ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων /2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI)) Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Εισηγήτρια: Liliana Rodrigues PR\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 PE v /9 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979, έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015), έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων ( ) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως), του Μαΐου 2011, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών » (CΟΜ(2010)0491), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ 1, έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης και την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074. PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10 ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το , έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 που ανέθεσε η ΓΔ ΕΑC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2007)13, του Οκτωβρίου 2010, της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση, έχοντας υπόψη τη Συλλογή ορθών πρακτικών στην προώθηση μιας εκπαίδευσης απαλλαγμένης από τα στερεότυπα του φύλου και εντοπισμός των τρόπων εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνονται στη Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση (αναθεωρηθείσα στις ), που προώθησε το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχοντας υπόψη τη σύσταση Rec(2003)3 του Συμβουλίου των Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με μία ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη πολιτικών και δημόσιων αποφάσεων, που εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου 2003, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (ΔΟΕ) Οι γυναίκες και ο κόσμος της εργασίας για την διεθνή ημέρα της γυναίκας, το 2015, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0000/2015), A. θεωρώντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο μιας υπεύθυνης αντίληψης του πολίτη και ότι οφείλει να διασφαλίζει την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των κοριτσιών, επιταγές που απορρέουν από τα δικαιώματα των παιδιών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γενικότερα B. θεωρώντας ότι η έννοια του φύλου αποτελεί κοινωνικό κατασκεύασμα που συνδέεται με ζητήματα κοινωνικής τάξης, εθνότητας, θρησκείας, πολιτισμού, σεξουαλικότητας και ηλικίας τα οποία ευνοούν τις οικονομικές αδικίες καθώς και αδικίες στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και ότι στο σχολείο αναπαράγονται αυτές οι κοινωνικές παραστάσεις του φύλου 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2015)0050. PE v /9 PR\ doc

5 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση της οικογένειας, του περιβάλλοντος και των δασκάλων στο σχολείο έχει σημαντική επίδραση στην επιλογή του κλάδου σπουδών από τους μαθητές καθώς και στη μεταβολή των στερεοτύπων του φύλου και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δάσκαλοι, ως φορείς της κοινωνικής αλλαγής μέσω της στάσης και των παιδαγωγικών πρακτικών τους διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας του φύλου Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ισότητας των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να προαχθούν μεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών, των γυναικών και των ανδρών οι αξίες της δικαιοσύνης και της δημοκρατικής συμμετοχής και να οικοδομηθεί μία γνήσια συντροφική σχέση μεταξύ των δύο φύλων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απασχολούνται συνήθως σε θέσεις που δεν απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα και αμείβονται χαμηλά διότι εξακολουθούν να είναι αυτές που επωμίζονται κυρίως την φροντίδα της οικογένειας και τούτο τις εμποδίζει να εργάζονται με πλήρη χρόνο και να αμείβονται ανάλογα θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να συνοψισθεί στο να υιοθετήσουν οι γυναίκες τα πρότυπα επιτυχίας που έχουν επιβάλει οι άνδρες αλλά συνεπάγεται ότι πρέπει αφενός μεν να αξιολογείται κάθε έργο που προσφέρουν οι γυναίκες αφετέρου δε τα αγόρια και οι άνδρες να εκπαιδεύονται σε καθήκοντα από τα οποία παραδοσιακά αποκλείονται ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική δραστηριότητα των γυναικών συνδέεται κυρίως με ασχολίες που αποσκοπούν στην αναπαραγωγή και στη διαιώνιση των παραδοσιακών κοινωνικών και οικονομικών δομών, έστω και εάν συχνά διαθέτουν γυμνασιακή ή και πανεπιστημιακή μόρφωση λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό των κοριτσιών τόσο στην επαγγελματική κατάρτιση όσο και στους κλάδους των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας Ζ. θεωρώντας ότι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές πρέπει να προωθήσουν με κάθε μέσο την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι η εκπαίδευση όσον αφορά το φύλο πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της διδακτέας ύλης και των σχολικών προγραμμάτων ενώ το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων ορισμένες φορές έχει στοιχεία διακρίσεων Η. θεωρώντας ότι το επίσημο σχολικό πρόγραμμα αντικατοπτρίζει μία πολιτισμική και κοινωνική προοπτική κάθε κράτους μέλους για την διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών ενώ το άτυπο πρόγραμμα συμπληρώνει το επίσημο πέραν αυτών υπάρχει ένα αφανές πρόγραμμα που υπεισέρχεται σε κάθε περιστασιακό προσδιορισμό της διδακτέας ύλης και όλες αυτές οι συνιστώσες αποδεικνύονται σημαντικές για την «κατασκευή» της ταυτότητας των κοριτσιών και των αγοριών ενώ οι τοπικές αρχές, καθώς βρίσκονται κοντά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην άτυπη εκπαίδευση Θ. εκτιμώντας ότι για την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων επιβάλλεται να ανατεθεί σε ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα ισότητας να επιβλέπουν συνεχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την διδακτέα ύλη, τους στόχους, τους, τις στρατηγικές, το παιδαγωγικό υλικό και το περιεχόμενό τους, για κάθε μάθημα, και να τα αξιολογούν PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν υπογράψει όλες οι χώρες τη Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως και ότι η ΕΕ οφείλει να ξεκινήσει και να χρηματοδοτήσει προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων, Γενικές συστάσεις 1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα που να προωθούν την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και για τη δημιουργία μηχανισμών, σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος που θα διευκολύνουν την προώθηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ισότητας των φύλων στα εκπαιδευτικά συστήματα 2. ζητεί από τους αρμόδιους για τις εκπαιδευτικές πολιτικές να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων θα υπερβεί το επίπεδο των πολιτικών προθέσεων και θα καταστεί πραγματική, αλλάζοντας ουσιαστικά τις προσπάθειες και τους πόρους που επενδύονται σε αυτή 3. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη σύσταση αυτή στα πολιτικά όργανα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε οργανισμούς σχολικής διαχείρισης και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές 4. επιμένει στην ανάγκη να προωθηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στις θέσεις στελέχωσης και διεύθυνσης των σχολείων 5. ζητεί όλες οι χώρες της ΕΕ, καθώς και η ίδια η ΕΕ ως θεσμός, να υπογράψουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως και να εργασθούν από κοινού για την ισότητα των φύλων με χώρες εκτός ΕΕ, σε μια πανευρωπαϊκή λογική 6. ζητεί όλες οι χώρες της ΕΕ να επενδύουν διαρκώς στην πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοριτσιών και αγοριών ώστε να επιλέγουν το επάγγελμά τους όχι βάσει των υφισταμένων στερεοτύπων και για να προβληματιστούν σχετικά με την επίδραση των αντιλήψεων περί φύλου στην ταυτότητα και στα σχέδια των κοριτσιών για τη ζωή τους, προωθώντας τη συζήτηση μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών τους 7. απευθύνει έκκληση για μία ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης στα σχολεία, μία προσέγγιση ευαίσθητη στην ενσωμάτωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης, ενθαρρύνοντας τη λήψη συνειδητοποιημένων αποφάσεων από τα κορίτσια και τις γυναίκες, τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα 8. τονίζει ότι είναι ανάγκη τα εθνικά και τοπικά όργανα να προωθούν προγράμματα για την ένταξη στην εκπαίδευση των κοινοτήτων των μεταναστών και όλων των μειονοτήτων που συνθέτουν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό χώρο καθώς και προγράμματα οικονομικής στήριξης σε άπορες οικογένειες ώστε να αποσοβείται η εγκατάλειψη του σχολείου, ιδιαίτερα δε από τα κορίτσια PE v /9 PR\ doc

7 Διδακτικά προγράμματα και κατάρτιση 9. επιμένει ως προς το ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου, από όλες τις πτυχές του, στα σχολικά προγράμματα, στη διδακτέα ύλη, στον σχολικό προγραμματισμό καθώς και στην ανάγκη αξιολόγησης της θέσης της γυναίκας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια για όλα τα μαθήματα, εξαίροντας τον ρόλο τον γυναικών μέσα από τη διδασκόμενη ύλη 10. ζητεί την προώθηση της προοπτικής του φύλου στην εκπαίδευση για την σεξουαλικότητα και για τα συναισθήματα, στον αθλητισμό και στις εξωσχολικές δραστηριότητες, όπου τα στερεότυπα και οι προσδοκίες που βασίζονται στοφύλο μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του εγώ, την υγεία, την απόκτηση προσόντων, την πνευματική ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών 11. ενθαρρύνει τα κορίτσια και τα αγόρια να δοκιμάζουν νέους ρόλους, δραστηριότητες και τομείς εκπαίδευσης, ευνοώντας την ίση συμμετοχή κοριτσιών και αγοριών στη λήψη συλλογικών αποφάσεων και στη διαχείριση της σχολικής ζωής, καθώς και σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες 12. ζητεί ανάπτυξη της ίσης πρόσβασης και χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας για κορίτσια και αγόρια ήδη από την προσχολική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη προσοχή για τα παιδιά και τους νέους των αγροτικών περιοχών, ώστε να βελτιωθούν οι ψηφιακές ικανότητες και να διαδοθούν αποτελεσματικές μέθοδοι για την αύξηση και βελτίωση της παρουσίας των γυναικών στις σχολές θετικών επιστημών και στην τεχνολογία 13. ζητεί την εισαγωγή στα σχολεία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που να ενισχύουν την επίσημη διδακτέα ύλη όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα καθώς και εφαρμογή στις κοινότητες μέσω των τοπικών αρχών προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης όσον αφορά το φύλο 14. ζητεί από τους συγγραφείς και εκδότες διδακτικού υλικού ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη να λαμβάνεται ως κριτήριο η ισότητα των φύλων κατά την παραγωγή του υλικού αυτού, συνιστώντας τους να συμβουλεύονται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ισότητα των φύλων ομάδες εκπαιδευτικών και σπουδαστών 15. υπενθυμίζει την ανάγκη να εκπονηθούν και να διανεμηθούν κατευθυντήριες γραμμές για σχολεία, εκπαιδευτικούς και αρμόδιους για την εκπόνηση των σχολικών προγραμμάτων, ώστε να καλύπτεται η προοπτική και η ισότητα των φύλων, ζητώντας από τους διδάσκοντες να αναλύσουν και να απαλείψουν κάθε σεξιστικό στερεότυπο και στρέβλωση που τυχόν υπάρχει στο περιεχόμενο, στη γλώσσα και στην εικονογράφηση του εκπαιδευτικού υλικού και τους ενθαρρύνει να καταπολεμούν τον σεξισμό που υπάρχει στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τα παιχνίδια και σε άλλους τομείς που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αλλαγή στάσης, συμπεριφοράς και ταυτότητας αγοριών και κοριτσιών 16. υπενθυμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν τόσο στην αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων όσο και στη συνεχή επιμόρφωση, στρατηγικές που να δίνουν αφρμή για PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 προβληματισμό σχετικά με την ταυτότητα, τις δοξασίες, τις αξίες, τις προκαταλήψεις, τις προσδοκίες, στάσεις και παραστάσεις του φύλου, καθώς και σχετικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές, ώστε να εξαλειφθεί κάθε εμπόδιο για την επίτευξη της πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού των κοριτσιών 17. υπογραμμίζει την ανάγκη διοργάνωσης πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης της προοπτικής του φύλου για όλους τους εμπλεκόμενους στις εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς και για γονείς και για εργοδότες 18. ζητεί να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την προβολή του έργου των γυναικών στον τομέα της ανατροφής των παιδιών και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της παροχής φροντίδων στην οικογένεια ως έγκυρης εργασίας τόσο για γυναίκες όσο και για άντρες, δίδοντας έναυσμα για σκέψη μήπως θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί ένα προσωρινό σύστημα ποσοστώσεων ανδρών στους τομείς Επενδύσεις, παρακολούθηση και αξιολόγηση 19. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητα η παρακολούθηση και αξιολόγηση από ανεξάρτητους οργανισμούς της προόδου που σημειώνεται στην έγκριση πολιτικών για την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η διαρκής ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται και για την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα αυτό και η ανάγκη να καταστεί η προοπτική του φύλου στοιχείο εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 20. επαναλαμβάνει την ανάγκη διεξαγωγής μελετών αντικτύπου των εκπαιδευτικών πολιτικών στα ζητήματα του φύλου, παρέχοντας μέσα για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση για την εκτίμηση αυτή, χρησιμοποιώντας επίσης μία δημοσιονομική στρατηγική βασιζόμενη στο φύλο για την προώθηση τόσο της πρόσβασης όσο και του δικαιώματος στους εκπαιδευτικoύς πόρους 21. αναγνωρίζει ως θεμελιώδη την εκτίμηση του αντικτύπου της μελλοντικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας στην ισότητα των φύλων και, οσάκις αναγκαίο, την αναθεώρηση των υφισταμένων νόμων σύμφωνα με την αρχή αυτή 22. επισημαίνει ότι η παρακολούθηση των διαδικασιών στην εφαρμογή των προγραμμάτων για την ισότητα των φύλων και για την αντίστοιχη αξιολόγηση πρέπει να διεξάγεται από κέντρα εκπαιδευτικών ερευνών σε στενή συνεργασία με ειδικούς επί ζητημάτων φύλου, οργανισμούς που έχει συστήσει η ΕΕ και τοπικές αρχές 23. συνιστά να θεσπιστεί Ετήσιο Ευρωπαϊκό Βραβείο Ισότητας των Φύλων για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πράξουν κάτι αντίστοιχο σε εθνικό επίπεδο 24 επισημαίνει την ανάγκη χάραξης σχεδίων δράσης και διάθεσης πόρων για την εφαρμογή ενός προγράμματος ισότητας των φύλων, συνιστώντας την χρήση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό ευρωπαϊκών μέσων, συγκεκριμένα δε του Προγράμματος Επενδύσεων, του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 και των κοινοτικών ταμείων PE v /9 PR\ doc

9 25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. PR\ doc 9/9 PE v01-00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ) L 394/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 10 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου 11 2. Νόμος για την αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 24.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ειδική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ISΒN 978-9963-9978-3-1 (print) ISΒN 978-9963-9978-4-8 (on line) Εκδότης Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση της έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Απευθύνεται στους διευθυντές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας τα μέλη της Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α. δεσμεύονται ότι: 1. Τιμούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία προσπαθούν να διαφυλάξουν και να προάγουν. 2. Υιοθετούν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός. Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Εκπαίδευση, κατάρτιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση Το κλειδί για το μέλλον σας νεολαία και αθλητισμός Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 1 ΤΙΤΛΟΣ Ι. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ

Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ Μέρος II: Η κοινωνική κατάσταση ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας συμβάλλουν στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ IΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Έκθεση 2011

ΑΡΧΗ IΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΡΧΗ IΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Γενική επιμέλεια: Δέσποινα Μέρτακκα Aρχή Ισότητας Κύπρου Επιμέλεια - σύνταξη κειμένων: Δέσποινα Μέρτακκα - Κατερίνα Χαρίτου Aρχή Ισότητας Κύπρου Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα