Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών Οικιστικού Συγκροτήµατος µε Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών Οικιστικού Συγκροτήµατος µε Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟMEΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών Οικιστικού Συγκροτήµατος µε Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Π. Νταβέλου Επιβλέποντες : Νικόλαος Χατζηαργυρίου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ανέστης Αναστασιάδης Υ.. Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος 2009

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟMEΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών Οικιστικού Συγκροτήµατος µε Μονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Π. Νταβέλου Επιβλέπων : Νικόλαος Χατζηαργυρίου Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ανέστης Αναστασιάδης Υ.. Ε.Μ.Π Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 8 η ΙΟΥΛΙΟΥ Ν. Χατζηαργυρίου Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Σ. Παπαθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.... Σ. Καβατζά Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Αθήνα, Ιούλιος 2009

4 ... Ελένη Π.Νταβέλου ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Ελένη Π. Νταβέλου, Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος στον τοµέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Αντικείµενο της εργασίας αποτέλεσε η µελέτη της εφαρµογής των συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας στον οικιακό τοµέα. Υπεύθυνος κατά την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας ήταν ο Καθηγητής κ. Ν. Χατζηαργυρίου, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ανάθεση αυτής και τη δυνατότητα που µου δόθηκε να ασχοληθώ µε ένα τόσο ενδιαφέρον θέµα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Ανέστη Αναστασιάδη, για την άψογη συνεργασία µας, την ουσιαστική βοήθεια, την υποστήριξη και την καθοδήγηση που µου παρείχε κατά την εκπόνηση της εργασίας. Ευχαριστίες οφείλω τέλος στην οικογένειά µου, για την υποστήριξή της όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών µου. Αθήνα, Ιούλιος 2009 ΕΛΕΝΗ Π. ΝΤΑΒΕΛΟΥ

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ) είναι η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια πηγή/καύσιµο στον χώρο όπου είναι απαραίτητα. Η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας στοχεύει στην εκµετάλλευση της αποβαλλόµενης από το σύστηµα θερµότητας χωρίς την τροφοδότηση επιπλέον ποσότητας καυσίµου. Τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µπορούν να οδηγήσουν σε αξιοσηµείωτη αύξηση των ενεργειακών αποθεµάτων επιτυγχάνοντας υψηλό βαθµό απόδοσης εν συγκρίσει µε τον βαθµό απόδοσης των συµβατικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας που παράγουν ξεχωριστά θερµότητα και ηλεκτρισµό. Η παρούσα διπλωµατική εργασία περιέχει τη θεµελίωση και τις βασικές αρχές που διέπουν τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας και παρέχει τη βάση για την κατανόηση των επιλογών που σχετίζονται µε αυτή. Κύριο στόχο της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η οικονοµοτεχνική µελέτη εγκατάστασης ενός συστήµατος συµπαραγωγής σε ένα συγκρότηµα κατοικιών στην περιοχή της Αττικής, µε δεδοµένα που προσεγγίζουν την πραγµατικότητα. Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο παραθέτει τον ορισµό της συµπαραγωγής, καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις της συγκεκριµένης τεχνολογίας. επιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται µε την κατανάλωση καυσίµων, το σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας, την οικονοµία και το περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα σ ό,τι αφορά τον τοµέα της συµπαραγωγής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο. Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα προγράµµατα οικονοµικής στήριξης της συγκεκριµένης τεχνολογίας. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε τους δείκτες ενεργειακής και οικονοµικής αποδοτικότητας ενός συστήµατος συµπαραγωγής. Πιο συγκεκριµένα, παρατίθενται αρχικά οι ορισµοί βασικών παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος συµπαραγωγής και ακολουθεί η περιγραφή των κυριότερων δεικτών οικονοµικής αποδοτικότητας, οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια προκειµένου να διαπιστωθεί αν η επένδυση είναι οικονοµικά συµφέρουσα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα συστήµατα συµπαραγωγής και παρουσιάζεται η βασική δοµή τους. Συγκεκριµένα, δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων ατµοστροβίλου, αεριοστροβίλου, µε παλινδροµική µηχανή εσωτερικής καύσης, συνδυασµένου κύκλου, κύκλου βάσης Rankine, κυψελών καυσίµου, µηχανών Stirling και των τυποποιηµένων µονάδων συµπαραγωγής ( πακέτα ). Επιπρόσθετα, εξετάζεται διεξοδικά η διαφορετικότητα αυτών ως προς τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος υπολογισµού των θερµικών φορτίων στον οικιακό τοµέα και προτείνονται µέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η συµβατική λύση. Σαν συµβατική λύση θεωρούµε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο της ΕΗ και την κάλυψη των θερµικών αναγκών µε λέβητα αερίου. Προσδιορίζονται τα ωριαία προφίλ του θερµικού και του ηλεκτρικού φορτίου για διάστηµα ενός έτους και υπολογίζεται το ετήσιο ενεργειακό κόστος για τη συµβατική λύση. Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος συµπαραγωγής και εξετάζεται η παραγωγή του. Προσδιορίζεται το ετήσιο ενεργειακό κόστος στην περίπτωση εγκατάστασης µονάδας ΣΗΘ και υπολογίζεται η εξοικονόµηση. Στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζεται η οικονοµική βιωσιµότητα και δυνατότητα επένδυσης µονάδας συµπαραγωγής µε καύση φυσικού αερίου στο συγκρότηµα των κατοικιών. Με βάση την ετήσια εξοικονόµηση και το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται η περίοδος αποπληρωµής.

7 ABSTRACT Combined heat and power (CHP) is the simultaneous generation of heat and electricity from the same primary source/fuel at the site where they are needed. CHP is centred on exploitation of waste heat from the prime mover or generator driver without additional fuel firing. The combined production of mechanical or electrical and thermal energy affords remarkable energy savings and in many cases makes it possible to operate with greater efficiency when compared to a system producing heat and power separately. The present diploma thesis includes the foundation and the basic principles of the cogeneration and provides the base in order to get familiar with the options that are related to that. The main subject of this diploma thesis is the techno-economical design of the installation of a cogeneration plant in a group of residences, in the region of Attiki. More specifically, the first chapter presents the definition of cogeneration, along with the various effects of the particular technology in fuel consumption, the electricity system of the country, the economy and the surrounding environment. In the second chapter, there is the analysis of the conditions in Greece as far as the combined heat and power is concerned and a special reference in the relative legislation. Finally, there is a brief presentation of the cogeneration s support schemes. The third chapter deals with the parameters of the technical and economical efficiency of the chp units. At first there is a reference in the parameters which are related with the performance of the co-generation systems and then are mentioned the definitions of the basic economical parameters, which are going to be used afterwards in order to conclude whether the investment is worth, as far as the economical factor is concerned. In the fourth chapter there is an extent reference in the co-generation systems and their structure. All the main characteristics of steam and gas turbines, reciprocating engines, organic Rankine cycle, fuel cells, Stirling engines are mentioned and there is a thorough distinction among their operational and technical characteristics. In the fifth chapter is analyzed the way to estimate the thermal load of a residence and ways to reduce the use of energy are proposed. In the sixth chapter the conventional solution is examined. As conventional solution is regarded the coverage of the electrical needs from the local grid and the coverage of the thermal needs through a boiler which consumes natural gas. The hourly profiles of the electrical and thermal load are determined and the annual power cost of the conventional solution is estimated. The seventh chapter is involved with the process of selection of a suitable cogeneration system and the examination of it s production. The annual power cost in case of chp implementation is examined and the annual saving is estimated. The eighth chapter examines the economical viability and the potential of investment of a cogeneration plant using natural gas in the group of residences. With base the annual saving and the total cost of the investment, the pay back period is estimated.

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ i iii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίµων Επιπτώσεις στο σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας Βιοµηχανικός τοµέας Εµπορικός-κτιριακός τοµέας Αγροτικός τοµέας 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 17 Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3468/ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΘ Για επιχειρήσεις Για φυσικά πρόσωπα 34 I

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 35 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ηλεκτρικό βαθµός απόδοσης συστήµατος συµπαραγωγής Θερµικός βαθµός απόδοσης συστήµατος συµπαραγωγής Ολικός βαθµός απόδοσης συστήµατος συµπαραγωγής Λόγος θερµότητας προς ισχύ Συντελεστής διάθεσης ενέργειας Κοστολογηµένος συντελεστής διάθεσης ενέργειας Τεχνητή θερµική απόδοση Λόγος εξοικονόµησης ενέργειας καυσίµου Αυξητικός ρυθµός θερµότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τόκος και επιτόκιο Οικονοµικός κύκλος ζωής της επένδυσης Πληθωρισµός Παρούσα αξία Συντελεστής παρούσας αξίας Συντελεστής τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης Σταθερές και τρέχουσες τιµές ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθαρή παρούσα αξία Απόδοση κεφαλαίου Λόγος ωφέλειας / κόστους Έντοκη περίοδος αποπληρωµής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Ετήσιο καθαρό όφελος Ετήσιο λειτουργικό όφελος Κόστος συµβατικού τρόπου κάλυψης ηλεκτρικών και θερµικών αναγκών Κόστος λειτουργίας και συντήρησης συστήµατος συµπαραγωγής 54 II

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 55 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Συστήµατα συµπαραγωγής µε ατµοστρόβιλο αντίθλιψης Συστήµατα συµπαραγωγής µε ατµοστρόβιλο αποµάστευσης Συστήµατα συµπαραγωγής µε ατµοστρόβιλο σε κύκλο βάσης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Συστήµατα αεριοστροβίλου ανοικτού κύκλου Συστήµατα αεριοστροβίλου κλειστού κύκλου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΥΚΛΟΙ ΒΑΣΗΣ RANKINE ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ STIRLING ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΑ Συστήµατα συµπαραγωγής µικρής κλίµακας Τεχνολογίες και καύσιµα που χρησιµοποιούνται σε µικρής κλίµακας συστήµατα συµπαραγωγής Τεχνικά χαρακτηριστικά πακέτων 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 75 ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερµική αγωγιµότητα Θερµοδιαφυγή Συντελεστής θερµικής µετάβασης Θερµοπερατότητα Θερµοχωρητικότητα ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΟΓΩ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΕΡ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 86 III

11 Θερµικές ζώνες Θερµική µάζα του κτιρίου Έλεγχος εσωτερικών θερµικών κερδών/φορτίων Θερµική προστασία κελύφους 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 91 ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 6.1. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Υπολογισµός κόστους θερµικής ενέργειας Υπολογισµός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας Ετήσιο ενεργειακό κόστος για τη συµβατική περίπτωση 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ-ΜΟΝΑ Α ΣΗΘ 7.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΘ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΘ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΘ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘ Υπολογισµός κόστους θερµικής ενέργειας Υπολογισµός κόστους αγοράς πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο Υπολογισµός εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο Ετήσιο ενεργειακό κόστος συστήµατος συµπαραγωγής Κόστος επένδυσης συστήµατος συµπαραγωγής 150 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 8.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Απλή περίοδος αποπληρωµής Καθαρή παρούσα αξία 151 IV

12 Έντοκη περίοδος αποπληρωµής ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 154 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 157 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 163 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΗΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 169 V

13 Σχήµατα Αριθµός Σελίδας ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Τίτλος Σχήµατος Σχήµα Συµβατικό ενεργειακό σύστηµα Σχήµα Σύστηµα ΣΗΘ Σχήµα Σχήµα Εκποµπή χηµικών ρύπων ως συνάρτηση του βαθµού απόδοσης συστηµάτων (Πηγή ΕΣΣΗΘ) Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΣΗΘ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Πηγή Cogen Europe) Σχήµα Αδειοδοτική διαδικασία Εικόνα Κατηγοριοποίηση γεωγραφικών περιοχών Σχήµα 3.1.α Σχήµα 3.1.β 35 Συµβατικός σταθµός 35 Σταθµός συµπαραγωγής Σχήµα Συµπαραγωγή και ξεχωριστή παραγωγή ενέργειας Σχήµα Αυξητικός ρυθµός θερµότητας για σταθµό συµπαραγωγής Σχήµα Σύστηµα συµπαραγωγής µε ατµοστρόβιλο αντίθλιψης Σχήµα Σύστηµα συµπαραγωγής µε ατµοστρόβιλο αποµάστευσης Σχήµα Σύστηµα συµπαραγωγής µε κύκλο βάσης ατµού Σχήµα Σχήµα Σχήµα Σχήµα Σχήµα Σχήµα Σχήµατα Σύστηµα συµπαραγωγής µε αεριοστρόβιλο ανοικτού κύκλου Σύστηµα συµπαραγωγής µε αεριοστρόβιλο κλειστού κύκλου Σύστηµα συµπαραγωγής µε παλινδροµική µηχανή εσωτερικής καύσης Σύστηµα συµπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ατµοστρόβιλο αντίθλιψης Τυποποιηµένη µονάδα συµπαραγωγής Fiat TOTEM 15kW Κατανοµή ηµερήσιου φορτίου για θέρµανση νερού χρήσης Ηµερήσιες χρονολογικές καµπύλες θερµικού φορτίου σε (kwh) Σχήµα Μηνιαίο θερµικό φορτίο σε (kwh) Σχήµα Σχήµατα Κατανοµή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά της Ελλάδας (στοιχεία ΚΑΠΕ) Ηµερήσιες χρονολογικές καµπύλες φορτίου µεσαίας κατανάλωσης σε (Wh) i

14 Σχήµατα Σχήµα Σχήµα Σχήµα Ηµερήσιες χρονολογικές καµπύλες φορτίου µεγάλης κατανάλωσης σε (Wh) Μηνιαίο ηλεκτρικό φορτίο µεσαίας κατανάλωσης σε (kwh) Μηνιαίο ηλεκτρικό φορτίο µεγάλης κατανάλωσης σε (kwh) Κατανοµή ετήσιου λειτουργικού κόστους για συµβατική λύση Σχήµα Ετήσια καµπύλη διάρκειας θερµικού φορτίου Σχήµα Ετήσια καµπύλη διάρκειας θερµικού φορτίου, διαστασιολόγηση ΣΗΘ Σχήµα ιάγραµµα P-V ενός κύκλου Otto Σχήµα Σχήµα Σχήµα Σχήµα Χαρακτηριστική P-Q συσχέτισης παραγόµενης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τη µονάδα ΣΗΘ Εν σειρά σύνδεση συστήµατος ΣΗΘ στο σύστηµα θέρµανσης Παράλληλη σύνδεση συστήµατος ΣΗΘ στο σύστηµα θέρµανσης Συνεισφορά λέβητα και ΣΗΘ στο µηνιαίο θερµικό φορτίο Σχήµα Συνεισφορά λέβητα και ΣΗΘ στο ετήσιο θερµικό φορτίο Σχήµα Σχήµα Συνεισφορά δικτύου ΕΗ και ΣΗΘ στο µηνιαίο ηλεκτρικό φορτίο Συνεισφορά δικτύου ΕΗ και ΣΗΘ στο ετήσιο ηλεκτρικό φορτίο ii

15 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακες Πίνακας 1.1 Πίνακας 2.1 Πίνακες Πίνακας 2.5 Πίνακας 2.6 Πίνακας 2.7 Πίνακας 2.8 Πίνακας 4.1 Πίνακας 5.1 Πίνακας 5.2 Πίνακας 6.1 Πίνακας 6.2 Πίνακας 6.3 Πίνακας 6.4 Πίνακας 6.5 Πίνακες 6.6 Πίνακες 6.7 Πίνακες 6.8 Πίνακας 6.9 Πίνακας 7.1 Πίνακας 7.2 Πίνακας 7.3 Αριθµός Σελίδας Τίτλος Πίνακα Θερµική ισχύς συστηµάτων τηλεθέρµανσης ελληνικών πόλεων. ΣΗΘ στην Ελλάδα µέχρι τη δεκαετία του 90 (χωρίς ΦΑ), Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ΣΗΘ στην Ελλάδα µετά τη δεκαετία του 90 έως τον Απρίλιο του 2006 ΣΗΘ στην Ελλάδα µετά τη δεκαετία του 90,γνωστά έργα υπό εφαρµογή Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγούς και αυτοπαραγωγούς Κατηγορία επιχείρησης-περιοχής σύµφωνα µε τον αναπτυξιακό Νόµο 33 Κατάταξη εταιρειών σε κατηγορίες 73 Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών συµπαραγωγικών µονάδων 79 Τυπικές τιµές θερµοπερατότητας για τοίχους και οροφές 79 Θερµοπερατότητες τυπικών ανοιγµάτων 94 Ωριαίο ολικό θερµικό φορτίο συγκροτήµατος για θέρµανση χώρων και νερό χρήσης Q 99 Ωριαία µεσαία ηλεκτρική κατανάλωση σε (Wh) 102 Ωριαία µεγάλη ηλεκτρική κατανάλωση σε (Wh) 108 Στοιχεία τιµολογίου Οικιακού τοµέα της ΕΠΑ 109 Ετήσιο κόστος θερµικής ενέργειας στη συµβατική περίπτωση Στοιχεία τιµολογίου Γ1 και Γ1Ν της ΕΗ Ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στη συµβατική περίπτωση για µεσαία κατανάλωση Ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση αναφοράς για µεγάλη κατανάλωση 115 Ετήσιο κόστος ενέργειας στην περίπτωση αναφοράς 126 Παραγωγή chp για το µήνα Ιανουάριο 127 Παραγωγή chp για το µήνα Φεβρουάριο 128 Παραγωγή chp για το µήνα Μάρτιο ολ iii

16 Πίνακας 7.4 Πίνακας 7.5 Πίνακας 7.6 Πίνακας 7.7 Πίνακας 7.8 Πίνακας 7.9 Πίνακας 7.10 Πίνακας 7.11 Πίνακας 7.12 Πίνακας 7.13 Πίνακας 7.14 Πίνακας 7.15 Πίνακας 7.16 Πίνακας 7.17 Πίνακας 7.18 Πίνακας 7.19 Πίνακας 7.20 Πίνακας 7.21 Πίνακας 7.22 Πίνακας 7.23 Πίνακας 7.24 Πίνακας 7.25 Πίνακας 7.26 Πίνακας Παραγωγή chp για το µήνα Απρίλιο 130 Παραγωγή chp για το µήνα Μάιο 131 Παραγωγή chp για το µήνα Ιούνιο 132 Παραγωγή chp για το µήνα Ιούλιο 133 Παραγωγή chp για το µήνα Αύγουστο 134 Παραγωγή chp για το µήνα Σεπτέµβριο 135 Παραγωγή chp για το µήνα Οκτώβριο 136 Παραγωγή chp για το µήνα Νοέµβριο 137 Παραγωγή chp για το µήνα εκέµβριο 138 Θερµότητα από τη µονάδα ΣΗΘ σε kwh 138 Θερµότητα από λέβητα σε kwh 140 Ηλεκτρισµός από τη µονάδα ΣΗΘ σε kwh 140 Ηλεκτρισµός από το δίκτυο σε kwh 141 Ηλεκτρισµός προς πώληση στο δίκτυο σε kwh 143 Μηνιαία κατανάλωση µονάδας ΣΗΘ και λέβητα σε (kwh) Ετήσιο κόστος για την κάλυψη των θερµικών αναγκών µε µονάδα ΣΗΘ Ποσοστό µεσαίας κατανάλωσης επί της συνολικής κατανάλωσης του συγκροτήµατος Ποσοστό µεγάλης κατανάλωσης επί της συνολικής κατανάλωσης του συγκροτήµατος Μεσαία κατανάλωση µετά την εγκατάσταση µονάδας ΣΗΘ σε (kwh) Μεγάλη κατανάλωση µετά την εγκατάσταση µονάδας ΣΗΘ σε (kwh) Ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για µεσαία κατανάλωση µε ΣΗΘ Ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για µεγάλη κατανάλωση µε ΣΗΘ 150 Ετήσιο κόστος λειτουργίας ΣΗΘ 153 Υπολογισµός ΚΠΑ της επένδυσης µε επιδότηση 30% iv

17 Πίνακας 8.2 Πίνακας ΠΑ.1 Πίνακας ΠΑ Υπολογισµός ΚΠΑ της επένδυσης µε επιδότηση 40% 158 Σύσταση φυσικού αερίου 159 Εκπεµπόµενοι ρύποι σε σχέση µε άλλα καύσιµα κατά την καύση σε µονάδα ατµοπαραγωγής σε mg/mj εισαγόµενης θερµότητας καυσίµου v

18 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Η έννοια της συµπαραγωγής Ο συµβατικός τρόπος κάλυψης των ηλεκτρικών και θερµικών φορτίων ενός καταναλωτή (ή µιας οµάδας καταναλωτών) είναι η αγορά ηλεκτρισµού από το εθνικό δίκτυο και η καύση κάποιου καυσίµου (σε λέβητα, κλίβανο, κ.λ.π.) για την παραγωγή θερµότητας. Όµως, η ολική κατανάλωση καυσίµων µειώνεται σηµαντικά εάν εφαρµοσθεί η Συµπαραγωγή (στα αγγλικά Cogeneration ή Combined Heat and Power, CHP). Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής (ή µηχανικής) και θερµικής ενέργειας από την ίδια πηγή ενέργειας. ιευκρινίζεται ότι η θερµική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για θέρµανση όσο και για ψύξη ή κλιµατισµό. Η ψύξη ή ο κλιµατισµός επιτυγχάνονται µε µηχανές απορρόφησης, που λειτουργούν µε ατµό ή θερµό νερό. Κατά τη λειτουργία ενός συµβατικού θερµοηλεκτρικού σταθµού, µεγάλα ποσά θερµότητας αποβάλλονται στο περιβάλλον είτε µέσω των ψυκτικών κυκλωµάτων (συµπυκνωµάτων ατµού, πύργων ψύξης, ψυγείων νερού κινητήρων Diesel, κ.λ.π) είτε µέσω των καυσαερίων (αεριοστροβίλων, κινητήρων Diesel, κινητήρων Otto, κ.λ.π ). Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της θερµότητας µπορεί να ανακτηθεί και να χρησιµοποιηθεί ωφέλιµα. Ένα σύστηµα συµπαραγωγής αποτελείται κυρίως από τέσσερα στοιχεία : Τον κινητήρα (prime mover) : ατµοστρόβιλος, αεριοστρόβιλος, παλινδροµική µηχανή εσωτερικής καύσης, συνδυασµένου κύκλου, κυψέλες καυσίµου, µηχανή Stirling ή microturbin. Ο κινητήρας κινεί τη γεννήτρια. 1

19 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Το σύστηµα ανάκτησης θερµότητας : σύστηµα που ανακτά την απορριπτόµενη θερµότητα από τα ρευστά που έχουν σχέση µε τη λειτουργία της µηχανής (µε εναλλάκτες ανάκτησης θερµότητας) και από τα καυσαέρια (µε λέβητα ανάκτησης θερµότητας που αποκαλείται και λέβητας καυσαερίων). Τη γεννήτρια : σύγχρονη, ασύγχρονη ή αυτοδιεγειρόµενη ασύγχρονη. Παράγει την ηλεκτρική ενέργεια. Το σύστηµα ελέγχου : µέσου αυτού διασφαλίζεται η ασφαλής και ικανοποιητική λειτουργία του συστήµατος συµπαραγωγής. Συνεπώς, ένα τέτοιο σύστηµα απαιτεί λιγότερη πρωτογενή ενέργεια από ότι ένα σύστηµα ξεχωριστής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. Στα συστήµατα ΣΗΘ ο βαθµός απόδοσης φτάνει το 80-85%, µε δυνατότητες να φτάσει ή ακόµα και να ξεπεράσει και το 90%, εξοικονοµώντας ενέργεια κατά 15-40%, εν συγκρίσει µε τους συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής όπου ο βαθµός απόδοσης κυµαίνεται µεταξύ 30 και 45%, λόγω της αξιοποίησης µεγάλων ποσών θερµότητας που, διαφορετικά, θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον υπό µορφή απωλειών ενέργειας. Μια τυπική σύγκριση, ως προς τον βαθµό απόδοσης, της συµπαραγωγής µε τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας παρουσιάζουν τα Σχήµατα 1.1 και 1.2. Σχήµα 1.1 Συµβατικό ενεργειακό σύστηµα 2

20 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Σχήµα 1.2 Σύστηµα ΣΗΘ Ως ενεργειακή πηγή µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιµο. Σήµερα, ωστόσο, και στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικονόµησης ενέργειας, φυσικών πόρων και προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κρίνεται αποδοτικότερη και συµφέρουσα η χρήση καυσίµων, όπως της βιοµάζας και του φυσικού αερίου, που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. [3] 1.2 Η εξέλιξη της συµπαραγωγής Η συµπαραγωγή πρωτοεµφανίστηκε στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. γύρω στα Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, οι περισσότερες βιοµηχανίες είχαν δικές τους µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε ατµολέβητα-στρόβιλο, που λειτουργούσαν µε άνθρακα. Πολλές από τις µονάδες αυτές ήταν συµπαραγωγικές. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι περίπου το 58% του ηλεκτρισµού, που παραγόταν σε βιοµηχανίες των Η.Π.Α. στις αρχές του αιώνα προερχόταν από µονάδες συµπαραγωγής. Κατόπιν ακολούθησε κάµψη κυρίως για δύο λόγους : (α) ανάπτυξη των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού, που προσέφεραν σχετικά φθηνή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια, και (β) διαθεσιµότητα υγρών καυσίµων και φυσικού αερίου σε χαµηλές τιµές, που έκανε τη λειτουργία λεβήτων οικονοµικά συµφέρουσα. Συνεχίζοντας µε το παράδειγµα των Η.Π.Α, η βιοµηχανική συµπαραγωγή µειώθηκε στο 15% του όλου δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής µέχρι το 1950 και έπεσε στο 5% µέχρι το Η πορεία αυτή έχει πλέον αντιστραφεί όχι µόνο στις Η.Π.Α, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, στην Ιαπωνία κ.α, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην απότοµη αύξηση των τιµών των καυσίµων, από το 1973 και µετά. Η ανοδική πορεία στη διάδοση της συµπαραγωγής συνοδεύτηκε και από αξιοσηµείωτη πρόοδο της σχετικής τεχνολογίας. Οι βελτιώσεις και εξελίξεις 3

21 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας συνεχίζονται και νέες τεχνικές αναπτύσσονται και δοκιµάζονται, αλλά ήδη η συµπαραγωγή έχει φθάσει σε επίπεδο ωριµότητας µε αποδεδειγµένη αποδοτικότητα και αξιοπιστία. Μια µεγάλη ποικιλία συστηµάτων, από πλευράς είδους, µεγέθους και λειτουργικών χαρακτηριστικών, είναι διαθέσιµη. [3] 1.3 Τρόποι λειτουργίας των συστηµάτων συµπαραγωγής Ο τρόπος λειτουργίας χαρακτηρίζεται από το κριτήριο στο οποίο βασίζεται η ρύθµιση της παραγωγής του ηλεκτρισµού και της ωφέλιµης θερµότητας ενός συστήµατος συµπαραγωγής. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι λειτουργίας, οι πιο ευδιάκριτοι από τους οποίους παρατίθενται στη συνέχεια: Κάλυψη του θερµικού φορτίου ( heat match ): Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, η ωφέλιµη παραγωγή θερµότητας του συστήµατος συµπαραγωγής είναι ίση µε το θερµικό φορτίο (χωρίς υπέρβαση της δυναµικότητας του συστήµατος). Εάν η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι µεγαλύτερη από το φορτίο η πλεονάζουσα ενέργεια πωλείται στο δίκτυο, ενώ εάν είναι µικρότερη η συµπληρωµατική ηλεκτρική ενέργεια αγοράζεται από το δίκτυο. Κάλυψη του θερµικού φορτίου βάσης: Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα ΣΗΘ διαστασιολογείται ώστε να παρέχει την ελάχιστη απαιτούµενη θερµική ενέργεια για την εγκατάσταση. Εφεδρικοί λέβητες ή καυστήρες χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων που η ζήτηση θερµότητας είναι υψηλότερη. Ο κύριος κινητήρας της µονάδας λειτουργεί πάντα υπό πλήρες φορτίο. Εάν η ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης υπερβαίνει αυτήν που µπορεί να παρέχει ο κύριος κινητήρας, τότε η υπόλοιπη ποσότητα µπορεί να αγοραστεί από το δίκτυο. Αντίστοιχα, εάν το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόµοι, η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να πωληθεί στην ηλεκτρική εταιρεία. Κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου ( electricity match ): Κάθε χρονική στιγµή η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι ίση µε το ηλεκτρικό φορτίο (χωρίς υπέρβαση της δυναµικότητας του συστήµατος ΣΗΘ). Εάν η συµπαραγόµενη θερµότητα είναι µικρότερη από το θερµικό φορτίο ένας βοηθητικός λέβητας 4

22 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υποβοηθά στην κάλυψη των αναγκών, ενώ εάν είναι µεγαλύτερη η πλεονάζουσα θερµότητα απορρίπτεται στο περιβάλλον µέσω συσκευών ψύξης ή µέσω των καυσαερίων. Κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου βάσης: Σε αυτήν τη διάταξη, η µονάδα ΣΗΘ διαστασιολογείται ώστε να ικανοποιεί την ελάχιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης, βάσει της καµπύλης των ιστορικών αναγκών. Οι υπόλοιπες ανάγκες σε ηλεκτρισµό καλύπτονται από το δίκτυο. Οι θερµικές ανάγκες της εγκατάστασης θα µπορούσαν να καλυφθούν από το σύστηµα συµπαραγωγής µόνο ή µε πρόσθετους λέβητες. Εάν η θερµική ενέργεια που παράγεται σύµφωνα µε το ηλεκτρικό φορτίο βάσης υπερβαίνει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, και εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η πλεονάζουσα θερµική ενέργεια µπορεί να πωληθεί σε γειτονικούς πελάτες. Μικτή κάλυψη: Σε ορισµένες χρονικές περιόδους ακολουθείται ο τρόπος κάλυψης του θερµικού φορτίου, ενώ σε άλλες περιόδους ακολουθείται ο τρόπος κάλυψης του ηλεκτρικού φορτίου. Η απόφαση βασίζεται στην εκτίµηση παραµέτρων όπως είναι τα επίπεδα των φορτίων, η τιµή των καυσίµων και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα. Αυτόνοµη λειτουργία: Υφίσταται πλήρης κάλυψη των ηλεκτρικών και θερµικών φορτίων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή χωρίς σύνδεση µε το δίκτυο. Αυτός ο τρόπος απαιτεί να διαθέτει το σύστηµα ηλεκτρική και θερµική δυναµικότητα εφεδρείας, έτσι ώστε στην περίπτωση που µια µονάδα τεθεί εκτός λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες µονάδες να είναι σε θέση να καλύψουν το ηλεκτρικό και το θερµικό φορτίο. Αυτή είναι και η πιο δαπανηρή στρατηγική, τουλάχιστον από την άποψη του αρχικού κόστους του συστήµατος. Γενικά, η λειτουργία κάλυψης του θερµικού φορτίου οδηγεί στον υψηλότερο βαθµό αξιοποίησης του καυσίµου (λόγος εξοικονόµησης ενέργειας καυσίµων - FESR) και ίσως στην καλύτερη οικονοµική απόδοση της συµπαραγωγής, τόσο στο βιοµηχανικό 5

23 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας όσο και στον κτιριακό τοµέα. Στον τοµέα των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής, ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από το συνολικό φορτίο του δικτύου, τη διαθεσιµότητα των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους πελάτες της, όσον αφορά την τροφοδοσία τους µε ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα. Εντούτοις, η εφαρµογή γενικών κανόνων δεν είναι η συνετότερη προσέγγιση για την περίπτωση της συµπαραγωγής. Κάθε εφαρµογή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, υπάρχει µια πληθώρα συστηµάτων ΣΗΘ (ανάλογα µε τον τύπο της τεχνολογίας, το µέγεθος, τη διαµόρφωση), ενώ η σχεδίαση ενός συστήµατος συµπαραγωγής µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες του χρήστη και έχει επιπτώσεις στους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του, και το αντίστροφο. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος µπορεί να µεταβάλλονται οι διάφορες τεχνικές και οικονοµικές παράµετροι µε την ηµέρα και τη χρονική στιγµή. Όλες αυτές οι πτυχές καθιστούν αναγκαία τη λήψη αποφάσεων όχι βάσει γενικών κανόνων µόνο, αλλά µε τη χρήση συστηµατικών διαδικασιών βελτιστοποίησης που βασίζονται στο µαθηµατικό προγραµµατισµό, τόσο για το σχεδιασµό όσο και για τη λειτουργία του συστήµατος. Για τη λειτουργία των συστηµάτων συµπαραγωγής, ειδικότερα, διατίθενται συστήµατα ελέγχου βασισµένα σε µικροεπεξεργαστές. Αυτά παρέχουν τη δυνατότητα τα διάφορα συστήµατα ΣΗΘ να λειτουργούν για την κάλυψη κάποιου φορτίου βάσης, να παρακολουθούν τα ηλεκτρικά ή τα θερµικά φορτία, είτε να λειτουργούν κατά ένα οικονοµικοτεχνικά βέλτιστο τρόπο (τρόπος µικτής κάλυψης). Στην τελευταία περίπτωση, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίβλεψη της απόδοσης του συστήµατος συµπαραγωγής, περιλαµβανοµένων: του βαθµού απόδοσης του συστήµατος και του ποσού της διαθέσιµης ωφέλιµης θερµότητας, των ηλεκτρικών και των θερµικών αναγκών του χρήστη, της ποσότητας της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να αποδοθεί στο δίκτυο και του ποσού της θερµότητας που πρέπει να απορριφθεί στο περιβάλλον, του κόστους της αγοραζόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αξίας των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι αυτά µπορεί να µεταβάλλονται ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας, την ηµέρα της εβδοµάδας, ή την εποχή. 6

24 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Με βάση τα δεδοµένα αυτά, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να καθορίσει ποιος τρόπος λειτουργίας είναι ο πιο οικονοµικός, ακόµη και το κατά πόσο η µονάδα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της. Επιπλέον, µε την παρακολούθηση των παραµέτρων λειτουργίας, όπως είναι η αποδοτικότητα, οι ώρες λειτουργίας, η θερµοκρασία των καυσαερίων, οι θερµοκρασίες του νερού ψύξης, κλπ., ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να βοηθήσει στον προγραµµατισµό της συντήρησης του συστήµατος. Εάν το σύστηµα λειτουργεί χωρίς άµεση επίβλεψη, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να συνδεθεί µέσω τηλεφωνικής γραµµής µε ένα κέντρο τηλεπαρακολούθησης, όπου η ανάλυση των δεδοµένων µέσω Η/Υ µπορεί να προειδοποιήσει το εξειδικευµένο προσωπικό για µία επικείµενη ανάγκη προγραµµατισµένης ή µη συντήρησης. Επιπλέον, ως τµήµα ενός συστήµατος καταγραφής δεδοµένων, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να συντάσσει εκθέσεις για την τεχνική και την οικονοµική απόδοση του συστήµατος. [16] 1.4 Πλεονεκτήµατα και επιπτώσεις της συµπαραγωγής Η συµπαραγωγή µπορεί να έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στην εξάντληση µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στο σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας, στο περιβάλλον, στην κοινωνία. Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να µετριασθούν και να εξαλειφθούν µε σωστή επιλογή του είδους και της θέσης του συστήµατος συµπαραγωγής, µε προσεκτική ένταξή του στο ευρύτερο ενεργειακό σύστηµα της περιοχής ή της χώρας και µε την επιµεληµένη συντήρηση κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση των επιπτώσεων αυτών Επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίµων Όλα τα συστήµατα συµπαραγωγής εξοικονοµούν καύσιµο διότι έχουν υψηλότερο βαθµό απόδοσης από τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα συµπαραγωγής ατµοστροβίλου µειώνει την κατανάλωση καυσίµου κατά 15% περίπου (σε σύγκριση µε τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισµού µε µονάδα ατµοστροβίλου και θερµότητας µε λέβητα), ένα σύστηµα συµπαραγωγής µε κινητήρα Diesel τη µειώνει κατά 25% (σε σύγκριση µε τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισµού µε ντιζελοκίνητη ηλεκτρογεννήτρια και θερµότητας µε λέβητα), κλπ. Όµως, το εάν ένα σύστηµα συµπαραγωγής εξοικονοµεί ακριβό, εισαγόµενο και µη ανανεώσιµο καύσιµο, π.χ πετρέλαιο, εξαρτάται από το καύσιµο που το ίδιο το 7

25 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας σύστηµα συµπαραγωγής χρησιµοποιεί, και τα καύσιµα που χρησιµοποιούν τα συστήµατα χωριστής παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, τα οποία θα αντικατασταθούν από το σύστηµα συµπαραγωγής. Μία πρόσθετη βελτίωση του βαθµού εκµετάλλευσης των καυσίµων οφείλεται στο ότι τα συστήµατα συµπαραγωγής βρίσκονται συνήθως πιο κοντά στους καταναλωτές απ ό,τι οι κεντρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι, περιορίζονται οι απώλειες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι της τάξεως του 8-10%. Η επιλογή των συστηµάτων συµπαραγωγής και των καυσίµων, που αυτά χρησιµοποιούν, είναι σκόπιµο να εναρµονίζεται µε µια γενικότερη εθνική ενεργειακή πολιτική (π.χ µείωση του εισαγόµενου πετρελαίου, αύξηση της συµβολής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ορθολογική χρήση του φυσικού αερίου, κ.λ.π) Επιπτώσεις στο σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η µελλοντική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, απαιτείται η κατασκευή νέων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής. Η διάδοση της συµπαραγωγής αυξάνει το δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής και περιορίζει τις ανάγκες κατασκευής νέων κεντρικών σταθµών, προσφέροντας έτσι σηµαντική εξοικονόµηση κεφαλαίων της εταιρείας ηλεκτρισµού ( ΕΗ). Καθώς τα συστήµατα συµπαραγωγής έχουν µικρότερο µέγεθος και βραχύτερο χρόνο εγκατάστασης από τους µεγάλους κεντρικούς σταθµούς, προσφέρουν µεγαλύτερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα σε απρόβλεπτες µελλοντικές µεταβολές της ζήτησης ηλεκτρισµού. Ο µικρός χρόνος εγκατάστασης των συστηµάτων συµπαραγωγής συντελεί επίσης σε περιορισµό του χρηµατοοικονοµικού κόστους, που συµβάλλει µε τη σειρά του στη µείωση του µοναδιαίου κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλές µικρές µονάδες συµπαραγωγής που λειτουργούν παράλληλα µε τους κεντρικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, αυξάνουν την αξιοπιστία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είναι ενδεχόµενο να δηµιουργήσουν προβλήµατα ευστάθειας του δικτύου. Τα προβλήµατα αυτά περιορίζονται ή και αποφεύγονται, όταν το σύστηµα συµπαραγωγής και η σύνδεσή του µε το δίκτυο πληρούν ορισµένες προδιαγραφές. Η συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΗ είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτόν. Η εξάπλωση της συµπαραγωγής θα µπορούσε να έχει αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις στο εθνικό σύστηµα ηλεκτρισµού, εάν αυτό έχει ικανότητα παραγωγής 8

26 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας µεγαλύτερη από τη ζήτηση, ή εάν ο ρυθµός αύξησης της ικανότητας µε κατασκευή νέων σταθµών είναι µεγαλύτερος από τον ρυθµό αύξησης της ζήτησης και για διάφορους λόγους δεν µπορεί να επιβραδυνθεί. Τότε το κόστος του κεφαλαίου µοιράζεται σε µικρότερη ποσότητα παραγόµενου ηλεκτρισµού, µε αποτέλεσµα την αύξησης του µοναδιαίου κόστους. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο δεν φαίνεται να υπάρχει για την Ελλάδα διότι αφ ενός µεν µέρος των αναγκών καλύπτεται µε εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφ ετέρου δε το αναπτυξιακό πρόγραµµα της ΕΗ είναι κυλιόµενο, δηλαδή αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εποµένως µπορεί να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Χάρη στην αποδοτικότερη εκµετάλλευση του καυσίµου, η συµπαραγωγή συντελεί σε άµεση µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, όπως δείχνει και το Σχήµα 1.3, µε την προϋπόθεση ότι το καύσιµο που χρησιµοποιείται δεν είναι κατώτερης ποιότητας από εκείνο της χωριστής παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Η µείωση της κατανάλωσης καυσίµου συνοδεύεται επίσης από µια έµµεση µείωση ρύπων απ τον υπόλοιπο κύκλο καυσίµου : εξόρυξη, επεξεργασία, µεταφορά, αποθήκευση. Η ποσοτικοποίηση του κόστους αυτού είναι δύσκολη και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες : τεχνολογία, καύσιµο, τοπικές συνθήκες, κ.λ.π. Σχήµα 1.3 Εκποµπή χηµικών ρύπων ως συνάρτηση του βαθµού απόδοσης συστηµάτων (Πηγή ΕΣΣΗΘ) 9

27 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Όταν πολλές µικρές και διεσπαρµένες µονάδες συµπαραγωγής αντικαθιστούν µεγάλους κεντρικούς σταθµούς µε υψηλές καπνοδόχους, τότε δεν είναι εξασφαλισµένη η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι κεντρικοί σταθµοί βρίσκονται κατά κανόνα έξω από τα αστικά κέντρα και οι υψηλές καπνοδόχοι συντελούν σε ικανοποιητικό διασκορπισµό των ρύπων. Αντίθετα, οι µικρές µονάδες συµπαραγωγής, που έχουν και σχετικά χαµηλότερες καπνοδόχους, είναι εγκατεστηµένες κοντά ή και µέσα στις κατοικηµένες περιοχές επιβαρύνοντας το περιβάλλον τους. Από τις διαθέσιµες τεχνολογίες συµπαραγωγής οι κινητήρες Diesel και Otto έχουν τις υψηλότερες εκποµπές ρύπων. Καθώς οι κινητήρες αυτοί είναι πιο κατάλληλοι, λόγω µεγέθους, για εφαρµογές συµπαραγωγής στον εµπορικό-κτιριακό τοµέα, ο κίνδυνος από τις εκποµπές τους είναι αυξηµένος διότι στις κατοικηµένες περιοχές οι κάτοικοι είναι άµεσα εκτεθειµένοι στους ρύπους του αέρα, και η διασπορά των ρύπων εµποδίζεται από τα µεγάλα κτίρια. Οι κυψέλες καυσίµου είναι καταλληλότερες από τους κινητήρες Diesel ή Otto για τέτοιου είδους εφαρµογές, διότι έχουν σηµαντικά µικρότερες εκποµπές ρύπων. Η διακίνηση των καυσίµων και η αποµάκρυνση των στερεών καταλοίπων της καύσης µπορεί να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και των υδάτων της περιοχής. Τέλος, ο θόρυβος τόσο από τη λειτουργία του ίδιου του συστήµατος συµπαραγωγής όσο και από την κίνηση, που αναπτύσσεται για την εξυπηρέτησή του, αυξάνει την ηχητική ρύπανση. Για τους λόγους αυτούς, η εγκατάσταση συστήµατος συµπαραγωγής σε κατοικηµένες περιοχές προϋποθέτει την : Επιλογή τεχνολογίας µε χαµηλές εκποµπές ρύπων Προσεκτική επιλογή του τόπου εγκατάστασης Τοποθέτηση εξοπλισµού ελέγχου και περιορισµού των εκπεµπόµενων ρύπων Ελαστική έδραση και ηχητική µόνωση του συστήµατος Κατασκευή καπνοδόχου υψηλότερης των γειτονικών κτιρίων Εγκατάσταση µέσων συλλογής και αποκοµιδής των στερεών και υγρών καταλοίπων Οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις Οι οικονοµικές επιπτώσεις της συµπαραγωγής στο σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας έχουν αναφερθεί στην ενότητα Μία πρόσθετη ευνοϊκή επίδραση στην εθνική 10

28 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας οικονοµία προκύπτει όταν η συµπαραγωγή µειώνει το σύνολο των δαπανών για εισαγόµενα καύσιµα. Στις σχετικές οικονοµικές αναλύσεις, πρέπει στο κόστος εισαγωγής να προστίθεται το κόστος επεξεργασίας και διακίνησης του καυσίµου καθώς και το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος και αποκατάστασης των ζηµιών, που µπορεί να προκληθούν όχι µόνο από τη συστηµατική εκποµπή ρύπων αλλά και από πιθανά ατυχήµατα (διαρροές κ.λ.π ). Είναι γνωστό ότι οι κεντρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής κατασκευάζονται σε µεγάλα µεγέθη και εγκαθίστανται σε αποµακρυσµένες περιοχές. Η κατασκευή και λειτουργία των σταθµών προκαλεί τη µετακίνηση προς τις περιοχές αυτές µεγάλου αριθµού εργαζοµένων. Αντίθετα, οι µονάδες συµπαραγωγής συνήθως είναι µικρότερου µεγέθους και εγκαθίστανται πιο κοντά σε κατοικηµένες περιοχές. Η διασπορά τους σε διάφορες πόλεις της χώρας δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας στην κάθε περιοχή, συγκρατεί εκεί το εργατικό δυναµικό και συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, που σχετίζονται µε την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των µονάδων. Η συµπαραγωγή αυξάνει την αξιοπιστία ηλεκτροδότησης των καταναλωτών. Επίσης, προκαλεί αποκέντρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε επακόλουθο την αποκέντρωση της λήψεως σχετικών αποφάσεων και την ενδυνάµωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. [3] 1.5 Εφαρµογές της συµπαραγωγής Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τοµείς της συµπαραγωγής : Σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας ( ΕΗ) Βιοµηχανικός τοµέας Εµπορικός κτιριακός τοµέας Αγροτικός τοµέας. Παρουσιάζονται στη συνέχεια αναλυτικότερα στοιχεία για τον καθέναν από αυτούς τους τοµείς Σύστηµα ηλεκτρισµού της χώρας Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής µπορούν να µετατραπούν σε συµπαραγωγικούς σταθµούς και να καλύψουν τις θερµικές ανάγκες πόλεων ή οικισµών, βιοµηχανιών, µονάδων αφαλάτωσης νερού, θερµοκηπίων, ιχθυοκαλλιεργειών, κ.λ.π. που 11

29 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας βρίσκονται στην περιοχή τους. Η απόσταση των καταναλωτών θερµότητας από τον σταθµό και η διασπορά τους είναι κρίσιµης σηµασίας για την σκοπιµότητα της όλης εγκατάστασης. Ειδικότερα για την θέρµανση πόλεων ή οικισµών, γνωστή µε τον όρο τηλεθέρµανση (στα αγγλικά district heating), επιπλέον της απόστασης και διασποράς έχουν σηµασία ο ετήσιος αριθµός βαθµοηµερών και η απαιτούµενη θερµική ισχύς. Στις περισσότερες περιπτώσεις η οικονοµική απόσταση µεταφοράς δεν ξεπερνά τα 10 km, ενώ πολύ σπάνια µπορεί να φτάσει µέχρι τα 30 km.στην Ελλάδα, έχουν κατασκευαστεί συστήµατα τηλεθέρµανσης στην Πτολεµαΐδα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη και Αµύνταιο. Η ονοµαστική ισχύς των συστηµάτων τηλεθέρµανσης των πόλεων αυτών δίνεται στον Πίνακα 1.1. Εκτιµάται ότι και σε άλλες περιοχές οι συνθήκες για τηλεθέρµανση είναι ευνοϊκές, αλλά οι σχετικές µελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη. Πόλη Ισχύς Gcal/h MWth Κοζάνη 70,0 81,4 Πτολεµαΐδα 60,0 69,8 Αµύνταιο 20,0 23,3 Αµύνταιο 30,0 34,9 Μεγαλόπολη 17,2 20,0 Πίνακας 1.1 Θερµική ισχύς συστηµάτων τηλεθέρµανσης ελληνικών πόλεων Βιοµηχανικός τοµέας Στον βιοµηχανικό τοµέα πολλές διεργασίες απαιτούν θερµότητα παράλληλα µε τις ανάγκες για ηλεκτρισµό. Η θερµοκρασία που απαιτείται, οδηγεί στην ακόλουθη κατάταξη : ιεργασίες χαµηλών θερµοκρασιών (µικρότερων των 100 ο C), π.χ ξήρανση γεωργικών προϊόντων, θέρµανση ή ψύξη χώρων, θερµό νερό χρήσης. ιεργασίες µέτριων θερµοκρασιών ( ο C), π.χ. διεργασίες στη χαρτοποιία, στην κλωστοϋφαντουργία, στα εργοστάσια ζάχαρης, σε µερικές χηµικές βιοµηχανίες, κ.λ.π. Συνήθως οι διεργασίες αυτές απαιτούν θερµότητα µε µορφή ατµού. ιεργασίες υψηλών θερµοκρασιών ( ο C), π.χ σε µερικές χηµικές βιοµηχανίες. 12

30 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας ιεργασίες πολύ υψηλών θερµοκρασιών (πάνω από 700 ο C), π.χ σε εργοστάσια τσιµέντου, µεταλλουργικές βιοµηχανίες, υαλουργεία κ.λ.π. Σηµαντικό δυναµικό συµπαραγωγής παρουσιάζουν οι ακόλουθοι βιοµηχανικοί κλάδοι : βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίες, βιοµηχανίες χάρτου, χηµικές βιοµηχανίες, εργοστάσια τσιµέντου, βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες (χαλυβουργεία, εργοστάσια παραγωγής αλουµινίου, κ.λ.π.). Μικρότερο δυναµικό, αλλά ίσως όχι αµελητέο, έχουν οι υαλουργίες, βιοµηχανίες κεραµικών υλικών, ξυλοβιοµηχανίες, κ.λ.π. Το σύνολο της ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής των µονάδων που λειτουργούν είναι της τάξης των MWh και αποτελεί περίπου το 2,5% της όλης ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Επιπλέον του θεσµικού πλαισίου, η εγκατάσταση συστήµατος συµπαραγωγής σε βιοµηχανία είναι συµφέρουσα όταν : ο λόγος ηλεκτρισµού προς θερµότητα βρίσκεται σε ορισµένα όρια, οι καµπύλες θερµικού και ηλεκτρικού φορτίου δεν παρουσιάζουν µεγάλη χρονική απόκλιση (διαφορά φάσης) µεταξύ τους, το σύστηµα συµπαραγωγής πρόκειται να λειτουργήσει επί αρκετές ώρες το έτος. Αν και γενικοί κανόνες δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν, διάρκεια λειτουργίας µικρότερη των 400 h/έτος έχει ως συνέπεια σχετικά µεγάλο (για τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τοµέα) χρόνο αποπληρωµής. Οι παράγοντες αυτοί είναι εύκολο να ικανοποιηθούν σε οργανωµένες ζώνες βιοµηχανικής ανάπτυξης, όπως π.χ στις Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ). Τέτοιες περιοχές υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Πάτρα και αλλού. 13

31 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Εµπορικός - Κτιριακός τοµέας Στον τοµέα αυτό ανήκουν τα ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, εµπορικά κέντρα, σχολεία, κτίρια γραφείων, κατοικίες, κ.λ.π. Η συµπαραγωγή καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρισµό και θερµότητα των κτιρίων (θέρµανση ή ψύξη χώρων, θερµό νερό χρήσης, κλίβανοι, κ.λ.π). Ο εµπορικός κτιριακός τοµέας µπορεί να διακριθεί σε τρεις κύριους υποτοµείς : νοσοκοµεία και ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων. Ο καθένας από αυτούς χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη µορφή της καµπύλης φορτίου. Άλλου είδους κτίρια (π.χ πανεπιστήµια, καταστήµατα, κ.λ.π) έχουν καµπύλες φορτίου που προκύπτουν µε συνδυασµό των τριών κύριων υποτοµέων. Η συµπαραγωγή εξυπηρετεί εδώ τις ανάγκες όχι µόνο για θέρµανση και ηλεκτρισµό, αλλά και ψύξη. Οι καµπύλες φορτίου πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο κατά τη µελέτη σκοπιµότητας, όσο και κατά τον τελικό σχεδιασµό του συστήµατος συµπαραγωγής. Σε τοπικό επίπεδο, κατάλληλες για εξυπηρέτηση των κτιρίων (κατοικιών, σχολείων, νοσοκοµείων, ξενοδοχείων, εµπορικών κέντρων, κ.λ.π. ) είναι οι µονάδες συµπαραγωγής σε µορφή πακέτου. Γενικότερα, για µικρές εγκαταστάσεις, µια φθηνή λύση µε εύκολη συντήρηση προσφέρουν οι µηχανές αυτοκινήτων, αφού υποστούν µικρές µετατροπές, που έχουν σχέση κυρίως µε το χρησιµοποιούµενο καύσιµο (π.χ φυσικό αέριο αντί βενζίνης) και το σύστηµα ρύθµισης και ελέγχου. Μειονέκτηµα αυτών είναι η σχετικά µικρή διάρκεια ζωής τους ( ώρες). Μεγαλύτερες µηχανές βιοµηχανικού τύπου, έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά και µεγαλύτερο αρχικό κόστος. Ο ετεροχρονισµός µεταξύ θερµικού και ηλεκτρικού φορτίου στις κατοικίες, καθώς και η µεταβολή της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη διάρκεια του 24ώρου,κάνουν συχνά αναγκαία την ύπαρξη συστήµατος αποθήκευσης θερµότητας, προκειµένου να επιτευχθεί οικονοµική εκµετάλλευση του συστήµατος συµπαραγωγής. Στην Ελλάδα είναι γνωστές δύο µονάδες συµπαραγωγής του τοµέα αυτού. Η µία είναι εγκατεστηµένη στο Ηλιακό Χωριό (Λυκόβρυση Αττικής) και η άλλη στο 14

32 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας Αµερικανικό Κολέγιο (Αγ. Παρασκευή Αττικής). Οι µονάδες αυτές εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν µε ειδική άδεια ως πειραµατικές-επιδεικτικές Αγροτικός τοµέας Η συµπαραγωγή δεν είναι πολύ διαδεδοµένη στον αγροτικό τοµέα, η εφαρµογή της όµως µπορεί να εξοικονοµήσει καύσιµα και να έχει θετικές οικονοµικές επιπτώσεις σε αγροτικές κοινότητες. Υπολείµµατα αγροτικών διεργασιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµο. Αιθανόλη παράγεται από ανανεώσιµη βιοµάζα (π.χ κόκκους, σακχαροκάλαµο, κ.λ.π) και είναι καύσιµο κατάλληλο για κινητήρες Otto. Η ανακτώµενη θερµότητα χρησιµοποιείται για ξήρανση γεωργικών προϊόντων, θέρµανση σπιτιών, θερµοκηπίων, κ.λ.π. Στην Ελλάδα µόνο ένα σύστηµα συµπαραγωγής µπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται µε τον αγροτικό τοµέα. Πρόκειται για µονάδα ατµοστροβίλου, που είναι εγκατεστηµένη στα Εκκοκκιστήρια Βάµβακος αύλειας, Α.Ε.Β.Ε. Απορρίµµατα ( τόνοι ανά έτος) από τον εκκοκκισµό του βαµβακιού, µε κατώτερη θερµογόνο ικανότητα περίπου 3600 kcal/kg, καίγονται σε ειδικό λέβητα ισχύος 4x10 6 kcal/h. Ο παραγόµενος ατµός καλύπτει τις θερµικές ανάγκες του συγκροτήµατος (εκκοκκιστηρίου και σπορελαιουργείου) και κινεί ατµοστροβιλογεννήτρια ηλεκτρικής ισχύος 500kW. Χάρη στη µονάδα συµπαραγωγής, εξοικονοµούνται lt πετρελαίου Diesel, lt µαζούτ και 1,35 x 10 6 kwh ηλεκτρισµού (αποφυγή αγοράς από τη ΕΗ) σε κάθε εκκοκκιστική περίοδο. Η περίοδος αποπληρωµής του συστήµατος εκτιµάται σε πέντε εκκοκκιστικές περιόδους. Πριν από την εγκατάσταση του συστήµατος συµπαραγωγής, τα υπολείµµατα του εκκοκκισµού οδηγούνταν σε πύργο αποτέφρωσης. Η ατελής καύση στον πύργο, όχι µόνο προκαλούσε υπερβολική ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και δηµιουργούσε κινδύνους πυρκαϊάς. Έτσι, το σύστηµα συµπαραγωγής έχει διπλά ευνοϊκή επίδραση στο περιβάλλον. Αποφυγή της ρύπανσης από την καύση υγρού καυσίµου στους λέβητες και αντικατάσταση του πύργου αποτέφρωσης µε ειδικό λέβητα, όπου οι συνθήκες καύσης των απορριµµάτων είναι πολύ καλύτερες. Τα απορρίµµατα εκκοκκισµού αποτελούν το 8-10% του βάρους του εκκοκκιζόµενου βαµβακιού. Είναι λοιπόν διαθέσιµη σε ολόκληρη τη χώρα µια ποσότητα τόνων ετησίως, που ισοδυναµεί, από ενεργειακής πλευράς, µε τόνους πετρελαίου. Η ποσότητα αυτή είναι αρκετή για να καλύψει πλήρως τις 15

33 Κεφάλαιο 1 Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας θερµικές ανάγκες των εκκοκκιστηρίων και µέρος των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια. Μελέτες που έχουν γίνει από το ΚΑΠΕ, έχουν δείξει ότι πολλές εφαρµογές στον ελληνικό αγροτικό τοµέα είναι τεχνικά δυνατές και οικονοµικά βιώσιµες και το καύσιµο που θα χρησιµοποιείται, θα είναι συνήθως βιοµάζα. [3] 16

34 Κεφάλαιο 2 Η συµπαραγωγή στην Ελλάδα Κεφάλαιο 2 Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2.1 Ανάπτυξη της συµπαραγωγής Η συµπαραγωγή στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 20 ου αιώνα, όταν στο Βόλο και ειδικότερα στην κεραµοποιεία Τσαλαπάτα εγκαταστάθηκε, από Βέλγους µηχανικούς, σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας για τις ανάγκες της, που λειτούργησε µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70. Σε ευρύτερη κλίµακα, οι πρώτες µονάδες συµπαραγωγής εγκαταστάθηκαν σε µεγάλες ελληνικές βιοµηχανίες στις αρχές της δεκαετίας του 70. Σήµερα, λειτουργούν µονάδες συµπαραγωγής σε βιοµηχανίες ζάχαρης και χάρτου, διυλιστήρια πετρελαίου, κλωστοϋφαντουργίες, κ.λ.π. Επίσης, ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες της ΕΗ έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να καλύπτουν τις θερµικές ανάγκες αστικών περιοχών µε τα δίκτυα τηλεθέρµανσης, όπως τα δίκτυα της Κοζάνης, της Πτολεµαΐδας, του Αµυνταίου και της Μεγαλόπολης. Αναλύοντας τα στοιχεία των εγκαταστάσεων µέχρι σήµερα φαίνεται ότι από το 1990 και µετά έχουµε σηµαντικές βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις ΣΗΘ στις ελληνικές βιοµηχανίες. Η βελτίωση δεν ήταν µόνο ποιοτική, αλλά και ποσοτική (αύξηση εγκατεστηµένης ισχύος ) σε επίπεδο βιοµηχανίας. Μετά τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η άφιξη του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της συµπαραγωγής, οδήγησαν στη δραστηριοποίηση ενός σηµαντικού αριθµού εταιρειών ή οργανισµών, µε στόχους την ενηµέρωση του επιχειρηµατικού κόσµου, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την µελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων συµπαραγωγής µε το κλειδί στο χέρι, τη συντήρηση, λειτουργία και εκµετάλλευση εγκαταστάσεων συµπαραγωγής. Οι Πίνακες που ακολουθούν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις εγκατεστηµένες µονάδες ΣΗΘ στην Ελλάδα. [16] 17

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Γρ. Θεοφύλακτος Πρόεδρος ΕΣΣΗΘ Μέλος Exec. Comm. COGEN EUROPE ΑΘΗΝΑ, 30-31 Οκτώβρη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Εκπαίδευση για το βιοαέριο, 17 Οκτωβρίου Λευκωσία (Κύπρος) ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου/Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε.

ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 90 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210-6838289, ΦΑΞ. 210-6851151 E-mail to: mail@heliostat.gr, WEB: www.heliostat.gr Αποστολή Ιστορία... Η Εταιρεία ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΕΕ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤHN ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΩΝ. ΓΡ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Ελληνικός Σύνδεσµος Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΨΥΞΗΣ. επενδυτική πρόκληση ή ανάγκη;

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΨΥΞΗΣ. επενδυτική πρόκληση ή ανάγκη; ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΨΥΞΗΣ επενδυτική πρόκληση ή ανάγκη; ηµήτρης Γαλανάκης ΕΣΣΗΘ www.hachp.gr Γραµµατέας ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. www.tema.gr Γενικός ιευθυντής τι είναι ΣΗΘ περιληπτικά Σταθµός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών

Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Προκαταρκτική μελέτη για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης

5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου. Δημήτρης Χασάπης 5. Κυκλώματα θέρμανσης Χώρου Δημήτρης Χασάπης Συστήματα «combi» Γενική περιγραφή Solar combisystems ή απλά combi : ηλιακά θερμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρου και νερού χρήσης. 10

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1974 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Από το 1974 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥ ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Θ. 301, Τ.Κ. 570 08, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε.

Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε. ΕΣΣΗΘ Το Χθες & το Αύριο στην Η.Ε. ΧΘΕΣ Central power station ΜΕΛΛΟΝ: αποκεντρωµένη παραγωγή µε πλήρως αναπτυγµένο δίκτυο ΗΕ Transmission Network Photovoltaics power plant Storage Storage Flow Control

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΚ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ STIRLING ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ. Energy Outsourcing TM

ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ. Energy Outsourcing TM ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ Energy Outsourcing TM ΣΚΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Θερμότητα (A, B, Γ, Δ) Φυσικό αέριο ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Α: ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ Β: ΧΙΤΩΝΙΑ Γ: ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΑ Δ: ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ Α + Β + Γ + Δ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 550

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα