ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΜ37ΛΛ-ΡΒΩ Θεσσαλονίκη, 04/ 08/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /8951 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Τ.Θ. : Τ.Κ. : Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : Fax : Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : Τουριστικό προϊόν Τύπος διαγωνισμού : Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Κριτήριο αξιολόγησης : Η πλέον Συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, Θεσ/νίκη 27/09/2011 Τρίτη 10:30 Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, πλέον 20% με το δικαίωμα της προαίρεσης (Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης {ΕΤΠΑ} και από Εθνικούς Πόρους και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. Έργου 2010ΕΠ ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αποστολής στην Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στο Εθνικό ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης σε Τυπογραφείο Ελληνικές Εφημερίδες 04/08/ /08/ /08/2011

2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως τις στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Βας. Ηρακλείου 12 7 ος όροφος Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή), έχοντας υπόψη: 1. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη. 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Το ΠΔ 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 4. Την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 4745/ΕΥΘΥ 289/ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Οδηγίες προς της ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ. 5. Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α/ ) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» ειδικά το άρθρο Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο». 8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5 ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 11. Τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Την Απόφαση αριθ. 7725/ της Επιτροπής περί έγκρισης του ΕΣΠΑ (κωδικός αναφοράς CC2007GR16UNS001). 13. Την με αριθμό Ε (2007) 5337/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ». (Κωδικός 2007GR161PO008). 14. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 2 από 79

3 15. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ540/Β / ) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 16. Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 17. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», εφαρμοζόμενο συπληρωματικά και αναλογικά. 18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της 28 ης Νοεμβρίου 2007 «για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV» 19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1150/2009 της 10 ης Νοεμβρίου 2009 «για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 20. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων. 21. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 22. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 23. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66/1996). «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 109 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228), µε το άρθ. 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) και µε το άρθ.8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279). 24. Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» ιδίως το άρθρο 8 «σχετικά µε Κρατικές Προµήθειες». 25. Το Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α/ ) «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ειδικότερα το άρθρο 30 που αφορά στην παροχή σύµφωνης γνώµης από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε προγράµµατα Τουριστικής Προβολής που υλοποιούνται από φορείς του Δηµοσίου. 26. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθ /2008 (ΦΕΚ 1635/ ) των Υπ. Εσωτερικών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Τουριστικής Ανάπτυξης, που αφορά στη Σύσταση «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/ από 79

4 27. Το Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α/ ) «Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνοµίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά µε την πιστοποίηση φορέων που παρέχουν διαφηµιστικές υπηρεσίες στο Δηµόσιο. 28. Την εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ /749/ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Πιστοποίηση εταιρειών παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών κατ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (Α 163)». 29. Την Εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ. 176/ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέµα: «Διευκρινίσεις σχετικά µε την παροχή σύµφωνης γνώµης για διαφηµιστικά προγράµµατα και ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή των περιοχών αυτής, από φορείς του δηµόσιου τοµέα». 30. Την Εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ / του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα «Οδηγίες-διευκρινίσεις για την εφαρµογή του αρ. 30 του Ν. 3498/2006 περί προγραµµάτων τουριστικής προβολής των φορέων του Δηµόσιου Τοµέα». 31. Την Εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ / της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας/ Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, µε θέµα «Τροποποίηση σχετικά µε την παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 32. Την Εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ / της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε θέµα «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών». 33. Το Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186/1997), «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178/2003), το Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α 46/2006) και τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α 163). 34. Την αριθμ. 518/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, πλέον 20% με το δικαίωμα της προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης {ΕΤΠΑ} και από Εθνικούς Πόρους και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. Έργου 2010ΕΠ Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% 4 από 79

5 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών, Βας. Ηρακλείου 12, 8 ος όροφος στις , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Βας. Ηρακλείου 12, 7 ος όροφος, καθημερινά από τις 8.30 π.μ έως και τις μ.μ, έως και την προηγουμένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι και ώρα 15:00μμ. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 2. Συνεταιρισμοί 3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένα μήνα μετά, ήτοι επτά μηνών. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Κ.Μ., Βας. Ηρακλείου 12, 7 ος όροφος τηλ ,63,64, καθώς και από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. τηλ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραφείο Περιφερειάρχη Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 5 από 79

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 8 Α.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΚΜ... 8 Α.1.1 Αποτίμηση των παραμέτρων της τουριστικής προσφοράς... 8 Α Τουριστικοί πόροι... 8 Α Υποδομές Α.1.2 Αποτίμηση των παραμέτρων της τουριστικής ζήτησης Α.1.3 Ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής τουριστικής αγοράς Α.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.2.1 Αναγνωρισιμότητα εικόνα της Κ. Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού Α.2.2 Επικέντρωση της διαφημιστικής εκστρατείας Α.2.3 Κύριοι τύποι δράσεων της τουριστικής προβολής Α.3 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...35 Α.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.7 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Α.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Α.9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.10 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Β.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β.2.1 Γενικά Β.2.2 Δικαίωμα συμμετοχής...43 Β.2.3 Εγγυητική επιστολή Β.2.4 Ελλείψεις δικαιολογητικών Β.3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.3.1 Τρόπος και όροι σύνταξης Προσφορών Β.3.2 Διευκρινίσεις Β.3.3 Ισχύς Προσφορών Β.3.4 Τρόπος υποβολής Προσφορών Β.3.5 Περιεχόμενα Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Β.3.6 Περιεχόμενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Β.3.7 Περιεχόμενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Β.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.5.1 Περιπτώσεις αποκλεισμού Β.5.2 Χρηµατοοικονοµική ικανότητα - Τεχνική και επαγγελµατική επάρκεια Β.6 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β.6.1 Γενικά Β.6.2 Στάδια Β.6.3 Έλεγχος κριτηρίων ποιοτικής επιλογής Δικαιολογητικά συμμετοχής Β.6.4 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Β.6.5 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Β.6.6 Τελική Αξιολόγηση Β.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Β.7.1 Αποσφράγιση των Προσφορών Β.7.2 Διαδικασία αποσφράγισης από 79

7 Β.7.3 Πρόσβαση των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν Β.7.4 Διευκρινίσεις Β.7.5 Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές Προσωρινή δικαστική προστασία Β.8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Β.8.1 Γενικά Β.8.2 Έλληνες πολίτες Β.8.3 Αλλοδαποί πολίτες Β.8.4 Νομικά πρόσωπα Β.8.5 Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Εταιρειών Β.8.6 Εξαιρέσεις Β.9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β.10 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β.11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β.11.1 Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου Β.11.2 Παρακολούθηση του Έργου Β.12 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β.13 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β.14 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Β.15 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β.16 ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β.17 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β.18 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Β.19 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β.20 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από 79

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονίας - Θράκης » και ειδικότερα του Άξονα προτεραιότητας 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα», Κ.Θ.Π.: Έρευνας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας». «09- Άλλα μέτρα για την προώθηση της Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, και είναι προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (συμπεριλμαβανομένου του ΦΠΑ 23%) συν 20% με το δικαίωμα προαίρεσης. Το αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το ζητούμενο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής διαμορφώνεται ως ένα Περιφερειακό Πρόγραμμα, χωρίς να υπόκειται σε διοικητικές διαιρέσεις ή περιορισμούς, αλλά και χωρίς να παραλείπει καμία από τις διαστάσεις (χωρικές ή θεματικές) οι οποίες συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας. Στοχεύει σε συγκεκριμένα τμήματα αγοράς τα οποία δυνητικά ενδιαφέρονται για την «κατανάλωση» στοιχείων, πόρων και υπηρεσιών που διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Δράσεις του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής εξειδικεύονται από τον Ανάδοχο με βάση τις κατευθύνσεις και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Α.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΚΜ Τα κύρια χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, τόσο αυτά της προσφοράς όσο και αυτά της ζήτησης, συνοψίζονται ως εξής: Α.1.1 Αποτίμηση των παραμέτρων της τουριστικής προσφοράς Η τουριστική προσφορά αφορά τις κατηγορίες των πόρων και των υποδομών. Οι πόροι (περιβαλλοντικοί, πολιτισμικοί κτλ.) προσδιορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος και συνδέονται άμεσα με τα κίνητρα της τουριστικής ζήτησης, ενώ οι υποδομές υποστηρίζουν το προϊόν μιας περιοχής, προσδιορίζοντας την ποσοτική δυνατότητα ανάπτυξής του. Α Τουριστικοί πόροι Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει ένα ιδιαίτερα σημαντικό δυναμικό τουριστικών πόρων. Οι αντιθέσεις του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή, αναμφισβήτητα προκαλούν έντονο ενδιαφέρον στον επισκέπτη που θα ξεναγηθεί στην Κεντρική Μακεδονία. Η θάλασσα ενώνεται μέσω της δαντελωτής ακτογραμμής με την ορεινή ενδοχώρα που περιλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές της Ελλάδας. Παράλληλα ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Βαλκανικής δημιουργούν στο πέρασμα τους εύφορες κοιλάδες και μοναδικούς για την οικολογική τους αξία υγροβιότοπους στις λίμνες και τα Δέλτα τους. Μέσα από αυτήν την τεράστια ποικιλία τοπίων και οικοτόπων που εκτείνονται από τις ξερές βραχώδεις περιοχές με ελάχιστη βλάστηση στη Χαλκιδική ως τα αλπικά 8 από 79

9 λιβάδια και τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου, ο φυσικός πλούτος της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ένα σημαντικό τουριστικό πόρο. Ένα τόσο πλούσιο και ήπιο περιβάλλον ήταν φυσικό να τραβήξει το ενδιαφέρον του ανθρώπου από την αρχή της παρουσίας του στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Ευρήματα όπως αυτά του σπηλαίου των Πετραλώνων μαρτυρούν την παρουσία του προϊστορικού ανθρώπου στην περιοχή εκατοντάδες χιλιετίες πριν τη σημερινή εποχή. Η ακμή των αρχαίων πόλεων στα παράλια της Χαλκιδικής κατά την κλασσική περίοδο, συνεχίζεται με την άνθηση του Μακεδονικού Βασιλείου και την εξάπλωση από την Μακεδονία του ελληνικού πολιτισμού στα όρια του τότε γνωστού κόσμου. Από τους Μακεδόνες, στους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Οθωμανούς, η ιστορία της Μακεδονίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Μεγαλοπρεπή μνημεία διάσπαρτα σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Περιφέρειας μαρτυρούν τη σημαντικότητα της περιοχής και προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ιστορική τους αξία. Μεταξύ αυτών, τα παλαιοχριστιανικά μνημεία και οι εκκλησίες μαρτυρούν το διάβα του Απόστολου Παύλου και τη διάδοση του χριστιανισμού από τα εδάφη αυτά. Συνοπτικά, οι τουριστικοί πόροι της Περιφέρειας, τόσο οι φυσικοί περιβαλλοντικοί όσο και οι ιστορικοί πολιτισμικοί, καταγράφονται και αξιολογούνται ως εξής: Φυσικοί - Περιβαλλοντικοί πόροι Κλίμα Κύριο στοιχείο που προσδιορίζει το τουριστικό προϊόν της Κεντρικής Μακεδονίας είναι το κλίμα της παράκτιας ζώνης. Το μεσογειακό κλίμα προσδιορίζει μια πεντάμηνη περίοδο από αρχές Μαΐου ως αρχές Οκτωβρίου, που διασφαλίζει ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης παραθαλάσσιου τουρισμού. Στην ενδοχώρα επικρατεί ένας μικτός τύπος μεσογειακού και ηπειρωτικού κλίματος, ο οποίος αν και χαρακτηρίζεται από συχνές βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, λόγω της επίδρασης της θάλασσας διασφαλίζει ικανοποιητικό αριθμό ημερών ηλιοφάνειας, ακόμα και το χειμώνα. Ορεινός τύπος κλίματος συναντάται κυρίως στις ορεινές ζώνες, άνω των 1000 μέτρων. Στις περιοχές αυτές ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα τραχύς, προσφέροντας όμως δυνατότητες για δραστηριότητες χειμερινού τουρισμού, ενώ κατά τη θερινή περίοδο επικρατούν ήπιες συνθήκες. Ακτές Θάλασσα Η ακτογραμμή της Περιφέρειας υπολογίζεται σε περίπου 945 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 680 θεωρούνται κατάλληλα για τουριστική ανάπτυξη. Η ιδιαιτερότητα του ανάγλυφου και η συνεχής εναλλαγή κόλπων και χερσονήσων κάνουν τις ακτές της Κ. Μακεδονίας ιδιαίτερα ελκυστικές για τουριστικές δραστηριότητες, καθώς είναι αρκετά προφυλαγμένες από έντονα καιρικά φαινόμενα (δυνατούς ανέμους κυματισμό), διατηρούν σε αρκετά σημεία σχετικά υψηλή θερμοκρασία νερού, και δημιουργούν πολλούς φυσικούς αβαθείς κόλπους με αμμώδεις παραλίες. Επιπλέον οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη δασωμένων εκτάσεων στα όρια αρκετών τμημάτων της παραλιακής ζώνης δημιουργώντας έναν μοναδικό φυσικό συνδυασμό παραλίας δάσους. Περιοχές περιβαλλοντικής κληρονομιάς φυσικού κάλλους Η Κεντρική Μακεδονία χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές βουνών της Ελλάδας (Όλυμπος - Βόρας), μεγάλες πεδιάδες (Θεσσαλονίκης - Αριδαίας - Σερρών), πολυάριθμα ποτάμια, λίμνες και ορεινές περιοχές φυσικού κάλλους. Τα τοπία που διαμορφώνονται χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία και έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον τόσο για 9 από 79

10 την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όσο και για την ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω του τουρισμού. Χαρακτηριστικά, οι περιοχές του δικτύου προστασίας οικοτόπων «Natura 2000» ξεπερνούν τις 40, ενώ η συνολική τους έκταση ανέρχεται σε εκτάρια, που αντιστοιχεί στο 22% του εδάφους της Περιφέρειας. Η πλειονότητα των περιοχών μπορεί να κινήσει τουριστικό ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω φυσικού κάλλους και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, αλλά και λόγω της ύπαρξης αξιόλογων πολιτιστικών πόρων εντός ή πλησίον αυτών. Μεταξύ των περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, αναφέρονται: Όλυμπος: Μεγάλης οικολογικής και συμβολικής αξίας. Αποτελεί τον πρώτο Εθνικό Δρυμό στην Ελλάδα και είναι ενταγμένος στο δίκτυο περιοχών παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως Παγκόσμιο Απόθεμα της Βιόσφαιρας (ΜΑΒ) από το Από την UNEP χαρακτηρίζεται ως Παγκόσμιο Βιογενετικό Απόθεμα. Η συμβολική του αξία ως το μυθικό βουνό των θεών της αρχαίας Ελλάδας, είναι επίσης τεράστια. Περιοχές της συνθήκης ΡΑΜΣΑΡ: Υπάρχουν τρεις στην Κεντρική Μακεδονία: η Λίμνη Κερκίνη, οι Λίμνες του Λαγκαδά και τα δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα μαζί με την γειτονική Αλυκή Κίτρους. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλότητα ειδών και οικοτόπων. Η δυναμική τους είναι μεγάλη καθώς ο αριθμός ειδών και πληθυσμών (κυρίως της ορνιθοπανίδας) μπορούν να προκαλέσουν τουριστικό ενδιαφέρον, ακόμα και σε μη ειδικές ομάδες τουριστών. Επιπλέον οι περιοχές αυτές προσφέρονται για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο ορεινός όγκος: Μεγάλο ποσοστό του ορεινού όγκου της Περιφέρειας διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να σχετισθούν με ανάλογες τουριστικές δραστηριότητες (αναρρίχηση, πεζοπορία, χειμερινά σπορ κ.α.). Ιαματικές πηγές: Το πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό της περιοχής δίνει ένα σημαντικό πόρο τουριστικής ανάπτυξης σε περιοχές όπως η Αριδαία, η Πικρολίμνη, το Σιδηρόκαστρο, το Άγγιστρο, ο Λαγκαδάς, η Αγ. Παρασκευή Χαλκιδικής. Η τουριστική εκμετάλλευση των γεωθερμικών πόρων συναρτάται με την επάρκεια και ποιότητα των υποδομών αξιοποίησής τους. Τα σπήλαια: Ως πόρος, διαθέτουν ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς εντός τους εντοπίζονται μοναδικές περιβαλλοντικές και γεωφυσικές συνθήκες οι οποίες συνθέτουν ιδιαίτερους χρωματικούς και μορφολογικούς σχηματισμούς. Ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούνται αυτά των Πετραλώνων και της Αλιστράτης. Το βόρειο Αιγαίο: Ήρεμο πέλαγος, ικανό να προσελκύσει ζήτηση για θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες. Ωστόσο, θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με περιορισμούς των αρχαιολογικών υπηρεσιών, περιορίζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των υποβρύχιων κυρίως δραστηριοτήτων. Πολιτιστικοί πόροι Το πολιτιστικό περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία είναι ιδιαίτερα πλούσιο και ποικιλόμορφο και καλύπτει όλες τις φάσεις του Ελλαδικού πολιτισμού, από την παλαιολιθική εποχή ως τα σύγχρονα χρόνια. Η διαχρονική παρουσία του ανθρώπου στο Μακεδονικό χώρο τον πλούτισε με πλήθος από μνημεία, οικιστικά σύνολα, έργα τέχνης ή άλλα δημιουργήματα, που καλύπτουν όλο το ιστορικό φάσμα: Προϊστορία - Αρχαίοι - Κλασσικοί - Ελληνιστικοί - Παλαιοχριστιανικοί - Βυζαντινοί - Μεταβυζαντινοί - Νεώτεροι - Σύγχρονοι χρόνοι. Η κληρονομημένη κουλτούρα είναι σημαντική και η συμβολή της στην πολιτιστική ταυτότητα της Κ. Μακεδονίας θεμελιώδης. 10 από 79

11 Σ ότι αφορά την ανάδειξη του ιστορικού πολιτιστικού αποθέματος που σχετίζεται με τους αρχαίους και ρωμαϊκούς χρόνους, έχει υπάρξει σχετική καθυστέρηση, που με τις προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών τείνει να καλυφθεί. Έτσι είναι περισσότερο γνωστή η πολιτιστική κληρονομιά των βυζαντινών - μεταβυζαντινών χρόνων. Χαρακτηριστικά δείγματά της διασώζονται στον ιστό των βασικών αστικών κέντρων αλλά και στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερη είναι η φήμη της Θεσσαλονίκης σαν την πόλη που εκπροσωπεί τη Βυζαντινή παράδοση στον Ελληνικό χώρο, και του Αγ. Όρους, σαν κέντρου μοναστηριακής Αρχιτεκτονικής και Τέχνης διεθνούς εμβέλειας. Το νεώτερο δομημένο περιβάλλον που δημιουργήθηκε από την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας έως τα σύγχρονα χρόνια, περιλαμβάνει τη διατήρηση παραδοσιακών μορφολογιών στην ύπαιθρο και οικοδομήματα κοσμοπολίτικου χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη. Οι ακόλουθοι πόροι αξιολογούνται ως πιο σημαντικοί, ανά ιστορική περίοδο. Κλασική ελληνιστική περίοδος Το αποκαλούμενο ως αρχαιολογικό τρίγωνο της Μακεδονίας (Βεργίνα Πέλλα Δίον), σηματοδοτεί το απάνθισμα του Βασίλειου των Μακεδόνων. Οι τρεις πόλεις, εκτός από τη μεγάλη ιστορική τους αξία, επιδεικνύουν έναν μεγάλο αριθμό εκθεμάτων (τάφοι των Μακεδόνων βασιλέων στη Βεργίνα, νεκρικός θησαυρός του Φιλίππου στη Βεργίνα, ψηφιδωτά δάπεδα και πολεοδομία της Πέλλας, χώροι των ιερών του Δίου). Στην παράκτια ζώνη βρίσκονται οι ελληνικές αποικίες της κλασσικής περιόδου (Όλυνθος, Στάγειρα, Αμφίπολη, Ποτίδαια, Καλλάνδρα). Οι πόλεις αυτές συνδέονται ιστορικά με την άνθηση των κλασσικών χρόνων και τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Στάγειρα, ως τόπος γένεσης του Αριστοτέλη, καθώς και η πολεοδομική οργάνωση και τα ψηφιδωτά της Ολύνθου. Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική περίοδος Τα ίχνη της ρωμαϊκής εποχής είναι διάσπαρτα στη Θεσσαλονίκη η οποία αποτέλεσε το μεγαλύτερο διοικητικό και οικονομικό κέντρο του ανατολικού τμήματος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Μνημεία που διασώζονται, όπως η ρωμαϊκή αγορά και το ανακτορικό συγκρότημα του Γαλερίου, συνδυάζονται με την εξάπλωση του χριστιανισμού και τις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες του 4ου και 5ου μ.χ. αιώνα που διασώζονται στην πόλη (Αχειροποίητος, Οσίου Δαβίδ, Αγ. Δημήτριος κ.α.). Τα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ανήκουν από το 1988 στο πρόγραμμα «Παγκόσμιας κληρονομιάς» της UNESCO. Άλλα αξιόλογα μνημεία της περιόδου αποτελούν η Παλαιοχριστιανική Αμφίπολη (με τις τρίκλιτες βασιλικές), καθώς και οι τόποι όπου σταμάτησε ο Απόστολος Παύλος και απ όπου στην ουσία άρχισε η διάδοση του Χριστιανισμού. Βυζαντινή περίοδος Η ακμή της Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε και κατά τη βυζαντινή περίοδο. Εκτός όμως από τα βυζαντινά μνημεία της πόλης (βυζαντινές οχυρώσεις, Λευκός Πύργος, βυζαντινές εκκλησίες), ενδιαφέροντα στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως στη Βέροια, στις Σέρρες, στη Νάουσα, στην Έδεσσα. Σημαντικότερο όμως αποτύπωμα του βυζαντινού πολιτισμού αποτελεί το Άγιο Όρος. Ο Άθως, εκτός από τόπος λατρείας και μοναχισμού, συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο του βυζαντινού πολιτιστικού θησαυρού, σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και η αγιογραφία. Επιπλέον διατηρεί στοιχεία της λαογραφίας και της καθημερινότητας του Βυζαντίου τα οποία σώζονται ως σήμερα. Πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας από το 1054, ο Άθως 11 από 79

12 αποτελεί μια παγκόσμια κληρονομιά, όχι μόνο θρησκευτική, αλλά και εικαστική, αρχιτεκτονική και πνευματική. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν 20 μοναστήρια καθώς και ένας αριθμός από σκήτες και κελιά. Η μοναστική παράδοση του Αγίου Όρους ξεκινάει από τα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Το 963 ιδρύεται από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη η Μονή Μεγίστης Λαύρας και έως τον 13 ο αιώνα ιδρύονται οι περισσότερες Μονές. Κάθε μία από αυτές περιέχει ανεκτίμητους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θησαυρούς όπως εικόνες, τοιχογραφίες, ιερά σκεύη, ξυλόγλυπτα κ.α. Το Άγιο Όρος ανήκει από το 1988 στο πρόγραμμα «Παγκόσμιας κληρονομιάς» της UNESCO. Οθωμανική και νεότερη περίοδος Τα ίχνη του οθωμανικού και γενικότερα του μουσουλμανικού πολιτισμού βρίσκονται κυρίως στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας. Στη Θεσσαλονίκη διασώζονται αρκετά κτίσματα από την περίοδο αυτή, όπως τα λουτρά Παράδεισος, η Αίγλη, το Γενί τζαμί, το Αλατζά Ιμαρέτ κ.α. Στο τέλος της οθωμανικής περιόδου και στα χρόνια πριν από το Β Παγκόσμιο πόλεμο, αναπτύσσονται στην πόλη ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά σύνολα νεοκλασικού και εκλεκτιστικού ρυθμού (Πλατεία Αριστοτέλους, στοά Μοδιάνου, Βίλα Μπιάνκα κλπ.), δίνοντας ευρωπαϊκό πρόσωπο στην πόλη. Μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο, οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας εμπλουτίζονται με την απαιτούμενη υποδομή για την παραγωγή σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Σ αυτήν περιλαμβάνονται αίθουσες τέχνης, μουσεία, θέατρα κλπ. Ειδικότερα αναφέρονται το «Μακεδονικό μουσείο σύγχρονης τέχνης», το «Τελλόγλιο Ίδρυμα Τεχνών», το «Μουσείο κινηματογράφου», το «Μουσείο φωτογραφίας», Το «Μουσείο Ύδρευσης», το «Τεχνικό Μουσείο», κτλ. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει επίσης και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους στην πόλη. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν εκδηλώσεις που προκαλούν ενδιαφέρον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Α Υποδομές Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται το 12,8% των ξενοδοχειακών μονάδων και το 13,6% των κλινών της χώρας και επίσης είναι εγκατεστημένο το κυριότερο μέρος των κλινών κατασκήνωσης της χώρας, το οποίο ανέρχεται στο 31,3%. Το ξενοδοχειακό απόθεμα διαφέρει ως προς την ποιοτική του σύνθεση και την ποσοτική κατανομή του στις διάφορες περιοχές προορισμούς της Περιφέρειας. Η διαφοροποίηση αυτή προσδιορίζει σημαντικά τόσο τον υφιστάμενο βαθμό και τον χαρακτήρα της τουριστικής ανάπτυξης, όσο και τις βραχυπρόθεσμες τουλάχιστον δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Διακρίνονται: Πόλη της Θεσσαλονίκης: Διαθέτει περίπου κλίνες εκ των οποίων το 25% ανήκει στην υψηλότερη ποιοτικά κατηγορία των 5*. Οι ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους διαθέτοντας κατά μ.ο. 130 κλίνες ανά μονάδα (2009). Ο μ.ο. αυτός ωστόσο μειώνεται με σημαντικό ρυθμό, καθώς μόλις πριν 11 έτη η μέση μονάδα διέθετε 154 κλίνες. Η μείωση αυτή δείχνει ότι η πόλη ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή τάση του τουρισμού πόλης, με τη λειτουργία boutique hotels, δηλαδή μικρών μονάδων στο κέντρο της πόλης που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά, τα μουσεία, τις πολιτιστικές υποδομές και τις περιοχές διασκέδασης για τους «βραχύβιους» επισκέπτες των city brakes. Παράλληλα βέβαια, εξακολουθούν να λειτουργούν οι μεγαλύτερες μονάδες εκτός κέντρου, οι 12 από 79

13 οποίες είτε παρέχουν ειδικές τουριστικές υπηρεσίες (καζίνο), είτε λειτουργούν στο πλαίσιο επαγγελματικών μετακινήσεων - τουριστικών πράξεων (συνέδρια, εκθεσιακές δραστηριότητες κ.α.). Παράκτια περιοχή Χαλκιδικής: Διαθέτει το 53% των συνολικών κλινών της Περιφέρειας, σημαντικό μέρος των οποίων χαρακτηρίζονται υψηλής ποιότητας ( κλίνες 5 & 4*, περίπου 22% του συνόλου των κλινών του Νομού). Ο μέσος αριθμός κλινών ανά μονάδα είναι 105,5, αρκετά πιο υψηλός από τον εθνικό μ.ο. ο οποίος ανέρχεται στις 83 κλίνες ανά μονάδα. Η ποσοτική αυτή διαφορά ερμηνεύεται κύρια από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς σε αντίθεση με την νησιωτική κατά κύριο λόγο χώρα, στην παράκτια Χαλκιδική υπήρξε και υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης των ξενοδοχειακών μονάδων σε μεγάλες ενιαίες εκτάσεις. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της περιοχής, καθώς οι μονάδες έχουν τη δυνατότητα (και σε ορισμένες περιπτώσεις το έχουν ήδη κάνει) να αναπτύξουν «οικονομίες κλίμακας», προσφέροντας περισσότερο ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η ύπαρξη μεγάλων πολυτελών απομονωμένων τουριστικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για ορισμένες αγορές χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, «Ανατολικές» χώρες) και λιγότερο ελκυστική για άλλες (π.χ. Γαλλία). Η Χαλκιδική διαθέτει επιπλέον μεγάλη δυναμικότητα σε κάμπινγκ, η οποία ανέρχεται στις ισοδύναμες κλίνες. Η ανάπτυξη των κάμπινγκ ευνοείται από μορφολογικούς και κλιματικούς παράγοντες, και οφείλεται κύρια στην έντονη δασική βλάστηση των παράκτιων περιοχών και την μορφολογία της ακτής. Παράκτια περιοχή Πιερίας - Όλυμπος: Πρόκειται για την τρίτη σε βαθμό συγκέντρωσης ξενοδοχειακών μονάδων περιοχή προορισμό της Περιφέρειας. Η περιοχή αν και διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (Όλυμπος, Πιερική ακτή, Δίον, Παλιοί Οικισμοί Ανατολικού Ολύμπου κ.α.) και ενώ και το αρχαιολογικό συγκρότημα της Βεργίνας μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται αρκετά κοντά στα όρια της ζώνης, δε διαθέτει τα ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά από πλευράς τόσο ξενοδοχειακής υποδομής, όσο και ζήτησης. Υπάρχουν μόνον τρεις μονάδες 5*, οι οποίες μάλιστα έχουν ιδρυθεί ανακαινιστεί αρκετά πρόσφατα, ενώ οι κλίνες 1 και 2* ξεπερνούν το 70% του συνόλου. Λοιπές ζώνες: Αποτελούν τις αναπτυσσόμενες ζώνες από πλευράς τουριστικής υποδομής. Χαρακτηριστικό είναι ότι και στους τέσσερις λιγότερο ανεπτυγμένους νομούς, την περίοδο , το ξενοδοχειακό δυναμικό διπλασιάστηκε, ενώ στην Πέλλα η αύξηση ήταν της τάξης του 350%. Η αύξηση αυτή προσδιορίζει νέες περιοχές προορισμούς θεματικού κυρίως τουρισμού, και κυρίως: Την περιοχή της Αριδαίας Καϊμάκτσαλαν (Αγ. Αθανάσιος), ως περιοχή χιονοδρομικού και θερμαλιστικού τουρισμού. Την περιοχή Άνω Πορόια Κερκίνη Σιδηρόκαστρο - Άγκιστρο Σερρών, ως περιοχή ανάπτυξης τουρισμού φύσης και θερμαλισμού. Την περιοχή Ελατοχωρίου Πιερίας, ως περιοχή χιονοδρομικού τουρισμού. 13 από 79

14 Την περιοχή Βέροιας Νάουσας 3-5 Πηγάδια, ως περιοχή τουρισμού πόλης και χιονοδρομικού τουρισμού. Ειδικές τουριστικές υποδομές Συνεδριακές εγκαταστάσεις: Η ενίσχυση των υποδομών συνεδριακού τουρισμού υπήρξε καίρια στρατηγική επιλογή σε εθνικό επίπεδο, η οποία ενισχύθηκε τόσο από τις χρηματοδοτήσεις του Γ ΚΠΣ, όσο και από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Συνεπώς, η δημιουργία νέας συνεδριακής υποδομής κυρίως στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Χαλκιδική, υπήρξε εντυπωσιακή κατά την τελευταία δεκαετία. Οι υποδομές που είτε ενσωματώνονται σε τουριστικές μονάδες είτε λειτουργούν αυτόνομα, έχουν συμβάλει στη διαρκή αύξηση των συνεδρίων και των επισκεπτών τους στην πόλη. Επισημαίνεται ότι η αγορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς εκτιμάται σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι συνεδριακές τουριστικές πράξεις διαρκούν κατά μέσο όρο 4-5 ημέρες, διενεργούνται συνήθως εκτός καλοκαιρινής σεζόν, ενώ οι σύνεδροι επισκέπτες, έχουν την τάση να ξοδεύουν περίπου τέσσερις φορές περισσότερα χρήματα ανά ημέρα διαμονής από τους παραθεριστές. Υποδομές θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού Παρά την ύπαρξη σημαντικών φυσικών πόρων απουσιάζουν οι υποδομές που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη αυτών των τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι υποδομές σε τουριστικά αγκυροβόλια και μαρίνες είναι ελλιπείς και παραμένουν σχετικά σταθερές κατά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η ανάπτυξη αυτής της τουριστικής δραστηριότητας στην ΠΚΜ δεν ευνοείται λόγω της απουσίας νησιωτικού χώρου, λόγω του χρονοβόρου και αδιάφορου ως προς την μορφή αυτή τουρισμού διάπλου του Θερμαϊκού κόλπου, μειονεκτώντας έτσι σε σχέση με το γειτονικό χώρο των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί μια εν δυνάμει τουριστική δραστηριότητα η οποία όμως αντικρούεται με την ανάγκη προστασίας του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου. Η πλήρης απαγόρευση των ψυχαγωγικών καταδύσεων τροποποιήθηκε το 2005, με νομοθετική ρύθμιση που έθετε την υπό όρους αξιοποίηση των ελληνικών βυθών, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης της σημαντικής για τις παράκτιες περιοχές αυτής δραστηριότητας. Παρ όλα αυτά, λόγω κυρίως μη επαρκούς σχεδιασμού, η καταδυτική δραστηριότητα δε διαθέτει σήμερα υποδομές και οργάνωση ώστε να μπορεί να ενταχθεί δυναμικά στο τουριστικό προϊόν της ΠΚΜ, και αποτελεί μια περιστασιακή και περιορισμένη δραστηριότητα, που εκ των πραγμάτων τίθεται εκτός βραχυπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης. Χιονοδρομικά κέντρα Η ανάπτυξη των χιονοδρομικών κέντρων υπήρξε πεδίο σημαντικών επενδύσεων στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας κατά τις δεκαετίες του Τα χιονοδρομικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας (Τρία Πέντε Πηγάδια, Βόρας, Ελατοχώρι, Σέλι, Λαϊλιάς) έχουν σημαντική τουριστική κίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο, η οποία όμως περιορίζεται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά και αφορά κυρίως Σαββατοκύριακα. Θεωρείται ότι έχουν περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Η έτσι και αλλιώς μικρή περίοδος λόγω κλιματολογικών συνθηκών, επηρεάζεται τα τελευταία χρόνια από τους θερμούς χειμώνες, ενώ η ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και η βελτίωση της προσβασιμότητας των χιονοδρομικών της κέντρων (μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερη υποδομή, «περισσότερο» χιόνι) περιορίζει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές ανάπτυξης του χιονοδρομικού τουρισμού. Υποδομές Θερμαλιστικού Τουρισμού Τουρισμού Ευεξίας. 14 από 79

15 Αποτελούν μία από τις κύριες πηγές τουριστικής ανάπτυξης στις «εσωτερικές» ζώνες. Δραστηριότητες σχετικές με την ευεξία έχουν σταδιακά αρχίσει να εμπλουτίζουν και το προσφερόμενο προϊόν των παράκτιων περιοχών, κυρίως μέσα από τη δημιουργία υποδομών και την παροχή υπηρεσιών SPA σε αρκετές από τις υψηλών αστέρων ξενοδοχειακές μονάδες. Ο βαθμός και ο χαρακτήρας των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται ο θερμαλιστικός τουρισμός είναι διαφορετικός και κυμαίνεται από την αποκλειστικά θεραπευτική δραστηριότητα (εγκαταστάσεις με γνώμονα την εργονομία και όχι την αισθητική, χαμηλής ποιότητας ξενοδοχειακό δυναμικό, απουσία άλλων υπηρεσιών), ως την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευεξίας. Υποδομές τουρισμού φύσης Παρά τους σημαντικούς φυσικούς πόρους, η έλλειψη υποδομών και οργάνωσης αποτελεί κύριο παράγοντα αδυναμίας ανάδειξης του τουρισμού φύσης της Περιφέρειας σε διεθνές επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι αρκετά πρόσφατα η οργάνωση και το υλικό για την άσκηση δραστηριοτήτων (π.χ. οδηγοί, χάρτες κλπ.) οργανωνόταν και κυκλοφορούσε μόνο στο εξωτερικό. Σήμερα υπάρχει περιορισμένη ανάπτυξη (αναλογικά με τη διεθνή φήμη) στον Όλυμπο ενώ τις υπόλοιπες αξιόλογες περιοχές, όπως τα Εθνικά Πάρκα, επισκέπτονται μόνον περιστασιακοί τουρίστες. Με εξαίρεση λοιπόν τον Όλυμπο για τον οποίο υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών από το εξωτερικό, που έρχεται με κύριο κίνητρο την επίσκεψη ή την άσκηση δραστηριοτήτων (ορειβασία, αθλητικοί αγώνες), ο τουρισμός φύσης στην Κεντρική Μακεδονία αποτελεί περισσότερο δραστηριότητα παρά τουριστική πράξη. Υποδομές γαστρονομικού τουρισμού Η αναβάθμιση υποδομών γαστρονομικού τουρισμού (και εστίασης γενικότερα) ενισχύθηκε κατά την περίοδο του Γ ΚΠΣ στις υφιστάμενες τουριστικές περιοχές, με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΕΠΑΝ, ΠΕΠ) και στις περιοχές της υπαίθρου (ΟΠΑΑΧ, leader +) με έμφαση στην παραδοσιακή γαστρονομία. Όσον αφορά το γαστρονομικό τουρισμό, «οι δρόμοι του κρασιού» αποτελούν την κυριότερη, παλαιότερη και περισσότερο «εξωστρεφή» δράση. Με τουριστικές υποδομές που υποστηρίζονται συλλειτουργούν με τις μεταποιητικές μονάδες, διαθέτουν διεθνή ελκυστικότητα σε μια περιορισμένη ωστόσο αγορά, αυτή της γευσιγνωσίας. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος δεν έχει αποτιμηθεί. Α.1.2 Αποτίμηση των παραμέτρων της τουριστικής ζήτησης Ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους λίγους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα προκύπτει ότι η ζήτηση στην Κ. Μακεδονία, παρουσιάζει συνεχόμενη άνοδο. Η άνοδος αφορά τόσο τους ημεδαπούς, όσο και τους αλλοδαπούς τουρίστες. Η συνεχής άνοδος κατά την δεκαετία είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του μεριδίου των τουριστικών προορισμών της ΠΚΜ στη διαμόρφωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία διανυκτερεύσεων ανά έτος, στην ΠΚΜ το 2009 έλαβε χώρα το 12% των συνολικών διανυκτερεύσεων στην χώρα, όταν το αντίστοιχο νούμερο το 2000 ήταν 8,7%. 15 από 79

16 Εν γένει οι αφίξεις τα τελευταία χρόνια τείνουν να διπλασιαστούν σε σχέση με τα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 1990, ενώ και οι διανυκτερεύσεις εμφανίζουν ελαφρώς μικρότερη αλλά αντίστοιχη αύξηση. Το 2009 στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης και Πιερίας πραγματοποιήθηκε το 99,1% του συνόλου των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων: εξ αυτών, το 33,4% και 71,2% αντίστοιχα, στο νομό Χαλκιδικής, το 48,8% - 14,8% στο νομό Θεσσαλονίκης και το 8,8% - 13,1% στην Πιερία. Στους υπόλοιπους τέσσερις νομούς της ΠΚΜ, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων παραμένει πάρα πολύ μικρός παρά το γεγονός ότι υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Η σχέση μεταξύ αλλοδαπών ημεδαπών τουριστών είναι σχετικά ισορροπημένη στην ΠΚΜ. Οι έλληνες υπερτερούν από πλευράς αφίξεων και οι αλλοδαποί από πλευράς διανυκτερεύσεων. Η σχέση αυτή είναι αρκετά διαφοροποιημένη υπέρ των ημεδαπών επισκεπτών σε σχέση με την εθνική. Πέρα από την προφανή «ελκυστικότητα» της Θεσσαλονίκης ως προς τις αφίξεις ημεδαπών, οι οποίες προκύπτουν για επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους, γενικά και στα παράκτια θέρετρα της ΠΚΜ, η ελληνική αγορά αποτελεί μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τις άλλες περιοχές της χώρας. Σε σχέση με τις διεθνείς αγορές και ανά Νομό, τα στοιχεία του 2007 δείχνουν ως προς την προέλευση και τη σύνθεση των αλλοδαπών επισκεπτών: 1. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει (όπως αναμενόταν) τη μεγαλύτερη διασπορά σε εθνικότητες επισκεπτών, απόρροια του τουριστικού της προϊόντος (π.χ. συνεδριακός - εκθεσιακός τουρισμός) αλλά και της οικονομικής ζωής της πόλης (λιμάνι, πανεπιστήμιο κλπ.). Έτσι για παράδειγμα οι Βούλγαροι και οι Κύπριοι οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στις στοχεύσεις της χώρας για την τουριστική ανάπτυξη, καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις σε σχέση με το συνολικό αριθμό επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη. 2. Στη Χαλκιδική, Γερμανοί, Ρώσοι και Βρετανοί αποτελούν το 24%, 21%, και 16% των επισκεπτών αντίστοιχα, και ακολουθούνται από επισκέπτες από Βαλκανικά κράτη ο αριθμός των οποίων κυμαίνεται από 5% έως 8% του συνόλου. 3. Στην Πιερία, κυρίαρχη εθνότητα τουριστών το 2007 ήταν οι Ρουμάνοι (25%), ακολουθούμενοι από τους Σέρβους (14%) και τους Γερμανούς (13%). Αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικό ποσοστό της ζήτησης στην Πιερία προέρχεται από χώρες οι οποίες δεν αποτελούν «παραδοσιακές» για την Ελλάδα, ούτε και για την υπόλοιπη ΠΚΜ, αγορές, όπως: Ουγγαρία (10%), Πολωνία (9%), Τσεχία (5%), Σλοβακία (3%). 4. Στους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας το ποσοστό των αλλοδαπών γενικά κυμαίνεται κάτω του 15% του συνόλου των αφίξεων - διανυκτερεύσεων. Ως προς τις τάσεις στη σύνθεση της προέλευσης των τουριστών στην ΠΚΜ, επισημαίνεται: - Η δυναμική «είσοδος» της Ρωσίας μετά το 2005 και η επανάκαμψη της Σερβίας μετά τους πολέμους. - Η ενίσχυση - διατήρηση αγορών που αποτελούσαν έστω και σε μικρό σχετικά ποσοστό «ειδικές» αγορές για την ΠΚΜ, όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία. - Η χαμηλή ως προς το ποσοστό αλλά σημαντική τα τελευταία χρόνια αύξηση σε ορισμένες νέες αγορές, όπως η Τουρκία και κυρίως το Ισραήλ, δυο χώρες προέλευσης σε σχέση με τις οποίες η ΠΚΜ μπορεί να εκμεταλλευτεί σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω ιστορίας (ιστορική σημασία της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης, γενέτειρα Ατατούρκ κ.α.). - Η κατ εξακολούθηση αδυναμία διείσδυσης σε παραδοσιακές για την Ελλάδα χώρες των (πλούσιων) κρατών της Δυτικής Ευρώπης, όπως Γαλλία, Ιταλία, Σκανδιναβία κ.α., χώρες για τις οποίες η 16 από 79

17 Περιφέρεια διαθέτει επαρκεί περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα και ποιότητα υποδομής προκειμένου να προσελκύσει τουρίστες. Α.1.3 Ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής τουριστικής αγοράς Για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής, το ρεαλιστικό σχεδιασμό του Προγράμματος προβολής και την ανάδειξη των θεμάτων προς τα οποία η προβολή θα πρέπει να επικεντρωθεί, συγκεντρώνονται στον Πίνακα τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του τουριστικού προϊόντος της ΠΚΜ. Η SWOT ανάλυση δίνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος. Ανάλυση Πλεονεκτημάτων Ευκαιριών / Αδυναμιών Απειλών τουριστικής ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Πλεονεκτήματα Αδυναμίες Το πλούσιο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα έχει προστιθέμενη αξία στο προϊόν «ήλιος + Θάλασσα», αυξάνοντας τις πιθανότητες της επισκεψιμότητας. Ιδιαίτερα σημαντικοί μοναδικοί πόροι, ικανοί να μετατραπούν σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, κυρίως: Μέρος του πολιτιστικού και οικολογικού αποθέματος, δεν περιλαμβάνεται στο τουριστικό προϊόν, ενώ είναι ανεπαρκής η προστασία του περιβάλλοντος. «Θαμπός ήλιος» - δριμύτερο κλίμα σε σχέση με τη νότια Ελλάδα και τη νότια Μεσόγειο. Θρησκευτικός τουρισμός: Άγιο Όρος, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια Μνημεία: Βεργίνα Πέλλα Δίον, Όλυμπος Ασφαλής Ευρωπαϊκός Προορισμός, κοινό νόμισμα, δικτυωμένα τραπεζικά συστήματα. Χωρίς απαίτηση διαβατηρίου βίζας για την ευρωπαϊκή αγορά. Θετικές τάσεις την τελευταία δεκαετία, συνεχής αύξηση των αφίξεων, σημαντική διείσδυση και επέκταση σε νέες εθνικές αγορές. Ορισμένες θεματικές μορφές (π.χ. συνεδριακός) σε διαρκή και σημαντική άνοδο. Κατ εξακολούθηση απουσία αδυναμία ενσωμάτωσης ορισμένων προσδιοριστικών στην παγκόσμια τουριστική αγορά υποδομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό υψηλής ποιότητας υψηλής απόδοσης π.χ. τουριστικές μαρίνες, γήπεδα γκολφ, κ.α. Απουσία δικτυώσεων μεταξύ των τουριστικών περιοχών και πόρων. Η προβολή αλλά και η οργάνωση του τουριστικού προϊόντος γίνεται βάσει διοικητικών διαιρέσεων και ορίων αντί της ανάδειξης ολοκληρωμένων προορισμών, με συνέπεια τη χαμηλή αποτελεσματικότητα αποδοτικότητα 17 από 79

18 Πλεονεκτήματα Αδυναμίες των προγραμμάτων προβολής. Ώριμη επιχειρηματική βάση, μεγάλη αγορά εργασίας. Συγκοινωνιακές υποδομές ικανές να υποστηρίξουν την πρόσβαση στην περιφέρεια μαζικών τουριστικών ροών (πύλες εισόδου). Ισχυρή διείσδυση της αγορές των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης. (Κοινή παράδοση Ορθοδοξία). Σημαντική ποιοτική αναβάθμιση της ανωδομής κατά το Γ ΚΠΣ. Έλλειψη επαγγελματισμού, αλλοτρίωση της έννοιας της φιλοξενίας. Μείωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. Μικρή μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των ανατολικοευρωπαϊκών αγορών. Απουσία brand name, σύγχυση του όρου Macedonia στους υποψήφιους τουρίστες με το γειτονικό κράτος, η οποία συνειρμικά ακυρώνει τα «πλεονεκτήματα». Μη ικανοποιητική προβολή σε εθνικό επίπεδο. Εικόνα «κλασικής Ελλάδας» (νησιά, Αθήνα, αρχαία Ελλάδα) δεν περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Η εθνική στρατηγική προβολής «δείχνει» πόρους σε άλλες περιοχές. Πολυδιάσπαση ασυνέχεια της πληροφορίας και της εικόνας. Η ασύνδετη σε πολλά επίπεδα και από διαφορετικούς φορείς προβολή (ιδιαίτερα στο internet), μπερδεύει παρά διευκολύνει τους πιθανούς επισκέπτες να «ανακαλύψουν» τους προορισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Γραφειοκρατικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση διακρατικών συμφωνιών (κυρίως σε σχέση με τις βίζες), με, σημαντικά για την τουριστική κίνηση της περιφέρειας, κράτη εκτός Ε.Ε, πολλές φορές ακυρώνουν την αποτελεσματικότητα του ετήσιου σχεδιασμού, με αποτέλεσμα το «χάσιμο» αγορών. 18 από 79

19 Ευκαιρίες Απειλές Συνέχεια τον πολιτικών υποστήριξης της βελτίωσης της ποιότητας των καταλυμάτων και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Οιν ιστορικές και οι βιωματικές σχέσεις αποτελούν πλεονέκτημα για την προσέγγιση από την ΠΚΜ νέων αγορών όπως Ρωσία, Ισραήλ και χώρες Μέσης Ανατολής, Νέες τουριστικές μορφές όπως city brake για Θεσσαλονίκη, η οποία σιγά σιγά αναπτύσσει «φήμη». Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και του οικογενειακού εισοδήματος στις βαλκανικές παρευξείνιες χώρες, στις οποίες το τουριστικό προϊόν της ΠΚΜ μπορεί να ασκήσει έλξη Σταδιακή ολοκλήρωση Διευρωπαϊκών δικτύων και απευθείας εντός εδάφους Ε.Ε.- οδική και σιδηροδρομική σύνδεση σε λίγα χρόνια. Μείωση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις, αδυναμία υποστήριξης εγκατάλειψη δαπανηρών επιχειρηματικών σχεδίων, άλλα και «επιθετικών» πολιτικών προβολής του τουρισμού. Παράταση της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, συνεπάγεται μεσοπρόθεσμα μείωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος και ισχυροποίηση της τιμής ως παράγοντα προσδιορισμού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παράταση της εθνικής οικονομικής ύφεσης το : «άσχημο» κλίμα, απεργίες, κλείσιμο οδών κ.α. βλάπτουν εικόνα σε εθνικό επίπεδο, αποδυναμώνουν το κλίμα ασφάλειας, αποθαρρύνουν πιθανούς επισκέπτες. Συνέχιση της θεαματικής βελτίωσης ποιότητας ορισμένων ανταγωνιστών (κυρίως Τουρκίας) χωρίς αύξηση της τιμής. Εξακολούθηση της «σκληρής» πολιτικής του, αποθαρρύνει τις εκτός ευρωζώνης χώρες Ισχυρή θέση των tour operators. Επενδύσεις με γνώμονα την προσφορά και όχι τη ζήτηση Συνέχιση της «χαλαρής» πολιτικής ελέγχου των χρήσεων γης στις παράκτιες κορεσμένες περιοχές, πίεση για την χρήση των πόρων και του χώρου από ανταγωνιστικές χρήσεις (κυρίως β κατοικία), με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών. 19 από 79

20 Α.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η επικοινωνιακή στρατηγική για την υλοποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, εστιάζεται: 1. Στο ζήτημα της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας (branding positioning) ως τουριστικού προορισμού. 2. Στο ζήτημα της επικέντρωσης της διαφημιστικής καμπάνιας (που μπορεί να είναι είτε η προβολή θεματικών μορφών τουρισμού, είτε η προβολή τουριστικών προορισμών, είτε συνδυασμός και των δύο). 3. Στο ζήτημα των διαφόρων τύπων δράσεων τουριστικής προβολής που πρέπει να επιλεγούν ως πλέον κατάλληλοι και αποτελεσματικοί, με βάση τις προηγούμενες επιλογές αλλά και την ως τώρα εμπειρία από διαφημιστικές εκστρατείες της Περιφέρειας. Α.2.1 Αναγνωρισιμότητα εικόνα της Κ. Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού Παρόλο που η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει περιοχές και πόρους με διεθνή αναγνωρισιμότητα, καθώς και ένα όνομα γνωστό, ως γεωγραφική ενότητα δε διαθέτει μια συνεκτική και συγκεκριμένη εικόνα. Το ζήτημα είναι από τα πιο δύσκολα, καθώς ήδη έχει φανεί από την ανάλυση η ποικιλομορφία και διαφορετικότητα εντός της Περιφέρειας τόσο του τύπου των τουριστικών προορισμών όσο και του προφίλ και της προέλευσης των επισκεπτών τους. Το «πρόβλημα» επιτείνεται με τη χρήση του ονόματος της Μακεδονίας από την ΠΓΔΜ, αλλά και από την υφιστάμενη γεωγραφική - διοικητική διαίρεση σε Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, δημιουργώντας έτσι σύγχυση στο τουριστικό κοινό της αλλοδαπής. Η σύγχυση αυτή μπορεί να λειτουργήσει έως και αρνητικά, ακυρώνοντας κάποια από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (χρήση του, ασφάλεια κτλ.) Η συγκεκριμενοποίηση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος της ΠΚΜ στην τουριστική αγορά θα πρέπει κατά το δυνατό: - Να έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα - εμβληματικότητα. - Να προσδιορίζει και να «ενώνει» το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. - Να ενημερώνει προϊδεάζει τον αποδέκτη για το χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. - Να συνδέει κατά το δυνατόν καλύτερα τα επιμέρους στοιχεία που διαθέτουν καλή αναγνωρισιμότητα. Στοιχεία με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Κ. Μακεδονία θεωρούνται: - ο Όλυμπος ως κατοικία των Θεών της Ελληνικής Μυθολογίας, ως ονομασία βουνών σε όλες τις ηπείρους, - η Χαλκιδική, ως ώριμος παράκτιος θερινός προορισμός (κυρίως στην Ευρώπη), - η Θεσσαλονίκη ως αστικό και ιστορικό κέντρο της ρωμαϊκής, βυζαντινής και οθωμανικής εποχής, - το Άγιο Όρος (κυρίως στον Ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο), - η Βεργίνα και η Πέλλα ως πρωτεύουσες πόλεις των Μακεδόνων. 20 από 79

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Ματαίωση Διαγωνισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά ΗΚεντρική Μακεδονία είναι η χώρα των θεών του Ολύµπου, του πολιτισµού των αρχαίων Μακεδόνων, της δόξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και της βυζαντινής Ορθόδοξης µεγαλοπρέπειας. Είναι η γη των µύθων, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού

Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα 15ος - 19ος αιώνας: Πολιτιστικός τουρισμός επιστημόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 5/7/203

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002263573 2014-08-29

14PROC002263573 2014-08-29 Α.Δ.Α.: 7ΣΠ67ΛΛ-Κ0Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002263573 2014-08-29 Θεσσαλονίκη, 28-8-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 330294(10508) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Ο Τουρισμός στο Επίκεντρο της Στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ Ως εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης Ως μέσο οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη :

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη : Σπέτσες 20/7/2012 MOΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Τ.Κ 18050 τηλ.22980-72416 Fax 22980-72077 e-mail Bouboulina@aig.forthnet.gr www.bouboulinamuseum-spetses.gr Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψη συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/08/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/08/2013 Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Κώστας Ρουμπόπουλος Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 02 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 83164 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΦ-7ΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΦ-7ΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα