Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ. ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ. ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.)"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Απιθμόρ έκθεζηρ 323 / Α / 2013 ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ζηoν Οπγανιζμό Δπγαηικήρ Καηοικίαρ (Ο.Δ.Κ.) ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΛΔΓΚΣΗ Γ.Γ. Λεςηέπηρ Μακπςλάκηρ Δγκπίθηκε από ηην Δπιηποπή ηος άπθπος 4 παπ. 4 ηος ν. 3613/2007 1

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, Γεκέμβπιορ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ Α/Α έκθεζηρ: 323 / Α / 2013 ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΙΚΑ 1. Απιθμόρ ππωηοκόλλος ενηολήρ ελέγσος: ΔΔΓΓ/Φ.2Γ/62/5714/ Απιθμόρ ππωηοκόλλος καηαγγελίαρ: ΔΔΓΓ/429/ Ανηικείμενο ελέγσος: Ο έιεγρνο ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ σο άλσ (ΔΔΓΓ/429/ ) αλψλπκε αλαθνξά/θαηαγγειία νκάδαο νηθηζηψλ ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ σηήξαο (Ννκνχ Σξηθάισλ) ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε αλαληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζην ήδε παξαδνζέλ έξγν ηεο εξγνιαβίαο ηνπ Ο.Δ.Κ. κε ηίηιν: «Αλέγεξζε νηθηζκνχ 184 θαηνηθηψλ ζε δηψξνθα θηήξηα ηχπσλ 2.51, 2.52, 2.53 & 2.55, κηαο αίζνπζαο ζπγθεληξψζεσλ θαη 2 θαηαζηεκάησλ ηχπνπ 2.85 κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα έξγα ππνδνκήο θαη δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (νδνπνηία, δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ειεθηξνθσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θιπ) ζηα Σξίθαια ηνπ λνκνχ ΣΡΙΚΑΛΩΝ κε ηελ επσλπκία «ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ)». Η σο άλσ ηξνπνπνίεζε, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη θαηαγγέινληεο, είρε σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρσξίο αληίζηνηρε κείσζε ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηέβαιαλ. 4. Δλεγσόμενη ςπηπεζία: Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.) 2

3 B. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - Ν.Γ. 2963/1954 (ΦΔΚ 195 Α ) «Πεξί ηδξχζεσο Απηνλφκνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο», άξζξα 1, 2. - Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ 116 Α ) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» - Ν. 4046/2012 (ΦΔΚ 28 Α ) «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Mλεκνλίνπ πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο», άξζξν 1 παξ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α ) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο», άξζξα 34, Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ππνπξγείσλ», άξζξν 7. - ΠΤ 7/ (ΦΔΚ 39 Α ) «Ρχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4046/2012». - ΠΤ 9/ (ΦΔΚ 49 Α ) «Οξηζκφο κειψλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 1 ηεο 7/ Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πξνζσξηλήο εληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ξχζκηζε άιισλ ζεκάησλ». - Απόθαζη ππ αξηζκ / Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 867 Β ) «Καζνξηζκφο φξσλ γηα ηελ έθδνζε παξαρσξεηεξίσλ». Με ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 2963/1954 (ΦΔΚ 195 Α ) ηδξχζεθε ν Αςηόνομορ Οπγανιζμόρ Δπγαηικήρ Καηοικίαρ, ν νπνίνο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, η εποπηεία και ο έλεγσορ αςηού ανήκοςν ζηον Υποςπγό Επγαζίαρ και ο οποίορ έσει ωρ ζκοπό ηην «παποσή καηοικίαρ επί αςηοηελούρ οικοδομήρ ή επί οπόθοιρ οικοδομήρ, ή διαμεπίζμαηορ οπόθος ειρ επγάηαρ και ςπαλλήλοςρ ζςνδεομένοςρ μεηά ηων επγοδοηών δια ζσέζεωρ εξηπηημένηρ επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος ωρ και ςπαλλήλων νομικών πποζώπων δημοζίος δικαίος, εθ όζον δεν κέκηηνηαι ούηοι ή η ζύζςγορ αςηών ιδιόκηηηον ηοιαύηην». Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α ) νξίζζεθε φηη: «1. ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κεηαθέξεηαη ε επνπηεία: α. β. Απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο: ηνπ ΟΔΚ (λ.δ. 2963/1954, Α 195)». 3

4 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4046/2012 (ΦΔΚ 28 Α ) θαηαξγήζεθε, απφ , ην λ.π.δ.δ. κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο». Με ηηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 7/2012 (ΦΔΚ 39 Α ) νξίζζεθε ζην άξζξν 1 φηη: «1. Καηά ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαξγνχκελσλ απφ , κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4046/2012 φπσο ηζρχεη, ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο (ΟΔΔ)» θαη «Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ)», ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, νξίδεηαη πξνζσξηλή εληαία Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, Η ζεηεία ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ιήγεη ηελ », ζην άξζξν 2 φηη: «1. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ κεηαθέξνληαη θαη αζθνχληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ», θαη ζην άξζξν 3 φηη: «Οη πφξνη, ηα ήδε ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη θάζε έζνδν ησλ δχν θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηελ επσλπκία «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο» κε δηνηθεηηθή, ινγηζηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ παξνχζα ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Νέα πξνγξάκκαηα θαη παξνρέο δελ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ, εθηφο ησλ ελ εμειίμεη ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ». Με ηηο δηαηάμεηο ησλ απφ θαη Πξάμεσλ Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 188 Α θαη ΦΔΚ 256 Α ), νη νπνίεο θπξψζεθαλ κε ην Ν. 4116/2013 (ΦΔΚ 25 Α ) θαη ην Ν. 4147/2013 (ΦΔΚ 98 Α ) αληίζηνηρα, παξαηάζεθε δηαδνρηθά ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο έσο ηηο θαη ηηο αληίζηνηρα. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α / ) νξίζζεθε ζην άξζξν 34 φηη: «13. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. αλαηίζεληαη ζηηο πθηζηάκελεο ππεξεζηαθέο δνκέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. νη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ αλαιεθζέλησλ ηερληθψλ έξγσλ ησλ θαηαξγεζέλησλ νξγαληζκψλ Δζηίαο θαη Καηνηθίαο, θαζψο θαη φιεο νη ελέξγεηεο παξαρψξεζεο ησλ θαηνηθηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ε ζχληαμε ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ απηψλ», θαη ζην άξζξν 35 φηη: «1. Ο Ο.Α.Δ.Γ. καθίζηαηαι καθολικόρ διάδοσορ θαη ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξγεζέλησλ απφ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4046/2012, φπσο ηζρχεη, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηηο επσλπκίεο Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο (Ο.Δ.Δ.) θαη Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.). Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ιήγεη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΤ 7/ (Α 39). Οη πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζεσξνχληαη λφκηκεο». Μέρξη ην ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ έρεη εθδνζεί αθφκε ε αλσηέξσ πξνβιεπφκελε, απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4144/2013, απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 4

5 πεξί αλάζεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχζε ν Ο.Δ.Κ., έσο ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ 116 Α ) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» νξίδεηαη ζην άξζξν 57, κε ηίηιν: «Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ λέεο εξγαζίεο», φηη: «1. 3. Με ηα πνζά ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ (απξφβιεπηα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαιχπηνληαη ηδίσο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Γηα ηε δηάζεζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ ζπληάζζεηαη Α.Π.Δ. πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ Οη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ θαη ηα Πξσηφθνιια Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ ζπληάζζνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αλάδνρν αλεπηθχιαθηα ή κε επηθχιαμε. Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ θαη ηα πξσηφθνιια λέσλ ηηκψλ εγθξίλνληαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη καδί κε ηελ ηπρφλ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ, ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε γηα ηελ αλάγθε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ησλ ηηκψλ θαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Αλ έρεη ππνβιεζεί έλζηαζε δηαηππψλεηαη θαη ε γλψκε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ζην πεξηερφκελν ηεο έλζηαζεο απηήο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ γηα επίιπζε ηεο ηπρφλ δηαθνξάο». 5

6 Γ. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ ηελ ππφ εμέηαζε θαηαγγειία αλαθέξεηαη φηη δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο νηθηζηέο ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ σηήξαο Σξηθάισλ αλαληηζηνηρία, αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζην ήδε παξαδνζέλ έξγν ηεο σο άλσ εξγνιαβίαο ηνπ Ο.Δ.Κ., ζηα εμήο ζεκεία: 1. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ραιθνζσιήλσλ ησλ ελδνδαπέδησλ ζσιελψζεσλ ζέξκαλζεο απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο. 2. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο κεηαιιηθήο δεμακελήο πεηξειαίνπ απφ δχν πιαζηηθέο. 3. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ καξκάξσλ ζηα δάπεδα θαζηζηηθνχ θνπδίλαο δηαδξφκνπ απφ πιαθίδηα. 4. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζεηξάο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ απφ άιιε επηειέζηεξεο αμίαο. 5. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ καζίθ δηαηνκή θηγθιηδσκάησλ ζηνπο εμψζηεο απφ ζηξαληδαξηζηή δηαηνκή. 6. Έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ζνπεδηθφ μχιν εζσηεξηθψλ ζπξψλ απφ βηνκεραληθέο επηεινχο θαηαζθεπήο 7. Καηαζθεπάζζεθε ζηνπο δξφκνπο ηνπ νηθηζκνχ αζθαιηνηάπεηαο κηθξφηεξνπ απφ ην πξνβιεπφκελν πάρνπο θαη δελ έγηλε θαζφινπ δηάζηξσζε αληηνιηζζεηηθήο ζηξψζεο. 8. Σα ζεξκνκπφηιεξ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ είλαη πξνβιεκαηηθά. 9. Γελ έγηλε ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ γξακκαηνθηβσηίσλ. 10. Γελ πινπνηήζεθαλ νη πξνβιεπφκελνη ρψξνη άζιεζεο θαη παηδηθέο ραξέο. 11. Γελ έγηλε απφ ηνλ αλάδνρν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα ρφξηα 12. Όια ηα αλσηέξσ νδεγνχλ, θαηά ηνπο νηθηζηέο, ζηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα κεησζεί αληίζηνηρα ην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ γηα ηελ εμφθιεζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: Ο Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο, κε ηελ ππ αξηζκ /30/ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο, θάιεζε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε 6

7 αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «Αλέγεξζε νηθηζκνχ 184 θαηνηθηψλ ζε δηψξνθα θηήξηα ηχπσλ 2.51, 2.52, 2.53 & 2.55, κηαο αίζνπζαο ζπγθεληξψζεσλ θαη 2 θαηαζηεκάησλ ηχπνπ 2.85 κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα έξγα ππνδνκήο θαη δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ (νδνπνηία, δίθηπα χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ειεθηξνθσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θιπ) ζηα Σξίθαια ηνπ λνκνχ ΣΡΙΚΑΛΩΝ κε ηελ επσλπκία «ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ)». Ο δηαγσληζκφο δηεμήρζε ζηηο θαη αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαδείρζεθε ε «ΙΑΜΚΑ ΔΒΗΔΚ Α.Δ.», ε νπνία πξνζέθεξε κέζε ηεθκαξηή έθπσζε 14,70%. Η ζρεηηθή ζχκβαζε, χςνπο ,00 (πξν Φ.Π.Α.), ππνγξάθεθε ζηηο Όπσο νξηδφηαλ ζην άξζξν 16 ηεο σο άλσ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαζνξηδφηαλ σο εμήο: 1. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 2. Σν Έληππν Πξνζθνξάο 3. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β απηήο 5. Η Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή 6. Η Σερληθή Πεξηγξαθή Έξγσλ Ο.Δ.Κ. 7. Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο Έξγσλ Ο.Δ.Κ. 8. Σν Υξνλνδηάγξακκα Έξγνπ 9. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 10. Η Σερληθή Μειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 11. Οη αλαθεξφκελεο ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Αλαιχζεηο Σηκψλ Καηά ηελ εμέιημε ηεο εξγνιαβίαο πξνέθπςε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαζψο, κε ηελ ππ αξηζκ. 21/ (ζέκα 5 ν ) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Κ., εγθξίζεθε ε πεξηθνπή ηεο θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ ζηνίρσλ 1 ηνπ ππφςε νηθηζκνχ (θαηφπηλ απνδνρήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ πνπ αθνξνχζε ην νθεηιφκελν πνζνζηφ αληηπαξνρήο ηνπ Γήκνπ) θαη έηζη πξνρψξεζε ε αλέγεξζε 168 θαηνηθηψλ, έλαληη ησλ 184 αξρηθψο πξνβιεπνκέλσλ. ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο ζπληάρζεθαλ αξκνδίσο ηξεηο (3) Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη ηξία (3) Πξσηφθνιια Καζνξηζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο 1 ηνίρνο: αξάδα, ζεηξά 7

8 Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο ππ αξηζκ. 25/ , 20/ θαη 19/ αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Κ., θαη ππνγξάθεθε κία ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε. Με ηνλ 3 ν Α.Π.Δ. θαζνξίζζεθε ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ ζε ,48 (πξν ΦΠΑ) θαη σο πέξαο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ε Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο ειέγρνπ είραλ εγθξηζεί 88 ινγαξηαζκνί, ζπλνιηθνχ χςνπο εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ ,04, κε ππφινηπν εξγαζηψλ πξνο έγθξηζε χςνπο ,44. ε φ,ηη αθνξά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, έρεη δηελεξγεζεί ε δηνηθεηηθή παξαιαβή πξνο ρξήζε απηνχ, βάζεη ηεο ππ αξηζκ / απφθαζεο ηνπ Τπεχζπλνπ ηεο Γνκήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο πεξί ζχζηαζεο επηηξνπήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο πξνο ρξήζε, ηα νπνία έρνπλ έθηνηε ζπληαρζεί γηα θάζε δηαθξηηή θαηνηθία, αιιά εθθξεκεί ε πξνζσξηλή παξαιαβή απηνχ θαζφηη έρεη κελ ζπζηαζεί, κε ην ππ αξηζκ. 07/ (ζέκα 54 ν ) Πξαθηηθφ ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ε Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο, εθθξεκεί φκσο αθφκα ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο απφ ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή. Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία ηεο θαηαγγειίαο, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 1. Δνδοδαπέδιερ ωληνώζειρ Θέπμανζηρ ηελ παξ. Β4 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ», ζην εδάθην κε ηίηιν: «ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΩΛΗΝΩΔΩΝ», νξίδεηαη φηη: «Σα ελδνδαπέδηα θπθιψκαηα ζσιελψζεσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εχθακπηνπο ραιθνζσιήλεο επελδεδπκέλνπο κε καλδχα PVC θαη ζεξκνκνλσκέλνπο κε εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ πάρνπο 6mm, νη νπνίνη γηα ιφγνπο κεραληθήο πξνζηαζίαο ζα ηζηκεληάξνληαη επηκειψο. Οη δηάκεηξνη ησλ ραιθνζσιήλσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Φ16». ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο νξίδεηαη φηη: «Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ ηχπνπ 2.51 ησλ ηεζζάξσλ (4) θαηνηθηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ θιπ, 8

9 θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο, φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΓΣΠ Έξγσλ ΟΔΚ, ζηα ζρέδηα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ψζηε ε εγθαηάζηαζε λα είλαη έηνηκε γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία». (Όκνηα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ 2.52, 2.53 θαη 2.55 αληηζηνίρσο). ην Παξάξηεκα Β ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξαηίζεηαη γηα ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πίλαθαο πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο θηηξίσλ ηχπνπ 2.51, φπνπ γηα ηελ εξγαζία κε ηελ πεξηγξαθή: «Δχθακπηνο ραιθνζσιήλαο, επζχο ραιθνζσιήλαο, ζεξκνκφλσζε ζσιελψζεσλ, απηφκαηα εμαεξηζηηθά ζσιελψζεσλ, θιπ», ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 34 %. (Όκνίσο ππάξρεη αληίζηνηρε παξάζεζε πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.52, 2.53 θαη 2.55). Απφ ηα αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ελδνδαπέδησλ θπθισκάησλ ζσιελψζεσλ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ην εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 26 (ή Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2317/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ ζην έξγν, φπσο απηά πεξηγξάθνληαλ ζην ππ αξηζκ. 2294/ έγγξαθν ηνπ αλαδφρνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ κε θξάγκα νμπγφλνπ (νξηδφληην δίθηπν), θαηαζθεπαζηή INTERPLAST A.E., ηχπνπ Como Pex θαη πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο κειέηεο ISO 9001:2000. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. 9

10 Απφ ηνλ Μερ/γν Ηι/γν Μεραληθφ θ. Κσλ. Κνλδχιε, πξψελ ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΣΡΙΚΑΛΑ VI: ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΘΗΚΑΝ», κε εκεξνκελία ζχληαμεο Φεβξνπάξηνο 2013, ζην νπνίν επίζεο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο, αιιά πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθήο θχζεο ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζσιήλσλ απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην, αληί ησλ ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελσλ ραιθνζσιήλσλ, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελσλ ζπιιεθηνδηαλνκέσλ ζέξκαλζεο θαη ησλ εξκαξίσλ ζέξκαλζεο, έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ εθαξκνζζέλησλ πιηθψλ αλήξρεην ζε ,22 θαη ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 8.215,71 απφ απηφ πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν, κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ην νπνίν αλήξρεην ζε , Γεξαμενή Πεηπελαίος ην Κεθάιαην Γ ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, κε ηίηιν «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ», νξίδεηαη φηη: «ε θάζε ιεβεηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζεί: α) β) δ) Μηα δεμακελή πεηξειαίνπ απφ ιακαξίλα πάρνπο 3mm, κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη ζσιελψζεηο». ην Κεθάιαην Β.4.3. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ Ο.Δ.Κ., κε ηίηιν: «Σερληθή Πεξηγξαθή Δγθαηάζηαζεο Κεληξηθήο Θέξκαλζεο», νξίδεηαη φηη: «Η απνζήθεπζε ηνπ πεηξειαίνπ ζα γίλεηαη ζε κεηαιιηθή δεμακελή θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιπβδφθπιια κε φια ηα παξειθφκελα φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο». ην Κεθάιαην Γ ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ Ο.Δ.Κ., κε ηίηιν: «ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ», νξίδεηαη φηη: «Η θαηαζθεπή ηεο δεμακελήο ζα γίλεηαη απφ ραιπβδφθπιια πάρνπο 2,5 έσο 3mm (αλάινγα κε ηνλ φγθν) ζπγθνιιεηά κεηαμχ ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ DIN 6625 θαη 1045, Η δεμακελή ζα θέξεη εζσηεξηθά ηηο θαηάιιειεο εληζρχζεηο κε θαηάιιειεο δηαηνκέο απφ κνξθνζίδεξν». 10

11 ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο νξίδεηαη φηη: «Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ ηχπνπ 2.51 ησλ ηεζζάξσλ (4) θαηνηθηψλ. Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ, νξγάλσλ θιπ, θαζψο θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο, φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη ζηε ΓΣΠ Έξγσλ ΟΔΚ, ζηα ζρέδηα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ψζηε ε εγθαηάζηαζε λα είλαη έηνηκε γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία». (Όκνηα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ 2.52, 2.53 θαη 2.55 αληηζηνίρσο). ην Παξάξηεκα Β ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξαηίζεηαη γηα ην άξζξν Α.Σ. 26 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πίλαθαο πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο θηηξίσλ ηχπνπ 2.51, φπνπ γηα ηελ εξγαζία κε ηελ πεξηγξαθή: «Καπλνδφρνο θαπλαγσγφο, δεμακελή πεηξειαίνπ, βαθή απηήο, ζεξκνκφλσζε θαπλαγσγνχ,», ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 18 %. (Όκνίσο ππάξρεη αληίζηνηρε παξάζεζε πνζνζηψλ θαη απνθνπή εξγαζηψλ ζέξκαλζεο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.52, 2.53 θαη 2.55). Απφ ηα αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ πεηξειαίνπ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ην εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 26 (ή Α.Σ. 27, Α.Σ. 28 θαη Α.Σ. 29 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /1622/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ δεμακελψλ πεηξειαίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε απηέο λα ζπλνδεχνληαη κε ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο (ISO 9001:2000) θαη λα έρνπλ αλάινγε εγγχεζε γηα αζηνρία πιηθνχ απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. 11

12 Απφ ηνλ Μερ/γν Ηι/γν Μεραληθφ θ. Κσλ. Κνλδχιε, πξψελ ππάιιειν ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΣΡΙΚΑΛΑ VI: ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΘΗΚΑΝ», κε εκεξνκελία ζχληαμεο Φεβξνπάξηνο 2013, ζην νπνίν επίζεο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο, αιιά πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθήο θχζεο ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, αληί ηεο ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελεο δεμακελήο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ εθαξκνζζέλησλ πιηθψλ (πιαζηηθέο δεμακελέο) αλήξρεην ζε ,77 θαη ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 2.633,93 απφ απηφ πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν, κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα (δεμακελέο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα), ην νπνίν αλήξρεην ζε , Γάπεδα ην Κεθάιαην Α.5 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν «ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΟΙΥΩΝ ΔΠΙΣΡΩΔΙ ΓΑΠΔΓΩΝ», θαη εηδηθφηεξα ζην Τπνθεθάιαην Α.5.2., κε ηίηιν: «Δπηζηξψζεηο κε ΠΛΑΚΔ ΜΑΡΜΑΡΟΤ», νξίδεηαη φηη: «Με καξκαξφπιαθεο δηαζηξψλνληαη 1. Οη ρψξνη ππνδνρήο ησλ θαηνηθηψλ Γηάδξνκνη θαηνηθηψλ. 4. Γάπεδα θνπδηλψλ. ε πεξίπησζε εμάληιεζεο απνζεκάησλ ή κε εμαζθάιηζεο θαιήο πνηφηεηαο καξκάξσλ γηα ηελ επίζηξσζε θαζηζηηθψλ ρψξσλ, ζα επηζηξψλνληαη θεξακηθά πιαθίδηα. ηα δάπεδα ησλ θνπδηλψλ θαη ησλ δηαδξφκσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαηνηθίαο ηνπνζεηνχληαη θεξακηθά πιαθίδηα ή κάξκαξα, ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ηεο Τπεξεζίαο». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, θάλνληαο ρξήζε ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο ζηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ δηακεξηζκάησλ. 12

13 4. Κοςθώμαηα Αλοςμινίος ην Κεθάιαην Α.6.1 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ», νξίδεηαη φηη: «Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο δηαηνκέο πξέπεη λα έρνπλ πάρνο ηνηρσκάησλ ηνπιάρηζηνλ 1,6 mm θαη λα είλαη «ηζνδχλακνπ ηχπνπ» ζεηξάο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αλνίγκαηνο: 2200 ηεο ΒΙΟΥΑΛΚΟ ή GLK ηεο TECHNAL 2300 ηεο ΒΙΟΥΑΛΚΟ ή «PL» ηεο TECHNAL ή άιισλ ηζνδχλακσλ ηχπσλ - ίδηνπ βάξνπο ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζχλζεζε ησλ πξνθίι, ε ζηήξημε, ε ζηεγαλνπνίεζε, ε αλάξηεζε, ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αζθάιηζε ηνπ θάζε θνπθψκαηνο ζα δηέπνληαη απφ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (πξνηππνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ ή θαηά ηνπο φξνπο άιισλ νξγαληζκψλ πξνηππνπνίεζεο, δηεζλνχο αλαγλψξηζεο). Σα ζπζηήκαηα ησλ θνπθσκάησλ θαηά ηελ πξνζαγσγή θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ πνηφηεηαο. Οη παινπίλαθεο (πάρνπο 5 mm) ή ηα δηπιά ηδάκηα (πάρνπο 22 mm) ησλ θχιισλ ησλ θνπθσκάησλ ζα ηνπνζεηνχληαη κε αλνρέο ζπζηνινδηαζηνιψλ: σο πξνο ηα πιάηε ± 3 mm θαη σο πξνο ην πάρνο ± 0,3 mm», ζην δε Κεθάιαην Α.9.3. απηήο, κε ηίηιν: «Γηπιά ηδάκηα», νξίδεηαη φηη: «ε εμσηεξηθά θνπθψκαηα ησλ θηηξίσλ ηνπνζεηνχληαη δηπινί παινπίλαθεο (ζπλήζσο 2x5 mm ή ζε πεξηπηψζεηο απνθπγήο ζπληνληζκνχ- 5+6=11 mm) βηνκεραληθήο παξαγσγήο, κε ελδηάκεζν θελφ εγθισβηζκέλνπ μεξνχ αέξα- εχξνπο 12 mm, δηπιήο ζθξάγηζεο, ζε πιαίζην ζηεξέσζεο (ζπλαξκνιφγεζε κε εηδηθέο κεηαιιηθέο γσλίεο ή κε ζπγθφιιεζε) profil αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλνπ ράιπβα (κέζνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο πεξίπνπ 26 Kg/m 2 )». ην άξζξν Α.Σ. 16 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο νξίδεηαη φηη: «Αλέγεξζε ελφο δησξφθνπ θηηξίνπ ηχπνπ 2.51 ησλ ηεζζάξσλ θαηνηθηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο φπσο ιεπηνκεξψο πεξηγξάθνληαη ζηελ Γ.Σ.Π. Έξγσλ ΟΔΚ, ζηα ζρέδηα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία απφ ην θάησ κέξνο ηεο πιάθαο, νπιηζκέλεο ή κε, ηνπ δαπέδνπ ππνγείνπ, κε ην άνπιν ζθπξφδεκα (ή ηνλ μπιφηππν) πάλσ ζηνλ νπνίν δηαζηξψλεηαη ε πιάθα, ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνηρίσλ θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο γηα πιήξε ζεξκνκφλσζε θαη ζηεγάλσζε, κέρξη ηεο πςειφηεξεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ εμαηξνπκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Β ελφηεηα ηεο ΓΣΠ Έξγσλ ΟΔΚ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην θαη απνθνπή ηίκεκα ηεο αλσδνκήο εθηφο ησλ θξεαηίσλ πνδφο (πξψην θξεάηην κεηά ηελ θαηαθφξπθε ζηήιε) ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζπγθεληξσηηθά θξεάηηα αλά θηίξην θαζψο θαη ν θαηαζθεπαδφκελνο κεραλνζίθσλαο. ηελ θαη απνθνπή ηηκή ηεο αλσδνκήο, πνπ ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθά 13

14 δηακνξθνχκελε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη αλεμάξηεηα αλ ην θηίξην θαηαζθεπάδεηαη απηνηειέο ή ζε επαθή κε άιια θηίξηα (νπφηε ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο αξκνχ), δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη: α) θάζε θχζεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, β) νη εξγαζίεο ζεκειηψζεσο ζθπξνδέκαηνο πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηε ζηάζκε ζεκειίσζεο κέρξη ην θάησ κέξνο ηνπ άνπινπ ζθπξνδέκαηνο (ή ηνπ μπινηχπνπ) πάλσ ζην νπνίν δηαζηξψλεηαη ε πιάθα δαπέδνπ ππνγείνπ, γ) φιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζην θηίξην κέρξη ηε ζηάζκε ηεο εηζφδνπ (π.ρ. εμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα κε ηηο ηνηρνδνκέο, ηα επηρξίζκαηα, ηα καξκαξηθά, ηα ζηδεξνπξγηθά, ηνπο ρξσκαηηζκνχο ηνπο θιπ) θαη δ) νη πεξηκεηξηθέο δψλεο». (Όκνηα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ Α.Σ. 17, Α.Σ. 18 θαη Α.Σ. 19, ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ 2.52, 2.53 θαη 2.55 αληηζηνίρσο). Απφ ηα αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 16 (ή Α.Σ. 17, Α.Σ. 18 θαη Α.Σ. 19 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε γηα ηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηελ ηνπνζέηεζε ζεηξψλ αινπκηλίνπ ηεο ΒΙΟΥΛΑΚΟ 700 ζε ζπλδπαζκφ κε ΚΟΣΑΡΙΓΗ γηα ηα ζπξφκελα, ALBIO 108 γηα ηα αλνηγφκελα θαη ALBIO 101 γηα ηηο αλνηγφκελεο πφξηεο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε, πεξαηηέξσ, ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. Απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ θ. Κσλ. Γνχια, πξψελ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΣΡΙΚΑΛΑ VI»», άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη νη ζεηξέο ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη είραλ 14

15 εγθξηζεί απφ ην Γ ηνπ ΟΔΚ ην 2002, έρνπλ πιένλ θαηαξγεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ άιιεο θαη δεδνκέλνπ φηη δηδφηαλ απφ ηε Γεληθή Σερληθή Πεξηγξαθή ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζεηξψλ «ηζνδχλακνπ ηχπνπ», γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά ζην έξγν γηα ηα ζπξφκελα θνπθψκαηα ε ζεηξά 700 ηεο EXALCO θαη γηα ηα αλνηγφκελα θνπθψκαηα ε ζεηξά ALBIO 101 & 108 ηεο EXALCO, νη νπνίεο ζεηξέο, ζχκθσλα κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 5. Κιγκλιδώμαηα ην Κεθάιαην Α.8.1. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «Κηγθιηδψκαηα (πεξηθξάμεσλ, εμσζηψλ, θιηκαθνζηαζίσλ)» νξίδεηαη φηη: «Καηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ θαη ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο κε δηαηνκέο καζζίθ ή πιέγκα ή ζπλδπαζκφ ησλ πξνεγνπκέλσλ». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε ηελ ηνπνζέηεζε ζηνπο εμψζηεο ησλ θαηνηθηψλ θηγθιηδσκάησλ κε ζθειεηφ απφ 20Υ20Υ1,50 θνηινδνθφ κε ελίζρπζε φπνπ απαηηείηαη ηνπ πνδαξηθνχ κε ιάκα 30Υ5. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην, άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Καηαγξαθήο Πξαγκαηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Οηθηζκνχ ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ), ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 1312/1427/ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., ηα θάγθεια ησλ εμσζηψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ θαηνηθηψλ, θαηαξρήλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα αξρηηεθηνληθψλ ιεπηνκεξεηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν Α.8.1 ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 6. Δζωηεπικέρ Θύπερ Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην παξαπάλσ εδάθην γηα ηα Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ, ζην Κεθάιαην Α.6.2. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «ΔΩΣΔΡΙΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ (Ξχιηλεο πξεζζαξηζηέο & ηακπιαδσηέο πφξηεο)», νξίδεηαη φηη: «Ο ζθειεηφο ησλ πξεζζαξηζηψλ θχιισλ θαηαζθεπάδεηαη απφ «νπεδηθή» μπιεία αξίζηεο πνηφηεηαο (νξζνζηάηεο & άλσ ηξαβέξζα: δηαηνκήο 25/35 mm, θάησ 15

16 ηξαβέξζα: 25/50 mm) εληζρπφκελνπο ζηε ζηάζκε ηεο θιεηδαξηάο κε δχν ηξαβέξζεο 25/35mm. Η θαηαζθεπή νινθιεξψλεηαη κε ακθίπιεπξν πξεζζάξηζκα νιφζσκσλ θχιισλ θφληξα πιαθέ «νθνπκέ» Α πνηφηεηαο, ή MDF πάρνπο 6 mm.». Απφ ην άξζξν Α.Σ. 16 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ θαη ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ, θη φπσο επίζεο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη μερσξηζηά απνηππσκέλε ζε δηαθξηηφ άξζξν ηηκνινγίνπ ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο εζσηεξηθψλ ζπξψλ, αιιά απηή εκπεξηέρεηαη ζην ζχλνιν ην εξγαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην άξζξν Α.Σ. 16 (ή Α.Σ. 17, Α.Σ. 18 θαη Α.Σ. 19 αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ θηηξίνπ), θαζηζηψληαο έηζη δπζρεξή ηε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ζηελ πνζφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ /2588/ έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ ελέθξηλε λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα εζσηεξηθά θνπθψκαηα θάζεο θαη πφξηεο κε επέλδπζε κειακίλεο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε, πεξαηηέξσ, ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. Απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ θ. Κσλ. Γνχια, πξψελ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΣΡΙΚΑΛΑ VI»», άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε ηνπνζέηεζε πξεζζαξηζηψλ ζπξψλ ηχπνπ laminate βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο κε θάζα νβάι δηαηνκήο (θνπξκπαξηζηή) αληί ησλ μχιηλσλ πξεζζαξηζηψλ ζπξψλ έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο εκπνξίνπ κηαο ηνπνζεηεζείζαο εζσηεξηθήο ζχξαο αλήξρεην ζε 300,00 /ηεκ. θαη ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή κειέηεο κηαο εζσηεξηθήο μχιηλεο πξεζζαξηζηήο ζχξαο, πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ε νπνία αλήξρεην ζε 291,28 /ηεκ. 16

17 7. Αζθαληοηάπηηαρ ην Κεθάιαην Γ.2.3. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΣΙΚΟΙ ΣΑΠΗΣΔ», νξίδεηαη φηη: «Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο αθνινπζεί ε εμήο ζεηξά εξγαζηψλ: Καηαζθεπή ηάπεηα. α) Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο, ε νπνία εθηειείηαη κε αζθαιηφκηγκα ελ ζεξκψ πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κέζεο δηαβάζκηζεο, ηχπνπ Γ, κε ζπκππθλσκέλν πάρνο 50 ριζη., φπσο νξίδεηαη ζηελ Π.Σ.Π. Α260Β. β) Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κέζεο δηαβάζκηζεο, ηχπνπ Γ, κε ζπκππθλσκέλν πάρνο 50 ριζη., φπσο νξίδεηαη ζηελ Π.Σ.Π. Α265Β. γ) Αληηνιηζζεξή ζηξψζε, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη επί ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο θπθινθνξίαο κε ζηξψζε ζθξαγηζηηθνχ αζθαιηνπνιηνχ (Slurry seal) πάρνπο 20 ριζη., ηεο Π.Σ.Π. Α265. Η αληηνιηζζεηηθή ζηξψζε θαηαζθεπάδεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Τπεξεζία». ην Κεθάιαην Δ.5. ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε θαηηζρχεη ηεο αλσηέξσ Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «Οδνπνηία Κνηλφρξεζηνη Υψξνη», νξίδεηαη φηη: «Γηα ηελ νδνζηξσζία θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή ππφβαζεο πάρνπο 20 εθ. θαη βάζεο πάρνπο 20 εθ. απφ ζξαπζηφ πιηθφ ηεο Π.Σ.Π θαη Π.Σ.Π αληίζηνηρα, θαζψο θαη αζθαιηηθφ ηάπεηα θιεηζηήο ζχλζεζεο πάρνπο 5εθ. + 5 εθ. = 10 εθ.». ην άξζξν Α.Σ. 59 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε θαηηζρχεη ηφζν ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο φζν θαη ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, νξίδεηαη φηη: «Καηαζθεπή αζθαιηηθνχ ηάπεηα θπξίσλ νδψλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 15cm ζε ηξεηο ζηξψζεηο. Ήηνη, θαηαζθεπή πξνεπάιεηςεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα θαη ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε θαζαξή άζθαιην, θαηαζθεπή ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο πάρνπο 5cm ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α260, ζηε ζπλέρεηα ηεο ηζνπεδσηηθήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο κέζνπ πάρνπο 4cm ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α265, θαη ηέινο ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο πάρνπο 4cm κε αληηνιηζζεηηθή ζηξψζε πάρνπο 2cm ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α265, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ αδξαλψλ θαη 17

18 ινηπψλ πιηθψλ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο θαη ζηαιία 2 απηνθηλήηνπ κέρξη ηε ζέζε δηάζηξσζεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο θαη ηζνπέδσζεο γηα παξάδνζε ζε ρξήζε». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκ / έγγξαθν ηεο Γνκήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., ην νπνίν εθδφζεθε ζε απάληεζε ηνπ ππ αξηζκ / εγγξάθνπ ηνπ αλαδφρνπ, φπνπ επηζεκάλζεθαλ αζάθεηεο θαη αζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ Α.Σ. 59, ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο θαη ηεο Π.Σ.Π. Α265, θαη δεηνχληαλ πεξαηηέξσ νδεγίεο, δφζεθε ε δηεπθξηληζηηθή νδεγία ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα ζηνλ νηθηζκφ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ε αληίζηνηρε πιεξσκή λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Α.Σ. 59 ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο Μειέηεο. Η αλσηέξσ, φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ απνηππψζεθε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο εγθξηζέληεο Α.Π.Δ. ηεο εξγνιαβίαο, νχηε, πεξαηηέξσ, ζπληάρζεθε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξησλφηαλ ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε. Απφ ηνλ Πνιηηηθφ Μεραληθφ θ. Κσλ. Γνχια, πξψελ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Καηαζθεπψλ ηνπ ΟΔΚ, ζπληάρζεθε γηα ηελ ππφςε εξγνιαβία ηεχρνο κε ηίηιν: «ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΣΡΙΚΑΛΑ VI»», άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, ζην νπνίν φκσο δελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνζζείζαο ηξνπνπνίεζεο αιιά πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νηθνλνκηθήο θχζεο ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή, αληί ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Α.Σ. 59 ηξφπνπ θαηαζθεπήο, έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», θαζφηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ εθαξκνζζέληνο ηξφπνπ θαηαζθεπήο αλήξρεην ζε 16,18 /m 2, θαη ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 1,18 /m 2 απφ απηφ πνπ πηζηνπνηήζεθε ζηνλ αλάδνρν, κε βάζε ηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα, ην νπνίν αλήξρεην ζε 15,00 /m 2. 2 ηαιία: λεθξφο ρξφλνο κεραλήκαηνο κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζίαο ηνπ. 18

19 8. Θεπμομπόιλεπ ην Κεθάιαην Γ ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, κε ηίηιν «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ», νξίδεηαη φηη: «ε θάζε ιεβεηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζεί: α) Έλαο ιέβεηαο ραιχβδηλνο, αληαπνθξηλφκελνο ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Η ζεξκηθή ηζρχο ησλ ιεβήησλ, νη νπνίνη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ιεβεηνζηάζηα θαη νη δηαζηάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ θαπλνδφρσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην, άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Καηαγξαθήο Πξαγκαηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Οηθηζκνχ ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ), ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 1312/1427/ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., πξάγκαηη δηαπηζηψζεθαλ πξνβιήκαηα ζε νξηζκέλα δηακεξίζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηηο βαιβίδεο αζθαιείαο νη νπνίεο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ αξκφδην ζπλεξγείν ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3669/2008, ν «αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή», νπφηε νη ηπρφλ αζηνρίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ ή ζα επηζεκαλζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη θαη νθείιεηαη λα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν, έσο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 9. Γπαμμαηοκιβώηια ην Κεθάιαην Α.8.4. ηεο Γεληθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Έξγσλ ΟΔΚ, κε ηίηιν: «Γξακκαηνθηβψηηα, θαιχςεηο αξκψλ θηηξίσλ, θιπ», νξίδεηαη φηη: «Με θχιια ιακαξίλαο ηνπ 1mm (είηε γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο, είηε πιαζηηθνπνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε) θαηαζθεπάδνληαη: Σα γξακκαηνθηβψηηα (ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο 18x25) γηα ηηο αληίζηνηρεο ηδηνθηεζίεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο». Όπσο πξνθχπηεη απφ ην, άλεπ εκεξνκελίαο ζχληαμεο, Πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο Καηαγξαθήο Πξαγκαηηθψλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Οηθηζκνχ ΣΡΙΚΑΛΑ VI (ΩΣΗΡΑ), ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 1312/1427/ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 19

20 Πξνζσξηλήο Δληαίαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Δ.Κ., δελ έρεη γίλεη ε ηνπνζέηεζε γξακκαηνθηβσηίσλ ζηηο εηζφδνπο ησλ θαηνηθηψλ. Ωο αηηία ηεο κε ηνπνζέηεζεο αλαθέξεηαη ην φηη ηα ΔΛ.ΣΑ δελ πξαγκαηνπνηνχλ αζηηθή δηαλνκή ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη δεηεζεί απφ ηα ΔΛ.ΣΑ. λα ηνπνζεηήζνπλ γξακκαηνζπξίδεο ζηελ πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ, θάηη φκσο πνπ δελ έρεη ζπκβεί ιφγσ κε δηαζέζηκσλ ζρεηηθψλ γξακκαηνζπξίδσλ απφ ηα ΔΛ.ΣΑ.. ην σο άλσ Πφξηζκα αλαθέξεηαη πξνθνξηθή δέζκεπζε εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο λα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ γξακκαηνθηβσηίσλ, εθφζνλ ηειηθά δελ θέξεη απνηέιεζκα ε πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο ηαρπδξνκηθψλ ζπξίδσλ, ηελ νπνία επηδηψθνπλ νη θάηνηθνη, απφ ηα ΔΛ.ΣΑ.. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3669/2008, ν «αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή», νπφηε ε ππφςε έιιεηςε γξακκαηνθηβσηίσλ δχλαηαη θαη νθείιεηαη λα απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν, έσο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 10. Υώποι Άθληζηρ Παιδικέρ Υαπέρ ην Κεθάιαην Γ.3. ηνπ Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ Ο.Δ.Κ., κε ηίηιν: «ΠΑΙΓΙΚΔ ΥΑΡΔ ΓΗΠΔΓΑ ΑΘΛΟΠΑΙΓΙΩΝ», νξίδεηαη φηη: «ηα έξγα ΤΠΟΓΟΜΗ πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΜΟΡΦΩΔΙ ησλ ρψξσλ φπνπ πξνβιέπνληαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εθγχκλαζε-ςπραγσγία ησλ νηθηζηψλ (παηδηθέο ραξέο θαη γήπεδα) θαζψο θαη ν ΣΟΙΥΔΙΩΓΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ. Οη πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ ηνλ αλάδνρν εξγαζίεο είλαη: 3.1. Δγθηβσηηζκνί 3.2. Δπηπέδσζε 3.3. Πεξίθξαμε θαη χδξεπζε ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε Δμνπιηζκφο ζχκθσλα κε ηελ Δηδηθή Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη θαιαηζζεζίαο πνπ ηίζεληαη γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ. Ο εγθαζηζηάκελνο «ζηνηρεηψδεο εμνπιηζκφο» ζηηο παηδηθέο ραξέο πνπ κέιιεηαη λα εκπινπηηζζεί απφ ηνλ νηθείν Γήκν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ α) ΣΡΑΜΠΑΛΑ γηα παηδηά 4-8 εηψλ. β) ΣΟΤΛΗΘΡΑ γηα παηδηά 3-6 εηψλ. γ) ΚΟΤΝΙΑ γηα παηδηά 5-12 εηψλ. δ) ΚΑΜΜΑ κε άκκν ζαιάζζεο θαη 20

21 δχν παγθάθηα. Σα ζρέδηα θα ε εηδηθή πεξηγξαθή είλαη αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο». Όπσο πξνθχπηεη, φκσο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο ππφςε εξγνιαβίαο, ζε θαλέλα ζεκείν απηψλ δελ γίλεηαη κλεία γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα δηακφξθσζεο ρψξσλ άζιεζεο θαη παηδηθψλ ραξψλ, νπφηε δελ δεκηνπξγείηαη αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ζηνλ αλάδνρν ηεο ππφςε εξγνιαβίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ρψξσλ. 11. Καθαπιζμόρ Υώπος ην Παξάξηεκα Β ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ παξαηίζεηαη γηα ην άξζξν Α.Σ. 16 ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πίλαθαο πνζνζηψλ ζηαδηαθήο θαηαβνιήο θαη απνθνπή ηηκήκαηνο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.51, φπνπ γηα ηηο ινηπέο εξγαζίεο ππάξρεη ε πεξηγξαθή: «Μεξεκέηηα, απνκάθξπλζε αρξήζησλ πιηθψλ, θαζαξηζκφο θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ θηηξίνπ έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία», ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 0,99%. (Όκνίσο ππάξρεη αληίζηνηρε παξάζεζε πνζνζηψλ ζηαδηαθήο θαηαβνιήο θαη απνθνπή ηηκήκαηνο γηα ηα θηίξηα ηχπνπ 2.52, 2.53 θαη 2.55) Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα θαζαξηζκφ κφλν ηνπ θηηξίνπ πξηλ ηελ παξάδνζή ηνπ θαη δελ γίλεηαη πνπζελά κλεία γηα αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζπλερνχο θαζαξηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απφ ηα ρφξηα. 12. Κόζηορ Καηαζκεςήρ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηεο ππ αξηζκ / Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 867 Β ), πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ γηα ηελ έθδνζε παξαρσξεηεξίσλ ζε δηθαηνχρνπο θαηνηθηψλ θαη δηακεξηζκάησλ απφ ηνλ ΟΔΚ, νξίδεηαη φηη: «3. Η ρξενχκελε αμία ηεο παξαρσξνχκελεο θαηνηθίαο θαζνξίδεηαη αλά η.κ. ζαλ άζξνηζκα ησλ θαησηέξσ ηηκψλ: α) Σνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ θαηνηθηψλ ησλ έξγσλ ηνπ Ο.Δ.Κ. ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα πνπ είραλ απνπεξαησζεί ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ εθείλν ηεο νξηζηηθήο παξαρψξεζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηειεπηαίν ινγαξηαζκφ πνπ ζπληάρζεθε γηα θάζε έξγν κέρξη ηεο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ 21

22 απηνχ θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο γηα θάζε παξαρσξνχκελε θαηνηθία, ζηελ πξνζκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ θαηνηθηψλ ζα πξνζηίζεηαη θαη ην 20% ηεο επηθάλεηαο ησλ παξαρσξνχκελσλ ππνγείσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. β) Σεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ αλεγκέλεο αλά η.κ. θαηνηθίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ, γηα κελ ηηο πεξηνρέο πνπ ηζρχεη ν αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ βάζεη ησλ ηηκψλ ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ, γηα δε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο απφ εθηίκεζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. γ) Σνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ππνδνκήο, ήηνη εμσηεξηθψλ δηθηχσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο θιπ. θαζψο θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ νηθηζκνχ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ζαλ πνζνζηφ 10% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ θαηνηθηψλ ηεο πεξίπησζεο (α). Σν ηίκεκα αλά η.κ. θαηνηθίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πην πάλσ άζξνηζκα εγθξίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε νηθηζκφ απφ ην Γ.. ηνπ Ο.Δ.Κ., ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο νηθηζκνχο θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα κεηψζεη ην ηκήκα ηεο πεξίπησζεο (γ) θαηά έλα πνζνζηφ ή θαη εμ νινθιήξνπ». Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ην πνζφ πνπ ηειηθψο θαινχληαη λα θαηαβάινπλ νη δηθαηνχρνη θαηνηθηψλ θαη δηακεξηζκάησλ ηνπ ΟΔΚ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαηνηθίαο ηνπο είλαη αλεμάξηεην ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγνιαβίαο, κέζσ ηεο νπνίαο πινπνηήζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε θαηνηθία ηνπο. Σν αλσηέξσ πνζφ, πνπ ηειηθά ρξεψλεηαη ζε θάζε δηθαηνχρν, πξνθχπηεη ζε ζπλάξηεζε κε ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ησλ θηηξίσλ θαηνηθηψλ ηνπ ΟΔΚ, ηα νπνία έρνπλ απνπεξαησζεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν ζπληειείηαη ε νξηζηηθή παξαρψξεζε ηεο θαηνηθίαο ζηνλ δηθαηνχρν απηήο. 22

23 Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ / Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 867 Β ), ε ρξενχκελε αμία ηεο παξαρσξνχκελεο θαηνηθίαο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΟΔΚ θαζνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο ζπληειεζηέο, νπφηε, θαη ππφ ηελ εθδνρή αθφκε φηη ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο ηνπ ΟΔΚ απνδεηθλπφηαλ ρακειφηεξν απφ ην ηειηθψο θαηαβιεζέλ ζηνλ αλάδνρν ηίκεκα, ε δηαθνξά απηή δελ ζα είρε θακία επίπησζε ζην πξνζδηνξηδφκελν πνζφ πνπ θαινχληαη ηειηθψο λα θαηαβάινπλ νη δηθαηνχρνη ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ΟΔΚ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ θφζηνπο ηεο κεηαβηβαζζείζαο ζε απηνχο θαηνηθίαο. Δμάιινπ, απφ ην ζχλνιν ησλ δηαπηζηψζεσλ ζπλάγεηαη φηη δελ πξνθχπηνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ζηεξίδνπλ ηε βαζηκφηεηα ηεο θαηαγγειίαο γηα χπαξμε ζνβαξήο αλαληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζην ήδε παξαδνζέλ έξγν ηεο ππφςε εξγνιαβίαο ηνπ Ο.Δ.Κ., ε νπνία (αλαληηζηνηρία) ζα νδεγνχζε ζε κεησκέλε θαηαζθεπαζηηθή αμία ησλ θαηνηθηψλ ηνπ νηθηζκνχ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ σηήξαο (Ννκνχ Σξηθάισλ). Γηαπηζηψζεθε, φκσο, ε κε ηήξεζε, απφ πιεπξάο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο, νξηζκέλσλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο δεκνζίνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (ζσιελψζεηο ζέξκαλζεο, δεμακελέο πεηξειαίνπ, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, εζσηεξηθέο ζχξεο, αζθαιηνηάπεηαο), απνθαζίζζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη ε ελζσκάησζε ζην έξγν λέσλ πιηθψλ ή ε εθαξκνγή λεφηεξσλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο πνπ δελ πξνβιέπνληαλ απφ ηηο ηζρχνπζεο, θαηά ην ρξφλν ηεο πξνθήξπμεο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΟΔΚ. Αληί φκσο λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πεξίπησζε λέσλ εξγαζηψλ (Ν. 3669/2008), απηέο πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εληνιψλ ηνπ ΟΔΚ, δίρσο, φκσο, αθελφο λα έρεη πξνεγεζεί ζχληαμε ζρεηηθήο αηηηνινγηθήο έθζεζεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ θαη, αθεηέξνπ, λα έρεη ζπληαρζεί θαη εγθξηζεί Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ. Αληίζεηα, ε επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνέβε εθ ησλ πζηέξσλ ζηε ζχληαμε ελφο ηεχρνπο αλάιπζεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο 23

24 αλάκεζα ζηα ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελα θαη ζηα ηειηθψο θαηαζθεπαζκέλα, κε ην ζπκπέξαζκα φηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», κε κφλν θξηηήξην ηε κε αχμεζε ηνπ θφζηνπο. Δ. ΤΣΑΗ Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ππνλνηψλ κε ρξεζηήο δηαρείξηζεο, ε επηβιέπνπζα ππεξεζία, ζε θάζε πεξίπησζε χπαξμεο απμνκεηψζεσλ εξγαζηψλ ή λέσλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη λα αθνινπζεί πηζηά θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Θα πξέπεη δειαδή, γηα λα απνθεχγεηαη ε αλαδξνκηθή θαη πξνβιεκαηηθή πξνζπάζεηα απφδεημεο φηη ε φιε δηαδηθαζία έγηλε «επ σθειεία ηνπ έξγνπ», πξψηα λα ζπληάζζεηαη ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη απηή θαζ απηή ε αλάγθε πινπνίεζεο ησλ φπνησλ ηξνπνπνηήζεσλ (ιφγσ π.ρ. εθαξκνγήο λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ), ε νπνία ζα αθνινπζείηαη απφ ηε ζχληαμε (απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) θαη έγθξηζε (απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή) Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη, θαηφπηλ, λα δίδεηαη ζρεηηθή εληνιή ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπκβαηηθψο πξνβιεπφκελεο. 24

25 Σ. ΠΡΟΣΑΔΙ Η παξνχζα έθζεζε λα απνζηαιεί ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), σο θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.), πξνθεηκέλνπ: λα ιάβεη ππφςε ηα κλεκνλεπφκελα ζηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έγθαηξεο ζχληαμεο Α.Π.Δ., ψζηε λα γίλεηαη εθαξκνγή απηψλ ζηηο ελ εμειίμεη θαη ζηηο κειινληηθέο εξγνιαβίεο, λα εμεηάζεη, γηα κειινληηθέο πξνθεξχμεηο, ην πξφζθνξν ηεο αληηθαηάζηαζεο νξηζκέλσλ άξζξσλ ηηκνινγίσλ φπνπ πξνβιέπεηαη θαη απνθνπή ηίκεκα γηα εθηέιεζε πιεζψξαο δηαθξηηψλ εξγαζηψλ (φπσο π.ρ. ην Α.Σ. 16 ηεο ππφςε εξγνιαβίαο φπνπ πεξηιακβάλεη ζε έλα κφλν άξζξν φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ αλέγεξζε ελφο δησξφθνπ θηηξίνπ) απφ ζεηξά αλαιπηηθφηεξσλ άξζξσλ ηηκνινγίνπ γηα θάζε κία απφ ηηο δηαθξηηέο εξγαζίεο πνπ απαξηίδνπλ ηε ζπλνιηθή εξγαζία (φπσο π.ρ. ε αλέγεξζε ελφο θηηξίνπ), ψζηε έηζη λα θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε, θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε δηαρείξηζε απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία ησλ ηπρφλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα απμνκεηψζεηο πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ θαη λέεο εξγαζίεο, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηελ Δπηηξνπή Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηεο ππφςε εξγνιαβίαο (φηαλ απηή ζπζηαζεί), πξνθεηκέλνπ θαηά ηε θάζε ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαπηζηψζεηο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ηδίσο ζηα ζέκαηα ησλ ζεξκνκπφηιεξ θαη ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ. λα κεξηκλήζεη γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4144/2013 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, πεξί αλάζεζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχζε ν Ο.Δ.Κ., έσο ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Ο Δπιθεωπηηήρ Δλεγκηήρ Γ. Γ. Λεςηέπηρ Μακπςλάκηρ 25

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1. Ο Γήκαξρνο Σνπθιίνπ δηαθεξχζζεη ηελ κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα