκφλσζε θαπλαγσγνχ,», ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 18 %. (Όκνίσο ππάξρεη αληίζηνηρε παξάζεζε πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.52, 2.53 θαη 2.55). Απφ ηα αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ πεηξειαίνπ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ην εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 26 (ή Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /1622/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ δεμακελψλ πεηξειαίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε απηέο λα ζπλνδεχνληαη κε ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (ISO 9001:2000) θαη λα έρνπλ αλάινγε εγγχεζε γηα αζηνρία πιηθνχ απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. 11

12 Απφ ηνλ Μερ/γν Ηι/γν Μεραληθφ θ. Κσλ. Κνλδχιε, πξψελ ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΣΡΙΚΑΛΑ VI: ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΘΗΚΑΝ», κε εκεξνκελία ζχληαμεο Φεβξνπάξηνο 2013, ζην νπνίν επίζεο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, αιιά πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθήο θχζεο ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, αληί ηεο ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελεο δεμακελήο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ εθαξκνζζέλησλ πιηθψλ (πιαζηηθέο δεμακελέο) αλήξρεην ζε ,77 θαη ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 2.633,93 απφ απηφ πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν, κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα (δεμακελέο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα), ην νπνίν αλήξρεην ζε , Γάπεδα ην Κεθάιαην Α.5 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν «ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΟΙΥΩΝ ΔΠΙΣΡΩΔΙ ΓΑΠΔΓΩΝ», θαη εηδηθφηεξα ζην Τπνθεθάιαην Α.5.2., κε ηίηιν: «Δπηζηξψζεηο κε ΠΛΑΚΔ ΜΑΡΜΑΡΟΤ», νξίδεηαη φηη: «Με καξκαξφπιαθεο δηαζηξψλνληαη 1. Οη ρψξνη ππνδνρήο ησλ θαηνηθηψλ Γηάδξνκνη θαηνηθηψλ. 4. Γάπεδα θνπδηλψλ. ε πεξίπησζε εμάληιεζεο απνζεκάησλ ή κε εμαζθάιηζεο θαιήο πνηφηεηαο καξκάξσλ γηα ηελ επίζηξσζε θαζηζηηθψλ ρψξσλ, ζα επηζηξψλνληαη θεξακηθά πιαθίδηα. ηα δάπεδα ησλ θνπδηλψλ θαη ησλ δηαδξφκσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαηνηθίαο ηνπνζεηνχληαη θεξακηθά πιαθίδηα ή κάξκαξα, ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ηεο Τπεξεζίαο». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, θάλνληαο ρξήζε ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ δηακεξηζκάησλ. 12

13 4. Κοςθώμαηα Αλοςμινίος ην Κεθάιαην Α.6.1 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ», νξίδεηαη φηη: «Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαηνκέο πξέπεη λα έρνπλ πάρνο ηνηρσκάησλ ηνπιάρηζηνλ 1,6 mm θαη λα είλαη «ηζνδχλακνπ ηχπνπ» ζεηξάο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αλνίγκαηνο: 2200 ηεο ΒΙΟΥΑΛΚΟ ή GLK ηεο TECHNAL 2300 ηεο ΒΙΟΥΑΛΚΟ ή «PL» ηεο TECHNAL ή άιισλ ηζνδχλακσλ ηχπσλ - ίδηνπ βάξνπο ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζχλζεζε ησλ πξνθίι, ε ζηήξημε, ε ζηεγαλνπνίεζε, ε αλάξηεζε, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αζθάιηζε ηνπ θάζε θνπθψκαηνο ζα δηέπνληαη απφ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (πξνηππνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ ή θαηά ηνπο φξνπο άιισλ νξγαληζκψλ πξνηππνπνίεζεο, δηεζλνχο αλαγλψξηζεο). Σα ζπζηήκαηα ησλ θνπθσκάησλ θαηά ηελ πξνζαγσγή θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ πνηφηεηαο. Οη παινπίλαθεο (πάρνπο 5 mm) ή ηα δηπιά ηδάκηα (πάρνπο 22 mm) ησλ θχιισλ ησλ θνπθσκάησλ ζα ηνπνζεηνχληαη κε αλνρέο ζπζηνινδηαζηνιψλ: σο πξνο ηα πιάηε ± 3 mm θαη σο πξνο ην πάρνο ± 0,3 mm», ζην δε Κεθάιαην Α.9.3. απηήο, κε ηίηιν: «Γηπιά ηδάκηα», νξίδεηαη φηη: «ε εμσηεξηθά θνπθψκαηα ησλ θηηξίσλ ηνπνζεηνχληαη δηπινί παινπίλαθεο (ζπλήζσο 2x5 mm ή ζε πεξηπηψζεηο απνθπγήο ζπληνληζκνχ- 5+6=11 mm) βηνκεραληθήο παξαγσγήο, κε ελδηάκεζν θελφ εγθισβηζκέλνπ μεξνχ αέξα- εχξνπο 12 mm, δηπιήο ζθξάγηζεο, ζε πιαίζην ζηεξέσζεο (ζπλαξκνιφγεζε κε εηδηθέο κεηαιιηθέο γσλίεο ή κε ζπγθφιιεζε) profil αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλνπ ράιπβα (κέζνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο πεξίπνπ 26 Kg/m 2 )». ην άξζξν Α.Σ. 16 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο νξίδεηαη φηη: «Αλέγεξζε ελφο δησξφθνπ θηηξίνπ ηχπνπ 2.51 ησλ ηεζζάξσλ θαηνηθηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο φπσο ιεπηνκεξψο πεξηγξάθνληαη ζηελ Γ.Σ.Π. Έξγσλ ΟΔΚ, ζηα ζρέδηα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία απφ ην θάησ κέξνο ηεο πιάθαο, νπιηζκέλεο ή κε, ηνπ δαπέδνπ ππνγείνπ, κε ην άνπιν ζθπξφδεκα (ή ηνλ μπιφηππν) πάλσ ζηνλ νπνίν δηαζηξψλεηαη ε πιάθα, ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνηρίσλ θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο γηα πιήξε ζεξκνκφλσζε θαη ζηεγάλσζε, κέρξη ηεο πςειφηεξεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ εμαηξνπκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Β ελφηεηα ηεο ΓΣΠ Έξγσλ ΟΔΚ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην θαη απνθνπή ηίκεκα ηεο αλσδνκήο εθηφο ησλ θξεαηίσλ πνδφο (πξψην θξεάηην κεηά ηελ θαηαθφξπθε ζηήιε) ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζπγθεληξσηηθά θξεάηηα αλά θηίξην θαζψο θαη ν θαηαζθεπαδφκελνο κεραλνζίθσλαο. ηελ θαη απνθνπή ηηκή ηεο αλσδνκήο, πνπ ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθά 13

14 δηακνξθνχκελε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη αλεμάξηεηα αλ ην θηίξην θαηαζθεπάδεηαη απηνηειέο ή ζε επαθή κε άιια θηίξηα (νπφηε ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο αξκνχ), δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη: α) θάζε θχζεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, β) νη εξγαζίεο ζεκειηψζεσο ζθπξνδέκαηνο πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηε ζηάζκε ζεκειίσζεο κέρξη ην θάησ κέξνο ηνπ άνπινπ ζθπξνδέκαηνο (ή ηνπ μπινηχπνπ) πάλσ ζην νπνίν δηαζηξψλεηαη ε πιάθα δαπέδνπ ππνγείνπ, γ) φιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην θηίξην κέρξη ηε ζηάζκε ηεο εηζφδνπ (π.ρ. εμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα κε ηηο ηνηρνδνκέο, ηα επηρξίζκαηα, ηα καξκαξηθά, ηα ζηδεξνπξγηθά, ηνπο ρξσκαηηζκνχο ηνπο θιπ) θαη δ) νη πεξηκεηξηθέο δψλεο». (Όκνηα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ Α.Σ. 17, Α.Σ. 18 θαη Α.Σ. 19, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ 2.52, 2.53 θαη 2.55 αληηζηνίρσο). Απφ ηα αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 16 (ή Α.Σ. 17, Α.Σ. 18 θαη Α.Σ. 19 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε γηα ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηελ ηνπνζέηεζε ζεηξψλ αινπκηλίνπ ηεο ΒΙΟΥΛΑΚΟ 700 ζε ζπλδπαζκφ κε ΚΟΣΑΡΙΓΗ γηα ηα ζπξφκελα, ALBIO 108 γηα ηα αλνηγφκελα θαη ALBIO 101 γηα ηηο αλνηγφκελεο πφξηεο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε, πεξαηηέξσ, ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. Απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ θ. Κσλ. Γνχια, πξψελ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΣΡΙΚΑΛΑ VI»», άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη νη ζεηξέο ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη είραλ 14

15 εγθξηζεί απφ ην Γ ηνπ ΟΔΚ ην 2002, έρνπλ πιένλ θαηαξγεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ άιιεο θαη δεδνκέλνπ φηη δηδφηαλ απφ ηε Γεληθή Σερληθή Πεξηγξαθή ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζεηξψλ «ηζνδχλακνπ ηχπνπ», γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά ζην έξγν γηα ηα ζπξφκελα θνπθψκαηα ε ζεηξά 700 ηεο EXALCO θαη γηα ηα αλνηγφκελα θνπθψκαηα ε ζεηξά ALBIO 101 & 108 ηεο EXALCO, νη νπνίεο ζεηξέο, ζχκθσλα κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 5. Κιγκλιδώμαηα ην Κεθάιαην Α.8.1. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «Κηγθιηδψκαηα (πεξηθξάμεσλ, εμσζηψλ, θιηκαθνζηαζίσλ)» νξίδεηαη φηη: «Καηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ θαη ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο κε δηαηνκέο καζζίθ ή πιέγκα ή ζπλδπαζκφ ησλ πξνεγνπκέλσλ». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε ζηνπο εμψζηεο ησλ θαηνηθηψλ θηγθιηδσκάησλ κε ζθειεηφ απφ 20Υ20Υ1,50 θνηινδνθφ κε ελίζρπζε φπνπ απαηηείηαη ηνπ πνδαξηθνχ κε ιάκα 30Υ5. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην, άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Καηαγξαθήο Πξαγκαηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Οηθηζκνχ ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ), ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 1312/1427/ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., ηα θάγθεια ησλ εμσζηψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ θαηνηθηψλ, θαηαξρήλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα αξρηηεθηνληθψλ ιεπηνκεξεηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν Α.8.1 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 6. Δζωηεπικέρ Θύπερ Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην παξαπάλσ εδάθην γηα ηα Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ, ζην Κεθάιαην Α.6.2. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «ΔΩΣΔΡΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ (Ξχιηλεο πξεζζαξηζηέο & ηακπιαδσηέο πφξηεο)», νξίδεηαη φηη: «Ο ζθειεηφο ησλ πξεζζαξηζηψλ θχιισλ θαηαζθεπάδεηαη απφ «νπεδηθή» μπιεία αξίζηεο πνηφηεηαο (νξζνζηάηεο & άλσ ηξαβέξζα: δηαηνκήο 25/35 mm, θάησ 15

16 ηξαβέξζα: 25/50 mm) εληζρπφκελνπο ζηε ζηάζκε ηεο θιεηδαξηάο κε δχν ηξαβέξζεο 25/35mm. Η θαηαζθεπή νινθιεξψλεηαη κε ακθίπιεπξν πξεζζάξηζκα νιφζσκσλ θχιισλ θφληξα πιαθέ «νθνπκέ» Α πνηφηεηαο, ή MDF πάρνπο 6 mm.». Απφ ην άξζξν Α.Σ. 16 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ θαη ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ, θη φπσο επίζεο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο εζσηεξηθψλ ζπξψλ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ην εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 16 (ή Α.Σ. 17, Α.Σ. 18 θαη Α.Σ. 19 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα εζσηεξηθά θνπθψκαηα θάζεο θαη πφξηεο κε επέλδπζε κειακίλεο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε, πεξαηηέξσ, ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. Απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ θ. Κσλ. Γνχια, πξψελ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΣΡΙΚΑΛΑ VI»», άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε πξεζζαξηζηψλ ζπξψλ ηχπνπ laminate βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο κε θάζα νβάι δηαηνκήο (θνπξκπαξηζηή) αληί ησλ μχιηλσλ πξεζζαξηζηψλ ζπξψλ έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο εκπνξίνπ κηαο ηνπνζεηεζείζαο εζσηεξηθήο ζχξαο αλήξρεην ζε 300,00 /ηεκ. θαη ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή κειέηεο κηαο εζσηεξηθήο μχιηλεο πξεζζαξηζηήο ζχξαο, πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ε νπνία αλήξρεην ζε 291,28 /ηεκ. 16

17 7. Αζθαληοηάπηηαρ ην Κεθάιαην Γ.2.3. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΣΙΚΟΙ ΣΑΠΗΣΔ», νξίδεηαη φηη: «Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο αθνινπζεί ε εμήο ζεηξά εξγαζηψλ: Καηαζθεπή ηάπεηα. α) Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο, ε νπνία εθηειείηαη κε αζθαιηφκηγκα ελ ζεξκψ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κέζεο δηαβάζκηζεο, ηχπνπ Γ, κε ζπκππθλσκέλν πάρνο 50 ριζη., φπσο νξίδεηαη ζηελ Π.Σ.Π. Α260Β. β) Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κέζεο δηαβάζκηζεο, ηχπνπ Γ, κε ζπκππθλσκέλν πάρνο 50 ριζη., φπσο νξίδεηαη ζηελ Π.Σ.Π. Α265Β. γ) Αληηνιηζζεξή ζηξψζε, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη επί ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο θπθινθνξίαο κε ζηξψζε ζθξαγηζηηθνχ αζθαιηνπνιηνχ (Slurry seal) πάρνπο 20 ριζη., ηεο Π.Σ.Π. Α265. Η αληηνιηζζεηηθή ζηξψζε θαηαζθεπάδεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Τπεξεζία». ην Κεθάιαην Δ.5. ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε θαηηζρχεη ηεο αλσηέξσ Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «Οδνπνηία Κνηλφρξεζηνη Υψξνη», νξίδεηαη φηη: «Γηα ηελ νδνζηξσζία θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή ππφβαζεο πάρνπο 20 εθ. θαη βάζεο πάρνπο 20 εθ. απφ ζξαπζηφ πιηθφ ηεο Π.Σ.Π θαη Π.Σ.Π αληίζηνηρα, θαζψο θαη αζθαιηηθφ ηάπεηα θιεηζηήο ζχλζεζεο πάρνπο 5εθ. + 5 εθ. = 10 εθ.». ην άξζξν Α.Σ. 59 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε θαηηζρχεη ηφζν ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο φζν θαη ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, νξίδεηαη φηη: «Καηαζθεπή αζθαιηηθνχ ηάπεηα θπξίσλ νδψλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 15cm ζε ηξεηο ζηξψζεηο. Ήηνη, θαηαζθεπή πξνεπάιεηςεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα θαη ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε θαζαξή άζθαιην, θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο πάρνπο 5cm ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α260, ζηε ζπλέρεηα ηεο ηζνπεδσηηθήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο κέζνπ πάρνπο 4cm ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α265, θαη ηέινο ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 4cm κε αληηνιηζζεηηθή ζηξψζε πάρνπο 2cm ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α265, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ αδξαλψλ θαη 17

18 ινηπψλ πιηθψλ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο θαη ζηαιία 2 απηνθηλήηνπ κέρξη ηε ζέζε δηάζηξσζεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο θαη ηζνπέδσζεο γηα παξάδνζε ζε ρξήζε». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γνκήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., ην νπνίν εθδφζεθε ζε απάληεζε ηνπ ππ αξηζκ / εγγξάθνπ ηνπ αλαδφρνπ, φπνπ επηζεκάλζεθαλ αζάθεηεο θαη αζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ Α.Σ. 59, ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Π.Σ.Π. Α265, θαη δεηνχληαλ πεξαηηέξσ νδεγίεο, δφζεθε ε δηεπθξηληζηηθή νδεγία ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ζηνλ νηθηζκφ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ε αληίζηνηρε πιεξσκή λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Α.Σ. 59 ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε, πεξαηηέξσ, ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. Απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ θ. Κσλ. Γνχια, πξψελ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΣΡΙΚΑΛΑ VI»», άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, ζην νπνίν φκσο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνζζείζαο ηξνπνπνίεζεο αιιά πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθήο θχζεο ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή, αληί ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Α.Σ. 59 ηξφπνπ θαηαζθεπήο, έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ εθαξκνζζέληνο ηξφπνπ θαηαζθεπήο αλήξρεην ζε 16,18 /m 2, θαη ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 1,18 /m 2 απφ απηφ πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν, κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ην νπνίν αλήξρεην ζε 15,00 /m 2. 2 ηαιία: λεθξφο ρξφλνο κεραλήκαηνο κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζίαο ηνπ. 18

19 8. Θεπμομπόιλεπ ην Κεθάιαην Γ ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, κε ηίηιν «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ», νξίδεηαη φηη: «ε θάζε ιεβεηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζεί: α) Έλαο ιέβεηαο ραιχβδηλνο, αληαπνθξηλφκελνο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Η ζεξκηθή ηζρχο ησλ ιεβήησλ, νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ιεβεηνζηάζηα θαη νη δηαζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θαπλνδφρσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην, άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Καηαγξαθήο Πξαγκαηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Οηθηζκνχ ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ), ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 1312/1427/ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., πξάγκαηη δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα ζε νξηζκέλα δηακεξίζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηηο βαιβίδεο αζθαιείαο νη νπνίεο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ αξκφδην ζπλεξγείν ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3669/2008, ν «αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή», νπφηε νη ηπρφλ αζηνρίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ ή ζα επηζεκαλζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη θαη νθείιεηαη λα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, έσο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 9. Γπαμμαηοκιβώηια ην Κεθάιαην Α.8.4. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «Γξακκαηνθηβψηηα, θαιχςεηο αξκψλ θηηξίσλ, θιπ», νξίδεηαη φηη: «Με θχιια ιακαξίλαο ηνπ 1mm (είηε γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο, είηε πιαζηηθνπνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε) θαηαζθεπάδνληαη: Σα γξακκαηνθηβψηηα (ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο 18x25) γηα ηηο αληίζηνηρεο ηδηνθηεζίεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην, άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Καηαγξαθήο Πξαγκαηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Οηθηζκνχ ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ), ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 1312/1427/ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 19

20 Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., δελ έρεη γίλεη ε ηνπνζέηεζε γξακκαηνθηβσηίσλ ζηηο εηζφδνπο ησλ θαηνηθηψλ. Ωο αηηία ηεο κε ηνπνζέηεζεο αλαθέξεηαη ην φηη ηα ΔΛ.ΣΑ δελ πξαγκαηνπνηνχλ αζηηθή δηαλνκή ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη δεηεζεί απφ ηα ΔΛ.ΣΑ. λα ηνπνζεηήζνπλ γξακκαηνζπξίδεο ζηελ πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ, θάηη φκσο πνπ δελ έρεη ζπκβεί ιφγσ κε δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ γξακκαηνζπξίδσλ απφ ηα ΔΛ.ΣΑ.. ην σο άλσ Πφξηζκα αλαθέξεηαη πξνθνξηθή δέζκεπζε εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο λα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ γξακκαηνθηβσηίσλ, εθφζνλ ηειηθά δελ θέξεη απνηέιεζκα ε πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο ηαρπδξνκηθψλ ζπξίδσλ, ηελ νπνία επηδηψθνπλ νη θάηνηθνη, απφ ηα ΔΛ.ΣΑ.. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3669/2008, ν «αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή», νπφηε ε ππφςε έιιεηςε γξακκαηνθηβσηίσλ δχλαηαη θαη νθείιεηαη λα απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν, έσο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 10. Υώποι Άθληζηρ Παιδικέρ Υαπέρ ην Κεθάιαην Γ.3. ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ Ο.Δ.Κ., κε ηίηιν: «ΠΑΙΓΙΚΔ ΥΑΡΔ ΓΗΠΔΓΑ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΩΝ», νξίδεηαη φηη: «ηα έξγα ΤΠΟΓΟΜΗ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ησλ ρψξσλ φπνπ πξνβιέπνληαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εθγχκλαζε-ςπραγσγία ησλ νηθηζηψλ (παηδηθέο ραξέο θαη γήπεδα) θαζψο θαη ν ΣΟΙΥΔΙΩΓΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ. Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ ηνλ αλάδνρν εξγαζίεο είλαη: 3.1. Δγθηβσηηζκνί 3.2. Δπηπέδσζε 3.3. Πεξίθξαμε θαη χδξεπζε ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε Δμνπιηζκφο ζχκθσλα κε ηελ Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη θαιαηζζεζίαο πνπ ηίζεληαη γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ. Ο εγθαζηζηάκελνο «ζηνηρεηψδεο εμνπιηζκφο» ζηηο παηδηθέο ραξέο πνπ κέιιεηαη λα εκπινπηηζζεί απφ ηνλ νηθείν Γήκν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ α) ΣΡΑΜΠΑΛΑ γηα παηδηά 4-8 εηψλ. β) ΣΟΤΛΗΘΡΑ γηα παηδηά 3-6 εηψλ. γ) ΚΟΤΝΙΑ γηα παηδηά 5-12 εηψλ. δ) ΚΑΜΜΑ κε άκκν ζαιάζζεο θαη 20

21 δχν παγθάθηα. Σα ζρέδηα θα ε εηδηθή πεξηγξαθή είλαη αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο». Όπσο πξνθχπηεη, φκσο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο ππφςε εξγνιαβίαο, ζε θαλέλα ζεκείν απηψλ δελ γίλεηαη κλεία γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα δηακφξθσζεο ρψξσλ άζιεζεο θαη παηδηθψλ ραξψλ, νπφηε δελ δεκηνπξγείηαη αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ππφςε εξγνιαβίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ρψξσλ. 11. Καθαπιζμόρ Υώπος ην Παξάξηεκα Β ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξαηίζεηαη γηα ην άξζξν Α.Σ. 16 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πίλαθαο πνζνζηψλ ζηαδηαθήο θαηαβνιήο θαη απνθνπή ηηκήκαηνο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.51, φπνπ γηα ηηο ινηπέο εξγαζίεο ππάξρεη ε πεξηγξαθή: «Μεξεκέηηα, απνκάθξπλζε αρξήζησλ πιηθψλ, θαζαξηζκφο θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ θηηξίνπ έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία», ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 0,99%. (Όκνίσο ππάξρεη αληίζηνηρε παξάζεζε πνζνζηψλ ζηαδηαθήο θαηαβνιήο θαη απνθνπή ηηκήκαηνο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.52, 2.53 θαη 2.55) Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα θαζαξηζκφ κφλν ηνπ θηηξίνπ πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ θαη δελ γίλεηαη πνπζελά κλεία γηα αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζπλερνχο θαζαξηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απφ ηα ρφξηα. 12. Κόζηορ Καηαζκεςήρ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηεο ππ αξηζκ / Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 867 Β ), πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ γηα ηελ έθδνζε παξαρσξεηεξίσλ ζε δηθαηνχρνπο θαηνηθηψλ θαη δηακεξηζκάησλ απφ ηνλ ΟΔΚ, νξίδεηαη φηη: «3. Η ρξενχκελε αμία ηεο παξαρσξνχκελεο θαηνηθίαο θαζνξίδεηαη αλά η.κ. ζαλ άζξνηζκα ησλ θαησηέξσ ηηκψλ: α) Σνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ θαηνηθηψλ ησλ έξγσλ ηνπ Ο.Δ.Κ. ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα πνπ είραλ απνπεξαησζεί ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ εθείλν ηεο νξηζηηθήο παξαρψξεζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ πνπ ζπληάρζεθε γηα θάζε έξγν κέρξη ηεο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ 21

22 απηνχ θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο γηα θάζε παξαρσξνχκελε θαηνηθία, ζηελ πξνζκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ θαηνηθηψλ ζα πξνζηίζεηαη θαη ην 20% ηεο επηθάλεηαο ησλ παξαρσξνχκελσλ ππνγείσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. β) Σεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ αλεγκέλεο αλά η.κ. θαηνηθίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ, γηα κελ ηηο πεξηνρέο πνπ ηζρχεη ν αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ βάζεη ησλ ηηκψλ ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ, γηα δε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο απφ εθηίκεζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γ) Σνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ήηνη εμσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο θιπ. θαζψο θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ νηθηζκνχ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 10% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ θαηνηθηψλ ηεο πεξίπησζεο (α). Σν ηίκεκα αλά η.κ. θαηνηθίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πην πάλσ άζξνηζκα εγθξίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε νηθηζκφ απφ ην Γ.. ηνπ Ο.Δ.Κ., ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα κεηψζεη ην ηκήκα ηεο πεξίπησζεο (γ) θαηά έλα πνζνζηφ ή θαη εμ νινθιήξνπ». Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ην πνζφ πνπ ηειηθψο θαινχληαη λα θαηαβάινπλ νη δηθαηνχρνη θαηνηθηψλ θαη δηακεξηζκάησλ ηνπ ΟΔΚ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαηνηθίαο ηνπο είλαη αλεμάξηεην ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγνιαβίαο, κέζσ ηεο νπνίαο πινπνηήζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε θαηνηθία ηνπο. Σν αλσηέξσ πνζφ, πνπ ηειηθά ρξεψλεηαη ζε θάζε δηθαηνχρν, πξνθχπηεη ζε ζπλάξηεζε κε ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ησλ θηηξίσλ θαηνηθηψλ ηνπ ΟΔΚ, ηα νπνία έρνπλ απνπεξαησζεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν ζπληειείηαη ε νξηζηηθή παξαρψξεζε ηεο θαηνηθίαο ζηνλ δηθαηνχρν απηήο. 22

23 Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ / Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 867 Β ), ε ρξενχκελε αμία ηεο παξαρσξνχκελεο θαηνηθίαο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΟΔΚ θαζνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο ζπληειεζηέο, νπφηε, θαη ππφ ηελ εθδνρή αθφκε φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο ηνπ ΟΔΚ απνδεηθλπφηαλ ρακειφηεξν απφ ην ηειηθψο θαηαβιεζέλ ζηνλ αλάδνρν ηίκεκα, ε δηαθνξά απηή δελ ζα είρε θακία επίπησζε ζην πξνζδηνξηδφκελν πνζφ πνπ θαινχληαη ηειηθψο λα θαηαβάινπλ νη δηθαηνχρνη ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ΟΔΚ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ θφζηνπο ηεο κεηαβηβαζζείζαο ζε απηνχο θαηνηθίαο. Δμάιινπ, απφ ην ζχλνιν ησλ δηαπηζηψζεσλ ζπλάγεηαη φηη δελ πξνθχπηνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ζηεξίδνπλ ηε βαζηκφηεηα ηεο θαηαγγειίαο γηα χπαξμε ζνβαξήο αλαληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζην ήδε παξαδνζέλ έξγν ηεο ππφςε εξγνιαβίαο ηνπ Ο.Δ.Κ., ε νπνία (αλαληηζηνηρία) ζα νδεγνχζε ζε κεησκέλε θαηαζθεπαζηηθή αμία ησλ θαηνηθηψλ ηνπ νηθηζκνχ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ σηήξαο (Ννκνχ Σξηθάισλ). Γηαπηζηψζεθε, φκσο, ε κε ηήξεζε, απφ πιεπξάο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο, νξηζκέλσλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο δεκνζίνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (ζσιελψζεηο ζέξκαλζεο, δεμακελέο πεηξειαίνπ, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, εζσηεξηθέο ζχξεο, αζθαιηνηάπεηαο), απνθαζίζζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη ε ελζσκάησζε ζην έξγν λέσλ πιηθψλ ή ε εθαξκνγή λεφηεξσλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο πνπ δελ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο ηζρχνπζεο, θαηά ην ρξφλν ηεο πξνθήξπμεο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΟΔΚ. Αληί φκσο λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πεξίπησζε λέσλ εξγαζηψλ (Ν. 3669/2008), απηέο πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εληνιψλ ηνπ ΟΔΚ, δίρσο, φκσο, αθελφο λα έρεη πξνεγεζεί ζχληαμε ζρεηηθήο αηηηνινγηθήο έθζεζεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ θαη, αθεηέξνπ, λα έρεη ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ. Αληίζεηα, ε επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνέβε εθ ησλ πζηέξσλ ζηε ζχληαμε ελφο ηεχρνπο αλάιπζεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο 23

24 αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζηα ηειηθψο θαηαζθεπαζκέλα, κε ην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», κε κφλν θξηηήξην ηε κε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Δ. ΤΣΑΗ Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ππνλνηψλ κε ρξεζηήο δηαρείξηζεο, ε επηβιέπνπζα ππεξεζία, ζε θάζε πεξίπησζε χπαξμεο απμνκεηψζεσλ εξγαζηψλ ή λέσλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη λα αθνινπζεί πηζηά θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Θα πξέπεη δειαδή, γηα λα απνθεχγεηαη ε αλαδξνκηθή θαη πξνβιεκαηηθή πξνζπάζεηα απφδεημεο φηη ε φιε δηαδηθαζία έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», πξψηα λα ζπληάζζεηαη ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη απηή θαζ απηή ε αλάγθε πινπνίεζεο ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ (ιφγσ π.ρ. εθαξκνγήο λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ), ε νπνία ζα αθνινπζείηαη απφ ηε ζχληαμε (απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) θαη έγθξηζε (απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή) Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη, θαηφπηλ, λα δίδεηαη ζρεηηθή εληνιή ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελεο. 24

25 Σ. ΠΡΟΣΑΔΙ Η παξνχζα έθζεζε λα απνζηαιεί ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), σο θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.), πξνθεηκέλνπ: λα ιάβεη ππφςε ηα κλεκνλεπφκελα ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έγθαηξεο ζχληαμεο Α.Π.Δ., ψζηε λα γίλεηαη εθαξκνγή απηψλ ζηηο ελ εμειίμεη θαη ζηηο κειινληηθέο εξγνιαβίεο, λα εμεηάζεη, γηα κειινληηθέο πξνθεξχμεηο, ην πξφζθνξν ηεο αληηθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ άξζξσλ ηηκνινγίσλ φπνπ πξνβιέπεηαη θαη απνθνπή ηίκεκα γηα εθηέιεζε πιεζψξαο δηαθξηηψλ εξγαζηψλ (φπσο π.ρ. ην Α.Σ. 16 ηεο ππφςε εξγνιαβίαο φπνπ πεξηιακβάλεη ζε έλα κφλν άξζξν φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ αλέγεξζε ελφο δησξφθνπ θηηξίνπ) απφ ζεηξά αλαιπηηθφηεξσλ άξζξσλ ηηκνινγίνπ γηα θάζε κία απφ ηηο δηαθξηηέο εξγαζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπλνιηθή εξγαζία (φπσο π.ρ. ε αλέγεξζε ελφο θηηξίνπ), ψζηε έηζη λα θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε, θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε δηαρείξηζε απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία ησλ ηπρφλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα απμνκεηψζεηο πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ θαη λέεο εξγαζίεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηελ Δπηηξνπή Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο (φηαλ απηή ζπζηαζεί), πξνθεηκέλνπ θαηά ηε θάζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαπηζηψζεηο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ηδίσο ζηα ζέκαηα ησλ ζεξκνκπφηιεξ θαη ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ. λα κεξηκλήζεη γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4144/2013 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, πεξί αλάζεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχζε ν Ο.Δ.Κ., έσο ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Ο Δπιθεωπηηήρ Δλεγκηήρ Γ. Γ. Λεςηέπηρ Μακπςλάκηρ 25

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΓΑ ΠΡ/ΜΟ: 1.900.000,00 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2013 ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΧΝ ΣΗ Δ.ΤΓ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα