ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Στην Αθήνα σήμερα την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 και ώρα στην έδρα του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων» (ΕΕΔΕ) στη Λεωφόρο Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή Διενέργειας του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Παροχή βασικών υπηρεσιών και πιστοποιημένων αιθουσών που σχετίζονται με την υποδομή υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης», η οποία συστάθηκε με την από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ για τη διενέργεια του παραπάνω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης με αριθμό 3/2012. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρευρέθησαν τα μέλη της επιτροπής: 1. Φανιάνα Γκόφα, στέλεχος ΕΕΔΕ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 2. Χρυσούλα Φαρλάνη, στέλεχος ΕΕΔΕ ως μέλος της Επιτροπής 3. Ιωάννα Παπαδοπούλου, στέλεχος ΕΕΔΕ ως μέλος της Επιτροπής Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Γεωργία Κάπελα υπάλληλος ΕΕΔΕ, που ορίστηκε προς τούτο με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. 1

2 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει απαρτία αφού είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι: α) με την από με αριθμό 679 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων» (ΕΕΔΕ), απορρίφθηκαν οι προσφορές των ενώσεων εταιρειών: Α. Ένωση εταιρειών MASTER Α.Ε. Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΡΟΝ Κ.Ε.Κ. PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕ.Κ.Ε.Ε. ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. 3M PLAN Α.Ε. Κ.Ε.Κ. Κ.Ε.Σ.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Κ.Ε.Κ. με αρ. Πρωτ.: ΚΑ Β. Ένωση εταιρειών ΑΚΜΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ.Ε.Κ. Κ.Ε.Κ. ΕΡΕΙΣΜΑ Κ.Ε.Κ. IDEA Ε.Π.Ε. με αρ. Πρωτ.: ΚΑ επειδή διαπιστώθηκε στους υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής αυτών παραβίαση ουσιωδών όρων της προκήρυξης που τάσσονται επί ποινή αποκλεισμού. β) οι ενώσεις στη συνέχεια άσκησαν προδικαστικές προσφυγές κατά της απόφασης αποκλεισμού τους, οι οποίες απορρίφθηκαν με τη με αριθμό 680/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) στη συνέχεια οι ενώσεις άσκησαν Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για τις οποίες η ΕΕΔΕ υπέβαλε τους από φακέλους απόψεων ως Αναθέτουσα Αρχή δ) Η Ένωση εταιρειών MASTER Α.Ε. παραιτήθηκε από το δικόγραφο της ασκηθείσας Αίτησής της Ασφαλιστικών Μέτρων με την από δήλωση 2

3 παραιτήσεως της πληρεξούσιας δικηγόρου Μ.Πιπίνη, την οποία κοινοποίησε στην ΕΕΔΕ ε) Η Ένωση εταιρειών ΑΚΜΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. παραιτήθηκε από το δικόγραφο της ασκηθείσας Αίτησής της Ασφαλιστικών Μέτρων με την από δήλωση παραιτήσεως του πληρεξούσιου δικηγόρου Α.Καραλέκα, την οποία κοινοποίησε στην ΕΕΔΕ στ) Κατόπιν των παραπάνω κατέστη απρόσβλητη η περί αποκλεισμού των παραπάνω ενώσεων εταιρειών απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και δεν συντρέχει λόγος αναστολής της υπογραφής της σύμβασης του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου αξιολογείται μόνο ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του απομένοντος υποψηφίου: «Ένωση εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε., ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε., Κ.Ε.Κ. ΑΠΟΨΗ Α.Ε., ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΚ Α.Ε. με αρ. Πρωτ. ΚΑ » Η Επιτροπή άρχισε την εξέταση της παραπάνω Τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 της προκήρυξης και αφού ολοκλήρωσε αυτήν διαπίστωσε ότι εκπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις που θέτει η προκήρυξη. Συγκεκριμένα: 1. Η Τεχνική Προσφορά δομείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 32 της προκήρυξης και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενότητες. 2. Περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες Βεβαιώσεις Ανανέωσης Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην /Οικ / (ΦΕΚ Β 1999/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όλων των εταίρων της Ένωσης καθώς και όλων των υπεργολάβων, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 32 της προκήρυξης. 3. Περιλαμβάνονται ιδιωτικά συμφωνητικά (προσύμφωνα) μεταξύ του υποψηφίου και όλων των προτεινομένων υπεργολάβων για τη δέσμευση 3

4 κατάρτισης σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης των συγκεκριμένων δομών καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υπεργολάβων για την παραχώρηση της χρήσης των συγκεκριμένων δομών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 32 της προκήρυξης. 4. Διατίθενται αίθουσες σε κάθε περιφέρεια ικανές σε δυναμικότητα και αριθμό να εξυπηρετήσουν το σύνολο των ωφελουμένων ανέργων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 28 παρ. 1, και υπερκαλύπτεται η απαίτηση για διάθεση αιθουσών σε τουλάχιστον επτά διοικητικές πρωτεύουσες περιφερειών, σύμφωνα με την προδιαγραφή του άρθρου 32, παρ Παρέχονται το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών που απαιτούνται στο άρθρο 29 και των παραδοτέων του άρθρου 30 της προκήρυξης. 6. Ικανοποιούνται και συνυπολογίζονται οι ειδικοί εκπαιδευτικοί όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 28, παρ Η ανάθεση υπεργολαβιών δεν υπερβαίνει το 30%του συνόλου του έργου, όπως απαιτείται στο άρθρο 29, παρ. 2 Στη συνέχεια η Επιτροπή διαπίστωσε τα ακόλουθα αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και γνωμοδότησε ως εξής: Ομάδα Κριτηρίων Α: Καταλληλότητα για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Έργου Κριτήριο Κ1: Γεωγραφική κάλυψη κάθε περιφέρειας ως προς τις αίθουσες κατάρτισης: ύπαρξη αιθουσών στις πρωτεύουσες των διοικητικών περιφερειών και κατανομή στις πόλεις εντός των διοικητικών περιφερειών. Ως προς την γεωγραφική κάλυψη των περιφερειών ως προς τις διαθέσιμες αίθουσες, η Προσφορά αξιολογείται από την Επιτροπή ως Άριστη καθώς υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Τα βασικά ποσοτικά στοιχεία της προσφοράς συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 4

5 Περιφέρεια Αν. Μακεδονία- Θράκη Απαίτηση Προκήρυξης Δυναμικότητα Προσφοράς Ποσοστό κάλυψης απαίτησης Πρωτεύουσα Διοικητικής Περιφέρειας Αριθμός πόλεων όπου διατίθενται αίθουσες % ΝΑΙ 3 Θεσσαλία % ΝΑΙ 4 Ήπειρος % ΝΑΙ 2 Δυτική Ελλάδα % ΝΑΙ 3 Πελοπόννησος % ΝΑΙ 3 Κρήτη % ΝΑΙ 3 Κεντρική Μακεδονία % ΝΑΙ 5 Δυτική Μακεδονία % ΝΑΙ 1 Αττική % ΝΑΙ 4 ΣΥΝΟΛΟ % 9 28 Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι: 1. Καλύπτονται όλες οι περιφέρειες με δυναμικότητα αιθουσών που υπερκαλύπτει, από 1,68 φορές έως 7,84 φορές, τον απαιτούμενο αριθμό ωφελουμένων ανέργων ανά περιφέρεια και κατά 3,53 φορές τον συνολικό αριθμό καταρτιζομένων. Το δεδομένο αυτό αξιολογείται ως ιδιαιτέρως θετικό στοιχείο της προσφοράς, επειδή εξασφαλίζει σημαντικό βαθμό ευελιξίας στον επαναπροσδιορισμό της περιφερειακής κατανομής των ωφελουμένων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, αφού «Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την περιφερειακή κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον αριθμό δυνητικών ωφελουμένων ανέργων ανά περιφέρεια και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά τον χρόνο εκτέλεσης των προγραμμάτων.» (άρθρο 28, παρ. 1). 2. Διατίθενται αίθουσες στο σύνολο των διοικητικών πρωτευουσών έναντι της απαίτησης της προκήρυξης για «τουλάχιστον επτά (7) έδρες των εννέα (9) διοικητικών περιφερειών» (άρθρο 32, παρ.3). 3. Η διασπορά των αιθουσών σε μεγάλο αριθμό πόλεων, συνολικά 28, επίσης αξιολογείται από την Επιτροπή ως ιδιαιτέρως θετική, αφού 5

6 συνεισφέρει στην καλύτερη προσπέλαση των προγραμμάτων κατάρτισης από τους δυνητικούς ωφελούμενους ανέργους. Με βάση τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής βαθμολόγησαν ως ακολούθως την Προσφορά ως προς το Κριτήριο Κ1: Χρυσούλα Ιωάννα Φανιάνα Γκόφα Μέσος Όρος Φαρλάνη Παπαδοπούλου ,667 Κριτήριο Κ2: Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου Ως προς την κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, η Προσφορά αξιολογείται από την Επιτροπή ως εξαιρετικά Επαρκής καθώς καλύπτει με σαφήνεια και πληρότητα τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Ειδικότερα: Η Επιτροπή κρίνει ότι τα βασικά προβλήματα που εντοπίζει ο υποψήφιος ανάδοχος ότι ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι πραγματικά και συμβατά με το αντικείμενο του προς υλοποίηση έργου του και δηλώνουν καλή κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου. Ο υποψήφιος προτείνει ικανοποιητικό και επαρκές σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, καθώς και όποιων άλλων προκύψουν, που συνδέεται άμεσα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που θα εφαρμόσει. Η Επιτροπή κρίνει ως ιδιαιτέρως θετικό προληπτικό μέτρο την ταχύρρυθμη επιμόρφωση των συμμετεχόντων στο έργο σε επίπεδο περιφέρειας για τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του έργου καθώς και για τα εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης που θα χρησιμοποιηθούν. Σημαντικό θετικό στοιχείο της προσφοράς είναι η αξιοποίηση του λογισμικού MS Project για διαχείριση και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου που, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη μεθοδολογία 6

7 διαχείρισης (PRINCE), διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και αποκλίσεων και επιτρέπει τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. Με βάση τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής βαθμολόγησαν ως ακολούθως την Προσφορά ως προς το Κριτήριο Κ2: Φανιάνα Γκόφα Χρυσούλα Φαρλάνη Ιωάννα Παπαδοπούλου Μέσος Όρος ,000 Ομάδα Κριτηρίων Β: Λειτουργικότητα της Ομάδας Έργου και αποτελεσματικότητα της Οργάνωσης των Προγραμμάτων κατάρτισης Κριτήριο Κ3: Καταλληλότητα και λειτουργικότητα της Ομάδας Έργου ως προς την οργάνωση και τη διοίκησή της. Ως προς την καταλληλότητα και λειτουργικότητα της οργάνωσης και της διοίκησης της ομάδας έργου, η Προσφορά αξιολογείται από την Επιτροπή ως Άριστη καθώς υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Ειδικότερα, πέραν του απαιτούμενου ελάχιστου προσωπικού του άρθρου 12 της προκήρυξης (το οποίο δεν αξιολογείται στο παρόν στάδιο καθώς ως κριτήριο επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων έχει κριθεί στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού) διαθέτει ικανό περιφερειακό οργανωτικό σχήμα για την αποκεντρωμένη υλοποίηση του έργου του αναδόχου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται δύο αποκεντρωμένα επίπεδα οργάνωσης και διοίκησης του έργου του αναδόχου και διατίθενται προς τούτο τέσσερεις περιφερειακοί συντονιστές και δέκα υπεύθυνοι περιφερειών (η Αττική χωρίζεται σε δύο τμήματα με δύο διαφορετικούς υπευθύνους), πέραν των στελεχών των παραχωρούμενων δομών. 7

8 Η κατανομή των αρμοδιοτήτων και οι περιγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών της Ομάδας Έργου αξιολογούνται ως ιδιαιτέρως σαφείς και προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις του προς εκτέλεση έργου. Θετικά αξιολογείται και ο ορισμός στελέχους με μοναδική αρμοδιότητα τη διασφάλιση ποιότητας του έργου. Με βάση τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής βαθμολόγησαν ως ακολούθως την Προσφορά ως προς το Κριτήριο Κ3: Χρυσούλα Ιωάννα Φανιάνα Γκόφα Μέσος Όρος Φαρλάνη Παπαδοπούλου ,333 Κριτήριο Κ4: Πληρότητα και αξιοπιστία του Σχεδίου Οργάνωσης των Προγραμμάτων κατάρτισης Ως προς την πληρότητα και την αξιοπιστία του Σχεδίου Οργάνωσης των προγραμμάτων κατάρτισης, η Προσφορά αξιολογείται από την Επιτροπή ως Άριστη και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης επειδή μπορεί να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο φόρτο τμημάτων κατάρτισης και παρέχει σημαντικό βαθμό ευελιξίας όπως αναλύεται στη συνέχεια. Η Επιτροπή εξέτασε τις υποθέσεις και τις παραδοχές του υποψηφίου αναδόχου βάσει των οποίων εκπονήθηκαν το σενάριο οργάνωσης των προγραμμάτων κατάρτισης και διαπίστωσε ότι αφενός είναι ρεαλιστικές και εφικτές και αφετέρου είναι απολύτως σύμφωνες με τις προδιαγραφές που θέτει η προκήρυξη. Το σχέδιο οργάνωσης δομείται στον χρόνο τόσο με γεωγραφική κατανομή των τμημάτων όσο και με κατανομή υπευθυνοτήτων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου. Η Επιτροπή αφού εξέτασε το σχέδιο οργάνωσης διαπίστωσε τα εξής: 8

9 (α) Το σχέδιο γεωγραφικής κατανομής είναι απολύτως ρεαλιστικό και μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα σε αυξημένες αιχμές (αυξημένο φόρτο τμημάτων κατάρτισης) ώστε να μπορέσει ο υποψήφιος ανάδοχος σε κάθε περίπτωση να υλοποιήσει το υπό ανάθεση έργο του εντός των χρονικών προθεσμιών που θέτει η προκήρυξη. (β) Το σχέδιο κατανομής υπευθυνοτήτων είναι ρεαλιστικό και εφικτό και διασφαλίζει την ανταπόκριση των προτεινόμενων στελεχών της ομάδας έργου στις ευθύνες τους. (γ) Το συνολικό σχέδιο οργάνωσης παρέχει σημαντικό βαθμό ευελιξίας (όπως αποτυπώνεται π.χ. με σημαντικούς ελεύθερους χρόνους των παρεχομένων δομών) ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική προσαρμογή του στις ενδεχόμενες μεταβολές των συνθηκών που πιθανώς θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου. Με βάση τα ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής βαθμολόγησαν ως ακολούθως την Προσφορά ως προς το Κριτήριο Κ4: Χρυσούλα Ιωάννα Φανιάνα Γκόφα Μέσος Όρος Φαρλάνη Παπαδοπούλου ,333 Ο Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου Ένωση εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε., ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε., Κ.Ε.Κ. ΑΠΟΨΗ Α.Ε., ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΚ Α.Ε.» με αρ. Πρωτ. ΚΑ , σύμφωνα με το Άρθρο 33 της Προκήρυξης, είναι: ΑΒΤΠ = 20%Χ9, %Χ8, %Χ9, %Χ9,333 = 9,000 Συνεπώς, ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου «Ένωση εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε., ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε., 9

10 10

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

«Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, 30/07/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17696 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9249540-1 Fax: 210 9249542 Ταχ. Δ/νση : Λαγουμιτζή 23 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Π. INTERREG III/A «ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ» 2000-2006 Μέτρο 2.1: «Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας» Κατηγορία Πράξεων 2.1.5: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 30-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012 Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Διάρκεια του έργου: Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της δράσης: Δράση 4.1: «Κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το Έργο: " Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003139709 2015-10-08

15PROC003139709 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λάρισα, 08-10 - 2015 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5453 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ

ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.21 Αθήνα, 22 /5/2015 Αρ. Πρωτ. :5014/21-5-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.21 «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα